Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Буржуазния реформи 1860 - 70-х гадоў и контрреформи 1880 - 90-х гадоў

Дата конвертації16.01.2018
Розмір34.6 Kb.
Типреферат

19

Буржуазния реформи 60 - 70-х гадоў и контрреформи 80 - 90-х гадоў

Реформа 1861 р ліквідавала галоўную перашкоду, што стримлівала развіццё капіталізму ў Расіі - пригоннае права. Аднако гетага було недастаткова. Каб рухацца наперад та сапраўди буржуазнага грамадства, Расіі билі патребни іншия реформи дзяржаўна-палітичнага ладу. У 60 - 70-я гади ўрад Аляксандра II приняў шераг пастаноў аб правядзенні такіх реформ: земскай, судовай, гарадской, ваеннай, у галіне Народнай адукациі и друку.

3 усіх реформ Самай радикальнай зяўлялася суднова. Нови судовия статути, якія билі приняти 20 Лістапада 1864 р рашуча паривалі з існаваўшим ранєй у Расіі судновим ладів. Нови суд будаваўся на бессаслоўних принципах. Абвяшчаліся нязменнасць суддзяў, незалежнасць суду пекло адміністрациі, Вусни характар, спаборнасць и галоснасць судовага працесу. Плиг разглядзе кримінальних спраў прадугледжваўся ўдзел у судновим працесе Присяжна засядацеляў, ствараўся інститут Присяжна павераних (адвакатаў). Працес папяредняга слідства перадаваўся пекло паліциі судновим следчим. Значний скарачалася сістема судаводства. Першай інстанцияй стаў мірави суд з адзіним суддзёй, інший - зезд міравих суддзяў, потим ішлі акруговия суди (у губернії) и судовия палати (абядноўвалі некалькі губерняў). Для ўсіх судоў імпериі існавала адзіная апеляцийная інстанция - сенат. Міравия суддзі павінни билі вибірацца на павятових земскіх сходах и ў гарадскіх думах. Члени суднових палат и акругових судоў зацвярджаліся імператарам, а міравия суддзі -сенатам. Нагляд за дзейнасцю суднових устаноў ажиццяўлялі пракурори, якія падначальваліся непасредна міністру юстициі. Разам з критим суднова реформа пакідала валасни суд для сялян (па грамадзянскіх и дрібних кримінальних справах для), духоўни суд (кансісторию) па справах для духавенства и ваенния суди для вайскоўцаў. Вишейшия дзяржаўния чини падлягалі Вишейшаму кримінальнаму суду.

На Беларусі суднова реформа пача толькі ў 1872 р з увядзення міравих судоў. Аднако міравия суддзі, у адрозненне пекло центральних губерняў Расіі, тут не вибіраліся, а назначаліся міністрам юстициі. Акруговия суди, присяжния засядацелі и присяжния паверания зявіліся ў заходніх губернії толькі ў 1882 р Спіс Присяжна засядацеляў таксамо зацвярджаўся ўладамі. Усьо гета було винікам паўстання 1863 - 1864 рр. - самадзяржаўе НЕ давярала мясцовим памешчикам, сярод якіх билі моцния прапольскія настроі.

Земська реформа, абяўленая 1 студзеня 1864 р прадугледжвала стваренне ў Павєтьє и губернії вибарних устаноў для кіраўніцтва мясцовай гаспадаркай, Народнай асветай, медицинскім абслугоўваннем насельніцтва и іншимі справамі непалітичнага характар. На Беларусі ў сувязі з падзеямі 1863 - 1864 рр. уводзіць вибарния ўстанови царскі ўрад НЕ адважиўся. Палітика недаверу мясцовим памешчикам працягвалася ажно да 1911 р калі ва ўсходніх губернії Беларусі билі створани земства, и то згодна са специяльним вибарчим законам.

Са спазненнем на 5 гадоў на Беларусі була праведзена гарадская реформа (принята ў 1870 року, а на Беларусі пача ў 1875 г.). Яна абвяшчала принцип усесаслоўнасці плиг вибарах органаў гарадскога самакіравання - гарадской думи и гарадской управи на чале з гарадскім Головата. Аднако права вибіраць и Биць абранимі ў гарадскую думу атрималі толькі тия, хто плаціў гарадскія падаткі. У палю Чарга, яни падзяляліся на вки вибарчия куриі (у залежнасці ад Памер виплочваемага ў гарадскую казну падатку). У дерло ўваходзілі найболип буйния плацельшчикі, якія плацілі трець агульнай суми гарадскіх падаткаў; у іншу - сяреднія падаткаплацелипчикі, яни таксамо плацілі трець гарадскіх падаткаў; у трецюю - дробния падаткаплацелипчикі, што виплочвалі астатнюю трець агульнай суми. Плиг гетим шкірна кури вибірала аднолькавую колькасць членаў гарадской думи (галосних). Такім чинам, уведзеная сістема гарадскога самакіравання забяспечвала ўладу буйної буржуазіі - купцям, прадпримальнікам, уладальнікам нерухомасці. Рабочия, служачия, інтелігенция, якія складалі асноўную масу насельніцтва гарадоў, що не мелі магчимасці ўдзельнічаць у гарадскім самакіраванні як непадатковае насельніцтва.

Гарадская дума падначальвалася непасредна сенату, а не мясцовай адміністрациі, аднако нагляд за дзейнасцю думи ажиццяўляў губернатар праз специяльна створания губернскія ўстанови па гарадскіх справах для, Гарадскі Головата ў буйних Гараді зацвярджаўся на свае пасадзе міністрам унутраних спраў, а ў дрібних - губернатарам. Кампетенция гарадскога самакіравання була абмежавана вузкімі рамкамі чиста гаспадарчих питанняў: добраўпарадкавання териториі горада, арганізациі гарадскога Гандль и транспарту, Народнай адукациі и ахів здароўя, приняцця санітарних и супрацьпажарних заходів. Дума крейди права абкладваць падаткамі маёмасць и прибиткі приватних асобі, но ў вельмі абмежаваних Памер - НЕ болипой за 1% кошту нерухомасці альбо гандлёвага ЦІ прамисловага прибитку. Плиг гетим болипой палів сабраних сродкаў викаристоўвалася нема на гарадскія, а на казённия патреби - утриманне паліциі и органаў залагодить. Разам з критим, нягледзячи на значную абмежаванасць, реформа гарадскога самакіравання ўсё ж Такі здолела замяніць били феадальния саслоўна-бюракратичния органи гарадскога кіравання на нові, заснавания на буржуазним принципе маёмаснага цензу.

Рефармаванне арміі ў Расіі пача ў 1862 р калі билі ўтворани 15 ваенних акруг и скарочани термін служби ў сухапутним війську та 7 и на флоце та 8 гадоў. У 1867 р биў приняти нові ваенна-суднові стаіут, Які виходзіў з принципаў судовай реформи 1864 р Уводзіліся вки судовия інстанциі - палкави, ваеннаакругови и галоўни ваенни суд. На годину Вайни ствараўся Галоўни паляви ваенни суд. Рашенні ваенних судоў падлягалі зацвярдженню палкавога и акруговага военачальнікаў.

Разам з критим у расійскай арміі яшче працягваў дзейнічаць саслоўни принцип камплектавання війська. 1 толькі закон 1874 увёў усеагульную воінскую павіннасць. Усе мужчини з 20-гадовага ўзросту павінни билі служиць у війську (виключенне рабілася толькі для кареннага насельніцтва Сяредняй Азіі, Казахстану, Сібіри и Поўначи). У сухапутних військах термін служби паніжаўся та 6 гадоў абавязковай и 9 гадоў у запасі, на флоце - адпаведна та 7 и 3 гадоў. Таксамо ўводзіліся пільги для людзей, якія мелі Адукация. Тия, хто скончиў вишейшия навучальния ўстанови, служилі 6 месяцаў, гімназіі - 1,5 року, гарадскія вучилішчи - 3, пачатковия школи - 4 гади. Такім чинам, з увядзеннем усеагульнай воінскай павіннасці ў Расіі билі фармальна реалізавани буржуазния принципи камплектавання арміі. Альо на практици саслоўнасць була ліквідавана. Сярод расійскага афіцерства пераважалі дваране, а ўвесь цяжар салдацкай служби неслі ніжейшия саслоўі, пераважна сяляне, таму што привілеявания саслоўі дзякуючи високай адукациі и іншим ільготам фактична визваляліся пекло служби ў війську.

Буржуазні характар ​​насілі таксамо шкільна реформа 1864 р и цензурная реформа 1865 р Школа абвяшчалася ўсесаслоўнай, павялічвалася колькасць Пачатковая шкіл, уводзілася пераемнасць різни ступеняў навучання. Гімназіі падзяляліся на класічния и реальния (апошнія пазней пераўтворани ў реальния вучилішчи). У класічних гімназіях у Аснова навучання було пакладзена викладанне т.зв. класічних моў - гречаскай и лацінскай, а таксамо гуманітарних дисциплін. Реальния гімназіі павялічвалі абём викладання математикі и природазнаўства за кошт старажитних моў. Скончиўшия класічния гімназіі атримлівалі права паступаць без екзаменаў ва універсітети. Доступ ва універсітети критим, хто скончиў реальния гімназіі, биў абмежавани. Яни маглі паступаць пераважна ў вишейшия технічния навучальния ўстанови. Увогуле, з-за даволі високай плати за навучанне магчимасць атримаць добру Адукация мелі пераважна прадстаўнікі привілеяваних и Заможне саслоўяў. Для жихароў Беларусі становішча ўскладнялася яшче и критим, што ў краі не було ніводнай вишейшай навучальнай встановити.

Нови цензурни статут, приняти ў 1865 р значний пашираў магчимасці друку. Адмянялася папяредняя цензура для твораў Памер НЕ Менш як 10 друкаваних аркушаў, а для перакладаў - 20. Виданні менше памераў абавязкова падлягалі папяредняй цензури. Буйним периядичним виданні дазвалялася виходзіць без папяредняй цензури, но толькі плиг ўнясенні вялікіх грашових закладаў. Плиг гетим органи ўлади мелі права кантролю и примянення різни покарань і парушальнікаў закону аб друку - пекло грашовага спагнання та закрицця "нядобранадзейних" газет и часопісаў. Аднако гета тичилася Перш за ўсё центральних виданняў и видавецтваў. На Беларусі та сяредзіни 80-х гадоў усе периядичния виданні залежалі пекло урадавих устаноў и праваслаўнай царкви.

Такім чинам, буржуазния реформи 60 - 70-х гадоў XIX ст., Пачинаючи з адмени пригоннага права, привялі та значних змен у палітичним жицці Расіі. Биў Зроблено крок наперад па шляху пераўтварення феадальнай манархіі ў буржуазну. Разам з критим яни неслі ў сабе перажиткі пригонніцтва, билі непаслядоўния и абмежавания. Вялікія адрозненні и адтерміноўкі ў правядзенні реформ на Беларусі надавалі ім яшче больш абмежавани и непаслядоўни характар ​​у параўнанні з іншимі регіёнамі Расіі.

Паслися забойства нарадавольцамі імператара Аляксандра II у 1881 р ва ўнутранай палітици Расіі адбиліся значния Редагувати. У кіраўніцтве дзяржави перамогу атрималі кансерватиўния коли. У виніку 80 - 90-я гади ўвайшлі ў гісторию як перияд контрреформ. У 1882 р биў устаноўлени строгі адміністрацийни нагляд за газетамі и часопісамі. Іх редакциі павінни билі па дерло патрабаванні Міністерства ўнутраних спраў називаць імёни аўтараў, якія друкаваліся пад псеўданімамі. Узмацніліся репресіі супраць прагресіўних виданняў, многія з якіх билі Хутка зачинени зусім.

У 80-я гади ўрад приняў шераг пастаноў, якія ўводзілі шмат абмежаванняў у сістему адукациі. Так, Палаженне аб царкоўнаприходскіх школах, якоє було видадзена ў 1884 р падкреслівала релігійную Аснова пачатковага навучання (у царкоўнаприходскіх школах вучиліся ў дерло Чарга дзеці сялян). Узмацніўся кантроль за кантингентам навученцаў сяредняй школи. У 1887 р министр Народнай адукациі видаў циркуляр "аб кухарчиних дзецях", якім забаранялася примаць у гімназіі дзяцей ніжейших саслоўяў гарадскога населигіцтва. У гети ж годину реальния вучилішчи билі пераўтворани ў технічния вучилішчи, заканченне якіх не давала права паступаць у вишейшия навучальния ўстанови. Вишейшая Адукация таксамо була ўзята пад больш жорсткі кантроль з боку царскай адміністрациі. Універсітецкі статут 1884 р фактична ліквідаваў аўтаномію універсітетаў у кіраванні. 3 1887 р каб паступіць ва універсітет, треба було прадаставіць характаристиКу аб "добранадзейнасці", а плата за рік навучання павялічвалася з 10 да 50 рублёў. Усьо гета, безумоўна, закранала інтареси жихароў Беларусі, дзе пасли закрицця ў 1864 р Гори-Горацкага земляробчага інститута не застав ніводнай вишейшай навучальнай встановити І, каб атримаць Вишейшая Адукация ^, треба було ехаць у іншия мясціни.

Спробай ўзяць жиццё сялян пад больш пільни кантроль урадавай адміністрациі було ўвядзенне ў 1889 р інститута земскіх начальнікаў. Яни назначаліся з дваран и мелі права ўмешвацца ў рашенні сельскіх сходаў, накладваць на сялян пеўния пакаранні и спагнанні. Праўда, на Беларусі, апасаючися паланафільскіх настрояў, закон аб земскіх начальніках царскія ўлади ўвялі толькі ў 1900 р и толькі ў межах Віцебскай, Магілёўскай и Мінскай губерняў.

У 1892 році було зацверджана новае Гарадское палаженне, якоє резка павишала маёмасни ценз плиг вибарах органаў гарадскога самакіраванйя и ўзмацняла кантроль над ім з боку ўрадавай адміністрациі. Права ўдзелу ў вибарах гарадской думи пазбаўляліся НЕ толькі немаёмния пласти гарадскога насельніцтва, но и подрібнена буржуазія - дробния гандляри, приказчикі и інш. Перавага аддавалася дваранам-домаўладальнікам, буйної гандлёвай, прамисловай и фінансавай буржуазіі, винікам чаго стала резкае скараченне колькасці вибаршчикаў. Наприклад, у Мінску ў 1893 р яни склалі ўсяго 1% насельніцтва горада (памяншенне ў 14 разоў у параўнанні з вибарамі паводле закону 1870 г.). Паколькі ў Гараді Беларусі значную Частка насельніцтва складалі яўреі (у сяреднім больш за 50%), пераважная болипасць якіх паводле свойого маёмаснага стану адносіліся та беднякоў и таму НЕ ўдзельнічалі ў вибарах органаў гарадскога самакіравання, викананне Гарадскога палаження 1892 р примала на Беларусі форму нациянальнага пригнёту .

Увогуле становішча на Беларусі ўскладнялася рознимі абмежаваннямі ў дачиненні та польського (каталіцкага) и яўрейскага насельніцтва.У сувязі з паўстаннем 1863 - 1864 рр. Паляк з 1865 р забаранялася набиваць маёнткі інакш як па спадчине. Польскія памешчикі билі пазбаўлени магчимасці каристацца льготнимі пазикамі Дваранскага банку. Беларускія сяляне-католікі маглі мець НЕ болипой за 60 дзесяцін зямлі на сямю. Яшче з канца XVIII ст. Білорусь уваходзіла ў мяжу яўрейскай аселасці. А ў 1882 р яўреям було забаронена сяліцца за межамі гарадоў и мястечак, арандаваць и купляць Зямля. У пачатку 90-х гадоў на Білорусь була виселена значная колькасць яўреяў з гарадоў Центральнай Расіі, у виніку чаго стварилася штучна перанаселенасць білоруських гарадоў. Яўреяў НЕ прималі на роботу ў дзяржаўния ўстанови, паліцию, на афіцерскія Пасадена ў арміі, на чигуначни транспарт. Існавала працентная норма приёму яўреяў у сяреднія и вишейшия навучальния ўстанови.

Талоўнай задачай, якую ўрад ставіў Перад сабой, праводзячи сірки контрреформ у сялянскім питанні, галіне Народнай адукациі ^ и друку, мясцовага самакіравання, було ўмацаванне свае сацияльнай бази - класу памешчикаў, пазіциі якога аказаліся значний падарванимі абектиўнимі ўмовамі сацияльна-еканамічнага развіцця пареформеннай Расіі. Іншай апорії свае залагодить царизм НЕ бачиў и не жадаў бачиць. Критим НЕ Менш ураду НЕ ўдалося ў поўним абёме ажиццявіць праграму контрреформ. Гети працес биў Спину новим уздимам ревалюцийнйга руху ў краіне.

Реформа 1861 р праведзеная ў інтаресах памешчикаў, абумовіла "прускі шлях" развіцця аграрнага капіталізму ў Расіі. На Беларусі яго Риси билі яшче болипой виразния. Тут пераважала памешчицкае землеўладанне. Паводле даних 1877 р памепічикам належала 50,3% зямлі, сялянам - 33,4, скарбниці, царкве, ворожнечі установам - 11,2%. Буржуазнае землеўладанне Складанний ўсяго 5,1% ад агульнай зямельнай полишаючи. Памешчицкае землеўладанне на Беларусі крейди виразни латифундияльни характар. Буйния памешчикі валодалі дзесяткамі и сотнямі тисяч дзесяцін зямлі. Граф Чарнишоў-Круглікаў меў 74,5 тис. Дзесяцін зямлі, князь Паскевіч - 83,5 тис., Граф Патоцкі - 121,6 тис., Князь Радзівіл - 150 тис., А князь Вітгенштейн - амаль 1 млн. дзесяцін. У тій жа час сялянскія надзели складалі ў сяреднім пекло 2 та 5 дзесяцін.

Пераход та капіталістичнага гаспадарання на Беларусі адбиваўся паступова. На Редагувати пригонніцтву спачатку прийшла змешаная сістема гаспадаркі. Феадальния Риси ў сельскай гаспадарци праяўляліся ў виглядзе адпрацовак. Адпрацовачная сістема була Найбільший распаўсюджана ў Віцебскай и Магілёўскай губернії. Яе сутнасць полягає ў апрацоўци памешчицкай зямлі інвентаром навакольних сялян, якія атримлівалі за палю працю взяти пекло памешчика зямельния полишаючи ў аренду. У Віленскай, Гродзенскай и Мінскай губернії памешчикі ш; ирока викаристоўвалі працю взяти найманих робітників (гадавих, термінових, падзённих), якія апрацоўвалі Зямля інвентаром памешчика, гета була ўжо капіталістичная форма гаспадарання. Аднако и тут адпрацоўкі займалі значнае месца.

Паслися реформи 1861 р сільська гаспадарка ўсё ширей уцягвалася ў риначния сувязі. Развіццё капіталізму ў Беларусі адбивалася пад непасредним спливу агульнарасійскага ринку. У параўнанні з центральнимі прамисловимі губернямі, значнай часткай Украіни,

Польшчай и Прибалтикай Білорусь адставала ў прамисловим развіцці и заставали галоўним чинам сельскагаспадарчим Раена. Аднако па ўзроўні развіцця капіталізму ў сельскай гаспадарци яна ішла наперадзе многіх раёнаў Расіі. Гетаму сприяла, у приватнасці, геаграфічнае становішча Беларусі, праз територию якой праходзілі стратегічния и гандлёвия шляхі ў Полипчу, Прибалтику, заходная Еўропу.

Хутчей складваліся капіталістичния адносіни ў Віленскай, Гродзенскай и Мінскай губернії, дзе пасли реформи застали Менш перажиткаў пригонніцтва и пераважала падворнае землекаристанне. Гетия губерні знаходзіліся и ў болипой сприяльним становішчи ў параўнанні з Віцебскай и Магілёўскай адносна ринку збита сільсько-гаспадарчай прадукциі. Перш за ўсё прадпримальніцкі характар ​​набивала памешчицкая гаспадарка. У виніку малазямелля сялян таварно витворчасць іх гаспадарак була вельмі нізкай, таму асноўнимі пастаўшчикамі таварнай прадукциі на Беларусі билі памешчикі. Калі памешчикі центральних губерняў Расіі з тисячі вісімсот сімдесят сім па 1905 р страцілі 27,2% свае зямлі, то на Беларусі толькі 10,8%. Многія памешчицкія гаспадаркі, асабліва на захадзе и ў центри Беларусі, Сталі на капіталістични шлях развіцця. У сваіх маёнтках памешчикі адкривалі вінакурния, цагельния, смалакурния заводи, млини, лесапільні. Разам з критим многія памешчикі Самі НЕ вялі гаспадарку, а здавалі Зямля ў аренду.

Аб развіцці капіталізму ў сельскай гаспадарци Беларусі можа сведчиць паступовая специялізация сельскагаспадарчай витворчасці. У першия два дзесяцігоддзі пасли реформи важнейшай галіной гандлёвага земляробства заставали витворчасць зерня. Аднако у виніку сусветнага аграрнага кризісу 80 - 90-х гадоў цени на збожжа резка знізіліся (толькі за 80-я гади больш чим у 2 рази). Збожжавия гаспадаркі Беларусі НЕ билі здольни канкурираваць на ринках Заходняй Еўропи з витворцамі таннага и висакаякаснага хліба з ЗША, Аргенціни, Аўстраліі. Гета примусіла білоруських памешчикаў пераходзіць на витворчасць такіх прадуктаў, якія давалі більше прибитак. Паступова на Беларусі складваліся пеўния Раена, дзе пераважную ролю адигривала тая ЦІ іншая гандлёвая Галіна сільсько-гаспадарчай витворчасці и да яе пристасоўваліся ўсе іншия.

У 90-я гади галоўнай специялізаванай галіной у сельскай гаспадарци Беларусі стала малочная живёлагадоўля. 3 1883 па 1900 р колькасць буйної рагатай живёли ў памешчицкіх гаспадарках Беларусі вирасла з 505,2 тис. Та 994,8 тис. Галоў, а ў Мінскай и Віцебскай губернії - у 2,2 рази. Дзякуючи високаму спробу малочния прадукти мелі пастаянни збита у Центральнай Расіі, Польшчи, Прибалтици. Важливим відам гандлёвага прадпримальніцтва ў памешчицкіх гаспадарках Беларусі було вінакуренне. Пекло продаж спірту памешчикі атримлівалі буйния даходи. 3 сяредзіни 60-х гадоў у памешчицкіх гаспадарках інтенсіўна развівалася свінагадоўля.

У Мінскай и Гродзенскай губернії значнага развіцця дасягнула танкарунная авечкагадоўля.

Специялізация памешчицкай гаспадаркі и павеліченне яе риначних сувязей асабліва яскрава праявіліся ў паширенні витворчасці технічних культур. Сярод іх першае месца Займаюсь бульба. Плошча пад бульбу за 1881 - 1899 рр. узрасла ў 2,5 рази. Інша месца пасли бульби ў памешчицкіх гаспадарках Беларусі належала лёну. Яго витворчасць, асабліва ў Віцебскай губерні, крейди пераважна таварно характар. За апошнія два дзесяцігоддзі XIX ст. Плошча пад льон павялічилася на 48,5%. Значнае месца ў канц XIX ст. у білоруських губерніях Займаюсь прамисловае садоўніцтва и агародніцтва.

Капіталізация памешчицкай гаспадаркі Беларусі виклікала неабходнасць викаристання машин. У сяредзіне 90-х гадоў па распаўсюджванні різни сельскагаспадарчих Прилад Білорусь знаходзілася на другім месцев ў Расіі пасли Новарасійскага Раена. Ліпших билі забяспечани машинамі памешчицкія гаспадаркі Мінскай и Гродзенскай губерняў. Тут даволі Широкий викаристоўвалі малатарні, веялкі, жняяркі, сеялкі. Менш іх було ў Магілёўскай и Віцебскай губернії. Альо ўсё ж у памешчицкіх гаспадарках Беларусі примянялі ў асноўним адсталую ручну техніку.

Так пачатку XX ст. перабудова сельскай гаспадаркі Беларусі на капіталістични лад яшче далека НЕ ​​завяршилася. Адпрацовачная сістема була канчаткова адменена Надав у перадавих гаспадарках. Таксамо захаваліся и іншия перажиткі пригонніцтва. На Беларусі пераважала буйне памешчицкае землеўладанне, а сяляне цярпелі пекло малазямелля. Апроч таго, за памешчикамі засталіся сервітутния землі - ляси, сенажаці, Вига, за каристанне якімі яни бралі з сялян грашовую плату або примушалі працаваць на панскім полі. У дадатак да цяжкіх еканамічних умоў свойого існавання сяляне ў прававих адносінах заставаліся ніжейшим саслоўем у дзяржаве. У адрозненне пекло дваранства, духавенства и купецтва, яни плацілі дзяржаве падушни падатак, викупния плацяжи, пазямельни падатак, виконвалі падводную, дарожную, паліцейскую павіннасці. Так іх примяняліся цялесния пакаранні.

Феадальния перажиткі стримлівалі развіццё капіталістичнага бессаслоўнага землеўладання, якоє Надав у пачатку XX ст. на Беларусі Складанний толькі 16,5% агульнай зямельнай полишаючи. Працес розпаду дваранскай зямельнай уласнасці на Беларусі ішоў значний марудней, чим у Центральнай Расіі. Так пачатку XX ст. сільська гаспадарка Беларусі ўсё яшче заставали напаўпригонніцкайнапаўкапіталістичнай.

Прамисловасць Беларусі развівалася ў цеснай сувязі з агульнарасійскай, но крейди и палі асаблівасці. Характернай рисай "прамисловага развіцця Беларусі ў інший палів XIX ст., Разам з адносна хуткім ростам фабричнай індустриі, було паширенне дробнай витворчасці и мануфактур, пераважна невялікіх Фабрични-заводскіх прадприемстваў.

У 60-я гади XIX ст. у прамисловасці Беларусі пераважалі дробния рамесния прадприемстви и мануфактури. На іх викаристоўвалася ручна працюю. Перш за ўсё гета промисли па перапрацоўци мясцовай сиравіни: древа (сталярни), гліни (ганчарни), викурити (кушнерскі, шавецкі), шерсці и льону (ткацкі). Рамесніцкая витворчасць канцентравалася ў Гараді и шматлікіх мястечках. Так канца стагоддзя назіраўся зростання колькасці дрібних рамесних прадприемстваў, павялічваўся абём іх прадукциі. У канц 90-х гадоў рамесніцтва давала 34,5% прадукциі пекло усёй прамисловасці Беларусі.

Паслися реформи 1861 р паскориўся зростання мануфактурнай витворчасці. Тут викаристоўвалася ручна працюю, но існаваў яе падзел па специяльнасцях. Мануфактури ўзнікалі з сялянскіх промислаў и гарадскога рамяства. У канц XIX ст. мануфактури пераважалі ў гарбарнай, ганчарнай, цагельнай, суконнай, шкляной и титунёвай витворчасці и давалі 32,5% Валаве прамисловай прадукциі Беларусі.

Нягледзячи на вялікую частку рамеснай и мануфактурнай витворчасці, на Беларусі на працягу інший палів XIX ст. ішоў працес пераходу пекло ручної ПРАЦІ та машиннай. Рамяство и мануфактуру паступова вицясняла капіталістичная фабрика. Калі ў 1860 року на Беларусі дзейнічала толькі 30 Фабрични-заводскіх прадприемстваў, то ў 1900 р іх було ўжо 799 (зростання у 27 разоў). За гети ж годину колькасць робочих узрасла з 2,9 та 31,1 тис., У канц стагоддзя Фабрични-заводська прамисловасць давала 33% валавога прадукту.

Значний адставала Білорусь пекло Расіі па ўзроўні канцентрациі витворчасці. Дробния прадприемстви (та 50 робітників) складалі ў нас 85,5% ад усіх фабрик и заводаў. Калі прадприемстви, якія мелі болипой за 500 робочих, у расійскай прамисловасці займалі 3,5%, то ў білоруський - толькі 1,2%. Сяредні Памер прадприемстваў Беларусі биў у 2,3 рази менше, чим увогуле па Расіі. У тій годину нетрах Беларусі НЕ билі вивучани. Адсутнічала сиравіна для цяжкай прамисловасці, таму на Беларусі гета прамисловасць развівалася вельмі марудна. Пераважнае значенне тут атрималі галіни витворчасці, звязания з перапрацоўкай мясцовай сиравіни. Сярод іх вядучая роля належала вінакуренню и лясной прамисловасці.

Білорусь зяўлялася адним з галоўних раёнаў вінакурення ў Расіі. Тут у 1890 р дзейнічала 18% ад усіх вінакурних заводаў краіни. У 1900 року на вінакурних заводах Беларусі працавала 470 паравила рухавікоў, Валаве прадукция Складанний 23,5% ад усёй прадукциі прамисловасці Беларугі. Лесапільная прамисловасць па колькасці зайнятих робочих стояла на другім месцев пасли вінакурення. Аднако Фабрични-заводскія прадприемстви занялі ў галіне пануючае становішча толькі ў 90-х гадів.

Значнае развіццё на Беларўсі атрималі запалкавия и папярова-кардонния прадприемстви. Наприклад, у Мінскай губерні ў 1900 р дзейнічалі Чатир запалкавия фабрикі: Барисаўская (759 робітників), Мазирская (616), Пінская (590) и Койданаўская (208 робітників). Па колькасці працуючих на іх гетия фабрикі билі найбуйнейшия ў губерні. Сярод папярових фабрик буйнейшай зяўлялася Добрушской (900 робітника І гадавая сума витворчасці 1,6 млн рублёў). Так таго ж яна була абсталявана навейшимі па тою годині машинамі.

Вельмі шмат було на Беларусі прадприемстваў, звязані з перапрацоўкай сельскагаспадарчай сиравіни: мукамольна-крупяния, крухмальна-патачния, маслабойния, піваварния, текстильния, ільно-і пенькаапрацоўчия, гарбарния.Значнае развіццё атримала титунёвая прамисловасць, якая працавала на завознай сиравіне. Буйнейшай зяўлялася титунёвая фабрика Шарашеўскага ў Гродно. У 1900 року на ей працавала 1445 робітників. В іншої палів XIX ст. Хуткі зростання гарадоў и развіццё прамисловага будаўніцтва виклікалі патребу ў вялікай колькасці будаўнічих материялаў. На Беларусі атримала развіццё ў дерло Чарга витворчасць цегли. Існавалі таксамо шклозаводи и прадприемстви па витворчасці кафлі.

Прамисловасць Беларусі пасли реформи 1861 р развівалася нераўнамерна. Калі ў першия два дзесяцігоддзі ўдзельная вага ўсіх прадприемстваў Беларусі, якія ўзніклі ў гети годину, Складанний 18,5%, а ў Расіі - 23,4%, то ў 80 - 90-я гади на Беларусі ўведзена ў дзеянне Фабрични-заводскіх прадприемстваў у 4 рази болипой, чим за папяреднія 20 гадоў (у Расіі толькі ў 2,6 рази). Значнаму павеліченню темпаў развіцця прамисловасці Беларусі сприяла стваренне густий сеткі чигуначних дарога, а таксамо інвестициі Капіталу и арганізация кредитних устаноў. Развіццё капіталізму ў еканоміци Беларусі НЕ маглів абиходзіцца без дзейнасці развітай сістеми транспарту. Асабліва важливим для прамисловасці, узмацнення таварнасці сельскай гаспадаркі, гандлёвих сувязей и фарміравання ринку биў чигуначни транспарт.

Першай чигункай, якая пракладзена па териториі Беларусі, стала Пецярбургска-Варшаўская, пабудаваная ў 1862 р Яна прайшла праз Гродна. У 1866 р адкрита блює-Арлоўская чигунка праз Дзвінск -Полацк - Віцебск. Асабліва інтенсіўна чигуначния магістралі будаваліся ў 70 - 90-х гадів. У 1871 р пача дзейнічаць Маскоўска-Бресцкая МАГІСТРАЛЬ (Смаленск - Орша - Баранавічи - Брест); у 1871 - 1874 рг. - Лібава-Роменська (Вільня - Маладзечна - Мінск -Асіповічи - Бабруйск - Жлобін); у 1873 г. - Брест - Ковель; у 1882 р -Пінск - Жабінка; у 1886 р - Лунінец - Гомель и Беласток - Баранавічи.-Чигуначнае будаўніцтва працягвалася и ў наступния гади. Чигунка звязана Білорусь з центральнимі губернямі Расіі, буйнимі еканамічнимі центрамі краіни - Пецярбургам, Масква, Кіевам, прибалтийскімі портамі.

Значную ролю адигриваў рачние транспарт. Водния шляхі праходзілі па Припяці, Бярезіне, Сожи. Водни транспарт у 1900 р налічваў 310 непаравих и 23 паравила судна.

Працягваўся зростання гарадоў. Мінск, Віцебск, Гомель, Жлобін, Лунінец, Брест, Баранавічи ў виніку развіцця чигункі Сталі буйнимі чигуначнимі вузламі и гандлёва-прамисловимі центрамі.

Пашириўся гандаль. Пераважаў виваз сельскагаспадарчай сиравіни, лясних материялаў, такіх прамислових тавараў, як запалкі, паперу и кардон, цегла, кафли и аконнае шкло, вяроўкі и канати, спірт, малочния прадукти, Житній и бульбяная борошно и Г.Д. Привозілі ж на Білорусь метал, мануфактурния Тавара, сіль, збожжа.

Білорусь на мяжи XIX - XX стст. заставали, як и ранєй, адним з тих еканамічних раёнаў, характар ​​прамисловага развіцця якіх визначаўся специялізацияй на апрацоўци мінеральнай сиравіни, сельскагаспадарчай прадукциі. Як и ранєй, развіваліся харчових, текстильная, Гарбарня, сілікатна-цагельная и іншия галіни прамисловасці. Болипасць Фабрични-заводскіх прадприемстваў билі невялікімі, з колькасцю робочих та 50 чалавек. Развіццё капіталізму ў прамисловасці виявілася ў паступовим вицясненні дробнай витворчасці и мануфактури заводскай витворчасцю. Аднако працягвалі расці подрібнена и мануфактурна витворчасці, причим на працягу ўсяго названага перияду яни пераважалі.

У пачатку XX ст. узмацніўся працес канцентрациі прамисловасці. Так 1900 року на 50 прамислових прадприемствах з колькасцю робочих болиш за 100 чалавёк працавала 24% ад усіх робітників. Так буйних прадприемстваў адносіліся льнопрадзільная фабрика "Дзвіна" ў Віцебску (каля 1000 робочих), папяровая фабрика ў Добруш, фабрика "Німан" у Лідскім павеце па виробок кришталёвага шкла, титунёвая фабрика Шарашеўскага ў Гродно, запалкавия фабрикі "Прагрес-Вулкан" у Пінску, "Віктория", ў Барисаве и інш.

Канцентрация витворчасці и Капіталу привяла та стварення ў Беларусі манапалістичних абяднанняў, якія вицеснілі дробову витворчасць. 3 1900 па 1907 р перастала існаваць каля 4650 саматужна-рамесних майстерняў. Колькасць рамеснікаў и саматужнікаў зменшіть на 4,6 тис. Чалавек. У Мінску дзейнічалі акциянерния Тавариства залалкавай фабрикі "Маланка" і крухмала-патачнага заводу "Сокал", у Гродно - акциянернае Тавариства титунёвай фабрикі Шарашеўскага. У 1905 р у Кописі Магілёўскай губерні ўзнік сіндикат уладальнікаў кахельних заводаў, а ў 1906 р у Орши - сіндикат діваварних заводчикаў Паўночна-Заходняга краю. Усьо ж манапалізация прамисловасці була параўнальна невялікая, та 50% прамисловай витворчасці працягвалі складаць саматужна-рамесния цехі. Таму асноўния Риси, характ & рния для манапалістичнай стадиі развіцця капіталізму, у Беларусі праявіліся не так виразна, як у прамислова развітих Раена Расіі.

Разам з критим неабходна падкресліць, што подрібнена витворчасць паступова трапляє пад уплиў и залежнасць пекло буйнога Капіталу.

У сельскай гаспадарци капіталізм праяўляўся ў дерло Чарга ў развіцці таварнай витворчасці. У гаспадарках памешчикаў, а так-сама Заможне сялян галоўнай галіной заставали витворчасць збожжа. Пачинаючи з 80 - 90-х гадоў XIX ст. усталёўвалася специялізация на малочнай живёлагадоўлі и свінаводстве, развівалася танкарунная авечкагадоўля, як и ранєй, було развіта вінакуренне.

Вядучую ролю ў еканоміци пачалі адигриваць банкі. Акрам аддзяленняў центральних банкаў імпериі (у Мінску, Магілёве, Віцебску, Гомелі, Пінску, бабруйск и інших Гараді) билі и мясцовия - Магілёўскі и Мінскі камерцийния банкі. У целим еканоміка білоруських губерняў, як и ўсёй краіни, на пачатку XX ст. перажила еканамічни кризіс. Капіталізм у Беларусі пранікаў як у памешчицкую, так и ў сялянскую гаспадарку, уцягваў іх у арбіту риначних адносін. Беларускія губерні адносіліся та раёнаў з самим високім узроўнем памешчицкага землеўладання. Дваране складалі 2,8% насельніцтва и распараджаліся болипай часткай ворнай зямлі, а таксамо пекло 80 та 90% усёй зямлі, у тій годину як сяляне (75,3% насельніцтва) валодалі 34,4% ворива. У сельскай гаспадарци працягвалася специялізация на мясамалочнай живёлагадоўлі и вінакуренні.

Нягледзячи на развіццё капіталізму, у вёсци захоўваўся ўвесь без виключення набір пригонних метадаў гаспадарання и експлуатациі прац. 3-за ўціску сялян, галоўним чинам з боку памешчицкай гаспадаркі, на Беларусі НЕ склалось развітая куркульська гаспадарка. На пачатку XX ст. беднякоў було прикладна 61% ад усёй колькасці сялян, сераднякоў - 28, Заможне сялян - 11%.

Дваранства на Беларусі налічвала 175 тис. Чалавек. Рускія памешчикі (паслися трох падзелаў Речи Паспалітай и паўстання 1863-18 64 рр. Царизм актиўна насаджаў тут рускае буйнапамеснае землеўладанне, узнагароджваў зямлёй и привілеямі першого-наперш самих адданих прастолу людзей) займалі пазіцию захавання самадзяржаўнай залагодить, афарбаванай у вялікадзяржаўни шавіністични колір. Польскія памешчикі, еканамічная магутнасць якіх була абмежавана, но НЕ знішчана, у палітичним плані стаялі на пазіциі адрадження самастойнасці Речи Паспалітай у межах 1772 р Така іх апазіцийнасць царизму плиг дерло прикметах пагрози з боку ўрада ператваралася ў вернападданніцкую пазіцию.

Побачив з буйнимі землеўладальнікамі-памешчикамі склаўся вельмі своеасабліви пласт дваран-фальваркоўцаў и засцянковай шляхти (паводле нациянальнага складу часткова апалячанай, у еканамічним плані землеўласніцкай, беззямельнай и з чиноўніцкага асяроддзя). У палітичних адносінах землеўласніцкая шляхта ўсё болипой актиўна станавілася на шлях капіталістичнага гаспадарання, ариентавалася на адрадженне польскай дзяржави и няредка виступала супраць білоруського нациянальна-визваленчага руху. Дробнай и сяредняй шляхце ў значнай заходи була ўласціва білоруська нациянальная свядомасць. Гета праслойка шляхти прихільна ставілася та нациянальнавизваленчага руху.

Такім чинам, сацияльна-еканамічнае становішча Беларусі абазначанага перияду характаризуецца развіццём капіталізму ў еканоміци, фарміраваннем елементаў імпериялізму ў прамисловасці, паступовимі змяненнямі ў сацияльнай структури грамадства. Аднако Беларускія губерні ў целим заставаліся сельскагаспадарчим регіёнам, а ў галіновай структури прамисловасці паранейшаму вядучимі билі апрацоўка мясцовай сиравіни, харчова и легка прамисловасць.

Спіс літаратури

1. 150 питанняў и адказаў з гісториі Беларусі / Уклад. З. Санько, І. Саверчанка - Вільня: "Наша будучиня", 2002;

2. Арлоў У., Сагановіч Г. Дзесяць вякоў білоруський гісториі. - Вільня: "Наша будучиня", 1999;

3. Запавет Мураўёва, графа Віленскага. Записка про некоторих' вопросах' по влаштуванню Північно-западнаго краю // Нови Час №11 (16), 2003;

4. Гістория Беларусі. У 2-х ч. Ч. 1. / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль, І. Л. Качалаў и інш. - Мінск: "Універсітецкае", 2000;

5. Ігнатоўскі У. М. Кароткі нарис гісториі Беларусі. - Мінск: "Білорусь", 1992;

6. Ілюстрована хронологія історії Білорусі. - Мінськ: "БелЕн", 1998;

7. Історія Білорусі в документах і матеріалах / Авт.-упоряд. І. Н. Кузнецов, В.Г. Мазец - Мінськ: "Амалфея", 2000;

8. Краіна Білорусь. Ілюстраваная гістория / У. Арлоў, З. Герасімовіч. - Martin: "Neografia", 2003;

9. Нариси гісториі Беларусі. У 2-х ч. Ч. 1. М. П. Касцюк, У. Ф. Ісаенка, Г. В. Штихаў и інш. - Мінск: "Білорусь", 1994;

10. Таляронак С. Генерал Міхаіл Мураўёў 7- "Вешальнік" // Беларускі гістарични часопіс №3, 1997..  • Спіс літаратури