Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Образ ворога в радянській пропаганді. 1945-1954 рр.

Скачати 43.64 Kb.
Дата конвертації02.10.2019
Розмір43.64 Kb.
Типреферат

РОСІЙСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК

ІНСТИТУТ РОСІЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ

Фатєєв Андрій Вікторович

ОБРАЗ ВОРОГА В РАДЯНСЬКОЇ ПРОПАГАНДІ 1945-1954 рр.

Спеціальність 07.00.02 - Вітчизняна історія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук

Москва - 1998

Робота виконана в Центрі «Росія, СРСР в історії XX століття» Інституту російської історії Російської Академії наук.

Науковий керівник:

доктор історичних наук,

Ю.Н.Жуков

Офіційні опоненти:

доктор історичних наук
Т.А.Кудріна,

кандидат історичних наук
В. А. Невежін

Провідна установа:

Московський педагогічний університет

Захист відбудеться «_19 __» ___ травня _________ 1998 р _11__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.002.33.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук при Інституті російської історії Російської Академії Наук за адресою: 117036 г. Москва, ул. Дмитра Ульянова, 19.

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту російської історії РАН.

Автореферат розісланий «___» ____________ 1998 р

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат історичних наук О.М.Вербіцкая

Загальна характеристика ДОСЛІДЖЕННЯ

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. У переломні моменти історії перед сучасниками виникає необхідність переосмислити непорушні перш поняття, що само по собі є моментом пошуку нового способу життя і цінностей. Діалог з минулим дозволяє трансформувати прийнятні цінності і виробити нові. У зв'язку з цим представляється суспільно значущим вивчення конкретно-історичного змісту таких феноменів пропаганди, як «образ ворога» і «радянський патріотизм».

Наукова актуальність дисертації пов'язана з тим, що у вітчизняній історіографії немає спеціальних робіт, присвячених формуванню образу ворога радянськими пропагандистами після Другої світової війни. Не розроблена структура феномена, спорадично розкрито його функції в політичній сфері суспільства, зовсім не порушено вплив на економічну і соціальну сфери. Історики, вживаючи в своїх роботах термін «образ ворога», не дають його визначення. Частина з них вважає, що образ ворога породжений тільки суб'єктивними причинами.

У радянській історіографії відсутні дослідження про роль образу ворога в радянській зовнішній політиці, вплив пропаганди на жителів і уряду США, країн Західної та Східної Європи. Інтерес для фахівців і викладачів може представляти порівняння стратегії і тактики радянських і американських пропагандистів.

ХРОНОЛОГІЧНІ І ТЕРИТОРІАЛЬНІ РАМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Хронологічні рамки дисертації охоплюють перші повоєнні десятиліття (1945-1954 рр.). Протягом періоду відбулися значні зміни у внутрішній і зовнішній політиці супердержав та їхніх союзників, а разом з ними еволюціонувала і пропаганда. Дослідження починається з 1941 року, що викликано необхідністю показати досвід радянських пропагандистів періоду Другої світової війни. У дисертації відображено вплив образу ворога на населення СРСР і, з окремих питань, на громадян США, країн Західної та Східної Європи.

ПРЕДМЕТОМ дослідження є образ ворога, процес його формування в рамках радянської пропаганди. У зв'язку з багатозначністю і невизначеністю термінів, які використовуються в історіографії, в дисертації даються визначення найважливіших з них. Так, «образ ворога» - ідеологічне вираження суспільного антагонізму, динамічний символ ворожих державі і громадянину сил, інструмент політики правлячої групи суспільства. Образу ворога протистояв «радянський патріотизм» - ідеологічний символ, за допомогою якого ЦК ВКП (б) формував у громадян психологічну установку на безумовну політичну лояльність державі і ударну працю в умовах зрівняльного споживання і розподілу для переважної більшості громадян. У дослідженні також визначені терміни «психологічна війна», «пропаганда», «інформаційна реальність», «холодна війна»; визначення дають ключ до осмислення предмета дисертації.

Наукової розробленості проблеми. Відсутність спеціальних робіт по темі дисертації пояснюється недоступністю до початку 90-х років секретних перш архівів ЦК КПРС для більшості дослідників. Однак в історичній, психологічної та навіть художній літературі XX століття є окремі роботи, які частково торкаються проблеми формування і функціонування образу ворога в різних країнах світу.

Так, американський футуролог О. Тоффлер вважає «дезінформацію» найважливішою ознакою індустріальних обществ1. Один з героїв роману Н.Мейлера «Голі та мертві» - книга вийшла у світ в США в 1948 році - з дещо цинічною відвертістю так пояснив співрозмовникові причину створення державою тривожного стану у громадян за допомогою образу ворога: «Машинна техніка нашого століття вимагає консолідації, а це неможливо, якщо не буде страху, тому що більшість людей має бути рабами машини, а це ж не така справа, на яке вони підуть з радістю »2.

У 1921 році була опублікована книга социопсихолога В.М.Бехтерева «Колективна рефлексологія». Грунтуючись на своїх спостереженнях періоду Першої світової війни і революцій в Росії, автор, зокрема, виділив одну з функцій образу ворога: створювати «патріотичне збудження», яке є засобом духовного підпорядкування громадян владним структурам для мобілізації на вирішення економічних і політичних завдань, сприяти ізоляції мас від ідей противника. Термін «образ ворога» Бехтерєв не вживав, але показував повсюдне - в США, Німеччині, Росії, його формування і використання державою3.

Узагальнену картину досвіду пропагандистів зі створення образу ворога давала книга американського ліберального журналіста Д.Селдеса «Кажуть факти ...» У 1944 році її спеціально перевели для ознайомлення секретарів ЦК ВКП (б) 4. Селдес показав цілі, завдання, засоби, прийоми ведення пропаганди. Її головною ознакою він вважав протягування ідей, вигідних владі, а головним методом впливу на об'єкт пропаганди - дискредитацію.

Об'єктивність висновків Селдес підтверджується статтею американського теоретика і практика психологічної війни Поля Лайнбарджер «Психологічна війна в період другої світової війни». Лайнбарджер також звертав увагу на класовий джерело пропаганди, її тривалу функцію і прінціпи5.

У 50-х - 80-х роках в СРСР так і не з'явилися спеціальні роботи, присвячені технології створення образу ворога. Цей недолік частково заповнюється виходом у світ пропагандистських творів, в яких розбиралися прийоми західної пропаганди6, а також публікацією монографій західних теоретиків з питань ведення психологічної війни.

Наукову цінність представляють деякі спеціальні роботи радянських авторів, в яких розглядаються загальні принципи і прийоми роботи пропагандистського апарату. Це, наприклад, праці В.Л.Артемова і Ю.А.Шерковіна7.

Роль образу ворога в період холодної війни зазначив ряд західних істориків. А.М.Філітов в своїй кніге8 наводить думки деяких з них. Так, американський дослідник Д.Ергін зробив висновок про направлення ідеологічної переорієнтації в США: антикомуністично настроєна «еліта» США розповсюдила свої ідеї на всю націю. Західнонімецький історик В.Лот писав про використання адміністрацією президента Г. Трумена «примари зовнішньої загрози» для проведення політики на користь військово-промислового комплексу (ВПК). З точки зору А.М.Шлезінгера-молодшого, холодна війна породжувала у пропагандистів обох сторін апологетичні аксіоми, складені з взаємозамінних «дзеркальних фраз» 9.

Багато із західних авторів скептично ставляться до ідеї про наявність радянської загрози для США в 40-і роки. Але існує й інша точка зору. Так, Р.Ніксон і в 1990 році був упевнений, що небезпека була, що він запобіг її, «викривши» колишнього співробітника держдепартаменту Е.Хісса як «комуніста» 1 0.

Згадки про формування державами образу ворога після війни зустрічаються в російській і зарубіжній історичній літературі першої половини 90-х років. Однак цим роботам присуши згадані вище недоліки. Так, в статті В.С.Лельчука і Е.І.Півовара1 1 процес виникнення образу ворога постає спрощеним, однолінійним, як спланована акція несумлінного радянського керівництва. Дещо по-іншому дивиться на проблему голландський дослідник Іван Ванден Берге1 2. З його точки зору, вся справа в нерозумінні сторонами мотивів один одного. У формуванні «образу США» у І. В. Сталіна, відзначає Бергу, вирішальну роль зіграв «досвід, винесений з другої світової війни», під яким мається на увазі віра в непередбачуваність і кровожерливість протилежного боку. На цій підставі Бергу зробив висновок про нібито наявної можливості запобігти холодну війну.

Поряд з А.М.Філітовим, С.Перрішем, М.М.Нарінскнм І.Берге підкреслив найважливішу функцію образу ворога - утримання державою в покорі власного населення, показав жорстку зчеплення заходів і контрзаходів, які робили друг проти друга супердержави, протилежність їх інтересів , детермінованих холодну війну незалежно від бажань історичних деятелей1 3. В результаті наведені Бергу аргументи не відповідають його висновків. Образ ворога породжений зіткненням супердержав, зростанням внутрішньополітичної та соціальної напруженості в державах після війни, які і визначили думки політиків.

У документальному дослідженні Г.Костирченко також підкреслюється суб'єктивізм Сталіна1 4. З точки зору автора, антисемітизм Сталіна детерміноване передусім боротьбою за владу в державі і страхом перед американо-сіоністської небезпекою.

В даний час є тільки одне видання, в якому була зроблена спроба дати визначення терміну «образ ворога» - енциклопедичний словник «Політологія» 1 5. Під чином ворога мається на увазі «ідеологічний і психологічний стереотип, що дозволяє будувати політичну поведінку в умовах дефіциту надійної інформації про політичне опонента і про середовище в цілому ». Поклади тельним моментом визначення можна вважати констатацію: джерелом образу ворога є громадський антагонізм. Разом з тим, з ідеологічної точки зору образ ворога - символ, що має конкретний зміст, під який пропагандисти створюють психологічний стереотип в масовій свідомості. Варто також врахувати, що в критиці противника можуть бути і раціональні моменти, що формування образу ворога не зводиться, як стверджує автор статті зі словника, до створення «власного задзеркальна-негативного образу». Інструмент політики, образ ворога цілеспрямовано впроваджується в суспільну свідомість і тоді, коли про противника є повна і вичерпна інформація. У цьому випадку діяльність пропагандистів особливо ефективна.

В середині 90-х років проблемою формування образу ворога і його сприйняття громадянами різних країн в першій половині XX століття займалися автор дисертації, Е.С.Сенявская, А.А.Іголкін.

У статтях автора дослідження були розглянуті питання: джерело і умови виникнення і розвитку радянського варіанту образу ворога в 1945-початку 1950-х років, його зміст і форми; визначено поняття «образ ворога»; розкриті і зіставлені принципи і прийоми радянських і західних, перш за все американських, пропагандистів, які використовували образ ворога в психологічних операціях один проти одного; показано місце і роль образу ворога в системі радянської пропаганди, у формуванні радянського патріотизму; розглянута діяльність управління (відділу) пропаганди і агітації ЦК ВКП (б), Союзу радянських письменників СРСР, «Літературної газети», російської православної церкви з формування образу західного ворога; визначені місце і роль антисемітизму в ідеологічній обробці радянського населення.

У статтях Е.С.Сенявской аналізується зміст і трансформація образу ворога у свідомості супротивників в період Першої та Другої світових воєн. Автор справедливо звертає увагу на вплив особистого досвіду солдатів і громадян в осмисленні образу ворога. Найважливішою передумовою виникнення цього феномена Е.С.Сенявская вважає ксенофобію, психологію «свій-чужий» 1 6..

У статті А.А.Іголкіна1 7 показані прийоми аналізу преси, які використовували американські пропагандисти для виявлення органів друку, ворожих уряду під час Другої світової війни. Важливу роль для теми дисертації грає дослідження автором статті ролі і значення символіки в пропаганді.

Зміст розглянутої літератури в тій чи іншій мірі враховано при написанні дисертації.

МЕТОЮ дисертаційного дослідження є встановлення причин і умов виникнення і формування в рамках радянської пропаганди образу ворога, його різних форм; виявлення структури і функцій в різних сферах суспільного життя. Відповідно до мети в роботі поставлені і вирішуються такі завдання:

1. Вивчення досвіду пропаганди СРСР і інших країн до початку «холодної війни»;

2. Дослідження виникнення і розвитку образу ворога в зв'язку з зовнішньо- і внутрішньополітичній лінією партійно-радянського керівництва СРСР;

3. Визначення етапів розвитку радянської пропаганди в питанні формування і відтворення образу ворога;

4. Дослідження практичної діяльності пропагандистського апарату і його окремих керівників;

5. Порівняння деяких напрямків діяльності радянського і американського пропагандистських апаратів по формуванню образу ворога;

6. Вивчення впливу образу ворога на економічну, соціально-політичну, ідеологічну сфери суспільства, масова свідомість;

7. Аналіз ефективності радянської пропаганди, причин прорахунків і форм їх прояву;

8. Вивчення форм співпраці держави з церквою, громадськими організаціями в створенні образу ворога.

Джерельна база дослідження. Дисертація заснована головним чином на архівних джерелах, які вперше вводяться в науковий обіг, а також на опублікованих у пресі: документах ЦК ВКП (б), зовнішньополітичній комісії ЦК, уряду, що відклалися в фонді 17 Російського центру зберігання і вивчення документів новітньої історії (РЦХИДНИ) і фонді 4 Центру зберігання сучасної документації (ЦХСД). Значну інформацію по темі дисертації містять фонди 631 і 634 Російського державного архіву літератури і мистецтва (РДАЛМ). Це протоколи засідань президії і секретаріату Союзу радянських письменників (ССП), іноземної комісії ССП, матеріали ряду газетних редакцій.

У протоколах засідань оргбюро і секретаріату ЦК ВКП (б) міститься цінна інформація про практичну роботу посадових осіб, редакцій газет по формуванню образу ворога, номенклатурної оцінці діяльності радянських людей, звинувачених у причетності до «космополітизму». У матеріалах політбюро ЦК містяться документи, що визначають загальні напрямки роботи радянської пропаганди.

З фондів РДАЛМ використані відомості з протоколів засідань президії і секретаріату ССП СРСР, на яких аналізувалася діяльність редакції «Літературної газети» по дискредитації зовнішніх і внутрішніх ворогів держави.

У дослідженні були також задіяні документи, опубліковані в різні роки у пресі та збірниках: постанови ЦК ВКП (б), аналітичні довідки відділів ЦК, стенограми пленумів ЦК КПРС, виступи керівників партії і уряду, листування керівників СРСР, США, Великобританії, звіти про засідання міжнародних конференцій і нарад і т.п.1 8

Важливим джерелом інформації були матеріали, опубліковані в центральних, найбільш поширених, газетах - «Правді», «Известиях», «Комсомольской правде», «Праці», «Літературної газі ті», «Червоної Зірки»; спеціальної газеті агітпропу «Культура і життя», журналах «Більшовик», «Крокодил», «Вогник», «Журнал Московської патріархії».

Певну значимість для обраної теми мають мемуари1 9. Незважаючи на притаманну їм суб'єктивність, зумовлену світоглядом і метою авторів, вони дозволяють розширити інформацію, що міститься в архівах.

Поряд з мемуарами в дослідженні були використані щоденникові записи, листи і статті членів ЦК ВКП (б), відомих письменників і адміністративних працівників апарату ССП СРСР А.А.Фадеева і В.В.Вішневского2 0.

В цілому наявний комплекс джерел дозволяє всебічно проаналізувати процес виникнення і розвитку образу ворога в радянській пропаганді в першому повоєнному десятилітті.

Методологічну основу дослідження є принцип системності, який передбачає розгляд фактів в сукупності, розвитку; вивчення структури і функцій предмета дослідження, його різноманітних зв'язків, що утворюють певну цілісність. Суттєве значення для аналізу матеріалу мала теорія інформації, дослідження по знаковим сістемам2 1.

НАУКОВА НОВИЗНА І ЗНАЧИМІСТЬ дисертації визначається її предметом. Вперше систематично досліджено процес зародження, становлення і розвитку образу зовнішнього і внутрішнього ворога в радянській післявоєнній пропаганді. Розвиток образу ворога показано в історичному контексті, в зв'язку з внутрішньою і зовнішньою політикою радянського уряду. Використовуючи значний матеріал, дисертант вивчив вплив образу ворога на економічні, політичні, соціальні, ідеологічні відносини в СРСР, масову й індивідуальну свідомість. У роботі підкреслена роль держави, номенклатури у формуванні нових ідеологічних символів. У зв'язку з цим автор виділив сутність, зміст, форми образу ворога в зазначений період, сформулював визначення понять «образ ворога», «інформаційна реальність». Образ ворога зображений як феномен великого часу, об'єктивний фактор історії, характерний для Русі, Росії, СРСР, а також інших держав. По ходу дослідження було проведено порівняння змісту і суті образу ворога під час Великої Вітчизняної і «холодної» війни.

Практична значущість ДИСЕРТАЦІЇ. Результати дослідження можуть бути використані в науково-дослідній та педагогічній роботі, при підготовці праць з вітчизняної історії. Після публікацій статей автора дисертації в журналі і газеті для вчителів термін «образ ворога» був включений в приблизний перелік питань для іспитів у середній школі в класах з поглибленим вивченням історії в 1997 году2 2.

Апробація РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ. Дисертація обговорена на засіданні Центру «Росія, СРСР в історії XX століття» Інституту Російської історії РАН і рекомендована до захисту. За темою дисертації опубліковані три статті обсягом 2,3 д.а. і документи-додатки до них.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

СТРУКТУРА ДИСЕРТАЦІЇ. Робота побудована за проблемно-хронологічним принципом і складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

ВО ВВЕДЕННЯ обґрунтовується актуальність теми, характеризується ступінь її наукової розробленості, визначено територіальні та хронологічні рамки, предмет, мета і завдання дослідження, найважливіші поняття, обгрунтовується об'єктивний характер виникнення післявоєнного образу ворога. Тут же дана характеристика джерел, викладена наукова і практична значущість дисертації, її новизна.

ПЕРША ГЛАВА «Виникнення післявоєнного образу ворога. 1943-1947 рр. »Складається з чотирьох параграфів.

У першому параграфі аналізується досвід радянських пропагандистів зі створення образу ворога-фашиста під час Великої Вітчизняної війни. У своїй діяльності вони спиралися на установки, закріплені в Конституції СРСР 1936 року, в рішеннях XVIII з'їзду партії і ЦК ВКП (б). У роки війни пропаганда велася систематично, комплексно, цілеспрямовано, з урахуванням рівня культури і потреб об'єктів впливу. ЦК ВКП (б) формував образ фашиста-нелюда, чужака, людини-перевертня, породженого нелюдським ладом фашистської Німеччини. Одночасно створювався позитивний образ союзників - США, Великобританії, їх лідерів, сил Опору у Франції на чолі з генералом де Голлем.

Після корінного перелому в ході війни між союзниками загострилися протиріччя. Пропагандисти вели полеміку з американськими «оглядачами», виражали інтереси правих кіл США. В результаті в роки війни почали складатися перші інформаційні передумови післявоєнного образу ворога.

У другому параграфі розглядається процес становлення передумов повоєнного образу ворога в травні 1945 - березні 1946 року. Конфронтація супердержав в усіх напрямках зовнішньої політики породжувала взаємна недовіра, звинувачення в невиконанні прийнятих зобов'язань, критику в ЗМІ. Накопичення негативної інформації про союзників створювало інформаційні передумови для виникнення образу ворога.

Конфронтація супердержав загострювалася внаслідок свідомої політики уряду США, спрямованої на знищення ялтинсько-потсдамских угод. З осені 1945 року ЗМІ США послідовно формували образ радянського ворога.

Економічний інтерес - прагнення отримати американський кредит в 6 млрд. Доларів, бажання зберегти коаліцію, змушували радянський уряд стримувати старанність пропагандистів. Уряд визначив політичним противником тільки абстрактні «кола» та окремих реакціонерів Заходу, органи друку, які дозволяли собі антирадянські випади по «злої волі». З березня 1946 року їхня уособлював У. Черчілль. Редакції газет уникали узагальнень про характер економічного і політичного ладу західних держав, виділяли приклади співпраці союзників, публікували позитивну інформацію про них. Однак зростання антирадянщини на Заході привів уряд СРСР до вирішення посилити контрпропагандистську роботу.

Третій параграф присвячений аналізу діяльності політбюро, оргбюро, секретаріату та УПА ЦК ВКП (б) по реорганізації радянських газет - найважливішого засобу пропаганди. Зміст перебудови зводилося до підбору нових кадрів, створення мережі кореспондентських пунктів за кордоном, зміни публікацій в дусі «партійності».

В результаті навесні-улiтку 1946 роки змінилося масштаб і глибина критики Заходу. Слідство, контрпропаганда у міру загострення міжнародних відносин перетворювалася в причину «холодної війни».

Завершує главу параграф, який показує процес виникнення образу ворога під впливом заглиблюється конфронтації супердержав в червні 1946 - серпні 1947 рр. і зростання соціальної напруженості в СРСР. Протягом року об'єктивно виникла інформаційна реальність, негативно трактує багато явищ на Заході. Середнього прошарку державних службовців в СРСР образ ворога знадобився для відволікання уваги громадян від соціальних проблем. Чиновники чинили тиск на ЦК ВКП (б), пропонували різні варіанти образу ворога.

Однак ЦК партії і уряд як і раніше не поспішали починати «психологічну війну» проти Заходу, обмежилися кампанією, спрямованою на зміцнення морально-політичної єдності радянського суспільства. Керівники УПА ЦК ВКП (б) у квітні 1947 року розробили «План заходів щодо пропаганди серед населення ідей радянського патріотизму», в якому джерелом небезпеки поставав абстрактний «капіталістичний Захід». Об'єктивно це був крок до «психологічної війни». Суб'єктивно радянські лідери були налаштовані інакше: ще в квітні і травні 1947 року І. В. Сталін лояльно висловлювався про політичному ладі США і закликав до співпраці.

Однак після публікації в червні 1947 року «плану Маршалла» пропагандисти вперше в повоєнний час використовували образ зовнішнього та внутрішнього ворога - образ американського імперіалізму, американських шпигунів і їх агентів з числа радянських громадян.

Влітку 1947 року ЦК ВКП (б) повністю переглянув установки пропаганди в дусі «холодної війни».

ДРУГА РОЗДІЛ «Радянський варіант образу ворога в перші роки холодної війни. Вересень 1947 - червень 1951 рр. »- центральна глава дисертації, складається з п'яти параграфів. У першому розглядається друга перебудова пропагандистського апарату, що проходила в липні 1947 - липні 1948 рр. Її зміст зводився до мобілізації апарату на оволодіння всіма прийомами і засобами ведення психологічної війни, до централізації справи пропаганди в ЦК ВКП (б). Політичним противником був оголошений «імперіалістичний табір» на чолі з США і Великобританією.

У другому параграфі показаний процес формування агітпропом трьох форм образу ворога, які відповідали напрямам політики уряду СРСР, а також функціонування образу ворога у вересні 1947 - вересні 1949 рр. Перша форма - американський імперіалізм, становлення якої закінчилося в квітні 1949 року одночасно з прийняттям ЦК ВКП (б) «Плану антиамериканської пропаганди на найближчий час». Мілітаризм, експансіонізм, людиноненависництво американських керівників зображувалися наслідком нерозумності і відсталості всього суспільного устрою США, американського способу життя.

Югославські сепаратисти - «кліка Тіто» - підносили як зрадники справи соціалізму в Східній Європі, буржуазні перевертні, пособники США, які довели свою країну до тяжкого становища. Становлення цієї форми ворога відбувалося з червня 1948 по вересень 1949 року.

Образ внутрішнього ворога був уніфікований за допомогою терміна «космополіт». У його зміст увійшли соціально-політичні, моральні, естетичні анти цінності радянського суспільства: буржуазність, панство, націоналізм, дворушництво, клеветничество і т.п. Термін став зручним знаряддям маніпулювання суспільною свідомістю. Політичними різновидами «космополітизму» були визнані сіонізм, панамериканізм, паніранізму, панісламізм, пантюркизм; в мистецтві - занепад, формалізм, мистецтво для мистецтва; в біологічній науці - вейсманізм-морганізм. Міфологізація образу ворога здійснювалася за рахунок розвитку антисемітизму.

З травня 1949 року згадки про внутрішні космополіта зникають зі сторінок преси до січня 1953 року: продовження кампанії могло підірвати міф про морально-політичну єдність радянського суспільства. Певну роль в її припинення зіграли відомства, керівники яких були незадоволені кампанією «критики і самокритики» з використанням образу внутрішнього ворога.

У третьому параграфі показана ескалація образу ворога в період зростання міжнародної напруженості в Європі і світі. У вересні 1949 - червні 1951 рр. виникає і розвивається нова форма образу ворога - німецький «неофашизм», що уособлюється К.Аденауером.

Форми образу ворога впроваджувалися пропагандистським апаратом в свідомість радянських і східноєвропейських громадян. Сфальсифіковані політичні процеси в країнах Східної Європи повинні були підтвердити реальність існування ворогів «табору соціалізму і демократії». Образ ворога сприяв ізоляції «антиімперіалістичного табору» від ворожого Заходу і розвитку інтеграції країн Східної Європи з СРСР.

Початок корейської війни вплинуло на пропаганду: образ ворога впроваджувався в суспільну свідомість за допомогою найгрубіших прийомів, характерних для періоду Вітчизняної війни.

ЦК ВКП (б) скоординував роботу агітпропу, руху борців за мир, російської православної церкви, МЗС, а також привернув зарубіжних журналістів-комуністів для дискредитації зовнішньополітичних противників.

У четвертому параграфі аналізується робота агітпропу, ССП, міністерства кінематографії, комітету у справах мистецтв при Раді міністрів СРСР по впровадженню образу ворога в суспільну свідомість за допомогою засобів довготривалої пропаганди - книг, кінофільмів, театральних постановок, їх взаємодія з газетами. З весни 1949 року роботу велася по «Плану антиамериканської пропаганди ...»

У створених кінофільмах, п'єсах, публіцистичних творах реалізовувалися всі установки радянської пропаганди щодо європейських і заокеанських супротивників. Ідеологічне замовлення і ненависть до ворога приводили авторів творів до спотворення зарубіжної та вітчизняної історії, породжували пряму підтасовування фактів, натяжки, помилки і спрощення.

У п'ятому параграфі показано функціонування образу ворога в політичній, економічній, соціальній та ідеологічній сферах суспільства в кінці 1940-х - початку 1950-х рр., Метод і прийоми його формування, ефективність роботи пропагандистського апарату. За допомогою образу ворога ЦК ВКП (б) нейтралізував соціально-економічний протест населення. Вина за протиріччя оголошеного досконалим радянського суспільства покладалася на ворогів, начальніков- «роззяв», бюрократів. Ознаки бюрократичного розкладання зв'язувалися з ознаками образу ворога. Таким чином, ЦК ВКП (б) придбав потужний інструмент впливу на господарських керівників.

Головним методом формування образу ворога була дискредитація зовнішньополітичних противників і оголошених ворогами радянських людей.

ТРЕТЯ ГЛАВА «Еволюція і роль образу ворога в першій половині 1950-х рр.» Складається з чотирьох параграфів. У першому показана еволюція образу зовнішнього ворога в травні 1951 - серпня 1952 рр. У суперечливою міжнародної обстановці образ ворога використовується для примусу США до укладення угоди з Кореї; застосовується для ослаблення внутрішньоблокових зв'язків в НАТО з метою зацікавити європейські країни в торгівлі з СРСР всупереч ембарго, ініційоване США. Практично щодня агітпроп дискредитував уряд ФРН, яке намагалося вступити в західні військові блоки.

У антиюгославської пропаганді змін не відбулося: пропагандисти змагалися в хлесткості звинувачень на адресу «кліки Тіто-Ранковича».

Образ внутрішнього ворога у вигляді «окремого несвідомого громадянина, що має пережитки капіталізму в свідомості» використовувався для охорони державної монополії на власність, для створення картини соціального благополуччя в країні, вироблення у населення психологічної установки на непротивлення владі. Однак ідеологічну бюрократію все менше влаштовувало відсутність на сторінках газет крайніх форм образу ворога.

Другий параграф починається з показу ситуації в СРСР напередодні і під час ХIХ з'їзду ВКП (б). Відсутність протягом трьох років в оперативній пропаганді та агітації образу внутрішнього ворога в його крайніх формах призвело до того, що громадяни намагалися раціонально зрозуміти причини недоліків в СРСР, звертали увагу на зростання бюрократизму в державі, неефективне управління господарством з боку чиновників і їх безвідповідальність, обурювалися зростанням соціальної нерівності. Інша частина - доведених до відчаю - громадян направляла в ЦК ВКП (б) анонімні доноси на місцевих керівників. У доносах використовувалися терміни «космополіт», «сіоніст», «єврей». Радянські люди намагалися звернути увагу ЦК на свої потреби в момент, коли експлуатація і приниження ставали нестерпні. Покарання окремих чиновників не знижували загальну соціальну напруженість в країні.

Партійно-радянське керівництво застосувало випробуваний спосіб. Організувало нову ідеологічну кампанію, що отримала назву «справа лікарів». Образ ворога перетворився в найважливіший інструмент антикризової політики уряду: акцентуючи увагу на шкідницької діяльності зарубіжних політичних супротивників і уявних внутрішніх сіоністів, воно прагнуло забезпечити політичну лояльність громадян, «пояснити» причини недоліків суспільства. Одночасно ЦК партії намагався активізувати діяльність господарських керівників. «Літературна газета» трактувала невиконання планів соціально-економічного розвитку країни і бюрократизм як діяльність зарубіжної агентури, причаїлися класових ворогів, які користувалися «неуважність» місцевих начальників.

Однак ідеологічна кампанія не могла зупинити соціально-економічна криза в СРСР. Його причини перебували в політичній і економічній сферах, які керівництво СРСР не збиралося реформувати.

У третьому параграфі зображений процес девальвації образу внутрішнього ворога в березні 1953 - травні 1954 рр. В середині 1953 року ЦК КПРС допустив помилку: радянські люди ще пам'ятали про уявний викритті і реабілітації лікарів, як з'явився новий внутрішній ворог - Л.П.Берія. Передозування настільки сильного кошти в умовах розрядки міжнародної напруженості вела до дискредитації, відторгнення суспільною свідомістю образу внутрішнього ворога.

Навесні 1953 року з сторінок друку зникає образ югославського ворога, що пов'язано з підготовкою і відновленням дипломатичних відносин між СРСР і Югославією.

Разом з тим дипломатичні конфлікти між СРСР і США змушували агітпроп після короткочасного скорочення антиамериканської пропаганди в березні-червні знову посилено експлуатувати образ зовнішнього ворога. Під час передвиборних кампаній в Італії, ФРН образ ворога використовувався для нейтралізації американської пропаганди і досягнення вигідною для СРСР розстановки політичних сил. Пропаганда на Францію сприяла дискредитації ідеї про створення Європейського оборонного співтовариства (ЕОС).

У четвертому параграфі показано як ескалація психологічної війни в червні-грудні 1954 року не супроводжувалася реставрацією образу внутрішнього ворога. ЦК КПРС вичерпав можливість проводити широкі ідеологічні кампанії, побудовані на його використанні. Девальвація образу внутрішнього ворога стала наслідком не тільки помилок агітпропу, а й більш глибоких причин: необхідність вступу СРСР у період науково-технічної революції, різко міняла мотивацію складного праці і роль людини в суспільстві; початком ліквідації ГУЛАГу; небажанням чиновників допустити криваві чистки в своїх рядах.

Втрата почасти була заповнена: з середини 1954 року найважливішим внутрішнім злом став вважатися бюрократизм, проти якого ідеологи вимагали «розпалювати ... лють мас».

Образ зовнішнього ворога використовувався як у зовнішньо-, так і внутрішньополітичної пропаганді. Для підтримки пильності радянських людей ЦК КПРС допустив випуск великої кількості детективної літератури, в якій вперше в повоєнний час був зображений американський шпигун, який діє на території СРСР, а також радянські контррозвідники.

Найважливіше політичне досягнення періоду - провал американських планів створення ЕОС, чому сприяла пропаганда на Францію.

У УКЛАДАННІ підведені підсумки дослідження, дано визначення поняттю «образ ворога». Образ ворога - ідеологічне вираження суспільного антагонізму, динамічний символ ворожих державі і громадянину сил, інструмент політики правлячої групи. Передумови післявоєнного образу ворога почали складатися ще в період Вітчизняної війни. У 1945 - першій половині 1947 року в результаті кризи антигітлерівської коаліції і погіршення соціально-економічної ситуації в СРСР виникли всі необхідні і достатні умови для його появи.

З вересня 1947 по вересень 1949 року ЦК ВКП (б) сформував у суспільній свідомості три головні форми образу ворога, які відповідали найважливішим напрямкам політики держави: образ внутрішнього ворога - космополіта; югославських сепаратистів; образ американського імперіалізму. До червня 1951 року в зв'язку з виникненням ФРН був створений образ німецького ворога-«неофашиста». Всі форми олицетворялись конкретними політиками і громадськими діячами Заходу, дискредитованими радянськими людьми і були об'єднані сутнісною ознакою ворожості державі.

ЦК ВКП (б) провів дві перебудови роботи пропагандистського апарату, скоординував діяльність агітпропу, МЗС, російської православної церкви, Союзу радянських письменників СРСР, редакцій газет, а потім і руху прихильників миру. Це дозволило добитися успіхів в поширенні радянського варіанту образу ворога в СРСР, Європі та світі.

Формування всіх форм образу ворога проходило систематично, комплексно, планомірно.Агітпроп створював в суспільній свідомості психологічні установки за всіма ознаками образу ворога з розрахунком, що кожна з них відтворить в свідомості громадян весь стереотип. В результаті виникала інформаційна реальність, негативно трактує всі сторони суспільного буття і свідомості держави-противника. Одночасно ЦК ВКП (б) проводив політику інформаційної ізоляції СРСР; вилучав з обігу всі джерела, що містили іншу інформацію, не допускав позитивної інформації про супротивника.

Пропаганда образу ворога дозволила ЦК ВКП (б) виконати одну з найважливіших завдань - домогтися відчуження значних верств населення СРСР від ідей і культури Заходу.

Радянська бюрократія була рушійною силою, яка сприяє формуванню образу ворога. Її інтерес полягав у контролі за думкою і поведінкою широких народних мас в створеному індустріальному суспільстві. З початком холодної війни ця потреба посилилася. Необхідність забезпечити обороноздатність країни в умовах повоєнної злиднів і розрухи, неможливість матеріально стимулювати високопродуктивний складна праця призводили до виникнення іншої державної завдання: використовувати духовні стимули для активізації трудової активності і досягнення політичної лояльності громадян.

Образ ворога сприяв формуванню радянського патріотизму, відігравав важливу роль у функціонуванні економічної, політичної, соціальної системи суспільства: вища номенклатура дезінформувала радянських громадян, зміщувала фокус уваги людей з істинних причин недоліків і протиріч оголошеного досконалим суспільства, активізувала діяльність господарських керівників, зберігала монополію державної власності.

Для міфологізації образу ворога використовувався антисемітизм. Кон'юнктурний підхід до фактів сприяв спотворення вітчизняної та зарубіжної історії, гальмував самопізнання особистості і суспільне пізнання.

В системі дипломатичних заходів образ ворога допомагав утримувати в радянському геополітичному просторі країни Східної Європи. З його допомогою ЦК ВКП (б) намагався нейтралізувати американську пропаганду і домогтися під час передвиборних кампаній у Франції, Італії, ФРН та інших країнах вигідною для СРСР розстановки політичних сил.

В системі пропаганди форми зовнішнього і внутрішнього ворога були взаємопов'язані, але кожна з них виконувала специфічні функції. Дезінформували, відчужених один від одного за допомогою образу внутрішнього ворога громадян пропагандисти залякували чином зовнішнього ворога і тим самим домагалися згуртування народу навколо образу І. В. Сталіна, уряду і ЦК ВКП (б). Подібна практика приводила до розвитку в суспільній свідомості авторитаризму і великодержавності, гальмувала дозрівання передумов громадянського суспільства в СРСР.

Роботу Управління (відділу) пропаганди і агітації ЦК ВКП (б) по формуванню образу ворога контролювали: І. В. Сталін; секретарі ЦК А. А. Жданов, М. А. Суслов, Г.М.Маленков, Н.А.Міхайлов.

Образ ворога військового часу відрізнявся від періоду «холодної війни». Якщо в роки Вітчизняної війни образ фашиста-агресора відповідав дійсності і сприяв мобілізації народів СРСР на відсіч смертельного ворога, то в повоєнний час дискредитація політичних супротивників приводила до спотворення картини дійсності і об'єктивно сприяла консервації віджилих свій термін суспільних відносин в СРСР.

ПЕРЕЛІК
ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ за темою дисертації

1. Державний патріотизм часів пізнього сталінізму // Викладання історії в школі. 1995. № 7. 0,5 п. Л.

2. Як створювався образ ворога: біля витоків холодної війни // Історія. Щотижневе додаток до газети «Перше вересня». 1996. № 3.1 п. Л.

3. «Літературна газета» в гарячій купелі холодної війни // Історична газета. 1997. № 2. 0,8 п. Л.

*

4. Фатєєв А.В. Образ ворога в радянській пропаганді. 1945 - 1954 рр. М., 1999..


1 Див .: Бурлацкий Ф. Нове мислення. М., 1989.

2 Мейлер Н. Голі і мертві. М., 1976.

3 Бехтерєв В.М. Колективна рефлексологія. Петроград, 1921.

4 Див .: РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 245.

5 Див .: РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 594.

6 Див .: Бешенцев А.В. Військова ідеологія західнонімецьких реваншистів. М., 1962; Волкогонов Д.А. Психологічна війна: підривні дії імперіалізму в сфері суспільної свідомості. 2-е изд., Доп. М., 1984; Ідеологія і практика міжнародного сіонізму. Критичний аналіз. М., 1978; Лайнбарджер П. Психологічна війна. М., 1962; Модржінськая Е. Космополітизм - імперіалістична ідеологія поневолення націй. М., 1958; Стратегія брехні. М., 1976; Яковлєв О.М. Від Трумена до Рейгана. Доктрини і реальності ядерного століття. М., 1984.

7 Артемов В.Л. Стереотип і установка в процесі пропагандистського впливу // Питання теорії і методів ідеологічної роботи. Вип. 7. М., 1977; Шерковін Ю.А. Психологічні проблеми масових інформаційних процесів. М., 1973.

8 Див .: Філіта А.М. "Холодна війна". Історіографічні дискусії на Заході. М., 1991; а також: Найтлі Ф. Шпигуни XX століття. М., 1994.

9 Шлезінгер А.М. Цикли американської історії. М., 1992.

1 0 Див .: Ніксон Р. На арені. М., 1992; Амброз С. Ейзенхауер. Солдат і президент. М., 1993.

1 + 1 Лельчук В.С., Пивовар Є.І. Конфронтація двох систем і менталітет радянського суспільства // СРСР і холодна війна. Під редакцією В.С.Лельчука і Е.І.Півовара. М., 1995.

1 2 Бергу Іван Ванден. Історичне непорозуміння? Холодна війна. 1917-1990. М., 1996.

1 3 Див .: Наринский М.М. СРСР і "план Маршалла"; Перріш С. За воріт до конфронтації: радянська реакція на "план Маршалла", липень 1947 // "Холодна війна". Нові підходи, нові документи. М., 1995; Філіта А.М. Як починалася "холодна війна" // Радянська зовнішня політика в роки "холодної війни". 1945-1985. Нове прочитання. М., 1995.

1 4 Костирченко Г.В. У полоні у червоного фараона. Політичні переслідування євреїв в СРСР останнім сталінське десятиліття. Документальне дослідження. М., 1994.

1 5 Політологія. Енциклопедичний словник. Публішер. М., 1993.

1 6 Сенявская Е.С. Образ ворога у свідомості учасників першої світової війни // Питання історії. 1997. № 3; вона ж. Образ ворога у свідомості учасників Великої Вітчизняної війни // Історія. Додаток до газети "Перше вересня". 1997. № 19.

1 7 Іголкін Олександр. Преса як зброя влади // Росія. XXI. 1995. № 11-12.

1 8 Див .: Єврейський антифашистський комітет в СРСР. 1941/1948. Документована історія. М., 1996; Питання партійного будівництва. Збірник матеріалів і документів. М., 1945; Жданов А.А. Виступ на дискусії по книзі Г.Ф.Александрова "Історія західноєвропейської філософії". 24 червня 1947 р М., 1951; Невідома Росія. XX століття. Історична спадщина. Т. 1-4; "Про репертуар драматичних театрів і заходи щодо його поліпшення". Постанова ЦК ВКП (б) від 26 серпня 1946 року // Культура і життя. 1946. 30 серпня; Пленум ЦК КПРС. Липень 1953 року. Стенографічний звіт // Известия ЦК КПРС. 1991. № 1, 2.

1 9 Див .: Борщагівський А.М. Записки улюбленця долі. М., 1991; Рудницький К. Театральні сюжети. М., 1990; Симонов К. Очима людини мого покоління. М., 1988; Хрущов М. Спогади // Питання історії. 1991-1992; Черчілль Вінстон. Друга світова війна. У 3-х книгах. М., 1991; Юткевіч С. Собр. соч. в 3-х томах. Т. 2. Шлях. М., 1991.

2 0 Вишневський В. Зібрання творів у п'яти томах. Т. 6 (дод.). М., 1961; Фадєєв А. Собр. соч. в 7-ми томах. Т. 7. М., 1971.

2 1 Див .: Авер'янов О.М. Системне пізнання світу. Методологічні проблеми. М., 1985; Бахтін М.М. Естетика словесної творчості. М., 1979; Ковальченко І.Д. Методи історичного дослідження. М., 1987; Лотман Ю.М. Символ в системі культури // Праці з знаковим системам. Вчені записки Тартуського державного університету. Вип. 754. Тарту, 1987.

2 + 2 Див .: Вісник освіти. Журнал міністерства загальної та професійної освіти Російської Федерації. 1997. № 2, лютий. С. 36.


  • Фатєєв Андрій Вікторович
  • Спеціальність 07.00.02 - Вітчизняна історія
  • Москва - 1998
  • Ю.Н.Жуков