Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Дзяржаўна-прававое значенне Першага з їзда Саветаў БССР.

Дата конвертації01.09.2018
Розмір9.96 Kb.
Типдоповідь

Дзяржаўна-прававое значенне Першага з'езда Саветаў БССР.

Нягледзячи на абвешчанае савецкай уладай у дерло законах права наций на

самавизначенне, урад Української РСР не спяшаўся Даць гета права беларускаму народу. аднако

пеўния грамадска-палітичния тенденциі, актиўная дзейнасць Ради БНР на міжнароднай

арене паставіля пробування на павестку дня савецкай дзяржави.

ЦК партиі павінен биў вирашиць пробування аб годині абвяшчення Республікі и спосабами

ўтварення ўраду, Які павінен биў складацца з дзвюх груп-прадстаўнікоў абласнога

центра и білоруських камуністичних секції, што знаходзіліся ў Масквє.

Складання аказалася визначенне падиходаў та стварення ўрада, вилучення асобі на

замяшченне Пасад камісараў. Цяжкасць полягає ў критим, што треба було ўзгадніць,

ураўнаважиць інтареси як смаленскага центра, так и белнацкомаўцаў.

Альо ж у снежні 1918 ЦК РКП (б) примае рашенне аб стваренні білоруський Савецкай

Республікі. Гета рашенне було даволі нечаканим для Аблвиканкамзаха, аднако,

падпарадкоўваючися партийнай дисципліне, яни пачинаюць практичную Частка

реалізациі рашення ЦК РКП (б).

30 снігових 1918 г. у Смаленску склікаецца VI Паўночна-заходная абласная партийная

канференция РКП (б), якая аб'яўляе сябе I з'ездам Камуністичнай партиі (бальшавікоў)

Білоруський Савецкай Республікі. Акрам партийних питанняў, тут биў приняти дакумент

у якім гаворицца, што ў склад білоруський Республікі ўваходзяць Мінская, Смаленская,

Магілёўская, Віцебская и Гродзенская губерніі, з прилеглимі та іх териториямі суседніх

губерняў, населення пераважна беларусамі, - Павєтьє з Ковенскай, Віленскай, Сувалкскай и

Чарнігаўскай губерняў (прикладна 15 млн чалавек).

У адпаведнасці з рашеннем ЦК РКП (б) и Наркамнаца ў снежні 1918 р утвараецца дерло

савецкі ўрад Беларусі, у склад якога ўвайшлі ў асноўним прадстаўнікі пекло Аблвиканкамзаха

и Паўночна-Заходняга абкама РКП (б). Старшинёй Часовага робітників-сялянскага ўрада биў

зацверджани Зміцер Фёдаравіч Жилуновіч.

1 студзеня 1919 р у Смаленску биў абнародавани дерло канституцийни акт Часовага

ўрада аб абвяшченні білоруський Савецкай Сациялістичнай Республікі- Маніфест

Часовага робітників-сялянскага ўрада Беларусі. Ен даволі поўна акресліваў статус Нова

дзяржави. Республіка видзялялася з саставу РРФСР як самастойная дзяржаўная адзінка.

Білорусь аб'яўлялася свабоднай, незалежнай республікай, а яе народ- свабодним и

Паўнапраўним гаспадаром свае дзяржави. Годинного робочого-сялянскі ўрад називаў сябе

ўрадам «білоруський Савецкай незалежнай Республікі».

Разам з критим сувереннасць зусім НЕ азначала розриву палітичних, еканамічних,

сацияльних и партийних сувязей, якія аб'ядналі Білорусь и Расію.

Уся паўната ўлади на териториі Республікі павінна була пераходзіць у рукі Саветаў

Робочий, сялянскіх и чирвонаармейскіх депутатаў. Пастанови нямецкіх и інших

акупацийних залагодить билі скасавани.

Праціўнікі самавизначення Беларусі на савецкай Аснова ў духу таго часу разглядаліся

часткай контрревалюцийних СІЛ, ворагамі працоўних Беларусі и «ўсяго світла». Рада

БНР аб'яўлялася па-за законами. Адхіляліся якія-небудзь альтернатиўния рашенні

праблем, Надав калі справа стосувалася чиста культурних нациянальних праблем.

Па маніфесту ляси, води и нетрах зямлі станавіліся ўласнасцю працоўнага народу

Беларусі.

У маніфесце биў пункт, Які датичиўся перадачи білоруський республікай Расійскай

Федерациі функциі абарони Чирвонай Арміяй.

Таксамо годин ўрад заявіў аб паширенні на БССР декретаў РРФСР «па забеспяченню

Рабочага класу. »

Такім чинам Маніфест адкриў Перад «усім светам» нову незалежну дзяржаву и

ў тієї пані годину визначиў яе сувереннасць.

Аднако адной з першапачаткових завдань Часовага ўрада полягає ў критим, каб

арганізаваць вибари и склікаць з'езд Саветаў Республікі.

I з'езд Саветаў БССР адбиўся 2-3 лютаго. На ім присутнічала 230 делегатаў: 213 камуністаў

и 17 спачуваючих. У павестку дня билі ўключани питанні:

1) Аб бягучим моманце.

2) Аб адносінах да інших савецкіх республік.

3) Приняцце Канституциі БССР.

4) Аб зямельнай палітици.

5) Вибари ЦВК БРСР и інш.

Старшиня УЦВК РРФСР Я.М. Свярдлоў, Які присутнічаў на з'езде, зачитаў пастанову

Президиума УЦВК РРФСР аб признанні незалежнасці БССР. Гета було першае

Міжнароднае признанне білоруський РСР.

3 лютаго 1919 г. з'езд Саветаў БССР приняў дерло Канституцию білоруський Савецкай

Республікі, якая юридична замацавала ўтваренне Нова савецкай Республікі и яе назву-

Сациялістичная савєцкую Республіка Беларусі (ССРБ).

У Канституциі регламентавалася савєцкую форма ўлади, асноўния принципи

сациялістичнага ладу. Аднако у ей НЕ Гавар'я аб мясцових органах залагодить, пробування

вибарчага права, адміністрацийна-теритарияльнага падзелу, бюджета Республікі и інш.

У сувязі з гетим можна меркаваць, што яни засталіся ў кампетенциі РРФСР.

Вишейшая органам залагодить ў білоруський РСР аб'яўляўся з'езд Саветаў Беларусі, а ў

перапинках паміж з'ездамі- Центральни Виканаўчи Камітет (ЦВК). Даречи, плиг яго

фарміраваннні ўзніклі сур'ёзния цяжкасці, бо зусім нядаўна ў газетах Заходняй

вобласці супрацоўнікаў білнацком абвінавачвалі ў нацияналізме, што стварала вакол

іх АтмАсфера падазронасці, недавер'я. Шкірна кандидатура, інамечаніе для вибраних ў

ЦВК, папяредне абмяркоўвалася на пасядженні камуністичнай фракциі з'езда. Годнасць

Кандидата вимяралася жорсткімі критериямі. Абвінавачванні ў нацияналізме билі

паўторам нагавораў. На з'езде адбивалася гостро барацьба паміж прихільнікамі билога

абласнога кіраўніцтва и прадстаўнікамі білоруських камуністичних секції, якіх

кляймілі «нацияналістамі». У нові склад урада Республікі увайшлі толькі два

белнацкомаўци: Пузироў (камісар па ахів здароўя), Чарнушевіч (камісар па справах для

сацияльнага забеспячення.), якія ранньої билі членамі Часовага ўрада. А. Чарвякоў, Які

займаў Пасадена камісара па справах для асвета, стаў намеснікам камісара.

Невибранне З. Жилуновіча ў ЦВК було своеасаблівай аценкай яго папяредняй дзейнасці

як кіраўніка Центральнага Бюро білоруських камуністичних секції, ініциятара стварення

Білоруський Республікі, кіраўніка Часовага робітників-сялянскага ўрада Беларусі. Узначаліў

Нови ўрад з 17 чалавек А. Мяснікоў.

Таксамо на з'езде биў приняти зварот да ўсіх народаў з просьбай аб признанні

Білоруський РСР и наладжванні з ей непасредних дипламатичних зносін. Примаюцца и

дзве декларациі, у першай Гавар'я аб неабходнасці «ўсталявання Цесна

еканамічних и палітичних сувязяў са сваім старейшим братам- Расійскай Савецкай

Республікай ». В іншої декларациі Гавар'я аб неабходнасці аб'яднання білоруський

РСР з Літоўскай РСР у адзіную дзяржаву.

Приняцце апошняга дакумента було виклікана критим, што 16 студзеня 1919 ЦК РКП (б)

Приняў рашенне аб далученні та РРФСР Віцебскай, Магілёўскай и Смаленскай губерняў,

а астатняй териториі- та Літоўскай РСР.

У декларациі Першага з'езду Саветаў БССР билі адзначани дзве причини стварення

Літоўска-білоруський РСР. Па-першае, Гавар'я аб «гістаричнай агульнасці працоўних

Беларусі и Літви »(Мелася на ўвазе Вялікае княства Літоўскае). Па-інше, аб'яўлялася

«Неабходнасць скарейшага розгрому белагвардзейскага білоруска-літоўскага ўрада» у

сувязі з критим, што Літоўская Тариба и Беларуская Рада виступаюць адним

контрревалюцийним фронтах. Такім чинам, буферна республіка стваралася и з Мета

барацьби супраць білоруський Народнай Республікі.

Фактичнае аб'яднанне дзвюх республік у адзіную Літоўска-білоруські РСР адбилося

27 лютаго 1919 г. на сумесним пасядженні ЦВК абедзвюх савецкіх республік. Старшинёй

аб'яднанага ЦВК Літбел биў Абрау Ю.Г. Цихоўскі, а РНК, у якім не було беларусаў,

узначаліў У.С. Міцкявічус-Капсукас (били старшиня савецкага ўрада Літви).

Афіцийная назва дзяржави, зацверджаная Савета Народних Камісараў 2 сакавіка

1919р. - Сациялістичная савєцкую Республіка Літви и Беларусі (ССРЛіБ), скарочана Літбел.

У склад териториі Літбел увайшлі Мінская, Гродзенская, Віленская, Ковенська и Частка

Сувалскай губерні з насельніцтвам больш за 4 млн чалавек.

Нова республіка праіснавала нядоўга. Ужо 13 ліпеня 1919 р у Мінску на нарадзе кіруючих

Работнікаў Літоўска-білоруський РСР I. Сталін абвясціў рашенне ЦК РКП (б) аб ліквідациі

Літбел и перадачи ўлади на неакупіраванай частци териториі Мінскаму губернскаму

ревалюцийнаму камітету.

Такім чинам, падводзячи ітог I з'езда Саветаў БССР, можна видзеліць такія дзяржаўна-

прававия рашенні з'езда:

1) Вишейшая ўлада ў ССРБ належиць з'езду Саветаў, а ў перапинках паміж з'ездамі-

Центральнаму Виканаўчаму Камітету (ЦВК ССРБ).

2) Абрау ЦВК ССРБ у складзе 45 членаў.

3) Абрау Малі и Вялікі презідиуми ЦВК (апошні- на правах урада).

4) 3 лютаго 1919 р принята дерло Канституция БССР.

5) Зацверджани герб и сцяг БССР.

6) Визначана територия БССР у складзе Мінскай и Гродзенскай губерняў (усходнія Раена

засталіся ў складзе РРФСР).

7) Принята рашенне аб аб'яднанні білоруський РСР и Літоўскай РСР у адзіную дзяржаву.


  • 30 снігових 1918 г.
  • Зміцер Фёдаравіч Жилуновіч.
  • Маніфест
  • I зезд Саветаў БССР адбиўся 2-3 лютаго.
  • 3 лютаго 1919 г.
  • Вишейшая органам залагодить ў білоруський РСР
  • 16 студзеня 1919 ЦК
  • Літоўска-білоруські РСР
  • 2 сакавіка