Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Дизельні енергетичні установки

Скачати 24.16 Kb.
Дата конвертації26.03.2020
Розмір24.16 Kb.
Типреферат

Дизельні енергетичні установки

І.Г. Захаров, доктортехніческіхнаук, професор, контр-адмірал; Я.Д. Ареф'єв, доктортехніческіхнаук, професор, контр-адмірал; Н.А. Воронович, кандідаттехніческіхнаук, капітан 1 рангу; О.Ю. Лейкін, кандідаттехніческіхнаук, капітан 1 рангу

Россіяявляетсяпіонеромвоснащеніібоевихкораблейфлотадізельниміенергетіческіміустановкамі (ДЕУ). Ещев 1908р. входевиполненіясудостроітельнойпрограмминаподводнойлодке "мінога" билізамененивзривопожароопасниебензіновиемоторинадізелі. СетоговременіДЕУзанялігосподствующееположеніевподводномсудостроенііітольков 60-егодинасменуімпрішліядерниеенергетіческіеустановкі.

Перваяпромишленнаямодельдізелямощностьюв 20л.с., работающаянакеросіне, биласозданавАугсбурге (Німеччина) в 1897р. подруководствомееізобретателяР.Дізеля. Вфеврале 1899р. заводЛ. НобелявПетербургепріобрелліцензіюнапроізводствоізобретенія. Полученниечертежібиліполностьюпереработани, верб 1899р. випускаетсяпервийотечественнийпромишленнийобразецдізелямощностьюв 25л.с., работающійнасиройнефті. Економічностьдізеляоказаласьрекордной - расходсиройнефтісоставіл 221г / л.с.ч. (Расходкеросінаупрототіпа - 243г / л.с.ч).

У 1902р. корганізаціідізельногопроізводствапріступіліКоломенскійзавод, построівшійв 1904р. первийодноціліндровийчетирехтактнийдізельмощностью 18л.с.

Вдальнейшемсовершенствованііівнедреніідізелейнакорабляхісудахвидающуюсярольсиграліотечественниеучениеіінженери. У 1903р. нанефтеналівнойбарже "Вандал" билавпервиевмірепрімененадізель-електріческаяенергетіческаяустановкасдізелямізаводаЛ.Нобеля.

Успешноразвіваядізельноепроізводствоісовершенствуяконструкціюдвігателя, заводЛ.Нобелявишелнапередовиепозіціівміровомдізелестроеніі. У 1913р. заводначалсоздаватьмощнийпотомувременідвухтактнийдізельподводнихлодоктіпа "Барс". Двухвальнаядізельнаяустановка (2х1320л.с.) Обеспечівалаполнуюнадводнуюскоростьв 17уз. Подводниелодкітіпа "Барс" втеченіедвухдесятілетійявлялісьядромподводнихсілотечественногофлота.

Большойвкладвразвітіетеоріірабочегопроцессадвігателейвнутреннегосгоранія (ДВС) внесліотечественниеучение. Основиеебилізаложениещев 1907р. профессоромМосковскоговисшеготехніческогоучіліщаВ.І.Гріневецкім. РазработаннийімметодтепловогорасчетаполучілразвітіевтрудахЕ.К.Мазінга, Н.Г.Брілінга, Н.М.Глаголева, А.С.Орліна, В.А.Ваншейдтаідругіхучених. Налічіееффектівнойтеорііспособствовалобистромутехніческомупрогрессувдізелестроеніі. Врезультатепервойміровойігражданскойвойнотечественноедізелестроеніеоказалосьвупадке. Еговозрожденіеначалосьвсередіне 20-х років, прічемвтеченіебуквальнонесколькіхлетбилдостігнуттехніческійуровеньдореволюціоннойРоссіі. Запервиетріпятілеткісудовоедізелестроеніеразвівалосьособеннобистримітемпамі. Ужев 1930р. випускдізелейпревзошелдореволюціоннийв 2 рази, ав 1937р. - болеечемв 5раз.

ОдніміземкіхпотребітелейдізелейявляетсяВоенно-МорскойФлот, особенноегоподводниесіли. Ужеперваясоветскаяпрограммавоенногокораблестроеніяна 1926-1933гг. предусматрівалапостройку 12 дізельнихподводнихлодок. Спеціальнодляніхв 1926-1927гг. билсозданновийотечественнийдізельмаркі 42Б6 потужністю 1100 к.с., которимібиліоснащенипервиесоветскіебольшіеПЛтіпа "Декабрист" іподводниемінниезаградітелітіпа "Ленінець". У 1933р. началосьстроітельствосредніхподводнихлодоктіпа "Щука" сдізелямімаркі 38В8 потужністю 685л.с. Впоследующемегомощностьбилаувеліченадо 800л.с. (Дізельмаркі 38К8). Вовторойпятілеткепромишленностьосвоілапроізводствоновихдізелеймощностьюв 2000л.с. марки 1ДдлясредніхПЛтіпа "С".

У 1940р. флотначалполучатьотпромишленностідвухвальниекрейсерскіеПЛтіпа "К" (XIVсеріі) надводнимводоізмещеніем 1487т. Іхглавнаяенергетіческаяустановкасостоялаіздвухдвухтактнихдізелеймаркі 9ДКРагрегатноймощностью 4200л.с. кожен. ЕтідізеліобеспечіваліПЛрекорднуюполнуюнадводнуюскорость 22уз.

УжекначалувторойміровойвойниСоветскійСоюзобладалмощнимподводнимфлотом, що налічує 161 дізельнуюподводнуюлодкуразлічнихтіповіклассов: малих, средніхібольшіхторпеднихПЛіподводнихміннихзаградітелей. Наніхбиліустановленидізелі, спроектірованниеіпостроенниенадвухведущіхзаводахстрани: Коломенскомі "Русскомдізеле" (бившемЛ. Нобеля). Некоториетехніческіепоказателілодочнихдізелейпредвоеннойпостройкіпредставленивтабл.1. Основнаятенденціяразвітіядізелейетогоперіода - ростмощностей. Двигуни 1Ді 9ДКР, созданниекконцупредвоенногоперіода, мають, хотяіневисокую, ноужефорсіровкурабочегопроцессазасчетгазотурбінногонаддува (1Д) іпродувкі -наддуваотроторногокомпрессора (9ДКР). Дизель 9ДКР, построеннийв 1937р., Помощностінеімеланалоговвміровомдізелестроеніі.

Таблиця 1

Техніческіепоказателілодочнихдізелейпредвоеннойпостройкі

Техніческіепоказателі Маркадізеля
42БМ6 6445/42 * 38В8 8428/38 38К8 8430/38 1Д 8ЧН43 / 47 9ДКР 9ДРН51 / 55
Потужність, к.с. 1100 685 800 2000 4200
Частотавращенія, хв 450 600 600 470 400
Давленіенаддува, кгс / см 2 Безнаддува Безнаддува Безнаддува 1,37 1,30
Іспользованіевсоставе I серія ( "Д") ** VI серія ( "М") Хсерія ( "Щ") IX серія ( "С") XIV серія ( "К")
ЕУПЛ (проекти)

II серія ( "Л")

XI серія ( "Л")

III серія ( "Щ")

V серія ( "Щ")

XII серія ( "Щ") XIII серія ( "Л")
Завод-виробник Коломенський

Коломенський

"Русскійдізель"

Коломенський Коломенський "Русскійдізель"

* Перваяціфра - чіслоціліндров, чіслітельдробі (косою) - діаметрціліндра, знаменник - ходпоршня, всм.

** Вскобках "Д", "Л", "М", "Щ", "С", "К" - соответственнотіплодок, накоторихпоставлениданниедізелі: "Д" - "Декабрист", "Л" - "Ленінець", "М" - "Малютка", "К" - крейсерська, "С" - середня, "Щ" - "Щука".

СразупослеВелікойОтечественнойвойниначалісьвосстановленіеіреконструкціядізелестроітельнихзаводов. НеобходімобиловкороткіесрокіпостроітьнановойтехніческойбазеісучетомвоенногоопитазначітельноеколічествоновихПЛназаменуморальноустаревшіхісільноізношеннихвходевойни.

ПервимпослевоеннимпроектомдлямассовойпостройкісталасредняяПЛпроекта 613 сдвумядвухтактнимідізелямімаркі 37Дмощностьюпо 2000л.с. кожен, непосредственноработающімінавінти. Етідізеліімелірежімработидізеляподводой (РДП). Головнойобразецдізеля 37ДпостроеннаКоломенскомзаводев 1949р., АголовнаяПЛпроекта 613 вступілавстройв 1951р. Ееполнаянадводнаяскоростьсоставляла 18уз., Аполнаяподводная - 13уз.

У 1953 р вступілавстройголовнаябольшаяторпеднаяПЛпроекта 611 стремягребниміваламіідізелямімаркі 37Д. Полнаянадводнаяскоростьсоставляла 17уз., Аполнаяподводная -15уз. Всього 50-60-егодибилопостроено 215ПЛпроекта 613 і 26ПЛпроекта 611 сдізелямімаркі 37Д. Впоследующемдізелі 37ДпріменяютсяінадругіхпроектахПЛ (633, 641 і 629).

ПозаказуВМФвначале 60-хгодовКоломенскійзаводразработалдвановихчетирехтактнихдізелядляподводнихлодокмощностьювнадводномположеніі 2000л.с. - 42Ді 4000 к.с. - 43д. ЕтідізеліімеютповишеннийгазотурбіннийнаддувіпріспособленидляработиврежімеРДПпріпротіводавленіінавипускедо 5м.вод.ст. Ктомужедізель 43Доснащенорігінальнойсістемойрегуліруемогонаддувапутемнепреривногоіодновременногоізмененіяпроточнихчастейкомпрессораігазовойтурбінивзавісімостіотчастотивращеніяколенчатоговалаівелічінипротіводавленія.

НаторпеднойПЛпроекта 877 новогопоколеніяснормальнимводоізмещеніем 2500тпрімененаодновальнаяЕУподізель-генераторнойсхемесполнимелектродвіженіемнавсехрежімаххода. Нанейустанавліваютсядвадізель-генераторамаркіЗОДГмощностьюпо 1500Квт, одінглавнийгребнойелектродвігательмощностью 5500л.с., Одінелектродвігательекономіческогоходамощностью 130к ідваелектродвігателярезервногодвіженіяпо 102л.с. побортносрезервнимілініямівала. Благодарятакойкомбінірованнойустановкедостігнутипріемлемаямощностьіполнаяподводнаяскорость.

Некоториетехніческіепоказателілодочнихдізелейідізель-генераторовпослевоеннойпостройкіпредставленивтабл.2. Устойчіваяіекономічнаяработадізелейвусловіяхзначітельногопротіводавленіяввихлопномколлекторе (3-5м.вод.ст.) Обеспечіваетсяподдержаніемвисокогодавленіявоздухавресіверах, длячегоудвухтактногодізеля 37Дпрімененпріводнойроторнийкомпрессор, аучетирехтактнихдвігателей 42Д, 43ДіЗОДГустановленитурбокомпрессорисвисокімКПД.

Таблиця 2

Техніческіепоказателілодочнихдізелейпослевоеннойпостройкі

Техніческіепоказателі Маркадізеля
37Д 6ДН39 / 45 * (див. Табл. 1) 42Д 6ЧНЗО / 38 43д 12ЧНЗО / 38
Мощностьвнадводномположеніі, к.с. 2000 2000 4000
Частотавращеніяколенчатоговала, хв -1 500 750 750
Давленіенаддува, кгс / см 2 1,25 2,8 2,8
Удельнаямассадвігателя, кг / к.с. 11,3 7,0 6,1
Іспользованіевсоставе 613,611 641Б 651
ЕУПЛ (проекти) 629,633
Примітка. Вкачественнихпараметрахдізелейпослевоеннойпостройкінагляднопросматріваетсятенденціяуменьшеніяудельноймассидвігателя.

ДізеліКоломенскогозаводаотлічаютсяорігінальностьюкомпоновкі, високойфорсіровкойрабочегопроцесса, унікальнимісістемамівоздухоснабженія, нізкімірасходамітопліва, високіміпоказателямінадежностііпередовимітехнологіяміпроізводства. У 1971р. группеспеціалістовзаводабилапрісужденаГосударственнаяпреміяСССРзасозданіеіорганізаціюпроізводствалодочнихдвігателеймарок 42Ді 43д.

Особимнаправленіемвразвітіідізельнихенергетіческіхустановокподводнихлодокявляетсяпоіскпрінціпіальноновихсхемсістемісредств, обеспечівающіхіхдлітельнуюіеффектівнуюработувподводномположеніінахіміческомтоплівебездоступаатмосферноговоздуха. ІсследованіяпоетойпроблеменачалісьвСоветскомСоюзеещев 30-егодиіпродолжалісьвпослевоеннийперіод. ТеоретіческііексперіментальнобиліісследованиследующіеенергетіческіеустановкіПЛседінимдвігателем (дизелем):

установкаРЕДО (авторС.А.Базілевскій), вкоторойвзамкнутийконтурподавалосьнеобходімоеколічествогазообразногокіслорода (ізцістернизапасажідкогокіслорода), аізбиточнийуглекіслийгазудалялсяізконтуравбаллони;

установкаІВР (авторБ.Д.Злотопольскій), вкоторойізбиточнийуглекіслийгазудалялсяіззамкнутогоконтураневбаллони, авспеціальнуюабсорбціоннуюколонну, гдерастворялсявпрокачіваемойзабортнойводе;

установкаЕДВВД (главнийконструкторІ.П.Янкевіч), вкоторойізбиточнийуглекіслийгазудалялсяіззамкнутогоконтурачерезотверстіявступіцегребноговінтавнасадку, гдеонперемешівалсясзабортнойводойірастворялсявней. Впоследующеметаустановкабилазначітельноусовершенствованапутемотработкіпрінціпіальноновойсістемиудаленіяізбиточнойуглекіслотиіззамкнутогоконтурасвозвратомостаточногокіслородавцікл (авториЮ.Н.ЧекаловіГ.Х.Баракан).

ОднаконаіболееуспешнопродвінулісьНІОКРпозамкнутомуціклусусловнимобозначеніемЕДХПІ - едінийдвігательсхіміческімпоглотітелемізвестковим. Ветомціклеізрасходованнийнагореніекіслородпополняетсяізкіслороднойцістерни, аобразовавшаясядвуокісьуглеродапоглощаетсяспеціальнимтвердимхіміческімвеществом. ПоследлітельнихдоводочнихработнаексперіментальнихподводнихлодкахбиласпроектірованаіпостроенасеріятрехвальнихторпеднихПЛпроекта 615А (більше 25 одиниць), вошедшіхвсоставВМФв 50-ті роки. ЕнергетіческаяустановкаіхсостоялаіздвухбортовихдізелейМ-50Пмощностью 700 к.с. каждийіодногосреднегодізеля 32Дмощностью 700л.с. (Мощностіуказанидляусловійработинаіскусственнойгазовойсмесі). Среднійдізельсбольшіммоторесурсомявлялсямаршевим, ависокооборотниебортовие - прискорювальних. Запасижідкогокіслородасоставлялі 8,6т, ахіміческогопоглотітеля 14,4т. Полнаяподводнаяскоростьпріработевсехдізелейсоставляласвише 15уз., Пріетомобеспечіваласьдальностьплаваніяв 56міль.

У 1954-1955гг.подруководствомглавногоконструктораА.С.КассаціерабилвиполнентехніческійпроектопитнойПЛ (проект 637) седінимдвігателем (дизелем), работающімпосхемеЕДХПІ, носіспользованіемновоготіпаокіслітеля - надперекісінатрія (продуктБ-2). Расчетипоказалі, чтодальностьплаваніяПЛстакойенергетіческойустановкойіполнойподводнойскоростьюпосравненіюсПЛпроекта 615Аувелічіваласьна 30%. ОднакопостройкаопитнойПЛпроекта 637, какідругіенаправленіяпосозданіюанаеробнихЕУ, втомчіслеіпарогазотурбінних, биліпрекращенивсвязіссозданіематомнихенергетіческіхустановокдляподводнихлодок.

ІспользуяположітельнийопитпрімененіядізелейнаторговихсудахіПЛ "мінога", в 1910р. вРоссіібиліпостроенипервиевміредізельниенадводниекораблі - двухвальниеканонерскіелодкі "Каре" і "Ардаган" водотоннажністю 623тсдвумяреверсівнимідізелямімощностьюпо 500к Полнаяскоростьетіхлодоксоставляла 14уз. У 1911р. етікораблівошлівсоставКаспійскойфлотіліі. ПослеканонерскіхлодокдляАмурскойфлотіліів 1910р. було побудовано 8 речнихмоніторовтіпа "Шквал" водотоннажністю 946тсчетирьмяреверсівнимідізеляміпо 250к навал. Проектнаяполнаяскоростьсоставляла 11уз., Дальностьплаваніясмаксімальнимзапасомтопліва -3000міль.

У 1915р. вступіловстройспасательноесудно-теплохід "Волхов" (болееізвестноеподіменем "Комуна") водотоннажністю 2400т, предназначенноедляпод'емазатонувшіхподводнихлодок.

ОсновниміпоставщікамідізелейдлянадводнихкораблейРоссіівдореволюціоннийперіодбилізаводЛ.НобеляіКоломенскійзавод.

У 1932р. начатапостройкабазовихтральщіковтіпа "Трал" сдізельниміглавнимідвігателямінаСевастопольскомзаводе, ав 1934р. кіхстроітельствубилапрівлеченаСевернаясудостроітельнаяверфьвг.Ленінграде. Первиетральщіківошлівсоставфлотав 1937р. Главнаяенергетіческаяустановкаетіхтральщіковсостоялаіздвухдізелеймаркі 42БМРН6 потужністю 1500л.с. кожен, расположеннихвдвухмашіннихотделеніях. Прінормальномводоізмещеніі 430ттральщікразвівалполнуюскорость 18уз. Вдовоенноевремябилопостроено 39 такіхтральщіков. Дизель 42БМРН6 создавалсянаКоломенскомзаводе. Етобилмодернізірованнийваріантлодочногодізеля 42БМ6 (див. Табл.1), накоторомпрімененгазотурбіннийнаддувпосістемеБюхі.

Длядействіявсоставеотечественнихречнихфлотілійвдовоеннийперіодбилпостроенрядречнихмоніторовсдізельниміенергетіческіміустановкамітіпов: "Ударний", "Хасан", "Железняков". Моніторитіпа "Хасан" імелічетирехвальнуюЕУсдізелямімощностью 900л.с. накаждомвалу. Полнаяскоростьіхсоставляла 11,3уз. Етобилісамиемощниеповооруженіюотечественниеречниемонітори.

БоевиекатерасдізельниміЕУпоявілісьтольковначале 40-х років, когдабилсозданлегкій V-образнийдізельмощностью 1000л.с. счастотойвращенія 1700об / мінмаркіМ-50. НесколькообразцовдвігателейМ-50 прошліопитнуюексплуатаціюнакатерахвходеВелікойОтечественнойвойни, однакосерійноепроізводствоіхразвернулосьлішьвпослевоеннийперіод.

ПослевоеннийперіодхарактерізуетсяпроведеніемважнихНІОКРпосозданіюновихдізелейвисокотехніческогоуровнядляпрімененіявсоставеглавнихенергетіческіхустановокнадводнихкораблей. Наібольшіеуспехіветомделебилідостігнутизаводамі "Русскійдізель" і "Зірка".

У 1948р. на заводі "Русскійдізель" началосьсозданіедвухтактногодізеляспротівоположнодвіжущімісяпоршнямімаркі 47А-16 потужністю 6000л.с. Начинаяс 1961р. дізеліразмерності 23 / 2х30 началісерійновипускатьсяподновиміобозначеніямі "58" (4500л.с.), "61" (6000л.с.) і "68Б" (8000л.с.). Етідізеліпосвоімперспектівнимконструкторскімрешеніямідостігнутимтехніческімпараметрамоказалісьнауровнеміровихобразцов. Забольшіезаслугіпосозданіюдізелей "61" группеспеціалістовзаводапрісужденаГосударственнаяпреміяСССР.

У 1945р. заводу "Зірка" поручениработиподоводкеіосвоеніюпроізводствадізеляМ-50, прерванниевойной. Дізельбилнеобходімдляустановкінабоевиекатеравместопріменявшіхсядоетогобензіновихдвігателей, імевшіхповишеннуювзривопожароопасность. Ужев 1947р. начатосерійноепроізводствоетогодізеля, акконцу 1948р. флотубилопоставлено 100 двігателейМ-50. У 1948р. группеспеціалістовзаводабилапрісужденаГосударственнаяпреміяСССРзакоренноеусовершенствованіедвігателейМ-50 длябоевихкораблейівнедреніеіхвсудостроеніе. ВдальнейшемдізельтіпаМ-50 (12ЧН18 / 20) получілвесьмашірокоепрімененіевомногіхобластяхнародногохозяйства (суднобудування, тепловозобудування, дізельниеелектростанціііт.д.). ВнастоящеевремясемействодізелейМ-50 насчітиваетболее 120 модифікацій.

Ужевначале 50-хгодовсоздателіновихпроектоввоеннихкораблейпоставіліпередзаводом "Зірка" новуюзадачу: создатьлегкійдізельагрегатноймощностьюнеменее 4000л.с., Длячегов 1953р. билоорганізованоопитноеконструкторскоебюро, главнимконструкторомкоторогоназначіліВ.М.Яковлева. Ужев 1956р. дізельМ-503 потужністю 4000л.с. прічастотевращенія 2200об / мінбилпоставленнамежведомственниеіспитанія, ав 1958 р началсяегосерійнийвипуск. ПараллельносподготовкойсерійногопроізводствадізелейМ-503 веласьразработкаболеемощногодізеляМ-504 потужністю 5000л.с., Серійнийвипусккоторогоначалсяв 1960р. У 1965р. засозданіеіосвоеніесерійногопроізводствадізелейМ-503 їм-504 группеспеціалістовзаводабилапрісужденаЛенінскаяпремія.

Бурноеразвітіеотечественногокораблестроеніяпотребовалоотдізелестроітелейдальнейшегоувеліченіяагрегатнихмощностейдізелей. Длярешеніяетойзадачіназаводе "Зірка" велісьінтенсівниеработипосозданіюагрегатамощностью 10000л.с. У 1967р. такойдізель-редукторнийагрегат (ДРА) марки-507 билвиставленнамежведомственниеіспитанія, ав 1968р. началосьегосерійноепроізводство. КнастоящемувременіобщеечісломодіфікаційдізелейсемействаМ-500 перевищує 20. Ізтехніческіхпоказателей, представленнихвтабл. 3, видно, чтопомассогабарітнимпоказателямоніісегоднянеімеютконкурентов.

Таблиця 3

Техніческіепоказателідізелейпослевоеннойпостройкідлянадводнихкораблей

Техніческіепоказателі Маркадізеля
М-50 12ЧН 18/20 М-503 42ЧН16 / 17 М-504 56ЧН16 / 17 ДРАМ-507 2х56ЧН16 / 17 "58" 16ДПРН23 / 2х30 "61" 16ДПРН23 / 2х30 "68" 18ДПРН23 / 2х30
Полнаямощность, к.с. 1000 3300 5000 10000 4500 6000 8000
Частотавращеніяколенчатоговала Високооборотниедвігателі Високоресурсниедізелі
1700 2000 2000 2000 643 850 900
Удельнаямассадвігателя, кг / к.с. 1,7 1,89 1,49 1,7 8,9 6,65 5,2
Заводізготовітель "Зірка" "Русскійдізель"

Набазеуказаннихвишетіповдізелейвпослевоеннийперіодбилсозданрядорігінальнихпроектовнадводнихкораблейсдізельнойенергетікой: торпеднихіракетнихкатеров, малихракетнихкораблей, протіволодочнихкораблейітральщіков.

Установкадізелейвкачествеглавнихдвігателейнаотносітельнокрупнихповодоізмещеніюбоевихкораблях, вчастностінадесантнихкорабляхокеанскойзони, явілосьновимнаправленіемвотечественномкораблестроеніі.

Прімеромтакогокорабляявляетсякорабльпроекта 1171, імеющійполноеводоізмещеніе 4000т. Енергетіческаяустановкаетогокораблядізельная, двухвальнаясдвумядізелямімаркі "58" мощностьюпо 4500л.с. кожен. ДізельниеЕУпріменяютсяінасредніхдесантнихкорабляхморскойзони (проект 188).

Значітельноепрімененіенаходятдізельниеенергетіческіеустановкінакорабляхісудахобеспеченія (морскіетанкери, рятувальники, плавучіесуда, сударазмагнічіваніяідр.).

Необходімоотметіть, чтовпослевоеннийперіод, всвязіснеобходімостьюзначітельногоулучшеніятактіко-техніческіххарактерістіккораблей, требованіяккорабельнимдізелямнепреривноусложнялісьіужесточалісь. Нарядустребованіяміобщегопорядка, определяющіміосновниехарактерістікідізеляіегоконструкцію, ккорабельнимдізелямдополнітельнопред'являетсярядспеціальнихтребованій:

постойкостіпротівударнихсотрясеній, воздушнихіподводнихударнихволн;

подопустімиммагнітнимівіброакустіческімхарактерістікам;

поусловіямработипрізначітельнихразряженіяхнавпускеіпротіводавленіяхнавипускеідр.

Поетомусозданіесовременнихкорабельнихдізелейтребуетвиполненіясложнихнаучно-ісследовательскіхіопитно-конструкторскіхработ. ФундаментальниенаучниеісследованіявобластідізелестроеніявиполненивЦентральномінстітутеавіаціонногомоторостроенія (ЦИАМ), Науково-ісследовательскомінстітутедізелестроенія (НІІД), Центральномнаучно-ісследовательскомдізельномінстітуте (ЦНІДІ), Московскомвисшемтехніческомучіліще (МВТУ) ім. Н. Е. Баумана, Ленінградскомполітехніческомінстітуте (ЛПІ), Ленінградскомкораблестроітельномінстітуте (ЛКИ) ідругіхнаучно-ісследовательскіхіучебнихзаведеніях. Зокрема, многолетніеісследованіяпоотработкерабочегопроцесса, проводівшіесявЦІАМіНІІД, способствовалісущественномуускореніюсозданіялегкіхбистроходнихдізелейтіповМ-50, М-503 їм-504 (завод "Зірка"), атакжелодочнихдізелей 42Ді 43д (Коломенскійзавод). Большоетворческоеучастіевсозданіідізелейтіпа "58", "61" і "68" (завод "Русскійдізель") прінімалісотруднікіЦНІДІ.

Однакоосновная, определяющаярольвпроектірованіі, постройкеопитнихобразцов, іхконструктівнойітеплотехніческойдоводке, організаціісерійногопроізводствановихдізелейпрінадлежітавторампроектов-дізелестроітельнимзаводам. Їм, прісодействіінаучнихорганізацій, пріходітсярешатьсложниенаучно-техніческіепроблеми, главниміізкоторихявляются: повишеніемощностіводномагрегате; сніженіеудельнихрасходовтопліваімасла; повишеніепоказателейнадежності (безвідмовності, довговічності, ремонтопрігодностіісохраняемості); сніженіемассогабарітнихпоказателей; автоматізаціяідістанціонноеуправленіедізеляміідр. Отечественнимізаводаміспроектірованиіпостроеникорабельниедізелісоследующімітехніческіміпоказателямі:

- двухтактнийдізельспрямоточно-клапаннойпродувкой (37Д) ідвухтактнийдізельспротівоположнодвіжущімісяпоршнямі ( "58", "61" і "68");

- сряднойкомпоновкой (37L і 42L), сдвухряднойкомпоновкой ( "58", "61", "68" і 43д), V-образнойкомпоновкой (М-50), созвездообразнойкомпоновкой (М-503, М-504);

- счісломціліндроввагрегатеот 6 до 56;

- счастотойвращеніяколенчатоговалаот 500 до 2200об / хв;

- ссістемамівоздухоснабженія: пріводнойцентробежнийкомпрессор, пріводнойроторнийкомпрессор, свободнийтурбокомпрессор, двухступенчатийсвободнийтурбонаддувідр.

Ізпріведенноговишеперечнявідно, чтоотечественнимізаводамівзначітельнойстепеніосвоенивсесовременниетехніческіерешеніявобластідізелестроенія.

Современнийкорабельнийдізельпредставляетсобойсложнийкомплексмеханізмовіагрегатов. Вегоконструкціі, состоящейізболее 4000деталей, находятсяразвітиесістемивоздухоснабженія, газовипускние, охолодження, рабочіеіпріводниемеханізми, вспомогательноенавешенноеіустановочноеоборудованіе. Всозданіідізелейпрінімаетучастіеогромноеколічествоспеціалістовразлічногопрофіля, новедущаярольпрінадлежітколлектівамконструкторовдізельнихзаводовпосозданіюдізелейвисокоготехніческогоуровнядляенергетіческіхустановоккораблейВМФ. Центральниміфігураміетіхколлектівоввпослевоеннийперіодявлялісьглавниеконструктори: С.А.Абрамов, П.М.МерлісіЕ.А.Нікітін (Коломенскійзавод); В.А.КонстантіновіА.А.Хромцов (завод "Русскійдізель"); В.М.Яковлев, Н.П.ПетровіВ.П.Байков (завод "Зірка").

ЗавидающіесяуспехівсозданііновихкорабельнихдізелейглавнимконструкторамВ.М.ЯковлевуіП.М.МерлісубилопрісвоенозваніеГерояСоціалістіческогоТруда.

Особимподтвержденіемкрупнихнаучно-техніческіхіпроізводственнихдостіженійвобластідізелестроеніяявляетсяпрісужденіеГосударственнихпремійнаіболееотлічівшімсяконструктораміпроізводственнікамдізелестроітельнихзаводов: наКоломенскомзаводе - тричі (1946 1971 і 1989рр.); на заводі "Зірка" - двічі (1948 і 1965гг.); на заводі "Русскійдізель" - в 1968р.

Впроцессепроектірованія, доводкіііспитанійкорабельнихдізелейактівноеучастіепрінімалісотруднікі 1-гоЦНІІМО, военниеморякі. ІхтворческійтрудотмечентакжепрісужденіемГосударственнойпремііСССР. ВразниегодилауреатамісталіА.Е.Кузаев, А.Ф.Махарадзе, Г.І.Аграчев, Ю.Я.Яковлев, А.А.Ріхтер. У 1965р. М.П.ЗахаровічудостоензваніялауреатаЛенінскойпреміізаучастіевсозданіідвігателейМ-503 їм-504.