Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Шпаргалка по історії психології

Скачати 195.13 Kb.
Дата конвертації08.09.2018
Розмір195.13 Kb.
Типшпаргалка

Текст взято з психологічного сайту http://www.myword.ru

На даний момент в бібліотеці MyWord. ru опубліковано понад 2000 книг з психології. Бібліотека постійно поповнюється. Вчіться вчитися.

Успіхів! Та й буде з Вами .... :)

Сайт www.MyWord.ru є приміщенням бібліотеки і, на підставі Федерального закону Російської федерації "Про авторське і суміжні права" (в ред. Федеральних законів від 19.07.1995 N 110-ФЗ, від 20.07.2004 N 72-ФЗ), копіювання , збереження на жорсткому диску або інший спосіб збереження творів розміщених в даній бібліотеці, в архивированном вигляді, категорично заборонений.

Даний файл узятий з відкритих джерел. Ви зобов'язані були отримати дозвіл на скачування даного файлу у правовласників даного файлу або їх представників. І, якщо ви не зробили цього, Ви несете всю відповідальність, згідно з чинним законодавством РФ. Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за Ваші дії. /

О.В. Галустова

ШПАРГАЛКА З ІСТОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ

Навчальний посібник

«Велбі»

Москва 2005


У Д К 159.9 (091) (075.8) ББК 88.1я73 Г15

Галустова О. В.

Г15 Шпаргалка по історії психології: навч. посібник.-М .: ТК Велбі, 2005. - 48 с.

ISBN 5-98032-889-0

Посібник містить всі питання екзаменаційних білетів з навчальної дисципліни «Історія психології».

Доступність викладу, актуальність інформації, максимальна інформативність, враховуючи невеликий формат посібника, - все це робить шпаргалку незамінним підмогою при підготовці до здачі іспиту.

УДК 159.9 (091) (075.8) ББК 88.1я73 Навчальне видання

Галустова Оксана Вікторівна

ШПАРГАЛКА З ІСТОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ

Навчальний посібник

Підписано до друку 01.11.04. Формат 60x90 1 / ie. Друк офсетний. Печ. л. 3,0. Тираж 10 000 екз. Замовлення № i 5 1 1

ТОВ «ТК Велбі»

107120, г. Москва, Хлєбніков пер., Д 7, стор. 2.

Віддруковано з готових діапозитивів

в ВАТ «Друкарня № 9»

г. Москва, ул. Волочаївська, 40.

© О. В. Галустова, 2005 ISBN 5-98032-889-0 © ТОВ «ТК Велбі», 2005


1. Історія психології

як самостійна наука |

Предмет історії психології - вивчення станів-, лення ставлення до психічної реальності на раз-'них етапах розвитку наукового знання. Історія психології. має свій, відмінний від предмета психології предмет вивчення. В процесі розвитку науки історії психології виділялося три основних визначення її предмета: душа, свідомість, поведінку. Психологія як наука про душу пояснювала її як причину всього, т. Е. Душа визначалася як пояснювальний принцип. Свідомість як предмет історії психології мало подвійну функцію: воно було і об'єктом вивчення, і пояснювальним принципом. З появою нового предмета вивчення - поведінки - був подолано суб'єктивізм психології свідомості, проте це спричинило за собою зникнення самого об'єкта вивчення - психіки і свідомості. На сучасному етапі розвитку науки виникає тісний зв'язок між свідомістю і поведінкою, або діяльністю.

Основні завдання предмета історії психології

1. Аналіз виникнення та подальшого розвитку наукових знань про психіку з точки зору наукового, а не житейського або релігійного підходу в вивченні еволюції поглядів на психіці людини.

2. Аналіз і розуміння міждисциплінарних зв'язків між історією психології та іншими науками, розкриття тих взаємозв'язків, від яких залежать досягнення психології.

3. З'ясування залежності зародження та сприйняття знань від соціальних, культурних та ідеологічних впливів на наукову творчість.

\

2. Методологічні основи історії

психології Принципи історико-психологічного аналізу Принцип історизму - розгляд певного відрізка розвитку науки в контексті соціокультурних умов, залежність його від загальної ситуації в науці в цілому і в вивчається науці зокрема через зіставлення з попередніми накопиченими в досліджуваній області зна-

Детермінізм - розкриття способу причинного пояснення психічного як обумовленого породжують його факторами.

Методи історії психології

Теоретична реконструкція (метод, запозичений з інших наук) - передбачає опис і критичний аналіз наукових систем минулого, конкретних програм отримання, обґрунтування і систематизації психологічного знання. Результатом цього дослідження є ретроспективне відтворення наукових концепцій, проблем, дослідницьких методів в їх історичній послідовності відповідно до логи-кою предмета.

Вивчення наукових шкіл - вивчення внутрішніх аспектів і особливостей тієї чи іншої школи, розроблених і використовуваних нею способів виробництва наукових знань, характеру наукового спілкування між самими представниками школи, схожості і відмінності їх думок, оцінок, критики.

Вивчення архівних матеріалів - пошук наукових праць і їх коментування, постачання виносками і примітками.

3. Подання про психіку в первісному свідомості і античності

Первісні уявлення про психіку виникли в первісних релігіях і віруваннях людей, в міфології, в художньому народній творчості. Душа розглядалась як щось неземне, таємниче і непізнане. Душа визначає життя і діяльність тварини і людини, а смерть або сон пояснюються відповідно її постійним або тимчасовим відсутністю. У первісному світі панувало міфологічне розуміння життя, де тіла заселяються душами, а людським життям правлять боги, які наділяються певними стилями поведінки: підступністю, мудрістю, мстивістю і заздрістю. З переходом на більш високу стадію розвитку суспільства прийшло розуміння себе як частини навколишнього світу, створеного богами.

Античність ознаменувала собою новий етап в історії людства: культурний розквіт, виникнення численних філософських шкіл, поява видатних дослідників і перші спроби підвести під явища навколишнього світу філософську, а часто і наукову основу, були зроблені кроки зрозуміти і описати психіку людини. Початок науки психології було покладено саме в античності, а біля витоків формування цієї науки стояли великі давньогрецькі мислителі і філософи: Платон, Арістотель, Гіппократ, Демокріт.

Анімізм (від лат. Ат'та - душа) був одним з перших міфологічних навчань про душу в античній філософії і розглядав психіку людини з точки зору міфології і психології богів. Душа розумілася як особлива ознака, який не видно за конкретними повседневни-

4. Психологічні ідеї

Геракліта і Демокрита Геракліт (рід. Ок. 544 - помер бл. 483 до н. Е.). 1. Уявлення про душу: душа ( «Психея») є «іскоркою» космосу, який визначався як «вічно жи-вої вогонь». Все навколишнє людини і сама людина схильні до вічного зміни. Єдиним і для душі, і для космосу є закон, згідно з яким немає безпричинних явищ і всі вони є невідворотним результатом зіткнення атомів. Випадковими ж люди називають ті події, причин яких не знають. 2. Теорія пізнання Геракліта: процес пізнання означає не відхід углиб власних думок і переживань і повне зречення від усього зовнішнього, а передбачає пізнання закону Логосу, яким явища перетікають одне в одного і малий світ окремої душі ідентичний макрокосму всього світопорядку; отже, осягати свою душу - означає заглиблюватися в закон (Логос).

Демокріт (народився бл. 460 - помер бл. 471 до н. Е.). 1. Поняття про світ і душі: все суще складається з атомів - найдрібніших субстанцій, які неподільні і недоступні почуттям, а також розрізняються за формою, величиною і рухливості. Душа є матеріальним речовиною, що складається з найдрібніших круглих, гладких, дуже рухливих атомів вогню, розсіяних по всьому тілу. Душа рухає тілом за допомогою руху дрібних атомів вогню. Після розпаду тіла атоми душі виходять з нього, розсіюються в просторі і пропадають, т. Е.

душа також смертна, як і тіло. 2. Вчення про психиче-ських процесах засновано на розумінні людини як з'єднання певних атомів один з одним. восприя-


Інтерв'ювання - бесіда дослідника з ученим, представником тієї чи іншої школи з метою отримання матеріалів відповідно до конкретними завданнями дослідження за допомогою певних питань.

Біографічний і автобіографічний методи - відтворення атмосфери реальному житті вченого -создателя теорії, джерел його духовного розвитку, розуміння причин створення теорії.

Аналіз наукових посилань - встановлення частоти цитування наукових праць з метою отримання відомостей про зв'язки між науковими напрямами, про актуальний стан науки і про тенденції її розвитку.

Джерелами вивчення історії психології є матеріали, в яких зібраний весь історичний процес психологічних знань, роботи самих вчених, філософів, психологів, матеріали інших громад-них наук.

4. Вивчення ролі особистості, її індивідуального шляху в становленні самої науки.

Рушійні сили і причини історичного розвитку психологічних ідей:

1) зв'язок науки з загальною соціально-культурної основою епохи;

2) тісний контакт науки з загальними умовами і законами наукового пізнання;

3) зв'язок з тими об'єктивними вимогами, які пред'являються до наукового пізнання самою природою досліджуваних явищ на даній стадії їх дослідження;

4) загальна ситуація, історичні умови і тимчасові особливості періоду, в якому розвивається наука;

5) особлива ситуація в науці в цілому в досліджуваний період, вивчення відкриттів в інших науках, запозичення методології.

тя є взаємодія атомів предметів, які сприймає людина, і його органів почуттів. Від предмета виходять певні атоми, копії, «ейдоли», які за зовнішнім виглядом подібні самому предмету. З органів чуття спрямовуються зустрічні потоки атомів душі, які вловлюють образи, або ейдоли, від предметів. Виходить відбиток, який відбивається у вологому частини очі. Бачення у людини виникають в результаті входження в нього образів. Образи можуть сприйматися будь-якими частинами тіла, тільки в цьому випадку сприйняття буде гірше, ніж через органи чуття.

ми речами і який залишає людське тіло з його останнім подихом.

Перехід від анімізму до гилозоизму ознаменував революцію в античній наукової думки. У гілозоізма весь світ, космос вважався спочатку живим; кордони між живим, неживим і психічним не проводилося -все вони розглядалися як породження єдиної живої матерії. Гилозоизм наклав анімізмом і вперше підкорив душу (психіку) загальним законам природи.


5. Психологічні ідеї Сократа '

Сократ був найзнаменитішим давньогрецькими філософом (469-399 до н. Е.). Так само знамениті і його учні Платон і Аристотель.

Вчення про пізнання. Процес пізнання заснований на пізнання не через зовнішнє, а через внутрішнє, т. Е. Звернення не до вселенського закону (Логосу), а до внутрішнього світу суб'єкта, його переконанням і цінностям, його вмінню діяти як розумна істота. Метою філософських вчень Сократа було прагнення допомогти людям знайти «самих себе». Сократ, шукаючи відповіді на питання про природу людини, бачив їх не в ставлення людини до природи, а в наявності якогось «внутрішнього голосу», совісті, який він називав даймониона і який був гарантією осягнення справжньої істини.

Сократичний метод.Сократ був майстром усного спілкування і аналізу, мета якого - за допомогою слова оголити те, що приховано за покровом свідомості. Підбираючи певні питання, Сократ допомагав співрозмовнику відкрити ці покриви. Такий тип діалогу згодом стали називати сократическим методом. Цей метод ведення бесіди полягає в тому, щоб за допомогою спеціальних питань спочатку поставити під сумнів істинність їх знань, а потім досягти цієї істини виявленням протиріч у твердженнях противника, їх зштовхування і таким чином знаходженням нового, більш надійного знання.

Значення ідей Сократа для подальшого розвитку психології як науки. Сократ у своєму методі діалогу позначив такі ідеї, які згодом зіграли найважливішу роль в психологічних дослідженнях

6. Психологічні ідеї Платона

Поняття про душу у Платона (427-347 до н. Е.) Нерозривно пов'язане з вченням про ідеї. Є світ ідей, який первинний, правдивий, незмінний, вічний і не залежить від чуттєвих речей, і світ речей, який є небуттям, що приходить і смертний. Будь-яка річ має в своєму початку ідею, і саме ідеї - зразки, а речі - їх подібності, недосконалі слабкі копії. Душа виступає як сполучна ланка між світом ідей і чуттєвих речей, хоча сама в своєму первісному стані знаходиться в царстві ідей і існує перш, ніж з'єднатися з будь-яким тілом, тому природа душі на кшталт природі ідей. Душа вище тіла і тому може панувати над ним. Душа - безсмертна субстанція. Вона складається з 3 частин: жадає душа, розумна душа, яка протистоїть жадає, а також люті-ний дух. Порушення гармонії частин душі призводить до стра-Данію, а її відновлення - до почуття задоволення. Боротьба частин душі виявляється в сновидіннях.

Процеси пізнання. Платон зробив акцент не на зовнішньому діалозі, як було у Сократа, а на внутрішньому, який передбачає, що душа в процесі мислення запитує саму себе, сама ж відповідає, стверджує і заперечує. Цей феномен відомий сучасної психології як внутрішня мова, а процес її походження з промови зовнішньої (соціальної) отримав назву інтеріоризації (від лат. «Интериор» - внутрішній). Будь-яке знання є спогад душею тих ідей, які вона пізнала під час перебування в світі ідей, до того, як з'єдналася з тілом, т. Е. На основі асоціацій; таким чином, вивчати треба свою душу, і в ній істинне знання.

6-} 7. Психологічні ідеї Аристотеля Трактат «Про душу». Аристотель (384/383 - 322/321 до н. Е.) Вперше систематизував всі знання про природу людини від історії питання до аналізу думок попередників і побудови на цій основі своєї теорії. Головна функція душі - це реалізація біологічного існування організму, в якому тілесне й духовне утворюють нероздільну цілісність. Душа - це не самостійна сутність, а форма, спосіб організації живого тіла. Після смерті душа повертається в ефір простору, т. Е. Має божественне начало, що приходить в тіло в момент народження. Здібності душі розглядаються через її рівні.

1. Вегетативний рівень характерний для рослин і містить в собі здатності до руху в сенсі харчування, зростання і занепаду.

2. Емоційний рівень переважає в душах тварин, і його головними здібностями є почуття і відчуття.

3. Розумний (вищий) рівень притаманний лише людині, основними є здібності до роздумів.

Виділяються наступні пізнавальні здібності душі.

1. Сприйняття - первинне джерело пізнання, пізнає окреме, приватне, на основі якого людина пізнає загальне.

2. Дотик - найголовніше відчуття, необхідне для життя.

3. Пам'ять, яка дає збереження і відтворення відчуттів і ділиться на три види: нижча, яка зберігає відчуття у вигляді уявлень; власне пам'ять -

8. Проблема афектів в античній психології Концепція афектів у Аристотеля. Почуття супроводжують будь-яку діяльність і є її джерелом. При цьому почуття задоволення і невдоволення є показником нормального розвитку або затримки розвитку душевних і тілесних функцій. Афект визначається як пасивні стан, викликаний в людині будь-яким впливом і супроводжується тілесними змінами, при цьому самі афекти не є ні злом, ні чеснотою, а характеризують лише манеру поведінки. Типовими афектами є потягу, гнів, страх, т. Е. Все те, чому супроводжує задоволення або страждання. Концепція афектів у стоїків. Школа стоїків віз, нікла в IV ст. до н. е. і отримала свою назву на ім'я 1 того місця в Афінах ( «стоячи» - портик храму), де її засновник Зенон (не змішувати з софістом Зеноном) проповідував своє вчення. Афекти розуміються як надмірні нерозумні і, протиприродні рухи душі людини, пов'язані 1 з неправильними уявленнями про речі. існують | 26 різновидів афектів. Основними є різно 1 видности афектів задоволення і невдоволення, кото 1 риє стоїки вважали помилковими судженнями про сьогодення, і людські бажання і страхи, які визначаються ними як 1 помилкові судження про майбутнє. Тільки розум, вільний від 1 будь-яких емоційних потрясінь, здатний правильно 1 керувати поведінкою. Стоїки вивчали процес протіканням 1 ня афекту, і ними було виділено три стадії наростання афектів:

1) перша стадія включає в себе наростання фізіолого | ня змін під впливом зовнішніх впливів;


Чуттєве пізнання відокремлено від раціонального. Чуттєве пізнання, відображаючи матеріальний світ, дає людині лише вторинне, несуттєве знання, так як відображає не справжній світ ідей, а позірний світ речей. Воно дає проміжне думку між знанням і незнанням і є нижчим видом знання. Тому істинним може бути тільки те пізнання, яке проникає в саму суть, в світ ідей. мислення. По-перше, робота думки спочатку носила характер діалогу. По-друге, вона ставилася в залежність від завдань, що створюють перешкоду в її звичному плині. Саме з такими завданнями ставилися питання, змушуючи співрозмовника звернутися до роботи власного розуму. Обидві ознаки - діалогізм, що припускає, що пізнання спочатку соціально, і детермінують тенденція, створювана завданням, - стали в XX в. основою експериментальної психології мислення.

2) на другій стадії відбувається мимовільне поява думки про ситуацію і потрібної реакції;

3) третя стадія характеризується втручанням розуму, яке може призвести як до уникнення афекту (при правильній ціннісної оцінки того, що відбувається), так і до впадання в сам афект, т. Е. Саме розум відповідальний за виникнення афекту.

Практична методика боротьби з афектами включає в себе здатність не давати афектів зовнішнього вираження, а також не перебільшувати їх уявою і відволіктися на спогади іншого роду.

образ в з'єднанні з тимчасової характеристикою; вища пам'ять - процес спогади шляхом встановлення будь-яких відносин справжнього з шуканим минулим, т. е. через асоціації.

4. Уява - освіту уявлення, яке є енергією чуттєвого органу без відповідного впливу ззовні.

5. Мислення як складання суджень, протікає в поняттях і осягає загальне. Є мислення нижче, яке не досліджує і не стверджує, цю думку чи припущення; і мислення вища, яке пізнає основи речей і може бути міркує (логічним), інтуїтивним, через яке можна знаходити посилки, і мисленням-мудрістю, яке є вищим видом мислення.


9. Teopi темпграмента в античній психології Гіппократ (народився бл. 460 - помер бл. 377 до н. Е.) Був знаменитим давньогрецьким медиком. Головною причиною відмінностей між здоровим і хворим людиною Гіппократ вважав пропорції, в яких знаходяться в організмі різні «соки» (кров, жовч, слиз); ці пропорції він називав темпераментами. Їм була розроблена перша теорія темпераментів, що містить в собі чотири типи темпераменту, назви яких збереглися до наших днів: сангвінічний, в якому переважає кров; холеричний, основою якого є жовта жовч; меланхолійний, де переважає чорна жовч; і флегматичний з переважанням слизу. Теорія темпераментів Гіппократа має велике історичне значення, так як, по-перше, незліченні відмінності між людьми групувалися за кількома загальними ознаками поведінки і тим самим закладалися початку наукової типології, що лежать в основі сучасних навчань про індивідуальні відмінності між людьми, і, по-друге, джерело і причину відмінностей Гіппократ шукав всередині організму, а не спирався на божественні провидіння, т. е. душевні якості ставилися в залежність від тілесних.

■ Гален (II ст. До н. Е.), Римський лікар, розвивав вчення Гіппократа про темперамент. Він виділив 13 темпераментів, з яких лише один визнавав нормальним. Також він стверджував, що первинними при афекту є зміни в організмі ( «кипіння крові»), а суб'єктивні, душевні переживання (наприклад, гнів) вторинні.

Гален за допомогою проведених дослідів по перерізання нервів описав залежність життєдіяльності целост- ,, - .......,. *

10. Напрямки розвитку античної психології

I У працях давньогрецьких мислителів, спрямованих I на пояснення генезису і структури душі, можна обна- I ружіть три основних напрямки.

Перший напрямок пояснювало психіку, виходячи з

законів руху і розвитку матеріального світу, з

1 ідеї про визначальну залежності душевних проявле-

I ний від загального ладу речей, їх фізичної природи, з

I осмислення довільності життя душі від фізичного

світу і їх внутрішньої спорідненості.

Другий напрямок, створене Аристотелем,

, Орієнтувалося переважно на живу природу;

I вихідною точкою для нього служило відмінність властивостей

I органічних тіл від неорганічних. оскільки психи-

I ка є формою життя, висування на передній

I план психобіологічної проблеми було великим

кроком вперед. Воно дозволило побачити в психічному НЕ

що мешкає в тілі душу, має просторові

| параметри і здатна (на думку як матеріалістів,

I так і ідеалістів) залишати організм, з яким вона

I зовні пов'язана, а спосіб організації поведінки жи

1 вих систем.

Третій напрям ставило душевну деятель- | ність індивіда в залежність від форм, які ство-1 ються не природою, а людської культурою, а саме від 1 понять, ідей, етичних цінностей. Ці форми, дей 1 ствительно грають величезну роль в структурі і динаміці психічних процесів, були, проте, починаючи від 1 піфагорійців і Платона, відчужені від матеріального 1 світу, від реальної історії культури та суспільства і перед-

11. Етапи розвитку психології

в період від античності до Нового часу

У своєму розвитку психологія пройшла кілька етапів. Донаучний період закінчується приблизно в VII - VI ст. до н. е., т. е. до початку об'єктивних, наукових досліджень психіки, її змісту і функцій. У цей період уявлення про душу грунтувалися на численних міфах і легендах, на казках і первісних релігійних віруваннях, що пов'язують душу з певними живими істотами. Другий, науковий період починається на рубежі VII-VI ст. до н. е., коли психологія розвивалася в рамках філософії, а тому він отримав назву філософського періоду і умовно тривав до появи першої психологічної школи (ассоцианизма) і визначення власної психологічної термінології, приблизно в кінці XVIII - початку X IX ст., коли утвердилося розуміння психології як унікальної науки, що має свій незалежний предмет, що є наукою гуманітарної і природною одночасно, що вивчає і внутрішні, і зовнішні (поведінкові) прояви психіки. Часом появи експериментальної психології вважається створення першої експериментальної лабораторії В. Вундта в 1879 р

Протягом тривалого часу предметом психології була душа, проте в різний час в це поняття вкладався різний зміст.В епоху античності душа розумілася як першооснова тіла, по аналогії з першоосновою світу, і її головною функцією вважалося надання тілу активності і її напрямок, так як тіло є інертною масою, т. Е. Душа керує поведінкою людини. Поступово до функцій душі додалося по-

1 12. Розвиток психології

1 в Європі в епоху Середньовіччя

Період Середньовіччя починається з падіння в V ст. 1 Римської імперії і утвердження християнства, культі- 1 вировано неприйняття будь-якого знання, заснованого на 1 досвіді, гріховність спроби зрозуміти пристрій і перед- 'призначення людської душі, відмінне від біблійного розуміння природи і призначення людини. Природно-наукове дослідження природи призупинилося, | наука була поставлена ​​на служіння Церкви. Закінченням 1 цього «мертвого» для психології періоду вважається XV ст., 1 коли відбулося відродження мистецтва, світської науки,

відкриття Америки. , Середньовічна філософія була тісно пов'язана з хрис I Тіанського релігією, і це дозволяло розвиватися лише | тим науковим думкам і ідеям, які безпосередньо 1 відбивали і розділяли релігійні та світські позиції 1 християнства. Основні погляди і концепції розуміння людської природи розроблялися ідеологами | християнства і носили відбиток догматів християнської 1 релігії.

1 Розвиток психології в цей період було пов'язане з з- 1 менением її предмета, оскільки офіційної наукою про душу стало богослов'я. Тому психологія повинна \ була або повністю поступитися богослов'я дослідження | психіки, або знайти собі таку нішу для дослідження, 1 яка не входила б в суперечність з офіційною 1 наукою "богослов'ям. У зв'язку з цим уявлення 1 про душу в психології носили етико-релігійний характер 1 протягом всього середньовічного періоду. Після на- ' ного етапу розвитку психологія початку прагнути до того,


ставлені у вигляді особливих духовних сутностей, чуттєво сприймаються тілом.

Античні вчені поставили проблеми, століттями надсилаючи розвиток наук про людину. Саме вони вперше спробували відповісти на питання, як співвідносяться в людині тілесне і духовне, мислення і спілкування, особистісне і соціокультурне, мотиваційний і інтелектуальне, розумне і ірраціональне і багато іншого, властиве людській природі. Античні мудреці і випробувачі підняли на небачену доти висоту культуру теоретичної думки, яка, перетворюючи дані досвіду, зривала покрови з видимостей здорового глузду і релігійно-міфологічних образів.

кого організму від нервової системи. Він встановив, що нерви, що йдуть від органів почуттів, забезпечують наявність у людини таких пізнавальних процесів, як відчуття і сприйняття; нерви, що йдуть від м'язів, відповідальні за довільні рухи, а інші нерви іннерві-ють інші (внутрішні) органи. Особливе значення Гален надавав спинному мозку. У ньому він розрізняв чутливі і рухові нерви.
щоб знайти своє місце в дослідженні душі, визначити те коло питань, яке їй може бути відданий богослов'ям. Це призвело частково до перегляду предмета психології - в змісті душі була виділена особлива категорія, що підлягає науковому дослідженню. У XII - XIII ст. в психології виник напрямок деїзму, яке стверджувало, що існують дві душі - духовна (її вивчає богослов'я) і тілесна, яку вивчає психологія. Таким чином, з'явився предмет для наукового вивчення.

знання, і, таким чином, до дослідження активності додалося вивчення етапів пізнання.

В епоху Середньовіччя душа вивчалася в руслі богослов'я, що істотно звужувало можливості її наукового пізнання. Тому, хоча формально предмет психологічної науки не змінився, фактично в область дослідження в той час входило вивчення видів активності тіла і особливостей насамперед чуттєвого пізнання. Регулятивна функція, вольове поведінка, логічне мислення вважалися прерогативою божественної волі, боговдохновленность, а не матеріальної душі.


13. Психологічні ідеї

у філософів Середньовіччя

Аврелія Августина та Фоми Аквінського, Аврелій Августин (354-430) був найбільшим хрис I Тіанського мислителем епохи Середньовіччя. Його філософію I фія представляла собою симбіоз християнських і древніх доктрин, головною з яких була ідеалістична філософія Платона. Предметом пізнання є Бог, і в той же час він виступає і в якості причини позна- I ня, допомагаючи знаходити людям правду. Душа визначається 1 як самостійна субстанція, яка не є ні 'тілесною властивістю, ні видом тіла. Змістом душі 1 не є щось матеріальне, і вона ніяк не пов'язана з біологічними функціями організму, а вміщує в себе | лише мислення, волю і пам'ять, а також близька до Бога і, безсмертна. Людську сутність характеризує не розум, але дія, так як перший має всього лише пас- 1 вибухобезпечний характер, а друге тісно пов'язане з активністю і волею. Пізнання істини про Бога може здійснюватися 1 тільки за допомогою віри, але не розуму, т. Е. Стверджувалося | переважання віри над розумом і ірраціонально-воле- | вих чинників над раціонально-логічними в процесі 1 пізнання.

Фома Аквінський (1225 / 26-1274) заснував свою філософську концепцію розуміння душі на арістоте- | Левскі розумінні пасивної матерії й активної форми. I Душа безсмертна, так як є субстанцією, чистою і 1 незалежної від будь-якої матерії взагалі і тілесної оболонки зокрема. Душа - це формує принцип, що дає основу всієї людського життя. Розрізняються три типи душі (по аналогії з арістотелівської): вегетатів- 6_ З

14. Розвиток психології в епоху Відродження

Вчені епохи Відродження вважали головним завданням відродження античних цінностей, очищення античної картини світу від «середньовічних варварів». Нові філософи знову звертаються до Аристотеля, зокрема, до його розуміння душі в трактаті «Про душу», і тут починаються суперечки і розбіжності. Корінне відмінність стосувалося питання про безсмертя душі - головного питання в церковному віровченні. Перша група (аверроісти) поділяв розум (розум) і душу і вважав розум, як вищу частину душі, безсмертним, а друга група (александрісти) наполягала на цілісності арістотелівського вчення і його тезі про те, що всі здібності душі начисто зникають разом з тілом. Активно ідеї епохи Відродження розвивалися в Італії та Іспанії.

Італієць Леонардо да Вінчі (1452-1519) вважав, що людина може втілювати свої духовні сили в реальні цінності і перетворювати природу своєю творчістю, а найвищою цінністю є не божественний розум, а сила і продукт творця.

Іспанський лікар Хуан Луїс Вівес (1492-1540) в книзі «Про душу і життя» стверджував, що головним і єдино вірним способом пізнання природи людини є спостереження і досвід .. Також він стверджував, що на природу дитини можна впливати, якщо правильно його виховувати .

Інший лікар, Хуан Уарте (бл. 1530-1592), у своїй книзі «Дослідження здібностей до наук» вперше в історії психології поставив завдання вивчити індивідуальні відмінності між людьми з метою визначення їх придатності до різних професій.

/ -р

15. Психологія і її предмет 1 в Новий час і в епоху Просвітництва

В епоху Просвітництва психологія шукала власний предмет дослідження, конкретне визначення області | своєї діяльності. Ця область розумілася як дослідження шляхів становлення у людини картини навколишнього світу і самого себе, і головним тут бачилася усвідомленість цього процесу. Відбувається уточнення предмета психології як науки про свідомість. Дослідження содер-жания і функцій свідомості підвело вчених до вивчення його ролі в людському житті, отже, і в поведінці людини. Спостерігається подвійність предмета психології того часу: вивчення свідомості і шляхів його формування, а також етапів розвитку образу світу і себе, з одного боку, і вивчення поведінки і рушійних сил і регуляції не тільки внутрішньої, але і зовнішньої активності індивіда - з іншого.

У зв'язку з розвитком механіки і фізики Ньютона утвердився новий погляд на природу як на гігантський механізм, а людське тіло бачилося своєрідною машиною-автоматом, що функціонує за принципом будь-якого механізму за суворими законами фізики.

У дослідженні процесів пізнання спостерігалися дві протилежні точки зору.

Сенсуалізм визначав як основу всіх людських знань відчуття, процес пізнання розглядався як єдиний, який має кілька ступенів -від відчуття до мислення, т. Е. Процес поступового сходження від часткового до загального.

Раціоналізм віддавав пріоритет мисленню, виділяв в процесі пізнання два етапи: перший етап состо-

1 6. Психологічні ідеї Френсіса Бекона

Френсіс Бекон (1561-1626) - англійський філософ, основоположник сучасної англійської емпіризму, стверджував, що необхідно відмовитися від вивчення загальних питань, що стосуються природи душі, виключити органі-етичні функції з її складу і перейти до емпіричного опису її процесів.

Концепція душі. Виділяються два типи душі і властиві їм здатності.

1. Раціональна, божественна душа (або дух) володіє пам'яттю, розумом, розумом, уявою, бажанням (потягом), волею.

2. Відчуваючи, нераціональна душа має здатність до відчуття і здатністю вибору, т. Е. Прагненням до сприятливих і від несприятливих обставин і можливістю здійснювати довільні руху.

Теорія пізнання. Почуття виділяються як первинний елемент пізнання, проте вони не дають всієї повноти і об'єктивності картини світу. Об'єктивне пізнання полягає в застосуванні раціонального методу до чуттєвих даних. Емпіричне пізнання має обмеження, помилки (ідоли), обманюють людини. Виділяється 4 типи обмежень-ідолів:

1) ідоли роду, які закладені в самій природі людини;

2) ідоли печери - індивідуальні помилки окремої людини;

3) ідоли площі - помилки, що виникають в силу взаємної зв'язаності і співтовариства людей;

4) ідоли театру, які вселилися в душі людей з різних догматів філософії.


В цілому етап розвитку психології в епоху Відродження можна охарактеризувати, з одного боку, як повернення до традицій і цінностей античної філософії і психології з їх антропоцентризмом та визначенням душі як головного предмета вивчення, але з іншого -і виникненням принципово нових, невідомих античним філософам і мислителям особливостей розуміння людської природи, як, наприклад, примат творчості і творця над усіма іншими елементами світобудови. ная душа, що відповідає за фізіологічні функції і притаманна рослинам; сенситивная душа, притаманна тваринам і яка відає чуттєвим сприйняттям, довільними рухами; розумна душа, притаманна тільки людині, має в собі розум, т. е. інтелектуальну здатність, і вміщує дві попередні нижчі душі. Джерелом пізнання вважаються божественні ідеї, але досвід і чуттєве сприйняття індивіда. Весь матеріал пізнання з'являється з почуттів, а інтелект, розум обробляє цей матеріал далі.

Значення психологічних ідей Бекона

1.Завершив етап розвитку психології, де предметом вивчення була душа, і дав початок розвитку нового етапу, де головним предметом вивчення стає свідомість.

2. Запропонував конкретні способи практичного вивчення предмета: досвід, експеримент.

3. Пропонував єдину науку про людину, частиною якої є психологія: філософія розглядає челове- ка як такого, громадянська філософія вивчає його у взаємодії з іншими людьми, заклав принцип міждисциплінарний ™ наук.

4. Сприяв поділу наук про людину на вчення про особистість і вчення про зв'язок душі і тіла, поділ їх предметів і завдань, що спричинило за собою поділ предмета психології в відповідно до конкретних завдань.

ял з декількох ступенів і полягав, як і в сенсуализме, в сходженні від часткового до загального при переході від сприйняття до логічного мислення, але поняття, яке формувалося таким чином, не є остаточним і об'єктивним. Тому виділявся другий етап пізнання - інтуїтивне мислення, яке черпає знання з розуму, миттєво актуалізуючи в ньому поняття, усвідомлюючи загальні закони і властивості предметів.

Рішення проблеми емоцій і свободи людини грунтувалося на позиції вчених античності, які вважали, що емоції відбивають зовнішню ситуацію (а часто і викликаються нею), тому свобода пов'язувалася з можливістю подолання афекту і розумної регуляцією діяль ності.


17. Концепція тіла і душі,

дуалізм в філософії Р. Декарта

Рене Декарт (1596-1650) першим здійснив дуже важливе розділення душі і тіла, зробивши їх абсолютно незалежними один від одного субстанціями через використання механістичної теорії людського організму як «тіла-машини» і здатності тіла самостійно функціонувати і обробляти весь психічний матеріал без допомоги душі. Здатністю тіла є тільки рух, а принципом його роботи - рефлекс, т. Е. Віддзеркалення мозком зовнішніх впливів. Здатність душі - це мислення, а принцип її роботи - рефлексія, тобто. Е. Процес відображення власних думок, ідей, відчуттів, які видно тільки їй. Предметом вивчення психології стає свідомість.

Пояснення співіснування в організмі душі і тіла як незалежних субстанцій засноване на принципі психофізичного взаємодії: тіло впливає на душу, пробуджуючи в ній пристрасті у вигляді чуттєвих сприйнять, емоцій і т. П., А душа за допомогою мислення і волі впливає на тіло, примушуючи його працювати і змінюватися.

Дуалізм Р. Декарта. Не тільки душа впливає на тіло, але і тіло здатне істотно впливати на стан душі, т. Е. Мова йде не про однонаправленому впливі душі на тіло, як було прийнято раніше, а про обопільне взаємодії. Дуалізм (суперечливість) у взаємодії душі і тіла означає, що, з одного боку, душа незалежна від тіла, але з іншого -тесного з ним пов'язана. Душа може існувати окремо від тіла, але в дійсності існує лише в зв'язку

З НИН.

18. Псііггая раціоналізму

і мислення в філософії Р. Декарта

Поняття раціоналізму у Декарта тісно пов'язане з вивченням змістів свідомості, в яке включено три типи ідей:

1) ідеї, породжені самою людиною: P *** W "~ ються з чуттєвого досвіду людини і є узагальненням даних від органів почуттів. Функція цих ідей в тому, щоб давати знання про окремі предмети або явища, але вони не можуть допомогти людині об'єктивно пізнати закони навколишньої дійсності;

2) ідеї придбані, засновані на досвіді не однієї людини, а узагальнюючі досвід і уявлення раз-них людей, але дають знання про окремі речі і облас-

| тях життя, тому не приносять користі в об'єктивному пізнанні> навколишнього світу;

3) ідеї вроджені, які можуть дати людині об'єктивні знання про навколишній світ, так як до-ступні тільки розуму і не потребують додаткової

| інформації, одержуваної від органів почуттів. Спосіб по-! лучения знань називається раціональної інтуїцією, а такий підхід до пізнання навколишньої дійсності -раціоналізмом.

Поняття мислення. Мислення - це єдиний атрибут душі, що обумовлює постійність розумових процесів, що відбуваються в душі, т. Е. Вона завжди знає про те, що відбувається всередині неї. Це означає, що немає ніякої несвідомої психіки. Душа - це мисляча субстанція, природа якої полягає в одному мисленні. Психіка розуміється як внутрішній світ людини, доступний самоспостереження, має особливе,

"'■ J 19. Теорія пізнання

і теорія афектів Б. Спінози

Бенедикт Спіноза (1632-1677), нідерландський філософ.

Теорія пізнання. Існує чотири способи пізнання: 1) з чуток; 2) від безладного випадкового досвіду; 3) від загального до приватного; 4) безпосереднє сприйняття сутності через пізнання її найближчої причини. На основі цих чотирьох способів пізнання Спіноза виводить три типи пізнання:

1) пізнання першого роду - це думка і уява, які існують у вигляді образів. Ці пізнання є неясними і перекрученими, а також дають лише абстрактні знання;

2) пізнання другого роду - це загальні ідеї про істотні властивості речей. Вони складають основу для наук, але страждають відривом від конкретних індивідуальних особливостей об'єктів, що позначаються;

3) інтуїтивне пізнання, яке визначається як знання сутності речей, в якому конкретне і індивідуальне виступає в їх справжньому єдності.

Теорія афектів. Афекти визначаються як природні прояви природи, і їх необхідно розглядати з двох точок зору. З точки зору мислення афекти - це помилкова, навіяна оточуючими речами ідея, в якій стверджується неадекватна реальної здатність тіла існувати і діяти, а з точки зору протягу афекти - це стану тіла, в яких внаслідок впливу інших тіл перебільшується або применшується дійсна можливість цих тіл існувати і діяти.

ь

| 20. Подання

про психіку і свідомість у Лейбніца

Годфрід Вільгельм Лейбніц (1646-1716) - німецький 1 філософ і найвідоміший математик; так само як і Спіноза, 1 розглядав людину як цілісне істота, але при 1 цьому мав своє розуміння єдності тілесного і психи- 1 чеського, яке отримало назву психофізичного паралелізму: душа і тіло не можуть впливати одне на інше і роблять свої операції самостійно і автоматично , але в основі їх єдності лежить духовне нача | ло, якась божественна мудрість, яка позначається 1 в тому, що між ними існує встановлена гармонія.

В душі, крім усвідомлених дій, безперервно відбувається непомітна діяльність "малих перцепцій» - 1 неусвідомлюваних сприйнять. Усвідомлення цих «малих 1 перцепций» відбувається завдяки тому, що до простої 1 перцепції (сприйняття) приєднується особливий акт -апперцепція, вона включає увагу і пам'ять. Душа має три області - область чіткого знання, | смутного знання і несвідомого, які наділені 1 різним ступенем усвідомленості. Суб'єктивність челове- 1 чеських знань тісно пов'язана з пізнавальною активністю: людині процесі пізнання будь-якого предмета вносить власне уявлення про нього, засноване на 1 своєму життєвому досвіді, і поетбму вже на початковій стадії 1 пізнання неможливо відмежувати істинність, об'єктив- 1 ність предмета від суб'єктивного розуміння його людиною. Але це не означає, що людське пізнання реальності не може бути об'єктивним, так як сприйняття і розуміння основних якостей предмета або явища


духовне буття. Це самоспостереження схоже на так зване «внутрішній зір» (згодом отримало назву інтроспекції, т. Е. Вміння розуміти суть різних внутрипсихических об'єктів - образів, умствен-них дій, вольових актів і т. Д.).

Методом пізнання є систематичне сумнів: слід сумніватися у всьому, незалежно від того, є чи воно природним або надприродним. Цей метод варто використовувати тільки в тому випадку, якщо необхідно отримати наукову істину, так як в житті часто для розуміння суті речей і явищ досить використовувати правдоподібні, або ймовірні, знання. У бажанні пізнати об'єктивну реальність не варто спиратися на органи чуття, так як вони далеко не завжди правильно її відображають.

Рефлекторна схема Декарта. Декарт першим ввів поняття рефлексу. Схема рефлексу зводилася до наступного: зовнішній імпульс приводить в рух частинки, звані «тваринами духами». Далі за допомогою цього зовнішнього імпульсу «тварини духи» заносяться в мозок по «трубках», з яких складається периферична нервова система, а звідти автоматично переходять до м'язів. Схема Декарта відкрила рефлекторну природу поведінки, не вдаючись для цього до поняття душі, якої до появи теорії рефлексу приписувалася основна причина рухів і поведінки людського організму.

у більшості людей збігаються і тому відбивають об'єктивну картину світу.

Значення уявлень Лейбніца про психіку людини полягає в тому, що вони змінили і розширили уявлення про психічне, виявивши його найважливіший компонент - несвідому психіку, ідея якої згодом дуже широко розроблялася в глибинної психології, зокрема в психоаналізі 3. Фрейда.

Виділяються три первинних афекту: бажання (потяг), задоволення (радість), незадоволення (печаль). Все різноманіття інших афектів утворюється на основі цих трьох за такими принципами: шляхом зміни нашого уявлення про предмет, через співпереживання або по асоціації.

Спіноза визначає пристрасті, емоції, афекти як основну причину несвободи людини, так як поглинання ними не дає можливості зрозуміти їх причини. Лише відмова від емоцій обумовлює людську свободу і дає уявлення про справжню силу і можливості, показуючи людині, що залежить від його волі, а що - від обставин, що склалися. При цьому свобода розуміється не як можливість слідувати своїм афектам, а як можливість пізнання необхідності і підпорядкування цієї необхідності. Свобода - це звільнення людини від впливу на нього інстинктів, або пристрастей.


2 1. Емпірична психологія Томаса Гоббса I

Томас Гоббс (1588-1679), як і Спіноза і Лейбніц, критикував дуалізм Рене Декарта. При цьому Гоббс вибудував свою, відмінну від попередніх критиків теорію, про природу людини. I

Перше, що відрізняло Гоббса від колег-філософів, - I це його заперечення особливої сутності душі. Так як Гоббс був затятим послідовником механіки Галілея, то вважав, що світ наповнений тільки матеріальними тілами, які існують і рухаються за законами механіки. На підставі цього Гоббс робить висновок, що і всі псіхіче-, ські явища, існуючі в природі, матеріальні та 1 підпорядковані цим законам. !

Створюючи на основі такого розуміння природи свою теорію пізнання, Гоббс описує і відчуття, кото: риє, на його думку, виникають тільки завдяки впливу на них зовнішнього матеріального об'єкта. Слідом за відчуттям виникає уявлення, яке, будучи виробленим за законом інерції і будучи ослабленим слідом самого відчуття, утворює за собою ланцюг думок, а вони, в свою чергу, слідують один за одним у такому порядку, в якому виникали первинні образи, т. Е . відчуття. Цей процес згодом став називатися асоціацією. Проблема асоціації розглядалася ще в античній психології Платоном і Аристотелем, однак Гоббс першим надав асоціації статус універсального закону психології, дав початок практичного вивчення цього явища.

Дуже важливою для подальшого розвитку психологічної думки є критика Гоббсом поняття «вроджених ідей» Декарта, так як провідним в пізнанні, по

'22.Поняття свідомості і досвіду,

душі і асоціацій у Дж. Локка

Англійський філософ, педагог і лікар Джон Локк (1632- - 1704) розвивав ідеї ассоцианизма, закладені Томасом Гоббсом, і емпіричної психології, початок якій поклав Ф. Бекон.

Поняття свідомості і досвіду. Основою формування свідомості є досвід, а не вроджені ідеї (як у Де-карта), а джерелом досвіду завжди є відчуття і рефлексія. Ідеї, що виникають із зовнішнього світу, доставляють до свідомості відчуття. Внутрішні ідеї (внутрішні відчуття) доставляються до свідомості за допомогою рефлексії, або самоспостереження, т. Е. Аналізу та роздумів розуму. Цей процес отримав назву інтроспекції і став основним методом практичного вивчення змістів свідомості в інтроспективної психології.

Поняття душі. Принцип спостереження застосовувався і до вивчення душі. Душа, як і всі в свідомості людини, є «чистим аркушем», і все змісту душі виникають при житті з досвіду, а не мають вроджених, божественних ідей. Душа розглядається як пасивна, але здатна до сприйняття середовище.

Поняття асоціації. Асоціації - це невірне з'єднання ідей, які, будучи спочатку ніяк між собою не пов'язані, в свідомості деяких людей з'єднуються і починають працювати як єдине ціле, супроводжуючи один одного. Прикладом такого зв'язку, т. Е. Механізму асоціації, можуть бути симпатії і антипатії, викликані тими чи іншими людьми. Причиною встановлення такого зв'язку може бути сила виховання та звички, т. Е. Зовнішнє джерело, що пройшов че-

23. Основні напрямки розвитку

психологічної думки в епоху Просвітництва

У XVIII ст. в Європі настає епоха Просвітництва, яка визначається як період безмежної віри в людський розум і здібності, що дозволяють перебудувати суспільство, як ера урочистості науки над Середньовіччям. Представники цього руху вважали головним завданням «просвітлення суспільства» і як наслідок підняття його на вищий щабель еволюційного розвитку. Суть цього процесу вони бачили в позбавленні суспільства від древніх забобонів, стереотипів, забобонів і релігійного фанатизму. Замість застарілих ідей просвітителі пропонували орієнтуватися тільки на розум, на первісну природу людини, на його досвід. Ідеї ​​просвітителів носили революційний характер.

У психологічної думки в епоху Просвітництва існували такі напрями:

1) емпіризм, родоначальником якого вважається англійський філософ Дж. Локк, визначав досвід як основний фактор розвитку людини і вивчав механізми його придбання, а також питання пріоритету досвіду над розумом; '

2) сенсуалізм був вчення про домінування почуттєвого пізнання над раціональним.

Обидва напрямки заперечували існування вроджених і незмінних ідей і здібностей, доводили їх дослідне походження і можливість прижиттєвого розвитку;

3) ассоцианизм як напрям в ідеалістичному вченні про душу. Одиницею визнана асоціація як механізм формування та набуття досвіду. У своєму розвитку ассоцианизм пройшов кілька етапів:

24. Асоціативний психологія Давида Гартлі

Теорія Давида Гартлі (1705-1757) належить до класичного періоду в розвитку ассоцианизма. Метою теорії Гартлі було встановити точні закони поведінки людей і на основі цього знання навчитися управляти ними, створивши тверді морально-етичні та релігійні переконання, для того щоб створити ідеальне суспільство.

Вчення про психіці засноване на ньютоновском розумінні людини: психіка є продукт активності організму як машини, що працює на основі взаємодій з вібраціями зовнішнього середовища. Існує поетапна схема роботи організму, де ключовим поняттям є вібрація. У психіці виділяються два кола вібрацій -великий і малий.

Робота великого кола вібрації: вібрації в навколишньому середовищі надають руху нерви, за якими викликаються вібрації в мозковій речовині, а вони, в свою чергу, передаються в м'язи. Паралельно з цим в мозку виникають, поєднуються і змінюють один одного психічні "супутники" вібрацій - від відчування до абстрактного мислення і довільних дій. Все це відбувається на основі закону асоціацій. Психічний світ людини складається поступово в результаті ускладнення первинних сенсорних елементів через формування асоціацій в часі. Функцією великого кола вібрації є регулювання поведінки.

Між вібраціями великого і малого кіл існує тісний взаємозв'язок: вібрації великого кола викликають вібрації в малому, залишаючи там сліди різної сили, і чим сильніше слід від вібрації, тим краще людина їх пам'ятає. У психіці існують неусвідомлювані


рез свідомість, а способом позбавлення від асоціації -

вреія-

Теорія ідей. Під ідеями розуміється елемент будь-якого знання, в тому числі і відчуття (білизна, твердість, мислення, рух, людина, військо і т. П.). Джерелом ідеї є як зовнішній досвід, який забезпечувався б відчуттями, так і внутрішній - вироблений рефлексією. Виділяються два види ідей: прості, які з-тримають тільки одне подання або сприйняття і купуються у вигляді відчуття або рефлексії, і складні, що представляють собою поєднання простих ідей через механізм асоціації.

думку Гоббса, є не «раціо», або розум, а «емпі-ріо», або досвід, а розум є лише продуктом асоціації, яка, як ми знаємо, виникає в результаті взаємодії організму з матеріальним світом. А це, за Гоббсом, і є досвід. Таким чином, досвід первинний. Таке протипоставлене раціоналізму розуміння основи пізнання згодом стало називатися емпіризмом, і саме Томас Гоббс заклав основи емпіричної психології, що отримала в XIX-XX ст. серйозний розвиток.

уявлення та ідеї, т. е. межі сфери духовного життя розширилися і включають в себе не тільки свідомі ідеї і уявлення, а й несвідомі сліди і образи. Об'єктом пояснення є поведінка цілісного організму, а не його окремих органів або частин.

Душевне життя людини будується через механізм асоціації на основі трьох найпростіших елементів:

1) відчуттів, які формуються на основі вібрації органів почуттів;

2) уявлень (ідеї відчуттів), заснованих на вібрації слідів предмета в малому колі, що відбуваються під час відсутності самого предмета;

3} почуттів, що відбивають силу вібрації.

~ На першому етапі асоціація виділилася як поясни-вальний принцип окремих психічних явищ, перш за все процесів пригадування;

- на другому етапі - етапі класичного ассоцианизма-були створені цілісні концепції психіки та сформовано розуміння психіки як джерела формування механічних зв'язків, або асоціацій, між психічними елементами, у якості яких розглядалися відчуття і уявлення;

- третій етап включав в себе експериментальне і практичне вивчення сформованих на попередніх етапах концепцій та ідей, а також спробу ввести в основну концепцію фактор активності суб'єкта.


25. Поняття здібностей у Гартлі

Всі здібності людини пояснюються через меха-нізм асоціацій.

Мислення не існує в системі психіки людини як самостійний процес, а обумовлено механізмом асоціації, в процесі якого створюється зв'язок між образом предмета і словом. Процес розуміння слова розглядався як освіта асоціації між словом і значенням, і цей процес встановлюється в дитинстві з досвіду. Виникнення уявлень і думок засновано на пасивному відображенні свідомістю ідей через механізм асоціацій, а нові думки і уявлення є комбінацією або розкладанням старих ідей.

Пам'ять вміщує в себе два поняття - власне пам'ять, яка є відтворенням відчуттів по асоціації в тому порядку і щодо, в якому вони були отримані, і уява, яке з'являється тільки в тому випадку, коли цей порядок порушується. Здатність пам'яті запам'ятовувати і відтворювати сліди колишніх впливів є основою навченості.

Емоції, воля. Емоції ототожнюються з пристрастями і є рушійною силою поведінки. Досягаючи певного порогу, сили, вони можуть визначатися як бажання або, навпаки, відраза. Вольова активність відбувається в тому випадку, якщо пристрасть, або емоція, настільки сильна, що приводить до якого-небудь дії. В основі формування волі лежить асоціативний зв'язок слова і руху, з'єднання сенсомоторних реакцій з промовою: слово (його фізичний базис - вібрація) приєднується (по асоціації) до чуттєвих впечатлені-

26. Поняття асоціації у Девіда Юма

Девід Юм (1711-1776) вважав, що джерелом знання служить утворюється асоціаціями чуттєвий досвід. Усе

1 людське пізнання є асоціація ідей. Єдиним джерелом пізнання є досвід. Рефлексія ж не дає істинного знання, так як в процесі самоспостереження людина бачить лише комплекси перцепций, які послідовно змінюють один одного, а не враження про субстанції або причинності виникли об'єктів. Структура досвіду, а отже, і свідомості така: досвід

1 складається з вражень, до яких відносяться відчуття і емоції (або пристрасті), і з «ідей», які є копіями цих вражень.

Усередині свідомості існують два класи феноменів. До першого класу належать враження і ідеї, які, в свою чергу, діляться за суб'єктивними ознаками - жвавості, силі та іншим якостям - і інформацію про яких свідомість отримує тільки через интроспекцию. До другого класу належать ідеї, або факти созна-

I ня, які залежать від вражень (інших фактів свідомості) і слідують один за одним за певними правилами. Ця течія обумовлено лише стереотипами, звичками самої людини, т. Е. Знання про причинності не розглядається як спочатку дане, а з'являється

у індивіда дослідним шляхом. Механізм формування цього знання наступний: два послідовно або па-

1 раллельно з'явилися об'єкта в свідомості людини можуть мати якийсь зв'язок, наприклад, задоволення почуття голоду за допомогою хліба дає індивіду думку про те, що в майбутньому хліб також допоможе задовольнити його почуття голоду. На формування висновку

27. Поняття свідомості у Джорджа Берклі

Джордж Берклі (1685-1753), також як і Локк, орієнтувався в своїх працях на Ньютонови уявлення, але прагнув довести производность фізичного простору від свідомості. Свідомість є те, що людина сприймає. При поясненні факту того, що різні люди однаково сприймають деякі зовнішні об'єкти, використовується категорія особливого божественного свідомості, яким володіють всі люди, і саме воно дає однакове уявлення про який-небудь об'єкт різним людям.

Джерелом знання служить утворюється асоціаціями чуттєвий досвід, який складається з безпосередньо які долають суб'єктом відчуттів - зорових, рухових, м'язових, відчутних. Наприклад, просторові характеристики речей людина оцінює за допомогою м'язових відчуттів, що виникають від повороту очей, від напруги очних м'язів. Реальність, яку можна опанувати за допомогою відчуттів, ототожнювалася з самими цими відчуттями. Свою теорію пізнання, викладену в книзі «Досвід нової теорії зору» (1709), Берклі назвав теорією зорового сприйняття простору. Відповідно до цієї теорії Берклі представляв зорове сприйняття як комбінацію зорових і відчутних відчуттів, що походять від рухів очних м'язів. Берклі вважав зір мовою дотику і тим самим підкреслював його знаковий характер. У своєму конкретно-психологічному аналізі зорового сприйняття Берклі висловив кілька цінних ідей, вказавши, зокрема, на участь відчутних відчуттів у побудові образу тривимірного простору (при двухмерности образу на сітківці).

1 28.Становлення французької емпіричної психології в XVIII в.

В епоху Просвітництва активно розвивалася француз- | ська емпірична психологія, відмітними рисами 1 якої стали увагу до проблем активності людської свідомості і залежність її від громадських 1 умов. Французькі сенсуалісти виступали проти будь-яких навчань, що розглядають людини і природу як суб'єкт, на який можуть впливати якісь сили, не виведені з досвіду і розуму. Розвиток психологічної думки I і вивчення свідомості йшло в двох напрямках. У першому 1 напрямку, представниками якого є Кон-дільяк, Ламетрі, Кабаніс, психіка визначалася як функція високоорганізованої матерії - головного мозку, що сприяло експериментальному изуче- нию тих явищ, які раніше визначалися як створення душі, що має безтілесну, божественну природу. Другий напрямок, представлене теоріями Гельвеція, Ж. Ж. Руссо, Д. Дідро, представляло індивідуальну психіку як результат впливу соціальних умов, традицій і звичаїв, духовного світу людей, якими рухає власна енергія культурного творчості.

Теорії французьких матеріалістів епохи Просвітництва вплинули і підготували ґрунт для подальшого розвитку психології, фізіології, нейрофізіології та інших наук про природу людини. У своїх теоріях вони затвердили принцип цілісності людини, 1 яка полягала в неподільності психічних явищ і 1 мозку, який їх виробляє, а також відстоювали нероздільну зв'язок людини з соціальним і культурним середовищем. У навчаннях французьких матеріалістів вперше


про те, що два явища пов'язані між собою, впливає прин- цип асоціації.

Поняття асоціації в теорії Юма є ключовим в розвінчанні популярного в той час уявлення про душу як особливої божественної суті, відповідає за з'єднання окремих психічних феноменів. Згідно Юму, душа є екран, на якому послідовно відображаються всі ідеї і враження людського існування.

ям, а потім вже саме по собі, без цих вражень починає викликати той же м'язовий акт, який колись викликали лише вони. Здатність до вольової дії закладається у людини в дитинстві, так як зв'язок між словом і вчинком спершу встановлюють дорослі, а потім дитина сама робить цей вчинок з власної команді. Але в організмі є набір якихось вроджених первинних автоматизмів, з яких утворюються довільні рухи, спонукувані зовнішніми стимулами.

середовище й спадковість розглядалися як основні чинники, що визначають психічний розвиток дитини і впливають на формування всіх його здібностей.

Французький сенсуалізм проголосив чуттєвий досвід єдиним джерелом раціонального знання про навколишній світ і довів, що емпіричне вивчення зв'язків всередині психіки, а не умоглядні теоретизування з цього приводу є єдино вірним джерелом отримання наукового знання.

Аналіз чуттєвих ознак, що беруть участь в побудові образу речі, її форми, руху і т. Д., Торкався мало вивчені в колишніх теоріях особливості сприйняття, але цей аналіз служив у Берклі підставою його суб'єктивно-ідеалістичної доктрини про те, що свідомість є те, що потрапляє туди за допомогою сприйняття.

29. Вчення про відчуття Е. Кондильяка '

Французький філософ Етьєн Бонно де Кондільяк (1715-1780) виділяв лише одне джерело досвіду - ощу- 1 щення, а первинним відчуттям, на якому засновано все людське сприйняття і, отже, досвід, є нюх. Існує наступна схема формування всіх психічних здібностей через первинність нюху:

1) етап перший - виникає відчуття запаху і, неодноразово повторюючись, трактується як досвід, який включає в роботу пам'ять. Увага з'являється при певному, більш сильному в порівнянні з іншими відчутті. З виникненням пам'яті формуються два відчуття - минуле і наявне;

2) етап другий - виникає судження, також засноване на відчутті, так як увага по відношенню до двох відчуттів дає порівняння;

3) етап третій - виникнення потреби на основі порівняння двох відчуттів - задоволення і невдоволення, які тісно пов'язані між собою, так як без пізнання другого неможливе розуміння першого. Однак зрозуміти різницю між ними людина може, тільки порівнявши їх, а порівняння є результат відчуття;

4) далі на основі потреби виникає уява, завдання якого зводиться до відновлення образу, відповідного потреби;

5) на основі потреби створюються воля і бажання;

6) взаємодію організму із середовищем також здійснюється за допомогою відчуття, яким на цей раз є дотик. Саме через силу впливу організму на предмет або, навпаки, предмета на організм

З

30. Причини відмінності

розумових здібностей людини по К. Гельвеція

К. Гельвецій (1715-1771) поставив своїм завданням виявлення причин відмінностей в умах людей. Теорія Гельвеція має наступні положення.

1. Здатність до відчуття і збереженню цих відчуттів, т. Е. До пам'яті, є у людини вродженої.

2. Відчуття є базою для всіх інших людських здібностей.

3. Увага є основою для виконання будь-яких розум-ських операцій, так як обумовлює порівняння ідей.

4. Увага засноване на зусиллі, яке, в свою чергу, випливає з інтересу людини до чого-небудь.

5. Інтерес є рушійною силою і формує прагнення людини до щастя, яке визначається як фізичне задоволення.

6. Фізичні потреби зумовлюють і визначають всі людські вчинки, дії і думки, а також деякі емоції, наприклад дружби і любові.

7. Якість і досконалість органів почуттів, через які реалізується вроджена здатність до відчуття, не впливає на різницю в мисленні людей, так як люди мають однаковий початковий рівень здібностей до сприйняття відчуттів.

8. Нерівність умов не укладається і в розбіжностях культури, географії, національностей, їжі і темпераменту.

9. Причиною відмінностей не є ні вроджені феномени, т. Е. Відчуття, ні об'єктивна довкілля, а є щось суб'єктивно придбане, і саме воно і обумовлює ці відмінності.

) /

3 Розділ 1. Концепція виховання Ж. Ж. Руссо

Жан Жак Руссо (1712-1780) - мислитель, філософ, письменник, створив першу в історії психології цілісну систему виховання і розвитку дитини, звівши в своєму творі «Еміль, або Про виховання» всі існуючі до цього погляди на дану проблему. Руссо висував наступні принципи розвитку і виховання дитини.

1. Завжди необхідно враховувати індивідуальні відмінності дитини, і дорослий вихователь повинен знати особливості розвитку кожної дитини, з тим щоб адекватно застосовувати це знання в процесі виховання.

2. Крім індивідуальних відмінностей, існують і загальні для всіх дітей особливості, пов'язані з тим чи іншим віковим етапом, і ці особливості також повинні бути добре відомі вихователю.

Руссо створив першу вікову періодизацію, що включає в себе 4 етапи.

1. Перший етап - від 0 до 2 років, головним завданням тут є фізичний розвиток дитини.

2. Другий етап - з 2 до 12 років, завдання - розвиток сенсорних здібностей дитини, і в першу чергу здатності до відчуття, так як саме відчуття є основою формування у дитини мислення.

3. Третій період - з 12 до 15 років - необхідно присвятити навчанню дитини, так як основа мислення - відчуття - вже сформована.

4. Четвертий період, що триває від 15 років до повноліття, є основою для закладання головних цінностей, норм і понять, так як в цей період у дитини починає активно формуватися чуттєва сфера, що обумовлено накопиченням певного життєвий-

32. Вітчизняна психологічна думка в епоху Просвітництва

Російська психологічна думка в XVIII в. розвивалася під впливом пануючого феодально-кріпосницького ладу. Всі мислителі в своїх працях вели боротьбу з державною ідеологією кріпацтва і найважливішим завданням ставили вивчення людини в гуманістичному, науковому ключі, прагнучи викорінити з надр суспільства всілякі забобони і забобони.

В. Н. Татищев в своїх роботах розвивав ідеї залежності розумового розвитку дитини від освіти і навчання. Джерелом індивідуального розуму він вважав досвід інших людей, який передається за допомогою, мови і писемності.

І. Михайлов у своїй книзі «Наука про душу», що стала першою в Росії книгою по психології, сістематізіро- [вал весь багаж психологічних знань, спираючись на емпіризм Локка і описуючи конкретні, піддаються досвідченому вивченню явища людської психіки -ощущеніє, волю, думки як асоціації уявлень.

М. В. Ломоносов висунув трикомпонентну тео- 1 рію колірного зору, що пояснює відчуття з матеріалістичної точки зору як результат впливу на органи чуття людини предметів зовнішнього середовища.

А. Н. Радищев розвивав ідеї Ломоносова і висував 1 наступні психологічні ідеї.

1. Людина - це цілісний організм, який має в сукупності різні, часом протилежні одна одній характеристики.

2. Душа не розглядається як сукупність почуттів, | думок і життєвих сил і, виконуючи функції життєво


10. Суб'єктивно придбаним феноменом людської психіки є пристрасті, які і є рухаємося-щая сила мислення, і випадкові необ'єктивно відбуваються зовнішні впливи, т. Е. Випадок.

11. Пристрастю, що спонукає людину до дії, т. Е. Розвитку своїх розумових здібностей, є прагнення до слави. При цьому пристрасть є продукт і результат виховання і, більш того, є сублімацією фізичної насолоди.

12. Таким чином, виховання і випадок є дві причини відмінності в розумових здібностях різних людей.

спочатку з'являється внутрішнє проживання цього впливу, т. е. внутрішнє відчуття, а потім за допомогою проекції цих внутрішніх відчуттів з'являється розуміння і осмислення цього предмета як частини навколишнього середовища.

Розуміння Кондільяка мислення спирається на позиції матеріалістичного сенсуалізму, і не робиться відмінності між мисленням і відчуттям. Більш того, мислення не тільки грунтується на відчутті, але являє собою різновид самого відчуття.

важливих органів - мозку і нервів, не може бути самостійною, так як її існування неможливе без цих органів.

3. Індивідуальна свідомість формується завдяки тій провідній ролі мови і мовлення.

4. Розвиток здібностей обумовлено не тільки вихованням, а й впливом природи. При цьому кожна людина необмежений в своєму вдосконаленні.

5. Воля обумовлена ​​увагою, яке є вираженням мислення, і допомагає людині справлятися зі своїми пристрастями.

6. Душа як така не наділяється безсмертям, але її здатність до «уявне ™» неразрушима, вічна.

ного досвіду. Найважливішим завданням є формування правильних, добрих почуттів і суджень, а також здатності до вольової дії.

Історичне значення теорії Руссо полягає в тому, що в ній вперше було зроблено спробу з наукової точки зору пояснити психічну природу дитини і дана перша в історії психології вікова періодизація психічного розвитку. І хоча теорія Руссо не враховувала багатьох факторів, що впливають на становлення особистості дитини, вона стала основою для подальших розробок в області вікової психології.


3 3.Німецька емпірична психологія в XIX в. Концепція І. Ф. Гербарта

І. Ф. Гербарт (1776-1841), основоположник німецької емпіричної психології, висуває наступні положення про природу людини.

1. Предметом будь-якого психологічного дослідження є факти свідомості, а методами їх вивчення - спостереження за іншими, самоспостереження, аналіз продуктів діяльності, але не експеримент. Для отримання достовірних фактів необхідно використання методів математики.

2. Найпростішими елементами психіки є уявлення, що визначаються як виникають під впливом зовнішніх об'єктів образи сприйняття.

3. Виділяються три рівня свідомості, кожен з яких вміщує в себе відповідні йому за ступенем ясності уявлення:

а) ясне свідомість (апперцепція), змістом якого є уявлення з максимальним ступенем ясності;

б) свідомість (перцепція), куди входять в себе менш чіткі уявлення і образи;

в) несвідоме, т. е. область свідомості, що має в своєму складі уявлення, пригнічені змістами двох інших рівнів.

4. Кожне, що знаходиться на певному рівні свідомості уявлення може переміщатися з одного рівня на інший в різні моменти часу.

5. Свідомість людини знаходиться в постійній динаміці, воно не пасивно, і всередині його завжди є більш-менш усвідомлювані подання.

34. Англійська

ассоціаністіческая психологія в XIX в.

Ассоцианизм в X IX ст. розвивався під сильним впливом природознавства, фізики, хімії та біології, а також мав тісний зв'язок з філософією позитивізму. У своєму розвитку ассоціаністіческая психологія пройшла три етапи.

1. Перший етап - початок X IX ст. - розквіт ассоцианизма, 1 коли були створені класичні теорії та розроблено основні положення цієї концепції. головними представите-

1 лями цього періоду є Т. Браун і Дж. Ст. Ми л ль.

2. Другий етап - середина X IX ст. - переломний період, коли відбувався перегляд основних поглядів класичного ассоцианизма на предмет і методи дослідження, що сприяло початку його кризи. це прояві-

'Лось в теоріях Дж. Ст. Мілля, А. Бена. i 3. Третій етап - кінець X IX ст. - криза класичного ассоцианизма, обумовлений відбулися на попе-! щем етапі змінами в поглядах, в область психоло- 1 гического дослідження вводиться метод експерименту. 1 Представниками цього періоду вважаються Г. Еббінгауз, 1 Т. Циген, Г. Е. Спенсер. 'Заслугами ассоцианистов є: | - введення в область психологічного знання і по-, нейшее розвиток поняття досвідченого, прижиттєвого фор- 1 мування змістів свідомості, що стимулювало 1 розвиток педагогіки і формування багатьох законів

навчання і розвитку; ! - введення поняття і теорії асоціації, які так-, же мали істотний вплив на вивчення законів придбання знань і навчання;

-------------------------------------------------- ------------------------------------ 3

35. Вчення про асоціації Т. Брауна

Концепція Т. Брауна належить до першого періоду в розвитку ассоцианизма XIX ст., В ній містяться основні ідеї ассоціаністіческой психології. Браун висуває такі ідеї про асоціації, свідомості, мисленні, відчуттях.

1. На появу в свідомості тієї чи іншої асоціації впливають фізіологічні особливості індивіда, наприклад природні задатки, стан його здоров'я, а також особливості виробленого зовнішнім об'єктом впливу на органи чуття (а саме їх сила і новизна), які, в свою чергу, продукують відчуття .

2. Процес мислення визначається як висування з безлічі наявних у суб'єкта в досвіді безладних асоціацій тієї, яка максимально відповідає рішенню поставленого завдання.

3. Душевні явища не підпорядковані матеріальним субстанцій організму, зокрема мозку, а існують за власними, внутрішніми законами, які відкриваються тільки в самоспостереженні.

4. Всі душевні операції діляться на два види: перший вид - асоціації, або прості навіювання, і їх підстави локалізуються в різних ділянках мозку, другий вид - відносні навіювання - це всі інші зв'язку.

5. Метод самоспостереження є єдино вірним шляхом вивчення свідомості.

6. Механістичне пояснення всіх душевних явищ: складне душевне явище завжди зводиться до суми складових його більш простих.

7. биологизировал розуміння людських потреб, т, е. Визнання первинності життєво важливою,

<------------------------------------------------- -----!

1 36. Ас хофіністческая

1 концепція Дж. Ст. Мілля

! Дж. Ст. Мілль (1773-1836), англійський історик і еко- 1 номістів, є представником класичного ассо- 1 ціанізма. Їм затверджуються таких законів функ- 1 ционирования і особливості психіки людини.

1. Розгляд свідомості з механістичної точки! зору, як машини, що функціонує на основі законів асоціацій і не має вроджених ідей, а толь I до ідеї і уявлення, отримані дослідним шляхом і I сформовані з найпростіших відчуттів. 1 2. Всі ідеї і уявлення формуються лише на 1 основі відчуттів за законами асоціації, які дозволяють ідеям і уявленням змінюватися, соедінять- 1 ся і групуватися один з одним. | 3. Виділення трьох основних законів формування 1 асоціацій:

1 - процес зародження і порядок ідей через асоціацію їх з вихідними відчуттями залежать від стану і 1 порядку існування оригіналів цих ідей - самих | відчуттів;

1 - сила і активність асоційованих відчуттів: чим 1 сильніше оригінал, тим більша ймовірність закріплення

за ним будь-яких ідей; | - частота повторення відчуття прямо пропорціо- нальна формування ідеї: чим частіше повторюється одне 1 і той же вихідне відчуття, тим більше ймовірно закреп- | ня за ним відповідної ідеї.

4. Опис інтелектуальної діяльності, зокрема пам'яті, як поетапного процесу пригадування через асоціацію:


- «узаконення» самоспостереження і експерименту як основних методів дослідження в психології.

У даній концепції існують такі недоліки і помилки:

- визнання тільки досвідчених, прижиттєво сформованих феноменів і змістів свідомості, виведення їх .-. Г почуттів і відчуттів, заперечення вроджених особливостей людини як мають достатній вплив на його розвиток;

- описовість самої концепції, відсутність засобів для пояснення процесів і явищ духовного життя;

- відмова від вивчення мислення, здібностей, особливостей поведінки особистості без прив'язування їх до феномену асоціації або області почуттів і відчуттів.

6. Виділяються наступні причини, що зумовлюють ступінь інтенсивності, ясності уявлення і знаходження його ка одному з трьох рівнів свідомості:

- сила враження, обумовлена ​​рівнем його значущості для суСлл а;

- відсутність перешкод (наприклад, більш сильних вражень);

- минулий досвід суб'єкта, його минулі враження, злиття яких з новим надійшли в свідомість враженням називалося «апперцепцією».

7. Почуття і воля як окремі феномени в свідомості не присутні, а є результатом взаємодії уявлень між собою через сором у свідомості одного або декількох з них, і це викликає почуття незадоволення, а також почуття задоволення, якщо відбувається усунення цього сорому.

- перший етап - поява деякого емоційного уявлення, трактуемого індивідом як завдання згадати що-небудь;

- другий етап - активне продукування асоціацій різного характеру і змісту, що слідують один за одним, і аналіз кожної з цих асоціацій на предмет відповідності вихідного поданням;

- третій етап - знаходження вже наявної у свідомості ідеї, яка відповідає або асоціюється з вихідним, що вимагає пригадування поданням, і, отже, пригадування цього подання на основі знайденої ідеї.

них потреб уві сні, відпочинку, їжі, і віднесення їх до області чуттєвих процесів свідомості на підставі визначення потреби як асоціації між двома почуттями - почуттям невдоволення як реакції на голод або інший стимул і бажанням задовольнити це почуття за допомогою будь-якого предмета або об'єкта. В результаті взаємодії цих двох почуттів виникає асоціація і, отже, потреба певного роду.

37. Асоціативний психологія А. Бена

А. Бен (1818-1903) є представником третього, завершального етапу в розвитку ассоцианизма. У його теорії спостерігається ряд відступів від положень попереднього етапу, зокрема розуміння асоціації як творчого процесу, вчення про накопичення досвіду за допомогою методу проб і помилок і ін. А. Бен висуває такі ідеї асоціативної психології.

1. Розгляд процесів свідомості через їх зв'язок з тілесною організацією і вивчення тих явищ і рівнів психічного життя, які мають безпосередній і очевидний зв'язок з фізіологічної складової організму і мінімально залежать від свідомості. Такими феноменами людської психіки є рефлекси, навички та інстинкти. Раніше цим феноменам не дійшовши-валось такого серйозного значення, і заслуга А. Бена в тому, що він зробив ці явища предметом глибокого вивчення, розширивши тим самим область вивчення психології, яка раніше зводилася виключно до вивчення феноменів свідомості.

2. Метод дослідження - спостереження і на його основі опис фактів.

3. Довільні рухи розглядаються як спонтанні і мають причину походження в активності нервової системи. З введенням в область вивчення поняття спонтанності виникає поняття творчої активності.

4. Шлях освіти досвіду лежить через асоціацію між будь-яким рухом, досконалим організмом, і почуттям, викликаним цим рухом. Механізм формування досвіду зводиться до виникнення асоціації і її закріплення за допомогою селекції ощуще-

38. Теорія еволюційного ассоцианизма Герберта Спенсера

Герберт Спенсер (1820-1903), англійський філософ, у своїй теорії зближує психологію і біологію, використовуючи для пояснення процесів і феноменів психіки та поведінки вчення про біологічної еволюції. Предметом вивчення в психології має стати не тільки свідомість, а й поведінка, що розглядається як зв'язок свідомості з навколишнім середовищем. Завдання психології - вивчення співвідношення і асоціацій поведінки зі свідомістю. Вчення Спенсера про психіку містить наступні основні положення.

1. Виникнення психіки обумовлено специфікою навколишнього середовища і умовами життя, т. Е. Психіка є механізмом адаптації організму до мінливих умов навколишнього середовища, її завдання - пристосування внутрішніх відносин до зовнішніх.

2. Психіка є вищим ступенем психічного розвитку людини, так як виникає не відразу, а поступово, і механізмом її виникнення є все більш ускладнюються в процесі еволюції Всесвіту умови життя.

3. Вихідним етапом розвитку психіки є виникнення відчуття, обумовленого подразливістю, і на його основі формується будь-яка інша, більш складний засіб психічного життя.

4. Всі кошти пристосування індивіда до навколишнього середовища розташовуються в поле двох суб'єктів психіки: відчуття, пам'ять, воля, розум, інтелект знаходяться в свідомості і є вищими формами пристосування, а рефлекси, інстинкти та навички - в поведінці і

39.Вплив еволюційної теорії Ч. Дарвіна на розвиток психології

Еволюційна теорія Ч. Дарвіна містить у собі наступні основні положення.

1. Головним фактором виживання організмів в постійно загрозливою їх існуванню зовнішньої середовищі є природний відбір, який змушує особина пристосовуватися і одночасно з цим безжально нищить все, чого не вдалося впоратися з труднощами середовища.

2. В ході еволюції виживають ті, хто зміг найефективніше пристосуватися; при цьому вижили в боротьбі за існування передають свої властивості нащадкам.

3. Оскільки природний відбір відсікає все непотрібне для життя, то він винищує і психічні функції, які не сприяють пристосуванню, т. Е. Психіка розглядається як елемент адаптації організму до зовнішнього середовища.

Теорія Дарвіна вплинула на розвиток психології і стала однією з передумов становлення психології як самостійної науки.

1. Зміна предмета психології на основі принципу співвідношення «організм - середовище» з вивчення свідомості індивіда на вивчення його поведінки у зовнішньому середовищі, яка є чинником, що детермінують його психічне життя.

2. Введення фактора мінливості організму під дією зовнішнього середовища: організм розглядається не як пасивна незмінна машина зі сформованими фізичними і психологічними функціями, а як активна, постійно змінюється під дією зовнішніх факторів сутність.

^> * 40. Розвиток психофізики і психометрії.

Закон Вебера-Фехнера Ернст Вебер (1795-1878) стояв біля витоків психофізики і психометрії. Він досліджував залежність відчуттів від викликають їх зовнішніх фізичних стимулів, використовуючи експериментальний метод і математичні розрахунки, показав, що індивід починає розрізняти зміна сили відчуття в першу чергу через різницю між силою першого і другого подразників, причому у кожного виду подразника може бути свій поріг відмінності відчуття, і ця величина постійна для кожного з видів.

Надалі Густав Теодор Фехнер (1801-1887) розробляв закони залежності відчуттів від сили викликають їх подразників і висунув такі ідеї:

1. Різниця між відчуттями, викликаними двома однаковими стимулами, залежить від початкової величини цих подразників.

2. Введення терміну «поріг відчуттів і різницевий поріг», що означає ту мінімальну різницю, яку відчуває у своїх відчуттях індивід при зміні сили і якості подразника.

3. Введення закону Вебера-Фехнера, суть якого полягає в тому, що інтенсивність відчуття пропорційна логарифму інтенсивності подразника: для того щоб здійснився зростання інтенсивності відчуття в арифметичній прогресії, необхідне зростання величини стимулу в геометричній прогресії.

Завдяки розробленим в надрах психофізики і психометрії теоріям і використовуваним методам исследо-


розуміються як автоматизми, т. е. нижчі форми пристосування.

5. Асоціації - це механізми, що зумовлюють пристосування і адаптацію індивіда до навколишнього середовища.

6. Свідомість перестав бути «чистим аркушем», а має в своєму складі як зв'язку, сформовані під впливом зовнішніх об'єктів і є результатом накопиченого за життя індивідуального досвіду, так і зв'язку, які мають спадкову природу.

7. Розум, інтелект, будучи вищою формою пристосування, має вирішальне значення для успішної адаптації і виживання організму в умовах постійно мінливого зовнішнього середовища.

ний, т. е. відсіву невідповідних і збереження відповідних з усіх присутніх в досвіді відчуттів методом проб і помилок.

5. Вчення про асоціації Бена є головним пунктом його відходу від класичного ассоцианизма, так як вводиться поняття творчої асоціації як здатності розуму складати нові комбінації, відмінні від тих, які були сформовані дослідним шляхом. Змінюється саме поняття асоціації, раніше пояснюване як комбінація колишніх вражень.

вання психологія починає свій шлях як самостійна наука. Використовуваний Г. Фехнером метод математичних обчислень і виведений на основі цього методу закон чутливості індивіда (закон Вебера-Фехне-ра) дозволили психології здійснювати дослідження, засновані не на домислах, але мають точні математичні методи перевірки і вивчення взаємовідносин між психічним і фізичним, що включають в себе такі поняття, як експеримент, число, міру, а також в подальшому поширити ці методи і виведений з їх допомогою закон і на інші галузі і області психології, наприклад на вивчення крит ріїв прийняття рішень, емоційних станів. Великий відгук теорія Фехнера знайшла в психодіагностики.

3. Виникнення зоопсихології як галузі психології, що вивчає відмінності психіки людини і тварини на основі принципу походження людини від тварини.

4. Розвиток вікової психології, розуміє еволюцію дитини з точки зору законів загальної еволюції людства і сформувала загальні закони оптимального розвитку дитини, наприклад знання так званих сенситивних періодів у формуванні кожної функції психіки, коли зовнішній вплив на неї саме в цей період забезпечує найбільш високий ступінь розвитку .

5. Виникнення диференціальної психології, предметом якої стало вивчення індивідуальних відмінностей між людьми і чинників, що обумовлюють ці відмінності.


4 1. Вплив досліджень Г. Гельмгольца і Е. Пфлюгер на розвиток психології

Герман Гельмгольц (1821-1894) вніс величезний вклад в розвиток власне фізіології, а також в психологію сприйняття і відчуття, розділивши психіку і свідомість в створеній ним теорії сприйняття і несвідомих умовиводів, суть якої полягає в наступному.

1. Сприйняття підпорядковане закону з'єднання і надалі зіставлення конкретного стимулу, т. Е. Зовнішнього об'єкта, що викликає ту чи іншу відчуття в сьогоденні, з певним досвідом в минулому, коли в ході несвідомих умовиводів робиться висновок про відповідність або невідповідність першого і другого.

2. Несвідомі умовиводи мають ряд відмінних рис:

- виникають несвідомо, т. Е. Без участі свідомості і мислення, і відповідно не управляються ними;

- мають дослідне походження через багаторазове повторення;

- виникають з сенсомоторних зв'язків між зоровим відчуттям і відчуттям від рухів ока в процесі сприйняття.

Едуард Пфлюгер (1829-1910) проводив досліди на жабі, яка не має переднього відділу мозку, метою кото-яких було вивчення причин і факторів, що регулюють поведінку організму. Результати дослідів показали, що відсутність як такої нервово-м'язової зв'язку між органом і мозком не змінює специфіки поведінки організму в просторі, так як при приміщенні жаби в воду вона пливла, а на столі повзала. Це означало, що причиною пристосувальних процесів організму служить не сама

V

42. Природно-наукові

передумови становлення психології як самостійної науки

Виділяються наступні природно-наукові передумови становлення психології як самостійної науки в середині X IX ст.

1. Поступове відділення психології від філософії, так як для психології назріла необхідність поділу предметів і методів, зокрема орієнтація на емпіричні способи пізнання, тоді як філософія, будучи більше теоретичною наукою, ніж практичною, не могла дати психології необхідних інструментів.

2. Впровадження в психологію виходячи з історичної необхідності знайти свій, відмінний від філософського, метод пізнання нових методів дослідження, зокрема запозиченого з природознавства методу експерименту, а також математичних методів підрахунків результатів дослідів.

3. Активний розвиток фізіології на початку X IX століття, яка, володіючи конкретним предметом дослідження -людські тілом і вивчаючи будову його органів, ставила психічні функції людини в залежність від особливостей його анатомії і пояснювала причини і механізми його функціонування не як наслідки впливу і особливої ​​організації душі, що є якоюсь безтілесної і божественною субстанцією, а як цілком і повністю залежать від особливостей анатомії і фізіології людини. Чи не на рівні теоретичних досліджень, а безпосередньо в досвіді була доведена залежність деяких аспектів поведінки людини від фізіологічних, т. Е. Матеріальних, чинників.

43. Напрями у розвитку

психології як самостійної науки в кінці XIX - початку XX ст.

Становлення психології як самостійної науки стало можливим завдяки поступовому її перетворенню з науки описової в науку експериментальну. Роком народження психології прийнято вважати 1879 р, місцем народження - психологічну лабораторію в Університеті м Лейпцига, а «батьком» - німецького психолога Вільгельма Вундта, який ввів в психологічну науку метод експерименту і створив свою експериментальну психологію. Розвиток наукового психологічного знання в зазначений період можна розділити на три напрямки.

1. Експериментальна психологія В. Вундта, предметом якої стало вивчення свідомості шляхом розкладання його змістів на найпростіші елементи і подальший їх аналіз. У Німеччині експериментальні методи Вундта розроблялися Г. Еббінгаузом в дослідах по дослідженню пам'яті. В Європі виникає Вюрцбургская школа професора 0. Кюльпе, предметом її вивчення стає мислення. В Америці виникає структуралізм Е. Тітчі-нера як концепція розуміння свідомості.

2. Розвиток інших галузей психологічної науки, що використовують експеримент як основний дослідницький інструмент:

- диференціальна психологія Ф. Гальтона в Англії, що вивчає специфіку відмінностей між людьми;

- метод тестів, що розробляється англійськими дослідниками А. Біне і Спирменом, американськими вченими Р. Кеттела і Ст. Холом, який на основі цих

h

44. Експер! Іонтальн I психологія В. Вундта

В. Вундт у своїй концепції експериментальної психології розробляв поняття предмета, методу і завдань психології як науки.

1. Предмет психології - не поведінка і діяльність, а сама людина, його внутрішня сутність, т. Б. свідомість і його зміст - найпростіші елементи (відчуття і почуття), що виникають в безпосередньому досвіді індивіда.

2. Завдання психології - за допомогою експерименту вивчити ці найпростіші елементи свідомості і зв'язку між ними через їх виділення за допомогою методу інтроспекції, встановлення характеру і знаходження законів зв'язку з цим.

3. Методи психології - інтроспекція як особлива процедура, що вимагає спеціальної підготовки і вміння відволіктися від усього зовнішнього і зосередитися на самій суті свідомості, і експеримент як спосіб уточнення даних, отриманих в ході самоспостереження.

4. Експериментальна психологія ділиться на дві галузі, які мають різні методи і об'єкти дослідження:

1) психологія індивідуального свідомості, де об'єктом дослідження через метод інтроспекції є найпростіші елементи свідомості;

2) «психологія народів», де об'єктом вивчення стають вищі психічні функції і психічний розвиток різних народів, а методами їх вивчення є етнологічні спостереження і аналіз продуктів культури, мови, міфів, звичаїв.

Розуміння свідомості і асоціацій у Вундта зводиться до наступного.


4. Виникнення еволюційного підходу до розуміння природи людини (теорія еволюційного розвитку Ч. Дарвіна, еволюційний ассоцианизм Г. Спенсера) зумовило зміну поглядів на розуміння психіки людини і що випливають звідси завдання психології.

Такий стан справ в науці не могло не позначитися і на основоположних для психології поглядах та ідеях, зокрема на прийнятому поданні про душу як субстанції, що керує тілом або, принаймні, має якусь нетлінну сутність.

по собі нервово-м'язова зв'язок, а сенсорна функція, що дозволяє розрізняти умови і сигнали зовнішнього середовища і відповідно до них змінювати поведінку.

Досліди Е. Пфлюгер відкривали особливу причинність -психічні. У розрізненні того, що відбувається в зовнішньому середовищі, і реагування на події в ній і полягає фундаментальне призначення псіхікіг її головний життєвий сенс. Досліди дослідника підривали прийняте думка про те, що психіка і свідомість -одна і той же, і доводили, що поряд зі свідомістю є величезна область неусвідомлюваної психіки (несвідомого), яка не зводиться ні до нервової системи, ні до системи свідомості.

1. Свідомість активно, має різні ступені ясності і різний обсяг.

2. Головним завданням у вивченні свідомості є вивчення його змістів шляхом розкладання самого свідомості в ході інтроспекції на дрібні, далі нероздільні частки, звідси випливає і розуміння самого свідомості як набору найпростіших психічних елементів.

3. Будь-яка асоціативний зв'язок є пасивний процес, що протікає без участі суб'єкта і його свідомості, але його продукт є новим, що не зводиться до суми своїх елементарних частинок явищем.

4. На противагу асоціативної зв'язку існують так звані апперцептивного зв'язку, які протікають при активній участі свідомості і є його особливою функцією, зовні виражається в увазі.

методів створює свою науку про розвиток дитини - педологію;

- формування вікової психології як самостійної галузі наукового знання;

- нова наука психотехніка, або індустріальна психологія, піонерами якій були Ф. Тейлор і Г. Мюн-стерберг.

3. Розвиток функціоналізму Ф. Брентано як противника експериментальної психології В. Вундта, а також всього ассоціаністіческого напрямки в психології в цілому. Подальший розвиток в Америці цього напрямку здійснюється учнем Ф. Брентано В. Джеймсом.


45. Історична роль концепції В. Вундта в розвитку психології як самостійної науки

1. Що вийшла в 1874 р основна робота Вундта «Підстави фізіологічний психології» ознаменувала собою: офіційний початок періоду розвитку психології як 'самостійної науки, так як в цій книзі Вундт созда-! ет свою концепцію психології, велика увага уде-; ляя предмету, методам і завданням цієї науки. 1

2. В1879 р в Лейпцігському університеті була заснована перша наукова психологічна лабораторія, і саме цей рік прийнято вважати роком народження психології як самостійної науки.

3. Вундт створив першу в світі власну психологічну школу, що розвинулася до світового масштабу, що для інших вчених і дослідників послужило стимулом до створення власних шкіл, збагатили згодом психологію і розширили області її застосування.

4. За участю Вундта створюється перший Інститут експериментальної психології, що має свій курс навчання професії, а також перший психологічний журнал «Психологічні дослідження». Психологія отримує свої власні наукові засоби пропаганди і реалізації розроблених ідей і концепцій.

5. Вундт офіційно ввів в психологію експеримент, застосовуючи його як основний метод дослідження.

6. Вундт за допомогою понять експерименту і досвіду ввів в психологію точні критерії науковості та достовірності отриманого психологічного факту - об'єктивність, повторюваність і проверяемость експерименту будь-якою іншою дослідником, і саме на основі цих

46. Дослідження Г. Еббінгауза і їх значення для психології

Герман Еббінгауз (1850-1909) першим застосував метод експерименту до дослідження вищих психічних функцій, зокрема пам'яті. Експеримент Еббінгауза полягав у використанні безглуздих складів для вивчення обсягу запам'ятовування. Були сформульовані наступні закони роботи пам'яті.

1. Обсяг запам'ятовування, який людина без праці відтворює після однократного прочитання матеріалу, дорівнює 6-8 безглуздим складах.

2. Чим більше кількість одиниць в списку, тим більше часу необхідно для його запам'ятовування.

3. На якість і специфіку запам'ятовування інформації впливає «ефект краю»: стимули, що знаходяться на початку і в кінці загального матеріалу, запам'ятовуються легше, оскільки відчувають «гальмує» вплив інших складів тільки з одного боку.

4. Існує крива забування інформації: найбільша частина вчиненого матеріалу забувається в перший час після заучування, і чим більше часу після цього проходить, тим менша кількість інформації забувається, є повторюваною матеріал забувається швидше.

6. Запам'ятовування і заучування осмисленого матеріалу відбувається в 9 разів швидше, ніж не пов'язаних між собою безглуздих складів.

7. При збільшенні навантаження на пам'ять знижується працездатність, тому оптимально розділяти час, необхідний для заучування, на кілька коротких етапів.

8. Тренування в запам'ятовуванні одного матеріалу підвищує якість запам'ятовування іншого.

3 47. Експериментальна психологія В. Вундта в Вюрцбургской школі

Засновник Вюрцбургской школи Освальд Кюльпе (1862-1915) був учнем і помічником В. Вундта і використовував в своїх дослідженнях метод самоспостереження для вивчення феноменів людського мислення. Вюрцбургская школа висунула наступні положення та ідеї щодо розуміння феноменів мислення, які багато в чому відрізняються від класичних поглядів В. Вундта і тим самим викликають серйозну критику v його боку.

1. Використання для вивчення вищих психічних процесів методу «систематичної інтроспекції»: виділення і вивчення окремих фаз в процесі мислення, коли випробуваний, крім усвідомлення і вираження якогось судження (як відповіді на поставлене завдання), описує усвідомлювані їм процеси, що передують завершального акту мислення, т. е. винесенню судження.

2. Введення поняття «детермінують тенденція», або «установка свідомості», що позначає, що результат виконання завдання багато в чому пояснюється «преднастро-енность» індивіда на її виконання, його станом перед початком роботи.

3. Описаний мислення як процесу вирішення задачі, заснованого на особливому психологічному механізмі, що містить ряд змінних:

- мотиваційну установку на вчинення дії, обумовлену виникненням необхідності вирішити задачу;

- цільову, т. Е. Визначальну детермінують тенденції;

до -9 48. Розвиток експериментальної психології в структуралізму Е. Тітчінера

Е. Тітченер (1867-1927) розвивав в Америці вундтовской традиції і його розуміння психології як науки про безпосередній досвід. Свою науку він назвав структуралізму і наполягав на протиставленні її активно розвивається в той час в Америці функціоналізму Брентано і Джеймса. Тітчінер висував наступні ідеї щодо дослідницького апарату психології (предмет, методи, завдання, цілі).

1. Предметом структурної психології є структура свідомості, що розуміється як сукупність окремих елементів, що мають елементарну природу і не піддаються подальшому аналізу.

2. Мета структурної психології - вивчення структури свідомості через вивчення цих елементарних частинок, т. Е. Вивчення способів їх структурування і складених в результаті різних комбінацій, коли досліднику необхідно відповісти на питання про те, чому створюється саме така комбінація.

3. Висуваються такі завдання психології як науки:

- розкласти душевний стан на найпростіші складові частини;

- знайти закони з'єднання цих частин;

- привести ці закони в зв'язок з фізіологічної організацією.

4. Методом дослідження повинна бути інтроспекція, але суть її у Тітчінера полягає в тому, що випробуваному необхідно дойгл дс очистити змісту свідомості »без втручання фізичних характеристик стимулу (« помилка стимулу »), підміняють саме явище і ті не-


Досліди Еббінгаузом з вивчення пам'яті розширили предмет вивчення психології, так як раніше вважалося, що пам'ять - це складна функція свідомості і тому для її вивчення неможливе застосування експерименту. Експеримент став використовуватися як основний метод дослідження. Висновки і закони запам'ятовування матеріалу, сформульовані Еббінгаузом, мали прикладне значення для багатьох галузей психології: в педагогіці були створені результативні методики навчання, тести розумового розвитку за принципом незакінчених пропозицій. Завданням експериментатора тепер стало не вивчення інтроспективних висловлювань випробуваного, а спостереження і аналіз його поведінки.

критеріїв донині будується будь-яке психологічне дослідження.

7. Інтроспективна спрямованість і орієнтація на елементарізм концепції Вундта породили безліч дискусій в наукових колах і стимулювали проведення різних дослідів і досліджень, що спростовують деякі положення його вчення, і ці суперечки і дискусії сприяли розвитку інших концепцій і теорій, що збагатили надалі психологію як науку і розширили її межі.

8. Науково-організаторська діяльність Вундта зіграла вирішальну роль в становленні психології як самостійної дисципліни.

посередні відчуття, які відчуває випробуваний. Цей метод називається аналітичної інтроспекцією. Структуралізм Тітчінера містить наступні ідеї.

1. Відчуття, образи і почуття є первинними елементами свідомості і основою для побудови будь-якої складної комбінації.

2. Відчуття і почуття мають якість, інтенсивністю, виразністю і тривалістю.

3. Образи виступають в свідомості як сліди колишніх відчуттів і мають більшу чи меншу виразність.

4. Увага і мислення мають сенсорну природу і не містять нового елементарного процесу, т. Е. Якоюсь третьою «внечувственном» одиниці, що обумовлює характер протікання розумового процесу.

- процесуальну, яка визначається зміну пошуків операцій, необхідних для вирішення поставленого завдання і іноді має афективний характер;

- несенсорний, що має в своєму складі не чуттєві, а розумові компоненти.

4. Психічне дію розглядається як акт, який має свою детермінацію (мотив і мета), операційно-афективну динаміку і склад.

5. У процесі мислення почуття і відчуття не відіграють значної ролі, так як існують такі змісту свідомості, що не залежать від наочності, т. Е. Для розуміння не обов'язковий візуальний образ.

6. На перший план виступили активність свідомості, його процесуальність, розуміння мислення як актів різного типу: розуміння, судження, встановлення відносин, схоплювання сенсу і т. П.


49. Диференціальна психологія Ф. Гальтона '

Основою виникнення диференціальної психології та подальшого її становлення як окремої самостійної галузі з'явилася експериментальна психологія, в якій вирішувалися завдання дослідження загальних законів свідомості і психіки, а індивідуальні відмінності виступали як побічний ефект експерименту. Піонером у вивченні індивідуальних відмінностей був учень Ч. Дарвіна, англійський біолог і антрополог Ф. Гальтон (1822-1911). Диференціальна психологія Гальтона містить наступні основні ідеї.

1. Розумові здібності, так само як і фізичні ознаки, передаються у спадок і не можуть бути однаковими у всіх людей.

2. Розподіл здібностей в суспільстві відбувається з точки зору відхилення від середньої величини, і це відхилення детермінується спадковими факторами: в загальній кількості людей завжди велика частина має середній рівень здібностей, а менша частина -високий.

3.На розвиток індивідуальних здібностей людини не впливають середовище, виховання, культура і суспільство в цілому. Існують тільки вроджене прагнення до науки, витримка, наполегливість, сила духу, здоров'я індивіда, дана від народження незалежність в судженнях і ін.

4. Використання різних методів експериментального дослідження: анкетування (опитування видатних людей Англії), біографічний метод (вивчення їхніх біографій), вимір фізичних даних випробуваного і його сенсомоторних якостей, статистичні методи для точного підрахунку результатів, тести для оцінки розуму.

\

50. Розвиток тестових методик в психології

До початку XX століття тестові методи дослідження продовжують активно розвиватися, і починається їх використання в диференціальної і вікової психології з метою вивчення індивідуальних розумових особливостей дітей.

Чарльз Спирмен (1863-1945) розробив метод статистичного підрахунку досвідчених даних через аналіз кореляцій, згодом названий факторний аналіз. Було виділено генеральний, загальний для всіх здібностей фактор, названий G-фактором, що обумовлює відмінності в здібностях випробовуваних. Це дало грунт для подальших розробок напрямки, і слідом за ним виникли теорії мультифакторної аналізу, які розробили Гілфорд, Терстоун та ін., А також факторні моделі інтелекту.

Анрі Біне (1857-1911), французький психолог, розробив тестову схему «Метрична шкала інтелектуального розвитку», метою якої є диференціація розумово відсталих дітей з вродженим характером дефекту від просто ледачих, але інтелектуально збережених через діагностику уваги, пам'яті, мислення та їх складових - просторового орієнтування, загальної поінформованості, словникового запасу, рахунки. Так виникають перші тести на вивчення інтелекту, вводиться поняття хронологічного віку, т. Е. Біологічного віку випробуваного на момент рішення тесту, і розумового віку - величини (бали), яка б показала результат проходження тесту, а також пізніше поняття коефіцієнта інтелекту, який дорівнює відношенню біологічного віку до хронологічного в процентах. /

4

5 1. Розвиток науки психотехніки на початку XX ст.

На початку XX ст. в зв'язку з серйозним зростанням промислового виробництва та економіки на базі експериментальної психології починає розвиватися її прикладне напрямок - психотехніка, або індустріальна психологія, головним завданням якого є вивчення психологічних основ і механізмів праці на виробництві. Термін «психотехніка» був введений психологом Вюрцбург-ської школи В. Штерном, а виділення цього напряму в самостійну область знання відбувається завдяки роботам німецького психолога Г. Мюнстерберга.

Психотехника вивчала такі проблеми, що одночасно є і її завданнями: проблема стомлення в процесі роботи, визначення оптимальної тривалості робочого часу, дослідження особливостей впливу (психологія впливу), проблема грамотного керівництва підлеглими з психологічної точки зору, питання і організація виробничого навчання, пристосування техніки до психологічних можливостям людини, вивчення методів аналізу професій, визначення профпридатності, профвідбір кадрів для підприємства, проф ріентація.

У рішенні задач психотехніки широко використовувалися такі тести.

1. Вивчення різних здібностей кандидата при профвідбору та профорієнтації: рівень розвитку пам'яті, мислення, уваги, загального інтелекту та інших функцій.

2. Аналіз вимог професії до нервово-психічних функцій працівника: швидкість реакції, час, що витрачається на вирішення завдання, і загальна оцінка придатність

52. Оформлення вікової психології в самостійний напрям

Протягом багатьох століть вивчення психічного розвитку дитини і створення концепцій виховання здійснювалося в руслі філософії (Я. А. Коменський, Ж. Ж. Руссо, Дж. Локк, А. Бен і ін.) І природознавства, який вивчав дитини з точки зору фізіології, біології і медицини (роботи Ч. Дарвіна). В кінці XIX ст. стали намічатися передумови для формування вікової психології як самостійної галузі психологічної науки.

1. Розробка ідей розвитку в біології, в еволюційної теорії Чарльза Дарвіна.

2. Активний розвиток самої психології як самостійної науки, розвиток експериментальної, диференціальної психології, лабораторні експерименти В. Вундта, дослідження пам'яті Г. Еббінгаузом, вивчення індивідуальних відмінностей Ф. Гальтона.

3. Поява в руслі експериментальної психології об'єктивно-наукових методів дослідження, експерименту, використання математичних методів для перевірки та аналізу отриманих результатів.

4. Обумовлений вимогами часу і ходом розвитку суспільства перехід психології від теоретичної науки до практики і практичного застосування накопичених знань, зокрема застосування цих знань в галузі педагогіки і навчання, т. Е. Виникнення тісному зв'язку між психологією і педагогікою.

Вікова психологія як самостійна наука виникла з кінця двох інших наук - психології і педагогіки. Метою дитячої психології стає розробка об'єктивних загальних рекомендацій щодо при-


Дж. Кеттел (1860-1944), американський психолог, розробив близько 50 тестів, що вимірюють різні характеристики інтелекту: обсяг уваги, чутливість різного роду, швидкість і час реакції, витрачається на назву квітів, кількість звуків, відтворених після однократного прослуховування, навички читання. Обсяг уваги вивчався за допомогою тахітоскопа, що визначає час сприйняття і називання различ-них об'єктів - форм, букв, слів, при цьому обсяг уваги коливався в межах п'яти об'єктів.

Історичне значення теорії Гальтона

1. Була поставлена ​​проблема генетичних передумов розумового розвитку і статистичних методів їх дослідження.

2. Введення методів варіаційної статистики (метод обчислення кореляції через змінні), що зумовило подальше створення багатьох цінних математичних методик і виникнення методу факторного аналізу.

3. Використання тестів поклало початок науці психотехніки і широкого використання методів тестування в інших областях психологічного знання.

емов і методів навчання на кожному з вікових груп. У відповідності з цією метою перед дитячою психологією постало завдання дослідження загальних для всіх дітей механізмів і етапів психічного розвитку.

Книга В. Прейера «Душа дитини» (1882), заснована на еволюційному підході, є першим систематичним працею в області вікової психології і містить повний опис стадій і етапів розвитку дитини від народження до 3 років, а також в ній досліджуються причини індивідуальних відмінностей дітей, головною з яких є біологічна спадковість.

ності або непридатність працівника для виконуваної ним роботи.

Застосування тестових методів у психотехніці вплинуло і на розвиток психології взагалі, так як результати самоспостереження тепер відходили на другий план і не інтерпретувалися як головний результат дослідження, а були лише показником того, наскільки внутрішній стан випробуваного при виконанні експериментальної завдання відповідає його стану в реальних умовах трудового процесу. Починають формуватися передумови «відкритого» кризи, в який психологія вступила в 20-30-і рр. минулого, XXстолетія.


53. Психологічна концепція

інтенціональних актів Ф. Брентано

Австрійський філософ і психолог Франц Брентачо (1838-1917), будучи противником як експериментальної структуралістської теорії В. Вундта, так і асоціативної психології, створив свою психологічну теорію і програму розвитку психології як самостійної науки, що отримала назву функціоналізму. У ній містяться такі ключові ідеї.

1. Головне якість свідомості - інтенціональність, або особливого роду активність, в результаті якої воно завжди взаємодіє з будь-яким об'єктом і направлено на нього. Змістами свідомості є; • *. відчуття і сприйняття, а інтенціональних актів, що містять в собі об'єкт, з яким вони взаємодіють.

2. Предмет психології - не змісту, а акти свідомості.

3. Завдання психології як науки - вивчення інтенціональних актів свідомості і опис того, як працює свідомість, а не з чого воно складається.

4. Існують три основні форми інтенціональних актів (або актів активності свідомості):

- акти уявлення - вони є провідними і визначаються як процес презентації предмета свідомості. Це сприйняття, уяву, поняття;

- акти судження, в процесі яких об'єкту дається оцінка істинність або хибність;

- акти почуття, які представляють собою емоційну оцінку об'єкта з точки зору його бажаності або відкидання суб'єктом.

'*

54. Психологічні ідеї В. Джеймса

Вільям Джеймс (1842-1910), американський психолог, творець першої американської лабораторії, засновник американського напрямку в функционализме, створеному австрійським психологом Ф. Брентано і конкуруючому зі структуралізму Е. Тітчінера.

Теорія емоцій. Основною ідеєю теорії служить вка-пізнання на зв'язок між емоціями і їх фізіологічними проявами, але зі зворотного боку, т. Е. Фізіологічне зміна виникає під дією емоції, а емоція народжується з відповідного фізіологічної дії, наприклад смуток народжується з фізіологічного процесу плачу.

Теорія свідомості. Предметом психології є свідомість, але не з точки зору вивчення його структури і механізмів з'єднання його елементів, як це постулировала школа В. Вундта, а вивчення його роботи, дослідження законів і механізмів, що обумовлюють специфіку його функціонування. Свідомість має ряд характеристик:

- цілісність, т. Е. Відсутність будь-яких зв'язок всередині самої свідомості;

- безперервність роботи, постійний рух, назване «потоком свідомості», коли відбувається більш-менш точне усвідомлення будь-яких зовнішніх (предмети, речі) і внутрішніх явищ (думки, почуття, відчуття);

- динамізм, постійна мінливість усвідомлення навіть звичних речей;

- різна інтенсивність і чіткість усвідомлення тих чи інших явищ і речей;

55. Теорія особистості В. Джеймса

В. Джеймс відомий в психології як творець однієї з перших теорій особистості. Ключові положення цієї теорії такі.

1. Особистість, по Джеймсу, має дві сторони: «емпіричне Я», т. Е. Пізнаване і визначається як особистість, і «чисте Я», яке пізнає світ і себе.

2. Структура «емпіричного Я»:

- фізична особа, в яку включені власна тілесна організація, одяг, а також будинок, сім'я, матеріальний стан;

- соціальна особистість, що розуміється як визнання в нас особистості з боку інших людей, а також його соціальні ролі. Це означає, що у людини стільки соціальних особистостей, у скільки соціальних груп він психологічно включений;

- духовна особистість, що є єдність всіх духовних властивостей і станів особистості: мислення, емоції, бажання і т. П., І ядром цієї складової є почуття активності Я.

3. Виділення в структурі особистості такого важливого феномена, як самооцінка, яка, по Джеймсу, складається з самоповаги особистості, її домагань і зовнішнього впливу, а саме успішності в здійсненні домагань.

4. Рівень самооцінки можна обчислити за формулою:

Самоповага = Успіх

Історичне значення розуміння В.Джеймсом особистості людини полягає в тому, що, по-перше, їм була створена перша в історії психології теорія особисто-

56. «Відкритий криза»

в психології в 20-30-і рр. XX ст.

На початку ХХ ст. в різних галузях психології проводилася маса досліджень, результати яких по-новому відповідали на найголовніші питання цієї науки. Психологія як наука про свідомість починає зазнавати зміни свого предмета, що зумовило виникнення кризи в її розвитку. Передумови, що зумовили виникнення «відкритого кризи»:

1) розуміння вченими практичної і теоретичної неспроможності старих установок, поглядів і методів дослідження явищ і феноменів науки;

2) інтенсивний розвиток диференціальної, вікової психології, зоопсихології забезпечило появу нових напрямків, концепцій і поглядів на предмет психологічної науки;

3) розвиток нової біології, яка змінювала уявлення про свідомість як про замкнутий в собі суб'єкта і тим самим розширювала сферу непізнаваних шляхом класичного методу інтроспекції явищ - поведінка тварин, дітей, психічно хворих людей.

Психологія свідомості розпалася на 5 великих напрямків, кожне з яких виступило опонентом по одному з пунктів старої психології свідомості, висуваючи свій предмет і свої методи дослідження.

1. Гештальтпсихология - цілісний, а не атомістичний підхід до вивчення свідомості.

2. Біхевіоризм - заміна свідомості на поведінку як предмет вивчення, виключення з області методів дослідження інтроспекції як котрий має характеристикою об'єктивності.


- селективність, вибірковість в усвідомленні як зовнішніх, так і внутрішніх образів і явищ, а який саме образ буде виходити на перший план, обумовлюється бажаннями і інтересами самого індивіда.

Метод вивчення функції свідомості - тільки безпосереднє самоспостереження, інтроспекція, в якій індивіду відкриваються не елементи, а цілісні конкретні стану свідомості, мінливі в кожен момент часу.

Ідеї ​​В. Джеймса зумовили формування підходу до дослідження свідомості не як структури, а як найважливішу функцію організму - свідомість трактується по-новому, з точки зору його пристосувальної функції.

5. Метод ісследомнм інтеіфМІЛЬНИХ актів -

НЕ експеримент, а ретельне неупереджене і безпосереднє внутрішнє спостереження за перебігом цих актів.

При деякій ідеалістично теорії інтенціональ-них актів свідомості заслуга Ф. Брентано полягає в тому, що він ввів в психологію вивчення свідомості не в його змістовному, а в процесуальному аспекті, а також вказав на активність і предметність свідомості, що дало тол-чок до розвитку цього боку в дослідженні даного предмета. Його ідеї вплинули на Вюрцбургська школу, яка поставила перед собою завдання вивчення процесуальне ™ мислення, зумовили розвиток нових експериментальних методик вивчення свідомості, зокрема феноменологічний метод.

3. Глибинна психологія - область бессознатель-них явищ психіки як предмет вивчення.

4. Французька соціологічна школа - розуміння людини з точки зору взаємодії з суспільством як фактором його розвитку.

5. Описова психологія - вивчення духовно-наукової залежності людини від суспільства.

Завдяки вибухнула кризі психологія отримала ряд нових самостійних напрямків, кожне з яких згодом активно розширилося і дало науці безліч цікавих поглядів і концепцій, подальший розвиток цих психологічних шкіл йшло в напрямку взаємодії один з одним, і це розширило і збагатило психологію як науку.

сти, по-друге, його погляди на особистість як на духовну сутність, яка розвиває сама себе, зробили серйозний вплив на погляди прихильників екзистенціалізму і відповідно на створення ними своїх екзістенціалах-них теорій особистості.

57. Біхевіоризм Дж. Уотсона

Основоположником біхевіоризму (від англ. Behavior - поведінка) є американський психолог Дж. Уотсон (1878-1958). Також видатними дослідниками цього напряму були Толмен, Хал л, Скіннер. Психологічною основою біхевіоризму стали роботи Павлова, Бехтерева, а також дослідження Е. Торндайка (1874-1949), який вивчав на тварин закони інтелекту як навчання шляхом проб, помилок і випадкового успіху.

Основні положення біхевіоризму:

1. Як предмет психології виступають поведінка і поведінкові реакції, так як саме ці явища можуть бути вивчені об'єктивно досвідченим шляхом через спостереження;

2. Поведінка включає в себе всі психологічні і фізіологічні аспекти життя людини;

3. Поведінка і тварин, і людини розглядається як сукупність рухових реакцій (R) у відповідь на зовнішні впливи - стимули (S), діє схема стимул - реакція (S-> R);

4. Завдання біхевіоризму - вміти правильно передбачити поведінку людини, орієнтуючись на стимули зовнішнього середовища: знаючи характер стимулу, можна передбачити реакцію, або поведінку;

5. Всі реакції людини мають або придбану, зовнішню природу і називаються умовними рефлексами, або внутрішнє походження, т. Е. Спадкові, і називаються безумовними рефлексами;

6. Поведінка є результатом навчання, коли вдалі реакції в результаті багаторазового повторення автоматизуються і закріплюються і в майбутньому мають,

■ 58. Теорія

«Оперантного біхевіоризму» Скіннера

Б. Скіннер (1904-1990) є представником необихевиоризма.

Основні положення теорії «оперантного біхевіоризму»:

1. Предметом дослідження є поведінка організму в його рухової складової.

2. Поведінка - це те, що робить організм і що можна спостерігати, і тому свідомість і його феномени -воля, творчість, інтелект, емоції, особистість - не можуть бути предметом вивчення, так як вони не спостерігаються об'єктивно.

3. Людина не вільний, так як сам ніколи не управ-ляет своєю поведінкою, яке детерміновано зовнішнім середовищем.

4. Особистість розуміється як набір поведінкових шаблонів «ситуація - реакція», причому остання залежить від попереднього досвіду і генетичної історії.

5. Поведінка можна розділити на три види: безумовно-рефлекторне і умовно-рефлекторне, які є простим відповіддю на стимул, і оперантное, що виникає спонтанно і визначається як обумовлення; цей тип поведінки відіграє вирішальну роль в адаптації організму до зовнішніх умов.

6. Головною характеристикою оперантного поведінки є його залежність від минулого досвіду, або останнього стимулу, який отримав назву підкріплення. Поведінка посилюється або послаблюється в залежності від підкріплення, яке може бути негативним або позитивним.

4

59. Характеристика

і історична роль біхевіоризму

Біхевіоризм як течія в психології з'явився протестом проти психології свідомості, проти структуралізму Тітчінера і в той же час проти функціоналізму В. Джеймса. Залишаючись до середини 60-х рр. провідним психологічним напрямком в Америці, біхевіоризм дав психології безліч корисних ідей і методик і зробив сильний вплив як на американські психологічні та психотерапевтичні школи, так і на всю науку психологію в цілому. Була створена наука про поведінку, дослідження якого сприяли утвердженню об'єктивного підходу в психології.

Переваги та недоліки біхевіоризму:

1. Позначив історичну потребу в розширенні розуміння предмета вивчення в психології та ввів в коло досліджуваних явищ поведінку людини, зробивши його предметом своїх досліджень, але при цьому потреба в розширенні предмета вивчення була відображена однобоко і неадекватно, гак як ігнорувалося свідомість як об'єктивна сутність;

2. Дослідження поведінки і гостра постановка проблеми об'єктивного підходу в психології, але розуміння поведінки зводиться лише до зовнішніх проявів, і ігноруються неспостережувані фізіологічні і психічні процеси;

3. Позначення завдання управління поведінкою людини, націленості наукового дослідження на зв'язок з практичними завданнями, але через механістичної трактування поведінки людина позбавляється своєї активної діяльності?-Ної сутності і виступає як реагує істота;

1 "* 60. Гештальтпсихологія

Засновниками гештальтпсихології (від нім. Gestalt - образ, структура), що виникла як протистояння структуралізму з його атомістичним розумінням свідомості, вважаються німецькі психологи М. Вертгеймер (1880-1943), В. Келер (1887-1967) і К. Коффка (1886- 1941), К. Левін (1890-1947).

Основні ідеї гешталиПСМШШГМі:

1. Предмет вивчення психології - свідомість, але його розуміння повинно будуватися на принципі цілісності.

2. Свідомість є динамічне ціле, «поле», кожна точка якого взаємодіє з усіма іншими.

3. Одиницею аналізу цього поля (т. Е. Свідомості) виступає гештальт - цілісна образна структура, що не зводиться до суми складових його відчуттів.

4. Метод дослідження гештальтов - неупереджене, об'єктивне і безпосереднє спостереження і опис змістів свого сприйняття.

5. Сприйняття не може походити від відчуттів, так як останнім є фікція, т. Е. Не існує реально.

6. Зорове сприйняття є провідним психічним процесом, що визначає рівень розвитку психіки, і має свої закономірності:

- апперцепцію (залежність сприйняття від минулого досвіду, від загального змісту психічної діяльності людини);

- взаємодія фігури і фону (будь-зорове поле ділиться на фігуру, що відрізняється яскравістю і чіткістю, і саме її ми сприймаємо як основний зміст поля, і фон, який не настільки яскравий, але саме завдяки фону фігура і сприймається з такою чіткістю);


7. Процес позитивного або негативного підкріплення за виконану дію називається обумовлюванням.

8. На основі підкріплення можна побудувати всю систему навчання дитини, так зване програмованого навчання, коли весь матеріал розчленовується на крейда -кіе частини і в разі успішного проходження і засвоєння кожної частини учень отримує позитивне підкріплення, а в разі невдачі - негативне.

9. На цій же основі будується і система виховання і управління людиною - соціалізація відбувається шляхом позитивного підкріплення необхідних для суспільства норм, цінностей і правил поведінки, в той час як асоціальна поведінка повинна мати негативний підкріплення з боку суспільства.

тенденцію до відтворення, т. е. відбувається формування навичок через формування умовного рефлексу;

7. Вищі психічні функції, наприклад мова і мислення, також є навичками;

8. Механізмом утримання навичок є пам'ять;

9. Розвиток психіки відбувається прижиттєво і залежить від навколишнього середовища і її стимулів - соціального оточення, умов життя і т. П .;

10. Відсутня періодизація вікового розвитку немає загальних для всіх закономірностей, що визначають розвиток дитини на кожному віковому етапі;

11. Емоції є результат реакції організму на негативні або позитивні стимули зовнішнього середовища.

- цілісність і структурність сприйняття, т. Е. Людина сприймає предмети в видимому полі не окремо, а всі разом як єдине ціле.

7.Мислення не може розглядатися як сформований шляхом проб і помилок набір навичок, а є процес вирішення завдання, здійснюваний через структурування поля: ті елементи поля, які раніше не мали між собою ніякого зв'язку, починають об'єднуватися для вирішення поставленого завдання, і відбувається це шляхом усвідомлення, т. е. через інсайт в сьогоденні, в ситуації «тут і тепер». Минулий досвід не має ніякого значення для вирішення поставленого завдання.

4. Зміцнення методу лабораторного експерименту як основного в психологічних дослідженнях, введення в практику дослідів на тваринах, що дозволяє вирішити багато практичні завдання психології, але ці результати переносяться без будь-яких купюр і обмежень на людину, не враховуючи при цьому якісної різниці в поведінці людини і тварин;

5. Встановлення багатьох закономірностей вироблення навичок, були ігноровані найважливіші компоненти дії - мотивація і психічний образ дії як орієнтовна основа його реалізації, повністю виключався соціальний фактор.


6 1. Теорія поля Курта Левіна

Німецький психолог-гештальтистов К. Левін (1890-1947) вивчав особистість і її феномени: потреби, волю, емоційно-афективну сферу через застосування розробленої ним теорії поля.

Основні тези теорії поля:

1. В основі будь-якої поведінки лежать сили, що формують у людини напруга, яка потребує розрядки. Ці сили - біологічні, соціальні або квазипотребности, а розрядка напруги призводить до задоволення потреби.

2. У структурі особистості існує ієрархічна зв'язок потреб один з одним і їх активна взаємодія, що дає людині можливість вибудовувати грамотну комунікацію, роблячи свою поведінку більш гнучким, компромісним, і вирішувати виникаючі конфлікти.

3. На поведінку діє тільки те, що відбувається тут і тепер: минулі і майбутні події можуть впливати на поведінку, але тільки в ситуації актуального реального впливу (пригадування).

4. Схема задоволення потреби така: в психологічному полі індивіда виникає потреба, яка обумовлює напругу, яка вимагає розрядки. Виникаючі в поле з навколишнього середовища феномени сприяють або не сприяють розрядці в залежності від того, який заряд вони мають по відношенню до потреби. Якщо феномен має позитивний заряд, то розрядка відбувається, при негативному заряді розрядки напруги не відбувається, потреба не задовольняється, пошук в поле відповідного феномена

^ Триває. _.

'Г 62. Французька соціологічна школа

Французький філософ Е. Дюркгейм (1858-1917) і його учень Л. Леві-Брюль (1857-1939) створили соціологічну концепцію і розроблений на її основі суспільно-історичний підхід до психіки людини.

Основні положення французької соціологічної школи:

1. Людина біосоціален, т. Е. Має двоїсту природу - біологічну, що включає в себе всю сукупність відчуттів, чуттєвого досвіду і діяльності, і соціальну, що включає в себе засвоєння суспільного досвіду, і це відрізняє людину від тварини, яка не володіє соціальною психікою.

2. Біологічна частина індивіда має коріння в його організмі, а соціальна формується завдяки суспільству, культурі, освіті і т. П., Т. Е. Свідомість соціально обумовлено.

3. Колективні уявлення, будучи структурою суспільства, закріплюються в мові і таким чином передаються з покоління в покоління і в індивідуальну свідомість, при цьому вони не мають високого ступеня усвідомленості і розуміння і часто можуть носити афективний характер.

4. Формування мислення відбувається не через діяльність, а через механічне взаємодія індивідуального і суспільного свідомостей і представляється неусвідомленим. У цьому полягає принципова помилка даної школи в розумінні свідомості.

5. Свідомість змінювалося разом з розвитком суспільства. Коли з'явився поділ праці, до свідомості стали пред'являтися нові вимоги, що зумовили необ

63. Описова психологія В. Дільтея

Вільгельм Дільтей (1833-1911) - засновник описової психології - ще одного напрямку, що виник в результаті «відкритого кризи».

Основні ідеї описової психології:

1. Відмова від пояснення природи людини через пошук причин, пояснення і побудова гіпотез. Головними завданнями психології є осягнення і розуміння сенсу духовного життя.

2. Методом описової психології є розуміння, яке принципово відрізняється від інтроспекції. Для розуміння характерний цілісний підхід до людини, при цьому досліднику необхідно відмовитися від побудови різного роду гіпотез, що пояснюють причини, і зосередитися на простому розумінні явищ душевного життя.

3. Смислові змісту душевного життя особистості стають зрозумілими, якщо осягається спрямованість даної людини (що для нього є цінним). Розвиток особистості розглядається з точки зору розвитку її цінностей на кожному віковому етапі, що передбачає якісну зміну цінностей і перехід від елементарних до більш складним.

4. Особистість - цілісна структура, яка включає в себе одночасно інтелектуальну, мотиваційну, емоційну і вольову сфери, дуже тонко взаємодіють між собою.

5. Душевне життя людини розглядається не в органічному, а в історичному ключі, людська форма життєдіяльності визначається як втілення переживань в творіннях культури.

64. Глибинна психологія 4

Глибинна психологія стала третьою психологічної школою, яка виникла в результаті «відкритого кризи», і її ідеї набули широкого резонансу в громадських і наукових колах.

Ідеї глибинної психології як самостійного напрямку:

1. Незалежність психіки від свідомості, чіткий поділ цих феноменів людської природи;

2. Розуміння психіки людини протилежно традиційної емпіричної психології свідомості: в психіці, крім свідомості, існують глибинні, неусвідомлювані шари - несвідоме, і саме воно є основою всієї психічної життя, керує людською психікою і поведінкою і є головним предметом вивчення глибинної психології;

3. Основне завдання глибинної психології як наукової школи - довести існування феномена несвідомого в людській психіці через практичне вивчення його специфіки та механізмів дії на психіку людини;

4. Свідомість розглядається як психічний феномен, властивий кожній людині, але не є центральним і керівним в психічної життя індивіда, і, як вся психіка, підпорядкований несвідомому;

5. Формування і розвиток особистості залежить від несвідомого як провідного в людській психіці.

Глибинна психологія як наукова дисципліна, що виникло в результаті «відкритого кризи», дала світові найбільшу кількість різних теоретичних відгалужень і концепцій, створених на базі теорії несвідомого,


ність вибору індивідом свого місця в новій системі, що в результаті призвело до індивідуалізації свідомості. Первісне свідомість включало в себе тільки колективні уявлення, а пізніше до них додалися індивідуальні уявлення.

6. Розумова діяльність людини, так само як і його свідомість, біполярні - вона має як раціональну сторону, що виражається в загальних логічних законах мислення, так і ірраціональну, складовою якої є релігія, поняття про душу і інші вірування, присутні в психіці сучасної людини і по цей день.

5. Завершення дії (т. Е. Гештальти) не утримуються в свідомості і відсуваються в фон, в той час як незакінчені дії залишаються в полі свідомості і пам'ятаються аж до їх завершення.

7. Група, так само як і індивід, має свій психологічний поле і свої динамічні закони: зміна однієї частини групи веде до змін в іншій її частині. Взаємодія групи і індивіда відбувається за тим же законом: зміна в групі провокує зміни в поведінці і внутрішню структуру індивіда, і, навпаки, відбуваються внутрішні зміни індивіда зумовлюють подібні процеси в групі.

і кожне з них збагатило психологічну науку потужним набором понять, дослідів, досліджень, ідей і методологічних апаратів. До школам глибинної психології відносяться: психоаналіз 3. Фрейда, який багато в чому зумовив подальший розвиток глибинної психології і народження нових теоретичних концепцій; аналітична психологія К. Г. Юнга; індивідуальна психологія А. Адлера; теорії неофрейдизма - протягом, в яке входили концепції, створені учнями Фрейда К. Хорні, Е. Фроммом, Г. Салливаном; соціогізірованний психоаналіз В. Райха, який з'єднав психіку і тіло, егопсіхо-логія Анни Фрейд і Е. Еріксона.

6. Центральним пунктом людської природи з точки зору її історичного розвитку є переживання, яке виступає як якась активна сила, що з'єднує всі стани душі і спрямовуюча її діяльність в необхідному руслі, а причинами активності переживання є індивідуальні цінності.

Історична цінність концепції Дільтея:

- розширення розуміння природи людської душі, що не зводиться до її органічної, або біологічної, складовою;

- введення принципу історичного розгляду людської природи;

- введення в психологічний обіг поняття цінності як мотиваційної та розвиваючої сили.


65 Психоаналіз 3. Фрейда

Психоаналіз (від грец. Psyche - душа і analysis - рішення) - лікарський метод дослідження, що зародився на початку 90-х рр. X IX ст. у Відні, Австрії, в роботах Ж. Шарко та І. Бернгейма, які використовували гіпноз в лікуванні багатьох нервових захворювань, і розвинений 3. Фрейдом (1856- 1939). Роботу 3. Фрейда «Тлумачення сновидінь» (1900) прийнято вважати першим психоаналітичним працею і початком психоаналізу.

Основні положення і принципи психоаналізу

1. Біологічний детермінізм: тіло людини (його сексуальні і фізіологічні складові) є єдиним джерелом всієї його психічної енергії.

2. Психічний детермінізм: будь-яка думка і поведінка мають значення або привід, а будь-яке явище викликається свідомими чи несвідомими намірами і визначається подіями, які йому передували.

3. Виділяються три рівні психічного життя:

- свідомість, яке містить в собі Неблокована, усвідомлювані і пережиті індивідом явища, думки, почуття і інші феномени;

- предсознание - латентна (прихована) частина психіки, яка не містить в собі чітко усвідомлюваних уявлень і думок, але при зусиллі пам'яті може вос провести необхідну інформацію;

- несвідоме - найважливіша частина психіки, що надає вирішальне значення на поведінку і особистість людини, що містить в собі неусвідомлювані їм феномени, витіснення цензурою зі свідомості: інстинкти, спогади, почуття, події і цілі шматки життя. Зміст несвідомого впливає на

66. Структура особистості

в психоаналізі 3. Фрейда

3. Фрейд представляв структуру особистості у вигляді трьох-1 компонентної моделі.

1. Ід (Воно) - джерело енергії для всієї особистості, має біологічну природу. Змісту Ід - думки, почуття, спогади, події з життя - бессознатель- 1 ни, так як ніколи не усвідомлювалися або були відкинуті, будучи неприйнятними, але впливають на поведінку людини і без контролю свідомості. Ід - хранитель всіх вроджених інстинктів людини, головні з кото яких - інстинкт життя (Ерос) і інстинкт смерті (Танатос) -

протистоять один одному.Ід живе і керується принципом задоволення, прагнучи до його задоволенню, не підкоряючись принципом реальності. Ід ірраціонально і при цьому має необмежену владу, а вимоги Ід задовольняються інстанцією Его (Я). Ід знаходиться на несвідомому рівні психіки.

2. Его (Я) - частина особистості, яка знаходиться в кон- I такті з реальністю, це свого роду свідомість людини,

локализующееся на свідомому рівні психіки. Его сле-дует принципу реальності, виробляючи ряд механізмів, що дозволяють адаптуватися до середовища, справлятися з її вимогами. Його завдання полягає в регулюванні напруги між внутрішніми (потягами або інстинктами) і зовнішніми подразниками (що йдуть з навколишнього середовища), контролі над вимогами інстинктів, що виходять від Ід.

3. Суперего (Над-Я) - джерело моральних і релі-

гіозние почуттів, образне існування совісті, включає в себе традиційні норми, як їх розуміли роди-

.------------------------------------------------- ------------------- #

67. Розвиток особистості в психоаналізі

Фрейд виділяв 4 джерела розвитку особистості: процеси фізіологічного зростання, фрустрації, конфлікти і загрози. Через них виникає напруга, що призводить до того, що людина опановує все новими способами зниження цієї напруги, і це і є процес розвитку особистості. Розвиток особистості закінчується до 5 років, а весь наступний зростання являє собою розвиток базової структури. Періодизація розвитку особистості дитини складається з 5 стадій, які називаються психосексуальних, так як на кожній стадії розвитком управляє енергія лібідо, що має свої особливості, і фіксація на певній стадії веде до формування того чи іншого типу характеру.

Стадії психосексуального розвитку

1. Оральна стадія (0-1 рік) -для задоволення своїх сексуальних інстинктів дитина використовує мати як зовнішній об'єкт, а задоволення потягу відбувається через порожнину рота. У разі фіксації на даній стадії в характе-ре людини переважають залежність і інфантильність.

2. Анальна стадія (1 -3 роки) - дитина навчається самоконтролю, і у нього формується почуття власності.

3. Вагинальная стадія (3-5 років) - проявляється інтерес до своїх статевих органів і усвідомлення хлопчиками і дівчатками своїх відмінностей один від одного, починає формуватися статева ідентичність, що відбувається в результаті вдалого вирішення едипового комплексу у хлопчиків і комплексу Електри в дівчаток. Суть цих комплексів полягає у виникненні сексуального потягу до батьків протилежної статі і ненависті і ревнощів до батька своєї статі.

t ------------------------------------------------- -------------------- i

68. Характеристика і історичне

значення психоаналізу 3. Фрейда Історичне значення теорії 3. Фрейда

1. На основі психоаналізу були створені майже всі тео- 1 рії несвідомого, а також було дано поштовх до розвитку антагоністичних психоаналізу теорій: гуманістичної психології, екзистенціальної психології, гештальт-терапії Ф. Перлза і багатьом іншим. Фрейд є од- | ним із засновників сучасної психології як науки 1 не тільки про людську психіку - свідомості і несвідомому психічному, але і про особу, їх носії. 1 2. Введення в область дослідження таких феноменів | людської психіки, які до психоаналізу залишались. лись без уваги: дослідження характеру і причин виникнення неврозів, внутрішнього світу «Я» і тих струк- 1 тур, які не вписувалися у власне «свідоме» в людині.

3. Емпірична цінність психоаналізу: предмет психоаналізу - несвідоме - вивчався не в лабораторії, а на практиці, що дає психоаналізу великі преимущест-

1 ва перед багатьма іншими теоретично орієнтованими школами.

4. Актуальність деяких ідей Фрейда: розгляд розвитку психіки людини з точки зору її адаптації до навколишнього середовища і підкреслення віковічного протистояння середовища і організму (хоча обидва вони не є

1 спочатку і завжди конфліктними по відношенню один до одного); розгляд рушійних сил розвитку психіки як

1 мають вроджену і несвідому природу; думка про те, що особистість у своїй основі формується в ранньому дитинстві і механізми її розвитку є вродженими.


ки, виступає в ролі цензора вчинків і думок, використовує несвідомі механізми обмеження, засудження і заборони. Місце локалізації Суперего може бути різним у залежності від усвідомлюване ™ його змістів.

Всі три складові особистості знаходяться в протистоянні один одному, що і обумовлює головні внутрішні конфлікти особистості: Ід, що прагне до удовле-творінню своїх бажань, що ігнорує будь-які правила і норми, стикається з Суперего, яке веде боротьбу з усім, що суперечить загальноприйнятим нормам моралі, а Его є полем битви і протистояння Ід і Суперего.

людини, проникаючи в свідомість через сни, застереження, забування і т. п., а в патологічних випадках і через різні невротичні прояви (як на соматичному, так і на психічному рівнях).

Вивчення несвідомих компонентів психіки і переведення їх в сферу свідомості становить ядро ​​психотерапевтичного методу Фрейда і може здійснюватися за допомогою аналізу сновидінь, помилок повсякденному житті (забування імен, подій, дат), невротичних симптомів, через метод аналізу вільних асоціацій, які пов'язані у пацієнта з травмуючим подією або почуттям.

Напрямки критики теорії 3. Фрейда:

1) міфологічне пояснення «сексуальних комплексів», антиісторичний підхід до аналізу культурних і соціальних процесів суспільства;

2) неправомірне перенесення висновків, зроблених на основі приватного спостереження, на більш загальні закономірності розвитку природи і суспільства;

3) біологізірованность, відсутність соціального чинника, що впливає на розвиток особистості, і пансексуаль-ність концепції Фрейда.

4) критика і реконструкція ідей психоаналізу з боку його послідовників, спрямована на введення соціальних детермінант розвитку особистості.

4. Латентна (прихована) стадія (6 років - до початку статевого дозрівання) - сила сексуальних інстинктів слабшає під дією суспільно-соціальних чинників-Навчання, школи, активного фізичного та інтелектуального розвитку дитини.

5. Генітальна стадія (від 10-11 до 18 років) - зовнішнім об'єктом і способами задоволення лібідо виступає особа протилежної статі при нормальному розвитку і особа своєї статі при будь-якому відхиленні і проблемах, пов'язаних зі статевою ідентичністю.


69. Структура особистості

і поняття несвідомого

в аналітичній психології К. Г. Юнга

К. Г. Юнг, довгий час будучи учнем 3. Фрейда, згодом відходить від концепції психоаналізу і створює свою теорію, названу їм аналітичною психологією. Центральне зміст аналітичної психології становить вчення про несвідомому і про процес розвитку особистості. Несвідоме має два аспекти -Особисті (індивідуальне) і колективне, і між ними проводиться чітка диференціація.

Структура особистості має три частини.

1. Его, або свідомість, включає в себе свідомий розум (спогади, думки, почуття), виступає як центр особистості, що обумовлює її орієнтацію та адаптацію в просторі, і формується прижиттєво.

2. Особисте несвідоме - це верхній шар психіки, хоч і несвідомий, але не вроджений, а сфор-мировалось з індивідуального досвіду людини. В особистому несвідомому укладені забуті спогади, витіснені імпульси і бажання, які колись зізнавалися, але втратили свій свідомий характер в силу забуття або придушення. Ці змісту можуть проявлятися у снах і фантазіях. Зміст особистого несвідомого доступно свідомості.

3. Колективне несвідоме - наболее впливова психічна система, майже повністю відокремлена від особистого несвідомого в житті індивідуума, містить в собі спогади, успадковані від предків у вигляді прихованих слідів пам'яті людського минулого: расову та національну історію, а також дочеловече-

70. Поняття архетипу у К. Г. Юнга

Архетипи є структурною одиницею колективного несвідомого, притаманні всьому людському роду, вроджені у кожної людини і передаються від покоління до покоління. Це формальні зразки поведінки або символічні образи, на основі яких оформляються конкретні, наповнені змістом образи, відповідні в реальному житті стереотипам свідомої діяльності людини. За Юнгом, існує ряд універсальних для всіх культур, часів і народів архетипів, які мають певні характеристики і є структурою особистості.

1. Персона (Persona) - роль, запропонована людині суспільством або внутрішніми потребами, це публічна маска особистості, що надівається у відповідь на соціальні вимоги, і вона протилежна її істинної сутності.

2. Аніма (Anima) і Анімус (Animus) - це архетипи, що визначають відповідно жіночу або чоловічу статеву ідентичність. Обидва архетипу присутні в одній особистості: архетип своєї статі формує статеву ідентичність і орієнтує на розуміння іншої статі через свій анимус або аниму, а архетип протилежної статі в цій же особистості обумовлює наявність тих рис характеру, поведінки і т. П., Які властиві цій підлозі .

3. Тінь (der Schatten) - це темна сторона особистості, її тваринні інстинкти, успадковані людьми від нижчих форм життя в ході еволюції. Вона формує неприємні і соціально несхвалюваних думки, почуття і дії, які можуть проявлятися в прихованій формі, так як під маскою «Персони» вони витісняються в індиві -дуальное несвідоме.

71. Історичне значення і критика ідей К. Г. Юнга

Юнг прагнув створити універсальну теорію, яка пояснює природу людини, яка відкрита для нового досвіду і можливих змін і недогматичність. Його ідеї мали істотний вплив на розвиток психології в XX сторіччі, збагативши і розширивши її понятійний апарат.

Історичне значення ідей Юнга

1. Розширення розуміння психіки людини через введення поняття колективного несвідомого і архетипів, диференціюючи поняття власне несвідомого, поглиблюючи його і позбавляючи виключно сексуальної природи.

2. Виділені психологічні типи екстраверта і інтроверта, а також супутні їм чотири типи характеру - інтуїтивний, розумовий, відчуває і відчуває - лягли в основу розроблених згодом типологій особистості і тестів для виявлений приналежності індивіда до того чи іншого типу.

3. Ідея про вирішальне значення процесу індивідуалізації (т. Е. Набуття своєї самості) в розвитку і становленні особистості і прагнення до її цілісності вплинула на багато сучасних психотерапевтичні концепції (гештальтподход Ф. Перлза, гуманістична психологія А. Маслоу, К. Роджерса, Г. Олпорта), де головним завданням є створення цілісної особистості, повернення людини до своєї самості і її інтеграція.

4. Поняття архетипу як загального для всієї людської психіки символу розроблялося в різних школах психотерапії (сімволодрама, казкотерапія, використання символів і образів в психологічному консультуванні).

-

72. Індивідуальна психологія А. Адлера

А.Адлер (1870-1937), будучи учнем Фрейда, згодом відійшов від психоаналізу і створив свою теорію, названу індивідуальною психологією.

1. Почуття неповноцінності, а не сексуальність, є фактором розвитку особистості, змушуючи долати уявний чи реальний недолік. Має наступні характеристики: відрізняється від комплексу неповноцінності; вроджена і несвідома природа, індивідуальні-но у кожної людини; може бути органічним (фізичний недолік) або психологічним (неповноцінність в емоційній, комунікативній сфері).

2. Прагнення до переваги, вроджене, несвідоме, - це компенсація пережитої неповноцінності, урівноважує її. Індивідуально у кожного і є рушійною силою розвитку особистості, так як, змушуючи долати недолік, формує прагнення стати кращим.

3. Фіктивний фіналізм, або постановка життєвої мети, обумовлений характером неповноцінності, на-

1 приклад, при фізичному недоліку ставиться мета пре- 1 здолати його і життя будується за відповідним | планом. Кінцевою ідеальною метою розвитку людини є «прагнення до досконалості», до досягнення; своєї самості.

, 4. Стиль життя - це набір особливостей і прівич- 1 них способів функціонування індивіда в навколиш- 1 щей середовищі, який виробляється індивідуально як компенсація конкретної неповноцінності і спосіб до-; нення поставленої життєвої мети. Стиль індивідуальний і унікальний у кожної людини.


4. Самість (der Selbst) - це центр особистості, навколо якого формуються інші системи. Вона утримує ці системи і архетипи разом, забезпечує лич- 'ностное єдність, рівновагу і стабільність, при цьому не протиставляючи свідомість несвідомому. Реалізація самості є метою життя.

Мотиваційна система особистості сформована на архетипах як основні мотиви діяльності, що направляють організм в певну сторону через переважання того чи іншого архетипу в структурі особистості.

ське тваринне існування. Це - загальнолюдський досвід, характерний для всіх рас і народностей. У колективному несвідомому містяться всі «архетипи».

Юнгівські структура особистості відрізняється від фрейдівської диференціацією Ід - розведенням «особистого» і «колективного» несвідомого, що не протиставленням їх, але наділенням різними якостями і механізму- ми формування. У Фрейда «Ід» є біологічним, природним даним, а у Юнга несвідоме включає і соціальні моменти. Однак «архетипи», що наповнюють колективне несвідоме, носять спадковий характер.

5. Соціальний інтерес - вроджений несвідомий елемент, визначає напрямок розвитку особистості, постановку життєвих цілей і формування індивідуального стилю. Розуміється як почуття спільності з іншими людьми, вміння співпрацювати з ними і може мати різну ступінь розвитку, що і буде обумовлювати особливості адаптації та життєвого стилю.

6. Творче «Я» - це енергія, яка допомагає особистості поставити мету і здійснити свій унікальний життєвий стиль. Людина сама формує своє життя, використовуючи факти спадковості і досвіду і надаючи їм потрібну забарвлення.

Напрямки критики аналітичної психології

1. Ввівши поняття «колективне несвідоме» і «архетип», для того щоб розглянути природу бессо-

знательно не в біологічному плані, а з точки зору символічного позначення психіки людини, Юнг все ж не зміг далеко «піти» від біологізації природи людини. Як «архетипи», так і «колективне несвідоме» в кінцевому підсумку виявляються внутрішніми продуктами психіки людини, представляючи спадкові форми і ідеї всього людського роду, і мають биоло-ня характер походження.

2. Психологизация культурних і соціальних процесів, що характерно для всіх неофрейдистов того часу.


73. Характеристика, психологічних ідей А. Адлера |

Індивідуальна психологія А. Адлера є однією 1 з найцікавіших теорій особистості XX в. У ній подніма- 'ються найважливіші питання природи людини, які ра I неї не мали такого широкого вивчення в психології.

1. Поняття творчого «Я», яке суперечить по- | розумінню психіки як раз і назавжди детермінованою | біологічними і спадковими інстинктами, рас 1 ширяє розуміння природи людини. Адлеровская ідея 1 творчої активності та індивідуальності вплинула на розвиток психології і згодом розроблялася багатьма вченими гуманістіче- ської спрямованості, зокрема А. Маслоу, К. Роджерсом, 1 обумовивши розвиток нових підходів і теорій особистості. 1

2. Введення терміну соціального інтересу, або соціальну ного почуття, обумовлює розуміння людини як 1 істоти соціального, що розширює межі понима-, ня людської природи. |

3. Відведення суспільству важливу роль у формуванні та I розвитку особистості дає підставу вважати Адлера осно- 1 вателем соціального психоаналізу. Адлер одним з пер- 1 вих визнавав, що не тільки закладені в людині і передаються у спадок елементи є источ- | ніком формування особистості, але і суспільство чинить | істотний вплив на цей процес. 1

Критика індивідуальної психології 1

Розгляд особистості як продукту її власного

творчості відкривало дорогу до розуміння діяльної |

боку суб'єкта, який не пасивно сприймає i

світ, а творить його. Однак, залишаючи без уваги взаи- 1

74. хараг «рМІгіка і напрямки розвитку неофрейдизма

В кінці 30-х рр. виник неофрейдизм, що з'єднав психоаналіз Фрейда з соціологічними теоріями, і передвісником цього явища стала індивідуальна психологія А. Адлера. Піддавши критиці ряд положень класичного психоаналізу в тлумаченні внутрілсіхі-чеських процесів, але залишивши найважливіші його концепції (ірраціональні мотиви людської діяльності, споконвічно властиві кожному індивіду), представники неофрейдизму перенесли центр ваги на дослідження міжособистісних відносин. Суспільство розглядається як джерело загального відчуження і визнається ворожим корінним тенденціям розвитку особистості і трансформації її життєвих цінностей та ідеалів. Через зцілення індивіда може і повинно відбутися зцілення всього суспільства.

У руслі неофрейдизму розвивалися такі теорії.

1. Теорія базальної тривоги «арен Хорні: причиною неврозу є тривога, що зароджується ще в дитини при зіткненні з початково ворожим йому світом і посилюється при нестачі любові та уваги.

2. Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма: невроз і проблеми адаптації в середовищі виникають в результаті неможливості для індивіда досягти гармонії із соціальною структурою сучасного суспільства, яке формує у людини почуття самотності, відірваності від оточуючих, відчуження.

3. Егопсіхологія Анни Фрейд і Е. Еріксона: заперечення необхідності вивчення несвідомого уров-

.__ _____________________ ", ________________« _____> '

_. - #

75. Характеристика 1 і критика когнітивної психології '

Когнітивна психологія є сучасним на- | правлінням в зарубіжній психології. Вона виникла під 1 впливом необихевиоризма Е. Толмена і інформа- 1 ного підходу в науці, заснованого на використанні ЕОМ. 1

Когнітивна психологія висуває наступні

ідеї. |

1. Основні об'єкти вивчення - пізнавальні про-. процеси: пам'ять, мова і її психологічні аспекти, вос I прийняття, увага, мислення і уяву, а також 1 емоційна і вольова сфери особистості. '

2. Методи дослідження - хронометричні методики, 1 засновані на точної реєстрації часу відповіді на по-. поставлену задачу або реакції на сигнал. Відкидаються Інт- | роспектівние методи, так як не володіють тією точністю, 1 яка необхідна для вивчення зазначених об'єктів. '

3. Всі форми людського пізнання і познаватель- 1 ної активності схожі з операціями ЕОМ і мають дотримуюся-щие характеристики:. |

- сувору послідовність в зборі та переробці 1 інформації; 1

- рівневу організацію в переробці, зберіганні і 1 використанні інформаційних блоків;

- вибірковість, яка визначається досвідом познающе- | го суб'єкта; |

- залежність від середовища - від предметів фізичного 1 світу, культурної і соціальної середовища; - 1

- активність і мінливість, що виражаються в постійному коригуванню образів при взаємодії

з навколишнім середовищем.

7 6. Характеристика і концепції гуманістичної психології

Вперше термін «гуманістична психологія» був використаний Г. Олпортом в 30-і рр. XX ст. Як течії гуманістична психологія сформувалася в 60-і рр. зусиллями Р. Мея, А. Маслоу, К. Роджерса. Виникнувши як протистоїть традиційного психоаналізу і біхевіоризму і відчуваючи сильний вплив екзистенціальної філософії, гуманістична психологія висувала свої ідеї в розумінні природиМомме.

1. Цілісний підхід до особистості, яку не можна розкласти на окремі елементи (рефлекси, когнітивні процеси, фіксації і проекції і т. Д.), Увага до ін-індивідуальну особливостям кожної особистості.

2. Найважливішими характеристиками особистості є свобода в прийнятті рішень, самостійність і опора на себе, незалежність від зовнішніх факторів - інстинктів, подразників, несвідомих прагнень або запропонованих ролей.

3. Індивід не прагне до гомеостазу (рівноваги), і його життєві цілі - це самореалізація, рішення ціннісних та смислових питань, морального вибору.

4. Орієнтація на вивчення не пізнавальних здібностей, а загальнолюдських якостей: здатності до любові, дружбі, творчості, розуміння себе і актуалізації свого потенціалу, спонтанності, грі, гумору.

5. Предметом дослідження в психології повинна стати здорова творча особистість.

6. Застосування феноменологических і екзистенціальних методів дослідження особистості, вивчення не причинно-наслідкових зв'язків і відповідь на питання «чому?»,


ня психіки і розгляд «Его» як не менш важливою в розвитку особистості і незалежної від несвідомих імпульсів «Воно» структури.

4. Теорія Вільгельма Райха: визнання необхідності повного сексуального розкріпачення людини, що сприяло б встановленню справді людських (природних) взаємовідносин в любові, праці і пізнанні.

Ідеї ​​неофрейдизма, незважаючи на деяку обмеженість своїх психологічних концепцій, мали величезний вплив на суспільне життя, етику, культуру і згодом дали безліч цікавих відгалужень і концепцій.

моотношенія між особистістю і суспільством, Адлер лише констатує, що людина від природи є соціальною істотою. Зрозуміло, одного цього недостатньо для розуміння справжніх зв'язків і відносин у суспільному житті. Оскільки розкриття соціальних детермінант людської поведінки проводиться Адлером на несвідомому мотиваційному рівні розвитку людської психіки, то і результати такого розгляду страждають психологічної обмеженістю.

а опис самого феномена стану і відповідь на питання «як?».

Напрями у розвитку гуманістичної психології. В рамках гуманістичної психології склалися два різних підходи: перший розроблявся Р. Меем і був дуже близький до екзистенціальної психології, оскільки робив акцент на проблемах і труднощах особистісного вибору, відповідальності у визначенні сенсу існування та ін. Представники другого підходу - Маслоу і Роджерс - постулювали початкову конструктивність і позитивність психіки людини.

Напрямки критики когнітивної психології

1. Відсутність єдиної теорії особистості і єдиної схеми пояснення пізнавальних процесів, висунуті ідеї мають сильне схожість з розумінням характеру і специфіки пізнавальних процесів в інтроспективної психології.

2. Низька екологічна валідність, т. Е. Відповідність поглядів майбутнім прогнозами.

3. Культура не розглядається як фактор впливу на розвиток пізнавальних здібностей індивіда.

В даний час в руслі когнітивної психології, зазнала криза, розвивається нова дослідницька програма, яка вивчає мову як центральну символічну систему, яка використовується індивідом при вирішенні різних завдань.


77. Гуманістична психологія А. Маслоу *

Абрахам Маслоу (1908-1970) розробив власну теорію, названу їм гуманістичною психологією, в середині минулого століття. Постулював ідею антідоктрінерства: абсолютизація будь-який, навіть самої вдалою теорії неприпустима, і всі теорії повинні взаімодопол-нять один одного. Принцип вивчення здорової особистості застосовувався в дослідженні особистісних якостей кращих представників людства з метою розуміння справжніх можливостей людини. На основі отриманих результатів була створена теорія потреб, яка включає в себе наступні положення.

1. Потреби людини мають ієрархічну структуру, і людина розвивається відповідно до актуальних для нього потребами.

2. Задоволення потреби, що стоїть на більш високому рівні, неможливо без задоволення нижчої потреби, ця потреба не може виникнути, поки нижча потреба не задоволена хоча б мінімально, що для кожної людини індивідуально.

3. У цій ієрархії існують такі потреби:

- фізіологічні потреби (їжа, вода, сон і т. П.);

- потреби в безпеці (стабільність, порядок);

- потреба в любові і приналежності (сім'я, дружба, любов);

- потреба в повазі (самоповага, визнання);

- потреба в самоактуалізації (розвиток здібностей).

4. Самоактуалізація означає вміння зрозуміти себе, свою природу, причому це не раз і назавжди доконане дійство, а постійний процес, що йде протягом

78. Феноменологічна психологія К. Роджерса

Карл Роджерс (1902-1987), також як і А. Маслоу, є- 1 ється одним із засновників концепції гуманістичної психології. Розроблена ним теорія, що отримала назву феноменологічної, і заснований на ній психотерапевтичний метод «клієнт-терапії» дуже популярні і впливові в наукових колах. ■ Основні ідеї феноменологічної концепції Роджерса.

1. Визнання цінності і унікальності людської особистості і її досвіду, що виникає в процесі всього життя і об'єднаного в поняття «феноменальне поле».

2. Введення поняття конгруентності, т. Е. Ступеня з- 1 впадання або розбіжності бачення суб'єктом свого

внутрішнього світу з реальною навколишнього його дійсними-ністю, відповідно висока конгруентність веде до позитивного особистісного розвитку, а низька - до внутрішніх конфліктів, тривожності, невротичних розвитку.

3. Самоактуалізація, контакт зі своєю індивідуальністю, можливий тільки в ситуації життя в сьогоденні, -головна потреба і рушійна сила розвитку людини, відмова від самоактуалізації також веде особистість до невро-тизації.

i 4. Розуміння самооцінки як найважливішого компонента 1 особи, в якому виражається сутність людини і ко [торий має якість адекватності і гнучкості, т. е.

здатності змінюватися в залежності від ситуації. | 5. Самооцінка формується під впливом особистого, досвіду людини, при цьому відкритість новому досвіду є важливим фактором її формування.

79. Напрями у розвитку

вітчизняної психології в XIX в.

Головною передумовою розвитку психології як самостійної науки в XIX ст. стали глобальні соціальні зміни цього періоду - скасування кріпосного права, економічні реформи і як наслідок початок осозн-вання нацією своєї унікальності і самобутності. Перед психологією постало завдання вивчення російського характеру і менталітету з психологічної, а не історичною або соціологічної точок зору.

У другій половині XIX ст. в зв'язку з активним розвитком природознавства в науці і інтересу до національної культури і характеру в суспільстві поступово починає складатися вітчизняна психологія як самостійна наукова дисципліна, в якій розвиваються два паралельних підходу.

1. Антропологічний і природничо-науковий підхід М. Чернишевського, в якому розуміння природи людини відбувається через принцип єдності організму і його психічної і фізичної складових і використовуються природно-наукові методи дослідження людської природи і досягнення фізіології.

2. Релігійно-філософський підхід П. Юркевича і В. Соловйова, де людська природа пізнається двома способами - через зовнішнє (тілесне) і внутрішнє (душевні явища) почуття, психічні та фізичні аспекти повинні бути відокремлені один від одного, і їх необхідно вивчати відповідними емпіричними методами, а поведінка потрібно вивчати з точки зору рефлекторної дуги, запропонованої Р. Декартом.

[80. Особливості (ММІТН *

1 експериментальної психології в Росії

| Розвиток психології в Росії в кінці XIX - початку XX ст. . тісно пов'язане зі світовим розвитком експериментальної 1 психології, що набуває в цей період все більшу 1 популярність. Багато з вітчизняних вчених, отримавши * освіту в Німеччині і повернувшись на батьківщину, відкривали свої лабораторії, де активно використовували у дослідженнях. слідування метод експерименту. Так, в Одесі лаборато- 1 рію при Новоросійському університеті відкрив Н. Н. Ланге, 1 а в Казані при психіатричній клініці експериментальних 1 тальная лабораторія була відкрита В. М. Бехтерева, ко 1 торий, згодом переїхавши до Петербурга, разом з А. Ф. Лазурський відкрив в 1907 р лабораторію при пси | хоневрологіческом інституті. У Москві Г.І. Челпанова 1 створюється Інститут експериментальної психології, де 1 розробляється проблематика даної галузі психології. 1 У цей період багато вчених починають використовувати в якості методу дослідження природний експеримент. | Світовий тріумф еволюційного вчення Ч. Дарвіна, що не 1 обійшов стороною і Росію і знайшов тут масу 1 шанувальників, також сприяє розвитку експериментальних 1 ментальною психології в нашій країні. Саме в Росії проблема поведінки отримала найбільш глибоку і де- | тальне розробку і було створено кілька фундамен- | тальних шкіл, які досліджують цю проблему. Таким чином, 1 психологія як наука про поведінку, що виникла в період 1 «відкритого кризи», названа біхевіоризму і напів 1 чівшая таку Гопу ^ ярност '. s Америці, а згодом і е світі аознікя • «-я г •••. Росії, і у її витоків стояли | такії ь »дние ^ ьчил ^ н,; -,-л / чение, як І. У. Сєченов,


Створена Роджерсом концепція особистості має величезну популярність, а розроблений ним метод психотерапії, орієнтований на клієнта, активно використовується як в психологічному консультуванні, так і в психотерапії. Також на його основі був створений метод групової психотерапії і корекції, заснований на відвідуванні так званих «груп зустрічей». В даний час цей метод групової роботи є одним з провідних, причому не тільки в психології, але і в медицині та педагогіці.

усього життя, що має свої етапи, злети і падіння. Цей процес характеризується як особистісне зростання, спрямований на розвиток свого потенціалу на максимальному рівні. У цьому полягає самоактуалізація особистості.

5. Шляхом досягнення самоактуалізації для людини як істоти соціальної, а отже, наштовхується на проблему відповідності стереотипам, що висуваються суспільством, є знаходження оптимального і гармонійної взаємодії, коли не відбувається відчуження від своєї природи і свого «Я» і в той же час людина на потрібному рівні взаємодіє з суспільством.

І. П. Павлов, В. М. Бехтерєв та А. А. Ухтомський. Однак відмінності в шляхах розвитку вітчизняної науки про поведінку і американського біхевіоризму пов'язані в першу чергу з різними соціально-культурними умовами.

Таким чином, експериментальна психологія в Росії має свій, відмінний від західного шлях розвитку.

До кінця XIX в. вітчизняна психологія мала свої відмінні риси.

1. Антропоцентризм і розгляд історичних і соціальних змін з точки зору людини і його практичної користі.

2. Орієнтація науки на практичне застосування.

3. Упор на моральні і етичні проблеми в дослідженнях людської природи і побудові психологічних концепцій.

4. Вивчення історичних аспектів етичних проблем людини.

5. сверхлічной елементи свідомості розумілися в ключі їх моральної складової.


8 1. Психологічні ідеї І. М. Сеченова

І. М. Сєченов (1829-1905) вважається основоположником вітчизняної наукової психології як науки про поведінку. Сєченов висував наступні ідеї про поведінку 'індивіда і його внутрішньої і зовнішньої природі.

1. Зовнішня діяльність людини може бути по-. нена за допомогою вже відомої рефлекторної схеми, при цьому не відбувається втручання безтілесних зовнішніх сил.

2. Всі психічні акти розвиваються шляхом рефлексу, причому останній є відображенням переданого в мозок роздратування.

3. Схема психічного процесу така ж, як і схема. рефлексу, але при цьому має форму рефлекторного кільця, що складається з чотирьох етапів:

- перший етап: відбувається зовнішній вплив, і організм через свою здатність до відчування специфіки подразника отримує інформацію про те середовище, в якій йому належить функціонувати. Якість стимулу і середовища розпізнається через сенсорні закінчення м'язи, яка наділена здатністю мислити і визначати контекст простору і часу, де відбувається дія;

- другий етап: включається діяльність центральної нервової системи за посилці адекватної реакції, а також відбувається перетворення сигналу в психічний образ зовнішнього середовища;

- третій етап: відбувається реакція органу, виражена в русі, вчинок або мови;

- четвертий етап (відсутній в класичній схемі рефлексу): відбувається відправка від м'язи зворотного сиг-

82. Вчення І. П. П; ООМ

про умовно-рефлекторної діяльності

Іван Петрович Павлов (1849-1936) - продовжувач вчення Сеченова про рефлексах. Розроблене Павловим вчення про поведінку вплинуло на виникнення багатьох зарубіжних і вітчизняних течій, найбільшим з яких був біхевіоризм.

Основні положення вчення Павлова

1.Існує тісний зв'язок між живою істотою і середовищем, яка виражається у впливі останньої на організм через різні стимули, на які він дає реакцію. .

2. Існують дві категорії подразників, і звідси випливає два види рефлексів, т. Е. Реакцій на ці подразники:

- подразники безумовні, відразу і безпосередньо викликають у відповідь реакцію, і це безумовні рефлекси;

- безумовні подразники, що вказують на ті умови середовища, які можуть принести користь чи шкода організму, і тому він може не відразу на них реагувати, а реакція називається умовним рефлексом.

3. Для формування умовного рефлексу необхідно, крім подразника, підкріплення реакції як правильною або неправильною, і воно в цьому випадку називається позитивним або негативним відповідно. Підкріплення обумовлює і визначає поведінку, яке допомагає індивіду вижити в цьому середовищі.

4. Поведінка можна передбачити, якщо знати набір умов, від яких залежить вироблення умовного реф-

83. Розвиток педології в СРСР

Важливим етапом розвитку вітчизняної психології на початку XX ст. є виникнення і розвиток педології - науки про цілісний розвиток дитини. Л. С. Виготський є одним із засновників цього руху в Росії, і доля педології в нашій країні дуже неоднозначна.

Етапи розвитку педології в СРСР

1. Початковий етап розвитку: робота педології зводиться до комплектування навчальних груп та відбору дітей в допоміжні школи. Основний метод - тести, і перша серія тестів для школи була опублікована в 1926 г. Вихід журналу «Педологія» в 1928 р

2. Другий етап - з 1928 р рішенням Першого педологического з'їзду обмежується використання тестів, стають все більш очевидними недоліки в организа- 1 ції педологічний служби через її мінімальної психолого-педагогічної спрямованості. В кінці 20-х рр. гостро ставиться питання про спецпідготовки працівників пе-долого-педагогічної служби, про чітке розмежування функцій шкільного лікаря і шкільного педологією.

3. Рубіж 20-30-х рр. - третій етап: висунуте на передній план спостереження за розвитком учнів в процесі їх навчання і виховання, зміна ставлення до тестів і оцінка їх ролі в педагогічній практиці розширили можливості психологічного забезпечення навчально-виховного процесу.

4. У 1928 р в офіційному положенні «Про проведення масової практичної роботи по всебічному вивченню дитинства» було описано нове розуміння завдань шкільної педологічний служби: вивчення учнів в школі,

84. Розвиток психотехніки в СРСР в 20-30-і рр. XX ст.

У 20-30-і рр. в СРСР, так само як і на Заході, активний розвиток отримує наука психотехніка, завданням якої було проведення практичних цілей психологічними засобами і використання на виробництві законів людської поведінки для його доцільного регулювання і впливу на людину. В СРСР принципи психотехніки виражалися в так званій «платформі сімнадцяти», в яку входили такі радянські психологи, як Керженцев, Каплун, Шпільрейн, Стопані і ін. Розглянемо основні положення, висунуті цими дослідниками.

1. Акцентування уваги на соціалістичної політичної орієнтації досліджень праці в Росії, основним питанням була раціоналізація техніки і виробництва, а не вивчення робочих рухів.

2. Висувалися такі завдання психотехніки:

- розробка основ профвідбору і профконсультації;

- вивчення стомлюваності і втоми в процесі праці;

- визначення закономірностей формування навичок у вправі, тренуванні психічних функцій при підготовці робочої сили.

3. Характерна риса психотехніки 30-х рр. - перенесення центру ваги досліджень з проблеми профвідбору на раціоналізацію методів профнавчання та перепідготовки кадрів, організацію трудового процесу і т. П.

У 20-х - початку 30-х рр. психотехніка переживала в нашій країні бурхливий розвиток: було створено 200 психотехнических лабораторій, з 1923 по 1932 р діяло Всесоюзне психотехническое суспільство. Однак, як і пе-


5. Рефлекс може втратити силу, якщо не буде постійного планомірного підкріплення, так як поступово відбувається порушення зв'язку, встановленої між сигналом і реакцією на нього організму.

6. Підкріплення може бути не тільки біологічним (їжа), але і соціальним.

7. Поширення поняття рефлексу як психологічного феномена на мотиваційну частину особистості через введення нового виду рефлексу - «рефлекс мети» і «рефлекс свободи», що означає, що діяльність організму хоч і залежить від зовнішніх обставин, але не може здійснюватися без енергетичних витрат організму, а вони вже мають безпосереднє відношення до психіки.

налу мозку про скоєний дії і проаналізованої м'язом інформації про зміненому середовищі, і на цій основі в мозку формується вже новий образ середовища.

4. Відкриття принципу гальмування: роздратування будь-якого центру в організмі може привести не тільки до дії у відповідь, але і затримати цю дію.

5. Пізнання має активний діяльнісний характер: будь-яке пізнання, в тому числі і чуттєве, є дія.

6. Свідомість має соціальну обумовленість.

Довгий, психотехніка виявилася незатребуваною в період сталінізму і сформованого тоталітарної держави, і в 1936 р були закриті всі психотехнічні лабораторії.

з метою підняття якості освітньої та виховної роботи, робота з важкими дітьми, ознайомлення педології і батьків з основами педології, проф-орієнтаційна робота.

5. Постановою ЦК ВКП (б) від 4 липня 1936 «Про педологічні перекручення в системі Наркомпросом» наука педологія була заборонена, причинами цього стали змінилася соціально-політична обстановка в СРСР і початок сталінської епохи в історії нашої країни. В умовах такої соціальної обстановки завдання розвитку вільної особистості, яку ставила перед собою педологія, переставала бути актуальною.


85. Етапи наукової творчості ', Л. С. Виготського |

Лев Семенович Виготський (1896-1934) є однією! з найвидатніших постатей вітчизняної психоло- I гии XX в. Всі його наукова творчість ділиться на 2 періоди: I гомелський і московський.

Гомельський період. У 1917 р - дослідницька j робота, організація психологічного кабінету. основ- | ні ідеї: 1) заперечення самоспостереження як методу реф 1 лексологіі; 2) злиття рефлексології і психології на 1 підставі феномена мовного рефлексу, так як він є і тілесним актом, т. Е. Відбиває поведінку людини, і суб'єктивним переживанням свідомості; 3) опора на. умовно-рефлекторний принцип пояснення поведінки.

Московський період ділиться на три етапи:

Перший етап (1924-1927). Особливостями цього етапу є:

- робота «Психологія мистецтва», центральною ідеєю якої стала концепція про особливу форму реакції - естетичної;

- виведення двох чинників детермінації псіхіче- 1 ських явищ - соціального і культурного. Культурний фактор проявляється в образі мовних реакцій, що включають як реальну поведінку організму, так і значення слова.

Другий етап (1927-1931) названий інструментальної 1 психологією і має такі особливості.

- розробка схеми «стимул - стимул - реакція» замість старої «стимул - реакція», в якості посередника між стимулом і реакцією виступав особливий стимул-знак;

86. Діяльнісний підхід

у вітчизняній психології в працях С. Л. Рубінштейна

У радянський період розвитку вітчизняної психології діяльнісний підхід був центральною концепцією. В рамках цього підходу розроблялися теорія особистості, розуміння предметів і завдань психології як науки, педагогічні концепції. Центральною ідеєю виступав постулат про єдність свідомості і діяльності, яка рас-розглядати з марксистської точки зору, яка проповідує працю як основну форму взаємини людини із середовищем. Принципи діяльнісного підходу активно розроблялися в працях радянських вчених С. ​​Л. Рубінштейна і О. М. Леонтьєва.

Сергій Леонідович Рубінштейн (1889-1960) розвивав такі ідеї діяльнісного підходу.

1. Будь-яка дія людини виходить з мотивів і направляється на ціль.

2. Діяльність і свідомість утворюють єдність. Сам факт усвідомлення своєї діяльності змінює характер її протікання і, таким чином, перестає бути простою сукупністю реакцій на зовнішні подразники.

3. Усвідомленість дії залежить від ставлення, що складається в ході самої діяльності. Свідоме дію - це не дія, яке супроводжується свідомістю.

4. Поведінка людини не зводиться до простої сукупності реакцій, воно включає систему свідомих дій, які відрізняються від реакції іншим ставленням до об'єкта.

5. Дія - це свідомий акт діяльності, який спрямовується на об'єкт, і воно стає поступ-

- * •

87. Поняття про діяльність в працях А. Н. Леонтьєва

Олексій Миколайович Леонтьєв (1903-1979) в своїх працях розвивав загальне поняття про діяльність. Він розробив загальнопсихологічну теорію діяльності, що стала фундаментальною для вітчизняної науки. Головною працею, що розкриває суть діяльнісного підходу, стала робота Леонтьєва «Діяльність. Свідомість. Особистість ». У своїй теорії діяльності Леонтьєв висував наступні наукові ідеї.

1. Діяльність є процес, який здійснює життя суб'єкта, і його метою є задоволення предметних потреб суб'єкта.

2. Предметні потреби визначаються як внут-ня стану організму.

3. Розвиток діяльності призводить до виникнення психічного відображення реальності в ході еволюції, т. Е. Діяльність породжує психічну життя.

4 Діяльність, крім об'єктивного відображення реальності, переводить образ в об'єктивно-предметну форму, яка може бути речовій або ідеальної (т. Е. Нематеріальної). Мова є формою відображення образу в індивідуальній свідомості.

5. Існує кілька стадій розвитку психіки в онтогенезі:

- елементарна сенсорна психіка;

- перцептивна психіка (т. Е. Формування образу);

- стадія інтелекту (т. Е. Забезпечення орієнтації і адаптації організму в середовищі).

6. У кожному віці у людини існує провідна діяльність. (Це положення послужило основою для з-

88. Вітчизняна психологія в пострадянський період

Нарівні із загальним історичним кризою в Росії в середині 90-х рр. XX ст. склався і внутрішній науковий криза в розвитку психології.

1. Відмова від марксистської орієнтації в науковому пізнанні, серйозна критика вітчизняних теорій, розроблених за радянських часів, зокрема теорії діяльності та її принципу про нерозривний зв'язок свідомості і діяльності. Сьогодні ця теорія, переглянувши деякі положення, які не відповідають сучасній реальності, користується авторитетом як у нас в країні, так і на Заході.

2. Аналіз і коригування тих теорій, які були створені в радянський період, і адаптація цих теорій до сучасного життя і висуваються нею вимогам.

3. Поширення автентичних концепцій радянських психологів, що зазнали гоніння і заборони, налагодження зв'язку зі світовою психологічної громадськістю, втраченої в роки «залізної завіси», інтеграція західних наукових підходів і концепцій.

4.Психологічні розробки в багатьох областях: дослідження пізнавальних процесів в загальній психології, створення нових напрямків і вироблення відповідають сучасності ідей в теорії особистості і соціальної психології.

5. Створення в 1995 р Російського психологічного товариства при президії РАН і початок виходу журналу «Психологічний огляд». 31 січня 1996 р Москві відбулася Перша всеукраїнська конференція з психології «Психологія сьогодні».


ком по мірі того, як його ставлення до суб'єкту перетворилося в свідоме ставлення.

6. Діяльність розуміється як взаємодія суб'єкта з навколишнім світом; це процес, через який реалізується ставлення людини до навколишнього світу і через який його психіка стає пізнавана для інших.

В роботі Рубінштейна «Основи загальної психології» -одному з найважливіших його праць - були зведені воєдино майже всі теоретичні та емпіричні досягнення радянської психології 30-х рр. Тут розглядаються психіка, свідомість і особистість в контексті їх розвитку.

- знак - це інструмент, який перетворює психіку через зміну первинних природних процесів (пам'ять, увага і т. П.) З природного (біологічного) в культурну (історичну). Цей процес розвитку свідомості називається інтеріорізірованіем інформації, а первинні природні процеси - вищими психічними функціями.

Третій етап (1931-1934): книга «Мислення і мова», де знаки розглядаються з точки зору їх еволюційного значення. Вивчаються такі проблеми:

- взаємозв'язок мотивації і пізнавальних процесів;

- співвідношення навчання і виховання, введення в цю сферу поняття «зона найближчого розвитку»: тільки те навчання є дієвим, яке «забігає вперед» розвитку.

6. Зближення науки з практикою з урахуванням сучасного розвитку суспільства, поява нових галузей практичної психології: психологія менеджменту, реклами, активне використання психологічних знань в області управління і розвитку людських ресурсів в бізнесі.

7. Розвиток психологічного консультування і психотерапії, психологічної служби в школі, де основне завдання - робота з індивідуальними труднощами людини.

Психологія з академічної науки перетворюється в практичну дисципліну, що має широкий спектр застосування і дозволяє використовувати свої знання і напрацювання в більшості сфер сучасного життя -політика, економіці, праві, медицині, військовій справі, освіті, менеджменті і ін.

Будівля Д. Б. Ельконіна періодизації психічного розвитку дитини).

7. Всю сукупність людського досвіду можна розділити на три види: індивідуальний, видовий і соціальний, які є в наявності у кожної людини.

Ідеї ​​А. Н. Леонтьєва зробили великий вплив на розвиток більшості галузей вітчизняної психології - соціальної, дитячої, педагогічної, інженерної, патопсихології, зоопсихології, ергономіки. Більш того, ідеї його поклали початок розвитку цих галузей психології в СРСР. Як і С. Л. Рубінштейн, Леонтьєв є одним із засновників вітчизняної психології.


зміст

1. Історія психології як самостійна наука 3

2. Методологічні основи історії психології 3

3. Подання про психіку в первісному свідомості і античності 3

4. Психологічні ідеї Геракліта і Демокрита 3

5. Психологічні ідеї Сократа 5

6. Психологічні ідеї Платона 5

7. Психологічні ідеї Аристотеля 5

8. Проблема афектів в античній психології 5

9. Теорія темпераменту в античній психології 7

10. Напрямки розвитку античної психології 7

11. Етапи розвитку психології в період від античності до Нового часу 7

12. Розвиток психології в Європі в епоху Середньовіччя 7

13. Психологічні ідеї у філософів Середньовіччя Аврелія Августина та Фоми Аквінського 9

14. Розвиток психології в епоху Відродження 9

15. Психологія і її предмет в Новий час і в епоху Просвітництва 9

16. Психологічні ідеї Френсіса Бекона 9

17. Концепція тіла і душі, дуалізм в філософії Р. Декарта 11

18. Поняття раціоналізму і мишенія в філософії Р. Декарта 11

19. Теорія пізнання і теорія афектів Б. Спінози 11

20. Подання про психіку і свідомість у Лейбніца 11

21. Емпірична психологія Томаса Гоббса 13

22. Поняття свідомості і досвіду, душі і асоціацій у Дж. Локка 13

23. Основні напрямки розвитку психологічної думки в епоху Просвітництва 13

24. Асоціативний психологія Давида Гартлі 13

25. Поняття здібностей у Гартлі 15

26. Поняття асоціації у Девіда Юма 15

27. Поняття свідомості у Джорджа Берклі 15

28. Становлення французької емпіричної психології в XVIII в 15

29. Вчення про відчуття Е. Кондильяка 17

30. Причини відмінності розумових здібностей людини по К. Гельвеція 17

31. Концепція виховання. Ж. Руссо 17

32. Вітчизняна психологічна м и с ль в епоху Просвітництва 17

33. Німецька емпірична психологія в XIX в. Концепція І. Ф. Гербарта 19

34. Англійська ассоціаністіческая психологія в XIX в 19

35. Вчення про асоціації Т. Брауна 19

36. Ассоціаністіческая концепція Дж. Ст. Мілля 19

37. Асоціативний психологія А. Бена 21

38. Теорія еволюційного ассоцианизма Герберта Спенсера 21

39. Вплив еволюційної теорії Ч. Дарвіна на розвиток психології 21

40. Розвиток психофізики і психометрії. Закон Вебера-Фехнера 21

41. Вплив досліджень Г. Гельмгольца і Е. Пфлюгер на розвиток психології 23

42. Природно-наукові передумови становлення психології як самостійної науки 23

43. гНаправленія в розвитку психології як самостійної науки в кінці XIX-початку XX ст 23

44. Експериментальна психологія В. Вундта 23

45. Історична роль концепції В. Вундта в розвитку психології як самостійної науки 25

46. Дослідження Г. Еббінгауза і їх значення для психології 25

47. Експериментальна психологія В. Вундта в Вюрцбургской школі 25

48. Розвиток експериментальної психології в структуралізм Е. Тітчінера 25

49. Диференціальна психологія Ф. Гальтона 27

50. Розвиток тестових методик в психології 27

51. Розвиток науки психотехніки на початку XX в 27

52. Оформлення вікової психології в самостійний напрям 27

53. Психологічна концепція інтенціонапьних актів Ф. Брентано 29

54. Психологічні ідеї В. Джеймса 29

55. Теорія особистості В.Джеймс 29

56. «Відкритий криза» в психології в 20-30-і рр. XX ст 29

57. Біхевіоризм Дж. Уотсона 31

58. Теорія «оперантного біхевіоризму» Скіннера 31

47


59. Характеристика і історична роль біхевіоризму 31

60. Гештальтпсихологія ............................................... .................................................. ................................................. 31

61. Теорія поля Курта Левіна ............................................ .................................................. .............................................

62. Французька соціологічна школа ............................................. .................................................. .............................

63. Описова психологія В. Дільтея ........................................... .................................................. ...............................

64. Глибинна психологія .............................................. .................................................. .................................................

65. Психоаналіз 3. Фрейда ............................................ .................................................. ................................................ 35

66. Структура особистості в психоаналізі З. Фрейда ЗЕ

67. Розвиток особистості в психоаналізі ............................................ .................................................. ............................... Ь *

68. Характеристика і історичне значення психоаналізу 3. Фрейда ........................................ ......................................... 35

69. Структура особистості і поняття несвідомого в аналітичній психології К. Г. Юнга 37

70. Поняття архетипу у К. Г. Юнга ........................................ .................................................. ........................................... 37

71. Історичне значення і критика ідей К. Г. Юнга 37

72. Індивідуальна психологія А. Адлера ........................................... .................................................. ............................ 37

73. Характеристика психологічних ідей А. Адлера 39

74. Характеристика та напрямки розвитку неофрейдизма ........................................... .................................................. ... 39

75. Характеристика і критика когнітивної психології ........................................... .................................................. .......... 39

76. Характеристика і концепції гуманістичної психології 39

77. Гуманістична психологія А. Маслоу ........................................... .................................................. ......................... 41

78. Феноменологічна психологія К. Роджерса ........................................... .................................................. ................ 41

79. Напрями у розвитку вітчизняної психології в XX в ........................................ .................................................. . 41

80. Особливості розвитку експериментальної психології в Росії .......................................... ......................................... 41

81. Психологічні ідеї І. М.Сеченова ......................................... .................................................. .............................. 43

82. Вчення І. П. Павлова про умовно-рефлекторної діяльності ..................................... .................................................. 43

83. Розвиток педології в СРСР ............................................ .................................................. .......................................... 43

84. Розвиток психотехніки в СРСР в 20-30-і рр. XX ст ................................................ .................................................. ....... 43

85. Етапи наукової творчості Л. С. Виготського ........................................ .................................................. ...................... 45

86. Діяльність підхід у вітчизняній психології в працях С. Л. Рубінштейна 45

87 .. Поняття про діяльність в працях А. Н.Леонтьева ..................................... .................................................. .................. 45

88.Вітчизняна психологія в пострадянський період ............................................. .................................................. ........ 45

48


OCR, коректура і створення e - book 2004 Alex Fritzler www. a l d a n g r o u p . com

УВАГА!

Текст взято з психологічного сайту http://www.myword.ru