Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Політичні партії в дореволюційній Росії

Скачати 49.64 Kb.
Дата конвертації19.01.2018
Розмір49.64 Kb.
Типкурсова робота

Зміст

Вступ

Глава 1. Витоки появи партій в дореволюційній Росії

1.1 Визначення політичної партії і її функції

1.2 Передумови виникнення партій в Росії

Глава 2. Політичні партії дореволюційній Росії і їх програмні документи

2.1 Революційно-демократичні партії

2.2 Ліберально-опозиційні партії

2.3 Поміщицьке-клерикальні консервативні партії

2.4 1905-1917 рр .: боротьба за владу

висновок

Список використаної літератури

додаток

Вступ

У Росії перші політичні партії були створені тільки в кінці XIX - початку ХХ століття. Як і в Європі, в Росії партії з'явилися в епоху капіталізму. Однак російський процес утворення політичних партій сильно відрізнявся від європейського. По-перше, партії в Росії з'явилися в умовах самодержавної монархії - абсолютної влади царя. Будь-якого органу влади, хоча б віддалено нагадував західний парламент в Росії не існувало. Союзи, зборів і вже тим більше різні організації (перш за все політичні) заборонялися. Тому політичні партії в нашій країні вели нелегальне або напівлегальне існування, тоді як на Заході більшість партій діяло на законних підставах. По-друге, в Європі першими з'явилися партії феодалів і буржуазії. У Росії ці два класи сильно залежали від монархії, тому були політично пасивні. Першими в нашій країні з'явилися пролетарська (РСДРП) і селянська (партія соціалістів-революціонерів) партії. Причому перші російські політичні партії були революційними, тоді як в Європі спочатку з'явилися консерватори і ліберали.

Протягом перших двадцяти років XX століття вони намагалися впливати на внутрішню політику уряду, використовуючи як легальні, так і нелегальні методи впливу, виходячи зі своїх програмних і тактичних установок.

Партії, політичні рухи і групи дореволюційній Росії, керуючись ідеями і концепціями, також формували і направляли політичні сили, дії яких викликали зміни в політичному устрої Російської Імперії.

Багато партій не витримали сталися змін і тиску з боку держави - втратили вплив або зовсім зникли. Іншим вдалося знайти способи і форми продовження своєї діяльності в умовах, що змінюються. Виникли нові партії. Іншим стало співвідношення між ними.

До жовтня 1917 року в Росії діяло 15 загальнонаціональних і не менше 35 регіональних політичних партій. За деякими джерелами [6,8], в країні існувало понад 75 політичних партій і організацій партійного типу. Найбільш численними і впливовими були: Партія соціалістів-революціонерів (есери) - понад 500 тисяч членів; Російська соціал-демократична партія (більшовики) - 350 тисяч членів; Російська соціал-демократична партія (меншовики) - 193 тисячі членів; Конституційно-демократична партія народної свободи (кадети) - 70 тисяч і інші.

Але лише єдина партія домоглася, якщо його можна назвати таким, успіху в своїй боротьбі. Це була партія більшовиків - досить популярна, але не найвпливовіша в дореволюційній Росії.

З'ясування причин, за якими більшовицька партія отримала владу, порівняння цієї партії з її конкурентами актуалізує тему даної роботи.

У даній роботі буде розглянуто поняття партії, її сутність і генезис в дореволюційній Росії, типи партій кінця XIX - початку XX століття, а також їх програмні документи.

Основною метою роботи є узагальнення інформації про діяльність політичних партій в дореволюційній Росії.

Об'єктом дослідження виступають політичні партії кінця XIX - початку XX століття.

Предметом дослідження є діяльність політичних партій та їх основні програмні документи.

В якості гіпотези можна висунути припущення про те, що населенню дореволюційній Росії потрібні були партії «дії».

Відповідно до мети і гіпотезою були поставлені такі завдання дослідження:

- простежити процес становлення і розвитку політичних партій в дореволюційній Росії;

- дати поняття політичної партії і особливості її положення в політичній системі дореволюційній Росії;

- розглянути місце політичної партії в соціумі;

- виявити форми участі політичних партій у суспільному житті дореволюційної Росії.

Вихідними теоретичними основами роботи стали:

- в галузі політології: роботи Б.А. Ісаєва, В.К. Мокшина, В.П. Пугачова і А.І. Соловйова;

- в галузі історії Росії: роботи і праці А.С. Вальдіна, В.І. Вернігорова, А.Н. Куксін і Є.В. Кодіна;

- історичні довідки і документи;

- дані з вільних джерел (Вікіпедія, Велика Радянська Енциклопедія).

Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи, як аналіз і синтез.

Курсова робота представлена ​​введенням, двома головами (теоретичної та аналітичної частиною), висновками по роботі (висновком), бібліографічним списком і програмою.

Глава 1. Витоки появи партій в дореволюційній Росії

1.1 Визначення політичної партії

Політична памртія (грец. РплйфйкЮ - «мистецтво управління державою»; лат. Pars - «частина») - особлива громадська організація (об'єднання), безпосередньо ставить перед собою завдання опанувати політичною владою в державі або прийняти в ній участь через своїх представників в органах державної влади і місцевого самоврядування. Більшість партій мають програму: виразник ідеології партії, перелік її цілей і способів їх досягнення [2].

Політична партія - стабільна ієрархічна політична організація, яка об'єднує на добровільних засадах осіб із загальними соціально-класовими, політико-економічними, національно-культурними, релігійними та іншими інтересами і ідеалами, що ставить перед собою мету завоювання політичної влади або участь в ній [1].

У порівнянні з суспільно-політичними рухами та групами інтересів політичні партії відрізняються більшою ідейної та організаційної спільністю і довготривалість дії.

Функціональні та організаційні особливості цієї «самої політичної» з усіх громадських організацій до сих пір служать предметом теоретичної полеміки щодо її походження та ролі в політичному процесі. Чи виникають партії внаслідок втілення природного для людини духу протиріччя або є окремим випадком політичних асоціацій, які формуються на основі вільного вибору людини; прагнуть вони підпорядкувати собі всі прояви політичної активності людини або ж є механізмами просування до влади лідерів - все це і сьогодні є предметом гарячих дискусій [7].

Партогенез, т. Е. Процес формування і функціонування партій, йде корінням в кінець XVII - початок XVIII століття. Це був період, коли зароджувалися політичні системи раннебуржуазних держав Західної Європи та Америки. А ті, що цей процес громадянська війна в США, буржуазні революції у Франції і Англії показують, що поява партій відображало ранню стадію боротьби між прихильниками різних напрямків формується нової державності: аристократами і буржуа, якобінцями і жирондисти, католиками і протестантами. Партії знаменували собою певний етап в ускладненні політичної системи індустріального типу. Вони виникли як результат обмеження абсолютної монархії, включення в політичне життя «третього стану», загального виборчого розвитку представницької системи. Воно означало, що не тільки виконання управлінських функцій стало вимагати розширення складу політичної еліти, але й саме її рекрутування перетворилося в справу виборчого корпусу. Тепер ті, хто хотів зберегти владу і вплив, повинні були забезпечити собі масову підтримку. Саме партії стали цими законними знаряддями артикуляції інтересів різних груп виборців і відбору еліти.

Правда, спочатку партії представляли собою не згуртовані об'єднання, націлені на боротьбу за владу, а різного роду клуби, літературно-політичні утворення, які були формою об'єднання однодумців. Перші ж партії були створені прихильниками ліберальних поглядів.

Таким чином, історично партії формувалися як представницькі структури, які виражали певні групові інтереси: як інститути, опозиційні державі і іншим політичним об'єднанням; як союзи однодумців. Ці риси, висловлюючи відносну самостійність і незалежність від держави політичних позицій відомих груп населення, сприяли сприйняттю партій як джерел криз і розколу суспільства. Причиною в основному такого негативного ставлення до партій було повсюдне поширення переконання в тому, що тільки держава є виразником народного суверенітету і загальної волі суспільства.

В результаті історичного формування партія заявила про себе як спеціалізована, організаційно упорядкована група, що об'єднує найбільш активних прихильників тих чи інших цілей і служить для боротьби за завоювання та використання вищої політичної влади. Втілюючи право людини на політичну асоціацію з іншими людьми, партія відображає общегрупповие інтереси і цілі різноманітних верств населення, їх ідеали та цінності, утопії та ідеології. Через цей інститут люди висувають свої групові вимоги до держави і одночасно отримують від нього звернення за підтримкою у вирішенні тих чи інших політичних питань. Таким чином, партія розвиває як прямі, так і зворотні зв'язки народу і держави.

Від усіх інших політичних інститутів, в тому числі і груп інтересів, партію відрізняють властиві їй функції і характерні методи їхнього здійснення, певна внутрішня організація і структура, наявність політичної програми дій, та чи інша ідеологічна система орієнтацій, а також ряд інших, менш значущих ознак .

Тривала історія існування партій викристалізувала і типові для неї внутрішні групи і об'єднання. До них насамперед належать лідери партії; партійна бюрократія; мозкової штаб, ідеологи партії; партійний актив; рядові члени партії. Істотну роль у визначенні долі і політичної ваги партії грають і, що знаходяться в общем-то за її рамками, «партійний електорат», «співчуваючі» партійній програмі, а також «меценати», які надають її організаціям певну підтримку. Всі ці групи специфічно впливають на здійснення партій своїх функцій, сприяють посиленню або падіння її авторитету, можливості впливати на державні органи [7].

Сутність політичних партій найбільше проявляється в їх функціях. Функції політичних партій залежать як від конкретних умов, так від характеру політичного режиму.

Головною функцією партії є боротьба за владу, її використання або контроль над нею. Боротьбу за владу партія може здійснювати різними способами, використовуючи легальні і нелегальні методи її ведення.

Партійне участь у владі здійснюється через своїх представників в органах влади.Не маючи ніяких безпосередніх державних повноважень, партії розробляють державну політику, здійснюють обраний внутрішньополітичний і зовнішньополітичний курс, використовуючи завойований в політичній боротьбі механізм державної влади. Іноді партії встановлюють монополію на владу, як це було з партією більшовиків.

Розробляючи партійну ідеологію і програму, партії прагнуть визначити напрямок стратегії і переконати громадян за допомогою агітації і пропаганди в можливості альтернативних дій. Таким чином, партії формують свого роду «ринок» політичних ідей.

Викладені в програмних документах політичної партії стратегія і тактика, ідеологія і конкретні дії визначаються соціальними інтересами електорату партії. Ці соціальні інтереси завжди конкретні, тому завданням партії є виявлення, формулювання на основі узагальнення і ідеологічне обгрунтування різнорідних соціальних інтересів. Успіх агітаційно-пропагандистської діяльності партії залежить багато в чому від того, в якій мірі громадянин побачить в відстоюються партією узагальнених ідеях і пропозиціях свої приватні соціальні інтереси. Це набуває особливої ​​важливості в умовах нерозвиненості партійної системи, недостатньою політичної культури громадян у суспільствах, де не утвердилися демократичні цінності.

Ведучи політичну боротьбу, партія виконує і ряд інших функцій: активізує і інтегрує соціальні групи; сприяє політичній соціалізації громадян; здійснює безпосередньо або непрямим шляхом політичне виховання суспільства в цілому або певної його частини.

Іншою найважливішою функцією партії є кадрова функція. Вона полягає в постійному рекрутуванні нових членів партії, вихованні активістів, підборі лідерів і просуванні їх на керівні пости. Слід особливо відзначити, що політична партія готує і висуває політичні кадри для самої себе, а є «школою» і «кузнею» політичних керівників для державних структур і громадських організацій. Партійний склад повинен бути завжди готовий забезпечити кадровий резерв при можливий прихід партії до влади [6].

1.2 Передумови виникнення партій в Росії

політичний партія революційний ліберальний

Формування політичних партій і партійних систем на початку XX століття, як уже зазначалося у вступі, в Росії пов'язано зі своєрідністю її історичного розвитку. Так, в якості особливостей процесу виникнення партій виділяються і такі фактори: невисока політична культура з архаїчними відтінками, що впливало на утопічність програм; відсутність стійкої соціальної бази, в силу чого вони швидше формувалися як похідне не соціальні зв'язків, а духовного настрою суспільства, складаючись на базі того чи іншого комплексу ідей; їх особлива опозиційність, спрямована не тільки на систему влади, а й на відносини один до одного; їх слабка здатність до компромісу і схильність до політичного радикалізму; персоніфікація еліт, коли імідж партій визначався авторитетом вузького кола популярних політиків, які озвучували програмні положення своїх організацій і прагнули до їх ідеологічного розмежування.

Соціальні протиріччя і нездатність уряду вирішити найважливіші політичні проблеми призвели на початку XX століття до глибокої соціально-політичної кризи. Він висловлювався в боротьбі трудящих проти самодержавно-поліцейського ладу, у створенні ліворадикальних політичних партій і ліберальних опозиційних спілок, в суперечках всередині правлячої верхівки і коливаннях урядового курсу.

Виникнення партій було викликано спробою самоствердження політичних сил, представники яких усвідомлювали необхідність модернізації, лібералізації і подальшої демократизації Росії. Представниками революційного крила демократизація ототожнювалося з її соціалізацією. Відмінною особливістю російської багатопартійності стало її формування в руслі суперечливих змін в системі соціальних відносин і в державному устрої Росії. В цьому плані російська багатопартійність початку XX століття не створювалася цілеспрямовано, а складалася спонтанно як результат діяльності політично активного елементу, в першу чергу з представників інтелігенції. Проте, сам факт виникнення партій відбивав певний динамізм політичного процесу в Росії на початку століття. Російські партії розробляли та затверджували свої програми, визначали і коректували стратегічні і тактичні установки.

Революція 1905-1907 рр. створила сприятливі умови для утворення безлічі політичних партій, як російських, так і національних. Всі вони після прийняття Маніфесту 17 жовтня 1905, що дав формальну підставу функціонуванню багатопартійної системи, стали діяти цілком легально і представляли собою дуже широкий спектр соціальних, національних і навіть релігійних інтересів, виражених в їх програмах.

З маніфесту від 17 жовтня 1905 г. [2]

1. Дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи на засадах дійсної недоторканості особи, свободи совісті, слова, зборів і спілок.

2. Залучити до участі в думі ті класи населення, які нині не мають виборчих прав.

3. Встановити як непорушне правило, щоб ніякий закон не міг сприйняти силу без схвалення Державною думою.

Існує безліч класифікацій політичних партій: по класовому складу (поміщицькі, буржуазні, дрібнобуржуазні, пролетарські), по національному характеру (загальноукраїнські та національні) і т.д.

Можна дати таку загальну класифікацію [5]:

1) консерватори, які виступають за збереження самодержавства (чорносотенці);

2) консервативні ліберали (октябристи);

3) ліберальні демократи (кадети);

4) неонародники (есери та народні соціалісти);

5) соціал-демократи (більшовики і меншовики).

Але в рамках даної курсової роботи розумніше виглядає розгляд по політичній спрямованості, де всі політичні партії можна звести до трьох основних класифікаційними групами [10]:

1) революційно-демократичні партії (соціал-демократичні та неонародніческіе);

2) ліберально-опозиційні (в основному партії російської та національної ліберальної буржуазії, а також ліберальної інтелігенції);

3) консервативно-охоронні (праві буржуазно-поміщицькі і клерикально-монархічні, чорносотенні).

Глава 2. Політичні партії дореволюційній Росії і їх програмні документи

2.1 Революційно-демократичні партії

Серед партій революційного спрямування провідну роль грали виникли на рубежі XIX-XX ст. Російська соціал-демократична робітнича партія (РСДРП) і Партія соціалістів-революціонерів (есери).

2.1.1 Російська соціал-демократична робітнича партія (РСДРП)

Освіта партії підготовлено діяльністю групи «Звільнення праці», в 1883 році об'єднала перших російських марксистів-емігрантів, що жили в Женеві (Г. В. Плеханов, П.Б.Аксельрод, В. І. Засулич, Л.Г.Дейч, В. Н.Ігнатов). Члени групи перевели на російську мову і видали ряд робіт К. Маркса і Ф. Енгельса, а в своїх роботах піддали критиці народництво, протиставивши йому марксизм як наукову теорію, повністю придатну, всупереч народницької доктрини, до пореформеного соціально-економічному розвитку Росії. Члени групи поставили перед собою завдання освіти робочої партії, що спирається на теорію марксизму. У 1883-84р. Плехановим були написані перші програмні документи російських соціал-демократів. Більш численними і міцними соціал-демократичні організації стали в другій половині 1890-х рр. - «Союз боротьби за визволення робітничого класу», утвореного в Петербурзі (1895), Москві, Іваново-Вознесенську, Києві, Катеринославі, а також Бунд (1897), які, продовжуючи пропаганду в робочих гуртках, перейшли до поширення агітаційних листівок і очолили страйки робочих. З 1 по 3 березня 1898р. в Мінську відбувся перший з'їзд РСДРП, який проголосив створення РСДРП. У квітні від імені з'їзду був виданий маніфест, написаний Струве. У 1900 р з метою об'єднання соціал-демократів Ленін, Мартов і Потресов разом з членами групи «Звільнення праці» Плехановим, Аксельродом і Засулич зробили за кордоном видання газети «Іскра», організували її поширення в Росії.

В результаті піврічної дискусії члени редакції «Іскри», головним чином Плеханов і Ленін, підготували проект програми партії, представлений другого з'їзду РСДРП (17.07-10.08.1903 р, Брюссель-Лондон). РСДРП організаційно оформилася саме на II з'їзді, і тоді ж стався її розкол на більшовиків і меншовиків. Однак формально (аж до березня 1917 г.) і ті і інші продовжували вважатися складалися в одній партії.

Більшовики висунули ідею гегемонії пролетаріату, що протистоїть в революції, що почалася, на їхню думку, як самодержавству, так і «ліберальної буржуазії». Розраховуючи на збройне повалення самодержавства, більшовика не відразу зуміли подолати недовіру до виникав в ході революції позапартійним робочому організаціям - Рад робітничих депутатів, профспілок, з тієї ж причини пізніше вони бойкотували вибори в 1-ю Держдуму.

В основі тактики меншовиків лежали погляди на буржуазію як на рушійну силу революції, якій належить очолити визвольний рух в країні. На відміну від більшовиків, меншовики заявляли, що всяке усунення буржуазії від революційного руху призведе до його ослаблення. Вузловим пунктом меншовицької концепції революції було протиставлення буржуазії селянству. Селянство, на думку меншовиків, хоча і здатне «рухати» революцію, але сильно ускладнить досягнення перемоги своїм стихійним бунтарством і політичної несвідомістю. Меншовики покладали надії то на профспілковий рух, то на скликання «общерабочего з'їзду».

На II з'їзді РСДРП була прийнята єдина (для більшовиків і меншовиків) програма, що складалася з двох частин. Перша ( «програма мінімум») передбачала вирішення завдань буржуазно-демократичної революції: повалення самодержавства, введення демократичної республіки і широкого місцевого самоврядування, надання права самовизначення всім націям, що входять до складу Росії, встановлення 8-годинного робочого дня для осіб найманої праці. В аграрному питанні висувалися такі вимоги: повернення селянам під час проведення реформи 1861 р відрізків від їхніх наділів, скасування викупних і оброчних платежів за землю, а також повернення селянам раніше виплачених ними викупних сум. У 1906 р аграрна програма була переглянута. Тепер вже висувалася вимога повної конфіскації всіх поміщицьких, державних, питомих, церковних і монастирських земель. Це вимога була заявлена ​​самими селянами на двох Всеросійських з'їздах Селянської спілки і змусило змінити аграрну програму РСДРП на IV її з'їзді в квітні 1906 р Однак, якщо селяни розглядали всю землю, в тому числі і свою надельную, як загальнонародне надбання, то аграрної програмою РСДРП передбачалася націоналізація всіх земель. Різниця, на перший погляд термінологічне, мало принципове значення. У першому випадку господарем землі ставав сам народ, точніше ті, хто її обробляє, при цьому розподілом земельних ділянок відала сама селянська громада. У другому - повним власником землі ставало держава.

Аграрну програму меншовиків запропонував великий економіст-аграрник П. П. Маслов. Його підтримав Плеханов. Це була програма муніципалізації землі. Суть її полягала в тому, що конфісковані поміщицькі, удільні, монастирські і церковні землі надавалися в розпорядження органів місцевого самоврядування (муніципалітетів), які потім розподіляли її між селянами. Передбачалося збереження власності селян на їх надільнуземлю. Допускався і перехід частини землі в руки держави для створення переселенського фонду. Програма меншовиків була націлена проти владного втручання держави в аграрні відносини. Крім того, меншовики вказували, що націоналізація землі «непомірно посилить держава, перетворивши його в єдиного землевласника, посилиться і правляча бюрократія». У радянській літературі програма муніципалізації землі розглядалася як «реакційна і утопічна». Насправді вона була прогресивною і реалістичною, бо найповніше відображала селянські інтереси.

Друга частина програми РСДРП ( «програма-максимум») передбачала соціалістичну перебудову суспільства після перемоги пролетарської революції.Однак реалізацію цієї програми більшовики і меншовики представляли собі по-різному. Більшовики орієнтувалися на негайну побудову соціалізму після перемоги пролетарської революції, навіть передбачали можливість безпосереднього «переростання буржуазно-демократичної революції в соціалістичну» без якого б то не було перехідного періоду. Меншовики вважали утопією насадження соціалізму в економічно і культурно відсталій країні. Вони вважали, що після буржуазно-демократичної революції повинен пройти певний період буржуазного розвитку, який перетворить Росію з відсталою в розвинену капіталістичну країну з буржуазно демократичними свободами і установами.

У період революції 1905-1907 рр. чисельність РСДРП значно зросла. Якщо перед революцією в рядах РСДРП налічувалося 2,5 тис. Членів (за іншими даними 8,6 тис.), То до кінця революції - вже 70 тис. При цьому меншовики складали більшість (45 тис.). В більшовицькому крилі РСДРП росіяни становили 89%, в меншовицькому - 37%, решта - грузини (29%), євреї (23%), українці (6%) та інші (5%). Крім того, в Росії в той час вважалося 74 тис. Членів національних соціал-демократичних партій: 33 тис. Членів єврейського Бунду, 28 тис. Польської соціалістичної партії і 13 тис. Латиських соціал-демократів.

2.1.2 Партія есерів

В кінці XIX ст. есерівське рух являло собою ряд надзвичайно законспірованих замкнутих інтелігентських гуртків. Розвиток руху гальмувалося постійними репресіями з боку влади. На рубежі XIX - XX ст. в якості нагальної проблеми в революційному русі постало питання про ідеологічне оновленні народництва. Зміни відбулися в самому есерівському русі, яке поповнилося з одного боку, старими народниками, відбули каторгу і заслання, а з іншого екстремістськи налаштованої молоддю, яка стала жертвою гонінь самодержавства на студентство.

Партія есерів, хоча формально і заявила про своє виникненні в 1902 р, але організаційно оформилася на її Установчому з'їзді, який відбувся в січні 1906 року у Фінляндії, на якому були прийняті її програма і статут. Програма есерів передбачала: повалення самодержавства і встановлення демократичної республіки, автономію областей і громад на федеративних засадах, широке застосування федеративних відносин між окремими національностями, визнання за ними безумовного права на самовизначення, запровадження рідної мови у всіх місцевих громадських і державних установах, загальне виборче право без незалежно від статі, релігії та національності, безкоштовну освіту, відділення церкви від держави і свободу віросповідання, свободу лову, друку, зборів, страйків, недоторканість особи і житла, знищення постійної армії і заміну її «народною міліцією», введення 8-годинного робочого дня, скасування всіх податків, «падаючих на працю», але встановлення прогресивного податку на доходи підприємців.

Центральне місце в есерівської програмі займав аграрне питання. Есери вимагали вилучити землю з приватної власності. Але вони виступали не за націоналізацію її, а за «соціалізацію», тобто передачу її не державі, а в загальнонародне надбання. Землею, вважали есери, повинні розпоряджатися громади, які будуть розподіляти її в користування за «трудовий» нормі серед всіх громадян республіки, які можна заміняти самостійно працю на землі є основним джерелом існування. У перспективі передбачалося усуспільнення землеробського виробництва шляхом використання різних форм кооперування хліборобів. Створення трудових асоціацій передбачалося не тільки в сфері землеробства. У цьому есери бачили створення соціалістичної форми господарства. Вони виступали за збереження селянської громади як основи створення суспільних відносин в селі соціалістичного характеру.

Тактика есерів передбачала пропаганду і агітацію, організацію страйків, бойкоту і збройних акцій - аж до організації збройних повстань і застосування індивідуального політичного терору. Втім, терор вони розглядали як «крайнє» засіб. Їм займалася невелика «Бойова група», яка спочатку налічувала 10-15, а в ході революції 1905-1907 рр. - 25-30 осіб. Керували «Бойовий групою» Евно Азеф і Борис Савінков. Вони організували вбивства ряду великих державних осіб - міністра народної освіти Н. П. Боголєпова (1901), міністрів внутрішніх справ Д. С. Сипягіна (1902) і В. Я. Плеве (1904), генерал-губернатора Москви великого князя Сергія Олександровича (1905).

Ще в Наприкінці 1904 р з Партії соціалістів-революціонерів виділилася група, яка стояла на позиції широкого застосування терористичної боротьби. В кінці 1906 р вона оформилася в «Союз соціалістів-революціонерів-максималістів», який був вкрай ліве крило есерівського руху і зосередило свою діяльність на «експропіаціях» і індивідуальному терорі. Лідером цієї групи був М.І. Соколов, страчений в 1906 р Група піддавалася найбільшим поліцейським переслідуванням і до 1907 була практично розгромлена.

З середовища есерів виділилася і група анархо-комуністів - послідовників Петра Кропоткіна, однак вплив її було невелике, незважаючи на авторитет її лідера.

2.1.3 Трудова народно-соціалістична партія (енеси)

У числі неонароднических соціалістичних партій, що відкидали насильницькі методи боротьби, чільне місце займала «Трудова народно-соціалістична партія» (народні соціалісти або енеси). Вона офіційно заявила про себе в вересні 1906, коли вийшов у світ 1-й, програмний, випуск її бюлетеня «Народно-соціалістичне обозрение». Остаточно вона оформилася в листопада 1906 р До 1907 року в ній значилося 56 місцевих організацій, в яких полягало в цілому не більше 2 тис. Членів. В основному це були міська інтелігенція, земські службовці і незначне число селян. Видатними ідеологами енесов були професори і публіцисти А. В. Пешехонов, В. А. Мякотін, Н. Ф. Анненський, В. І. Семевский, що належали до «лівим флангом» легального народництва.

Виходячи зі своєрідності російських умов (переважання селянського населення і наявність поземельної громади), енеси виступали за особливий для Росії шлях до соціалізму, минаючи капіталізм, як найбільш «прямий, природний і безболісний», спираючись на розвиток общинних почав в російській народній життя. Їх програма передбачала: ліквідацію монархії і введення «демократичної республіки», заміну постійної армії «народною міліцією», скасування станового ладу, утвердження рівності всіх громадян перед законом, запровадження свободи совісті, слова, друку, зборів, союзів, недоторканності особи і житла. Вищим органом управління країною повинно стати однопалатні Народні представницьке зібрання, що обирається усіма громадянами, які досягли 20 років, незалежно від статі, національності і віросповідання, шляхом прямого, рівного і таємного голосування. Йому повинна належати вся повнота законодавчої влади. Енеси виступали за повсюдне введення земського, міського та сільського самоврядування, заснованого на широких демократичних засадах. Енеси були переконаними прихильниками права націй на самовизначення. В аграрному питанні енеси як першочерговий захід вважали конфіскацію поміщицьких, казенних, питомих, кабінетних, монастирських і церковних земель і передачу їх в загальнонародну власність. Але конфіскація не повинна була торкнутися селянських надільних, а так само тих приватновласницьких земель, на яких «ведеться трудове господарство». У пресі енеси активно виступали проти столипінської ломки громади.

2.2 Ліберально-опозиційні партії

2.2.1 Конституційно-демократична партія (кадети)

Одна з найбільш впливових політичних партій, яка представляла ліве крило російського лібералізму. Перші начерки її програм вироблялися на сторінках нелегального журналу «Звільнення», що видавався з липня 1902 по жовтень 1905 року в Штутгарті під редакцією П. Б. Струве. Ядро партії склалося з числа учасників двох ліберальних організацій «Союзу Визволення» і «Союзу земців-конституціоналістів».

Головною ліберальною партією, яка претендувала на загальнонаціональне керівництво, була Конституційно-демократична партія (кадети), яка оформилася на своєму I Установчому з'їзді в Москві 12-18 жовтня 1905 р Пізніше вона стала називати себе «партією народної свободи». Вона була переважно «інтелігентської» партією. У ній були головним чином викладачі вищих і середніх навчальних закладів, лікарі, інженери, адвокати, письменники, діячі мистецтва, а також представники ліберально-налаштованих поміщиків і буржуазії, почасти ремісники. У своїх лав партія кадетів привернула також небагатьох робітників і селян. У кадетської партії складалася еліта російської інтелігенції. Членами цієї партії були видатні вчені - В. І. Вернадський, С. А. Муромцев, В. М. Гессен, С. А. Котляревський, відомі історики - А. А. Корнілов, А. А. Кизеветтер, М. О. Гершензон. Ю. В. Готьє, економісти і публіцисти - П. Б. Струве, А. С. ізгоїв, видатні земські діячі Ф. І. Родичев і І. І. Петрункевич, земський лікар А. І. Шингарев. Кадети прагнули стати над партіями, об'єднати навколо себе або підпорядкувати своєму впливу інші опозиційні самодержавству партії і течії.

У січні-квітні 1906 налічувалося 274 кадетських комітету, а до 1907 року понад 300; загальна чисельність партії коливалася в межах 50-60 тис. членів (після поразки революції чисельність кадетської партії скоротилася вдвічі). Лідером кадетської партії був блискучий оратор і публіцист, видатний історик П. Н. Мілюков. У 1894 р за участь у визвольному русі він був звільнений з Московського університету і висланий до Рязані. Повернувшись в 1897 р із заслання, він змушений був виїхати за кордон; читав лекції з російської історії в Софійському, Бостонському і Чиказькому університетах. Повернувшись в 1899 р в Росію, Мілюков знову зайнявся політикою і за свої різкі виступи неодноразово піддавався арештам, так що знову був змушений емігрувати. У квітні 1905 р Мілюков повернувся в Росію і з голо виття пішов в політичну боротьбу.

Головною своєю метою кадети проголосили введення в країні демократичної конституції (звідси і назва партії). Необмежена монархія, згідно їх програмі, повинна була бути замінена парламентарних демократичним ладом (кадети обходили питання про те, чи буде це монархія або республіка, але ідеалом їх була конституційна монархія англійського типу). Вони виступали за поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову, за докорінну реформу місцевого самоврядування і суду, за загальне виборче право, свободу слова, друку, зборів, союзів, за суворе дотримання «цивільних політичний прав особистості», за свободу викладання та безкоштовне навчання в школі. Кадети передбачали введення 8-годинного робочого дня на підприємствах, право робітників на страйки, на соціальне страхування та охорону праці. В їхній програмі були пункти про відновлення державної автономії Фінляндії і Польщі, але в складі Росії, і культурної автономії інших народів. У рішенні аграрного питання кадети вважали часткове «відчуження» (до60%) поміщицької землі на користь селян, але «за справедливою оцінкою» (тобто за ринковими цінами), виступали за приватну земельну власність і були рішучими противниками її усуспільнення. Програма кадетів була спрямована на розвиток Росії за західним буржуазному зразком. Здійснення своїх цілей вони домагалися тільки мирними засобами - шляхом отримання більшості в Державній думі і проведення через неї записаних в їхній програмі реформ.

Кадетська партія не уявляла єдності. Згодом в її складі визначилися три напрямки: «ліві» і «праві» кадети і центр.

2.2.2 «Союз 17 жовтня» (октябристи)

Серед правих партій помітну роль в політичному житті країни грав «Союз 17 жовтня» (октябристи), прийняв цю назву в честь царського Маніфесту 17 жовтня 1905 р який, як вважали октябристи, знаменував собою вступ Росії на шлях конституційної монархії. Організаційне оформлення партії почалося в жовтні 1905 р а завершилося на I її з'їзді, який відбувся 8-12 лютого 1906 року в Москві. Це була партія великого капіталу - верхів торгово-промислової буржуазії і поміщиків - підприємців. Очолив її великий московський домовласник і промисловець А. І. Гучков, «природжений політик», високоосвічений блискучий оратор і публіцист, екстравагантний, схильний до авантюризму.

Октябристи ставили собі за мету «сприяти уряду, що йде по шляху рятівних реформ». Вони виступали за спадкову конституційну монархію, в якій імператор, як носій верховної влади, обмежений постановами «Основних законів». Виступаючи проти необмеженого самодержавства, октябристи були і проти встановлення парламентарного ладу, як неприйнятного для Росії політично й історично. Вони стояли за збереження конституційним монархом титулу «самодержавний»; передбачали введення двох палатного «народного представництва» - Державної думи і Державної ради, що формуються на основі цензових виборів - прямих в містах і двоступеневих в сільській місцевості. Цивільні права в програмі октябристів включали свободу совісті та віросповідання, недоторканність особи і житла, свободу слова, зібрань, спілок, пересування. У національному питанні октябристи виходили з принципу збереження «єдиної і неподільної Росії», виступаючи проти будь-якої форми «федералізму». Виняток вони робили лише для Фінляндії, за умови її «державної зв'язку з імперією». Допускали культурну автономію для інших народів Росії.

Соціальна програма октябристів зводилася до наступного. Для вирішення аграрного питання вони передбачали передачу селянам через особливі земельні комітети порожніх казенних, питомих і кабінетські земель, а також сприяння купівлі землі селянами «у приватних власників» при посередництві Селянського банку, вимагали повернення селянам відрізків, вироблених від їхніх наділів в 1861 р Октябристи допускали і «примусове відчуження» частини приватновласницьких земель з обов'язковим винагородою власників за рахунок скарбниці. Вони виступали за регулювання оренди, переселення малоземельних і безземельних селян на «вільні землі», вимагали рівняння селян у правах з іншими станами, активно підтримували столипінську аграрну реформу.

Октябристи визнавали свободу робочих організацій, спілок, зборів і право робітників на страйки, але тільки на ґрунті економічних, професійних і культурних потреб, при цьому на підприємствах, «які не мають державного значення». Вони виступали за обмеження тривалості робочого дня, але не на шкоду промисловцям, запровадження страхування робітників, вимагали скорочення податкового обкладення населення. Вони були прихильниками розширення народної освіти, декларували необхідність реформи суду і адміністративного управління.

Державний устрій октябристи представляли як конституційну монархію з Державною думою. Вони виступали за «сильну монархічну владу», але за необхідність проведення реформ, що забезпечували свободу буржуазного підприємництва. Свобода промисловості, торгівлі, придбання власності та охорона її законом - головні програмні вимоги октябристів.

У 1905-1907 рр. «Союз 17 жовтня» налічував до 30 тис. Членів. Його друкованим органом була газета «Голос Москви». У 1906 р октябристи видавали до 50 газет російською, німецькою та латиською мовами.

2.2.3 «Партія мирного оновлення» і «Партія прогресистів»

«Проміжне становище між кадетами і октябристами займала« Партія мирного оновлення »і її наступниця« Партія прогресистів ». Перша сформувалася в липні 1906 р з «правих» кадетів і «лівих» октябристів. Представляючи собою помірних лібералів, вони не приймали як курсу октябристів, так і «лівого ухилу» кадетів в деяких програмних питаннях (головним чином, у вирішенні аграрного - тут вони схилялися до вимоги октябристів). Лідерами «мірообновленцев» були видні земські діячі - один із засновників «Союзу 17 жовтня» граф П. А. Гейден і Д. Н. Шипов, а також великий землевласник князь Н. Н. Львів і професор Московського університету князь Е. Н. Трубецькой.

«Партія прогресистів» оформилася в листопаді 1912 г. Як і «Партія мирного оновлення», вона виявилася «правіше кадетів і лівіше октябристів». Це була сама «буржуазна» за своїм складом партія. Її кістяк складали тузи і ділки московського капіталу, а засновниками були великі московські фабриканти А. І. Коновалов, брати В. П. і П. П. Рябушинские, С. Н. Третьяков. Прогресисти виступали за конституційно-монархічний лад, виборне двопалатні представництво з великим майновим цензом для депутатів, проведення основних буржуазних свобод. Їх рупором була газета «Ранок Росії».

2.3 Поміщицьке-клерикальні консервативні партії

Поміщицьке-клерикальні консервативні партії були представлені «Союзом російського народу» і «Російським народним союзом імені Михайла Архангела». Попередником їх було «Русское собрание», що виникло в 1900 р і поставило собі за мету захист російської культури.

Швидке зростання чорносотенних організацій відбувався після видання маніфесту 17 жовтня 1905 г. За кілька місяців в різних містах зареєстровані десятки чорносотенних спілок і партій: «Союз законності», «Партія народного порядку», «Царське-народне товариство», «Самодержавно-монархічна партія» , «Патріотичне суспільство молоді" Двоголовий орел "» і ін. У 1906 р була зроблена спроба створити єдиний центр - «Головну управу об'єднаного російського народу».

«Союз русского народа», що оформився в листопаді 1905 року в Петербурзі, з'явився найбільшою організацією. До весни 1907 року в нього влилася велика частина правих організацій і груп. Йому сприяли урядові особи, надавав фінансову допомогу Департамент поліції, був покровителем йому сам Микола II. Лідери цієї організації заявляли, що вона об'єднує до 3 млн. Чоловік, противники вважали, що максимум - 10-20 тис., В дійсності - від 60 тис. До 100 тис. Членів. До кінця 1907 р відділення цієї організації діяли в 66 губерніях і областях. В «Союз русского народа» входили титулована знати, вище чиновництво і частина творчої інтелігенції. Ця партія залучила до своїх лав дрібних крамарів, міщан, купців, поміщиків, а також монархічно налаштованих селян. Лідерами партії були чиновник особливих доручень при Міністерстві внутрішніх справ В. М. Пуришкевич, А. І. Дубровін - доктор медицини, публіцист, видавець вкрай правої газети «Русское Знамя» (яка стала органом цієї партії), і курський поміщик Н. Е. Марков (Марков 2-й). Дубровін став головою Головної ради - керівного органу партії.

Ці представники правого екстремізму відродили лозунг «православ'я, самодержавство, народність». Чорносотенці як послідовні захисники самодержавства, користувалися особливою прихильністю царського двору, але в той же час нападали на чиновницьку бюрократію. Союз за являв, що всі народності, які мають споконвічну племінну осілість в корінний Росії і живуть споконвіку серед російського народу, «він визнає рівними собі, своїми вірними і добрими сусідами, друзями і родичами». Але разом з тим він виступав з антисемітським вимогою позбавити євреїв всіх прав, вигнати їх з усіх навчальних закладів, де навчаються християнські діти, і навіть заборонити їм займатися промислами. Чорносотенці носилися з ідеєю сприяти створенню єврейської держави і виселити туди всіх російських євреїв, «яких би матеріальних жертв таке виселення не потребуватиме від російського народу». Вони категорично відкидали зміна державного ладу на конституційній або парламентській основі. Як першочерговий захід вони вважали за необхідне скликання Земського собору з «улюблених корінних російських людей»; виступали за «єдину і неподільну Росію», не допускаючи національного самовизначення в якій би то не було формі. Вони відстоювали принцип недоторканності приватної земельної власності, відкидаючи будь-які варіанти відчуження приватновласницької землі навіть за винагороду її власникам. Ними проповідувала безумовна необхідність збереження необмеженої влади царя і панівного становища Російської православної церкви.

У Москві, Петербурзі, Архангельську, Астрахані, Вологді, Гомелі, Катеринославі, Києві, Кишиневі, Мінську, Одесі, Тифлісі, Ярославлі чорносотенці створили свої «бойові дружини», в яких перебували головним чином дрібні ремісники, крамарі, двірники і навіть декласовані елементи. Своїми супротивниками чорносотенці вважали не тільки революціонерів, а й Мілюкова, Вітте, Столипіна. Чорносотенці прагнули сприяти каральним органам самодержавства. Їх «методи боротьби» - побиття демонстрантів, погроми, вбивства.

Друга монархічна організація - «Російський народний союз імені Михайла Архангела» - представляла собою відкололася в листопаді 1907 р від «Союза русского народа» клерикальну її частина. Як самостійна партія вона оформилася з прийняттям її статуту в березні 1908 р цієї партії налічувалося близько 20 тис. Членів, в основному представників найбільш консервативної частини православного духовенства. Засновником і лідером цієї партії став той же В.М. Пуришкевич, вона переслідувала ті ж цілі, що і «Союз русского народа».

Після революції відбувалося різке скорочення чисельності членів всіх основних партій, а багато дрібні партії і групи взагалі припинили своє існування.

2.4 1905-1917 рр .: боротьба за владу

Весь період з 1895 по 1917 роки можна розділити на кілька етапів.

На першому, на початку століття, практично всі партії, як уже говорилося, перебували в опозиції до самодержавства, і були об'єднані однією метою: ліквідація залишків кріпацтва і самодержавства як чинників, що заважають Росії розвиватися по шляху прогресу. Тільки поставивши політичну владу під свій контроль, російська буржуазія могла почати буржуазно-демократичні перетворення у всіх сферах життя суспільства.

Буржуазні партії ліберального спрямування, які відображали вимоги демократизації, становили ліберально-демократичний «центр» опозиційного руху, який врівноважував дві крайні позиції - лівих і правих. Це положення відбилося і на складі I і II Державних дум, де буржуазні партії представляли собою досить сильний ліберально-центристський блок, в якому визначальну роль грала партія кадетів, а на лівому його крилі розташувалися соціалістичні партії (трудовики, енеси).

Революція 1905 - 1907 років поступово змінюють політичну ситуацію. Соціалістичні ідеї поступово починають витісняти ліберальні. Поряд з цим урядові програми капіталістичного перетворення економіки і перш за все сільського господарства вимагають зміцнення урядового блоку. Таким чином, на цьому етапі відбувається розмежування класових інтересів в єдиному опозиційному таборі. Соціалістичні партії - і пролетарські, і неонародніческіе - об'єднуються в лівий блок. Буржуазні партії, наприклад Партія демократичних реформ, що знаходиться на правому крилі «лівого центру», змістилася вправо, до октябристам. Частина партій правого крила консервативного табору, наприклад «Партія правопорядку», перейшла до чорносотенців. Відбувається деяке поправіння «центру» і різка поляризація на крайніх правих і крайніх лівих на всій політичній арені. Це і позначилося і на складі III Державної думи.

Помітне поправіння в розстановці політичних сил уповільнює хід буржуазно-демократичних реформ.Уряд П.А. Столипіна, яке підготувало програму таких реформ і проводила їх у життя, критикується як справа, так і зліва. Подібне протистояння в суспільстві робить суспільство соціально нестабільним.

Слід сказати і про те, що методи боротьби з допомогою терору, які використовувалися як справа (чорносотенці), так і зліва (есери), заклики і з того і з іншого боку до негайного політичного перевороту (з метою встановлення справедливості) поставили країну між двох вогнів, але вибір був невеликий.

З 1912 роки відбувається ще більший зсув вправо. Це пов'язано з нагнітанням націонал-патріотичних настроїв в передвоєнний період і виникненням націоналістичних груп всередині майже всіх партій, які потім активно підтримували царський уряд у війні. Політичні позиції великої буржуазії посилюються особливо під час Першої Світової війни, оскільки її інтереси збігаються з інтересами монархії. Так, невблаганний крен вправо, що почався в попередній період, завершується під час війни. Вже в IV Державну думу відбили цей процес. Знову склалося два більшості: праві і октябристи - 283, октябристи, кадети і національні буржуазні партії - 226. Але тепер уже найбільшою фракцією стали праві. Ліберальна буржуазія намагається консолідуватися і створює прогресивний блок в Державній думі. Однак лібералізм тісно вже справа (націоналізм) і зліва (соціалізм). Виявляється реальна загроза не тільки правої диктатури, а й ліквідації багатопартійності.

Лютнева буржуазно-демократична революція різко змінила ситуацію. Ліквідація самодержавства відкрила перспективи для буржуазно-демократичних реформ, оскільки буржуазія отримала реальну владу і відповідно можливість повести країну по шляху таких перетворень. Партії, які мали більш-менш серйозні програми, утворили коаліційний уряд: кадети, есери, меншовики, трудовики, в якому кадети зайняли місце самодержавства, а решта - державної опозиції. Це положення ускладнювалося двовладдям в особі Тимчасового уряду (ВРП) і Рад. Ліберальної буржуазії тепер протистояли два крайніх блоку: 1) вкрай лівий, який виступає за вчинення соціалістичної революції, повалення буржуазного ладу і встановлення диктатури пролетаріату (партія більшовиків); 2) вкрай правий, який виступає за встановлення військової диктатури.

На цьому етапі ліберальний центр був остаточно ослаблений, навіть незважаючи на те, що він отримав реальну політичну владу: по-перше, його послаблювало двовладдя, по-друге, Тимчасовий уряд не мало конструктивної програми виведення країни з загальнонаціонального кризи. Це штовхало крайню праву і вкрай ліву опозиції на захоплення політичної влади. У Росії фактично був вибір тільки між двома диктатурами, і встановлення же будь-який з них означало кінець багатопартійності в Росії. Етап цей закінчився до жовтня 1917 року, коли партія більшовиків захопила політичну владу.

Розглядаючи зміна співвідношення сил на політичній арені в період з кінця XIX століття до 1917 року, можна сказати, що вже в період революційних подій 1905 - 1907 років Росія була поставлена ​​перед нелегким вибором. Однак специфіка соціально-економічного і політичного розвитку Росії змушувала її вибирати тільки між двома диктатурами. Російська ліберальна буржуазія, що мала реальну можливість реалізувати західний варіант буржуазно-демократичного розвитку і виконувала роль «центру» в розстановці сил, не змогла впоратися з цим завданням. Втративши контроль над суспільством в липні 1917 року, вона відкрила шлях спочатку для військових, а потім для більшовиків