Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


СРСР в 1934 році

Дата конвертації08.03.2019
Розмір9.26 Kb.
Типдоповідь

Незважаючи на всю складність обстановки в Європі, сталінська з радянської дипломатія продовжувала виходити у своїй політиці з возможнос ти об'єднання зусиль держав у боротьбі за моральну легалізацію більшовизму і його просування вглиб Європи на противагу загрози фашист ської агресії. Радянський уряд наполегливо шукало кошти забезпечення колективної безпеки проти Німеччини.

У вересні 1934 Радянський Союз прийняв запрошення 30 госу дарств вступити до Ліги націй. Після виходу з Ліги націй Німеччини і Японії у Сталіна з'явилися певні можливості використовувати Лігу як знаряддя поширення більшовизму з одного боку, для за щити у разі нападу ззовні при постійній пропаганді ідей миру і "викриття" "провокаторів" війни з іншого боку.

В офіційному ж заяві радянського представника М.М.Литвин ва підкреслювалося, що СРСР вступив в Лігу націй з єдиною метою і єдиним обіцянкою всесвітньо співпрацювати з іншими народами в справі збереження неподільного світу. "Я знаю, -сказав Литвинов, що Ліга націй не має в своєму розпорядженні коштів повного скасування воєн. Я переконаний, проте, і в тому, що при твердій волі і дружному спі честве всіх її членів дуже багато чого може бути зроблено і в кожний даний момент для максимального зменшення шансів війни. Але це є ється досить почесною і благородним завданням, здійснення якої принесе неісчісляемие блага людству ".

Над цим завданням Радянський уряд не переставало працювати протягом всього часу свого існування. Відтепер воно хоче Об'єднати свої зусилля з зусиллями інших держав, представлених в Лізі ".

Можливого противнику / швидше за все Англії /, треба було протидії поставити переважну комбінацію сил і таким шляхом перешкодити успіху дій, спрямованих на підготовку і розв'язування нападу. Особливе значення в цьому могли мати регіональні пакти взаємодопомоги за участю широкого кола європейських держав.

Ця точка зору Радянського держави була позитивно оцінена насамперед у Франції, якій традиційно загрожувала Німеччина. Під писаний урядом Ерріо 29 листопада 1932 радянсько-французький договір про ненапад служив хорошою основою для подальшого зближені ня між обома країнами.

31 жовтня 1933 р Поль Бонкур поставив питання про можливі сов місцевих контрзаходи з боку СРСР і Франції в разі посилення підго товки Німеччини до війни. У грудні 1933 р Наркоміндел СРСР виступив з пропозиціями, в яких передбачалося, що СРСР не заперечує проти укладення в рамках Ліги націй регіональної угоди про взаємну за щиті від агресії з боку Німеччини; згоден на участь в цьому СОГ шенню Бельгії, Франції, Чехословаччини, Польщі, Литви, Латвії, Есто ванні і Фінляндії чи деяких з цих країн, але з обов'язковим долі їм Франції та Польщі; незалежно від обставин за угодою про вза імной захисту учасники угоди мають зобов'язатися надавати одна одній дипломатичну, моральну і по можливості матеріальну допомогу також у випадках воєнного нападу, не передбаченого самим злагоди ням.

У той час Франція стояла на порозі важливих подій. Увечері 6 лютого 1934 року на вулицях Парижа відбувся виступ французьких фашистів, керованих полковником де ла Рокко і підтриманих началь ніком паризької поліції Кьяппом. Згуртованість і єдність дій французьких лівих партій і робітничих організацій прирекли виступи фашистів на провал. 12 лютого в Парижі була проведена грандіозна демонстрація пролетарської солідарності. Вона послужила поштовхом до раз витию широкого демократичного руху в країні, що завершився в подальшому створенням народного фронту.

У новому кабінеті, що виявився результатом компромісу між правими партіями і центром, портфель міністра закордонних справ отримав Луї Бар ту.

Луї Барту, хоча він і був членом правої партії, був висловіть лем того зовнішньополітичного курсу, який диктувався тверезим урахуванням загрозою гітлерівської агресії, національними інтересами Франції.

На думку Барту, захист Франції проти фашистської небезпеки долж на була спиратися на систему союзів, укладених з Польщею, Чехосло вакіей, Румунією і Югославією. Він намагався зберегти і франко-анг лійской співробітництво, побоюючись, проте, як би Франція, по висловлю нію Клемансо, не опинилася в ролі коня, а Англія-в ролі наїзника.

Тривога Барту і його прихильників щодо зростаючої загрози з боку німецького мілітаризму знаходила підтвердження у численних них фактах.

У березні 1934 р французький уряд отримало додаткових ні відомості про форсованому переозброєнні Німеччини. Чисельність особового складу німецьких збройних сил, націонал-соціалістський моторизований корпус, націонал-соціалістський авіаційний кор пус, "Трудовий фронт" і "Організацію Тодта", сягала майже одного мільйона человек.Расходи на рейхсвер в 1934-1935 рр. зростали з 344,9 млн. до 574,5 млн. марок.

17 квітня 1934 р французький уряд направило предприятий тании ноту, в якій знову ставило питання про безпеку Франції, до торую воно не відділяло від безпеки інших європейських держав. "Фактично, -гласіла нота, -германское уряд, не чекаючи резуль татів переговорів, побажало поставити нас перед своїм рішенням продол жати переозброєння у всіх видах і в тому обсязі, який воно визна ляє на власний розсуд, нехтуючи умовами Версальського договору".

Англійська дипломатія, на словах підтримуючи ідею системи колективної безпеки Європи, на ділі допомагала гітлерівцям зривати орга цію такої системи.

У цих умовах СРСР і Франція спільно виступили за укладення договору про колективне відсічі Німеччині. Протягом 1934 радянська дипломатія вела переговори з Францією про укладення Східного пакту. За пропозицією Луї Барту пакт мав включати Німеччину, СРСР, Поль шу, Литву, Латвію, Естонію, Фінляндію і Чехословаччину. Учасники пакту у разі нападу на одного з них повинні були автоматично оказ вать стороні, на яку вчинено напад, військову допомогу.

Франція брала на себе гарантію виконання пакту, не будучи його безпосереднім учасником. З такого положення слід було, що в разі не обхідності, якби хто-небудь з учасників пакту відмовився виконати поста лення про допомогу країні, на яку напали, Франція зобов'язана була б сама виступити проти агресора.

У травні 1934 г.в відповідь на французькі пропозиції Наркоміндел конс татіровал готовність обговорити з Францією питання про підписання окремо го пакту. Після ряду бесід до кінця червня вдалося остаточно розробити конструкцію тать франко-радянський проект Східного пакту.

27 червня 1934 року проект Східного пакту був переданий французьким урядом англійської. Проектом передбачалося укладення двох угод про взаємодопомогу, пов'язаних між собою в єдину систему: _ .пакта взаємодопомоги між СРСР, Німеччиною, Польщею, Чехословаччиною, Естонією, _ .Фін ляндія, _ .Латвіей, _ .Літвой і франко-радянського пакту про взаємодопомогу.

Німеччина категорично відмовилася стати учасником пакту. Фашист ське уряд стверджував, що у нього існує "страх перед зі ветской агресією", що "пакт служить справі оточення Німеччини". Страх, треба визнати, був вельми і вельми виправданий СРСР величезними темпами мілітаризована, тривали чищення і заміни по всім верствам суспіль ва, зростання пропаганда "великої безмежної держави".

Прагнучи заручитися підтримкою Англії, Барту відвідав Лондон. Одна ко в Лондоні його чекав холодний прийом. Посол Франції Корбен сказав Барту: "Ваше превосходительство, англійці будуть вважати вас особою, вну шує деякий підозру. Пропозиція укласти пакт з Росією бу дет дуже погано прийнято ..." Слова посла повністю виправдалися. Англія твердо стояла на ногах і не могла не помічати двох потенційних аг ресори в Європі.

14 вересня 1934 заявило про свою відмову взяти участь в Вос точному пакті уряд Польщі. Поїздка Барту по столицях Східної Європи не увінчалася успіхом. Значною мірою все це пояснювалося протидією англійської дипломатії.

Характеризуючи ставлення Англії до організації системи колективної безпеки в Європі, радянське посольство повідомляло в НКЗС: "англійсого дещо уряд по суті завжди відносилося до Східного пакту НЕ доброзичливо ... Східний пакт мав би сильно зміцнити наші міжнародні позиції, убезпечити наш західний кордон і полегшити наше становище на Далекому Сході ... Східний пакт, який неминуче мав би зцементувати всі французькі зв'язку на Сході і в найсильнішому ступені гарантувати безпеку самої Франції, способс твовал б надзвичайного росту французького міжнародного могутності. Саме тому британська дипломатія не могла ставитися з запалом до Східного пакту. "

19 червня 1934 р глава радянського дипломатичного представник ства в Лондоні заявив постійному заступнику англійського міністра закордонних справ Вансіттарт, що громадська думка /?! / Радянського Союзу "приписує Англії підштовхування не лише Японії, а й Герма нии до війни з нами і цим тільки пояснює опір Англії Вос точноевропейскому пакту ".

Укладення договору про колективну забезпеченні безпеки в Європі, висунутого СРСР спільно з Францією, було зірвано зусиллями Німеччини, Польщі та Англії.

З огляду на це, сталінська дипломатія зробила дієвих заходів для укладення договору про взаємодопомогу з Францією, а також для послабшають ня відносин з низкою сусідніх країн.

9 червня 1934 були відновлені дипломатичні відносини між СРСР, Чехословаччиною та Румунією.

Список літератури

Доброхотов С.В. (МАІ) СРСР в 1934 році.


  • Список літератури