Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

Скачати 58.17 Kb.
Дата конвертації19.03.2018
Розмір58.17 Kb.
Типавтореферат

27

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ

ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Яворський Уляна Петрівна

УДК 930 + 01 + 02] (092) (477) Кревецький І. І.

Бібліотечно-БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ІВАНА Кревецький

Спеціальність 07.00.08 - Книгознавство,

Бібліотекознавство, бібліографознавство

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата історічніх наук

Київ - 2008

Дісертацією є рукопис

Робота виконан в Київському національному університеті культури і мистецтв, Міністерство культури і мистецтв України

Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент

Грета ГАЛИНА ПЕТРІВНА,

Київський національний університет культури і мистецтв, професор кафедри Книгознавство та видавничої справи Офіційні опоненти: доктор історічніх наук

КОВАЛЬЧУК ГАЛИНА ІВАНІВНА

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, заввідділом стародруків та рідкісніх видань

кандидат історічніх наук, доцент

Середяк АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри історічного краєзнавства

Захист відбудеться "28" лютого 2008 р. про 13.00 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступенів доктора (кандидата) наук у Національній Бібліотеці України імені В. І. Вернадського за адресою: 03039, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3.

З дісертацією можна ознайомітіся у читальному залі бібліотекознавчої літератури Национальной бібліотеки України імені В. І. Вернадського (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3).

Автореферат розіслано "26" січня 2008 р.

вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук. О. Чекмарьов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

Актуальність теми дослідження. Сучасний історичний етап розвитку Суспільства кінця ХХ ст. докорінно впліває на розвиток науки, требует НЕ лишь Посилення наукового й громадського інтересу до віваженого, обєктівного АНАЛІЗУ национальной історії, історико-культурного надбання, а й зумовлює постановку перед науковця завдання Збереження национальной спадщини, котра спріятіме Використання національно-культурних цінностей в условиях сьогодення, Формування національно свідомого Суспільства. За таких умов становится актуальним Вивчення життя, ДІЯЛЬНОСТІ та Творчої спадщини визначний постаті української науки й культури, введення їхнього доробки до наукового обігу.

Рамус СУЧАСНИХ дослідніків історії України привертають передусім імена тих українських діячів - учених, Журналістів, письменників, політіків та ін., - діяльність якіх у часи панування на українських землях радянського режиму фальшувалася або на зага булу вилуч з наукового та суспільного обігу. З когорти таких імен - Іван Іванович Кревецький (1883-1940) - видатний український історик, КНИГОЗНАВЕЦЬ, бібліограф, публіцист, редактор, Багаторічний директор бібліотеки Наукового товариства ім. Т. Шевченка (НТШ) у Львові, постать которого до 90-х рр. ХХ ст. перебувала у науковому "затінку".

Скасування ідеологічніх заборонено Із тими історії української науки у кінці 1980-х років, Відкриття доступу до ФОНДІВ бібліотек та архівних установ зумов з'явилися декількох статей, присвячений вченому, Які лишь стисло окреслювалі его життєвий шлях, наукові Захоплення, подавали ПЕРЕЛІК основних праць, розглядалі его внесок в ОКРЕМІ Галузі науки. Дещо докладніше Розкрити внесок І. Кревецького у сферу дослідження історії України, зокрема - Галичини, та проаналізовано спадщину як історика-державника. Натомість, бібліотечна та бібліографічна діяльність І. Кревецького ще досі не стала предметом окремий наукового дослідження.

Це дало підставу для виокремлено нового кола наукових завдання. Передусім - относительно реконструкції Біографії І. Кревецького, Висвітлення его творчого шляху та всебічного АНАЛІЗУ наукового доробки, більша частина которого ще не виявлено, що не опублікована и не введена до наукового обігу, та популярізації імені видатних вченого среди науковців и громадськості.

Накопичення материал про І. Кревецького та его науковий доробок НЕ має належно наукового узагальнення в контексті обраної нами теми. Отже, постала НЕ лишь теоретична, а й практична необходимость поглиблення Вивчення проблематики та розв'язання низки вопросам, зокрема, обґрунтування та Висвітлення багаторічної бібліотечної и бібліографічної ДІЯЛЬНОСТІ І. Кревецького, зясування его роли у формуванні кнігозбірні НТШ та Всенародної бібліотеки України (ВБУ), потребою в докладнішому вівченні его бібліографічної спадщини, осмісленні місця діяча в національно-культурній історії України.

Стан Наукової розробки теми. Аналіз розвитку Наукової думки в контексті дісертаційного дослідження свідчіть про незначна Кількість наукових праць, что безпосередно стосують постаті І. Кревецького. Теоретичне осмислення наукових здобутків І. Кревецького розпочалі его Сучасники В. Гнатюк, О. Сушко, С. Томашівській, І. Крип'якевич, І. Джиджора, М. Залізняк і В. Дорошенко в нізці своих рецензій на праці вченого. Вагомий для окресленості цієї непересічної постаті бібліотекаря, історика, бібліографа стали спогади его співробітніків В. Дорошенка, І. Борщака та М. Андрусяка. Суттєво збагатів знання про діяльність І. Кревецького Ф. Стеблій, Який представивши факти життя та Наукової ДІЯЛЬНОСТІ вченого, узагальнів его внесок у розвиток української науки, та все ж предметом детального Вивчення автор звертаючись науковий доробок І. Кревецького в Галузі історії Галичини. Продовж огляд окремий направлений ДІЯЛЬНОСТІ вченого В. Качкан и Н. Черниш, у Працюю якіх знаходімо біографічні Відомості, ПЕРЕЛІК основних праць, факти журналістської, редакційно-видавничої та Наукової ДІЯЛЬНОСТІ дослідника, а такоже аналіз декількох розвідок, зокрема рецензій у "ЛНВ" та " записках НТШ ". Незважаючі на Висвітлення окремий аспектів тими, Вивчення ДІЯЛЬНОСТІ І. Кревецького як бібліотекаря и бібліографа Герасимчука предметом окремий ґрунтовного дослідження.

Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертаційне дослідження проведено в руслі Виконання цільової КОМПЛЕКСНОЇ програми науково-дослідної роботи Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ), затвердженої вчений Радою КНУКіМ (протокол № 12 від 27 грудня 2001 р.) Та КОМПЛЕКСНОЇ тими "Трансформаційні процеси в культурі та мистецтв України" (номер державної реєстрації 0107U009539), Наукової тими кафедри Книгознавство та менеджменту видавничої діяльності "Бібліографознавство в Україні: історія, сучасний стан, перспективи розвитку" і пов'язана з Науково Темо Львівського національного університету імені Івана Франка "Українська Історіографія на зламі ХХ-ХХІ століть" (номер тими ТС22Б), з науково-дослідною темою Інституту біографічніх ДОСЛІДЖЕНЬ Национальной бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) "Розвиток української біографістікі та проблеми формирование вітчізняніх біобібліографічніх ресурсов ХХІ ст." (Номер тими 2.4.07-09).

Мета роботи - дослідження бібліотечної та науково-бібліографічної ДІЯЛЬНОСТІ І. Кревецького, введення до наукового обігу его доробки.

Досягнення поставленої мети предполагает розвязання таких завдання:

зясувати рівень наукового Вивчення проблематики, віявіті та проаналізуваті Джерельна базу дослідження;

здійсніті історичний екскурс Наукової ДІЯЛЬНОСТІ І. Кревецького, реконструюваті основні етапи его бібліотечної й бібліографічної ДІЯЛЬНОСТІ;

Розкрити основні напрями, організаційні заходи та результати ДІЯЛЬНОСТІ І. Кревецького относительно розвитку бібліотеки НТШ у Львові в контексті бібліотекознавчіх вопросам акумуляції, формирование, Збереження й использование бібліотечних ФОНДІВ з урахуванням спеціфікі Суспільно-політічного, економічного и культурного розвитку Галичини у складі Австро-Угорщини та Польщі;

проаналізуваті теоретико-методологічні дослідження, здійснені І. Кревецький у ВБУ в Києві, спрямовані на методичне й організаційне забезпечення Функціонування бібліотеки: комплектування та каталогізації бібліотечних ФОНДІВ, формирование фонду Україніки;

віявіті та проаналізуваті науково-бібліографічній доробок вченого на страницах трьох львівських часопісів ( "Записки Наукового товариства ім. Шевченка", "Літературно-науковий Вістник", "Нова зоря") з метою відтворення Наукової спадщини вченого;

укласті бібліографічній покажчик наукових праць І. Кревецького та ввести їх до наукового обігу.

Обєктом дослідження є життєвий шлях, професійна та наукова діяльність І. Кревецького.

Предметом дослідження є Зміст бібліотечної та бібліографічної ДІЯЛЬНОСТІ І. Кревецького.

Методологічною основою дисертації слугувалі загальнонаукові принципи історізму й Наукової обєктівності, закони соціокультурного розвитку Суспільства. З метою забезпечення вірогідності основних результатів Використано комплекс взаємодоповнювальніх наукових методів: історико-бібліотекознавчій, системний, хронологічній та порівняльній, адекватних меті й завдання дослідження. Використано методи джерелознавчого АНАЛІЗУ бібліотечних архівних документів.

Територіальні Межі дослідження охоплюють Східну Галичину, де І. Кревецький народився и працював Упродовж життя, а такоже м. Київ, де в течение 1920-1921 рр. навчань працював у ВБУ.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють 1903-1939 - роки бібліотечно-бібліографічної ДІЯЛЬНОСТІ І. Кревецького, что стало підставою для проведення порівняльного АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ вченого в історичному зрізі та его Внески в розвиток бібліотечної справи и бібліографії.

Наукова новизна дослідження Полягає в тому, что:

акумульовано та проаналізовано значний Джерельна базу, что дало змогу Вперше Відтворити цілісну картину бібліотечно-бібліографічної ДІЯЛЬНОСТІ І. Кревецького;

досліджено Історію становлення І. Кревецького як бібліотекаря, Вперше предложено періодізацію бібліотечної ДІЯЛЬНОСТІ вченого з урахуванням впліву Суспільно-політічніх обставинних в стране;

проведено детальний аналіз результатів бібліотечної ДІЯЛЬНОСТІ І. Кревецького, Здійснено їх узагальнення, Виявлено спеціфічні Особливості й основні проблеми, дано оцінку роли І. Кревецького у розвитку бібліотечної справи;

Здійснено тематико-тіпологічній аналіз бібліографічної спадщини І. Кревецького, что дало змогу візначіті его роль и місце у розвитку бібліографії та бібліографознавства;

зясовано Актуальність Ідей та поглядів І.Кревецького, та его Вплив на розвиток сучасного бібліотекознавства та бібліографознавства;

Опубліковано бібліографічній покажчик праць І. Кревецького;

введено до наукового та суспільного обігу бібліотечно-бібліографічній доробок І. Кревецького.

Теоретичне та практичне значення дослідження. Дісертанткою проведено детальний аналіз бібліотечної та бібліографічної ДІЯЛЬНОСТІ І. Кревецького, результати которого дали змогу заповнити прогалини в історичному бібліотекознавстві та бібліографознавстві й спріялі їхньому подалі розвитку, а такоже стали Певна Внески у Вивчення персоналій української науки и культури. Отрімані в дисертації результати погліблюють та популярізують знання про видатних вченого; смороду покладені в основу розробки курсів лекцій з дисциплін "Історія бібліотечної справи України", "Бібліографознавство: теорія та історія", "Бібліотечне краєзнавство", "Загальне Книгознавство", что вівчаються студентами при підготовці фахівців бібліотечної справи КНУКіМ. Запропонованій реєстр праць І. Кревецького вводити до наукового обігу Значний масив его маловідоміх ДОСЛІДЖЕНЬ, знайомиться з багатовекторною діяльністю вченого.

Особистий внесок дисертант. Результати дослідження, бібліографічній покажчик "Іван Кревецький: Біобібліографічній покажчик (1901-1938 рр.)", Наукові Публікації, в якіх виклади основні положення дисертації віконані автором одноосібно.

Апробація результатів дисертації. Наукове дослідження трівало впродовж 2002-2007 рр. Основні положення та результати опрілюднені на наукових конференціях професорсько-викладацького складу та аспірантів КНУКіМ (2003-2006 рр.), Одінадцятій міжнародній конференции з проблем Книгознавство "Книга і світова цивілізація" (Москва, 21 квітня 2004 р.), Першій и второй міжнародніх науково -практічніх конференціях "Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики "(Київ, 26 травня 2004 р., 18 травня 2005 р.), Міжнародній Науковій конференции" Бібліотеки та інформаційні центри в системе наукового супроводу суспільніх реформ "(Київ, 13 жовтня 2004 р.) , во второй Науковій конференции "Бібліотеки на західноукраїнськіх землях: Сторінки історії" (Львів, 29 жовтня 2004 р.).

Публікації. Основні положення дисертації виклади в 9 одноосібніх наукових публікаціях, з них 4 Вийшла друком у фахових наукових виданнях, рекомендованих Віщою Атестаційною комісією України для опублікування результатів дісертаційніх ДОСЛІДЖЕНЬ.

Структура й ОБСЯГИ дисертації зумовлені ее метою та Наукова завдання. Робота складається зі вступления, трьох розділів, вісновків, списку використаних джерел и двох Додатків. Загальний ОБСЯГИ дісертаційного дослідження: основний Зміст - 180 сторінок, список використаних джерел Включає 295 найменувань, з них 114 - архівні.

Основні ЗМІСТ дисертації

У вступі обґрунтовано Актуальність дослідження, проаналізовано степень розробленості тими, визначили звязок з Наукова програмами, обєкт, предмет, мету и завдання дослідження, Розкрити наукову новизну й практичне значення дісертаційної роботи та подано Відомості про апробацію и Впровадження отриманий результатів.

Перший розділ - "Історіографія та джерельна база дослідження" - присвячений науковому вісвітленню проблеми в українській історіографії, характерістіці найважлівішіх архівних та Друкований джерел.

Результати проведеного АНАЛІЗУ історіографії досліджуваного питання дають підставу для виокремлено чотірьох періодів: пріжіттєві Публікації про історика, спогади его сучасніків, праці Радянської доби, історичні дослідження за 1990-2006 рр.

Ще на початку ХХ ст. творчі здобуткі І. Кревецького прикрутив Рамус науковців и Неодноразово ставали обєктом наукового Вивчення. Зокрема, на вихід у світ его дерло історічніх та літературних Спроба схвально відгукнуліся В. Гнатюк, О. Сушко, С. Томашівській, І. Крип'якевич, І. Джиджора, М. Залізняк і В. Дорошенко.

Значимість для Висвітлення життя и багатогранної ДІЯЛЬНОСТІ науковця є спогади его співробітніків В. Дорошенка "Пам'яті товариша", "Іван Кревецький: У 10-ліття его смерти", М. Андрусяка "Ті, що знали І. Кревецького "(у співавторстві з В. Дорошенком) та І. Борщака "Пам'яті Івана Кревецького".

У Радянській історіографії оцінка ДІЯЛЬНОСТІ І. Кревецького відсутня: на діяльність НТШ офіційна радянська наука наклав табу, а оскількі робота вченого булу безпосередно пов'язана самє з цією установою, его імя лишь Інколи згадувать на страницах монографій з історії української бібліографії, зокрема у Працюю М. Гуменюка та І. Корнєйчіка.

Інтерес до особи І. Кревецького відновівся з часу здобуття Україною незалежності та вільним доступом до архівних и бібліотечних ФОНДІВ. Тому у прессе зявляються две невелікі Публікації І. Кіхтан про вшанування памяті відомого вченого на Батьківщині, у м. Роздолі (Львівська обл.): "Вшанувалі славного земляка" (1990) - 50 років з дня смерти, "Іванові Кревецький присвячується" (1993) - 110-ліття з дня народження. До 120-річчя з дня народження Вийшла окрема книжечка цього автора "Іван-Марян Кревецький - гордість Роздільської землі" (2003).

Першу вагому Спроба представіті оцінку Наукової ДІЯЛЬНОСТІ І. Кревецького, Узагальнити его внесок у розвиток української науки здійснів Ф. Стеблій у нізці розвідок, зокрема "Іван Кревецький - вчений и бібліотекар", "Іван Кревецький - історик" ТОЩО, Які містілі фактичність материал про наукові зацікавлення вченого, его роботу в Історично-філософічній секції и комісіях НТШ, Бібліотеці товариства. Однако предметом докладного Вивчення автор звертаючись науковий доробок І. Кревецького в Галузі історії Галичини, его діяльність як репрезентанта державніцької школи української історіографії ХХ ст.

Основні напрями роботи вченого у ВБУ представлені у фундаментальному дослідженні Л. Дубровіної та О. Онищенка "Історія Национальной бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1918-1941) ". Вісвітлювалі ОКРЕМІ аспекти Наукової ДІЯЛЬНОСТІ І. Кревецького, его наукового доробки, розглядалі его внесок в ОКРЕМІ Галузі науки В. Качкан та Н. Черниш.

Біографічні статті про І. Кревецького зявилися у таких виданнях, як "Енциклопедія українознавства", "біографічний словник Прикарпаття", "Довідник історії України".

Оскількі життя та робота І. Кревецького були тісно повязані з НТШ, то для їхньої реконструкції як Упродовж довоєнного, так и післявоєнного періодів Інтерес становляться праці В. Кубійовича, І. Крип'якевича, Р. Кучера, видання вчених діаспори Л. Винара, В. Лева, Я. Падох та матеріали львівських наукових конференцій про діяльність НТШ.

Містілі згадка про І. Кревецького як учня Львівської історичної школи матеріали конференцій, присвячений М. Грушевського: "Михайло Грушевський: Збірник наукових праць и матеріалів Міжнародної ювілейної конференции", "Грушевський Михайло и Західна Україна" ТОЩО.

Такоже Відомості про науково-дослідницьку діяльність І. Кревецького подавали статті науковців у збірніках праць Науково-дослідного центру періодики та Львівської Наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України, доповідях та повідомленнях, оприлюднення на наукових конференціях у Львові, присвячений Формування репертуару української книги та Досліджень української періодики.

Необходимость ґрунтовного АНАЛІЗУ багатогранної ДІЯЛЬНОСТІ І. Кревецького спонукала до поиска відповідної джерельної бази.

Для дослідження Наукової проблематики залучаліся архівні матеріали Центрального державного історічного архіву України у м. Львові, архіву НБУВ, відділу рукопісів Львівської Наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та Інституту рукопису НБУВ, зокрема Вивчай протоколи ЗАСіДАНЬ правления НТШ, листування керівніцтва НТШ з органами влади, Українськими та зарубіжнімі Наукова інстітуціямі та членами товариства; рукописи вцілілої післявоєнної документації бібліотеки НТШ: Бібліотечні й статистичні Звіти, книги обліку, листування относительно обміну виданнями; протоколи ЗАСіДАНЬ Тимчасова комітету для Заснування Всенародної бібліотеки України та Ради бібліотекарів; документи Особова архівних ФОНДІВ (І. Калиновича, М. Гуменюка, С. Маслова, С. Постернака).

Важлівім інформаційнім масивом для Висвітлення як бібліотечної, так и Наукової Сфера діяльності І. Кревецького стали опубліковані джерела, среди якіх "Хроніка Наукового Товариства ім. Шевченка "(1900-1939), праці В. Гнатюка, В. Дорошенка, М. Андрусяка з історії НТШ, розвідки и статьи І. Кревецького, М. Возняка, В. Дорошенка, І. Свєнціцького, прісвячені Бібліотеці НТШ, опублікована епістолярна спадщина визначний постаті минув, українська Періодика Першої половини ХХ ст.

Отже, аналіз історіографії досліджуваної проблеми свідчіть про доцільність поглиблення Вивчення з позіцій системного підходу питання роли видатних українського вченого у бібліотечній та науково-бібліографічній сферах життя України Першої половини XX ст. та необходимость создания бібліографії его праць.

У іншому розділі - "Основні етапи бібліотечної ДІЯЛЬНОСТІ І. Кревецького "- Розкрити становлення І. Кревецького як бібліотекаря, проаналізовано провідні напрями та результати его роботи у Бібліотеці НТШ у Львові та ВБУ в Києві на тлі політічніх и культурних процесів на українських землях Першої половини ХХ ст.

Аналіз Суспільно-політічніх обставинних у Галичині, что безпосередно малі Вплив на бібліотечну діяльність І. Кревецького, дозволив здійсніті ее періодізацію. Перший етап (1905-1914 рр.) Охоплює період з качана роботи в Бібліотеці НТШ до Першої Світової Війни, другий етап (1920-1939 рр.) - период роботи у ВБУ в Києві (1920-1921 рр.) Та повернення вченого до керівніцтва бібліотекою НТШ и до ліквідації товариства (1922-1939 рр.).

І. Кревецький розпочав роботу в Бібліотеці НТШ у 1905 р. з упорядкування бібліотечних збірок после свого попередника та організаційного забезпечення Функціонування бібліотеки, что передбачало приймання й опрацювання Нових надходження документів, виокремлено їх дублетних прімірніків, размещения книг, передання видань до оправи, обслуговування чітачів ТОЩО.

Призначення у 1909 р. на посаду директора бібліотеки, І. Кревецький, кроме Загальна керівніцтва, займався цілеспрямованім комплектування бібліотечних ФОНДІВ, что стало его першочерговім завдання, ведення каталогу й інвентарніх книг, керівніцтвом відділу рукопісів и стародруків, листування з Науково інстітуціямі относительно обміну виданнями, Формування окремий відділів. І. Кревецький укладав Звіти про результати роботи бібліотеки за Певний период (квартальні, річні), что, кроме Типової статистики, містілі Додатковий інформацію, Завдяк Якій простежено найважлівіші моменти Існування встанови.

У дисертації досліджено, что у довоєнні роки І. Кревецький основном віконував комплекс повсякденної бібліотечної роботи - каталогізування, інвентарізацію, комплектування, консервування видань та обслуговування чітачів. Найважлівіше завдання бібліотекаря пролягав в підтрімуванні вже Налагодження та встановленні Нових контактів Із Українськими та Європейськими Наукова установами и приватна особа, Книгарня та антикварні магазини, что давало можлівість отрімуваті потрібну літературу й обмінюватіся з ними виданнями НТШ та дублетних бібліотечнімі прімірнікамі.

На Основі АНАЛІЗУ архівних джерел встановлен, что в 1908 р. НТШ налагодиться контакти з понад 200 Наукова Українськими та зарубіжнімі інстітуціямі, зокрема з 16 Академіямі наук, 145 Наукове товариство, 40 редакціямі часопісів. Смороду Твір свою літературу Бібліотеці (18-ма мовами), за що в обмін отримувалася праці товариства. А 1911 р. до бібліотеки Надходить видання Вже від 335 наукових установ - 26 Академій наук, 196 наукових товариств, комітетів, комісій за ТОЩО, 113 редакцій часопісів.

Подані Цифри свідчать про репутацію, якові мало НТШ у науковому мире и про успіхі директора бібліотеки, Який зміг налагодіті тісні обмінні звязки почти з усіма Вагомий Слов'янський та іншімі іноземними Наукова інстітуціямі.

У дослідженні віокремлені джерела надходження літератури до бібліотечних ФОНДІВ, самперед Україніки, Аджея, самє в цьом пролягав основне завдання бібліотеки НТШ - збирання всех українознавчіх Друкований та рукописних матеріалів. Представлена ​​кількісна характеристика бібліотечних ФОНДІВ засвідчіла, что Книжкові фонди бібліотеки впродовж 1905 р. - Першої половини 1914 р. збільшіліся почти в два з половиною рази порівняно з попереднім періодом (1893-1904 рр.).

З того часу бібліотека НТШ на чолі з І. Кревецький стала центром Наукової роботи українських та частково зарубіжніх учених, что Вимагаю належної организации праці та комплектування ФОНДІВ.

І. Кревецький забезпечував цілеспрямоване поповнення ФОНДІВ кнігозбірні, прагнув зібраті, передусім, максимально повний комплект Україніки. Так, на кінець 1913 р. ОБСЯГИ бібліотечних збірок окреслювався такими кількіснімі Показники: у відділі друків - 26.201 видання у 70.238 томах, у відділі рукопісів - 460 справ. Для початку ХХ ст. Це вже булу велика бібліо-тека (порівняно з початково 21.000 од. зб. на початок 1905 р.), но Цінність ее пролягав не так у кількості зібрань, як у їх якості. Вона вігідно відрізнялася від других кнігозбірень самє добором КНИЖКОВИХ рарітетів, оскількі мала найповнішу збірку Україніки.

Завдяк організаційній ДІЯЛЬНОСТІ І. Кревецького з шкірних роком збільшувалася Кількість бібліотечних надходження, и зокрема спеціальної Наукової літератури з різніх галузь знань, яка пріваблювала все більшу Кількість відвідувачів-науковців. Тому бібліотека Швидко стала найбільшім на українських землях сховище українознавчої літератури, Скарбниця цінних рукопісів й архівних матеріалів - Єдиною, яка відповідала культурним зажадає української суспільності.

Проведення дослідження показало, что незмінній, послідовний, успішній розвиток бібліотеки НТШ до Першої Світової Війни БУВ досягнені багатолітньої наполеглівої, добросовісної роботи директора бібліотеки як керівника та організатора ее ДІЯЛЬНОСТІ.

У розділі Розглянуто короткотривалу (навесні 1920 р. - осінь +1921 р.) Діяльність І. Кревецького у ВБУ, де ВІН завідував відділом Україніки, а такоже займався постачання - у різніх установах підбірав літературу, призначення Бібліотеці. Опрацьовані архівні матеріали дозволили Встановити, что І. Кревецький належали Перші методичні розробки относительно виокремлено Книжкового фонду у відділ Україніки, Завдяк Яким розпочалося ведення каталогу книг з української тематики, та розроб Нові правила каталогізації. Важлівого значення Набуль забезпечення бібліотекарем звязків Із зарубіжнімі бібліотекамі, Наукова та видавнича установами и общество, антикварні магазини относительно обміну виданнями.

За звітамі про роботу та архівнімі матеріалами Розглянуто повоєнну діяльність І. Кревецького (1922-1939 рр.) Як директора бібліотеки НТШ, зясовано подивись І. Кревецького на комплектування, сістематізацію ФОНДІВ, использование коштів на придбання літератури, стан организации та Збереження ФОНДІВ, обслуговування чітачів.

У ході дослідження встановлен, что цілковіта налагодженість та стабільна плінність усіх направлений бібліотечної роботи до Першої Світової Війни були практично зруйновані з ее качаном. Із завершенням Військових подій, Із зміною Політичної ситуации Існування кнігозбірні значний ускладнено. Такоже встановлен, что Припін фінансова допомога товариству, у звязку з чим и бібліотека Втрата засоби для Функціонування. Митна служба Польщі утруднювала Отримання видань з-за кордону, проводити часті конфіскації зарубіжної літератури, надісланої Бібліотеці, заборонялося передплачуваті и отрімуваті видання з УРСР.

У повоєнні роки загострілася внутрішні проблеми - нестачі приміщень для бібліотеки та персоналу, что негативно вплівало на розвиток кнігозбірні й умови праці робітніків. Незважаючі на значні Труднощі І. Кревецький удалось відновіті Функціонування бібліотеки, продовжіті ее розвиток та зібраті 300.000 фонд.

Аналізування бібліотечної ДІЯЛЬНОСТІ І. Кревецького на тлі культурно-історічніх подій Першої половини XX ст. дозволило засвідчіті Значний внесок вченого в розбудову бібліотеки НТШ та Певного его роль у розвиток ВБУ. Отже, довоєнна діяльність І. Кревецького у Бібліотеці НТШ відзначалася ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ в реализации сістематічної бібліотечної роботи, организации формирование бібліотечних ФОНДІВ, налагодженні джерел комплектування, вірішенні організаційно-структурних вопросам, что дало можлівість директору збільшити Книжкові фонди бібліотеки почти в два з половиною рази порівняно з попереднім періодом (1893-1904 рр .), что нараховувалі Вже 70.000 од. зб. Післявоєнній период роботи І. Кревецького у Бібліотеці НТШ характерізувався складаний як внутрішнімі, так и зовнішнімі політічнімі Чинник. Саме в цею годину найяскравіше виявило організаційні здібності та самовідданість бібліотекаря, Завдяк чому остаточно нормалізувалося перерване війною Функціонування кнігозбірні. Зусилля І. Кревецького незмінно спрямовуваліся на послідовне зростання бібліотечних ФОНДІВ, встановлення ПРОФЕСІЙНИХ звязків Із багатьма Наукова установами, усвідомлення громадськістю значення кнігозбірні, что виявляв в ее доволі чисельний дарах, а такоже - зростання кількості відвідувачів, для якіх директор намагався розшіріті спектр бібліотечно-бібліографічніх послуг та создать Кращі умови обслуговування. Бібліотечна робота І. Кревецького у ВБУ виявило, кроме організаторськіх, й науково-методичні навички вченого - ВІН перший розроб проект организации спеціалізованого фонду "Україніка" та нову інструкцію з Опра-цювання книжок во время каталогізації. Бібліотечна діяльність І. Кревецького засвідчіла его високий професіоналізм, працелюбність, Відповідальне ставлення та відданість улюбленій роботі, что є взірцем для СУЧАСНИХ представителей бібліотечно-інформаційної сфери.

У третини розділі - "Науково-бібліографічна спадщина І. Кревецького (1903-1934 рр.) "- охарактеризовано становлення вченого як бібліографа, висвітлено его доля у работе бібліографічної КОМІСІЇ НТШ, Здійснено тематико-тіпологічній аналіз бібліографічного доробки І. Кревецького на страницах "Записок НТШ" (1903-1912, 1924), "ЛНВ" (1904-1907, 1909-1912) та "Нової зорі" (1928-1932), Який нараховує понад 230 рецензій.

Дослідження плідної ДІЯЛЬНОСТІ вченого у бібліографічній КОМІСІЇ товариства дозволила зясувати, что підґрунтям для создания национальной бібліографії ВІН вважать якнайповніше укомплектовані Бібліотечні фонди.

Аналіз бібліографічніх ДОСЛІДЖЕНЬ І. Кревецького в "Записках НТШ" за тематикою рецензованіх праць (109 розвідок) дозволив виокремити Такі їх групи: Бібліотекознавство, Бібліографія, персоналії, мемуари, літературознавство, історія української періодики, архівознавство, історія шкільництва, мистецтво, філологія, історія. Їхнє Вивчення засвідчіло, что за тематичність спрямованістю найбільша Кількість рецензій бібліографа Належить Працюю історичної проблематики. У дисертації представлено 34 Рецензії на 40 історічніх праць в основном українських та польських авторів (як КНИЖКОВИХ видань, так и статей в періодіці), почти всі з якіх прісвячені історії України, більшість - історії Галичини. Серед видань цієї групи Варто відзначіті Відгуки І. Кревецького на розвідки Ф. Свистуна, Ф. Яворського та Б. Павловського, что торкає історічного Минулого м. Львова, низьку праць І. Свєнціцького з історії Східної Галичини та Закарпаття, зокрема, отношений краю з російською імперією. Вчений ґрунтовно проаналізовано фундаментальні праці історіків С. Томашівського та В. Липинського.

На страницах часопису бібліографом Здійснено огляд 7 бібліографічніх праць, аналіз якіх дозволив ствердіті, что повнотіла, сістематічність, точність були основними Вимогами, Які ставив вчений до української бібліографії. Зокрема, це чітко простежено в его відгуках на покажчики А. Міловідова "Старопечатния слов'яно-русскія ізданія, вишедшія із 'західно-руських тіпографій ХVІ-ХVІІІ ст." Та І. Свєнціцького "Опис музею Ставропігійскаго Інституту до Львова?" І "Каталог' у Вільні церковно-слов'янської друку".

Чисельно представлено Відгуки І. Кревецького на розвідки, прісвячені особістом - М. Бережкова "М. Е. Марков' і його рукописний сборнік' про чернігівської старин? ", О. Мончаловського" Листи П. А. Куліша относящіяся Кь часу і ц? Чи його пребиванія до Львова? ", Ф. Свистуна" Крил. о. Микита Іжак' яко цензор' галицько-руських ізданій Вь 1852-1857 рр. "," Листи Михайла Качковскаго "," пропам'ятних лист о. Алекс? Я Ступніцкаго [...] ", О. Маркова" із 'кореспонденціі М. Маліновскаго ", І. Созанський "Олександер Духнович" та А. Петрова "Рукописні матеріали о. А. Петрушевича ".

У "Записках НТШ" І. Кревецький опублікував и Чима оглядів періодичних видань різного тематичного спрямування (історичні, Суспільно-політичні, педагогічні, літературні, економічні, релігійні), віокремлюючі найцікавіші й найважлівіші статті, в основном наукові чи науково-Популярні, прісвячені харчування українознавства, тобто Такі, Які могли стати Корисна для українських дослідніків.

При опрацюванні матеріалу "ЛНВ" встановлен, что основу бібліографічніх ДОСЛІДЖЕНЬ І. Кревецького становляться Рецензії на художні твори. Зокрема, Рамус прівернув цикл відгуків на твори місцевого літератора С. Коваліва. Другу групу за кількістю рецензованіх видань становляться історичні роботи, среди якіх ученим проаналізовано розвідки Н. Карєєва, М. Лозинського, С. Ґінтера, А. ОлЯр, М. Філевіча. Невелика Кількість відгуків охоплювала праці громадсько-Політичної тематики та Бібліографічні розвідки (аналіз видання "Української бібліографії Австро-Угорщини" І. Левицького).

Такоже предметом ДОСЛІДЖЕНЬ І. Кревецького в "ЛНВ" були навчальні видання, представлені практичним посібніком з рільніцтва Е. Жуковського, підручніком української мови для поляків Е. Шайовського, низкою Нових шкільних підручніків, звітамі Дирекції Тернопільської гімназії, матеріалами до історії галицько-руського шкільництва ХVІІІ и ХІХ ст. Про Різноманітність тематики рецензованіх видань та відповідно наукових інтересів І. Кревецького свідчіть кож наявність праць літературознавчого, мемуарного й етнографічного змісту.

У ході дослідження Виявлено, что среди бібліографічніх ДОСЛІДЖЕНЬ І. Кревецького на страницах "Нової зорі" переважалі Рецензії на різнотематічну русский Видавнича продукцію та статті бібліографічного характеру, якіх нараховується понад 70. Праці І. Кревецького стали Вагомий Внески у Вивчення проблем мемуаристики, оскількі вчений провів значний роботу з дослідження спогадів, подорожей та подорожньої літератури, что и на сегодня ставити чималий Інтерес для дослідніків як багатий Джерельна материал.

Тема мемуаристики представлена ​​великим блоком, до которого належати 22 ґрунтовні Бібліографічні розвідки І. Кревецького, в якіх проаналізовано тогочасні новинки мемуарної літератури: 30 окремий видань, 2 Публікації й один журнал, у якіх представлені Рецензії вченого на спогади про військові події початку ХХ ст. А. Луніва, Ю. Магалевського, В. Леонтовича, М. Гішкевіча, С. Шухевича, Г. Коха, В. Петріва, М. Галагана, Т. Масарика, Є. Чикаленка, В. Юрченка, В. Приходька, К. Левицького, І. Калічака, О. Назарука. Дослідженню подорожньої літератури вчений Присвятої 8 статей бібліографічного характеру и три Рецензії, зокрема, проаналізував записки плян Карпіні, праці В. Кордта, С. Левинського, І. Мельника, О. Назарука.

Опрацьовано Відгуки І. Кревецького на видання історичної тематики, дере за все - з історії України, среди якіх праці А. Чоловського и Б. Януша, М. Голубця, Р. Зубика, В. Пархоменка, С. Томашівського, І. Крип'якевича, Д. Багалія, Ю. Бачинського, С. Єфремова, В. Липинського, О. Терлецького. Охарактеризовано бібліографічну працю вченого "Україна й Апостольський Столиця в українській історіоґрафії последнего десятиліття" та его Рецензії на Нові різногалузеві Бібліографічні покажчики, среди них - О. Андріївського "Бібліографія літератури з українського фолькльору", Ф. Максименка "Матеріяли до краєзнавчої бібліографії України 1847-1929 ", фундаментальна праця В. Ігнатієнка" Бібліографія української преси 1816-1916 "ТОЩО.

Представлено такоже Відгуки вченого у газеті "Нова зоря" на розвідки Політичної, літературознавчої, художньої, освітньої, етнографічної тематики, на архівні, довідкові видання, праці з історії української преси, історії культури, Церкви та Публікації, прісвячені Певна особістом.

Аналіз бібліографічної ДІЯЛЬНОСТІ І. Кревецького дозволив ствердіті, что вона є вагомий складових української бібліографії та бібліографознавства та констатуваті, что: основу бібліографічної спадщини І. Кревецького становляться критико-Бібліографічні дослідження, а самє - Рецензії, Які на тій годину розглядаліся як одна Із форм бібліографічної характеристики творів; Рецензії вченого позначені ретельнім бібліографічнім опрацювання: повнотіла опису, оглядом історіографії питання, что розкрівав степень дослідження тими, інформував чітачів про останні Досягнення в означеній Галузі, вікорістовуючі при цьом ПОСИЛАННЯ и цитування як способ підтвердження вісновків чи зауваження рецензента, что спріяло ґрунтовнішому викладу матеріалу, повнішому уявленню про Зміст оцінюваного ним видання, розшірювалі наукову обізнаність читача та засвідчувалі бібліографічну культуру І. Кревецького. Розмаїття тематики критико-бібліографічніх матеріалів І. Кревецького на страницах Означення часопісів вказує на его багатогранні наукові Захоплення, освіченість та ерудіцію, окреслює его внесок у галузевих бібліографію. Систематичний аналіз Нових українознавчіх, у т. Ч. Періодичних видань, дозволяє констатуваті, что вчений пріділяв найбільшу Рамус самє поточній бібліографії, Розуміючи ее важліву роль у Науковій ДІЯЛЬНОСТІ.

У ґрунтовних рецензіях на Бібліографічні праці українських науковців І. Кревецький виступали и як бібліографознавець. За результатами его ДІЯЛЬНОСТІ чітко простежуються обізнаність науковця з українською и зарубіжною бібліографіямі та его Особисті погляди на методику складання бібліографічніх покажчіків, у якіх засвідчено необходимость проведення ретельної підготовчої роботи: аналіз бібліографічного матеріалу, розв'язання діскусійніх вопросам, критична перевірка результатів Нових ДОСЛІДЖЕНЬ. У бібліографічніх Працюю особливо цінував повнотіла и точність бібліографічного опису (Збереження особливо мови, переглядання видань "de visu"), повнотіла відбору документів; обовязковим структурним елементом бібліографічної роботи вважаю наявність передмови, доповідні допоміжніх покажчіків, Дотримання чіткого структурування матеріалу (у загально бібліографічніх покажчики Вимагаю детальної рубрікації), віддавав предпочтение хронологічному принципу Розташування матеріалу, сумлінному Укладання та якісному Виконання редакторсько-коректорськіх робіт.

ВИСНОВКИ

1. Вивчення життя та ДІЯЛЬНОСТІ видатних особистостей Минулого погліблює сучасний розвиток історичної науки. Дослідження історіографії обраної тими, узагальнення джерельної бази, Залучення широкого кола архівних документів показало Відсутність спеціальніх наукових досліджень постаті І. Кревецького и дозволило Відтворити цілісну картину его Наукової ДІЯЛЬНОСТІ. Аналіз доробки вченого засвідчує, что в особі І. Кревецького вітчизняна наука візнає НЕ лишь видатних українського історика, одного Із фундаторів української ВІЙСЬКОВОЇ історії, а й вісокопрофесійного бібліотекаря та бібліографа.

2. Аналіз Суспільно-Політичної ситуации в Україні в досліджуваній период дозволить здійсніті періодізацію бібліотечної ДІЯЛЬНОСТІ І. Кревецького. Перший етап (1905-1914 рр.) Охоплює період з качана его роботи в Бібліотеці НТШ до Першої Світової Війни. Другий етап (1920-1939 рр.) - период роботи у ВБУ в Києві (1920-1921 рр.) Та повернення до керівніцтва бібліотекою НТШ и до ліквідації товариства (1922-1939 рр.).

Історико-бібліотекознавчій екскурс ДІЯЛЬНОСТІ І. Кревецького у Бібліотеці НТШ у 1905-1914 рр. показавши, что за цею период бібліотекар відновів й удосконалів основні напрями бібліотечної роботи, Завдяк чому спостерігалося щорічне зростання ФОНДІВ та Збільшення кількості чітачів кнігозбірні. Успішне керівництво Опис І. Кревецького бібліотекою засвідчілі сформовані ним Нові відділи (стародруків и приватного архіву НТШ при рукописному відділі бібліотеки, періодики, картографічній та Шевченківський), нові Правила Користування бібліотекою, розширення бібліотечне приміщення, покращення обслуговування чітачів. Виразности результатом цілеспрямованої бібліотечної ДІЯЛЬНОСТІ директора у довоєнній период ставши 70.000-й фонд бібліотеки НТШ, Який вірізнявся унікальністю НЕ лишь относительно повнотіла Зібрання українських друків та галузевого розмаїття Наукової літератури, а й рарітетністю бібліотечних видань.

Повоєнній период Позначення недовготрівалою (квітень 1920 р. - жовтень 1921 р.) Робот І. Кревецького у ВБУ, яка припала на годину становлення цієї бібліотеки, что характерізувався Поиск Шляхів формирование ФОНДІВ, его структури, организации Нових надходження документів. За ціх умів, маючі 9-річний Бібліотечний досвід роботи, І. Кревецький спріяв комплектування бібліотечних ФОНДІВ, розроб ЗАГАЛЬНІ правила каталогізації видань, что включали єдину топографічну нумерацію, детальний опис книг у каталозі ТОЩО, основні принципи якіх зберегліся й сьогодні. Очола відділ Україніки, І. Кревецький розроб Перші методичні рекомендації относительно создания фонду "Україніка", что дало змогу Започаткувати виокремлено видань Україніки Із основного бібліотечного фонду Шляхом включення видань про Україну, творів українських письменників, усіх матеріалів, видання в Україні, та розпочав ведення каталогу книг з української тематики. Віщезазначене заклать фундамент для Подальшого забезпечення Функціонування бібліотеки, формирование українознавчого фонду, организации каталогів, бібліографіч-ного репертуару Україніки та дало можлівість впевнена стверджуваті про внесок І. Кревецького у розбудову ВБУ и Актуальність его Ідей сегодня.

Повоєнна діяльність І. Кревецького у Бібліотеці НТШ (1922-1939 рр.) Була спрямована на Відновлення Функціонування кнігозбірні. Розглянуто внутрішні та Зовнішні проблеми, Які супроводжували роботу директора течение повоєнніх років и малі безпосередній Вплив на розвиток бібліотеки, проаналізовано шляхи їхнього вирішенню. Зясовано, что директор у важкий повоєнній годину спромігся відновіті та Встановити Нові звязки з Науково інстітуціямі для обміну виданнями. Це не только спріяло розвитку бібліотеки, а й дозволило самостійно репрезентуваті общество в бібліотечному мире и здобути загальне Визнання в наукових колах.

Завдяк цілому комплексу ЗАХОДІВ І. Кревецький домігся від ОРГАНІВ державної влади вилучення бібліотеки як Наукової з-під цензурного Нагляду (бібліотека здобула Дозвіл на безперешкодне Отримання поштою по одному прімірніку творів друку, видання за кордоном як по-русски, так й іншімі мовами и були Заборонені в Польщі) та право на Отримання безоплатного обовязкового прімірніка усіх українських видань, что відаваліся в Польщі. Це стало суттєвім Джерелом поповнення бібліотечних ФОНДІВ.

Безперечно Внески І. Кревецького у розвиток бібліотеки стало Залучення громадськості до формирование бібліотечних ФОНДІВ. Звернення до громадян у бібліотечних звітах, видання реєстрів бібліотечних лакун спріялі Поширення відомостей про бібліотеку та ее фонди, популярізувалі установу в найшіршіх суспільніх та наукових колах.

Підтвердженням значного Внески І. Кревецького в розбудову бібліотеки НТШ ставши 300.000-й Унікальний Бібліотечний фонд, більша частина которого становила даруй и булу сформована без державної ПІДТРИМКИ у нелегкі повоєнні роки.

3. Бібліографічна діяльність вченого представлена ​​его активну участь у работе бібліографічної КОМІСІЇ НТШ та значний бібліографічнім доробки, результати которого вісвітлюваліся в основному на страницах періодичних видань.

Аналіз діяльності І. Кревецького у бібліографічній КОМІСІЇ НТШ засвідчів, что среди пріорітетів вченого разом Із Створення бібліографії Було віділено такоже и якнайповніше комплектування бібліотечного фонду.

У результате опрацювання періодичних видань встановлен, что у Різні роки найбільша Кількість бібліографічніх розвідок І. Кревецького булу опублікована на страницах трьох поважних львівських часопісів - "Записок Наукового товариства ім. Шевченка "," Літературно-Наукового Вістника "та" Нової зорі ". У дисертації Виявлено и проаналізовано 233 критико-Бібліографічні дослідження вченого, зокрема 109 - у "Записках НТШ", 54 - у "ЛНВ" і 70 - у часопісі "Нова зоря".

Визначили основні Критерії бібліографічніх ДОСЛІДЖЕНЬ І. Кревецького: использование лишь повну та достовірніх Фактів и Даних, всебічна обізнаність з фактичність матеріалом. Такий підхід засвідчувалі історіографічні оглянувши, посилання на агентство першоджерела чи наукову літературу, Які вікорістовуваліся в рецензіях и засвідчувалі вірогідність его оцінок та вісновків. З Іншого боку зазначені елементи рецензій Вказував на науковий рівень рецензента, его професіоналізм як бібліографа.

Відгуки І. Кревецького в Деяк випадка були емоційно забарвлені та вплівалі на розум й почуття читача. Смороду є ґрунтовнім Джерелом Вивчення поглядів науковця, его міркувань з приводу тогочасного та історічніх явіщ, подій, например, політики більшовіків в УРСР, державної незалежності України, історії української Церкви, актуальних проблем літератури, культури, мистецтва, суспільного життя країни. Водночас Публікації вісвітлюють рівень его знань относительно результатів ДОСЛІДЖЕНЬ різніх аспектів історичної науки, розуміння Політичної ситуации країни, что свідчіть про чітко визначене Громадянська, а загаль и жіттєву позицию вченого, характеризують его як патріота своєї держави.

Проведень у дисертації всебічній аналіз чісленної бібліографічної спадщини І. Кревецького на страницах визначених періодичних видань засвідчів вагомий внесок вченого в розвиток галузевої бібліографії.

Рецензії на Бібліографічні праці характеризують вченого як фахівця-бібліографа та є ціннім матеріалом для усвідомлення першочерговіх завдання та вимог І. Кревецького до тогочасної бібліографії. Найактуальнішімі потребами для української бібліографії ВІН вважать создания повної бібліографії українських стародруків ХV-ХVІІІ ст., Української бібліографії России ХІХ ст. та загальноукраїнської бібліографії ХХ ст. Основу методики складання бібліографічніх покажчіків, за І. Кревецький, малі становитися: ретельна підготовча робота, повнотіла, точність, чітке структурування та сумлінне Укладення.

4. Практичність результатом дослідження, зокрема, підсумком проведеного АНАЛІЗУ періодичних видань Першої половини ХХ ст. та других джерел, стало создания та видання біобібліографічного покажчика праць І. Кревецького "Іван Кревецький: Біобібліографічній покажчик (1901-1938 рр.)", Який налічує понад 500 позіцій. ВІН дозволити Вперше залучіті до широкого наукового обігу творчий доробок вченого та є Певної Внески у персональну бібліографію, історіографію, джерелознавство.

Основний Зміст дисертації виклади в таких публікаціях автора:

1. Яворська У. П. Бібліотечна діяльність Івана Кревецького (1905-1914) / Яворська У. П. // Вісник Книжкової палаті.- 2005.- № 4.- С. 40-44.

2. Яворська У. П. Бібліотечна діяльність Івана Кревецького (1922-1939) / Яворська У. П. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.- 2005.- № 2.- С. 45-53.

3. Яворська У. П. Бібліографічній доробок Івана Кревецького в "Літературно-науковому Вістнику" / Яворська У. П. // Вісник Книжкової палаті.- 2006.- № 2.- С. 35-39.

4. Яворська У. П. Бібліографічні дослідження Івана Кревецького на страницах "Записок Наукового товариства ім. Шевченка "/ Яворська У. П. // Наукові праці Национальной бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.- 2006.- Вип. 16.- С. 380-388.

5.Яворська У. Науково-педагогічний журнал "Наша школа" за редакцією Івана Кревецького (1909-1912 рр.) / Яворська У. // Рідна школа.- 2004.- № 11.- С. 65-69.

6. Яворська У. П. Іван Кревецький - дослідник української преси / Яворська У. П. // Книга і світова цивілізація: Матеріали ХІ междун. науч. конф. з проблем книгознавства. Москва, 20-21 квітня 2004р .: Тези доповіді: В 4-х т Москва: Наука, 2004. Т. 2.- С. 308-310.

7. Яворська У. П. Іван Кревецький - директор бібліотеки Наукового Товариства імені Т. Шевченка у Львові / Яворська У. П. // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 25-26 трав. 2004 р. / М-во культури і мистецтв України. Державна академія керівніх кадрів культури и містецтв.- К., 2004.- С. 182-185.

8. Яворська У. П. Іван Кревецький - бібліотекар та бібліограф / Яворська У. П. // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 17-18 трав. 2005 р. / Державна академія керівніх кадрів культури и містецтв.- К., 2005.- Част. 1.- С. 78-81.

9. Яворська У. П. Участь Івана Кревецького в работе бібліографічної КОМІСІЇ НТШ / Яворська У. П. // Бібліотеки на західноукраїнськіх землях ХVІІІ-ХХ ст .: Доп. та повідомл. Другої наук. конф, Львів, 29-30 жовт. 2004 р. / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника; Упоряд .: М. Р. Кульчицький, Н. Е. Кунанець.- Львів, 2006.- С. 166-174.

Анотація

Яворська У. П. бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата історічніх наук за спеціальністю 07.00.08 - Книгознавство, Бібліотекознавство, бібліографознавство. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.- Київ, 2008.

У дисертації на основе архівних та Друкований джерел Здійснено комплексне дослідження основних етапів и направлений формирование Творчої спадщини та бібліотечної ДІЯЛЬНОСТІ І. Кревецького. Відтворено основні Сторінки Біографії вченого, простежено процес становлення І. Кревецького як науковця, бібліотекаря та бібліографа. Розкрити провідні напрями та результати роботи І. Кревецького у Бібліотеці Наукового товариства ім. Т. Шевченка (НТШ) у Львові та Всенародній Бібліотеці України (ВБУ) у Києві в контексті загальнополітічніх, економічних и культурних процесів, что відбуваліся в стране. Здійснено тематико-тіпологічній аналіз науково-бібліографічної спадщини вченого, яка загаль нараховує понад 230 рецензій, опублікованіх на страницах трьох львівських часопісів - "Записок НТШ", "ЛНВ" та "Нової зорі". Створено бібліографічній покажчик праць І. Кревецького, якіх зареєстровано и сістематізовано у хронологічному порядку понад 500 позіцій. Зясовано історічну роль вченого у Науковій и бібліотечно-бібліографічній Сфера діяльності та загаль визначили місце І. Кревецького у національно-культурному жітті західноукраїнськіх земель Першої половини ХХ ст.

Ключові слова: І. Кревецький, Галичина, бібліотечна и бібліографічна діяльність, НТШ, ВБУ, бібліотека, "Записки НТШ", "ЛНВ", "Нова зоря".

анотація

Яворська У. П. Бібліотека-бібліографічна діяльність Івана Кревецкого.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.08 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадского.- Київ, 2008.

У дисертації на основі архівних і друкованих джерел проведено комплексне вивчення основних етапів і напрямів формування творчої спадщини, а також бібліотечної діяльності І. Кревецького. Відтворено основні сторінки біографії вченого, простежується процес становлення І. Кревецького як науковця, бібліотекаря та бібліографа. Розкрито головні напрями та результати роботи І. Кревецького в бібліотеці Наукового товариства ім. Т. Шевченка (НТШ) у Львові та Всенародної бібліотеки України (ВБУ) у Києві в контексті загальнополітичних, економічних і культурних процесів, які відбувалися в регіоні. Проведено тематико-типологічний аналіз науково-бібліографічного доробку вченого, яке в цілому нараховує понад 230 рецензій, опублікованого на сторінках трьох львівських періодичних видань - "Записок НТШ", "ЛНВ", "Нової зорі". Створено бібліографічний покажчик праць І. Кревецького, яких виявлено й систематизовано в хронологічному порядку в кількості 500. Досліджено історична роль вченого в науковій і бібліотечно-бібліографічного сферах діяльності, визначено місце І. Кревецького в національно-культурному житті на західноукраїнських землях першої половини ХХ століття.

Ключові слова: І. Кревецький, Галичина, бібліотечна і бібліографічна діяльність, НТШ, ВБУ, бібліотека, "Записки НТШ", "ЛНВ", "Нова зоря".

Annotation

U. P. Javorska - The library and bibliography activity of Ivan Kreveckyіs.- The manuscript.

The dissertation to obtain Candidate of historical science on 07.00.08 speciality - knowledge of books, librarianship, bibliography. The Vernadsky National Library of Ukraine.- Kyiv, 2008.

In the dissertation the complex research of the main stages and directions of forming of creative heritage and library activity of I. Krevetskyi was accomplished basing on the archival and printed sources. The main pages of the scientists biography were recreated, the process of Krevetskyis formation as a scientist, librarian and bibliographer was followed.

Special attention was paid to opening of the main directions and results of Krevetskyis work in the library of Naukove tovarystvo named after T. Shevchenko (NTSH) in Lviv and Vsenarodna library of Ukraine (VLU) in Kyiv in political, economical and cultural process context which were taking place in the country during the beginning of the XX-th century.

It was ascertained that the librarian work of Krevetskyi was signified by commonness and stability till the First World War as well as filled with fighting with inner and difficult outer factors in the post war period.

The determinant factors that had a negative influence on librarian work of NTSH in the post war period were characterized, namely: a) lack of necessary number of librarian staff; b) lack of librarian area; c) prohibition to receive Ukrainian publication from out of the border (as well as Ukrainian edition in Poland); d) lack of state funding; f) introduction of covered books or edition that had illustrations, notes, maps, catalogues etc. duty; g) lack of connections with Russia and Great Ukraine which lasted from late 1914 till тисяча дев'ятсот двадцять дві.

The research of Krevetskyis librarian activity in the background of social and political changes gave the opportunity to define that the director carried out great and successful organizing work in collecting librarian materials, especially Ukrainian, according to the main task of the library. It was ascertained that thanks to Krevetskyis hard and prolonged work, his connections with Ukrainian, foreign institutions and private people in particular, library became an exclusive institution - the only centre of knowledge of Ukrainian literature collection in Western Ukraine.

In the research Krevetskyis short work (April 1920 - October 1921) in VLU was considered. Having already 9 year work experience in NTSH library, Krevetskyi helped in book acquisition, moreover he developed new general methodical recommendations and rules for cataloguing editions. Being a head of "Ukrainika" department, Krevetskyi propounded first methodical suggestions concerning creating of the fund "Ukrainika" and began to catalogue Ukrainian books. All this provided the foundation of further work of VBU, for creating Ukrainian-speaking literature fund and bibliography of Ukrainika.

In the dissertation detailed thematic-typological analysis of numeral bibliographical heritage of Krevetskyi was carried out which includes more than 230 opinions in general, published in magazines - "Zapysky NTSH", "Literaturno-naukovyj Vistnyk", "Nova zoria".

The analysis of Krevetskyis bibliographical heritage proved, that the scientist was engaged in writing reviews of new publication and systematical viewing of periodical, working in library gave the opportunity to become acquainted with novelties of literature and the scientists high cultural and intellectual level - to view polythematic works. Systematical viewing of new publication proved that the scientist paid great attention to periodical bibliography, understanding its importance as a valuable source of material.

As a result of the dissertation, especially the sum up of periodicals of the beginning of the XX century and other sources, bibliographical guide of Krevetskyis works was created, more than 500 works were registered and systematized in chronological order. The creation of the bibliographical guide let introduce bibliographical research of the scientist for the first time and acquaint with his various activity in scientific field in general.

Key words: I. Kreveckyі, Galychyna, library and bibliography activity, Naukove tovarystvo named after T. Shevchenko (NTSH), Vsenarodna library of Ukraine (VLU), library, "Zapysky NTSH", "Literaturno-naukovyj Vistnyk", "Nova zoria ".

Підпісано до друку 21. 12. 2007.

Формат 60х90 / 16. Друк офсетний.

Розум. друк. арк. 0,9. Наклад 100 прим. Замовл. № 5.

Надруковано в відділі оператівної поліграфії

Львівської Наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України

79000, Львів, вул. Дудаєва, 15

...........