Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Питання історії вітчизняного береговеденія

Скачати 42.34 Kb.
Дата конвертації15.12.2019
Розмір42.34 Kb.
Типреферат

У нашій країні вчення про морських берегах - берегознавство - пройшло тривалий шлях розвитку, в ході якого відбулися значні зміни в його науковому змісті і в практиці використання отриманих знань про берегову зону. Вперше історичний нарис розвитку уявлень про морських берегах був виконаний О.К. Леонтьєвим (20), який помістив його в своїй відомій монографії, присвяченій геоморфології морських берегів і дна. У ній коротко описується загальний стан знань про морських берегах в XIX - XX століттях, а також в Радянському Союзі. У 1961 році О.К. Леонтьєвим наведено в навчальному посібнику по геоморфології морських берегів доповнений історичний нарис, в якому вперше виділяються три основні напрямки в їх пізнанні в радянський період - географічне (з геоморфолого-географічним змістом), літологічний і гідродинамічний. Більш докладно їм характеризується в окремій статті радянське берегове вчення станом на середину 60-х років (22). Аналізується внесок у вивчення морських берегів наукових установ і окремих вчених, причому кілька уточнюється найменування виділених перш основних наукових напрямків, названих геоморфологічними, гідролітодінаміческім і литологическим.

Досить докладно розглядається історія вивчення берегової зони, написана В.В. Лонгинова (26) з акцентом на динаміку її вод, наносів і рельєфу. Підкреслюється необхідність такої роботи, так як «знання історії основних гіпотез і уявлень може допомогти правильному їх використанню та правильній оцінці пізніших висловлювань і тверджень» (с.162). Поряд з досягненнями зарубіжних вчених відзначаються і наукові заслуги вітчизняних дослідників в галузі вивчення динаміки берегової зони. Вказується на необхідність посилення кількісних берегових досліджень, впровадження приладів з найбільш досконалою технікою змін.

Основні історичні відомості про розвиток берегового вчення за останні два століття наводяться В.П. Зенковічем (14) в його фундаментальної монографії про морських берегах. Автором вказується, що протягом цього часу існували наукові напрямки про Берегознавство: гідротехнічна, гідрографічне і геолого-геоморов-фологіческое. У 1970 році В.П. Зенковічем (15) опубліковано історичний огляд, розкриває стан радянського вчення про морських берегах. Він підкреслює важливість успіхів у вивченні потоків берегових і донних наносів, завдяки яким в основному і визначається заносимість і руйнування берегів. У зв'язку з цим розглядається прикладне значення теорії про потоках наносів в запобіганні заносимості морських портів і каналів, а також для берегоукріплення. Відзначається інтенсивність дослідження в СРСР берегів морів і водосховищ, на яких відбуваються подібні берегові процеси. При цьому звертається увага на «правильність прийнятих радянськими вченими теоретичних установок, які істотно відрізняються від зарубіжних комплексним охопленням проблеми і виділенням провідних чинників розвитку прибережної зони» (c. 167).

Загальні історичні відомості про стан знань про морських берегах можна отримати з «Введення» монографії, присвяченій проблемам фізичної географії океану (29). Спеціально історія вітчизняного береговеденія вперше розглянута в книзі природокористуванні морських берегів (31). Виділено історичні періоди в розвитку вчення про морських берегах: передісторія (XII - XVII століття), зародження (кінець XVII - перша третина XX століття), становлення (з 30-х років ХХ століття). Крім того, визначено головні наукові напрямки - гідрографічне, геолого-географічний та гідротехнічне, географо-геоморов-фологіческое, гідролітодінаміческое і літологічний, ландшафтне і інженерно-географічне. Нині потрібно виконати історико-географічне дослідження, в якому слід виходити з теоретичних уявлень про рівнях географічного пізнання, а також про наукові школи в географії стосовно вченню про морських берегах. Адже історія науки дозволяє не тільки пізнати минуле, але є знаряддям для виявлення нових тенденцій її розвитку (6). Як географічна наука, берегознавство підпорядковується загальним закономірностям процесу географічного пізнання, який має свої регіональні особливості, що можуть позначитися на створенні наукових шкіл.

Значний інтерес викликають теоретичні розробки, пов'язані з відокремленням рівнів фізико-географічних закономірностей (47). Їм вводиться поняття «рівень відкриття», що відображає різний теоретичний зміст географічного відкриття на різних стадіях розвитку географічної науки. Виділяються три послідовних рівня відкриттів фізико-географічних закономірностей: елементно-хорологическая (первісне нагромадження і елементарна систематизація різноманітних даних про природних тілах і явищах), компонентно-історичний (з'ясування закономірностей поширення і розвитку природних компонентів) і комплексно-динамічний (вивчення в динаміці складних поєднань окремих компонентів - природних комплексів на ландшафтно-зональної основі).

Розгорнуте уявлення про рівні науки розвиває Л.І. Воропай (7), яка виходить з розуміння еволюційного процесу географічного пізнання в формі розгортається спіралі. У рівнях розрізняються дві гілки - прогресивної і стабільної розвитку, а в них 5 ступенів (етапів):

переважно емпіричних досліджень,

теоретичних узагальнень,

практичного використання наукових досягнень,

наступаючого кризи в науці,

поступового розгортання прогресивної гілки з більш високим рівнем географічного пізнання.

Зміна рівнів розвитку географічних закономірностей визначається настанням періодів наукових революцій. За часом I - й рівень пізнання починається 3500 роком до н. е. і закінчується XV століттям н. е .; II-й - охоплює XV століття - 30-ті роки ХХ століття; III - й - починається з 30-х років нашого століття. Відбувається прискорення географічного пізнання, образно кажучи «географічна спіраль» стискається.

Періодизації географічного пізнання присвячена робота А.Б. Дітмара (10), яким виділяється 4 найголовніших періодів, близьких за часом 3 рівнями Л.І. Воропай. Кількість же ступенів (етапів) скорочується з п'яти до чотирьох:

накопичення фактів;

систематизація;

уточнення законів;

«Криза».

Звісно ж, що стосовно до пізнання історії вітчизняного береговеденія, як складової частини фізичної географії океану, можна розрізняти рівні, періоди і етапи в його розвитку. Для історико-географічного аналізу слід застосувати найбільш цінні положення, розроблені названими дослідниками, враховуючи природну своєрідність морських берегів. Крім того, необхідно використовувати цікаві висловлювання В.С. Преображенського (39) про можливості історії географії в області прогнозування розвитку географічних наук, а також Ф.Н. Милькова (34) про ознаки виділення наукових шкіл.

У відомому згоді з періодизацією зазначених дослідників нами спочатку відособлені рівні розвитку в нашій країні берегового вчення - I -й (з XII століття до 70-х років XVIII століття), II-й (з 70-х років XVIII століття до 30-х років ХХ століття) і III-й (c 30-х років ХХ століття). Далі в кожному рівні виділено і охарактеризовано по два періоди - висхідного і стабільного розвитку, Періоди діляться відповідно на два взаємопов'язаних етапи - передісторія і зародження; становлення і перебудова. Виходить, що відокремлені чотири етапи, на стадії періодів, складають замкнутий цикл, який відображає послідовний хід розвитку берегового вчення стосовно кожного його рівню. Це дозволяє встановити ущільнюється в часі спиралеобразное зміна етапів даного рівня. Воно спрямоване на ускладнення процесу пізнання від рівня до рівня - елементно-хронологічний (I- й рівень); компонентно-історичний (II-й рівень) і комплексно-динамічний (III-й рівень). Коротко охарактеризуємо кожен з них.

Елементно-хронологічний рівень розвитку вчення про морських берегах

Дійсно, на I-й рівень припадає майже 700 років. Для нього характерний розвиток загальногеографічного і гідрографічного напрямків. Даному рівню властиво створення переважно лоцій і морських карт для навігаційних цілей. Основна увага приділялася просторового опису берегових елементів природи, тому за своїм змістом цей рівень зародкового розвитку берегового вчення є елементно-хронологічним.

Перш за все, в ньому слід виділити початковий період появи паростків вчення про морських берегах, що відображає висхідний його розвиток (XII століття - перша половина XVIII століття). Найдовшим в цьому періоді є відкриває його етап - накопичення первинних відомостей і уявлень про морських берегах (XII століття - кінець XVII століття). Панівне становище займає описову загальногеографічні напрямок в пізнанні морів і берегів. Великий внесок внесли в основному помори, якими складалися рукописні лоції і морські карти, що передаються з покоління в покоління.

Подальший нетривалий етап вранішнього періоду - появи зачатків вчення про морських берегах (кінець XVII століття - початок XVIII століття). Цей етап характерний тим, що тоді почалося виконання перших інструментальних гідрографічних робіт. Вперше вони були проведені в самому кінці XVII століття на Азовському і Чорному морях Петром I і К. Крейсі, а незабаром на Балтійському і Каспійському морях. В результаті робіт з'явилися перші друковані морські карти. Можна говорити про дозрівання паростків вітчизняного вчення про морських берегах, має перевагу гідрографічну спрямованість.

Прогресивний період розглянутого рівня зародкового характеру змінився завершальним періодом зміцнення в ньому гідрографічного напрямки (1725 - 1770 роки). Це виразилося в тому, що початкові роки періоду відносяться вже до етапу становлення гідрографічного напрямки у вивченні морських берегів як вчення елементно-хорологическая змісту. Посилилися морські гідрографічні роботи на Каспії і Балтиці; вони почали розгортатися на морях Північного Льодовитого океану і Далекого Сходу. Гідрографічне напрямок - перша сходинка в історії сучасного берегового вчення - зміцнилося і стало основним у вивченні у вивченні морських берегів. Величезну роль в цьому зіграли видатні російські гідрографи Ф.І. Соймонов і А.І. Нагаєв.

Стабільний період I-го рівня закінчується етапом назрівання перебудови у вченні про морських берегах (1750 - 1770 роки). Ще тривали гідрографічні роботи, але з'явилася необхідність в геолого-географічному поясненні природних особливостей берегової зони. Велика заслуга в цьому належить М.В. Ломоносову (25), який брав активну участь у науковій підготовці морських експедицій в Північний Льодовитий океан. У складених їм інструкціях звертається увага і на збір різноманітного берегового матеріалу з фізичної географії та геології. Такий матеріал повинен був розширити наукові уявлення про істотних природних компонентах берегової зони - гірських породах і формах рельєфу.

Компонентно-історичний рівень розвитку вчення про морських берегах

Початком формування II рівня - охоплюється близько 150 років (70-ті роки XVIII століття - 30-ті роки XX століття), тобто за своєю тривалістю він майже в п'ять разів менше I-го рівня. Досконалість гідрографічне напрямок було підкріплено зароджуються гідротехнічним напрямком. В результаті водний компонент берегової зони став вивчатися більш поглиблено, що пов'язано з подальшим розвитком навігації і будівництва портів, в якому вимагали також розвитку геолого-географічного спрямування для пізнання наземного берегового компонента. Завдяки цьому вчення про морських берегах набуло переважно компонентний еволюційний характер і піднялося на другу сходинку свого розвитку. Почався процес формування береговеденія як наукової галузі.

Початковий період розглянутого рівня - поступового оформлення компонентного вчення про морських берегах на базі нових напрямків (70-ті роки XVIII століття - кінець XIX століття) - відкривається етапом посиленого збору переважно гідрографічних даних і попитокгеолого-географічного пояснення (кінець XVIII століття - середина XIX століття) .Це пов'язано з розширенням гідрографічних робіт, численними кругосвітніми плаваннями і створенням Окремих гідрографічних зйомок морів. До даного етапу відноситься удосконалення Г.А. Саричева (43) теорії і практики морської зйомки, яка використовувалася гідрографії протягом століть. Кругосвітні плавання сприяли появі перших спроб геолого-географічного тлумачення генезису коралових острівних берегів (О.Е. Коцебу і Ф.Ф. Беллінсгаузен), а також морських терас (Ф.П. Літке).

Цей прогресивний період II-го рівня продовжився етапом зародження компонентного вчення про морських берегах (друга половина XIX століття). Помічається поступова заміна власне гідрографічних робіт більш всебічним вивченням морів і берегів. Саме на початку 60-х років з'являється гідротехнічне напрямок завдяки працям М.Н. Герсеванова (8), яким була створена перша зведення по морським спорудам. Наукове обгрунтування геолого-географічного спрямування зобов'язана, перш за все, класичним монографіями Н.Я. Данилевського (9) про дельті Кубані і Н.А. Соколову про берегових дюнах. Оформлення обох наукових напрямків сприяло посиленню господарського розвитку пореформеної Росії.

Завершальний II - ой рівень період - подальшого розвитку компонентного вчення про морських берегах і його «криза» (1900 - 1930 роки) - продовжився етапом посилення гідротехнічного і формування геолого-географічного напрямків. На самому початку ХХ століття, як і раніше розвивається гідротехнічне напрямок з акцентом на пізнання гідродинаміки берегової зони в зв'язку з потребами будівництва портів (В.І. Чарномський і інші). Посилюється спеціалізація у вивченні наземної частини берегової зони, що виражається в переростання геолого-географічного напряму в геолого-морфологічний (Л.С. Берг і інші).

Як і на I-му рівні, що розглядається стабільний період, а, отже, і весь цикл взаємопов'язаних етапів II-го рівня завершився «кризовим» етапом - наміченого поділу в розвитку основних напрямків берегового вчення (20-ті роки ХХ століття). Справа в тому, що геолого-геоморфологічні дослідження все більш відривалися від гідродинамічного вивчення берегової зони. Тим самим в єдиному природному береговому комплексі пізнання складових його взаємопов'язаних частин - наземної і прибережної - йшло відокремлення один від одного. Назрівала необхідність в ліквідації протиріччя між активно розвиваються гідротехнічним і починається трохи відставати геолого-геоморфологічними напрямками. Намітилися тенденції до появи гідролітодінаміческіх досліджень, що приділяють увагу комплексному вивченню прибережних наносів. Це стало початком переходу до наступного рівня еволюції вчення про морських берегах.

Комплексно-динамічний рівень розвитку береговеденія

З 30-х років ХХ століття берегове вчення, переходячи на третій щабель свого розвитку, за науковим змістом ставало все більш комплексної наукою про морських берегах. Тривалість повного циклу комплексного рівня приблизно вдвічі менше попереднього компонентного, причому відповідно скоротилися в часі і його періоди, і деякі етапи. Колишні компонентні напрямку перетворилися в комплексні: геоморфолого-географічне, гідролітодінаміческое, ландшафтне. Це сприяло створенню радянської школи дослідників морських берегів, займала значний час, провідне становище у світовій науці.

Період висхідного розвитку (30 - 60-ті роки ХХ століття) - зародження своєчасного береговеденія на комплексній основі - почався з етапу передісторії - виникнення паростків гідролітодінаміческого і геоморфолого-географічного напрямків в ході інтенсивного накопичення нових даних (30 - 40-ті роки ХХ століття) . Цьому сприяло і вдосконалення гідрографічних робіт, що проводяться на новій інструментально-технічної основі. П. К. Божичі (4) розвивається теоретичне уявлення про потік наносів в береговій зоні, тому його слід вважати зачинателем гідролітодінаміческого напрямку у вітчизняному береоведеніі. На мою думку (30), зачинателем ж геоморфолого - географічного спрямування є Б.Ф. Добринін, який застосував ландшафтно-геоморфологічний підхід в організованих в 30-х роках спеціальних берегових експедиціях. За його ініціативи тоді ж була створена Комісія з вивчення морфології узбереж при МГУ, яка об'єднує вчених різних науково-дослідних установ. На цей час припадає опублікування перших наукових збірників по морських берегах. Істотне значення мала монографія В.П. Зенковича (12) по динаміці і морфології морських берегів, основу якої становить теоретичне положення про взаємозв'язок і взаємозумовленості наземної і прибережної частин берегової зони.

У наступній стадії даного прогресивного періоду - етапі формування комплексного береговеденія (50 - 60-ті роки ХХ століття) - відбувається зародження сучасного берегового вчення на широкій географічній основі. У ці приблизно два десятка років величезну роботу - науково-дослідну та науково-організаційну - проводить В.П. Зенкович, загальновизнаний основоположник радянського берегового вчення. Прийнятий їм принцип єдності наземної і прибережної частин берегової зони доповнювався подальшою розробкою уявлення П.К. Божича про берегоформірующей ролі наносів. В системі Академії наук СРСР В.П. Зенковічем була організована Лабораторія динаміки і морфології морських берегів, а в 1952 році за його ініціативи була створена Берегова секція при океанографічної комісії АН СРСР. В результаті теоретичного узагальнення вітчизняних і закордонних робіт їм була написана фундаментальна монографія «Основи вчення про розвиток морських берегів» (14). У ній викладена теорія берегоутворення під впливом різних фізико-географічних факторів при верховенстві морського хвилювання; поставлена ​​задача широкого використання географічної зональності в береговому вченні. Монографія була удостоєна Ленінської премії і переведена на англійську мову.

Великий внесок у комплексне вивчення берегової зони вніс І.В. Самойлов - автор всебічного географічного узагальнення по гирловим процесам, що відрізняється винятковою різноманітністю і складністю взаємодії (42), ініціатор створення Лабораторії морських гирл річок в Океанографічному інституті в системі Гідрометеослужби. Багато зробив для розвитку комплексного берегового вчення О.К. Леонтьєв (21), який в першому посібнику по морських берегах, переважно на геоморфолого-географічній основі, велику увагу приділив поряд з хвильовими процесами і не хвильовим. У посібнику знайшли місце і такі проблеми як народногосподарське використання знань про морських берегах, їх класифікація, районування та картування.

У 50 - 60-ті роки значні успіхи були досягнуті в розробці теоретичних положень в області гідродинаміки і Літодинаміка, тобто найважливіших уявлень про рухи води і наносів в береговій зоні. До великих праць слід віднести монографію В.В. Лонгинова (27), в якій узагальнені великі літературні матеріали, а також результати власних спостережень і вимірювань, з використанням оригінальної методики досліджень. В основу покладено уявлення про єдиний процес переміщення води і наносів, що підтверджує правильність ідеї комплексності берегової зони як природного об'єкта і на гідролітодінаміческом рівні.

У зв'язку з цим посилений розвиток отримали також літодінаміческіх дослідження, головним завданням яких є пізнання закономірностей осадження на узбережжі різних відкладень і утворення прибережно-морських розсипів. Узагальнення переважно експедиційних матеріалів, заснованих на використанні новітньої методики досліджень, є монографія О.М. Невесского (36); в ній розглядаються найважливіші процеси прибережного осадкообразованія (на матеріалі Чорного моря). Питання вивчення закономірностей сучасного осадкообразованія переплітаються з пізнанням голоценовой історії формування відкладень, що має не тільки наукове, а й практичне значення.

Початок 60-х років став часом зародження ландшафтного напрямки у вивченні морських берегів. Ландшафтні дослідження були вперше виконані К.М. Петровим (37) на Кавказько-Таманському узбережжі Чорного моря. Їм застосована спеціальна методика експедиційних робіт, заснована на отриманні матеріалів за допомогою аерозйомки і водолазних занурень. Результатом стало виділення прибережно-морських ландшафтів та їх складових частин - урочищ і фацій, які були закартировано і описані. До цього десятиріччя відноситься і використання ландшафтно-зонального підходу до вивчення берегів Аральського моря, що знаходиться цілком у межах аридної зони (28).

Наступний період стабільного розвитку (c 70-х років ХХ століття) ознаменувався завершенням переформування вчення про морських берегах в науку берегознавство. Процес її посиленого становлення приурочений до етапу 70 - 80-х років, коли відбувався подальший розвиток теорії і практики, орієнтоване головним чином на інтеграцію основних напрямків берегової науки. На цьому етапі новітнього періоду відбувається перетворення його наукових напрямків в ландшафтно-геоморфологическое і ландшафтно-літодінаміческіх. Крім цього, відокремлюються інженерно-географічне і природоохоронне напрямки. Посилюється прогнозно-конструктивний характер берегових досліджень. Результатом і з'явився поступовий перехід переважно компонентного берегового вчення в самостійну комплексну науку. Все більше публікується оригінальних регіональних, теоретичних і прикладних праць по Берегознавство. Успішно ведуться спільні дослідження берегів із зарубіжними вченими (зокрема, на Кубі). На Балтійському і Чорному морях створені служби охорони берегів. Організовано підготовку кадрів у ряді університетів країни.

Ряд регіональних монографій присвячений переважно геоморфолого-географічної характеристиці берегів окремих морів. Серед них виділяються зведення на берегах Чорного (13, 15), Берингової (17), Аральського (28), Каспійського (24), Азовського (33) морів. У цих працях рельєф і опади все більшою мірою розглядається на тлі всього природного комплексу (ландшафту) берегової зони. За багатьма регіональним монографій можна помітити, як чисто геоморфологическое напрямок в береговому вченні переростало в ландшафтно-геоморфологическое.

У теоретичному аспекті цей процес знайшов відображення у зведенні О.К. Леонтьєв, Л.Г. Никифорова, Г.А. Сафьянова (23), яка повністю ґрунтується на важливій ідеї комплексного географічного вивчення морських берегів, на розумінні рельєфу як одного з основних компонентів природного середовища. В історичному аспекті зміни берегової середовища, а також впливу зональності на берегоформірованіе висвітлені в спеціальній монографії П.А. Каплина (19). Все це дає підстави стверджувати ще з більшою переконливістю про переростання колишнього геоморфологічного напрямку в ландшафтно-геоморфологическое.

На даному етапі сталася по суті інтеграція гідродинамічного напрямки в ландшафтно-літодінаміческіх. Одну з перших спеціальних робіт, в якій берегова зона розглядається як своєрідний літодінаміческіх ландшафт, представляє монографія А.А. Аксьонова (2). Пізніше ландшафтно-зональному підходу до вивчення літодінаміческіх процесів в береговій зоні або верхній частині шельфу, були присвячені нові теоретичні монографії. Так, Ю.Д. Шуйський (48) ввів поняття елементарної літодінаміческіх підсистеми, зв'язавши її особливості з положенням в тій чи іншій ландшафтній зоні. У монографії А.С. Ионина, В.С. Медведєва, Ю.А. Павлідіса (18) відображено посилення інтегральності розглянутого напрямку, що досягається проведенням морфолітодінаміческіх досліджень, які мають на меті пізнання взаємопов'язаних процесів рельєф - і осадкообразованія в різних географічних зонах. При цьому збільшується значення географічної комплексності в ландшафтно-літо-динамічному напрямку, встановлюються більш тісні зв'язки останнього з ландшафтно-зональним напрямками.

Важливо відзначити, що питання географічної зональності берегів привертають увагу дослідників, які належать до різних напрямків берегового вчення.Вплив природної зональності на берегоформірованіе з найбільшою виразністю стало виявлятися при проведенні ландшафтних досліджень берегової зони. Так, розробка програми комплексного фізико-географічного вивчення узбереж і систематизації їх ландшафтів дозволила з'ясувати, що істотне значення для розвитку даних ландшафтів набуває їх знаходження в тих чи інших природних зонах. Ландшафтно-зональний підхід широко використовується для визначення найголовніших положень і основних понять вчення про морських берегах, а також для створення класифікації берегоформірующіх факторів і типізації берегів (29). Нещодавно проблеми вивчення і картування прибережно-морських ландшафтів були висвітлені в монографії К.М. Петрова (38). У ландшафтному аспекті розглядається П.Ф. Бровко (5) і розвиток далекосхідних прибережних лагун у зв'язку з раціональним їх використанням.

Значення ландшафтного підходу посилюється в умовах все більшого впливу антропогенного чинника на розвиток морських берегів, якому присвячена новітня монографія Ю.В. Артюхина (3). Це сприяло оформленню інженерно-географічного напряму в Берегознавство. Одним із зачинателів його ще в 50 - 60-х роках виступив А.М. Жданов (11), який створив вперше в світі штучні галькові пляжі з метою захисту чорноморського берега Кавказу від розмиву. За розробленою ним методикою в 70-х роках були споруджені аналогічні пляжі і на ряді берегових ділянок інших морів.

Пізніше українськими вченими, які працюють в Інституті гідродинаміки АН УРСР, був розроблений принцип самозахисту берегів шляхом інженерного їх зміцнення, заснованого на заняттях природних закономірностей розвитку берегів (45). Інженерними засобами на узбережжі рекомендується формувати таку обстановку, яка сприяла б природному ходу берегових процесів. Для цього використовуються споруди - аналоги природним береговим формам (моли, штучні коси, острови, штучні атоли та інші). Цей метод використання морфологічних елементів берега для створення нових берегоукріплювальних споруд вельми перспективний для розвитку інженерно-географічного напрямку.

У 80-ті роки новий напрямок продовжувало розвиватися з появою науково-виробничого об'єднання «Грузморберегозащіта». У його складі три взаємопов'язані структурні частини - науково-дослідний сектор, проектно-конструктивне бюро і спеціалізоване будівельне підрозділ. Основним засобом для берегоукріплення є спорудження пляжів, для чого в прибережжя виробляється неодноразова відсипання галечного матеріалу, зокрема, на ділянці Гагри-Піцунда. Аналогічні методи берегоукріплення застосовуються і на інших прибережних районах Чорного, Азовського і Балтійського морів, про що сказано в науковому збірнику «Природні основи берегозахисту» (41).

Успішна розробка проблеми інженерного перетворення природного середовища неможлива без вирішення проблем комплексного використання берегових ресурсів, охорони та збереження природи берегової зони. Це призвело до виникнення природоохоронного спрямування в навчанні про морських берегах. Одна з перших спроб висвітлення берегового природокористування була зроблена в 70-х роках (29). Тоді ж вийшла в світ монографія Г.А. Сафьянова «Берегова зона океану в ХХ столітті» (44). Частина цієї книги відведена питань взаємодії океану з людиною (будівництво портів, інженерна берегозахисту, експлуатація підводних кар'єрів і інші заходи), а також забруднення берегової зони.

Питання раціонального використання і охорони природного середовища знайшли місце в опублікованому спеціальному збірнику «Морські берега» (35). Вельми цікаві тут міркування В.А. Дергачова про соціально-економічних аспектах берегових досліджень. Зокрема, його трактування поняття природно-господарської контактної зони «суша-океан» як зони інтенсивної взаємодії населення, господарства і природного середовища. У 1986 році автором була опублікована книга (31), повністю присвячена питанням берегового природокористування; в ній трактувалися його основні проблеми: раціональне використання, охорона природи і перетворення берегової середовища. Останнім часом говорять про геоекології берегів, як про новий напрямок в берегової науці. Під цим терміном розуміється головне: «розробку стратегії природокористування берегової зони морів і океанів в різних географічних зонах, досягнення такого становища, при якому геоекологія більшою мірою стала б напрямних фактором розвитку господарської діяльності людини на морських берегах» (1). Читається університетський курс по береговому природокористування (32).

Таким чином, до 90-х років в нашій країні сформувалося комплексне берегознавство - результат взаємопов'язаного поєднання ландшафтно-геоморфологічного, ландшафтно-літодінаміческіх і ландшафтно-зонального напрямків з інженерно-графічним і природоохоронним (геоекологічних). Сучасний синтез виникли інтегральних напрямків грунтується, перш за все, на багатому регіональному матеріалі, отриманому вивченням морських берегів, які знаходяться у всіх географічних зонах, як СРСР, так і за його межами. Це дозволило створити в радянську школу береговеденія за активної участі її основоположника В.П. Зенковича.

Загальновизнано, що в географії, як і в інших галузях знання, наукова школа очолюється видатним ученим, який є її ідейним керівником, організатором досліджень і вчителем нових дослідників (34). Всім цим ознакам відповідає наукова діяльність В.П. Зенковича, відомого, перш за все, своїми численними працями, що базуються на ідеї розуміння берегової зони, як піддається в основному впливу хвилюванням природного цілого, взаємопов'язаних наземної і прибережної його частин. Це фундаментальне положення є нині загальноприйнятим радянськими і зарубіжними дослідниками, тому в багатьох роботах по морських берегах можна знайти посилання на праці В.П. Зенковича.

Його науково-дослідницька діяльність підкріплювалася науково-організаційною роботою, спрямованою на розширення берегових досліджень. В.П. Зенковічем проведені експедиції з вивчення берегів на морях нашої країни і ряди інших держав. Він керував протягом 25 років спеціальної наукової організацією - Лабораторією динаміки і морфології морських берегів, що стала центром формування радянської школи береговеденія. Велику координуючу роботу виконував В.П. Зенкович протягом понад 30 років як голова Берегової секції океанографічної комісії АН СРСР, перетвореної згодом у Робочу групу «Морські берега» Комісії АН СРСР з проблем Світового океану.

Важливо, що за півстоліття своєї діяльності В.П. Зенкович виховав у своїй школі десятки докторів і кандидатів наук, а сотні фахівців стали ними, вивчаючи основи вчення про морських берегах за його книжками. Учні В.П. Зенковича, серед яких чимало викладачів університетів, підготували, в свою чергу, сотні дослідників. Через своїх учнів і послідовників він брав участь у створенні наукових колективів з досліджень берегів в Грузії, на Україні, в Прибалтиці, на Каспії і Далекому Сході. Більш того, серед учнів В.П. Зенковича є великі вчені, які очолили окремі напрями в Берегознавство - В.В. Лонгинов (ландшафтно-літодінаміческіх) і О.К. Леонтьєв (ландшафтно-геоморфологическое). Про заслуги В.П. Зенковича перед берегової наукою сказано в науковому збірнику «Проблеми розвитку морських берегів» (40), підготовленого учнями на честь його 80-річчя.

Сам В.П. Зенкович виступав в науковому збірнику «Теоретичні проблеми розвитку морських берегів» (46) з критичним оглядом і деякими порівняннями в області вивчення морських берегів у СРСР і за кордоном. Відзначається, що в цьому відношенні передове становище займають СРСР, США і Японія. Стосовно з СРСР підкреслюється: «Підтверджено основні закономірності, встановлені раніше. Їх деталізація, уточнення і кількісне обгрунтування успішно тривають. Однак розмах роботи у нас абсолютно недостатній, а її організація залишає бажати кращого ». Істотним недоліком є ​​відсутність науково-дослідного інституту береговеденія в нашій країні.

Ще більш тривожні висновки XVII Всесоюзній берегової конференції, яка відбулася в 1990 році (перша була організована В.П. Зенковічем в 1952 році). В її рішенні вказується, що колишнє лідируюче положення радянської берегової школи в значній мірі втрачено, при цьому виявляється «істотне відставання в розвитку фундаментальних досліджень берегових процесів, викликане, перш за все, відсутністю серйозних державних і академічних програм, фінансування та матеріально-технічного забезпечення». Відзначається також, що екологічне обґрунтування більшості прийнятих наукових і проектних розробок, не задовольняють вимогам, які до них пред'являються в епоху науково-технічного прогресу. Знову постає питання про організацію інституту берегових досліджень, хоча б в складі створюваної Російської Академії наук.

Зі сказаного випливає, що в настали 90-ті роки намітилася зміна етапів інтенсивного розвитку берегової науки - зародження (50 -60-ті роки) і стабілізації (70 - 80-ті роки) - «кризовим» етапом, коли її теоретична база не стала в достатній мірі сприяти вирішенню прикладних проблем, особливо проблеми раціонального берегопользованія. Можна говорити про наступаючому етапі перебудови тенденцій розвитку берегової науки III -го рівня, подібного тим, які відзначалися для заключних етапів, як I-го, так і II-го її рівнів. Перейдемо до прогнозування науки про морських берегах в наступні два десятиліття.

Перспективи розвитку вітчизняного береговеденія в найближчому майбутньому

Приступаючи до з'ясування цього важливого питання, потрібно виходити з того, що нині можна говорити про берегової науці - Берегознавство, яке володіє своїм предметом і методами дослідження, що визначають науковий зміст і завдання як сучасної комплексної географічної науки. Таким предметом є одна з трьох найбільших геосистем - аквальний-територіальна (Побережна), що вивчає одночасно на компонентному і комплексному рівнях її організації з метою раціонального використання, охорони та перетворення природного середовища. Формується і система методів комплексного дослідження берегів - геосістемний (ландшафтних), історико - географічних і геопрогнозних.

Компонентно-комплексний підхід до вивчення предмета - береговеденія за допомогою методів, серед яких нині виділяється група ландшафтних методів, визначив розвиток, з одного боку, компонентно-комплексних напрямків - ландшафтно-геоморфологічного і ландшафтно-літодінаміческіх - з іншого, комплексного ландшафтно-зонального. Очевидно, для інженерно-географічного напрямку, як прикладного, використовуються свої методи дослідження - інженерно-конструктивний, зокрема, а для природоохоронного - геопрогнозние, особливо. Як показує ознайомлення з численними роботами по берегової тематиці, всі названі методи використовуються в тій чи іншій мірі дослідниками, однак, застосування деяких з них, зокрема, ландшафтно-геохімічного і прогнозного математичного моделювання, знаходяться ще в зародковому стані.

Спробуємо на основі виконаного історичного аналізу вітчизняного вчення про морських берегах провести прогнозування його розвитку на найближчі два десятиліття - 90-ті роки ХХ століття і перше десятиліття ХХI століття. Цілком ймовірно, етап становлення на комплексно-динамічному рівні, що закінчився до початку 90-х років, змінився в цьому десятилітті етапом перебудови тенденцій розвитку берегової науки, про що згадувалося вище. Подібні завершальні етапи, як відомо, були властиві елементно-хорологическая і компонентно-історичному рівнях розвитку берегового вчення. Мабуть, настав етап перебудови набуватиме все в більшій мірі преобразовательно-прикладний характер, який визначається таким напрямком розвитком географічної науки у зв'язку з дедалі більшим ускладненням взаємодії природи і суспільства.

Для більш повного прогнозу необхідно використовувати теоретичні розробки, засновані на аналізі історії географії.Перш за все, треба виходити з того, що «інтереси прогнозування пробуджують посилити увагу до вивчення історії новітнього періоду, коли темпи змін і перетворень географічних наук стали особливо високими» (39). Їм рекомендується зробити акцент на пізнання змін у складі географічної науки, її зв'язків з іншими науками і виробництвом, а також на розгортання географічних служб. Таке підкреслення конструктивних можливостей історії географії розширити уявлення про предмет і методи, зібрати нові факти і висунути обґрунтовані гіпотези.

Стосовно до Берегознавство можна очікувати, перш за все, подальшого вдосконалення теоретичних уявлень в науковому змісті предмета і методів дослідження. Тому розвиватиметься більш розширене уявлення про сучасний предмет берегової науки - переважно про природно-господарських комплексах берегової зони, а не тільки про природні, які були основним предметом досліджень. З тієї ж причини слід очікувати посилення геопрогнозних методів вивчення морських берегів.

В результаті зміцнення зв'язків з рядом фундаментальних наук, перш за все з фізикою, хімією, біологією, математикою та економікою, остаточно сформуються інтегральні напрямки в Берегознавство. Серед них з'являться: ландшафтно-геофізичне (нині, в основному, ландшафтно-літодінаміческіх); ландшафтно-геохімічне; ландшафтно-екологічне (зараз - частина ландшафтно-зонального) і геокібернетіческое. Розвиток зв'язків з народним господарством призведе до вдосконалення інженерно-географічного та природоохоронного напрямків.

Зміни в складі науки і її зв'язків визначає відповідні зміни в системі науково-виробничих, наукових і навчальних установ. Безсумнівно, на морях буде розширено мережу науково-виробничих об'єднань із захисту морських берегів, спираючись на наявний досвід «Грузморберегозащіти», Можна сподіватися, що буде усвідомлена, нарешті, необхідність в створенні наукового центру береговеденія, в якому будуть розроблятися теоретичні та прикладні проблеми, в особливості геоекології берегової зони. Слід очікувати також, що з метою посилення природоохоронної пропаганди буде організовано Берегове суспільство, а для підготовки потрібних кадрів збільшені навчально-наукові підрозділи в університетах нашої країни.

Список літератури

1. Айбулат Н.А. Геоекологія берегової зони моря. - Проблеми розвитку морських берегів. М., 1989.

2. Аксьонов А.А. Про рудному процесі у верхній зоні шельфу. М., 1972.

3. Артюхін Ю.В. Антропогенний фактор у розвитку берегової зони моря. Ростов-на-Дону, 1989.

4. Божич П.К. Морські наноси. М.-Л., 1930.

5. Бровко П.Ф. Розвиток прибережних лагун. Владивосток. 1990.

6. Вернадський В.І. Думки про сучасне значення історії знань. - Праці Комісії з історії знань, вип.1, Л., 1927.

7. Воропай Л.І. До питання про рівні та ступенях процесу географічного пізнання. - Вісник Московського Університету. Серія географія, N 4, 1977.

8. Герсеванов М.Н. Лекції про морських спорудах. СПб, 1861, 1862.

9. Данилевський Н.Я. Дослідження про Кубанської дельті. - Записки Російського географічного товариства. СПб., Т.2, 1869.

10. Дітмар А.Б. Про найголовніших періодах і етапах історії географічного пізнання Землі. - Питання історії і теорії фізичної географії. Саратов, вип. 6/13 /, 1980.

11. Жданов А.М. Конструювання і розрахунок берегоукріплювальних споруд на основі закономірностей динаміки берега. - Праці Інституту океанології АН СРСР, т.10, 1954.

12. Зенкович В.П. Динаміка і морфологія морських берегів. Ч.1, Хвильові процеси. М.-Л., 1946.

13. Зенкович В.П. Морфологія і динаміка радянських берегів Чорного моря, т.1. М., 1958: т.II. М., 1960.

14. Зенкович В.П. Основи вчення про розвиток морських берегів. М., 1962.

15. Зенкович В.П. Розвиток вчення про прибережній зоні морів в СРСР. М., 1970.

16. Зенкович В.П. Вивчення берегової зони моря в СРСР і за кордоном. - Теоретичні проблеми розвитку морських берегів. М., 1989.

17. Йонин А.С. Береги Берингової моря. М., 1959.

18. Йонин А.С., Медведєв В.С., Павлідіс Ю.А. Шельф: рельєф, опади і їх формуванням. М., 1987.

19. Каплін П.А. Новітня історія узбережжя Світового океану. М., 1973.

20. Леонтьєв О.К. Геоморфологія морських берегів і дна. М., 1955.

21. Леонтьєв О.К. Основи геоморфології морських берегів. М., 1961.

22. Леонтьєв О.К. Берегова зона морів і океанів. - Розвиток наук про Землю в СРСР. М., 1967.

23. Леонтьєв О.К., Никифоров Л.Г., сап'яном Г.А. Геоморфологія морських берегів. М., 1975.

24. Леонтьєв О.К., Маев Є.Г., Важелів Г.І. Геоморфологія берегів і дна Каспійського моря. М., 1977.

25. Ломоносов М.В. Короткий опис різних подорожей по північних морях і показання можливого проходу Сибірським океаном в Східну Індію. СПб., 1763.

26. Лонгинов В.В. З історії вивчення динаміки берегової зони. - Питання морських берегів. М., 1959.

27. Лонгинов В.В. Динаміка берегової зони бепрілівних морів. М., 1963.

28. Лимарєв В.І. Береги Аральського моря - внутрішнього водойми аридної зони. Л., 1967.

29. Лимарєв В.І. Основні проблеми фізичної географії океану. М., 1978.

30. Лимарєв В.І. Б.Ф. Добринін і вчення про морських берегах. - Вісник Московського університету. Серія географія, N 6, 1985.

31. Лимарєв В.І. Морські берега і людина. М., 1986.

32. Лимарєв В.І. Основи природокористування морських узбереж - зміст вузівського курсу. - Вісник Московського університету. Серія географія, N 1, 1990..

33. Мамикіна В.А., Хрустальов Ю.П. Берегова зона Азовського моря. Ростов-на-Дону, 1980.

34. Мілько Ф.П. Фізична географія: сучасний стан, закономірності, проблеми. Воронеж, 1981.

35. Морські берега. Питання географії, сб.119. М., 1982.

36. Невесскій Е.Н. Процеси осадкообразованія в прибережній зоні моря. М., 1967.

37. Петров К.М. Підводні ландшафти Чорноморського узбережжя Північного Кавказу і Таманського півострова. - Известия ВГО, Вип.5, 1960.

38. Петров К.М. Підводні ландшафти. Теорія, методи дослідження. Л., 1989.

39. Преображенський В.С. Вимоги до історії географії як наукової дисципліни, що висуваються завданнями прогнозування розвитку системи географічних наук. - Праці Міжнародного конгресу з історії науки. Секція VIII. Історія наук про Землю. М., 1974.

40. Проблеми розвитку морських берегів. М., 1989.

41. Природні основи берегозахисту. М., 1987.

42. Самойлов І.В. Гирла річок. М., 1952.

43. Саричев Г.А. Правила, що належать до морської геодезії. СПб., 1804.

44. сап'яном Г.А. Берегова зона океану в XX столітті. М., 1978.

45. Сокільників Ю.Н. Інженерна морфодінаміка берегів і її додаток. Київ, 1976.

46. ​​Теоретичні проблеми розвитку морських берегів. М., 1989.

47. Фрадкін Н.Г. Географічні відкриття і наукове пізнання Землі. М., 1972.

48. Шуйський Ю.Д. Проблеми дослідження балансу наносів в береговій зоні морів. Л., 1986.

49. В.І. Лимарєв (Російський державний гідрометеорологічний університет). Питання історії вітчизняного береговеденія


  • Елементно-хронологічний рівень розвитку вчення про морських берегах
  • Компонентно-історичний рівень розвитку вчення про морських берегах
  • Комплексно-динамічний рівень розвитку береговеденія
  • Перспективи розвитку вітчизняного береговеденія в найближчому майбутньому
  • Список літератури