Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Ідеологія друидизма

Скачати 18.53 Kb.
Дата конвертації12.10.2018
Розмір18.53 Kb.
Типреферат

Яншина М.В.

404 а / в

Ідеологія друїдизм

Ñàìîé ÿðêîé è íàèáîëåå ñóùåñòâåííîé ÷ åðòîé âåðîó ÷ åíèÿ äðóèäîâ áûëà èõ âåðà â áåññìåðòèå, êîòîðàÿ îñîáåííî ïîðàæàëà âîîáðàæåíèå äðåâíèõ. Ìàòåðèàë ïî ýòîé òåìå äàþò àíòè ÷ íûå àâòîðû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáåèì òðàäèöèÿì: è ïîñèäîíèåâñêîé è àëåêñàíäðèéñêîé. Îáðàòèìñÿ ñíà ÷ àëà ê ãëàâíûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîñèäîíèåâñêîé òðàäèöèè: Öåçàðþ, Ñòðàáîíó è Äèîäîðó. Öåçàðü ñîîáùàåò, ÷ òî îñíîâíîé ìîìåíò ó ÷ åíèÿ äðóèäîâ - ýòî âåðà â áåññìåðòèå äóøè. Âåðà â áåññìåðòèå äóøè ó äðóèäîâ çàôèêñèðîâàíà òàêæå Ñòðàáîíîì. Äèîäîð ïî ïîâîäó êåëüòñêîé âåðû â áåññìåðòèå èçëàãàåò ñëåäóþùåå: "Ó íèõ (ó êåëüòîâ) ðàñïðîñòðàíåíî ìíåíèå Ïèôàãîðà, ïî êîòîðîìó äóøè ëþäåé áåññìåðòíû è â òå ÷ åíèå îïðåäåëåííîãî êîëè ÷ åñòâà ëåò îïÿòü æèâóò, ïðîíèêàÿ â äðóãèå òåëà".

Çäåñü ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ èäåíòèôèêàöèåé êåëüòñêîé âåðû â áåññìåðòèå ñ ïèôàãîðåéñêîé äîêòðèíîé. Äèîäîð â ýòîì íå îäèíîê. Åãî ñâèäåòåëüñòâî ñòîèò ïåðâûì â ðÿäó äîñòàòî ÷ íî ïðîäîëæèòåëüíîé àíòè ÷ íîé òðàäèöèè, ïðîâîäèâøåé àíàëîãèè ìåæäó ó ÷ åíèåì î áåññìåðòèè ó äðóèäîâ è ó Ïèôàãîðà. Ïðèìåðíî ê ýòîìó æå âðåìåíè äîëæíî îòíîñèòüñÿ ñâèäåòåëüñòâî Òèìàãåíà, ðèòîðà è èñòîðèêà, æèâøåãî â Ðèìå âî âðåìåíà Ïîìïåÿ è Àâãóñòà.

Ýòîò òåêñò çâó ÷ èò òàê: "Ñðåäè íèõ äðóèäû, áîëåå âîçâûøåííûå â ñâîèõ êîíöåïöèÿõ, ñâÿçàííûå òîâàðèùåñêèìè ñîþçàìè, êàê óñòàíàâëèâàåò àâòîðèòåò Ïèôàãîðà, áûëè îáëå ÷ åíû èçûñêàíèÿìè îòíîñèòåëüíî âåùåé òàèíñòâåííûõ è âîçâûøåííûõ è, ïðåçèðàÿ ñâîéñòâåííîå ÷ åëîâåêó, ïðîâîçãëàøàëè äóøè áåññìåðòíûìè". Òàêèì îáðàçîì, ó Òèìàãåíà äðóèäû è ïðîïîâåäóþò áåññìåðòèå äóøè (pronuntiarunt animas immortales), è îáðàçóþò òîâàðèùåñòâà (sodalicia consortia) íàïîäîáèå òåõ, êîòîðûå ñîçäàë Ïèôàãîð.

 íà ÷ àëå I â. í.ý. Âàëåðèé Ìàêñèì èäåíòèôèöèðóåò äðóèäè ÷ åñêóþ âåðó â áåññìåðòèå ñ ïèôàãîðåéñêèì ó ÷ åíèåì: "Ðàññêàçûâàþò, ÷ òî îíè îäàëæèâàþò äðóã è äðóãà ñóììû, êîòîðûå áóäóò âûïëà ÷ åíû â äðóãîì ìèðå, íàñòîëüêî îíè óáåæäåíû, ÷ òî äóøè ëþäåé áåññìåðòíû. ß áû íàçâàë èõ áåçóìíûìè, åñëè áû ýòè îäåòûå â øòàíû âàðâàðû íå âåðèëè â òî æå ñàìîå, âî ÷ òî âåðèë ãðåê Ïèôàãîð ".

Äàëåå ñëåäóþò àëåêñàíäðèéñêèå èñòî ÷ íèêè. Èïïîëèò â III â. í.ý. âûñêàçûâàåòñÿ ïî ýòîìó âîïðîñó òàêèì îáðàçîì: "Äðóèäû ó êåëüòîâ â âûñøåé ñòåïåíè ñêëîíÿþòñÿ ê ïèôàãîðåéñêîé ôèëîñîôèè ïðèòîì, ÷ òî âèíîâíèêîì òàêîãî îáðàçà ìûñëåé ó íèõ ÿâèëñÿ Çàìîëêñèñ, ðàá Ïèôàãîðà, ôðàêèåö ïî ðîæäåíèþ, êîòîðûé ïîñëå ñìåðòè Ïèôàãîðà ïðèäÿ òóäà, ñòàë îñíîâàòåëåì òàêîé ôèëîñîôèè ó íèõ ".

Íåçàäîëãî äî òîãî, êàê ýòî áûëî íàïèñàíî, Êëåìåíò Àëåêñàíäðèéñêèé òîæå âûñêàçàëñÿ íà ïðåäìåò ñâÿçè ìåæäó äðóèäàìè è Ïèôàãîðîì: "Олександр у своїй книги" Про пифагорейских символах "повідомляє, що Піфагор навчався у Зарат Астра ... і крім них Піфагор був слухачем галатів і брамінів ". І далі: "Таким чином, філософія, наука дуже корисна, процвітала в давнину серед варварів, випромінюючи своє світло на народи, і пізніше вона прийшла до еллінам. Першими в її рядах були пророки єгиптян і халдей ассірійців, друїди галатів і Семанів бактрийцев, і філософи кельтів, і маги персів ". Тепер друїди вже не учні піфагорійців, а скоріше сам Піфагор учився в них, і друїдів приписується чільне місце взагалі у створенні філософії.

Існує розбіжність щодо того, виправдана чи ні ця ідентифікація пифагореизма з друидической вірою в безсмертя. Щоб перевірити її, перше, що слід з'ясувати, чи можливо взагалі, щоб Піфагор коли-небудь входив у контакт з кельтами.

Як відомо, про життя самого Піфагора може бути сказано дуже мало. Деякі автори розповідають про подорожі Піфагора, яким приписується легендарний характер, в Єгипет, Халдею, Персію, Індію і навіть Галлію. Що стосується цієї останньої країни, то у нас є наведене вище свідчення Олександра Полигистора, процитоване Клементом Олександрійським. Але вважають, що воно не має історичної цінності. Потім ми маємо зауваження Іполита про роль, зіграну Замолксісом, і залученні друїдів до пифагорейскому вченню. Але воно також не має практичного значення.

Хоча легенда, що Замолксіс був рабом Піфагора, датується V ст. до н.е., ми знаходимо, що Геродот, який її повідомляє, сам вірив, що Замолксіс належав до набагато більш раннього часу і був насправді готським божеством.

Р. Доддс робить спробу пояснити що з'являється на цей рахунок плутанину. Піфагор, як відомо, заснував рід релігійного ордену, спільнота чоловіків і жінок, чий спосіб життя був визначений очікуванням життів, які прийдуть. Випадок з Замолксісом був, ймовірно, прецедентом того ж роду. Геродот розповідає, що фракиец Замолксіс зібрав кращих з громадян і оголосив їм, що вони і їхні нащадки будуть жити вічно. Вони були, ймовірно, обраними людьми, родом духовної еліти.

Тут, однак, є і відмінність. Доддс вважає, що Геродот писав не про те, що гети вірили в безсмертя душі, але що вони мали можливість вислизнути від смерті, стати безсмертними. Таким чином, в основі легенди пізнішого часу про те, що Піфагор і Замолксіс були господар і раб, лежало уявна збіг ідей на предмет безсмертя у гетів і Піфагора, яке повинно бути вразило греків, які оселилися у Фракії, тому вони перетворили Замолксіса в раба Піфагора , і від них Геродот чув цю історію.

Окрім наведених вище міркувань, потрібно, мабуть, зробити спробу порівняти по суті пифагорейскую доктрину і віру в безсмертя у друїдів. Як відомо, містична сторона вчення Піфагора представляла віру в переселення душ. За піфагорейської доктрині, душі злих людей після смерті поверталися в цей світ і продовжували виконувати спокутні існування в тварин або інших мешканців землі, а душі праведників вели в повітряних просторах чисто духовне життя.

Геродот писав, що єгиптяни першими створили доктрину, що душа людини безсмертна і що, коли тіло гине, вона входить в іншу живу істоту, яке народжується в цей час. Пройшовши через тіла всіх земних і морських тварин і птахів, душа знову вселяється в тіло новонародженої дитини. Її цикл завершується в 3000 років. Далі Геродот помічав, що деякі греки засвоїли цю доктрину в колишні часи, деякі пізніше, як якби вона була їх власного винаходу.

З цього приводу Г. Керк і Ж. Равен зауважують, що походження цих доктрин безнадійно оповите легендою. Пізніше ж було відкрито деяку схожість між вченням Піфагора і віруваннями, що існували в інших країнах.

У вже згадуваному свідоцтві Валерія Максима є дані, що дають уявлення про те, що віра в безсмертя у кельтів не узгоджується з піфагорейської доктриною, як, наприклад, описаний раніше звичай галлів позичати один одному суми, які будуть виплачені в іншому світі.

Подібні ж відомості подані у Помпония Мели, який, подібно до Валерію Максиму, писав у першій половині I ст. н.е. Він повідомляє, що друїди вчать: душі вічні і існує інше життя у Манов, і з цієї причини вони спалюють або ховають разом з померлими речі, що належали їм за життя, а в минулому вони навіть відкладали завершення справ і сплату боргів до їх прибуття в інший світ. І були між ними такі, які добровільно кидалися на похоронні вогнища своїх родичів, щоб розділити нове життя з ними.

Òàêàÿ ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷ òî áåññìåðòèå ó ãàëëîâ ÿâíî íå ñîñòîÿëî âî âòîðîé æèçíè íà çåìëå â íîâîì òåëå. Îíè íå âåðèëè â íåìåäëåííîå ïåðåñåëåíèå äóøè íè â òåëî æèâîòíûõ, íè â äðóãèå ÷ åëîâå ÷ åñêèå òåëà, íî ñêîðåå âåðèëè â âûæèâàíèå ëè ÷ íîñòè óìåðøåãî â äðóãîì ìèðå è ôîðìå, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü óêàçàíà.

Òåêñòû íå äàþò ÿñíûõ ñâåäåíèé î òîì, ãäå ðàñïîëàãàëñÿ ýòîò äðóãîé ìèð êåëüòîâ, äëÿ îáîçíà ÷ åíèÿ êîòîðîãî ó Ëóêàíà èñïîëüçîâàëîñü âûðàæåíèå "orbe alio".

Âñå ñïåöèàëèñòû, çàíèìàþùèåñÿ ýòèì âîïðîñîì, ñ ÷ èòàþò, ÷ òî ñëîâàìè "orbe alio" Ëóêàí õîòåë îáîçíà ÷ èòü äðóãîé ðàéîí çåìëè, à íå äðóãóþ ïëàíåòó èëè ñâåòèëî.

Ñóäÿ ïî îòãîëîñêàì ñòàðûõ âåðîâàíèé, êîòîðûå ñîäåðæàòüñÿ â ñòèõàõ Êëàâäèàíà, íàïèñàííûõ èì â 395 ã. í.ý., äðóèäû ìîãëè ïîìåùàòü ìåñòî ïðåáûâàíèÿ ñâîèõ ìåðòâûõ â êàêèå-òî ÷ åðåçâû ÷ àéíî óäàëåííûå çåìëè, îìûâàåìûå âîäàìè èõ Îêåàíà: "Òàì, ãäå ïðîñòèðàåòñÿ ñàìîå óäàëåííîå ïîáåðåæüå Ãàëëèè, åñòü ìåñòî, îêðóæåííîå âîäàìè Îêåàíà, è ãäå, ãîâîðÿò, Óëëèñ êðîâàâûìè âîçëèÿíèÿìè ïðèâåë â äâèæåíèå ìîë ÷ àëèâûé íàðîä ìåðòâûõ. Òàì ñëûøèòñÿ ñëàáîå ïîñâèñòûâàíèå, ýòî æàëîáíîå ñòåíàíèå, êîòîðîå èçäàþò òåíè ïðîëåòàÿ; êðåñòüÿíå âèäÿò, êàê ïðîõîäÿò áëåäíûå ïðèçðàêè, ñòàäà ìåðòâûõ ".

Ðàñïîëîæåíèå ýòîãî äðóãîãî ìèðà ìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ãåîãðàôè ÷ åñêîãî ïîëîæåíèÿ ðàçëè ÷ íûõ êåëüòñêèõ íàðîäîâ. Ëþäè êîíòèíåíòà îõîòíî ïîìåùàëè åãî íà îñòðîâàõ. Èç ëåãåíäû, ïåðåäàííîé â VI â. Ïðîêîïèåì, ìû óçíàåì, ÷ òî ðûáàêè, æèâøèå íà áåðåãó, ðàñïîëîæåííîì íàïðîòèâ Áðèòàíñêèõ îñòðîâîâ, èìåëè ïîðó ÷ åíèå ñîïðîâîæäàòü äóøè óìåðøèõ íà êîíòèíåíòå íà îñòðîâà.

Äîñòàòî ÷ íî ñòàðàÿ òðàäèöèÿ, çàôèêñèðîâàííàÿ Ïëóòàðõîì, òàêæå ïîìåùàåò êåëüòñêîå öàðñòâî ìåðòâûõ íà îñòðîâà, ðàñïîëîæåííûå ïî ñîñåäñòâó ñ Áðèòàíèåé, ãäå äóøè âåäóò, âèäèìî, òó æå æèçíü, ÷ òî èõ áîãè.

Êðîìå òîãî, Ïëóòàðõ ðàñïîëàãàåò íåäàëåêî îò Áðèòàíñêèõ îñòðîâîâ, â ïÿòè äíÿõ íàâèãàöèè, îñòðîâ Ñàòóðíà, ãäå ëþäè áåñåäóþò ñ ãåíèÿìè.

Êåëüòñêèå çàõîðîíåíèÿ íå òîëüêî äàþò ïðåäñòàâëåíèå î ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðå îáùåñòâà ãåðîè ÷ åñêîãî òèïà ñ âûäåëèâøåéñÿ àðèñòîêðàòè ÷ åñêîé âåðõóøêîé, íî è ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä, ÷ òî çàãðîáíûé ìèð ìûñëèòñÿ êåëüòàìè ýòîãî âðåìåíè êàê òàêîé, ãäå çåìíîé ñòàòóñ ïðèçíàâàëñÿ è çàêðåïëÿëñÿ íà âå ÷ íûå âðåìåíà.

Ëèòåðàòóðíûå ñâèäåòåëüñòâà âñòóïàþò â ñîãëàñèå ñ àðõåîëîãè ÷ åñêèìè. Ìû ÷ èòàåì ó Öåçàðÿ: "Ïîõîðîíû ó ãàëëîâ, ñðàâíèòåëüíî ñ èõ îáðàçîì æèçíè, âåëèêîëåïíû è ñâÿçàíû ñ áîëüøèìè ðàñõîäàìè. Âñå, ÷ òî, ïî èõ ìíåíèþ, áûëî ìèëî ïîêîéíèêó ïðè æèçíè, îíè áðîñàþò â îãîíü, äàæå è æèâîòíûõ, è åùå íåçàäîëãî äî íàøåãî âðåìåíè ïî ñîáëþäåíèè âñåõ ïîõîðîííûõ îáðÿäîâ ñæèãàëèñü âìåñòå ñ ïîêîéíèêîì åãî ðàáû è êëèåíòû ".

Íà îñíîâàíèè ëèòåðàòóðíûõ äàííûõ è àðõåîëîãè ÷ åñêèõ èñòî ÷ íèêîâ ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷ òî êåëüòû ïðåäñòàâëÿëè ñåáå çàãðîáíóþ æèçíü áîëåå ñ ÷ àñòëèâûì ïðîäîëæåíèåì çåìíîé, ïðîèñõîäÿùèì ãäå-òî íà óäàëåííûõ îêîíå ÷ íîñòÿõ çåìëè èëè íà äàëüíèõ îñòðîâàõ çà ìîðåì. Êðîìå òîãî, èäåÿ ïðàâîñóäèÿ, íàñêîëüêî ìîæíî ñóäèòü, îòñóòñòâîâàëà â âåðîó ÷ åíèè êåëüòîâ. Îíè, êàæåòñÿ, íå äåëàëè ðàçëè ÷ èÿ ìåæäó ñóäüáîé äîáðà è çëà, è íå ïîõîæå, ÷ òîáû ó íèõ áûëî êàêîå-íèáóäü ïðåäñòàâëåíèå îá èñêóïèòåëüíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè æèçíåé, ãäå äóøà áûëà áû çàêëþ ÷ åíà â öåïü çåìíûõ òåë, ÷ òî ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííîé ÷ åðòîé ïèôàãîðåéñêîãî ó ÷ åíèÿ.

Íåò íè ìàëåéøåãî îñíîâàíèÿ ïðåäïîëàãàòü, ÷ òî Ïèôàãîð îñíîâàë ñâîþ ñèñòåìó íà ãàëëüñêîì ó ÷ åíèè. Äîïóñòèìî äóìàòü, ÷ òî ìîã áûòü êàêîé-òî íèæíèé ñëîé èçíà ÷ àëüíîé âàðâàðñêîé âåðû, îáùåé äëÿ äðóèäèçìà è äëÿ ïèôàãîðåèçìà, íî âñå ýòî íå ïîçâîëÿåò äîïóñòèòü, ÷ òîáû áûëà êàêàÿ-íèáóäü äåéñòâèòåëüíàÿ îáùíîñòü ìåæäó øêîëàìè â èõ ðàçâèòûõ ôîðìàõ.

Îäíàêî, ÷ òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü äàòü áîëåå òî ÷ íóþ ôîðìóëèðîâêó ðåàëüíîãî äðóèäè ÷ åñêîãî âåðîâàíèÿ íà ýòîò ñ ÷ åò, ñëåäóåò ïîëó ÷ èòü íåñêîëüêî áîëüøå èíôîðìàöèè, ÷ åì áûëî äàíî êëàññè ÷ åñêèìè àâòîðàìè è àðõåîëîãè ÷ åñêèìè èñòî ÷ íèêàìè. Çäåñü ìû ìîæåì îáðàòèòüñÿ ê äðåâíèì èðëàíäñêèì ñàãàì.

 èðëàíäñèõ ñàãàõ èìååòñÿ ëèøü íåñêîëüêî èñòîðèé î ïåðåñåëåíèè äóø è âîçðîæäåíèè îòäåëüíûõ ëè ÷ íîñòåé. Íàïðèìåð, áîãèíÿ Ýòàéí áûëà æåíîé áîãà Ìèäåðà. Ðåâíèâàÿ ñîïåðíèöà ïðåâðàòèëà åå â íàñåêîìîå. Ñåìü ëåò íîñèëàñü Ýòàéí â âîçäóõå íàä Èðëàíäèåé, ïîêà íå ïîïàëà â ÷ àøó ñ âèíîì â äîìå îäíîãî èðëàíäñêîãî âîèíà, ãäå îíà áûëà ïðîãëî ÷ åíà åãî æåíîé è çàòåì âíîâü ðîæäåíà åþ, óäåðæèâàÿ òî æå ñàìîå èìÿ è èíäèâèäóàëüíîñòü, õîòÿ áåç âîñïîìèíàíèé î åå ïðåæíåé æèçíè.

 ñàãå, ïîñâÿùåííîé ðîæäåíèþ ãåðîÿ Êóõóëèíà, ðàññêàçûâàåòñÿ, ÷ òî íî áûë ñûíîì áîãà Ëóãà, êîòîðûé ïîðó ÷ èë ñåáÿ çàáîòàì Äåõòèðå, ñåñòðû êîðîëÿ óëàäîâ Êîíõîáàðà, è çàòåì óìåð è âîøåë â íåå ïîä âèäîì ìàëåíüêîãî æèâîòíîãî, ïîêà îíà ïèëà. Îáå ýòè èñòîðèè, âîñõîäÿò ê "Êíèãå î êîðè ÷ íåâîé êîðîâå", ò.å. êî II â., è, ñóäÿ ïî èõ êà ÷ åñòâàì, ÿâëÿþòñÿ äðåâíèìè ëåãåíäàìè ïðèìèòèâíûõ, äîõðèñòèàíñêèõ êåëüòîâ.

Ýòè äâå è íåìíîãèå äðóãèå èñòîðèè î âîçðîæäåíèÿõ, ñîäåðæàùèåñÿ â êåëüòñêîé ìèôîëîãèè, íå ìîãóò ñëóæèòü îïðåäåëåííûì óêàçàíèåì ñîäåðæàíèÿ ïðèìèòèâíîé êåëüòñêîé ðåëèãèè.Íî, èìåÿ èõ â âèäó, ìîæíî ñêàçàòü, ÷ òî ñðàâíèòåëüíàÿ ðåäêîñòü òàêèõ ñêàçîê è òîò ôàêò, ÷ òî â êàæäîì ñëó ÷ àå îíè íåðàçðûâíî ñâÿçàíû ñ áîæåñòâàìè èëè ñ ãåðîÿìè, ÿñíî ïîêàçûâàåò, ÷ òî ïðèâèëåãèÿ ìåòàìîðôîç è âîçðîæäåíèé íå áûëà äîñòóïíîé äëÿ îáû ÷ íûõ ñìåðòíûõ.

Êðîìå òîãî, çäåñü íåò íàìåêà íà òî, ÷ òî öåïü ïîñëåäîâàòåëüíûõ æèçíåé áûëà ìåòîäîì ðåëèãèîçíîãî èëè ýòè ÷ åñêîãî î ÷ èùåíèÿ, èëè ÷ òî ýòî áûëî îïðåäåëåíî äîêòðèíîé ìîðàëüíîãî âîçäàÿíèÿ, è ÷ òî îñâîáîæäåíèå äóøè áûëî ïîñëåäíåé íàäåæäîé. À ýòî ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííîé ÷ åðòîé ðàçâèòîãî ó ÷ åíèÿ î ïåðåñåëåíèè äóø. Îòñóòñòâèå ïîäîáíûõ ïðåäñòàâëåíèé â êåëüòñêèõ ëåãåíäàõ ÿâëÿåòñÿ äîêàçàòåëüñòâîì òîãî, ÷ òî ýòè èñòîðèè î âîçðîæäåíèÿõ ÿâëÿþòñÿ íå âûõîäîì ðåëèãèîçíîé ôèëîñîôèè, à ðåçóëüòàòîì íîðìàëüíîãî ïðèìèòèâíîãî ìûøëåíèÿ, êîòîðîå ìîæåò áûòü èçó ÷ åíî â ñàìûõ èçîëèðîâàííûõ è ïðîñòûõ îáùåñòâàõ.

Èðëàíäñêàÿ ïîýòè ÷ åñêàÿ ëèòåðàòóðà, â îòëè ÷ èå îò íåìíîãèõ èñòîðèé î âîçðîæäåíèÿõ, ñîäåðæèò îáøèðíûé ìàòåðèàë, ïîçâîëÿþùèé ïîëó ÷ èòü ïðåäñòàâëåíèå î ïîòóñòîðîííåé ñòðàíå êåëüòîâ, îá èõ Ýëèçèè. Êðàñî ÷ íîå, ïîýòè ÷ åñêîå îïèñàíèå ýòîé ñòðàíû äàþò, íàïðèìåð, äâå ñàãè, êîòîðûå ñîäåðæàò â îñíîâíîì ÿçû ÷ åñêèå êîíöåïöèè: "Èñ ÷ åçíîâåíèå Êîíäëû Ïðåêðàñíîãî, ñûíà Êîíäà Ñòà Áèòâ" è "Ïëàâàíèå Áðàíà, ñûíà Ôåáàëà". Ýòà ÷ óäåñíàÿ ïîòóñòîðîííÿÿ ñòðàíà (â ñàãå î "Ïëàâàíèè Áðàíà" îíà íàçâàíà Ýìàéí) ëåæèò äàëåêî çà ìîðåì. Äîñòèãàþò åå, ïëûâÿ íà ñòåêëÿííîé ëàäüå. Ñòåêëî ÷ àñòî ñâÿçàíî ñ îáðàçîì "òîãî ñâåòà". Ïîòóñòîðîííèé âîëøåáíûé îñòðîâ â ëåãåíäàõ î êîðîëå Àðòóðå íàçûâàåòñÿ "Ñòåêëÿííûì îñòðîâîì".

Ñòðàíà ýòà, êîòîðàÿ â ñàãå î Áðàíå îïðåäåëåíà êàê äàëåêèé-äàëåêèé îñòðîâ, âîêðóã êîòîðîãî ñâåðêàþò âîëíû ìîðÿ, ïðåäñòàâëÿåò Ðàâíèíó Áëàæåíñòâà. Ýòî - çàìîðñêàÿ ñòðàíà Þíîñòè. Ëþäè òàì æèâóò áåç ñêîðáè, áåç ïå ÷ àëè, áåç ñìåðòè, áåç áîëåçíåé, áåç äðÿõëîñòè. Ñòðàíà ýòà ïëîäîðîäíà, îíà óñûïàíà ìíîæåñòâîì öâåòîâ. Òàì ðàñòóò äåðåâüÿ ñ óäèâèòåëüíûìè ñåðåáðÿíûìè âåòâÿìè, íà êîòîðûõ âèñÿò ÷ óäåñíûå ÿáëîêè. Çäåñü âñïîìèíàþòñÿ íåêîòîðûå ïðåäñòàâëåíèÿ àíòè ÷ íûõ ìèôîâ. Àïîëëîäîð ïîìåùàåò ÿáëîêè â ñòðàíå Ãèïåðáîðåéöåâ. À êåëüòîâ, êàê èçâåñòíî, èíîãäà ñìåøèâàëè â ãèïåðáîðåéöàìè.

На рівнині Ігор сонм героїв віддається змагань: несуться срібні та бронзові колісниці. Там триває вічний бенкет, якого не треба готувати, п'ють кращі з вин. Всюди лунає солодка музика, натиснула слух. У чудову країну іноді можна перенестися живим (як Кондла і Бран), і іноді можна повернутися звідти (як Бран).

Таким чином, це поетичний опис потойбічної країни кельтів, що міститься в ірландських сагах, підтверджує і розгортає сформульоване вище на підставі даних літературних класичних і археологічних джерел уявлення про загробне життя кельтів як про більш щасливе продовження земної, що відбувається десь далеко за межами моря.

Найважливішим елементом ідеологічної діяльності друїдів було проводилося ними виховання молоді, взагалі представляло одну з їхніх найзначніших функцій.

Цезар повідомляє, що багато молодих людей, залучені привілеями друїдів, з яких головною було звільнення від податків і військової служби, надходили в навчання до друїдам: деякі з власної волі, деяких посилали батьки або родичі.

Правда, в цьому уривку Цезаря мова йде тільки про неофітів "ордена" друїдів, про тих, які після закінчення терміну учнівства повинні були прийняти жрецький сан друїда. Але друїди були і взагалі вихователями знатної галльську молоді. Про це говорить Мела, і Цезар в іншому уривку, називаючи дисципліни, яким навчали друїди, має на увазі в якості із слухачів вже галльську молодь взагалі.

Друїди вчили своїх учнів всьому тому, що вони знали і у що вірили самі. А поруч нього молоді аристократи залучалися до таємниць природи, божества і людського життя, дізнавалися про свої обов'язки, з яких головна полягала в тому, щоб добре битися і вміти вмирати. Друїди давали своїм учням і уроки науки, і уроки моралі.

Ця система освіти представляла один з найцікавіших аспектів кельтського суспільства. Знатна молодь підпорядковувалася інтелектуальної дисципліни. Вони проходили через період учнівства, який тривав іноді 20 років.

Під час навчання молоді люди жили разом з вчителями, ділячи з ними їжу і дах. Звичайно, це не були шкільні угруповання чи регулярні курси. Навчання передавалося, може бути, від людини до людини, у всякому разі при тісній близькості вчителя і учня.

Уроки проходили в урочистій обстановці; вони давалися далеко від людей і їх жител, в тиші і як би в безпосередній близькості божества, в глибині печер і лісів. На це таємниче і урочисте навчання друїдів натякає Лукан, кажучи, що їх оселями є потаємні гаї і ліси, куди вони видаляються. Урок проходив у формі хвилюючого прилучення до істин, єдиним зберігачем яких був жрець і які він довіряв по секрету своєму учневі.

З Цезаря ми знаємо, що заборонено було записувати вірші друїдів. Потрібно було слухати, утримувати в пам'яті, щоб нічого не забути з розкритих істин. Цезар пояснює заборону друїдів записувати положення їх вчення таким чином: "Мені здається, такий порядок у них заведено з двох причин: друїди не бажають, щоб їх вчення робилося загальнодоступним і щоб їх вихованці, занадто покладаючись на запис, звертали менше уваги на зміцнення пам'яті" .

Це побажання друїдів зробити їх знання загальнодоступним можна пояснити певною соціальною спрямованістю їх ідеології.

Друидического знання було привілеєм аристократії: одні тільки знатні були допущені до того, щоб дізнатися друїдичних істини. І жерці забороняли записувати що-небудь щодо їх релігії, щоб вчення не поширювалося серед плебсу.

Безсумнівно, в свою вчителями друїди відігравали важливу роль в галльському суспільстві і, в усякому разі, до того, як римляни почали встановлювати свої школи в Галлії, вони повинні були мати значний вплив на всі аспекти кельтської думки. Те, що їх вчення не представляло строго наукової доктрини, не впливало на їх можливе могутність в цьому відношенні.

Для класичного світу, який звик до публічного навчання в містах, навчання в тиші лісів являло незнайоме явище, але індуси або ранні християнські ченці в Ірландії не побачили б у ньому нічого незвичайного. Усне навчання, заучування напам'ять мнемонічних віршів було частиною древньої традиції нелітературних товариств від Індії до Ірландії, де ранні закони зберігалися "об'єднаної пам'яттю, співом поетів". Таким чином, і ця функція друїдів не дозволяє виділити їх жрецтво з розряду жрецтва інших варварських народів, так як корпоративна природа друидического освіти знаходиться в руслі тих же простих явищ, характерних для примітивних суспільств, що й інші моменти ідеології друїдів.