Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Особливості соціально-економічного розвитку Росії в XVII ст.

Скачати 26.46 Kb.
Дата конвертації20.05.2019
Розмір26.46 Kb.
Типреферат

Особливості соціально-економічного розвитку Росії в XVII ст.

Росія XVII в. - централізована феодальна держава. Основою господарства залишалося землеробство, у якому було зайнято переважна більшість населення. До кінця XVI століття відбувається значне розширення посівних площ, пов'язане з колонізацією російськими людьми південних районів країни. Панівною формою землеволодіння було феодальне помісне землеволодіння. Зміцнювалася і розширювалася феодальна власність на землю, відбувалося подальше закріпачення селян.

Оговтавшись після війни і інтервенції початку століття, країна вступила в новий етап соціально-економічного розвитку. XVII століття було часом значного зростання продуктивних сил в області промисловості і землеробства. Незважаючи на панування натурального господарства, успіхи суспільного поділу праці привели не тільки до розквіту дрібного виробництва, але і виникнення перших російських мануфактур. При цьому росла не тільки внутрішня, але і зовнішня торгівля. Освіта всеросійського національного ринку було якісно новим явищем, яке підготувало умови для виникнення капіталістичного виробництва і в свою чергу випробувало на собі його зворотне могутній вплив.

У XVII столітті позначилися ознаки розпочатого процесу первісного нагромадження - поява купців, власників великого капіталу, нажили багатство шляхом нееквівалентного обміну (торговці сіллю, дорогоцінної сибірської хутром, новгородським і псковським льоном). Однак в умовах кріпосного Руської держави процеси грошового накопичення протікали своєрідно і уповільнена, різко відрізняючись від темпів і форм первісного нагромадження в західноєвропейських країнах. Результатом такого становища було не тільки взаємне переплетення старих і нових виробничих відносин, але до відомого моменту одночасний розвиток тих і інших. Феодальна власність на землю продовжувала розширюватися і усталюватися, послуживши основою для розвитку та юридичного оформлення кріпосного права.

У другій половині XVII століття провідною галуззю економіки Росії залишалося зернове господарство. Прогрес у цій сфері матеріального виробництва в той час був пов'язаний з широким розповсюдженням трипілля і застосуванням природних добрив. Хліб поступово став основним товарним продуктом сільського господарства.

В результаті російської селянської колонізації були освоєні нові райони: на півдні країни, в Поволжі, Башкирії, Сибіру. У всіх цих місцях виникли нові вогнища землеробської культури. Але загальний рівень розвитку сільського господарства залишався низьким. Швидко росло дворянське землеволодіння в результаті численних пожалувань урядом маєтків і вотчин дворянам. До кінця XVII століття вотчинне дворянське землеволодіння стало перевищувати домінуюче раніше помісне землеволодіння.

На відміну від сільського господарства, промислове виробництво просунулося вперед більш помітно. Саме широке поширення набула домашня промисловість; по всій країні селяни виробляли полотна і сермяжное сукно, мотузки і канати, взуття валяного і шкіряну, різноманітний одяг і посуд і багато іншого. Через скупників ці вироби потрапляли на ринок. Поступово селянська промисловість переростає домашні рамки, перетворюється на дрібне товарне виробництво.

Центри металургії склалися в повітах на південь від Москви: Серпуховском, Каширському, Тульському, Деділовском, Алексинский. Інший центр - повіти на північний захід від Москви: Устюжна Железнопольская, Тихвін, Заонежье. Великим центром металообробки виступала Москва.

При всьому своєму розвитку ремісниче виробництво не могло вже задовольнити попит на промислову продукцію. Це призводить до виникнення в XVII столітті мануфактур - підприємств, заснованих на поділі праці між працівниками. Якщо в Західній Європі мануфактури були капіталістичні підприємства, обслуговувались працею найманих робітників, то в Росії, в умовах панування феодально-кріпосницького ладу, що виникає мануфактурне виробництво значною мірою було засновано на кріпосній праці. Велика частина мануфактур належала казні, царського двору і великому боярству.

Основним торговим центром по всій Росії як і раніше була Москва, в якій сходилися торгові шляхи з усіх кінців країни і з-за кордону. У 120 спеціалізованих рядах московського торгу продавалися шовку, хутра, металеві і вовняні вироби, вина, сало, хліб та інші вітчизняні та іноземні товари. Придбали всеросійського значення ярмарку - Макарьевская, Архангельська, Ірбітський. Волга зв'язала економічними узами багато міст Росії.

Панівне становище в торгівлі займали посадські люди, в першу чергу гості і члени вітальні і полотняною сотень. Великі торговці виходили з заможних ремісників, селян. Торгували різними товарами і в багатьох місцях; торгова спеціалізація була розвинена слабо, капітал звертався повільно, вільні кошти і кредит були відсутні, лихварство ще не стало професійним заняттям. Розпорошеність торгівлі вимагала багато агентів і посередників. Тільки до кінця століття з'являється спеціалізована торгівля.

З утворенням Російської централізованої держави була створена єдина грошова система (реформа 1535 г.). З цього часу почалося карбування нової загальнодержавної монети - Новгородка, або копійки, і московки-Новгородка. Строй російської лічильно-грошової системи став десятковим. Карбування монети була однією зі статей доходів держави. Переважну частину державних доходів становили численні податки - прямі і непрямі, які неухильно зростали. З середини XVI до середини XVII ст. Розміри податків збільшилися вдвічі. Найважливішою видаткової статтею бюджету (понад 60%) були військові витрати.

У XVII столітті система прямих податків була змінена. Поземельне оподаткування змінилося подвірні. Зросла питома вага непрямих податків - митних та кабацьких. Так, в 1679-1680 рр. Непрямі збори дали 53,3% всіх доходів держави, а прямі - 44%.

Серед усіх класів і станів панівне місце безумовно належало феодалам. В їхніх інтересах державна влада проводила заходи щодо зміцнення власності бояр і дворян на землю і селян, по згуртуванню прошарків класу феодалів. Служиві люди оформилися в XVII столітті в складну і чітку ієрархію чинів, зобов'язаних державі службою по військовому, цивільного, придворному відомствам в обмін на право володіти землею і селянами.

Влада строго і послідовно прагнули зберегти в руках дворян їх маєтки і вотчини. Вимоги дворян і заходи влади призвели до того, що до кінця століття звели різницю між маєтком і вотчиною до мінімуму. Протягом усього століття уряду, з одного боку, роздавали феодалам величезні масиви земель; з іншого - частина володінь, більш-менш значну, перевели з маєтку в вотчину. Великі земельні володіння з селянами належали духовним феодалам.

Становище селян і холопів в XVII столітті істотно погіршилося. Селяни працювали на користь феодалів на панщині ( «виробів»), вносили натуральний і грошовий оброки. Звичайний розмір «вироби» - від двох до чотирьох днів в тиждень, в залежності від розмірів панського господарства, заможності кріпаків, кількості у них землі. Селяни працювали на перших фабриках і заводах, що належали феодалам або скарбниці, виготовляли на дому сукна і полотна і т.п. Фортечні, крім робіт і платежів на користь феодалів, несли повинності на користь скарбниці.

Незважаючи на скромну частку торговців і ремісників в загальній кількості жителів Росії, вони відігравали дуже істотну роль в її господарського життя. Значна частина ремісників працювала на державу, скарбницю. Частина ремісників обслуговувала потреби палацу (палацові) й жили в Москві та інших містах феодалів (вотчинні ремісники). Решта входили до посадські громади міст, несли різні повинності і сплачували податки, сукупність яких називалася тяглом.

Політичний розвиток. Зміцнення самодержавної влади

Âî âòîðîé ïîëîâèíå 17 âåêà â ðàçâèòèè ðóññêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè ñòàëè ïðåîáëàäàòü àáñîëþòèñòñêèå òåíäåíöèè. Äàííûå òåíäåíöèè ïîëó ÷ èëè ñâî¸ âûðàæåíèå â ïîëèòè ÷ åñêèõ ó ÷ åíèÿõ î "ïðîñâåù¸ííîé" àáñîëþòíîé ìîíàðõèè, ñïîñîáíîé íàèëó ÷ øèì îáðàçîì îáåñïå ÷ èòü íàèâûñøåå áëàãî âñåõ å¸ ïîääàííûõ. Ïîäîáíûå äîêòðèíû òåñíî ñâÿçûâàëè â îäèí óçåë ýêîíîìè ÷ åñêèå è ïîëèòè ÷ åñêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ, ïðåäëàãàÿ ïóòè èõ îñóùåñòâëåíèÿ.

З обгрунтуванням правомірності абсолютної монархії виступив Симеон Петровський-Сітніановіч (1629-1680). Головною проблемою його творчості було вирішення питань, пов'язаних з верховною владою, формою її організації та діяльності. Він один з перших в історії вітчизняної політико-правової думки дав економічне обгрунтування необхідності встановлення освіченої монархії. Симеон активно підіймав авторитет царської персони, порівнюючи царя з сонцем. Цар і бог у нього майже рівні величини. У розумінні Симеона Полоцького цар і держава ототожнюються.

Соборне укладення 1649 року, закріпила соціально-економічні зрушення Російської держави, відбило і зрослу влада самодержавного монарха. 2 і 3 глави Уложення встановлювали жорстку кару за злочини, спрямовані проти особистості царя, його честі, здоров'я, за злочини, що здійснюються на території царського палацу. Всі ці злочини ототожнювалися з вводиться вперше в право Російської держави поняттям державного злочину. Смертна кара встановлювалася за прямий умисел ( «зло навмисне») проти життя і здоров'я царя, а також за виявлення умислу, спрямованого проти царя і держави (повстання, зрада, змова).

Процес бюрократизації державного апарату перетворював Боярську думу з органу боярської аристократії в орган наказовий бюрократії (суддів наказів, воєвод, дяків); все це не могло не послаблювати самостійність Боярської думи.

У практиці законодавчої діяльності Російської держави з'явилося поняття «іменний указ», тобто законодавчий акт, даний лише царем, без участі боярської думи. Всі іменні укази носили характер другорядних актів верховного управління і суду. Боярські ж вироки були найбільш важливими законодавчими актами, пов'язаними з феодальним землеволодінням, кріпосним правом, основами фінансової політики та іншими найважливішими сторонами діяльності держави. Особливо зростала число боярських вироків після різних соціальних потрясінь. У царювання слабовільного Федора Олексійовича (1676 - 1682) значення Боярської думи тимчасово зросла: з 284 указів його управління 114 було дано з боярським вироком.

Свідченням зростаючої влади царя до середини XVII століття стало створення Наказу таємних справ. Ще в перші роки правління цар Олексій Михайлович мав при собі кілька піддячих з наказу Великого палацу для особистого листування. Цей штат в кінці 1654 або на початку 1655 отримав певну організацію Наказу таємних справ - особистої канцелярії царя, органу, що дозволяє царю у вирішенні найважливіших державних питань обходитися без Боярської думи.

Царі «всієї Русі» поділяли свою владу з боярської аристократією у вищому органі централізованої держави - Боярської думи. Цей орган управління дозволяв найважливіші державні справи. Будучи законодавчим органом, разом з царем вона стверджувала різні «статути», «уроки», нові податки і т.д. Засідання Боярської думи проводилися в Кремлі: в Гранатовітой палаті, іноді в особистому половині палацу.

Незважаючи на зростання до середини XVII століття значення помісного дворянства, боярство зберегло своє економічне і політичне могутність. Склад думи за століття подвоївся. Особливо помітно зросла кількість окольничьих думних дворян і дяків. У 1681 році в Боярської думи було 15 одних тільки думних дяків. Таким чином, Боярська дума представляла собою збори представників старовинних боярських прізвищ і вислужитися наказових ділків. За свідченням сучасника, цар Михайло Федорович, «хоча самодержцем писався, проте без боярського раді було делати нічого». Олексій Михайлович, незважаючи на наявність більш вузької за складом «ближньої думи» і особистої канцелярії (Таємного наказу), по всіх основних питаннях радився з Думою; більш дрібні питання Боярська дума обговорювала без царя.

Характерною особливістю XVII століття стала тісніший зв'язок особового складу Боярської думи з наказовій системою.Багато членів Думи виконували обов'язки начальників (суддів) наказів, воєвод, перебували на дипломатичній службі за сумісництвом.

З появою нових шарів в середовищі панівного класу, і, перш за все, помісного дворянства (дворян та дітей боярських), тісно пов'язані виникнення земських соборів - епізодично скликаються нарад для обговорення і вирішення найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики. Крім Боярської думи і верхівки духовенства ( «освячений собор»), земські собори включали представників помісного дворянства і посадських верхів.

Поява земських соборів означало встановлення в Росії станово-представницької монархії, характерної для більшості західноєвропейських держав. Специфікою станово-представницьких органів в Росії було те, що роль «третього стану» (міських буржуазних елементів) у них була набагато слабше і на відміну від деяких аналогічних західноєвропейських органів. Земські собори не обмежували, а зміцнювали влада монарха. Представляючи ширші, ніж Боярська дума, шари панівної верхівки, земські собори в своїх рішеннях підтримували царів. Існування земських соборів, як і Боярської думи, означало відому слабкість як носія верховної влади - царя, а й державного апарату централізованої держави, в силу чого верховна влада змушена була вдаватися до прямої і безпосередньої допомоги феодального класу і верхів посаду.

 ïåðâûå ãîäû ïðàâëåíèÿ öàðÿ Ìèõàèëà Ðîìàíîâà â óñëîâèÿõ ðàçðóõè è òÿæ¸ëîãî ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ ïîñëå èíòåðâåíöèè è ñîöèàëüíûõ ïîòðÿñåíèé ïðàâèòåëüñòâî îñîáî íóæäàëîñü â îïîðå íà îñíîâíûå ãðóïïèðîâêè ãîñïîäñòâóþùåãî êëàññà. Çåìñêèå ñîáîðû çàñåäàëè ïî ÷ òè íåïðåðûâíî: ñ 1613 ãîäà ïî êîíåö 1615 ãîäà, â 1616-1619 ãîäàõ, â 1620-1622 ãîäàõ. Íà ýòèõ ñîáîðàõ îñíîâíûìè âîïðîñàìè áûëè: èçûñêàíèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ äëÿ ïîïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé êàçíû è âíåøíåïîëèòè ÷ åñêèå äåëà.

З 20-х років 17 століття державна влада кілька зміцніла, і земські собори стали збиратися рідше. Собори 30-х років також пов'язані з питаннями зовнішньої політики: в 1632-1634 роках у зв'язку з війною в Польщі, в 1636-1637 роках у зв'язку з війною з Туреччиною. На цих соборах були прийняті рішення про додаткові податки на ведення війни.

Одним з найважливіших земських соборів був собор, що зібрався в умовах міських повстань влітку 1648 року. На соборі було подано чолобитні від дворян з вимогою посилення феодальної залежності селян (розшуку їх без визначених років); посадські у своїх чолобитних висловлювали бажання знищити білі (тобто не обкладені податками і зборами) слободи, скаржилися на непорядки в управлінні і в суді.

Ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ Áîÿðñêîé äóìû âî ãëàâå ñ áîÿðèíîì êíÿçåì Í.È. Îäîåâñêèì ïîäãîòîâèëà ïðîåêò «Ñîáîðíîãî Óëîæåíèÿ» - êîäåêñà çàêîíîâ ñàìîäåðæàâíîé ìîíàðõèè XVII âåêà, â êîòîðîì áûëè ó ÷ òåíû ïîæåëàíèÿ ïîìåùèêîâ è ïîñàäñêîé âåðõóøêè.Проект «Соборне Уложення» обговорювалося членами Земського собору, скликаного у вересні 1648 року і був остаточно затверджений 29 січня 1649 року.

Земські собори тисячі шістсот п'ятьдесят один і тисяча шістсот п'ятьдесят три років були пов'язані з вирішенням питання про війну з Польщею. На соборі 1653 був позитивно вирішене питання про возз'єднання України з Росією.

Усі наступні земські собори були неповними і були фактично нарадами царя з представниками певних станів. Земські собори сприяли зміцненню самодержавної влади царя і державного апарату. Скликаючи Земський собор, уряд розраховував на отримання від його членів інформації про стан справ на місцях, а також на моральну підтримку з їхнього боку різних зовнішньополітичних, фінансових та інших заходів уряду.

Падіння ролі земських соборів тісно пов'язане з глибокими соціально-економічними зрушеннями, що відбулися в Російській державі до кінця XVII століття. Відновлення економіки країни і подальший розвиток феодального господарства дозволили зміцнити державний лад Росії з самодержавної монархією, бюрократичним апаратом наказів і воєвод. Уряд вже не потребувало моральну підтримку «всієї землі» своїх внутрішньополітичних і зовнішньополітичних починань. Радісне в своїх вимогах остаточного покріпачення селян, помісне дворянство охололо до земським соборам. З 60-х років XVII століття земські собори переродилися в більш вузькі за складом станові наради.

церковний розкол

13 травня 1667 собор святителів Росії і Православного Сходу засудив всіх не слухає новим обрядам і новоісправленним книгам. Засуджені не визнали рішення собору, виявилися поза церквою. Це був останній акт, що зафіксував, назріваючу розкол між прихильниками старої віри - старообрядцями - прихильниками церковної реформи, здійсненої патріархом Никоном. Перетворення виявили глибинні проблеми і протиріччя в життя російського суспільства, які складалися протягом тривалого часу. Серед цих проблем одне з найважливіших місць займало розуміння ролі російської церкви в усьому православному світі.

До середини XVII ст. остаточно утвердилося уявлення, що Російська Православна церква - єдина спадкоємиця і хранителька благочестя.

Московська держава було єдиним в світі великим незалежним православним царством. Було прийнято вважати, що Москва - «третій Рим».

Повсякденна церковна практика висувала різноманітні питання, обговорення яких часом виливалося в напружені суперечки. Особливо гарячі суперечки викликали два питання: 1) Скільки разів потрібно вимовляти «алілуя» (два або три); 2) Про «Посолонном ходінні» (рух по сонцю).

Стоглавий церковний собор у 1551 р закріпив як єдино правильні подвійну аллил, двуперстное хресне знамення, ходіння «посолонь» та інші вітчизняні традиції, не уточнивши, як же це відбувається в православному світі.

Тоді ж в XVI столітті, було відмічено безліч розбіжностей і недоглядів в церковних книгах. На стоголове раді було вирішено виправляти книги, звіряючи їх з добрими перекладами, але відсутність єдиного підходу досягти призвело до ще більших спотворень тексту.

У 1652 р патріархом був обраний митрополит Новгородський Никон. Никон, ще будучи в Новгороді, прагнув до введення «одноголосності» у церкві, тому скасував одночасне читання і спів молитов. Він також рішуче взявся за виправлення російських богослужбових книг. Першим таким став указ про скорочення земних поклонів з 12 до 4 під час читання молитви. Це викликало велике сум'яття в гуртку «ревнителів древнього благочестя». Протопоп Аввакум і його однодумці подали цареві чолобитну на Никона, але відповіді не послідувало. Однак стало ясно, що змінити канонічні обряди, які складалися століттями, тільки указами патріарха не вдасться. Потрібно було освячення цих змін більш високими церковними авторитетами. І 1654 р патріарх і государ скликають церковний собор, на який прибуло понад 20 видатних діячів російської церкви. В результаті було вирішено «гідно і праведно виправити книги протидії харатейних (написаних на пергаменті) і грецьких», а щоб уникнути нових промахів порадитися з патріархом Константинопольським Паїсієм. У відповідь він прислав знамениту грамоту, була основою для рішень подальших московських соборів.

Всі ці події - висновок про «несправності» книг, відлучення двуперстного знамення, поява великої кількості новоісправленних книг і вилучення у зв'язку з цим колишніх видань - викликали здивування, а часом просто обурення в народі. Народне сум'яття посилювався і через раптово обрушилися на країну страшних лих - голоду, від зарази. Причину їх стали вбачати у виправленні священних книг.

В цей час несподівано для себе і сам Никон, настільки ревно проводив усі ці реформи, відчув, що цар Олексій Михайлович до нього охолов. В результаті Никон добровільно пішов з патріаршого престолу, що стало небаченим подією і сприймався в суспільстві трагічно.

Стару віру підтримували широкі маси народу, частини духовенства і відомі і впливові боярські сімейства (такі як Морозови, Урусова). Церкви залишалися порожніми, тому священики змушені були повернутися а службі за старими книгами.

Цар Олексій Михайлович в 1666 р скликав собор для суду над противниками реформи. Патріарх Никон був засуджений і засланий у віддалений монастир. Разом з тим всі книжкові виправлення були схвалені. Всіх, хто не визнавав цих укладень, церковний собор оголосив расколоучітелей і єретиками. Всіх прихильників старої віри засудили за цивільним законам. А за що діяв тоді закону за злочин проти віри покладалася смертна кара: «Хто покладе хулу на Господа Бога, або Христа Спасителя, або Богородицю, або на Хрест чесний, або на святих угодників Божих - то спалити», - говорилося в Укладенні царя Олексія Михайловича . Підлягали смерті і «ті, хто не дасть зробити літургію або вчинить заколот в храмі».

Спочатку всіх засуджених собором засилали в важку посилання. Але деякі - Іван Неронов, Феокліст - покаялися і були прощені. Відданого анафемі і позбавленого сану протопопа Авакума відправили Пустозерський острог в низов'ях річки Печори. Туди ж був засланий диякон Федір, який спочатку покаявся, але потім повернувся до старовірів, за що піддався відрізання мови і також опинився в ув'язненні. У народі став підніматися ремствування, почалися антиурядові чутки. Ні цар, ні церква не могли залишити їх без уваги. Влада відповіла незадоволеним указами про розшук старовірів і про спалення покаялися в зрубах, якщо після триразового повторення питання у місця страти вони не відречуться від своїх поглядів. На Соловках розпочався відкритий бунт старовірів. Урядові війська брали в облогу монастир, і повстання було придушене.

Головним притулком ревнителів древнього благочестя стали північні райони Росії, тоді ще зовсім безлюдні. Тут, в нетрях Олонецький лісів, в архангельських крижаних пустелях, з'явилися перші розкольницький скит, влаштовані вихідцями з Москви і соловецькими втікачами, які врятувалися після взяття монастиря царськими військами. В1694 р на річці Виг влаштувалася поморська громада, де значну роль грали брати Денисова - Андрій і Семен, відомі в усьому старообрядницькому світі. Іншим місцем укриття старообрядців став Новгород-Сіверська земля. Донські і Уральські козаки теж виявилися послідовними прихильниками древнього благочестя.

Селянська війна під проводом С.Т. Разіна

З середини XVII століття Росію стрясали потужні повстання, що відбувалися у відповідь на заходи уряду з посилення експлуатації і подальшому закріпачення селян - розростання дворянського землеволодіння, введення нових зборів і повинностей.

У 1648 р спалахнуло в Москві рух, що одержало назву «соляного бунту». Почавшись 1 червня, повстання тривало кілька днів. Народ громив двори московських бояр і дворян, дяків і багатих купців, вимагаючи видати ненависних чиновників Плещеєва, що відав управлінням столиці і главу уряду боярина Морозова. Хвилювання в столиці не припинялися до кінця року. Потужне, хоча і швидкоплинне повстання спалахнуло в Москві - «мідний бунт». Його учасники пред'явили царю Олексію Михайловичу свої вимоги: зниження податків, сильно збільшених у зв'язку з війнами з Польщею і Швецією, скасування мідних грошей, випущених у величезних кількостях і прирівняних до срібним.

Головним свідченням кризового стану країни стало рух під проводом донського козака С.Т. Разіна.

Спочатку дії загону донського отамана С.Т. Разіна носили характер звичайного грабіжницького набігу на торгові каравани. Однак в кінці 1669 р Разін, готуючи новий похід, несподівано ставить за мету покарати "зрадників бояр".

13 квітня 1670 7-тисячний загін Разіна підійшов до Царицина і без праці опанував їм. Стрілецькі загони, послані проти повсталих, були розгромлені. Незабаром після цього була взята Астрахань. Астраханські стрільці перейшли до Разіну.

У таборі повстанців було вирішено рухатися вгору по Волзі.Саратов і Самара добровільно перейшли на бік повсталих. Разін звернувся до населення Поволжя з "чарівними листами", в яких закликав приєднатися до повстання і "виводити" зрадників, т. Е. Бояр, дворян, воєвод і наказових. 4 вересня Разін підступив до Симбірська і майже місяць завзято його облягав.

Розлючений натовп разинцев вели розгульне життя, що супроводжувався рясним пролиттям крові: позбавляли життя воєвод, служивих і наказових людей, стрілецьких голів, а також стрільців, які не побажали приєднатися до руху. Милосердя не виявляли і урядові війська - вони зраджували смерті всіх, хто залишився в живих на поле битви; така ж доля чекала майже всіх разинцев, що опинилися в полоні: їх стратили без суду.

Заради чого все це відбувалося, які цілі переслідували брали участь в русі селяни і народи Середнього Поволжя? Вони, звичайно ж, мали підстави для виступів: в країні посилювався кріпосницький гніт, влада поміщиків і урядової адміністрації. Але на поставлене вище питання належної відповіді збереглися документи не дають, як не відповідають на нього ні Разін, ні його соратники.

Наляканий уряд оголосив мобілізацію столичного і провінційного дворянства. 28 серпня 1670 цар напучував 60 тис. Службових людей по отечеству, які тримали шлях в Середнє Поволжя.

Тим часом ратні люди на чолі з воєводою кн. Іваном Милославським засіли в Самбірському кремлі і витримали чотири штурму повстанців. 3 жовтня до Симбірська з Казані підійшли урядові війська під начальством Юрія Барятинського і після нанесеного Разіну поразки з'єдналися з ратними людьми Милославського. Разін пішов на Дон, щоб зібрати нове військо, але був схоплений домовитими козаками і виданий уряду.

Повстання зазнало невдачі. Тому причиною була стихійність і слабка організованість руху, відсутність чітких цілей боротьби. Натовпи погано озброєних людей не могли протистояти урядовим військам, які пройшли військову підготовку. Рух носило царистські характер - в очах повсталих "хороший" цар асоціювався з іменем не царя Олексія Михайловича, а його сина Олексія, який помер незадовго до того.

4 червня 1671 р Разін був доставлений до Москви і через два дні страчений на Червоній площі. Церква піддала його анафемі. Уряд святкувало перемогу. У той же час ім'я щасливого отамана Разіна перетворилося в легенду - народна пам'ять зберегла про нього безліч пісень і билин.

Список літератури

1. Бущик Л.П. Ілюстрована історія СРСР. XV-XVII ст. Посібник для вчителів і студентів пед. ін-тів. М .: Просвещение, 1970.

2. Історія Росії з найдавніших часів до кінця XVII століття / А.П.Новосельцев, А. Н. Сахаров, В.І.Буганов, В.Д.Назаров, - М .: Видавництво АСТ, 1996..

3. Мунчаев Ш. М., Устинов В.М. Історія Росії. Підручник для ВНЗ. М., Изд-во Инфра М-Норма, 1997..

4. С.Ф.Платонов. Лекції з російської історії. М .: Вища школа, 1993.

5. Н.С. Богданов. Ніконіани / Наука і релігія, 1994, № 11.


  • Політичний розвиток. Зміцнення самодержавної влади
  • Селянська війна під проводом С.Т. Разіна
  • Список літератури