Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Дослідження становлення системи освіти на Кубані в XIX - початку XX століть

Скачати 241.07 Kb.
Дата конвертації21.01.2020
Розмір241.07 Kb.
Типдиплом

Дослідження становлення системи освіти на Кубані в XIX - початку XX століть

зміст

Вступ

Глава I. Зародження і розвиток системи освіти на Кубані в передреформний період

§ 1. Основні проблеми розвитку системи освіти в Росії в XIX - початку XX століть

§ 2. Становлення освіти на Кубані в першій половині XIX століття

§ 3. Відкриття перших бібліотек і просвітницька діяльність декабристів

Глава II. Складання системи освіти в передреформний період

§ 1. Відкриття шкіл, гімназій, училищ на Кубані в період з 1860 по 1917 рр.

§ 2. Розвиток жіночої освіти

висновок

Примітки

Вступ

Вивчення історії культури Кубані - найважливіше завдання істориків. Необхідність її вирішення давно назріла, тому що виникло явна невідповідність між ступенем вивченості соціально-економічних процесів, з одного боку, і культури краю - з іншого. Вивчення проблем розвитку системи освіти на Кубані і в наш час не втрачає своєї актуальності. В історичній літературі ще не отримали достатньо чіткого і ґрунтовного висвітлення такі принципово важливі питання, як становлення системи розвитку освіти, професійних шкіл, курсів і т.д. Немає спеціальних досліджень таких найважливіших питань, як історії виникнення громадських культурно-просвітніх організацій, мережі позашкільних установ. Залишається не до кінця вивченим питання пропаганди літератури.

Актуальність теми дослідження визначена трьома обставинами. По-перше, неможливо займатися проблемами освіти і виховання підростаючого покоління, не маючи чіткого уявлення про те, як була ця справа раніше. По-друге, не можна створювати щось нове, не враховуючи досвіду і помилок минулого. По-третє, сучасний стан Російської системи освіти багато в чому нагадує ситуацію на Кубані, яка склалася на початку XIX століття, коли гарну освіту могли отримати діти привілейованих козаків, які мають значними грошовими коштами.

Метою даної роботи є розгляд розвитку системи освіти на Кубані в XIX - початку XX століття. Для досягнення цієї мети поставлені наступні завдання:

показати основні проблеми розвитку системи освіти в даний період в Росії;

простежити процес становлення освіти на Кубані в передреформний період;

проаналізувати діяльність шкіл, гімназій і училищ, відкритих в XIX - початку XX століть;

дати характеристику жіночої освіти;

показати діяльність декабристів і їх роль в розвитку системи освіти.

Методологічною основою є найважливіші принципи історичного пізнання - історизм і об'єктивність. Крім того, в якості методів дослідження використані наступні: історико-генетичний, що дозволяє послідовно розкрити властивості, функції і зміни реальності в процесі її історичного руху. З його допомогою пізнання обраної теми для дипломної роботи йшло послідовно від одиничного до загального і загального. Зазначений метод поєднується з історико-порівняльним, так як без порівняння не обходиться жодне наукове дослідження. Він дає можливість розкривати сутність досліджуваних явищ, а також проводити порівняння в просторі і часі, дозволяє розкрити сутність досліджуваних явищ в тих випадках, коли вона неочевидна, на основі наявних фактів, виявляти необхідне і закономірне, дозволяє досліджувати багатий статистичний матеріал, виявлений в ході вивчення джерел.

Історіографія даної теми в зв'язку з її невивченістю невелика. Багато питань залишається не до кінця вивченими, а деякі і зовсім не розкриті до сих пір.

У дореволюційний період проблема розвитку системи освіти була найбільш повно розкрита в роботах, що належать перу таких відомих істориків, як Ф.А. Щербина, І.Д. Попко, Е.Д. Феліцін, А.Д. Ламон та інших [1]. Всі вони містять цікаві відомості про організацію освіти у війську, про устрій і системи роботи військових шкіл і училищ, про правила прийому до середніх навчальних закладів. Ф.А. Щербина в "Історії Кубанського козачого війська" (1913 р) проводить аналогічно із Запорізькою Січчю, показує, як там було з отриманням освіти і з якою базою запорожці переселилися на Кубань, приділяє в роботі багато місця старанням історичних особистостей в справі відкриття шкіл, таким як отамани Ф.Я. Бурсак, Г.А. Рашпіль, військовий протоієрей К.В. Россинський, прагненню населення навчати своїх дітей будь-якими наявними способами, про слабку підтримку освіти з боку центральної влади і відсутності постійних джерел для змісту шкіл і викладачів.

На жаль, в роботі Ф.А. Щербини залишився неосвячений кадровий склад дирекції народних училищ в війську, немає аналізу освітнього рівня педагогів. Автор також пройшов повз такого найважливішого питання, як соціальний склад учнів навчальних закладів. Незважаючи на достаток цифр і фактів, робота не присвячена безпосередньо питань виховання і освіти [2].

Чи не виходить за рамки констатації окремих фактів з історії освіти в Чорноморії книга І.Д. Попко "Чорноморські козаки в їх цивільному та військовому побуті" (1858 г.), що розповідає про громадянські та військовому побуті чорноморського козацтва. У художній формі автор описує стислість навчання, що складався з трьох теренів: граматики, часослова і псалтиря [3].

Вельми схематично освітлено народну освіту в роботі П.П. Короленка "Двісті років Кубанського козачого війська (1696-1896 рр.)" (1991 р) [4].

"Пам'ятна книжка Кубанської області за 1880 рік" (1881 р), видана під редакцією О.Д. Феліціна, містить багатий матеріал про існуючі в цей період навчальних закладах, про правила прийому до середніх навчальних закладів. Важливе місце в зазначеній праці займає аналіз рівня освіти в кожному з семи відділів Кубанського козачого війська [5].

Історик А.Д. Ламон в "Історичному нарисі про заселення станиці Кавказької" (1993 р) показує стан справ в галузі освіти у лінійних козаків, причому живописно зображує становище вчителя, який, щоб якось утримувати сім'ю, займається на уроці нічого не учнями, а виконує роботу по замовленням станичників [6].

Однак в роботах А.Д. Ламонова, Е.Д. Феліціна, П.П. Короленка дала лише статистика існуючих шкіл і училищ, але не показала етапність розвитку освітньої системи, нічого не говориться про те, як був налагоджений контроль за діяльністю освітніх установ з боку відповідних органів і чи існував міжшкільний обмін досвідом, єдині норми і правила викладання.

При роботі з дореволюційної літературою очевидно те, що в ній недостатньо уваги приділяється проблемам морального і фізичного виховання козаків і козачок. По всій видимості, народна педагогіка у козаків мала настільки сильне розвиток, що представляла собою струнку, чітко налагоджену систему виховання, де не було проблем, які звертають на себе увагу сучасників.

Радянська історіографія освіти в Кубанському козачому війську вельми невелика. Головна причина цього в тому, що тривалий час в післяреволюційної літературі, спостерігалося зневажливе ставлення до дореволюційного освіти, а тим часом його незнання часто призводило до помилок і прорахунків в навчанні. Незважаючи на це, як і раніше виходили роботи, що піддають критиці систему дореволюційного освіти на Кубані, постійно вказують на його нездатність ліквідувати повністю неграмотність і нескінченно підкреслюють перевагу радянської системи. Природно, при такому переважно однобічний підхід говорити про об'єктивне викладі наявного матеріалу не доводиться. Ось чому такі роботи як "Кубанські станиці" (1967) історика К.В. Чистова, "Край наш кубанський" (1972 р) І.І. Степанова та інші не давали повного уявлення про розвиток освіти в Кубанському козачому війську, висвітлюючи його фрагментарно і, в основному, повторюючи еже відомі факти. На жаль, всі ці вищезгадані недоліки відносяться і до останнього великому праці історика І.Я. Куценко "Кубанське козацтво" (1993 г.). Створюється враження, що автор поставив завдання взяти реванш з виявлення тільки негативних моментів в історії дореволюційного козацтва [7].

На особливу увагу заслуговує праця колективу авторів: І. Горловий, А. Манаєнкова, В. Лях "Культура кубанських станиць" (1993 г.). У ньому досить повно вивчено шкільна справа в дореволюційний період Кубані. Безперечною заслугою авторів цієї праці є комплексний підхід до висвітлення теми, при якому підняті багато питань, раніше мало вивчені. Так, наприклад, тут дається розгорнутий матеріал про діяльність громадських організацій, що сприяють поширенню в козацтві, інформація про розвиток бібліотечної справи на Кубані. При цьому показана динаміка розвитку освіти в кубанських станицях, поетапне становлення освітньої системи [8].

Детальний опис подій з історії розвитку освіти в козацтві є у кубанського історика В. Бардадима. У його "Етюдах про Катеринодарі" (1992 р) можна знайти біографію кубанських просвітителів К.В. Россинского і К.Г. Живіло, а також інформацію про училищних будівлях і історію їх будівництва [9].

Оригінальним дослідженням є монографія А.Н. Ерешеевой "Між минулим і майбутнім" (1988 р), в якій вперше досліджується культурне життя в передреформний період. Як дослідник-історик, автор прагнув проявити і зберегти дбайливе ставлення до публікацій своїх попередників [10].

У пострадянський період найбільш повно проблема розвитку освіти розкрита в роботах Ємельянова Ю.М. Так, наприклад, в роботі "До питання про етапи розвитку системи освіти на Кубані з 1772 по 1913 рр." (1997 г.) автор простежує кілька етапів становлення і розвитку освіти, характеризуючи кожен з них [11]. Науковий інтерес також представляє робота "Внесок інтелігенції в розвиток освіти у козаків Кубані" (1998 г.). У ній досить повно вивчена діяльність благодійних товариств, декабристів, їх вплив на розвиток освіти на Кубані [12]. Особливої ж уваги заслуговує дослідження "Освіта та виховання в Кубанському козачому війську" (2003 рік), в якому дається оцінка рівня освіти і виховання у козаків Кубані, детально описується діяльність шкіл, училищ, гімназій, що відкриваються в XIX - початку XX ст., їх кадровий склад [13].

Джерельну базу складають документи, опубліковані в збірниках документів і хрестоматіях. Так, наприклад, збірник документів православної церкви на Кубані (2001 г.) містить архівні документи, більшість яких вперше вводиться в науковий обіг [14].Хрестоматія з історії Кубані (1975 г.) під редакцією В.П. Малишева, збірник документів "Катеринодар-Краснодар" "Два століття міста в датах, подіях, спогадах" (1993 р) під редакцією І. Ю. Бондар, хрестоматія з історії Кубані (1975 г.) під редакцією Херетлева також містять велику кількість документів і матеріалів, що допомагають відновити події того часу і простежити за розвитком освіти на Кубані [15].

Територіальні рамки. Дана робота охоплює територію всієї Кубанської області: місто Катеринодар і кубанські станиці, що оточують його в досліджуваний період.

Хронологічні рамки. Нижня часова межа дослідження відзначена початком XIX століття, коли відбувалося виникнення освіти на Кубані. Верхня ж часова межа відзначена початком XX століття, тобто до революції 1917 року.

Практична значимість роботи. Результати даного дослідження становлять об'ємний матеріал регіоноведческого характеру, необхідний при вивченні історії рідного краю.

Структура роботи складається з вступу, двох розділів і висновку.

Глава I. Зародження і розвиток системи освіти на Кубані в передреформний період

§ 1. Основні проблеми розвитку системи освіти в Росії в XIX - початку XX століть

Просвітництво в Росії, століттями розвивалося в рамках релігійного світогляду як опозиція до педагогіки Західної Європи, по крайней мере, до епохи Петра I, до початку XIX століття виходить в цілому на шлях секуляризації. XIX століття для Росії ознаменувався вступом на престол Олександра I, який проголосив в маніфесті від 12 березня 1801 року курс на продовження розпочатих раніше освітніх реформ.

Маніфестом від 8 вересня 1802 року було утворено Міністерство народної освіти на чолі з графом Петром Васильовичем Завадовський, в 1803 році опубліковані "Попередні правила народної освіти", в 1804 році - "Статут навчальних закладів, подведомих університетам" - ці документи і визначали структуру системи освіти в першій чверті XIX століття [1].

Основними її ланками стали парафіяльні та повітові училища, гімназії, університети. Вся Росія була поділена на 6 навчальних округів: Московський, Петербурзький, Казанський, Харківський, Віленський, Дерпскій - з університетом на чолі кожного з них. Обов'язки університетів значно розширилися: крім виконання традиційних навчально-наукових функцій, вони повинні були керувати діяльністю гімназій свого округу, а професори та викладачі університетів - здійснювати методичний та інспекторський контроль. Всі ланки народної освіти перебували у вертикальній залежності, перед ними в якості однієї із завдань ставилися підготовка учнів до переходу на наступний щабель навчання.

кубань система освіту декабрист

У парафіяльних училищах навчання було розраховано на рік. Зміст занять тут становили Закон Божий, читання, письмо, арифметика, читання і пояснення книги "Коротке наставляння в сільському домоведення". У повітових училищах термін навчання становив 2 роки. Пропонувалося створення по одному училищу в повітових та губернських містах. Завдання їх полягало в освіті дітей непривілейованих верств населення, а також підготовки до вступу в гімназію. Викладання в училищах вели два вчителі, навчальне навантаження кожного становила 28 годин в тиждень. У зміст навчання входили російська граматика, в національних регіонах - граматика рідної мови, загальна і російська географія, загальна і російська історія, арифметика, геометрія, фізика, природознавство, початкові правила технології, малювання - всього 15 навчальних предметів [2].

У гімназії навчання тривало 4 роки, приймалися в неї лише діти дворян і чиновників. Метою гімназії була підготовка до вступу в університет. Згідно зі штатним розкладом, в гімназії працювали 8 вчителів з навантаженням від 16 до 20 годин на тиждень. У навчальний план входили латинський, німецька, французька мова, географія, історія, статистика, логіка, мораль, курс витончених наук - російська словесність, теорія поезії, естетика, математичний цикл - мінералогія, ботаніка, зоологія, основи комерції, технологія, малювання. Особливістю змісту навчання в гімназіях того часу була відсутність в навчальному плані Закону Божого і російської мови. Гімназії були, як правило, оснащені дидактичними посібниками, підручниками, в процесі навчання широко використовувалися наочні посібники. Фінансування гімназій здійснювалося за рахунок держави [3].

На початку XIX століття в Росії почали отримувати поширення ідеї європейського просвітництва. Під їх впливом у багатьох дворянських садибах стали створюватися школи для селянських дітей. Так, в 1805 році в підмосковному маєтку князя В.В. Ізмайлова була відкрита школа для селянських дітей, де сам князь намагався реалізувати в практичній педагогічній діяльності ідеї Жан-Жака Руссо [4]. Широкої популярності набула школа для селянських дітей в садибі князя А.А. Ширинского-Шихматова в Смоленській губернії, де сам князь більше 30 років, з 1818 по 1849 року навчав селянських дітей і їх батьків. Також відкривалися школи в садибах князя С.Г. Волконського, графа М.М. Муравйова, причому в деяких практикувалися спільне навчання панських і селянських дітей [5].

У перші п'ять років царювання Олександра I були створені спеціальні вищі школи - Московське комерційне училище, Інститут шляхів сполучення, були відновлені державні грошові субсидії Російської академії наук, скасовані Павлом I, виділені субсидії Петербурзької медико-санітарної академії [6].

Однак, різні зовнішньополітичні події 1805-1809 років, зокрема, участь у військових діях проти Наполеона, відвернули увагу Олександра I від реформаторської діяльності в сфері освіти. Усвідомлення необхідності мати в суспільстві еліту, яка відповідає цілям і задачам російської політики того часу, призвело Олександра I до ідеї створення спеціального навчально-виховного закладу для дітей вищого дворянства.12 серпня 1810 Олександр I підписав "Постанова про ліцей", що дало початок історії знаменитого Царськосельського ліцею. Згідно "з Постановою", в ліцей приймалися "відмінні вихованці дворянського походження" у віці від 10 до 12 років, по 20 - 50 чоловік щорічно. Особливо було обумовлено, що приймаються найбільш талановиті. Навчальний рік встановлювався з 1 серпня по 1 червня, липень відводився на канікули. Загальний термін навчання становив шість років. Ліцей знаходився під заступництвом самого імператора і підкорявся міністру народної освіти. У своїх правах ліцей був прирівняний до університетів. Після закінчення його вихованці отримують право поступати на цивільну службу з чинами від XIV до X класу і на військову з правами випускників пажеського корпусу [7].

Для розміщення Ліцею було відведено чотириповерховий флігель Царскосельского імператорського палацу з особливими приміщеннями під лікарню, кухню, квартири для службовців. Директором ліцею був призначений статський радник при державній колегії закордонних справ, відомий російський просвітитель Василь Федорович Малиновський.

У червні 1811 року з'явилися оголошення про прийом дітей до ліцею. Після вступних іспитів були зараховані 30 осіб, в тому числі А.С. Пушкін, А.А. Дельво, В.К. Кюхельбекер. 19 жовтня т ж року відбулося офіційне відкриття Ліцею. Постановою з липня 1812 року був передбачено відкриття при Ліцеї Благородного пансіону. Термін перебування в пансіоні встановлювався в 9 років, приймалися діти у віці від 8 до 10 років, плата за навчання повинна була складати тисячу рублів на рік, встановлювався досить жорсткий режим для вихованців протягом усіх років навчання. Шляхетний пансіон при Царськосільському ліцеї проіснував до 1829 року, сам Ліцей в 1822 році був переданий у відання військового відомства, зберігши при цьому всі особливості елітарного закритого навчального закладу [8]. З 1836 року змінилася процедура прийому в Ліцей: число вихованців було збільшено, частина з них приймалися на казенний рахунок, частина за плату. Вихованці отримують право слухати університетські курси відповідно до обраної цивільної спеціальністю, але втрачали при цьому право отримання військового чину. В Наприкінці 1843 року Царськосельський ліцей був перейменований в Олександрівський, який в 1844 році був переведений в Санкт-Петербург. За 22 роки існування Ліцею його закінчили 286 осіб, більшість яких стали цивільними чиновниками, частина - військовими [9].

Пізніше з'явилися ліцеї в Ярославлі - Демидівська гімназія, створена в 1803 році і отримала статус ліцею в 1833 році; в 1817 році був відкритий Рішельєвський ліцей в Одесі, перетворений в 1865 році в Новоросійський університет; статус ліцею отримала і відкрита в 1820 в місті Ніжині Гімназія вищих наук князя Безбородька, де навчався Н.В. Гоголь [10].

Істотні зміни в сфері освіти були пов'язані з призначенням на пост міністра освіти в 1816 році обер-прокурора Священного синоду князя Олександра Миколайовича Голіцина. У 1817 році Міністерство освіти було перетворено в Міністерство духовних справ і народної освіти.

У 1819 році були змінені навчальні плани училищ і гімназій, введено читання Священного писання, вилучені з гімназійних курсів елементи філософських знань, статистика, природне право, естетика. Особливою опалі піддавалися університети. Перший удар був нанесений казанському університету. Слідом за ним опалі піддався Петербурзький університет. Однак, в передової дворянської середовищі зберігалося захоплення західноєвропейської наукою і культурою. Політичні події початку XIX століття викликали жвавий інтерес до французької та німецької філософії [11].

На початку XII століття були популярні лекції і твори одного з найстаріших професорів Московського університету, історика і педагога Харитона Андрійовича Чеботарьова, який будував свої педагогічні міркування на основі ідей Я.А. Коменського, М.В. Ломоносова, Ж. - Ж. Руссо. Широку популярність здобув трактат Олександра Феодосійовича Бестужева "Про виховання військовому щодо благородного юнацтва", в якому була сформульована програма перетворень у сфері виховання, метою якого повинна була стати підготовка працьовитих і корисних суспільству громадян, вміє підпорядкувати особисті інтереси державним. Зокрема, Бестужев був противником тілесних покарань в навчанні, заохочував жіночу освіту, орієнтоване на "внутрішнє прикраса розуму", а не на зовнішній блиск [12].

Після сходження на престол Миколи I увагу держави до питань виховання посилилося. У маніфесті про завершення справи декабристів 13 липня 1826 року імператор Микола I висловив думку, що головною причиною повстання були недоліки виховання [13].

Стурбованість суспільства станом справ у сфері освіти і освіти знайшла відображення в записці "Про народне виховання", поданої А.С. Пушкіним імператору Миколі I восени 1826 року. Піддавши гострій критиці поширену в Росії систему домашнього виховання, А.С. Пушкін бачив вихід в домашню освіту вельми недостатньо і аморально: дитина оточений одними клопотами, бачить одні негативні приклади, не уявляє себе, що таке справедливість [14].

У 1826 році царським указом був створений Комітет по влаштуванню навчальних закладів, який підготував новий "Статут гімназій і училищ, які у віданні університетів", опублікований в 1828 році. Особливість нового пристрою системи освіти полягала в тому, що кожен ступінь освіти не мала на увазі його наступності. Згідно з новим "Статуту", парафіяльні училища повинні були навчати хлопчиків і дівчаток найнижчих станів. Зміст навчання в них складали читання, письмо, рахунок, Закон Божий. У повітових училищах навчали дітей купців, ремісників, міщан та інших городян, які не належали до дворянського стану. Термін навчання в них був розрахований на 3 роки. В їх навчальний план входили Закон Божий, священна історія, російська мова, арифметика, геометрія до стереометрії і без доказів, географія, скорочений курс загальної та російської історії, чистописання, креслення, малювання [15].

Відповідно до нового "Статутом" гімназії ставали освітніми установами для дітей дворян і вищого чиновництва, які готували для вступу до університетів. За змістом навчання гімназії стали суто гуманітарними, основу змісту навчання становили російська словесність, логіка, математика, географія, історія, статистика.

З початку 60-х років XIX століття почалася підготовка нової шкільної реформи, одним з перших документів якої стало "Положення про жіночі училища відомства міністерства народної освіти", затверджену 10 травня 1860 года [16]. Згідно з цим документом встановлювалося два типи жіночих училищ: училища першого розряду, з терміном навчання 6 років, і другого розряду, з терміном навчання 3 роки. В училищах першого розряду навчали Закону Божому, російській мові і словесності, арифметиці і засадам геометрії, географії, загальної та російської історії, природознавства, фізики та рукоділля. В училищах другого розряду зміст навчання обмежувалося Законом Божим, російською мовою, географією, російською історією, арифметикою і рукоділлям. Додатково до обов'язкових предметів в училищах першого розряду передбачено було, за бажанням учнів, вивчення французької та німецької мови, малювання, музики, співу, танців. Жіночі училища були внесословной навчальними закладами, які давали середню освіту, але не ставили завдання підготовки дівчат до продовження освіти.

Важливим документом реформи став новий університетський статут, затверджений 18 червня 1868 года [17]. Згідно з цим документом, університети отримували деяку самостійність: вчені ради університетів купували право самостійно вибирати ректора і проректорів терміном на 4 роки, обирати за конкурсом професорів, створювати на факультетах поради і вибирати деканів. Крім того, був остаточно затверджений статус інших вищих навчальних закладів - Петербурзького технологічного інституту, Гірничого інституту, Інституту шляхів сполучення, московського вищого технічного училища, Петровсько-Розумовської сільськогосподарської академії в Москві.

У 1864 році була проведена реформа системи початкової освіти і середньої освіти: 19 июля 1864 року вийшло "Положення про початкові народні училища", мета яких вбачалася в утвердженні в народі релігійних і моральних понять і поширенні первинних корисних знань. Термін навчання в училищах ні обмежений, як і не був обмежений і вік учнів [18].

Зміст навчання була вкрай обмеженою - Закон Божий, читання, письмо, арифметика, церковний спів. Особливо підкреслювалося, що навчання ведеться російською мовою. Початкові народні училища були внесословной навчальними закладами, в них допускалося спільне навчання хлопчиків і дівчаток, а навчання було безкоштовним. Всі світські народні початкові училища передавалися у відання Міністерства народної освіти, духовні - у відання Святійшого синоду, вищого органу у справах російської православної церкви.

Особливе місце в "Положенні" відводилося питання про особистості вчителя. Право викладання в училищах здобували як особи духовного звання, так і світські особи. Однак якщо духовні особи мали право викладання, не затверджуючи свою компетентність і благонадійність ніякими документами, то світські особи, згідно § 16 "Положення", повинні були отримати дозвіл на викладання від повітового училищної ради при представленні посвідчення в доброчесності і благонадійності. Повітові і губернські ради училищ, згідно з цим "Положення", ставали органами керівництва і контролю за діяльністю училищ на місцях. До складу ради училища представник Міністерства народної освіти, представник Міністерства внутрішніх справ, представник духовенства, представники повітового земства, представник міського самоврядування. Очолював училищна раду голова, вибирати з числа членів ради. Головою губернського училищної ради міг бути тільки архієрей [19].

листопада 1864 був затверджений новий "Статут гімназій і прогімназій", згідно з яким встановлювалися два типи гімназій: класична і реальна і відповідно їм - прогімназії. Прогімназії за своїм змістом навчання відповідали першим чотирьом класам гімназій. В їх навчальний план входили арифметика, Закон Божий, граматика російської, латинської і грецької мови, природознавство, часто у формі бесід на уроках російської мови. Прогімназії відкривалися, частіше за все, в маленьких містах і давали можливість підготуватися до вступу в старші класи гімназії [20].

Особливістю класичних гімназій було те, що близько 40% всього навчального часу відводилося на вивчення стародавніх мов - латинської та грецької. У них, крім того, викладалися російською мовою, російська література, вітчизняна, всесвітня і священна історія, вітчизняна та загальна географія, природознавство, математика, фізика, космографія, креслення і один сучасний іноземну мову - французьку або німецьку. Студенти, які закінчили класичну гімназію отримували право вступу до університету [21].

Зміст навчання в реальних гімназіях відрізнялося від класичних гімназій, в першу чергу, відсутністю в навчальних планах давніх мов, що відповідало меті цих навчальних закладів - підготовці до вступу у вищі технічні і сільськогосподарські навчальні заклади. У реальних гімназіях значно більше часу відводилося на вивчення предметів природничого циклу - на 4 години більше, ніж в класичних гімназіях; на вивчення математики - на 17 годин, на вивчення фізики - на 9 годин і на вивчення космографії - на 6 годин. Обов'язковим було вивчення двох нових мов - французької та німецької. Інші навчальні предмети - російську мову, література, історія, географія - вивчалися в тому ж обсязі, що і в класичних гімназіях [22].

Відповідно до нового "Статутом" обидва типи гімназій оголошувалися внесословной закладами при роздільному навчанні хлопчиків і дівчаток. Новим в практиці роботи гімназій була вимога створення навчальних бібліотек, причому - як для вчителів, так і для учнів, - спеціально оснащених кабінетів з природознавства, географії, фізики, математики, малювання. Курс навчання в тому і іншому типі гімназій був розрахований на сім років [23].

Новими освітніми установами, що з'явилися внаслідок створення форм місцевого самоврядування після скасування кріпосного права - земств, стали земські школи, значення яких посилилося до кінця XIX століття. Відповідно до "Положення про земські установи" від 1 січня 1864 в ведення повітових та губернських земств переходили установи, тісно пов'язані з господарюванням, в тому числі і навчальні заклади. Земства повинні були матеріально підтримувати початкові школи. Навчально-виховна робота в них перебувала у віданні училищних рад. Земства отримали право заохочувати субсидіями і стипендіями діяльності середніх навчальних закладів [24].

У 1871 році був виданий "Статут гімназій і прогімназій", відповідно до якого назва "гімназія" зберігалося лише за класичними гімназіями, реальні гімназії ліквідовувалися. Термін навчання був розрахований на вісім років, сьомий клас - дворічний, крім того, вводився підготовчого класу. Як і раніше право пріоритетного вступу до університетів зберігалося за випускниками гімназій.

Зміст навчання в класичних гімназіях залишилося традиційним: вивчення латинської та грецької мов, причому латинську мову починали вивчати з першого класу і вивчали протягом восьми років, грецький - з третього класу по 5-7 годин на тиждень; російську мову вивчали з перших класів; в четвертому класі вивчали граматику церковнослов'янської мови, потім, аж до закінчення навчання, йшло вивчення фольклору, давньої літератури і літератури XVIII століття, так званого "золотого століття"; курс історії був перетворений в історію царювання. В навчальних планах класичних гімназій були і такі предмети, як математика, з метою розвитку мислення, фізика, що вивчалася в останніх трьох класах, географія, хімія була виключена з навчальних планів, природознавство виведено за рамки навчальних предметів і замінено навчальним предметом "короткий природознавство", який розглядався як додатковий. З метою обмежити можливості надходження в гімназії дітям недворянського стану в середині 80-х років була підвищена плата за навчання, виданий циркуляр, який наказував би директорам гімназій і прогімназій обмежити прийом дітей кучерів, лакеїв, кухарів, праль, дрібних крамарів [25].

"Статут" в 1871 році був доповнений в 1872 році "Статутом" реальних училищ, які стали новим типом навчального закладу, який давав загальне та спеціальне освіту. Весь курс навчання був розрахований на 7 років. Сьомий клас був додатковим і мав три відділення: механіко-технічне, хіміко-технічне та загальноосвітній. У свою чергу, п'ятий і шостий класи також мали відділення - основне, тобто загальноосвітній, і комерційне. Така структура навчання дозволяла професійно орієнтувати учнів, які відразу після закінчення училища могли приступати до практичної діяльності [26].

Зміст навчання в реальних училищах відрізнялося від гімназичного відсутністю в навчальному плані давніх мов, значно більшою кількістю годин, що відводяться на вивчення математики, фізики, хімії, природознавства. Російська мова, література, історія викладалися в реальних училищах в тих же обсягах, що й в класичних гімназіях. Випускники мали право вступу лише до вищих технічних і сільськогосподарські навчальні заклади.

Зміни зазнала і система початкової освіти. У 1872 році було видано "Положення", згідно з яким перетворилися повітові училища, на їх базі створювалися двокласні початкові училища і міські училища [27].

Двокласні початкові училища мали п'ятирічний термін навчання. Перші три роки навчання становив перший клас, зміст навчання в якому відповідало змісту навчання в початкових народних училищах; навчання в другому класі було розраховане на два роки, протягом яких школярі вивчали російську мову, арифметику, наочну геометрію, основи природознавства, фізику, географію та вітчизняну історію. Студенти, які закінчили двокласне народне училище мали право вступу лише на спеціалізовані курси і в вчительські семінарії.

Міські училища мали шестирічний курс навчання. Зміст навчання становили Закон Божий, російська мова та література, арифметика, алгебра, геометрія, географія, історія, основи природознавства, малювання, креслення, спів. Для закінчили училища організовувалися одне - дворічні курси рахівників, бухгалтерів, креслярів, вчителів і тому подібні [28].

Найпоширенішим типом початкової школи залишалися церковно-приходські школи, курс навчання в якому був, як правило, розрахований на два роки. Зміст навчання в них складали читання, письмо, рахунок і Закон Божий. Слід зазначити, що число цих шкіл до початку XX століття досягало половини від усіх початкових шкіл. Викладання в них, найчастіше, вели священнослужителі, після організації жіночих єпархіальних училищ - вчительки, які закінчили ці училища.

Можна по-різному оцінювати значення діяльності цих шкіл. Сучасники, особливо демократично налаштована частина російської інтелігенції, що орієнтувалася на відтворення західних зразків, критикували діяльність цих шкіл, вбачаючи в них, головним чином, засіб поширення релігійних забобонів. Але саме ці школи були найбільш доступними формами і отримання початкової освіти для селянських дітей, саме церковно-приходські школи, вчителі яких жили одним життям з селянами, знали їхні потреби й турботи, мали найбільшу довіру батьків [29].

Бурхлива суспільно-педагогічна життя 40 - 60-х років стимулювала процес створення спеціальних навчальних закладів, які готували вчителів. Ще в 1861 році на базі розробленого К.Д. Ушинського проекту учительській семінарії на кошти земства стали відкриватися земські вчительські семінарії і вчительські школи, серед яких найбільш відомі Санкт-Петербурзька земська учительська школа і Тверська земська учительська школа П.П. Максимовича. У 1870 році вийшло "Положення про учительських семінаріях", доповнене в 1875 році інструкцією. Учням семінарій пропонувалося неухильно виконати встановлення російської православної церкви, відвідувати богослужіння, читати книги релігійного змісту. До семінарії приймалися закінчили двокласні училища, курс навчання був розрахований на три роки. Семінаристи отримували стипендії, при семінаріях були відкриті гуртожитки. У зміст навчання входили Закон Божий, російська мова та література, математика, природознавство, фізика, географія, історія, малювання, спів, педагогіка, методика початкового навчання. При семінаріях відкривалися досвідчені школи, в яких семінаристи проходили практику [30].

Основним типом школи в Росії до початку XX століття, як і раніше, була початкова школа, що відрізнялася строкатістю не тільки за відомчою приналежністю, але і за термінами і змістом навчання. Найпоширенішими її типами були сільські однокласні та двокласні народні училища і міські училища, підвідомчі Міністерству народної освіти; однокласні та двокласні церковно-приходські школи Священного синоду. Крім того, але їх було значно менше, існували школи різних відомств: Міністерства внутрішніх справ, залізничні, приватні, відомства Імператриці Марії, козачі та інші [31].

Діяльність сільських шкіл визначалася "Інструкцією для двокласних і однокласних сільських училищ Міністерства народної освіти". Термін навчання в однокласних училищах і раніше становив три роки, а обов'язковими предметами в них були Закон Божий, слов'янська грамота, російську мову з мешкати, арифметика. У двокласних училищах, з п'ятирічним терміном навчання, додатково викладалися початки історії, географії, природознавства, церковний спів та креслення. При наявності коштів "Інструкцією" допускалося введення в навчальний план гімнастики, навчання ремеслам для хлопчиків та рукоділля для дівчаток, а також садівництва, городництва, бджільництва.

Однією з умов відкриття цих навчальних училищ було зобов'язання місцевих земств, сільських громад та інших засновників забезпечити їх ділянкою землі, приміщенням, виділяти кошти на утримання вчителів, на придбання навчальних посібників для учнів. Міністерство ж виділяла на утримання цих училищ всього близько однієї третини загальної суми витрат, однак вони підпорядковувалися міністерству дирекції та інспекторам народних училищ.

У кожному однокласній училище працювали один учитель і один законовчитель, а в двухклассном - два вчителі і один законовчитель, в деяких вводилися посади помічників вчителя. Ними, як правило, були випускники двокласних училищ, яких залишали при школах для підготовки до вступу в учительську семінарію [32].

Найпоширенішим типом початкової школи в Росії цього періоду були як і раніше церковно-парафіяльна школа і школи грамоти, що знаходилися у віданні Святійшого синоду. Вони, як і міністерські школи, були однокласній і двокласне, в перших - курс навчання тривав три роки, а по-друге - чотири роки, в школах грамоти діти навчалися 2 роки. Останні відкривалися з ініціативи парафіяльних священиків або інших членів причту і затверджувалися главою єпархії.

Як вказувалося в "Положенні про церковні школи відомства православного віросповідання", головним завданням всіх цих шкіл було "поширення в народі освіту в дусі православної віри і церкви", утвердження християнської моральності і повідомлення дітям необхідних корисних знань [33].

У церковно-парафіяльних школах навчали Закону Божому, церковному співу, читання книг церковної і громадянської друку, письма та арифметики; в двокласних училищах додавалися початки російської історії, географії, креслення і малювання. На предмети, пов'язані з релігією, відводилося понад 40% всього навчального часу. Незважаючи на те, що церковно-приходські школи сприяли підвищенню загальної грамотності населення, рівень загальноосвітньої підготовки учнів в них, їх матеріальна база значно поступалися міністерським школам. Все це призвело в передреволюційні роки до скорочення їх чисельності.

Основним типом початкових навчальних закладів в міських були міські училища, які по "Положення про міські училища" могли відкриватися не лише урядом, а й земствами, міськими товариствами, становими установами та приватними особами. Вони перебували у віданні піклувальників навчальних округів і здійснювали свою діяльність під керівництвом інспекторів народних училищ. Метою міських училищ, як вона визначалася в "Положенні", було забезпечення дітям усіх станів початкового розумового і релігійно-морального освіти [34].

У 1912 році відповідно до "Положення про вищі початкових училищах" всі міські училища стали перетворюватися в вищі початкові училища з чотирирічним терміном навчання. Для вступу до вищих початкові училища необхідно було закінчити однорічне початкове училище Міністерства освіти або відповідне йому інше початкове навчальний заклад.

У навчальні плани вищих початкових училищ входили Закон Божий, російську мову з елементами церковнослов'янської, арифметика, первістків географії, історії, природознавство, малювання і креслення. На відміну від міських училищ навчальний план вищих початкових училищ припускав ознайомлення учнів з елементами алгебри, геометрії і фізики. Спів і гімнастика з необов'язкових предметів ставали обов'язковими. Створення вищих початкових училищ полегшувало перехід з початкової школи в середню за умови здачі додаткових іспитів з тих предметів, які були відсутні в навчальних планах початкових училищ, але були в гімназіях: це, перш за все, стародавні і сучасні іноземні мови [35].

Головним типом середньої школи в Росії в кінці XIX - початку XX століття була, як і раніше, класична гімназія. Зберігалися також реальні училища, духовні семінарії, військові навчальні заклади з загальноосвітнім курсом, жіночі гімназії Міністерства освіти і відомства Імператриці Марії, інститути шляхетних дівчат, єпархіальні училища. Однак, центральне місце закладів за традицією займали класичні гімназії, випускники яких користувалися переважним правом при вступі до університетів.

Метою традиційної гімназії було виховання соціальної еліти, людей, які могли б займати посади в державному апараті. Як і раніше, на вивчення класичних мов (латинської та давньогрецької) в гімназіях відводилося до 65% навчального часу, Закону Божого та математики - трохи вище 10%, решта навчальний час розподілялося між природознавством, географією, історією і малюванням [36].

Типом середнього навчального закладу, розрахованого на дітей середніх міських верств населення, були реальні училища. Їх завдання полягало в тому, щоб дати учням не тільки загальну освіту, а й певну професійну орієнтацію. За статутом 1872 року термін навчання в реальному училищі становив шість років. Якщо були матеріальні можливості, дозволялося відкривати сьомий клас. Сьомі класи могли бути загальними, які готували учнів до вступу у вищі спеціальні навчальні заклади, і професійними з різними технологічними ухилами. При реальних училищах допускалися відкриття і підготовчих класів за рахунок батьків, самоврядування та благодійників.

На початку 90-х років була зроблена спроба зблизити зміст освіти перших двох класів гімназій і реальних училищ, що могло б дати можливість учням-реалістам надходити в третій клас класичних гімназій. А новий навчальний план 1906 року передбачив навіть можливість їх вступу до університетів при успішній здачі іспиту з латинської мови. Однак до 1913 року, в зв'язку з посиленням реакції, це положення було скасовано.

У всіх класах загального відділення реальних училищ викладалися Закон Божий, російську мову, німецьку, французьку або іншу іноземну мову, географія, історія, математика, фізика, природознавство, малювання, креслення, чистописання і законознавство. У підготовчому класі вивчалися Закон Божий, російська мова, математика, малювання і чистописання.

Специфічним типом середніх навчальних закладів в Росії в кінці XIX - початку XX століття були кадетські корпуси, дворянські навчальні заклади для підготовки офіцерів. Діяльність їх здійснювалася на підставі "Положення про кадетських корпусах". У цих навчальних закладах поряд з військово-професійною підготовкою давалося достатньо широке загальну освіту. У навчальний план тут входили Закон Божий, російську мову з церковнослов'янською і література, французьку та німецьку мови, математика, початки природознавства, фізики, космографії, історії, чистописання, малювання, обов'язкові військові предмети: стройове навчання, гімнастика, фехтування, плавання, а також предмети естетичного циклу - музика, спів, танці [37].

Перевантаження змісту окремих предметів негативно позначалася на якості знань кадетів. Тому йшло поступове скорочення обсягу відомостей з окремих предметів, і до 1915 року був затверджений новий навчальний план, який включав в якості обов'язкових предметів Закон Божий, російську мову і літературу, французький, німецький (або англійська) мова, початкові відомості з природознавства, фізики, хімії, космографії, географії, історії, законознавству, чистописання, малювання, креслення, а також предмети, які виводилися за основну сітку годин, - стройове навчання, гімнастика, фехтування, плавання, музика і спів, танці.

Характерною особливістю даного періоду був розвиток суспільно-педагогічного руху, Відображаючи інтереси різних політичних сил, з середини 90-х років в ньому виділилися три основні напрямки: опозиційно-ліберальне, буржуазно-демократичний і соціал-демократичний. Кожне з них, відображаючи інтереси певних верств російського населення, пропонувало свою модель народної освіти, однак соціально-економічний розвиток суспільства висунуло також проблеми, які виявилися близькими для всього педагогічного руху, незважаючи на відмінності в політичній орієнтації різних його напрямків [38].

Найважливішим питанням, яке, так чи інакше, ставав в той час, було питання про необхідність введення загального початкового навчання. У пошуках шляхів вирішення цієї проблеми активно брали участь повітові і міські земства, які вишукували кошти для розвитку шкільної мережі, розробляли місцеві проекти розширення загальної початкової освіти, створювали спеціальні комісії для вивчення стану народної освіти і вироблення перспектив його розвитку, пропагували результати своєї діяльності. Прикладом може служити педагогічна виставка, організована в 1902 році в місті Курську, на якій були представлені проекти різних земств щодо введення загальної початкової освіти.

Центральним питанням, що хвилювали всю педагогічну громадськість, було питання про те, якою має бути початкова народна школа. Значна частина діячів земського руху, окремі представники Міністерства народної освіти активно виступали за введення в зміст роботи початкової школи предметів, що дозволяють давати дітям початкову професійну підготовку. Однак проти професіоналізації початкової школи виступали як більшість вчених, так і найбільш прогресивна частина вчительства.

Так, говорячи про значення загальноосвітньої підготовки учнів як основи майбутнього професійного навчання, відомий педагог Н.Ф. Бунаков вважав, що без необхідного загальної освіти молоді будь-які професійні школи - технічні, сільськогосподарські, ремісничі - і інші училища будуть випускати тільки поганих техніків, ремісників, землеробів, здатних лише до роботи по-старому, але не будуть вести справу освіти вперед, удосконалюючи його в відповідно до вимог часу [39].

В кінці 90-х - початку 91-х роках особливо актуальною стала проблема створення національної школи. Передова педагогічна громадськість, підтримуючи вимоги національних окраїн, виступала проти русифікаторської політики царського уряду, за створення такої народної школи, в якій навчання на рідній мові і в дусі національних традицій поєднувалося б з вивченням російської мови і російської культури.

Ще одна проблема, яка дуже гостро постала на рубежі двох століть і була предметом серйозних дискусій, - це матеріальне, юридичне і суспільне становище вчителів. Між лібералами та демократами існували розбіжності з питань професійного об'єднання вчителів, керівництва товариствами взаємодопомоги, поліцейського нагляду за політичною благонадійністю вчителів, що вказувало на наявність політичної диференціації серед учасників суспільно-педагогічного руху, хоча в цілому воно виступало як серйозну противагу державній політиці по відношенню до вчителювання .

Таким чином, суспільно-педагогічний рух, висунувши злободенні питання розвитку народної освіти, сприяло залученню уваги до них громадських сил країни, розвитку громадської та приватної ініціативи в області організації початкового, середнього та вищої освіти [40].

Різниця в підходах до вирішення найбільш гострих педагогічних проблем відображали інтереси різних соціальних кіл і особливо яскраво проявилися в процесі пошуку шляхів створення так званої трудової школи. Широке обговорення проблем трудової школи, багатий досвід виховання і навчання в установах, які не входили в систему Міністерства народної освіти, не могли не відбитися на державну політику в галузі освіти, особливо в період підготовки його реформ. На цей факт звернув увагу, зокрема, П.Ф. Каптерев, який писав, що уряд відкривало державні школи, фінансувало і управляв ними, але педагогічну сторону зазвичай організовувало суспільство.

Спроби зв'язати школу з життям, дати дітям деякі практичні навички активно робилися діячами професійно-технічної освіти. Чи не беручи участі загальної освіти в підготовці учнів до трудової діяльності, вони розробляли свою систему поглядів на зміст, методи і форми загальної і спеціальної освіти, на поєднання загальних і професійних знань і практичної виучки.

Одним з найбільш розроблених був проект члена Російського технічного товариства Івана Олексійовича Анопова. На його думку, такий школою могла б стати реальна загальноосвітня школа з восьмирічним терміном навчання, з обов'язковим введенням в навчальні плани прикладної математики і ручної праці, який не тільки дозволяє розвивати в учнів певні вміння і навички, а й сприяє кращому засвоєнню будь-якого навчального матеріалу, застосування отриманих знань на практиці [41].

Школа повинна забезпечувати доступ до вищих навчальних закладів найбільш здатним юнакам, а іншим давати знання, необхідні для вмілого керівництва будь-яким справою на місці: ведення особистого селянського або міського господарства, промислового підприємства, а також включатися в різні форми діяльності на фабриках, заводах, залізницях і т.д. Навчальний план такої школи, за проектом І.А. Анопова, повинен був включати вивчення іноземних мов, географії, історії, математики, природознавства, фізики, хімії при скороченні часу на вивчення Закону Божого. Всі предмети він поділяв на наукові, практичні заняття в навчальних майстернях і лабораторіях, ручна праця і мистецтва. Таким чином, зближуючи загальноосвітню і професійну школу, Анопов не випускав з виду взаємозв'язок між теоретичними та практичними заняттями, доповнюючи теоретичне навчання практичними заняттями, проведеними в навчальних майстернях і шкільних лабораторіях. У навчальний процес він вважав за необхідне включати трудову підготовку, яка є важливим чинником професійної орієнтації учнів. Однак все це були приватні ініціативи, які робили спроби реформувати середню загальноосвітню школу "знизу".

Перші кроки реформування середньої загальноосвітньої школи "зверху" були зроблені міністром народної освіти Миколою Павловичем Боголєпова, видано 8 липня 1899 року циркуляр, в якому наводився перелік недоліків середньої школи і оголошувалося про створення спеціальної комісії щодо їх усунення. Комісія підходила до реформування середньої загальноосвітньої школи, за визнанням міністра, поступово і обережно, так як навчальний справа не терпить глибокої ломки. Представлений комісією проект зберігав основи класичної гімназії і реального училища як основних типів середньої школи. У ньому вказувалося на існування односторонньої орієнтації на розумовий розвиток учнів і передбачалося грунтовно опрацювати питання про фізичне виховання дітей. Проблема спеціальної підготовки повинна була вирішуватися шляхом розширення мережі професійних закладів в системі Міністерства народної освіти. Ідея ж введення уроків ручної праці в середні загальноосвітні школи підтримки не отримала [42].

Наступний крок в реформуванні середньої загальноосвітньої школи був зроблений Міністерством народної освіти під керівництвом Петра Семеновича Ванновський, призначеного на посаду міністра 24 березня 1901 року. Комісія під його керівництвом розробила проект "Основних положень пристрої загальноосвітньої середньої школи". За цим проектом передбачалося створити єдиний тип середнього загальноосвітнього навчального закладу з семирічним курсом навчання. З четвертого класу передбачалося ввести біфуркацію: в одному відділенні повинен був вивчатися латинську мову, в іншому - додатковий курс природознавства і графічного мистецтва. Ручна праця, поряд з гімнастикою і військовими вправами, як необов'язковий предмет, включався в програму всіх класів, крім останнього (в перших трьох класах по дві години на тиждень, в інших - по дві години).

Спроби П.С. Ванновський, зачіпали самі назрілі питання реформування школи, викликали негативну реакцію захисників класичної системи освіти. Микола II, ознайомившись з проектом, висловив своє незадоволення з приводу несвоєчасної ломки школи, що уявлялося йому вкрай небезпечним і шкідливим. Після відставки П.С. Ванновський всі зміни, які були ним внесено в середню загальноосвітню школу (скасування викладання російської мови та географії, введення в програму першого класу російської історії, скасування перевідних іспитів з класу в клас), були поступово усунуті [43].

Перша світова війна спонукала громадські сили посилити вимоги радикальних змін в галузі народної освіти, переоцінку погляду на загальноосвітню підготовку молоді. У цей період на пост міністра освіти був призначений граф Павло Миколайович Ігнатьєв, авторитетний громадський діяч і політик. Перші його кроки на цій посаді були спрямовані на пом'якшення протиріч між прагненням громадськості до корінних реформ в галузі освіти і політикою урядових верхів, які намагалися зберегти все по-старому. При міністерстві було створено різні комітети і комісії, такі як комісія з реформи початкової школи (за участю міст і земств), комітет з середньої школи (спільно з членами уряду і Державної думи), комітет з професійної підготовки і т.д. У цих комісіях і комітетах розглядалися пропозиції та записки від окремих навчальних закладів, науковців і приватних осіб, які бажали брати участь в перетворенні школи. Зокрема, в 1915 році для обговорення було запропоновано проект нового "Положення про гімназіях", підготовлений під керівництвом самого П.М. Ігнатьєва [44].

Даний проект реформи середньої загальноосвітньої школи передбачав внесення значних змін в її завдання і структуру. Школа повинна давати загальну освіту, а не ставити за мету просто підготовку учнів до вступу у вищі навчальні заклади. Учні, які закінчили середню школу, повинні були отримати можливість продовжувати навчання або в вищих навчальних закладах, або включатися безпосередньо в практичну діяльність. У зв'язку з цим по-новому ставилося питання про зміст і побудові навчання в середній школі, а також про спеціалізацію в її старших класах. Висунуті перед середньою школою завдання могли бути вирішені тільки шляхом широкого впровадження ідей трудового початку в усі сторони її навчально-виховної діяльності.

Проект "Положення про гімназіях" передбачав попередній початковий курс навчання і семирічний курс єдиної середньої школи. Остання ділилася на два щаблі - перша з трирічним терміном навчання і єдиним для всіх учнів навчальним планом. "Закон Божий, російська мова, математика, історія, географія, природознавство з практичними заняттями, малювання, спів, фізичні вправи (гімнастика і ручна праця - 9 годин), друга з чотирирічним терміном навчання, яка ділилася на чотири напрямки: гуманітарно-класичне, новогуманітарное, реальне з переважанням природних наук, реальне з переважанням математичних наук. Для юнаків і дівчат передбачався рівноцінний гімназійний курс. Проект дозволяв встановлювати спадкоємні зв'язки між гімназіями та вищими ачальнимі училищами, випускники яких могли без іспиту надходити в старші класи гімназії [45].

Намагаючись вирішити питання про місце кожного предмета в навчальному плані середньої загальноосвітньої школи, автори проекту поділяли їх на виховні та освітні. До виховним були віднесені малювання, співи, ознайомлення з пам'ятками мистецтва, гімнастика, ручна праця і практичні заняття з природознавства, хімії, фізики. Всі інші предмети відносилися до освітніх. Загалом, можна сказати, що автори проекту реформи зробили деяку спробу пов'язати загальноосвітню підготовку учнів з підготовкою до практичної діяльності.

Особлива увага в проекті реформи середньої школи приділялася використанню таких методів навчання, як ілюстративний, демонстраційний, досвідчений, які дозволили б розвивати в учнів активність, ініціативу, свідому самодіяльність і творчість.

У проекті реформи була зроблена спроба втілити в життя вимоги демократичних налаштованого учительства і вчених-педагогів про введення ручної праці в школу як окремого предмета. Спеціально створеною комісією був підготовлений документ "Про викладання ручної праці в середній школі", в якому отримали відображення теоретичні розробки і практичний досвід, накопичений вітчизняними і зарубіжними педагогами. Введення ручної праці як навчального предмета в середню загальноосвітню школу мало, на думку реформаторів, стимулювати розвиток міжпредметних зв'язків, що могло б сприяти більш глибокому освоєнню учнями різних шкільних предметів, виховувало б їх самостійність, ініціативу, творчість, сприяло б моральному, розумовому, фізичному , естетичному вихованню підростаючого покоління.

Невдоволення чиновницьких кіл політикою ліберального міністра призвело до того, що подальшого розвитку реформа школи не отримала. Однак пошуки рішення гострих педагогічних проблем тривали і знаходили відображення в розвитку приватної і громадської ініціативи зі створення шкіл нового типу, які могли б забезпечити розвивається промисловість кадрами керівників виробництва і досить обізнаними в ньому робочими. Саме тому посилилося відкриття приватних шкіл, добре оснащених і забезпечених висококваліфікованими педагогічними кадрами. Прикладами такого типу навчальних закладів можуть служити загальноосвітня школа князя В.М. Генішева (Геншевское училище) в Петербурзі, гімназія П.Г. Шелапуміна в Москві і інші.

Відповідно до "Положення" 1896 року одержав поширення новий вид середньої школи - комерційні училища. Ці школи були підпорядковані галузевим міністерствам, що дозволяло організовувати навчально-виховний процес в них на нових принципах, залучати до роботи найбільш прогресивну, творчу частину вчителів [46].

Поява нових типів шкіл в кінці XIX - початку XX століття вказувало на те, що різні верстви російського суспільства стали активно брати участь в практичному реформуванні школи, проявляючи плюралізм педагогічних підходів до вирішення завдань освіти і виховання підростаючого покоління.

§ 2. Становлення освіти на Кубані в першій половині XIX століття

Зародження системи народної освіти на Кубані бере свій початок з часу переселення сюди Чорноморського козачого війська. З 1792 року, коли Чорноморське козацьке військо переселилося на правобережжі Кубані, і аж до 1803 року в нього не було жодної офіційної школи, хоча приватне навчання практикувалося відразу ж після впровадження куренів на Тамані. Чорноморці, займаючи Прикубання, несли з собою зачатки освіти. Грамотні люди цінувалися, і навчання грамоті заохочувалося козацтвом. Є відомості, що в січні 1794 року в курені Платнірівського була побудована перша хата і тут же школа "У церковних паламар". Подібного роду "навчальні заклади" виникали із закладкою станиць на території Кубані. У них навчали лише читання та письма, а заняття вели особи духовного стану і писарі. Навчали грамоті і при козацьких канцеляріях, які довгий час служили свого роду "навчальними закладами" [47].

Перша офіційна школа була відкрита в Катеринодарі з ініціативи тодішнього військового отамана Ф.Я. Бурсака. Згідно зі статтею в журналі "Кубанська школа", відкрита вона була 1 серпня 1803 року і для навчання дітей викликані з Московського університету студент Іваненко і гімназист Поляков [48]. Уже через рік її перейменували в військове училище, надавши йому права офіційної урядової школи, але на цей внесок державних органів в зародження освітньої системи в Кубанської області завершився. Матеріальна база першого козацького військового училища формувалася за рахунок пожертвувань і зборів коштів, будівля містилося на засоби козачого війська [49].

Розуміючи недостатність тільки одного навчального закладу передові люди Чорноморії ставили перед вищим училищним начальством питання про відкриття нових навчальних закладів. У липні 1805 року отаман Бурсак звернувся до жителів Чорноморії, "які виявили бажання сприяти розвитку освіти", з пропозицією про грошові пожертвування на цю справу. У числі жертводавців був і протоієрей Кирило Россинський, призначений доглядачем училища 24 лютого 1806 года [50].

Але на навчання в училище козаки дивилися досить прозаїчно: ледь навчаться читати і писати, як негайно прагнуть на службу і йдуть зі школи. Грамотний і гарний почерк особливо цінувався; це сприяло просуванню по службі і щедро оплачувалося.

Наступним етапом в справі становлення і розвитку народної освіти стало відкриття в 1812 році перших в північнокавказькому краї парафіяльних шкіл на Тамані, в Щербинівському і Брюховецькому, а потім і в Гривенская (Новоніжестебліевском) куренях. В подальшому, протягом двох років (1818-1819 роки) були відкриті ще шість парафіяльних шкіл: в куренях Темрюкському, Роговський, Кущевская, Медведомском, Леушковском і Пластуновской. До 1820 року в зазначених десяти парафіяльних училищах навчалися понад 300 учнів [51].

У серпні 1818 року завдяки зусиллям К.В. Россинского відкрилося Донецьку і Харківську духовну парафіяльне училище, яке є первістком церковно-православного освіти на Кубані. Відкриття зазначених навчальних закладів представляло собою помітний якісний стрибок від фактичної відсутності певної освітньої системи до початку її цілеспрямованого будівництва. В цьому відношенні Чорномор обігнала навіть сусідню, більш заселену, впорядковану і знаходилася на значній відстані від прикордонної зони з її безперервними бойовими сутичками з горянами, область війська Донського, де існувало тільки три парафіяльних училища. Однак відкриті навчальні заклади не були поставлені на міцну матеріальну основу і часом їх існування залежало від приватних пожертвувань та інших непостійних джерел фінансування. Питання нормального забезпечення їх діяльності вирішувалися вкрай мелено, тому, за свідченням самого К.В. Россинского, "парафіяльні училища, а особливо вчителя, позбавлялися способів до своїм змістом, доведені до останньої крайності" [52]. Чи не становило виключення і положення військового училища в Катеринодарі, що містився, за свідченням того ж посадової особи, "на власні військові засоби, без будь-якої участі скарбниці, за винятком урядової опіки" [53]. Тому зростання числа навчальних закладів передавався з закриттям або перервами в їх функціонуванні: в 1819 році в Чорноморії було 11 навчальних закладів, в 1835 році - тільки 5, а в 1860 році - знову 11. Але чисельність учнів у них практично постійно росла і склала в 1860 році 648 осіб [54].

Динаміка числа навчальних закладів і учнів в передреформний період

ВремяЧісло навчальних заведенійЧісло учащіхся1820 год113001825 год82201835 год52431857 год125701860 год11648

Слабкий рівень освіченості взагалі в Росії, і в особливості на околицях держави, призводив до того, що знайти підготовлених вчителів було вкрай складно, а часом і просто неможливо. Ті ж, хто виявляв бажання працювати на ниві народної освіти, не завжди мали професійну підготовку. Бували випадки, коли місце наставника займав один з здібних учнів "через брак нікого до заміщення", як це було в квітні 1810 в Донецьку і Харківську училище [55].

За браком навчальних закладів змушене практикувалося "домашнє навчання", коли діти в основному непривілейованих верств козацького товариства вчилися грамоті у переписувачів в канцеляріях.

Дуже багато для розвитку освіти зробив Кирило Васильович Россинський. Він був першим просвітителем в Чорноморії, вченим, громадським діячем, поетом. Збережені історичні архівні документи свідчать про великий безоплатному праці цієї людини щодо поширення "освіти в землі війська Чорноморського". На одні поїздки у справах освіти він витратив 18 тисяч рублів власних коштів, не вимагаючи відшкодування за казенний або військовий рахунок [56]. Історик Ф. Щербина називав Россинского "фанатиком освіти". "Протоієрей Россинський, - писав він, - був рідкісною для свого часу особистістю. Він цілої головою стояв вище тієї адміністративно-службової середовища, в якій йому довелося обертатися все життя. За освітою і розуму йому не було рівного в війську. По енергії і безкорисливості він був єдиним у своєму роді діячем "[57].

За успіхи в освіті козацтва Россинський неодноразово відзначався начальством. Так, від училищної комітету Харківського імператорського університету за зразкову ревність і старанність до виконання посад і похвальні праці в поширенні освіти в землі війська Чорноморського удостоювався неодноразово вдячністю.

Кирило Васильович Россинський був саном священика. Освіту здобув в Катеринославській семінарії. Його кар'єра складалася успішно, і двадцяти дев'яти років від роду він був переведений військовим протоієреєм в соборну Воскресенську церкву міста Катеринодара. Відразу ж зайнявся отець Кирило збором пожертвувань і клопотами по влаштуванню першого казенного закладу в війську [58].

Бажаючи підняти освіту в Чорноморії на вищий щабель, Россинський в своєму рапорті від 23 лютого 1811 року звернувся з клопотанням до училищним комітетом Харківського університету про відкриття при Донецьку і Харківську училище третього класу, в якому викладалися б предмети першого класу гімназії, а також артилерія і фортифікація, як предмети , потрібні для військових людей, яке Чорноморське військо. Россинський планував викладати в цьому гімназичному класі логіку, риторику, алгебру, геометрію і військові дисципліни. Завдяки ініціативі та наполегливості першого кубанського просвітителя в 1811 році Россинський організував збір пожертвувань "для спорудження в місті Катеринодарі гімназії і при ній будівель для приміщення штаб - і обер-офіцерських дітей-сиріт, які не мають способів навчатися на власному утриманні". Всього було пожертвувано на ці цілі понад 14 тисяч рублей.17 травня 1820 року відбулося офіційне відкриття гімназії в Катеринодарі, на утримання якої урядова скарбниця щорічно відпускала 5 тисяч 800 рублів [59].

Зі спогадів викладача математики цієї гімназії І.М. Сбитнева: "Незважаючи на надмірні допомоги багатьох добромисних осіб, які відчувають ціну виховання громадського, незважаючи на діяльність старанну тамтешнього директора військового протоієрея Россинского, ця гімназія знаходиться ще в колисці, але швидкими кроками прямує до того ступеня досконалості, яку уряд призначило цього роду закладам. Бібліотека в ній досить порядна, як також і мінералогічний кабінет "[60]. У гімназії викладали талановиті вчителі. Так, діяльним помічником Кирила Россинского був учитель словесності і латинської мови В.Є. Толмачов, якого наказний отаман Чорноморського козачого війська Н.С. Завадовський назвав "прикрасою гімназії". І.М. Сбітнєв прибув на Кубань з Новгород-Сіверській гімназії. Спільними зусиллями чорноморська інтелігенція сприяла поширенню освіти в краї [61].

Установа військовий гімназії в умовах абсолютної монархії відбулося згідно з волею імператора, викладеної в Статуті навчальних закладів для "доставлення коштів пристойного виховання дітей дворян і чиновників". Дітям представників інших станів не заборонялося відвідувати це середній навчальний заклад. З установою гімназії закривалося Донецьку і Харківську повітове училище, в якому залишалися тільки молодші класи [62].

За статутом Чорноморська військова гімназія була розрахована на сім класів і в цілому прирівнювалася до губернським гімназій, тобто мала почесного попечителя, директора-інспектора, законоучителя, вчителі наук і мистецтв. Навчальний план передбачав викладання Закону Божого, російської граматики, географії, історії, статистики, математики, фізики, латинської та французької мов, а також малювання і креслення.

Після закінчення цього середнього навчального закладу учні, котрі удостоїлися похвального атестата, при вступі на державну службу проводилися: рядові дворяни в перший офіційний чин через один рік, діти дворян - через три роки, інші через п'ять років дійсної служби, що ще раз підтверджувало наявність численних привілеїв дворянства в умовах абсолютистського держави [63].

Але все ж навчальний справа розвивалася повільно, і більшість учнів, загальне число яких не перевищувала 20 - 30 чоловік, не доходило до закінчення гімназичного курсу. Коли ж, в 1827 році, Харківський університет зважився, нарешті, послати для ревізії гімназії професора Є.М. Філомафітський, то він переконався, що, всупереч високим указом 1809 року різні канцеляристи і грамотії, які не мають права на утримання училищ, рішуче відбивають дітей від урядових училищ. Найбільше завдавала шкоди гімназії, на думку Філомафітський, військова канцелярія, куди батьки визначали своїх ще недовчений і неповнолітніх дітей канцеляристами, і де останні отримували хороший заробіток, набивали руку в діловодстві і виходили в члени навіть раніше, ніж їх товариші-гімназисти [64] .

Зважаючи на все це університет повинен був просити міністра народної освіти, а останній Головнокомандувача Кавказького, щоб заборонити канцелярії прийом на службу неповнолітніх і закрити всі приватні училища, де навчали по часослову і псалтир. Тим часом, відвідування учнями гімназії перешкоджала також бруд, через яку і кінного їхати було небезпечно. Вчителі Військовий гімназії призначалися Харківським училищним радою, на підставі загального тоді закону 1804 року про управліннями училищами, але - вибір хороших вчителів для настільки віддаленого краю був не менше скрутний, ніж та для Тифліса. Звичаї учнів були грубі, а вплив на них батьків швидше шкідливо, ніж благодійно. Директор чорноморських училищ, протоієрей Россинський свідчить, що "вчителі, приходячи в свій час в класи, часто не знаходять в них жодного з учнів своїх і, чекаючи через все певний час, повинні бувають повертатися дозвільними" [65].

Проіснувала ця гімназія недовго: в кінці 20-х років XIX століття вона була закрита. Після придушення повстання декабристів реакція обрушилася і на освіту. Єкатеринодарська військова гімназія в 1828 році була ліквідована за наказом царя. Також причину повільної "смерті" гімназії сучасники вбачали "в неуважності чорноморців до утворення юнацтва" і в нестачі вихованців: в 1827 році в ній значився один вихованець в четвертому класі, два - в третьому, четверо і один слухач - в першому класі. Неакуратне відвідування занять і слабкі знання, висловлені учнями на іспитах, змусили адміністрацію гімназії залишити весь склад учнів на другий навчальний рік.

Також зменшилася кількість парафіяльних шкіл. "Ведомости про навчальні заклади, які перебувають в землі війська Чорноморського" за 1832 рік констатував: шкіл у війську Чорноморському - шість, вчителів - дев'ять, учнів - 202, закінчило школу в 1832 році - 28 [66].

Негативні наслідки закриття Чорноморської військової гімназії швидко позначилися на "освіті юнацтва", так як в останньому Донецьку і Харківську повітовому училищі, і тим більше в парафіяльних школах, викладалися лише "почала наук", що не задовольняло культурно-освітніх потреб жителів Чорноморського козачого війська. Тому, йдучи назустріч запитам чиновної і старшинської верхівки суспільства, тодішній наказний отаман Чорноморського козачого війська генерал-майор Н.С. Завадовський 25 листопада 1834 року піднімає перед своїм начальством про перетворення навчальних закладів в Чорноморії, передбачаючи в ньому і відновлення гімназії. Справа ця тягнулася майже шість років і закінчилося тим, що головнокомандувач Кавказької областю і Закавказьким краєм генерал Головін в своїй відповіді від 1 червня 1840 на пропозицію отамана "не знайшов а нині особливої ​​потреби в пристрої гімназії, тим більше що вона існувала раніше в Катеринодарі без видимої користі, яка навряд чи й надалі очікувана можливо ". Він порекомендував подумати про заснування в війську військового навчального закладу, яке "з безсумнівною користю підпорядковане буде військовому початку" і, отже, більш важливо для козацького стану. Своєю постановою від 18 липня 1840 року Чорноморська військова канцелярія, "керувалася обставинами", звертається до наказного отамана з проханням про відкриття військового навчального закладу у війську. Але такий навчальний заклад так і було засновано в Чорноморії. Що ж стосується військової гімназії, то вона була відновлена в 1851 році [67].

Грунтуючись на височайше затверджених в 1803 році "Правилах народної освіти", Россинський розподілив всі курені і поселення в війську на групи з центральним селищем для школи в кожній групі. Таким чином, до Тамані віднесено було 5 селищ, до Темрюк - 2 селища, хутір і рибні промисли, до Гривенская - 6 сіл, до Роговський - 4, Брюховецькому - 7 і Щербинівського - 3 селища, хутори і рибні заводи. У цих шести центрах вже були училища. Знову відкриті училища охопили Кущевський курінь з 7 селищами, Леушковскій - з 5, Пластунівський - з 10 і Медведовський курінь - з 3 селищами і прилеглими хуторами. Військовий отаман і військова канцелярія затвердили цей розподіл. У 1812 році були відкриті три училища, два в 1817 році і п'ять в 1819 році. Ці училища були прирівняні до парафіяльним і їх зміст мало забезпечувати саме населення [68].

Насправді становище цих училищ було не з легких. Шкільні будівлі не відповідали навіть самим елементарним вимогам, учні жили на великій відстані від школи, матеріальних коштів не вистачало навіть на необхідні потреби, вчителі бідували.

Сам Россинський в своєму рапорті повідомляв, що в війську Чорноморському з парафій тільки 10 мали парафіяльні училища (в царській Росії навчальні заклади називалися училищами). І тільки чотири з них (Таманський, Щербинівського, Брюховецький, Гривенская) були більш-менш забезпечені засобами від пожертвувань [69].

Відбір дітей горян для навчання в російських навчальних закладах здійснювався за спеціальними правилами. По-перше, претенденти повинні бути не молодше 6 і не старше 13 років, а, по-друге, і це головне, "все вони повинні бути дітьми князів, першорядних узденей і почесних мусульман, котрі користуються між одноплемінниками особливою повагою, довести на досвіді відданість нашому уряду. тобто стосовно горянам діяв загальноросійський становий принцип, який представляв привілеї для верхівки адигського суспільства.

Цей шлях військово-навчального освіти неоднозначно сприймався самими Адигеї. З одного боку, він найбільше відповідав природним нахилам і громадським звичкам войовничих жителів гір. З іншого, довгий обрив від рідних родин не міг не позначатися негативно на їх поведінці, і, врешті-решт, на саму якість навчання.

У кадетські корпуси адиги надходили без будь-якої попередньої підготовки і відповідного знання російської мови. Ефективність навчання тому була невелика, що в кінцевому підсумку і змушене було визнати військове начальство, у відання якого ці училища перебували. У травні 1853 військовий міністр повідомляв головнокомандувачу Окремим Кавказьким корпусом, що "благодійна мета уряду утворити горян через виховання у військово-навчальних закладах цілком не досягається для них" [70].

Головною перешкодою на шляху приєднання горців до утворення через військово-навчальні заклади була, звичайно, що вели Кавказька війна. Більшість не бажало здобувати освіту від свого противника. Наслідком цього були труднощі з набором в кадетські корпуси, які відчувалися постійно.

Другий етап гірського освіти можна датувати, починаючи з середини 40-х років XIX століття. Він характеризується тим, що урядові влада вирішила зменшити число відправляються горців в корпуси і збільшити способи виховання горян ближче до місць їхнього безпосереднього походження [71].

У відкритому в жовтні 1845 р в станиці Полтавській Таманського округу Чорноморського козачого війська окружному училище було передбачено відділення для дітей черкес і татар, які проживали в Чорноморії. Для них виділялися десять вакансій за рахунок коштів державного казначейства. Взаємне навчання дітей козаків і горців, як зазначалося в наказі по Чорноморському кавказького суспільству від 21 жовтня 1845 року, відбувався від благих задумів монарха і щодо зближення з нами сусідів і, вже частково, співгромадян наших черкес "[72].

У цьому училищі стараннями окружного штаб-офіцера Табанца було передбачено приміщення "для проживання викладача азіатського мови, в намірі, щоб бажаючі з дітей черкес і татар навчалися нашій мові і грамоті, а натомість наші діти бажаючі, щоб вчилися азіатським мов".

Для горян було також виділено десять місць в Уманському окружному училище. Однак, Адигеї не до кінця використали надавалися їм можливості для отримання безкоштовної освіти за рахунок російської казни. "Діти черкеських дворян, - доповідав Г.А. Рашпіль своєму начальству на Кавказькій лінії, - що не гниє, для приміщення в пансіоні з великою трудністю".

Деякі видатні адигськие просвітителі XIX століття своєю освітою зобов'язані Кубанської гімназії. У березні 1861 року зі Крим-Гірей Інат закінчив пансіон для дітей горян при Кубанської військової гімназії, де вивчав латинь, французька, німецька та російська мови, і був зарахований у напрямку Головного управління навчальних закладів на Кавказі в Петербурзький імператорський університет по "математичному розряду" [73].

В кінці 40-х років XIX століття горців до відправлення в Санкт-Петербурзькі військово-навчальні заклади стали навчати в щойно створеної Новоросійської азіатської школі з чотирирічним терміном проходження програми.

З заснування перших шкіл, училищ та Чорноморської військової гімназії відразу гостро постало питання про кадрове забезпечення навчального процесу. З ініціативи військового отамана Ф.Я. Бурсака з Московського університету були запрошені студенти Омелян Степанович Іванченко і Дмитро Іванович Поляков, що стали в 1803 році першими вчителями в Чорноморському козацькому війську.

Кадровий склад педагогів був дуже різноманітний. Зустрічалися вчителя з вищою університетською освітою, були й малопідготовлені до такого роду інтелектуальної діяльності люди, як дяки, паламарі і малоосвічені козаки. Зустрічалися також великі ентузіасти своєї справи. Так, Рогівське училище своїм відкриттям в 1819 році було зобов'язане дворянину Василю Самусю, що виявив бажання утримувати його на своєму власному утриманні і вчити дітей без платні. Після ж об'їзду в Київську губернію місцевий стихарний дяк Василь Тараненко виявив бажання бути вчителем також без платні. К.В. Россинський вважав Тараненко, який закінчив з відмінним успіхом при доброчесну поведінку Донецьку і Харківську училище, "до вчительської посади здатним" [74].

Педагогом від Бога був відставний урядник Чорноморського козачого війська Петро Павлович Головко, вчителював в кінці 50-х - початку 60-х років XIX століття з початку в станиці Кисляковським, а потім в Кущевській школі, і "за особливу старанність у добровільно прийнятої на себе обов'язки вчителя "двічі нагороджували наказом по Кавказької армії 100 рублів сріблом.

"Прекрасний подвиг жертвує старанності до пользам громадським", на думку генерал-майора Г.А. Рашпіля, скоїв окружний штаб-офіцер Таманського округу полковник Георгій Табанець, за своєю ініціативою і здебільшого, на свої власні кошти побудував окружне училище в станиці Полтавській, яке було відкрито в жовтні 1845 р.

Найбільш підготовлені вчителі працювали в Чорноморської гімназії та Донецьку і Харківську повітовому училищі. У перший період існування цих навчальних закладів К.В. Россинская вдалося набрати досить кваліфікованих педагогів. З 12 врахованих вчителів сім закінчили вузи, троє отримали незакінчену вищу освіту і лише двоє, в тому числі і сам Россинський, мали середню освіту (закінчили гімназію і семінарію). Але, що належав до останніх, К.В. Россинський до приїзду в Чорноморію вже мав десятирічний стаж педагогічної роботи та до того ж був талановитим педагогом від природи і енергійним організатором шкільного справи.

Складніше було підібрати вчителів для курінних (станичних) шкіл. З десяти парафіяльних училищ, відкритих в 1819 році, в курені Таманському учителем став козак Базилевич-Капітанський, який закінчив Київську духовну академію, в Медведомском - священик Гаєвський - випускник Катеринославської семінарії, а в курені Роговський - згадуваний В. Тараненко. Всіх їх Россинський характеризував як людей "до вчительської посади здатних". "В інших же училищах, - з гіркотою писав в училищна комітет Харківського університету Россинський, - козаки або дяки на час, мало до цього посади або зовсім не здатні" [75].

Рапорти з "місць" наглядачів перших чорноморських училищ доповнюють безрадісну картину народної освіти в деяких куренях. Так, наглядач Старощербинівська парафіяльного училища в своєму рапорті до канцелярії Чорноморського війська від 19 листопада 1835 року писав: "Старощербинівська парафіяльне училище зовсім упадає за слабкого раденье оного училища вчителя-урядника Івана Лаврівського, який вже допустив себе до такого крайнього стану через хмільні напої, що абсолютно училище схоже на питний будинок і п'яних людей притулок, що неможливо оного ніякими способами утриматися або присоромити, і віконець НЕ настачім, що п'яний часто тимчасово вибиває ". Тому, писав Старощербинівська наглядач, "діти залишаються без наук".

Приблизно в такому ж скрутному становищі перебували й інші парафіяльні училища Чорноморії. Так, в новоніжестебліевском училище напередодні його остаточного закриття 2 червня 1843 роки кількість учнів різко впало з 37 в лютому 1841 року до 5 в січні 1842 року. Учитель його скаржився, Єкатеринодарському начальству на те, що "він не отримує ніякого змісту, чому надзвичайно потребує і бідує; учнів в училище дуже мало, суспільство відмовилося давати зміст йому, батьки взяли з училища дітей ..." [76].

До числа найбільш видатних фахівців своєї справи ставився, на жаль, нині абсолютно забутий учитель Чорноморської військової гімназії, випускник Харківського університету Василь Омелянович Толмачов, який викладав словесність і латинська мова. Після смерті К.В. Россинского, найближчим сподвижником якого він був, Толмачов відновив Кущевська парафіяльне училище, де на практиці застосував Ланкастерського систему взаємного навчання. Передаючи на ті часи Белл-Ланкастерська система взаємного навчання застосовувалася переважно в початковій школі, де старші і більш успішних учні були помічниками вчителя і під його керівництвом вели заняття з іншими учнями.

Предметом повсякденних турбот Россинского було забезпечення навчального процесу необхідною літературою. Якщо в 1806 році в бібліотеці Катеринодарського училища було 26 цивільних і 64 книг, серед яких, були посібники з математики, фізики, геометрії, "Давня історія" Ролленом в десяти томах, "Слова й мови" Феофана Прокоповича, "Священна історія Старого і Нового завіту "Писарєва," Соборне укладення "царя Олексія Михайловича, Праці Вільного економічного суспільства," Філософія "Теплова," Синопсис "," Оповідання Геродота, житія святих та інші, то вже на наступний рік вона отримала дуже цінні книги з ризниці Межигірського монастиря , що не Давно скасованої, а також від різних благодійників. Число томів збільшилася до 210. До 1820 року, коли повітове училище було перетворено в Чорноморську військову гімназію, в бібліотеці вже налічувалося понад 700 томів.

Від церков і курінних товариств Россинський домагався надання безкоштовних приміщень для шкіл. Бореться він і "з перешкодою, ледь переборним" - майже повною відсутністю вчителів. Ця перешкода не була особливістю Чорноморії, вона була всеросійського масштабу. Статут 1804 намагався подолати її, звернувшись до допомоги багатовікового організатора і системі освіти - російському духовенству. Россинський, як духовна особа, широко використовував цей джерело, спираючись на спеціальну постанову Священного Синоду і на своє становище військового протоієрея, поєднував до того ж в своїй особі посади директора Чорноморської гімназії, доглядача і викладача. Не випадково, тому помітний відсоток вчителів парафіяльних шкіл і повітового училища складали люди духовного звання, священики, дяки і т.д. [77].

Россинський пробує шукати вчителів і в іншому стані, в військовому, але знаходить їх мало і ненадовго. Спочатку позначалася відсутність освічених людей, потім, коли повітове училище і гімназія змогли підготувати деякі кадри грамотних людей, приплив козаків в народну освіту опинявся все одно слабким. Головною причиною, поряд з особливостями військової життя, було недостатнє винагороду за важкий вчительська праця. Чи не робило привабливою педагогічну діяльність і не особливо почесне становище вчителя у тодішньому козацькому суспільстві, виражене, між іншим, в малих чинах. Архівні документи зберегли чимало рапортів військового протоієрея, клопотав про чинах вчителям, підвищення їм платні, відпустці грошей на дрова, квартири, про безкоштовну видачу паперу і чорнила від училища.

Молоді вчителі, призначені зі студентів і випускників Харківського імператорського університету в чорноморську глушину, часто змінювалися. Вони не витримували вбивчого клімату болотистого міста, деякі не могли стерпіти задушливої ​​моральної атмосфери в Чорноморії. Учитель гімназійних класів Філіппов вмирає від гарячки, молодий фізик Сбітнєв пише Россинская заяву про переведення: "... я вже цілий рік тут і можу похвалитися, що вживав усіх зусиль для перенесення багатьох неудовольствий, як з боку жителів, так і з боку клімату. Жителі обурилися на мене за промову, виголошену мною при публічному іспиті. В ній я спробував довести, наскільки корисна фізика для викорінення забобонів, і що людина, що займається нею, виконує свою душу священним пахощами до Творця. я думав, що можна возбу ить в них прагнення до підтримання нашої гімназії як закладу, необхідного для виховання дітей. Але я помилився. Жителі подумали, що я, забуваючи Бога, намагався їх висміяти. Пізно я дізнався, як небезпечно винищувати забобони, складові істотне гідність чорноморців. Одним словом, козаки не хочуть нічому вчитися і нічому вірити "[78].

Саме цього відношення до школи жителів чорноморських куренів найбільше боявся і сам Россинський. В одному зі своїх послань голові Харківського училищної комітету він упускає характерне саркастичне зауваження: "... мені відома полювання до навчання чорноморців: вони не раді, що і це училище мають, відпускаючи щорічно по 1500 рублів" [79].

Помітною особистістю на ниві кубанського освіти в 50-і роки XIX століття був Микола Семенович Риндовська. У 1838 році він закінчив філологічний факультет Харківського університету і став працювати старшим учителем історичних наук у Воронезькій гімназії, потім був бібліотекарем Харківської губернської гімназії, інспектором і директором Ставропольської гімназії, де брав активну участь у створенні 1850 року на посаду директора училищ землі війська Чорноморського вже був автором "Історико-статистичного опису міста Задонська", докладної генеалогічного опису таблиці государів, що царюють в Європі з 400 по 1840 роки, твори про початок ЄАТР в Росії.

Зі збережених формулярний списків, що відносяться до рубежу 50 - 60-х років XIX століття, видно, що з вищою освітою в Дирекції народним училищ працювало дев'ять осіб (шість закінчили Харківський університет, що був тоді навчально-науковим центром всього півдня Росії, двоє - Санкт Петербурзький і один Лазаревський інститут східних мов), одинадцять вчителів мали середню освіту, в тому числі вісім - світське і прідуховное; п'ять закінчили повітові або окружні училища; не показано освіту в семи випадках, а в двох формулярний списках було відзначено, що особа, яка його заповнювало, "в казенному навчальному закладі не виховувалося, російську грамоту читати і писати" знає ".

Найбільш кваліфіковані кадри були зосереджені в відновленої Кубанської військової гімназії. Шість викладачів з дев'яти мали вищу освіту. Тут працювали відомі не тільки на Кубані, але і в Росії в цілому діячі. Так, в ньому працював майбутній редактор першої газети на Кубані ( "Кубанських військових відомостей", доглядач військовий друкарні і газетного столу Л.Ф. Прага (до надходження на роботу в гімназію працював учителем в Уманському окружному училище) [80].

Вчителем російської мови та географії, а потім кімнатним наглядачем і вчителем історії працював з січня 1859 року Степана Дмитрович Демченко, який закінчив зі ступенем кандидата історико-філологічний факультет Харківського університету. Крім викладацької діяльності, він займався громадською роботою. У близьких стосунках з ним знаходився викладач Кубанської військової гімназії Микола Іванович Воронов, старший учитель словесності, письменник, етнограф, перший кубанський кореспондент герценовского "Дзвони". Він закінчив Валківське трикласне училище, потім Харківську губернську гімназію, після чого, у вересні 1849 року вступив на перший курс історико-філологічного факультету Харківського університету. Після закінчення працював в Кубанської військової гімназії вчителем російської мови та географії. Був автором таких творів, як "Подорожні нотатки на різних шляхах південній Росії", нарис "Від Екатеринодара до Ставрополя", опубліковані в "Одеському віснику".

В цілому, в рішенні проблеми вчительських кадрів на рубежі 50-х років був помітний певний позитивний зсув: більше половини вчителів мали вищу і середню освіту. На ті часи - досягнення чимале. Якщо на початковій стадії становлення народної освіти часто зустрічалися випадкові люди, то тепер кадрове облаштування шкільного справи в основному задовільним. Сталося це з двох причин. З одного боку, Харківський імператорський університет стабільно постачав педагогів вищої кваліфікації. Кубанська військова гімназія і Кавказька духовна семінарія випускали фахівців середньої кваліфікації, які після складання іспиту на звання вчителя могли працювати в початкових і повітових училищах. З іншого боку, порівняно малу кількість навчальних закладів дозволяло розосередитися навіть невеликого числа більш-менш підготовлених педагогів між гімназією, окружними та початковими училищами. І збитки, можливо наноситься малопідготовлені педагогами (їх було небагато), був мінімальний [81].

Свою специфіку має становлення і розвиток бібліотечної справи на Кубані. Виділяють особливості становлення книжкової справи на Кубані: пізніше адміністративно-управлінське оформлення Кубані (Чорноморії) на території Росії, заселення її запорізькими козаками, орієнтованими не стільки на письмову культуру, скільки на традиції і звичаї, відсутність на заселених територіях будь-яких книжкових зібрань, що дає досліднику можливість простежити процес формування місцевого книжкової справи з "чистого аркуша". І це не історична література. Перші книги і перші бібліотека з'явилися разом з першими переселенцями-козаками. До кінця 30-х років XIX століття століття на Кубані громадських і відомчих бібліотек не було: були книжкові зібрання, які носили функціонально-прикладний характер. В регіоні складалися церковні та навчальні збори книг. Книги зберігалися в військових і станичних правліннях. Вони надсилались або привозилися з оказією з Петербурга, Харкова, Херсона, представляли (і набір книг, без якого неможливі реалізація управлінських функцій, проведення церковної служби, навчання грамоті [82].

Жодного книжкового зібрання початку XIX століття, як єдиного цілого, не збереглося: одні увійшли до складу різних бібліотек, інші повністю або частково відвезені з Кубані, треті - загинули. Проте, збереглися каталоги, реєстри, опису майна, екслібриси, дарчі та власницькі записи, листи і щоденники кубанців (чорноморців) дозволяють реконструювати склад ряду бібліотек того часу. Така реконструкція дає можливість простежити книжкові та культурні зв'язки чорноморського і кубанського козацтва, шляхи міграції книг на Кубань, розширює коло джерел для вивчення історії науки Кубані.

Першою великою колекцією книг, перевезеної на Кубань, була бібліотека Межигірського монастиря. Особливий інтерес для реконструкції складу перевезеної бібліотеки надає реєстр цивільних і слов'янських книг, переданий в бібліотеку Чорноморського військового училища. Судячи з реєстром, в училище було передано 135 книг, з них слов'янських (кириличних) - 102. Всі книги кириличного друку, за винятком трьох, релігійного содержанія.84% цих книг надруковано на Україні, в Прибалтиці, Білорусії. Широко представлені видання Києво-Печерської Лаври і Львівській братській друкарні.

Сьогодні виявлено понад 10 видань з книжкової колекції Межигір'я. Книги ці зберігаються у відділі рідкісних книг Крайової наукової бібліотеки імені А.С. Пушкіна, в фондах Державного архіву Краснодарського краю, Державного історико-археологічного музею-заповідника імені О.Д. Феліціна.

Серйозні розмови про необхідність створення бібліотеки в Чорноморії почалися в 1818 році. У Чорноморському (Кубанському) військовому училищі бібліотека була сформована в 1805 році, основну частину якої складали книги з історії, географії, математики, релігійного змісту. Реєстр книг в бібліотеці цього училища був складений в 1808 році і містив 165 найменувань. Біля витоків книжкової справи перебували полкові бібліотеки Кубанського козачого війська. Вже з початку 40-х років кубанську козацьку інтелігенцію не влаштовує "прикладної" характер, функціональність існуючих в області книжкових зібрань. Коштів, можливостей, та й потреби у відкритті військових бібліотек ще немає, але руйнування "функціональності" відбувається. Готельні станичні отамани набувають для своїх правлінь книги історичного та політичного змісту. Одночасно, на Кубані в сім'ях козацької інтелігенції відбувалося інтенсивне формування особистих книжкових колекцій, які теж дозволяли задовольнити потреби населення в "нефункціональних" книгах.

Громадська бібліотека в Новоросійську була відкрита в 1844 році. Читачі поділялися на дійсних членів і вільних передплатників. До перших відносилися генерали, штаб - і обер-офіцери всіх відомств, а також цивільні чиновники, які перебувають на службі в укріпленнях Новоросійському і Кабардинському, до других - приватні особи купецького звання, підприємці інших станів.

У 1840 - 1850-х роках на Кубані поступово йшло поширення бібліотек, зростала кількість читачів. Аналіз шляхів формування книжкових колекцій і книжкової культури краю багато в чому відображає процеси формування культури краю в цілому, виявляє роль, яку в цих процесах відігравала військова інтелігенція. Під впливом громадської думки, який сформувався діяльністю засланців декабристів, почався рух за організацію громадських бібліотек і відкриття для широкої публіки училищних фондів. Були узаконені бібліотеки в військових з'єднаннях. Інтерес громадськості до книги зростав, але бібліотечна справа розвивалося дуже повільно і лише до кінця XIX століття кількість бібліотек на Кубані значно збільшилася.

§ 3. Відкриття перших бібліотек і просвітницька діяльність декабристів

У міру розвитку системи освіти на Кубані, отримало розвиток і справа громадських бібліотек. Книги відігравали велику роль в становленні народної освіти і поширення необхідної наукової інформації. Різними шляхами потрапляли книги на Кубань. Чорноморці, що переселялися на Кубань, бачили в старовинних книгах одна із запорук збереження колишніх культурних традицій і дбайливо везли їх з собою. Старі книги привозили з собою і розкольники, що переселялися на Стару і Нову Лінії. У старообрядницьких станицях існували солідні колекції рукописних і стародруків. Книги брали з собою офіцери-книжники та чиновники-інтелектуали, які вирушали служити на Кавказ. Історична цінність старих книг добре була відома освіченій російському дворянству, зберігати в особистих бібліотеках унікальні зібрання книжкових раритетів, що читав і вивчав їх [83].

З зборів рукописних і стародруків на Кубані більше за інших відомі книги Межигірського монастиря. Він був скасований через 11 років після розпуску Запорізького війська, в 1786 році. З проханням про переведення бібліотеки Межигірського монастиря на подаровані землі козака звернулися прямо в Петербург, але на той час книги виявилися розграбовані. Сліди перебували поступово [84].

П.П. Короленка, який займався історією бібліотеки Межигірського монастиря, вважав, на Кубань її доставив в 1804 році член Чорноморської військової канцелярії Євтихій Чепеча. Ряд документів дозволяє припустити, що перші книги на Кубань привіз Котлоревскій Т., потім з Таврії частина книг доставив С. Білий. У 1804 році бібліотека придбала прописку на Кубані [85].

Врятовані книги Межигірського монастиря частково опинилися в складі майна Екатерінолебяжей пустелі, побудованої чорноморцями на березі Лебединого лиману, частково - в складі бібліотеки військового училища. Це була перша велика колекція книг, перевезеної на Кубань.

Раніше громадських і відомчих бібліотек на Кубані не було: були книжкові зібрання, які носили функціонально-прикладний характер. В регіоні складалися церковні та навчальні збори книг. Книги зберігалися в військових і станичних правліннях. Вони призначалися з Петербурга, Харкова, Херсона, і представляли той мінімальний набір книг, без якого неможливі реалізація управлінських функцій, проведення церковної служби, навчання грамоті.

Перша світська бібліотека з'явилася в Катеринодарі в 1805 році в Чорноморському військовому училищі. Ця бібліотека відігравала значну роль у розвитку культурного життя Кубані. За свідченнями військового протоієрея К.В. Россинского і вчителі хорунжого Е.С. Іванченко, в перші роки існування училища "посібників майже ніяких не було, за винятком деяких з навчальних предметів книг, військових або вчительських власних". Тільки через 2 роки після заснування училища в березні 1805 року, хорунжий Е.С. Іванченко отримав дозвіл у військовій адміністрації на передачу в училище бібліотеки, яка перебувала в ризниці військового собору. Вона складалася з книг російською та старослов'янською мовами. Тоді ж стали надходити книги з Харківського університету.

У самому ранньому реєстрі училищної бібліотеки за 1806 рік значаться 33 книги, названі в реєстрі "Слов'янськими", вони були отримані з Межигір'я. Найбільше в цій бібліотеці було надано книг з цивільної історії, з історії релігії. Зустрічалися видання з фізики, географії, математики та популярні книги по медицині, тваринництву [86].

Але певної системи в поширенні книг серед козацтва не було. Аж до 1840-х років в Чорноморії і на Лініях не було громадських бібліотек. Протягом якогось часу суспільна потреба в читанні книг задовольнялася за рахунок приватних бібліотек. На перших порах вони ставали опорними пунктами поширення освіти в регіоні.

Для загальнокультурного розвитку Кубані багато зробили військові, що служили в розквартированих на Кубані полицях Кавказького окремого корпусу [87].

У різний час на Кубані книги до тридцяти колишніх членів декабристських організацій. До кінця 1830-х - початку 1840-х рр. зв'язку між ними особливо пожвавилися. До них тягнулися і інші офіцери - і з постійно служили в регіоні, і з приїжджають сюди на час. У візках, речових та сідельних сумках книги мандрували разом зі своїми господарями - А.І. Одоєвськ, А.А. Бестужев, І.І. Лорера, М.А. Назимова і іншими декабристами [88].

Поступово під впливом громадської думки, на Кубані почався рух за організацію громадських бібліотек, відкриття для широкої публіки училищних книжкових фондів.

На середину червня 1843 року всі 20 укріплень Чорноморської берегової лінії були укомплектовані бібліотеками. Кожна з них містила 170 книг 68 назв. Крім того, деякі бібліотеки поповнювалися шляхом добровільних пожертвувань офіцерів. Наприклад, для комплектування Новоросійської бібліотеки розмірі пожертвувань визначався так: "... з полковників - 4 рубля 10 копійок, з штабс-капітанів - 3 рубля 80 копійок, з поручиків - 3 рубля 20 копійок, з підпоручиків - 2 рубля 80 копійок сріблом, з рядових - по дві копійки з рубля "[89].

На початку, поряд з книгами з військової справи, казенними інструкціями, в військових бібліотеках були "История Государства Российского" М. Карамзіна, "Історія російської церкви" М. Муравйова, "Повна Російська історія" Н. Устрялова, а також твори А.С . Пушкіна (11 частин), В. Жуковського (8 частин). Поступово ці бібліотеки приводяться у відповідність з корінними правилами, виробленими урядовою комісією на чолі з А.А. Аракчеєва. Вони стали "пріуготовляет офіцерів найкращим чином на користь служби монарху". Укомплектовуватися ці бібліотеки стали виключно військово-статутної літературою. Процес цей тривав аж до 60-х років XIX століття [90].

Поступово інтерес громадськості до бібліотек зростав, однак процес їх розвитку йшов повільно. Причина полягала, з одного боку, в повній відсутності твердої матеріальної бази, з іншого - в урядових обмеженнях. І все ж потреба в книгах була вже настільки реальною, що військові влади, задовольняючи бажання козаків, відкрили для загального користування бібліотеки Полтавського, Уманського і Єйського повітових училищ. Тоді ж були вироблені правила користування училищної бібліотеки, згідно з якими кожен бажаючий міг брати на будинок книги для читання. При цьому платив на рік 3 рубля і понад те вносив в заставу 5 рублів. Учні бідні, але здатні і допитливі, користувалися книгами безкоштовно. Вибором книг керували викладачі. А бібліотекар видавав книги не інакше, як під розписку викладача або доглядача училища [91].

Н, за свідченням рапорту попечителя Кавказького навчального округу, "... відкриття в Полтавській, Уманської, Єйській бібліотеки для користування ними публіки досить бідні книгами, так що вони не представляють не тільки достатнього матеріалу для користування ними ж публікою, а й необхідних посібників для викладачів. Суми , призначеної їм, ледь вистачає на виписку найнеобхідніших посібників "[92]. Для поповнення книгами цих бібліотек було написано прохання Харківському книгопродавцю Петру Апарина, який виконав це замовлення. Крім того, в 1864 році наказний отаман Кубанського козачого війська отримав рапорт про заснування окружних, бригадних і полкових бібліотек [93].

З 1865 року отримують розвиток громадські бібліотеки Кубанського козачого війська, що мали "фундаментальний фонд", фонд періодики, підручники, географічні карти з глобусами. У березні 1865 року наказним отаманом графом Ф.Н. Сумарокова-Ельстон затверджені правила для громадських бібліотек. У цих правилах чітко визначалася мета: "Бібліотеки повинні задовольняти розумові потреби класу утвореного ... і в той же час містити легку здорову розумову їжу для класу малоосвіченого" [94].

Найзначніші бібліотеки були в станицях Старощербинівська, Староминская, Новощербинівська, Успенської.

З 70-х років в сільських школах починають формуватися вчительські та учнівські бібліотеки. Вони складалися, в основному, з журналів "Народна школа", "Російський народний учитель", а також педагогічних творів. В учнівських бібліотеках були книги для читання. У 1871 році військове господарче правління розіслало 160 сільським школам книги на +1925 рублів, а з 1873 по 1880 роки станичні ради училищ бібліотеки забезпечені за рахунок війська книгами і різними посібниками на суму 14649 рублів.

Отримують розвиток і народні бібліотеки, які формувалися за рахунок пожертвувань. Жертвували інтелігенція, купці і прості "землероби". "Кубанські обласні відомості" повідомляли, наприклад, що в станиці Відрадний громадянин Санько Б. пожертвував на допомогу народної бібліотеці 50 рублів. І тут же знайшлися продовжувачі цього потрібної справи. Поступово бібліотека отримала хороше матеріальне підмога. В цілому протягом нетривалого часу на неї було пожертвувано 133 рубля 13 копійок. На 57 рублів були придбані книги, а решта пішли на виписку газет і журналів: "Читання для солдатів", "Природа і люди", "Читальня рідної школи", "Батьківщина", "Вісник російського суспільства" та інші. Тепер уже бібліотека мала окремих видань 257 і 478 томів різного роду книг [95].

На пожертви від приватних осіб відкривалися бібліотеки і в інших станицях і містах області. У 1894 році виникла бібліотека в Новоросійську. Її фонд склала особиста бібліотека колишнього професора Петербурзького лісового інституту Е. Балліона, на базі якої була заснована Новоросійська громадська бібліотека. У 1895 році за ініціативою жителів і за сприяння Майкопської міської управи відбулося відкриття публічної бібліотеки в м Майкопі. Фонд її склав близько трьох тисяч книг [96].

У станицях Кубанської області до кінця XIX століття поширилася ініціатива відкривати приватні бібліотеки. Енергійні люди, охочі послужити народному благу, які не належать до народних просвітителям, намагалися просвітити народ, жертвуючи гроші і книги народним бібліотекам і читальнях. Перша така бібліотека організована в станиці Приморсько-Ахтарського якимось Даниловим. Читачами тоді в ній перебувало 25 осіб. Там були твори російських письменників - Гоголя, Салтикова-Щедріна, Толстого, Гончарова та ін.

Відкривалися бібліотеки і за вироками станичних і хутірських зборів. Наприклад, за рішенням Новороговского хутірського збору від 28 квітня 1902 року відкрито в будівлі правління суспільно-безкоштовна бібліотека-читальня. Передбачалося щорічно асигнувати на її потреби 70 рублів. Було затверджено статут народної бібліотеки, де сказано, що вона повинна давати можливість всім жителям хутора незалежно від статі, віку, звання і стану безоплатно користуватися книгами і періодичними виданнями для читання на дому, а також в приміщенні бібліотеки [97].

Почали відкривати бібліотеки і в різних суспільствах. Наприклад, Армавірської суспільство піклування про дітей в листопаді 1896 року відкрило публічну бібліотеку і читальню. Перші надходження в бібліотеку пожертвували місцеві жителі, і до першого вересня 1897 року в ній вже налічувалося 2438 примірників книг, в 3463 томах і 1344 примірника, в 1843 томах. Редакції багатьох видань зробили поступки в ціні на 25-50%, і бібліотека отримала можливість отримувати періодичні видання, такі, як "Віра і розум", "Освіта", "Русская школа", "Вісник виховання", "Читальня народної школи" і інші. Передплатники бібліотеки ділилися на три розряди: передплатники першого розряду платили в рік по 5 рублів; другого - 3 рубля; третього - 50 копійок [98].

Але бібліотека обслуговувала всіх учнів і неучащихся дітей. Підрахунок показав, що з 699 читачів - 466 - діти - школярі, і 158 - дорослі. Книги дозволялося брати під заставу додому. Із звіту товариства піклування про дітей за 1898-1899 роки слід, що бібліотеку відвідало 2364 дитини та 937 дорослих; взято книг і журналів 7350 примірників по першому і другому розряду і по третьому - 17360 примірників книг.

У зв'язку з підготовкою до святкування 100-річчя від дня народження А.С. Пушкіна громадськість Екатеринодара запропонувала відкрити публічну бібліотеку його імені. Цю ініціативу підтримали багато громадських організацій і міська дума. Бібліотеку відкрили 10 лютого 1900 року. Пушкінська бібліотека була найбільшою бібліотекою краю. В її фонді налічувалося понад 30 тисяч примірників книг і близько 14 тисяч примірників журналів. Як і всі публічні бібліотеки, вона була платною. Її фондами до 1915 року користувалися понад 2 тисяч читачів [99].

У Катеринодарі в різний час відкрилися і інші бібліотеки - імені Н.В. Гоголя, імені Л.Н. Толстого, Кубанського благодійного університету, картинної галереї. Товариства любителів вивчення Кубанської області, Олександро-Невського релігійно-просвітнього братства [100].

У 1884 році випущений каталог заборонених в Росії книг, і стали періодично видаватися "Алфавітні списки творів друку", які не повинні бути допущені до обігу в публічних бібліотеках та громадських читальнях. В "Списки" включалися твори декабристів, марксистська література, закордонні видання російських класиків, народницькі видання, комплекти журналів "Современник", "Вітчизняні записки" [101].

В кінці 80-х років XIX століття в деяких станицях Кубанської області стали відкриватися бібліотеки-читальні, чайно-читальні, просто читальні. У станиці Успенській, наприклад, у свята чайно-читальня збирала завжди багато відвідувачів. Книги тут були, в основному, релігійно-морального, науково-популярного і побутового змісту. Плата за вхід встановлена ​​в п'ять копійок. Відвідувачу давалося три шматочка цукру, і "хто, скільки хоче чаю". Заборонялося входити людям нетверезим і не дозволялося курити в загальному приміщенні. Поповнювалися читальні на кошти станичних і сільських товариств, частиною на кошти Кубанського піклування про народну тверезість. Наприклад, в хуторі Святковому для читальні за рахунок пожертвувань було побудовано спеціальне приміщення. З станиці Усть-Лабинської в дар читальні були надіслані зібрання творів Пушкіна, Лермонтова, Гоголя. А в станиці Екатеріновской, що відкрилася читальню назвали "Пушкінській", в честь 100-річчя від дня народження поета ... Ця читальня містилася на кошти від аматорських вистав і уявлень [102].

Багато бібліотеки-читальні мали свій статут. Наприклад, в статуті бібліотеки-читальні хутора Новогороднего (Ейский відділ) записано, що читальня повинна давати можливість всім жителям хутора незалежно від статі, віку, звання і стану безоплатно користуватися книгами і періодичними виданнями в приміщенні читальні, а також для читання на дому. Бібліотекою-читальнею завідувало правління з трьох осіб - голови і двох членів, призначених суспільством. Книги видавалися під заставу. Для відвідувачів була спеціальна книга, в якій вони записували свої побажання щодо виписування нових книг, газет, журналів, а також зауваження або недоліки в роботі бібліотеки.

Крім бібліотек і читалень влади Кубанського козачого війська дозволили проводити торгівлю книгами і періодичними виданнями в станицях і селищах. Книжкова торгівля відкрилася згідно каталогу, який стверджував отаман Кубанського козачого війська. У 1907 році на Кубані в станицях і на хуторах існувало 78 точок книжкової торгівлі.

У 1916 році керівництво Владикавказской залізниці ввело вагони - бібліотека по лінії Ростов - Владикавказ і Тихорецкая - Царицин.

До 1917 року бібліотеки були практично організовані у всіх навчальних закладах Кубанського козачого війська і більшості населених пунктів Кубані. За роки їх існування в кожній з них збільшилася кількість томів. В одних бібліотеках число книг збільшувалася на кілька сотень, а в інших збільшення йшло на тисячі книг [103].

Таким чином, станиці, інші населені пункти Кубанської області мали можливість якось задовольняти свої потреби в читанні газет, журналів та книг. Місцеві бібліотеки відіграли важливу роль у розвитку культури і освіти в Кубанському козачому війську.

Правда, яка торгівля книгами в багатьох станицях області, а також поширення дешевої доступною літератури серед населення послужили причиною підвищення інтересу до читання у жителів Кубані.

Важливий крок на шляху освіти народів Росії, горців Північного Кавказу і сільського населення Кубані, зокрема, зробили декабристи. Число найбільш активних учасників декабристського руху засуджених Верховним кримінальним судом 120 чоловік. Всього ж в 1825-1826 роках було залучено до справи близько 600 чоловік [104].

Виступ дворянських революціонерів у Росії зазнало поразки. Царський уряд жорстоко розправився з декабристами. На Кавказ було заслано і переведено з Сибіру після відбуття сибірської каторги 83 розжалуваних офіцера, сюди ж спрямовувалися і солдати бунтівних полків, які брали участь у повстанні декабристів - всього близько 3 тисяч чоловік. З 83 засланих на Кавказ декабристів життя 24 була пов'язана безпосередньо з Кубанню [105].

У своїх планах революційного перетворення Росії декабристи передбачали докорінні зміни в галузі народної освіти. У статуті "Союзу благоденства" ( "Зеленій книзі") говорилося: "Союз всіма силами зневажає невігластво і, звертаючи уми до корисних знань, особливо до пізнання батьківщини, намагається насаджувати справжнє просвітництво. Для цього займається він творами і перекладом книг, як хороших навчальних , так і тих, котрі служать витонченості корисних наук. Намагається також поширювати вивчення грамоти в простому народі "[106].

Після придушення виступу 14 грудня 1825 декабристи, які опинилися на засланні, незважаючи на важке безправне становище, прагнули як і раніше виконувати програму "Зеленої книги" в галузі освіти. Дворянські революціонери були зачинателями процесу, відомого під назвою культурного впливу політичного заслання.

У 1826 році на Кубань прибули Арцибашев Д.А., Вадковський А.Ф., Гангеблого А.С., в 1830 - Бестужев А.А., Голіцин В.М., Кривцов С.І., Паліцин С.М., пізніше в 1836 році - Цебріков Н. Р., Вегелін А.І., Заторецкій Н.А., в 1837 році - Черкасов А.І., Наришкін М.М., Лихачов В.І., Одоєвський А.І., в 1839 році - Бєляєв А. П. і його брат Бєляєв П.П., Ординський Ф.В., в 1848 році - Сутгоф А.Н. Більшість з них були розжалувані в солдати і переведені на службу в гарнізони станиць Прочноокопской, Іванівської, На Тамані, в Катеринодарі, в фортах Геленджікском, Головинском, Лазаревському і інших місцях [107].

Перебуваючи на Кавказі, в тому числі на Кубані, декабристи були "затворниками", а проявили себе як дослідники, просвітителі, пропагандисти передових ідей і знань. Історик М.О. Непрямо вірно зазначив, що декабристи, "потрапивши в нову для них країну, в середу незнайомих їм дотопі народів, в оточенні іншої культури, переймаються гарячим діяльним прагненням пізнати, вивчити цю країну, її минуле, життя і побут, їх різноманітну і глибоко привабливу культуру ". Багато з них залишили свої записи, щоденники, вірші та літературні твори. І саме декабристи зробили першу спробу організації культурно-просвітницької роботи з дорослим населенням. Так, наприклад, будинок декабриста М.М. Наришкіна в міцному Окопі став центром культурного життя станиці і навколишніх сіл. Тут була багата бібліотека, багато журналів, газет російських і виписуються з-за кордону. У будинку влаштовувалися музичні вечори. Проїздом в міцному Окопі побували А.С. Пушкін, А.С. Грибоєдов, В.Г. Бєлінський, Н.П. Огарьов, В.К. Кюхельбекер, А.А. Бестужев-Мардінскій. Багато хто зупинявся в будинку Наришкін, який був музично-поетичним центром, де звучали вірші Лермонтова і Одоєвського, пісні і романси Аляб'єва, кипіли суперечки про літературу, долю Росії і Кавказу [108].

Діяльність багатьох декабристів носила практичний характер. Парадоксально, але сам цар був зацікавлений у використанні декабристів в проектуванні інженерних споруд в укріпленнях Північного Кавказу. Вони взяли участь у зведенні 20 укріплень, в тому числі фортів Лазаревського, Геленджикского, Головінського, Адлера і ряду інших. У будівництві форту Лазарева в 1834 році брали участь декабристи А.І. Одоєвський, Ф.Л. Ординський, В.І. Лихарев, Н.А. Закревський, К.Г. Ігельстром, Н.І. Лорер, М.М. Наришкін [109].

Про перебування декабристів на Кубані і їх просвітницької діяльності писали багато кубанські історики і публіцисти.

"Кубанські обласні відомості" в 1880 році писали, що у козаків і селян єдиною розвагою був шинок - питний заклад. Він був свого роду "громадським клубом", в якому святкове і вільний від роботи час проводили багато селян. Серед перших, хто намагався організувати культурно-освітню роботу були талановитий російський поет А.І. Одоєвський - автор знаменитого відповіді на "Послання в Сибір" А.С. Пушкіна; письменник Бестужев А.А. (З 1832 року псевдонім Марлинский); брати Бєляєва, М.М. Наришкін, М.А. Назимов, Д.А. Арцибашев і інші. Передові люди свого часу, вони прагнули поширювати просвітництво в масах козацтва [110].

Яскравою фігурою був Олександр Іванович Одоєвський - корнет лейб-гвардії кінного полку. Поет, музикант, один А.С. Грибоєдова, К.Ф. Рилєєва. Член Північного товариства, його фраза "з іскри займеться полум'я" стала епіграфом газети "Іскра". Дружив з М.Ю. Лермонтовим, які служили з ним в одному полку. В Тамані Одоєвський зустрівся з товаришами - декабристами. Спільна робота, духовне спілкування зміцнювали їх сили і допомагали переносити негаразди засланського життя.

Олександр Олександрович Бестужев-Марлинский - штабс-капітан лейб-гвардії драгунського полку. Підтримував дружні стосунки з місцевим населенням, цікавився культурою і звичаями горян, вивчав тюркська мова. Живучи в тісному спілкуванні з горянами, він написав відомі повісті "Аммалат-бек", "Мула Нур", "Листи до лікаря Еразову", "Розповідь офіцера, колишнього в полоні у горців", "Шах Гусейн" та інші твори про побут і життя гірських народів.

Події та факти, описані в творах А.А. Бестужева-Марлинского, пробуджували суспільний інтерес російського народу, сприяли прагненню до свободи і почуття поваги до народів Кавказу. З іншої сторони, його дружнє ставлення, часті поїздки по Кавказу впливали на місцеве населення, яке переконувалося, що в Росії живуть люди, небайдужі до долі народів Кавказу, гідні взаємної поваги і співчуття, і це сприяло зростанню інтересу горців до російського населення [111 ].

На кавказькі і кубанські адреси Бестужева-Марлинского надходило багато кореспонденції, в основному, бандеролі з книгами і журналами, листи від друзів, письменників, публіцистів. У листах з Кубані він аналізує творчість Бальзака, інших французьких письменників, обґрунтовує самостійність російської літератури і природну позицію.

Місцем перебування декабристів, головним чином, була Прочноокопська фортеця. Тут жив декабрист Михайло Михайлович Наришкін, полковник Тарутинського піхотного полку, член "Союзу благоденства" Північного суспільства. Про Курганском періоді посилання декабрист Н.І. Лорер, який розділяв її з Наришкіним, розповідав: "чиновний люд Кургага потребував нас ... Сімейство Наришкіних було істинними благодійниками цілого краю. Обидва вони, і чоловік, і дружина, допомагали бідним, лікували і давали хворим ліки. Двір їх по неділях був звичайно сповнений народу, з яким роздавали їжу, одяг і гроші ... "[112].

Часто люди, облагодіяні Наришкіним, в простоті своїй говорили: "За що такі славні люди заслані в Сибір? Адже вони святі, і таких ми ще не бачили ..." [113].

Але не тільки милосердя прославило Наришкін в колі засланців декабристів і серед місцевих читачів. У цей будинок багатьох вабила надія знову почути "чудові" звуки, що прикрашають гіркоту самотності, ятрять душу спогади про залишеної за сотнями шлагбаумів життя.

Чи не ці вечори допомогли їм залишитися такими, якими їх побачив в цьому будинку Жуковський, який супроводжує спадкоємця престолу в подорож по Сибіру? Він радів, бачачи, що вони залишилися такими ж людьми, якими були, що ні впали духом і зберегли людську гідність "[114].

На Кубані декабристи стали вчителями, лікарями та дослідниками краю. Вони брали участь в топографічних зйомках, практикуванні і будівництві доріг, укріплень, селищ. Ними внесено значний вклад в господарське розвиток Кубані. Просвітницька діяльність декабристів позитивно позначилася на культурному розвитку краю. Найважчі умови солдатського життя, безправне становище не зломили декабристів. Вони до кінця залишалися вірними своїм ідеалам справедливості та рівноправності і намагалися своєю практичною діяльністю перетворити сам край, сприяли розвитку матеріальної і духовної культури народів Північного Кавказу.

Глава II. Складання системи освіти в передреформний період

§ 1. Відкриття шкіл, гімназій, училищ на Кубані в період з 1860 по 1917 рр.

Друга половина XIX століття стала новим етапом життя козацтва Кубані. У листопаді 1860 Олександр II підписує Указ про створення нової адміністративної одиниці імперії - Кубанської області. До її складу увійшли землі Чорноморського козацтва і шести бригад Кавказького лінійного козачого війська, а також Закубанье. З козаків Чорноморського війська і 6 бригад, пішого батальйону, двох кінних батарей Кавказького лінійного війська було засновано єдине Кубанське козацьке військо [1].

Ці роки відзначені подіями, які позитивно вплинули на стан справи народної освіти. У цей період постало питання не тільки про розширення народної школи, а й загальну початкову освіту.

У 1864 році царський уряд стверджує "Положення про початкові народні училища", в якому визначено їх головна мета: "стверджувати в народі релігійні та моральні поняття і поширювати початкові корисні відомості" [2].

Закінчення Кавказької війни, початок активного господарського освоєння краю і країни, що розвиваються нові капіталістичні відносини поставили питання про необхідність введення загального обов'язкового початкової освіти. Стало ясно, що освіта народу не тільки для підняття грамотності, а й для поліпшення економічного стану Кубанської області.

Щоб підняти інтерес населення до утворення наказний отаман Кубанського козачого війська генерал-ад'ютант граф Ф.Н. Сумароков-Ельстон 19 квітня 1868 року видав циркуляр про запрошення станичних товариств, духовенства, окружних начальників, бригадних і полкових командирів взяти участь у відкритті шкіл в станицях. "Тільки при спільному поширенні в військовому населенні елементарної освіти, - говорилося в циркулярі, - під яким мається на увазі не тільки її механічний зміст, а й повчальні бесіди, читання з учнями різного віку, можна сподіватися на піднесення козаків в моральному і господарському їх положенні" [ 3].

При великий наполегливості понад, стан справ стало змінюватися. У 1863 році шкіл стало вже 47, учнів - 2996; в 1865 році відповідно 217 і 5638; в 1866 році - 202 і 5984; в 1867 році - 209 шкіл з 6368 учнями [4].

У наказі по Кубанському війську від 14 серпня 1867 року було відзначено, що з доповіді та відомості шкіл Кубанського козачого війська видно, що справа народної освіти вийшло, нарешті, з того зачарованого кола невігластва і завзятості, в якому воно трималося ... У наказі поставлені "на вигляд "ті з начальників, у яких ще не відкриті станичні народні школи, звернуто увагу на те, щоб до нового у всіх станицях Війська були відкриті школи [5].

До цього часу було відкрито перше жіноче навчальний заклад - Маріїнське жіноче училище.

Кількість шкіл, яке виросло до початку сімдесятих років XIX століття, не могло радувати повною мірою, так як більше половини з них знаходилися в незадовільному стані. Багато шкільні будівлі були тісні, низькі, шкільні меблі складалася з простих довгих кухонних столів з приставними лавками або з довгих незграбних парт без ящиків для книг, підручників і посібників не вистачало. Не всі школи мали власні будинки, а розміщувалися в церковних сторожках, або в найманих приміщеннях.

Газета "Кубанські обласні відомості", поміщаючи статті про стан шкільної справи, наводила такі приклади. У станиці Устьжегутінской класна кімната має вигляд сараю, захаращена вугіллям і різним сміттям, з-під яких вимальовується напіврозвалені парти. У станиці Криловської школа розташовувалася в сторожці, а приміщення Уріпской школи було настільки тісно, ​​що ніде було повернутися і ніде поставити класну дошку. Школи в станицях Володимирській, Ахметовська, Петропавлівської, Троїцької і Анапской займали тісні обивательські будинку. Обстановка їх найменше нагадувала навчальні будівлі: в першій - одна і та ж кімната служила і класною кімнатою і кухнею, і тут же проводилася прання білизни. Севастопольська школа займала караулку при каплиці: маленьку кімнатку з поритої поверхнею замість підлоги, з трьома маленькими вікнами, з яких два заклеєні папером. У станицях Родниківське і Шапсугське обстановка в школах була ще безобразніше: в одному і тому ж приміщенні знаходилась і школа, і арештантський [6].

Тільки з середини сімдесятих років XIX століття на Кубані починається будівництво нормальних, типових, шкільних будівель, в які входило дві класні кімнати, одна на 60 осіб, інша на 24, вчителя з тією метою, щоб завжди знаходився при школі і в будь-який час міг би дати консультацію учневі [7]. Всього до 1880 року в Кубанської області було побудовано 136 шкіл. Загальна вартість їх доходила до 500 тисяч рублів або в середньому, кожна будівля коштувало понад 3,5 тисячі рублів.

Витрати на будівництво училищних будівель по нормальному плану проводилися станичним товариствами. У завдання станичних товариств також входило утримання училищ, які їм належали. Крім того, на сходах козаків в станицях обговорювалися питання про загальну початкову навчанні, про тривалість навчального року, про визначення платні вчителям [8].

Після того, як в березні 1863 року, почалося бурхливе зростання кількості відкритих шкіл, дуже гостро постало питання про забезпечення їх вчителями. Аж до 70-х років XIX століття серед вчителів зустрічалися випадкові люди, сяк-так знайомі з грамотою. З перевірених інспектором Кубанської області в 1871 році 49 станичних шкіл, з'ясувалося, що тільки 4 вчителі мали учительські права (свідоцтва). У числі інших 45 було: 4 офіцери, 4 унтер-офіцера, 1 рядовий, 13 урядників, 6 козаків, 4 писаря, 2 відставних чиновника, 1 священик, 2 диякона тощо. Після закінчення школи з такими вчителями учні ледь читали по складах, а незабаром забували і то небагато, чому їх там вчили. Поширеними методами навчання залишалися позбавлення обідів, стояння на колінах, смикання за волосся і вуха. Тому директор народних училищ Кубанської області в своєму рапорті від 6.03.1866 року на ім'я отамана Кубанського козачого війська ставить питання про відкриття в регіоні Кубанської вчительської семінарії. На закінчення свого рапорту директор народних училищ писав, що "для успішного поширення грамотності в народі було б бажано, щоб початковим навчанням в школах займалися люди, виключно присвятили себе вчительським працям". Для цієї мети він і пропонував заснувати вчительську семінарію [9].

За поданим проектом, в учительську семінарію запрошувалися молоді люди всіх станів незалежно від віросповідання, у віці не молодше 16 років і не мають фізичні вади, які можуть бути перешкодою до успішного виконання вчительських обов'язків. Надходили в семінарію піддавалися вступних іспитів згідно з Законом Божим, читання та письма по-російськи і читання книг церковній пресі, чотирьом арифметичним діям. Особи ж, які закінчили курс в повітових і окружних училищах або перші 3 класу гімназії або прогімназії, могли, здавши відповідні іспити, прийматися до другого класу семінарії.

У число стипендіатів навчального закладу переважно приймалися молоді люди, що належали до стану Кубанського козачого війська, до цього навчалися за рахунок війська в різних навчальних закладах. Решта вільні стіпендіатскіе вакансії займалися кращими вихованцями з числа до даного війську які не належали. Але вони повинні були попередньо дати письмове зобов'язання в тому, що після закінчення курсу в семінарії пропрацюють певну кількість років за призначенням на посаді вчителя станичних шкіл Кубанського козачого війська. Стипендіати із стану Кубанського козацтва були зобов'язані після закінчення курсу не менше шести років пропрацювати вчителями в станичних школах війська (за призначенням наказного отамана) [10].

Після успішного закінчення учительської семінарії її вихованці отримували свідоцтво на звання вчителя двокласного училища, а інші - на звання вчителя однокласного училища.

грудня 1868 року проект учительської семінарії був найвищий затверджений Олександром II. Семінарію відкрили 14 січня 1872 року в станиці Полтавській. Першим її директором призначено надвірний радник Е. Марков, а заступником Д. Семенов, згодом довгі роки обіймав посаду керівника цього навчального закладу, випускники якого з гордістю називали себе "семенівців". Протягом першого півріччя семінарія знаходилася в станиці Полтавській, але в вересні 1872 її перевели в більш придатні приміщення, в станицю Ладозьке.

За короткий термін (2-3 роки) семінарія швидко наповнилася учнями, що пояснюється, з одного боку, твердої постановкою навчально-виховного процесу в закладі, з іншого боку - прокинувся в масі населення свідомістю необхідності придбання більш придатного для життя освіти, а з третьої боку, спеціальну педагогічну освіту, отримане в семінарії, задовольняло скромним потребам і забезпечувало громадську, матеріальне становище краще, ніж дороге і тривале освіта, що отримується в гімназіях і вищих навчальних закладах, доступне тільки для обраних [11].

Навчальний план семінарії включав в себе теоретичну частину, яка складалася з курсів історії, літератури, математики та практичної частини, де давалися навички в ремеслах, що мають практичне значення.

Необхідність практичних занять обгрунтовувалася наступними завданнями:

. "механічний працю" і особливо столярне і токарне справу потрібні для зміни "занять розумових";

2. учні початкових класів повинні мати навички практичного застосування, згідно з вимогами інструкції Міністерства народної освіти;

. "відняти у вихованців учительській семінарії" можливість витрачати непродуктивно час, розвивати в них посидючість і акуратність - якості такі необхідні для них в призначеної їм діяльності "[12].

Педагогічна практика в семінарії включала три частини. Спочатку учні знайомляться зі школою і класом за місцем практики, потім відпрацьовуються пробні уроки з подальшим стажування, загальні підсумки підбиваються на конференції всіх учасників практики, і визначається оцінка кожного окремо [13].

Велика увага приділялася розвитку музичної освіти вихованців. Вихованці мали можливість грати на фортепіано, скрипці, був набір духовних і народних інструментів. Їх вчили писати реферати, статті для вчительського журналу і для щорічника учительській семінарії, для видання якого було дано дозвіл начальника Кубанського козачого війська.

Семінарія мала свою бібліотеку з книгами з історії, географії, сільському господарству, математики, педагогіки, богослов'я, а також газети і журнали. Серед наочних посібників, які використовуються в навчальному процесі, були карти і картини для Закону Божого, географічні моделі, землеробські знаряддя, моделі тварин, людини, атласи, мікроскопи, лупи, різні мінерали, модель локомотива і електрична машина.

Цікава методика, за якою вихованців семінарії відлучали від звички механічного заучування і пристосовували до посидючості праці: було вирішено - не давати першому і другому курсах підручників протягом року (до занять вони готувалися по докладним програмам, виробленим в класі); користуватися підручниками вони могли тільки при підготовці до іспитів. Учні третього курсу, навпаки, самостійно за підручниками готувалися до занять, а в класі проходило лише виспрашіваніе і роз'яснення.

Для збільшення числа осіб, що мали право вчителювати, при семінарії були засновані з'їзди. З 1872 по 1875 роки на них з правилами шкільного справи було ознайомлено 76 осіб. На з'їздах читалися лекції з педагогіки і дидактики, арифметиці і наочної геометрії, а також проводилися уроки з читання книг. Зазвичай робота з'їзду включала теоретичний, практичний етапи і написання рефератів-звітів за темами: "Про стан своєї школи", "Про те, що я виніс з з'їзду" і інше. Таким чином, було виявлено вчителя, нездатні працювати в галузі народної освіти [14].

З введенням в дію Кубанської вчительської семінарії, справа підготовки більш-менш кваліфікованих педагогів для початкової школи війська далеко зробило крок вперед. Однак до кінця XIX століття стало ясно, що одна Кубанська вчительська семінарія не в змозі забезпечити педагогічними кадрами Кубанське козацьке військо і з 4 липня 1909 року в Катеринодарі відкрита жіноча вчительська семінарія. У числі першого набору знаходилося 13 козачок і 17 іногородніх.

З 70-х років XIX століття у великих і багатих станицях стали відкриватися двокласні училища з п'ятирічним курсом навчання, а в окремих станицях - гімназії та прогімназії, доступні тільки заможної частини населення. В однокласних училищах вивчалися: Закон Божий, російську мову з мешкати, арифметика і церковний спів. У двокласних училищах до цих предметів додавалися історія, географія, природознавство.

Початкове навчання обов'язково включало в себе елемент трудового виховання. Переважна більшість шкіл мало сади і городи, де працювали учні. Крім того, дівчатка займалися рукоділлям, а хлопчики освоювали теслярські ремесло, плели кошики, мережі [15].

Що стосується прогимназий, то вони представляли собою чоловічі або середні 4-х класні навчальні заклади, що відповідали чотирьом молодшим класам гімназії. Засновані вони в Росії були в 1864 році для того, щоб займатися підготовкою до вступу в гімназію. Випускники прогимназий могли без іспитів вступати в наступний клас гімназії [16]. В цей же час були розділені класичні гімназії - на класичні і реальні, останні пізніше перейменовані в училища. У класичних гімназіях, де навчання тривало вісім років, давалося загальне гуманітарну освіту, і йшла підготовка до вступу в університет. У зв'язку з цим багато місця в її навчальній програмі приділялася вивченню сучасних мов: російської, французької, німецької, а також класичний (звідси назва класична гімназія): давньогрецької і латинської. Навчали тут також історії, географії, чистописання, основам математики і фізики. У старших класах додавалися ще й військові науки: фехтування, стрільба, плавання, марширування, верхова їзда [17].

Поява реальних училищ було обумовлено змінами в суспільному житті Росії другої половини XIX століття, коли класична система освіти вже не мала можливості охопити всі області, в яких могли б знайти застосування її вихованці. Програми реальних училищ не вимагали знань стародавніх мов, але забезпечували поглиблене вивчення точних наук: фізики, математики, природознавства. Випускники реальних училищ тому мали більше можливостей вступити до Технологічного інституту та інші спеціальні вищі навчальні заклади, ніж колишні гімназисти [18].

Одним з центрів культури на Кубані стало Олександрівське реальне училище, яке об'єднало людей різних поколінь і сприяє подальшому поширенню грамотності. Урочисте відкриття училища відбулося 2 жовтня 1880 року в Катеринодарі. Незабаром після відкриття Кубанське Олександрівське реальне училище (кару) стало кращим серед середніх закладів Кавказького навчального округу. На утримання училища і пансіону щорічно витрачалося близько 40 тисяч рублів. Це дозволило мати кваліфікованих викладачів, які здобули освіту в Петербурзькому, Московському, Харківському університетах, Строгановском рисовальном училища і інше. Програми згідно з Законом Божим, досить насиченими і вимагали серйозного ставлення до процесу навчання. Велика увага приділялася викладанню хорового співу, танці і гімнастики. З 1891 року за училище діє метеорологічна станція, бюлетені зі зведеннями погоди, які постійно друкуються в Центральних газетах Кубані. Діяли також курси з креслення і малювання для дорослих, дитячий гірських клуб, який вивчає багатства краю [19].

В училище навчальний і позаурочний час було заповнено обов'язковою участю в богослужіннях. Навчальний день починався молитвою, молитва читалася перед кожним уроком в присутності "осіб заступників та класних наставників". Влаштовувалися читання про підкорення Кавказу - "Герої кавказької війни". Були введені зошити "Що я читав", в яких обов'язково вносилися назви прочитаних кожним учнем книг. Ці зошити перевірялися класними наставниками, в обов'язок яких входило спостереження за своїми вихованцями не тільки в навчальному закладі, а й за його межами, велися "штрафні журнали". Існувала сувора регламентація відвідувань учнів театрів, часу прогулянок вулицями та парками [20].

В училищі панував особливий дух товариства, поваги до старших і викладачам, цінувалися моральність і честь. Серед учнівської молоді Екатеринодара олександрівців виділялися своєю дисциплінованістю, акуратністю, зручною і красивою формою [21].

Природно, що вимога до вступників в настільки престижний навчальний заклад було досить високі. Наприклад, всі вступники до першого класу повинні знати основні молитви православної релігії, знати правила російської мови і вміти швидко читати; знати напам'ять кілька байок і віршів; вміти вирішувати завдання з усіма арифметичними діями. До надходять в до другого класу училища вимоги розширювалися і поглиблювалися. З цього випливає, що бажають навчатися повинні були мати сильну підготовку. Крім того, батьки або опікуни вступника, зі свого боку, становили спеціальну форму зобов'язання, де їм давалося обіцянку постачати своє чадо всіма зручними посібниками, одягати по формі і своєчасно вносити плату. Такі вимоги могла виконати лише вибрана частина суспільства. Простим козакам, за рідкісним винятком, не можна було забезпечувати навчання своїх дітей в даному закладі.

У зв'язку з відкриттям в 1911 році в Катеринодарі другого реального училища для дітей всіх станів, зміст училища цілком перейшло на кошти Кубанського козачого війська. Тепер діти нижніх чинів становили дві третини від числа учнів [22].

Особливий дух товариства в училище, про який говорилося вище, не слабшав у александровцев і після закінчення терміну навчання. Це доводить факт свідомості в 1908 році Товариства колишніх вихованців Кубанського Олександрівського реального училища. Створене суспільство ставило за мету сприяти покращенню матеріальних і моральних умов життя колишніх вихованців училища і сприяти процвітанню Олександрівського училища. Для виконання своїх завдань суспільство бралося за видачу нужденним або постійних посібників і позик; знаходити заняття особам, здатним ще до роботи; поміщати на свої кошти хворих і нездатних до праці в лікувальні заклади; сприяти влаштуванню лекцій, екскурсій, ознайомлення з різними спеціальностями, влаштуванню розумних розваг, позашкільних занять, отримання подальшої освіти та вступу до інших навчальних закладів, поліпшення житлових умов [23].

У 70-ті роки, для підготовки військових лікарів для Кубанського козачого війська, в Катеринодарі утворюється військово-фельдшерська школа.

За перші десять з гаком років, що минули з початку послереформенного етапу розвитку народної освіти в Кубанському козачому війську, стає очевидним, що система освіти на Кубані набуває вже досить стрункі обриси. Підтвердженням цьому служить відомість навчальних закладів по Кубанської області на 1880 рік, підготовлена ​​Е.Д. Феліціним [23].

Щодо того, як в цей період були розподілені навчальні центри по території Кубанської області, слід зазначити, що і в цьому аспекті становлення освіти помітні суттєві поліпшення. Якщо раніше, на перших етапах школи створювалися в тих місцях, де суспільство знаходило для цього кошти і тому можливість отримати освіту в округах війська була різною, то тепер навчальні центри розосереджені практично у всіх семи повітах рівномірно:

в Донецьку і Харківську повіті всіх навчальних закладів 37, учнів в них 1929 осіб чоловічої статі та 287 - жіночої. Крім того, в станиці Ладожской розташована вчительська семінарія в підготовчому відділенні; при семінарії є зразкова школа і нормальне жіноче відділення. У Донецьку і Харківську повіті один учень припадав на 69 осіб обох статей;

в Ейськом повіті - 29 училищ з 1459 учнями чоловічої статі і 289 - жіночої статі. Один учень припадав на 68 осіб;

в Темрюкському повіті - 38 шкіл з 1481 учням чоловічої статі і 352 - жіночої статі. Один учень припадав на 56 осіб;

в закубанських повіті - 27 шкіл з 67 учнями чоловічої статі і 61 - жіночої статі. Один учень припадав на 61 людини;

в Кавказькому повіті - 37 шкіл з 1672 учнями чоловічої статі і 447 - жіночої статі. Один учень припадав на 72 людини;

в Майкопском повіті - 44 школи, в них 1397 учнів чоловічої статі і 280 - жіночої статі. Один учень доводиться на 80 осіб;

в Баталпашинського повіті було 48 шкіл, в них 1778 учнів чоловічої статі і 404 - жіночої статі. Один учень припадав на 71 людини [24].

Потрібно відзначити, що козацьке населення ставилося до утворення неоднозначно. Незважаючи на характерне прагнення козаків до грамотності, відзначалися цікаві випадки, коли батьки не бажали вчити дітей. Причини цього могли бути різні, але, мабуть, основний було небажання втратити помічників по роботі в господарстві. Ось, наприклад, цікава публікація з газети "Кубанські обласні відомості": "За особистим наказом командира бригади маю уклінно просити Відрадненське станичні правління вислати мені сім учнів (наводяться прізвища). Всі ці учні були неодноразово Необхідні мною через посланого сторожа. Батьки ховали своїх дітей, а один - дозволив синові стати біля дверей хати своєї з сокирою і не дозволив увійти моєму помічникові ... "

Дітей залучали до занять в школі і поліцейськими заходами: "Прийде квартальний під вікно до козака і оголосить йому вести сини в училище:" Скільки сліз, горя, нарікань! Спочатку нещасний батько не менше нещасного сина намагається відкупитися від квартального за допомогою "могорича", але, бачачи, що справа не клеїться, відправляється до Станично отаману, на громадський сход, до вчителя. І був радий - радехонек, що справа увінчалося успіхом, якщо йому вдавалося хоч на один рік відстрочити, запобігти настільки "велике нещастя".

Щоб привернути увагу населення до школи, власники і їх піклувальники стали проводити шкільні вечори та свята, дитячі ранки, на які запрошувалися і батьки. Все частіше модно було почути про те, що в станицях виписуються газети і журнали. Так, в Ейськом повіті станиці і селища виписували "Сім'я і школа", "Народна школа", "Історична бібліотека" та інші. А за успіхи в навчанні учнів нерідко нагороджували книгами російських письменників і поетів.

Положення, хоча і дуже повільно, змінювалося. Більше уваги стали приділяти станичні суспільства, частіше можна було зустріти в школі батьків, справляються про успіхи своїх дітей. Зменшилася кількість пропусків занять. Багато вчителів користувалися довірою і повагою, завдяки уважному і чесному ставленню до своїх обов'язків. До них нерідко зверталися за порадою і проханнями дати книги для читання з учительської бібліотеки. Під їх керівництвом організовувалися хори, вечірні читання. У наказах по Кубанському козачому війську можна було часто побачити рядки про нагородження і заохочення вчителів "За старанність на користь поширення грамотності".

Підводячи підсумки і деякі результати народної освіти за 1895 рік, газета "Кубанські обласні відомості" писала: "... загальне пожвавлення російського життя 60-х років не минуло безрезультатно для народної освіти Кубанської області. Саме в цей час тут відкривається дуже багато шкіл і станичних училищ "[25].

Народ любив школу і називав її "божим домом". Ставлення рядового козацтва до освіти набуло форми ненаситної душевної потреби. "Тепер, - пише газета" Кубанські обласні відомості ", - чи не знайдеться батька, який би не бажав хоча б слабкого освіти своїх дітей. Восени, коли йде прийом учнів," скільки проклять сиплеться на голову станичних влади, і все тому, що не вистачає місця в будинку ... "[26].

Кубанський історик П.П. Короленка характеризує цей час наступними словами: "В пореформений період козаки стали культурніше. Цьому найбільше сприяє розповсюджується між ними грамотність, розвиток якої становить одну з важливих турбот Кубанського військового начальства, яке сягнуло тих результатів, що кубанський козачий населення саме вже усвідомлює користь освіти" [ 27].

Число шкіл, між тим, продовжувало збільшуватися. Якщо в 1883 році налічувалося 243 сільської школи, то в 1894 році їх діяло 491.

Країни, що розвиваються капіталістичні відносини знову і знову піднімали питання про необхідність введення загального обов'язкового початкової освіти. Було ясно, що просвіта народу потрібно не тільки для підняття грамотності, а й для економічного стану Кубанської області. В області робилася спроба вивчення умов, при яких можна було б запровадити загальне обов'язкову початкову освіту [28]. Дирекція народних училищ збирала рапорти начальників станичних шкіл, які містять дані про наявність навчальних закладів, кількості учнів і вчителів, про бібліотеки і читальнях [29]. Такі рапорти заповнювалися за спеціально розробленою схемою:

. Скільки в станиці навчальних закладів і яких саме;

2. Скільки хлопчиків і скільки дівчаток відвідують їх;

. Скільки витрачається коштів на їх утримання і з яких джерел;

. Скільки дітей не охоплена навчанням;

. Чи можливо забезпечити число учнів, не збільшуючи числа шкіл (вечірні заняття, недільні школи, повторні курси і т.п.);

. Якщо школи знаходяться в центрі станиці, то чи не становить це складне становище для тих, хто живе на околиці; якщо - так, то які заходи можливі для усунення цього;

. Чи не піднімався чи коли-небудь станичним суспільством питання про введення загальної початкової освіти і чи є з цього приводу вирок;

. Який час повинні діти відвідувати школу, щоб пройти повний курс навчання;

. Які заходи слід приймати до того, щоб закінчили курси навчання не забули набутих знань;

. Чи є при училищах народно-шкільні бібліотеки і чи багато ними користуються;

. Як встановити контроль за обов'язковим і неухильним відвідуванням занять в навчальних закладах;

. За яких умов можливе домашнє навчання і як його контролювати.

Зробивши аналіз рапортів начальників станичних навчальних закладів, дирекція народних училищ позначила деякі результати цих "досліджень". Серед причин, що заважають введення загальної початкової освіти - слабка матеріальна база навчальних закладів. Крім того, розкиданість населення, віддаленість від центру станиць, де зазвичай розташовувалися школи, також впливали на відвідування занять і якість навчання. Однозначно, у всіх начальників шкіл звучить відповідь на питання: "Хотів би народ вчитися?" - Так - (так свідчать вироки станичних товариств з цього питання) [30].

Однак питання про введення загальної початкової освіти затягувався. Про проект "загальної освіти" багато говорилося і писалося в перше десятиліття вже двадцятого століття, але все залишилося на папері, в архівах начальника області та міської управи [31].

Система "загальної освіти" поширювалася, в якійсь мірі, лише на козаків-призовників, так як за матеріальним становищем все козаки призовного віку повинні були знати грамоту.

На думку С.Я. Кухаренко - командира другого Кубанського козачого кінного полку - підготовка козака-каваллеріста в мирний час повинна складатися з трьох пунктів: стрільби в ціль, розвідувально-сторожової служби і навчання грамотності [32].

Очевидно, що прогресивно мислячі люди розуміли - корисніше Батьківщині воїн, який не тільки спритний, але і грамотний. Ще в 1876 - 1877 рр. (В наказах по військовому відомству) для кожного з чотирьох розрядів призовників були визначені відповідні норми: "Право на службу козаків обумовлюються ступенем отриманого ними освіти. До I розряду зараховуються закінчили курс в навчальних закладах першого розряду або витримали відповідне випробування. До II розряду - закінчили курс 6 класів гімназії або реальних училищ, а також другий курс духовних семінарій або ж курс навчальних закладів другого розряду, а так само витримали відповідне випробування. До III розряду - витримає шие випробування за програмою, встановленої для прийому на службу в регулярні війська добровольців третього розряду. До IV розряду закінчили курс в навчальних закладах третього розряду або витримали відповідне випробування.

Тому хлопчики з козацьких родин зазвичай якийсь час відвідували школу. Однак, траплялося, що деякі молоді козаки виявлялися неписьменними. До початку XX століття військо знову посилює свою турботу про грамотності майбутніх воїнів. Згідно з указом наказного отамана, все неписьменні козаки-призовники протягом чотирьох місяців, з 1 листопада по 31 листопада, навчалися читання, письма, рахунку [33].

Порядки навчання були встановлені циркуляром начальника Кубанської області. У ньому написано:

. Навчання молодих козаків грамоті, читанню, письму, рахунку покладаються на станичних вчителів, знайомих зі справами початкового навчання та здатних в коротких термін, з 1 листопада по 1 березня навчати дорослих;

2. З огляду на те, що з різних причин навчання козаків в денний час не може бути, передбачається навчати ввечері, щодня по дві години;

. За виконання таких обов'язків вчителі отримують додаткову плату в розмірі 15 рублів на кожен місяць;

. Для занять у ввірених класах виділяти свічки, навчальні посібники та підручники, а також додаткову літературу для читання [34].

Природно, ці заходи підвищували рівень освіченості козачого населення.

Крім обов'язкового навчання призовників, з 90-х років у багатьох станицях області стали відкриватися недільні школи. Це були школи для дорослих. Заняття в них йшли по неділях. У цих школах викладалися письмо, арифметика, географія, історія, Закон Божий. У сільській місцевості перша така школа відкрилася в станиці Ладожской, в 1893 році. У ній щороку навчалося 60 - 80 чоловік, в основному молоді. На шостому році існування цієї школи її відвідувало 100 учнів. Недільні школи успішно функціонували в станицях Шкуринської, Новождественской, Пластуновской, Уманської. Всі грамотні отримували книги для читання вдома. Крім занять проводилися читання вголос з співом, аматорські вистави.

Число недільних шкіл росло. У 1896 році їх діяло 46. А займалося там близько трьох тисяч чоловік.

Недільні школи відвідували люди, в основному, до 30-річного віку, як чоловіки, так і жінки. Відсоток учнів жінок був доведений в 1896 році до 42% всіх учнів, що було досить значним досягненням [35].

З розвитком на Кубані капіталістичних відносин виникла необхідність підготовки сільськогосподарських робітників, які знають сільськогосподарське виробництво. Було прийнято рішення про відкриття спеціальних шкіл: ремісничих і сільськогосподарських.

У ремісничих школах навчали якому-небудь ремеслу: столярному, токарному, колісному, палітурної і іншим. Крім освоєння обраного ремесла учні отримували знання з російської мови, математики, історії, географії, а також креслення і малювання. У 1896 році затверджено положення та штат ремісничих шкіл з терміном навчання 3 роки.

Найбільшого поширення набули сільськогосподарські школи. У таких школах створювалися спеціальні бібліотеки, музеї. При них були досвідчені ділянки, на яких вирощувалися сільськогосподарські продукти. Курс навчання передбачав теоретичний та практичні заняття. Учням демонстрували знаряддя праці, різні сорти овочів і фруктів. Тут вивчали основи виноградства, садівництва, городництва. Для цієї мети розбивали сади, виноградники.

У 80-ті роки садівництво було введено в 236 школах, а городництво - в 129. Крім того, в 93 школах читалися основи бджільництва, а в 60 - основи шовківництва. Для пропаганди своїх знань і досягнень, сільськогосподарські школи стали влаштовувати спеціальні сільськогосподарські виставки, а пізніше - виставки-поїзда. Так, в станиці Ільський, а потім в Кримській були організовані агрономічні поїзда. У першому вагоні поїзда зазвичай виставлялися насіння рослин, призначені для вирощування в даній місцевості. Їх можна було не тільки подивитися, але і купити. У другому вагоні розміщувалися відділи птахівництва та бджільництва. А на платформах виставлялися новітні моделі сільськогосподарських знарядь, про кожного з яких розповідалося публіці дуже докладно. Газета "Кубанські обласні відомості" постійно інформувала своїх читачів про діяльність цих шкіл, запрошувала вчитися в них, пропагувала досвід кращих з них [36].

У пореформений період значно зростає число стипендіатів, які навчаються за військовий рахунок в кращих російських спеціальних і вищих навчальних закладах. Тільки імператорський Московський університет закінчили з 1877 по 1916 роки 129 студентів з Кубанської області, тобто в середньому за рік зі стін університету виходили 3 дипломованих фахівця-кубанця. Положення абітурієнтів з Кубанської області ускладнювалося тим, що Кавказький навчальний округ не мав свого університету. Тим самим виникали певні труднощі для надходження в Московський університет: треба було витримати додаткову конкуренцію і мати досить високий рівень підготовки. Наприклад, випускник юридичного факультету 1903 року Б.А. Ігнатьєв, удостоєний диплома II ступеня, що забезпечувало чин XII класу (губернський секретар), закінчив Донецьку і Харківську міську гімназію із золотою медаллю.

Особлива увага приділялася підготовці козацьких офіцерів. До 1870 року в офіцери проводилися козаки за бойові відзнаки і по здачі встановленого іспиту, а також сини особистих і потомствених дворян - за вислугою декількох років в нижньому званні, і пройшовши необхідний іспит. Але в міру зростання військових частин Кубанського козачого війська виникла потреба в підготовці кадрових козачих офіцерів. Для цього в 1870 році було відкрито Ставропольське юнкерське училище. Щорічно воно випускало в полки і батальйони Кубанського і Терського козачих військ до 40 офіцерів. Містилося це училище за рахунок військових грошей. Три чверті витрат брала на себе Кубанська військова скарбниця, чверть Терская. У 1898 році Ставропольське козацьке училище було закрито, і кубанська молодь звернула свої погляди до далекого Оренбурга, де готувалися офіцери для козачих військ. В Оренбурзькому козачому училище Кубанське військо мало 18 вакансій. Здобували освіту майбутні козачі офіцери і в Миколаївському кавалерійському училищі, кадетських корпусах [37].

За словами кубанського історика початку XX століття А.П. Певнева діти кубанських козаків могли здобувати освіту за військовий рахунок майже у всіх навчальних закладах, існуючих в Росії, завдяки великим витратам на утримання навчальних закладів і сплату стипендії. За даними 1911 року Військо що витрачається на освіту козацьких дітей четверту частину одержуваних доходів. З них понад чотириста тисяч йшло на утримання навчальних закладів, близько двохсот п'ятдесяти тисяч - на допомогу станичним громадам для утримання станичних шкіл і понад сто тисяч рублів на стипендії в різних навчальних закладах [38].

Стипендії Війська були в 45 навчальних закладах Росії? Низьких сільськогосподарських училищ, військово-ремісничих школах, гімназіях, інститутах і університетах.

Але, в основному, витрати на освіту лягали на саме населення. Різке зростання навчальних закладів вимагав все нових і нових витрат. Військова скарбниця була вже не в силах задовольнити всі запити кубанської школи, тому основні засоби на будівництво, ремонт шкіл, утримання вчителів давали станичні суспільства, збори з населення і добровільні пожертвування. Так, на утримання навчальних закладів витрати державної скарбниці становили від загальної суми - 5,5%, військового капіталу Кубанського козачого війська - 23,2%, а сільських товариств - 71,3% [39].

Незважаючи на фінансові труднощі, освітній процес на Кубані розвивається з новою силою. Наприклад, в Катеринодарі, на початку XX століття, початкову освіту можна було отримати в 38 школах (для того часу чимало): в шести жіночих, в вісімнадцяти чоловічих, восьми церковно-парафіяльних школах, в єпархіальному училище і школах при учительській семінарії. У місті працювали і приватні школи. До цього часу найвідомішою з них була мадам Зажаевой, закінчення якої практично завжди гарантувало надходження учня в середній навчальний заклад. Швидке зростання навчальних закладів збільшує і кількість грамотних. Але загальний показник грамотності в Кубанської області знижувався від того, що, поряд зі зростанням освічених людей з козацького стану, зростає і число неписьменних, за рахунок широкого потоку іногородніх селян, що почалося з шістдесятих років XIX століття. Люди цього типу довгий час не допускалися до навчальних закладів Кубані, так як військовий уряд, що фінансує освіту, не бажала витрачати свої кошти на навчання іногородніх селян. Та й самі козаки твердо дотримувалися позиції: "Козача школа для козаків" [40].

Козакам за служби, крім інших пільг, забезпечувалося безкоштовне навчання. Решта могли навчатися у військових школах за плату. В окремих станицях вона була різною, але в середньому доходила до 10 - 15 рублів. Але приймалися діти іногородніх в станичні училища в церковно-приходські школи тільки тих випадках, якщо там був недобір. Лише в 1896 році був прийнятий циркуляр по області про дозвіл відкриття шкіл для іногородніх на їх власні кошти. Через нестачу коштів у більшості станиць такі школи не були відкриті. Діючі ж тягнули жалюгідне існування, так як "в справі навчання дітей вони повинні були сподіватися тільки на самих себе" [41].

Істотним недоліком народної освіти в Кубанському козачому війську на початку XX століття залишалося те, що в станицях часто змінювалися вчителі. Тут позначалося та обставина, що станичні суспільства дуже часто виділяли дуже незначні суми на оплату викладацької праці. Фахівців з вищою освітою на сідлі практично не було. Так, в 1913 році з 3757 вчителів тільки 45 мали вищу освіту, і всі вони викладали в містах.

У 1914 році в Кубанському козачому війську налічувалося 760 народних училищ і церковно-парафіяльних шкіл, що дають початкову освіту.

У Катеринодарі налічувалося 16 середніх навчальних закладів, де навчалося понад шести тисяч учнів:

Перша і друга чоловічі гімназії - 532 і 507 чоловік;

Перша, друга і третя жіночі гімназії - 648, 532, 305 осіб;

Кубанське Олександрівське реальне училище - 512 учнів;

Донецьку і Харківську, друге реальне училище - 196 учнів;

Комерційне училище - 320 учнів;

Маріїнський жіночий інститут - 522 учениці;

Єпархіальне жіноче духовне училище - 507 учнів;

Кубанська вчительська семінарія - 130 учнів;

Жіноче училище - 122 учнів;

Духовне училище - 290 учнів;

Військово-фельдшерська школа - 1034 учнів;

Сільськогосподарська школа - 73 учнів;

До 1913 року на Кубані 47,1% козацтва були грамотними. До 1917 року рівень грамотності в козацтві склав: на кожні 100 чоловік доводилося грамотних 43 козака і 17 козачок.

Отже, до 1917 року Кубанське козацтво за рівнем грамотності займало одне з перших місць серед всього населення Росії [43].

Таким чином, з 1792 року по 1917 рік в Кубанському козачому війську відбувається оформлення системи освіти, що проявилося в чіткого взаємозв'язку всіх навчальних закладів, підпорядкованих єдиній меті освіти і виховання дітей та дорослих. Також проглядається тенденція до загального початкової освіти, що вилилася у відкритті нових шкіл різних типів, в тому числі і для жінок. Все це обумовлює стрімке зростання грамотних людей на Кубані.

§ 2. Розвиток жіночої освіти

Поступальний культурний розвиток країни ще в другій половині XVIII століття поставило перед царським урядом питання про жіночу освіту. Визнавалося можливим давати державне утворення лише особам дворянського походження в закритих навчальних закладах. Такими закладами стали інститути шляхетних дівчат. Найбільш привілейованим інститутом шляхетних дівчат був Смольний інститут або, як його спочатку називали, "Виховний товариство благородних дівиць", засноване в 1764 році в стінах Воскресенського Новодівичого монастиря біля села Смольний [44].

Вихованки інституту ділилися по 4 віковим групам: I - від 6 до 9 років; II - від 9 до 12 років; III - від 12 до 15 років; IV - від 15 до 18 років. У навчальній програмі особливе місце займали Закон Божий і іноземні мови. Крім цього викладалися російською мовою, арифметика, географія, історія, в третьому віці навіть архітектура, досвідчена фізика і геральдика. Для підготовки майбутніх господинь і матерів вихованки навчалися шиттю, вишиванню, ведення домашнього господарства. Головною метою виховання було формування "нового типу" дворянської жінки, утвореної, естетично розвиненої, здатної зайняти чільне місце в Свєтку життя. Для цього дівчатам викладалися малювання, музика, танці, в четвертому віці - правила світського обходження і чемності. У 1802 році в Москві були відкриті два Єкатерининських інституту. У них брали дівчат з небагатьох і незнатних дворянських родин [45]. Після Вітчизняної війни 1812 року в Петербурзі на Васильєвському острові був заснований так званий Патріотичний інститут, призначений для дочок штаб - і обер-офіцерів, які брали участь у військових діях. Потім в нього стали приймати і дітей чиновників. У 1812 році за зразком Патріотичного був створений для дочок молодших обер-офіцери не потомствених дворянських сімей Павловський інститут. Інститути шляхетних дівчат були відкриті також в Москві, Харкові, Астрахані, Нижньому Новгороді, Саратові, Одесі, Оренбурзі, Києві, Тифлісі та інших містах [46].

До кінці першої половини XIX століття чітко оформилася узкосословной система жіночої освіти. Якщо для навчання дочок дворянських сімей призначалися інститути шляхетних дівчат, то дівчинки міщанського походження - дочки ремісників, дрібних торговців, відставних низьких військових чинів, дрібних чиновників - могли вчитися тільки в особливих "міщанських" навчальних закладах. Першим з них було Міщанське училище при Смольному інституті. Крім міщанського училища, для дівчат середнього стану були утворені Маріїнський інститут, Будинок працьовитості, Саратський інститут [47].

У другій чверті XIX століття передова громадськість Росії порушила питання про релігійно-моральному навчанні дівчат кріпосного стану. Також серед нагальних проблем російського життя, які стали гаряче обговорюватися в кінці 50-х років і в дружньому колі, і на сторінках преси, особливе місце займав так званий "жіноче питання". Громадські діячі, письменники, юристи стали говорити і писати про сімейний, економічному, юридичному та соціальному становищі жінок. Прогресивні громадські діячі, публіцисти і педагоги звертали увагу сучасників на значущість соціальної ролі життя і особливо - жіночої освіти. Ушинський писав: "Виховання жінки, крім індивідуального та сімейного значення, має ще велике значення в народному житті, тому що через жінку тільки успіхи науки і цивілізації можуть увійти в народне життя". Цю ж думку розвивав і Н.І. Пирогов у своїй знаменитій статті "Питання життя", вказуючи на роль жінки - виховательки дітей: "Хто ж заронит в душу дитини першу іскру" бути людиною? Зрозуміло, та, яка доглядає за колискою дитини ... "[48].

На сторінках одного з найбільш передових журналів того часу, "Современника", багато місця приділялося освітленню жіночого питання. Різноманітні за жанрами твори, в яких розглядалися ті чи інші проблеми соціального і сімейного стану жінки, були представлені широким колом авторів. Серед них - Н.Г. Чернишевський, Н.А. Добролюбов, Т.Г. Шевченко, Н.А. Некрасов, М.Л. Михайлов, А.Н. Пипін, А.П. Суслова, А.Г. Жуковський, Н.Є. Карпович, А.Я. Панаєва, К.Д. Ушинський і багато інших. Журнал "Світанок" став поміщати списки книг і журналів для читання дівчатам, біографії знаменитих жінок, журнал "Руська бесіда" опублікував ряд статей жінок про своє навчання і виховання - "Чому ми, жінки, вчилися?" [49].

Так, в ході дебатів і журнальної полеміки ставало все більш ясним, що найважливішою запорукою зміни соціального, економічного, сімейного стану жінок є освіта. Необхідність створення відкритих жіночих навчальних закладів стала очевидною. Міністерство освіти змушене було приступити до підготовки реформи жіночої школи. У 1856 році міністр освіти А.С. Норов подав відповідну доповідь імператору Олександру II, який наказав "приступити до пристрою на перший раз в губернських містах жіночих шкіл, наближених за курсом гімназій" [50]. Однак міністром внутрішніх справ Ланским було висловлено побоювання в своєчасності подібного починання, бо "ідея всесословного училища для дітей жіночої статі і до того ж на громадські, а не на казенні кошти, чи не буде зрозуміла суспільством" [51].

В кінці 1856 року працівник Миколаївського сирітського інституту А.А. Чумиков подав імператриці Марії Олександрівні записку, в якій, поряд з критикою інститутської системи виховання, вказував на переваги відкритих навчальних закладів. За розпорядженням імператриці попечитель Петербурзького навчального округу доручив Чумікова скласти проект таких училищ за зразком німецьких жіночих шкіл. У той час, поки складався і ходив по інстанціях проект Чумікова, професор Н.А. Вишнеградський - інспектор класів Павловського інституту і редактор "Русского Педагогічного вісника", заручилися підтримкою Марії Олександрівни, звернувся в Головна порада жіночих навчальних закладів з проектом окремого відкритого жіночого училища в Петербурзі і отримав на це дозвіл [52].

На початку XIX століття відкриваються Будинки працьовитості - установи, де освіта дівчаток і дівчат поєднувалося з навчанням майстерності. На забезпечення Будинків працьовитості йшли пожертви, причому організація фінансування будувалася таким чином, щоб дівчатам з неспроможних сімей дати придане. Початок XIX століття - поширення жіночої освіти в провінції.

У 1844 році жіночі навчальні заклади були розділені на чотири розряду, для кожного - особлива навчальна програма. Програма навчальних закладів першого розряду найбільш наближена до тієї, по якій навчалися хлопчики. У навчальних закладах другого розряду було розширено художнє виховання і навчання рукоділлю. Третій розряд (для міщанок) будувався на навчанні жіночим ремеслам. Дівчата з селянських сімей приймалися тільки в парафіяльні училища [53].

Культурним середовищем, сприятливою для виникнення, як перше, так і десятків наступних шкіл, було громадський рух 60-х років. В результаті в 1853 році було вже 25 жіночих інститутів, де навчалося 4187 чоловік. Інститути з'явилися в Одесі, Астрахані, Києві, Казані, Саратові, Іркутську і здебільшого їх зміст здійснювалося на кошти місцевого дворянства. Росла також мережу медичних шкіл і курсів, що більшою мірою визначалося активністю Бородіна, ще одного яскравого поборника жіночого (медичного) освіти.

Поступово права дівчаток на освіту розширювалися. Місцевій владі було дозволено відкривати початкові жіночі школи там, де було не менше 25 дітей, охочих вчитися. Але ставлення до змісту жіночої освіти мало змінилося. В основі була полегшена програма, орієнтована на навчання деяким ремеслам і домоводства [54].

В середині XIX в початкових народних школах в Росії навчалося майже 37 тисяч дівчаток. Але це було лише трохи більше восьми відсотків усіх учнів і одна десята відсотка всього жіночого населення. Проблема розширення форм жіночих навчальних закладів стояла дуже гостро.

Відповідно до положення про жіночі училища, виданого в 1860 році, були засновані 6-річні жіночі курси першого розряду і 3-річні - другого розряду. І, нарешті, в 1862 році відкрилися семіклассние жіночі гімназії. Ситуація з жіночими навчальними закладами швидко змінюється після селянської реформи 1861 року. Вчитися стало вже більше 185 тисяч дівчаток. У 1863 році в Петербурзі було відкрито Вищі жіночі педагогічні курси з двома класами: технічним і практичним. Курси мали два відділення - природничо і словесне. Так починалася історія Педагогічного інституту імені А.І. Герцена. А в 1872 році були відкриті Московські Вищі жіночі курси (курси Герье). Ці курси поклали початок вищій жіночій освіті в Росії.

До 1915 року було вже 913 жіночих гімназій і 88 прогимназий. І все ж неписьменних серед жінок залишалося втричі більше, ніж серед чоловіків [55].

Цей короткий курс в історію і проблеми жіночої освіти показує, що протягом усіх періодів розвитку на основне - фундаментальне, глобальне - протиріччя шкільної системи накладалося і специфічне соціокультурне протиріччя - ставлення до дівчинки, підлітку - дівчині, перш за все, як до майбутньої господині в сім'ї і матері, для якої цінність професійної або громадської кар'єри якщо не сумнівна, то явно другорядна. Воно вперше було обгрунтовано Яном Амосом Коменського в його "Материнської школі", де він розвивав ідею взаємозв'язку освіченості матері і вихованості її дітей. Для Коменського жінка - перша наставниця дітей. І це дійсно велика і прекрасна роль жінки. Однак в уявленні багатьох людей не одного покоління ця роль малювалася природним і основним. Така позиція, яка існує, мабуть, на рівні архетипів, в підсвідомості, часто і самим жінкам заважає добиватися щастя і успіхів у своєму особистому і суспільному житті. Ця позиція не подолана в сучасному суспільстві.

Розвиток жіночої освіти в своїй многотрудовой історії базувалося на різних позиціях, вміщав суперечливі смисли і відображало несхожі очікування людей, як педагогів, так і учениць, які, виростаючи, хто з вдячністю, а хто і жалем згадує шкільні роки.Жіноча освіта було реальної, хоча мовчазною ареною зіткнення різних культурних інтересів і уявлень про сутність освіти [56].

Тепер так званий "жіноче питання перейшов в іншу площину - створення соціальних умов для рівноправного самовизначення і самореалізації. Жінки отримали можливість здійснювати свої права на рівну освіту, але залишається протиріччя: освіта жінок саме по собі не гарантує їм рівних з чоловіками можливостей [57].

У Кубанської області до 1860 роки не було жодного жіночого навчального закладу. Освіта жінок обмежувалося або виключно домашнім, або його отримання за межами області. На це ненормальне явище в житті козацтва перша звернула увагу чоловіка генерал-майора Наталія Сергіївна Іванина, уроджена Шпилівська. Завдяки енергії цієї видатної жінки, в Катеринодарі утворюється гурток дам, поставив собі завдання - допомогти освіті дітей. Це поклало початок заснуванню Катеринодарського жіночого благодійного товариства. В кінці 1860 в Катеринодарі було відкрито перше жіноче училище. Відкриваючи школи, Іванина приділяла велику увагу складанню "статуту" жіночого благодійного товариства, яке було затверджено 25 жовтня 1862 року. Згідно з пунктом 5 цього статуту, Товариство стало отримувати щорічну субсидію від Кубанського козачого війська в розмірі 1200 рублів [57].

Перший раз Суспільство зібралося 23 грудня 1864 в присутності наказного отамана. У цей день обрали правління Товариства. Його головою стала дружина наказного отамана Олена Сергіївна Сумарокова-Ельстон, яка багато зробила для Кубанської області на терені жіночої освіти. Дата обрання першого правління є днем ​​офіційного існування Товариства.

З 1865 року Товариство перенесло свою діяльність в станиці, відкриваючи поступово школи в станицях Полтавській, Ладожской, Відрадний, Уманської, Баталпашинського, Андрюковской. Інтерес до жіночої освіти серед козачого населення був незначний. Часом доводилося навіть стикатися з ворожістю. За перші 25 років існування Товариством були відкриті школи в тридцяти населених пунктах області, що дали елементарну освіту 4476 дівчаткам; до 23 грудня 1889, тобто до дня 25-річчя, в веденні Товариства залишалися тільки школи з 8 відділеннями, в яких навчалися 131 дівчинка, інші школи були передані станичним громадам. З плином часу ставлення населення до жіночої освіти стало змінюватися на краще; освіту жінок ставало потребою. До дня 50-річчя у відання Товариства було 22 школи. У школах значилося 72 відділення, в яких викладали 22 законоучителя, 78 вчительок і 12 вчительок співу [58].

Донецьку і Харківську жіноче благодійне товариство стало піонером в просуванні жіночого елементарної освіти області. Відкривши одночасно більш ніж в тридцяти населених пунктах школи, воно готувало населення до свідомості, що освіта жінок також необхідно, як і чоловікові.

Успішної діяльності Товариства сприяла, перш за все, відданість справі освіти всього складу правління. Багато що залежало від голови правління. З лютого 1908 року під чолі Товариства стала Софія Іванівна Бабич. Вона з властивою їй енергією зайнялася цією справою. Завдяки наполегливості Софії Іванівни, благодійне товариство за короткий час отримало понад двадцять тисяч рублів тільки на одні будівельні потреби [59].

жовтня 1860 року його імператорською величністю, Олександром II, було затверджено положення про Маріїнському училище Кубанського козачого війська. Але відкриття училища, як першого жіночого середньо-навчального закладу в Кубанської області, сповільнилося майже на три роки через безперервні військових дій на Західному Кавказі. На початку 1863 року наказним отаманом козачого війська був призначений граф Ф.А. Сумароков-Ельстон. У перший же рік свого правління він вирішив здійснити на практиці те, що найвищої владою було затверджено і, тим більше, тому, що за кошторисом витрат Кубанського козачого війська необхідна сума на утримання Маріїнського жіночого училища стала асигнуватися з 1 січня 1862 року. Коли ж графу стало відомо, що в жовтні 1863 року м Катеринодар відвідають їх Високість великий князь Михайло Миколайович і велика княгиня Ольга Федорівна, то до дня їх прибуття в Катеринодар було підготовлено все необхідне для відкриття Кубанського Маріїнського жіночого училища [60].

Графиня Едена Сергіївна Сумарокова-Ельстон з дня відкриття училища багато сил і уваги приділила його потреб. Вона часто відвідувала училище. Ставши начальником училища, Олена Сергіївна свою платню віддавала на потреби освіти. Із сум, які йшли до видачі на утримання начальниці, утворився недоторканний капітал в розмірі 2200 рублів імені графині Сумарокова-Ельстон, відсотки з якого щорічно йшли на екіпіровку найбідніших випускних вихованок.

У великому рублевому будинку, що знаходився на розі Посполітакінской і Фортечний вулиць, 25 жовтня 1863 року в Катеринодарі було відкрито Кубанське Маріїнське училище, головним завданням якого було дати дочкам офіцерів Кубанського козачого війська виховання, відповідне їх майбутнього призначення - бути добрими дружинами, піклувальної матерями, на яких виключно лежить обов'язок про фізичне виховання і первісному розумовому освіті дітей, бути обізнаними господинями, від яких здебільшого буде залежати домашнє благосост тояніе [61].

Крім класних кімнат, в училище був просторий зал, квартира начальниці і кімната класної дами. Будівлі, які займають училищем, далеко не відповідали своєму призначенню: "вони були старі, під очеретяним дахом, двері не мали належного притвору, при сирої і холодної погоди в кімнати заходив холодний вітер, і було холодно, незважаючи на те, що топили по два рази на добу, через що діти страждали застудою "[62]. Будинки Посполітак звільнені були училищем 1 грудня 1866 року. Так як в училищі постійно збільшувалася кількість учнів, то одного будинку під класні приміщення було недостатньо, тому Рада училища змушений був найняти ще один будинок з шести житлових кімнат Військового старшини Рубашевська, з платою 300 рублів в рік. З 1 вересня 1864 був укладений контракт з Рубашевська на будівництво нового будинку з п'яти кімнат. У Рубашевська Радою училища були найняті ще два старих флігеля, що укладали в собі по дві кімнати, сарай, погріб і все планове місце, за контрактом на три роки.

З 26 серпня 1868 року Кубанське Маріїнське училище за клопотанням Ради училища було перераховано до другого розряду жіночих навчально-виховних закладів відомства імператриці Марії. Першою Найяснішій покровителькою училища була імператриця Марія Олександрівна.

вересня 1879 року міський голова В.С. Клімов звернувся до Ради Кубанського Маріїнського училища з пропозицією відкрити на кошти міста в приміщенні училища паралельний перший клас з правом навчання в ньому дочок городян з віднесенням витрат на кошти міста. Слідом за цим послідувало клопотання про відкриття в наступному році другого паралельного класса.23 серпня 1880 року клопотання було задоволено [63].

Беручи до уваги, що Маріїнське училище пропонували перетворити в інститут, доступ до якого дітей непривілейованих станів буде закритий. Міська дума доручила міському голові відкрити в Катеринодарі жіночі гімназії на кошти Кубанського козачого війська і міста для дітей військового стану і городян. Начальницею Першого піклувальної ради було обрано Катерина Василівна Кременецька.

вересня 1884 року в Катеринодарі відбулося відкриття першої в місті жіночої гімназії в будівлі, де були паралельні класи Маріїнського жіночого учіліща.15 вересня розпочалися вступні іспити. При підставі Єкатеринодарської міської жіночої гімназії її почесною попечителькою була дружина наказного отамана Кубанської області Єлизавета Іванівна Малама. Головою Піклувальної Ради в цей час був статський радник Володимир Олексійович Росляков. Багато сил і часу віддали гімназії такі шановні люди, як надвірний радник Василь Семенович Климов, статський радник Степан Харлампович Слабізіон, відставний полковник Леонід Федорович Олександрівський, старший радник Віктор Васильович Миколаїв, колезький асесор Олександр Степанович Боголюбов, колезький асесор Володимир Васильович Скидан, дворянин Микола Антонович Миколаїв, купець другої гільдії Данило Микитович Скворіков, священик Іоанн Якович Перевозовскій і багато інших.

Для тих, хто влаштовується діяв підготовчий клас, яким керувала Клавдія Павлівна Морокине. За кожним класом були закріплені класні наглядачки. При гімназії перебували лікар-жінка, вона ж була викладачкою гігієни, Олександра Андріївна Глухова.

Донецьку і Харківську жіночу громадську училище, попечителькою якого була Єлизавета Олександрівна Бурсак, завідуючої - Марія Григорівна Жилінський; вчителями були Людмила Михайлівна Охотнікова, Анна Михайлівна Калашникова, Клавдія Сергіївна Клещева, Олександра Мартинівна Соколова, Єфросинія Миронівна Максимова [64].

Донецьку і Харківську жіноче училище складалося на утриманні купецького суспільства. Піклувальником училища був купець Олександр Єгорович Єрохін, завідуючої - вчителька Дар'я Федорівна Корсун, її сестра - Марія Федорівна Корсун - була вчителем рукоділля, законовчителем - священик Олександр Покровський, викладачкою співу - Анна Опанасівна Казанська, помічницею вчителів - Юлія Семенівна Левкович.

Майкопское Маріїнське жіноче училище - попечителем був інженер Костянтин Васильович Барготін, завідуючої-вчителькою - Юлія Федорівна Потапова, законовчителем - протоієрей Євген Соколов, вчительками були Єлизавета Миколаївна Слепухіна, Олександра Данилівна Мациненко.

У Майкопі діяли Майкопское жіноче друге училище і Майкопское жіноче третій училище. У Майкопском жіночому другому училище завідуючої-вчителькою стала Пелагея Миколаївна Слепухіна. Їй допомагали законовчитель-священик Семен Лаванья і вчитель співу, дяк Георгій Алегонтовіч Арчетов.

Піклувальником і законовчителем Майкопського жіночого третього училища, був священик Михайло Костинский. Організації училища багато сил і енергії віддала завідуюча-вчителька Наталія Миколаївна Белороссова [65].

Кандидат богослов'я, протоієрей Катеринодарського військового собору Михайло Петрович Воскресенський відкрив Донецьку і Харківську єпархіальне жіноче училище [66]. Він же був і головою Ради. Начальником училища була вдова надвірного радника Наталія Михайлівна Максимова. Інспектором класів і законовчителем став кандидат богослов'я, священик Костянтин Миколайович Терпецкій, він також викладав арифметику в першому і другому класах училища. У справу виховання учениць намагалися вкласти все своє вміння і талант такі викладачі і вчительки, як: викладач російської мови з церковно-слов'янською в першому і другому класі; викладач географії в другому і чистописання в першому і другому класах, який закінчив Московський імператорський університет з дипломом другого ступеня, губернський секретар Олександр Олексійович Троїцький; вчителька підготовчого класу, вдова осавула, що має свідоцтво на звання наставниці, Варвара Григорівна Кушнарьова; учитель церковного співу, який закінчив курс духовної семінарії, дяк військового собору Григорій Іванович Васильєв; вчителька рукоділля, вдова міщанина, що має атестат на звання майстрині, Марія Йосипівна Налетова; виховательки-дівиці: закінчила Санкт-Петербурзькі жіночі курси Лідія Тимофіївна Свєтлова і, що має свідоцтво на звання домашньої вчительки Олександра Платонівна Максимова [67].

Жіночі училища відкривалися повсюдно. Так, було відкрито Темрюкського жіноче двокласне училище, попечителем якого був Саватій Фролович Асмолов, вчителькою-наглядачкою була Варвара Максимівна Денисова; законовчителем став священик Василь Ксенофоітов, вчительками - Марія Михайлівна Корнілович, Віра Миколаївна Осипова, Софія Опанасівна Роговська, Марія Миколаївна Назарова, учителем співу був Микола Терентійович Мелетьев [68].

В Анапі було утворено піклувальниками Людмилою Василівною Піленко, Арсенієм Устинович Савицьким, Олександром Сергійовичем Поповим Анапської жіноче однокласне училище. Викладачі в ньому - вчительки Катерина Степанівна Бараковская, Єлизавета Михайлівна Корнілович; законовчителем і вчителем співу був священик Павло Базелевський.

За статистичними даними, в 1897 році грамотних жінок в містах було в 2 рази менше, а в кубанських станицях в 5 разів менше, ніж чоловіків.

У 1902 році, найясніший цісар рескриптом "... по всепідданішу доповіді главноуправляющего власністю його імператорської величності канцелярій по установах імператриці Марії графа Пратасова-Бахметова ..." погодився на перейменування Кубанського Маріїнського жіночого училища в Кубанський Маріїнський інститут [69].

З перетворенням училища в інститут, положенням Військової Ради від 25 квітня 1906 по представленим проектом відомого архітектора А.П. Косякина, дозволено було побудувати для Кубанського Маріїнського жіночого Інституту нову будівлю на плановому місці, що належить війську, де того містилося Кубанське ремісниче училище з збройової майстерні при ньому, а займане училищем будівлю передати у відання Військового Управління. Негайно ж в 1906 році приступили до заготівлі матеріалів, так як споруда проводилася господарським способом, через особливо обраний і заснований для цього комітет, освітлення місця і закладка будівлі відбувалися в присутності представників війська і повного складу інституту. У 1909 році нове університетське будівлю було закінчено.

У своїй просвітницькій діяльності Кубанське Маріїнське училище з часу відкриття, з 25 жовтня 1863 року по 1902 рік керувалося Положенням про Маріїнському жіночому училищі Кубанського козачого війська з доповненням до нього височайше затвердженого 25 червня 1873 року думки державної ради. Понад те, як стан в відомстві установ імператриці Марії, воно неухильно виконувало всі циркулярні розпорядження зазначеного відомства [70].

У Маніфесті від 19 березня 1856 року записано: "Так затверджується і вдосконалюється внутрішнє благоустрій Росії, справедливість і милосердя мене царює в судах її, нехай розвивається всюди і з новою силою прагнення до освіти, і всякої корисної діяльності, і кожен під покровом законів для всіх однаково справедливих ... "[71].

жовтня 1913 року було підписано Положення про Кубанському Маріїнському інституті, в якому говорилося, що Кубанський Маріїнський інститут призначений для виховання та освіти дочок осіб, що належали до Кубанського козачого стану або службовців в Кубанської області і мають військові або цивільні чини, а також священнослужителів і потомствених дворян [72].

Викладачам в чотирьох молодших класах інституту могли бути тільки особи жіночої статі, які закінчили повний курс середнього навчального закладу (російського або іноземного) і мають атестати на звання домашніх наставниць або домашніх вчительок по предмету, до викладання якого вони призначаються [73].

Вихованок інституту набирали загальною чисельністю до 250 чоловік, з яких 125 було безкоштовних пансіонерок, 50 - полуплатних, батьки яких вносили половину плати і 75 - платних, причому число останніх, на розсуд Ради могло збільшуватися. Приходять слухачок брали до 100 чоловік, причому, якщо приміщення дозволяло, їх могло бути і більше.

Плата за своєкоштних пансіонерок військового стану призначалася в 250 рублів на рік, невійськового стану - в 350 рублів, за полуплатних - в 125 рублів на рік. Понад те, на початкове обзаведення одноразово за платних вихованок вносилося 50 рублів. За право вчення приходять учениць невійськового стану розмір оплати визначав Рада інституту, але не більше 50 рублів на рік. Надходять учениці військового стану навчалися безкоштовно. Вихованки, які не внесли протягом місяця плати, виключалися з інституту, на розсуд Ради. При відкрилася вакансії Рада приймала в інститут першу стоїть на черзі кандидатку [74].

Інститут складався з дев'яти класів, в тому числі підготовчого і одного педагогічного. Розклад навчальних предметів, число уроків, обсяг навчального курсу і розподіл його по класах визначалися загальними навчальними табелями і планами, що діють в інститутах Відомства; був установлений суворий розпорядок дня [75].

Після закінчення випускного класу здавали по кожному з викладаються в цьому класі навчальних предметів іспит, який приймався з усіх предметів комісіями, що складаються з Інспекторів класів. Екзаменаційна комісія з кожного предмета складалася з трьох осіб: інспектора класів або його заступника, викладача предмета і асистента, які виставляли бали, відповідні знань. Начальниця інституту брала участь в обговоренні відповідей і письмових робіт вихованок.

Кожній вихованці після закінчення курсу навчання видавався атестат за встановленою формою. Відзначилися і успішно склали іспити випускних вихованок нагороджували штрафами, золотими і срібними медалями. При нагородженні враховувалися позначки, виставлені їм по поведінці за два останніх роки навчання, і середнього виводу за той же час з тих оцінок за їх пізнання в науках і мовами, які приймалися в розрахунок при складанні випускних атестатів. До нагород представлялися лише ті випускні вихованки, які з поведінки були атестовані за обидва останні роки 12 балами, навчалися усіма предметами і мали "хороші" успіхи з усіх навчальних предметів, за якими позначки приймалися в рахунок для виведення середнього бала [76].

Особлива увага приділялася змісту інституту, його звітності і отриманим при цьому переваг. Кубанський інститут містився за рахунок військових сум Кубанського козачого війська; звітність про грошові обороти підлягала ревізії. Інститут мав свою печатку. Відправляються паперу і посилки приймалися на пошту без платежу вагових грошей. Інститут користувався правом виписувати з-за кордону книги та інші навчальні посібники без оплати мита [77].

Викладачі наук і мов поділялися на три розряди. Поурочная плата обчислювалася відповідно до числа уроків, встановлюваних навчальною програмою, і табелем для інститутів відомства установ імператриці Марії або особливим табелем, який складається в законному порядку, виключно для Кубанського інституту.

До 1912 року жіночих гімназій в Кубанської області і Чорноморської губернії було всього вісім, що перевищувало число чоловічих в два рази. У 1917 році на кожні 100 грамотних доводилося по 17 козачок і селянок і тільки одна адигейська жінка [78].

Революція багато змінила в житті козацтва, в тому числі і в народну освіту. Освіта стало загальним, як і по всій Росії; в козацьких школах і училищах була введена єдина програма навчання, відбулося відділення церкви від держави, що не могло пройти непомітно для козаків, які сповідують християнську релігію протягом усіх століть. Система навчання стала носити адміністративно-командний характер.

висновок

Історичний досвід свідчить, що є, що прикметною рисою духовного життя суспільства є зацікавленість людей в множенні духовного багатства. Жага до знань, прагнення до них - закономірність культурного процесу. Основні функції культури полягають у тому, що вона не тільки обслуговує суспільство необхідним довкола знань, духовних цінностей, а й створює в ньому певний культурно-моральний клімат, збагачує його інтелектуальний матеріал.

Прагнення до утворення допомогло людина звільнитися від невігластва, неписьменності, духовної вбогості, що підтверджує історія культурно-освітньої практики на Кубані. Інтенсивний розвиток товарно-грошових відносин, зміцнення ринкових зв'язків, зростання підприємницької активності сільського населення пред'явив підвищений попит на грамотних людей. Особливо цей процес спостерігається в XIX столітті - початку XX століття після реформи 1861 року.

Історією вітчизняного просвітництва займалися багато вчених Північно-Кавказького регіону, в тому числі і Кубані, які оприлюднили деякі відомості про просвітителях, їх участі в культурному житті регіону. На жаль, багато питань просвіти залишилися поза увагою дослідників. Зокрема, немає спеціальних досліджень такої важливої ​​проблеми, як історія просвітництва, історія громадських культурно-просвітніх організацій.

В результаті вивчення матеріалу про розвиток системи освіти на Кубані можна зробити висновок, що в процесі її становлення можна виділити три етапи:

перший етап - кінець XVIII двадцяті роки XIX століття - час зародження грамотності на Кубані, відкриття першої школи і гімназії. Перші навчальні заклади належать Чорноморському війську і знаходяться на його утриманні;

другий етап - тридцяті роки XIX століття - кінець п'ятдесятих XIX - час створення розгалуженої мережі навчальних закладів в Чорноморському козацькому війську, відкриття перших шкіл у лінійних козаків.

У цей період з'являється можливість продовжити освіту, поступити в школу. В цей же час підвищується кваліфікація педагогів, виникають перші бібліотеки, культурно-просвітницькі установи;

третій етап - шістдесяті роки XIX століття - початок XX століття - завершення остаточного оформлення системи дореволюційного освіти, створення чіткого взаємозв'язку між початковими, середніми та вищими навчальними закладами; завершення проблеми жіночої освіти (відкриття жіночих гімназій, шкіл, училищ). Піднімається питання про введення загальної початкової освіти.

Таким чином, в Кубанському козачому війську створюється система навчальних закладів, пов'язаних єдиною метою: виховання освічених і культурних людей. Постійне їх фінансування козачим військом призводить до того, що темпи розвитку освіти в Кубанському козачому війську були швидше, ніж в інших областях країни, хоча тут цей процес почався пізніше. Кубанські козаки за рівнем грамотності займали одне з провідних місць серед населення дореволюційної Росії. Як би консервативні були устремління уряду, розвиток освіти обумовлювалося самим існуванням апарату державної влади. Заради його зміцнення доводилося піклуватися і про навчальні заклади.

Дане дослідження важливо тим, що містить цінний матеріал, корисний для вивчення історії Краснодарського краю як на уроках регіонознавства, так і в різних гуртках і організаціях козаків. Серед різноманітного комплексу історичних наук краєзнавство займає важливе місце, яке є одним з елементів гуманітарної освіти, що сприяє формуванню наукових понять.

Вивчення історії рідного краю сприяє збагаченню знаннями регіону, виховує любов до вітчизни, формуванню громадянських понять; допомагає усвідомити нерозривний зв'язок і єдність історії окремого міста, станиці і історією краю, життям країни в цілому.

Глибоке вивчення краєзнавчого матеріалу, знайомство з історією Кубані допомагають конкретизувати факти історії Росії, поглиблювати знання, підвищити інтерес до історії свого народу, розвивати духовні потреби, виховувати моральні якості особистості: патріотизм, любов і почуття гордості за свою Батьківщину.

Примітки

Вступ

1. Щербина Ф.А. Історія Кубанського козачого війська. Т.2. - Катеринодар, 1913; Попко І.Д. Чорноморські козаки в їх цивільному та військовому побуті. - СПб., 1858; Феліциним Е.Д. Пам'ятна книжка Кубанської області. - Катеринодар, 1881; Ламон А.Д. Історичний нарис про заселення станиці Кавказької. - Краснодар, 1993.

2. Щербина Ф.А. Історія Кубанського козачого війська. Т.2. - Катеринодар, 1913.

. Попко І.Д. Чорноморські козаки в їх ворожому і військовому побуті. - СПб., 1858.

. Короленка П.П. 20 0 років Кубанського козачого війська (тисяча шістсот дев'яносто шість - 1896). - Краснодар, 1991.

. Феліциним Е.Д. Пам'ятна книжка Кубанської області. - Катеринодар, 1881.

. Ламон А.Д. Історичний нарис про заселення станиці Кавказької. - Краснодар, 1993.

. Куценко І.Я. Кубанське козацтво. - Краснодар, 1993.

. Горлова І., Манаєнков А., Лях В. Культура кубанських станиць, 1794 - 1917. - Краснодар, 1993.

. Бардадим В. Етюди про Катеринодарі. - Краснодар, 1992.

. Ерешеева А.Н. Між минулим і майбутнім. Краснодар, 1988.

. Ємельянов Ю.М. До питання про етапи розвитку системи освіти на Кубані з 1792 по 1913 рр. // Матеріали регіональної наукової конференції. - Слов'янськ-на-Кубані, 1997..

. Ємельянов Ю.М. Внесок інтелігенції в розвиток освіти у козаків Кубані. // Матеріали міжрегіональної наукової конференції. Слов'янськ-на-Кубані, 1998..

. Ємельянов Ю.М. Освіта і виховання в Кубанському козачому війську (кінець XVIII - початок XX століття). - Слов'янськ-на-Кубані, 2003.

. Православна церква на Кубані (кінець XVIII - початок XX століття). Збірник документів. // Укладачі: Алексєєва А.А., Бабич А.Б., Бондаренко В.Є. - Краснодар, 2001..

. Хрестоматія з історії Кубані. Документи і матеріали. Ч.1. / Під ред.В.П. Малишева. - Краснодар, 1975; Катеринодар-Краснодар. Два століття міста в датах, подіях, спогадах. Матеріали до літопису. - Краснодар, 1993; Хрестоматія з історії Кубані. Документи і матеріали. Ч.1. / Під ред.А. Хоретлева. - Краснодар, 1975.

Глава I.

1. Статут навчальних закладів, подведомих університетам. Хрестоматія з історії Росії // Укладачі: Орлов А.С., Георгієв В.А., Георгієва Н.Г., Сивохина Г.А. - М., 2001. - с.590.

2. Історія педагогіки та освіти. Від зародження виховання в первісному суспільстві до кінця ХХ століття / Під ред.А.І. Піскунова. - М., 2001. - С.658.

. Константинов Н., Струмінський В. Нариси з історії початкової освіти в Росії. - М., 1953. С.148.

. Лабишена Д.І. Історія педагогіки. Виховання і освіта в Росії (XIX - початок XX століть). - М., 1998. - с.367.

. Там же. - С.371.

. Моздалевскій Л.Н. Нарис історії виховання і навчання з найдавніших до наших часів. СПб., 2000. - с.493.

. Полякова Н.В. Складання російської системи освіти. // Соціально-політичний журнал. - 1998. № 3. - С.12.

. Історія педагогіки та освіти. Від зародження виховання в первісному суспільстві до кінця XX століття. / Під ред.А.І. Піскунова. - М., 2001. - С.324.

. Там же. - С.327.

. Зміїв В.А. Вища школа Росії в першій чверті XIX століття. // Соціально-політичний журнал. - 1998. - № 1. - С.6.

. Антологія педагогічної думки Росії першої половини XIX століття. (Укладачі Лебедєв П. А.) - М., 1887. - с.478.

. Константинов Н., Струмінський В. Нариси з історії початкової освіти в Росії. - М., 1953. - с.272.

. Лабишена Д.І. Історія педагогіки. Виховання і освіта в Росії (XIX - початок XX століття). - М., 1998. - С.239.

. Там же. - С.243.

. Статут гімназій і училищ, які у віданні університетів. Хрестоматія з історії Росії. // Укладачі: Орлов А.С., Георгієв В.А., Георгієва Н.Г., Сивохина Г.А. - М., 2001. - С.246.

. Положення про жіночі училища відомства міністерства народної освіти 10 травня 1860 року. Хрестоматія з історії Росії. // Укладачі: Орлов А.С., Георгієв В.А., Георгієва Н.Г. - М., 2001. - с.590.

. Університетський статут 18 червня 1868 року. // Н.І. Яковкина. Історія російської культури XIX століття. - СПб., 2000.С. - 576.

. Положення про початкові народні училища 19 липня 1864 року // Н.І. Яковкина. Історія російської культури XIX століття. - СПб., 2000. - С.577.

. Там же. - С.579.

. Статут гімназії і прогімназій 19 листопада 1864 года. // Н.І. Яковкина. Історія російської культури XIX століття. СПб., 2000. - С.580.

. Зміїв В.А. Вища школа Росії в першій чверті XIX століття. // Соціально-політичний журнал. - 1998. - № 1. - С.8.

. Полякова Н.В. Освіта в Росії в першій половині XIX століття. // Соціально-гуманітарні знання. - 2001. - № 2. - С.10.

. Там же. - С.12.

. Положення про земських закладах 1 січня 1864 года. Хрестоматія з історії Росії. // Укладачі: Орлов А.С., Георгієв В.А., Георгієва Н.Г., Сивохина Г.А. - М., 2001. - С.597.

. Лабишена Д.І. Історія педагогіки. Виховання і освіта в Росії (XIX - початок XX століття). - М., 1998. - С.247.

. Історія педагогіки та освіти. Від зародження виховання в первісному суспільстві до кінця XX століття. / Під ред.А.І. Піскунова. - М., 2001. - С.327.

. Моздалевскій Л.Н. Нарис історії виховання і навчання з найдавніших до наших часів. СПб., 2000. - С.496.

. Полякова Н.В. Освітня система пореформеної Росії: практика та історичний досвід. // Соціально-гуманітарні знання. - 2001. - № 2. - С.14.

. Там же. - С.16.

. Іванов О.Є. Вища школа Росії в кінці XIX - початку XX століття. - М., 1991. - С.243.

. Зміїв В.А. Вища школа Росії на рубежі XIX - XX ст. // Соціально-гуманітарні знання. - 2000. - № 1. - С.27.

. Там же. - С.29.

. Константинов Н., Струтинський В. Нариси з історії початкової освіти в Росії. - М., 1953. - С.152.

. Там же. - С.155.

. Лабишена Д.І. Історія педагогіки. Виховання і освіта в Росії (XIX - початок XX століття). - М., 1998. - С.252.

. Полякова Н.В. Складання російської системи освіти. // Соціально-політичний журнал. - 1998. - № 3. - С.15.

. Там же. - С.17.

. Моздалевскій Л.Н. Нарис історії виховання і навчання з найдавніших до наших часів. - СПб., 2000. - С.500.

. Анисів М.І. Джерела вивчення історії педагогіки в Росії. - М., 1991. - с.366.

. Єгоров С.Ф. Теорія освіти в педагогіці Росії початку XX століття. - М., 1987. - С.42.

. Зміїв В.А. Вища школа Росії на рубежі XIX - XX ст. // Соціально-гуманітарні знання. - 2000. - № 1. - С.30.

. Історія педагогіки та освіти. Від зародження виховання в первісному суспільстві до кінця XX століття. / Під ред.А.І. Піскунова. - М., 2001. - с.332.

. Там же. - С.337.

. Моздалевскій Л.Н. Нарис історії виховання і навчання з найдавніших до наших часів. СПб., 2000. - С.508.

. Там же. - с.512.

. Там же. - С.521.

. Анфимов Н. З минулого Кубані. - Краснодар, 1958. - С.48.

. Катеринодар-Краснодар. Два століття міста в датах, подіях, спогадах. Матеріали до Літопису. / Під ред.І.Ю. Бондар. - Краснодар, 1993. - С.72.

. Страви Н.Ф. Початкову освіту в Кубанської області. Т.1. - Катеринодар, 1883. - С.69.

. Бардадим В. Дбайливці землі російської. - Краснодар, 1986. - С.102.

. Королева В., Манаєнков О. Ранні кроки освіти. // Кубань. - 1987. - № 2. - С.5.

.Лях В.І. Просвітництво і культура в історії кубанської станиці. - Краснодар, 1997. - С.69.

. Там же. - С.74.

. Трехбратов Б.А. Історія Кубані. - Краснодар, 2000. - С.437.

. Там же. - с.446.

. Ратушняк В.Н. Нариси історії Кубані з найдавніших часів до 1920 року. - Краснодар, 1996. - С.328.

. Щербина Ф.А. Історія Кубанського козачого війська. Т.2. - Катеринодар, 1913. - С.723.

. Ратушняк В.Н. З дореволюційного минулого Кубанського козацтва. - Краснодар, 1993. - с.278.

. Попко І.Д. Чорноморські козаки в їх цивільному та військовому побуті. - СПб., 1858. - с.267.

. Хрестоматія з історії Кубані. Документи і матеріали. Ч.1. / Під ред.В.П. Малишева. - Краснодар, 1975. - С.41.

. Ємельянов Ю.М. Освіта і виховання в Кубанському козачому війську (кінець XVIII - початок XX століть). - Слов'янськ-на-Кубані, 2003. - С.21.

. Горлова І., Манаєнкова А., Лях В. Культура кубанських станиць, 1794 - 1917. - Краснодар, 1993. - С.136.

. Там же. - С.147.

. Короленка П.П. Чорноморське козацьке військо (1775 - 1892). - Катеринодар, 1892. - С.257.

. Королева В., Манаєнков В. Ранні кроки освіти. // Кубань. - 1987. - № 2. - С.7.

. Куценко І.Я. Кубанське козацтво. - Краснодар, 1993. - С.112.

. Короленка П.П. 20 0 років Кубанського козачого війська (тисяча шістсот дев'яносто шість - 1896). - Краснодар, 1991. - С.57.

. Фуфалька Б. Становлення системи освіти в Чорноморії в першій чверті XIX століття. // Слово козака. - 2002. - № 5. - С.6.

. Поборіна Н.В., Мінгалев Я.М., Кадигроб Н.А., Бережна І.А. Розвиток народної освіти на Кубані (початок XIX - початок XX століть). - Краснодар, 1993. - С.448.

. Ратушняк В.Н. Нариси історії Кубані з найдавніших часів до 1920 року. - Краснодар, 1996. - с.292.

. Там же. - С.297.

. Там же. - с.299.

. Трехбратов Б.А. Історія Кубані. - Краснодар, 2000. - с.450.

. Там же. - С.452.

. Чистов К.В. Кубанські станиці. - М., 1967. - с.158.

. Катеринодар-Краснодар. Два століття міста в датах, подіях, спогадах. Матеріали до Літопису. / Під ред.І.Ю. Бондар. - Краснодар, 1993. - С.150.

. Горлова І., Манаєнков А., Лях В. Культура кубанських станиць, 1794 - 1917. - Краснодар, 1993. - С.246.

. Катеринодар-Краснодар. Два століття міста в датах, подіях, спогадах. Матеріали до Літопису. / Під ред.І.Ю. Бондар. - Краснодар, 1993. - С.177.

. Там же. - С. 190.

. Бардадим В. Етюди про Катеринодарі. - Краснодар, 1992, - С.437.

. Маслов А.В. Три століття Кубані XVIII - XX ст. Питання, відповіді, коментарі. - Краснодар, 2000. - С.37.

. Слуцький А. Перші бібліотеки Кубані // Радянська Кубань. - 1984. - 27 травня. - С.2.

. Там же. - С. 3.

. Азиркін Д.В. Література Кубані. - Краснодар, 1995. - С.49.

. Короленка П.П. 20 0 років Кубанського козачого війська (тисяча шістсот дев'яносто шість - 1896). - Краснодар, 1991. - С.172.

. Страви Н.Ф. Початкову освіту в Кубанської області. Т.1. - Катеринодар, 1883. - С.76.

. Ємельянов Ю.М. Внесок інтелігенції в розвиток освіти у козаків Кубані. // Матеріали міжрегіональної наукової конференції. - Слов'янськ-на-Кубані, 1998. - С.12.

. Недосекин М. Декабристи на Кубані. - М., 1976. - С.85.

. Маслов А.В. Три століття Кубані XVIII - XX ст. Питання, відповіді, коментарі. - Краснодар, 2000. - С.49.

. Лях В.І. Просвітництво і культура в історії кубанської станиці. - Краснодар, 1997. - С.245.

. Там же. - с.251.

. Там же. - С.255.

. Рапорт про заснування окружних, бригадних і полкових бібліотек. Збірник документів "Православна церква на Кубані (кінець XVIII - початок XX століть). // Укладачі: Алексєєва А.А., Бабич А.Б., Бондаренко В.Є. - Краснодар, 2001. - с.431.

. Гордєєв А.А. Історія козаків. Ч.2. - М., 1991. - С. 204.

. Анфимов Н. З минулого Кубані. - Краснодар, 1958. - с.232.

. Трехбратов Б.А. Історія Кубані. - Краснодар, 2000. - С.502.

. Там же. - с.512.

. Там же. - с.527.

. Ратушняк В.Н. Сторінками історії Кубані. - Краснодар, 1993. - С.67.

. Там же. - С.89.

. Нєчкіної М. Декабристи на Кубані. - М., 1976. - С.97.

. Попко І.Д. Чорноморські козаки в їх військовому і цивільному побуті. - СПб., 1858. - С.256.

. Там же. - С.304.

. Ратушняк В.І. З дореволюційного минулого Кубанського козацтва. - Краснодар, 1993. - С.247.

. Нєчкіної М. Декабристи на Кубані. - М., 1976. - С.104.

. Там же. - С.112.

. Недосекин В. Декабристи на Кавказі. - Краснодар, 1975. - С.138.

. Митрофанов А. Декабристи в Прочноокопе. // Радянський Армавір, 1975. - 27 грудня. - С.4.

. Растрелін Н. Донецьку і Харківську зустрічі про перебування на Кубані декабристів. // Радянська Кубань, 1988. - 27 березня. - С. 3.

. Нєчкіної М. Декабристи на Кубані. - М., 1976. - С.246.

. Романов П. Декабристи в Лабинську. // Кубанські новини, 1991. - 22 травня. - С.4.

. Митрофанов А. Декабристи в Прочноокопе. // Радянський Армавір, 1975. - 27 грудня. - С. 3.

. Горлова І., Манаєнков А., Лях В. Культура кубанських станиць, 1794 - 1917. - Краснодар, 1993. - С.238.

. Там же. - С.246.

Глава II.

1. Галушко Ю. Козацькі війська Росії. - М., 1993. - С.79.

2. Горлова І., Манаєнков А., Лях В. Культура кубанських станиць, 1794 - 1917. - Краснодар, 1993. - С.23.

3. Матвєєв В. Слово про кубанський козацтво. - Краснодар, 1995. - С. 190.

4. Страви Н.Ф. Початкову освіту Кубанської області. Т.1. - Катеринодар, 1883. - С.739.

5. Горлова І., Манаєнков А., Лях В. Культура кубанських станиць, 1794 - 1917. - Краснодар, 1993, - С.24.

. Там же. - С.26.

7. Поборіна М.Ю., Мінгалев Я.М., Кадигроб Н.А., Бережна І.Я. Розвиток народної освіти на Кубані (XIX - початок XX століть). - Краснодар, 1993. - С.16.

8. Ємельянов Ю.М. Освіта і виховання в Кубанському козачому війську (кінець XVIII - початок XX століть) - Слов'янськ-на-Кубані, 2003. - С.17.

9. Короленко П.П. Чорноморське козацьке військо (1775 - 1892). - Катеринодар, 1892. - С.277.

10. Галушко Ю. Козацькі війська Росії. - М., - 1993. - С.146.

11. Королева В., Манаєнков О. Ранні кроки освіти. // Кубань. - 1987. - № 2.

12. Попко І.Д. Чорноморські козаки в їх цивільному та військовому побуті. - СПб., 1858. - с.249.

13. Буренок І.І. Досвід Кубанської вчительської семінарії в підготовці вчителів початкових класів до трудового навчання. // Матеріали науково-практичної конференції. - Слов'янськ-на-Кубані, 1997. - С.36.

14. Лях В. Просвітництво і культура в історії кубанської станиці. - Краснодар, 1997. - С.87.

15. Трехбратов Б.А. Історія Кубані. - Краснодар, 2000. - С.134.

16. Матвєєв В. Слово про кубанський козацтво. - Краснодар, 1995. - с. 192.

17. Поборіна М.Ю., Мінгалев Я.М., Кадигроб Н.А., Бережна І.А. Розвиток народної освіти на Кубані (початок XIX - початок XX століть). - Краснодар, 1993. - С. 19.

18.Феліциним Е.Д. Пам'ятна книжка Кубанської області. - Катеринодар, 1881. - с.347.

. Там же. - С.352.

20. Куценко І.Я. Кубанське козацтво. - Краснодар, 1993. - С. 202.

21. Матвєєв В. Слово про кубанський козацтво. - Краснодар, 1995. - С. 191.

. Там же. - С. 193.

23. Феліциним Е.Д. Пам'ятна книжка Кубанської області. - Катеринодар, 1881. - С.246-248.

. Там же. - С. 19.

25. Горлова І., Манаєнков А., Лях В. Культура кубанських станиць, 1794 - 1917. - Краснодар, 1993. - С.28.

. Хрестоматія з історії Кубані. Документи і матеріали. Ч.1. (Під ред.А. Хоретлева). - Краснодар, 1975. - С.147.

27. Короленко П.П. 20 0 років Кубанського козачого війська (тисяча шістсот дев'яносто шість - 1896). - Краснодар, 1991. - С.163.

. Звіт Кубанського козачого війська за 1862 рік щодо навчальних закладах. Хрестоматія з історії Кубані. // Укладачі: Бондарева Т.І., Ботіна Є.Г., Вертишева Н.С., Єфімова-Сякіна Е.М. - Краснодар, 1975. - С. 191.

. Звіт директора народних училищ Кубанської області про стан народної освіти. Хрестоматія з історії Кубані. // Склали: Бондарева Т.І., Ботіна Є.Г., Вертишева Н.С., Єфімов-Сякіна Е.М. - Краснодар, 1975. - С. 198.

. Донесення військового протоієрея А. Кучерова наказному отаману А.А. Іванову про стан народної освіти в межах Чорноморського війська. Збірник документів "Православна церква на Кубані (кінець XIX - початок XX століть). // Укладачі: Алексєєва А.А., Бабич А.Б., Бондаренко В.Є. - Краснодар, 2001. - с.438.

31. затиснути П. Минуле й сьогодення кубанської школи. - Катеринодар, 1907. - с.346.

32. Ламон А.Д. Історичний нарис про заселення станиці Кавказької. - Краснодар, 1993. - С.49.

. Кубанські станиці. Етнічні і культурно-побутові процеси на Кубані. / Під ред.В.К. Чистова. - М., 1967. - С.102.

34. Щербина Ф.А. Історія Кубанського козачого війська. Т.2. - Катеринодар, 1913. - с.347.

35. Поборіна М.Ю., Мінгалев Я.М., Кадигроб Н.А., Бережна І.А. Розвиток народної освіти на Кубані (початок XIX - початок XX століть). - Краснодар, 1993. - с.244.

36. Горлова І., Манаєнков А., Лях В. Культура кубанських станиць, 1794 - 1917. - Краснодар, 1993. - С.167.

37. Галушко Ю. Козацькі війська Росії. - М., 1993. С.237.

. Там же. - С.239.

39. Королева В., Манаенко О. Ранні кроки освіти. // Кубань, 1987. - № 2. - С. 4.

40. Куценко І.Я. Кубанське козацтво. - Краснодар, 1993. - с.279.

41. Матвєєв В. Слово про кубанський козацтво. - Краснодар, 1995. - С.130.

42. Лях В. Просвітництво і культура в історії кубанської станиці. - Краснодар, 1997. - С.97.

. Там же. С.103.

44. Лабишева Д.І. Історія педагогіки. Виховання і освіта в Росії (XIX - початку XX століть). - М., 1998. - с.375.

. Там же. - с.379.

46. Іванов О.Є. Вища школа Росії в кінці XIX - початку XX століть. - М., 1991. - С.227.

. Там же. - С.231.

48. Пирогов Н.І. Питання життя. // Вибрані педагогічні твори. - М., 1986. - С.93.

. Історія педагогіки та освіти. Від зародження виховання в первісному суспільстві до кінця XX століття / Под ред.А.І. Піскунова. - М., 2001. - с.384.

. Там же. - с.387.

51. Моздалевскій Л.Н. Нарис історії виховання і навчання з найдавніших до наших часів. - СПб., 2000. - с.395.

. Там же. - С.398.

53. Анисів М.І. Джерела вивчення історії педагогіки в Росії. - М., 1991. - С.236.

. Там же. - с.242.

. Історія педагогіки та освіти. Від зародження виховання в первісному суспільстві до кінця XX століття. / Під ред.А.І. Піскунова. - М., 2001. - С.396.

56. Моздалевскій Л.Н. Нарис історії виховання і навчання з найдавніших до наших часів. - СПб., 2000. - С.401.

57. Калайтан С. П'ятдесятиріччя Кубанського Маріїнського жіночого інституту 1863 - 1913. - Катеринодар, 1913. - С.172.

. Там же. - С.181.

. Там же. - С.183.

60. Калайтан С. П'ятдесятиріччя Кубанського Маріїнського жіночого інституту 1863 - 1913. - Краснодар. 1913. - С.184.

61. Тончу Е. Жінки Кубані. - СПб., 1998. - С.147.

. Катеринодар-Краснодар. Два століття міста в датах, подіях, спогадах. Матеріали до Літопису. / Під ред.І.Ю. Бондар. - Краснодар, 1993. - С.177.

63. Тончу Е. Жінки Кубані. - СПб., 1998. - С.153.

. Там же. - С.163.

. Там же. - С.168.

. Звіт про стан навчально-виховної роботи Катеринодарського єпархіального жіночого училища. Збірник документів "Православна церква на Кубані" (кінець XVIII - початок XX століття). // Укладачі: Алексєєва А.А., Бабич А.Б., Бондаренко В.Є. - Краснодар, 2001. - с.507.

67. Горлова І., Манаєнков А., Лях В. Культура кубанських станиць, 1794 - 1917. - Краснодар, 1993. - С.224.

68. Ємельянов Ю.М. До питання про етапи розвитку системи освіти на Кубані з 1792 по 1913 рр. // Матеріали регіональної науково-практичної конференції. - Слов'янськ-на-Кубані, 1997. - С.32.

. Катеринодар-Краснодар. Два століття міста в датах, подіях, спогадах. Матеріали до Літопису. / Під ред.І.Ю. Бондар. - Краснодар, 1993. - С.182.

70. затиснути П. Минуле й сьогодення кубанської школи. - Катеринодар, 1907. - С.77.

71. Іванов О.Є. Вища школа Росії в кінці XIX - початок XX століть. - М., 1991. - С.374.

72. Тончу Е. Жінки Кубані. - СПб., 1998. - С.172.

. Там же. - С.174.

. Там же. - С.182.

75. Трехбратов Б.А. Історія Кубані. - Краснодар, 2000. - с.354.

76. Попко І.Д. Чорноморські козаки в їх цивільному та військовому побуті. - СПб., 1858. - с.158.

77. Слуцький А. Перші бібліотеки Кубані. // Радянська Кубань, 1984. - 27 травня. - С.7.

78. Тончу Е. Жінки Кубані. - СПб., 1998. - С.176.

Список використаної літератури

I. Джерела:

1. Статут гімназій і училищ, які у віданні університетів. Хрестоматія з історії Росії. // Укладачі: Орлов А.С., Георгієв В.А., Георгієва Н.Г., Сивохина Г.А. - М., 2001..

2. Положення про земських закладах 1 січня 1864 года. Хрестоматія з історії Росії. // Укладачі: Орлов А.С., Георгієв В.А., Георгієва Н.Г., Сіховіна Г.А. - М., 2001..

. Статут навчальних закладів, подведомих університетам. Хрестоматія з історії Росії. // Укладачі: Орлов А.С., Георгієв В.А., Георгієва Н.Г., Сивохина Г.А. - М., 2001..

. Положення про початкові народні училища 19 липня 1864 года. // А.І. Яковкина. Історія російської культури XIX століття. - СПб., 2000..

. Статут гімназій і прогімназій 19 листопада 1864 года. // Н.І. Яковкина. Історія російської культури XIX століття. - СПб., 2000..

. Університетський статут культури XIX століття. // Н.І. Яковкина. Історія російської культури XIX століття - СПб., 2000..

. Указ "Про викладання Закону Божого священно і церковнослужителями в сільських парафіяльних училищах". Збірник документів "Православна церква на Кубані (кінець XVIII - початок XX століть). // Укладачі: Алексєєва А.А., Бабич А.Б., Бондаренко В.Є. - Краснодар, 2002.

. Указ "Про заснування в місті Катеринодарі Чорноморського військового духовного училища". Збірник документів "Православна церква на Кубані (кінець XVIII - початок XX століття). // Укладачі: Алексєєва А.А., Бабич А.Б., Бондаренко В.Є. - Краснодар, 2001..

. Рапорт про заснування окружних бригадних і полкових бібліотек. Збірник документів "Православна церква на Кубані (кінець XVIII - початок XX століття) // Укладачі: Алексєєва А.А., Бабич А.Б., Бондаренко В.Є. - Краснодар, 2001..

. Донесення військового протоієрея А. Кучерова наказному отаману Н.І. Іванову про стан народної освіти в межах Чорноморського війська. Збірник документів "Православна церква на Кубані (кінець XVIII - початок XX століть). // Склали: Алексєєва А.А., Бабич А.Б., Бондаренко В.Є. - Краснодар, 2001..

. Постанова правління Кавказької духовної семінарії про заходи покарання учнів за їхні провини. Збірник документів "Православна церква на Кубані (кінець XVIII - початок XX століття). // Склали: Алексєєва А.А., Бабич А.Б., Бондаренко В.Є. - Краснодар, 2002.

. Звіт про стан навчально-виховної роботи Катеринодарського єпархіального жіночого училища. Збірник документів "Православна церква на Кубані" (кінець XVIII - початок XX століть). // Укладачі: Алексєєва А.А., Бабич А.Б., Бондаренко В.Є. - Краснодар, 2001..

. Звіт Кубанського козачого війська за 1862 рік щодо навчальних закладах. Хрестоматія з історії Кубані. // Укладачі: Бондарева Т.І., Ботіна Є.Г., Вертишева Н.С., Єфімова-Сякіна Е.М. - Краснодар, 1975.

. Звіт директора народних училищ Кубанської області про стан народної освіти. Хрестоматія з історії Кубані. // Укладачі: Бондарева Т.І., Ботіна Є.Г., Вертишева Н.С., Єфімова-Сякіна Е.М. - Краснодар, 1975.

15. Пирогов Н.І. Питання життя. // Вибрані педагогічні сочіненія.М., 1986.

16. Толстой Л.Н. Про виховання. // Педагогічні твори. - М., 1979.

II. дослідження:

1. Азиркін Д.В. Література Кубані. - Краснодар, 1995.

2. Анисів М.І. Джерела вивчення історії педагогіки в Росії. - М., 1991.

. Антологія педагогічної думки Росії першої половини XIX століття. / Склав: Лебедєв П.А. - М., 1887.

4. Анфимов Н. З минулого Кубані. - Краснодар, 1958.

5. Бардадим В. Дбайливці землі російської. - Краснодар, 1986.

6. Бардадим В. Етюди про Катеринодарі. - Краснодар. 1992.

7. страви Н.Ф. Початкову освіту в Кубанської області. Т.1 - Катеринодар, 1883.

8. Буренок І.І. Досвід кубанської учительській семінарії в підготовці вчителів початкових класів до трудового навчання. // Матеріали науково-практичної конференції. - Слов'янськ-на-Кубані, 1997..

9. Галушко Ю. Козацькі війська Росії. - М., 1993.

10. Гордєєв А.А. Історія козаків. Ч.2.М., 1991.

11. Горлова І., Манаєнков А., Лях В. Культура кубанських станиць, 1794 - 1917. - Краснодар, 1993.

12. Єгоров С.Ф. Теорія освіти в педагогіці Росії початку XIX століття. - М., 1987.

. Катеринодар-Краснодар. Два століття міста в датах, подіях, спогадах. Матеріали до Літопису. / Під ред.І.Ю. Бондар. - Краснодар, 1993.

14. Ємельянов Ю.М. До питання про етапи розвитку системи освіти на Кубані з 1792 по 1913 рр. // Матеріали регіональної науково-практичної конференції. - Слов'янськ-на-Кубані, 1997..

15. Ємельянов Ю.М. Внесок інтелігенції в розвиток освіти у козаків Кубані. // Матеріали міжрегіональної наукової конференції. - Слов'янськ-на-Кубані, 1998..

16. Ємельянов Ю.М. Освіта і виховання в Кубанському козачому війську (кінець XVIII - початок XX століть). - Слов'янськ-на-Кубані, 2003.

17. затиснути П. Народна освіта в козацьких військах (за звітом головного управління козачих військ за 1904 року). // Школа і життя. - 1907. - № 8.

18. затиснути П. Минулого і сьогодення кубанської школи. - Катеринодар, 1907.

19. Зміїв В.А. Вища школа Росії на рубежі XIX - XX століть. // Соціально-гуманітарні знання. - 2000. - № 1.

20. Зміїв В.А. Вища школа Росії в першій чверті XIX століття. // Соціально-політичний журнал. - 1998. - № 1.

. Історія педагогіки та освіти. Від зародження виховання в первісному суспільстві до кінця XX століття. // Під ред.А.І. Піскунова. - М., 2001..

22. Іванов О.Є. Вища Росія в кінці XIX - початку XX ст. - М., 1991.

23. Калайтан С. П'ятдесятиріччя Кубанського Маріїнського жіночого інституту 1863 - 1913. - Катеринодар, 1913.

24. Константинов Н., Струмінський В. Нариси з історії початкової освіти в Росії. - М., 1953.

25. Королева В., Манаєнков О. Ранні кроки освіти. // Кубань. - 1987. - № 2.

26. Короленко П.П. 20 0 років Кубанського козачого війська (тисяча шістсот дев'яносто шість - 1896). - Краснодар, 1991.

27. Короленко П.П. Чорноморське козацьке військо (1775 - 1892). - Катеринодар, 1892.

. Кубанські станиці. Етнічні і культурно-побутові процеси на Кубані. / Під ред.В.А. Чистова. - М., 1967.

29. Куценко І.Я. Кубанське козацтво. - Краснодар, 1993.

30. Лабишена Д.І. Історія педагогіки. Виховання і освіта в Росії (XIX - початок XX століття). - М., 1998..

31. Ламон А.Д. Історичний нарис про заселення станиці Кавказької. - Краснодар, 1993.

32. Лях В.І. Просвітництво і культура в історії кубанської станиці. - Краснодар, 1997..

33. Мазеін В.А., Рощин А.А., Теміров С.Г. Отамани Чорноморського, Кавказького лінійного і кубанського козацького війська. // Кубанський краєзнавець. - 1992. - № 1.

34. Маслов А.В. Три століття Кубані XVIII - XX ст. Питання, відповіді, коментарі. - Краснодар, 2000..

35. Матвєєв В. Слово про кубанський козацтво. - Краснодар, 1995.

36. Митрофанов А. Декабристи в Прочноокопе. // Радянський Армавір, 1975. - 27 грудня.

37. Мозделевскій Л.Н. Нарис історії виховання і навчання з найдавніших часів. - СПб., 2000..

38. Недосекин В. Декабристи на Кавказі. - Краснодар, 1975.

39. Нєчкіної М. Декабристи на Кубані. - М., 1976.

40. Попко І.Д. Чорноморські козаки в їх цивільному та військовому побуті. - СПб., 1858.

41. Полякова Н.В. Освітня система пореформеної Росії: практика та історичний досвід. // Соціально-гуманітарні знання. - 2001. - № 2.

42. Полякова Н.В. Складання російської системи освіти. // Соціально-політичний журнал. - 1998. № 3.

43. Полякова Н.В. Освіта в Росії в першій половині XIX століття. // Соціально-гуманітарні знання. - 2001. - № 2.

44. Поборіна М.Ю., Мінгалев Я.М., Кадигроб Н.А., Бережна І.А. Розвиток народної освіти на Кубані (початок XIX - початок XX ст.). - Краснодар, 1993.

45. Растрепін Н. Донецьку і Харківську зустрічі про перебування на Кубані декабристів. // Радянська Кубань, 1988. - 27 березня.

46. Ратушняк В.Н. З дореволюційного минулого кубанського козацтва. - Краснодар, 1993.

47. Ратушняк В.Н. Сторінками історії Кубані. - Краснодар, 1993.

48. Ратушняк В.Н. Нариси історії Кубані з найдавніших часів до 1920 року. - Краснодар, 1996..

50. Соловйов В. Отаман Ф. Бурсак. // Кубанські новини, 1991. - 25 квітня.

51. Слуцький А. Перші бібліотеки Кубані. // Радянська Кубань, 1984. - 27 травня.

52. Тончу Е. Жінки Кубані. - СПб., 1998..

53. Трехбратов Б.А. Історії Кубані.- Краснодар, 2000..

54. Фадєєв А. Декабристи в окремому Кавказькому корпусі. // Питання історії, 1951. - № 1.

55. Феліцін Е.Д. Пам'ятна книжка Кубанської області. - Катеринодар, 1881.

56. Фуфалька Б. Становлення системи освіти в Чорноморії в першій чверті XIX ст. // Слово козака, 2002. - № 5.

. Хрестоматія з історії Кубані. Документи і матеріали. Ч.1. / Під ред.В.П. Малишева. - Краснодар, 1975.

. Хрестоматія з історії Кубані. Документи і матеріали. Ч.1. / Під ред.А. Хоретлева. - Краснодар, 1975.

59. Чистов К.В. Кубанські станиці. - М., 1967.

60. Щербина Ф.А. Історія Кубанського козачого війська. Т.2. - Катеринодар, 1913.

61. Щетіев В.Є., Смородина Є.В. Історія Кубані. XX століття. - Краснодар, 2001..