Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Електронний журнал в системе інформаційних ресурсов бібліотеки: друга половина ХХ - початок ХХІ століття

Скачати 12.63 Kb.
Дата конвертації24.02.2018
Розмір12.63 Kb.
Типавтореферат
зповсюдженні Електрон журналів, активному включенні їх до процесів Наукової комунікації та бібліотечних ресурсов, а отже избежать неефективно Шляхів розвитку и Досить Швидко наздогнаті ПЕРЕДОВІ країни світу. До того ж, в Україні Створено передумови для включення Електрон публікацій до системи наукових комунікацій. Надзвичайно важлівімі в цьом є проекти Национальной бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України, зокрема, создание загальноакадемічного порталу Наукової періодики, что має трансформуватіся в загальнодержавних.

7. У дослідженні визначили, что однією з головних організаційніх функцій бібліотек найближче годиною стані управління електронними ресурсами, в т. Ч. Електронними журналами. Управління колекцією Електрон журналів у Бібліотеці - це багатофункціональній комплекс взаємоповязаніх логічніх процесів та організаційніх, технічних, технологічних РІШЕНЬ. Предложено технологічну модель життєвого циклу Електрон журналів у бібліотеках та основні засади управління такою колекцією, что розроблені на Основі історічного досвіду провідніх бібліотек світу за останні 10-15 років.

Для кнігозбірень України є особливо важлівім такий досвід з Огляду на необходимость СКОРОЧЕННЯ відставання в освоєнні ІКТ та участия бібліотек у формуванні Суспільства Знань. Отрімані в результате дослідження результати дають підґрунтя для ефективного Впровадження у сферу Дії бібліотек України роботи з електронними журналами, кваліфікованого менеджменту колекцій ціх документів.

Основні положення дисертації виклади в таких публікаціях автора:

1. Ярошенко Т. О. Наукові комунікації ХХI століття: електронні ресурси для науки та освіти України / Тетяна Ярошенко // Бібл. Вісн. - 2006. - № 5. - С. 17-22.

2. Ярошенко Т. О. Електронний журнал у дзеркалі публікацій у про-фесійній прессе / Тетяна Ярошенко // Вісн. Кн. палати. - 2006. - № 5. - С. 29-32.

3. Ярошенко Т. О. Наукова інформація у відкрітому доступі: Нові мо-делі комунікації в інформаційному суспільстві / Т. О. Ярошенко // Бібліо-текознавство. Документознавство. Інформологія. - 2006. - № 4. - С.80-87.

4. Ярошенко Т. О. Наукові комунікації ХХІ століття: електронні ресурси для науки та освіти України / Т. О. Ярошенко // Наукові праці Міколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. Сер. Історичні науки / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2006. - Т. 52, вип. 39. - С. 148-154.

5. Ярошенко Т. О. Еволюція журналу як засоби Наукової комунікації: від Друкований видань до орігінальніх Електрон журналів / Тетяна Ярошенко // Вісн. Кн. палати. - 2005. - № 10. - С. 29-34; № 11. - С. 28-33.

6. Ярошенко Т.О. Управління колекціямі Електрон журналів: нова роль бібліотек у створенні інформаційного освітньо-наукового простору України / Тетяна Ярошенко // Бібл. планета. - 2005. - № 4 - С. 14-18.

7. Ярошенко Т. О. Електронні журнали: возможности ХХІ століття для науки та освіти України / Т. О. Ярошенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2004. - № 2. - С. 70-75.

8. Ярошенко Т. О. Електронні журнали - бібліотекам України: перший Всеукраїнський консорціум бібліотек-Користувачів електронними журналами видавництва «Springer» / Тетяна Ярошенко, Олеся Архіпська // Вісн. Кн. палати. - 1999. - № 12. - С. 24-27.

9. Ярошенко Т. О. Бібліотечні Консорціумі: перспективи розвитку / Т. О. Ярошенко // Бібл. форум України. - 2006. - № 4. - С. 7-11.

10. Ярошенко Т. О. Електронні журнали: Нові возможности для бібліотек України / Тетяна Ярошенко // Культура народів Причорномор'я. - Сімферополь, 2004. - Т. 2, № 48. - С. 156-164.

11. Ярошенко Т.О. Як Забезпечити науково-технічною інформацією сучасний університет? / Т. О. Ярошенко, О. В. Васильєв, О. І. Сегін // Вища освіта. - 2003. - № 1. - С. 51-61.

12. Ярошенко Т. О. Електронні журнали - Нові возможности в інформаційному забезпеченні науки та освіти / Т. О. Ярошенко // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». - Т. 19: спец. вип. : У 2-х ч. - Ч. 1 / редкол. : В. С. Брюховецький, М. Т. Брик, В. П. Моренець та ін. ; упоряд. : М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк; НаУКМА. - К.: Вид. дім «КМ Академія», 2001. - С. 27-31.

13. Ярошенко Т.О. Нові горизонти в наукових комунікаціях: Відкритий Доступ // Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу [Електронний ресурс]: Матеріали конф. "Крим 2007". - М .: ГПНТБ Росії, 2007. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

14. Ярошенко Т. На шляху до інформаційного Суспільства: електронні ресурси для науки та освіти України / Тетяна Ярошенко // Бібліотека и книга у контексті часу: зб. наук. ст. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 11-13 трав. 2006 г.. / Уклад. С. Басенко, Н. Маслова-Зоріна. - К .: НПБ України, 2006. -
С. 273-283.

15. Ярошенко Т. О. Електронні журнали - проблема чи панацея / Тетяна Ярошенко // Бібліотеки та асоціації в мінливому світі: нові технології та нові форми співробітництва = Libraries and Associations in the Transient World: New Technologies and New Forms of Cooperation = Бібліотеки та асоціації в мире, что змінюється: НОВІ тЕХНОЛОГІЇ та нові форми співробітніцтва: матеріали 7-ої міжнар. конф., м. Судак, Автономна Республіка Крим, Україна, 3 -11 черв. 2000р. - М., 2000. - Т. 1. - С. 67-69


Анотація

Ярошенко Т.О. Електронний журнал в системе інформаційних ресурсов бібліотеки: друга половина ХХ - початок ХХІ ст. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата історічніх наук за спеціальністю 07.00.08 - Книгознавство, Бібліотекознавство, бібліографознавство. - Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. - Київ, 2008.

Дисертація є комплексним дослідження процесса становлення и розвитку електронного журналу як засоби Наукової комунікації та складової інформаційних ресурсов сучасної бібліотеки. Простежено цілісну картину еволюції наукового журналу, проаналізовано передумови Виникнення та етапи (модернізації, інновації, трансформації) розвитку електронного журналу з точки зору світовіх тенденцій. Розглянуто основні Функції, характеристики та Преимущества наукового електронного журналу, існуючі стандарти его создания та розповсюдження. Обґрунтовано відповідні концептуальні, науково-методичні та Практичні напрями роботи бібліотек з електронними журналами на всех етапах їхнього розвитку. Визначили Особливості управління колекціямі Електрон журналів у бібліотеках, предложено технологічну схему та основні принципи такого управління, котрі розроблені на Основі практичного досвіду провідніх бібліотек світу за останні 10-15 років.

Ключові слова: електронний журнал, науковий журнал, електронний ресурс, електронний видання, електронний видавництво, електронна бібліотека, інформаційні ресурси, наукова комунікація, наукова інформація

анотація

Ярошенко Т.О. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ - початок ХХІ ст. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.08 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. - Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. - Київ, 2008.

Дисертаційне дослідження присвячене комплексному вивченню процесу становлення та розвитку наукового електронного журналу як засобу наукової комунікації і невід'ємною складовою інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки. Електронний журнал на початку ХХІ століття стає домінуючим елементом системи електронної комунікації світового інтелектуального співтовариства.

Автором вивчені джерельна і історіографічна бази з питань історії електронних журналів. Вперше досліджена цілісна картина еволюції наукового електронного журналу в різних країнах світу і особливості цього процесу в Україні. Детально викладені передумови виникнення електронного журналу, виявлені головні тенденції розвитку наукового журналу (від друкарського і до електронного). Визначено також основні етапи еволюції електронного журналу з точки зору світових тенденцій, такі як: модернізації (1960-ті - 1970-ті рр.), Інновації ( «довебовскій» період, 1980-ті - початок 1990-х рр.), Трансформації ( починаючи з 1991 р). Сьогодні електронний журнал все ще перебуває в стадії трансформації, удосконалення, не існує стійкої схеми його створення і поширення. Зафіксовано процес пошуку альтернативних моделей наукової комунікації, зокрема, моделі відкритого доступу. Визначено основні функції та характеристики наукового електронного журналу, існуючі стандарти його створення та розповсюдження, аргументовані його переваги.

Важливим результатом дослідження є глибокий аналіз тих трансформаційних змін, які відбулися в бібліотеках різних країн з появою в їх фондах електронних ресурсів в цілому і, зокрема електронних журналів. Окреслено основні концептуальні, науково-методичні та практичні напрямки роботи бібліотек з електронними журналами на всіх етапах їх розвитку. Відмічені особливості бібліотек (як основних передплатників), що впливають на формування наступних моделей електронного журналу, зокрема в характеристиках вартості, забезпечення доступу, архівування тощо Аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду бібліотечної роботи дозволяє стверджувати, що в епоху накопичення електронних ресурсів вирішальне значення мають стратегії не окремих бібліотек в роботі з електронними журналами, а спеціальні бібліотечні консорціуми. Запропоновано технологічну модель життєвого циклу електронних журналів у бібліотеках. Визначено особливості управління колекцією електронних журналів в бібліотеці - багатофункціонального комплексу взаємопов'язаних логічних процесів і операцій. Викладено основні принципи такого управління, розроблені на основі практичного досвіду провідних бібліотек світу за останні 10-15 років. Зібраний і узагальнений матеріал істотно розширить інформаційне поле бібліотекознавства.

Ключові слова: електронний журнал, науковий журнал, електронний ресурс, електронне видання, електронне видавництво, електронна бібліотека, інформаційні ресурси, наукова комунікація, наукова інформація

Annotation

Yaroshenko Т.О. Electronic journal in the system of library information resources : the second part of the 20 th century - beginning of the 21 st century - Manuscript.

Dissertation fulfils the requirements for the candidate degree in the historical sciences. Speciality 07.00.08 - Bibliology, Library sciences, Bibliography. The V. Vernadsky National Library of Ukraine. - Kyiv, 2008.

Dissertation is devoted to studying of history of formation and development of the electronic journal and its role in scientific communication and as an important component of the contemporary librarys information resources. Scholarly journal evolution is discussed including reasons of its emergence and main milestones of its development which are analyzed from in relation to worldwide trends (modernization, innovation, transformation) .The main functions, features and advantages of the scholarly electronic journal as well as existing standards of creation and dissemination, are traced. Basic conceptual, research and practical directions of library work using electronic journals through every stage of development, is proven. Peculiarities of electronic journal collection management are defined, as well as an appropriate technology scheme and key principles of collection management, which are based on the experience of advanced libraries worldwide during the last 10-15 years.

Key words: electronic journal, scholarly journal, electronic resource, electronic publications, electronic publishing, digital library, information resources, communication in science, scientific information

Підпісано до друку 14.04.2008 р.

Формат 60х90 / 16. Папір офсетний.

Розум. друк. арк. 1,16. Обл.-вид арк. 1,25.

Тираж 100 прим. Зам. № 8.

Науково-видавничий центр НБУВ.

03039, Київ-39, просп. 40-річчя Жовтня, 3

...........


  • Основні положення дисертації виклади в таких публікаціях автора
  • Анотація Ярошенко Т.О. Електронний журнал в системе інформаційних ресурсов бібліотеки
  • Ключові слова
  • Annotation
  • Key words
  • 03039, Київ-39, просп. 40-річчя Жовтня, 3