Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Державне регулювання НТП

Скачати 31.98 Kb.
Дата конвертації19.03.2018
Розмір31.98 Kb.
Типреферат

план:

1. Введення ________________________________________________________ 3

2. Основні напрямки державного регулювання НТП ___________4

3. Формування системи інвестиційних фондів ______________________8

4. Державна політика США у сфері науково-технічного розвитку _ 11

5. Висновок _____________________________________________________13

6. Список літератури ______________________________________________ 14

Вступ

Однією з умов успішного науково-технічного розвитку є державне регулювання НТП, обумовлене специфічними умовами російської дійсності. По-перше, це наявність кризової ситуації, що супроводжується економічним спадом і деградацією вітчизняної промисловості. По-друге, зменшення частки доходів федерального бюджету в ВВП більш ніж на 40%.

В умовах, що склалися скорочення виробництва почало набувати негативний структурний характер. Від кризи страждають машинобудівна, хімічна галузі. Але особливо тяжке становище склалося в наукомістких галузях промисловості, які становлять основу сучасного економічного зростання. В електронному та електротехнічному машинобудуванні, верстатобудуванні, виробництві засобів зв'язку і гнучкою автоматизації, обладнання для легкої і харчової промисловості, агропромислового, транспортного і паливно-енергетичного комплексів спад виробництва досяг 70-80%. Це означає фактичне руйнування існуючого науково-технічного потенціалу, перехід до економіки, яка втрачає здатність розширеного відтворення на своїй власній основі.

Технологічна відсталість проявляється у високій енергоємності, матеріалоємності, трудомісткості продукції, що випускається. Продовження зниження виробництва в умовах збереження існуючої економічної та фінансової політики несе в собі такі структурні зміни, які сприяють завершенню процесу деіндустріалізації, остаточного руйнування деяких галузей промисловості. Стиснення внутрішнього попиту на продукцію переробних галузей означає і фактичну переорієнтацію на зовнішній ринок паливних галузей і металургії.

Технологічне середовище в російській економіці відповідає економіці з уповільненою еволюцією або деградуючою економіці. Необхідні глибокі переорієнтації всієї системи відтворювальних інтересів.

Стратегічні розрахунки показують, що державне регулювання не можна розглядати як тимчасовий захід, обмежуючись лише перехідним періодом. Як свідчить досвід західних країн, таке регулювання буде необхідно і в неозорому майбутньому, в умовах уже сформованої ринкової економіки. Слід визнати, що можливості ринку в рішенні проблеми прискореного розвитку НТП запізнюється, виявляється уповільненим в епоху бурхливо розвивається НТР. Він не може забезпечити швидку концентрацію капіталу і науки на найважливіших напрямках НТР. Запізнюється і отримання прибутків від експлуатації нововведень. Підприємці неохоче йдуть на реалізацію інноваційних проектів.

Недостатньо ефективно діє ринковий механізм і в сфері структурних перетворень. Створювані нові галузі малорентабельні, а часто збиткові. Вони вимагають великих витрат на НДДКР, створення і освоєння нових потужностей, проведення активної інноваційної політики, заснованої на концентрації наявних ресурсів. У Росії, де давно назріла необхідність структурної перебудови, рішення даних завдань можливе тільки на шляхах посилення державного втручання у відтворювальний процес.

Основні напрямки державного регулювання НТП

Найважливішим напрямком державного регулювання, ядром формування економічної системи є прогнозування науково-технічного розвитку.

У процесі прогнозування спочатку виходять з того, що основним стратегічним чинником перетворення продуктивних сил є становлення процесу автоматизації. Подальше моделювання даного процесу показує, що йде концентрація високоавтоматизованих підприємств. На рівні високих технологій утворюються різні форми об'єднань. В умовах концентрації виробництва, науки, капіталу на найважливіших напрямках НТП відбувається виникнення системи комплексно-автоматизованих підприємств. Рух до неї може бути здійснено на основі довгострокової програми науково-технічного розвитку, в рамках якої необхідно передбачити основні положення формування якісно нового рівня продуктивних сил і відповідних їм виробничих відносин. В ході руху до системи комплексно-автоматизованих підприємств, яка виступає як найважливіша якісна мета програми науково-технічного розвитку, виділено такі основні напрямки її реалізації: наука, інформатизація сфер соціальної та економічної діяльності, автоматизація проектних робіт.

Реалізацію напрямів необхідно починати вже зараз в умовах перехідного періоду, поєднуючи рішення стратегічних і тактичних цілей і завдань. Такий підхід вже в даний час вимагає зміни інвестиційної та інноваційної політики, використання нових інституційних форм.

На цих напрямках з метою виходу з кризової ситуації і формування нової наукомісткої структури необхідний поетапний процес інституціонального виділення: нових форм організації науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок; російського інформаційного комплексу; загальноросійської системи автоматизованого проектування.

Становлення наукового, інформаційного комплексів, загальноросійської системи автоматизованого проектування виступає як етапи реалізації державної структурної науково-технічної політики.

Вона передбачає створення ряду інституційних форм, що діють як приватно-державні фінансово-промислові групи, які можуть забезпечити на обгрунтованих напрямках комплекс організаційних і фінансово-економічних заходів, що сприяють реалізації намічених цілей. Вписуючись в характер формується ринкової економіки, вони можуть забезпечити навіть в умовах сучасної несприятливої ​​економічної обстановки концентрацію фінансових, трудових, матеріальних ресурсів на обраних напрямках, виступаючи як акціонерне товариство, при наявності власних банківських структур. Таким чином, стає можливим перетворити їх в потужні інструменти державного регулювання проведених структурних перетворень. У процесі створення сучасного потужного наукового комплексу його основою має стати інтелектуальна власність науковців-дослідників. Її вартісне вираження повинно визначатися як частина додаткового прибутку, одержуваної як різницю між валовим прибутком до впровадження тій чи іншій ідеї у виробництво і після її втілення в матеріальному продукті. Розрахункові дані показують, що дійсна інтелектуальна власність вчених, теоретиків, інженерів становить 15-20% від одержуваної додаткового прибутку.

Таким чином, основна мета інституційної державної політики - реалізація державної науково-технічної політики, структурних перетворень шляхом використання економічних форм і методів регулювання, концентрації наявних обмежених ресурсів, нових структурних підрозділів, комплексів, систем на найважливіших напрямках НТП.

Вплив податкової політики на науково-технічний розвиток. Шляхи вдосконалення податкової системи.

Реалізація науково-технічної, структурної, промислової політики, особливо в даний час неможлива без науково обгрунтованого, програмованого фінансового забезпечення інноваційних потоків. Останнє неможливо без вдосконалення податкової політики. Сучасна рестрикционная політика викликана необхідністю збільшення державних витрат в перехідний період. Висунуті урядом соціальних програм, здійснення приватизації, демонтаж командної системи, облаштування нових кордонів і виконання боргових зобов'язань зумовили майже 90% вилучення прибутку і підприємств. При цьому перестає діяти принцип матеріальної зацікавленості, підприємства і фірми залишаються без необхідних коштів для інвестиційної та інноваційної діяльності, підриваються економічні основи самофінансування, свободи підприємництва, конкуренції, відроджується дотаційний принцип фінансування промислових підприємств. Таким чином, формуються несприятливі соціально-економічні умови прискореного розвитку НТП.

Вирішення цих проблем можливе на основі поетапного регульованого зниження податків: на малий, середній і великий бізнес. Зниження податків на малий бізнес - важливий елемент структурної політики. Існує прямий зв'язок між розвитком малого бізнесу і сферою споживання і послуг. Малий бізнес - найбільш оптимальна форма розвитку легкої промисловості і сфери послуг. Додатковий приплив сюди капіталу сприятиме формуванню необхідних соціально-економічних передумов її прискореного розвитку.

Становлення середнього бізнесу створює сприятливі умови розвитку наукомісткої структури російської економіки. На основі середніх, але добре оснащених підприємств стає можливим формування власної, відповідає сучасним світовим стандартам машинобудівної бази. Роль локомотива НТП може взяти на себе електронна промисловість.

Розвиток наукомісткої структури на базі електронної промисловості має бути розгорнуто на третьому етапі при зниженні податків на великий бізнес і ФПГ. Тут може по-справжньому розвернутися становлення інституційних форм на найважливіших напрямах науково-технічного розвитку. Фінансово-промислові групи - флагмани НТП. Одночасно вони представляють собою унікальний механізм диверсифікації виробництва. Отримавши в своє розпорядження значну частину прибутку, вони починають повною мірою використовувати свої потенційні можливості. Зниження податків на великий бізнес створить оптимальні соціально-економічні умови: розгортання механізму диверсифікації; переливу капіталу в наукомісткі галузі; виробництва побутової електронної апаратури, телекомунікаційних систем, глибокої переробки паливно-сировинних ресурсів.

Поетапне зниження податків, формуючи структурні зміни в економіці, готує одночасно і фінансову базу для їх реалізації. Первісне зниження податків на малий бізнес не вимагає від держави значних витрат. Навпаки, слід очікувати зростання маси податків від малого бізнесу через:

- значного збільшення кількості підприємств, викликаного переливом капіталу в дану сферу;

- зростання виробництва, при якому кожен стягується відсоток стане вагомішим;

- виходу значної чисти дрібних підприємств з тіньового бізнесу і збільшення податкової бази.

Цих же результатів при зростанні маси вилучених до бюджету коштів слід очікувати на другому і третьому етапах - при зниженні податків на середній, а потім і великий бізнес. Зростання податкового бази і збільшення обсягу коштів, що надходять до бюджету, дозволять скоротити бюджетний дефіцит, виконати намічені соціальні програми і при цьому значно збільшити асигнування на стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності, створення позабюджетних науково-технічних фондів, інституціональних форм на найважливіших напрямах НТП, пільгове кредитування підприємств науково-венчурного капіталу, бізнес-інноваційних центрів, наукових містечок.

Державна політика переходу до самофінансування підприємств і фірм в умовах обмеженості наявних ресурсів.

Поетапне зниження податків направлено на формування в Росії системи самофінансування.Одним з основних джерел в умовах переходу до ринкової економіки повинна стати прибуток, чистий дохід підприємств.

Зростанню самофінансування і одночасно експортних можливостей російської промисловості сприяла б політика залишення більшої частини валютної виручки у підприємств. Це веде до збільшення інвестицій в самі наукомісткі, передові, з точки зору світової техніки і технології, галузі виробництва. У напрямку посилення самофінансування підприємств і фірм на найважливіших напрямах науково-технічного розвитку велику роль могло б зіграти зниження мит на новітнє імпортоване обладнання і технології. Така політика створить цілеспрямовану орієнтацію підприємств на інвестування в новітні машини та обладнання, переоснащення їх за останнім словом світової науки і техніки.

Важливим напрямком посилення самофінансування може стати продумана амортизаційна політика, яка повинна будуватися з урахуванням ринкових умов прискореного списання обладнання шляхом злиття амортизаційного фонду і чистого доходу. У Росії це необхідно ще й тому, що існуюче обладнання сильно застаріло. В сучасних умовах було б доцільним надавати підприємствам, які купують, виробляють або здійснюють постачання машин і устаткування, право на додаткові амортизаційні відрахування.

З огляду на величезні території Російської Федерації, відмінність регіональних і місцевих умов, необхідно передбачити і розробити систему податкових додаткових знижок для певних регіонів, а також для окремих машин і устаткування.

Наявність самофінансування передбачає ряд заходів, спрямованих на створення умов, що сприяють витрачанню накопичених сум на пряме інвестування, інноваційну діяльність. В індустріальному суспільстві корпорації, промислові компанії самі здійснюють інвестування. Промислове заощадження в значній мірі залежить від вироблених промислових інвестицій. Основна проблема полягає в тому, щоб вже наявні у підприємств накопичення витрачалися не на покупку валюти, цінних паперів, придбання товарів невиробничого призначення, а як джерело прямих інвестицій. Ця мета досягається формуванням спеціалізованих інвестиційних фондів і введенням спеціальних рахунків і рахунків оновлення. Суми, що накопичуються в них, підлягають пільговому оподаткуванню або звільняються від податків зовсім. У США, при відносно низькому рівні оподаткування, діють близько 36 тис. Фондів реконструкції та розвитку. У Швеції всі 100% відрахувань до інвестиційні фонди повинні бути поміщені на спеціальний безпроцентний інвестиційний рахунок в Риксбанку. Подібна міра дозволила б російському уряду отримати можливість концентрувати наявні ресурси, направляти їх відповідно до інноваційної політикою держави. Доцільним було б законодавче встановлення рахунків оновлення з обов'язковим приміщенням туди частини прибутків окремих підприємств.

Формування системи фондів науково-технічного розвитку.

Рішення проблеми фінансування НТП неможливо без створення мережі спеціалізованих фондів. Позабюджетні інвестиційні науково-технічні фонди є формою реалізації державної науково-технічної політики і виконують кілька функцій.

Фінансовий накопичувальний резервуар.

У цій функції фонд виступає в якості резервуара накопичення, оскільки для інвестиційної діяльності, реалізації інноваційних проектів потрібно накопичити певну суму, яка дозволить зробити заміну виробничих фондів, реконструкцію, перейти на нову технологію. Це вимагає часу, і держава повинна всіляко сприяти формуванню таких резервуарів.

Засіб забезпечення прискореного розвитку НТП.

В даний час важко розраховувати на безпосередню допомогу держави в реалізації різних інноваційних проектів і зовсім малоймовірно, що воно буде надавати її постійно і безперервно. Прискорення науково-технічного розвитку передбачає не просто накопичення певних сум в фондах. Позабюджетні науково-технічні фонди виконують роль економічних інститутів, що забезпечують необхідний комплекс умов для прискореного розвитку НТП: фінансова підтримка великих державних інноваційних проектів і напрямів; допомога в розвитку венчурного капіталу, формування прогресивної наукомісткої структури.

Інструмент державної науково-технічної політики.

У різних країнах позабюджетні інвестиційні науково-технічні фонди є ефективним засобом здійснення промислової, науково-технічної, структурної та соціальної політики. Вони стали потужним фінансовим важелем, завдяки якому держава цілеспрямовано впливає на процес прискорення науково-технічного розвитку. Мережа російських інвестиційних науково-технічних фондів необхідно формувати в тісній залежності від поетапного зниження податків. Це забезпечить реальну фінансову базу становлення науково-технічних фондів на мікро, мезо- і макрорівнях, максимальне використання накопичених сум на реалізацію науково-технічного розвитку. Передбачати не стрибкоподібний, а поступовий перехід від рішення мікроуровневих завдань до Макрорівневі.

Перший етап дозволить здійснити масове формування науково-технічних інноваційних фондів у сфері малого бізнесу. Очікуваний приплив вільних коштів (завдяки зниженню податків) на рахунки малих підприємств пропонується направити на створення мережі мікроуровневих інноваційних науково-технічних фондів. Їх цільової характер визначається необхідністю вирішення нагальної проблеми російської економіки: здійснення реконструкції підприємств, їх переозброєння на основі реалізації інноваційних проектів. Зокрема, мова йде про формування інвестиційних фондів реконструкції та розвитку. У Росії організація подібних фондів сьогодні невигідна. Тому ініціатором їх формування, посильною учасником має виступити держава. Формуються змішані фонди можна створювати під конкретні проекти реконструкції підприємств і фірм, сприяючи тим самим зростанню інвестиційної активності, модернізації російської економіки, виходу її з кризової ситуації. Треба вже на першому етапі повністю звільнити від податків суми, що направляються в інвестиційні фонди дрібних підприємств. Це не набагато зменшить загальну частку зібраних податків, але значно підвищить активність в сфері малого бізнесу. Регулювання інвестиційної діяльності можливо за допомогою державного контролю над інвестиційними фондами. Держава повинна мати правову базу вирішувати компаніям використовувати частину або весь резерв на встановлені законом мети: купівлю нових машин, обладнання, накопичення матеріальних запасів, сприяння розвитку експорту. Тим самим значно підвищується частка прямих інвестицій, розширюється відтворення науково-технічного прогресу.

Що стосується введення спеціальних рахунків і рахунків оновлення, то в нашій країні цей захід стане дієвим фактором збільшення прибутків лише при великому зростанні прибутковості підприємств і фірм. Формування таких рахунків під егідою ЦБ РФ дозволить створити стійкий джерело прямих інвестицій, зупинити падіння виробництва, а в подальшому перейти до активної науково-технічної політики. Потрібна розробка заходів щодо стимулювання підприємств до утворення таких рахунків. В якості основних заходів пропонується: не оподатковувати 50% прибутку за умови спрямування її на інвестиції в виробниче і невиробниче будівництво; звільнити від оподаткування суми, призначені для вкладення в новітню техніку, технологію, обладнання, проведення реконструкції на якісно інший, науково-технічній основі; встановити 30% -у знижку податків на заощадження, що зберігаються на спеціальних рахунках; забезпечити систему страхування даних рахунків у відповідність із можливим ризиком від їх вкладення.

Спеціальні рахунки і рахунки поновлення в умовах сучасної Росії дозволять створити соціально-економічні умови, що сприяють використанню накопичуваних сум на пряме інвестування у виробництво. Це спричинить за собою пожвавлення ділової активності, стане початком процесу переоснащення існуючої матеріально-технічної бази. Введення спеціальних, обов'язкових інноваційних рахунків, на яких накопичуються необхідні суми, здійснюється на пільгових умовах і передбачає наявність механізму, який перешкоджає витрачанню витрат на пальне на не зв'язані з розвитком НТП мети. Якщо підприємство або фірма задумає використовувати їх, наприклад, на комерційні цілі, то слід передбачити повне їх оподаткування податком плюс штрафом.

Формування системи фондів розвитку венчурного капіталу має для російської економіки надзвичайно велике значення. Відсутність таких фондів загострює проблему незатребуваності вже накопичених до теперішнього часу і нереалізованих науково-технічних ідей.

Розвиток ризикового капіталу в Росії стримується сьогодні низьким рівнем прибутковості і рентабельності, який практично незалежний від впровадження досягнень НТП у виробництво. Положення може змінитися, якщо передбачити створення російського банку ризикового капіталу з філіями і підрозділами в різних регіонах і містах Російської Федерації. Останні можуть виступати власниками фондів для реалізації науково-технічних проектів підвищеного ризику. Фінансові кошти з них можуть надаватися після відповідної експертизи винахідникам і вченим під реалізацію нових ідей і проектів. Вони повинні виступати генеральними розпорядниками, вкладаючи 1-2%, а решту - держава і фонди ризикового капіталу.

Формування мережі інфраструктурних фондів стане можливим на другому етапі, коли відбудеться різке зниження податків на середній бізнес. Це викличе збільшення обсягу коштів, що йдуть на накопичення. Вони стануть фінансовою базою створення інфраструктурних фондів. Створення розвиненої мережі регіональних фондів зумовлено величезними просторами Росії, відмінностями природних умов, клімату, наявних ресурсів. В майбутньому країні доведеться вирішувати проблему освоєння незаселених територій. Розраховувати тут на централізовані вкладення, як це було раніше, не доводиться. Виходом стане освіту низки регіональних фондів. Формування цільових фондів народногосподарського значення стане можливим при істотному зниженні податків на великий бізнес. Спочатку це будуть фонди, які орієнтуються на поліпшення екологічного стану як окремих регіонів, так і всієї країни.

При переході до наукомісткої структурі стає необхідним формування спеціальних фондів НДДКР. У цей час у великих корпорацій, фінансово-промислових груп потреба у власних НДДКР різко зростає. Додатково стимулювати їх розвиток можна шляхом обов'язкового приміщення 10-15% прибутку в згадані спеціальні фонди. Неоподатковувані суми суттєво вплинуть на накопичення початкового капіталу, що виділяється на інвестування НДДКР. Дані фонди повинні підлягати акціонування, що створить економічні умови якнайшвидшого збільшення спочатку зібраних сум. Ринок акцій інвестиційних фондів, підкріплений дивідендами від використання інноваційних рішень, новітніх технологій, може стати одним з істотних елементів російського ринку цінних паперів. Акціонування неоподатковуваних інноваційних фондів - джерело розширеного процесу фінансування НТП, прискорення відродження ринкової економіки Росії на якісно новій науково-технічній основі. Державне регулювання має бути націлене на диференційований дохід для реалізації фінансування. Пільги можуть бути надані науковим установам, НДІ, обслуговуючим найпередовіші та значимі для російської економіки галузі: аерокосмічний комплекс, атомну енергетику, створення і освоєння екологічно чистих джерел енергії, генну інженерію, штучний інтелект.

Таким чином, в Росії треба переходити на основі поступової зміни в податковій політиці до цілісної системи фондів, багато в чому беруть на себе функції державного бюджету по фінансуванню розвитку НТП, Вони утворюються на різних рівнях.На першому етапі їх мета - прискорене переоснащення основних виробничих фондів, на другому - структурна перебудова економіки, та третьому - забезпечення накопичень для якнайшвидшого переходу до автоматизованого виробництва. Джерелами формування даних фондів стануть прибуток дрібних, середніх і великих підприємств, валютний виторг від продажу експортних товарів, і т.д. Система цих фондів являє собою взаємопов'язану мережу фінансових резервуарів, спрямовану на реалізацію науково-технічної політики держави. Найважливішим його властивістю є можливість переливу капіталу з однієї пріоритетної галузі в іншу, від одного напрямку наукових і технічних пошуків до іншого; акумуляція коштів без погіршення соціального становища основної маси населення; створення умов для структурної перебудови на базі високих технологій і наукомістких галузей з подальшим виходом на комплексну автоматизацію всього виробництва.

Державна політика США у сфері науково-технічного розвитку

Основа промислової політики США - це, перш за все, обгрунтований вибір пріоритетів державної підтримки та вибір адекватних форм фінансового стимулювання конкретних галузей і виробництв.

Держава постійно відстежує ситуацію в визначальних галузях і секторах індустрії, що мають загальнонаціональне значення, і безпосередньо впливає на ситуацію: податковими важелями, прямими субсидіями, створенням відповідного сприятливого клімату, протекціоністськими зовнішньоторговельними заходами, щадним законодавством і т.д. Інша справа - які галузі промисловості є в той чи інший період ключовими з точки зору загальнонаціональних інтересів, перш за все в конкретних сферах світового виробництва, де у країни можуть бути значні переваги в порівнянні з іншими учасниками глобального поділу праці та де можна отримати максимальний прибуток.

Домінуючим принципом промислового розвитку визнається гнучкість і здатність до оперативного видозміні виробничої структури в умовах науково-технічного прогресу і зміщення пріоритетів в ринковому попиті. Пріоритети державних інвестицій віддані людині, його соціальних потреб і проблем, а також високих технологій.

Для забезпечення стійкого зростання виробництва сверхнаукоемкой продукції в США створена і функціонує найбільша в світі, а часом і сама передова науково-дослідна і конструкторська база. Практично на американську фундаментальну науку і прикладні промислові дослідження працює велика частина всього світового потенціалу, оскільки в США вдалося створити найбільш сприятливі умови для дослідницької діяльності вчених, домогтися найбільшого в порівнянні з іншими країнами фінансування їх діяльності, оплати праці та її фондоозброєності.

В цілому за питомою вагою витрат на НДДКР в ВВП США безумовно лідирують у світі, перш за все завдяки гігантським засобам, що витрачається на наукові дослідження в оборонному секторі. Чільну роль у фінансуванні наукових досліджень і конструкторських розробок грають самі виробничі корпорації, на частку яких у середньому припадає не менше двох третин відповідних витрат. Фактичний внесок промисловості в проведення всіх промислових НДДКР в США досягає 70%. Промислові компанії фінансують не тільки дослідження, так чи інакше пов'язані з виробництвом (як фундаментальні, так і прикладного характеру), але і вишукування, абсолютно не мають відношення до профілю діяльності даних компаній, наприклад, в галузі охорони навколишнього середовища або при виявленні серед школярів обдарованих математиків, біологів, музикантів.

Звичайно ж, приватні інвестиції в проведення різноманітних промислових НДДКР переважають над державними, а й значення асигнувань федерального бюджету, бюджетів окремих штатів годі було применшувати. Саме в силу стратегічної державної концепції на розвиток в країні наукомістких і складних виробництв, збереження за США лідерства в провідних напрямах науково-технічного прогресу американський уряд прямо субсидіює найперспективніші напрями наукового пошуку. У країні функціонує багато урядових науково-дослідних центрів і лабораторій, що фінансуються з федерального і місцевих бюджетів - в основному в галузі оборонних розробок, вивчення проблем енергетики, природоохоронних заходів, - результатами роботи яких можуть бути і нововведення в промисловості.

Крім прямого субсидування науково-дослідницьких робіт, в тому числі в приватних компаніях, держава досить ефективно використовує метод уявлення податкових пільг. У США застосовується податкова знижка в ставленні до дослідницької та експериментальної діяльності. Крім збільшення самої знижки, може скорочуватися і податок на прибуток всієї промислової компанії, що в сукупності іноді призводить до 50% -го зниження величини загального податку.

Всі розглянуті тенденції свідчать про цілеспрямовану стратегії США на збереження за собою технологічного лідерства в сучасному світі. США неухильно прагнуть до ролі виключно світового науково-дослідного центру, де буде зосереджено критичне більшість всіх принципових наукових розробок планети і налагоджений процес випробувального виробництва найсучасніших, технічно складних і дорогих промислових виробів і систем. Експорт сверхпередовой і дорогої продукції, нерідко не має зарубіжних аналогів, а також торгівля ноу-хау стають новою спеціалізацією країни в світогосподарських зв'язках.

США прагнуть поставити під свій контроль весь хід науково-технічного прогресу в світі, щоб виключити навіть можливість переваги над ними в якій би то не було принципової сфері промислових НДДКР і безпосереднього виробництва з боку будь-якої держави або групи країн (насамперед - Японії, Західної Європи , Росії та Китаю).

Висновок.

В даний час весь світ неухильно рухається до постіндустріального суспільства. Це суспільство розвиває лише самі передові галузі промисловості, що знаходяться в авангарді науково-технічної революції, не пов'язані з масштабною переробкою сировини і витрачанням значних обсягів електроенергії. В постіндустріальному суспільстві проведення НДДКР стає свого роду галуззю економіки, що грає значну роль. Найбільш передовими стають такі наукомісткі і сверхнаукоемкой виробництва як створення комп'ютерного забезпечення, біотехнологічні виробництва, створення композиційних матеріалів із заданими властивостями, фібропластіков, аналітичних приладів і машин. Моральне знецінення традиційних продуктів значно випереджає їх знецінення фізичне, в той же час ринкова вартість результатів досліджень, різноманітних промислових ноу-хау, сама передова промислова продукція не схильна до падіння. Постійне відтворення результатів наукових досліджень, продумана торгівля ними і експорт унікальної сверхнаукоемкой продукції здатні збагатити будь-яку країну світу.

В постіндустріальному суспільстві головними стають інформаційні технології, пов'язані зі збором, обробкою і миттєвої якісної передачею як завгодно великого обсягу інформації. Найголовнішим інструментом в інформаційному суспільстві вже давно визнаний Інтернет, який з часом, як прогнозується, може надати такі сфери для виробничої діяльності, про які в даний час немає і найменшого уявлення. Чи не виникає сумнівів, що робота в цій мережі так само, як сьогодні науково-дослідна діяльність, якщо і не замінить собою промисловість, то стане самостійною галуззю економіки.

З нині функціонуючих традиційних галузей обробної промисловості в новому столітті вціліє, швидше за все, лише харчова промисловість внаслідок її територіальної прихильності до споживача. Всі інші традиційні товари масового виробництва - від засобів особистої гігієни і текстилю до будівельних матеріалів і порівняно нескладних механізмів - будуть проводитися в країнах, які не здатні пестити національну науку і розвивати високотехнологічні промислові виробництва. Цим країнам залишиться індустріальна кіптява, техногенні аварії, зростання споживання всіх видів енергії і всі знижується прибуток від продажів нескладної матеріаломістким продукції (що буде змушувати їх весь час збільшувати обсяги виробництва для поповнення фінансових втрат від здешевлення товарів, що продаються і, відповідно, збільшувати енергоспоживання національної промисловості) . А передові країни вже будуть експортувати виключно дорогі нововведення і результати дослідно-конструкторських розробок з головних напрямків науково-технічного прогресу. Це в подальшому дозволить їм збільшувати профіцит національного бюджету, забезпечувати неухильно зростаючий рівень життя громадян, завжди затребувати найкращих у світі працівників інтелектуальної праці, жити в атмосфері постійного пошуку і плідної творчості, до того ж в незабруднених природних умовах.

Яким шляхом піде Росія: чи стане однією з провідних світових держав або перетвориться в постачальника матеріальних ресурсів і дешевої робочої сили? Це питання нашої держави треба буде розв'язати в самому найближчому майбутньому.

Список літератури

1. Високі технології як стратегічний курс розвитку економіки США. - Економіка і управління в зарубіжних країнах - 2000 - №6 - с.26-36.

2. Державна політика США у сфері науково-технічного розвитку. - Економіка і управління в зарубіжних країнах - 1999 - №12 - с. 19-24.

3. Нехамкіна А. Н. Основні напрямки державного регулювання науково-технічного розвитку в умовах перехідної економіки. - Вісник Московського університету, сер. 6 - 1997 - №1 - з. 3-16.

4. Нехамкіна А.Н. Фінансування НТП: формування системи інвестиційних фондів. - Фінанси - 1997 - №6 - с. 19-22.

5. Соколова Л. В. Суперечності і умови технологічного розвитку економіки Росії. - Проблеми прогнозування - 1998 - №4 - з. 86-96.


  • Основні напрямки державного регулювання НТП
  • Формування системи фондів науково-технічного розвитку.
  • Державна політика США у сфері науково-технічного розвитку
  • Список літератури