Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Адольф Гітлер - шлях до влади

Скачати 140.71 Kb.
Дата конвертації18.04.2019
Розмір140.71 Kb.
Типдипломна робота

Мі-ні-стер ст у про-ра-зо-ва-ня Рос-сій-ської Фе-де-ра-ції

Став-ро-поль-ський го-жа-ст-вен-ний уні-вер-си-тет

До А Ф Е Д Р А Ї С Т Про Р І Ї

ДИПЛОМНА РОБОТА

_на ті-му: «Адольф Гітлер - шлях до влади».

Ви-пол-Ніл: екс-терен

Про-ве-рил: до-цент

_______________

Захищена з оцінкою

__________________

О Г Л А В Л Е Н І С Т

стра-ні-ца

Вступ

3

Гла-ва I

Борь-ба за владу в пар-тії.

8

1.

Про-ти-по-стоячи-ня Гіт-ле-ра з

Ос-но-ва-ті-ля-ми НСДАП.

13

2.

Борь-ба з "ле-виття" оп-по-зи-ци-їй.

19

3.

Раз-грім СА. За-хват аб-со-лют-ної

Воло-сти над НСДАП.

26

Гла-ва II

Ус-та-нов-ле-ня ре-жи-ма лич-ної вла-сти

А. Гіт-ле-ра над Гер-ма-ні-їй.

30

1.

Ле-галь-ний при-хід Гіт-ле-ра до

Воло-сти в стра-ні.

31

2.

Рас-ши-ре-ня вла-сти Гіт-ле-ра

Над Гер-ма-ні-їй

37

3.

Аб-со-лют-ва влада фю-ре-ра

Над Гер-ма-ні-їй

44

За-лю-че-ня

49

Додаток

52

Список літератури

60

Вступ

Фа-шізму, як ис-то-ри-че-ське яв-ле-ня до сих пір ви-зи-ва-ет дис-кус-сі та по-лі-ти-че-ські стра-сти. Його уг-луб-льон-ве изу-че-ня НЕ-про-хо-ді-мо в свя-зи з жи-ву-че-стю фа-ши-ст-ських ідей, для пре-дот-вра ще-ня їх віз-ра-же-ня. Ізу-чаю ста-нов-ле-ня на-ціо-нал-со-Циа-ліз-ма в Гер-ма-ванні ми име-ем мож-ли-ність про-сле-дить пу-ти і спо-со -б фор-ми-ро-ва-ня фа-ши-ст-ської то-та-лі-тар-ної дик-та-ту-ри, що дуже ак-ту-аль-но і зло-бо-ден -но в на-ші дні, ко-ли на-ціо-на-лизм, шо ві нізм і на-сі-лиє під-ні-ма-ють го-ло-ву.

Ні-про-хо-ді-мо по-сто-ян-но на-по-ми-нать лю-дям про тих вужа-сах, ко-то-які НЕ-сёт в се-бе фа-шізму, да- б не по-дру-ри-лось те, що име-ло ме-сто в 30-40 го-ди в Гер-ма-ванні.

Цен-траль-ної фі-гу-рій НЕ-німець-ко-го фа-шиз-ма - був Адольф Гіт-лер. Як об-ра-зец лич-но-сті, він яв-ля-ет-ся при-ме-ча-тель-ним слу-ча-ем.

У ті-че-ванні пер-вих 30-ти років сво-го жит-ні він не зміг по-ка-мовити се-бе ні-як, а за ос-тав-шие-ся по-слід-ня 26 років зміг, бу-ду-чи дик-та-то-ром Гер-ма-ванні і че-ло-ве-ком, раз-вя-зав-шим страш-ву ге-но-цід-ву виття-ну, ос -та-вив-шую біль-шую частина Єв-ро-пи і Гер-ма-ня в Руї-нах.

Дея-тель-ність Гіт-ле-ра, на-чи-ва з пер-вих ця-пов його по-лі-ти-че-ської карь-е-ри і до са-мо-го фі-на-ла - це один з клас-сі-че-ських об-раз-цов дея-ний фа-шиз-ма, рву-ще-го-ся до вла-сті над все-ми, до вла-сті вос-при- ні-травні-мій їм, як са-мо-мета. «Я хо-чу вла-сти», - пі-сал він Гіт-лер в «Mein Kampf». 1

Мож-но ви-де-лити ця-пи його карь-е-ри, що не-пре-рив-ної по-сле-до-ва-тель але сті дей-ст-вий, на-прав-льон -них на дос-ти-ж-ня цієї це-чи:

1-й етап - За-хват аб-со-лют-чої вла-сти над НСДАП (1919-34 рр.)

2-й етап - За-хват аб-со-лют-чої вла-сти над Гер-ма-ні-їй (1933-39 рр.)

3-й етап - По-пит-ка за-хва-та вла-сти над мі-ром.

Пер-ші два ця-па Гіт-лер пре-одо-лел ус-піш-но і ви-йшов по-бе-ді-ті-лем, але третина третьому його джу-ла ги-бель.

Як і пит-ка ана-лі-за складність но-го і мно-го-пла-но-во-го про-цес-са фор-ми-ро-ва-ня Гіт-ле-ра як дик-та -то-ра, його шлях до вла-сті і при-чин його три-розум-фаль-них по-бід в пар-тії і в стра-ні яв-ля-ють-ся це-ллю, пред-ме тому ді-плом-ро-бо-ти.

Це по-тре-бо-ва-ло изу-че-ня ста-нов-ле-ня і раз-ві-ку Гіт-ле-ра як по-лі-ти чого ско-го діяль-ті-ля пар-тий-но-го і го-жа-ст-вен-но-го мас-шта-ба, за-ро-ж-де-ня по-ж-диз-ма і внут-ри-пар- тий-ної борь-б в НСДАП, на-ци-фі-ка-ції го-жа-ст-ва по-сле при-хо-да Гіт-ле-ра до вла-сті в Гер-ма-ванні , а так-само не-імо-вер-ної по-лі-ти-че-ської жа-ж-ди вла-сти у фю-ре-ра. Осо-бий ін-те-рес пред-став-ля-ли ме-ха-нізм і при-ро-да, ха-рак-тер і про-яв-ле-ня дик-та-тор-ської сі-ли Гіт-ле-ра.

Ви-бір хро-но-ло-гі чого ских ра-мок - 1919-1939 рр. - обу-слів-льон са-мій ті-мій пра-цю-ти: «Гіт-лер: шлях до вла-сті». У 1919 го-ду Адольф Гіт-лер при-йшов до вла-сті ко-то-рую по-тому воз-гла-вил. А на 1939 го-ду він дос-тиг аб-со-лют-чої вла-сти над Гер-ма-ні-їй і за-мах-нув-ся на світ.

У свя-зи з цим за-да-ча-ми пра-цю-ти яв-ля-ють-ся изу-че-ня раз-ві-ку НСДАП і внут-ри-пар-тий-ної борь-б в ній, через ме-ні-ня так-ти-ки і ме-то-дів Гіт-ле-ра в борь-бе з со-пер-ні-ка-ми і ре-зуль-та-тов внут-ри -пар-тий-ної борь-б для пар-тії і стра-ни; ис-сле-до-ва-ня стрем-ле-ний Гіт-ле-ра до вла-сті в стра-ні та по-лу-че-ня її, по-сте-пен-но-го під-чи- Ні-ня фю-ре-ру все-го про ще ст-ва, на-ци-фі-ка-ції го-жа-ст-ва і аб-со-лю-ти-за-ції дик -та-тор-ської вла-сти фю-ре-ра.

Іс-точ-ні-ко-вая ба-за те-ми ис-сле-до-ва-ня - в пер-шою чер-гу від-кро-ві-ня са-мо-го А. Гіт-ле ра, «Mein Kampf» 2, де він ос-ве-ща-ет свій шлях вос-хо-ж-де-ня до вла-сті, де-мон-ст-ри-ру-ет своє від-но ше-ня до оп-по-зи-ції, ви сту-па-ет як идео-лог НСДАП.

Фю-РЕР дуже мно-го хва-літ се-бе, і в цих суб'єктів незалежно-ек-тив-них су-ж-де-ні-ях ви-ри-со-ви-ва-ет-ся лич-ність, рву-щая-ся до вла-сті лю-б-ми пу-тя-ми і середовищ ст ва-ми. Гіт-лер ліг-ко раз-ві-ва-ет і транс-фор-ми-ру-ет ідеї люб-ві до на-ції до на-ціо-наль-ний ис-лю-чи-тель але сті і все-доз-во-льон-но-сті.

Осо-буя цін-ність для изу-че-ня фі-гу-ри Гіт-ле-ра, як че-ло-ві-ка і по-лі-ти-ка пред-став-ля-ють тру-ди на -ціс-тов - спод-віж-ні-ков фю-ре-ра. Вони яв-ля-ють-ся ис точ-ні-ка-ми пер-по-сте-пен-ної важ-но-сті для по-ні-ма-ня кор-ній і про-яв-ле-ний фа-шиз-ма.

У пра-цю-тах А. Шпее-ра, 3 Й. Ге-бель-са, 4 Г. Рау-шин-га, 5 Г. Пі-ке-ра, 6 В. Ше-льон-бер-га7 під -роб-но рас-гля-ри-ва-ет-ся лич-ність Гіт-ле-ра, його стрем-ле-ня під-чи-нить сво-їй вла-сти всіх, ін-фор-ма-ція про те ка-ким ви-справ се-бе Гіт-лер і ка-ким його ві-де-ли ок-ру-жаю-щие.

«Днев-ні-ки Й. Геб-бель-са», все-мо-гу-ще-го мі-ні-ст-ра про-па-ган-ди їм-пер-ської Гер-ма-ванні, про ник-ну-ти і пе-ре-пол-ні-ни вос-хі-ще-ні-му сво-їм фю-ре-ром.

З-вер-шен-но інший під-хід у Гер-ма-на Рау-шин-га, з-сто-яв-ше-го в бли-жай-шем ок-ру-же-ванні Гіт-ле-ра , але раз-оча-ро-вав-ше-го-ся в на-циз-ме. У 1939 го-ду в Анг-ща він опубліку-ли-ко-вал свою кни-гу «Го-во-рить Гіт-лер. Звір з безд-ни », де від-кри-то ос-ті-рі-га-ет світ від небез-но-стей фа-шиз-ма. Вос-по-мі-на-ня Аль-бер-та Шпее-ра, при-двір-но-го ар-хі-тек-то-ра Гіт-ле-ра і ру-ко-во-ді-ті- ля по-ен-ної про-мис-льон-но-сті в го-ди вто-рій мі-ро-вої виття-ни, на-пі-са-ни по-сле два-дца-ти-років-ні -го тю-рем-но-го за-клю-че-ня. Це ис-то-рія жит-ні ода-Рен-ної лич-но-сті, пра-цю-тав-шей в ус-лу-же-ванні зла. У пра-цю-ті Шпее-ра со-че-та-ють-ся раз-оча-ро-ва-ня і вос-тор-дружин-ність фю-ре-ром: «Був би в Гіт-ле-ра дру -зья, я став би його дру-гом. Я зо-зан йому вос-тор-гам і сла-вої мо-їй юно-сті, рав-но як і вужа-сом і ві-ної позд-ней-ших років ». 8

Всі ці пра-цю-ти по-зво-ля-ють глиб-же про-ник нуть в про-процес вос-хо-ж-де-ня Гіт-ле-ра до вла-сті і осоз-нать по- ло-же-ня «ко-ро-ля иг-ра-ет ок-ру-же-ня». У ис-сле-до-ва-ванні ис-поль-зо-ва-лися до-ку-мен-ти з збір-ні-ка «Нюрн-берг-ський про-процес» 9 - ма-те-ріа -ли до-про-сов по-ен-них пре-ступ-ні-ков, сві-де-тель-ст-ва оче-вид-ців про Гіт-ле-ре.

Стрьом-ле-ня Гіт-ле-ра аб-со-лют-чої вла-сти в стра-ні під-твер-джу-ет-ся за-ко-но-да-тель-ни-ми ак-та- ми, ви-шед-ши-ми в пер-вий рік пре-б-ва-ня фю-ре-ра у вла-сти. 10

На гра-ні-це ис точ-ні-ка і ис-сле-до-ва-ня на-хо-дить-ся пра-цю-та У. Ши-ре-ра «Зліт і па-де-ня третє-го рей-ха ». 11 Ши-РЕР - з-вест-ний аме-ри-кан-ський жур-на-лист пре-б-вав-ший з 1926 по 1941 рік в Гер-ма-ванні. Ця кни-га сві-де-тель ст у оче-вид-ца, в ко-то-ром до-ку-мен-таль-ність обоб-щен-ва лич-ним вос-прі-яти-му зі -б-тий. У ній вся іс-то-рія фа-шиз-ма - на-чи-ва від за-ро-ж-де-ня пар-тії до по-ра-же-ня Третє-го рей-ха в виття- ні. Ав-тор изу-ча-ет фа-шізму як яв-ле-ня в це-лом, його дуже інституті-ре-со-вал про-раз і са-мо-го фю-ре-ра, і ця -пи при-хо-да Гіт-ле-ра до вла-сті.

Та-ким об-ра-зом, та-ким об-ра-зом изу-че-ня ви-дві-ну-тій ті-ми дос-та-точ-но серь-yoз-но забез-пе-че але ис точ-ні-ка-ми, по-зво-ляю-щі-ми від-ве-тить на все по-ставши-льон-ні по-про-си.

Що ка-са-ет-ся спе-ци-аль-ної лі-ті-ра-ту-ри по по-про-сам на-циз-ма, то вона про-шир-на. Її мож-но, ус-лов-но, раз-де-лити на дві груп-пи. До пер-виття від-но-сят-ся пра-цю-ти, по-свя-щен-ні про-ще-му ана-лі-зу фа-шиз-ма в Єв-ро-пе і Гер-ма ванні.

До цієї груп-пе від-но-сят-ся пра-цю-ти Гал-ки-на А. А. «Гер-ман-ський фа-шізму» 12, ос-но-ван-ва на бо-га- тому фак-ти-че-ському ма-те-ріа-ле. Для ті-ми ді-плом-ро-бо-ти важ-но його ис-сле-до-ва-ня НСДАП, її струк-ту-ри і внут-ри-пар-тий-ної борь-б.

Бланк А. С. в пра-цю-ті «З ис-то-рії ран-ні-го фа-шиз-ма» 13 вскри-ва-ет його ис-то-ки і з-ци-аль-ні кор -ні, сущ-ність идео-ло-гии, при-чи-ни рас-про-стра-ні-ня і впливав-ня на мас-си, а так-же роль Гіт-ле-ра, як идео-ло -га і ор-га-ні-за-то-ра в фор-ми-ро-ва-ванні і оформ-ле-ванні на-ціо-нал-со-Циа-ліз-ма.

Д. М. Про-ек-тор, 14 П. Ю. Рай-хшмір, 15 А. А. Бе-зи-мен-скій16 в сво-їх пра-цю-тах рас-гля-ри-ва-ють внут -рен-ню і зовн-ню по-лі-ти-ку Гіт-ле-ра і на-цис-тов по-сле при-хо-да до вла-сті. З тру-дів цих ав-то-рів через вле-чён бо-га-тий фак-ти-че-ський ма-те-ри-ал, по-зво-лив-ший про-сле-дить про-процес по-пра-цю-ще-ня фю-ре-ром ар-ми Академії і ге-ні-ра-чи-ті-та.

У сот-рую груп-пу вхо-дять мо-но-гра-фії і ста-тьі оте-че-ст-вен-них і за-ру-беж-них ис-то-ри-ков, ос-ве щаю-щие лич-ність Гіт-ле-ра, біо-гра-фі-че-ські пра-цю-ти про нього і його ок-ру-же-ванні, опи-си-ваю щие його борь-бу за влада.

Пер-вої з них, ви-шед-шей в на-шей стра-ні, б-ла ра-бо-та Мель-ні-ко-ва Д. І Чёр-ної Л. «Пре-ступ-ник № 1 »17, співаючи-вив-шая-ся лише в на-ча-ле 80-х го-дов. Ця кни-га, по-свя-щен-ва Гіт-ле-ру і на-циз-му про-бі-ва-лась крізь идео-ло-гі чого ские пре-по-ни і дог-ми. У ній впер-ші в на-шей стра-ні б-ло ска-за-но про Гіт-ле-ре, як про те-та-лі-тар-ної лич-но-сті, дик-та-то- ре пра-во-го тол-ка.

За-ру-беж-ва тра-ді-ція біо-гра-фі-чого ско го жан-ра дос-та-точ-но давши-ня. У ді-плом-ном зі-чи-ні-ванні ис-поль-зо-ва-лись пра-цю-ти І. Фес-та, 18 А. Тол-лан-да, 19 Я. Кер-шоу, 20 К. Грюн-бер-на, 21. Ці ав-то-ри в ос-но-ве сво-їй изу-ча-ють лич-ність Гіт-ле-ра, мо-ти-ви його по-ве-де-ня в кон-тек-сте епо хи. А Е. Фромм, 22 Г. Хліб-ні-ков, 23 Е. Са-мій-лов24 з-бі-ра-ють для при-сталь-но-го вни-ма-ня іс-сле-до-ва- ня біо-пси-хо-ло-гі чого ської будів-ни лич-но-сті Гіт-ле-ра.

І. Фест і А. Тол-ланд в сво-їх пра-цю-тах про Гіт-ле-ре до-ка-зи-ва-ють, що фа-ши-ст-ско-му дві-же-нию зо -за-тель-но ну-дружин силь-ний вождь. Вони ис-сле-ду-ють по-ве-де-ня фю-ре-ра, його дея тель але сті і стрем-ле-ня вла-сти.

Анг-лий-ський учё-ний Я. Кер-шоу за-да-ет-ся інший за-да-чий. Опі-ра-Ясь на кон-ціп-цію Н. Ве-бе-ра про «ха-риз-ма-ти-че-ському пре-вос-хід-ст-ве», він уде-ля-ет ос нов-ве вни-ма-ня іс-сле-до-ва-ню ха-рак-те-ра вла-сти Гіт-ле-ра. Ця пра-цю-та по-зво-ля-ет по-нять ме-ха-нізм і при-ро-ду дик-та-тор-ської сі-ли Гіт-ле-ра.

Осо-бий ін-те-рес пред-став-ля-ет пра-цю-та Е. Фро-ма «А. Гіт-лер: клі-ні-чо-ський слу-чай недо-ро-фі-ща », де не ма-ло спор-них мо-мен-тів, од-на-ко ав-тор по-по-дит гли-бо-кий ана-ліз лич-но-сті Гіт-ле-ра з дет-ських років, ви-во-дя від-ту-да па-то-ло-гі чого ское стрем-ле-ня Гіт-ле-ра до вла-сті.

Для изу-че-ня лич-но-сті Гіт-ле-ра і його сра-сти до вла-сті дуже ва-дружин працю Е. Са-мій-ло-ва «Фю-ре-ри», в ко- то-ром так-ет-ся тео-ре-ти-че-ське об'єк-яс-ні-ня са-мих страш-них і за-га-доч-них со-б-тий фа-шиз-ма в Гер ма-ванні, свя-зан-них з А. Гіт-ле-ром і його пси-хо-ло-гии.

Ра-бот, по-свя-щен-них внут-ри-пар-тий-ної борь-бе або ус-та-нов-ле-нию ре-жи-ма лич-ної вла-сти Гіт-ле-ра в Гер-ма-ванні прак-ти-че-скі немає. Ці по-про-си в тій чи іншій сте-пе-ні за-тра-ги-ва-ють-ся ис-сле-до-ва-ня про фа-шиз-ме в Гер-ма-ванні або біо- гра-фі-че-ських пра-цю-тах про Адол-фе Гіт-ле-ре.

Раз-ра-бот-ке про-бле-ми пу-ти Гіт-ле-ра до вла-сті в НСДАП і Гер-ма-ванні по-свя-ще-на ді-плом-ва пра-цю-ту.


Гла-ва 1. Борь-ба за владу в пар-тіїРо-дів-ший-ся в се-мье та-мо-дружин-но-го чи-нов-ні-ка в1889 го-ду, Адольф Гіт-лер в на-чат ко-ний пе-ри-од сво-їй жит-ні ні-як не про-яв-вав се-бе в ка-че-ст-ве фі-гу-ри, спо-соб-ной за-ста-вить со-дроги-нуть-ся весь світ. Ско-реї він ви-гля-справ як са-травня за-уряд-на не-по-середовищ-ст-вен-ність. 1 Як від-ме-ча-ет Е. Фром, і з цим мож-но со-гла-сить-ся, імен-но се-Мья, і осо-бен-но мати по-слу-жи-ла толч- кому до раз-ві-тію нар-цис-сиз-ма у Адол-фа, до то рий в даль-ней-шем ви-лив-ся в са-мо-лю-біє і стрем-ле-ня до вла-сти. 2

Ні-уда-чи в шко-ле, а за тим і на по-прі-ще ху-дож-ні-ка в Ве-ні по-сте-пен-но пре-вра-ти-ли Гіт-ле-ра в оз-лоб-льон-но-го, чи не-на-ви-дя-ще-го весь світ че-ло-ве-ка, одер-жи-мо-го ма-ні-їй ве-ли-чия і кому-плек-сом НЕ-пол-но-цен-но-сті. 3 Він ста-но-вил-ся лич-но-стю ні до че-му не ис-пи-ти-ваю-щей ін-те-ре-са, го-рев-шей стра-стю до за-вое- ва-нию пре-ис-пол-нен-ної пре-зо-ня і не-на-вис-ти до всіх.

У пе-ри-од блу-ж-да-ний по Ве-ні Гіт-лер, на-чи-тав-шись по-пу-ляр-них на-ціо-на-ли-сти-че-ських бро- шюр, на-слу-шав-шись ра-си-ст-ських марення-ній, ис-пи-тал силь-ве воз-дей-ст-віє цих ідей. А пер-вая мі-ро-вая виття-на ук-ре-пі-ла в ньому сі-лу перед-рас-суд-ков і палю-чо-го фа-шиз-ма. «Вой-на б-ла пре-крас-ної шко-лою», - пі-сал Гіт-лер поз-А4.

Для чого ло ве-ка, на-шед-ше-го се-бе в виття-ні звістка про по-ра-же-ванні Гер-ма-ванні і по-бе-де ре-во-лю-ції 1918 го-да, ока через-лась Оші-лом-ляю-щим уда-ром5.

Гіт-лер вос-прі-понял це як лич-ву, але по-слід-ню НЕ-уда-чу. У ньому на-рас-та-ла НЕ-на-Віста, кре-п-ло ж-ла-ня мстити. За-бе-да ре-во-лю-ції пре-да-ла вікон-ча-тель-ву і не-про-ра-ті-мую фор-му

раз-ру-ши-тель-ним на-клон-но-ня Гіт-ле-ра, так як він уві-справ в ній по-ку-ху на ве-ли-ність, в ко-то-ром , як по-ла-гал бу-ду-щий фю-РЕР, він і Гер-ма-ня б-ли оди-ни6.

Як і сле виття-на А. Гіт-лер по-се-вав курей-си «гра-ж-дан-ско-го мис-ле-ня» як офі-цер - про-па-ган-діст7. Незаба-ре і ок-ру-жаю-щие і сам Гіт-лер по-ня-ли, що він про-ла-да-ет да-ром ви-ска-зи-вать са-мі вуль-гар-ні по -пу-ли-ст-ські ло-зун-ги в най-бо-леї де-ма-го-гич-ної фор-ме. Са-мо-мені-ня і са-мо-уве-рен-ність по-лі-ти чого ско-го аги-та-то-ра при-ні-ма-ли за-вер-шен-ні фор -ми. Це б-ло на-ча-лом його про-ри-ва з не-з-вест-ніс-ти.

Гіт-лер об-ла-дав ря-будинок спо-соб-но-стей, ко-то-які по-міг-ли це-му, пані-ж-ду-ще-му вла-сти, фа-на- ти-ку бо-роть-ся за неї. До чис-лу оче-вид-них його спо-соб-но-стей від-но-си-лось розумі-ня впли-ять і про-з-під-дить впе-чат-ле-ня на лю-дей, переконатися-ж-дая їх у чому-ли-бо. Він був уве-рен в сво-їх иде-ях і мав дар уп-ро-щен-но-го тол-ко-ва-ня. Гіт-лер був бле-стя-щим ак-ті-ром, в со-вер-шен-ст-ве вла-справ сво-їм го-ло-сом і ін-те-на-ція-ми. Він умів го-во-рить від, що хо-ті-ли від не го ус-ли-шать лю-ди, що ко-ре-ні-лось в ство-на-ванні і під-ство-на-ванні мно-гих ньому-ців.

Аль-Берт ШПЕ-ер, че-ло-вік, дол-гое ча-ма на-хо-дів-ший-ся в ок-ру-же-ванні Гіт-ле-ра, пі-сал: "Я по- всі ви-брав не НСДАП, я пе-ре-йшов до Гіт-ле-ру ... Сі-ла переконатися-ж-де-ня, своє-про-раз-ва ма-гія го-ло-са, кол-дов -ская про-сто-та, з ко-то-рій він під-хо-дил до слож-но-сті лю-Бих про-блем все це СБІ-ва-ло ме-ня з тол-ку і в той же ча-ма за-по-ра-жи-ва-ло »8. За пані-луй, прав дру-гой со-рат-ник Гіт-ле-ра Г. Ра-уш-Нинг, пі-сав-ший: "Я переконатися-дил-ся, що оча-ро-ва-ню це-го че-ло-ве-ка мож-но під-дати-ся, лише то-гда, ко-ли хо-чет-ся під-дати-ся. Я за-ме-тил, що Гіт-лер ока-зи-вал най-бо-леї силь-ве воз-дей-ст-віє на тих, хто був ма-гок і дружин-ст-ве-нен в ха- рак-те-ре,

або ж був скло-нен до пра-цю-ле-пию і куль-ту лич-но-сті ». 9

Сам же Гіт-лер вва-тал сво-їм глав-ним дос-то-ін-ст-вом НЕ-СГІ бає-мую по-лю. На пер-вий погляд, вся його карь-е-ра сві-де-тель-ст-ву-ет про те, що це б-ло так. Він хо-тел стати ве-ли-ким і на-чав з ну-ля, в ті-че-ванні 20-ти років дос-тиг бе-зум-них ви-сот. Але, ско-реї все-го це б-ла не у-ля, а пристрасть до вла-сті, сжи-гав-Шая його з-нут-ри. По-ля його, на-обо-рот, б-ла сла-ба, що про-яв-ля-лось в не-ре-ши-тель але сті і со-мені-ні-ях. 10 Він міг з-вер-шать усі-лія толь-ко епі-зо-ді-че-скі, їм-куль-сів-но під дав-ле-ні-ем НЕ-від-лож-них по-треб- но-стей або стра-стей. Це під-твер-джу-ет Гер-ман Ра-уш-Нинг, ко-то-рий пі-сал: що «Гіт-лер був апа-ти-чен по сво-їй су-ти: йому тре-бо- ва-лось спе-ци-аль-но мож-бу-ж-дати свої нер-ви, що-б пре-одо-леть сон-ли-с і з-вер-шать ви-плескіт по-лі ». 11

Гіт-лер був иг-рок; він иг-ра жит-ня-ми ньому-ців і сво-їй соб-ст-вен-но му житті-нью, в ко-то-рій зро-лал ставши-ку на владу і стре-мил-ся до неї з всіх сил. У цьому йому дуже по-міг-ла НСДАП.

У лю-бій по-лі-ти-че-ської пар-тії все-гда су ще ст-ву-ють-лич-ні су-ж-де-ня і пред-став-ле-ня про про -грам-ме дей-ст-вий, про ме-то-дах і ва-ри-ан-тах при-хо-да до вла-сті. А в той-та-лі-тар-них, фа-ши-ст-ських пар-ти-ях це ощу-ща-ет-ся осо-бен-но ост-ро, так як сущ-но-стю фа- шиз-ма яв-ля-ет-ся вла-сто-лю-біє і од-ної з важ-ней-ших рис яв-ля-ет-ся - в о ж д и з м. в пси-хо-ло -гіі фа-ши-ст-ських по-ж-дей на-блю-да-ет-ся ги-пер-тро-фи-ро-ван-ве стрем-ле-ня до вла-сті, а це свя- зан-но з борь-бій за неї че-рез унич-то-же-ня сво-їх

по-лі-ти-че-ських оп-по-нен-тів, про-тив-ні-ков і вра-гов. В на-ціо-нал со-Циа-ли-сти-че-ської пар-тії борь-ба за владу ока через-лась через-ви-чай-но ост-рій.

Шлях до аб-со-лют-чої вла-сти у Гіт-ле-ра на-чал-ся з борь-б за владу в пар-тії, в ко-то-рую він всту-пив в 1910 го-ду і , що не бу-ду-чи її ство-да-ті-лем, на-чал її за-ше-ва-ня.

Борь-ба Гіт-ле-ра за владу в НСДАП ох-ва-ти-ла пе-ри-од з 1919 по 1934 го-да і про-йшла в три ця-па. В хо-де неї ме-ня-лись оп-по-нен-ти з ко-то-ри-ми з ко-то-ри-ми Гіт-лер вів борь-бу, ме-ня-лись ме-то- ли і фор-ми про-ти-по-бор-ст-ва, лише мета все-гда ос-та-ва-лась од-на - влада. Сенс всіх дей-ст-вий фю-ре-ра в не-удер-жи-мом стрем-ле-ванні з-сере-до-то-чить в сво-їх ру-ках най-біль-ший об'єк-ем вла -сті над людь-ми. 12 Хро-но-ло-гі чого ски ця-пи борь-б мож-но оп-ре-де-лити сле-дую-щим про ра зом:

1 етап. 1919-1921 рр. - про-ти-по-бор-ст-во ос-но-ва-ті-ля-ми

НСДАП;

2 етап. 1921-1932 рр. - борь-ба з ле-виття оп-по-зи-ци-їй;

3 етап. - куль-ми-на-ція, за-вер-шив-Шая-ся в 1934 го-ду раз-гро-мом

Штур-мо-вих від-ря-дів СА і рез-нёй її вер-ХУШ-ки.

В по-сле-по-ен-ний пе-ри-од (c 1919 г.) Гер-ма-ня пред-став-ля-ла со-бій про ще ст-во, по-тря-сён- ве до са-мо-го ос-но-ва-ня. В ус-ло-ві-ях по-лі-ти-че-ської НЕ-ста-біль-но-сті, раз-гу-ла на-сі-лія, ін-фля-ції рос-ло від-ча я-нье і не-уве-рен-ність в бу-ду-щем. Для фа-на-ти-ков, ко-му не-ліг-ко да-ва-лось при-спо-со-бити-ся до оби-ден-но-сті світ-но-го б-ку, не- воз-мож-но б-ло при-ми-рить ся з мис-ллю, що виття-на за-кон-чи-лась по-ра-же-ні-му Гер-ма-ванні і три-розум- фом За-па-да. Вони го-то-ви б-ли слу-шать лю-бо-го, хто все-вав в них на-де-ж-ду на воз-мез-дие. Ріс-ли на-ціо-на-лизм і ре-ван-шізму. У цих ус-ло-ві-ях ліг-ко воз-ні-ка-ли на-ціо-на-ли-сти-че-ські ва-ри-ан-ти. При тому ог-ром-ном по-тря-се-ванні, ка-ким яви-лось для Гіт-ле-ра по-ра-же-ня Гер-ма-ванні, не мен-шим по-тря-се ні третьому ста-ло ві-діти в ка-че-ст-ве ни-Неш-них хо-зя-їв Гер-ма-ванні, тих ко-го він не-на-ви-справ біль-ше

все-го, - з-ци-ал-де-мо-кра-тов, біль-ше-ві-ков і єв-ре-їв (осо-бен-ної

раз-ні-ці ме-ж-ду ні-ми він не де-лал). 13 По-це-му він на-чал по-се-щать курей-си по фор-ми-ро-ва-ню «гра-ж-дан-ско-го мис-ле-ня», 14 по-сле че -го був пе-ре-ве-Ден в «ін-ст-рук-тор-ське під-раз-де-ле-ня» при Лех-фельд-ському ла-ге-ре для де-мо-бі-ли -ЗО-ван-них сол-дат, де і на-чал со-вер-шен ст у вать свій та-Лант аги-та-то-ра.

Як офі-цер-про-па-ган-дист, Гіт-лер дол-дружин був вага-ти сере-ді сол-дат аги-та-цію про-тив впливав-ня ле-вих сил. 15

У вересні-тяб-ре 1919 го-да Гіт-лер по-лу-чіл від сво-його на-чат ко-ні-ка по-ру-че-ня уз-нать, що со-бій перед-ставши-ля ет об-ра-зо-вав-шая-ся НЕ-давши-но «ка-кая-то, - як пі-сал він в« Майн Кампф »(« Mein Kampf ») - не-німець-кая пра-цю-чаю пар-ку ». 16


1. Про-ти-по-стоячи-ня А. Гіт-ле-ра з ос-но-ва-ті-ля-ми НСДАП.

ДАП - Ні-німець-кая пра-цю-чаю пар-ку б-ла ос-но-ва-на в 1919 го-ду сле-са-рем Ан-то-ном Дрекс-ле-ром і жур-на- чи-стом Кар-лом Ха-ре-ром. До мо-мен-ту при-хо-да Гіт-ле-ра в пар-тії б-ло НЕ-як-ко де-сят-ков чле-нів. Ос-нов-ни-ми про-па-ган-ді-ст-скі-ми по-сту-ла-та-ми цієї ор-га-ні-за-ції б-ли на-ціо-на-ли сти-че-ські ло-зун-ги: ньому-ці - ве-ли-кая ра-са пред-на-зна-чен-ва для управ-ле-ня мі-ром; їв-реї і кому-му-ні-сти уг-ро-жа-ють її чис-то-ті, по-це-му не-про-хо-ді-мо ос-по-бо-дить ра-бо- чих від мар-ксіз-ма. 17 Кро-ме цих тре-бо-ва-ний пар-ку не ма-ла чет-кою про-грам-ми, по-це-му ні хто не вос-прі-ні-малий її серь-yoз-неї, ніж дру-гое об'єк-е-ді-ні-ня, що за-пол-ня-ли пів-ба-ри Мюн-хе-на.

Але ідеї не-німець-кою пра-цю-чий пар-тії сов-па-ли з ідея-ми Адол-фа Гіт-ле-ра. Бро-шю-ра, по-лу-чен-ва їм на со-б-ра-ванні, »опи-си-ва-ла НЕ-що со-вер-шен-но ана-ло-гич-ве то- му, - від-ме-чал Гіт-лер в «Mein Kampf», - що мені са-мо-му при-йшлося пе-ре-жити. 18 По-це-му при-гла-ху Ан-то-на Дрекс-ле-ра на оче-ред-ву зустрів чу ДАП він при-понял.

А. Дрекс-лер, уви-дів і ус-ли-шав Гіт-ле-ра, ре-шив, що на-йшов дуже цен-но-го че-ло-ве-ка для по-пу-ля-ри -за-ції їх де-ла і на-стоячи тель але при-гла-шал ода-рен-но-го ора-то-ра при-сої-ді-нить-ся до їх дві-же-нию.

Але Гіт-лер ис-пи-ти-вал оп-ре-де-льон-ні со-мені-ня, ві-дя, що цей не-біль-Шая груп-па не ма-ла ре-аль-ної про -грам-ми і внут-рен-ній струк-ту-ри. «Жах-но! Це б-ла круж-ков-щі-на са-мо-го худ-ше-го ві-да. І в цей клуб ме-ня при-гла-ша-ли встуила-пать чле-ном », - та-ко-ва оціню-ка ДАП, дан-ва Гіт-ле-ром в« Mein Kampf ». 19 Од-на-ко по-сле НЕ-скільки-ких днів ко-ле-ба-ний, він все ж ре-шив при-няти при-гла-ху Дрекс-ле-ра, вва-тая, що це дасть йому мож-ли-ність раз-вити свої ідеї і при-про-ре-сти по-лі-ти-че-ський досвід. «Це б-ло са-моє важ-ве ре-ху в мо-го жит-ні», - поз-же від-ме-чал Гіт-лер в «Mein Kampf». 20

Встуила-пив пар-тію Гіт-лер дуже ре-ши-тель-но бе-рёт в свої ру-ки ру-ко-во-дство про-па-ган-дою, до то раю все-гда важ- на для мо-лол-дих ор-га-ні-за-цій. Він су-крейда зро-лать своє ве-будинок-ст-пи-па-ган-ди мало не єдиний-ст-вен-ним ор-га-ном пар-тії та б-ст-ро за-понял в ДАП вид-ве ме-сто.

Адольф Гіт-лер дуже мно-го пра-цю-тал як аги-та-тор і ора-тор. Для пар-тії але не була-оце-ним, як че-ло-вік чиє по-яв-ле-ня га-ран-ти-ро-ва-ло ау-ді-то-рію. Це був ре-зуль-тат під-лін-но-го маг-ні-Тіз-ма Гіт-ле-ра, його зачарувала-ня. У від-ли-ності від су-хой ма-ні-ри дру-гих аги-та-то-рів, об'єк-яс-няв-ших по-лі-ти-че-ську сі-туа-цію, він перед -ставити-вав се-бе, як че-ло-ві-ка на-ро-да, го-во-рил з пи-лом і ис-крен-но-стю. Його ре-чи не б-ли пе-ре-гру-же-ни тон-ко-стя-ми ін-тел-лек-ту-аль-них або мо-раль-них су-ж-де-ний. Він брав фак-ти, під-твер-ждав-шие його те-зи-си, гру-бо ле-пив один до дру-го-го і по-лу-чал дос-та-точ-но переконатися-ди тель-ний текст.

Гіт-лер свої-ми ре-ча-ми міг ви-кликати бу-ри сме-ха, ви-смеі-вая сво-їх вра-гов. За-тим ство-дати тя-ж-білу ат-мо-сфе-ру ожес-то-чён-ним язи-ком. Він умів про-бу-ж-дати жа-лость або жах, гір-дость або НЕ-го-до-ва-ня. 21

Ха-рак-тер-ної чер-тій його ви-сту-п-ле-ний б-ло на-рас-таю-ний «до-зи-ро-ва-ня» на-пря-дружин-но-сті в ре-чи і через ме-ні-ня мі-мі-ки і жес-ти-ку-ля-ції. Пер-ші фра-зи він про-з-но-сил зви-но спо-кою-ним то-ном, раз-гла-голота-ст-вуя про по-все-ден-них за-да-чах гра- ж-дан - без-пра-цю-ти-це, ін-фля-ції. За-тим вка-зи-вал на «ви-нів-ні-ков» - ев-рей-ських кро-по-пів-ців і, на-ко-нец, ВПА-дав у віз-бу-ж- ден-ний-стоячи-ня пе-ре-хо-дя до уг-ро-зам в ад-рес когось му-ні-стов і па-ци-фі-стов.

За-ка-за-тель-ним в цій свя-зи яв-ля-ет-ся вос-по-мі-на-ня Аль-бер-та Шпее-ра, з-вест-но-го ар-хі тек-то-ра Третє-го Рей-ха, ру-ко-во-ді-ті-ля по-ен-ної про-мис-льон-но-сті в 1942-45 го-дах: «Я по-все чи не ви-брав НСДАП, я пе-ре-йшов до Гіт-ле-ру, чий об-раз при пер-виття ж зустрів че про-з-вів на ме-ня силь-ней-шиї впе-чат-ле ня, ко-то-рої з тих пір вже не ос-ла-бе-ва-ло ... »22 Під маг-ні-тизм Гіт-ле-ра по-па-да-ло все біль-ше і біль- ше лю-дей. За ко-рот-кое ча-ма він за-понял в ДАП на-настільки-ко вид-ве ме-сто, що це ви-зва-ло біс-по-кой-ст-во у пред-се-да- ті-ля пар-тії в про-ще-го-жа-ст-вен-ном мас-шта-бе Кар-ла Ха-ре-ра.

Ха-РЕР воз-ра-жав про-тив яро-го ан-ти-се-ми-Тіз-ма Гіт-ле-ра, вва-тая, що це від-толк-нёт від пар-тії ра-бо- бітників та служ-жа-ють. 23 Гіт-лер ж лов-ко ис-поль-зо-вал в меж-до-усоб-ної борь-бе ті-ку-щие по-про-си, раз-ду-вая їх до рів-ня важ-ній -шіх пар-тий-вих-блем. Жерт-вой ана-ло-гич-ної дис-кус-сі в пар-тії і став Ка-рел Ха-РЕР, ко-то-рий в ян-ва-ре 1920 го-да ви-ну-ж-ден був уй-ти з по-ста «їм-пер-ско-го пред-се-да-ті-ля пар-тії». Гіт-лер ж спро-по-ци-ро-вал цей кон-флікт з це-ллю уст-ра-ні-ня-пер-ні-ка. Та-ким об-ра-зом, сла-бий оп-по-нент К. Ха-РЕР пішов з ли-де-рів без бою, від-стра-нить його від ру-ко-во-ництва пар-тії Гіт -ле-ру уда-лось світ-ним пу-тём.

У Лютий-ра-ле 1920 го-да ДАП б-ла пе-ре-ма-но-ва-на в На-ціо-нал-со-Циа-ли-сти-че-ську Гер-ман-ську ра- бо-чую пар-тію (НСДАП), незаба-ре Гіт-лер пред-ста-вив пар-тий-ву про-грам-му, з-сто-яв-шую з 25 пунк-тів. Вона б-ла пів-на на-ціо-на-ли-сти-че-ських ло-зун-гов і обидві-ща-ний, це б-ла суміш ре-ван-шиз-ма і, при-ми- тив-ної со-ци-аль-ної де-ма-го-гии, злоби-но-го ан-ти-де-мо-кра-Тіз-ма і ан-ти-се-ми-Тіз-ма.

У пер-вих трьох пунк-тах про-грам-ми со-дер-жа-лись тре-бо-ва-ня від-ме-ни Вер-саль-ско-го до-го-во-ра і пів-але -го «са-мо-оп-ре-де-ле-ня» для всіх ньому-ців під ко-то-рим під-ра-зу-ме-ва-лось ство-да-ня «Ве-ли-кою Гер-ма-ванні »за рахунок зе-мель при-над-ле-жав-ших дру-гим стра-нам - так на-зи-ває-мих« по-ті-Рян-них зе-мель ». Під-чёр-ки-ва-лась НЕ-про-хо-ді-ність рас-ши-ре-ня гер-ман-ської тер-ри-то-рії, на-ря-ду з цим ви-дві-га -лісь тре-бо-ва-ня пів-ної кон-фі-ска-ції по-ен-них при-б-лей (пункт 12), про-ве-де-ня аг-Рар-ної ре-фор ми (пункт 7), ого-жа-ст-лу-ва-ня ви-стов (пункт 13), навчаючи-сті в при-б-лях круп-них перед-прі-ємств (пункт14). Ряд пунк-тов ка-сал-ся по-про-сов об-ра-зо-ва-ня ці-ки і мо-ра-чи. 19 пункт тре-бо-вал «за-ме-ни рим-ско-го пра-ва які-німець-ким на-род-ним пра-вом». »Пар-ку, - го-во-ри-лось в 24 пунк-ті, - ве-дет борь-бу про-тив їв-рей-ско-ма-те-ріа-ли-сти чого ско -го дух внут-ри нас і поза нами і переконатися-ж-де-ня, що трива-тель-ве оз-до-рів-ле-ня на-ше-го на-ро-да мо-же по-сле -до-вать толь-ко з-нут-ри, на-ше про-ний бла-го ви-ше лич-ної ви-го-ди ». Під-чёр-ки-ва-лось пре-вос-хід-ст-во «гер-ман-ської ра-си, як« но-си-тель-ні-ці ви-со-ких мо-раль-них почуттів «. 23

Ме-ж-ду тим, Гіт-лер до-біл-ся через бра-ня в ру-ко-во-дя-щий ко-мі-тет пар-тії, де мож-гла-вил від-справ вер- бов-ки но-вих чле-нів. У НСДАП у цей пе-ри-од встуила-пі-ло НЕ ма-ло по-ен-них, ко-то-які обос-но-ва-ли фрак-цію «сол-дат-фрон-то-ви- ков », опи-ра-ясь на ко-то-яких Гіт-лер все креп-че за-хва-ти-вал ру-ко-во-дство в пар-тії.

Глав-ний про-тив-ник Гіт-ле-ра - Ан-тон Дрекс-лер мав со-мні-тель-ні шан-си в борь-бе за ли-дер-ст-во.

Ле-том 1921 го-да Гіт-лер на-пра-вил-ся в Бер-лін так-би на-ла-дить від-но-ше-ня з на-ци-ст-скі-ми еле-мен- та-ми на Се-ве-ре. Його від-сут-ст-віє чле-ни НСДАП со-члі під-хо-дя-щим для сме-ни ру-ко-во-ництва. Дрекс-лер пред-ла-гал об'єк-е-ді-нить-ся з ана-ло-гич-но на-будів-ен-ни-ми груп-па-ми Гер-ма-ванні (на-прі-мер з со-Циа-ли-ста-ми). У цьому слу-чаї впливав-ня Гіт-ле-ра, чий стиль пра-цю-ти при-зна-вал-ся дик-та-тор-ським, ос-лаб-ло б. 25

Глав-ної фі-гу-рій пе-ре-во-ро-та в пар-тії в ію-ле 1 923 го-да був Гіт-лер. Як і чув-ст-во-вав уг-ро-зу сво-йому по-ло-же-нию він по-спе-шив вер-нуть-ся в Мюн-хен, що-б рас-будів-ить ці ін -три-ги.

Гіт-лер зая-вив про сво-ем вухо-де з пар-тії і пе-ре-да де-ло на суд пар-тий-них чле-нів. Це б-ла-во-ка-ція до ко-то-рій Дрекс-лер був ньо го-тов, в свя-зи з чим він від-ка-зал-ся від сво-їх об-ві-не- ний в де-ма-го-гии в ад-рес Гіт-ле-ра, по-ні-травня їх сла-буя ар-гу-мен-ти-ро-ван-ність.

А Гіт-лер від-кри-то по-тре-бо-вал се-бе дик-та-тор-ських пів-но-мо-чий. 26 Кри-зіс в пар-тії був ре-шен лише те-гда, ко-ли на поза-оче-ред-ном с'ез-де пар-тії 29 ію-ня тисячі дев'ятсот двадцять один го-да Гіт-лер був через бран пров -вим пред-се-да-ті-лем пар-тії, а Дрекс-ле-ра від-стра-ні-ли від всіх справ, на-гра-дів ні-чо-го не зна-ча-щим по- стом по-чет-но-го пред-се-да-ті-ля пар-тії. У 1932 го-ду А. Дрекс-лер ви-йшов з пар-тії, в1930 го-ду по-ми-рил-ся з Гіт-ле-ром, але по-лі-ти-кой вже ні ко-ли НЕ за-ні-малий-ся.

Так Гіт-лер рас-пра-вил-ся з ос-но-ва-ті-ля-ми пар-тії ис-поль-чаплі шан-таж, ла-ві-ро-ва-ня, в-во-ка -цію. Обидва пер-вих чи-де-ра пар-тії до-воль-но б-ст-ро ка-пі-ту-ли-ро-ва-ли пе-ред ним, що б-ло свя-за-но зі сла-бо-стю по-зи-цій Ха-ре-ра і Дрекс-ле-ра. У «Mein Kampf» Гіт-лер пі-сал про них сле-дую-ний: «Ха-РЕР був-був че-ст-ним че-ло-ве-ком, але у не-го, як і у Дрекс- ле-ра не бу-ло да-ра ора-то-ра. Вони зро-ла-ни не з то-го ма-те-ріа-ла, ко-то-рий був ну-дружин лю-дям, що-б вну-шать фа-на-тич-ву ве-ру в по -бе-ду дві-же-ня ». 27

Та-ким об-ра-зом за-кон-чи-лась пер-вая ре-ор-га-ні-за-ція НСДАП, в хо-де ко-то-рій б-ли сме-ні-ни її ос -но-ва-ті-ли.

Влада Гіт-ле-ра ук-ре-п-ля-лась, і пря-мим след-ст-ві-му, так і при-чи-ної це-го яв-ля-ет-ся прин-цип фю- ре-ра, ко-то-рий був за-кре-п-льон в но-вом ус-та-ве НСДАП від одна тисяча дев'ятсот двадцять одна го-да. Як і пу-ля-ри-ри-вал-ся де-віз: "Вождь все-гда прав», - з ко-то-ро-го ло-гі чого ски ви-ті-кал прин-цип бе-зо-го-во-Роч-но-го під-чи-ні-ня фю-ре-ру. 28 Культ фю-ре-ра в ті-че-ванні 20-х го-дов вікон-ча-тель-но ук-ре-пив-ся внут-ри дві-же-ня і по-сте-пен-но рас -про-стра-понял-ся все ши-ре і ши-ре. 29 Для обос-но-ва-ня пра-ва фю-ре-ра на ру-ко-во-дство б-ло ви-дві-ну-то ут-вер-жде-ня про міс-сі-ан-ської ро-ли по-ж-дя, про фю-ре-ре, як про ви-ра-зи-ті-ро-зі-по-го на-ціо-наль-но-го і на-род-но го ду-ха. Ство-да-ває-мий в даль-ней-шем го-да-ми культ Гіт-ле-ра і реа-лі-Зуї-мий прин-цип по-ж-диз-ма ско-ви-ва-ли НСДАП в оди-ний мо-но-лит. 30

У ба-гом Гіт-лер свої-ми по-бе-да-ми обя-зан «друзь-ям» - Екар-ту ​​Ге-су, Ро-зен-бер-гу і дру-гим. Але його стрем-ле-ня до аб-со-лют-чої вла-сти ис-лю-ча-ло за-ві-сі-ність від дру-зей, по це-му зі вре-ме-ньому від них Гіт -лер через бав-вав-ся так само ре-ши-тель-но, як і від вра-гов. От-да-ляя ста-яких со-рат-ні-ков і при-бли-жая до се-бе но-вих, фю-РЕР уст-ра-понял мож-ли-вих со-пер-ні-ков і ут-вер-чекав свою владу. Фа-ши-ст-ське дві-же-ня при-лу-ка-ло ти-ся-чи мо-ло-дих лю-дей, в ча-ст-но-сті і по то-му, що в від -Чи-ності від біль-шин-ст-ва тра-ді-ци-он-них пар-тий, при-ток мо-ло-де-жи на ру-ко-во-дя-щие по-сти в ньому про-хо-дил ін-тен-сів-но.

Пар-ку про-дол-жа-ла б-ст-ро рас-ти. До кон-цу 1 922 го-да в ней уже б-ло око-ло 22 ти-сяч чле-нів, а до ча-ме-ні пут-ча 1932 го-да - око-ло 55 ти-чяч. 31 Сфорім-ми-ро-ван-ва в Бо-ва-рії, її мо-дель по-сте-пен-но рас-про-стра-ня-лась на тер-ри-то-рію все-го го- жа-ст-ва, і НСДАП пре-вра-ща-лась з ре-гио-наль-ний в про-ще-гер-ман-ську ор-га-ні-за-цію.

З 1921 го-да пар-ку об-за-ве-лась сво-їй соб-ст-вен-ної по-лу-по-ен-ної ор-га-ні-за-ци-їй - «Штур- мо-ви-ми від-ря-да-ми »(СА).На Штур-мо-ви-ков воз-ла-га-лось мно-же ст у справ, але біль-Шая їх частина б-ла со-пря-же-на з на-сі-ли-му або, що ні ме-неї важ-но з уг-ро-зой на-сі-лія. 32 В не-Драх СА ро-ді-лись «ох-ра-ні-тель-ні від-ря-ди», ко-то які «незаба-ре пре-вра-ти-лись в їм-пе-рію СС »(це б-ла своє-про-раз-ва елі-та пар-тії).

Поз-же ста-ло яс-но, що від-ря-ди СС ство-да-ва-лися не тіль-ко для ох-ра-ни фю-ре-ра за пре-де-ла-ми пар-тії , але і для за-щі-ти його со-рат-ні-ков і со-заг-ні-ков від СА. 33

Дос-та-точ-но ус-піш-но Гіт-ле-ру уда-лось на-ла-дить свя-зи з про-мис-льон-ні-ка-ми. Тис-сен фон Бор-зіг, Бех-штейн, Брук-мон, Стін-ніс ока-зи-ва-ли НСДАП су ще ст вен ную фі-нан-со-ву по-міць для борь-б з ле-ви-ми сі-ла-ми. 34

Але не-удав-ший-ся путч 8-9 но-яб-ря 1923 го-да при-ос-та-а-вил стре-ми-тель-ве вос-хо-ж-де-ня Гіт-ле- ра на олімп вла-сти. 11 но-яб-ря він був аре-сто-ван. Суд з-сто-яв-ший-ся в Лютий-ра-ле 1924 го-да став промінь-шей про-па-ган-дою пар-тії.

Про-процес тривав-ся 24 дня, з-об-ще-ня-ми про нього пе-ст-ри-ли по-ло-си всіх круп-них НЕ-німець-ких га-зет. Так Гіт-лер впер-ші по-лу-чіл дос-туп до ау-ді-то-рії в мас-шта-бе всієї стра-ни і до-біл-ся сво-їй це-чи, пре-вра тив но-ябрь-ський про-вал в по-бе-ду. Він знову і знову сри-вал ап-ло-дис-мен-ти, об-ра-ща-Ясь до на-ціо-на-ли-сти-че-ським чув-ст-вам сі-дя щих в за -ле. У ре-зуль-та-ті Гіт-лер був при-го-во-Рен до мі-ні-маль-но-му зро-ку: пя-ти го-дам тю-рем-но-го за-клю- че-ня.

НСДАП б-ла за-пре-ще-на, а фю-РЕР на-хо-дил-ся в тюрь-ме, прав-да бо-леї по-хо-дів-шей на гос-ти-ни-цу. 35

2. Борь-ба з «ле-виття оп-по-зи-ци-їй»

За-ка Гіт-лер на-хо-дил-ся в тюрь-ме, в на-ци-ст-ському дві-же-ванні про-з-йшов рас-кол на бо-вар-ську і бер-лін- ську груп-пи. Пер-ші ві-де-ли для се-бе уг-ро-зу в ін-ду-ст-ріа-ли-за-ції в ва-ли-ли ві-ну за все на ев-ре-їв, вто -рие вра-ж-деб-но від-но-си-лись до вла-сті фі-нан-со-во-го ка-пі-та-ла. Обидві груп-пи від-вер-га-ли пар-ла-мент-ську де-мо-кра-тію ра-ди дик-та-ту-ри. Пред-ме-те дис-кус-сі ста-ли так-же по-про-си навчаючи-сті в ви-бо-рах в со-від-вет-ст-вії з стра-ті-ги-їй Гіт- ле-ра об-рес-ти влада не ма-те-жом, а з по-мо-гою ур-ни для го-ло-со-ва-ня. 36 Гіт-лер же си-дя в тюрь-ме ні до-ми-кал ні до од-ної з цих груп, на-де-Ясь по-сле ви-хо-да пре-кра-тить ці рас-прі. І дей-ст-ві-тель-но по-сле за-клю-че-ня йому уда-лось вер-нуть се-бе б-лое впливав-ня на на-ци-ст-ське дві-же-ня в півд-ної Гер-ма-ванні. Але се-вер-ва груп, де б-ло біль-ше по-тен-ци-аль-них чле-нів пар-тії, з-про-тив-ля-лась по-пит-кам Мюн-хен-ско -го шта-ба взяти її під свій кон-троль.

Са-мій дея тель ної фі-гу-рій сере-ді се-ве-Рян був Гре-гір Штрас-сер, ве-ті-ран-фрон-то-вик з Бо-ва-рії. Він був глав-ним мо-то-ром на-ци-ст-ської пар-тії; ство-да-вав-шей-ся то-гда, ко-ли Гіт-лер сі-справ в тюрь-ме, і був через бран в рейхс-тег. Імен-но з ним свя-зан вто-рій етап внут-ри-пар-тий-ної борь-б в НСДАП. Г. Штрас-сер, бу-ду-чи по на-ту-ре че-ло-ве-кому не через-ві-сі-мим і енер-гич-ним, від-ка-зи-вал-ся ра -бо-леп-ст-во-вать пе-ред Гіт-ле-ром. За зи ції його в НСДАП кре-п-ли, і на 1925 го-ду він став в ній «вто-рим че-ло-ве-ком». Пер-ма-нент-ва борь-ба Штрас-се-ра і Гіт-ле-ра оп-ре-де-ли-ла об-ста-нов-ку в пар-тії в пе-ри-од з 1925 по тисяча дев'ятсот тридцять два го-ди. 37

Сві-де-тель-ст-вом воз-вра-ще-ня Гіт-ле-ра до ак-тив-ної по-лі-ти-че-ської жит-ні по-сле тюрь-ми б-ла його ау -ді-ен-ція у мі-ні-ст-ра-пре-зи-ден-та бо-вар-ско-го пра-ви-тель-ст-ва Ген-ри-ха

Холь-да 4 ян-ва-ря 1926 го-да. Уже з се-ре-ді-ни Лютий-ра-ля то-го ж го-да Хольд знову ле-га-лі-зо-вал НСДАП. 38

У цей вре-ма дуже очіку-вил-ся ру-ко-во-ді-тель Штур-мо-вих від-ря-дів Ернст Рем, ко-то-рий пред-ло-жив Гіт-ле-ру з- гла-ху, по ко-то-ро-му по-ен-ве ру-ко-во-дство ос-та-ва-лось би у Ре-ма, а по-лі-ти-че-ське при -над-ле-жа-ло б фю-ре-ру. Гіт-лер від-кло-Ніл перед-ло-же-ня уп-рек-нув Ре-ма в пре-да-тель-ст-ве їх друж-би. 39 1 травня 1925 го-да Рем об'єк-я-вил про сво-ем від-ка-зе від ру-ко-во-ництва СА, про ви-хо-де з усіх по-лі-ти-че-ських сою -зов, по-сле че-го вер-нул-ся в рейхс-вер. У 1928 го-ду Рем був на-зна-чен НЕ-німець-ким по-ен-ним з-вет-ні-кому в Бо-ва-рію і ото-покликаний від ту-да лише в 1930 го-ду, ко-ли по-на-до-біл-ся Гіт-ле-ру в ка-че-ст-ве на-чат ко-ні-ка шта-ба СА, про-вага-ти їх ре-ор-га-ні -за-цію.

Борь-ба Гіт-ле-ра зі Штрас-се-ром б-ла бо-леї серь-yoз-ної і жес-то-кою, що не-же-ли з А. Дрекс-ле-ром. Штрас-сер був силь-ним і на-Стир-ним з-пер-ні-кому, мавши-шим мно-го сто-рон-ні-ков сере-ді »пар-тай-ге-ніс-сен» і про -Миша-льон-ні-ков се-ве-ра. Кро-ме то-го Штрас-сер мав ще й 2 пре-иму ще ст-ва: він як де-пу-тат рейхс-та-га мав пра-під поль-зо-вать-ся біс-плат- вим про-ез-будинок по же-лез-ний до-ро-ге, що так-ва-ло йому мож-ли-ність без за-трат роз'єм-ез-жати по ні-зо-вим ор-га-ні -за-ци-ям НСДАП, і йому нель-зя б-ло за-пре-тить ви сту-пать. Г. Штрас-сер по-сто-ян-но на-бі-ра си-лу, ав-то-ри-тет і про-ра-зо-вал на се-ве-ре пар-тію в пар-тії.

Кон-фрон-та-ція б-ла НЕ-з-беж-на. 40 Але що-б уб-рать з до-ро-ги це-го про-вин-Циа-ла, Гіт-ле-ру при-йшлося через ме-нить так-ти-ку, вже-сто-чить ме -то-ди мож-дей-ст-вия. Б-ла раз-вёр-ну-та ши-ро-ко-мас-штаб-ва дис-кус-ся, ко-то-раю яви-лась пре-крас-ної шир-мій для со-пер-ні- ков скинув-нуть один дру-га.

Осе-нью 1925 го-да Гре-гір Штрас-сер від-крив дис-кус-сю по идео-ло-гі чого ським по-про-сам. На пар-тий-ної кон-фе-рен-ції він

пред-ла-гал про-су-дить про-ект но-вої про-грам-ми, со-ставши-льон-ної його бра-том От-то вза-мен «25 пунк-тів».

У цей пе-ри-од ост-ро встав по-прос про екс-про-пріа-ції зе-мель бувши-ших кня-же-ських до-мов. Все ле-ші пар-тії Гер-ма-ванні тре-бо-ва-ли без-воз-мездие-но-го від-чу-ж-де-ня кня-же-ських до-мов і вла-де- ний, пра-ші ж-ла-ли вер-нуть по-ме-стья їх бувши-шим вла-дель-цям. Г. Штрас-сер і його по-пот-ник Й. Ге-бельси ре-ко-мен-до-ва-ли НСДАП при-сої-ді-нить-ся до когось му-ні-стам і со-Циа -Чи-стам в ре-ше-ванні це-го по-про-са. В про-ек-ті їх про-грам-ми б-ла пре-ду-смот-ре-на екс-про-пріа-ція по-ме-щічь-их зе-мель, про-мис-льон-но го ка-пі-та-ла, ус-та-нов-ле-ня но-во-го еко-но-мі-чого ско го ладу - «го-жа-ст-вен-но го ФЕО-да-ліз-ма »- за-ме-на рейхс-та-га со-слів-ни-ми па-ла-та-ми по при-ме-ру Італії-ян-ських фа-ши стов. 41

Гіт-лер був вне сен-бе від яро-сти. Ес-ли б Штрас-сер су-крейда осу ще ст вити свої пла-ни фю-РЕР б ли-шив-ся ис точ-ні-ков фі-нан-сі-ро-ва-ня.

22 но-яб-ря тисяча дев'ятсот двадцять п'ять го-да Г. Штрас-сер со-кликав в Га-но-ве-ре кон-фе-рен-цію парт-ру-ко-во-ді-ті-лей Се-ве ра. На ній все ви-сту-па-ли про-тив оди-но-го ру-ко-во-ництва фю-ре-ром пар-ти-їй і все під-дер-жи-ва-ли но-ву про -грам-му Штрас-се-ра.

На-ціо-нал-со-Циа-лизм Г. Штрас-се-ра від-ли-чал-ся від "25 пунк-тів» Гіт-ле-ра по ря-ду по-ло-же-ний. Це був бо-леї ра-ди-каль-ний ва-ри-ант На-ціо-нал-со-Циа-ліз-ма, бо-леї на-це-льон-ний на мо-ло-дое по-ко -ле-ня, під-чёрк-ну-то ан-ти-ка-пі-та-лі-сти-че-ський, в ко-то-ром про-воз-гла-шал-ся за-прет на до -хо-ди від рен-ти, на зе-мель-ву рен-ту і зе-мель-ні спе-ку-ля-ції, осу-ж-да-лось иму ще ст вен ное «раб -ст-во »кор-по-ра-цій, фі-нан-со-вий ка-пі-тал і со-дер-жав-ся при-заклик до на-ціо-на-ли-за-ції тя ж-лій ін-ду-ст-рії, де-ле-жу до-хо-дів і зе-мель-ва ре-фор-ма. Пре-ду-гля-ри-ва-лось

вве-де-ня-слів-ної сис-те-ми; »Зем-ля - соб-ст-вен-ність на-ції». У зовн-ній по-лі-ти-ці Штрас-сер ви сту-поліг за об'єк-е-ді-ні-ня гер-ман-ської на-ції на ра-зі-вої ос-но-ве в Ве -Чи-ко-гер-ман-ський рейх - стер-жень Со-оди-нён-них Шта-тів Єв-ро-пи (Гіт-лер був про-тив це-го так, як в СШЕ долж-на б-ла виття-ти Фран-ція). Ці тре-бо-ва-ня б-ли пре-під-ні-се-ни, як на-ціо-наль-на не-німець-кая идео-ло-гі чого ська фор-ма со-ціа- ліз-ма. 42

І хо-тя в про-грам-мах Гіт-ле-ра і Штрас-се-ра раз-ні-ца на-ли-цо, од-на-ко їх мож-но б-ло при-ме-рить при ж-ла-ванні, так як суть в них од-на - стрем-ле-ня до вла-сті.

Але при-мі-ре-ня і не нуж-но б-ло Гіт-ле-ру, бо він не же-лал упус-кати чи-дир-ст-ву-щие по-зи-ції. У «Mein Kampf» він пі-сал, що «вся-кі по-пит-ки рань-ше по-бе-ди ви-кликати дис-кус-сі толь-ко ос-ла-бе-ет дві-ж- ня. Пе-ре-смот-ри про-грам-ми ве-дуть до рас-тра-ті на внут-ри-пар-тий-ні спо-ри вме-сто то-го, що-б від-да-вати їх дві-же-нию ». 43

Од-на-ко раз-вя-зав ши-ро-ко-мас-штаб-ву дис-кус-сю з Штрас-се-ром, Гіт-лер ста-ра-ся на-гляд-но по-ка зать всім чле-нам пар-тії біс-по-лез-ність спо-рів і кри-ти-ки в ад-рес пар-тії та фю-ре-ра. Але «ле-вая» оп-по-зи-ція Штрас-се-ра так-же не з-бі-ра-лась зда-вати-ся. Їх ру-ко-во-ді-тель ста-вив по-прос дит-ром, пе-ре-рас-пре-де-ле-ня вла-сти - на-зна-че-ня пер-вим перед- се-да-ті-лем - Штрас-се-ра, а Гіт-ле-ра на пост по-чет-но-го пред-се-да-ті-ля, як ра-неї фю-РЕР по-сту -піл з Дрекс-ле-ром.

У Лютий-ра-ле 1926 го-да Гіт-лер з-кликав кон-фе-рен-цію в Ба-льон-бер-ге, до то раю б-ла тща-тель-но під-го-тов -ле-на. Він забезпе-пе-чіл се-бе чис-льон-ве пре-вос-хід-ст-во, по-сле че-го раз-бив плат-фор-му Штрас-се-ра пункт за пунк-том. Ні-уве-рен-ний в під-держ-ке біль-шин-ст-ва, чув-ст-вуя пре-вос-хід ст у Гіт-ле-ра, Штрас-сер при-знав своє по- ра-же-ня, ото-звав

про-ект про-грам-ми. 44 По-сле кон-фе-рен-ції в Ба-льон-бер-ге ав-то-ри-тет Гіт-ле-ра в пар-тії сно-ва по-йшов в го-ру.

Не до-пус-тив рас-ко-ла пар-тії, до то раю нуж-на б-ла йому сплоіт-чён-ва для осу ще ст-в-ле-ня так-ле-ко йду -них вла-сто-лю-бі-вих пла-нів, Гіт-лер з-кликав про-ний со-б-ра-ня всіх чле-нів пар-тії в Мюн-хе-ні в травні 1926 го-да , де через ме-ніл пра-ви-ла об'єк-е-ді-ні-ня груп. НСДАП в Мюн-хе-ні ста-ла єдиний-ст-вен-ним но-си-ті-лем пар-тий-ної ідеї. Все під-чи-ня-ють-ся фю-ре-ру. Ста-раю про-грам-ма «25 пунк-тів» об'єк-яв-ля-лась НЕ-зуб-ле-мій. Цим був, фак-ти-че-скі, санк-цио-ні-ро-ван зрушення в пра-під Гіт-ле-ром. 45

1925-1926 го-да - в НСДАП про-йшла оче-ред-ва, по-сле 1921 го-да, ре-ор-га-ні-за-ція ру-ко-во-ництва пар-тії, до -гда поч-ти пів-но-стю сме-ні-лось бли-жай-шиї ок-ру-же-ня фю-ре-ра, - Ек-карго розум-рёт, Ро-зен-берг і Рем від -шлі від справ, по-зи-ції Штрас-се-ра по-дор-ва-ни. За-то на пер-вий план ви-хо-дять не з-вест-ні Гім-мер, Геб-бельси і дру-Гії.

Гіт-лер пре-ус-співав - він ук-ре-пив свою по-зи-цію в НСДАП, од-на-ко вікон-ча-тель-но з-ба-вить-ся від сво-їх з- пер-ні-ков в на-ча-ле 20-х го-дов він ще не зміг. Штрас-сер про-дол-жав по преж-ні-му про-па-ган-ді-ро-вать свою про-грам-му, був дуже ак-ти-вен і іні-Циа-ти-вен, до то -му ж мав не ма-ло сто-рон-ні-ков.

Ме-ж-ду тим, Гіт-лер ак-ті-ві-зи-ро-вал своє стрем-ле-ня до вла-сті, при-няв навчаючи-стіе в ви-бо-рах, по-лу-чить з НСДАП дос-та-точ-ве ко-ли-че-ст-во де-пу-тат-ських ман-да-тов, бо це був єдиний-ст-вен-ний спо-соб по-бі-вать- ся до ри-ча-гам вла-сти. Але на ви-бо-рах в 1928 го-ду НСДАП по-лу-чи-ла все-го 12 місць в рейхс-та-ге, по-сле че-го в пар-тії рас-про-стра-ні- лись по-ра-дружин-че-ські на-ладі-ня.

Що-б пре-одо-леть це, «кон-фе-рен-ція по-ж-дей» в 1928 го-ду-ут-вер-ді-ла план пе-ре-буд-ки пар-тії, перед- ло-дружин-ний Гіт-ле-ром. Його це-ллю б-ло ство-да-ня оди-ний ко-манд-струк-ту-ри під зна-ком єдиний-ст-вен-но-го фю-ре-ра. 46 За пла-ну НСДАП б-ла по-де-ле-на на 25

ок-руж-них ор-га-ні-за-цій в со-від-вет-ст-вії з з-бі-ра-тель-ни-ми ок-ру-га-ми. Ці пе-ре-буд-ки са-мим фак-том під-чёр-ки-ва-ли владу Гіт-ле-ра, як аб-со-лют-но-го вла-сти-ті-ля пе-ре -смат-ри-ваю-ще-го пар-тий-ну струк-ту-ру по сво-йому ус-марнотрат-ре-ня.

Ме-ж-ду тим Ге-орг Штрас-сер не з-бі-ра-ся ус-ту-пать.Це був пре-крас-ний аги-та-тор, бле-стя-щий ор-га-ні-за-тор. Він віз-глав-вав по-лі-ти-че-ську ор-га-ні-за-цію, що по-зво-ля-ло йому ока-зи-вать ог-ром-ве впливав-ня на пар- тий-них чи-де-рів. Штрас-сер був дуже по-пу-ля-рен. Ба-Гії по-ла-га-ли, що він за-ме-ніт НЕ-перед-ска-Зуї-мо-го ав-ст-рий-ца, ко-то-ро-му, він Штрас-сер, не бо-ял-ся пе-ре-чить. 47 Але йому, як від-ме-ча-ет А. Бул-лок, що не дос-та-ва-ло ха-риз-ма-ти-че-ської сі-ли Гіт-ле-ра. Штрас-сер був не з то-го тес-ту - з та-ких, як він, не тво-рят мі-фи. Він по-ні-малий пре-вос-хід ст у Гіт-ле-ра, хо-тя мис-ли про те, що він міг стати ре-аль-ним з-пер-ні-кому Гіт-ле- ру, при-хо-ді-ли їм обо-ім. 48

У 1930 го-ду про-ізош-ло потовк-но-ве-ня Гіт-ле-ра з млад-шим бра-том Ге-ор-га Штрас-се-ра - От-то, до то рий в Бер-ли-ні, че-рез свою га-зе-ту «Ар-байт-сблат» в-во-дил Не-за-ві-сі-мую ра-ди-каль-ву по-лі-ти- ку, раз-дра-жав-шую Гіт-ле-ра. У ко-неп-ном счё-ті в ію-ле 1930 го-да От-то Штрас-сер і його сто-рон-ні-ки б-ли іс-клю-че-ни з пар-тії. «Цим по-ступ-ком Гіт-лер уб-ра з пар-тії« ле-ше ра-ди-каль-ве даху-ло »про-ді-ман-ст-ри-ро-вав свою ло-яль- ність «пра-вим» сі-лам. За-од-но фю-РЕР ос-ла-бив ла-герь оп-по-зи-ції в пар-тії, його од-но-го з круп-них идео-ло-гов і ру-ко-во- ді-ті-лей.

25 че-ло-вік у гла-ве з От-то Штрас-се-ром ор-га-ні-зо-ва-ли со-юз «Чёр-ний фронт», але вже серь-yoз-ною не без пе-но -сті для Гіт-ле-ра Не ​​перед самим-ставши-ля-ли.

Як і слід-ня ре-Шаю-щая схват-ка Гіт-ле-ра з Ге-ор-гом Штрас-се-ром про-ізош-ла в 1932 го-ду по-сле по-ра-же-ня Гіт -ле-ра на ви-бо-рахgn = "left"> пре зи ден-та. Пар-ку б-ла на гра-ні раз-ва-ла, Штур-мо-ви-ки гро зи чи бун-те. Рейхс-Кансі-лер фон Шлейхер пи-тал-ся рас-ко-лоть НСДАП, де-гавкоту ставши-ку на Г. Штрас-се-ра, ко-то-рий єдиний-ст-вен-ний міг переконатися-дить Гіт-ле-ра, що вхо-ж-де-ня в пра-ви-тель-ст-во, воз-глав-ляе-моє фон Шлейх-ром, співай-дет на пів-зу на-цис-там. За від-хід від Гіт-ле-ра фон Шлейхер по-обидві-вав Штрас-се-ру пост ві-це-Кансі-ле-ра. 49

Уже бо-леї го-да Штрас-сер ви-ска-зи-вал в мож-ли-но-сті для Гіт-ле-ра по-лу-чить без-ус-лов-ні пів-но-мо-чия в ка-че-ст-ве канц-ле-ра. Він вва-тал, що по-лі-ти-ка Гіт-ле-ра со-сто-яв-Шая в від-ка-зе від ус-ту-пок і кому-про-мис-сов, і тре-бо -ва-ванні всій пів-но-ти вла-сти раз-ру-шитий пар-тію.

Ко-ли Ге-орг Штрас-сер со-гла-сил-ся при-няти пост ві-це-Кансі-ле-ра, Гіт-лер об-ві-Ніл його в не-ло-яль-но-сті, згор-по-ре з вра-га-ми НСДАП, в пре-да-тель-ст-ве і по-пит-ки рас-ко-ла пар-тії. Їх вза-ім-ні пре-тен-зії за-йшли занадто-ком та-ле-ко і мож-ли-но-сті для когось про-мис-са б-ли іс-чер-па-ни. Як і сле бур-ної, пів-ної вза-ім-них про-ві-ні-ний, бе-се-ди з Гіт-ле-ром Ге-орг Штрас-сер 7 де-каб-ря 1932 го-да по-дав у від-ставши-ку з усіх по-стов в пар-тії. він так-таки не пи-тал-ся за-ру-чить-ся під-держ-кої сере-ді чле-нів пар-тії, а вме-сто це-го уе-хал в Іта-лію.

От-ставши-ка Г. Штрас-се-ра не по-спричиняв-ла за со-бій ні мас-со-вих про-тес-тів в пар-тії ні оживлений-ле-ня дея тель але сті оп-по-зи-ції, ні тим бо-леї рас-ко-ла, че-го так бо-ял-ся Гіт-лер.

По-прос був вікон-ча-тель-но ре-шен 8 де-каб-ря 1932 го-да на со-б-ра-ванні ру-ко-во-ництва НСДАП. Гіт-лер об-ві-Ніл Штрас-се-ра в пре-да-тель-ст-ве об-ще-го де-ла, пред-ста-вив його з-мен-ні-кому і через гнав з чис-ла сво-їх сто-рон-ні-ков.

Догляд Штрас-се-ра Гіт-лер ис-поль-зо-вал як по-вод для оче-ред-ної ор-га-ні-за-ци-он-ної пе-ре-ста-нов-ки, ко -то-раю за-кре-пі-ла влада Гіт-ле-ра над НСДАП. Ор-га-ні-за-ци-он-ний ко-мі-тет НСДАП до то рим

ру-ко-во-дил Штрас-сер, був рас-пу-щен; функ-ції його ру-ко-во-ді-ті-ля по-де-ле-ни ме-ж-ду Ле-ен, Геб-бель-сом, Гес-сом і Дар-ре.

3. Раз-грім СА. Аб-со-лю-ти-за-ція вла-сти Гіт-ле-ра в НСДАП.

Од-на-ко в 1932 го-ду Гіт-лер ще не чув-ст-во-вал се-бе аб-со-лют-ним дик-та-то-ром в пар-тії. по-сто-ян-но на-хо-дил-ся хто чи-бо з його ок-ру-же-ня, під-ні-мав-ший занадто-ком ви-со-ко го-ло-ву і ви -ну-ж-дав-ший Гіт-ле-ра ви сту-пать з під-ли ус-мі-ри-ті-ля. Але нель-зя за-хва-тить пів-ву владу в пар-тії не про-дві-нув-шись до влада в го-жа-ст-ве. І 30 ію-ня тисяча дев'ятсот тридцять чотири го-да Адольф Гіт-лер став рейхс-канц-ле-ром Гер-ма-ванні. Це і був той по-слід-ний крок до то рий дол-дружин був при-ніс-ти аб-со-лют-ву владу і пар-тії. сім-по-лом цієї вла-сти, куль-мі-на-ци-їй вос-хо-ж-де-ня Гіт-ле-ра до вер-ши-ні та третину-ім, за-вер-шаю- щим ця-пом вну-ши-тель-ний борь-б б-ла «ніч довжин-них но-лень» 30 ію-ня 1934 го-да. Гіт-ле-ру НЕ-про-хо-ді-мо б-ло про-вага-ти вікон-ча-тель-ву, ге-ні-раль-ву чи-ст-ку в сво-їй пар-тії, що свя-за-но ще і з тим, що НСДАП ста-ла гос-під-ству-щей пар-ти-їй.

Пар-ку ста-ла для фю-ре-ра кричу-жи-му мож-дей-ст-вия і давши-ле-ня на на-род, і ре-зер-вом з ко-то-ро-го він чер-упав кад-ри для ги-Гант-ско-го го-жа-ст-вен-но-го ап-па-ра-та, без ко-то-ро-го на-ци-ст-ська дик-та-ту-ра б-ла не мож-ли-во на. 50

Як і по-будинок до оче-ред-ної пар-тий-ної чи-ст-ке по-слу-жи-ло мож-рас-тав-шиї не-до-воль ст у по-лі-ти- кой Гіт-ле-ра сере-ді мно-го-чис-льон-них Штур-мо-вих від-ря-дів.

СА, про ра зо-ван-ні в 1921 го-ду, з са-мо-го на-ча-ла пре-сле-до-ва-ли на-сту-па-тель-ні це-чи: в-во-ка-ція біс-по-ряд-ков і по-гро-ми. 51 До ян-ва-рю 1934 го-да їх чис-ло мож-рос-ло до 3 мил-ліо-нів че-ло-вік. 52 В ре-зуль-та-ті на-пла-ва лю-дей в «ко-річ-ні-ву ар-мию», зна-чи-тель-но збіль-ли-чіл-ся її ко-манд- ний-ставши. У ря-да СА мож-но б-ло зро-лать бле-стя-щую карь-е-ру, по-лу-чив за ко-рот-кое ча-ма зва-ня бри-га-ден-фю- ре-ра або груп-пен-фю-ре-ра, рав-но-знач-ні по їх мені-нию, зва-ні-ям ге-ні-ра-травень-о-ра і ге-ні-рал- лей-ті-нан-та рейхс-вер.

СА вва-та-лі, що пар-тий-ве ру-ко-во-дство в Мюн-хе-ні їх не-до-оце-ні-ва-ет та й тре-бо-ва-ня збіль-ли -Че-ня оп-ла-ти б-ло НЕ ма-ло-важ-ним. Гіт-лер по-спе-шив уго-по-рить Ерн-ста Ре-ма вер-нуть-ся на пост на-чат ко-ні-ка шта-ба СА в 1039 го-ду, так як Рем був дуже по- пу-ля-рен сере-ді Штур-мо-ви-ков.

Все-та-ки ру-ко-во-дство CА не вміння-ша-лось. Ко-ли пра-ви-тель-ст-ть в мар-ті одна тисячі дев'ятсот тридцять один го-да з-да-ло указ, тре-буя-щий раз-ре-ше-ня по-лі-ції на по-лі-ти -Че-ські мі-тин-ги за 24 ча-са до на-ча-ла, Гіт-лер при-ка-зал всім пар-тий-ним служ-бам під-чи-нить-ся це-му за- ко-ну. Ру-ко-во-ді-тель СА в Бер-ли-ні Штень-ніс був воз-му-щён, він здійсню-дил під-чи-ні-ня за-ко-ну Гіт-ле-ром, з- гнав по-лі-ти-че-ське ру-ко-во-дство пар-тії в Бер-ли-ні та ус-та-а-вил свій кон-троль над пар-ти-їй і СА. Од-на-ко бунт Штень-ні-са не мав ус-Пех і за ним по-сле-до-ва-ло толь-ко не зна-чи-тель-ве чис-ло сто-рон-ні-ков.

Бун-ти б чомусь аж ред-ко-стю в ря-дах СА, але фю-РЕР ост-ро ну-ж-дав-ся в Штур-мо-вих від-ря-дах до при-хо-да до вла-сти, так як вони за-ні-ма-лись «про-па-ган-дою па-ні-ки». Стра-ну ли-хо-ра-ди-ло і че-ло-вік з ули-ці все ча-ще за-го-ва-ри-вал про НЕ-про-хо-ді-мо-сти «силь- чої вла-сти ». Як і сле при-хо-да НСДАП до вла-сті, Штур-мо-ви-ки на-ча-ли тре-бо-вать ви-пол-ні-ня обидві-ща-ний. Цим вос-поль-зо-ва-лось ру-ко-во-дство СА під гла-ве з Е. Ре-мом, ко-то-рий в Лютий-ра-ле +1934 го-да вніс на за-се да-ванні

пар-тії про-ект ін-те-гра-ції ар-ми Академії, СА, СС і всіх мі-ли-та-ри-ри-ван-них ор-га-ні-за-цій. При цьому він з-слав-ся на про-грам-му НСДАП, один з пунк-тів ко-то-рій гла-сил: «Тре-бу-му уп-розд-ні-ня на-ем-ної ар мии і за-ме-ну її на-род-ної ар-ми-їй »і ви-держ-ку з« Mein Kampf »про те, що від-ря-ди Штур-мо-ви-ков долж-ни -ставити-лять ос-но-ву бу-ду-щей ар-ми Академії. 53 Для се-бе Рем ре-зер-ві-ро-вал ме-сто глав-но-ко-ман-дую-ще-го. Учи-ти-вая ог-ром-ний чис льон ний пе-ре-вагу СА над 100-ти-сяч-ної ре-гу-ляр-ної ар-ми-їй, це перед-ло-же-ня б-ло рав-но-силь-но по-гло-ще-нию рейхс-ве-ра.

Для Гіт-ле-ра же ар-мія б-ла глав-си-лій, спо-соб-ной осу ще ст вити пер-спек-тив-ні пла-ни екс-пан-сі Третє-го рей-ха. До то-му ж ес-ли б за-ду-ман-ве Ре-мом здійсню ще ст ві лось, то але став би на ря-ду з Гіт-ле-ром са-мим силь-ним че -ло-ве-ком Гер-ма-ванні. Це-го фю-РЕР до-пус-тить не міг.

Су-ще ст ву-ет мені-ня, що Гіт-лер ис-крен-ні ве-рил в го-то-вя-щей-ся ма-теж СА. А. ШПЕ-ер пі-сал про це: «Гіт-лер був край-ні взвол-но-ван, як я переконатися-ж-Ден в глу-бі-ні ду-ши, що чу-будинок через бе- тиснув ве-ли-чай-шей небез-но-сті. Він був уве-рен, що бла-го-да-ря лич-но-му вме-ша-тель-ст-ву в по-слід-ню мі-ну-ту пре-дот-вра-тил жах-ву ка -та-ст-ро-фу: «Толь-ко я міг з цим спра-вити-ся, біль-ше ні-хто!» 54

Ряд ис-то-ри-ков, та-ких як Ши-РЕР, Кер-шоу, Грюн-берг, 55 схо-дять-ся в мені-ванні, що вер-ХУШ-ка СА нема на-ме-ре ва-лась зі-вер-шать го-жа-ст-вен-ний пе-ре-во-рот, і тим бо-леї не бу-ло ні-ка-ких на-ме-ре-ний уби- вать Гіт-ле-ра. 56 Через бран-ва Ре-мом так-ти-ка сво-ді-лась до де-мон-ст-ра-ції си-ли СА з це-ллю за-ста-вить Гіт-ле-ра на-зна -чіть офі-це-рів СА на клю-че-ші по-сти в го-жа-ст-ве і ар-ми Академії.

Все даль-ней-шие з-б-ку сві-де-тель-ст-ву-ють про за-ра-неї за-ду-ман-ної про-во-ка-ції, раз-пра-цю-тан -ної Ге-рин-гом і Гім-ме-ром в від-но-ше-ванні СА.

Так-б вуса-пити пильнуй-тель-ність «ко-річ-ні-вої ар-ми Академії» Гіт-лер від-пра-вил Ре-ма і біль-шую частина Штур-мо-ви-ков про від-пуск .

Уже в 4 ча-са ут-ра 30 ію-ня 1 934 го-да на-ча-лись арі-сти Штур-мо-ви-ков. Всій опе-ра-ци-їй свя-зан-ної з каз-нью арі-сто-ван-них ру-ко-во-дил лич-но Гіт-лер. Ре-ма і шес-ті-яких ко-ман-ді-рів СА уби-ли в Бал-Віс-Зеє, дру-гих в раз-лич-них про-вин-ци-ях Третє-го рей-ха. За-од-но б-ли све-де-ни счё-ти з лич-ни-ми вра-га-ми фю-ре-ра. Жерт-ва-ми міс-ти Гіт-ле-ра ста-ли, в ча-ст-но-сті, його про-тив-ні-ки ча-Мен Мюн-хен-ско-го пут-ча 1923 го- да Гус-тав фон Кар, ге-ні-ра Курт фон Бре-дів, давши-ний оп-по-нент і со-пер-ник Гіт-ле-ра Гре-гір Штрас-сер, Курт фон Шлейхер і мно- Гії дру-Гії НЕ-угоди-ні на-циз-му лю-ца. По не-ко-то-рим дан-ним, у вре-мя со-б-тий 30 ію-ня 1934 го-да по-гинув-ло око-ло ти-ся-чи че-ло-вік. 57

У ко-неп-ном ито-ге внут-ри-пар-тий-ва борь-ба в ус-ло-ві-ях фа-ши-ст-ско-го ре-жи-ма при-ве-ла до ла -Ви-ні вбивств. «Адже пар-ку не повинен-на до-пус-кати, що-б СА пре-вра-ща-лась в ше-ні-зи-ро-ван-ні від-ря-ди - пі-сал Гіт- лер в «Mein Kampf». - Діс-ци-п-ли-на в них долж-на бути будів-жай-Шая. »58

З-б-ку но-чі «довжин-них но-лень» за-вер-ши-ли борь-бу внут-ри НСДАП. От-ни-ні сло-во фю-ре-ра ста-но-вить-ся за-ко-ном. Внут-рен-ня життя фа-ши-ст-ської пар-тії по су ще ст-ву Мерт-ва. Лише мені-ня по-ж-дя долж-но при-ні-мати-ся в ка-че-ст-ве об-ще-зо-за-тель-но-го. Пар-ку це - вождь. НСДАП пре-вра-ща-ет сво-його чле-на в без-ли-кое кричу-жиє. 59

В життя по-пло-ща-ет-ся ті-зіс «Mein Kampf»: «Вся ор-га-ні-за-ція про ще ст-ва долж-на пред-став-лять з-бою стрем- ле-ня по-ста-вить лич-ність над мас-сой, тобто під-чи-нить мас-су лич-но-сті. »60

І ес-ли в даль-ней-шем про-тив фю-ре-ра бу-дуть за-го-во-ри і по-ку-ше-ня, то їх ор-га-ні-зо-ви-ва -Чи чи-бо чле-ни «Чер-но-го фрон-ту» От-то Штрас-се-ра, чи-бо офі-це-ри вер-мах-та, але не чле-ни пар-тії.

До се-ре-ді-ні 1934 го-да в ру-ках Гіт-ле-ра б-ла со-сере-до-то-че-на пів-ва влада над пар-ти-їй, на-ча- лась від-кри-тая борь-ба за ус-та-нов-ле-ня пів-ної вла-сти над Гер-ма-ні-їй. Що-б за-нять вис-шию сту-пень п'є-де-ста-ла фю-РЕР го-тов був сра-жати-ся з лю-б-ми про-тив-ні-ка-ми і сра-жал -ся: сну-ча-ла з те-ми, хто сто-ял у ис-то-ков пар-тії, по-тому з «ле-ви-ми» і за-вер-шив раз-гро-мом СА .

У борь-бе з со-рат-ні-ка-ми Гіт-лер з-вер-шен ст у-вал свої ме-то-ди, ос-но-ван-ні на тер-ро-ре і до -вар-ст-ве, ко-то-які він ис-поль-зо-вал ус-та-нав-ли-вая свою владу в го-жа-ст-ве і мі-ре.

Для дос-ти-ж-ня сво-їй це-чи - гос-під-ства над пар-ти-їй фю-РЕР ис-поль-зо-вал - шан-таж, в-во-ка-цію , раз-грім про-тив-ні-ка в тео-ре-ти-че-ському спо-ре і, на-ко-нец, убий-ст-ва. Ка-ж-дий но-вий етап внут-ри-пар-тий-ної борь-б прив-но-сил все но-ше вже-сто-че-ня в ме-то-ди фа-ши-ст-ско -го дві-же-ня, бла-го-да-ря че-му НСДАП ста-ла фор-мій тер-ро-ри-сти-че-ської го-жа-ст-вен-чої вла-сти .

Гіт-лер був при-знан по-ж-дём пар-тії, а з 1933-1934 го-дов на-чи-на-ет борь-бу за пре-вра-ще-ня по-ж-дя в дик- та-то-ра. Кер-ма-ня ще не зна-ла ка-кая смер тель ная небез-ність та-ит-ся в цій си-туа-ції. Це перед-ве-ща-ло ка-та-ст-ро-фу для стра-ни і страш-ву тра-ге-дию для все-го мі-ра.
Гла-ва 2. Ус-та-нов-ле-ня ре-жи-ма лич-ної вла-сти А. Гіт-ле-ра над Гер-ма-ні-їй.До-бі-ва-Ясь пер-вен ст ва в пар-тії, Гіт-лер, од-на-ко, ні-ко-ли не було за-б-вал своє вла-сти в Гер-ма-ванні . Пер-вая по-пит-ка пе-ре-во-ро-та в стра-ні б-ла перед-прі-ня-ту ім та його пар-ти-їй 8-9 но-яб-ря +1923 го- да - так на-зи-ває-мий пів-ної путч, ко-то-рий за-вер-шив-ся по-ра-же-ні-му. Імен-но ці но-ябрь-ські з-б-ку ста-ли по-по-рот-ним пунк-том в по-лі-ти-че-ської карь-е-ре Адол-фа Гіт-ле-ра , бо по-сле них він ос-та-вил вся-кую думка, як го-во-рил сам фю-РЕР, про на-силь-ст-вен-ном свер-же-ванні кон-сти-ту-ції . 1

Гіт-лер зая-вив, що ті-перь мова йде про пе-чат ко-них ме-то-дах борь-б, т. Е. Про за-ше-ва-ванні пар-ла-мент-ських ман-да -тов. 2

Вий-дя з тюрь-ми 20 де-каб-ря 1924 го-да, Гіт-лер об'єк-е-ді-Ніл ра-зоб-щен-ву пар-тію, ук-ре-пив у ній свої по-зи ції. У ті-че-ня 1925-27гг. пар-ку знову по-лу-чи-ла сво-бо-ду дей-ст-вий на тер-ри-то-рії все-го го-жа-ст-ва, а Гіт-лер - пра-во пуб-лич-но ви сту-пать на мі-тин-гах і со-б-ра-ні-ях. 31. Ле-галь-ний при-хід Гіт-ле-ра до вла-сті в стра-ні.

Фю-РЕР був дуже ак-ти-вен по-сле ви-хо-да з тюрь-ми. Він роз'єм-ез-жав по стра-ні, ви сту-паю на мі-тин-Гах. Його сто-рон-ні-ки про-па-ган-ді-ро-ва-ли лич-ність Гіт-ле-ра з промінь-ших сто-рон. Од-на-ко, в 1924-28 рр. на-цис-Там не уда-лось за-ше-вать як-ні-будь зна-чи-тель-ве чис-ло го-ло-сов. На ви-бо-рах в рейхс-тег в 1924 р вони по-лу-чи-чи 6.5%, в 1928р. - 2.6% го-ло-сов (що так-ло їй все-го 12 місць). 4

Ско-реї все-го це б-ло свя-за-но з тим, що вто-раю по-ло-ві-на 20-х рр. - це вре-ма ви-хо-да стра-ни з еко-но-мі-чого ско го кри-зи-са. Лю-ди ста-ли промінь-ше жити, по-це-му на-доб-ність в по-пу-ли-ст-ських ло-зун-Гах на-цис-тов умень-ши-лась.

Од-на-ко Гіт-лер не з-бі-ра-ся зда-вати-ся. Він ук-ре-п-вав свої по-зи-ції в пар-тії, і як раз в цей пе-ри-од внут-ри дві-же-ня вікон-ча-тель-но ут-вер-діл- ся куль фю-ре-ра, рас-про-стра-нив-ший-ся в на-ча-ле 30-х го-дов на все бо-леї ши-ро-кі кру-ги з-бі-ра- ті-лей. 5 Це-му спо-соб-ст-во-ва-ла ши-ро-кая мережу пар-тий-них яче-ек, ство-дан-ва на-цис-та-ми. Вона ох-ва-ти-ва-ла всю стра-ну, що так-ло мож-ли-ність об'єк-е-ді-нитка не-як-ко ти-сяч ме-ст-них со-про-вин і вага-ти в них на-ци-ст-ську аги-та-цію.

Про-па-ган-да пра-цю-та-ла біс-пе-ре-бой-но. Для на-цис-тов вона б-ла ча-стю «пси-хо-ло-гі чого ської виття-ни». Про-па-ган-да - єдиний-ст-вен-ний і са-мий важ-ний-ст-ру-мент фа-шиз-ма при про-ще-ванні з зовн-ним мі-ром. 6

В де-каб-ре 1928р. був раз-пра-цю-тан план по про-ве-де-нию «удар-вих-па-ган-ді-ст-ських ак-цій» в ті-че-ванні коло-ло-го го-да : від 70 до 200 мі-тин-гов перед- по-ла-га-лось в-во-дить в ка-ж-будинок ок-ру-ге че-рез 7-10 днів. 7 З-б-ра-ня і мі-тин-ги об-ставши-ля-лись дуже бро-ско: ши-ро-ко ис-поль-зо-ва-лись зву-ко-ві еф-ФЕК-ти , транс-па-ран-ти, ог-ром-ні прапорець-ги і про-жек-то-ра. Їх це-ллю б-ло ви-кликати у ау-ді-то-рії тре-буї-мую ре-ак-цію - від ап-ло-дис-мен-тів до гей-фо-рії і ек-заль- та-ції. 8 Рас-пі-са-ня по-доб-них актів-ції тща-тель-но со-ставши-ля-лись під над-зо-ром Гіт-ле-ра, Джіммою-ле-ра і Гес-са.

У ба-гом ус-пе-ху на-цис-тов спо-соб-ст-во-вал силь-ней-ший еко-но-мі-че-ських кри-зіс, об-ру-шив-шие-ся на стра-ну в 1929р. Він дуже силь-но уда-рил по ще ос-лаб-льон-ної стра-ні, до то-му ж в Вей-мар-ської рес-публіки-ли-ке обо-зна-чіл-ся і по-лі -ти-че-ський пар-ла-мент-ський кри-зіс: на-блю-да-лась по-сте-пен-ну по-прав-ле-ня під поглядом-дах з-бі-ра-ті- лей.

Гіт-лер пре-крас-но по-ні-малий, що по ме-ре уг-луб-ле-ня кри-зи-са все біль-шиї ко-ли-че-ст-во лю-дей бу-дет стре-мить-ся про-рес-ти ли-де-ра, ко-то-рий по-обидві-ща-ет не про-грам-му еко-но-мі-че-ських або со-ци-аль- них ре-форм, а воз-ро-ж-де-ня на-ції і переконатися-дить всіх у тому, що по-ля і ве-ра спо-соб-ни пре-одо-леть все працю-но-сті . 9 І Гіт-лер б-ст-ро нау-чіл-ся го-во-рить те, що хо-ті-ли від не го ус-ли-шать лю-ді. Що ко-ре-ні-лось в ство-на-ванні мил-ліо-нів ньому-ців.

У від-ли-ності від дру-гих пар-тий НСДАП в ли-це Гіт-ле-ра не про-ра-ща-лась і не ви-сту-па-ла як пред-ста-ви-тель ка ко-го-ли-бо оп-ре-де-льон-но-го клас-са або со-сло-вия про ще ст-ва. Він по-сте-пен-но брехав, пред-став-ля-Ясь то «ле-вим», то «пра-вим» в за-ві-сі-мо-сти від то-го, що йому б-ло ви-рік-но з точ-ки зо-ня ус-та-нов-ки на за-хват вла-сти. Гіт-лер обидві-вав всім все, ж-гавкоту під-чи-нить се-бе все про ще ст-під че-рез пред-ло-же-ня благ. 10 Він про-ра-вав-ся до нього-цям, же-лав-шим на-ціо-наль-но-го єдиний-ст-ва всіх спів-сло-вий, і в той же вре-ма ос-тав -лял на-де-ж-ду на те, що та-де єдиний-ст-во не про-ти-по-ре-чит клас-со-вим або груп-по-вим ін-ті-ре-сам ка -ж-до-го від-дель-но-го ли-ца. 11 Об-щей для всіх ньому-ців б-ла ідея борь-б про-тив «крас-ною не без пе-но-сті», їв-ре-їв і за чис-то-ту арій-ської ра-си. Ство-да-вая ще і сі-ло-ше давши-ле-ня че-рез тер-рор і раз-бій СА, фю-РЕР вну-шал всім, що на-цизм - но-си-тель сі-ли і мо-щі. Гіт-лер зміг до-бити-ся до-ве-рія мил-ліо-нів, бла-го-да-ря сво-їй уве-рен-но-сті в тому, що він і толь-ко він з пар- ти-їй за-од-но, спо-со-бен пре-кра-тить бід-ст-віє і воз-ве-ли-чить Гер-ма-ня. 12

Вага-ної 1930 р Гіт-лер і Геб-бельси раз-по-ра-чи-ва-ють ши-ро-ко-мас-штаб-ву під-го-тов-ку до ви-бо-рам в рейхс -таг. Всі усі-лія б-ли Скон-цен-три-ро-ва-ни на те, що-б ство-дати впе-чат-ле-ня енер-гич-ної уве-рен-но-сті, ді-на -міч-ної пар-тії, ру-ко-во-ді-мій без-оши-бочках-ним і ве-ли-ким фю-ре-ром. Гіт-лер про-з-нес ог-ром-ве ко-ли-че-ст-во ре-чей, його під-дер-жи-ва-ла це-гавкоту ар-мія ора-то-рів.

Ре-зуль-тат ока-зал-ся Оші-лом-ляю-щим так-же для са-мих на-цис-тах: за них про-го-ло-со-ва-ло 6,5 мил-ліо- нов че-ло-вік (18,3%), що при-ніс-ло НСДАП 107 де-пу-тат-ських ман-да-тов. Пар-ку ста-ла вто-рій по ве-ли-чи-ні фрак-ци-їй в рейхс-та-ге (по-сле со-ци-ал-де-мо-кра-тов) і, як від -ме-ча-ет А. Бул-лок, «біль-ше її нель-зя б-ло дер-жати поза по-лі-ти-че-ської иг-ри». 13

Од-ні го-ло-со-ва-ли за на-цис-тов, так як ве-ри-ли, що Гіт-лер воз-ро-дит тра-ді-ци-он-ні цін-но-сті з про-йшло-го Гер-ма-ванні. Дру-Гії, в осо-бен але сті мо-ло-дежь, на-діяль-лись, що Гіт-лер про-ве-дет ра-ди-каль-ву пра-ву ре-во-лю-цію і воз-ро-дит на-цію в її мо-гу-ще ст ве. У 1930р. Гіт-ле-ру по-ве-ри-ло в 8 разів біль-ше з-бі-ра-ті-лей, ніж в 1928р., А в ію-ле 1932р. це чис-ло збіль-ли-чи-лось ще в двоє.

Ус-Пех на-цис-тов на сен-тябрь-ських ви-бо-рах 1930 р ук-ре-п-льон-ний ре-гио-наль-ни-ми ви-бо-ра-ми в 1931р ., вка-зи-ва-ло на мож-ли-ність під-держ-ки ес-ли Гіт-ле-ра при-мут в серь-ез-ву по-лі-ти-че-ську иг-ру. Уг-ро-за на-сі-лія СА вка-зи-ва-ла на мож-ли-ву ре-во-лю-цію, ес-ли Гіт-лер бу-дет ос-тав-льон в сто-ро -не. 14 Фю-ре-ре дуже лов-ко иг-ра на цьому, уве-рен-но сле-дуючи до на-ме-чен-ної це-чи - вла-сти над Гер-ма-ні-їй.

У 1932р. пред-стоячи-ви-бо-ри рейхс-пре-зи-ден-та. У Лютий-ра-ле то-го ж го-да фон Гін-ден-бург ви-дві-гал-ся на пост пре зи ден-та на но-вий термін. Фю-РЕР, же-гавкаючи за-нять цей пост, все ж ко-ле-бал-ся. «Я знаю, що при-ду до вла-сті - го-во-рил він Фран-ку. - Я ві-жу се-бе канц-ле-ром і ста-ну ім. Але не пре зи ден-те; я знаю, що ні-ко-ли їм не ста-ну ». 15 Од-на-ко в ви-бо-рах Гіт-лер при-понял дуже ак-тив-ве навчаючи-стіе, ис-поль-чаплі їх як про-бу сво-їх сил і са-мо-рек-ла -му.

Бла-го-да-ря Гіт-ле-ру, на-ци-ст-ська пар-ку в хо-де цієї через бі-ра-тель-ний когось па-ванні збіль-ли-чи-ла чис -ло го-ло-сов, по-дан-них за неї - до 11 мил-ліо-нів, т. е. до 30% об-ще-го чис-ла го-ло-сов при ре-корд-ном чис-ле навчаючи-ст-во-вав-ших в ви-бо-ре. Од-на-ко, це чис-ло все та-ки б-ло на сім мил-ліо-нів мен-ше, ніж чис-ло го-ло-сов, по-дан-них за фон Гін-ден-бур -га, ко-то-рий по-лу-чіл 46,6%. Чис-ло го-ло-сов, по-дан-них за фон Гін-ден-бур-га, під-дер-жан-но-го со-ци-ал-де-мо-кра-та-ми, проф -з-юз-ни-ми і ка-то-ли-че-ської цін-три-ст-ської пар-тії б-ла, од-на-ко, на 200000 мен-ше тре-буї-мо-го аб-со-лют-но-го біль-шин-ст-ва. 16

Був на-зна-чен вто-рій тур го-ло-со-ва-ня. Гіт-лер ак-тив-но взяв-ся за про-ве-де-ня но-вої з-бі-ра-тель-ний когось па-ванні. Гін-ден-бург по-бе-дил на ви-бо-рах з дос-та-точ-ним біль-шин-ст-вом, але ос-нов-ної сен-са-ци-їй був ус-Пех на -ціс-тов, ко-то-які бо-леї, ніж в 2 рази збіль-ли-чи-чи чис-ло го-ло-сов, по-дан-них за них по срав-ні-нию з 1930р. Але, чи не-смот-ря на це, Гіт-лер про-иг-ра ви-бо-ри, влада по-ка ще ус-коли через-ла від не го.

Як і тер-пев ФІА-ско на пре зи дент-ських ви-бо-рах, Гіт-лер зро-лал ставши-ку на ви-бо-ри в зем-лях і в рейхс-тег. З ще біль-ший сі-лій був рас-кру-чен ма-хо-вик аги-та-ції і про-па-ган-ди: пре-ж-де все-го на-са-ж-дав-ся об-раз вла-сти сі-ли, ді-на-Міз-ма і мо-ло-до-сті - Ні-пре-клон-ний шлях до три-розум-фу, бу-ду-ще-му, ко-то-рої за-ше-ва-но ве-рій в фю-ре-ра. 17

До ле-ту 1932р. гіт-ле-рів-ське дві-же-ня раз-ві-ва-лось і рос-ло все стре-ми-тель-неї. Гіт-лер сто-ял то-гда у гла-ве мас-со-во-го дві-же-ня, на-вва-ти-вав-ше-го-ся вже око-ло мил-ліо-на уча- ст-ні-ков і поч-ти пів-мил-ліо-на Штур-мо-ви-ков (не всі з них б-ли чле-на-ми пар-тії). 18

31 ію-ня 1932р. со-стоячи-лись ви-бо-ри в рейхс-тег. Ко-ли їх ре-зуль-та-ти б-ли об'єк-яв-ле-ни, ста-ло яс-но, що на-цис-ти ті-перь - са-травня біль-Шая пар-ку в Гер ма-ванні. НСДАП по-лу-чи-ла 230 місць в рейхс-та-ге, од-на-ко на-цис-ти ж-ла-ли ще біль-ше-го ко-ли-че-ст-ва го-ло -сов і місць в рейхс-та-ге. 19

Фю-РЕР, як ли-дер са-мій біль-шою пар-тії в рейхс-та-ге, по-тре-бо-вал для се-бе ме-сто канц-ле-ра, пред-по-чи- тая «все або ні-чо-го». 20 В про-чих чер-тах по-дру-ря-лась ис-то-рія вже мавши-Шая ме-сто в про-цес-се ви-дві-же-ня Гіт-ле-ра до вла-сті над НСДАП, але ті-перь де-ло про-ис-хо-ді-ло в мас-шта-бах все-го го-жа-ст-ва. Все так-же Гіт-лдер тре-бо-вал, на-зграї-вал і шан-та-жи-ро-вал всіх.

Од-на-ко, пре-зи-дент фон Гін-ден-бург і рейхс-канц-лер фон Па-пен від-ка-за-лись то-гда удов-ле-тво-рять пре-тен-зії Гіт -ле-ра, перед-ло-живий йому пост ві-це-канц-ле-ра. 21 Фю-РЕР був збий-шен, від-ка-зал-ся від це-го пред-ло-же-ня. Він був по-сором-льон, але від борь-б за владу від-ка-зи-вать-ся не з-бі-ра-ся.

Всі ці усі-лія дос-тиг-ли куль-мі-на-ції на пер-вом пів-ном за-се-да-ванні рейхс-та-га, по-сле ви-бо-рів 12 сен-тяб- ря одна тисяча дев'ятсот тридцять дві го-да. У кон-це біс-по-ря-доч-но-го і бур-но-го за-се-да-ня, на-цис-ти про-го-ло-со-ва-ли за пред-ло- ж-ня про НЕ-до-ве-рії пра-ви-тель-ст-ву, до то рої про-йшло біль-шин-ст-вом в 512 про-тив 42 го-ло-сов за фон Па -пе-на. Канц-лер на-ніс від-вет-ний удар, ог-ла-сів указ про рос-пус-ке рейхс-та-га по-сле ме-неї, ніж од-но-го дня пра-цю-ти. На-цис-ти б-ли по-ставши-ле-ни пе-ред НЕ-про-хо-ді-мо-стю в-во-дить пя-ту з-бі-ра-тель-ву когось па- нію в ті-че-ня го-да. І хо-тя під-держ-ка НСДАП сни-жа-ет-ся до 33,1%, од-на-ко на-цис-ти ос-та-ють-ся силь-ней-шей пар-ти-їй в рейхс-та-ге зі 197 міс-та-ми. 22

У ре-зуль-та-ті оче-ред-но-го пра-ви-тель-ст-вен-но-го кри-зи-са, в де-каб-ре 1932р, канц-ле-ром став ге Ні-ра фон Шлейхер, ко-то-рий пред-ло-жив на-ціо-нал-со-Циа-ли-сту Гре-го-ру Штрас-се-ру пост ві-це-канц-ле-ра і пре-мьер-ми-ні-ст-ра Прус-сі.Шлейхер на-де-ял-ся тим са-мим переконатися-дить Гіт-ле-ра, що вхо-ж-де-ня в його (Шлейх-ра) пра-ви-тель ст у співай-дет на поль -зу на-цис-там. Од-на-ко, по-ло-жи-тель-них ре-зуль-та-тов це не при-ніс-ло. За-то Гіт-лер по-лу-чіл мож-ли-ність через ба-вить-ся від Штрас-се-ра, про-ві-нив його в пре-да-тель-ст-ве. 23

За-ло-же-ня Шлейх-ра в рейхс-та-ге не був-ро ін-ним, його пра-ви-тель ст у дер-жа-лось у вла-сти глав-ним об-ра- зом бла-го-да-ря рейхс-ве-ру.

Ме-ж-ду тим, 4 ян-ва-ря 1933р. фон Па-пен і Гіт-лер уст-рої-ли тай-ні пе-ре-го-во-ри за спи-ною Шлейх-ра. На них фю-РЕР по преж-ні-му на-зграї-вал на канц-лер-ст-ве, але спів-гла-сил-ся виття-ти в коа-ли-цію з Па-пе-ном. 24 Шлейхер був воз-му-щен цим за-го-во-ром і по-тре-бо-вал рас-пус-тить рейхс-тег. Гін-ден-бург від-ка-зал-ся ви-пол-нять його тре-бо-ва-ня, по-сле че-го канц-лер по-дав у від-ставши-ку. 25 Па-пен в со-ве-ща-ні-ях з Гін-ден-бур-гом на-зграї-вал на ідеї ство-да-ня бло-ка кон-сер-ва-тив-них сил і перед- ла-гаю на-зна-чить Гіт-ле-ра канц-ле-ром, по-ка по-лі-ти-ка бу-дет оп-ре-де-лять-ся їм - Па-пе-ном. 26

30 ян-ва-ря 1933р. Адольф Гіт-лер був на-зна-чен рейхс-канц-ле-ром Гер-ма-ванні. У цей день Геб-бельси від-ме-тил в сво-ем ден-ні-ке: «Це поч-ти як сон, як оповідь-ка. Ро-дил-ся но-вий рейх! 14 років пра-цю-ти увен-ча-лись ус-пе-хом. Ні-німець-кая ре-во-лю-ція на-ча-лась! »25

Кро-ме Гіт-ле-ра лише 2 з 11 чле-нів ка-бі-ні-та мі-ні-ст-рів б-ли на-цис-та-ми і обидва за-ні-ма-ли дос- та точ-но важ-ні по-сти :: Фрік-ми-ні-ст-ра внут-рен-них справ Прус-сі. Фон Па-пен був на-зна-чен ві-це-канц-ле-ром рей-ха і по-лу-чіл пра-во при-сут-ст-во-вать при док-ла-дах канц-ле- ра пре зи ден-ту. Він вва-тал, що був до-ве-рен-ним чи-цом пре зи ден-та і міг сдер-жи-вать Гіт-ле-ра, по-це-му імен-но Па-пен не- сет від-вет-ст-вен-ність за од-ну з най-бо-леї тя-же-лих оши-пліч по-лі-ти-че-ської ис-то-рії XX в.

Гіт-лер же вва-тал, що ко-ли він ста-ні канц-ле-ром, ні-ка-кі ог-ра-ні-чо-ня, пре-ду-смот-рен-ні для не-го па-пе-ном, що не удер-жать його від «при-да-ня го-жа-ст-ву тієї опо-ри, ко-то-рую ми вва-та-ем нуж-ний» 29 Гіт- ле-ру по-на-до-бі-лось ме-неї 2 ме-ся-ців, що-б про-де-мон-ст-ри-ро-вать це.

Ко-неп-но, пост рейхс-канц-ле-ро ни так-вал Гіт-ле-ру ав-то-ма-ти-че-скі аб-со-лют-чої вла-сти над Гер-ма-ні -ів, як і пост пер-по-го пред-се-да-ті-ля в НСДАП без пе-дос-тав-вав ав-то-ма-ти-че-скі без-гра-нич-ної вла сти в пар-тії. І ес-ли дру-гу він до то-му ча-ме-ні вже при-про-рел, то за пер-шу ще перед-стоячи-ло по-бо-роть-ся. На сту-пив пе-ри-од са-мій жес-то-кою по-лі-ти-че-ської борь-б, до то рую ко-ли-ли-бо вів Адольф Гіт-лер. 30

2. Рас-ши-ре-ня вла-сти Гіт-ле-ра в Гер-ма-ванні.

Прей-дя до вла-сті 30 ян-ва-ря 1933р. А. Гіт-лер на-чал будів-ить своє го-жа-ст-во, ко-то-рої б-ло про-пі-та-а й про-ник-ну-то на-ци-ст -ской идео-ло-гі-їй.

Ідео-ло-гія б-ла тим це-мен-том, до то рий скре-пив і НСДАП, і по-про-ще всіх сто-рон-ні-ков Гіт-ле-ра. Сущ-ність фа-ши-ст-ської идео-ло-гии за-клю-че-на в ги-пер-тро-фи-ро-ван-ном ін-Стінка-ті вла-сти. Ос-нов-ни-ми по-сту-ла-та-ми на-ци-ст-ської идео-ло-гии б-ли ан-ти-се-ми-тизм, ан-ти-де-мо-кра -тізм і фю-РЕР-прин-цип, ан-ти-мар-ксізм, ра-СИЗМ, на-ціо-на-лизм і шо ві нізм, 32 а ін-ст-ру-мен-та-ми по-лі-ти-ки і идео-ло-гии НСДАП б-ли тер-рор і про-па-ган-да. 33

Спе-ци-фіч-ним при фа-ши-ст-ської про-па-ган-де яв-ля-ет-ся ис-поль-зо-ва-ня прихованої-то-го за-вуа-ли-ро -Вань-но-го і небез-но-го кричу-жия про-тив тих, хто не під-чи-ня-ет-ся її вчених-нию. І поз-же мас-со-ше убий-ст-во як ві-нов-них, так і не-ві-нів-них. Тер-рор ж - це здійсню-ще ст в-ле-ня внут-рен-ні-го за-ко-на дві-же-ня; його глав-ная мета - за без-пе-чить сі-лам при-ро-ди або ис-то-рії сво-бо-ду в сере-де че-ло-ве-че-ст-ва. Імен-но дві-же-ня від-бі-ра-ет вра-гов че-ло-ве-че-ст-ва про-тив ко-то-яких НЕ-про-хо-дим тер-рор. Він, як ис-пол-ні-тель за-ко-на дві-же-ня, унич-то пані-ет ін-ді-ві-дов в ім'я ро-да, при-но-сит в жерт-ву ча-си у бла-го це-ло-го. 34

Вол-на тер-ро-ра долж-на б-ла ство-дати в стра-ні ат-мо-сфе-ру па-ні-ки, па-ра-чи-ри-ти про-тив-ні-ков на-циз-ма. Пер-во-на-чат ко-но ос-но-ву ап-па-ра-та тер-ро-ра со-ставши-ля-ли СА, але по-сле «но-чі довжин-них но-лень» їх зна-че-ня в ие-Рар-ХІІ на-ци-ст-ських ор-га-ні-за-цій упа-ло. Глав-ним ін-ст-ру-мен-том уже го-жа-ст-вен-но-го тер-ро-ра ста-ли від-бор-ні бій-ці СС. Ба-жи-лись конц-ла-ге-ря, пре-вра-щав-шие-ся по-сте-пен-но в не-од-ем-ле-мую частина на-ци-ст-ско-го ре -жі-ма. З 30 ян-ва-ря на про-тя-же-ванні НЕ-скільки-ких ме-ся-ців Гер-ма-ня на-хо-ді-лась у вла-сти тер-ро-ра, ха-рак -тер ко-то-ро-го у мно-гом від-ли-чал-ся від сис-те-ма-ти-че-ських, але оди-нич-них актів-тов на-сі-лія, перед- при-ні-травні-мих СС в даль-ней-шем. За сво-їй при-ро-де він на-по-ми-нал вибух не-на-вис-ти і зло-б. 35

Сис-ті-ма кро-ва-по-го тер-ро-ра на-кла-ди-ва-ла ре-Шаю-щий від-пе-ча-ток на все життя стра-ни, на всю про-ще -ст-вен-ву ат-мо-сфе-ру. Всім би-ло з-вест-но, сто лю-бая ан-ти-пра-ви-тель-ст-вен-ва діяль-тель-ність бу-дет ка-рать-ся жес-то-ко і без- по-щад-но.

Вме-сте з тер-ро-ром на бла-го на-циз-ма пра-цю-та-ла про-па-ган-да, воз-дей-ст-во-вав-Шая на чув-ст-ва лю-дей мак-си-маль-ний про-сто-тій. У ній брехні-с- воз-ве-де-на в сис-те-му. Чим біль-ше брехня, тим біль-ше їй ве-рят: - це ци-нич-ве за-яв-ле-ня Гіт-ле-ра ліг-ло в ос-но-ву на-ци-ст- ської про-па-ган-ди. 36

Цен-тром про-па-ган-ди був культ Гіт-ле-ра, упор-но на-са-ж-дае-мий че-рез середовищ ст ва мас-со-вої інфор-фор-ма-ції . Фю-РЕР з-бра-жав-ся, фа-на-ти-ком ідей на-ціо-нал-со-Циа-ліз-ма м ас-ке-те з од-но-ро-ни, і са -мим «муд-ким із всіх лю-дей на пла-ні-ті» - з дру-гой. 37 «Міф Гіт-ле-ра» ство-да-вал-ся го-да-ми, а сек-рет його вла-ст-но-го мож-дей-ст вія за-клю-чал-ся в з -Че-та-ванні ис-кро-ен-ної ве-ри на-ро-да з з-щрён-ної про-ра-бот-кою про ще ст вен але го мені-ня. Для мно-гих імен-но в фі-гу-ре Гіт-ле-ра по-пло-вав-ся сим-вол на-циз-ма і борь-б з біль-ше-виз-мом, їв-рея- ми і за-ше-ва-ня «жит-нен-но-го про-країн-ст-ва». «Міф Гіт-ле-ра» за-ме-понял ре-ли-ги-оз-ну по-кло-ні-ня - в ньому тос-ка по Міс-сі, при-ні-травня-щем про-лик по-ж-дя.

Ство-да-ня Гіт-ле-ром в 1933 го-ду мі-ні-стер-ст-ва на-род-но-го про-све-ще-ня і про-па-ган-ди, ко-то -рое воз-гла-вил Й. Геб-бельси, з са-мо-го на-ча-ла б-ло на-прав-ле-но на кон-троль про ще ст вен але го ство -на-ня.

«На-ша за-да-ча, - го-во-рил Геб-бельси, - за-клю-ча ет ся в тому, що-б упор-но пра-цю-ва-ти з людь-ми до тих пір по-ка вони не ка-пі-ту-ли-ру-ють пе-ред на-ми, по-ка вони не ус-во-ят на-ши поглядом-ди, по-ка вони не толь до ви-ну-ж-де-ни бу-дуть по-нять то, що про-ис-хо-дить в Гер-ма-ванні се-го-дня, а й смо-гут це при-ти. 38

Ак-ті-ві-зи-ю пра-цю-ту сере-ді на-се-ле-ня, на-ча-ту ще до 1933 го-да, на-цис-ти ство-да-ли мно-го -чіс-льон-ний об'єк-е-ді-ні-ня і ор-га-ні-за-ції, бу-до-валь-но про-ні-зи-ваю щие все сфе-ри об-ще- ст-вен-но му житті-ні стра-ни. Вони чи-бо під-чи-ня-ли, чи-бо унич-то пані-ли ран-неї су ще ст-во-вав-шие про-фе-сио-наль-ні та доб-ро воль-ні об'єк-е-ді-ні-ня в об-лас-ти спор-та, бла-го-тво-ри-тель але сті ис-кус-ст-ва і об-ра-зо-ва -ня

Бла-го-да-ря со-ча-мен-ної тех-ні-ке фю-РЕР був по шу-ти-не віз-де-сущ: його чи-цо смот-ре-ло з ка-ж-до -го рек-лам-но-го щі-та, зі стін уч-ре-ж-де-ний, з кад-рів ки-но-з'їм-ки, його го-лос зву-чал на ра-діо, до -то-рої долж-ни б-ли слу-шать все.

Вся про-па-ган-ді-ст-ська про-грам-ма б-ла все-це-ло по-свя-ще-на по-пло-щі-нию в життя «ідеї», що не-від-де -Чи-мій від «по-чи фю-ре-ра». Про-же-ст-в-ле-ня Гіт-ле-ра і еф-ФЕК-тив-ве його пре-вра-ще-ня з по-мо-гою про-па-ган-ди в по-ж- дя з не-мис-ли-ми-ми дос-то-ін-ст-ва-ми, по-пло-щі-ня іс-то-ри-че-ської «міс-ці» со-ставши-ля чи один і важ-ней-ших еле-мен-тов в струк-ту-ре вла-сти Третє-го рей-ха.

Прей-дя до вла-сті в ян-ва-ре +1993 го-да, опи-ра-Ясь на тер-рор і про-па-ган-ду Гіт-лер раз-вер-нул борь-бу за аб-со -лют-ву владу в стра-ні. Са-ми-ми небез-ни-ми вра-га-ми фа-ши-стов все-гда б-ли ле-ші сі-ли, тобто кому-му-ні-сти, з-ци-ал-де -МО-кра-ти, проф-сою-зи. Кон-ку-рен-та-ми в струк-ту-ре в струк-ту-ре вла-сти яви-лись бур-жу-аз-ні пар-тії і ге-ні-ра-чи-тет. Ес-ли дру-гу груп-пу ока через-лось мож-ли-вим під-чи-нить, то пер-шу - лише унич-то-жити або за-гнати в під-по-льє. 39

Про-по-ка-ци-їй з під-жо-гом рейхс-та-га 27 Лютого-ра-ля 1933 го-да на-цис-ти раз-вя-за-ли се-бе ру-ки в про -ве-де-ванні тер-ро-ра про-тив когось му-ні-стов. На-ча-лись їх мас-со-ші арі-сти. Як і сле ви-бо-рів в рейхс-тег 5 мар-та 1933 го-да на-цис-там все ще по преж-ні-му ме-ша-ли кому-му-ні-сти. Ман-да-ти по-слід-них б-ли ан-ну-ли-ро-ва-ни. Арі-сти, пит-ки і убий-ст-ва по-лі-ти-че-ських оп-по-нен-тів, в-во-дів-ших-ся сі-ла-ми СА в тюрь-мах і ла-ге-рях ста-ли нор-мій. 40 Все де-пу-та-ти - кому-му-ні-сти б-ли в за-клю-че-ванні або уби-ти, а КПГ б-ла ви-ну-ж-де-на уй- ти в під-по-льє, хо-тя не один за-кон фор-маль-але не за-пре-вав когось му-ні-сти-че-ську пар-тію.

З-ци-ал-де-мо-кра-ти і проф-сою-зи в ті-че-ванні пер-вих НЕ-дель Гіт-ле-рів-ської вла-сти ста-ра-лись дей-ст- по-вать з осо-бій ос-то-пик-но-стю, що-б з-бе-жати в-во-ка-цій, так-же за-ве-ряя Гіт-ле-ра в сво-їй ло-яль-но-сті. 41 Од-на-ко все це ока через-лось біс-по-лез-ним.

Проф-сою-зи від-ме-жі-ва-лися від СДПН і зая-ви-ли про го-тов-но-сті ло-яль-но пра-цю-ва-ти з но-вим пра-ви-Тель ст-вом. 42 Од-на-ко і вони б-ли рас-пу-щен-ни 2 травня 1933 го-да. Зда-вання мно-гих проф-сою-поклик б-ли раз-грім-ле-ни Штур-мо-ви-ка-ми, а ру-ко-во-ді-ті-ли ки-ше-ни в конц -ла-ге-ря.

10 травня на-цис-ти вме-сто проф-сою-поклик уч-ре-ді-ли «Тру-до-вий фронт», об'єк-е-ді-нив-ший в зо-за-тель-ном по- ряд-ке всіх ньому-ців. Все це б-ло свя-за-но з тим, що для осу ще ст-в-ле-ня пла-нів мі-ро-во-го гос-під-ства Гіт-ле-ру нуж-на ба -ла Гер-ма-ня, в ко-то-рій всі верстви про ще ст-ва пра-цю-та-лі б під ру-ко-во-дством фю-ре-ра над осу ще ст -По-ле-ні-ем цих пла-нів.

Як і це-му він пи-тал-ся, як від-ме-ча-ет Е Са-мій-лов, «ус-та-а-вить при-ну-ді-тель-ний клас-со-вий світ ». 43

З-ци-ал-де-мо-кра-ти чого скаю пар-ку Гер-ма-ванні ос-та-ва-лась на ле-галь-ном по-ло-же-ванні НЕ-як-ко доль-ше, але 22 ію-ня 1933 го-да СДПН так-же б-ла за-пре-ще-на, і її иму ще ст-під кон-фі-ско-ва-но, як ор- га-ні-за-ції вра-ж-деб-ної НЕ-німець-ко-му го-жа-ст-ву і його на-ро-ду. 44 От-де-ле-ня пар-тії б-ли за-кри-ти, мно-Гії ру-ко-во-ді-ті-ви-ну-ж-де-ни б-ли їм-МіГ ри-ро-вать, ак-ті-ві-сти пар-тії б-ли арі-сто-ва-ни.

Ос-таль-ні пар-тії то-же ис-пи-ти-ва-ли силь-ное давши-ле-ня сто-ро-ни ре-жи-ма. Як і пит-ки на-ціо-на-ли-сти-че-ських пар-тий і «Сталь-но-го шле-ма» удер-жати-ся на рів-ні парт-нё-рів НСДАП НЕ увен- ча-лись ус-пе-хом. Коли ж їх рілі ли-бе-раль-ні пар-тії в кон-це ію-ня то-же са-мо-уст-ра-ні-лись. Ка-то-ли-че-ські пар-тії - по-слід-ня ав-то-ном-ні про-ра-зо-ва-ня са-мо-уст-ра-ні-лись в ію-ле 1933 го-да. 45 14 ію-ля 1933 го-да НСДАП за-вер-ши-ла про-процес мо-но-по-лі-за-ції по-лі-ти-че-ської влада пу-тем при-ня-ку « за-ко-на про-тив об-ра-зо-ва-ня но-вих пар-тий », ко-то-рий гла-сил:

«1. У Гер-ма-ванні су ще ст-ву-ет в ка-че-ст-ве єдиний-ст-вен-ної

по-лі-ти-че-ської пар-тії НСДАП ...

2. Ес-ли кто-ли-бо бу-дет при-ні-мати ме-ри до під-дер-жа-нию

ор-га-ні-за-ци-он-струк-ту-ри ка-кой-ли-бо дру-гой по-лі-ти-че-ської

пар-тії або до ство-да-нию но-вої по-лі-ти-че-ської пар-тії, той

під-верг-ні-ся на-ка-за-нию - змі-ри-тель-ним до-мом до 3-х

років ... »46

Це перед-ло-же-ня голок-но-ри-ро-ва-ло не ли-ко кон-сти-ту-цію, а й сам через-ви-чай-ний за-кон, по-скільки-ку чи-ша-ло рейхс-тег вла-сти, чи-к-ві-ді-ю пар-ла-мент-ську сис-те-му.Те-пер ні-ка-кая ор-га-ні-зо-ван-ва оп-по-зи-ція не міг-ла бро-сить ви-поклик ав-то-ри-ті-ту Гіт-ле-ра . 47

До се-ре-ді-ні 1933 го-да б-ла за-кон-че-на «пе-ре-да-ча вла-сти» Гіт-ле-ру. Це б-ло зро-ла-но твер-то-ко і на-силь-но, од-на-ко про-тес-тів би-ло НЕ мно-го, та й ті весь-ма сла-бие. Всі усі-лія Гіт-ле-ра і НСДАП б-ли на-прав-ле-ни на дос-ти-ж-ня кон-тро-ля над про ще ст-вом.

Будуючи своє го-жа-ст-во, фю-РЕР при-дер-жи-вал-ся ка-ко-го-то оп-ре-де-льон-но-го курей-са в еко-но- мі-че-ської і со-ци-аль-ної по-лі-ти-ці, ні че-го су ще ст вен але го в них не через ме-нив. Чи не пи-тал-ся Гіт-лер ре-фор-ми-ро-вать і за-ко-но-да-тель-но-пра-во-ву сис-те-му, поль-зу-Ясь нею в сло -Живий-шем-ся ві-де. В хо-де «за-хва-та вла-сти» на-цис-ти не про-во-ді-ли унич-то-же-ня або за-ме-ни су ще ст-во-вав- ших форм прав-ле-ня.

Ба-зи-ру-Ясь на ста-яких ос-но-вах, Гіт-лер ви-дві-нул лише но-ву ідею, идео-ло-гі чого скую обо-лоч-ку цих ос-нов, по-все-ме-ст-но про-по-ві-дуючи її: бе-дую-ний гер-ман-ської на-ції при-зва-ни б-ли забезпе-пе-чить не по-лі-ти -Че-ські, еко-но-мі-че-ські і со-ци-аль-ні пре-про-ра-зо-ва-ня в стра-ні, а за-ше-ва-ня до-пів ні-тель-но-го жит-нен-но-го про-країн-ст-ва, ко-то-раю ста-ні т мож-ли-ний як толь-ко у Гер-ма-ванні співаючи-віть- ся дос-та-точ-ва для це-го міць. 48 Так впер-ші в усі-ус-ли-ша-ня Гіт-лер зая-вив про сво-їх так-ле-ко йду щих пла-нах, на-прав-лен-них на за-ше-ва ня мі-ра.

У цей пе-ри-од фю-РЕР дуже ак-тив-но со-праця-ні-чал з про-мис-льон-ни-ми маг-на-та-ми і рейхс-ве-ром. Осо-бо Гіт-лер за-иг-ри-вал з ге-ні-ра-чи-ті-те, по-сто-ян-но йдучи йому на вус-туп-ки, так як імен-но на ар- мию фю-РЕР де-лал ставши-ку в сво-їх так-ле-ко йду щих зовн-ні-за-ли-ти-че-ських пла-нах.

Як і сле ре-ши-тель-ний рас-пра-вої над вер-ХУШ-кою СА 30 ію-ня 1934 го-да, Гіт-лер по-понял, що ус-за-ко-іл ар-мию і кон-сер-ва-тив-ні крутий Гер-ма-ванні, ук-ре-пив при цьому вікон-ча-тель-но свою владу в пар-тії.

2 ав-гу-ста 1934 го-да по-сле смер-ти пре зи ден-та Гін-ден-бур-га, ка-бі-ні Гіт-ле-ра, ге-ні-ра-чи- тет і кон-сер-ва-то-ри при-ня-ли за-кон про об'єк-е-ді-ні-ванні по-стов рейхс-пре-зи-ден-та і рейхс-канц-ле-ра. 49 «В сі-лу це-го, ус-та-нов-лен-ні досі пів-но-мо-чия пре зи ден-та, - пі-сал за-кон, - пе- ре-хо-дять до по-ж-дю (фю-ре-ру) і канц-ле-ру Адол-фу Гіт-ле-ру. Він на-зна-ча-ет сво-його за-міс-ті-ті-ля ». 50

До то-му ж Гіт-лер був на-зна-чен глав-но-ко-ман-дую-щим воо-ру-дружин-ни-ми сі-ла-ми. При-ся-га ар-ми Академії фю-ре-ру, під-чи-ні-ня воо-ру-дружин-них сил фа-шиз-му б-ло осу ще ст-в-ле-но мас- штаб-но, б-ст-ро і на-дёж-но, 51, що б-ло дуже важ-но на пу-ти аб-со-лют-чої вла-сти в стра-ні. Гіт-лер, вже яв-Ляв-шей-ся ли-де-ром єдиний-ст-вен-ної пар-тії в стра-ні, а так-же гла-вої пра-ви-тель-ст-ва, уст ра-нив ін-сти-тут ​​пре зи дент ст ва, за-понял уні-каль-ну по-ло-же-ня НЕ-ог-ра-ні-чен-но-го мо-нар -ха і вже то-гда рас-по-ла-гал вла-стю над усім про ще ст-вом. Так, по-сте-пен-но на-чал-ся про-процес, в хо-де ко-то-ро-го »Гер-ма-ня з од-но-пар-тий-но-го го-су -дар ст ва пре-вра-ти-лось в дик-та-тор-ське », - як спра-вед-ли-во від-ме-тил А Бул-лок. 52

У по-лі-ти-че-ської, пра-ви-тель-ст-вен-ної сфе-рі йшла по-сте-пен-ва сме-на бю-ро-кра-ті-че-ських струк-тур го-жа-ст-ва дес-по-ти-че-ської дик-та-тор-ської вла-стю фю-ре-ра, ко-то-раю під-ри-ва-ла і раз-ру -ша-ла зви-ву мо-дель пра-ви-тель-ст-ва і ад-мі-ні-ст-ра-ції.

Ка-бі-ні мі-ні-ст-рів з-бі-ра-ся все ре-же: ес-ли в 1933 го-ду він за-се-дав 72 рази, то в 1935 - толь-ко 12 раз , в1937 го-ду - 6, а В1938 со-стоячи-лось його по-слід-неї за-се-да-ня, 53 - це на-гляд-но де-мон-ст-ри-ру-ет вікон- ча-ня кол-лек-тив-но-го прав-ле-ня. Ав-то-ри-тет Гіт-ле-ра не була-ос-по-рим, і ко-ли він вме-ши-вал-ся в про-су-ж-де-ня, його мені-ня при- об-ре-та-ло вага ре-Шаю-ще-го.

Цен-траль-ве пра-ви-тель ст у б-ло раз-дроб-ле-но на го-жа-ст-вен-ні управ-ле-ня, ка-ж-дое з до- то-яких го-то-ві-ло за-ко-но-про-ек-ти са-мо-стоячи-тель-но. Пра-во ут-вер-чекати, чи-бо від-кло-нять за-ко-но-про-ек-ти Гіт-лер ос-та-вил за со-бій. Імен-але не-бю-ро-кра-ті-че-ський стиль фю-РЕР був за-ло-гом все-про-ще-го струк-тур-но-го раз-ру-ше-ня пра-ві тель-ст-ва.

Гіт-лер пред-став-вав се-бе влада ис-лю-чи-тель-но з лич-ної точ-ки зо-ня. Його не було уст-раї-ва-ла лю-бая фор-ма го-жа-ст-вен-но-го ап-па-ра-та і за-кон як та-ко-вий, бо в них він ус-мат-ри-вал ог-ра-ні-чо-ня соб-ст-вен-ної не під-від-чет-но-сті ні-ко-му. 54 Го-жа-ст-во для не-го - не бо-леї, ніж середовищ ст у для дос-ти-ж-ня це-чи - за-ше-ва-ня до-пол-ні тель-но-го жит-нен-но-го про-країн-ст-ва, 55 але так-же не для Гер-ма-ванні, а для се-бе лич-но.

Пар-ку вно-сі-ла свій погляд в фор-ми-ро-ва-ня по-лі-ти-ки. Дуа-лизм пар-тії та го-жа-ст-ва, - ко-ли і в пар-тий-ном, і в го-жа-ст-вен-них ап-па-ра-тах су ще ст-во-ва-ли ор-га-ні-за-ції дуб-ли-гу-щие один дру-га, при-вів до ство-да-нию но-во-го ін-сті ту-тов, ве-ду-щих двой-ву по-лі-ти-ку, в від-но-ше-ванні, як по-лі-ти-ки, так і пар-тії, і ко-то-які б-ли зо-за-ни сво-їм су ще ст-во-ва-ні-ем то-му, що яв-ля-ють-ся пря-ми-ми ис-пол-ні-те-ля -ми по-чи фю-ре-ра. Ор-га-ні-за-ція «Тод», за-ні-мав-Шая-ся управ-ле-ні-ем про ще ст вен ни-ми, пра-цю-чи-ми об'єк е-ді-ні-ня-ми, Гіт-ле-рю-Генде, ог-ром-ний ап-па-рат че-ти-рёх-років-ні-го пла-ні-ро-ва-ня під ру ко-во-дством Ге-рин-га, і у гла-ве всіх - їм-пе-рія СС, під на-ча-лом Гім-ме-ра, з-ставши-ля-ли ог-ром-ву зо-ну вла-сти, під-чи-няв-шую-ся не пара-тії, а толь-ко по-ле фю-ре-ра. 56

Фак-ти-че-скі ДО 1938 го-ду поч-ти пів-но-стю за-вер-ши-лось обо-соб-ле-ня Гіт-ле-ра від тра-ді-ци-он-но го ап-па-ра-та пра-ви-тель-ст-ва і ад-мі-ні-ст-ра-ції.

Під-чи-ня го-жа-ст-во, Гіт-лер по-сте-пен-но по-пра-цю-тил і все про ще ст-во. Ко-неп-но ж ве-ли-ка в цьому роль про-па-ган-ди. Ні-про-хо-ді-ність про-па-ган-ди все-гда дик-ту-ет-ся внеш-ним мі-ром. Іс-тин-ної її це-ллю яв-ля-ет-ся НЕ переконатися-ж-де-ня, а ор-га-ні-за-ція - на-ко-п-ле-ня вла-сти без при -ме-ні-ня усі-лий. 57

Як і сле при-хо-да до вла-сті на-цис-ти свої-ми па-ра-да-ми, смот-ра-ми до-ве-ли іс-кус ст у ві-зу-аль -ної про-па-ган-ди до Ні-мис-ли-мо ви-со-ко-го рівня-ня. Мас-шта-б цих празд-ні-ков б чомусь аж обик-но-вен-ні: в них при-ні-ма-ли навчаючи-стіе сот-ні ти-сяч лю-дей, а за тим все це дуб-ли-ро-ва-лось середовищ ст ва-ми ра-діо і ки-но. 58 Це-ллю ж цих ме-ро-прия-тий б-ло - не зали-та-вити ні оди-но-го че-ло-ве-ка в по-кое, не дати ні-ко-му мож мож-но-сті ук-ло-нить-ся від навчаючи-сті. Іто-го-вим ре-зуль-та-том цієї мас-си-ро-ван-ної про-ра-бот-ки умів яв-ля-лось те, що так-же глу-хо ви-ра-жая НЕ -до-воль-ст-во, біль-шин ст у лю-дей ви-ну-ж-де-ни б-ли при-ні-мати на-ціо-нал-со-Циа-лизм, що не -кую НЕ-з-беж-ність.

Ре-ху ж еко-но-мі-че-ських про-блем Гер-ма-ванні, на мене-нию Гіт-ле-ра, ле-жа-ло в рас-ши-ре-ванні жит-нен -но-го про-країн-ст-ва для її на-ро-да. Як і це-му він ви-дві-гал сле-дую-щие за-да-чи:

1. Воо-ру-дружин-си-ли Гер-ма-ванні долж-ни бути спо-соб-ни вага-ти

по-ен-ні дей-ст вія че-рез 4 го-да.

2. Еко-но-мі-ка Гер-ма-ванні долж-на бути го-то-ва до виття-ні че-рез

4 роки. 59

У пе-ри-од 1936-39 рр. кон-троль над НЕ-німець-ким де-ло-вим мі-ром був рас-ши-рен і за-кре-п-льон "че-ти-рёх-років-ним пла-ном». Роль перед-прі-ні-ма-те-лей і ча-ст-но-го ка-пі-та-ла ж-ст-ко кон-тро-ли-ро-ва-лась і б-ла відо-де -на до без-ус-лов-но-му ви-пол-ні-нию еко-но-мі-че-ської про-грам-ми на-цис-тов. У ко-неп-ном ито-ге про-мис-льон-ні-ки і бан-ки-ри ока через-лись на по-ло-же-ванні го-жа-ст-вен-них слу жа-ють. 60

Гіт-лер пів-но-стю під-чи-Ніл се-бе соб-ст-вен-ву пар-тію в 1934 го-ду, а до кон-цу 30-х го-дов він зумів, опи-ра- ясь на тер-рор, про-па-ган-ду, і ор-га-ні-за-цію, під-чи-нить се-бе всі верстви про ще ст-ва в Гер-ма-ванні.

3. Аб-со-лют-ва влада фю-ре-ра над Гер-ма-ні-їй.

Опор-ва, що не ог-ра-ні-чен-ва влада Гіт-ле-ра вікон-ча-тель-но офор-ми-лась до кон-цу 30-х го-дов. Це по-зво-ли-ло йому з 1938 го-да про ра тить все своє вни-ма-ня на зовніш-ню по-лі-ти-ку, пред-став-Ляв-шую-ся йому в ві -де з-че-та-ня ді-пло-ма-ти-че-ської борь-б і по-ен-ної по-лі-ти-ки.

Ще в «Mein Kampf» Гіт-лер від-кри-то про-воз-гла-шал свої зовн-ні-за-ли-ти-че-ські пла-ни. На-цизм і шо ві нізм ста-ли «тео-ре-ти-че-ської ба-зою» куль-ту на-сі-лія і апо-ло-гии виття-ни. 61 Вой-на НЕ-з-беж-на і не-про-хо-ді-ма, він долж-на вагу-тись на ос-но-ве край-ней же-ст-ко-сти. Гіт-лер го-во-рил: «Бу-ду-щая виття-на бу-дет жах-ної кро-ва-вої, жес-то-кою. Я хо-чу виття-ни і все середовищ ст ва для ме-ня хо-ро-ши ... Вой-на бу-дет вага-тись по-мо-йому, виття-на - це я! ». 62 На ба-зе це-го ос-но-ви-ва-лось пра-во «вис-шей арій-ської ра-си» на рас-ши-ре-ня «жит-нен-но-го про-країн -ст-ва »за рахунок зе-мель на Вос-то-ке, т. е. Ріс-сі.

У ран-ній зовн-ній по-лі-ти-ці Гіт-ле-ра, спе-ци-фі-че-скі на-ци-ст-ської по на-прав-ле-нию, не бу-ло прак -ти-че-скі ні че-го кричи-ги-наль-но-го. Вона не б-ла сра-зу ж настільки аг-рес-сів-на, що не-же-ли в тео-рії. Гіт-лер був спо-со-бен по-чув-ст-во-вать сла-бої ме-сто оп-по-нен-та і пе-ре-вага-ти ді-пло-ма-ти-че-ські від-но-ше-ня на со-вер-шен-но но-вий уро-вень при по-мо-щі рез-ко-го рив-ка впе-Рьод. Це б-ло вже за-ме-че-но в ус-ло-ві-ях, з-в-во-ж-дае-мих ви-хо-дом Гер-ма-ванні з Лі-ги На-цій в ок-тяб-ре +1933 го-да, і в за-клю-че-ванні пак-ту про НЕ-на-па-де-ванні з Поль-шей - в ян-ва-ре 1934. 63

Як і сле раз-гро-ма СА і усі-ле-ванні ру-ко-во-дя-щей ро-ли фю-ре-ра в го-жа-ст-ве, Гіт-лер в по-сле -дую-щие 2 го-да пе-ре-йшов до но-во-му курей-су. Це пре-ж-де все-го се-рія зовн-ні-за-ли-ти-че-ських три-розум-скіфів 1935-1938 го-дов, ко-то-які при-ве-ли до то- му, що Гіт-ле-ра став все біль-ше за-са-си-вать культ по-кло-ні-ня: про нього го-во-ри-ли і пі-са-ли, як про ве-ли -Ком стра-ті-ге, глав-ном спе-Циа-ли-сте по по-ен-ної тех-ні-ке і ді-пло-ма-ти-че-ському ге-ванні. 64 В цей пе-ри-од обо-соб-льон-ність Гіт-ле-ра, його уве-рен-ність в соб-ст-вен-ном ве-ли-ності і не-по-гре-ши-мо -сті, зна-чи-тель-но мож-рос-ла. Він ста-но-вить-ся все бо-леї НЕ-тер-пім до ма-лей-шей кри-ти-ці, ок-ру-живий се-бе кру-гом льсти-вих лю-дей, він все біль -ше ті-рял кон-такт з ре-аль-но-стю, як вва-та-ет пси-хо-лог Е. Фромм. 65

Вся ді-пло-ма-ти-че-ська діяль-тель-ність Гіт-ле-ра - 1935: пле-біс-цит в Саа-ре і при-сої-ді-ні-ня його до Гер-ма ванні, брі-та-а-гер-ман-ський до-го-злодій про фло-ті (сі-ли гер-ман-ських ВМС ус-та-нав-ли-ва-лись на рів-ні 35% ВМС Брі-та-ванні) - б-ли лише ін-ст-ру-мен-том дос-ти-ж-ня нею-тра-ли-за-ції вер-саль-ських від но-ше-ний, що -б як мож-но б-ст-реї під-го-то-вить ста-ну до виття-ні. Гіт-лер вва-тал сво-їй пер-по-оче-ред-ної за-да-чий пе-ре-воо-ру-жити Гер-ма-ня, по-це-му ви-иг-ри-вал ча-ма.

У «Mein Kampf» він усі-ле-но під-чер-ки-вал важ-ність сою-за з Ве-ли-ко-брі-та-ні-їй, чия сі-ла со-сере-до-та -чи-ва-лась в ко-ло-ні-ях, тор-гов-ли і на мо-ре. Гіт-лер був го-тов зро-лать для це-го прак-ти-че-скі все. 66 В ка-че-ст-ве дру-го-го по-тен-ци-аль-но-го со-юз-ні-ка фю-РЕР рас-гля-ри-вал Іта-лію.

1936 го-ду Гіт-лер ввів виття-ска в Рейн-ську об-ласть, на-ру-шив тим са-мим Лок-карн-ські до-го-во-Рен-но-сті 1925 го-да. 67 Це б-ло по-слід-ним ша-гом в мі-ли-та-ри-за-ції, до то-му ж це б-ло над-ви-чай-но по-пу-ляр-но сере -ді на-се-ле-ня стра-ни.

До кон-цу то-го ж го-да вісь Бер-лін-Рим (об-ра-зо-вав-Шая-ся ме-ж-ду Гер-ма-ні-їй і Іта-ли-їй в 1934 і 1936 р) За-вер-ши-ла ство-да-ня ан-ти-ко-мин-тер-нів-ско-го пак-та вме-сте з Япо-ні-їй. До то-му ж Гіт-лер дуже ак-тив-но по-мо-гал Фран-ко в гра-ж-дан-ської виття-не в Іс-па-ванні. 68

З це-го вре-ме-ні еко-но-мі-ка, ру-ко-во-ді-травня Ге-рин-гом і «че-ти-рьох-років-ним пла-ном» пе-ре- клю-чи-лась на під-го-тов-ку до виття-ні, де-гавкоту упор на раз-ві-тя по-ен-ної про-мис-льон-но-сті.

Зовн-ні-за-ли-ти-че-ських со-юз Гер-ма-ванні з Брі-та-ні-їй, на ко-то-рий фю-РЕР воз-ла-гал настільки-ко на-дежда в «Mein Kampf», ока-зал-ся з-вер-шен-но не-мож-ли-во ним. Як і це-му Гіт-лер рас-гля-ри-вал Ве-ли-ко-брі-та-нию як вра-ж-деб-ве го-жа-ст-во і був дуже оза-бо- чен цим.

В1937 го-ду Гіт-лер пер-по-оче-ред-ної за-да-чий Гер-ма-ванні на-кликав за-хват Ав-ст-рії і Че-хо-сло-ва-киї. Тре-бо-ва-ня Не-За-мед-ли-тель-но-го ви-пол-ні-ня цих пла-нів ви-зва-ло мож-ра-же-ня сто-ро-ни у ен-но-го мі-ні-ст-ра фон Блом-бер-га і Фрі-ча, ко-ман-дую-ще-го ар-ми-їй. Вони з біль-шою ос-то-пик-но-стю і скеп-ти-циз-мом вос-прі-ня-ли так-ти-ку бліц-кри-га в за-ше-ва-ванні «жиз- нен-но-го про-країн-ст-ва ». Це ста-ло ве-ли-ко-леп-ним пред-ло-гом для глу-бо-кою чи-ст-ки по-ен-них кад-рів і вікон-ча-тель-но-го під-чи -не-ня ге-ні-ра-чи-ті-та. До то-му ж Гіт-лер був мно-гим обя-зан Блом-бер-гу і Фрі-чу і по-це-му стре-мил-ся від них через ба-вить-ся. 69

Фю-РЕР по-ні-малий, що в стра-ні ре-аль-си-лій і уг-ро-зой його вла-сти яв-ля-ет-ся ар-мія і її мощ-ний ру-ко -По-дя-щий з-ставши. Як і це-му ре-Шаю-щим ак-кор-будинок в під-чи-ні-ванні Гер-ма-ванні був про-процес за-ка-ба-ле-ня вер-мах-ту.

Ло-вуш-ку по-ста-ви-ли Ге-ринг і Гім-мер. Про-тив Блом-бер-га ис-поль-зо-ва-ли його ж-нить-бу на дружин щі не ліг-ко-го по-ве-де-ня, по-сте ог-ла-ше -ня це-го мі-ністр пішов в від-ставши-ку.

Гес-та-по сфаль-сі-фі-ци-ро-ва-ло і ис-то-рію про Фрі-че, як го-мо-сек-суа-ли-сте, в ре-зуль-та-ті він то-же ви-ну-ж-ден бал уй-ти. Позд-неї суд ус-та-а-вил, що Фрич став жерт-вой точ-но-го сход-ст-ва. 70

Долж-ність по-ен-но-го мі-ні-ст-ра б-ла уп-розд-ні-на. Вме-сто це-го Гіт-лер сам став глав-но-ко-ман-дую-щим воо-ру-дружин-ни-ми сі-ла-ми, на-зна-чив на-чат ко-ні-кому вір -хов-но-го ко-ман-до-ва-ня вер-мах-ту ге-ні-ра-ла Кей-ті-ля. Ге-рин-гу дос-тал-ся фельд-мар-шаль-ський жезл. Око-ло 60 ге-ні-ра-лов б-ли за-ме-ні-ни м і оп-рав-ле-ни на пен-сю.

Фю-РЕР уб-ра пост по-ен-но-го мі-ні-ст-ра, ко-то-рий сім-по-чи-зи-ро-вал воо-ру-дружин-си-ли, їх роль і ме-сто в струк-ту-ре го-жа-ст-вен-чої вла-сти. Гіт-лер зміг в оче-ред-ної раз за-хва-тить іні-Циа-ти-ву і ус-та-а-вить пів-ней-ший кон-троль, так як пре-ж-де все-го б-ла ви-хо-ло-ще-на ру-ко-во-дя-щая сі-ла ар-ми Академії. Гіт-лер під-чи-Ніл се-бе ге-ні-ра-чи-тет.

Як і сле під-жо-га рейхс-та-га і пут-ча Ре-ма, кри-зіс Блом-бер-га-Фрі-ча був третину-ім вер-сто-вим кам-ньому на пу-ти Гіт -ле-ра до аб-со-лют-чої вла-сти, до то рій він дос-тиг в 1938-39 го-дах.

У цей вре-ма Гіт-лер пів-но-стю з-сере-до-то-чіл-ся на бу-ду-щей виття-ні, до то раю долж-на б-ла стати ре-ши тель-ним ша-гом до по-пло-щі-нию його ідеї і ис-пол-ні-нию ве-ли-кою «міс-ці». В ус-ло-ві-ях під-го-тов-ки до виття-ні рез-ко ус-ко-рил-ся про-процес рас-па-да ра-цио-наль-них струк-тур пра-ві тель-ст-ва і ад-мі-ні-ст-ра-ції на раз-дроб-льон-ні та кон-ку-рі-рую щие ме-ж-ду со-бій агент ст ва, ис-пол-няю-щие по-лю фю-ре-ра. У Лютий-ра-ле тисячу дев'ятсот тридцять вісім го-да з-стоячи-лось по-слід-неї за-се-да-ня ка-бі-ні-та мі-ні-ст-рів.

Екс-пан-ся Гер-ма-ванні в 1938-39 го-дах име-ла раз-лич-ні при-чи-ни: еко-но-мі-че-ське давши-ле-ня, по-ен- ная ло гі ка, идео-ло-гі чого ские уст-рем-ле-ня, - все це ус-ко-ри-ло па-де-ня Єв-ро-пи в безд-ну виття ни. 71

Раз-по-ра-чи-вая фор-сі-ро-ван-ве пе-ре-воо-ру-же-ня, Гіт-лер бо-ял-ся, що іні-Циа-ти-ва мо-же бути ут-ра-шо-на - це і тол-ка-ло його на стре-ми-тель-ні дей-ст-вия. Це б-ло од-ним з мо-ті-ві-рую щих фак-то-рів для екс-пан-сю в Ав-ст-рію в мар-ті тисячі дев'ятсот тридцять вісім го-да і Че-хо-сло-ва -кію - в березні-ті 1939 і уда-ра по Поль-ше в сен-тяб-ре 1939 го-да. В ос-но-ве цих кри-зи-сов ле-жа-ло стрем-ле-ня до дос-ти-ж-нию це-чи - ус-та-нов-ле-ня гер-ман-сько-го прав-ле-ня в цен-траль-ної Єв-ро-пе, мож-ли-ність ви-бі-рать на-прав-ле-ня уда-ра: на за-пад або на вос-ток, але з вчених-те глав-ней-шей за-да-чи - раз-гро-ма біль-ше-виз-ма і за-ше-ва-ня жит-нен-но-го про-країн-ст-ва.

На ок-ку-пі-ро-ван-них тер-ри-то-ри-ях Ав-ст-рії і Че-хо-сло-ва-киї на-цис-ти на-са-ж-да-ли свій ре-жим. Раз-вер-ну-ли свою пра-цю-ту пар-ку і гес-та-по, б-ла по-зоб-нів-ле-на трав-ля «ле-вих», жес-то-кістка про -тів їв-ре-їв. Адже тер-рор це ис-тин-ва сущ-ність на-ци-ст-ско-го ре-жи-ма.

Ме-ж-ду тим ми ше ня-ми для идео-ло-гі чого ской ра-ди-каль-но-сті в кон-це 30-х го-дов б чомусь аж толь-ко їв -реі. Ріс-ли дві-же-ня про-тив ци-ган го-мо-сек-суа-ли-стов, про-сти-ту-ток, по-про-ша-ек, ту-ні-отрута-ців і дру-гих «ра-зі-під-ні-пол-но-цін-них» і чу-ж-дих про ще ст-ву-еле-мен-тов. 72 Вой-на са-ма пре-дос-тав-ля-ла мож-ли-ність і ство-да-ва-ла кон-текст ожес-то-че-ня, в ко-то-ром все це міг- ло при-няти фор-му ге-но-ци-да.

Та й в са-мій Гер-ма-ванні про-ка-ти-лась жес-то-чай-Шая віл-на тер-ро-ра про-тив їв-ре-їв. Сво-його апо-гея ан-ти-се-міт-ський тер-рор дос-тиг у вре-мя «хру-сталь-ний но-чі» - жах-но-го по-гро-ма, про-з -шед-ше-го 9-10 но-яб-ря +1938 го-да. Був зро-лан крок від емо-цио-наль-но-го ан-ти-се-ми-Тіз-ма і пуб-лич-ної жес-то-ко-сти по-гро-мов до прихованої-то-му , під-кон-виття-но-му убий-ст-ву в ла-ге-ре смер-ти. 73

Єв-реї і виття-на з са-мо-го на-ча-ла би-ли спле-ті-ни по-оди-но в ство-на-ванні Гіт-ле-ра. Ві-ну за по-ра-же-ня в Пер-вий мі-ро-вої виття-ні він віз-ла-гал на ев-ре-їв, унич-то-жая їх по-го-лов-но у ча-ма сво-їй виття-ни.

Усі-лія вла-сти Гіт-лер і його сла-ви в 1938-39 го-дах, со-в-во-ж-да-лось три-розум-фа-ми. Він був ні чим не ог-ра-ні-чен, він був Бог.

Як і слід-ст-ві-му раз-ру-ше-ня го-жа-ст-ва, як сис-те-ми прав-ле-ня, ста-ло те, що повинно-ність і по- ло-же-ня фю-ре-ра б чомусь аж через-ві-сі-ми від функ-ціо-ні-ро-ва-ня ре-жи-ма в це-лом. По-лі-ти-че-ська пра-цю-ту б-ла фраг-мен-ти-ро-ва-на. З-збе-ні-ня свя-зей з фю-ре-ром б чомусь аж-про-хо-ді-ми.

Гіт-лер був в цен-тре вла-сти, дві-жу-щей сі-лій до то рій би-ло раз-ру-ху. За 12 років його прав-ле-ня ста-раю Гер-ма-ня і ста-раю Єв-ро-па б-ли раз-ру-ше-ни і по-лі-ти-че-скі, і еко- но-мі-че-скі, і фі-зи-че-скі. 74

За ко-рот-кий термін Гіт-лер зміг зро-лать все, що-б з канц-ле-ра пре-вра-тил-ся в дик-та-то-ра. Фю-РЕР по-середовищ-ст-вом тер-ро-ра і про-па-ган-ди ут-вер-чекав в про ще ст-ве НЕ-про-хо-ді-ність і міць сво-їй вла-сти. Пер-во-на-чат ко-но він уб-рал всіх по-лі-ти-че-ських оп-по-нен-тів: «ле-вих» - сі-лій, «пра-вих» - за-пу -гав.

Як і сле це-го він на-чал по-етап-ве ут-вер-жде-ня в усіх сло-ях про ще ст-ва, і за-вер-шив цей про-процес під-чи-ні -ні-му ар-ми Академії і по-ен-но-го мі-ні-стер-ст-ва.

У ре-зуль-та-ті мож-но го-во-рить про те, що Гіт-лер, прой-дя дли-тель-ний шлях вос-хо-ж-де-ня до аб-со-лют-ної вла-сти, став дик-та-то-ром. У його ру-ках б-ла Скон-цен-три-ро-ва-на вся пів-но-та вла-сти. Фю-РЕР по-сте-пен-но став сим-во-лом і сущ-но-стю на-циз-ма.


За-лю-че-няІс-то-рія при-хо-да фа-ши-ст-ської пар-тії до вла-сті в Гер-ма-ванні - це ис-то-рія воз-ви-ше-ня і пре-вра-ще -ня Гіт-ле-ра в дик-та-то-ра.

Що-б про-ла-дати аб-со-лют-чої вла-стю в мі-ре, до че-му настільки яро-ст-но стре-мил-ся фю-РЕР, йому не-про-хо-ді -МО б-ло до-бити-ся той-який вла-сти в пар-тії і в стра-ні. Ра-ді це-го, але був го-тов сра-жати-ся з лю-б-ми про-тив-ні-ка-ми, і сра-жав-ся. Од-но-го за дру-гим Гіт-лер ви-по-діл з голок-ри сво-їх оп-по-нен-тов в пар-тії, сну-ча-ла ос-но-ва-ті-лей К. Ха-ре-ра і Ф Дрекс-ле-ра, за-тим все-го глав-но-го идео-ло-гі чого ско-го со-пер-ні-ка Г. Штрас-се ра і в за-вер-ше-ня при-ка-зом вбити - Ре-ма.

У ре-зуль-та-ті в се-ре-ді-ні 30-х го-дов Гіт-лер сто-ял у гла-ве НСДАП, був при-знан її єдиний-ст-вен-ним по-ж- дём.

У борь-бе з со-пер-ні-ка-ми по пар-тії Гіт-лер з-вер-шен ст у-вал свої ме-то-ди, ос-но-ван-ні на тер-ро -ре, ко-вар-ст-ве, біс-прин-цип-но-сті. Ка-ж-дий етап внут-ри-пар-тий-ної борь-б прив-но-сил щось но-ше в ор-га-ні-за-цію і ме-то-ди фа-ши-ст -ско-го дві-же-ня, з-вер-шен ст у-вал НСДАП, бла-го-да-ря че-му пар-ку ста-ла го-то-вої фор-мій тер-ро -рі-сти-че-ської го-жа-ст-вен-чої вла-сти.

З 1933 го-да, по-сле при-хо-да до вла-сті, Гіт-лер на-чи-на-ет борь-бу з пре-вра-ще-ня по-ж-дя в фю-ре- ра.

Прей-дя до вла-сті в стра-ні в 1933го-ду, ле-галь-ним пу-тём Гіт-лер фак-ти-че-скі по-лу-чіл її з рук на-ро-да, ко то-рий де-ле-ги-ро-вал йому свою по-лю. Це у мно-гом обу-сло-ві-ло те, що фю-РЕР ус-та-а-вил все-об'єк-ем-лю-щий кон-троль за все-ми сфе-ра-ми жит-ні та го-жа-ст-вом, і по-дав-ляю-щая мас-са на-се-ле-ня свя-то ве-ри-ла в ос-нов-ні це-чи, ус-та- нов-ки фю-ре-ра. Обидві сто-ро-ни слі-ва-ють-ся по-оди-но для дос-ти-ж-ня уні-вер-саль-ний це-чи, до то рій Гіт-лер про-воз-гла -Сила гос-під-ство над усім мі-ром.

Од-на-ко Гіт-ле-ру для це-го нуж-на б-ла аб-со-лют-ва влада в стра-ні. Пер-во-на-чат ко-но фю-РЕР рас-прав-вав-ся з по-лі-ти-че-скі-ми оп-по-нен-та-ми - кому-му-ні-ста-ми , со-ци-ал-де-мо-кра-та-ми, проф-сою-за-ми, ос-таль-ні пар-тії незаба-ре зая-ви-ли про са-мо-рос-пус- ке. Так би-ла ус-та-нов-ле-на од-но-пар-тий-ва сис-те-ма в Гер-ма-ванні. Як і сте-пен-но йшла за-ме-на кол-лек-тив-но-го прав-ле-ня дес-по-тич-ної вла-стю фю-ре-ра.

З по-мо-гою тер-ро-ра і про-па-ган-ди фю-РЕР до-бі-вал-ся все-про-ще-го під-чи-ні-ня і аб-со-лют- чої вла-сти у всіх сло-ях про ще ст-ва.

За-вер-шив Гіт-лер цей про-процес під-чи-ні-ні-му ар-ми Академії і ге-ні-ра-чи-ті-та, тієї си-ла ко-то-раю б-ла йому дуже нуж-на для осу ще ст-в-ле-ня його так-ле-ко йду щих зовн-ні-за-ли-ти-че-ських пла-нів і в той же вре-ма, ос -та-вав-шая-ся занадто-кому не через-ві-сі-мій.

До кон-цу 30-х го-дов Гіт-лер став тим, чия під-держ-ка б-ла зо-за-тель-ним ус-ло-ві-му ус-пе-ха в Третина третьому рей- хе. Але влада Гіт-ле-ро ни-сла в се-бе раз-ру-ху: раз-ру-ху де-мо-кра-ні, кол-лек-тив-но-го управ-ле- ня го-жа-ст-вом, раз-ру-ху про ще ст-ва Гер-ма-ванні і Єв-ро-пи.

Цен-тром цієї все-раз-ру-Шаю-щей сі-ли бал сам Адольф Гіт-лер - фі-гу-ра край-ні про-ти-по-ре-чи-вая. Але про-ла-дав взаи-мо-ви-клю-чаю-щі-ми чер-та-ми ха-рак-те-ра - реа-ліз-мом і при-вер-дружин-но-стю до іл лю-зи-ям, про-ста-тій і над-мен-но-стю, де-ло-ві-то-стю і ек-заль-та-ци-їй, ле-нью і спо-соб-но сти до енер-гич-ним дей-ст-ві-ям.

Він ото-жде-ст-в-вав се-бе з пар-ти-їй, ут-вер-ждая, що го-лос у-ж-дя це го-лос пар-тії. Ви-со-ко-ме-рії його рос-ло по ме-ре то-го, як в ньому ук-ре-п-ля-лась переконатися-ж-Ден-ність в сво-ем ве-ли-ності і ге-ні-аль-но-сті. Фю-РЕР від-но-сил се-бе до лич-но-ня, на ко-то-яких НЕ рас-про-стра-ня-ють-ся нор-ми жит-ні обик-но-вен-мих лю -дей.

Гіт-лер ві-справ се-бе ве-ли-чай-шим ге-ні-му соб-ст-вен-но-го на-ро-да і круп-ней-шим за-ко-но-да-ті -лем гря-ду-ще-го че-ло-ве-че-ст-ва, вва-тал се-бе ні-спос-лан-ним для це-го на зем-лю про-ві-де-ні- ем. Ши-ро-ко з-вест-но його ут-вер-жде-ня: «Ут-вер-джу-ють, що я по-лі-ти-че-ський ге-ний. Це ошиб-ка, я про-сто ге-ний ».

Йому дей-ст-ві-тель-но уда-лось ви-вага-ти стра-ну з глу-бо-чай-ше-го кри-зи-са сплоіт-тить на-цію в ра-вен-ст-ве і про-коль-та-ванні. По всій Єв-ро-пе у фю-ре-ра б-ло мно-го по-чи-та-ті-лей. Все при-вер-дружин-ці на-циз-ма вва-та-лі, що ду-хов-ве єдиний-ст-ть на-ції ре-шитий все про-бле-ми, по-це-му ця мета оп-рав-ди-ва-ет середовищ ст ва.

Але Гіт-лер не зали-та-а-вил-ся на дос-тиг-ну-те в стра-ні, бо мета його за-клю-ча-лась в по-лу-че-ванні мі-ро-під -го гос-під-ства.Він був на-настільки-ко по-гло-щен цієї це-ллю і упо-ен свої-ми по-бе-да-ми, що так-же на мить не міг се-бе перед-ста-вить своє по- ра-же-ня. Вой-на б-ла не тіль-ко зо-за-тель-на, а й без-від-ла-га-тель-на, вона ре-ша-ла бути чи не бути на-ціо-нал-з- Циа-ліз-му.

Фю-РЕР мав тим-пе-ра-мент ре-во-лю-цио-ні-ра, пра-во-го ра-ди-ка-ла. Він був по-лон ре-ши-мо-сти до-ве-сти свою ре-во-лю-цію до кон-ца, для чо-го пи-тал-ся об'єк-е-ді-нить на-цію і по-вер-нуть її енер-гію на за-ше-ва-ня-вер-шен-но інший Гер-ман-ської їм-пе-рії на вос-то-ке і на по-пра-цю-ще ня її ко-рен-них жи-ті-лей.

По-пло-тив в життя свої пла-ни в від-но-ше-ванні за-хва-та аб-со-лют-чої вла-сти в НСДАП і Гер-ма-ванні, про-хо-дів-шие з три-розум-фом до 1939 го-да вклю-чи-тель-но, по-пит-ка Гіт-ле-ра за-ше-вать аб-со-лют-ву владу над мі-ром НЕ увен-ча -лась ус-пе-хом. Його ж соб-ст-вен-ва влада до раз-ру-ше-нию на-нес-ла по-ра-же-ня всім ам-бі-ци-оз-ним пла-нам фю-ре-ра.

Для Гіт-ле-ра, че-ло-ве-ка, чи-шен-но-го со-зи-да-тель-ний енер-гии, са-мо-влюб-льон-но-го, рву-ще -го-ся до вла-сті з па-то-ло-гі чого ської стра-стю, ес-ті-ст-вен-ним би-ло па-де-ня вниз з вер-ши-ни вла- сти в безд-ну по-ра-же-ний, за-вер-шив-шиї-ся смер-тю.

Це по-ра-же-ня вар-ло НЕ-німець-ко-му на-ро-ду НЕ-імо-вер-но до-ро-го, але, по край-ней ме-ре, спас-ло весь світ від збіль-ко-ве-чи-ва-ня на-ци-ст-ско-го ре-жи-ма.

додаток


Вступ


1.


А. Гіт-лер-лер. «Mein Kampf». Рос-тов-на-До-ну .:

ІТФ «Т-Око», 1996..

с.11.

2

А. Гіт-лер-лер.

Указ. соч.

3

Шпі-ер А. Вос-по-мі-на-ня. -Смо-Ленск. -МО-ск-ва: Ру-січ- Про-прогрес, 1997..

4

Геб-бельси Й. Днев-ні-ки // Но-вая і но-вей-Шая ис-то-рія. - 1995. - № 1-3.

5

Рау-Шинг Г. Го-во-рить Гіт-лер. Звір з безд-ни. - М .: Міф. +1993.

6


Пі-кер Г. За-настільки-ні раз-го-во-ри Гіт-ле-ра.

- Смо-Ленск .: Ру-січ. +1993.

7

Ше-льон-берг В. Ла-бі-Рінту. Ме-муа-ри гіт-ле-рів-ско-го раз-вед-чи-ка. Будинок Бі-ру-ні, 1991.

8

Шпі-ер А

Указ. соч. с. 31.

9

Нюрн-берг-ський про-процес над глав-ни-ми по-ен-ни-ми пре-ступ-ні-ка-ми. зб. ма-те-ріа-лов. - т.3,7, М .: Нау-ка, 1958-61.

10

Хре-сто-ма-ку по все-про-щей ис-то-рії го-жа-ст-ва і пра-ва. - M .: Юрист, 1996, т.2.

11

Ши-РЕР У. Зліт іпа-де-ня Третє-го рей-ха. - М .: Нау-ка, 1991.

12

Гал-кін А. А. Гер-ман-ський фа-шізму. - М .: Нау-ка, 1989.

13

Бланк А. С. З ис-то-рії ран-ні-го фа-шиз-ма. Ор-га-ні-за-ція. Ідео-ло-гія. Ме-то-ди. - М .: Думка, 1978.

14


Про-ек-тор Д. М. Фа-шізму: шлях аг-рес-сі та ги-бе-ли.

- М .: Нау-ка, 1985.

15

Рай-хшмір П. Ю. Про-ис-хо-ж-де-ня фа-шиз-ма. - М .: Нау-ка, 1981.

16

Бе-зи-мен-ський Л. Раз-га-дан-ні за-гад-ки Третє-го рей-ха. М .: Вид-да-тель ст у Агент-ст-ва пе-ча-ти і но-во-сті, 1984, кн.1.

17

Мель-ні-ков Д., Чёр-ва Л. Їм-пе-рія смер-ти. Ап-па-рат на-сі-лія в на-ци-ст-ської Гер-ма-ванні. 1933-1945 рр. -М .: Вид-да-тель ст у по-лі-ти-че-ської лі-ті-ра-ту-ри, 1989.

18

Фест І. Гіт-лер. - М .: Рес-публіки-ли-ка, 1993, т.1.

19

Тол-ланд. А Гіт-лер. - М .: Рес-публіки-ли-ка, 1993, т.1,2.

20

Кер-шоу Я. Гіт-лер. - Рос-тов-на-До-ну .: Фе-никс, 1997..

21

Грюн-берг К. Гіт-лер. Біо-гра-фія фю-ре-ра. СС чёр-ва гвар-Дія Гіт-ле-ра. - М .: Рес-публіки-ли-ка, 1995.

22

Фромм Е. Адольф Гіт-лер: клі-ні-чо-ський слу-чай недо-ро-фі-ща. - М .: Вис-Шая шко-ла, 1992.

23

Хліб-ні-ков Г. Ін-тім-ва життя А. Гіт-ле-ра. - М .: Міф, 1995.

24

Са-мій-лов Е. Фю-ре-ри. - Про-Нінського: Прин-тер, 1992, кн.1.

Глава 1

1.

Кер-шоу Я.

Указ. соч. с. 6.

2.

Фромм Е.

Указ. соч. с. 49.

3.

Са-мій-лов Е.

Указ. соч. с. 192.

4.

Гіт-лер А.

Указ. соч. с. 105.

5

Кер-шоу Я.

Указ. соч. с. 8.

6.

Фромм Е.

Указ. соч. с. 72.

7.

Грюн-берг К.

Указ. соч. с. 13.

8.

Шпі-ер А.

Указ. соч. с. 51.

9.

Рау-Шинг Г.

Указ. соч. с. 28.

10.

Фромм Е.

Указ. соч. с. 106.

11.

Рау-Шинг Г.

Указ. соч. с. 168.

12.

Са-мій-лов Е.

Указ. соч. с. 42.

13.

Бул-лок А. Гіт-лер і Ста-лін. - Смо-Ленск., 1994. - т.1

- с. 91.

14.

Грюн-берг К.

Указ. соч. с. 13

15.

Azthur M. Jchlesinger, jz. Hitler. - NY, 1985.

- p. 35.

16.

Гіт-лер А.

Указ. соч. с. 5

17.

Azthur M. Jchlesinger, jz. Op. cit.

- p.36.

18.

Гіт-лер А.

Указ. соч. с. 7.

19.

Гіт-лер А.

Указ. соч. с. 8.

20.

Гіт-лер А.

Указ. соч. с. 12.

21.

Azthur M. Jchlesinger, jz. Op. cit.

- p.38.

22.

Шпі-ер А.

Указ. соч. с. 51.

23.

Ши-РЕР У.

Указ. соч. с. 61.

24.

Грюн-берг К.

Бланк А. С. «З ис-то-рії» ...

Указ. соч. с. 16

- с. 50.

25.

Ши-РЕР У.

Указ. соч. с. 69.

26.

Кер-шоу Я.

Указ. соч. с. 64.

27.

Гіт-лер А.

Указ. соч. с. 8.

28.

Грюн-берг К.

Указ. соч. с. 18.

29.

Кер-шоу Я.

Указ. соч. с. 70.

30.

Грюн-берг К.

Указ. соч. с. 86.

31.

Кер-шоу Я.

Указ. соч. с. 64.

32.

Бул-лок А.

Указ. соч. т. 1. с. 101.

33.

Мень-ши-ков Д., Чёр-ва Л. - Їм-пе-рія смер-ти. Ап-па-рат на-сі-лія в на-ци-ст-ської Геб-бельср-ма-ванні 1933-1945 рр. - М., 1989.

- с.16.

34.

Бе-зи-мен-ський Л.

Указ. соч. т. 1. с. 38.

35.

Azthur M. Jchlesinger, jz. Op. cit.

- p.50.

36.

Кер-шоу Я.

Указ. соч. с. 67.

37.

Бул-лок А.

Указ. соч. т.1. с. 186.

38.

Грюн-берг К.

Указ. соч. с. 34.

39.

Фест І.

Указ. соч. т.2. с. 52.

40.

Ши-РЕР У.

Указ. соч. с. 152.

41.

Ши-РЕР У.

Указ. соч. с. 158.

42.

Бул-лок А.

Указ. соч. т.1. с.187.

43.

Гим-Мерт-лер А.

Указ. соч. с. 115.

44.

Фест І.

Указ. соч. т.2. С.56-57.

45.

Са-мій-лов Е.

Указ. соч. с. 53.

46.

Фест І.

Указ. соч. т.2. с.75.

47.

Ши-РЕР У.

Указ. соч. с.180.

48.

Бул-лок А.

Указ. соч. т.2. с.188.

49.

Грюн-берг К.

Указ. соч. с.48.

50.

Мень-ши-ков Д., Чёр-ва Л. - Пре-ступ-ник № 1. - М., 1991.

- с. 181.

51.

Мень-ши-ков Д., Чёр-ва Л. - Їм-пе-рія смер-ти. Ап-па-рат на-сі-лія в на-ци-ст-ської Гер-ма-ванні 1933-1945 рр. - М., 1989.

- с.10.

52.

Грюн-берг К.

Указ. соч. с. 60.

53.

Гіт-лер А.

Указ. соч. с. 180.

54.

Шпі-ер А.

Указ. соч. с. 90.

55.

Ши-РЕР У.

Грюн-берг К.

Кер-шоу Я.

та ін.

Указ. соч. с. 191.

Указ. соч. с. 62.

Указ. соч. с.108.

56.

Ше-льон-берг В.

Указ. соч. с. 18.

57.

Грюн-берг К.

Указ. соч. с. 63.

58.

Гіт-лер А.

Указ. соч. с. 181.

59.

Ж-лев Ж. Фа-шізму: то-та-лі-тар-ве го-жа-ст-во.

- М., 1991.

- с. 115.

60.

Гіт-лер А.

Указ. соч. с. 113.


Гла-ва 2

1.

Бул-лок А.

Указ. соч. т. 1. с. 170.

2.

Бланк А. С. З ис-то-рії ран-ні-го фа-шиз-ма ...

- с. 80.

3.

Грюн-берг К.

Указ. соч. с. 34.

4.

Кер-шоу Я.

Указ. соч. с. 290.

5.

Кер-шоу Я.

Указ. соч. с. 70.

6.

Аренд Х. Іс-то-рії то-та-лі-та-риз-ма. - М .: Центр Ком, 1996..

- с. 451.

7.

Бул-лок А.

Указ. соч. с. 202.

8.

Грюн-берг К.

Указ. соч. с. 42.

9.

Бул-лок А.

Указ. соч. с. 206.

10.

Са-мій-лов Е.

Указ. соч. с. 61.

11.

Бул-лок А.

Указ. соч. т.1. с. 207.

12.

Кер-шоу Я.

Указ. соч. с. 75.

13.

Бул-лок А.

Указ. соч. т.1. с. 263.

14.

Бул-лок А.

Указ. соч. т.1. с. 275.

15.

Тол-ланд А

Указ. соч. т.1. с. 173.

16.


Бул-лок А.

Кер-шоу Я.


Указ. соч. т.1. с. 293.

Указ. соч. с. 292.

17.

Кер-шоу Я.

Указ. соч. с. 81.

18.


Са-мій-лов Е.

Кер-шоу Я.


Указ. соч. с. 69.

Указ. соч. с. 293.

19.


Бул-лок А.

Кер-шоу Я.


Указ. соч. т.1. с. 299.

Указ. соч. с. 293.

20.

Тол-ланд А.

Указ. соч. с. 178.

21.

Са-мій-лов Е.

Указ. соч. т.1. с.73.

22.

Кер-шоу Я.

Указ. соч. с. 294.

23.

Тол-ланд А.

Указ. соч. т. 1. с. 188.

24.

Бул-лок А.

Указ. соч. т. 1. с. 307.

25.

Azthur M. Jchlesinger, jz. Op. cit.

- p.63.

26.

Тол-ланд А.

Указ. соч. с. 189.

27.

Геб-бельси Й. Днев-ні-ки // Но-ВАБ і но-вей-Шая ис-то-рія. - 1995. - № 1.

- с. 84.

28.

Бул-лок А.

Указ. соч. т. 1. с. 307.

29.

Бул-лок А.

Указ. соч. с. 309.

30.

Гіт-лер А.

Указ. соч. с. 151.

31.

Са-мій-лов Е.

Указ. соч. с. 80.

32.

Чёр-ва Л. Ко-річ-ні-ші ді-ник-та-то-ри (Гіт-лер, Ге-ринг, Джіммою-лер, Геб-бельси, Бор-ман, Риб-бен-стежок). - М .: Рес-пу-бі-ка, 1992.

- с. 31.

33.

Гал-кін А. А. Гер-ман-ський фа-шізму.

- с. 101.

34.

Аренд Х.

Указ. соч. с. 455.

35.

Бул-лок А.

Указ. соч. т. 1. с.376.

36.

Бланк А. С.

Указ. соч. с. 144.

37.

Чёр-ва Л.

Указ. соч. с. 61.

38.

Геб-бельси Й.

Указ. соч. с. 87.

39.

Са-мій-лов Е.

Указ. соч. с. 80.

40.

Кер-шоу Я.

Указ. соч. с. 103.

41.

Са-мій-лов Е.

Указ. соч. с. 82.

42.

Кер-шоу Я.

Указ. соч. с. 104

43.

Са-мій-лов Е.

Указ. соч. с. 84.

44.

Бул-лок А.

Указ. соч. т. 1. с. 3.

45.

Тол-ланд А.

Указ. соч. т. 1. с. 209.

46.

Хре-сто-ма-ку по все-про-щей ис-то-рії го-жа-ст-ва і пра-ва. - M .: Юрист, 1996, т.2.

- с. 345.

47.

Кер-шоу Я.

Указ. соч. с. 106.

48.

Бул-лок А.

Указ. соч. т. 1. с. 405.

49.

Тол-ланд А.

Указ. соч. т. 1. с. 245.

50.

Хре-сто-ма-ку по все-про-щей ис-то-рії ...

- с. 344.

51.

Са-мій-лов Е.

Указ. соч. с. 95.

52.

Бул-лок А.

Указ. соч. т. 1. с. 484.

53.

Кер-шоу Я.

Указ. соч. т. 2. с.164.

54.

Бул-лок А.

Указ. соч. с. 20.

55.

Гіт-лер А.

Указ. соч. с. 159.

56.

Кер-шоу Я.

Указ. соч. с. 171.

57.

Аренд Х.

Указ. соч. с. 454.

58.

Йшов-льон-берг В.

Указ. соч. с. 112.

59.

Гіт-лер А.

Указ. соч. с. 169.

60.

Са-мій-лов Е.

Указ. соч. с. 55.

61.

Бланк А. С.

Указ. соч. с. 132.

62.

Гіт-лер А.

Указ. соч. с. 81.

63.

Кер-шоу Я.

Указ. соч. с. 174.

64.

Чёр-ва Л.

Указ. соч. с. 64.

65.

Фромм Е.

Указ. соч. с. 107.

66.

Бул-лок А.

Указ. соч. т. 2. с. 125.

67.

Кер-шоу Я.

Указ. соч. с. 180.

68.

Тол-ланд А.

Указ. соч. т. 1. с. 271.

69.

Са-мій-лов Е.

Указ. соч. с. 97.

70.

Кер-шоу Я.

Указ. соч. с. 188.

71.

Кер-шоу Я.

Указ. соч. с. 209.

72.

Бул-лок А.

Указ. соч. т. 2. с. 210.

73.

Кер-шоу Я.

Указ. соч. с. 217.

74.

Кер-шоу Я.

Указ. соч. с. 280.

75.

Хліб-ні-ков Г.

Указ. соч. с. 123.

СПИСОК

ис-поль-зо-ван-них ис точ-ні-ков і ли-ті-ра-ту-ри

I. Іс-точ-ні-ки

1. Геб-бельси Й. Днев-ні-ки // Но-вая і но-вей-Шая ис-то-рія. - 1995.

- № 1-3.

2. Геб-бельси Й. По-слід-ня за-пис-ки. - Смо-Ленск .: Ру-січ 1993.

3. Гіт-лер А. «Моя Борь-ба». - Рос-тов-на-До-ну .: ІТФ «Т-Око», 1996..

4. Нюрн-берг-ський про-процес над глав-ни-ми по-ен-ни-ми пре-ступ-ні-ка-ми.

зб. ма-те-ріа-лов. - т.3,7; М .: Нау-ка, 1958-61.

5. Пі-кер Г. За-настільки-ні раз-го-во-ри Гіт-ле-ра. - Смо-Ленск .: Ру-січ. +1993.

6. Рау-Шинг Г. Го-во-рить Гіт-лер. Звір з безд-ни. - М .: Міф. +1993.

7. хре-сто-ма-ку по все-про-щей ис-то-рії го-жа-ст-ва і пра-ва., Ред. Ба-ти-ра К. І., По-ли-кар-по-виття Є. В. т.2., М: Юрист, 1996..

8. Ше-льон-берг В. Ла-бі-Рінту. Ме-муа-ри гіт-ле-рів-ско-го раз-вед-чи-ка. Будинок Бі-ру-ні, 1991.

9. ШПЕ-ер А. Вос-по-мі-на-ня. - Смо-Ленск. - Мо-ск-ва: Ру-січ- Про-прогрес, 1997..

10. ШПЕ-ер А. Гіт-лер го-тов до рис-ку // Чи не через-ві-сі-травня га-зе-та, 1992, 25 ав-гу-ста.

II. Спе-ци-аль-ва ли-ті-ра-ту-ра

1. Ал-да-нів М. Гіт-лер // Дон. -1992. -№ 5/6.

2. Аренд Х. Іс-точ-ні-ки то-та-лі-та-риз-ма. - М .: Центр Ком, 1996..

3. Бе-зи-мен-ський Л. Раз-га-дан-ні за-гад-ки Третє-го рей-ха. М .: Вид-да-тель ст у Агент-ст-ва пе-ча-ти і но-во-сті, 1984, кн.1.

4. Бе-зи-мен-ський Л. Скільки-ко раз хо-ро-ні-ли Гіт-ле-ра // Но-ше ча-ма. - 1995. - № 17.

5. Бланк А. С. З ис-то-рії ран-ні-го фа-шиз-ма. Ор-га-ні-за-ція. Ідео-ло-гія. Ме-то-ди. - М .: Думка, 1978.

6. Бланк А. С. Ста-рий і но-вий фа-шізму. - М .: Вид-да-тель ст у по-лі-ти-че-ської лі-ті-ра-ту-ри., 1982.

7. Бо-га-рів Л., Чер-ни-шов І. Слу-ги дья-по-ла. Ан-ти-хри-сти-ан-ська сущ-ність Третє-го рей-ха // Орі-ен-тир. - 1995. -№ 5.

8.Бул-лок А. Гіт-лер і Ста-лін. Життя і влада. - Смо-Ленск: Ру-січ, 1994, т.1, 2.

9. По-робь-їв-ський А. Міс-ти-ка фа-шиз-ма // Ріс-ся. - 1995. - № 9,11,14.

10. Гард-жи-їв К. С. Вве-де-ня в по-лі-ти-че-ську нау-ку. - М .: Вид-да-тель-ська кор-по-ра-ція Ло-державної, 1997..

11. Гал-кін А. А. Гер-ман-ський фа-шізму. - М .: Нау-ка, 1989.

12. Гал-кін А. А. Про гер-ман-ському фа-шиз-ме // По-лисиць. - 1995. - № 2.

13. Грюн-берг К. Гіт-лер. Біо-гра-фія фю-ре-ра. СС чёр-ва гвар-Дія Гіт-ле-ра. - М .: Рес-публіки-ли-ка, 1995.

14. Де-ла-рю Ж. Іс-то-рія Гес-та-по. - Смо-Ленск: Ру-сич, 1998..

15. Же-лев Ж. Фа-шізму: то-та-лі-тар-ве го-жа-ст-во. - М .: Думка, 1991.

16. Кер-шоу Я. Гіт-лер. - Рос-тов-на-До-ну .: Фе-никс, 1997..

17. Ла-кер У. Гіт-лер: ле-галь-ний шлях до вла-сті // Ріс-сій-ська Фе-де-ра-ція. - 1994. - № 8.

18. Ла-кер У. Рос-ця і Гер-ма-ня на-став-ні-ки Гіт-ле-ра. - М .: Нау-ка, 1991.

19. Ме-ку-рі-вич Е. Ле-галь-ва ре-во-лю-ція // Діа-лог.1991. - № 10-12.

20. Мель-ні-ков Д., Чёр-ва Л. Їм-пе-рія смер-ти. Ап-па-рат на-сі-лія в на-ци-ст-ської Гер-ма-ванні. 1933-1945 рр. - М .: Вид-да-тель ст у по-лі-ти-че-ської лі-ті-ра-ту-ри, 1989.

21. Мель-ні-ков Д., Чёр-ва Л. Пре-ступ-ник № 1. - М .: Нау-ка, 1991.

22. На-вро-поклик Л. Як ви-справ-ся Гіт-лер НЕ-німець-Коя-зич-но-му біль-ше-нству // Через вагу-ку. - 1992. - 17 мар-та.

23. Опі-ту Р. Фа-шізму і нео-фа-шізму. - М .: Думка, 1988.

24. Про-ек-тор Д. М. Фа-шізму: шлях аг-рес-сі та ги-бе-ли. - М .: Нау-ка, 1985.

25. Рай-хшмір П. Ю. Про-ис-хо-ж-де-ня фа-шиз-ма. - М .: Нау-ка, 1981.

26. Ро-за-нів В. Ко-нець Третє-го рей-ха. - М .: Думка, 1985.

27. Ру-ге Г. Як Гіт-лер при-йшов до вла-сті. - М .: Нау-ка, 1985.

28. Са-мій-лов Е. Фю-ре-ри. - Про-Нінського: Прин-тер, 1992, кн.1.

29. Се-ми-ря-га Н. тю-рем-ва їм-пе-рія На-циз-ма і її крах. - М .: Нау-ка, 1991.

30. Тол-ланд. А Гіт-лер. - М .: Рес-публіки-ли-ка, 1993, т.1,2.

31. Фест І. Гіт-лер. - М .: Рес-публіки-ли-ка, 1993, т.1.

32. Форбс К. Вождь і при-зрак. - М .: Ло-державної, 1993.

33. Фромм Е. Адольф Гіт-лер: клі-ні-чо-ський слу-чай недо-ро-фі-ща. - М .: Вис-Шая шко-ла, 1992.

34. Хліб-ні-ков Г. Ін-тім-ва життя А. Гіт-ле-ра. - М .: Міф, 1995.

35. Чёр-на Л. Ко-річ-ні-ші дик-та-то-ри. (Гіт-лер, Ге-ринг, Гім-мер, Геб-бельси, Бор-ман, Риб-бен-стежок). - М .: Рес-публіки-ли-ка, 1992.

36. Ши-РЕР У. Бер-лін-ські ден-ні-ки // Но-вая і Но-вей-Шая ис-то-рія. - 1992. -№ 3,4.

37. Ши-РЕР У. Зліт іпа-де-ня Третє-го рей-ха. - М .: Нау-ка, 1991.

38. Jchlesinger Arthur M., jz. Hitler. - N. - Y .; 1995.

...........