Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія України. Соціально-політичні аспекти

Скачати 204.35 Kb.
Дата конвертації21.01.2018
Розмір204.35 Kb.
Типкнига

107


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«Київський політехнічний інститут»

факультет соціології

КАФЕДРА ІСТОРІЇ

Програма ЗАТВЕРДЖЕНА кафедрою історії

Протокол № 7 від 6 березня 2002 р.

Зав. кафедрою Ковальський Б.П.

ПРОГРАМА КУРСУ "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ.


Для студентів бакалаврського циклу «НТУУ« КПІ »

на 2006-2007 н.р.

програма розроблено

у відповідності з наказом

МОН України від 18.02.1994р.

№ 1 / 9-18 «Про розробка

освітньо-ПРОФЕСІЙНИХ

програм вищої освіти за

відповіднім професійним

спрямуванням », наказом

по НТУУ «КПІ» від 01.02.2002р. № 1-15

«Про планування навчального

процесса та підготовку підрозділів

Історія України. Соціально-політичні аспекти.

Навчальний посібник для Вищих закладів освіти

ІІІ- ІV рівнів акредитації. 2006 рік.

Загальна редакція Б.П. Ковальського

Колектив авторів: професор КПІ, доц. Лебедєв І.К.,

доц. Горбань Т.Ю., к.і.н. Ховрич С.М.

Вікорістані підготовчі матеріали проф. Лихолат О.В.,

доц. Юра П.С.

У Посібнику розглядаються проблеми Виникнення и Функціонування освітніх систем в Україні, зокрема становлення системи вищої освіти, розвитку науки и техніки в Україні у контексті науково-технічної революції, вісвітлені пріорітетні напрямки освітньої, Наукової и техніко-промислової політики України после проголошення ее незалежності.

Курс подається за модульною схемою.

Рекомендовано до друку вчений радою факультету соціології НТУУ "КПІ". Розроблено на основе програми курсу, затвердженої МОНУ.

ISBN Кафедра історії НТУУ "КПІ"

Вступ.

Історія та Історіографія в еволюції, їх місце и роль в гуманізації ДІЯЛЬНОСТІ людини. Історіософські Концепції относительно формирование та розвитку українського Етнос.

Предмет, завдання, методологічні принципи, джерела Вивчення історії України як науки, что досліджує генезис и закономірності становлення та розвитку українського народу, его боротьбу за національно-державну незалежність, діяльність в соціально-Політичній, других сферах життя з давніх часів до сьогодення. Еволюція концепцій та історіографії основних проблем курсу, его наукова періодізація. Значення Вивчення історії України для подготовки майбутніх спеціалістів, ее місце и роль в гуманізації ДІЯЛЬНОСТІ людини. Оволодіння курсом дозволити молодому професіоналу спіратісь на загальнолюдські цінності, творчо опрацьовуваті и критично переосміслюваті багатство СВІТОВОГО історічного досвіду та засвоюваті его уроки, віробіті на Цій Основі Власні Переконаний, Громадянська позицию, здобути навички и вміння, необхідні для практичної ДІЯЛЬНОСТІ.

Історіографія проблеми генезису українського народу, становлення української нації. Початок людської цівілізації на территории України. Пращури СУЧАСНИХ українців. Поняття народність, народ, нація, етногенез. Наша передісторія: Трипільська доба, післятріпільська доба, скіфо-сарматська доба, Слов'янський доба.

Теорії походження слов'ян та Історіографія проблеми генезису українського народу. Проблема "прабатьківщіні" словян в історичній науке. Український народ - автохтон на життя без землі. Основні Концепції, підході относительно формирование та розвитку українського Етнос.

Основні періоді формирование українського народу. Перша згадка назви "Україна". Становлення української нації. Нація - вища форма розвитку етнос. Співвідношення народу и нації. Труднощі "відродження" і становлення української нації.

Модуль І. Етнополітічній контекст української історії.

Формування та розвиток історико-етнографічніх регіонів України.

Етнополітіка як наука и навчальний предмет, ее взаємозвязок з історією та їх взаємовплів. Основні Поняття та категорії етнополітики. Субєкт и обєкт етнополітики. Політична правосубєктність як визначальності крітерій в етнополітічніх відносінах в історичній ретроспектіві.

Регіони як обєкти Вивчення: Буковина, Волинь, Галичина, Закарпаття, Слобожанщина. Особливості формирование етнонаціональної Структури Південноукраїнського регіону. Поняття "історико-етнографічний регіон" в історичному контексті. Критерії етнічної пріналежності. Причини дезінтегратівніх процесів в Українському суспільстві та формирование історико-етнографічніх регіонів.

Обумовленість та форми проявів етнокультурних особливо українців в етнорегіональному вімірі. Етнокультурні регіони як обєкти етнополітики держав, у складі якіх смороду знаходится.

Етнополітіка та ее Особливості в Різні періоді життя українського

народу. Історичні аспекти, найбільш характерні РІСД спілкування

между собою, в рамках держави чисельного етносів в Україні.

Природно-географічні та історичні умови формирование етнічної территории української народності в период феодалізму. Проблеми етнічного походження Київської Русі. Етнічна структура Давньоруської держави. Концепції полі- та моноетнічності давньоруської народності. Міжетнічна толерантність в Київській Русі. Причини та суть етнополітічного конфлікту з єврейською общиною. Етнічній фактор в Суспільно-політічному жітті Галицько-Волинської держави. Етапи формирование української народності. Назви етнічної территории та населення України.

Особливості литовської експансії на українські землі: етнополітічні виміри. Міжетнічні процеси в контексті польсько-литовських уній. Етнополітіка Речі Посполитої. Проблеми українсько-польських та українсько-єврейськіх СТОСУНКІВ. Полонізація української еліти. Релігійна унія: взаємовплів релігійніх та етнічніх процесів.

Етнополітіка козацько-гетьманської держави. Посилення "російського фактору". Обмеження та Остаточна ліквідація автономії України: етнополітічній аспект. Етнополітічні процеси на Правобережжі.

Етнополітічній фактор в условиях інкорпорації українських земель до складу Російської імперії. Український національне піднесення кінця XVIII - качана ХХст. Засаднічі принципи етнополітики Австрійської імперії. Українсько-польська конфронтація. Національні процеси в середовіщі українців Східної Галичини. Міжетнічні стосунки на Буковіні та Закарпатті.

Історичні процеси в міграційніх та еміграційніх явіщах українців.

Еміграція як соціально-економічне и політичне явіще. Причини еміграції. Початок еміграційніх явіщ в Україні. Перші українські емігранті. Східна еміграція - початок, розвиток. Розселення українців на территории Російської імперії.

Еміграція українців до стран Західної Європи. Перша хвиля: еміграція українців до 1914 року. Друга хвиля: у міжвоєнний период. Третя хвиля: друга світова війна та "переміщені особи". Четверта хвиля: Україна в период незалежності. Розселення українців в сучасности мире. Масова українська еміграція.

Східна українська діаспора. Західна українська діаспора. Необходимость актівізації українства для розбудови власної держави.

Внесок українців у політику, науку, культуру, мистецтво, господарське, церковне життя в державах, де смороду прожівають.

Українська діаспора сегодня та Україна. Національна програма "Закордонне українство" на період до 2005 року.

Всесвітній форум українців 2003 року - вагомий консолідуючій Чинник різніх гілок українського Етнос.

Етнополітічні аспекти української історії новітнього ПЕРІОДУ.

Національна революція 1917-1918рр. Створення Центральної Ради, етнополітічній фактор ее ДІЯЛЬНОСТІ. (І, ІІ, ІІІ та IV універсали).

Етнополітічні аспекти внутрішньої політики у часи гетьманату П.Скоропадського, Діректорії. Міжетнічні конфлікти у національно-визвольному Русі на Західноукраїнськіх землях у период 1918-1920рр. Етнічній фактор у політіці Радянської влади в Україні у 1917-1920рр.

Національно-державне будівництво в Україні. Входження УСРР до СРСР. Проблеми вирішенню взаємніх СТОСУНКІВ между різнімі етнічнімі спільнотамі в роки коренізації (українізації). Обмеження національніх прав української РЕСПУБЛІКИ в 30-ті рр. в процесі создания адміністративно-бюрократічної системи в СРСР. Західноукраїнські землі в 20-30-х роках. Режим СОЦІАЛЬНОГО и национального гноблення в Галичині, Буковіні, Закарпатті. Розвиток національно-визвольного руху.

Етнополітічні проблеми в Україні ПЕРІОДУ Другої Світової та Великої Вітчізняної воєн. Боротьба українського народу за своє виживання та звільнення.

Посилення русіфікації за часів тоталітарного режиму, роль дисидентство у національно-визвольному Русі в период кризиса Радянської системи.

Етнополітічній фактор в условиях розбудови української незалежної держави. Задоволення національно-мовних и культурних потреб усіх етносів в Україні. Роль ЗАСОБІВ масової информации, повернення незаконно депортованіх народів та проблеми відродження їх культури. Нелегальна міграція. Проблеми біженців.

Модуль ІІ. Історичний поступ української держави.

Основні закономірності, суть и Наслідки початкових етапів процесса українського державотворення. Слов'янський держава Київська Русь. Козацько-Гетьманська держава.

Концепції державності в українській історико-Політичній науке. Історико-психологічні Особливості формирование української державності и права. Становлення и розвиток суспільніх звязків в Україні в додержавній период: родини, роду, племені, полісів, союзів полісів и племен. Полісна організація Суспільства представителей Тріпільської, Середньостогівської та других культур. Виникнення першопочатків держави в Україні в ІV-І тісячоліттях до н.е .: характерні закономірності и Особливості. Військова демократія як особлива форма организации Суспільства.

Скіфо-сарматська держава: Суспільний и державний лад, політико-адміністративний устрій. Характерні РІСД и Особливості народів Скіфської держави. Грецькі и рімські впливи на розвиток української державності в Скіфський период. Міграційні процеси на территории України в першій половіні І тисячоліття н. е.

Слов'янський период розвитку української державності. Держави антів, дулібів, полян та ін. Особливості їх суспільного и державного ладу. Відродження ВІЙСЬКОВОЇ демократії як переддержавного типу организации Суспільства. Утворення держави русів и етапи ее розвитку. Суспільна и державна організація Київської Русі. Становлення феодальних отношений. Феодальна и політична роздробленість держави русів. Утворення Нових держав: Галицько-Волинського, Київського, Переяславського, Чернігівського та других князівств. Завоювання українських земель татаро-монголами та їх Вплив на державний лад українських князівств у второй половіні XIII ст.

Литовсько-польський период в українській історії державотворення.Спільна боротьба українського и литовського народів проти татаро-монголів. Включення земель Південно-Західної Русі до складу Великого князівства Литовсько и Речі Посполитої Польської. Соціально-політична організація українського Суспільства в XIV-XVIст. Політико-адміністративна залежність етнічніх українських територій від ряду других європейськіх держав.

Боротьба українського народу проти поневолювачів. Виникнення козацтва. Запорозька Січ: Суспільно-політичний лад. Утворення української держави - Війська Запорозького під проводом Б.Хмельницького, ее державно-політична и соціально-економічна організація. Занепад и ліквідація козацько-гетьманської держави во второй половіні XVIIIст. Причини и Наслідки для українського народу.

Історичні Особливості поиска оптимальних моделей будівництва незалежної України. Еволюція українського державотворення

в 1917-1920рр.

Лютнева революція в Україні. Розгортання національно-визвольного руху. Створення і діяльність української Центральної Ради. Всеукраїнський Національний Конгрес. Селянські, військові та робітнічі Рухи. Прийняття Центральною Радою І та ІІ Універсалів.

Українська Народна Республіка. Жовтневі події в Україні. Проголошення УНР, діяльність ее Урядів (листопад 1917 квітень 1918рр.). Політика Центральної Ради: М. Грушевський, В. Винниченко, С. Єфремов. Війни Радянської России проти УНР. Встановлення Радянської влади в Україні. Проголошення незалежності України. Брестська угода. Перебування німецько-австрійськіх войск в Україні. Ліквідація УНР.

Українська Держава на чолі з Павлом Скоропадського (квітень-грудень 1918р.) Державний переворот 29 квітня 1918 року. Методи и стратегія державного будівництва, внутрішня та зовнішня політика Павла Скоропадського. Боротьба проти Гетьманська режиму.

Боротьба за владу в Україні напрікінці 1918 - 1919 году. Утворення и Прихід до влади Діректорії. Відновлення УНР, ее державна система. Політика Діректорії. Акт соборності України. Друга війна РСФРР проти УНР. УСРР і політика воєнного комунізму. Боротьба проти армії генерала Денікіна.

Заключний етап Громадянської Війни в Україні (кінець 1919-1921рр.)

Встановлення Радянської влади в Україні. Зміни в політіці більшовіків. Становище УНР. Україна в радянсько-польській війні. Розгром войск Врангеля. Останні Спроба збройної БОРОТЬБИ проти більшовіцької власти, їх поразка.

Західноукраїнські землі в 1917-1918рр. Розвал Австро-Угорської імперії. Становище східної Галичини. Західноукраїнська Народна Республіка. ЗУНР после Акту Злуки з УНР. Буковина, Закарпаття. Окупація західноукраїнськіх земель Польщею, ліквідація державотворчих здобутків українців.

Основні Наслідки БОРОТЬБИ українського народу за національно-державне відродження в период 1917-1920рр.

Державотворчі процеси в Україні в радянський период, їх історичне місце.

Процес формирование та становлення Радянської держави в Україні у 1917-1920рр. Прийняття ІІІ Всеукраїнськім зїздом Радий Першої Конституції УСРР. Національно-державне будівництво в 20-ті роки. Утворення Союзу РСР та входження до него України. Союзний договір від 30 грудня 1922р., Его політична оцінка. Х.Раковській, Г.Петровській, М.Скрипник. Конституція СРСР від 31 січня 1924р., Права и реальний стан національніх республік. Утворення в Жовтні 1924р. в складі УСРР Молдавської автономії.

Реформування адміністративно-теріторіального влаштую УСРР во второй половіні 20-х - першій половіні 30-х років. Перенесення столице з Харкова до Києва в січні 1934р. Прийняття новой Конституції УРСР в 1937р. Вступ Червоної армії на західноукраїнські землі у вересні 1939р. Їх воззєднання з Радянська Україною.

Велика Вітчизняна війна. Вімушені Зміни в державній системе СРСР. УРСР на Першому етапі Війни. Проголошення ОУН С. Бандери 30 червня 1941р. Самостійної України. Німецько-фашістській окупаційній режим в Україні. Визволення України Червоною армією. Роль УРСР в залишковим розгромі фашістської Німеччини та ее союзніків. Українська РСР - один Із засновніків ООН (26 червня 1945р.).

Подалі обєднання етнічніх українських земель в складі УРСР. Радянсько-чехословацькій договір про входження Закарпаття до складу УРСР. Перехід в лютому 1954р. Кримської області Із складу РРФСР до України. Перебудова державних, партійніх ОРГАНІВ РЕСПУБЛІКИ у звязку з переходом до умов мирного часу. Діяльність М. Хрущова. Зміни в державницький жітті СРСР, УРСР после смерти Й. Сталіна. Демократизація взаємін между союзних и республіканськімі органами власти. Реформа систем управління 1957-1964рр.

Причини та суть кризових явіщ в Радянський суспільстві 70-80-х рр. Конституція УРСР 1978р. Діяльність В.В. Щербицького. "Перебудова" в аспектах организации загальносоюзного та республіканського управління. Вибори до Рад УРСР в березні 1990р. Спроба демократичного оновлення на ХХVІІІ зїзді КП України. Прийняття Декларації про державний суверенітет України.

Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності

України в условиях ее суверенітету (кінець ХХ - початок ХХІ ст.)

Основні проблеми національно-державного відродження суверенної України на качана 90-х років ХХ ст. Події серпня-вересня 1991р. Прийняття Верховною Радою 24 серпня 1991р. Акту проголошення незалежності України. Референдум 1 грудня 1991р. та вибори президента України. Розбудова основ та структур української держави. Обєктівні умови и субєктівні фактори Історично значимого оновлення. Відновлення статусу Кримської АРСР 21.02.1991р.

Подальші кроки в державному будівництві України. Завершення формирование трьох гілок влади в державі. Адміністративно-Управлінська реформа. Прийняття 28 червня 1996р. Конституції України. Завершення в Жовтні 1996р. формирование Конституційного суду.

Погодження матеріалів ВР України Гімну, Прапора и малого Герба держави в січні-лютому 1992р. Прийняття закону "Про місцеве самоврядування в Україні" (21.05.1997р.).

Проведення Позачергове та черговий віборів до ВР України та президента (1994, 1998, 1999, 2002рр.). Удосконалення системи та методів ДІЯЛЬНОСТІ законодавчої, віконавчої та СУДОВОЇ гілок влади на рубежі ХХ-ХХІ століть.

Реформування Збройних сил України. Міжнародне Співробітництво Міністерства ЗСУ. Підписання в ліпні 1997р. "Хартії" про партнерство между Україною и НАТО.

Основи зовнішньополітічної ДІЯЛЬНОСТІ української держави. Україна - один з фундаторів СНД. Участь в міжнародніх, міждержавніх організаціях и структурах. Прийняття України у вересні 1995р. до ПАРЄ. Зовнішня и внутрішня політика держави у співвідношенні та взаємодії.

Актівізація процесса політічного Реформування української держави на качана ХХІ століття. Намагання Конституційного оновлення України на засадах парламентсько-презідентської РЕСПУБЛІКИ.

Україна і світ: геополітічні фактори,

зовнішньополітічні орієнтації в історичній ретроспектіві.

Актуальність проблематики. Основні Поняття и термінологія (геополітика та ее СКЛАДОВІ, українська еліта, національна ідея, національні Інтереси, суверенітет ТОЩО).

Історичні процеси на землях України в Стародавні часи и формирование протоукраїнської етномовної территории. Між Європою та Азією. Україна та ее сусіди. Зовнішньополітічні орієнтації як Чинник Політичної БОРОТЬБИ в Україні. Історична рітміка української еліти. Головні фактори и причини геополітічніх орієнтацій на різніх етапах української державності. Пріоритети зовнішньої політики України в контексті геополітічного розвитку часів Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

Геополітічні Тенденції Стосовно України в ХІV-ХVІІІ століттях.

Особливості політічного становища українських земель у складі Великого князівства Литовсько. Місце та роль української шляхти в Речі Посполітій. Українська геополітика часів козацько-гетьманської держави. Місце України в міжнародніх відносінах Європи ПЕРІОДУ правления Богдана Хмельницького. Польща и українські землі. Україна і Росія у второй половіні ХVII-XVIII ст. Остаточна ліквідація козацької державності (1708-1783рр.).

Геополітічне бачення України в програмних документах декабристів та Кирило-Мефодіївського товариства. Відновлення Української держави в програмах українських політічніх партій кінця ХІХ - поч. ХХ ст. Геополітічне становище України На межі ХІХ-ХХ ст. Українське питання в Першій мировой війні. Геополітічні Зміни у післявоєнній период.

Українська революція 1917-1920рр .: здобуткі и Втрата в державотворчій борьбе. Аналіз головних факторів та причини різної зовнішньополітічної орієнтації українських політічніх сил цього ПЕРІОДУ. Підсумок процесса перерозподілу українських етнічніх земель у складі сусідніх держав.

Українська радянська держава: обмеження суверенітету та правосубєктності українського народу на міжнародній Арені. Геополітічні сюжети в українській суспільній думці Першої половини ХХ ст. Україна в геополітічному європейському інтерєрі кінця ХХ ст.

Геополітічне самовизначення України у 1991-2003рр .. Місце и роль України в світовому геополітічному пространстве. Вплив США и России на українську зовнішню політику в контексті геополітічної інтеграції в Євразії. Фактор сили в сучасности мире и его бачення Україною. Зовнішньополітічна орієнтація держави на качана ХХІ ст. Головні проблеми України у СУЧАСНИХ геополітічніх Перетворення. Українська діаспора у процесі Відновлення та Зміцнення геополітічного становища України на різніх етапах вітчізняної історії.

Модуль ІІІ. Зародження Історично української соціальної системи, наявність в ній ознака МІЖНАРОДНОГО впліву,

поєднання історічного и сучасного.

Соціальні Структури и соціальні отношения в Українському суспільстві в історичному контексті, їх роль в створенні орігінальної форми державності (до ХІХ ст.)

Суспільство кіммерійців, скіфів, сарматів, его соціальне розшарування та диференційованість. Грецькі міста-полісі, Боспорське царство. Рабовласніцькі системи на территории Північного Причорномор'я.

Київська Русь - ранньофеодальна держава, ее соціальна структура та соціальні отношения. Суспільна організація Галицько-Волинського князівства, его соціальна структура.

Входження українських земель до складу Литовської держави та Особливості ее соціальної Структури и СОЦІАЛЬНИХ отношений. Польсько-Литовські унії та їх Наслідки для СОЦІАЛЬНОГО розвитку України. Закабалення українського селянства, денаціоналізація української шляхти, зміни у статусі українського міщанства у звязку з надання ряду міст Магдебурзьке права.

Причини и джерела Виникнення козацтва, его соціальна база и Організаційна структура первого ПЕРІОДУ Існування. Реєстрові та нереєстрові козаки. Запорозька Січ - антипод феодально-станової Речі Посполитої.

Українська національна революція середини XVII століття. Роль и місце у візвольній борьбе козацтва, селянства, міщанства, української еліти. Досягнення влітку 1652р. де-факто селянами и міщанамі Визнання з боку українського правительства головнішіх соціально-економічних завоювань, зокрема, ліквідації всех різновідностей феодальної залежності й існуючіх форм ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Створення козацької держави и становлення української соціальної структури, ее стан з 1 648 р. до кінця ХVIII ст. Зростання феодального, старшинському та Монастирського землеволодіння. Подалі закріпачення селян. Селянські повстання на Лівобережжі та Слобожанщіні. Гайдамацька рух, Коліївщина, рух опришків. Церква та Суспільно-політичне життя в Україні XVIII-XIX ст. Діяльність церковно-релігійних конфесій: української православної, римо-католицької й греко-католицької як факторів впліву на перебіг Суспільно-політічного життя Завдяк їх духовному авторитету та Економічній могутності.

Соціальна модернізація України у складі Російської та Австрійської імперій.Політика заохочення та наказание як метод соціальної стандартизації в імперіях в кінці XVIII-XIXст.

Історія формирование та ДІЯЛЬНОСТІ Громадського, культурологічніх та політічніх ОРГАНІЗАЦІЙ в Українському суспільстві.

Завершення промислової революції, перехід до індустріалізації. Якісні Зміни Структури господарства, соціальної сфери, науки, культури.

Початок українського національного відродження. І.Котляревській. Кирило-Мефодіївське братство. Т.Шевченка. "Руська трійця". Український культурно-національний рух. Москвофіли. Народовці. Діяльність громад.

Актівізація національного руху в Україні. Діяльність загальноукраїнськіх ОРГАНІЗАЦІЙ, В.Антонович, М.Драгоманов, П.Жітецькій, М.Русий, Є.Чікаленко. Виникнення українських політічніх товариств и партій. І.Франко, М.Павлик. Утворення РУП, перша Програма партии. Національне и соціально-політичне спрямування в революційному Русі: визначення пріорітетів Українські партии и Громадські организации у подіях революції 1905-1907рр. в России. Необходимость обєднання української соціал-демократії в революційний міжпартійній блок. Національне питання в програмах політічніх партій и рухів. Період століпінської Реакції. Товариство українських поступовців. Українська Думська громада у І і ІІ ДЕРЖАВНИЙ думах. Намагання вікорістаті Ідеї парламентаризму в розвитку українського питання. Стратегія и тактика політічніх ОРГАНІЗАЦІЙ в Першій мировой війні. "Союз визволення України". Головна українська Рада.

Обєктівні умови и субєктівні фактори в процесах гуманітарного, політічного життя народу в радянський период.

Політичне та духовне життя українського народу у 1920-1930-х роках, становлення Радянської форми управління, формирование однопартійної Політичної системи, Політичні новації у звязку з Утворення СРСР. Культурне будівництво, Л.Курбас, М.Хвільовій, політика українізації, О. Шумський, М.Скрипник, державна політика относительно релігії. Становлення тоталітарного режиму, Політичні процеси в кінці 20-х-30-ті роки, Масові репресії.

Політичне и культурне життя в роки Другої Світової Війни. Дві течії руху Опору в Україні як способ національного, етнокультурного виживання.

Політико-ідеологічні и культурні процеси в Україні в Перші післявоєнні десятіріччя (1945-1964рр.), Ідеологічній наступ тоталітарного режиму в кінці 40-х - на качану 50-х років, "ждановщина", ліквідація УГКЦ, А.Шептицького, Й.Сліпій . Лібералізація політічного и культурного життя в період "хрущовської відлиги", шестидесятники.

Політичний и духовний розвиток українського Суспільства в период обострения кризових явіщ Радянської системи (1965-1985рр.). Посилення тоталітарніх тенденцій управління та надмірна ідеологізація суспільної свідомості. П.Шелест, В.Щербіцькій. Три основні течії дисидентство: правозахисна, релігійна, національно орієнтована. Репресії проти інакоміслячіх. Стан української культури. Видатні Досягнення в Галузі театру, кіно, спорту. Народна творчість.

Демократизація суспільного життя в період "перебудови" (1985-1991рр.): Спроба політічніх реформ, зростання Політичної актівності и национальной свідомості Суспільства. Виникнення неформальних ОРГАНІЗАЦІЙ, НРУ, Утворення других політічніх партій. Національно-культурне та релігійне відродження. Декларація про державний суверенітет України як основа Подальшого гуманітарного поступу и духовного розвитку українського народу.

Україна на шляху суверенного розвитку: Суспільно-політичні трансформації.

Формування політічніх партій. "Партія влади" та опозиція, їх Вплив на громадсько-політичне життя в Україні. Соціальна політика в контексті Нових реалій. Культура, освіта та наука в условиях Функціонування суверенної держави. Українська церква та проблеми духовного відродження нації.

Партійне життя. Формування багатопартійної системи. Заборона КПРС и відродження на ее основе партій лівого та вкрай лівого спрямування. З'явилися партій демократично-центрістської та правої орієнтації.

Діяльність партии власти. Популістські заяви та реальні Дії. Необходимость формирование політично структурованого громадянського суспільства.

Соціальна політика. Розшарування Суспільства за майновим станом. Корупція та заходи относительно Подолання цього явіща. Формування СЕРЕДНЯ класу. Занепад державної системи медичного забезпечення. Спроба переходу до страхової медицини. Пенсійна політика. Профспілки.

Культура і спорт в Україні. Свобода творчості и матеріально-фінансові проблеми культурологічніх галузь. Мовна ситуация. Труднощі утвердження української мови в усіх сферах суспільного життя. Преса и Книговидавнича справа. Кіно, телебачення, радіо, театр. Народна освіта та вища школа, їх Реформування. Наука, українська и світова культура. Співпраця в Галузі культури з українською діаспорою.

Фізична культура і спорт. Участь українських спортивних команд в Олімпійськіх Іграх, в європейськіх та світовіх чемпіонатах. Професіоналізація спортивного руху.

Духовне життя в Україні. Свобода віросповідання. Наявність різніх релігійніх конфесій та їх співіснування. Проблеми в українській православній церкві. Участь церкви в Громадському жітті держави.

Модуль IV Історія формирование та візначальні Тенденції

в розвитку освіти, науки, техніки як фундаментальних

основ життя українського народу.

Історичні аспекти Виникнення и Функціонування освітніх систем в Україні. Становлення системи вищої освіти в Україні.

Грецька колонізація Північного Причорномор'я та Зародження шкільної освіти в грецький полісах во второй половіні І тис. до н.е.

Прийняття християнства у Київській Русі та розвиток під его Вплив освіти.

Входження українських земель до складу Литви та Польщі. Стан освіти у второй половіні ХІІІ - першій половіні XVІІст. Люблінська та Берестейська унії та їх Вплив на стан освіти. Діяльність Острозької школи. Братські та єзуїтські школи. Утворення та діяльність Київського колегіуму. Педагогічні погляди просвітітелів.

Освіта в Україні у второй половіні XVII-XVIII ст. Початкове навчання. Середня та вища освіта. Наукова думка, кнігодрукування та їх Вплив на формирование історічніх знань, Поширення природничих та точних наук. Загальний стан освіти у ХІХст. Пріходські школи, повітові училища, ПРИВАТНІ пансіоні. Професійні училища и школи. Середня освіта. Вища освіта. Ліцеї. Університети. Освіта в Східній Галичині, Північній Буковіні та Закарпатті. Культурно-освітні установи.

Діяльність Генерального секретарства (Народного міністерства) освіти за доби Центральної Ради. Розвиток системи освіти за часи Української Держави та Діректорії УНР. Освіта в Радянській Україні в часи "воєнного комунізму" та НЕПу. Ліквідація непісьменності. Освіта в период Здійснення політики коренізації. Школа, заклади середньої та вищої освіти України у 1930-ті рр.

Освітні заклади України в роки Другої Світової Війни. Внесок науковців, педагогів вищої школи УРСР у победу над фашизмом.

Підвищення роли загальноосвітньої школи у повоєнні роки. Запровадження системи Загальної середньої освіти. Розвиток професійно-технічної освіти, середньої спеціальної та вищої школи. Освітня реформа 1983р. "Закон про мови в Українській РСР" 1989р. Прийняття Верховною Радою України закону "Про освіту" (1991р.). Відкриття Нових українських шкіл та україномовних класів. З'явилися ліцеїв, коледжів, гімназій. Гуманізація системи освіти. Реалізація Национальной програми "Освіта" ( "Україна - ХХІ століття").

Утворення Міністерства освіти и науки України. Реорганізація Структури вищої и середньої спеціальної освіти. Триступеневу підготовка. Створення недержавних Навчальних Закладів. Акредитація вузів на Першому етапі создания и развития суверенної України.

Наука, техніка України як невідємні части

науково-технічної революції

Формування основ та історичний поступ науки в українській дійсності ПЕРІОДУ І-ХVІІІ століть. Виробництво, ремесла та їх технічна відозміна. Науково-технічний бум ХІХ століття.

Формування науки як СОЦІАЛЬНОГО інституту, організаційніх підрозділів та наукових шкіл.

Новітні Відкриття у пріродознавстві на початку ХХ ст. Розвиток науки и техніки в Україні.

Створення Национальной академии наук України та розвиток науки у довоєнній период. В.І.Вернадській. Формування наукових шкіл у Галузі фундаментальної науки. Вирішення проблеми розщеплення атомного ядра.

Витоки сучасної науково-технічної революції, ее етапи та Сутність. Істотні Зміни у соціальній структурі під Вплив НТР.

Взаємодія фундаментальних, прикладних и технічних складових национальной науки. Пріорітетні напрямки ДОСЛІДЖЕНЬ науковців АН УРСР у 60-80-х роках та їх внесок у розвиток Світової науково-технічної думки.

Досягнення и Недоліки науково-технічного розвитку СРСР у 60-80-х роках. Обострения проблеми Впровадження наукових досягнені у виробництво. Спроба переведення економіки країни на шлях інтенсівного розвитку. Проблеми формирование и Здійснення єдиної науково-технічної політики. Посилення мілітарізації економіки в условиях гонки озброєнь.

Перспективи переходу людства до постіндустріальної цівілізації як однієї з можливіть моделей суспільного прогресу. Політика суверенної України Стосовно поєднання науково-технічного прогресу з інтересами соціально-економічного и духовного розвитку Суспільства

Пріорітетні напрямки освітньої, Наукової и техніко-промислової політики України после проголошення ее незалежності.

Освіта Україні на рубежі ХХ-ХХІст. Реформа освіти (середньої, професійної, вищої). Закон про освіту 1 996 р. Запровадження новой моделі освіти в Україні. Виникнення та розвиток пріватної системи освіти. Прийняття ряду освітніх програм та спроба їх реализации. Новації и стандарти у віщій, середній и професійній освіті, ефективність їх ДІЯЛЬНОСТІ. Освітнє Співробітництво в рамках СНД.

Стан науки. Діяльність Национальной академии наук України. Акценти держави на Посилення вузівської науки, ее реалії, проблеми та перспективи. Намагання поєднаті зусилля українських та зарубіжніх наукових шкіл. Відтік Наукової еліти за кордон. Розвиток фундаментальних наук як пріорітетній напрямок. Розвиток прикладної науки. Співвідношення розвитку прикладної та фундаментальної науки. Стан та розвиток гуманітарних наук.

Проблеми розвитку техніки. Співвідношення потреб господарського комплексу України и реального технічного, технологічного потенціалу держави в обслуговуванні інтересів Суспільства. Визначальності розвиток промислово-технічної технології (компютерізація, електроніка, обчислювальна техніка, авіакосмічна, інформаційна техніка ТОЩО) в Україні после проголошення ее незалежності. Техніко-економічна система як реальний аспект поступового зупинення виробничої кризиса и відродження економічного потенціалу України.

Висновки та узагальнення по курсу.


Модуль ІV.

Історія формирование та візначальні Тенденції в розвитку

освіти, науки, техніки як фундаментальних основ життя українського народуЛекція І.Історичні аспекти Виникнення и Функціонування освітніх систем в Україні. Становлення системи вищої освіти в Україні

план

Виникнення та розвиток освітніх систем в українських землях в Епоха Середньовіччя.

Систематизація освіти у ХІХ - на початку ХХ ст.

Національна освіта в 1917-1919 рр. Діяльність української діаспори в Галузі освіти.

Розвиток освіти в Україні у радянський период.

Важлівімі ознака цівілізованого народу є власна пісемність і освіта. У Східних слов'ян, як и в других народів, зародкові форми писемності вінікають у период Расписание родоплемінного ладу и формирование класового отношений, тобто у дохрістіянській период, про что свідчать літературні й археологічні джерела.

Піктографічне лист (найдавнішій вид Слов'янський листи) вінікає примерно у середіні І тис. н.е. Це були прімітівні знаки (ризики и зарубки) для датування термінів хліборобської ДІЯЛЬНОСТІ, язічніцькіх святий, знаки родові, Племінні, Особисті, знаки власності за ТОЩО. Для запису складних текстів вживатися грецькі й латінські букви, но без їх прістосування до особливо фонетики словянської мови. Використання слов'янами такого письма підтверджує Знайди во время реставраційніх робіт у Софійському Соборі Києва надряпана на стіні так кличуть входити "Софійська абетка", яка містіть 27 букв, з якіх 23 відповідають грецький алфавіту, а Чотири (Б, Ж, Ш, Щ) - Слов'янський мовлення . Це БУВ перехідній етап словянської писемності, коли до грецької абетки начали додаваті словянські літери.

Спожи суспільного розвитку, Виникнення та становлення власної держави - Київської Русі - Вимагаю Певного уровня культури, писемності, освіти. ЦІ процеси зумов історічну необходимость у літерно-звуковому пісьмі, что відповідало природі та практике Слов'янський мовлення. Упорядкування Слов'янський листи повязують з просвітніцькою діяльністю Кирила і Мефодія. Найдавніші словянські абетки - глаголиця (на Русі пам'яток, написання нею, нехай не збереглося) й кирилиця. Протокірілівська абетка стала офіційною на качана Х ст. и Згідно, пройшовші шлях Вдосконалення, получила назви "кирилиці". Кирилиця Складанний з 43 літер, з грецького письма Було запозічено 24 літери, інші 19 відповідалі Слов'янський звуків. На Русь вдосконалена кирилиця прийшла з Болгарії, разом з монахами й Богословська книгами, после Прийняття Київською Руссю християнства у его східному варіанті як державної релігії (988 р.).

Розвиток освіти у Київській Русі ґрунтувався на ВЛАСНА традіціях та вікорістанні античного й болгаро-візантійського досвіду шкільного навчання. Шкільна освіта за князювання Володимира Святославича та Ярослава Мудрого становится частина загальнодержавної та церковної політики Київської Русі. Київські князі начали створюваті школи, дбаючі про Поширення писемності среди підданіх. У Літописі під 988 р. Вперше згадується про запровадження князем Володимиром шкільного навчання на Русі, до которого в Першу Черга були залучені діти бояр и дружінніків. Син Володимира Ярослав наказав создать школи й навчатися грамоті 300 дітей. Початкові школи існувалі при великих монастирях. Так, Ганна Всеволодівна, Онука Ярослава Мудрого, з 1086 р. - черниця Андріївського монастиря у Києві, заснувала при ньом школу для 300 дівчаток, де навчаюсь грамоті, співу, шиття та іншім ремеслам, что для середньовічної Європи Було незвичне явіщем.

У Київській Русі існувало три типи шкіл: палацово школа (державний навчальний заклад, что утрімувався за рахунок князя); школа "книжного вчення" (для подготовки священіків); світська (приватна) школа домашнього навчання (в основном для купецького й реміснічого населення міст). Школи організовуваліся за грецьким зразки. Віходячі з державних потреб, у Давньоруська школах Вивчай основи письма, читання, рахунки (арифметики), співів, музику, поетику, риторику, іноземні мови (передусім грецький й латинську).

Дерло и головного ступенів навчання Було читання. Більшість учнів приватних и церковних шкіл проходили лишь цею клас. Другій степень освіти включає вміння писати и рахувати. У Х-ХІІ ст. на Русі булу ширше іонійська система Рахунку, за Якою літери грецького алфавіту з різнімі Додатковий знаками (титлами) вікорістовувалісь як цифр. Третій степень охоплював Вивчення іноземних мов, самперед грецької, что мало практичне значення Завдяк стосунки з Візантією.

Абетку Вивчай сілабічнім методом, Поширення в антічності - спочатку назви букв, а потім склади. Писали металевий й кістянімі обострения стрижнями для письма (стилем або писалом). Для письма вікорістовувалі вкріті воском деревяні дощечки або бересту, для важлівіх документів - пергамент.

На Зміст навчання вплінулі традиції візантійсько-болгарської церковної освіти. Спершись вікорістовуваліся завезені з Болгарії віршовані азбуковники, пізніше на основе болгарського укладаліся Власні оригінальні азбуковники. Особливо популярними були псалми, Зібрані у Псалтірі - на тій годину найпошіренішій навчальній Книзі в школах грамоти. Укладаліся "Парамійнікі" - літургічно-учітельські збірники (біблійні тексти, вибрані зі Старого Заповіту), апракосні Євангелія (добіркі євангельськіх текстів, розміщеніх у порядку церковнослужебніх читань).

Поняття "навчання грамоти" (тобто основи письма, читання, рахунки, хорового співу) зявляється у пам'ятках давньоруської писемності напрікінці ХІ - на качану ХІІ ст. Школи грамоти за ОБСЯГИ знань прірівнюваліся до елементарної початкової освіти. Разом з тим, пісемні джерела розрізняють звичайний грамотність і "Книжковий навчання", під Яким малось на увазі проходження спеціального курсу середньовічних наук, что складався головного чином з Богословська-філософських дисциплін (філософії, богослов'я, діалектики, риторики, граматики, Деяк відомостей з історії ). Вінцем освіти вважать Освоєння Ораторське мистецтво та вміння створюваті поетичні твори.

Знання учні отримувалася НЕ только від учителів, но й з перекладної літератури. Важліве значення для Поширення освіти на Русі малі переклади книг з іноземних мов, започатковані Ярославом Мудрим. Цей процес БУВ піднятій князем до уровня важлівої державної справи й невдовзі прізвів до Заснування при мітрополії у Києві первого відомого на Русі книгосховища при Софійському Соборі. Дещо пізніше вінікла бібліотека при Києво-Печерському монастирі. Невдовзі були відкриті бібліотеки у Новгороді, Чернігові, Переяславі, Білгороді, Турові, Галічі та других містах Русі. На середину ХІ ст. Було Зроблено значний Кількість перекладів з грецької на Давньоруська. Більшість книжок прийшла у Київську Русь з Візантії. Книжковий фонд домонгольської Русі нараховував около 140 тис. томів, что свідчіть про багатство давньоруської культури та високий Загальний рівень освіти. Були пошірені твори античних авторів Аристотеля, Платона, Сократа, Демокріта, Епікура, Плутарха, Софокла, Геродота та ін.

До освіченіх верств Давньоруська Суспільства належали представник князівсько-боярської та церковної верхівкі, а такоже люди, безпосередно прічетні до виготовлення книжок: перепісувачі, укладачі, майстри Книжкової справи, художники та ін. Важлівімі осередку освіти були монастирі й церкви, особливо з Другої половини ХІ ст., Коли Київська Русь вступає у период розпад, зазнає кризиса Загальнодержавне шкільна політика Київських князів и посілюється роль церкви в керівніцтві освітою. Розпочінають вінікаті монастірські школи. Ігумен Києво-Печерського монастиря Феодосій у 1 068 р. Вперше запровадів для ченців обітелі Студітській статут (Складення 798 р. візантійськім богословом Федором Студитом), за Яким передбачало навчання монахів грамоти.

У второй половіні ХІІІ-ХІV ст. пісемність НЕ булу монополією лишь духовенства. Літерні тавра на глиняному посуді, прясла, оружия, графіті на стінах Київських соборів вказують на ті, что Чима письменних людей Було і серед представителей нижчих верств населення - ремісніків, дружінніків, міщан.

Високим рівнем освіти відзначалось и Галицько-Волинське князівство, де у князівськіх та єпіскопськіх канцеляріях Працювало много освіченіх людей - знавців іноземних мов. Смороду готувалі тексти грамот, вели дипломатичне листування.

Розвиток освіти в Україні, починаючі з ХІV ст., Відбувався у складних СОЦІАЛЬНИХ и національно-культурних условиях. Включення українських земель до складу Великого князівства Литовсько спочатку не внесло суттєвіх змін у їх культурно-національний розвиток. Тут продовжувалі діяті православні (монастірські й церковнопріходські) школи, традиції якіх склалось у период Київської Русі и викладання в якіх велося церковнословянською мовою. Смороду забезпечувалі основи грамотності населення.

Альо поступово, у процесі зближені Литовської держави з Польщею, у князівстві посілюються польські впливи. После Заснування при Празька (одна тисяча триста дев'яносто сім р.) Та Краківському (1409 р.) Універсітетах спеціальніх інтернатів для студентів з литовських та других сусідніх земель Литовські й українські магнати начали туди посілаті своих дітей для Отримання подальшої освіти. Як наслідок навчання у чужій школі у середовіщі литовської й української магнатерії та шляхти Почалося культівування презірства до рідної мови.

На українських землях давався взнаки кризовий стан шкільної освіти, Відсутність власної вищої школи. Як правило, школи існувалі при церквах и монастирях, де навчаюсь в основном діти міщан, селян, дрібної шляхти, Які міцно тримайся своєї національності й православної віри. У ХVІ ст. в Україні зявляються мандрівні дяки та світські вчителі, Які організовувалі своєрідну ПЕРЕСУВНА школу. Дерло підручніком у школах БУВ буквар, зразки которого НЕ зберегліся, дерло читанка - часослов. У тисячу чотиреста дев'яносто одна р. Святополк Фіоль видав у Кракові "Часосолов", Якій прізначався для Користування в українських землях и Який ставши дере Слов'янський книжкою, Друкований кирилиця.

В условиях Посилення настане католицизму на українські землі з Другої половини ХV ст. православна церква як один з головних чінніків тогочасного культурного процесса намагались Зберегти національний характер школи з навчання словяноруським мовою. Альо з розвитку продуктивних сил, поглиблення товарно-копійчану отношений Такі школи Вже НЕ відповідалі Вимоги годині, у суспільстві зростан потреба в освіченіх людей. У тій же година церква, яка володіла всіма освітнімі закладами, які не булу зацікавлена ​​у пошіренні знань, освіти среди населення, а через ті НЕ прагнула до Вдосконалення існуючіх шкіл.

З середини ХVІ ст. в українські землі почінають пронікаті Ідеї руху Реформації, зокрема, звільнення з-під влади Риму, демократизації церкви й Наближення ее до народу, переклад Біблії та богослужбових книг на національні мови, Заснування шкіл. Реформаторство супроводжували могутнім просвітніцькім рухом. В Україні напрікінці ХVІ - на качану ХVІІ ст. створюються протестантські та соцініанські школи, Які пропагують реформаторські Ідеї (у Хмільнику, Любарі, Кіселіні, Панівцях та ін.). Високий рівень викладання, загальнодоступність и віротерпімість пріверталі до ціх закладів й іновірців, а тому ЦІ школи переслідуваліся католицькою церквою та УРЯДОМ Речі Посполитої.

Католицька церква, занепокоєна Поширення реформаторськіх Ідей, розпочала з ними боротьбу, у тому чіслі в Галузі освіти. Важлівім інструментом у зміцненні позіцій католицизму ставши орден єзуїтів. У Польщі его діяльність булу спрямована на Посилення католицької експансії, піднесення уровня католицьких шкіл, розширення їх мережі. В українських землях ЕКСПАНСІЯ Ватикану особливо актівізується после Люблінської унії (1569 р.) И Утворення Речі Посполитої.

Єзуїти відкрівалі свои школи (елементарні й Середні) та Колегії, Які малі два відділи: нижчих (гімназія, п'ять класів) и вищий (де три роки вивчаю філософія и Чотири - богословів).Чільне місце в них посідала латинська мова, Якою велося викладання. Навчальні заклади організовуваліся за зразки західноєвропейськіх. Випускники єзуїтськіх шкіл відзначаліся вмінням вести диспути з протестантами та православними. В Україні діялі 23 єзуїтські Колегії - у Ярославі (1575 р.), Львові и Луцьку (1608 р.), Києві (тисяча шістсот сорок сім р.) Та ін. Система виховання в єзуїтськіх школах булу спрямована на формирование з молодих людей ревносніх католиків. Много представителей православної української шляхти после Закінчення ціх шкіл зрікаліся своєї національності й віри, починаєм з неповагою ставити до рідної культури. Таким чином, католицькі школи стали одним Із ЗАСОБІВ полонізації українського населення.

Цей процес денаціоналізації, что охопів самперед українські Шляхетські кола, віклікав в Україні напрікінці ХVІ - на качану ХVІІ ст. серйозний Опір. В условиях Посилення боротьбу за Вплив на освіту з боку католицького, уніатського, протестантський віровчень православна церква втрачає свою монополію у Галузі шкільництва. З ініціативи окремий осіб або груп української шляхти, міщанства, духовенства вінікають Нові або реорганізуються старі школи.

Посилення впліву світськіх Кіл, Проникнення гуманістічніх и реформаційніх Ідей обумовілі вагомі Зміни в українській освіті у цею период, Виникнення якісно новой школи - греко-слов'яно-латінської. Вона ґрунтувалась на національніх традіціях, поєднуючі їх з передовими досягнені західноєвропейської школи й науки. Такий Різновид школи становится визначальності у розвитку освіти у східнословянськіх землях впродовж трівалого годині. Дерло учбовим закладом такого типу булу школа в Острозі на Волині, яка піднесла систему освіти в Україні до уровня Вищих протестантський и католицьких шкіл.

Культурно-освітній центр нового типу, Який складався з Колегії, літературно-наукового гуртка, друкарні и бібліотеки, заснував у 1 576 р. князь Костянтин Острозький, Який відігравав роль опікуна православ'я и мецената української культури. ВІН зібрав у м. Острозі людей з скроню гуманістічною освітою. Дерло ректором Колегії БУВ письменник-полеміст Герасим Смотрицький, друкарню очолював Іван Федоров (1577-1582 рр.), Викладаю українські Учені Даміан Наливайко, Василь Сурозького. Напрікінці ХVІ ст. Острог превратился в великий просвітницький центр.

Навчання здійснювалося за Поширення в Европе системою "семи вільніх мистецтв", яка поділялась на трівіум (граматика, риторика, діалектіка) та квадріум (арифметика, геометрія, астрономія, музика). Острозька школа, як и більшість шкіл того часу, мала в основном гуманітарну спрямованість. Національні культурно-освітні традиції в Острозькій школі зберігалісь Завдяк викладання церковнословянської та грецької мов, Які були літературними й конфесійнімі мовами даного регіону и Вивчення якіх Було характерною особлівістю шкіл у східнословянськіх землях ще з часів Київської Русі. Кроме того, в условиях настане католицизму церковнословянська мова виступала як засіб самозбереження национальной віри й культури.

Разом з тим, навчання будували таким чином, щоб випускники школи за рівнем освіти не надходило тім, хто закінчив католицькі та протестантські школи. У звязку з ЦІМ в Острозі значний Рамус пріділялі вивченню латини, яка булу мовою західноєвропейської школи, науки, літератури. До того ж у Речі Посполітій вона Було такоже офіційною мовою адміністратівніх та СУДОВИХ установ. Острозька школа стала Фактично дере віщою школою в Україні. После смерти К.Острозького (1608 р.), Нащадки которого прийнять католицтва, вона поступово занепадає. У 1624 р. єзуїти відкрілі в Острозі свой колегіум и Припін діяльність школи.

З Другої половини 1580-х рр. значний роль у Суспільно-політічному и культурному жітті почінають відіграваті братства - громадсько-політичні организации українського міщанства, Які створюваліся для захисту своих стає и національно-релігійних інтересів. Смороду розпочінають боротьбу проти національного и релігійного обмеження, за Збереження православ'я та української культури, у тому чіслі у Галузі освіти. Створення шкіл Було одним з головних Положень Статутів братств. Напрікінці ХVІ - на качану ХVІІ ст. в Україні вінікає около 30 братських шкіл, дерло з якіх булу школа при Львівському Успенська братстві (+1586 р.).

Ее дерло ректором БУВ визначний Знавець и викладач грецької мови єпископ Арсеній. ВІН розроб один з найстарішіх шкільних Статутів Європи - "Порядок шкільний", Який містів педагогічні Ідеї та визначавши коло предметів. Цім статутом Було закладами принцип станової рівності освіти. З 1604 р. братство запросило на посаду ректора школи чудовим знавця латінської та грецької мов Івана Борецького.

Школа готувала вчителів и священіків, а такоже намагались Зразкове поставлених виховання протідіяті антіукраїнськім Вплив єзуїтської школи. Визначний здобутком Львівської школи Було создания ее студентами греко-словянської граматики "Адельфотес", прізначеної НЕ лишь для Вивчення мов, а й для Знайомство з діалектікою, риторикою, музико, арифметика, геометрією, астрономією, медициною та богослов'я.

Інші братські школи, Які вінікають у Перемишлі, Рогатіні, Замості, Києві, Вінниці, Немірові, Кремянці, Луцьку та ін., Будували за зразки Львівської. Вона Твір Багата свой статут, постачала підручники, а іноді направляла й вчителів. Під ідейнім и педагогічним Вплив братських шкіл перебувалі монастірські и парафіяльні школи.

За навчання у братських школах батьки сплачувалі певні кошти, діти незаможних батьків навчаюсь безкоштовно. За програмою навчання ЦІ школи були закладами СЕРЕДНЯ типу. Найголовніша увага пріділялась вивченню словянської та української книжної мов. Усі братські школи у своєму розвитку пройшли два етапи: смороду вінікалі як греко-словянські, а Згідно начали збліжуватісь з латино-польськими. Це дозволяло знайомитися з досягнені західноєвропейської науки й літератури.

У 1615 р. булу засновано Київська Братська школа. Одним з організаторів школи й дерти ее ректором БУВ Іван Борецький (пізніше - митрополит Іов), Який переїхав зі Львова. У Київській братській школі, як и у Львівській, Викладаю церковнословянська, грецька, латинська, книжкова українська мови, філософія, риторика, поетика.

Викладання не у всех школах Було однаково и визначавши можливий братств. Альо Львівська, Луцька, Київська братські школи за рівнем викладання успешно конкурувалі з єзуїтськімі й протестантський и відігралі важліву роль у розповсюдженні освіти, розвитку наукових знань, борьбе против католицизму.

Діяльність українських освітніх закладів проходила в условиях Посилення національно-релігійного тиску. После Берестейської унії (тисяча п'ятсот дев'яносто шість р.) Розпочалось создания уніатськіх шкіл: у 1609 р. Іпатій Потій заснував уніатську школу у Володімірі, Такі ж школи у барі, Шаргороді, Холмі організував уніатській орден васіліан. У уніатськіх школах Вивчай латинська, польська, грецька, а іноді й церковнословянська мови, но головного їх завдання Було насадження уніатства. Королівський універсал 1613 р. прірівняв ЦІ школи до католицьких.

З качана ХVІІ ст. Київ становится провіднім культурним центром України, чому в значній мірі спріяло зростання економічного значення міста. У одна тисяча шістсот тридцять одна р. митрополитом Київським став Петро Могила, Який заснував Лаврська школу як вищий заклад Європейського типу. Від братської вона відрізнялася тим, что в ній Вивчай "сім вільніх мистецтв" і более уваги пріділялось латінській мові, а грецька мала другорядне значення. Відкриття школи у Лаврі віклікало невдоволення Київського братства, Пожалуйста НЕ Бажана передаваті шкільну освіту до рук архімандріта Києво-Печерської лаври. У тисяча шістсот тридцять дві р. братчики Примус П.Могилу погодитись на обєднання Навчальних установ.

Школа получила Назву Київської Колегії (у Західній Европе колегіямі називали навчальні заклади ВИЩОГО типу) и за змістом Навчальних програм и рівнем викладання відповідала вимог європейської вищої освіти. Однією з реформ, здійсненіх П.Могили, стало введення викладання у Колегії та багатьох братських школах Латинська мовою, яка становила невідємну ознака освіченості. Без ее знання Неможливо Було вступитися до Вищих шкіл Західної Європи. У Колегії Викладаю такоже старословянська, книжкова українська, польська та грецька мови. Кроме того, у програму П.Могила ввів викладання "семи вільніх мистецтв". З часом у програму навчання Почаїв входити Вивчення німецької, французької, староєврейської мов, з 1 751 р. введено курс російської мови и поезії. Викладаю такоже історія, географія, література. Повний курс навчання трівав 12 років.

Київська колегія Дещо відрізнялась від західноєвропейськіх УНІВЕРСИТЕТІВ, что Було обумовлено історічнімі умів та Національними традіціямі: в ній НЕ Було обовязкової для УНІВЕРСИТЕТІВ системи факультетів, учням НЕ надавати Учені Ступені, що не всегда чітався курс богослов'я. Останнє Було повязане з політікою польського правительства, Який забороняв викладати у Колегії богословські науки, інакше заклад МАВ бі права академии. Все ж рівень освіти, Який отримувалася випускники Київській Колегії, БУВ достаточно високим, что давало Їм можлівість продовжуваті навчання за кордоном и відкрівало шлях до європейської науки. Київська колегія продовжувала залішатісь центром українського культурного життя и у второй половіні ХVІІ ст.

Хоча входження Лівобережжя до складу России после національно-візвольної Війни під проводом Б.Хмельницького зумов суперечліві Тенденції у духовному розвитку України, на Лівобережжі зберігався Багаторічний досвід организации шкільної освіти. Продовжувалі існуваті пріходські школи при церквах, в якіх вчітелювалі дяки та їх помічники ( "віросткі", "молодики"), у містах Працювала школи для дітей духовенства, ремісніків, купців. На Запорожжі функціонувалі церковнопріходські та Січова школи, Які велику Рамус пріділялі навчанню військовій делу и забезпечувалі освіченімі людьми військову канцелярію Запорозької Січі. На Правобережжі продовжувалі діяті братські школи, но смороду поступово Втратили провідну роль у Галузі освіти. Натомість посил політика полонізації, якові провівши уряд Речі Посполитої.

У першій половіні ХVІІІ ст. освітній процес на Лівобережжі и Слобожанщіні БУВ ускладненій колоніальною політікою царизму, зокрема мовно. Низка Царське указів (+1721, 1727, 1 728, 1 735 рр.) Була спрямована на введення російської вімові у церковній практиці й обмеження друкування та розповсюдження книжок, написання Українським варіантом церковнословянської мови. З Другої половини ХVІІІ ст. усі школи України поступово перейшлі на російську мову. Іншою перешкоду розвитку национальной освіти були кріпосніцькі отношения.

Початкова освіта на Лівобережжі, Слобожанщіні та Запорожжі до останньої чверті ХVІІІ ст. зосереджувалися у церковно-парафіяльніх школах. Смороду існувалі почти у кожному селі, засновуваліся Сільськими громадами й у них навчаюсь діти старшини, козаків, а такоже селян. У 1748 р. на территории семи полків Гетьманщини Було 866 шкіл, но размещения їх Було нерівномірнім. Так, у Ніжінському полку нараховувалося 217 шкіл, Лубенська - 172, тоді як у Миргородська - лишь 37. На Слобожанщіні у 1730-х рр. налічувалася 131 трірічна церковно-парафіяльна школа. У следующие роки Кількість ціх шкіл зменшено, что пояснювалося далі розорення и закріпаченням селян и козаків.

За свідченням Лубенського полковника І.Кулябкі, освіченіх людей не вістачало даже для заміщення посад осавулів и сотень отаманів. У 1768 р. з его ініціативи Почалося навчання грамоті й військовій делу понад Тисячі козацьких дітей. Невдовзі досвід Лубенського полку схваліла Генеральна канцелярія, котра спріяла его Поширення у всех полицях. З Другої половини ХVІІІ ст. для дітей старшини створюваліся закриті учбові заклади - пансіоні та інтернати, в якіх Викладаю в основном іноземці. На Запорожжі у 1754-1758 р. існувала Головна Січова школа для дітей в основном заможніх козаків и старшини. За змістом навчання вона прірівнювалася до кращих братських шкіл, у ній Викладаю піїтіку, риторику, математику, астрономію, музику (велася підготовка кобзарів, цімбалістів, сурмачів, скріпалів) та ін.

У ХVІІІ ст.розвиток вищої освіти в Україні БУВ повязаний самперед з діяльністю Києво-Могилянської академії, Якій указами Петра І від +1694 р. та 1 701 р. Було надано статус академии, права самоуправління (як у Вищих Навчальних закладах Європи) й Уперше дозволено викладати курс богослов'я. До середини ХVІІІ ст. Києво-Могилянська академія вважаю одним з дере за значенням Вищих Навчальних Закладів Російської імперії. Серед ее слухачів Було много віхідців з Правобережжя й західноукраїнськіх земель, уродженців центральних районів России, а кож представителей пригнобленими Туреччина та Австрією слов'янських народів (сербів, болгар, чорногорців та ін.). Хоча навчання в академии значний мірою мало церковно-Богословська характер, ее слухачі діставалі Досить всебічну освіту.

Головну масу студентів становили діти старшини, духовенства, заможніх козаків и міщан; у Реєстрі слухачів за 1729 р. Згадаю представителей почти всех відоміх тоді старшинському сімей. Разом з тим, среди студентов були й бідні, что жили у бурсі (гуртожитку). Свою роль культурно-освітнього центру академія Почаїв втрачати з кінця ХVІІІ ст. й булу закрита у 1817 р. Ее Функції перейняла Київська духовна академія (1819 р.).

Українська старшина, що не задовольняючісь духовним характером академии, яка з Другої половини ХVІІІ ст. все более перетворювалася у Спеціальний церковний навчальний заклад, не раз ставила питання про Відкриття у полкових містах Гетьманщини та Слобожанщини УНІВЕРСИТЕТІВ. Даже російські адміністратори П.Румянцев та Г.Потьомкін Неодноразово виступали з подібною ідеєю. Царський уряд відкідав усі ЦІ проекти, штучно консервуючі церковно-Схоластичність характер освіти в Україні.

Важліве значення у розвитку освіти малі кож колегіумі у Чернігові (1700 р.), Харькове (1726 р.), Переяславі (1730 р.). Харківський колегіум став центром освіти Слобожанщини, у відкритих в 1768 р. Додатковий класах Викладаю інженерні науки, Артилерійська справа, геодезія, географія, французька та німецька мови, а з тисячу сімсот сімдесят три р. Було Відкрито клас вокальної та інструментальної музики. Кроме того, напрікінці ХVІІІ ст. існувало ще две Семінарії - у Полтаві та Новгород-Сіверському, Які були всестановими й загальноосвітнімі школами.

Розвіткові национальной освіти на Правобережжі й західноукраїнськіх землях заважала політика полонізації, якові провівши польський уряд. Шкіл на Правобережжі Було дуже мало. Влада підтрімувала лишь єзуїтські Колегії та уніатські школи, навчання в якіх мало Яскрава вираженість польсько-католицький характер. У містах Східної Галичини існувалі трірічні школи, в якіх научайтесь діти шляхти, міщан, духовенства, а викладання здійснювалося польською мовою. Важлівім осередком освіти й науки на землях Західної України БУВ Львівський університет (одна тисяча шістсот шістьдесят один р.), Викладання в якому велося Латинська мовою.

После первого поділу Речі Посполитої (1772 р.) Західноукраїнські землі увійшлі до складу імперії Габсбургів. Австрійський уряд здійснів реформи в Галузі освіти. З 1774 р. Було запроваджен три види шкіл: однокласні "парафіяльні" з викладання рідною мовою; трікласні "трівільні"; чотірікласні "нормальні" з викладання німецькою мовою. Як "рідна мова" була допущена й українська (церковнословянська з українською вімовою). Львівський університет Було превратилась в світській заклад, при ньом у 1787-1808 рр. діяв "Руський інститут" ( "Studium Ruthenum") - відділення, де на філософському и Богословська факультетах ОКРЕМІ предмети Викладаю українською мовою.

Дуже низька стан освіти БУВ на Буковіні. За турецького панування тут почти НЕ Було шкіл. З Встановлення австрійської влади Було Відкрито кілька шкіл, де викладання велося в основном румунський та німецькою мовою. Закарпаття перебувало у складі Угорська королівства, что обумовіло там політику латінізації та мадярізації. Разом з тим, там існувала невелика Кількість церковно-уніатськіх шкіл з викладання "руською" (як називали там українська) мовою. Викладання слов'яно-руською мовою здійснювалося такоже у Мукачівській монастірській школі (з тисячі сімсот сорок чотири р. - духовній Семінарії), яка стала основою для создания учітельської Семінарії. У +1776 р. вона булу переведена до Ужгорода.

ХІХ ст. вісунуло Нові завдання перед суспільством. З РОЗВИТКУ капіталістічніх отношений уряд Російської імперії розпочінає Проводити державну політику керівніцтва освітою й вдається до реформ. Для управління освітнімі закладами були створені навчальні округи. Дев'ять українських губерній входили до трьох округів - Київського, Одеського та Харківського. Навчальні заклади Було поділено на Чотири "розряди": парафіяльні школи - для "людей найніжчіх станів"; повітові училища - для дворян, СЛУЖБОВЦІВ, купців, ремісніків; гімназії та ліцеї, а такоже університети - головні чином для дітей дворян.

Збереження станового характеру освіти спріялі Розпорядження міністерства народної освіти 1813 р. та імператорській указ від тисяча вісімсот двадцять сім р., Які заборонялі допуск у Середні та вищі навчальні заклади віхідців з селян-кріпаків. У тисяча вісімсот п'ятьдесят шість р. в українських губерніях діяло 1320 парафіяльніх и повітових шкіл та училищ, в якіх научайтесь 67,1 тис. осіб - 1 учень на 188 жителей. Лише чверти з них були віхідці з селян. Переважно більшість дітей прірікалася на непісьменність. Розвиток початкової освіти гальмувався такоже нестача педагогічних кадрів.

Російський уряд Провадо політику русіфікації в Галузі освіти й Не турбувався про Відкриття національніх шкіл. Українська демократична інтелігенція поставила питання про право українського народу на свою культуру й мову и стала на шлях организации недільніх шкіл для народу. Перша з них відкрілася у Києві в 1859 р. У 1 862 р. в Україні існувало 111 таких шкіл. Т.Шевченка написавши для них "Букварь южнорусскій", но цензура перешкоджала его розповсюдження. Напрікінці 1850-х рр. 84 Київських вчителі звернули до власти Із заявив про запровадження навчання в початкових школах України рідною мовою. З 1 859 р. українська мова Почаїв вводітісь у недільніх, а потім и у щодень початкових школах Києва. Однако валуєвськім циркуляром (1863 р.) Викладання українською мовою в школах Було заборонене, а недільні школи ліквідовані.

У 60-х роках ХІХ ст. в Галузі освіти Було проведено низьку реформ, зумовленіх Скасування кріпосного права (одна тисяча вісімсот шістьдесят один р.). З тисячі вісімсот шістьдесят-чотири р. всі типи початкових шкіл перетворюваліся на Загальноосвітні "Початкові народні училища" з Єдиною програмою. У Кожній губернії створювалася посада попечителя народних училищ. Жінки здобули Дозвіл на вчітелювання. У тисяча вісімсот сімдесят-два р. більшість повітових початкових училищ Було реорганізовано у шестірічні міські училища.

У 1870-х рр. Початкові народні школи начали відкріватіся земствами. На 1898 р. їх Кількість на Лівобережжі та Південній Україні становила 3179. Натомість, уряд підтрімував создания церковно-парафіяльніх шкіл, Викладаю в якіх в основном священики. Кількість таких шкіл особливо Зросла на Правобережжі. Всього на +1897 р. в Україні існувало 16798 початкових шкіл усіх відів, Які могли охопіті навчання лишь третина дітей шкільного віку. Кроме того, в містах існувалі Платні ПРИВАТНІ пансіоні для дітей дворян, Які готувалі до вступу в гімназії, ліцеї, університети та військові училища. Смороду створюваліся окремо для хлопців и дівчат.

З початком ХХ ст. в українських губерніях, як и по всій Російській імперії, відбувалося помітне Розширення шкільної мережі, оскількі капіталістична економіка Вимагаю все более освіченіх людей та кваліфікованіх кадрів спеціалістів. За 1897-1911 рр. Кількість початкових шкіл Зросла з 13570 до 18719. Однако система освіти в России позбавляє стає й Не відповідала Зростаючий Вимоги економічного та духовного розвитку Суспільства. В українських губерніях це доповнювалося національнім гноблення, что проявлялось у забороні вести навчання у школі українською мовою.

Ліберальна буржуазія, самперед земці, в ДІЯЛЬНОСТІ якіх переважалі реформаторські Тенденції, прагнула до децентралізації освіти й передачі ее у відання ОРГАНІВ місцевого самоврядування. Радікальні верстви інтелігенції, передусім вчителі, наполягалі на запровадженні освіти рідною мовою, брали активну участь у різніх общество и комітетах, у подіях революції 1905-1907 рр. За це Чима з них зізналася репресій. Тільки у Катеринославській губернії 156 вчителів Було усунуто від роботи.

Хоч и Повільно, но з початку ХХ ст. зростан пісемність населення в українських губерніях (у 1913 р. - около 25% писемності). Цьом спріяло запровадження з 1912 р. нового типу народних шкіл - Вищих початкових училищ з 4-річним терміном навчання. На 1 січня 1916 р. в Україні їх налічувалося Вже понад 300. Альо головну ставку в делу народної освіти уряд Зробив на церковно-парафіяльні школи, Частка якіх на 1911 р. становила 48%. Відповіднім Було й фінансування - 10 млн. Крб. проти 4,8 млн. крб., Які здобули школи міністерства народної освіти у 1904 р.

Проблеми початкової школи не могли компенсуватіся зростанням кількості недільніх шкіл, мережа якіх розшірювалася Досить Повільно, й на січень 1917 р. їх налічувалося 112. Забезпечення підручнікамі, пріміщеннямі, Вчительська кадрами ціх шкіл Було Вкрай незадовільнім. Віняток становила лишь Харківська жіноча недільна школа, організатором и керівніком якої почти півстоліття булу Х.Алчевська. Школа булу учасниць міжнародніх виставок у Паріжі, Чикаго, Брюсселі.

У ХІХ ст. почінають створюватісь и Професійні школи. Спочатку смороду відкріваліся різнімі відомствамі без чітко візначеної системи. В Україні існувалі Чернігівське ремісніче (1804 р.) И Кременчуцьке землемірне (1807 р.) Училища, Херсонське училище торгівельного мореплавства (1834 р.), Пожалуйста готувало штурманів, шкіперів и суднобудівніків, Головне училище садівництва в Одесі (1844 р.), Харківське землеробське училище (1851 р.), кілька фельдшерсько шкіл. З РОЗВИТКУ ринкова отношений Зросла Кількість спеціальніх Навчальних Закладів, Які підпорядковувалісь міністерству народної освіти (Вчительські Семінарії), земельних справ (ветеринарні училища), військовому відомству (кадетські корпуси, військові училища и школи). Земства організовувалі СПЕЦІАЛЬНІ реміснічі училища, зокрема, Києво-Олександрівське (1874 р.), Де навчаюсь Шевська и шорний ремеслам. Напрікінці ХІХ ст. в Україні існувало 26 реміснічіх Земському училищ.

Реформою 1888 р. булу Створена система промислово-технічної освіти. Всі промислові училища були поділені на реміснічі, Які готувалі кваліфікованіх робітніків, ніжчі (готувалі майстрів) и Середні (техніків). В Україні ніжчі технічні училища спеціалізуваліся в основном на залізнічній делу. Їх налічувалося 10. До Середніх спеціальніх закладів належали комерційні училища (всього - 17), учітельські Семінарії, Середні технічні заклади (гірніче у Горлівці, політехнічне в Одесі, технічне в Николаеве). В Одеський навчальному окрузі діяло 11 морехідніх класів (1884 р.), Які готувалі кадри для Чорноморського торгового флоту. У Глухові Було засновано Учительська інститут (1874 р.).

На початку ХХ ст. структура середньої та ніжчої професійної освіти в підросійській Україні Залишайся такою, як и в попередні десятиліття. Зросла лишь Кількість професій, Які можна Було здобути віхідцям з селян, робітніків и міщан. Вінікла такоже нова форма навчання робітніків, зайнятий на виробництві - вечірні та недільні курси й класи, якіх у містах нараховувалося понад десяток. Кадрі вчителів для всіх форм професійної освіти готувалі 8 Учительська інстітутів.

У першій половіні ХІХ ст. середню освіту давали чотірірічні гімназії, что існувалі в усіх губернськіх и Деяк повітових містах, зокрема в Україні їх Було 19. Смороду утрімуваліся за рахунок державних коштів та частково міськіх прібутків. У гімназіях Вивчай російська, латинська, грецька, французька мови, математика, історія, географія та інші дисципліни. После їх Закінчення юнаки діставалі право вступления до УНІВЕРСИТЕТІВ або на державну службу, но только віхідці з дворянства та Чиновництво.

У тисячі вісімсот шістьдесят-чотири р.БУВ учет новий статут для гімназій. Створюваліся повні гімназії (семікласні) и неповні (чотірікласні) двох тіпів - Класичні й реальні. Перші давали класичну освіту й готувалі випускників до вступу в університет, другі - Практичні знання (фізика, математика, хімія) та можлівість навчання у Вищих спеціальніх закладах. Утворення реальних гімназій діктувалося необхідністю Забезпечити освіченімі кадрами підприємства. +1871 р. їх Було превратилась в реальні училища, введено 7-й додатковий клас, Який давав право вступаті до технічних вузів. У пореформену добу Набуль розвитку жіноча середня освіта. З 1860 р. розпочалося создания жіночих училищ з семірічнім терміном навчання. Перші жіночі гімназії в Україні були відкриті у Києві (1850 р.) Та Полтаві (1860 р.). З 1870 р. у жіночих гімназіях Було запроваджен 8-й клас, Який прізначався для подготовки учітельок и віховательок.

Хоча Середні освітні заклади проголошувалися загальностановімі, смороду були розраховані в основном на дітей дворян, чіновніків та буржуазії; віхідці з незаможних верств Суспільства Фактично були позбавлені возможности вчитись у класичну гімназіях. Кроме того, як пережиток феодальної доби існувалі станові Середні навчальні заклади закритого типу: Інститути Шляхетних дівчат, кадетські корпуси, ПРИВАТНІ пансіоні, де навчаюсь Виключно діти дворян.

Середня й професіональна освіта в українських губерніях Російської імперії на початку ХХ ст., Відбіваючі вимоги часу, перебувала на піднесенні. У Київському учбово окрузі Кількість чоловічіх и жіночих гімназій та реальних училищ в течение 1901-1911 рр. Зросла вдвічі, а загальна Кількість таких Навчальних Закладів в Україні становила 385. Плата за навчання булу дуже скроню, что Фактично зберігало стає характер освіти. У 1911 р. у тому ж окрузі 80% гімназістів становили діти дворян, чіновніків, буржуазії й духовенства.

У ХІХ ст. Набуль розвитку вища освіта. У 1805 р. Було Відкрито Харківський університет, Який становится центром національного відродження. Его Було засновано за приватність ініціатівою, головні чином В.Каразіна, на кошти харківського дворянства й купецтва. 1834 р. Було Відкрито Університет св. Володимира в Києві, до складу которого входили філософський, юридичний, Згідно медичний (1842) факультети. Его дерло ректором став професор М.Максимович. 1863 р. університети получил автономію. Альо у 1884 р. ее Було скасовано, а університети передано під контроль попечітелів Навчальних округів.

Кроме того, створюваліся вищі навчальні заклади, что обєднувалі Гімназичний та Університетський курси: Волинська гімназія у Кременці (1805-1832 рр.), Рішельєвській ліцей в Одесі (1817 р.), При якому існував Інститут Східних мов для подготовки перекладачів (1828-1855 рр.), Гімназія Вищих наук у Ніжіні (1820 р.), Згідно превратилась у математичний (1832 р.), а потім юридичний (1840 р.) ліцей. У 1 865 р. на базі Рішельєвського ліцею в Одесі БУВ Відкритий Новоросійській університет.

Економічний и культурний розвиток країни пришвидшити з'явилися спеціальніх Вищих Навчальних Закладів: Ніжінського історико-філологічного інституту, Харківського ветеринарного інституту (1873 р.). Дерло віщим технічним закладом в Україні став Південноросійській технологічний інститут у Харкові (1885 р.). У 1898 р. Було Створено Київський політехнічний інститут у складі хімічного, механічного, інженерного та СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВіДДіЛЕНЬ. Серед професорів інституту були відомі Вчені М.Артемєв, С.Реформаторській, В.Кирпічов, Який ставши его дерло ректором. 1899 р. у Катерінославі Почаїв діяті вищє гірніче училище.

Характерною рісою у розвитку вищої освіти в Україні на початку ХХ ст. Було создания мережі Вищих Навчальних Закладів для жінок. У 1903 р. в Одесі Було Відкрито Вищі жіночі педагогічні курси, Які з 1906 р. Отримав історико-філологічний та фізико-математичний факультети; после 17-річної перерви відновілі діяльність Вищі жіночі курси у Києві (1906 р.), створені Такі ж курси у Харкові (1907 р.), Які кроме двох традіційніх факультетів малі юридичне відділення.

Свої Особливості у ХІХ ст. МАВ розвиток освіти у Східній Галичині, Північній Буковіні й Закарпатті, Які перебувалі у складі Австрійської імперії. Кількість шкіл Постійно зменшувалась, українська мова вітіснялась німецькою та польською. На 1841 р. Початкова освітою у Галичині Було охоплено лишь 14% дітей. Подібне становище Було на Закарпатті та в Північній Буковіні. Во время революції 1848-1849 рр. у Галичині діяло 60 недільніх шкіл з українською мовою навчання, а на Закарпатті - 9, но Згідно смороду підпалі під Вплив церкви.

У результате реформи 1 869 р. в імперії Було запроваджен обовязкове навчання для дітей ВІКОМ від 6 до 14 років, а школи були передані під нагляд світськіх ОРГАНІВ. За шкільнім законом від +1895 р. Початкові галицькі школи поділяліся на два типи: нижчих (сільський) - трікласні та вищий (міський) - шестікласні. После Закінчення нижчих шкіл нельзя Було здобути середню освіту.

На Закарпатті австро-угорський уряд здійснював політику мадярізації навчання, но й цімі школами у 1890-х рр. Було охоплено менше 50% дітей шкільного віку. У Північній Буковіні діяло лишь 305 початкових шкіл, а закон про загальнообов'язкове навчання практично НЕ здійснювався.

Гімназії, Які давали середню освіту, були в основном католицькі. З тисяча вісімсот п'ятьдесят шість р. в них Було скасовано Вивчення української мови. На тисяча вісімсот дев'яносто дев'ять р. українські гімназії залиша лишь у Львові й Перемишлі, а в Коломиї, Тернополі та Чернівцях - ОКРЕМІ гімназічні класи. На середину ХІХ ст. у Східній Галичині Було 8 гімназій, на Буковіні - 1, на Закарпатті - 9. кроме того, існувалі ПРИВАТНІ Професійні школи.

Вища освіта в західноукраїнськіх землях зосереджувалися у Львівському університеті, Реальній (або торгівельній, 1817 р.), Ветерінарній (1897 р.), Технічній (1844 р.) Академіях у Львові (остання булу Згідно реорганізована у політехнічний інститут), Чернівецькому ліцеї. Львівський університет складався з філософського, теологічного, юридичного та медичного факультетів. Викладання Провадо латинську, німецькою та польською мовами. Австрійський уряд НЕ чинів перешкоду для вступления українцям лишь на Богословська факультет, Який готував Сільських священіків.

Головного проблемою.Більше шкільної освіти в Західній Україні Було ее недостатнє фінансування з боку цісарського правительства. За бюджетні асігнуваннямі у 1912 р. на одного жителя Галичини припадало коштів вчетверо менше, чем у центральних австрійськіх провінціях. Друга освітня проблема краю - це СКОРОЧЕННЯ кількості або повне закриття шкіл з українською мовою навчання й заміна викладання польською, румунський або німецькою мовами. Так, у Закарпатті на 1907 р. всі українські школи були закриті, Кількість змішаних шкіл, де викладання велося двома мовами - українською та німецькою або румунський - зменшіть з 306 у 1902 р. до 30 у 1914 р. Внаслідок такой політики влади у краї БУВ Досить високий Відсоток неписьмові - 70% (у Галичині - 63%), хоча в цілому на 1912 р. у тій же Галичині діяло 5,8 тис. початкових шкіл.

На початку ХХ ст. Кількість гімназій та реальних училищ у західноукраїнськіх землях впродовж 1900-1910 рр. подвоїлась. У Галичині функціонувалі 61 гімназія й 13 реальних училищ (5 гімназій з українською мовою навчання, 20% всех гімназістів - українці). З 13 гімназій та 1 реального училища Буковини у 1910 р. лишь в одній викладання велося українською мовою, а у двох - німецькою та українською. У всех 3 гімназіях Закарпаття викладання велося лишь Угорська мовою.

Українському студентство західноукраїнськіх земель после наполеглівої БОРОТЬБИ удалось добиться от австрійськіх влади Відкриття у Львівському й Чернівецькому універсітетах кількох українських кафедр. В цілому ж, освіта в українських землях як Російської, так и Австро-Угорської імперій НЕ задовольняла потреб Суспільства.

Новий етап у розвитку української освіти розпочався после Лютневої революції 1917 р. Хоча політика Тимчасова правительства булу гальмуючім елементом, велику роль у цею годину відігралі українські Громадські организации, яки утрімувалі на Власні кошти українські школи, друкувалися підручники, організовувалі літні учітельські курси ТОЩО. У березні 1917 р. Було Відкрито две українські гімназії у Києві, невдовзі - університет у Катерінославі, консерваторію у Харкові, сільськогосподарський інститут в Одесі. У жовтні розпочав діяльність Український народний університет (Київ) та Український Учительська інститут (Житомир). До качана навчального року відкрілось более 50 українських Середніх шкіл, Які існувалі на ПРИВАТНІ або Громадські кошти.

Велику роль у розвитку национальной освіти відіграла Центральна Рада, яка проголосила Основним завдання освітньої політики відродження рідної мови и школи. У червні 1917 р. Було Створено Генеральне секретарство освіти на чолі з І.Стешенком, Пожалуйста взяло на себе Функції керівніцтва делом освіти в Україні. Влітку 1917 р. секретарство Почаїв прізначаті губернськіх и повітових Комісарів освіти, завдання якіх Було проведення українізації школи. После проголошення УНР до секретарства перейшло управління всіма освітнімі установами в Україні. Було скасовано шкільні округи и вместо них утворено комісаріаті освіти. Національнім меншинних забезпечувався вільний розвиток рідної мови та освіти. Управління освітою кожної нації здійснювалося через відділи освіти при Генеральне секретарство польських, єврейськіх, российских справ та національні ради освіти. У листопаді 1917 р. були відкриті Українська Педагогічна Академія та Українська академія мистецтв у Києві.

Уряд гетьмана П.Скоропадського продовжено освітню політику, розпочату Центральною Радою. За часи Гетьманату у більшості шкіл Було введено українську мову, розпочалось навчання у 72 (з запланованіх 150) українських гімназій, видано кілька миллионов прімірніків підручніків українською мовою для початкової школи. Всі українські школи, утворені у 1917-1918 рр. на ПРИВАТНІ та Громадські кошти, Було переведено на державне фінансування. У жовтні 1918 р. у Камянці-Подільському Відкрився український університет, а Київський Український народний університет Було превратилась в державний.

Значний Рамус національній освіті пріділялі Діректорія УНР. У січні-травні 1919 р. посаду міністра освіти в Уряді УНР обіймав І.Огієнко, Який розробляв концепцію єдиної национальной школи. Законом УНР про основи освіти (13 лютого 1919 р.) Національнім меншин надавати право на школу рідною мовою.

У міжвоєнний период на західноукраїнськіх землях, де польський та румунський Уряди проводили політику національного й культурного гноблення, українські школи закривається. Закарпаття, что опінію під властью Чехо-Словаччини, перебувало у кращий становіщі. Уряд країни дозволяє українцям користуватись рідною мовою.

Велику роль у розвитку национальной освіти у цею годину відігралі діячі українського національно-визвольного руху, Які после поразка революції були змушені емігруваті. Завдяк їх зусилля тисяча дев'ятсот двадцять одна р. у Празі розпочав діяльність Український вільний університет. ВІН проіснував до 1939 р., А после Другої Світової Війни відновів свою діяльність у Мюнхені. У 1922 р. булу засновано Українська господарська академія у Подєбрадах (Чехія) - приватний заклад вищої освіти політехнічного типу у складі агрономічно-лісового, економічно-кооперативного та інженерного факультетів. У 1 932 р. академія булу реорганізована у заочний технічно-господарський інститут. У Празі діяв Український педагогічний інститут ім. М.Драгоманова (1922-1933), Який готував вчителів початкових шкіл та дошкільніх установ. После Другої Світової Війни центр науково-культурного жітті української еміграції переміщується до Канади та США. З 1 945 р. у Саскатунському університеті (Канада) Було запроваджен викладання української мови, літератури, історії. На кінець ХХ ст. Українознавчі програми запроваджен у 12 універсітетах Канади.

Радянська влада в Україні такоже пріділяла Рамус розвитку освіти.Народне секретарство освіти у грудні 1917 р. Очола В.Затонській. Течение Наступний 2-3-х місяців у тих регіонах України, де існувала радянська влада, вместо старих адміністратівніх ОРГАНІВ освіти створювалісь відділи й комісаріаті народної освіти, культурно-освітні КОМІСІЇ ревкомів. ЦІ органи на качана 1918 р. зустрілися з Гостра кадрова проблема, оскількі абсолютна більшість адміністрації й учителів 480 гімназій та 356 Неповне Середніх шкіл поставити до них різко негативно й практично не брали участия у дерло Спроба запровадження обовязкової та безкоштовної освіти.

25 січня 1919 р. Було ухвалено Декрет Раднарком УСРР про єдину трудову школу. Передбачало создать єдиний тип Навчальних Закладів - трудову школу, яка Складанний з двох ступенів: первого (5 класів) и іншого (4 класи) з безкоштовна навчання та викладання предметів рідною мовою. З метою якнайшвідшої подготовки спеціалістів для зруйнованої економіки України в 1920 р. Державні, Громадські й ПРИВАТНІ Початкові и Середні школи були тимчасово ліквідовані, а їх класи реорганізовані у 7-річну школу. Молодь мала продовжуваті освіту в професійно-технічних школах и технікумах. Напрікінці 1920 р. в Україні нараховувалося 21887 шкіл.

Радянська влада вжилася ЗАХОДІВ для ліквідації станового характеру вищої освіти. З 1919 р. були запроваджені Нові правила вступления до Вищих Навчальних Закладів, Які створювалі пільгові умови віхідцям з робітніків и селян: чи не Складанний Вступні міжнародні по, що не Вимагаю свідоцтво про середню освіту, відкрівалісь трімісячні підготовчі курси. Замість ректорів и проректорів прізначалісь СПЕЦІАЛЬНІ комісарі.

З 1920 р. начали організовуватіся робітнічі факультети (робітфакі). Університети ліквідовувалісь, а на базі окремий факультетів створювалісь відповідні Інститути. На качану 1920 р. заново свою діяльність Київський політехнічний інститут, закритий у роки Війни. Були відкриті Інститути народної освіти, міжнародніх отношений, зовнішньої торгівлі ТОЩО. З урахуванням воєнного часу срок навчання скорочувався, Державні міжнародні по скасовувалісь, а Складанний лишь міжнародні по з предметів, Які Вивчай на окремий факультетах. Напрікінці 1920 р. в Україні Вже діяло 38 інстітутів, де навчаюсь 57 тис. студентів, а такоже 13 тис. робітфаків и 665 ПРОФЕСІЙНИХ шкіл. Попит на освіту БУВ дуже великий. Так, в Одеський інститут народного господарства нужно Було набраті кілька сот студентів, а заяви подали 13 тис. осіб.

Радянська влада розпочала ліквідацію непісьменності з літа 1920 р., Оскількі 72% населення Україні НЕ вмілі читати и писати. У травні 1921 р. Раднарком України ухвалено Декрет про ліквідацію непісьменності. Для его Виконання у 1923 р. Було створене товариство "Геть непісьменність!" на чолі з головою ВУЦВК Г.Петровськім. Вже напрікінці 1920-х рр. рівень пісьменності віріс з 24% до 57%. Найбільша Кількість слухачів у школах грамотності в Україні навчаюсь 1934 р. (870 тис.). Згідно учнів у них становится менше, й 1936 р. общество Припін діяльність як таке, что виконан свои Функції.

У роки НЕПу відбувався подалі розвиток системи освіти. 1925 р. в Україні - першій з союзних республік - Було запроваджен обовязкове чотірірічне навчання дітей ВІКОМ 8-9 років. На качану 1930-х рр. загальнообов'язкове початкових освітою Було охоплено 98% дітей ВІКОМ до 10 років, а 95% випускників початкових шкіл продовжувалі навчання у семірічній школі.

Поширення освіти спріяла політика коренізації, что начали здійснюватіся в СРСР з весни тисячу дев'ятсот двадцять три р. Вона включала в себе українізацію та создания умів для всебічного розвитку національніх меншин. Важлівім Чинник цієї політики булу організація мережі шкіл, Вищих Навчальних Закладів з навчання українською мовою та мовами національностей, Які мешкали в Україні. Ця політика розпочалась з декретів ВУЦВК від 27 липня и 1 серпня 1923 р., В якіх проголошувалися Рівність мов та необходимость дерусіфікації. Харчування коренізації займався Раднарком України та Республіканська центральна комісія по вопросам українізації. Помітну роль у цьом процесі відігралі О.Шумській та М.Скрипник. Вже на 1930 р. 97% дітей у початкових школах навчаюсь українською мовою, а Кількість студентів-українців становила 57%. Політика українізації булу згорнути у 1930-х рр.

Велику Рамус радянська влада пріділяла підготовці вчителів. У 1920 р. Було Відкрито 48 педагогічних технікумів и около 100 Учительська курсів. Кроме того, состоялся поворот вчітельської масі до Радянської влади. За 1926-1932 рр. Кількість педагогічних інстітутів Зросла в Республіці з 12 до 46, а технікумів - з 59 до 84. Вдвоє Було підвіщено заробітну плату вчителям початкової школи; на 80% - вчителям старших класів. Разом з тим, держава посил Адміністративне керівництво Опис та ідеологічній Тиск на освіту. У травні 1934 р. керівніцтвом РЕСПУБЛІКИ пріймається спеціальна постанова, яка ставила під жорсткий ідеологічній контроль викладання історії та географії.

З 1931 р. відбувається відхід від так званої КОМПЛЕКСНОЇ системи освіти, яка не давала учням Достатньо ОБСЯГИ знань, и перехід до поєднання політехнічного навчання з ґрунтовнім засвоєнням наук. З 25 серпня тисячу дев'ятсот тридцять два р. в СРСР запроваджувалася єдина загальноосвітня школа з десятірічнім терміном навчання, а з тисячі дев'ятсот тридцять чотири р. - Єдині типи школи: початкова (І-ІV класи), неповна середня (І-VІІ класи) и середня (І-Х класи). В течение 1930-х рр. значний Зросла мережа неповна Середніх та Середніх шкіл при зменшенні кількості початкових шкіл. Всього в Україні на травень +1941 р. працювала 30881 загальноосвітня денна школа, з якіх 4435 були Середні (2264 - на селі).

Спожи економіки Вимагаю постійного Збільшення кількості закладів професійно-технічної освіти. На качану 1920-х рр. були створені школи фабрично-заводська учнівства (ФЗУ), куди прийомів підлітків з чотірікласною освітою, та Здійснено перебудову спеціальної освіти. На базі колішніх реміснічіх и реальних шкіл організовані професійно-технічні школи для юнаків з семірічною освітою для подготовки кваліфікованіх робітніків. Замість Вчительська семінарій, інстітутів и відповідніх факультетів УНІВЕРСИТЕТІВ створювалісь Інститути СОЦІАЛЬНОГО виховання або профосвіті; Відкрито інститут народного господарства, сільськогосподарські, зооветерінарні Інститути; шірокопрофільні медичні Інститути (Київ, Харків, Одеса) та хіміко-фармацевтичні Інститути (Харків, Одеса). Зростан мережа робітфаків, Які готувалі робітнічу молодь до вступу в Інститути.

З тисячі дев'ятсот двадцять дев'ять р. розпочінається уніфікація вищої и середньої спеціальної освіти и Реорганізація ее за галузевого ознакою. Віщим учбовим закладом став інститут, а середнім спеціальнім - технікум. Усі технікумі передавати з Наркомату освіти галузевого наркоматам. Їх Кількість Зросла до 576 (1938 р.). Було Створено галузеві вищі навчальні заклади. З 1 932 р. розпочалось укрупнення 203 вузів України, з якіх на 1938 р. залишилось 123. За рішенням правительства УСРР від 10 березня тисяча дев'ятсот тридцять три р. в Республіці Було відновлено універсітетську освіту. Почали працювати університети у Києві, Харькове, Одессе, Днепропетровске.

После включення західноукраїнськіх земель до складу УРСР освіту в краї Було реорганізовано відповідно до діючої в СРСР системи. Вона стала загальнообов'язкове. У середіні 1940 р. тут діяло 6918 шкіл, у тому чіслі 6000 - з українською мовою навчання. Розгорнулася ліквідація непісьменності среди доросли населення. Всі Вищі й Середні навчальні заклади перейшлі на державне Утримання. У 1940/41 навчальному году у західноукраїнськіх землях діяло 15 вузів (7 - у Львові), 23 технікумі і 2 робітфакі.

Во время німецької окупації загарбників намагались пріщепіті українцям фашістську ідеологію. Директива головного ідеолога третього рейху В.Розенберга передбачало для дітей на окупованіх теріторіях чотірікласну освіту. Гауляйтер України Е.Кох вважаю достатнім три класи. Кілька Вищих та Середніх спеціальніх учбових закладів, что діялі в Україні на качана окупації, Незабаром Було Закрито, а студентів и учнів вивез як РОбочий силу до Німеччини.

В УРСР у повоєнні роки першочергова увага пріділялася відновленню и Вдосконалення мережі Навчальних Закладів. Вже в Першому после визволення 1943/44 навчальному году в усіх містах и ​​селах РЕСПУБЛІКИ школи відновілі свою роботу. До навчання залучалась молодь, яка змушена булу пріпініті его в звязку з війною. З вересня тисяча дев'ятсот сорок три р. в Україні були створені школи Робітничої молоді, а у вересні тисяча дев'ятсот сорок чотири р. - школи сільської молоді з навчання без відріву від виробництва.

Здійснення ЗАХОДІВ, спрямованостей на охоплення всех дітей навчання у школі, создание й Розширення мережі вечірніх та заочних шкіл спріяло розгортанню обовязкової семірічної освіти. До 1953 р. в основному Було забезпечення загальне семірічне навчання для дітей шкільного віку, у второй половіні 1950-х рр. почти всі учні малі можлівість Закінчити десятірічку, Аджея у 1958 р. в Україні діялі 11 тис. Середніх шкіл - у 2,5 рази больше, чем у 1940 р.

З 1958 р. вместо семірічної обовязкової Було організовано восьмірічну школу, яка давала учням Загальноосвітні та технічні знання. Повну середню освіту молодь здобувана в школах Робітничої та сільської молоді або в загальноосвітній середній політехнічній школі (9-10-ті класи). Напрікінці 1950-х рр. у стране почалась організація шкіл-інтернатів, в якіх научайтесь сироти, діти інвалідів Великої Вітчізняної Війни та праці, малозабезпеченіх батьків та одиноких матерів. На кінець 1950-х рр. в Україні діяло понад 90 шкіл-інтернатів.

У 1960-1970-х рр. продовжувався розвиток и Вдосконалення системи народної освіти. У 1960-ті рр. Було запровадження загальнообов'язкове восьмірічне навчання, а в 1970-ті - завершень перехід до Загальної середньої освіти, яка запроваджувалася НЕ только через загальноосвітню школу, но й через СЕРЕДНЯ спеціальну освіту та систему професійно-технічного навчання. Водночас були внесені Зміни до Структури школи. Навчання в початковій школі тепер завершувалося за три роки вместо чотірьох. У 1980-х рр. значний скороти Кількість початкових и неповна шкіл и водночас Зросла Кількість Середніх, что становляться основнову ланку шкільної освіти.

На 1990/91 навчальний рік в Україні налічувалося 20819 шкіл, в якіх научайтесь 6,8 млн. Учнів. У 15316 школах (3,3 млн. Учнів) навчання здійснювалося українською мовою. Політика мовою навчаюсь у +1303 школах РЕСПУБЛІКИ. Змішаних українсько-российских шкіл у Республіці нараховувалося у цею период 981. У 93 школах України навчання здійснювалося румунський мовою, в 59 - Угорська, в 14 - Молдавська, у двох - польською. Витівка не існувало жодної української школи за межами РЕСПУБЛІКИ.

Швидко Зростаючий у повоєнні роки технічний рівень виробництва вісував дедалі Вищі вимоги для підготовки кадрів ПРАЦІВНИКІВ для всіх галузь народного господарства. Досвід показав, что однією з найефектівнішіх форм підготовкі нового поповнення робітнічіх лав є професійно-технічні училища, Які поряд з професією дають молодим робітнікам и середню освіту. Кроме того, існувала система виробничого навчання: виробничо-технічні курси, вечірні та заочні школи, технікумі, Інститути. На 1 987 р. в Україні функціонувало понад 1200 професійно-технічних училищ всіх видів, де навчаюсь 710 тис. учнів.

У повоєнне сорокаріччя розшірювалася підготовка спеціалістів у системе вищої и середньої спеціальної освіти. У тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-чотири р. Було здійснене обєднання дрібніх вузів и спорідненіх факультетів, організовано ряд Нових Вищих Навчальних Закладів и збільшено прийом на інженерні спеціальності. На 1960 р. Кількість вузів в Україні скороти Із 160 до 135, но контингент студентів збільшівся з 201 тис. до 417 тис. Значний розшіріліся заочні та вечірні відділення при універсітетах та інстітутах. У 1960-1980-х рр. зміцнювалася матеріально-технічна база вузів, будували навчальні корпуси, гуртожитки, спортивні комплекси. На Основі Донецького, Сімферопольського й Запорізького педінстітутів були створені університети. У 1986/87 навчальному году в Україні працювала 146 Вищих Навчальних Закладів, де навчаюсь 850 тис. студентов. У +1969 р. в ряді вузів РЕСПУБЛІКИ були створені підготовчі відділення, слухачі якіх после складання іспітів зараховуваліся на І курс.

Розшірілась підготовка спеціалістів Із СЕРЕДНЯ спеціальною освітою.У 1986/87 навчальному году в Україні налічувалося 733 Середніх спеціальніх навчальний заклад, де навчаюсь 805 тис. учнів, Які отримувалася 370 професій.

Розвиток освіти у повоєнній период забезпечен високий освітній рівень жителей України. На 1 987 р. Кількість населення з віщою та Середньому (ПОВНЕ й неповна) освітою становила 28 млн. чоловік при Загальній кількості 52 млн. В цілому, вища и середня спеціальна школи віконувалі покладені на них завдання підготовки кадрів для економіки, науки й культури. Альо у цею период НЕ обійшлося без помилок и порушеннях у Галузі освіти. Політика "злиття націй" прізвела до того, что в Україні залишилось менше половини шкіл з українською мовою навчання, а в Деяк великих містах смороду зовсім зникло. Вузи та Середні СПЕЦІАЛЬНІ навчальні заклади почти Повністю перейшлі на російську мову.

Разом з тим, несмотря на всі негатівні явіща радянська школа забезпечен всім громадянам РЕСПУБЛІКИ доступ до освіти, дала змогу в Історично короткий строк ліквідуваті масово непісьменність й запровадіті загальну середню освіту, создать Значний науковий и культурний Потенціал. Альо в условиях командно-адміністратівної системи национальной школи в Україні НЕ існувало, такой школи, де учням дають не только знання, а й віховують їх патріотамі. При цьом за основу беруть рідну мову, Історію, культуру свого народу. Процес создания такой школи розпочався в Україні после здобуття незалежності.

Лекція ІІ. Наука, техніка України як невідємні части

науково-технічної революції

план

Наука України у ХVІІ-ХІХ ст.

Формування системи наукових установ и розвиток науки у першій половіні ХХ ст.

Особливості української науки в условиях науково-технічної революції.

Наукові знання Прийшли на Русь з Прийняття християнства через переклад грецького та других книг. На Русі знали твори античних авторів - Арістотеля, Платона, Сократа ТОЩО. Науково-Природничі знання знаходится під Вплив середньовічних трактатів Козьми Індікоплова, "Шестоднева" Іоанна, Екзарха болгарського.

Поряд з ЦІМ, на Русі існувалі й Практичні знання, что зявилися внаслідок виробничої ДІЯЛЬНОСТІ. Металургія, Ковальський й ювелірне виробництво Вимагаю знань у Галузі Металознавство, а будівельна справа - елементарних знань з математики. Виробництво скла, мозаїк, різнокольоровіх емалей, глазурі для керамічного виробництва Було Неможливо без знання хімічніх властівостей матеріалів.

Головний центр розвитку наукових знань в Україні на качана ХVІІ ст. БУВ Київський колегіум, вокруг которого зосереджувалися Кращі наукові сили. Викладачі колегіуму в трактуванні Деяк вопросам Вийшла далеко за Межі теологічного Тлумачення світу. Смороду спріймалі ідеалістічні подивись Арістотеля, Які становили основу їхніх філософських концепцій, но в своих Спроба творчо переосмісліті его спадщину звертає не до інтерпретованіх церквою творів філософа, а безпосередно до першоджерел. Разом з тим, у подивиться Деяк викладачів колегіуму простежувалісь елементи матеріалістічного світоспрійняття. Так, Йосип Кононович-Горбацькій Викладаю у колегіумі філософію. Его курс включає логіку, фізику й метафізіку. ВІН вважать, что Матерія перебуває у постійному Русі й что именно рух є формою ее Існування, та стверджував, что світ існує Незалежності від людської свідомості.

Викладачі колегіуму були Знайомі НЕ лишь з філософською системою Аристотеля. Їм були відомі матеріалістічні подивись старогрецькіх філософів. Так, М.Стрійковській у життя без "Хроніці" віклав ЦІ погляди на походження світу.

У второй половіні ХVІІ ст. центром освіти и науки в Україні стала Києво-Могилянська колегія. Тут гуртувалися наукові сили того часу: Інокентій Гізель, Іоанікій Галятовський, Лазар Баранович, Антоній радивилівського та інші. Київські Вчені зосереджувалися Рамус на складних харчування астрономії, математики, географії та других наук. Зокрема, І.Галятовській намагався Розкрити причини таких явіщ природи, як сонячне и місячне затемнення, хмарність, блискавка. ПЕРЕДОВІ подивись у Галузі астрономії, что повязуваліся з системою Коперника, проявили перекладачі "Космографії" Є.Славінецькій та А.Сатановській. У науковому середовіщі Києва були знавці математики, зокрема планіметрії та стереометрії.

У ХVІІІ ст. на розвиток и Поширення наукових знань у Гетьманщіні, Слобожанщіні та других українських землях вплінуло создания Петербурзької Академії наук та діяльність М.Ломоносова. Своїм вчений про поверхню землі ВІН поклали початок розвитку геології, надававши великого значення Використання камяного вугілля, Яким багаті надра України. Наукові Експедиції Академії наук малі велике значення для Вивчення природи України. Їх маршрути пролягає через Київ, Глухів, Бахмут та інші міста. На качана ХVІІІ ст. Було Відкрито поклади камяного вугілля в Донбасі. Академічні комплексні Експедиції на чолі з П.Палласом, В.Зуєвім та іншімі вчений започаткувалі сістематічні геологічні дослідження в Україні.

Щодо точних наук, то питань комерційної торгівлі Успіхів Було досягнуть в Галузі математики. Складення Феофаном Прокоповичем у 1707-1708 рр. курс лекцій з арифметики и геометрії для студентів Київської академии МАВ Преимущества над тогочасної зарубіжнімі підручнікамі з математики. Підручник викладача математики Київської академии І.Фальковського "СКОРОЧЕННЯ змішаної математики" та книга "Теоретична астрономія" були значним досягнені тогочасної науки.

Математика й фізика Займаюсь Значне місце в учбовій Програмі Studium Ruthenum при Львівському університеті. Викладаю ЦІ предмети у ХVІІІ ст. віхідці Із Закарпаття Петро Лодій та Іван Земанчик. У цілому Поширення наукових знань в українських землях досягло помітніх Успіхів, хоч и гальмувалась феодальної відносінамі и відсутністю власної державності.

Впродовж ХVІІ-ХІХ ст. математика, механіка, фізика, хімія та ін. сформуваліся як самостійні науки. Особливого розвитку смороду Набуль напрікінці ХVІІІ - ХІХ ст. у звязку з індустріальною революцією.

У ХІХ ст. науково-дослідна робота зосереджувалися в універсітетах та ліцеях. Професори Вищих Навчальних Закладів поряд з викладання Займаюсь дослідженнямі в лабораторіях, наукових кабінетах, обсерваторіях. У науке все более наростала боротьба между матеріалістічнім та ідеалістічнім світоглядамі.

Професор Харківського університету Т.Осіповській у праці "Зміна Сонця" вислови ряд думок про природу світла. В астрономії ВІН БУВ послідовніком Лапласа. Виданий у Петербурге трітомній "Курс математики" за его авторством течение кількох десятіліть служить основним вітчізнянім підручніком з цієї Галузі науки. У Київському університеті працював професор В. Федоров, діяльність которого спріяла відкріттю в університеті обсерваторії. Помітне наукове значення малі праці з астрономії професора Рішельєвского ліцею В.Петровського, Який Вивчай космічні тела та будову Всесвіту. Професор Харківського університету гідрогеолог Н.Борісяк досліджував геологічну будову басейну річок Сіверського Дінця, Дніпра и Дону, геологію Донбасу.

Велику роль у розвитку природничих, фізико-математичних та технічних знань відігравалі наукові товариства, Які зміцнювалі контакти между вчені та займаюсь пропагандою знань. Особливо віділяліся Харківське (1863), Київське (1899), Одеське (1870) товариства дослідніків природи. Перше математичне товариство в Україні вінікло при Харківському університеті у +1879 р. Київське фізико-математичне товариство (1890) друкувалися наукові праці у своїх "Звітах" і "Протоколах". Напрікінці 1860-х рр. розпочало роботу Київське відділення Російського технічного товариства. Згідно воно взяло активну участь у заснуванні Київського політехнічного інституту.

На західноукраїнськіх землях у тисяча вісімсот дев'яносто дві р. на базі Літературного товариства ім. Т.Шевченка Було Створено наково товариство ім. Т.Шевченка, Пожалуйста Складанний з трьох секцій: історико-філософської, філологічної, математично-природничо-медичної та ряду комісій за з окремим галузь науки. Товариство відавало наукові журнали, серійні видання.

Помітніх Успіхів у второй половіні ХІХ ст. досягла математика. З тисяча вісімсот вісімдесят п'ять р. у Харківському університеті працював видатний математик О.Ляпунов, якому Належить провідне місце в розробці проблем стійкості й рівновагі руху механічніх систем. Его праця "Загальна задача про Сталість руху» не Втрата свого наукового значення до наших днів. Математики Київського університету заклали фундамент новой алгебраїчної теоретичної школи. Праця М.Ващенка-Захарченка "Сімволічне числення и! Застосування его до інтегрування лінійніх діференційніх рівнянь" стала відома у всій Европе. Засновником математичної школи в Одесі став професор Є.Сабінін. Его учень С.Ярошенко в 1873 р. видав дере в математічній літературі працю, присвячений проекційній геометрії, - "Початки новой геометрії".

ХІХ століття в усьому мире Було періодом бурхливих розвитку фізики. Нові Відкриття - закон Збереження и превращение ЕНЕРГІЇ, явіще електролізу, електромагнітні явіща - Вимагаю Нових філософських узагальнень.

Професор Новоросійського університету М.Умов своими працями, присвячений Хвильового процесам и земному магнетизму, Зробив помітній внесок у розвиток Світової науки. У Київському університеті проблемами молекулярної фізики займався М.Авенаріус. У Києві +1884 р. вінікла перша в Україні кафедра теоретичної фізики, якові очолював М.Шіллер. В Харькове з 1880 р. фізик М.Пильчиков розвивалась теорію магнітніх аномалій и магнітніх вімірів, працював у Галузі електротехніки та електролізу, ставши одним з піонерів рентгенографії та рентгенології в России. Пільчиков БУВ дійснім челеном багатьох вітчізняніх та закордоння наукових товариств.

1864 р. М.Бекетов організував у Харківському університеті при фізико-математичних факультеті Перше фізико-хімічне відділення и лабораторію фізичної хімії. У Галузі Загальної хімії працював Я.Міхайленко, Який у +1899 р. увів парціальні величини у термодінаміку розчінів, випередив ЦІМ Відкриття Люїса.

Активна розробка корисних копалин зумов піднесення геологічної науки. К.Феофілактов заснував у Києві школу Геологів, что поклала початок вивченню Українського крісталічного щита та геології Придніпров'я.

Значного розвитку досягла біологія. У тисячі вісімсот шістьдесят сім р. І.Мечніков БУВ избран доцентом Новоросійського університету. ВІН Створив вчення про фагоцитоз та імунітет, Пожалуйста нашли Визнання у мировой науке. У 1886 р. спільно з мікробіологом М.Гамалією ВІН організував в Одесі дере в стране бактеріологічну станцію.

Центром Наукової ДІЯЛЬНОСТІ на західноукраїнськіх землях у второй половіні ХІХ ст. залишавсь Львівський університет та математично-природничо-медична секція Наукового товариства ім. Т.Шевченка. Активний член секції стали математики В.Левіцькій и М.Заріцькій. У Галузі Загальної хімії у Львові з тисячу вісімсот сімдесят два р. плідно працював Б.Радзішевській. Проблемами органічної хімії у 60-70-х рр. ХІХ ст. займався керівник кафедри хімії Е.Ліннеманн. Львівські Вчені-геологи провели ряд ґрунтовних ДОСЛІДЖЕНЬ з метою Вивчення геології краю. Ю.Токарській розробляв літографію и петрографію відкладів Південно-східної части Карпат; Виверження порід Вивчай основоположник мікроскопічної петрографії Ф.Ціркель.

У тисяча вісімсот вісімдесят одна р. уродженець України, інженер М.Бенардос дерло в мире винайшов и застосувались у промисловій практике дугового електрозварювання металів. Найбільш економічний для свого часу паровоз сконструював напрікінці ХІХ ст. київський інженер О.Бородін.

Початок ХХ ст.ознаменувався помітною демократізацією науки, что находится свой виявило самперед у популярізації наукових знань, чому булу присвячено діяльність О.Ляпунова, В.Стеклова, Д.Сінцова, С.Реформатського та ін.

Значний зросли міжнародні звязки вчених України. Активну участь у работе почти всех міжнародніх математичних конгресів початку ХХ ст. взявши професор Харківського університету, Почесний член Амстердамського математичного товариства Д.Сінцов. Професора Київського університету, геолога М.Андрусова звертаючись членом Ради МІЖНАРОДНОГО геологічного конгресу.

Помітніх Успіхів на початку ХХ ст. досяглі математики України. Зокрема, викладачі Київських вузів В.Єрмаков, Б.Букрєєв, їх учні Г.Пфейффер, П.Воронець з успіхом досліджувалі Різні питання Теорії діференційніх рівнянь, варіаційного числення, а такоже звернули до Нових проблем математики - Теорії поверхонь, алгебраїчніх функцій двох змінніх и Теорії груп. Викладач комерційного інституту Є.Слуцькій провівши дослідження в Галузі математичної статистики, розроб основи Теорії Випадкове функцій.

Професор Київського університету Д.Граве Створив алгебраїчну школу, з якої Вийшла відомі Вчені М.Чеботарьов, О.Шмідт, Б.Делоне, М. Кравчук. Основним безпосередньо їхніх ДОСЛІДЖЕНЬ БУВ один з найголовнішіх відділів алгебри - теорія груп. Математики Харківського університету працював в галузь математичної фізики (В.Стеклов), геометрії и геометрічної Теорії діференційніх рівнянь (Д.Сінцов), математичного АНАЛІЗУ Теорії функцій и Теорії ймовірностей (С.Бернштейн).

Значний Успіхів досяглі Вчені в Галузі фізики. Представник Київської фізичної школи М.Авенаріуса Й.Косоногов провів ряд ДОСЛІДЖЕНЬ, присвячений вивченню електролізу с помощью ультрамікроскопу, харчування оптичні резонансу, електричних коливання. Проблемами оптики Займаюсь професор Київського університету и політехнічного інституту Г.Де-Метц та професор Харківського університету Т.Кравець. Дослідження последнего по вопросам поглінання світла в розчин забарвленіх Речовини становили на тій годину Одне з найвідатнішіх досягнені у Галузі оптики, а в сучасній науке смороду ма ють велике значення у звязку з висновка квантової Теорії.

Засновником Харківської школи радіофізіків БУВ Д.Рожанській, Який своими дослідженнямі колівного розряду в 1908 р. набагато випередив у Цій Галузі зарубіжніх вчених. Цінні дослідження з різніх вопросам геофізікі, оптики, радіотехнікі та рентгенографії провів професор Харківського технологічного інституту М.Пильчиков.

У Львівському університеті М.Смолуховській займався розробка проблем молекулярної фізики и термодінамікі. Своїми працями ВІН Створив основу для молекулярно-кінетічного обґрунтування іншого початку термодінамікі.

Особливого значення в Україні на початку ХХ ст. у звязку з подалі розвитку промісловості Набуль технічні науки. Цей час повязаний з якісно новим етапом у розвитку науки: відніні наукові дослідження стали віпереджаті и візначаті розвиток техніки, а не навпаки, як Було до цього часу. Практичне! Застосування наукових Ідей призвело до кардинальних змін у техніці та технологічних процесах.

Важливі наукові проблеми аналітичної механіки, динаміки твердого тіла розроблялі професори Київського університету Г.Суслов, П.Воронець, праці якіх поклали початок новому розділу механіки и математики - динаміки неголономних систем.

Видатний вчений-механіком БУВ ректор Київського політехнічного інституту В.Кирпічов. Его дослідження з різніх вопросам фізики, механіки, опору матеріалів, варіаційного чисельністю не Втратили свого значення и в наш час. Викладач цього ж інституту з 1904 р. Є.Патон ставши відомим фахівцем у Галузі мостобудування. Йому належали ряд посібніків и монографій по вопросам розрахунку І проектування мостів, чісленні проекти мостів орігінальніх конструкцій.

Професор Катеринославського ВИЩОГО гірничого училища О.Діннік - Засновник Наукової школи з Теорії пружності - працював у Галузі проблем стійкості та давши визначення коефіцієнтів стійкості, Вивчай питання гірського тиску и міцності підйомних шахтних канатів. Орігінальністю и новизною відзначаліся роботи професора того ж училища Я.Грдіні в Галузі динаміки живих організмів з широким ЗАСТОСУВАННЯ методів аналітичної механіки, в якіх вже в тій годину проступали РІСД сучасної біокібернетікі.

Комплексні процесам розробки й ЕКСПЛУАТАЦІЇ вугільніх Родовище Донбасу були прісвячені наукові праці професора О.Терпігорєва. Розробка аналітичних методів проектування рудніків и шахт Займаюсь Л.Шевяков та Б.Бокій. Цінній внесок у розвиток гірнічої науки Зроби праці професора М.Протодяконова з проблем гірського тиску и кріплення гірнічіх виробок. Визначення ним коефіцієнтом міцності и класифікацією гірськіх порід за міцністю корістуються и зараз при відповідніх розрахунках.

Серед технічних наук широкого розвитку Набуль Вивчення металургії, тісно повязане з розвитку металургійної промісловості в Україні. Велике значення для розв'язання ряду проблем у Галузі Металознавство и термічної обробка металів малі праці відомого вченого-металурга, професора Київського політехнічного інституту В.Іжевського - автора проекту електроплавільної печі орігінальної конструкції.

Чималий внесок у розвиток металургійної справи Зроби Вчені Катеринославського ВИЩОГО гірничого училища, Які досліджувалі процеси доменного виробництва, виробництва коксу, подготовки металургійної сировини (П.Рубін), вивчаю природу и Властивості булату, Смугаста структуру Сталі, розроблялі теорію прокатки металів (А.Виноградов) , теорію доменного процесса (М.Павлов). На початку ХХ ст. на металургійних заводах України (Брянськ, Маріупольському, Краматорськ) працював визначний український металург-практик, конструктор доменних печей, один з засновніків школи вітчізняніх доменщіків М.Курако.

Різні Галузі електротехніки збагатілі своими дослідженнямі професор Харківського технологічного інституту, автор дерло вітчізняніх підручніків з електротехніки П.Копняєв, наукові праці которого прісвячені Теорії машин и електрічної тяги; М.Артемєв, Який Вивчай Дії Струму вісокої напруги и розроб проекти електростанції та електромережі Харкова, електричного трамваю в Полтаві та ін.

Важливі дослідження проводили Вчені в різніх галузь хімічної науки. Над проблемами органічної хімії працював С.Реформатській, роботи которого стосуваліся сінтезів с помощью металоорганічніх Сполука. Наукові Пошуки І.Осіпова - представника Харківської хімічної школи м.Бекетова - та професора Новоросійського університету П. Павлова по вопросам термохімічніх процесів спріялі розвитку фізичної хімії. Основоположником колоїдної хімії в Україні вважається А.Думанській, Який з 1912 р. Викладаю у Київському університеті курс колоїдної хімії и того ж року видав монографію "Про колоїдні Речовини".

У Львівському університеті питання Загальної и фармацевтичної хімії Вивчай Засновник Наукової школи хіміків у Львові Б.Радзішевській. Дослідження в Галузі фізичної хімії тут проводили С.Толочко, В.Кемула.

Помітній внесок у розвиток и демократизацію науки, в дело популярізації наукових знань робілі наукові товариства, много з якіх діялі при універсітетах. Так, при Київському університеті налічувалося десять наукових товариств, при Харківському - Працювало Вісім, у Новоросійському - Чотири.

Велике значення для розвитку технічних знань в Україні мала діяльність філіалів Російського технічного товариства у Києві, Одесі, Харькове та других містах. Найактівнішім среди них Було Київське відділення Російського технічного товариства, Пожалуйста очолював професор університету и політехнічного інституту Г.Де-Метц. До его складу в 1915 р. входило сім відділів: архітектурний, механіко-будівельний, цукровий, фотографічній, електротехнічний, теплотехнічній, борошномельно.

Помітну роль у розвитку авіаційної справи, теоретичну основу якої заклали М.Жуковській и К.Ціолковській, відігралі Добровільні повітроплавальні товариства, гуртки и Аероклуб. 1908 р. в Одесі Було засновано Аероклуб, у якому Вже через два роки налічувалося около 140 Членів. Его Вихованця були піонери повітроплавання С.Уточкін та М.Єфімов, Який 8 березня 1910 р. здійснів над Одеса перший в России політ на літаку.

1908 р. повітроплавальній гурток організувався при Київському політехнічному інстітуті, а через рік вінікло Київське товариство повітроплавання. Невдовзі смороду обєдналіся в єдине товариство. Его керівніком ставши професор політехнічного інституту М.Делоне. У товаристві успешно Працювала Такі видатні конструктори и льотчика, як Д.Григорович, І.Сікорській, П.Нестеров, Ф.Андерс, професор політехнічного інституту О.Кудашев. І.Сікорській уславівся як конструктор дерло в мире надпотужніх багатомоторніх літаків "Російський витязь" та "Ілля Муромець". Заслуга создания дерло гідролітаків типу "Летючий човен" Належить колишня студенту КПІ Д.Григоровичу. Сконструйовані ним моделі гідролітаків широко вікорістовувалісь у бойовому діях во время Першої Світової Війни. Лише в Києві в течение 1909-1912 рр. Було Створено около 40 дослідніх літаків різніх тіпів. 27 серпня 1913 р. над Сирецька аеродромах у Києві П.Нестеров Вперше в історії АВІАЦІЇ здійснів одну з найскладніших фігур ВИЩОГО пілотажу - "мертву петлю", яка пізніше дістала назви "петлі Нестерова".

Новий етап у розвитку української науки розпочався з Розпад Російської імперії. Установчі збори Української Академії наук (УАН) відбуліся у лістопаді 1918 р. Дерло президентом академии ставши відомій вчений, мінералог, крісталограф, геохімік В.Вернадській. УАН Складанний з трьох відділів и нараховувала 12 Членів. 12 лютого 1919 р. в Києві відбулісь Загальні збори учених - засновніків академии. У постанові від 4 липня 1919 р. Раднарком УСРР позначають, что Утворення Академії наук має першочергове значення для розвитку науки в Україні. Напрікінці 1920 р. у складі ее трьох відділів працював Вже три Інститути, 26 кафедр, 15 наукових комісій за та комітетів. Уряд взяв на себе фінансування УАН.

У звязку з відмовою у квітні одна тисяча дев'ятсот двадцять одна р. В.Вернадського від своих обовязків президентом УАН Було звертаючись колишня міністра науки и культури в Уряді гетьмана П.Скоропадського М.Василенка. После ліквідації у 1920 р. УНІВЕРСИТЕТІВ наукова діяльність в УСРР зосереджувалися в основном в установах УАН. У червні 1921 р. РНК УСРР схвалів ухвалив, согласно З якою академія визначавши найвищу Наукова державною установою РЕСПУБЛІКИ. После Укладення Ризька мирного договору у березні 1921 р. УАН перейменувалі на перейменовано на Всеукраїнську академію наук (ВУАН). Такою назв декларувався Намір обєднати в рамках однієї организации наукову інтелігенцію всієї України. Отношения ВУАН з керівніцтвом Радянської України були напруженного. Звязки Із західнімі вчений Швидко зійшлі нанівець. Влад не признал повноважень М.Василенка, и в березні тисячі дев'ятсот двадцять два р. президентом звертаючись академіка О.Левіцького, но у травні 1 922 р. после его смерти президентом став В.Ліпській, Який обіймав Цю посаду до 1928 р.

У 20-ті рр. ХХ ст. розвиток науки спрямовувався в загальнодержавних масштабі. Для керівніцтва діяльністю наукових установ РЕСПУБЛІКИ при Народному комісаріаті освіти Було Створено Головне управління наукових установ - Головнауки, а на ВУАН покладали завдання коордінуваті й організовувати діяльність наукових установ РЕСПУБЛІКИ та окремий учених, вівчаті Досягнення науки за кордоном, спрямовуваті розвиток науки и техніки відповідно до потреб народного господарства.

Основним науковим осередком стали науково-дослідні кафедри при учбових закладах та ВУАН. При кафедрах налагоджувалося навчання аспірантів. Майже щорічно проводились вибори в дійсна члени, а з 1 924 р. - у члени-кореспонденти ВУАН. Напрікінці 1920-х рр. у систему ВУАН входило около 40 дослідніх наукових установ - Інститути, КОМІСІЇ, кабінети, кафедри. Наукову роботу вели 37 дійсніх Членів ВУАН, 111 штатних и 275 позаштатний наукових ПРАЦІВНИКІВ.

Чима науково-дослідніх установ, зокрема кафедри Харківського технологічного, Катеринославського гірничого та Київського політехнічного інстітутів, віконувалі завдання по відбудові підприємств.Розпочалося планомірне дослідження Донецького вугільного, Кріворізького залізорудного та Нікопольського марганцевого басейнів. На базі радіологічної лабораторії 1925 р. в Одесі Було Створено хіміко-радіологічний інститут. Помітні Досягнення у 1920-ті рр. в Україні відбуліся у розвитку радіофізікі. Під керівніцтвом Д.Рожанського Вперше в мире Було Створено магнетрона генератор, Який пізніше ставши одним з основних елементів радіолокаційної апаратури.

Значний Успіхів Було досягнуть в Галузі математики й механіки. Дослідження М.Крілова з Теорії нелінійніх діференційніх рівнянь стали основою для формирование Київської школи нелінійної механіки. У Галузі Теорії діференційніх рівнянь з частинними похіднімі успешно працював Г.Пфейффер.

Керівництво України На межі 20-30-х рр. ХХ ст. пріділяло значний Рамус розвіткові науки. Бюджет ВУАН у один тисяча дев'ятсот тридцять дві р. Стає почти 1,5 млн. крб. У травні +1928 р. президентом ВУАН Було звертаючись академіка Д.Заболотного. Серед новообраніх академіків були Засновник електрозварювальної школи в Україні Є.Патон, хімік-технолог Є.Орлов. У 1930 р. президентом ВУАН ставши О.Богомолець.

З 1930 р. в системе Академії наук основною науково-організаційною Ланка ставши інститут. В академии Було Створено два відділи: природничо-технічний (до него, зокрема, входили математичні, Індустріально-технічні, фізико-хімічні науки) та соціально-економічний. З метою підготовкі наукових кадрів у 1930 р. в академии Було Створено аспірантуру.

Для зосередження зусіль вчених на розвязанні першочерговіх проблем при Академії наук Було Створено Комісію по вивченню природних багатств РЕСПУБЛІКИ. Для вирішенню проблем реконструкції металургійної промісловості Було Створено науково-дослідні Інститути металів у Харкові (1928) та Днепропетровске (1929). Розгорнуліся дослідні роботи у Галузі машинобудування, енергетики, будівельної техніки. 1929 р. Є.Патон заснував у Києві електрозварювальних лабораторію, на базі якої Згідно БУВ Створений науково-дослідний інститут.

Успешно розгорталіся дослідження в Галузі фізико-математичних наук. 1928 р. у Харкові Було Відкрито Український фізико-технічний інститут (УФТІ). У інстітуті функціонував прискорювач ядерних реакцій. Вікорістовуючі его, Вчені розпочалі дослідження в Галузі ядерної фізики и Вже у 1932 р. розщепілі атом літію. У тій годину в УФТІ працював І.Курчатов.

У математічній науке в Україні, як и в попередні роки, видатних роль відігравалі дослідження М.Крілова та его учня М.Боголюбова. Смороду заклали основи новой Галузі математики - нелінійної механіки. +1927 р. з ініціативи Л.Пісаржевського в Днепропетровске на базі науково-дослідної кафедри Електронної хімії Було засновано Інститут фізичної хімії. Вчені інституту розгорнулі дослідження звязку механізму хімічніх процесів з хімічною будова Речовини.

1 квітня 1 934 р. ВУАН булу підпорядкована Раднарком УСРР. У складі академии Було Створено або значний розшірено науково-дослідні Інститути хімії, хімічної технології, фізичної хімії, геології, математики та ін. Внаслідок ціх організаційніх ЗАХОДІВ в Академії наук вместо 164 невеликих інстітутів, кафедр, комісій за, лабораторій Було Створено 36 структурних одиниць (науково-дослідні Інститути та встанови при ПРЕЗИДІЇ). На травневій Сесії ВУАН 1934 р. Було звертаючись 9 дійсніх Членів та 18 Членів-кореспондентів, у їх чіслі - О.Шмідт (математика), В.Яворській (органічна хімія), О.Лейпенській (фізика).

У лютому тисяча дев'ятсот тридцять-шість р. РНК УСРР ратифікувала новий статут академии. ВУАН Було перейменовано на академію наук УСРР. Інститути технічних наук академии працювала над Створення Нових машин, у Галузі хімічніх наук розробляліся Нові технологічні процеси. Було розроблено Загальну теорію втомлюваності, стійкості металу, Теорії дінамічної пружності конструкцій. Тисяча дев'ятсот тридцять-чотири р. Було Створено Інститут електрозварювання АН УСРР під керівніцтвом академіка Є.Патона. Працюючий в тісному контакті з підприємствами, інститут розроб Ефективний способ автоматичного зварювання під флюсом.

Успешно досліджуваліся проблеми фізико-математичних, хімічніх и геологічніх наук. У Інстітуті фізичної хімії О.Бродській Вперше в стране на лабораторних установках здобув Важко воду. Вчені України Зроби Значний внесок у розробка теоретичного основ фізики плазми. В Галузі кінетічної Теорії плазми основоположних стала праця Л.Ландау "Кінетічне Рівняння для випадка кулонівської взаємодії", написана вчений у 1936 р. во время роботи в УФТІ. Висновки Л.Ландау віпереджалі наукову мнение в Цій Галузі на два десятиліття и пізніше нашли! Застосування и розвиток у звязку з розгортанням ДОСЛІДЖЕНЬ з термоядерного синтезу.

У нерозрівному звязку з діяльністю академічніх науково-дослідніх установ розгорталі наукові дослідження Вчені на кафедрах и в лабораторіях УНІВЕРСИТЕТІВ та інстітутів РЕСПУБЛІКИ. Много відоміх учених України очолювалі кафедри та вузівські лабораторії. Смороду зроби Значний внесок у розвиток гірнічої справи, металургії, зварювальної техніки, будівельної механіки та ін. У Дніпропетровському гірнічому інстітуті під керівніцтвом академіка О.Терпігорєва, а такоже Л.Шевякова склалось відома школа з гірнічої справи. У Галузі металургії много Зробив академік М.Доброхотов, Який з одна тисяча дев'ятсот тридцять чотири р. завідував кафедрою металургії Сталі Дніпропетровського металургійного інституту.

1939 р. в АН УРСР відбуліся Чергові організаційні Зміни. У березні Загальні збори академии ухвалено создать 4 відділи: суспільніх, фізико-математичних, біологічних и технічних наук. У складі Академії наук УРСР начали працювати Нові Інститути - чорної металургії, енергетики, технології сілікатів. У відання академии перейшов УФТІ. После включення західноукраїнськіх земель до складу України в организации науки в Республіці відбуліся певні Зміни. За ухвалив РНК УРСР від 2 січня 1940 р. у Львові Було організовано Філіали установ АН УРСР. На 1 січня +1941 р. в Академії наук УРСР нараховувалося 60 академіків, 66 Членів-кореспонденів та 164 доктора наук.

На межі 30-40-х рр. ХХ ст. центральне місце в планах науково-дослідної роботи відводілося Використання ЕНЕРГІЇ атомного ядра, виробництву вісокоякісніх сталей, електрозварюванню ТОЩО. У передвоєнні роки Інститут електрозварювання розроб новий Ефективний способ швідкісного автоматичного зварювання. Праці Інституту будівельної механіки у Галузі Теорії механічної міцності конструкцій нашли практичне! Застосування в авіаційній, танковій и машінобудівній промісловості. В Україні Було розроблено технологію одержаний індію з напівпродуктів и відходів та впроваджено у виробництво на Костянтінівському цинковому заводі. У тисяча дев'ятсот сорок один р. В.Ізбеков, Я.Фіалков та О.Ніжнік здобулі перший кілограм металевий індію.

Серйозної перебудови зізналася робота науково-дослідніх установ України з початком Великої Вітчізняної Війни. У плани їх роботи включалася в основном оборонна тематика. При ПРЕЗИДІЇ Академії наук УРСР Було Створено Науково-технічний комітет сприяння обороні. До его складу входили провідні Вчені: П.Будніков, А.Кіпріанов, М.Луговцов та ін. Праця вчених спріяла виробництву вісокоякісніх металів, вибухово Речовини, появі новой ВІЙСЬКОВОЇ техніки та Озброєння, підвіщенню продуктивності праці ПРАЦІВНИКІВ Тілу. Так, працівники Інституту електрозварювання АН УРСР під керівніцтвом Є.Патона разработали та впроваділі у виробництво методи електрозварювання для Відновлення відпрацьованіх деталей, создали установки для підводного зварювання и Різання металів, что в много разів пришвидшити ремонт кораблів. Важліве значення мало Автоматичне електрозварювання металів, что стало широко застосовуватісь у танковій промісловості та ВИРОБНИЦТВІ Іншої ВІЙСЬКОВОЇ техніки. Співробітнікі Фізико-технічного інституту віготовілі перший зразок радіолокатора для визначення координат и швідкості літаків. Був Створений такоже зразок локатора для кораблів ВМФ. Вчені інституту дали свои Пропозиції з виробництва хімічніх запалювальних сумішей, Які вікорістовуваліся для Боротьба з танками противника, рівнів для мінометніх пріцілів, приладів для контролю стволів гармат ТОЩО.

У звязку з продвижения німецькіх войск в глиб України відбувалась евакуація науково-дослідніх установ та вузів РЕСПУБЛІКИ у тілові регіони. Напрікінці 1941 р. працівники евакуйованіх наукових установ та вузів налогоділі роботу на Нових місцях. Більшість інстітутів и Президія АН УРСР знаходится в Уфі. Деякі Інститути, а такоже науково-дослідні установи, підпорядковані різнім наркоматам и відомствам, працювала безпосередно на базі підприємств у Казахстані, на Північному Уралі, в Сібіру.

Хоча Кількість наукових співробітніків Академії наук скороти у порівнянні з довоєннім часом у 6 разів, однак збереглось ядро ​​найбільш кваліфікованіх спеціалістів, Які забезпечувалі Виконання ОСНОВНОЇ Наукової тематики.

У воєнний час Кількість досліджуваніх проблем и тем в АН УРСР зменшіть почти вдвічі, но їх Актуальність, темпи та якість розробки були на значний віщому Рівні, чем до Війни. Дослідні роботи провадиться в основном комплексно, тобто одну тему розроблялі Вчені кількох інстітутів. У 1942 р. АН УРСР мала тісні науково-виробничі звязки більш чем з 300 підприємствами.

Важліве значення малі праці учених для Подальшого розвитку металургійної промісловості. Метод віплавкі феромарганцю на магнезіальніх шлаках, розроблення Українським науково-досліднім інститутом металів, БУВ Впровадження на Кузнецькому металургійному комбінаті. Перебуваючих на Уралі, академік М.Доброхотов розроб и впровадів у виробництво технологію віплавкі броньованої сталі у мартенівськіх печах, предложили нову технологію їх окислення та легірування. Це дало змогу знізіті шлюб з 42% до 2%.

Науковий колектив Інституту енергетики взявши участь у реконструкції енергогосподарства великих підприємств, у монтажі повітряохолоджувального устаткування заводів та шахт. Вугільні Родовище Кузнецького басейну досліджувалісь Українським вуглехімічнім інститутом. Внаслідок ціх робіт сировинна база коксування на Сході булу збільшена на 2400-2500 тис. т. на рік.

Особливе Цінність малі роботи вчених, спрямовані на Підвищення боєздатності армії. Першочергове значення у забезпеченні армії танком Т-34 малі роботи колективу Інституту електрозварювання, евакуйованого до Нижнього Тагілу. Інститут ставши дере організацією в стране, яка проектувала автоматичні зварювальні установки, Виготовляю у своих Майстерня апаратуру до них, монтувала ЦІ установки на заводах, пускала їх в експлуатацію, вдосконалювала технологію автоматичного зварювання, готувала кадри зварювальників безпосередно на підпріємствах. За короткий срок співробітнікі інституту создали необхідну Кількість апаратів швідкісного зварювання, пультів управління апаратурою та ін. На березень +1943 р. внаслідок річної праці колективу інституту на двох танкових заводах Уралу швідкісне зварювання зайнять провідне місце у технологічному процесі бронекорпусного виробництва. 28 автоматів, Які Працювала на ціх заводах, вівільнілі декілька сотень зварювальників для других робіт, підвіщілась Надійність зварних швів.

Одночасно зі звільненням України були розроблені заходи относительно Відновлення ДІЯЛЬНОСТІ Вищих Навчальних Закладів та науково-дослідніх установ РЕСПУБЛІКИ. Відновленню їх ДІЯЛЬНОСТІ спріяла допомога, что Надходить в Україну з тих регіонів СРСР, Які не зазнається окупації. У березні 1 944 р. в Україну повернулась з евакуації Академія наук у складі 29 науково-дослідніх установ. У липні 1 944 р. у Львові відновіла роботу філія АН УРСР з відділамі, 13 інстітутів академии. У 1 945 р. в УРСР працювала Вже 267 науково-дослідніх установ, тобто 83% довоєнної кількості.

Значний допомогу промисловим підпріємствам у відбудові енергетічної бази РЕСПУБЛІКИ надавали Вчені Інституту енергетики АН УРСР, співробітнікі кафедр вузів Києва, Харкова, Одеси, Сталіно (Донецька), Дніпропетровська та других міст.Науковці Донецького індустріального інституту без необхідної лабораторної бази взялися за відповідальне завдання по відкачуванню води з шахт, затоплених окупантами. Во время Виконання цієї роботи на кафедрі гірничо-заводської механіки Було розроблено й впроваджено у виробництво новий способ відкачкі води с помощью стиснутого Повітря. Вагомий БУВ внесок вчених у відбудову металургійних підприємств. Інститут чорної металургії АН РЕСПУБЛІКИ розвязав питання про типове обладнання, возможности и характер использование старих машин и механізмів, про переобладнання підприємств металургійної промісловості на високому технічному Рівні.

У повоєнні роки Було внесено ряд змін в організацію наукових досліджень в УРСР. Зокрема, у тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-дві р. з відділу фізико-хімічних и математичних наук АН УРСР віділівся відділ фізико-математичних наук. У тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-чотири р. БУВ Утворення Кримський філіал академии. Розшірілася мережа науково-дослідніх установ в УРСР. Если у 1945 р. їх налічувалося 267, то у 1950 р. - 462, у т.ч. более 30 академічніх інстітутів. Серед новостворене - харківські Інститути радіофізікі та електроніки, фізико-технічний низьких температур, львівські Інститути - Машинознавство та автоматики, геології, корисних копалин, київські Інститути - металофізікі, металокерамікі и спецсплавів та ін. Зміцнювалася, хоча и Повільно, матеріально-технічна база науково-дослідніх установ, зростан кадровий Потенціал.

У середіні 1950-х рр. у складі академии налічувався 81 Дійсний член та 100 Членів-кореспондентів. У тисяча дев'ятсот сорок шість р. после смерти О.Богомольця президентом АН УРСР БУВ избран О.Палладін, відомій навчань-біохімік.

Зусилля учених України спрямовуваліся передусім на розв'язання актуальних проблем індустріального розвитку, создание Нових відів озброєнь и техніки, на реалізацію "плану превращение природи". Несмотря на всі Труднощі морально-психологічного порядку, некваліфіковане втручання у наукове життя партійніх и державних чіновніків, репресії, українські Учені збагатілі науку багатьма фундаментальними розробка, винаходи й відкріттямі. Зокрема, Чима Зроби смороду для розвитку ракетної техніки, космонавтики, использование атомної ЕНЕРГІЇ у Військових та мирних цілях. Учені України взяли активну участь у підготовці до запуску первого штучного Супутник Землі У жовтні 1957 р., Польоти в космос Першої в мире людини. У 1 956 р. генеральним конструктором будівництва космічніх кораблів в СРСР став виходець з Житомирщини, Колишній студент КПІ С.Корольов. Широке Визнання як конструктор турбореактивних двигунів здобув академік А.Люлька. Одним з творців атомної оружия БУВ генерал-лейтенант М.Духов.

Значними були Досягнення математичних наук. Під керівніцтвом М.Лаврентьєва Було Створено новий направление у Теорії функцій - теорію квазіконформніх відображень, что мало велике значення для Подальшого розвитку газо- та гідродінамікі. Провадо дослідження у Галузі квантової Теорії поля, Теорії ймовірностей, обчіслювальної машінної техніки. 1947 р. в очолюваній С.Лебедєвім лабораторії моделювання та обчіслювальної техніки Інституту електротехніки АН УРСР розпочато дослідження в Галузі кібернетики. У 1948-1951 рр. тут під его керівніцтвом Було Створено дере в СРСР малу Електрон обчислювальних машин "МЕВМ". З 1949 р. в Інстітуті фізики під керівніцтвом М.Пасічніка розгорнуліся дослідження в Галузі фізики атомного ядра. Проблеми атомної енергетики, ядерної фізики надвісокіх енергій, ядерної фізики Середніх енергій, фізики наднізькіх температур, радіофізікі успешно досліджувалі науковці Харківського фізико-технічного інституту АН УРСР. З 1948 р. розгорнуліся дослідження в Галузі порошкової металургії.

У Інстітуті електрозварювання АН УРСР, якому в 1945 р. Було присвоєно імя его організатора академіка Є.Патона, досліджувався и впроваджувався у виробництво новий метод Електрошлакове зварювання кожухів доменних печей, суцільнозварніх мостів, суден, нафтових та газових резервуарів. Завдяк цьом методу стало можливіть замініті нераціональні Великі суцільноліті и суцільноковані конструкції зварних з окремим, більш економічних відливок, поковок та товстолістового прокату. Цей способ ВНІС докорінну зміну у технологію Важко машинобудування - відпала потреба в будівництві Нових цехів и заводів Із складним устаткуванням. Син и учень Є.Патона Борис Патон Створив теорію автоматів дугового зварювання, что допомогло Розробити технології напівавтоматічного зварювання під флюсом.

Розроблені Інститутом електрозварювання принципи будівництва ЗАЛІЗНИЧНИХ и Шляхова мостів методом зварювання вместо клепання нашли! Застосування при спорудженні у 1953 р. (Разом з Дніпропетровськім заводом металоконструкцій та 1-м Мостозагоном) найбільшого на той час в мире суцільнозварного мосту через Дніпро у Києві довжина понад 1,5 км та спріялі значному Поширення електрозварювання в мостобудуванні. З 1953 р. после смерти батька и доніні Інститут електрозварювання очолює академік Б.Патон, Який з тисяча дев'ятсот шістьдесят два р. є такоже и Президентом Академії наук України.

Українські Вчені продовжувалі дослідження у різніх галузь металургії, зокрема сталеплавильного процесса. Група науковців під керівніцтвом академіків АН УРСР М.Луговцева та М.Доброхотова розроб технологію! Застосування кисня в мартенівськіх печах. Цей метод спріяв підвіщенню продуктівності виробництва Сталі. У промислових масштабах кисень Було застосовано в мартенах у 1952 р. на "Запоріжсталі" та "Азовсталі". У 1 956 р. на Дніпропетровському металургійному заводі ім. Г.Петровського Вперше в промислових масштабах Було впроваджено киснево-конверторний процес, Який у следующие роки ставши основним безпосередньо розвитку сталеплавильного виробництва.

Значні результати були досягнуті в Галузі хімічніх наук. У Інстітуті фізичної хімії ім. Л.Пісаржевського 1 949 р. Було Вперше одержано важкий азот. Під керівніцтвом директора інституту О.Бродського Було розроблено теорію розділення ізотопів, Створено методи концентрування важкої води. Книга О.Бродського "Хімія ізотопів" (1952) стала дерти у мировой науке підсумковім Досліджень у Цій Галузі хімії.

З Другої половини 50-х рр. ХХ ст. в мире розпочалася науково-технічна революція, Головні напрями якої - комплексна автоматизація виробництва, Вдосконалення контролю і управління виробництвом, Відкриття и использование Нових відів ЕНЕРГІЇ,! застосування Нових конструкційніх матеріалів. Розшірілася спеціалізація наук, что зумов їх подалі діференціацію та з'явиться Нових галузь наукових знань. Водночас характерною особлівістю розвитку науки ставши процес взаємопронікнення окремий ее галузь. У фундаментальних и прикладних науках часто вінікалі проблеми и завдання, что Вимагаю комплексного вирішенню, использование Даних НЕ только суміжніх, а й Досить віддаленіх наук. Так, математичні методи ДОСЛІДЖЕНЬ все ширше знаходится! Застосування в економіці, нові Фізичні й хімічні методи ДОСЛІДЖЕНЬ застосовувалісь у сільськогосподарській науке та медицині.

У звязку з ЦІМ вінікла потреба привести рівень организации науково-дослідної роботи у відповідність з тимі завдання, Які стояли перед технічнімі та природничо науками, з рівнем розвитку наукових знань, ВРАХОВУЮЧИ з'явилися Нових галузь науки. Для розв'язання ціх проблем Було Створено значний Кількість науково-дослідніх інстітутів, а такоже відділів и лабораторій у Вже існуючіх. АН УРСР поповнити поруч Нових установ - інстітутамі радіофізікі и електроніки, хімії полімерів та мономерів, металофізікі та ін.

НТР, что Бурхливий розвивалась в усьому мире, поставила перед вчений України СКЛАДНІ завдання. У Республіці веліся дослідження з ряду ключовими, визначальності напрямків науково-технічного прогресу. У +1964 р. у Фізико-технічному інстітуті АН УРСР БУВ Створений Найбільший на тій годину в мире прискорювач електронів у 2 млрд електронвольт. Розшірілася пошукова діяльність у Галузі фізики твердого тіла, матеріалознавства, астрофізікі и т.п.

Україна булу одним з центрів розвитку кібернетики. За цикл праць Із Теорії цифрових автоматів академік В. Глушков у тисяча дев'ятсот шістьдесят-чотири р. БУВ удостоєній Ленінської премії. Українські Вчені й Інженери спроектувалі и создали цифрову машину "Київ" (1960), дере в СРСР машину управління широкого профілю "Дніпро" (1961), машини "Промінь" (1962), "Світ" (1964) та ін. Колектив українського Науково-дослідного конструкторсько-технологічного інституту синтетичне надтвердіх матеріалів АН УРСР у тисяча дев'ятсот шістьдесят-один р. здобувши Перші штучні алмази.

Світове Визнання здобули дослідження українських вчених у сфері точних наук. Серед них - розроблені напрікінці 50-х рр. ХХ ст. академіком М.Боголюбова Нові методи квантової Теорії поля и статічної фізики. Це дало можлівість обґрунтувати теорію надтекучості и надпровідності.

Науково-дослідні установи АН УРСР, галузеві Інститути хімічного профілю, а такоже кафедри вузів РЕСПУБЛІКИ Зроби Значний внесок у розвиток фізичної хімії, зокрема хімії ізотопів, кінетікі, електрохімії, каталізу. В Україні Почаїв розвіватіся порівняно молода на тій годину галузь хімічної науки - хімія вісокомолекулярніх Сполука. Такі вісокомолекулярні сполуки як пластичні масі, синтетичний каучук, штучне волокно, Різні лаки, начали широко використовуват у ВИРОБНИЦТВІ. Зокрема, пластичні масі, что відзначаються малою Пітом вагою, скроню механічною міцністю, скроню ізоляційнімі властівостямі, начали широко використовуват як замінники кольорових металів в авіапромісловості, автомобілебудуванні, електропромісловості та пріладобудуванні.

У 60-80-х рр. ХХ ст. щорічно на науку асігнуваліся десятки мільярдів карбованців. Основним науковим центром Залишайся РЕСПУБЛІКАНСЬКА Академія наук. Согласно Із статутом 1963 р. вона підпорядковувалася раді міністрів УРСР та ПРЕЗИДІЇ АН СРСР. Наукові дослідження здійснюваліся в академічніх установах, установах відомчого підпорядкування и Вищих Навчальних закладах.

У 1965 р. управління всією наукою Було централізовано під керівніцтвом Державного комітету науки й техніки. В Україні вініклі и Регіональні центри управління наукою. Того ж 1965 р. БУВ Створений Донецький науковий центр у складі 4 установ АН УРСР и Донецького університету, у тисячу дев'ятсот сімдесят одна р. - Ціла мережа центрів: Південно-Східний (Харків), Придніпровський (Дніпропетровськ), Південний (Одеса) и Західний (Львів). Створення наукових центрів спріяло зростанню потенціалу вузівської науки и ее орієнтації на вирішенню регіональніх проблем.

У розвитку Наукової ДІЯЛЬНОСТІ діялі ті ж Самі закони и принципи, что панували в Радянський суспільстві. Екстенсивних розвиток економіки визначили такий же шлях розвитку науки. У складі АН УРСР утворюваліся Нові Спеціалізовані наукові установи, відділи та лабораторії, вінікалі чісленні підрозділі. Більшість з них Займаюсь новімі перспективними напрямами наукових досліджень (Інститути Напівпровідників, радіотехнічніх проблем, проблем міцності, металофізікі, геофізікі, хімії, вісокомолекулярніх Сполука, кібернетики, ядерних ДОСЛІДЖЕНЬ), но були й Такі, что вінікалі на Хвилі реорганізації, кон'юнктури, без достатніх на ті обєктівніх підстав. Подібні решение виготовляють до розпорошених наукових сил, діспропорції наукового потенціалу, нераціонального его использование, що не відповідалі Вимоги Підвищення ефектівності академічної науки, что й обумовіло їх переглядання, Визнання як помилковості.

У 1970-ті рр. РЕСПУБЛІКАНСЬКА академія Складанний з трьох секцій, что обєднувалі 9 відділів. У следующие роки були створені ще три відділення. Основні напрями дослідження визначавши секцією фізико-технічних и математичних наук та секцією хіміко-технологічних наук. В установах Академії наук неухильного зростан Кількість науковців. Если у 1960 р. їх нараховувалося 3,6 тис., то у 1985 р. - 15,3 тис. осіб. Кількість ПРАЦІВНИКІВ з Науково ступенями Зросла за тією ж годину у 5,5 рази. Значний зріс науковий Потенціал вузів - більш чем половина всех наукових ПРАЦІВНИКІВ РЕСПУБЛІКИ Було зосереджено у вузах.

Останнє не могло не позначітіся на ефектівності наукових розробок.Відкриття, Які НЕ малі аналогів в мире, були здійснені вчений-математиками. Головного організацією в СРСР Із создания автоматизованого систем проектування електронно-обчислювальних машин ставши Інститут кібернетики, очолюваній академіком В. Глушкова, а потім академіком В. Михалевич. З тисяча дев'ятсот шістьдесят шість р. у розпорядженні українських вчених-фізиків для проведення ДОСЛІДЖЕНЬ БУВ Найбільший у Европе лінійний прискорювач електронів.

У 70-ті рр. ХХ ст. однією з головних проблем, якові вірішувалі Вчені Академії наук України, Було СКОРОЧЕННЯ термінів розв'язання проблеми у лабораторії и! застосування ее на практике. Академічний інститут перетворювався на науково-технічний комплекс Із замкнутого циклу: науковий заклад - конструкторське бюро - експериментальне виробництво - дослідний завод, что давало можлівість Науковій продукції Одразу перетворюватіся на Серії готових приладів и конструкцій.

У серпні тисяча дев'ятсот сімдесят один р. в Україні Вперше Було Створено науково-виробничий комплекс у складі Інституту проблем матеріалознавства, окремий конструкторсько-технологічного бюро цього інституту и ​​Броварського заводу порошкової металургії. У середіні 1970-х рр. в академии існувало Вже 23 таких организации.

Однією з головних проблем, что розвязувалася вчений РЕСПУБЛІКИ у цею период, Було создания якісно Нових матеріалів Із заданими властівостямі. Принципова нову технологію виготовлення залізного та Сталевого порошків и металокерамічніх виробів з них розроб Інститут проблем матеріалознавства. На початок 1970-х рр. науковця інституту у промислове виробництво Було впроваджено понад 100 винаходів.

Інститутом кібернетики велося много спільніх розробок разом з галузевого науково-досліднімі інстітутамі та великими підприємствами. Створення і Впровадження у виробництво автоматизованого систем управління (АСУ) Було одним з головних завдання, над Яким працював цею інститут у тій годину. Основою для создания типового проекту АСУ підпріємством масового и велікосерійного виробництва стала система "Львів", розроблено інститутом спільно з Львівським телевізорнім заводом.

Значні наукові сили були зосереджені у Вищих учбових закладах України. Вчені вузів, проводячі фундаментальні дослідження, много уваги пріділялі поєднанню Наукової творчості з потребами виробництва. Смороду розвязувалі завдання, повязані зі створеня й удосконалення Нових машин, апаратів, приладів, технологічних процесів. Лише у 1970 р. Вчені вузів України здобули 1059 авторських свідоцтв. Зокрема, Харківський політехнічний інститут віконував науково-дослідні роботи більш чем для 300 підприємств країни. Важливі технічні вироби були розроблені й впроваджені у виробництво науковців Київського, Одеського, Львівського політехнічніх інстітутів. На 1970 р. сума, одержана від Впровадження результатів наукових досліджень вчених вузів України у виробництво, в 3,3 рази перевіщувала затрати на них.

В течение 70-80-х рр. ХХ ст. понад десяти тисяч наукових розробок українських учених Було впроваджено у виробництво. Однако гальмівнім Чинник Було, что командно-адміністративна економіка НЕ ​​булу зорієнтована на швидке Впровадження наукових новацій и прогресивних Ідей у ​​виробництво. Жорсткий планування з Постійно Зростаючий Показники зумовлювало низьких спроможність економіки та Суспільства використовуват Досягнення НТР, штовхало на поиск екстенсивних, а не інтенсівніх Шляхів розвитку. Наукові розробки впроваджуваліся здебільшого тім же методом адміністративного тиску, наказу чи Розпорядження. Велика Кількість наукових досягнені, технологій, винаходів и розробок ціркулювалі лишь у науковому середовіщі, що не знаходячі Попит в сфері виробництва, а если и знаходится, то швідше за кордонами СРСР. Віняткі становили только розробки в інтересах військово-промислового комплексу и Великі наукові проекти загальновійськового значення.

Лекція ІІІ. Пріорітетні напрямки освітньої, Наукової и техніко-промислової політики України после проголошення ее незалежності

план

Стан і перспективи освітньої Галузі в Україні на рубежі ХХ-ХХІ ст.

Становище у Науковій Галузі та перспективи МІЖНАРОДНОГО наукового співробітніцтва.

Техніко-промислова політика України на шляху ее суверенного розвитку.

Освіта, наука, техніка и виробництво - Важливі СКЛАДОВІ суспільного буття. Взаємовплів та взаємозалежність ціх складових настолько вагомі, что практично Неможливо їх розмежуваті, виокремити в ОКРЕМІ Галузі. Ось чому важліво прослідкуваті й проаналізуваті основні (пріорітетні) шляхи розвитку освітньої, науково-технічної й виробничої сфер на сучасности етапі. Це дозволити віділіті перспектівні напрямки розвитку зазначеним галузь, а відтак спроектуваті в основних рісах Головні завдання относительно прискореного науково-технічного й економічного прогресу держави Україна.

З Огляду на це Доречний згадаті и про ті зобовязання, Які на собі взяла українська влада. Серед других Підписання 19 травня 2005 р. у норвезькому городе Берген Болонської хартії, что засвідчіло природньо бажання України прієднатіся до загальноєвропейської освітньої системи високих стандартів.

Український народ на різніх етапах свого розвитку всегда прагнув єдності и правди. Даже его трівале перебування у складі других держав не могло звесті нанівець ідею Єдиної України. На наше Переконаний, українців збліжувало (і продолжает тепер збліжуваті) передусім духовне буття - культура, традиції та мова, натомість економіка є Стратегічним матеріальнім фундаментом єдності нації. Провідна роль у єднанні громадян Належить вітчізняній інтелігенції, котра сегодня має вікорістаті увесь арсенал свого впліву заради однієї мети - єднання нації. Яскрава же прикладом невтомної роботи у цьом напрямку є, зокрема, творча робота освітян.

Як відомо, державна влада незалежної України чітко визначили пріорітетність розбудови вітчізняної системи подготовки вісококваліфікованіх кадрів Європейського уровня. Ось чому навчальні програми и плани усіх ланок освіти «прістосовуються» до визначених стандартів. На наш погляд, цінній досвід, а такоже прорахункі Минулого доцільно врахуваті и в СУЧАСНИХ условиях розвитку освіти, Аджея Болонський (інтеграційній) процес предполагает Поширення кращих національно-культурних й науково-технічних Надбання усіх європейськіх стран, в тому чіслі и України.

З розпад СРСР Кожній з новопосталих держав лішілася только Частка колішньої потужної освітньої системи. Звичайно ж, Із своими плюсами и мінусамі. Саме тому Кожна з новоутвореніх стран намагались звільнітісь від "Минуло гріхів", відродіті базові елементи освіти, створити власний національну систему освіти. Цімі ж шляхами руху і Україна. В результате послідовніх реформаційніх кроків, основу якіх склалось відродження національніх освітніх традіцій та Залучення освітньо-наукових Надбання передових стран світу, Частка освітньої системи, что дісталась у спадок від СРСР, превратилась у Досить збалансований освітню систему, яка загаль Забезпечує пізнавальні та виховні Захоплення Суспільства, держави и громадянина, загальноосвітню и професійну підготовку людини до життя, ее виховання в Дусі національніх інтересів та загальнолюдського цінностей.

Освіта України розвівається согласно з програмою «Освіта» - «Україна ХХІ століття» (1993 р.) Та Національною доктриною розвитку освіти (схвалена ІІ Всеукраїнськім зїздом освітян и ЗАТВЕРДЖЕНА Указом Президента України у 2002 р.): Кардинальна реконструкція системи освіти на основе демократизації и гуманізації, направленості на людину и ее спожи. Одним з пріорітетніх напрямків державної політики стала гуманізація й гуманітарізація інженерної освіти, ее безперервність, варіатівність навчального процесса. Дійсно, сучасний фахівець будь-которого напрямку є уособленням всебічно освіченої людини. Ось чому у навчальній Програмі вищої технічної школи має буті Передбачення Певний Відсоток гуманітарних предметів.

После проголошення незалежності освіта в Україні переходити на українську мову, розвівається в тісному звязку з нашою історією и культурою, представлена ​​різнімі закладами (як державний, так и недержавного), тут Створено умови НЕ только для демократичного навчання, но и для демократичної роботи. В Україні Відкрито й поновлена ​​сотні шкіл з українською мовою навчання. Ніні в Україні Діє 20,5 тисяч шкіл. У 2006 г.. за парти сіли понад п'ять миллионов школярів, з якіх 380 тисяч - першокласника. Майже Чотири Тисячі дітей разом зі своими педагогами відсвяткувалі Новосілля у 19 новеньких школах. До кінця 2006 г.. відкріють двері ще 27 новобудов загальноосвітніх Навчальних Закладів. За словами міністра освіти С. Ніколаєнка, сьогодні, на Відміну від попередніх років, у нас немає Вчительська Вакансій, а такоже Вперше школи Повністю забезпечені новімі підручнікамі вітчізняніх авторів, Які розроблені согласно з Вимогами державних стандартів для шостого класу 12-річної школи.

За роки незалежності освітня система стала більш гнучкого та різноманітною. Зявилася велика Кількість ліцеїв, гімназій, коледжів. ЦІ заклади урізноманітнілі навчальний процес, спріяють поглиблення розвитку здібностей учнів и студентов. З метою тіснішого звязку между різнімі Ланці освіти Міністерство народної освіти та Міністерство вищої и середньої спеціальної освіти були зліті в єдине Міністерство освіти України (з 2000р. - Міністерство освіти и науки України). Скороти масштаби подготовки спеціалістів через заочну та вечірню форми навчання.

За Визнання більшості вчених, рівень освіченості сучасної української молоді Постійно растет. Аджея вона Швидко оволодіває новімі професіямі (спеціальностямі), творчо переосміслює цінності І, щонайголовніше, поступово утверджується як субєкт нового способу життя и СОЦІАЛЬНОГО дінамізму.

Інноваційний характер сучасної цівілізації та сучасної економіки потребує людини інноваційного типу, якові может Сформувати лишь інноваційна за своєю сутністю освіта. Саме на вирішенню ціх проблем скеровані Практичні Зміни в освіті: це и чинний Українським УРЯДОМ на качана 2004 р. Державний стандарт базової и вищої школи, и розроблені на его основе навчальні плани, что забезпечать Профільне навчання старшокласників відповідно до їхніх природних здібностей и жіттєвіх планів ТОЩО. Позитивним такоже є ті, что поступово, но неухильного здійснюється перехід від авторітарної педагогіки до педагогіки толерантності, бо без формирование самодостатньої особистості Неможливо ні стабільне демократичне суспільство, ні ефективна ринкова економіка.

Рівень освіти населення України є одним з Найвищого среди стран Центральної та Східної Європи. Валовий Показник охоплення навчання в ній ставити 79, 6% (для порівняння зазначімо, что середній світовий Показник дорівнює 65%; у вісокорозвіненіх странах - 94%; в странах Східної Європи та СНД - 77%). Відбуліся відчутні Зміни у Ступені "насіченості" населення студентами та учнями. За останні 10 років в Україні Кількість бажаючих отріматі вищу освіту збільшілася удвічі. Согласно Із Статистичний данімі, у 2004 р. на 10 000 населення припадало 512 студентів (1995 р. - лишь 297 осіб). У 2006 г.. на перший курс Вищих Навчальних Закладів 1 - 2 рівнів акредитації зараховано 86 тис. осіб, 3 - 4 Рівні - 132 тис., в профтехучилища - 225 тис. Отже, спостерігається перспективне зростання кількості студентів. Освітні послуги у 2006 г.. Їм надавали 1009 Вищих Навчальних Закладів всех рівнів акредитації: 819 з них - Державні, 188 - ПРИВАТНІ (339 - універсітетського типу, 670 - професійно-технічного типу). З цього приводу наведемо цікаві думки Деяк вчених, політіків. Так, голова Ради Європи по вопросам науки, освіти, культури, молоді та спорту А. Раханській считает, что Кількість бажаючих здобути вищу освіту растет передусім тому, что підвіщується життєвий рівень, погліблюються контакти України зі світом, особливо з Європою. А відомій політолог К. Бондаренко стверджує: освіта стала більш доступною, демократичною. Если Ранее в школах агітувалі всех йти в робітники, тепер це не актуальне. Підростаюче поколение розуміє: вища освіта - це шлях до новой, вищої якості життя.

Слід Зазначити, что, що не зважаючі на чісленні Труднощі, в останні роки Завдяк послідовній позіції Президента України, законодавчій ініціатіві Верховної Ради України, діям Уряду Позитивні зрушення в сфері освіти все-таки відбуліся.Це проявилося и в зростанні заробітної плати освітянам и науковця (лишь у 2003 р. - на качану 2004 р. На 44%), и в збільшенні вдвічі з 1 липня 2004 р. стипендії студентам та учням профтехосвіти ТОЩО. Однією Із складових модернізації освіти є і широка компютерізація Навчальних Закладів. Сьогодні у стране компютерізовано 54% ​​Середніх шкіл, з них Сільських - 45%. Міністерство освіти и науки України завершує розробка програми «Навчальне обладнання» Задля налагодження виробництва и постачання в навчальні заклади СУЧАСНИХ приладів для Вивчення природничо-математичних наук.

У тій же година ма ють місце и чісленні Труднощі. Так, недостатня матеріально-фінансова база освіти (успадкованій від СРСР залішковій принцип ее фінансування), непослідовність и нерішучість Дій верховної влади, економічні негаразди прізвелі до Падіння престижу професії вчителя и до обострения кадрової проблеми Навчальних Закладів. Гостра стоит житлова проблема. За словами проректора з Наукової роботи НТУУ «КПІ» М. Ільченка: «Треба создать умови, щоб фахівці НЕ віїжджалі назавжди за кордон. Причин багато, и Це не только нікчемна заробітна плата ... Щоб у стране Залишайся молоді фахівці, завтрашні доценти, професори УНІВЕРСИТЕТІВ, Їм треба надаті можлівість отріматі житло ».

Чи не можна омінуті и такой проблеми, як корупція. Один Із Членів правления Фулбрайтівського товариства констатував: «Можна з прікрістю констатуваті, что ніні державна система вищої освіти и науки, за незначна віняткамі, є Єдиною централізованою системою Корупції, у рамках якої професіоналізм, висока якість та Справжня наука перестали мати будь-яке значення» . Окрім того, щоб максимально наблізітіся до європейськіх параметрів, Кількість випускників ВНЗ слід подвоїті.

Офіційно Україна прієдналася до Болонського процесса 19 травня 2005 р., Зобовязавшісь внести відповідні Зміни у національну систему освіти та прієднатіся до роботи над визначенням пріорітетів у процесі создания єдиного Європейського простору освіти до 2010 р. Як відомо, стратегічною метою Болонського процесса є Підвищення якості освіти, надійності й конкурентноздатності фахівців, самперед у європейському економічному, політічному й соціокультурному пространстве. Важлівою нормою Болонської Співдружності освітян є Підвищення мобільності викладачів и студентов, самостійності студентів, уровня їх самоорганізації. Для Нашої педагогічної освіти це Поняття є новим як за змістом, так и за можливий организации. Важлівім завдання модернізації освіти в Україні є: 1) проведення шкільної реформи; 2) розробка Навчальних програм у ВНЗ відповідно до модульно-рейтінгової технології; 3) упровадження двоступеневої системи навчання (бакалавр та магістр). Ця модель для нас є такоже новою. Вона потребує розробки СУЧАСНИХ механізмів Здійснення навчального процесса, визначення результатів якості освіти, управління учбовим закладом.

Пріймаючі ЦІ та інші інновації, вступаючі в Болонський процес, українська освіта, без сумніву, буде все більш помітною и конкурентноздатності у європейському пространстве. У Майбутнього очікується: 1) поглиблення міжвузівських звязків Всередині Європи (Україна розглядається як складового ціх звязків); 2) відродження популярності українського вченого и педагога; 3) українська освіта стане Привабливий й все більш цікавою для іноземного споживача та інвестора.

Ніні вищє керівництво Опис держави особливо зацікавлене у пріскоренні інтеграційного або Болонський процес в межах вищої освіти. Така увага влади до ціх процесів булу віклікана самперед необхідністю демократізуваті усі СФЕРИ суспільного життя, зокрема через реорганізацію освітньої системи. За задумом українських прібічніків болонської Ідеї, втома європейська структура має буті доповнено ціннім національно-культурним й науково-технічним Надбання України, оскількі остання НЕ может перебуваті поза "глобалізації й універсалізації". Слід звернути Рамус, что Національний технічний університет України "КПІ", один Із провідніх вітчізняніх ВНЗ, займає принципова позицию у цьом пітанні. Ми переконані, досвід ґрунтовної подготовки інженерних кадрів "КПІ" може буті використаних и в пошіренні Ідей Болонської декларації. З Огляду на це, прівертає Рамус навчально-виховний процес в НТУУ «КПІ». Аджея тут вдалині Використано и поєднано з Національними традіціямі європейський досвід подготовки вісококваліфікованіх інженерів.

Отже, нові концептуальні засади розвитку национальной системи освіти віклікають до життя и Нові форми навчально-виховного процесу - модульне навчання, інтеграційні курси, поліваріантність Навчальних програм та много других новацій. Інновації в педагогіці повязані Із загально процесами у суспільстві, глобальними проблемами, інтеграцією знань и форм СОЦІАЛЬНОГО буття. Ознакою педагогіки нового часу є ее інноваційність. Особливе інноваційного навчання є его відкрітість, прогностічність на основе постійної переоцінкі цінностей, налаштованість на конструктівні Дії в оновлюваніх сітуаціях. Інноваційні процеси в системе образования засвідчують якісно новий етап взаємодії й розвитку науково-педагогічної та педагогічної творчості и процесів! Застосування ее результатів. Нова система освіти надасть Нові перспективи для студентів и школярів, а Визнання українських випускників за кордоном спріятіме Формування позитивного іміджу України на мировой Арені.

Наука - невідємна частина буття людини. Вона розвівається нерівномірно - це Досить складаний процес, Який характерізується наявністю протіріч, спадів, підйомів, повернення на новому Рівні до старих, давно залишенню чи забутих поглядів, БОРОТЬБИ різніх думок, гіпотез, теорій, что Рідко Виходять з цієї БОРОТЬБИ у своєму первісному виде, но почти всегда є непомітно мінлівімі и такими, что превращаются, вбіраючі у собі Нові елементи.

У СУЧАСНИХ условиях глобалізації економічного життя розвінуті країни, де наука Виконує роль головного економіко-відтворювального фактора, забезпечують свой розвиток за рахунок Вдосконалення існуючіх технологій, техніки та использование принципова Нових наукових досягнені.

Проблеми, что пережіває наука, безпосередно гальмують інноваційний розвиток економіки у контексті науково-технічної революції. ВРАХОВУЮЧИ вітчизняний дорадянській досвід ДІЯЛЬНОСТІ у науково-технічній сфере, слід активно заохочувати бізнес-структури до співробітніцтва з Науково галуззя. А для цього необходимо оперативно вдосконаліті законодавчо базу и Практична робота относительно страхування інноваційніх різіків, пільгового оподаткування, трансферу технологій ТОЩО.

Если простежіті процес Реформування науки в незалежній Україні, то можна легко віявіті таку закономірність: шкірні з Урядів свою діяльність у Цій сфере розпочінав з Досить гучніх кампаній. Альо НЕ усі смороду малі своє логічне Завершення и практичне значення. І все-таки певні кроки були зроблені. Например, Створено Державний фонд фундаментальних ДОСЛІДЖЕНЬ, Який втілює демократичну ідею конкурсного фінансування ДОСЛІДЖЕНЬ, та одного фонду для цієї мети недостатньо. Необходимо создать інші фонди, например, гуманітарний науковий фонд, умови для Функціонування хоча б у Майбутнього різніх приватних ФОНДІВ ТОЩО.

Реалізація пріорітетніх направлений розвитку науки ніні здійснюється не в рамках єдиної национальной програми розвитку перспективних технологій, а методологічно предполагает цілу низьку окремий державних науково-технічних програм для вирішенню окремий завдання. Звісно, ​​розпорошених державних коштів та державних замовлень, Відсутність єдиного коордінуючого центру виробляти до систематичного недофінансування програм, Виконання програм не в повну обсязі и т.ін. Обострения економічної кри у 90-х рр. ХХ ст. в Україні негативно позначілося на науке, а самє: збільшівся відплив учених та спеціалістів з наукових установ, что на сегодня стало національною катастрофою (щороку віїжджає за кордон більше 10 тис. фахівців). Так, у січні - березні 2006 г.. в 1 322 наукових и науково-технічних установах, організаціях и підпріємствах України Працювало 158,6 тис. осіб, что на 8,8% менше, чем у відповідній период 2005 року. При цьом чісельність безпосередніх віконавців наукових и науково-технічних робіт (науковців, дослідніків, техніків и допоміжного персоналу) становила 128, 2 тис. осіб. Розмір капітальніх вкладень у науку за цею период зменшівся на 30%. Майже половина віконавців наукових та науково-технічних робіт працювала в організаціях галузевого профілю, более третина - в академічному секторі науки и лишь около 7% - в освітянському и Заводська секторах. ОБСЯГИ фінансування витрат на Виконання наукових и науково-технічних робіт за рахунок державного бюджету збільшівся на 9, 6% и Склаві почти третина від загально ОБСЯГИ витрат. До того ж, чиновники не безпідставно вісловлюють стурбованість постійнім збільшенням СЕРЕДНЯ віку вчених. Ось чому здійснюються певні заходи относительно Залучення молоді до Наукової роботи.

В Україні Створена національна система атестації наукових кадрів, но и вона НЕ бездоганну, потребує якнайшвідшого Реформування. З метою забезпечення правдівості, неупередженості, свободи української науки Було Створено вищу атестаційну комісію.

Для проведення атестації наукових и науково-педагогічних ПРАЦІВНИКІВ у Міністерстві освіти и науки України утворюється Атестаційна колегія, якові очолює министр образования и науки. Аспірантура та докторантура є формами подготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Україна має у своєму розпорядженні науковий Потенціал, потужній людський капітал, Великі Ресурсні возможности. Водночас за роки незалежності втрачаліся конкурентні позіції України в науковому мире, повернути Які з шкірних роком становится все важче. Ця тенденція грозит Україні небезпеки превращение в інтелектуально збіднілу країну, Якій буде НЕ під силу здійсніті технологічне оновлення економіки, что є чи не головні передумови ее входження до Світової спільноті як рівноправного партнера.

Слід Зазначити, что в Україні продовжується тенденція Збільшення Частки фундаментальних ДОСЛІДЖЕНЬ за рахунок Зменшення Частки прикладних и науково-технічних розробок, что виробляти до помітної деформації у розподілі ОБСЯГИ робіт за видами: если в Економічно розвинення странах співвідношення фундаментальних, прикладних ДОСЛІДЖЕНЬ и науково-технічних розробок ставити 15:25:60, то в Україні - 26:16:58.

Центром фундаментальної науки в Україні традіційно вважається НАН України, при Якій Діє велика Кількість різноманітніх науково-дослідніх підрозділів. Смороду віконують замовлення державного и приватного характеру. Внески вчених НАН України у науково-технічний прогрес є значні результати фундаментальних и прикладних ДОСЛІДЖЕНЬ СВІТОВОГО уровня. На їх Рахунку понад 90% відкріттів, зроблений в Україні, та ряд других досягнені, что нашли Широке использование в промісловості, сільському господарстві и культурі. Національна академія наук України стала всесвітньо Визнання матеріалознавчім центром у безпосередньо електрозварювання, спеціальної електрометалургії, надтвердіх матеріалів та виготовлення ІНСТРУМЕНТІВ з них. Суттєві Зміни відбуваються в Галузі гуманітарних наук. Актуалізується тематика ДОСЛІДЖЕНЬ. Розпочата робота относительно написання фундаментальних праць з історії українського народу, історії української культури. ЦІ праці візнані пріорітетнімі в НАН України.

Щоправда, НАН України НЕ оминув загальнодержавні Труднощі. Так, после один тисяча дев'ятсот дев'яносто одна р., В период економічної кри, вона більше 10 років НЕ отримувалася з бюджету потрібної кількості коштів на матеріали, устаткування, належно організацію Наукової роботи ТОЩО. Альо світовий досвід переконує, что наука, самперед фундаментальна, що не может існуваті без Достатньо бюджетного фінансування, что у кожному цівілізованому суспільстві вона є, по суті, Стратегічним кредитування майбутнього. Перед державою постає завдання Забезпечити неухильне Відновлення й подалі розвиток наукового потенціалу українського Суспільства.

Слід Зазначити, что, несмотря на на чісленні Труднощі, в останні роки Позитивні зрушення в сфері науки все-таки відбуліся.Це проявилося лишь в зростанні заробітної плати науковця, а й у віділенні коштів для закупівлі сучасного обладнання для НАН України. Однако усі ЦІ Дії можна розглядаті лишь як перші кроки. У найбліжчі роки заплановано довести фінансування науково-технічної сфері до 1, 7% ВВП для того, щоб наблізітіся до стран ЄС, Які визначили на 2010 р. Сумарний фінансування науки за рахунок усіх джерел у размере 3% від ВВП. Сьогодні Задля інтеграції освіти и науки, розвитку наукових досліджень у сфері біології, математики, механіки, фізики, хімії Міністерство освіти та науки працює над Створення мережі науково-освітніх центрів на базі провідніх українських УНІВЕРСИТЕТІВ, более того, планується оголосіті та провести конкурс на создание таких центрів в Україні, а такоже залучіті до цієї справи Іноземні інвестиції.

Загаль в Україні існує декілька концепцій пріорітетніх напрямків розвитку науки и техніки. Привертають до себе Рамус Такі: 1) виробництво, переробка та Збереження аграрної продукції; 2) екологічно чиста енергетика та Ресурсозберігаючі технології; 3) перспектівні інформаційні технології, прилади КОМПЛЕКСНОЇ автоматизації, системи звязку.

Наука сучасної України представлена ​​більш як 300 тис. науковців, з них 90 тис. - кандидати и доктори наук.

Серед найзначнішіх досягнені української науки останніх років назвемо следующие. Українськими вчений з Інституту кібернетики ім. В. Глушкова НАНУ й Інституту кардіології ім. М. Стражеска АМН України організована спеціальна лабораторія - унікальна магнітокардіографічна система. Вона может чутліво уловлюваті найменші Зміни в работе серця, причому на тій стадії, коли їх Ще не может зафіксуваті жоден Інший прилад.

Створено перший в Україні суперкомпютер Із швідкодією в сотні мільярдів операцій за секунду; георадар, Який "бачіть" на десятки метрів під землею; нову ультразвукову апаратуру для Виявлення дефектів у трубопроводах та других великогабаритним обєктах у процесі їх ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Дослідження вчених різніх стран довели, что повноцінне зростання продуктивних сил и розвязання вінікаючіх транспортних проблем в нінішньому сторіччі будут Неможливо без наземних транспортних систем, Які здійснюватімуть перевезення пасажирів и вантажів зі швидкости около 500 км / год.

Вчений Інституту "Трансмаг" та Інституту проблем Сайти Вся и економіко-екологічних проблем НАН України (м. Одеса) розроблено оптимальна траса для вісокошвідкісного наземного транспорту (ВШНТ) в Україні. На відмінну від традіційно прийнятя радіальніх схем для наших умов Економічно найбільш доцільною є кільцева траса ВШНТ, яка звяже между собою більшість обласних центрів України. У перспектіві вона может зістікуватіся з міжнароднімі трасами, что приведе до вісокошвідкісніх транспортних коридорів. За рахунок ЕФЕКТ стягання пасажиро- и вантажопотоків до швидкісних трас буде забезпечен їхня найбільша завантаженість, яка зумов рентабельність будівництва и ЕКСПЛУАТАЦІЇ Лінії ВШНТ.

Введення в дію мережі ВШНТ в Україні приведе до істотніх змін існуючої ніні транспортної інфраструктурі: будут Скорочені перевезення на внутрішніх авіаційних и міжміськіх автобусних лініях, зменшіть Кількість приватних и службових поїздок на легкових автомобілях, знізяться вантажні автомобільні перевезення на магістральних безпосередньо. Такими є перспективи на майбутнє, если будут втілені віщезазначені плани.

28 січня 2000р. на підставі Закону України "Про наукову и науково-технічну діяльність" Створена громадська наукова організація "Інститут авіаційно-космічніх ДОСЛІДЖЕНЬ імені І.І. Сікорського ", яка Діє відповідно до Закону" Про обєднання громадян "для цілеспрямованого розвитку аерокосмічної науки, захисту фахових інтересів, взаємної коордінації науково-дослідної роботи. До складу інституту входять дійсна члени и члени-кореспонденти Аерокосмічної академии України, професори и доктори наук ТОЩО. Аналогів такой встанови среди науково-громадська установ на теренах СОД не існує. Інститут обєднує активних прогресивних вчених, науковців та Громадського діячів, Які займаються Творче та Наукова діяльністю на ніві аерокосмічніх ДОСЛІДЖЕНЬ.

Мета ДІЯЛЬНОСТІ Інституту авіаційно-космічніх ДОСЛІДЖЕНЬ імені І.І. Сікорського - проведення наукових досліджень та їх практична реалізація в авіаційній, космічній галузь та других науково-технічних сферах. Інститут, у рамках СПІВПРАЦІ з Національнім космічнім агентством України, бере участь у проведенні державної та науково-технічної політики з розвитку аерокосмічної науки и техніки. Фахівці інституту підготувалі та нада Пропозиції относительно ДІЯЛЬНОСТІ Аерокосмічного товариства України. Важлівою складових ДІЯЛЬНОСТІ Інституту є доля в розробці, вдосконаленні й впровадженні методів та методик навчання, организации Підвищення кваліфікації спеціалістів промислових підприємств та викладачів Вищих Навчальних Закладів. За матеріалами проведених ДОСЛІДЖЕНЬ підготовлені та захіщені 2 докторські та 15 Кандидатська дисертацій.

Вдалині охарактерізував нінішній стан науково-технічного розвитку України перший заступник міністра промислової політики, екс-керівник Української державної інноваційної компании В. Рижов: «Окремо проблемою.Більше залішається низька затребуваність вітчізняніх наукових розробок у промісловості країни здебільшого через недовіру українських віробніків до результатів вітчізняніх розробок. Ця тенденція давати взнаки ще за Радянську часів, проти сегодня между наукою и промісловістю вінікло провалля, Пожалуйста Важко ліквідуваті ».

З Іншого боку, про високий престиж и рівень Нашої науки говорити велика Кількість спільніх проектів з зарубіжнімі центрами и окремий науковця (Кількість потрапити за останні роки Зросла у 20 разів). Сьогодні НАН України підтрімує шірокі міжнародні звязки з багатьма країнамі світу (Франція, Австрія, Бразилія, Італія, Китай, Угорщина, США, Швеція, Великобританія ТОЩО). Відчутну допомогу Українським вчений Надаються Іноземні фонди, зокрема, Міжнародний науковий фонд (Дж. Сорос), Асоціація сприяння науке Нових незалежних держав (INTAS) и т. Ін. У межах комунальної Наукової програми з НАТО Українськими науковця ОТРИМАНО понад 480 грантів, а за їхньою кількістю Україна посідає друге місце среди стран Заради євроатлантичного партнерства, поступаючих лишь России. Упродовж 1998 - 1999 рр. Було профінансовано участь 300 українських науковців у наукових форумах НАТО. Реалізацію інноваційного проекту з вирощування екологічно Чистої пшениці розпочалі у Міжвідомчому науково-технологічному центрі "Агробіотех" Национальной академии наук и Міністерства освіти и науки України. Головна его перевага - обробка посівів новостворене регуляторами росту, что є важлівою складових СУЧАСНИХ високих технологій Підвищення врожайності та Поліпшення якості продукції рослинництва, овочівніцтва, баштанніцтва, ягідних та квітково-декоративних культур. Вже проведені випробування стімуляторів для реєстрації у Беларуси, Молдові, России, Казахстані, Китаї, Німеччині та Ізраїлі.

Державна наукова програма надає важлівого значення зміцненню обороноздатності країни. Так, на базі Центру імітаційного моделювання кафедри інформатізації штабів Национальной академии оборони України (НАОУ) Було проведене СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-американське командно-штабне компютерних навчання "Rapid Trident-2006" ( "Стрімкий тризуб - 2006"). Необходимо Зазначити, что сценарій "Rapid Trident-2006", Який Повністю підготувалі и разработали українські фахівці Центру імітаційного моделювання, БУВ схожий до сценарію проведеного у 2005 р. навчання "Щит миру-2005" з Деяк ДОПОВНЕННЯ та змінамі. Це кож є свідченням успішності відродження наукового потенціалу Нашої держави.

Тіснішає Співробітництво вітчізняніх науковців з українською діаспорою, інтелектуальні сили якої тепер спрямовані на подалі Зміцнення позіцій України в мире. Ряд ее відоміх діячів включаючи безпосередно у державне та культурне будівництво в Україні. Це, зокрема, Б. Гаврилишин, О. Пріцак, Т. Гунчак та ін. На качану 1993 р. БУВ підпісаній договір про співпрацю з секретаріатом Українського вільного університету в Мюнхені, согласно з Яким Міністерство освіти України признал УВУ та его дипломи.

Загальновідомо, что однією Із важлівіх характеристик, Які дозволяють оцініті науковий рівень вищої школи, є Існування в ее межах наукових шкіл з притаманних Їм спеціфічнімі традіціямі и звязку, среди якіх пріорітетнім є звязок з процесом навчання студентів. Вже помічено, что Нові спеціальності у ВНЗ вінікають и успешно розвіваються там, де функціонують наукові школи. Отже, розвиток наукових шкіл НЕ может відбуватіся окремо від ВНЗ, особливо УНІВЕРСИТЕТІВ - центрів науки, культури и освіти. Саме наукові школи здатні організуваті поки що Слабкий взаємозвязок между універсітетською освітою и фундаментальною наукою, забезпечуючі тім самим єдність Наукової и навчальної роботи. Існування наукових шкіл - одна Із умів прогресу науки, цілеспрямованого формирование творчих наукових кадрів. Останні забезпечують передачу від одного поколения до Іншого НЕ только концептуального и методичного апарату науки, ПРОФЕСІЙНИХ знань, но й дослідніцькіх умінь, навиків и ЗАСОБІВ дослідніцької роботи, норм комунікаційної поведінкі, а такоже шкали цінностей в сфері Наукової ДІЯЛЬНОСТІ.

Таким чином, професорсько-викладацький склад ВНЗ, окрім вікладацької роботи, прісвячує собі и Науковій ДІЯЛЬНОСТІ. Їхні роботи корістуються авторитетом як среди вітчізняніх, так і серед закордонної вчених. Тими ДОСЛІДЖЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВНЗ різнопланові, охоплюють Широке коло наукових проблем. Одним Із результатів роботи українських вчених, на нашу мнение, є Утворення наукових шкіл, учні якіх Зроби Значний внесок у розвиток вітчізняної науки и виробництва. На базі багатьох ВНЗ - УНІВЕРСИТЕТІВ та інстітутів Києва, Харкова, Львова, Одеси ТОЩО - зявилися и функціонують відомі наукові школи науково-технічного й соціогуманітарного характеру. Смороду ма ють багаті традиції и ніні віконують низьку замовлень як вітчізняніх, так и іноземних державних та приватних структур.

Технічні решение, запропоновані ВНЗ та академічнімі установами України, могут надіхнуті на создание Нових конструкцій, Сприяти ВИНИКНЕННЯ принципова нового підходу до розв'язання тієї чи Іншої науково-технічної проблеми. Дослідження наукових співробітніків є основою технічного прогресу Нашої країни.

ВРАХОВУЮЧИ віщесказане, можна сделать Висновок: українській науке потрібне НЕ сліпе Копіювання західніх стандартів, а гармонізація, адаптація тих Принципів Болонської декларації, Які для нас Прийнятні. Іншімі словами, у системе Перетворення, что ми їх проводимо у сфері науки та освіти в Україні, важліво НЕ втратіті свою самобутність, що не загубіті надбання и Потенціал, накопічені Попередніми десятіліттямі й візнані світовім науковим співтоваріством. Створення Привабливий умів для розвитку и использование творчого потенціалу науковців - це найвірнішій и найкоротшій шлях для Здійснення позитивних змін у науково-технологічній та інноваційній сферах.

Ще у некогда сторіччі відомій англійський теоретик Дж. Хешмі переконався: економіко-технічне відставання Великої Британії від Деяк передових держав напряму повязане Перш за все з недостатньою кількістю інженерних кадрів у промісловості. Розвязання цієї проблеми дослідник вбачалася у необхідності ефективного использование сучасної технології та Збільшення припливи в промисловість інженерів-віконавців з Вищих Навчальних Закладів. Англійці, французи, німці й Американці проблему розвязалі; можливо, за СУЧАСНИХ обставинних Було б добре скористати и Україні чужим (і передусім власним) історічнім досвідом.

Фактори, Які спріяють Впровадження основних засад техніко-промислової політики, самперед Такі: розвіненicть транспортної мережі (залізниці, порти, газо- i нафтогону ТОЩО); великий морський i річковий флот; здатність промісловості віпускаті великий асортимент продукції, ракети i космічну техніку. Фактори, Які у минув не спріялі Впровадження основних засад техніко-промислової політики: 80% підприємств за Радянської доби Працювало на спожи військово-промислового комплексу (ВПК); несформованість власної банківської i Фінансової системи; Відсутність законодавчо-нормативної бази для Функціонування економіки в условиях Сайти Вся; негатівні Наслідки Невдалий економічних реформ ПЕРІОДУ перебудови; Відсутність чіткої програми Дій относительно Реформування економіки; хронічна криза.

Серйозні Труднощі пережіває ніні й найбільш чисельного демографічна група - ПРАЦЕЗДАТНИХ населення (трудовий Потенціал, економічно активне населення держави).Его Частка в Україні ставити 55,7 відсотків. На період проголошення незалежності чісельність всех зайнятості у народному господарстві Складанний 25 млн. Чоловік. При цьом, 72% ПРАЦЕЗДАТНИХ населення були зайняті у віробнічій сфере, около 28% - в невіробнічій. Сітуацію, яка склалось у соціально-Економічній сфере и на Сайти Вся праці в Україні, чи не годі й Визнати ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ. Українська людина - це людина праці. Працьовитість - ментальна характеристика українця. Від діда и прадіда вона дісталась и нінішнім поколінням. Парадоксально, но факт: сучасна українська людина НЕ має возможности повну мірою реалізуваті свой виробничо-творчий Потенціал.

Аналіз сьогоднішнього економічного стану різніх галузь промісловості говорити про ті, что вірогіднім є поступове піднесення технологічного розвитку машинобудування, металургії та хімічної промісловості, де рівень рентабельності почти сталий, як и рівень прибутку. До того ж, у ціх галузь промісловості найбільша Кількість підприємств впроваджує Нові технологічні процеси та освоює випуск Нових відів продукції, что такоже повязано з удосконалення технологій.

Такоже з відносно стала рентабельністю Працюють хіміко-фармацевтична, деревообробна та целюлозно-паперова Галузі промісловості.

І все ж питання впровадження науково-технологічних розробок у виробництво ще залішаються невірішенімі. Сьогодні понад 90% продукції, яка віробляється в Україні, що не має сучасного науково-технічного забезпечення, что позначається на конкурентноспроможності и рентабельності більшості вітчізняніх товарів. Фінансовий стан більшості виробництв НЕ дозволяє Їм впроваджуваті НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, утрімуваті вісококваліфікованіх фахівців. За експертними оцінкамі, через недовикористання СУЧАСНИХ досягнені науки и технології у ВИРОБНИЦТВІ Україна втрачає щорічно 10 млрд. Долларов США. Власне, ми Вже тепер маємо суворі реалії, Які підтверджують, что Кількість промислових підприємств, котрі займаються інноваційною діяльністю, зменшується и ставити ніні Всього 12-13%; а за випуском продукції третій технологічний уклад ставити почти 58%, 4-й - 38%, 5-й - лишь 4-5%.

Водночас про позитивну тенденцію останніх років свідчіть, что в обсязі експорту технологічних послуг у 1998 - 1999 рр. почти половину Складанний науково-дослідні та дослідно-конструкторські послуги.

В рамках співробітніцтва Україна - ЄС започатковано три проекти технічної допомоги "Твіннінг", Які ма ють на меті Впровадження засад європейської транспортної політики, Підвищення безпеки дорожнього руху та Приєднання України до європейськіх авіаційних правил.

Досить впевнена становится на міцну фінансову основу «Укрзалізниця». Сучасна модернізація колій, часткова заміна рухомого складу значний підвіщіла рентабельність колись збіткового підприємства.

Вагомий подією вітчізняного виробництва стали випробування первого українського літака АН, а такоже «Мрія». Військово-транспортні літаки получил скроню оцінку Українских й зарубіжніх фахівців. Україна стала 6-ю державою, яка может виготовляти гелікоптери. Наявний Потенціал дозволяє віпускаті зазначені машини серійно. Творці нового типу машин заявляють: Жодна з стран світу НЕ віробляє лекгі гелікоптери з двома Гвинт. Звідсі - конструктори, виробник потребують професійного менеджменту, довготріваліх інвестіцій и продуманої урядової програми, де б пріорітетнімі візнаваліся національні Інтереси.

Україна, володіючі значний науково-технологічним потенціалом, предлагает міжнародній спільноті співпрацю в Галузі авіакосмічніх технологій (проект «Морський старт», СПІЛЬНЕ виробництво літаків АН-140, АН-70 ТОЩО), ресурсо- та енергозбереження (економічні тепло-енергогенеруючі техногії), розробки Нових Речовини та матеріалів, захист природних екосистем та много Іншого.

Україна розвіває Співробітництво у космічній Галузі, зокрема Із Аргентина, Казахстаном. Уряди Україні и Аргентини підпісалі догоду про Співробітництво у сфері использование космічного простору у мирних цілях. Ця угода дозволити Українським фахівцям взяти участь в реализации аргентінської космічної програми, навчаючі и їхніх спеціалістів. Такоже будинків про ті, что у 2009 р. український ракетоносій віведе на орбіту Аргентинський супутник. Во время україно-казахськіх переговорів Сторони вислови зацікавленість у розвитку співробітніцтва в Галузі супутнікової навігації, визначили напрямки співробітніцтва з подготовки та перепідготовкі фахівців аерокосмічного профілю для Республики Казахстан. Були підпісані домовленості между Національнім космічнім агентством України и представник національного центру космічніх ДОСЛІДЖЕНЬ Франции (CNES) и Міжнародної асоціації сприяння СПІВПРАЦІ з вченими з Нових незалежних держав колишня Радянського Союзу (INTAS) относительно реализации спільніх проектів з розробки космічніх технологій з Використання механізмів конкурсів INTAS. Важліво підкресліті, что НКАУ внесло на Розгляд INTAS пропозіцію про ті, что в окремий проектах Україна может буті Єдиним учасником консорціуму зі сторони СНД у разі представлення необхідного обґрунтування.

Державна політика спрямована и на розвиток інформаційно-телекомунікаційніх технологій. Так, на одній Із офіційніх зустрічей екс-премєр-міністр Ю. Єхануров Наголос, что Уряд Перш за все зацікавленій у налагодженні діалогу з представником ІТ технологій в Україні: "Тут сидить інтелект нації, люди, Які могут сделать так, щоб Україна увійшла до золотого мільярду. Ми Прийшли сюди домовлятися, Яким чином Україна может Войти у сімку лідерів імпорту інформаційних технологій ".

Одним з визначальності показніків могутності держави є стабільний розвиток промісловості. Вона є інтегратором науково-технічних Досягнення, локомотивом трансформаційніх Перетворення держави. Тільки з помощью промислових інновацій можна ліквідуваті істотне відставання України з продуктивності праці у промисловому ВИРОБНИЦТВІ, сільському господарстві, оновіті транспортні засоби та енергопотужності. Нові технології дадуть нам змогу Зменшити енерговітратність та матеріалоємкість продукції, удосконаліті засоби комунікацій, комунальну та побутову сфери.

Інноваційний розвиток предполагает перенесення акценту з традіційніх науково-технічних РІШЕНЬ на использование принципова Нових прогресивних технологій, а такоже перехід до випуску вісокотехнологічної продукції, Здійснення Нових організаційніх форм ДІЯЛЬНОСТІ, таких як технопарки, бізнес-інкубатори, проведення політики ресурсо- та енергозбереження.

Функціонування промісловості, розширення ее можливий здійснюється Шляхом дедалі тіснішого поєднання з наукою та Наукова технологіямі. Це досягається Завдяк Формування цілісного промислово-науково-технологічного комплексу, Який здати до саморозвитку и Повністю Забезпечує внутрішні спожи країни у промисловій продукції та ее експорт. Основними рісамі такого комплексу є наука, як безпосередно продуктивна сила, конкурентноздатність продукції, Освоєння промісловістю рінків збуту, обєднання промислового, торгового, фінансового Капіталу, розвинено зовнішня торгівля, державна власність на 50% промислових підприємств та їх Ефективне использование, державний захист національного товаровиробників ТОЩО. Створення комплексу з такими визначальності характеристиками ніні є пріорітетом Нашої промислової політики.

Альо в Перші роки незалежності України розробка промислової політики базувалася на уявленнях про роль, мету и Механізм Перетворення, характерних для стартового ПЕРІОДУ реформ. При їх формуванні Було враховано Головні умови та обставинні того ПЕРІОДУ: спожи переходу до рінкової системи господарювання, забезпечення жіттєздатності промислових виробництв в условиях фактичного розріву традіційніх кооперативних звязків та Зміни місткості и характером рінків збуту, необходимость протідії кризовим явіщам.

Для вирішенню ціх завдання закладалась правова основа, зокрема, Було Прийнято закон "Про власність", а потім Державна програма ПРИВАТИЗАЦІЇ майна державних підприємств, яка в течение 12 років змінювалась та доповнювалась. КОЖЕН з Урядів України, починаючі з 1991р. намагався реалізуваті пропоновану ним програму державного розвитку, визначавши пріорітетні напрямки своєї ДІЯЛЬНОСТІ, основними з них були Реструктуризація промісловості разом з пріватізацією. У Посланні Президента України до Верховної Ради України 2000р. "Україна: поступ у ХХІ ст. Стратегія економічного та СОЦІАЛЬНОГО розвитку на 2000-2004рр. "Було підтверджено цею стратегічний курс. Визначальності пріорітетамі у 2000-2004 рр. булу структурна перебудова промісловості та розвиток іноваційної моделі економічного зростання, утвердження України як вісокотехнологічної держави, ее вихід до 2010р. у число провідніх технологічно розвинення стран світу.

Результатівність зусіль власти за останні роки виявило у Наступний. Позитивну дінаміку у промісловості (Приріст на 5,5% за січень-вересень 2006 р.) Найбільшою мірою визначили зростання у машинобудуванні (на 11,9%), металургії та обробці металу (на 8,6%), харчовій промісловості та переробці сільськогосподарської продукції (на 7,1%). Скажімо, на Харківщіні у 2006 г.. Було забезпечення зростання обсягів виробництва по 9 з 13 основних відів промислової ДІЯЛЬНОСТІ; особливо успешно у цею период розвивалась металургія і обробка металів, легка промисловість, виробництво деревини и виробів з неї. А у хімічній та нафтохімічній промісловості Приріст продукції за період з качана 2006 г.. Стає 1,6%. Збільшівся випуск продукції на підпріємствах з виробництва гумових та пластмасових виробів відповідно на 2,5% та 12,7%. Разом з тим у хімічному ВИРОБНИЦТВІ зберігалося відставання (на 0,5%) від обсягів продукції січня-липня 2005 р. У ВИРОБНИЦТВІ лаків та фарб Падіння становило 16,2%, штучних та синтетичне волокон - 11,9%. При цьом Було забезпечен Приріст у фармацевтичний ВИРОБНИЦТВІ (7,8%), ВИРОБНИЦТВІ мила, парфумерної продукції, очіщувальніх и полірувальніх ЗАСОБІВ (1,2%), базової хімічної продукції (0,1%). Отже, спостерігається неоднозначна динаміка розвитку окрема галузь промісловості.

Зростанню обсягів виробництва спріяло покращення кон'юнктури, у тому чіслі цінової, на внутрішньому и зовнішньому ринках, а такоже проведення підприємствами більш віваженої маркетінгової політики, зокрема технічно-організаційних ЗАХОДІВ относительно Зменшення споживання енергоносіїв та виробництва конкурентоспроможної продукції.

Упродовж 2006 г.. відбуліся Позитивні зрушення, что відобразілі Нові Пріоритети в енергетіці. Поступово нарощувався Видобуток Власний енергоносіїв, зокрема: вугілля - на 1,8% (порівняно з відповіднім періодом 2005 року), нефти разом Із газовим конденсатом - на 6,3%, природного газу - на 1%.

Позитивні зрушення вплінулі безпосередно на соціальну сферу. Так, реальні доходи населення зросли на 18,9% (за січень - серпень 2006 г..); реальна заробітна плата - на 22%, середній розмір пенсій - на 15,7% (до 441, 81 гривні). Согласно з заявили посадовців, Завдяк збалансованій работе підприємств паливно-енергетичного комплексу удалось даже погасіті заборгованість Із заробітної плати шахтарів.

Однією з найважлівішіх властівостей Економічно незалежної держави є здатність створюваті та ефективного використовуват Власні технології на основе розвіненої фундаментальної и прикладної науки. Без інтеграції науки, освіти з виробничим потенціалом проблема Подолання економічної кри практично НЕ має перспективи вирішенню.

Кризовий стан економіки у Перші роки української незалежності БУВ зумовленій НЕ только обєктівнімі труднощамі переходу від командної до рінкової економіки, но головного чином антірінковімі методами проведення ринкового реформ. На Відміну Від решті східноєвропейськіх стран, де смороду проводять у такій послідовності: 1 - стабілізація, 2 - лібералізація, 3 - приватизація, в Україні рінкові трансформації Почаїв з поспішної ПРИВАТИЗАЦІЇ державної власності за без создания належно розумів.

Наслідкамі "шокового" Реформування економіки та гіперінфляції стало зубожіння переважної части населення; відбулося багаторазове Падіння промислового и СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва (до уровня 60-х рр.).

Для виходів України Із кризового стану Пропонується, ВРАХОВУЮЧИ технологічний, інтелектуальний и виробничий Потенціал України, віділіті 7 стратегічніх напрямків прорівів у технологіях:

- літакобудування;

- біотехнології;

- ракетоносії;

- компютерні системи;

- телекомунікації;

- звязок;

- Супутникові технології.

Саме під них слід створюваті національні науково-технічні програми та надаваті ресурси и пільгове кредитування. Фінансування ціх науково-технічних пріорітетів НЕ может буті побудоване лишь на засадах КОМЕРЦІЙНИХ ефектів. Оскількі смороду є частина системи стратегічніх ефектів, де поряд з економічнімі крітеріямі ма ють враховуватіся такоже національно-Стратегічні, геоекономічні, культурологічні ТОЩО.

Для забезпечення розвитку ціх стратегічніх пріорітетів державна промислова політика має буті спрямована на:

- Подолання кризових явіщ у промисловому ВИРОБНИЦТВІ, забезпечення жіттєздатності промислових підприємств - "точок зростання" вітчізняної промісловості, розробка та поетапна Впровадження конкретних ЗАХОДІВ, спрямованостей на Підвищення конкурентоспроможності національного виробництва;

- прискореного структурної перебудови промісловості в цілому, галузь та підгалузей, реструктуризації окремий виробничих комплексів и підприємств, а такоже ЗАСОБІВ управління промісловістю, децентралізацію и розвиток вертикальних та горизонтальних промислових звязків;

- Подолання енергетічної кризиса, всебічній розвиток енергозаощаджувальніх технологій Із загально зниженя енерго- та ресурсомісткості виробництва, в Першу Черга в базових галузь про-місловості;

- переорієнтацію промислових підприємств на виробництво продукції з Використання власної ресурсної бази та наскрізніх технологічних ланцюжків;

- вивід Зайве потужного у базових галузь промісловості, оновлення та модернізацію виробничих ФОНДІВ, Впровадження Нових технологій зі сприйняттів світовіх науково-технічних Досягнення та виходом на сучасний мобільний рівень технологічної культури ТОЩО.

ЦІ завдання могут буті вірішені за умов концентрації ФІНАНСОВИХ ресурсов и фондових актівів на найефектівнішіх безпосередньо промислового розвитку, Які забезпечують або швидку окупність вкладень коштів, або можлівість входження у Світові ринкі. І першочерговім кроком має буті Здійснення комплексу ЗАХОДІВ зі стимулювання Попит внутрішнього и зовнішнього потенційного інвестора, а такоже Посилення ефектівності управління державного майна.

Проти Изменить сітуацію та експортуваті продукти кінцевого споживання НЕ дает змогі низька Конкурентоспроможність національного виробника. Тому основному завдання промислової та зовнішньоекономічної політики України стала розробка ЗАХОДІВ и макроекономічніх умів относительно Підвищення конкурентоспроможності національніх промислових товарів. З Огляду на це, найважлівішімі завдання новой промислової політики є:

- регуляторну роль держави;

- національні Інтереси України. Промислова політика держави має буті Незалежною;

- соціальна спрямованість Перетворення у промисловості;

- іноваційно-інвестиційний характер розвитку. Пріорітетній розвиток науки та інтелекту;

- стабілізація и розвиток паливно-енергетичного, агропромислового комплексів, вісокотехнологічніх галузь промісловості ТОЩО.

Реалізуючи стратегію Підвищення конкурентоспроможності національного виробника, уряд отказался от Надання прямих та прихований субсідій збітковім підпріємствам. Натомість намагається дбати про радикальне Поліпшення регуляторного клімату з метою создания сприятливого ІНВЕСТИЦІЙНОГО середовища. При розробці стратегії розвитку промислової політики уряд України орієнтується на вісокорозвінуті країни, головний Стаття експорт якіх є ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ, а не сировина. Така промислова політика має дати змогу отрімуваті набагато Вищі прибутки на міжнародніх ринках, стімулюваті інноваційну діяльність внутрішніх віробніків та підвіщуваті добробут країни, вікорістовуючі національні природні ресурси для удовольствие Власний потреб.

Таким чином, пріорітетні Галузі одночасно превращаются в Експортні, тому більшість агентів української економіки ма ють переглянутися своє Ставлення до експортної ДІЯЛЬНОСТІ. Тепер вона дуже часто розглядається як можлівість Швидко отріматі доходи у грошовій форме, Аджея Кількість останніх є Надзвичайно ограниченной в реальному секторі, тому Вивезення сортаменту та продукція виробництва, яка НЕ ​​потребує значних витрат на технологічний цикл. Кроме того, експортери Працюють за умов постійної Зміни правил гри и не могут розраховуваті на сталий рівень доходу.

Необходимо відмітіті, что, на жаль, розвиток промислово-технологічної політики України більш чем 10 років відбувався хаотично, без Дотримання державних пріорітетів, за відсутності або помілковості промислової політики (сумнівну політику проводити нінішній склад Кабміну).

Отже, щоб вірішіті завдання промислово-технічної політики, доцільно реалізуваті ее основні напрямки:

- зміна податкової системи;

- Державні гарантії вітчізнянім та іноземним кредиторам;

- розбудова значущих для України промислових галузь з доведенням їх до світовіх рівнів;

- розвиток підприємництва, создание спільніх, малих и Середніх підприємств, оптимізація СПІВВІДНОШЕНЬ великих, Середніх и малих підприємств різніх форм власності за;

- удосконалення мережі науково-технічного та науково-технологічного забезпечення и охорони інтелектуальної власності, подготовки та перепідготовкі кадрів для Нових укладів у промисловості;

- удовольствие потреб Суспільства у побутових приладнати, оборони країни у новій техніці;

- забезпечення обороноздатності країни Завдяк Впровадження новой техніки.

Таким чином, аналіз пріорітетнініх напрямків освітньої, Наукової політики показує, что в цілому смороду розвіваються поступальний. Освіта і наука Працюють над Створення в Україні конкурентного середовища, рінкової економіки, громадянського суспільства. Натомість нінішня система управління наукою та освітою НЕ спроможна реагуваті на Зміни, Які стали течение останніх п'ятнадцяти років.

Пріорітетнімі Напрямки освітньої, Наукової СФЕРИ були трансформація в нову Суспільно-політічну систему західноєвропейського бланках, перебудова Навчальних програм, ЗАСОБІВ, Реструктуризація загальноосвітньої, професійно-технічної середньої, середньо-технічної, вищої школи, перехід на 12-тибальною систему оцінювання учнів, на 12- річний срок навчання у середній школі, на двоступеневих систему підготовкі спеціалістів для народного господарства в Нових історічніх условиях. У кінці 90-х рр. ХХ ст. признал пріорітетнімі фундаментальні науки. Здійснено перебудову Наукової Галузі, яка, незважаючі на економічну нестабільність, все ж розвивалась и має вагомі Досягнення.

Сутужніше відбувалася реалізація промислово-технічної політики Із-за ее Наукової необгрунтованості, спонтанності, без державної регуляції. Проти, як переконують офіційні джерела, в даній сфері такоже є зрушення, зокрема у 2002 - 2003рр., Де наочно прикладом є м. Київ. За умови Збереження промислово-технічної стабілізації и прориву в пріорітетніх ее сферах, у Першу Черга Енергетичному и кадровому забезпеченні, біотехнології, технологіях літакобудування, ракетокосмічної Галузі, телекомунікації, звязку та создания національніх науково-технічних програм, їх забезпечення фінансовімі ресурсами з різніх джерел, продукція Із написом "Зроблено в Україні" цілком реально стані конкурентноспроможності на світовіх ринках. На державному Рівні та патенти, в Першу Черга, Розробити и впровадіті комплекс ЗАХОДІВ, спрямованостей на стимулювання розвитку вісокотехнологічніх секторів економіки та создания Дійсно інноваційніх підприємств.

Насамкінець, хотілося б Зазначити таке: для України Упродовж століть традіційнімі вважаються чісленні проблеми як національного, так и соціально-економічного характеру. Натомість українці вироби чітку й ефективного систему колективного Подолання перешкоду. Це и є тією досвід, Котре, переконані, стане у нагоді нінішнім представник національно й патріотічно налаштованих громад у їхній практічній ДІЯЛЬНОСТІ.

З м і с т


Курс "Історія України (Соціально-політичні аспекти)" .................. 3

Модуль ІV. Історія формирование та візначальні Тенденції в розвитку освіти, науки, техніки як фундаментальних основ життя українського народу

Лекція І. Історичні аспекти Виникнення и Функціонування освітніх систем в Україні. Становлення системи вищої освіти в Україні. ............... 23

Лекція ІІ. Наука, техніка України як невідємні части науково-технічної революції ................................................................ ...... 53

Лекція ІІІ. Пріорітетні напрямки освітньої, Наукової и техніко-промислової політики України после проголошення ее незалежності ......... 78

...........


  • Програма ЗАТВЕРДЖЕНА кафедрою історії
  • СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ.
  • Етнополітіка та ее Особливості в Різні періоді життя українського