Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія Російської прокуратури

Дата конвертації22.12.2017
Розмір87.5 Kb.
Типреферат

1. Введення 2. Завдання прокуратури. Місце в системі правоохоронних органів 3. Структура і організація та органів прокуратури 3.1. Загальна характеристика системи прокуратури РФ 3.2. Генеральна прокуратура РФ 3.3. Прокуратура суб'єктів РФ 3.4. Прокуратури міст і районів 3.4. Спеціалізовані прокуратури 3.4.1. Військові прокуратури 3.4.2. Транспортні прокуратури 3.4.3. Природоохоронні прокуратури 4. Прокурори 4.1. Правовий статус прокурора 4.2. Служба в органах прокуратури 4.3. Заходи правового і соціального захисту прокурорів і слідчих 5. Прокурорський нагляд 5.1. Нагляд за виконанням законів (загальний нагляд) 5.2. Прокурорський нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина 5.3. Прокурорський нагляд за виконанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність 5.4. Прокурорський нагляд за виконанням законів органами дізнання і попереднього слідства 5.5. Нагляд за виконанням законів адміністраціями органів і установ, що виконують покарання і призначувані судом заходи примусового характеру, адміністраціями місць тримання затриманих і взятих під варту 6. Участь прокурора в розгляді справ судами 7. Координація діяльності правоохоронних органів по боротьба зі злочинністю. 8. Кримінальне переслідування 9. Порядок розгляду в органах прокуратури скарг, заяв та інших звернень. Порядок прийому громадян 10. Список основних нормативних правових актів по темі 11. Список використаної літератури 1. ВСТУП Цей додаток за юридичною самоосвіти присвячено питанням організації і діяльності органів прокуратури РФ, які відіграють ключову роль у зміцненні законності та правопорядку в країні. В даному матеріалі, підготовленому на основі наявної в даний час нормативно-правової бази, дана загальна характеристика задач, функцій, організації та повноважень органів прокуратури. Автор ставив своїм завданням в досить популярній формі показати різноманіття прокурорської діяльності, що зачіпає практично всі види суспільних правовідносин і необмежуваною тільки прокурорським наглядом за виконанням законів. Матеріал підготовлений головним редактором електронного видання "Законодавство Росії" Дмитрієвим Валерієм Сергійовичем. 2. ЗАВДАННЯ ПРОКУРАТУРИ. МІСЦЕ В СИСТЕМІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ Прокуратура є одним з видів правоохоронних органів РФ, покликаних забезпечити декларовані в ст. ст. 1 і 2 Конституції РФ верховенство закону, функції держави щодо дотримання і захисту прав і свобод громадян, законності і правопорядку. В системі правоохоронних органів прокуратура посідає особливе місце. т. к. на неї в законодавчому порядку покладено завдання координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю. Ст. 129 Конституції РФ визначає прокуратуру Російської Федерації як єдину централізовану систему з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим і Генеральному прокурору Російської Федерації. Повноваження, організація і порядок діяльності прокуратури РФ визначаються федеральним законом. Таким законом є Федеральний Закон РФ від 17 січня 1992 року N 2202-1 "Про прокуратуру Російської Федерації" (далі Закон про прокуратуру). Цей закон, в який в 1995 і в 1999 рр були внесені істотні зміни, визначив завдання прокуратури, принципи її організації і діяльності, порядок призначення прокурорів, їх компетенцію, правовий статус, заходи матеріального і соціального забезпечення працівників прокуратури. Як і будь-якого іншого виду правоохоронних органів, прокуратури властивий ряд характерних ознак, що відрізняють її від інших державних органів: - наявність повноважень здійснення правоохоронної діяльності, покладених спеціальним законом; - здійснення правоохоронної діяльності в суворій відповідності до встановлених законом правил і процедур; - наявність права застосовувати заходи державного примусу до осіб, котрі допустили правопорушення; - обов'язковість виконання рішень, прийнятих правоохоронними органами, посадовими особами та громадянами. Повноваження прокуратури дуже широкі. Основними з них, відповідно до п. 2 ст. 1 Закону про прокуратуру, є наступні: - нагляд за виконанням законів федеральними міністерствами, державними комітетами, службами та іншими федеральними органами виконавчої влади, представницькими (законодавчими) і виконавчими органами суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, органами військового управління, органами контролю, їх посадовими особами, органами управління і керівниками комерційних і некомерційних організацій, а також за відповідністю законам видаваних ними правових актів; - нагляд за дотриманням прав і свобод людини і громадянина федеральними міністерствами, державними комітетами, службами та іншими федеральними органами виконавчої влади, представницькими (законодавчими) і виконавчими органами суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, органами військового управління, органами контролю, їх посадовими особами, а також органами управління і керівниками комерційних і некомерційних організацій; - нагляд за виконанням законів органами, які проводять оперативно - розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство; - нагляд за виконанням законів судовими приставами; - нагляд за виконанням законів адміністраціями органів і установ, що виконують покарання і які використовують призначувані судом заходи примусового характеру, адміністраціями місць тримання затриманих і взятих під варту. Крім функцій нагляду прокуратура здійснює кримінальне переслідування відповідно до повноважень, встановлених кримінально - процесуальним законодавством РФ. Прокурори беруть участь також в розгляді справ судами, в т. Ч. Арбітражними судами, опротестовують суперечать закону рішення, вироки, ухвали і постанови судів. Свою діяльність щодо виконання перерахованих вище функцій прокуратура будує на основі принципів централізації, незалежності, законності і гласності. Принцип централізації полягає в тому, що прокуратура РФ становить єдину федеральну централізовану систему органів і установ та діє на основі підпорядкування нижчестоящих прокурорів вищестоящим і Генеральному прокурору Російської Федерації. Принцип незалежності означає здійснення органами прокуратури своїх повноважень незалежно від федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, а також неприпустимість втручання в здійснення прокурорського нагляду. Принцип законності передбачає здійснення прокурорами своїх функцій в суворій відповідності з діючими на території Російської Федерації законами. Принцип гласності полягає в інформуванні федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, а також населення про стан законності. При цьому прокуратура діють гласно в тій мірі, в якій це не суперечить вимогам законодавства України про охорону прав і свобод громадян, а також законодавства Російської Федерації про державну та іншу спеціально охороняється законом таємниці. 3. СИСТЕМА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ РФ 3.1. Загальна характеристика системи прокуратури РФ Відповідно до ст. 11 Закону про прокуратуру систему прокуратури Російської Федерації становлять Генеральна прокуратура Російської Федерації, прокуратури суб'єктів Російської Федерації, прирівняні до них військові та інші спеціалізовані прокуратури, наукові та освітні установи, редакції друкованих видань, які є юридичними особами, а також прокуратури міст і районів, інші територіальні , військові та інші спеціалізовані прокуратури. Іншими словами система прокуратури - це жорстко централізована федеральна система органів і установ прокуратури, організована на єдиних принципу відповідно до федеративним устроєм і адміністративно-територіальним поділом РФ. Генеральна прокуратура очолює систему органів прокуратури. Інші органи прокуратури можна поділити на територіальні та спеціалізовані. До територіальних прокуратурах відносяться: - прокуратури суб'єктів Федерації; - прокуратори міст, районів. У число спеціалізованих прокуратур входять військова, транспортна, природоохоронна, з нагляду за дотриманням законів у виправних установах, а також прокуратури, які здійснюють нагляд у закритих адміністративно-територіальних утвореннях і на режимних об'єктах. У систему прокуратури РФ також входять наукові та освітні установи: - Науково-дослідний інститут проблем зміцнення законності та правопорядку (Москва); - Інститут підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників (Санкт-Петербург); - Інститут підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників (Іркутськ); - Санкт-Петербурзький юридичний інститут Генеральної прокуратури РФ; - Інститут прокуратури РФ в складі Московської Державної юридичної академії; - Інститут прокуратури РФ складі Саратовської державної академії права; - Інститут прокуратури РФ в складі Уральської державної юридичної академії. Освіта, реорганізація та ліквідація органів і установ прокуратури, визначення їх статусу та компетенції здійснюються Генеральним прокурором РФ. Створення та діяльність на території Російської Федерації органів прокуратури, що не входять в єдину систему прокуратури Російської Федерації, не допускаються. 3.2. Генеральна прокуратура РФ Генеральну прокуратуру Російської Федерації очолює Генеральний прокурор Російської Федерації. Генеральний прокурор Російської Федерації має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Радою Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації за поданням Генерального прокурора Російської Федерації. У Генеральній прокуратурі Російської Федерації утворюється колегія у складі Генерального прокурора Російської Федерації (голова), його першого заступника і заступників (за посадою), інших прокурорських працівників, призначуваних Генеральним прокурором Російської Федерації. Структуру Генеральної прокуратури Російської Федерації становлять головні управління, управління та відділи (на правах управлінь, у складі управлінь). Згідно наказу Генерального прокурора РФ до складу Генеральної прокуратури РФ входять: - Секретаріат Генерального прокурора РФ (на правах управління); - Організаційно-контрольне управління; - Управління кадрів; - Управління з нагляду за виконанням законів і законністю правових актів; - Головне слідче управління, що включає в себе Управління з нагляду за слідством, дізнанням і оперативно-розшуковою діяльністю в органах внутрішніх справ; - Управління з нагляду за розслідуванням злочинів органами прокуратури; - Організаційно-методичне управління; - Управління з розслідування особливо важливих справ; - Відділ з нагляду за розслідуванням особливо важливих справ - на правах управління; - Відділ криміналістики - на правах управління; - Управління з нагляду за виконанням законів про федеральну безпеку; - Управління з нагляду за виконанням законів про федеральну безпеку і міжнаціональні відносини на Північному Кавказі; - Управління у справах неповнолітніх та молоді; - Друге управління; - Управління з нагляду за законністю судових постанов у кримінальних справах; - Управління з нагляду за законністю судових постанов у цивільних справах; - Управління по забезпеченню участі прокурорів у арбітражному процесі; - Управління з нагляду за виконанням законів на транспорті та в митних органах; - Управління з нагляду за законністю виконання кримінальних покарань; - Управління правового забезпечення; - Міжнародно-правове управління; - Відділ реабілітації жертв політичних репресій - на правах управління; - Центр інформації та громадських зв'язків - на правах управління; - Управління з нагляду за виконанням податкового законодавства; - Відділ листів - на правах управління; - Приймальна - на правах управління; - Перший відділ - на правах управління; - Керування справами; - Управління діловодства; - Відділ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуаціями в мобілізаційної роботи - на правах управління; - Відділ безпеки - на правах управління; - Головна військова прокуратура. Начальники головних управлінь, управлінь і відділів на правах управлінь є старшими помічниками, а їх заступники та начальники відділів в складі управлінь - помічниками Генерального прокурора Російської Федерації. Головне слідче управління і Головну військову прокуратуру очолюють заступники Генерального прокурора РФ. У головних управліннях, управліннях і відділах встановлюються посади старших прокурорів і прокурорів, старших прокурорів - криміналістів і прокурорів - криміналістів, а також старших слідчих з особливо важливих справ і слідчих з особливо важливих справ і їх помічників. Генеральний прокурор Російської Федерації має радників, старших помічників і старших помічників з особливих доручень, статус яких відповідає статусу начальників управлінь; помічників і помічників з особливих доручень, статус яких відповідає статусу заступників начальників управлінь. Перший заступник та заступники Генерального прокурора Російської Федерації мають помічників з особливих доручень, статус яких відповідає статусу заступників начальників управлінь. За наказом Генерального прокурора РФ від 25 квітня 1996 N 25 з метою поліпшення організації роботи, забезпечення поглибленого, комплексного вивчення актуальних проблем прокурорського нагляду і розробки на цій основі обґрунтованих пропозицій щодо зміцнення законності і правопорядку, посилення боротьби зі злочинністю в центральному апараті Генеральної прокуратури РФ утворені постійно діючі робочі групи за наступними напрямками діяльності: - дотримання політичних, соціальних та інших прав і свобод громадян; - забезпечення конституційних прав громадян в кримінальному судочинстві; - питання боротьби з бандитизмом, умисними вбивствами та іншими насильницькими злочинами проти особистості; - питання боротьби з правопорушеннями і злочинами в сфері економіки; - боротьба з тероризмом, проявами політичного екстремізму; - виконання законодавства про охорону природного середовища; - питання боротьби з корупцією; - дотримання прав неповнолітніх, профілактика правопорушень; - питання виконання законодавства про військову реформу; - питання виконання податкового та митного законодавства. У Генеральній прокуратурі РФ також діє науково-консультативна рада для розгляду питань, пов'язаних з організацією та діяльністю органів прокуратури. Згідно ст. 17 Закону про прокуратуру Генеральний прокурор РФ має наступні повноваження: - керує системою прокуратури Російської Федерації, видає обов'язкові для виконання всіма працівниками органів і установ прокуратури накази, вказівки, розпорядження, положення та інструкції, що регулюють питання організації діяльності системи прокуратури Російської Федерації та порядок реалізації заходів матеріального і соціального забезпечення зазначених працівників; - встановлює в межах виділеної штатної чисельності і фонду оплати праці штати і структуру Генеральної прокуратури Російської Федерації, визначає повноваження структурних підрозділів, встановлює штатну чисельність і структуру підлеглих органів і установ прокуратури; - призначає на посаду і звільняє з посади директорів (ректорів) наукових та освітніх установ системи прокуратури Російської Федерації та їх заступників; - несе відповідальність за виконання завдань, покладених на органи прокуратури Законом про прокуратуру. 3.3. Прокуратури суб'єктів Російської Федерації Прокурори суб'єктів Федерації, які очолюють відповідні прокуратури, призначаються Генеральним прокурором за погодженням з органами державної влади цих суб'єктів на термін 5 років. У прокуратурах суб'єктів Російської Федерації, прирівняних до них військових та інших спеціалізованих прокуратурах утворюються колегії у складі прокурора суб'єкта Російської Федерації, який є головою колегії, його заступників та інших прокурорських працівників, призначуваних прокурором суб'єкта Російської Федерації. Колегії в органах прокуратури є дорадчими органами. На підставі рішень колегій відповідні прокурори видають накази. Прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратурах состоят из управлений и отделов, функционирующих либо на правах управлений, либо в составе управлений. Начальники управлений и отделов на правах управлений являются старшими помощниками, а их заместители и начальники отделов в составе управлений - помощниками прокуроров субъектов Российской Федерации. В указанных прокуратурах устанавливаются должности старших помощников и помощников прокурора, старших прокуроров и прокуроров управлений и отделов, старших прокуроров - криминалистов и прокуроров - криминалистов, а также следователей по особо важным делам и старших следователей и их помощников. Прокуроры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним прокуроры могут иметь помощников по особым поручениям, статус которых соответствует статусу заместителей начальников управлений. Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры руководят деятельностью прокуратур городов и районов, иных приравненных к ним прокуратур на основе законов, действующих на территории Российской Федерации, и нормативных актов Генерального прокурора Российской Федерации, издают приказы, указания, распоряжения, обязательные для исполнения всеми подчиненными работниками, могут вносить изменения в штатные расписания своих аппаратов и подчиненных прокуратур в пределах численности и фонда оплаты труда, установленных Генеральным прокурором Российской Федерации. 3.4. Прокуратуры городов и районов Согласно ст. 16 Закона о прокуратуре прокуратуры городов и районов, приравненные к ним военные и иные специализированные прокуратуры возглавляют соответствующие прокуроры. Прокуроры городов и районов назначаются Генеральным прокурором РФ на пять лет. В прокуратурах городов и районов устанавливаются должности первого заместителя и заместителей прокуроров, начальников отделов, старших помощников и помощников прокуроров, старших прокуроров - криминалистов, прокуроров - криминалистов, а также старших следователей и следователей (в прокуратурах городов - следователей по особо важным делам) и их помощников. По решению Генерального прокурора Российской Федерации в прокуратурах городов и районов и приравненных к ним прокуратурах могут быть образованы отделы. В систему прокуратуры г. Москвы входят прокурор Москвы, прокуратуры административных округов и межрайонные прокуратуры. Прокуратуры административных округов г. Москвы по своему правовому статусу приравнены к прокуратурам городов с районным делением и в руководстве межрайонными прокуратурами наделены теми же полномочиями. Відповідно до ст. 19 Закона о прокуратуре прокуроры городов с районным делением обладают следующими полномочиями: - руководить деятельностью районных и приравненных к ним прокуратур; - вносить вышестоящим прокурорам предложения об изменении штатной численности своих аппаратов и подчиненных прокуратур, о кадровых изменениях. Организационные основы деятельности прокуратур городов с районным делением определены в приказе Генерального прокурора РФ от 21 октября 1996 г. N 57. Этим приказом Прокурорам субъектов Федерации поручено: - обеспечить прокурорам городов с районным делением условия для реализации предусмотренных статьей 19 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" полномочий по руководству районными прокуратурами, не допуская смешения и дублирования их функций. В соответствии с законодательством и с учетом местных условий разграничить предметы ведения, а также пределы компетенции в этой сфере; - осуществлять кадровое, информационно - методическое, материально - техническое обеспечение этих прокуратур. При этом рекомендовано исходить из того, что прокуроры городов с районным делением руководят деятельностью районных прокуратур, самостоятельны в решении полномочных вопросов. Вышеуказанным приказом на прокуроров городов с районным делением возложен непосредственный надзор: - за исполнением законов городскими органами местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами; а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; - за соблюдением прав и свобод человека и гражданина городскими органами местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами; - за исполнением законов городскими органами, осуществляющими предварительное следствие, дознание и оперативно - розыскную деятельность; - за исполнением законов администрацией мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, находящихся в ведении городских органов внутренних дел. Установлено также, что прокуроры городов с районным делением: - осуществляют уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно - процессуальным законодательством; - производят расследование по наиболее сложным и актуальным уголовным делам, а также о преступлениях, совершенных на территории нескольких районов; - принимают участие в рассмотрении уголовных дел, направленных в суд следователями городской прокуратуры, а также других дел, исходя из их общественной значимости; - участвуют в рассмотрении судами дел по направленным городской прокуратурой заявлениям и искам; - опротестовывают незаконные судебные постановления по делам, в рассмотрении которых принимали участие; - разрешают жалобы, заявления и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов городскими органами местного самоуправления, их должностными лицами, а также жалобы на решения и действия районных прокуроров; - координируют деятельность городских правоохранительных органов, а также взаимодействуют с военными и иными специализированными прокуратурами, дислоцирующимися на территории города; - поддерживают деловые контакты со средствами массовой информации. Прокуроры городов с районным делением обладают следующими полномочиями по руководству подчиненными прокуратурами: - проверять организацию работы районных прокуратур по отраслям прокурорского надзора или комплексно, оказывать практическую помощь, в необходимых случаях заслушивать отчеты прокуроров районов на оперативных совещаниях; - истребовать от подчиненных районных прокуроров статистические отчеты, проверять их достоверность, составлять сводные отчеты по городу и представлять их прокурору субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями инструкций; - анализировать состояние законности и правопорядка в городе, практику надзора по основным направлениям прокурорской деятельности и принимать своевременные меры для повышения результативности надзорных действий прокуратуры города, районных прокуратур, в этих целях получать от районных прокуроров материалы проведенных ими проверок, обобщений и другие документы; - поручать в необходимых случаях районным прокурорам проведение проверок исполнения законов, привлекать их к участию в проверках, проводимых прокуратурой города; - отменять незаконные и необоснованные постановления по делам и материалам органов дознания, предварительного следствия и оперативно - розыскной деятельности, принятые по этим делам и материалам решения районных прокуроров; - рассматривать и поддерживать перед соответствующим прокурором ходатайства о продлении сроков содержания обвиняемых под стражей и следствия свыше трех месяцев по всем расследуемым делам правоохранительными органами города; - изымать любое уголовное дело, находящееся в производстве органов предварительного следствия и дознания города, проводить по нему расследование либо поручать расследование, производство дознания другим органам следствия и дознания в городе; - формировать для расследования трудоемких дел совместно с районными прокурорами, органами внутренних дел и другими правоохранительными органами следственно - оперативные группы; - оказывать помощь в организации работы по раскрытию и расследованию умышленных убийств, других тяжких преступлений по уголовным делам, находящимся в производстве следователей прокуратур города, района, в необходимых случаях непосредственно принимать участие в расследовании уголовных дел. Прокуроры городов с районным делением обязаны: - обеспечивать согласованность действий прокуратуры города и районных прокуратур по выявлению, пресечению и устранению нарушений закона, эффективному использованию предоставленных полномочий; - изучать и распространять положительный опыт подчиненных прокуратур; - принимать меры по повышению деловой квалификации прокурорско - следственных работников прокуратуры города, подчиненных прокуратур; - вносить предложения вышестоящим прокурорам об улучшении организации работы и совершенствовании прокурорской практики, изменении штатной численности своих аппаратов и подчиненных прокуратур, о кадровых изменениях, о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности прокурорско - следственных работников. Оказание практической помощи прокуратурам городов с районным делением в организации работы возложено на начальников управлений и отделов Генеральной прокуратуры, прокуроров субъектов Российской Федерации. 3.5. Специализированные прокуратуры 3.5.1. Военные прокуратуры Органы военной прокуратуры являются составной частью прокуратуры РФ и выполняют функции прокуратуры в Вооруженых Силах РФ. Структуре и организации органов военной прокуратуры посвящена ст. 46 закона о прокуратуре. Систему органов военной прокуратуры составляют: - Главная военная прокуратура, входящая в состав Генеральной прокуратуры на правах структурного подразделения; - военные прокуратуры военных округов, флотов, Ракетных войск стратегического назначения, Федеральной пограничной службы Российской Федерации, Московская городская военная прокуратура, другие военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов Российской Федерации; - военные прокуратуры объединений, соединений, гарнизонов и другие военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам городов и районов. В военных прокуратурах, приравненных к прокуратурам городов и районов, по решению Главного военного прокурора могут создаваться прокурорские, прокурорско - следственные и следственные участки. В местностях, где в силу исключительных обстоятельств не действуют иные органы прокуратуры Российской Федерации, а также за пределами Российской Федерации, где в соответствии с международными договорами находятся войска Российской Федерации, осуществление функций прокуратуры может быть возложено Генеральным прокурором Российской Федерации на органы военной прокуратуры. Образование, реорганизация и ликвидация органов военной прокуратуры, определение их статуса, компетенции, структуры и штатов осуществляются Генеральным прокурором Российской Федерации, приказы которого по этим вопросам реализуются в соответствии с директивами Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, командования Федеральной пограничной службы Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. Иные организационно - штатные вопросы решаются Главным военным прокурором совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации, командованием Федеральной пограничной службы Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в пределах установленной штатной численности. Главный военный прокурор имеет первого заместителя и заместителей, старших помощников по особым поручениям, статус которых соответствует статусу начальников управлений, и помощников по особым поручениям, статус которых соответствует статусу заместителей начальников управлений. Структуру Главной военной прокуратуры составляют управления, отделы (самостоятельные и в составе управлений), канцелярия и приемная. Начальники управлений и самостоятельных отделов являются старшими помощниками, а их заместители, начальники отделов в составе управлений, канцелярии и приемной - помощниками Главного военного прокурора. В управлениях и отделах устанавливаются должности старших прокуроров и прокуроров, старших прокуроров - криминалистов и прокуроров - криминалистов, а также старших следователей по особо важным делам и следователей по особо важным делам. В Главной военной прокуратуре образуется коллегия в составе Главного военного прокурора (председатель), его заместителей, других прокурорских работников, назначаемых Главным военным прокурором. Персональный состав коллегии утверждается Генеральным прокурором Российской Федерации по представлению Главного военного прокурора. Военные прокуроры обладают следующими полномочиями: - участвовать в заседаниях коллегий, военных советов, служебных совещаниях органов военного управления; - назначать вневедомственные ревизии и проверки, затраты на проведение которых возмещаются по постановлению прокурора органами военного управления, где состоят на довольствии проверяемые воинские части и учреждения; - по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещения воинских частей, предприятий, учреждений, организаций и штабов независимо от установленного в них режима, иметь доступ к их документам и материалам; - проверять законность содержания осужденных, арестованных и задержанных военнослужащих на гауптвахтах, в дисциплинарных частях и других местах их содержания, немедленно освобождать незаконно содержащихся там лиц; - требовать обеспечения охраны, содержания и конвоирования лиц, находящихся на войсковых и гарнизонных гауптвахтах, в иных местах содержания задержанных и заключенных под стражу, соответственно воинскими частями, военными комендантами, караулами по конвоированию внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, органами и учреждениями внутренних дел Российской Федерации. 3.5.2. Транспортные прокуратуры Транспортные прокуратуры осуществляют надзор за исполнением законов на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. Транспортные прокуратуры создаются на железных дорогах, их участках, в аэропортах, в морских и речных портах. Система транспортных прокуратур представляет собой многоуровневую иерархическую систему, в которую входят: - возглавляющее эту систему Управление по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах, являющееся структурным подразделением Генеральной прокуратуры РФ; - транспортные прокуратуры, приравниваемые к прокуратурам субъектов РФ; - транспортные прокуратуры, функционирующие на правах прокуратур районов. 3.5.3. Природоохранительные прокуратуры Правоохранительные прокуратуры созданы для усиления прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране окружающей среды. В настоящее время образованы Волжская и Московская правоохранительные прокуратуры, а также природоохранные прокуратуры на правах межрайонных прокуратур в большинстве субъектов Федерации. Волжская природоохранительная прокуратура осуществляет надзор на территории волжского бассейна - от истоков Волги до Каспийского моря, и имеет 17 низовых звеньев, действующих на правах прокуратур районов. 4. ПРОКУРОРЫ 4.1. Правовой статус прокуроров Прокурор является должностным лицом в федеральной системе государственных органов РФ, возглавляющим прокуратуру определенного вида или уровня (генеральную, областную, городскую, районную, специализированную), либо занимающим в прокуратурах определенные законом должности. Згідно ст. 54 Закона о прокуратуре к прокурорам отнесены: - Генеральный прокурор Российской Федерации, его советники, старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, их помощники по особым поручениям, заместители, старшие помощники и помощники Главного военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители, помощники прокуроров по особым поручениям, старшие помощники и помощники прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры, старшие прокуроры - криминалисты и прокуроры - кр миналисты управлений и отделов, действующие в пределах своей компетенции. В вышеуказанной статье Закона о прокуратуре дается определение понятия "прокурорский работник" - работник органов и учреждений прокуратуры, имеющий классный чин (воинское звание). Нижестоящие прокуроры подчинены вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации. Вмешательство в осуществление прокурорского надзора с целью повлиять на принимаемое им решение или воспрепятствование в какой-либо форме деятельности прокурора или следователя влечет за собой установленную законом ответственность. Прокурор и следователь не обязаны давать каких-либо объяснений по существу находящихся в их производстве дел и материалов, а также предоставлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе как в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством. Никто не вправе без разрешения прокурора разглашать материалы проверок и предварительного следствия, проводимых органами прокуратуры, до их завершения. Требования прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Неисполнение требований прокурора и следователя, вытекающих из их полномочий, а также уклонение от явки по их вызову влекут за собой установленную законом ответственность. Статистическая и иная информация, справки, документы и их копии, необходимые при осуществлении возложенных на органы прокуратуры функций, представляются по требованию прокурора и следователя безвозмездно. Прокуроры и следователи органов прокуратуры не могут быть членами выборных и иных органов, образуемых органами государственной власти и органами местного самоуправления. Прокурорские работники не могут являться членами общественных объединений, преследующих политические цели, и принимать участие в их деятельности. Создание и деятельность общественных объединений, преследующих политические цели, и их организаций в органах и учреждениях прокуратуры не допускаются. Прокуроры и следователи в своей служебной деятельности не связаны решениями общественных объединений. Прокурорские работники не вправе совмещать свою основную деятельность с иной оплачиваемой или безвозмездной деятельностью, кроме преподавательской, научной и творческой. 4.2. Служба в органах прокуратуры Служба в органах и учреждениях прокуратуры регламентируется Законом о прокуратуре, Федеральным законом "Об основах государственной службы Российской Федерации" от 31 июля 1995 года N 119-ФЗ и Положением о прохождении службы в органах и учреждениях прокуратуры РФ, утвержденным Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 23 июня 1997 г. N 1607-II ГД. Згідно ст. 40 Закона о прокуратуре служба в органах и учреждениях прокуратуры является видом федеральной государственной службы. Прокурорские работники являются государственными служащими государственной службы Российской Федерации, исполняющими обязанности по государственной должности федеральной государственной службы с учетом требований вышеуказанного закона. Правовое положение и условия службы прокурорских работников определяются Законом о прокуратуре в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона "Об основах государственной службы Российской Федерации". Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров и следователей, приведены в ст.40.1 Закона о прокуратуре и в Положении о прохождении службы в органах и учреждениях РФ. В соответствии с этими требованиями прокурорами и следователями могут быть граждане Российской Федерации, имеющие высшее юридическое образование и обладающие необходимыми профессиональными и моральными качествами, способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них обязанности. На должности помощников прокуроров и следователей прокуратур городов и районов, приравненных к ним прокуратур в исключительных случаях могут назначаться лица, обучающиеся в образовательных учреждениях высшего профессионального образования по юридической специальности. Лицо не может быть принято на службу в органы и учреждения прокуратуры и находиться на указанной службе, если оно: имеет гражданство иностранного государства; признано решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным; лишено решением суда права занимать государственные должности государственной службы в течение определенного срока; имело или имеет судимость; имеет заболевание, которое согласно медицинскому заключению препятствует исполнению им служебных обязанностей; состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители или дети супругов) с работником органа или учреждения прокуратуры, если их служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; отказывается от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение служебных обязанностей по должности, на которую претендует лицо, связано с использованием таких сведений. Лица принимаются на службу в органы и учреждения прокуратуры на условиях трудового договора, заключаемого на неопределенный срок или на срок не более пяти лет. Требования к лицам, принимаемым на службу в органы и учреждения прокуратуры, условия и порядок приема, регламентированы законом. На должности прокурора города, района, приравненных к ним прокуроров назначаются лица не моложе 25 лет, имеющие стаж работы прокурором или следователем в органах прокуратуры не менее трех лет. На должности прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним прокуроров назначаются лица не моложе 30 лет, имеющие стаж работы прокурором или следователем в органах прокуратуры не менее пяти лет. Генеральный прокурор Российской Федерации вправе в исключительных случаях назначать на должности прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров городов, районов, приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур лиц, имеющих опыт работы по юридической специальности на руководящих должностях в органах государственной власти. Военными прокурорами и следователями назначаются граждане Российской Федерации, годные по состоянию здоровья к военной службе, поступившие на военную службу, имеющие офицерское звание и отвечающие требованиям статьи 40 Закона о прокуратуре. По решению Генерального прокурора Российской Федерации или с его согласия на должности военных прокуроров и следователей могут быть назначены гражданские лица. Офицеры органов военной прокуратуры имеют статус военнослужащих, проходят службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, Федеральной пограничной службе Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" и обладают правами и льготами, установленными Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" и Законом о прокуратуре. Лицо, впервые назначаемое на должность прокурора или следователя, принимает Присягу прокурора (следователя). Прокурорские работники не реже одного раза в пять лет подлежат аттестации в порядке, определяемом Положением об аттестации работников органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации, утвержденном приказом Генерального прокурора от 30 октября 1998 г. N 74. Прокурорам и следователям, научным и педагогическим работникам в соответствии с занимаемыми ими должностями и стажем работы пожизненно присваиваются классные чины. В системе прокуратуры Российской Федерации устанавливаются 11 классных чинов: - младший юрист; юрист 3 класса; юрист 2 класса; юрист 1 класса; младший советник юстиции; советник юстиции; старший советник юстиции; государственный советник юстиции 3 класса; государственный советник юстиции 2 класса; государственный советник юстиции 1 класса; действительный государственный советник юстиции. Порядок присвоения классных чинов определяется Положением о классных чинах прокурорских работников, утвержденным Указом Президента РФ от 30 июня 1997 года N 659. Воинские звания офицеров органов военной прокуратуры соответствуют классным чинам прокурорских работников территориальных органов прокуратуры. Прокурорским работникам выдается служебное удостоверение установленного Генеральным прокурором Российской Федерации образца. Служебное удостоверение является документом, подтверждающим личность прокурорского работника, его классный чин и должность. Служебные удостоверения прокуроров и следователей подтверждают их право на ношение и хранение боевого ручного стрелкового оружия и специальных средств, иные права и полномочия, предоставленные прокурорам и следователям Законом о прокуратуре. На каждого прокурорского работника заводится личное дело, которое содержит сведения об указанном работнике, о прохождении им службы в органах и учреждениях прокуратуры, повышении квалификации. Прокурорские работники обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием. В случае участия прокурорского работника в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел в суде, а также в других случаях официального представительства органов прокуратуры ношение форменного обмундирования обязательно. Предельный возраст нахождения прокурорских работников (за исключением научных и педагогических работников) на службе в органах и учреждениях прокуратуры - 60 лет. Допускается продление срока нахождения на службе, но не более чем до 65 лет. При превышении работником указанного возраста возможно продолжение работы по трудовому договору. 4.3. Меры правовой и социальной защиты прокуроров и следователей Как определено в ст. 45 Закона о прокуратуре прокуроры и следователи, являясь представителями государственной власти, находятся под особой защитой государства. Под такой же защитой находятся их близкие родственники, а в исключительных случаях также иные лица, на жизнь и здоровье которых совершается посягательство в целях воспрепятствования законной деятельности прокуроров и следователей, а также их имущество. Порядок и условия осуществления государственной защиты прокуроров и следователей определяются Федеральным законом от 20 апреля 1995 года N 45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов", а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации имеет службу обеспечения собственной безопасности и физической защиты работников. Прокуроры и следователи имеют право на постоянное ношение и хранение предназначенного для личной защиты боевого ручного стрелкового оружия (пистолеты, револьверы) и специальных средств, 14, 15 Закона РФ от 18 апреля 1991 г. "О милиции". Прокуроры и следователи подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета на сумму, равную 180-кратному размеру их среднемесячного денежного содержания. Прокурорские работники имеют право по служебному удостоверению бесплатно пользоваться на территории Российской Федерации всеми видами общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (кроме такси), в сельской местности - любым попутным транспортом, а работники транспортных прокуратур в пределах обслуживаемых участков - всеми видами железнодорожного, речного, морского, воздушного транспорта независимо от их ведомственной принадлежности; при направлении в служебные командировки они пользуются правом бронирования и получения вне очереди мест в гостиницах и приобретения проездных документов на все виды транспорта. 5. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР Прокурорский надзор является главным направлением деятельности прокуратуры и осуществляется от имени государства - Российской Федерации, что отличает его от других видов надзора и контроля, проводимых иными государственными органами. Прокурорский надзор распространяется на все органы государственной власти, предприятия и организации всех форм собственности. При этом прокурор не вмешивается в их управленческую и хозяйственную деятельность, не обладает административными полномочиями, и не в праве применять санкций административного или судебного характера. При выявлении нарушения закона прокурор добивается их устранения путем вынесения протеста, представления, постановления, предупреждения, возбуждения уголовного дела или производства об административном правонарушении, обращения в суд с иском или заявлением. Прокурорский надзор не распространяется на граждан. В отношении граждан при обнаружении в их действиях признаков преступления прокурор осуществляет уголовное преследование. Принято выделять 5 направлений прокурорского надзора, которые рассматриваются ниже. 5.1. Надзор за исполнением законов (общий надзор) Согласно ст. 21 Закона о прокуратуре предметом общего надзора являются: - соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органа и управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; - соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и должностными лицами. При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы. Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором. Проверка соответствия законам издаваемых правовых актов может проводиться органами прокуратуры по собственной инициативе. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в вышеуказанной статье Закона о прокуратуре законодатель говорит только о надзоре за соблюдением законов, но не подзаконных актов, составляющих, кстати, большую часть массива нормативных правовых актов РФ. Поэтому есть основания полагать, что исполнение подзаконных актов должно контролироваться иными органами, хотя среди ученых-правоведов имеются и другие точки зрения на этот счет. Вместе с тем, контроль за соответствием подзаконных актов, издаваемых федеральными министерствами и ведомствами, законам РФ, является несомненно предметом надзорной деятельности прокуратуры. При реализации надзорных функций прокурор обладает обширными полномочиями, определенными ст. 22 Закона о прокуратуре: - беспрепятственно входить на территории и в помещения предприятий и организаций; иметь доступ к их документам и материалам; проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона; требовать от руководителей и других должностных лиц представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций; вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов. Прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, возбуждает уголовное дело или производство об административном правонарушении, требует привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом ответственности, предостерегает о недопустимости нарушения закона. В случае установления факта нарушения закона органами и должностными лицами прокурор или его заместитель: освобождает своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых административному задержанию на основании решений несудебных органов; опротестовывает противоречащие закону правовые акты, обращается в суд или арбитражный суд с требованием о признании таких актов недействительными; вносит представление об устранении нарушений закона. Актами прокурорского реагирования на нарушение закона являются протесты, представления, постановления и предостережение о недопустимости нарушения закона. Протест прокурора приносится на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления, а в случае принесения протеста на решение представительного (законодательного) органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления - на ближайшем заседании. При исключительных обстоятельствах, требующих немедленного устранения нарушения закона, прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотрения протеста. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме. Представление прокурора об устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме. Постановление прокурора выносится при возникновении необходимости возбуждения производства об административном правонарушении или о возбуждении уголовного дела. Постановление прокурора о возбуждении производства об административном правонарушении подлежит рассмотрению уполномоченным на то органом или должностным лицом в срок, установленный законом. О результатах рассмотрения сообщается прокурору в письменной форме. Предостережение о недопустимости нарушения закона введено в практику в начале 1999 г. в целях предупреждения правонарушений. Объявляется в письменной форме соответствующим должностным лицам при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях. В случае неисполнения требований, изложенных в указанном предостережении, должностное лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в установленном законом порядке. 5.2. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина Законом о прокуратуре надзор за соблюдением прав и свобод человека гражданина вынесен в отдельное направление прокурорского надзора. Згідно ст. 26 вышеуказанного закона предметом такого надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. Проведение такого надзора не означает, что органы прокуратуры подменяют иные государственные органы и должностных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, и не дает оснований вмешиваться в оперативно - хозяйственную деятельность организаций. При осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина прокурор рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина; разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод; принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба. При наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер преступления, прокурор возбуждает уголовное дело и принимает меры к тому, чтобы лица, его совершившие, были подвергнуты уголовному преследованию в соответствии с законом. В случаях, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер административного правонарушения, прокурор возбуждает производство об административном правонарушении или незамедлительно передает сообщение о правонарушении и материалы проверки в орган или должностному лицу, которые полномочны рассматривать дела об административных правонарушениях. В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном суде свои права и свободы или когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших. Вопросы организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод гражданина отражены в приказе Генерального прокурора РФ от 22 мая 1996 г. N 30. Данный приказ определил в качестве основных направлений надзорной деятельности надзор за законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, надзор в сфере экономики и экологической безопасности, предупреждение преступных проявлений. Заявления и жалобы о нарушениях прав и свобод человека и гражданина рассматриваются и проверяются либо самими прокурорами, либо их помощниками по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов. Прокурор вправе принести протест на акт, нарушающий права человека и гражданина, а также представление об устранении нарушений. Если такое нарушение имеет характер преступления, прокурор возбуждает уголовное дело, если является административным правонарушением - возбуждает производство об административном правонарушении. В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном суде свои права и свободы или когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших. 5.3. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность Оперативно - розыскная деятельность представляет собой вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями уполномоченных законом государственных органов в пределах их полномочий посредством проведения оперативно - розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. Задачами оперативно-розыскной деятельности являются выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших; добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации. Відповідно до ст. 13 Федерального закона РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" право осуществлять оперативно - розыскную деятельность на территории РФ предоставлено следующим оперативным подразделениям: 1. Органов внутренних дел Российской Федерации. 2. Органов федеральной службы безопасности. 3. Федеральных органов налоговой полиции. 4. Федеральных органов государственной охраны. 5. Органов пограничной службы Российской Федерации. 6. Таможенных органов Российской Федерации. 7. Службы внешней разведки Российской Федерации. 8. Министерства юстиции Российской Федерации. 9. Оперативные подразделения органа внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации и органа внешней разведки Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации - только в целях обеспечения безопасности указанных органов внешней разведки и в случае, если проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий других вышеуказанных органов. Прокурорский надзор за исполнением законов вышеперечисленными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, состоит в выявлении и устранении нарушений законов, регламентирующих проведение оперативно-розыскной деятельности. Конкретно предмет данного направления прокурорского надзора определен в ст. 29 Закона о прокуратуре как соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно - розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно - розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Згідно ст. 21 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" прокурорский надзор за исполнением этого закона осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и уполномоченные им прокуроры. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно - розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, устанавливаются уголовно - процессуальным законодательством Российской Федерации и другими федеральными законами. Указанные прокуроры обладают полномочиями требовать от руководителей органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, представления им оперативно - служебных документов, включающих в себя дела оперативного учета, материалы о проведении оперативно - розыскных мероприятий с использованием оперативно - технических средств, а также учетно - регистрационную документацию и ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения оперативно - розыскных мероприятий. Перечень оперативно - розыскных мероприятий жестко ограничен ст. 6 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" и может быть изменен или дополнен только федеральным законом. К числу таких мероприятий отнесены: 1. Опрос. 2. Наведение справок. 3. Сбор образцов для сравнительного исследования. 4. Проверочная закупка. 5. Исследование предметов и документов. 6. Наблюдение. 7. Отождествление личности. 8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. 9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 10. Прослушивание телефонных переговоров. 11. Снятие информации с технических каналов связи. 12. Оперативное внедрение. 13. Контролируемая поставка. 14. Оперативный эксперимент. Если оперативно - розыскное мероприятие ограничивает определенные в ст. 23 Конституции РФ права граждан на тайну переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, то прокурор при выполнении надзора устанавливает наличие мотивированного постановления руководителя оперативно-розыскного органа, а также соответствующего судебного решения. Однако в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно - розыскную деятельность, допускается проведение вышеуказанных оперативно - розыскных мероприятий с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно - розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно - розыскного мероприятия либо прекратить его проведение. Также в случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно - розыскную деятельность, с обязательным уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение 48 часов. Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, представляются соответствующим прокурорам только с письменного согласия перечисленных лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности. При этом прокуроры обеспечивают защиту сведений, содержащихся в представленных документах и материалах. Неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий по надзору за оперативно - розыскной деятельностью, влечет за собой установленную законом ответственность. Актами прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, являются: - письменные указания о проведении оперативно-розыскных мероприятий; - письменное требование об отмене незаконного постановления, принятого при проведении оперативно-розыскной деятельности; - представление об устранении выявленных нарушений закона; - протест, принесенный в связи с признанием противоречащим закону нормативного акта, изданного в сфере оперативно-розыскной деятельности; - возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или сотрудничающих с ними на конфеденциальной основе, при обнаружении признаков совершения ими преступления в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Вопросы организации надзора за исполнением федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" определены приказом Генерального прокурора РФ от 9 августа 1996 г. № 48. 5.4. Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия В соответствии со ст. 117 УПК РСФСР органами дознания в пределах своей компетенции являются милиция; командиры воинских частей, соединений и начальники военных учреждений; органы федеральной службы безопасности; начальники исправительных учреждений и следственных изоляторов; органы государственного пожарного надзора; органы пограничной службы Российской Федерации; капитаны морских судов, находящихся в дальнем плавании, и начальники зимовок в период отсутствия транспортных связей с зимовкой; федеральные органы налоговой полиции; таможенные органы, На органы дознания возлагается принятие необходимых оперативно - розыскных и иных предусмотренных уголовно - процессуальным законом мер в целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших. На органы дознания возлагается также обязанность принятия всех мер, необходимых для предупреждения и пресечения преступления. Згідно ст. 125 УПК РСФСР предварительное следствие по уголовным делам производится следователями прокуратуры, а также следователями органов внутренних дел, следователями органов федеральной службы безопасности и следователями федеральных органов налоговой полиции. Обязательность предварительного следствия и подследственность регулируется ст. 126 УПК РСФСР. Предварительное следствие производится только после возбуждения уголовного дела и в порядке, установленном УПК РСФСР. Данное направление прокурорского надзора охватывает уголовно-процессуальную деятельность органов дознания и следователей, осуществляющих предварительное следствие, которая весьма детально регламентирована законом с целью сведения к минимуму произвола со стороны сотрудников правоохранительных органов и нарушения прав участников уголовного процесса. Задачей прокурорского надзора является обеспечение законности в деятельности органов дознания и предварительного следствия. Згідно ст. 29 Закона о прокуратуре предметом прокурорского надзора в этой сфере является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. Полномочия прокуроров в сфере надзора за соблюдением законов органами дознания и предварительного следствия определены уголовно-процессуальным законодательством. В наиболее обобщенном виде эти полномочия изложены в ст. 211 УПК РСФСР. Согласно этой статьи прокурор в пределах своей компетенции: 1) требует от органов дознания и предварительного следствия для проверки уголовные дела, документы, материалы и иные сведения о совершенных преступлениях, ходе дознания, предварительного следствия и установления лиц, совершивших преступления; проверяет не реже одного раза в месяц исполнение требований закона о приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях; 2) отменяет незаконные и необоснованные постановления следователей и лиц, производящих дознание; 3) дает письменные указания о расследовании преступлений, об избрании, изменении или отмене меры пресечения, квалификации преступления, производстве отдельных следственных действий и розыске лиц, совершивших преступления; 4) поручает органам дознания исполнение постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу, производстве обыска, выемки, розыске лиц, совершивших преступления, выполнение других следственных действий, а также дает указания о принятии необходимых мер для раскрытия преступлений и обнаружения лиц, их совершивших, по делам, находящимся в производстве прокурора или следователя прокуратуры; 5) участвует в производстве дознания и предварительного следствия и в необходимых случаях лично производит отдельные следственные действия или расследование в полном объеме по любому делу; 6) санкционирует производство обыска, наложение ареста на почтово - телеграфную корреспонденцию и ее выемку, отстранение обвиняемого от должности и другие действия следователя и органа дознания в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 7) продлевает срок расследования и содержания под стражей в качестве меры пресечения в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом; 8) возвращает уголовные дела органам дознания и предварительного следствия со своими указаниями о производстве дополнительного расследования; 9) изымает от органа дознания и передает следователю любое дело, передает дело от одного органа предварительного следствия другому, а также от одного следователя другому в целях обеспечения наиболее полного и объективного расследования; 10) отстраняет лицо, производящее дознание, или следователя от дальнейшего ведения дознания или предварительного следствия, если ими допущено нарушение закона при расследовании дела; 11) возбуждает уголовные дела или отказывает в их возбуждении; прекращает либо приостанавливает производство по уголовным делам; дает согласие на прекращение уголовного дела следователем или органом дознания в тех случаях, когда это предусмотрено настоящим Кодексом; утверждает обвинительные заключения (постановления); направляет уголовные дела в суд. Актами прокурорского реагирования при проведении надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия являются постановление, содержащее решение прокурора по конкретному предмету надзора; письменное указание с предписанием выполнить конкретные действия по делу; письменное требование с запросом материалов уголовного дела для изучения; санкция или отказ в даче санкции; представление по конкретным случаям нарушения закона следователем или дознавателем: письменное согласие на проведение определенных действий или отказ в их проведении. Надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия осуществляется прокурорами всех уровней. В районных прокуратурах этот участок работы является, как правило, основным. Организация прокурорского надзора за предварительным следствием и дознанием регламентируется приказам Генерального прокурора РФ от 18 июня 1997 г. № 31. 5.5. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу Органами и учреждениями, осуществляющими исполнение наказаний по уголовным делам, исполнение назначаемых судом мер принудительного характера и содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых или иначе органов и учреждений пенитенциарной системы, являются: - исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы Мини терства юстиции РФ; - уголовно-исправительные инспекции органов внутренних дел; - дисциплинарные воинские части и гарнизонные гауптвахты; - психиатрические стационары Министерства здравоохранения РФ; - изоляторы временного содержания органов внутренних дел и Федеральной пограничной службы РФ; - следственные изоляторы Министерства юстиции РФ и Федеральной службы безопасности; - воспитательные и лечебно-воспитательные учреждения для несовершеннолетних. Правовой статус осужденных лиц лиц и находящихся исправительных учреждениях (исправительные и воспитательные колонии, тюрьмы, а с 2001г. и исправительные центры и арестные дома) определен Уголовно-исполнительным кодексом РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ, а лиц, находящихся в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах, - ст. 6 Федерального закона РФ от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Правовое положение лиц, помещенных в психиатрические стационары в связи с решением суда, изложен в ст. 37 Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании". Предметом надзора в данной сфере прокурорского надзора в соответствии со ст. 32 Закона РФ о прокуратуре являются: - законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, предварительного заключения, исправительно - трудовых и иных органах и учреждениях, исполняющих наказание и меры принудительного характера, назначаемые судом; - соблюдение установленных законодательством Российской Федерации прав и обязанностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, порядка и условий их содержания; - законность исполнения наказания, не связанного с лишением свободы. В целях осуществления вышеуказанного надзора за исполнением законов прокурор обладает следующими полномочиями: - посещать в любое время органы и учреждения пенитенциарной системы; - опрашивать задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера; - знакомиться с документами, на основании которых эти лица задержаны, заключены под стражу, осуждены либо подвергнуты мерам принудительного характера, с оперативными материалами; - требовать от администрации создания условий, обеспечивающих права задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, проверять соответствие законодательству Российской Федерации приказов, распоряжений, постановлений администрации органов и учреждений пенитенциарной системы, требовать объяснения от должностных лиц, вносить протесты и представления, возбуждать уголовные дела или производства об административных правонарушениях. До рассмотрения протеста действие опротестованного акта администрацией учреждения приостанавливается; - отменять дисциплинарные взыскания, наложенные в нарушение закона на лиц, заключенных под стражу, осужденных, немедленно освобождать их своим постановлением из штрафного изолятора, помещения камерного типа, карцера, одиночной камеры, дисциплинарного изолятора. В обязанности прокурора входит немедленное освобождение своим постановлением каждого содержащегося без законных оснований в учреждениях, исполняющих наказания и меры принудительного характера, либо в нарушение закона подвергнутого задержанию, предварительному заключению или помещенного в судебно - психиатрическое учреждение. Организация прокурорского надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний и в следственных изоляторах определена приказом Генерального прокурора РФ от 26 февраля 1997 г. № 8. Аналогичные вопросы применительно к содержанию лиц в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах рассмотрены в приказе Генерального прокурора РФ от 18 июня 1997 г. № 31. "Об организация прокурорского надзора за предварительным следствием и дознанием". 6. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ СУДАМИ Согласно ст. 35 Закона о прокуратуре прокурор участвует в рассмотрении дел судами в случаях, предусмотренных процессуальным законодательством РФ. Полномочия прокурора по участию в судебном разбирательстве изложены в ст. 248 УПК РСФСР. В соответствии с этой статьей прокурор поддерживает перед судом государственное обвинение, принимает участие в исследовании доказательств, дает заключение по возникающим во время судебного разбирательства вопросам, представляет суду свои соображения по поводу применения уголовного закона и меры наказания в отношении подсудимого. Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства. Следует отметить, что участие прокурора в судебном разбирательстве не является обязательным, а оставляется на усмотрение прокурора. Это определено в ст. 217 УПК РСФСР, согласно которой одновременно с направлением дела в суд прокурор сообщает суду, считает ли он необходимым поддерживать в суде обвинение. Однако Генеральный прокурор РФ в своем приказе от 18 августа 1994 г. № 44 "О повышении качества и эффективности участия прокуроров в судебных стадиях уголовного производства в условиях судебной реформы" отдал распоряжение обеспечить поддержание государственного обвинения про всем делам, рассматриваемым судом присяжных, по делам об организованной преступности, бандитизме, контрабанде и других опасных преступлениях, когда в силу важности или сложности дела прокурор сам сочтет необходимым поддержать обвинение или его участие признает необх димым суд. Прокурор обладает правом опротестования судебных решений. Згідно ст. 36 Закона о прокуратуре прокурор или его заместитель в пределах своей компетенции приносит в вышестоящий суд кассационный или частный протест либо протест в порядке надзора, а в арбитражный суд - апелляционную или кассационную жалобу либо протест в порядке надзора на незаконное или необоснованное решение, приговор, определение или постановление суда. Помощник прокурора, прокурор управления, прокурор отдела могут приносить протест только по делу, в рассмотрении которого они участвовали. Прокурор или его заместитель независимо от участия в судебном разбирательстве вправе в пределах своей компетенции истребовать из суда любое дело или категорию дел, по которым решение, приговор, определение или постановление вступили в законную силу. Усмотрев, что решение, приговор, определение или постановление суда являются незаконными или необоснованными, прокурор приносит протест в порядке надзора или обращается с представлением к вышестоящему прокурору. Как правило протест выносится прокурором уровня, соответствующего уровню суда. Что касается жалоб лиц на вступившие в законную силу решения судов, то во исполнение ст. 35 Закона о прокуратуре и ст. 371, 374 УПК РСФСР прокурор обязан проверять такие жалобы и при признании их обоснованными выносить протест в порядке надзора. Протест на решение суда по делу об административном правонарушении может быть принесен прокурором города, района, вышестоящим прокурором и их заместителями. Вопросы участия прокурора в рассмотрении гражданских дел судами конкретизированы в приказе Генерального прокурора РФ от 5 января 1997 г. "Об участии прокурора в гражданском судопроизводстве". Данный приказ предписывает прокурорам субъектов РФ, городов и районов, военным, транспортным и иным специализированным прокурорам в пределах их компетенции обеспечить участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел путем предъявления заявлений в суд, непосредственного участия в разбирательстве дел, опротестования незаконных постановлений, в том числе при исполнении судебных решений. Рекомендовано возбуждать в судах дела, если спор приобрел государственную или общественную значимость, имеет принципиальный характер, затрагивает интересы регионов, значительной части населения или крупных трудовых коллективов. При решении вопросов о подготовке и предъявлении исков предлагается исходить из требований пункта 4 статьи 27 Закона о прокуратуре, в соответствии с которым в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде свои права и свободы или когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор п редъявляет и поддерживает в суде иск в интересах пострадавших. Участие прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами является новым направлением прокурорской деятельности, направленным на укрепление законности и предупреждение правонарушений в экономической сфере. Это участие состоит в непосредственном участии прокурора в разбирательстве арбитражных дел, обжаловании и опротестовании необоснованных или несоответствующих закону решений арбитражных судов, поддержании жалоб и протестов в аппеляционной, кассационной и надзорной инстанциях. Прокурор вправе предъявить иск , участвовать в исследовании доказательств, знакомиться с материалами дела. Вопросы организации работы прокуратуры по реализации своих полномочий в арбитражном процессе, выбора методов и средств прокурорского реагирования отражены в приказе Генерального прокурора РФ от 24 октября 1996 г. № 59. 7. УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ Согласно ст. 31 Закона о прокуратуре органы прокуратуры осуществляют расследование преступлений осуществляя уголовное преследование. Уголовное преследование подразумевает возбуждение уголовных дел в отношении конкретных лиц, производство предварительного следствия, применение мер пресечения, направление дела с обвинительным заключением в суд и поддержание государственного обвинения в суде. Расследование производится по делам о преступлениях, отнесенных ст. 126 УПК РСФСР к компетенции органов прокуратуры. Следователи органов прокуратуры проводят предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 105 - 110, 111 частью четвертой, 120, 123, 124, 126, 127 частями второй и третьей, 128, 131, 134 - 149, 167 частью второй, 188, 209 - 212, 215 - 217, 227, 235 - 239, 246 - 255, 257, 263, 269, 270, 272 - 274, 282, 285 - 296, 298 - 305, 309, 311 частью второй, 317, 318, 320, 321, 328, 332 - 354 и 356 - 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также по уголовным делам о преступлениях, совершенных судьями, прокурорами, следователями и должностными лицами органов внутренних дел, налоговой полиции, учреждений и органов уголовно - исполнительной системы и таможенных органов, а также по уголовным делам о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их служебной деятельностью. Прокурор вправе принять к своему производству или поручить подчиненному ему прокурору или следователю расследование любого преступления. 8. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ Согласно ст. 8 Закона о прокуратуре Генеральному прокурору РФ и подчиненным ему прокурорам поручена координация деятельности по борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов налоговой полиции, органов таможенной службы и других правоохранительных органов. Такая координация осуществляется в целях повышения эффективности борьбы с преступностью путем разработки и осуществления этими органами согласованных действий по своевременному выявлению, раскрытию, пресечению и предупреждению преступлений, устранению причин и условий,способствующих их совершению. Работа по координации направлена на проведение совместного анализа состояния преступности, ее структуры и динамики, прогнозирование тенденций развития, изучение практики выявления, расследования, раскрытия, предупреждения и пресечения преступлений; выполнение федеральных и региональных программ борьбы с преступностью; разработку совместно с другими государственными органами, а также научными учреждениями предложений о предупреждении преступлений; подготовку и направление в необходимых случаях информационных материалов по вопросам борьбы с преступностью Президенту Российской Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации и Правительству Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органам местного самоуправления; обобщение практики применения законов о борьбе с преступностью и подготовку предложений об улучшении правоохранительной деятельности; разработку предложений о совершенствовании правового регулирования деятельности по борьбе с преступностью; обобщение практики выполнения международных договоров Российской Федерации и соглашений с зарубежными странами и международными организациями по вопросам сотрудничества в борьбе с преступностью и выработку соответствующих предложений; изучение координационной деятельности правоохранительных органов, распространение положительного опыта. Основными формами такой работы являются координационные совещания в которых участвуют представители МВД, органов федеральной службы безопасности, налоговой полиции, таможенной службы, Министерства юстиции и других правоохранительных органов. Представители судебных органов в таких совещаниях не участвуют, поскольку в соответствии с Концепцией судебной реформы в РФ перед судами поставлена задача не борьбы с преступностью, а осуществление правосудия. Также создаются рабочие группы, истребуется и проводится анализ статистической и другой необходимой информацию, осуществляет иные мероприятия в соответствии с Положением о координации деятельности по борьбе с преступностью, утвержденными Президентом РФ в указе от 18 апреля 1996 года N 567 "О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью". Постановлением Координационного совещания руководителей правоохранительных органов 18 февраля 1998 г. при совещании создан рабочий аппарат. 9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ ЖАЛОБ, ЗАЯВЛЕНИЙ И ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ. ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН Согласно ст. 10 Закона о прокуратуре в органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору. Порядок рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры РФ определен приказом Генерального прокурора РФ от 15 декабря 1998 г. N 90. Закон обязывает прокуроров давать мотивированные ответы на заявление, жалобу и иное обращение. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются. В Генеральной прокуратуре РФ прием граждан проводится ежедневно с 9.00 до 17.00 (кроме воскресенья и праздничных дней). По субботам прием осуществляется с 10.00 до 14.00 прокурорами управлений и отделов по специальному графику. Адрес Генеральной прокуратуры РФ: 103793, ГСП, К-9, ул Б. Дмитровка, 15а. Справочная: 951-37-46, 951-71-97 10. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ТЕМЕ 1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (ст. 129). 2. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 "О прокуратуре Российской федерации". 3. Федеральный закон от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ "Об основах государственной службы Российской Федерации" 4. Указ Президента № 567 от 18 апреля 1996 г. "О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью". 5. Указание Генерального прокурора от 12 августа 1996 г. № 50/7 "О дополнительных мерах органов прокуратуры по обеспечению дисциплины в системе государственной службы". 6. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Утвержден ВС РСФСР 27 октября 1960 г. 7. Приказ Генерального прокурора от 21 октября 1996 г. № 57 "Об организационных основах деятельности прокуратур городов с районным делением". 8. "Уголовно-исполнительный кодекс РФ" от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ. 9. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. Утвержден ВС РСФСР 11 июня 1964 г. 10. "Арбитражный процессуальный кодекс РФ" от 5 мая 1995 г. № 70-ФЗ. 11. Кодекс РСФСР "Об административных правонарушениях". Утвержден ВС РСФСР 20 июня 1984 г. 12. "Таможенный кодекс РФ" от 18 июня 1993 г. № 5221-1 (ст. 227, 228). 13. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности" (ст.26,27). 14. Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (ст. 51). 15. Федеральный закон от 17 мая 1995 г. № 76-ФЗ "О выборах Президента РФ" (ст. 19, 37). 16. Приказ Генерального прокурора от 30 октября 1998 г. " Об утверждении Положении об аттестации работников органов и учреждений прокуратуры". 17. Федеральный закон от 24 июня 1993 г. № 5238-1 "О федеральных органах налоговой полиции" (ст. 21). 18. Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ "О государственной охране" (ст. 32). 19. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4524-1 "О федеральных органах правительственной связи и информации" (ст. 22). 20. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. №5-ФЗ "О внешней разведке" (ст. 25). 21. Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ "О внутренних войсках" (ст. 53). 22. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 "О государственной границе РФ" (ст. 30). 23. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О государственной тайне" (ст. 32). 24. Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" (раздел 5). 25. Федеральный закон от от 3 апреля 1994 г. "Об органах федеральной службы безопасности в РФ" (ст.24). 26. Закон РФ от 31 мая 1996 г. "Об обороне" (ст. 25). 27. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. "Об оперативно-розыскной деятельности" (ст. 21). 28. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № "О борьбе с терроризмом" (ст.25). 29. Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ "О ведомственной охране" (ст. 23). 30. Федеральный закон от 199 г. № "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных органов" (ст. 4). 31. Федеральный закон от 3 июля 1998 г. № "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ" (ст. 16). 32. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) (ст. 40). 33. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ "О службе в таможенных органах" (ст.58). 34. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых" (ст. 51). 35. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. "О статусе военнослужащих" (ст. 6). 36. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. "О судебных приставах" (ст. 19). 37. Федеральный закон от 17 декабря 1994 г. № 67-ФЗ "О федеральной фельдегерской связи" (ст. 14). 38. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федера льный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ст.77). 39. Федеральный закон от 20 апреля 1995 года N 45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". 40. Указ Президента РФ от 30 июня 1997 года N 659 "Об утверждении Положения о классных чинах прокурорских работников Российской Федерации". 41. Закон РФ от 18 апреля 1991 г. "О милиции" (ст. 10, 14, 15, 38). 42. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 43. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих". 44. Приказ Генерального прокурора РФ от 22 мая 1996 г. N 30 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина". 45. Приказ Генерального прокурора РФ от 9 августа 1996 г. № 48 "Об организации надзора за исполнением федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". 46. Приказ Генерального прокурора РФ от 18 июня 1997 г. № 31. " Об организация прокурорского надзора за предварительным следствием и дознанием". 47. Приказ Генерального прокурора РФ от 26 февраля 1997 г. № 8 "О совершенствовании прокурорского надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний и в следственных изоляторах". 48. Приказ Генерального прокурора РФ от 18 августа 1994 г. № 44 "О п вышении качества и эффективности участия прокуроров в судебных стадиях уголовного производства в условиях судебной 49. Приказ Генерального прокурора РФ от 5 января 1997 г. "Об участии прокурора в гражданском судопроизводстве". 50. Приказ Генерального прокурора РФ от 24 октября 1996 г. № 59 "О задачах прокуратуры по реализации полномочий в арбитражном процессе. 51. Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 года N 567 "О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью". 52. Приказ Генерального прокурора РФ от 15 декабря 1998 г. N 90 "О порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры РФ". 53. Постановлением Координационного совещания руководителей правоохранительных органов 18 февраля 1998 г. 11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Прокурорски й надзор в Российской Федерации: Учебник/Под ред. А. А. Чувилева. - М.: Юристъ, 1999. - 400 с. 2. Комментарий к Федеральному закону "О прокуратуре Российской Федерации"/Под ред. Ю. И. Скуратова. М., 1996. 3. Прокуратура Российской Федерации. Концепция развития на переходной период/Отв. ред. проф. Ю. И. Скуратов. М., 1994. 4. Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник/Под ред. проф. Ю. Е. Винокурова. М., 1997. 5. Воронцов С. А. Правоохранительные органы и спецслужбы Российской Федерации. История и современность/Серия "Учебники и учебные пособия". - Ростов н/Д: издательство "Феникс", 1999. - 704 с.