Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Еволюція політичної системи Київської Русі

Скачати 91.81 Kb.
Дата конвертації02.12.2019
Розмір91.81 Kb.
Типдипломна робота

1

зміст

 • реферат 2
 • введення 5
 • 1. Історіографія "еволюції політичної системи Київської Русі з першої половини IX по 30-ті роки XII століття" 11
  • 1.1 Історіографічний огляд "творення" політичної системи Київської Русі з першої половини IX по кінець X століття 11
  • 1.2 Історіографічний огляд "світанку" політичної системи Київської Русі з кінця Х століття по 1054 рік 20
  • 1.3 Історичний огляд "занепаду" політичної системи Київської Русі з 1054 року по 30-ті роки XII століття 26
 • 2. Інститути політичного управління Київською Руссю 30
  • 2.1 Генезис і еволюція князівської влади на Русі 30
  • 2.2 Генезис і еволюція дружини на Русі 34
  • 2.3 Генезис і еволюція православної церкви на Русі 39
  • 2.4 Генезис і еволюція віча на Русі 41
 • висновок 46
 • література 50
 • реферат
 • Еволюція політичної системи Київської Русі з першої половини IX по 30-ті роки XII століття, в історичній літературі, характеризується як процес зміни, розвитку і деградації політичних відносин і інститутів.
 • У зв'язку з цим метою роботи буде аналіз процесу розвитку і передумов розпаду політичної системи Київської Русі з першої половини IX по 30-ті роки XII століття, а предметом виступатиме вивчення еволюції взаємодії основних політичних структур: князівська влада, дружина, церква, віче; складових політичну систему.
 • "Еволюційний процес" політичної системи Київської Русі з першої половини IX по 30-ті роки XII століття відбувався в період існування візантійсько-слов'янської цивілізації, яка увібрала в себе політичні елементи скандинавської (варяги), східної (кочові племена: хазари, печеніги, половці) спільнот і Візантійської імперії.
 • У першій половині IХ століття існували такі форми влади як влада старійшини роду, вождя племені, вождя союзу племен. Об'єднання Новгорода і Києва Олегом створило "суперсоюз", який в роки князювання Святослава (964-972 рр.) Оформився в "протогосударство" східних слов'ян. З 973-980 рр. на Русі існувала слабка князівська влада (Ярополк Святославович) з домінуючою над нею верхівкою з "княжих мужів", вихідців з варязьких племен - Свенельд, Лют, Рогволд. З 980-1015 рр. княжа влада бере курс на зміцнення своїх позицій в суспільстві східних слов'ян (Володимир I). Але тут ще була велика роль "старців" - племінної знаті східних слов'ян, які виконували судово-адміністративні функції. Тільки князювання Ярослава I з 1019-1054 рр. зміцнило князівську владу і християнську (православну) релігію. При цьому князя Київська Русь досягла найвищої могутності. Ярославичі - Ізяслав, Святослав, Всеволод, створивши "тріумвірат", своєю діяльністю вели Русь до роздробленості. З введенням у 1097 р на з'їзді князів у м Любечі "отчинного" порядку спадкування областей на Русі відбувається, по суті справи, оформлення княжої конфедерації. Спробу піднесення княжої влади зробив Володимир Мономах, свого роду "президент" конфедерації. При ньому дійсно зріс вплив князя Києва, йому вдалося припинити "усобиці". Справа Мономаха продовжив син - Мстислав, але після завершення його князювання в 1132 р територія Київської Русі роздрібнилася.
 • В результаті княжа влада з першої половини IX по 30-ті роки XII століття втілювалася в "образі": 1) об'єднувача племен; 2) верховного судді; 3) оборонців землі від зовнішніх ворогів; 4) оборонця матеріального добробуту Русі; 5) установника єдиної грошової системи; 6) організатора впорядкованої податкової системи; 7) верховного законодавця.
 • Опорою князівської влади виступав адміністративно-виконавчий апарат, представлений в княжій дружині, що складається з двох ланок: старшого і молодшого.
 • "Старші" дружинники були: 1) князівськими намісниками в волостях і містах; 2) воєводами у ополчення з ремісників і смердів; 3) військовими розвідниками; 4) миротворцями в князівських чварах; 5) послами; 6) радниками князів. "Молоді" дружинники могли здійснювати управління князівським палацом ( "огнищанин"), бути "ключниками", "конюхами", "вирниками", "Митник", "тиунами", професійними воїнами, охоронцями князів і поліцейськими.
 • Підтримувала князівську владу і православна церква.
 • Церква також мала свою ієрархію: митрополит Київський, єпископи, ігумени і ігумені, священики, монахи і монахині. У церкві були і "церковні люди", які або служили церкві - "церковні співаки", "свечегаси", "просвірніци", "лічець", або потребували її підтримки - "каліки", "юродиві", "убогі", " ізгої ". Митрополит Київський, єпископи і ігумени своїми діями накладали "своєрідний відбиток" для Русі: 1) зміцнювали князівську владу через "проповіді" мирянам; 2) брали участь у нормотворчості; 3) здійснювали правосуддя; 4) брали участь в дипломатичних місіях; 5) виступали в якості "миротворців"; 6) захищали даровані церкви землі; 7) збільшували соціальну групу - "ізгоїв", чиє становище мало деяку схожість з кріпаками людьми.
 • Іншу позицію займали боярство і віче.
 • Боярство потребувало князів лише для того, щоб: 1) зміцнити свій політичний статус; 2) збільшити матеріальний добробут; 3) придбати земельні володіння. Віче ж в Київській Русі було органом місцевого самоврядування, члени якого (купеческо-реміснича верхівка), переслідуючи свої інтереси, втілювали в "життя" потреби боярства, так як компетенція віча була чіткою: 1) вирішувало питання про оборону міста, і 2) питання про престолонаслідування.
 • Таким чином, еволюція політичної системи Київської Русі з першої половини IX по 30-ті роки XII століття була "хвилеподібною", з домінуванням, на деякий час, то монархічного, то аристократичного почав влади.
 • Вступ
 • "Еволюція політичної системи Київської Русі з першої половини IX по 30-ті роки XII століття" є однією з "проблемних" тим в дослідженнях політичної історії Росії.
 • Це, звичайно, пов'язано з великими пробілами в вивченні даного періоду політичної історії, вираженими в відсутності досить міцною "джерельної бази", будь то пам'ятники літератури Київської Русі або ж безліч концепцій вчених-істориків які, в більшості своїй, несуть суперечливий характер, не відображаючи , тим самим, достовірні відомості.
 • В політології, "політична система держави" - це цілісна, впорядкована сукупність політичних інститутів, політичних ролей, відносин, процесів, принципів політичної організації суспільства, підпорядкованих кодексу політичних, соціальних, юридичних, ідеологічних, культурних норм, історичним традиціям і настановам політичного режиму конкретного суспільства . Політична система держави // Політологія: Енциклопедичний словник. - М., 1993. - с. 273
 • Основним же політичним інститутом політичної системи суспільства, які організовують і контролюючим спільну діяльність і відносини людей, суспільних груп, класів і асоціацій буде виступати держава. Виділяються три основні функції держави: організаційна, керуюча, яка має спільні цілі - збереження і життєдіяльності, досягнення "загального блага", єдності, встановлення порядку, регулювання взаємовідносин держави і народу, нації, етносу; специфічна функція панування і придушення, і в цьому сенсі держава виступає не тільки як засіб боротьби і упокорення, але і як джерело конфліктів у відносинах між класами, державою і класами, і не менш специфічна функція держави - створювати правову систему і управляти нею, регулювати роботу державного апарату і відносин держави і суспільства з усіма притаманними йому суспільними відносинами (соціальними, економічними, політичними, культурними, правовими).
 • Держава виникає з предгосударственних форм влади вождя племені або союзу племен разом з утворенням суспільства, тобто впорядкованої сукупністю людей, об'єднаних неприродними зв'язками і відносинами, загальними інтересами і цілями; далі разом з суспільним поділом праці, появою приватної власності, соціальною диференціацією членів суспільства і утворенням класів, а отже, разом з відносинами майнового, соціального і функціонального нерівності та виникненням політики, організує і регулює суспільні відносини і її нової інституційної форми - влади з органами управління і контролю.
 • Таким чином, держава - це результат і фактор суспільного розвитку, одночасного формування політичної та соціальної організації суспільства.
 • Звідси ж політична система східнослов'янського суспільства з першої половини IX по 30-ті роки XII століття буде визначатися її класової природою, соціальним ладом, формою правління, типом держави, характером політичного режиму, соціально-політичних відносин, політико-правового статусу держави, характером політико ідеологічних і культурних відносин в суспільстві, історичною традицією укладу політичного життя.
 • В історичній літературі "еволюція політичної системи Київської Русі з першої половини IX по 30-ті роки XII століття" характеризується як процес зміни, розвитку і деградації політичних відносин і інститутів. Він включає історичний масштаб зміни форм влади, становлення держави нового типу. Визначає здатність системи адаптуватися до змін в суспільстві слов'ян.
 • "Еволюція політичної системи Київської Русі з першої половини IX по 30-ті роки XII століття" відзначена деякими тенденціями: тенденції концентрації і деконцентрації політичної влади, її централізації і децентралізації; боротьбу цих тенденцій; загальний процес ускладнення системи і її підсистем; формалізацію системи, її юридичне оформлення; розширення політичної участі, тобто більш повне включення східних слов'ян в політичне життя; більш повне поєднання цивільних і політичних відносин; реорганізацію відносин влади і народу; формування в структурі політичної системи Київської Русі масових процесів.
 • Перш ніж приступити до дослідження "еволюції політичної системи Київської Русі з першої половини IX по 30-ті роки XII століття" необхідно сформулювати мету роботи, яка буде полягати в наступному: аналіз еволюції політичної системи Київської Русі з першої половини IX по 30-ті роки XII століття, виявлення процесу її розвитку та передумов її розпаду на ряд незалежних і самостійних князівств.
 • Для реалізації мети роботи виділяємо завдання дослідження:
 • 1. вивчити і зіставити сукупність науково-історичних праць, створених вченими-істориками в ту, чи іншу історичну епоху, тобто на тому, чи іншому етапі розвитку історичної науки по відношенню до теми даного дослідження;
 • 2. провести аналіз джерела давньоруської літератури "Повість временних літ";
 • 3. з'ясувати послідовність етапів генезису "протогосударства" - Київської Русі;
 • 4. відобразити еволюцію розвитку інститутів політичного управління в Київській Русі: князівська влада, дружина, православна церква, віче;
 • 5. сформулювати процес еволюції політичної системи Київської Русі з першої половини IX по 30-ті роки XII століття.
 • Об'єктом дослідження, таким чином, є політична система Київської Русі в період з першої половини IX по 30-ті роки XII століття.
 • Предметом виступатиме еволюція різних політичних структур: князівської влади, дружини, православної церкви, віча.
 • Методологічною основою роботи виступають деякі положення як формаційного, так і цивілізаційного підходів.
 • Формаційний підхід був запропонований К. Марксом.
 • Марксизм вказав шлях до всеосяжного, всебічного вивчення процесу виникнення, розвитку та занепаду суспільно-економічних формацій (первіснообщинна, рабовласницька, феодальна, капіталістична, комуністична з двома фазами: соціалізм і комунізм). Ленін В.І. Повна. зібр. соч. Т. 26. С. 57, 58 Вчення про суспільно-економічних формаціях дозволяє досліджувати всі елементи природничо-історичного процесу складання політичної системи в Київській Русі в її діалектичному взаємозв'язку. Однак застосування формаційного підходу в конкретно-історичному вивченні політичної системи Київської Русі з першої половини IX по 30-ті роки XII століття представляє значну і ще не подолану труднощі, тому що немає чіткого переходу однієї формації в іншу (первіснообщинний в рабовласницьку, рабовласницька в феодальну) , а це веде до ускладнень у вивченні еволюції політичних інститутів держави, досліджувати які ми будемо в своїй роботі.
 • Тут на зміну формаційного підходу приходить цивілізаційний підхід.
 • Цей підхід Іонов І.М. Російська цивілізація: IX - початок ХХ століття. - М., 1995. С. 4, 5 включає в себе поняття про локальної цивілізації. Так стали називати великі регіони Землі національного або наднаціонального рівня, що істотно відрізняються один від одного за напрямком соціокультурного розвитку, ідеалам і світогляду. Типовою локальної цивілізацією є Росія.
 • Сучасні дослідники Російська історична політологія: Курс лекцій. - Ростов н / Д., 1998. С. 441 виділяють наступні групи (класифікація цивілізацій), джерелом яких став середземноморський цивілізаційно-культурний комплекс: 1. синтез античної цивілізації (перш за все римської), християнства з романо-германським язичництвом породив західноєвропейську цивілізацію; 2. синтез античної цивілізації, точніше елліністичної (з акцентом на давньогрецьку) з християнством і язичництвом слов'ян - візантійсько-слов'янську; 3. синтез елліністичної культури з старим заповітом і язичництвом арабів - ісламську.
 • Виходячи з наведеної класифікації цивілізацій можна припустити, що еволюція політичної системи Київської Русі з першої половини IX по 30-ті роки XII століття відбувалося в період існування візантійсько-слов'янської цивілізації. Візантійсько-слов'янська цивілізація являла собою складну системну цілісність, її основним інтегруючим фактором було східне християнство, і поліетнічна Київська Русь увійшла в неї як підсистема (субцивілізація), зберігаючи своє етнокультурне своєрідність, політичну незалежність і самобутність.
 • Дослідження "еволюції політичної системи Київської Русі з першої половини IX по 30-ті роки XII століття" неможливо без використання власне історичних методів Ивонин А.Р. Політична історія Росії IX-XVII ст. У 3 ч. Ч. 1. - Барнаул, 2003. С. 12, 13, 14 - історико-генетичного, історико-порівняльного, історико-типологічного, історико-системного, історико-діахронному (загальних методів) і, особливо, історико -інстітуціонального (приватного методу) - вивчення і виявлення взаємозв'язків між політичними інститутами Київської Русі: князівська влада, дружина, православна церква, віче.
 • На мою думку, дослідження "еволюції політичної системи Київської Русі з першої половини IX по 30-ті роки XII століття" може допомогти усвідомити завдання і напрямок подальшого розвитку політичної системи Російської Федерації. У кожного покоління можуть бути свої ідеали політичної системи для втілення їх в "життя" неминуча боротьба, жертви. Однак, при визначенні ідеалів сучасної політичної системи Росії необхідно враховувати перейшли у спадок від наших батьків і дідів політичні системи, а в даному випадку - це політична система Київської Русі з першої половини IX по 30-ті роки XII століття, де були: виборність глави держави народними зборами - вічем; конфлікти і спільні справи князя і аристократичної (олігархічної) верхівки слов'янського суспільства; територіальні претензії з питання суверенітету окремих суб'єктів Київської Русі до державного центру; "Гострі" тертя в політиці державного центру з соціальними верствами слов'ян, що породжувало народні повстання; розгалужена дипломатична діяльність князів Київської Русі з державами Заходу і Сходу.
 • 1. Історіографія "еволюції політичної системи Київської Русі з першої половини IX по 30-ті роки XII століття"
 • 1.1 Історіографічний огляд "творення" політичної системи Київської Русі з першої половини IX по кінець X століття
 • Деякі дослідники політичної системи Київської Русі - Н.М. Карамзін, С.М. Соловйов, Б.Д. Греков, І.Я. Фроянов і інші [17; 45; 7; 49; 14] зійшлися в думках, з якими не можна не погодитися, згідно з якими до першої половини IX ст. на неозорих просторах Східної Європи розкинулися поселення східнослов'янських племен: полян, радимичів, в'ятичів, древлян, дулібів, бужан, лутичи, кривичів, полочан, словен, тиверців, хорватів, сіверян, дреговичів.
 • Виходячи з аналізу літописної оповіді Нестора "Про братів Кия, Щека, Хорива та їх сестру Либідь, і будівництві ними містечка під назвою Київ" Н.М. Карамзін витягує дві обставини, з якими можна погодитися: 1. слов'яни Київські (поляни) здавна мали повідомлення з Царгородом; 2. вони побудували містечко ще задовго до походів росіян до Греції. Карамзін Н.М. Історія держави Россйіского. У 12 т. Т.1-3. Кн. 1. - Ростов-н / Д, 1989. С. 101, 103
 • Це вже говорить мені про те, що східні слов'яни прагнули до консолідації своїх поселень, по всій видимості з малою кількістю населення, в більш велике поселення - місто, який був необхідний: 1. для оборони від зовнішньої небезпеки (набігів кочових племен); 2. для оборони від внутрішньої небезпеки (збройні зіткнення східнослов'янських племен між собою); 3. для ведення торгівлі, розвитку ремесел, подальшого розвитку управління племен.
 • Іншу точку зору на легенду "Про трьох братів Кия, Щека, Хорива та сестри їхньої Либеді" представляє сучасний дослідник-історик.
 • Він зазначає: "... в Середньому Подніпров'ї вже на рубежі V-VI ст. закладаються основи державності, йде становлення публічної влади в особі князя, який проживав в окремому місті, що здійснював військові походи і передавав свою владу у спадок ". Ивонин А.Р. Політична історія Росії IX-XVII ст. У 3 ч. Ч. 1. - Барнаул, 2001. С. 19 Крім того, як вважає історик, князівство нащадків Кия не надто довго зберігало самостійність, що було пов'язано з переселенням в Поволжі хозар (з середини VII ст.). Там же. С. 19 З цього можна припустити, що історик прагне представити князя в якості не тільки військового ватажка, а й як главу виконавчої та судової влади, має право передавати свою владу у спадок що, на мою думку, було малоймовірним в V-VI ст ... бо князь - це, перш за все, військовий керівник, над яким стояло віче і аристократична верхівка племені - старійшини, а, в зв'язку з цим, влада у спадок він не передавав, тому що сам її міг позбутися в разі невдалого військового походу.
 • Б.В. Греков взагалі ставить під сумнів існування Кия, аргументуючи це тим, що легенда про нього виникла для того, щоб пояснити безсумнівного існування Полянських князів до утворення Давньоруської держави з центром у Києві. Однак, Греков підкреслює: "переказ може говорити про те, що" російський народ "початок своєї історії пов'язував в той час не з варягами, а з фактами своєї місцевої історії, що протікала задовго до варягів і зовсім незалежно від них ... Переказ підводить до пояснення іншого факту - швидкого розчинення в слов'янському середовищі, що з'явилися тут з півночі варягів ". Греков Б.Д. Київська Русь. - Л., 1953. С. 444, 445
 • З припущеннями Б.Д. Грекова можна погодитися, так як у кожного народу, цілком можливо, початок своєї історії пов'язувати з діяльністю своїх князів, а не будь-яких князів-прибульців із зовні.
 • Н.М. Карамзін, С.М. Соловйов, Б.Д. Греков, І.Я. Фроянов і інші [17; 45; 7; 49; 14] припускають на території проживання східнослов'янських племен наявність двох центрів, в яких починали проявлятися паростки державності - Київ і Новгород. Б.Д. Греков виділяє ще й третій центр - Причорноморська і Приазовська Русь (Артанія), посилаючись на відомості арабського географа Джайхані. Греков Б.Д. Київська Русь. - Л., 1953. С. 443
 • Дійсно, для території східнослов'янських племен могли бути характерні два центри - Київ і Новгород, тому що вони займали вигідне географічне положення, що сприяє зростанню населення, розвитку торгівлі, полювання, рибальства, ремесла, землеробства і скотарства (більш інтенсивно розвиваються в Києві).
 • Н.М. Карамзін, проаналізувавши хроніку візантійських літописів, виявив, що в VII столітті посилилися хазари або козарьі, які підкорили більшу територію і утворили свою державу - Козар або Хазарию. До складу Козар або Хазарії увійшла і територія деяких східнослов'янських племен: полян, сіверян, радимичів, в'ятичів; сплачували данину хозарам "по білку з диму". Карамзін Н.М. История государства Российского. - М., 2002. С. 23
 • Однак Н.М. Карамзін ставить під сумнів діяльність варягів на півночі, що розкривається в "Повісті временних літ". Він ставить під питання перше хронологічне показання у Нестора: "У 859 році якісь сміливі і хоробрі завойовники, іменовані варягами, прийшли з-за Балтійського моря і наклали данину на чудь, словен ільменських, кривичів, мерю і хоча були через два роки вигнані ними, але слов'яни, стомлені внутрішніми розбратами, в 862 році знову закликали до себе варягів на чолі з трьома братами - Рюриком, Синеус і Трувор ". Там же. С. 24
 • З Н.М. Карамзіним можна погодитися в тому, що Нестор міг не дотримуватися хронологічні свідчення про варягів. Але які представляє міркування Н.М. Карамзін про іменах і соціальному стані Рюрика, Синеуса і Трувора необхідно поставити під сумнів.
 • Він вважає, що імена Рюрика, Синеуса і Трувора незаперечно норманські: один названий вождем данців, інший королем (REX) норманнским, третій просто норманном. Карамзін Н.М. История государства Российского. М., 2002. С. 24
 • С.М. Соловйов, посилаючись на "Повість временних літ", вважає, що Нестор про події на півдні, тобто про діяльність хазар, мав докладні відомості, що цілком ймовірно, тому що будучи монахом Києво-Печерського монастиря йому були доступні широкі відомості саме про полянских землях, ніж про землях ільменських словен. Можна погодитися з припущеннями С.М. Соловйова про варягів: "варяги не брали тільки данину з північних племен, але володіли ними, а в результаті вигнання варягів пологи, що втратили силу, яку вносив в їхнє життя князь-наряднік з чужого роду, почали міжусобні збройні зіткнення". Соловйов С.М. Твори. У 18 кн. Кн. 1 .: Історія Росії з найдавніших часів. Т. 1-2. - М., 1988. С. 120, 121
 • Особливо важливими, на мою думку, з уявлень С.М. Соловйова є дві обставини: 1. з'єднання племен слов'янських і фінських; 2. розселення князів - Рюрика, Синеуса і Трувора. Цими обставинами можна пояснити те, що Рюрик не «сів" в Новгороді, а "сів" в Ладозі, тому що, згідно з аналізом Никонівському літописі проробленому С.М. Соловйовим [45, с. 121, 122], частина північних племен згодом розчарувалася в діях Рюрика і його людей, і підняла в Новгороді смуту, на чолі якої був князь Вадим. Цей князь в ході зіткнення був убитий Рюриком м після цієї події Рюрик "сів" в Новгороді, добившись цього силою зброї.
 • "Покликання" варягів - трьох братів Рюрика, Синеуса і Трувора - це ходяча легенда, досить популярна, як зазначає Б.Д. Греков, в XI-XII століттях. Греков Б.Д. Київська Русь. - Л., 1953. С. 452
 • Таке припущення Б.Д. Грекова небезпідставне, тобто "Покликання" варягів не можна довести, тому що достовірних історичних фактів неможливо виявити.
 • Сучасний дослідник-історик, з яким не можна не погодитися, вважає, що легенда "про варягів" послужила звеличення Новгорода, в якому була зосереджена могутня військова організація, на відміну від Києва, що складається з варязьких загонів і вихідців з слов'янських племен: словен, кривичів; і з племен фінських - чуді з весью; що показав похід воєводи Олега на Київ, в результаті якого "слов'янські князі" Аскольд і Дір були вбиті, а Олег вокняжился в Києві. Ивонин А.Р. Політична історія Росії IX-XVII ст. У 3 ч. Ч. 1. - Барнаул, 2001. С. 27-29
 • При розборі переказів про Олега С.М. Соловйов підкреслює така обставина: "... в народній пам'яті Олег представлявся не тільки хоробрим воїном, скільки віщим князем, мудрим або хитрим". Соловйов С.М. Твори в 18 кн. Кн. 1 .: Історія Росії з найдавніших часів. Т. 1-2. - М., 1988. С. 138 В переказі він є також і князем-нарядніком землі: "за наявними документами данини, будує міста, при ньому вперше майже всі племена, які жили за східним водному шляху, збираються під один прапор, отримують поняття про своє єдності ". Там же. С. 138
 • Це підтверджує припущення про те, що Олег вперше зібрав під свій прапор майже всі племена східних слов'ян, відтворивши нове об'єднання племен - "суперсоюз".
 • На думку І.Я. Фроянова, за Олега відбулося об'єднання Новгорода і Києва, в ході чого утворилася величезна територія, управління якою подавала дещо інші запити до князівської влади, вимагаючи від неї більшої активності і самостійності. Фроянов І.Я. Київська Русь: Нариси соціально-політичної історії. - Л., 1980. С. 20, 21
 • Таким чином, виходячи з уявлень І.Я. Фроянова, можна припустити, що на Русі відбулося утворення міжплемінного союзу, для якого було необхідно зародження більш сильною, незалежною від волі племен влади князя.
 • Після смерті Олега в 912 році став княжити Ігор. Повість минулих літ. - СПб. , 1997. С. 30
 • "Ігор", вважає Н.М. Карамзін, "у війні з греками не мав успіхів Олега; не мав і великих властивостей його; але зберіг цілісність Російської держави, влаштованої Олегом; зберіг честь і вигоди її в договорах з Візантією; був язичником, але дозволяв перетвореним росіянам славити урочисто Бога християнського і разом з Олегом залишив спадкоємцям своїм приклад розсудливою терпимості ". Карамзін Н.М. История государства Российского. У 12 т. В 4 кн. Т. 1-3. Кн. 1. - Ростов-на / Д, 1989. С. 166 Два випадки, вважає Карамзін Н.М., залишилися докором для його пам'яті: він дав небезпечним печенігам утвердитися в сусідстві з Россиею і, не задовольняючись справедливою, тобто помірною даниною народу, йому підвладного, оббирав його, як хижий завойовник. Там же. - С. 166
 • Уявлення Н.М. Карамзіна про Ігоря містять, на мою думку, об'єктивні оцінки, тому що Ігор, цілком можливо, піклуючись про своє збагачення, міг грабувати і обкладати непосильною даниною підвладні йому племена східних слов'ян. Але, хоча Н.М. Карамзін бачить Ігоря як князя Російської держави, він таким не є, бо для государя держави необхідними рисами виступають: 1. турбота про своїх підданих; 2. захист їх від внутрішніх (міжусобні зіткнення з древлянами) ворогів; 3. захист їх від зовнішніх (набіги печенігів) ворогів.
 • Ігор, зазначає С.М. Соловйов, представлений князем недіяльному, вождем неотважним. Він не ходить за даниною до раніше вже підлеглим племенам, не підкорює серце нових, дружина його бідна і боязко, подібно до нього: з великими силами без бою повертаються вони назад, тому що не впевнені в своїй мужності і боятися бурі. Але до цих рис Ігоревого характеру в переказі про нього, вважає С.М. Соловйов, додано ще інша - користолюбство, негідне за тодішніми поняттями доброго вождя дружини, який ділив все з нею, а Ігор, відпустивши дружину додому, залишився майже один у древлян, щоб взятою ще даниною не ділитися з дружиною. Соловйов С.М. Твори. У 18 кн. Кн. 1 .: Історія Росії з найдавніших часів. - М., 1988. С. 143
 • С.М. Соловйов малює характер Ігоря, на основі якого можна припустити, що Ігор міг залежати від аристократичної верхівки (Свенельда і місцевих князів), в результаті чого його влада була слабкою, скарбниця бідної, дружина "мала числом". Але Ігор це вже не просто князь якого-небудь загону грабіжників-варягів, а князь декількох об'єднаних східнослов'янських союзів племен.
 • На думку І.Я. Фроянова, влада Київського князя - Ігоря посилюється за рахунок поглинання влади князів племінних союзів, що особливо яскраво представлено в договорі Ігоря з Візантійським імператором в 944 р Там, зазначає І.Я. Фроянов, як і раніше фігурує "великий" князь Київський, але вже миготять "просто" князі, підручні Ігорю. Фроянов І.Я. Київська Русь: Нариси соціально-політичної історії. - Л., 1980. С. 24
 • Швидше за все, присутність в договорі 944 р Русі з Візантією, на основі якого свою точку зору висуває І.Я. Фроянов, згадка про "великого" князя Київському і "просто" князів виступало чисто формальним атрибутом. Цілком можливо, що "просто" князі були, але не всі, де яскравим підтвердженням цього було зіткнення Ігоря з древлянским князем Малому.
 • Сучасний історик зазначає: "Олегу успадковував князь Ігор, який продовжив справу Олега, хоча і без особливого блиску. Йому вдалося в 914 р придушити сепаратизм древлян і покласти на них данину більше колишньої, укласти (915 м) світ з печенігами, вперше прийшли на російську землю. У 945 р Ігор при зборі данини з древлян був убитий древлянами ". Ивонин А.Р. Політична історія Росії IX-XVII ст. У 3 ч. Ч 1. - Барнаул, 2001. С. 32
 • Таким чином, виходячи з припущення цього історика, можна зробити наступний висновок: 1. збір данини на території міжплемінного союзу залишається впорядкованим; 2. князь древлянський Мал не вважав себе васалом Київського князя; 3. в самому Києві Ігор не мав повнотою влади государя, а дружина сприймала його як першого серед рівних.
 • За смерть Ігоря древлянам помстилася його дружина - княгиня Ольга. Повість минулих літ. - СПб., 1997. С. 42-44
 • Ольга, на думку Н.М. Карамзіна, ймовірно за допомогою боярина Асмуд і воєводи Свенельда, оволоділа кормилом держави і мудрим правлінням довела, що квола жінка може іноді дорівнювати з великими мужами. Карамзін Н.М. История государства Российского. У 12 т. В 4 кн. Кн. 1. - Ростов-н / Дону, 1989. С. 167
 • Звідси видно, що влада Ольги спиралася на могутніх аристократів - Асмуд і Свенельда, з якими було необхідно рахуватися і може бути навіть ділити владу над підвладними племенами.
 • Діяльність дружини Ігоря - Ольги, вокняжілся після смерті чоловіка, у С.М. Соловйова ототожнюється з діяльністю Олега. Ольга мудра, хитра. Вона хитрістю мстить древлянам за смерть Ігоря, хитрістю бере Коростень, нарешті, в Царгороді перехітряет імператора Візантії. Але не за одну цю хитрість Ольги уславилася наймудріший з людей, бо в переказі про неї, як зазначає С.М. Соловйов, Ольга виступає як наряднік, що піклується про ладі земському: "об'їхала всю Землю, всюди залишила сліди своєї господарської розпорядництві". Соловйов С.М. Твори. У 18 кн. Кн. 1 .: Історія Росії з найдавніших часів. Т. 1-2. - М., 1988. С. 148
 • А це вже може говорити про те, що на Русі починає відбуватися окреслення територіальних меж, підвладних Києву східнослов'янських племен.
 • У 964 р до влади в м.Києві прийшов князь Святослав. Повість минулих літ. - СПб., 1997. С. 47
 • Він, за припущенням Н.М. Карамзіна, мужньо боровся і з ворогами і з лихами; був іноді перемагаємо, але в самому нещасті дивував переможця своєю великодушністю; зносячи терпляче лютість негоди, праці виснажливі і все жахливе для млості, показав російським воїнам, ніж вони можуть в усі часи долати ворога. Але Святослав, зразок великих полководців, не їсти приклад государя великого, бо він, на думку Карамзіна, славу перемог поважав більше державного блага. Карамзін Н.М. История государства Российского. У 12 і. В 4 кн. Т. 1-3. - Ростов-н / Дону, 1989. С. 185
 • Виходячи з представленої точки зору Н.М. Карамзіна, випливає те, що Святослав великий полководець, але, на відміну від Н.М. Карамзіна, можна припустити, що Святослав саме перший князь, при якому оформилася протодержавного політична система.
 • У С.М. Соловйова Соловйов С.М. Твори. У 18 кн. Кн. 1 .: Історія Росії з найдавніших часів. Т. 1-2. - М., 1988. С. 161 Святослав є зразком воїна, і тільки воїна, який зі своєю добірною дружиною залишив Руську землю для подвигів віддалених, славних для нього і непотрібних для рідної землі.
 • На мою думку, точка зору С.М. Соловйова по відношенню до Святослава, непереконливі, тому що походи Святослава багато дали не тільки для нього, а й для Русі: 1. був усунутий найлютіший ворог - Хазарія; 2. "російським" купцям були відкриті ринки в землях хазар, болгар (Камський і дунайських), Візантії та Кавказу; 3. відбулося зміцнення земель навколо Києва, завдяки розподілу територій племен між синами Святослава.
 • Це знаходить підтвердження в погляді Б.Д. Грекова на Святослава. Політика князя Святослава, вважає Б.Д. Греков, проводилася з більшою наполегливістю і невтомністю. Він зі своїм військом пересувався швидко і в своїх військових підприємствах не знав невдач. Він ходив на Оку і Волгу, до в'ятичів, до болгарам (Камський і дунайських), на хазар, в Царгород і на Кавказ. Відомості про Святославе, що підтверджують його достовірність як князя Русі, зазначає Греков, є і в російському літописі "Повість временних літ", і у візантійського історика Лева Диякона, і в працях візантійських авторів кедра і Скіпіци (кінець XI - початок XII століття). Греков Б.Д. Київська Русь. - Л., 1953. С. 459
 • Таким чином, виходячи з точки зору Б.Д. Грекова, можна припустити, грунтуючись на факті, що Святослава знають і на Сході, і на Заході, зростання серйозної ролі Русі в тодішніх міжнародних відносинах.
 • І Я. Фроянов правління Святослава представляє як новий вирішальний крок зміцнення влади князя Київського, тому що Святослав або наклав на себе "дрібними князями", або звів їх на ступінь посаднков. Показово, відзначає Фроянов, в зв'язку з цим те, що Святослав "садить" сина свого в "Деревех", тобто у древлян, створюючи тим самим грандіозний міжплемінний "суперсоюз" під гегемонією Києва з "великим" князем Київським на чолі. Фроянов І.Я. Київська Русь: Нариси соціально-політичної історії. - Л., 1980. С. 25
 • Ліквідація або зведення "дрібних князів" на ступінь посадників дійсно може говорити про процес зміцнення влади Київського князя, її незалежності від "дрібних князів". Однак, ця подія починає відтворювати вже васальні відносини між князем і його підручними.
 • Подібним чином трактує це сучасний історик. При Святославе влада на місцях переходить від племінних князів до київських намісникам, що включав до свого складу синів князя Київського. Це говорить про те, що відбувається процес централізації влади, зосередження її в руках великого князя. Ивонин А.Р. Політична історія Росії IX - XII ст. У 3 ч. Ч. 1. - Барнаул, 2001. С. 34, 35
 • Таким чином, із загибеллю Святослава (972 р) пішла в минуле ціла епоха, яку можна визначити, виходячи з уявлень цього історика-дослідника, як завершальний етап встановлення давньоруської протодержавного політичної системи.
 • 1.2 Історіографічний огляд "світанку" політичної системи Київської Русі з кінця Х століття по 1054 рік
 • У 936 рдо влади в Київській Русі прийшов син Святослава Ігоровича - Ярополк. Повість минулих літ. - СПб., 1997. С. 91
 • Яскраве, під час князювання Ярополка, подія - вбивство Олегом Святославичем Люта Свенельдевіча в 975 р, що відзначається в "Повісті временних літ", проаналізованої Н.М. Карамзіним, їм було сприйнято як факт існування, по милості "великого" князя Київського, у дітей варягів-воєвод уділів-отчин, тобто спадкових надбань, до яких Карамзін, знову-таки звертаючись до аналізу "Повісті временних літ", відносив місто Полоцьк, де княжив Рогволд, батько Рогніди, майбутньої дружини Володимира. Карамзін Н.М. История государства Российского. У 12 т. В 4 кн. Кн. 1. - М., 1998. С. 170
 • По всій видимості Н.М. Карамзін прав, тому що деякі варяги-конунги, ярли могли захоплювати владу в містах східних слов'ян без будь-якої підтримки з боку Києва і ставали в цих містах самостійними правителями.
 • Точку зору Н.М. Карамзіна спробував оскаржити С.М. Соловйов. С.М. Соловйов припускав, що тільки за життя батько володів статусом воєводи, боярина, а син його вже не успадкував цього звання і якщо він виділявся, передбачає Соловйов, "то завдяки своїм заслугам перед князем". Соловйов С.М. Твори. У 18 кн. Кн. !. Історія Росії з найдавніших часів. Т. 1-2. - М., 1988
 • Тобто С.М. Соловйов заперечує наявність спадкових отчин, але, на мою думку, вчений "применшує" роль самостійних від Києва правителів на Русі.
 • "Повість временних літ" [31, с. 89, 91, 93] дуже цікаво викладає, яке було вплив. У період князювання Ярополка варязьких воєвод. Одним з них був Свенельд, який спонукав своїми розмовами, щоб помститися за сина - Люта, князя Ярополка в 977 р виступити проти Олега, брата, в Деревскую землю: "... і в що почалася битві переміг Ярополк Олега. Ярополк, увійшовши в місто Олегів, захопив там владу ... Коли Володимир у Новгороді почув, що Ярополк убив Олега, то злякався і втік за море. А Ярополк посадив своїх посадників в Новгороді і володів один у Русі ... У 980 р Володимир, зібравши багато воїнів-варягів, словен, і чуді, і кривичів ... пішов на Ярополка ... Володимир змовився з воєводою Ярополка - Блудом, і Блуд допоміг йому скинути брата ... блуд сказав Ярополку: "Бачиш скільки воїв у брата твого? Нам їх не перемогти. Тому мирися з братом своїм "... А до Володимира Блуд послав зі словами:" Збулася-де думка твоя, приведуть-де до тебе Ярополка: приготуйся вбити його ".
 • Ймовірно, Ярополк не задовольняв своїми справами впливову частину Київського боярства, і проти нього, можливо, назріло змова, який був реалізований в "змові Блуда і Володимира".
 • "... І став Володимир княжити в Києві один ... з варягів вибрав мужів добрих, розумних і хоробрих, і роздав їм міста". Повість минулих літ. - СПб., 1997. С. 93, 95
 • Але М.Б. Свердлов підкреслює, що велика була роль і "старців" - племінної знаті східних слов'ян, які виконували судово-адміністративні функції. В XI столітті їх вже не згадують літописи. Свердлов М.Б. Генезис і структура феодального суспільства в Стародавній Русі. - Л., 1983. С. 52, 56
 • З М.Б. Свердлов цілком можна погодитися, тому що племінна знати існувала у східних слов'ян задовго (V-VI ст.) до приходу варягів - Рюрика, Синеуса і Трувора.
 • Щодо припущення М.Б. Свердлова про зникнення в XI столітті "старців" можна знайти підтвердження у В.О. Ключевського. Він зазначає: "... до початку XI ст. всі племена східних слов'ян були наведені під руку Київського князя. Разом з тим племінні назви з'являються все рідше, замінюючись обласними за іменами головних міст ". Ключевський В.О. Твори. У 9 т. Т. 1 .: Курс російської історії. Ч. 1. - М., 1987. С. 164
 • З думки В.О. Ключевського очевидно зникнення "старців", які, за моїм припущенням, злилися з варязької знаттю, утворивши нову соціальну групу - боярство.
 • Але поряд з боярством виходять на політичну сцену сини "великого" князя. Бо, вважає Н.М. Ключевський, Володимир віддав дітям своїм Ростов, Муром та інші області, колишні з часів Рюрікових долями вельмож норманських. Карамзін Н.М. История государства Российского. У 12 т. В 4 кн. Т. 1-3. Кн. 1. - М., 1998. С. 170
 • Таким чином, на мою думку, в кінці X - початку XI століття на чолі адміністрації держави - Київської Русі стояли "великий" князь Київський зі своїми синами і боярство.
 • Безпосередні доручення "великого" князя Київського в цей період виконують дружинники. У дружині був "чоловік", за припущенням С.М. Соловйова, "який означав дружинника другого розряду ... на противагу боярам. Мужі були переважно воїнами ... жили по містах, займали там різні посади, на відміну від бояр, що жили за князя, в стольному його місті ". Соловйов С.М. Твори. У 18 кн. Кн. 1 .: Історія Росії з найдавніших часів. Т. 1-2. - М., 1988. С. 220
 • Мабуть, "княжі мужі" були намісниками і посадниками в містах та волостях. Саме вони і водили у військовий похід міське ополчення - "воїв", з доручених їм "великим" князем міст. "Серед вищих наближених, після" чоловіка ", - пише Г.В. Вернадський, "в XI столітті згадуються судовий пристав (огнищанин), що займається стайнею (конющій), дворецький (тіун) і ад'ютант (під'їзної). Молодші васали були позначені як грід. Вони були пажами князя і молодшими людьми служивих в будинку, а також слугами дружинних офіцерів, дитячим або пасинком ". Вернадський Г.В. Київська Русь. Твер, М., 1999. С. 152
 • З думкою Г.В. Вернадського можна погодитися, але необхідно також уточнити Дружинную ієрархію і деякі посади. Ієрархія дружинників будувалася так: 1. гридні; 2. отроки; 3. дитячі. А ієрархія посад повинна була будуватися, виходячи з аналізу припущення В.В. Мавродина, Мавродін В.В. Стародавня Русь. - М., 1946. С. 261, 262 так: 1. огнищанин; 2. ключник; 3. конюх; 4. староста; 5. тіун.
 • У період князювання Володимира I здійснювала свою діяльність і православна церква. Вона поєднала в одне суспільство людей різних станів або в ім'я мети, життєвого призначення, релігійно-морального служіння, або в ім'я почуття співчуття і милосердя. "При такому складі, - пише В. О. Ключевський, - церковне суспільство було не новим державним станом з духовенством на чолі, а особливим суспільством, паралельним державному, в якому люди різних державних станів з'єдналися в ім'я рівності і релігійно-моральних міркувань". Ключевський В.О. Твори. У 9 т. Т. 1 .: Курс російської історії. Ч. 1. - М., 1987. С. 271, 272 В Київській Русі був складений "Владимиров статут". За яким відчужені, стверджує Н.М. Карамзін, від мирського відомства ченці і церковники, богадільні, готелі, будинки странопріімства, лікарі і всі люди каліки. Справи їх були підсудні одним єпископам: чвари і невірність подружжя, шлюби незаконні, чари, отрути, ідолопоклонство, непристойна лайка, злодійства дітей у ставленні до батька і матері, позови рідних, церковна тятьба, зняття одягу з мерця. Карамзін Н.М. История государства Российского. У 12 т. В 4 кн. Т. 1-3. Кн. 1. - М., 1998. С. 171
 • Простий народ, на мою думку, під час князювання Володимира I не міг впливати своїм волевиявленням на політичну владу в державі, тому що віче в Х столітті зникло.
 • Цьому знаходимо підтвердження у М.Б. Свердлова, який відзначає: "... в Х столітті просте вільне населення було позбавлене права брати участь в політичному управлінні державою. Функції племінного віча були замінені вищими прерогативами князя - глави держави та ієрархії панівного класу". Свердлов М.Б. Генезис і структура феодального суспільства в Стародавній Русі. - Л., 1983. С. 52, 56 Схожий в думках з М.Б. Свердлов і Б.Д. Греков. Він передбачає, що ні в Х столітті, ні в першій половині Х століття для розвитку вічового ладу сприятливих умов в Києві немає. Влада Київського князя занадто сильна, місто політично ще занадто слабкий, щоб поруч з княжої владою могло процвітати міське віче. Греков Б.Д. Київська Русь. - М., 1949. С. 361, 362
 • У 1015 році помер Володимир I. Повість временних літ. - СПб., 1997. С. 144
 • Після цієї події почалася усобиця його синів: "... в Києві сів Святополк. Він розправився зі своїми братами Борисом і Глібом ... Ярослав 1016 року здолав Святополка ... але в 1018 році прийшов Болеслав на Ярослава зі Святополком і з полянами ... і переміг Болеслав Ярослава ... 1019 Святополк прийшов уже з печенігами, але Ярослав здобув над ним перемогу ". Там же. - С. 147, 157, 159, 161 Але мир між князями був недовгим. "У 1024 році була усобиця між Ярославом і Мстиславом з Тмутаракані ... але все-таки Мстислав сів у Чернігові і став Ярослав самовластцем в Руській землі". Там же. - С. 163, 165
 • "При Ярославі зберігається стара система, - зазначає В.В. Мавродін, - встановлена ​​Святославом і Володимиром, при якій управління російськими містами і землями здійснюється" великим "князем через своїх намісників - синів". Мавродін В.В. Стародавня Русь. - М., 1946. С. 261, 261
 • На думку М.Б. Свердлова, в XI столітті йде процес консолідації боярства, зростає його економічну могутність, супроводжуване значними грошовими накопиченнями, що цілком закономірно, на мій погляд. "Суспільний вплив бояр, - пише М.Б. Свердлов, - стверджується також існуванням у них дружин, що складалися з воїнів і слуг-отроків". Свердлов М.Б. Генезис і структура феодального суспільства в Стародавній Русі. - Л., 1983. С. 200
 • Це говорить мені про те, що боярство починає "зворотний процес", тобто відокремлення від княжої влади.
 • "Відносини" великого "князя Київського з дружинниками залишалися в головних рисах колишні" - припустив С.М. Соловйов. Але він додав лише така подія: "новий набір дружини при Ярославі", Соловйов С.М. Твори. У 18 кн. Кн. 1 .: Історія Росії з найдавніших часів. Т. 1-2. - М., 1988. С. 34 тобто дружина стає повністю славянонізірованной.
 • Однак кардинально змінюється ставлення князя до церкви. Так митрополит, єпископи, на думку Н.М. Карамзіна, які обираються князем і народом, в разі незадоволення могли ними бути вигнані. "У відносинах цивільних святитель абсолютно залежав, - пише Н. М. Карамзін, - від суду княжого", Карамзін Н.М. История государства Российского. У 12 т. В 4 кн. Т. 1-3. Кн. 1. - М., 1998. С. 443 що, на мою думку, цілком можливо, мало місце бути.
 • У період князювання Ярослава віче яскраво не проявляється, але "Повість временних літ" розглядає таку подію, яке могло дійсно відбуватися: "... в 1015 році Ярослав зібрав віче в Новгороді, на якому новгородці хоча і були ображені на нього за" січу " своїх земляків, але погодилися допомогти йому проти Святополка ". Повість минулих літ. - СПб., 1997. С. 157
 • 1054 року в "Повісті временних літ" відзначений як рік смерті Ярослава I, який ще за життя дав настанову своїм синам: "Доручаю стіл мій в Києві старшому синові моєму і братові вашому Ізяславу; слухайтеся його, як слухалися мене, нехай буде вам він замість мене нема, але Святославу даю Чернігів, а Всеволоду Переяславль, а Ігорю Володимир, а В'ячеславу Смоленськ ". Там же. - С. 175
 • Ярослав, на мою думку, виходячи з аналізу цієї події в "Повісті временних літ", встановив певний порядок спадкування князівської влади, розділивши її між своїми синами, головна роль в якому була віддана старшому синові, в даному випадку - Ізяславу, який виступав в якості судді-арбітра в конфліктах своїх братів.
 • 1.3 Історичний огляд "занепаду" політичної системи Київської Русі з 1054 року по 30-ті роки XII століття
 • У період князювання Ярославичів відбувається зростання економічної могутності бояр, що сприяло, на думку М.Б. Свердлова, активних виступів бояр проти князівської влади в Новгороді вже в кінці XI - початку XII століття. Свердлов М.Б. Генезис і структура феодального суспільства в Стародавній Русі. - Л., 1983. С. 201
 • "Княжої мужів" і дружинників Ярославичі захищають, використовуючи штрафи.
 • "Старші члени князівської дружини, - пише Г. В. Вернадський, - були захищені подвійним штрафом". Вернадський Г.В. Київська Русь. Твер, М., 1999. С. 152 "Княжих мужів" охороняла особлива княжа захист у вигляді подвійної вири - 80 гривень, а також, зазначає М.Б. Свердлов, покарання всієї громади-верві, на території якої вчинено розбійний вбивство "княжого мужа", якщо шнур не знайде вбивцю. "3 отрока княжого була призначена віра - 40 гривень" - пише М.Б. Свердлов, посилаючись на "Руську правду". Свердлов М.Б. Генезис і структура феодального суспільства в Стародавній Русі. - Л., 1983. С. 202, 203
 • Велику роль в запобіганні князівських усобиць і "затормаживании" процесу політичної роздробленості зіграли, на думку Н.М. Карамзіна, гідні святителі і пастирі церкви, які вчили государів соромитися злодіянь, навіюваних дикими, розгнузданими пристрастями, були заступниками людства і вступали за утиски. Карамзін Н.М. История государства Российского. У 12 т. В 4 кн. Т. 1-3. Кн. 1. - М., 1998. С. 453
 • Наявність нестабільної князівської влади, на мій погляд, сприяв розвиток віча.
 • В.О. Ключевський вважає, що в міру занепаду авторитету князів внаслідок усобиць стало знову підніматися значення головних обласних міст, разом з тим політичною силою в цих містах стало замість зниклої урядової знаті вся міська маса, що збиралася на віче. Ключевський В.О. Твори. У 9 т. Т. 1 .: Курс російської історії. Ч. 1. - М., 1987. С. 200, 201
 • Однак, на мою думку, всю міську масу було просто не зібрати на площі, де зазвичай проходь ...........


ло віче, і на ньому все-таки велика роль була відведена якщо не урядової так місцевої влади.
 • У 1097 р "Повість временних літ" відзначає, що сини Ярославичів вирішили припинити усобиці і розробити новий порядок володіння "Руською землею": "Прийшли Святополк, і Володимир, і Давид Ігоревич, і Василько Ростиславич, і Давид Святославич, і брат його Олег , і зібралися на раду в Любечі для встановлення миру, і говорили один одному ... нехай кожен володіє отчину свою: Святополк - Києвом, Ізяславову отчину, Володимир - Всеволодова, Давид і Олег і Ярослав - Святославовій, і ті, кому Всеволод роздав міста : Дави - Володимир, Ростиславичам ж: Володар ю - Перемишль, Васильку - Теребовль ". Повість минулих літ. - СПб., 1997. С. 249
 • У Київській Русі відбувається дроблення князівств на отчини, але цей порядок нестабільний, на мій погляд.
 • Такої ж думки дотримувався С.М. Соловйов, який писав: "отчину для князя була та волость, якою володів батько його і володіти якою він має право, якщо на родової сходах займає ту ж ступінь, яку займав батько його, володіючи Означення волость, бо володіння волостями домовляються ступенем на родової сходах, родовими рахунками. Волості знаходяться в досконалої незалежності одна від одної і від Києва, є окремими землями і в той же час складають одне нероздільне ціле внаслідок того, що князі вважають всю землю своєю отчину, нероздільним Владен ем цілого роду свого ". Соловйов С.М. Твори. У 18 кн. Кн. 1 .: Історія Росії з найдавніших часів. Т. 1-2. - М., 1988. С. 339 Найбільш повно викладає свою думку В.О. Ключевський про "черговому порядку" князювання і наступним за ним "отчинним порядком".
 • На мій погляд, його думка найбільш об'єктивно.
 • Він пише: "Черговий порядок княжого правління привів до подвійного політичному роздроблення Русі: 1) до поступового розпаду можновладного княжого роду на меніі, все більше віддалилися одна від одної генеалогічно, і 2) до розпаду Руської землі на городові області, все більш відокремлюються один від друга політично ". Ключевський В.О. Твори. У 9 т. Т. 1 .: Курс російської історії. Ч. 1. - М., 1987. С. 203 Ключевський далі зазначає: "... ні влада великого князя, ні княжі з'їзди не повідомляла Руській землі характеру політичної федерації, союзної держави ... Російська земля представляла собою не союз князів або областей, а союз областей через князів. Це була федерація не політична, а генеалогічна ". Там же. - С. 209, 210
 • 1113 р "Повість временних літ" відзначає як рік вступу на Київський "стіл" Володимира Мономаха, за допомогою виборів на віче м.Києва його. Повість минулих літ. - СПб., 1997. С. 212
 • Г.В. Вернадський вважає, що Володимир Мономах, а потім його син Мстислав були останніми з київських князів, яким вдалося підтримати єдність Київської держави, але після них, на думку історика, держава - Київська Русь звалилося. Вернадський Г.В. Київська Русь. Твер, М., 1999. С. 230.
 • Таким чином, протогосударство - Київська Русь пройшло в своєму розвитку три яскраво виражені фази: 1. "Творення"; 2. "Розквіт"; 3. "Занепад"; функціонуючих в своєрідній політичній системі.
 • 2. Інститути політичного управління Київською Руссю
 • 2.1 Генезис і еволюція князівської влади на Русі
 • Згідно з наявними фактами в політичній історії Росії наявність князя у слов'ян сходить до V-VI ст. н. е. Але в той час князь ще залишався: 1. родичем своїх підлеглих; 2. був особою виборним, якого в будь-який момент могли позбавити повноважень.
 • До IX століття відноситься легенда про запрошення частиною слов'ян на посаду князя варязького конунга Рюрика.
 • Оперуючи "неслов'янським походженням" Рюрика можна припустити, в зв'язку з цим, що його влада була більш вимоглива і жорстока. Однак, Рюрик - це, перш за все, князь не всієї Русі, а тільки частини слов'ян (словен, кривичів), і частини фінських племен (чудь, меря і весь), тобто князь міжплемінного союзу племен.
 • Послідовником Рюрика був Олег. Він, використовуючи військову силу (воїнів з варягів, кривичів, словен, весі, чуді, мері), об'єднав два потужних політичних центри - Київ і Новгород. В результаті цієї події Олег став "суперкнязем", "князем князів", наполегливо втілює в життя ідею про згуртування, де "добром", а де і "силою". Однак, взаємини між Олегом і підкореними племенами укладалися лише в несистематичний зборі данини, і участю ополчення племен у війнах і походах Київського князя.
 • Тобто підкорені племена, в більшій мірі, були союзниками, ніж підданими в звичайному сенсі цього слова. Крім того, підпорядкування Олегом деяких племен було неміцним, і його наступнику, Ігорю, довелося знову підкорювати племена, причому Ігор наклав на них данину "велику", ніж Олег.
 • Сам же Ігор теж не був ще государем, а інші ватажки його підданими, що підтверджували військові походи 941 р і 944 м на Візантію, тому що князь не мав ні коштів, ні можливостей контролювати дії норманських загонів на величезному просторі від Дунаю до Закавказзя. Для управління територією "суперсоюза" Ігор віддає землі підкорених східнослов'янських племен під управління союзникам-конунга.
 • Після смерті Ігоря (945 р) на чолі "суперсоюза" фактично стає воєвода Свенельд, хоча формально вокняжілся Ольга - дружина Ігоря.
 • Саме Ольга наполегливо почала вводити деякі риси оформляє політичної системи на Русі: 1. упорядкування збору данини, тобто встановила чіткий збір податків; 2. зростання міжнародного престижу Русі; 3. спроба Ольги христианизировать Русь, для згуртування різних за віросповіданням племен і зміцнення своєї влади.
 • Однак, першим "протомонархом" на Русі був Святослав.
 • Час його князювання дуже міцно пов'язувало протогосударство - Київську Русь зі східними і західними країнами. Він взяв безпосередню участь у вирішенні найбільших і найскладніших питань тодішньої історії, зміцнив класи управителів і класи підлеглих. При ньому влада на місцях від племінних князів переходить до Київських намісникам, що включав до свого складу синів Київського князя.
 • Після смерті в 972 р Святослава уособленням монархічного початку на Русі виступали го сини - Ярополк, Олег, Володимир.
 • У зв'язку з цим в політичне управління Київською Руссю активно вливаються "княжі мужі", перш за все, варяги: Свенельд, його син Лют; які мають дуже сильний вплив на Київського князя Ярополка. Щоб зміцнити свої позиції на політичній сцені, вони прагнули послабити князівську владу і для цього розв'язували міжусобиці між Ярополком і Олегом, Ярополком і Володимиром. Однак, ставка "княжих мужів" з варягів на Ярополка виявляється програної. У 980 р, підтримуваний аристократією-боярством з слов'ян (Блуд), Київським князем стає Володимир.
 • Час його князювання на Русі асоціюється з посиленням монархічного початку з опорою на князівську дружину, тобто адміністративно-виконавчий апарат, власних синів і ієрархів православної церкви: митрополита Київського, єпископів і ігуменів. З боярством Володимир зв'язок послаблює. Для нього "дума" з боярами була лише справою практичної необхідності, звичаю і зручності, вона аж ніяк не була обов'язковою для нього, так само як і не накладала на нього ніяких формальних зобов'язань. Зміцнення своєї влади Володимиром здійснювалося в ході: створення єдиного пантеону язичницьких божеств - Перуна, Хорса, Дажбога, Стрибога, Симаргла і Мокоша, що також сприяло більш міцної інтеграції східнослов'янських племен; прийняття християнства (православ'я) в 988 р .; створення лінії оборонних укріплень і будівництва міст по річках Десні, Стугні, Остру, Трубежу, Сулі; військових походів: на поляків і в'ятичів в 981 р, на в'ятичів в 982 р, на ятвягів в 983 р, на радимичів в 984 р, на волзьких болгар в 985 р, на греків 988 р
 • Після смерті Володимира I 1015 р, як видно, знову провідну роль починає грати боярство.
 • Саме боярство сприяло усобиці синів Володимира - князів, Святополка, що погубив своїх братів - Бориса і Гліба, Ярослава і Мстислава.
 • Але 1024 р самі князі Ярослав і Мстислав вирішили припинити усобицу, оформивши компроміс: Мстислав сів у Чернігові, а Ярослав у Києві. Цей компроміс породив небачену до цього форму спільного управління протогосударством - Київською Руссю відразу двох князів, відносини між якими здійснювалися на основі кровного споріднення і фізичного старшинства Ярослава над Мстиславом. Свою владу і взаємини князі, один з одним, зміцнили спільним походом у 1031 року на поляків. У 1036 р, зі смертю Мстислава, розпався союз Мстислава і Ярослава.
 • З 1036 р Ярослав став "самовластцем" в Київській Русі.
 • При ньому Русь досягла найвищої могутності, активно діючи на міжнародній арені за допомогою династичних шлюбів. Ярослав піклувався про християнському просвітництві Русі, прикрасу її міст і передмість: в 1037 році заклав Ярослав церкви Святої Софії та Святої Богородиці, монастирі Святого Георгія і Святої Ірини. Дбав Ярослав і про надання державі більш досконалого пристрою через "Руську правду" та інші правові акти.
 • Влада Ярослава була така сильна, що він навіть, незалежно від волі константинопольського патріарха, поставив, за підтримки церковного собору російської православної церкви, митрополитом "російського" родом Іларіона у 1051 р Ярослав же закріпив певний порядок спадкування князівської влади його синами, що отримав назву " чергового ". Суть якого полягала в тому, що Київський "стіл" займав старший син князя, другий син отримував Чернігів, третій Переяславль. Інші ж сини князя прирівнювалися до племінникам і в разі смерті 3-х своїх "дядьком" (рідних братів, що сидять в Києві, Чернігові та Переяславі) починали ступати по сходах управління цими містами з фізичного старшинству. "Дяді" ж після смерті кого-небудь з них також перерозподіляли князівські "столи".
 • Після смерті в 1054 році Ярослава монархічне початок знову слабшає, в результаті міжусобиць князівська влада втрачає свій авторитет.
 • "Тріумвірат" князів Ярославичів (Ізяслава, Святослава і Всеволода) прийшов до влади в Київській Русі проіснував недовго, брати вже у 1073 р, Переступивши батькове заповіт, почали усобицу.
 • У 1097 н. був створений з'їзд князів у м Любич, який оформив "отчинний" порядок спадкування князівської влади. Збиралися в Київській Русі князівські поради: в 1100 в Уветичах, в 1101 на Золотче, 1103 р в Долобського; хоча і відбувалися, але не сприяли об'єднанню всіх отчин під рукою Києва.
 • Спробу до інтеграції земель і стабілізації політичної обстановки в Київській Русі зробив Володимир Мономах. Він прийшов до влади в 1113 р за підтримки боярства м.Києва та купеческо-ремісничої верхівки, з якими йому доводилося рахуватися і навіть втілювати їх бажання - прийняття закону про коригування дачі позики і зростанні відсотків по ній.
 • Справа Володимира Мономаха продовжив син Мстислав, але після завершення його князювання в 1132 р на Русі відбулося остаточне роздроблення території протогосударства на самостійні князівства.
 • 2.2 Генезис і еволюція дружини на Русі
 • Найдавніше значення терміна "дружина" - це домочадці, слуги, потім взагалі громада, об'єднання, товариство.
 • Зародження дружини відноситься до V століття нашої ери. Бо з цього часу у східних слов'ян відбувається виділення знаті з маси вільного населення. На ранній стадії свого розвитку дружина виступала в якості домочадців, челяді у знатних людей.
 • З кінця V до початку VI століття, у зв'язку з зовнішньою загрозою і внутрішніми чварами, знати, для свого захисту і збагачення, починає формувати зі своєї челяді збройні загони, тобто дружинники набувають статусу військових слуг, що звеличує їх над простими смердами, але вони все залишаються повністю залежними від свого господаря.
 • Світанок дружин приходить на час VI-IX століть, час військової демократії, коли відбувається структурування членів дружини на певні звання, за ступенем їх військової майстерності. У зв'язку з цим виникає два ланки в дружині: 1. старша дружина; 2. молодша дружина.
 • З появою протогосударства в кінці Х століття формуються чіткі функції кожної з ланок дружини.
 • До складу старшої дружини входили бояри і "княжі мужі".
 • У Київській Русі "другими" особами, після князів, були бояри, з якими князі ділили праці управління державою. Джерелами боярства була східнослов'янська племінна знати: "легендарний" князь Вадим, який виступив проти Рюрика; Гостомисл, який виявив ініціативу для запрошення "варягів-конунгів - Рюрика, Синеуса і Трувора; дреговичское Тур, який очолив виступ дреговичів проти Києва.
 • Для спілкування князів з боярами існував "боярський рада". Він був лише справою практичної необхідності, звичаю і зручності, він аж ніяк не був обов'язковим. Не існувало і обов'язкового складу "боярського ради" і будь-якої формальної його компетенції. Однак, у функціонуванні "боярського ради" можна розрізнити внутрішній коло і більш широке зібрання. У діяльності внутрішнього кола брали участь тільки найбільш наближені бояри до князя. Цей внутрішній рада включав в себе від 3 до 5 бояр. Широке збори збирало більше число членів (як бояр, так і професійних воєвод з "княжих мужів" (тисяцьких)).
 • До кінця Х століття боярство було зацікавлене в консолідації близько князя для зміцнення свого матеріального добробуту та соціально-політичного впливу, які були підірвані міжусобними війнами князів Святославичей - Володимира і Ярополка. Суспільний вплив бояр стверджується також існуванням у них дружин, що складалися з воїнів і слуг-отроків.
 • До середини XI століття зростає економічна могутність бояр, супроводжуване значними грошовими заощадженнями. У міру посилення процесу політичної роздробленості служба при київському князі вже не обіцяла великих прибутків, а звідси починається процес "осідання" боярства на землю. Володіння бояр грунтуються на вотчині право, тобто на праві повної спадкової власності. У боярина не було обов'язку служити князю, а до кінця XI століття ця тенденція ще більше посилюється.
 • Боярин може в будь-який час залишити одного князя і перейти до іншого. Навіть якщо боярину дарували землі, то земельний наділ ставав його особистою власністю і не спричиняв за собою будь-яких зобов'язань його перед князем-дарувальником. Боярство було зацікавлене в подальшому процесі політичної роздробленості Київської Русі, воно втручалася в межкняжескіе відносини, сварячи князів і навіть фізично знищуючи їх: "... 1085 Ярополк же хотів йти на Всеволода, послухавши злих радників ... 1086 був Ярополк пронзен ... Нерадцем ... навченим ... злими людьми ... 1096 р Олег не захотів йти до братів своїх Святополка і Володимира миритися, послухавши злих радників ". [31, с. 149, 164, 165] До середини XII століття кожна область Київської держави перетворюється в гніздо боярських вотчин. Доля Києва перестає цікавити новгородське, чернігівське, галицьке та інше боярство.
 • Таким чином, саме наявність великої кількості вотчин перетворювало боярство в панівний клас великих феодалів-сеньйорів, у васальній залежності від яких опинилися їх військові слуги - "послужільцев", що замінили собою колишніх воїнів-дружинників.
 • Наступним розрядом людей на княжій службі, після бояр, були "княжі мужі".
 • Походження "княжих мужів" в соціальному плані, досить різноманітно - це вихідці з купецтва, ремісників, смердів, рабів, які могли своїми "порадами" і "вчинками" отримати звання "княжого мужа" від великого князя. На нетривалий час або тоді, коли у князя не було своїх синів або їх не вистачало для відправки по всіх великих містах, "княжі мужі" управляли містами і волостями. Саме "княжі мужі" водили у військовий похід міське ополчення - "воїв" з доручених їм великим князем Київським міст, тобто були "тисяцькими". Виконували "княжі мужі" і інші доручення князів: розподіляв посадників по територіях князівства: "1116 князь Володимир послав Івана Войтишича, і той посаджав посадників по Дунаю" [31, с. 222]; зовнішня розвідка: "бояри і старці порадили в 987 р князю Володимиру відправити мужів довідатися про верах" [31, с. 79]; участь в замирення князів між собою: "Володимир, Давид і Олег послали до Святополка своїх чоловіків за поясненнями" [31, с. 192].
 • "Княжі мужі" в період князювання Всеволода Ярославича на київському "столі" мали великий вплив, і з ними князь радився: "... любив Всеволод образ думок їх, влаштовуючи рада з ними" [31, с. 156]. До 30-х років XII століття саме "княжі мужі" сприяли зсуву на "другий план" потомственого боярства, ставали однією з привілейованої, після князів, соціальною групою, яка була політично (утримання свого впливу) і економічно (отримання доходів за службу) зацікавлена в зміцненні княжої влади єдності київської Русі.
 • Молодша дружина - це ланка дружини, що включає до свого складу рядових воїнів (основних кадрів дружини).
 • Ця ланка дружини, в соціальному плані, складалося з вихідців різних верств. Деякі її члени перебували в ній в зв'язку з народженням від "княжих мужів", інші були вихідцями з купецтва, ремісників, селян-смердів, виділені князем за будь-які військові подвиги, або за надання будь-яких послуг князю, а деякі могли бути навіть рабами князя.
 • Молодша дружина до кінця Х століття придбала чітко виражену ієрархію.
 • Найнижча місце в ній займають "дитячі". Вони були пажами князя і молодшими людьми служивих в будинку. На щабель вище "дитячих" стоять "отроки". "Отроки" - це вже дружинники, що побували в боях, які вміють чудово володіти яким-небудь зброєю, і виконують функції охоронців князя і поліцейських. В XI столітті за вбивство "отрока" сплачувалася віра в 40 гривень і вони були вільними людьми, складовими чисельно більшу соціальну групу. На найвищому щаблі стоять "гридні - це професійні воїни і безпосередні виконавці княжих розпоряджень." Гридні "мали право на володіння власними будинками і слугами-холопами, захопленими в ході військових походів.
 • У міру розвитку протогосударства - Київської Русі відбувається ще більш чітке посадова дроблення "молодших" дружинників для управління в "отчину" князя.
 • Головою в "отчині" був "огнищанин" - керуючий князівським палацом. Під його керівництвом здійснювали свою діяльність: "ключники" - економи; "Стаєнні" - завідувачі стайнями князя; "Тіуни" - керуючі в князівських отчину - містечках-замках, які збирали там данини і оброки з навколишнього населення; "Старости" - очолювали (глави) "верві" смердів і керували ними як в справах господарських, так і в справах військових, тобто командири ополченців-смердів від однієї "верві (громади). Податковими інспекторами і судовими приставами були" митники "- збирали торговельні та подорожні мита, і" вірники "- стежили за справністю платежів в казну князя з судових операцій.
 • Виконували також "молодший" дружинники і такі обов'язки: 1. участь у військових походах князів і міжусобних війнах; 2. участь у вбивствах князів (1086 р князя Ярополка пронизав Нерадец [31, с. 149]; 3. участь в тортурах князів (люди Святополка і Давида: Сновиди Ізечевіч, конюх Святополків, і Дмитр, конюх Давидов і торчин, на ім'я берендеї, Овчар Святополків і двоє інших засліпили Василька [31, с. 190, 191].
 • Таким чином, дружина була невід'ємним елементом політичної системи Київської Русі, яка виступає в якості адміністративно-виконавчого апарату в "протогосударств".
 • 2.3 Генезис і еволюція православної церкви на Русі
 • Найважливішою складовою частиною політичної системи Київської Русі була православна церква.
 • Православна церква почала здійснювати свою детальність після хрещення Русі в 988 р .: "наказав рубати церкви Володимир і ставити їх ... як в Києві, так і по інших містах і селах, і визначати в них попів". [31, с. 87] З 1037 р православна церква була організована як митрополія Константинопольського патріарха.
 • Главою православної церкви в Київській Русі був митрополит Київський. Як правило, він був греком, якого призначав Константинопольський патріарх. Виняток склав "російський", за походженням, митрополит Іларіон, поставлений, за підтримки князя Ярослава I, на церковному Соборі без затвердження з боку Константинопольського патріарха в 1051 році. У найбільш важливі області протогосударства митрополитом поставлялися єпископи. Фактично ж Київський князь, а пізніше і князь кожної з земель, де розташовувалася резиденція єпископа, чинив значний вплив на призначення єпископа. Діяльність церкви регламентувалася "Кормчої книгою" (переклад грецького "Номоканона" з додаванням деяких законодавчих актів візантійських імператорів), "статутами" "російських" князів, де визначалися її права, привілеї, доходи і юрисдикція. Церква на Русі з моменту своєї організації починає володіти нерухомим майном: "Володимир після хрещення Русі запросив з Греції митрополита. Митрополит поставлявся для Києва, ... але першому митрополитові було дано місто Переяславль на Дніпрі, Володимир дав митрополиту це місто, щоб зробити його свого роду князем ". (Греков Б.Д. Київська Русь. - М., 1949. - С. 139, 140). Для отримання доходів церква мала право на встановлений церковний податок - десятину: "996 р Володимир дав церкви ... десяту частину багатств своїх і своїх міст". [31, с. 92]
 • "Русское" духовенство може бути розділене на дві групи: "чорне духовенство" (ченці) і "біле духовенство" (священики і диякони). Існували на Русі люди, які або служили церкві тим чи іншим чином, або потребували її підтримки.
 • Перша категорія серед цих "церковних людей" охоплює тих, хто будь-яким чином бере участь у церковному богослужінні, але не належить до духовенства: такі церковні співаки, людина, відповідальна за гасіння свічок після служби (свечегас), жінка, випікати проскури (просвініца) . Друга категорія "церковних людей" складається з тих, хто пов'язаний з благодійними інституціями, підтримуваними церквою, подібних лікаря (лічець) і його помічникам. Третя категорія складається з калік, юродивих, убогих, які потребують підтримки церкви. Четверта категорія - ізгої.
 • Відносно всіх християн церква на основі статутів Володимира I і Ярослава I мала право суду за такими справах: 1.справи тільки гріховні, без елемента злочинності, судилися виключно церковною владою, розбиралися святительським, тобто єпископським судом без участі судді княжого, за церковними законами (волхование, чари); 2. Відносини гріховно-злочинні, в яких гріховний елемент порушення церковного правила, з'єднується з насильством, з фізичним або моральним шкодою для іншого, або з порушенням громадського порядку, - такі справи як порушують і державний закон розбиралися князівським суддею за участю судді церковного (справи про умичка (крадіжці) дівиць, про образу жіночої честі словом чи ділом); 3. справи "духовні", станові, що стосуються осіб духовного відомства, були звичайні протизаконні діяння, скоєні церковними людьми, як духовними, так і мирянами. Судили за тяжкі злочини, скоєні церковними людьми церковний суддя за участю княжого, з яким і ділився грошовими пенями.
 • Православна церква своєю діяльністю сприяла поширенню візантійського права на Русі, тому що була зацікавлена ​​в захисті власних прав на даровані їй землі. Вона внесла деякі феодальні елементи в "російську" соціальну організацію, заперечуючи проти відкритого рабства і підтримуючи нову соціальну групу - ізгоїв, чиє становище мало деяку схожість з кріпаками.
 • Велика була роль церкви і в власне політичних справах.
 • Митрополит і єпископи брали участь у нормотворчості, в дипломатичних місіях з питань укладення мирних договорів з іноземними державами і династичних шлюбів. Митрополит і єпископи виступали в якості "миротворчої сили" як у взаєминах князів і населення Київської Русі, так і сприяли встановленню миру в межкняжеских чварах. Брали участь митрополит і єпископи і в запрошеннях князів на Київський "стіл": "Володимир сів у Києві ... Зустрічали ж його митрополит Нифонт з єпископами та з усіма киянами з честю великою". [31, с. 217]
 • Підводячи підсумок діяльності православної церкви, можна припустити, що церква внесла в політичну систему Київської Русі яскраві риси: інтеграція земель в єдине протогосударство; церковне освіту; скасування рабства; вертикальна структура суспільства; захист соціальної групи - изгойства, яке стало попередницею кріпаків; розширення і захист церковного землеволодіння.
 • 2.4 Генезис і еволюція віча на Русі
 • Термін "віче" походить від кореня "ве", звідки - "віщати".
 • Віче - це народні збори для обговорення і вирішення важливих спільних справ.
 • Виділяють наступні періоду виникнення і розвитку віча.
 • Перший період - VI-IX століття, характеризується тим, що тут живуть "племінні сходки"; другий - IX-Х століття - "перехід" від племінного зібрання до міського, коли для вирішення спільних справ сходяться в старший місто кращі люди всієї землі і обговорюють земські питання в присутності громадян цього міста; третій період - XI-XII століття - є період повного виділення цієї форми влади в самостійну і повного розвитку її прав. Він збігається з часом остаточного встановлення влади старших міст.
 • Виходячи з періодизації віча можна виділити ступені "зародження" протодержавного політичної системи. Ці ступені наступні: 1. управління плем'ям через раду вождів, обраних пологами; 2. координування між радою вождів і вищим воєначальником; 3. управління радою вождів, народними зборами і вищим воєначальником. Третій ступінь говорить про те, що наявність такого управління відображає сутність "суперсоюза" племен, який оформився і розвивається. "Суперкнязь" в середовищі підлеглих йому людей, переважно, тримався за рахунок військової сили. Однак вечевая життя не була абсолютно пригнічена військовою силою. Віче продовжувало відати справи стосуються племен або окремих міст, бо "суперкнязь" спирався на рішення вічових зборів для зміцнення своєї влади і своїх інтересів в давньоруському суспільстві.
 • Однак, з посиленням ролі "суперкнязя" (Ольга) і виникненням протогосударства на чолі з великим князем (Святослав) віче втрачає своє значення, а якщо де воно і збереглося, то це в тих містах, які залишилися без княжого намісника або опинилися у важкій ситуації (Новгородці в 970 р, за згодою Святослава, запросили княжити Володимира Святославича в Новгород. [31, с. 51]). У період князювання Ярополка Святославича в Києві (973-980 рр.) Віче яскраво не проявляється. При його брата Володимира I (980-1015 рр.) Віче зібралося єдиний раз в 997 р в місті Києві, щоб вирішити питання про вихід з облоги печенігів. [30, с. 94] Син Володимира I, Ярослав I (1019-1054 рр.) В 1015 скликав віче в Новгороді з питання про надання йому допомоги з боку новгородців для повалення з Київського столу Святополка. [31, с. 157]
 • Отже, віче в кінці Х - середині XI століття існує, але відсувається на другий план за своєю значимістю. Самим же головним у цей період є те, що віче в містах не може функціонувати, тому що влада князівська занадто сильна, а місто, політично, ще занадто слабкий, щоб заявити про себе.
 • У міру занепаду авторитету князів внаслідок усобиць (друга полвіни XI століття) стала підніматися значимість населення міста Києва, але не все, а тільки невеликий його частини - це деякі бояри, "княжі мужі", дружинники, багаті купці, які відстоюють свої інтереси на віче. Але, на ньому цілком могла бути присутнім частина простолюду міста Києва, і тільки та частина, яка підтримувала ініціаторів (так було на вічах 1068 р і 1069 г.).
 • Перше було скликано у важкий для Русі час, коли об'єднані сили трьох Ярославичів зазнали поразки від половців під Переяславом (1068 г.). Друге було влітку 1069 р приводу розділу князівської влади: "після 7,5-місячного князювання в Києві Всеслава, повертається на Русь (з польським військом) Ізяслав". [31, с. 124-126]
 • Таким чином, вечевая діяльність 1068 року і 1069 р свідчить про серйозні протиріччя в знатних і багатих колах Києва. Для їх дозволу сильнішою і спритної боярської угрупованням було залучено представника торгово-ремісничого стану, які скористалися сприятливою ситуацією для себе, щоб звести рахунки з княжої адміністрацією.
 • Право голосувати на віче мали тільки чоловіки - глави сімей. Це не означає, що холостяки принципово виключалися, але голоси неодружених синів, які живуть у батьківському будинку, не підраховувалися. Холостяк, що живе сам по собі, був членом зборів. Звичай вимагав, щоб рішення було одноголосним. Невелика меншість повинна була підкорятися більшості. Коли не було чіткої більшості, дві розійшлися в поглядах партії сперечалися годинами і часто розв'язувалися бійки. У таких випадках або не приходили ні до якого рішення, або, нарешті, одна сторона брала гору, і меншості доводилося неохоче приймати неминуче. Зазвичай на зборах головував міський голова, але іноді очолювати збори просили митрополита або місцевого єпископа, мабуть, в тих випадках, коли впливова група городян перебувала в опозиції голові. Князь міг бути присутнім на зборах, які відбувалися на головній ринковій площі міста.
 • В кінці XI - 30-х роках XII століття віче вже не представляється виключно силою тільки міста Києва. Тут вже в кожному великому центрі земель: Чернігові, Новгороді, Переяславі, Смоленську, Володимирі; існувало кілька боярських угруповань, які претендували на керівну посаду і оспорювали, зазвичай на віче, це право один у одного, прагнуть посадити на княжий "стіл" свого ставленика, що, по всій видимості. Сталося у 1113 р, коли за підтримки знатної і багатої частини "киян", а може бути це переяславські бояри або чернігівські, які підкупили киян почати погроми небажаних їм людей - тисяцького Путяти, соцьких, євреїв - багатих купців, для вокняжения Володимира Мономаха на Київському "столі", тому що останні не хотіли цього.
 • Компетенція віча була чіткою. В одних випадках на ньому вирішувалися питання про оборону міста, в інших питання про престолонаслідування: підтримувати або виступати проти кандидата на княжий `стіл", з точки зору інтересів міської верхівки. Рідше воно діяло як верховний суд. У містах, де керівництво не було у владі князя, віче обирало "голову" і інших представників міського управління, а також глав передмість.
 • Таким чином, можна відзначити, що віче існувало постійно на Русі висуваючись то на перший, то на другий плани. При сильному князя цей орган був слухняним придатком верховної влади, при слабкому залежність могла бути зворотною. Але саме діяльність віча закладала міцний фундамент під розвиток місцевого самоврядування як в містах, так і в передмістях, яке лише частково, але виражало інтереси тієї, чи іншої території Київської Русі.
 • висновок
 • Еволюція політичної системи Київської Русі з першої половини IX по 30-ті роки XII століття відбувалася в період існування візантійсько-слов'янської цивілізації, яка увібрала в себе політичні елементи скандинавської (варяги), східної (кочові племена: хазари, печеніги, половці) спільнот і Візантійської імперії .
 • Перша спільність, в політичному відношенні, відокремила на непереборну грань інтереси князів від інтересів населення Русі. Саме вона закріпила адміністративно-виконавчий апарат в Київській Русі.
 • Друга ж сприяла зародженню деспотичної, самовладної, могутньої влади князя Київського.
 • З Візантії на Русь, в зв'язку з прийняттям християнства (православ'я), прийшли зачатки монархічної ідеології: будь-яка влада від Бога; покірливе підпорядкування людей верховному правителю; єдиний культ Бога, сповідують який все піддані держави; передача багатств людей своєму верховному правителю.
 • Саме візантійсько-слов'янська цивілізація, на мою думку, оформила виникнення єдиного східнослов'янського протогосударства - Київської Русі, ланками інтеграції повинні були виступати одноосібна князівська влада і християнська (православна) релігія.
 • Але втілити цей ідеал на тривалий час в Київській Русі не вдалося.
 • У першій половині IX століття існували такі форми влади - влада старійшини роду, вождя заморожував, вождя союзу племен. Але вже наявність публічної влади говорить про те, що дана спільність людей, зокрема слов'ян, встала на шлях побудови протодержавного політичної системи. В результаті цього зміцнюється поділ занять людей: один стають воїнами, інші ремісниками, треті селянами (смердами); і слов'янам доводиться переходити до іншої форми об'єднання - від племен до спілкам племен.
 • Ось тут і можуть втрутитися сили, зазвичай озброєні і з-за меж цих спілок, тобто прийшлі люди - варяги, одним з яких був і легендарний Рюрик. Він прийшов допомогти, але в той же час захопити будь-яку владу в свої руки.
 • Однак, поки що спілок мають економічним, політичним, духовним потенціалами вони будуть вести боротьбу за панування, в ході якої перемога буде дарована тільки одному союзу племен (похід Олега на київ). Об'єднання двох потужних племінних союзів - Новгорода і Києва, втілює вже "суперсоюз".
 • "Суперсоюз" несе в собі такі особливості: 1) наявність публічної влади; 2) розпливчастість територіально-адміністративних одиниць; 3) зароджується система оподаткування; 4) відсутність права успадкування влади.
 • Всі ці особливості показують, що "суперсоюз" є ще слабке політичне об'єднання.
 • Князювання Ольги підводить останню риску під існування "суперсоюза", який під час князювання Святослава оформився в протогосударство східних слов'ян.
 • Тут вже члени слов'янських племен стають підданими протогосударства, а не союзниками "великого" князя. Бо з думкою князів і старійшин племен, союзів племен Київська адміністрація перестає вважатися, вирішуючи все "справи землі" в своєму тісному колі. Знову-таки вона відокремлюється від основної маси східних слов'ян, що призводить до утвердження на Русі класу "господарів".
 • Після закінчення князювання Святослава (972 р) З 973-980 рр. на Русі існує слабка князівська влада (Ярополк Святославич) з домінуючою над нею верхівкою з "княжих мужів" з варягів (Свенельд, його син Лют).
 • З 980-1015 рр. княжа влада зміцнюється (Володимир I): 1) створюється єдиний пантеон язичницьких божеств; 2) приймається християнство (православ'я); 3) створюється лінія оборонних укріплень і будуються міста на кордоні Київської Русі; 4) відбуваються більш численною військові походи, як всередині протогосударства, так і за його межами.
 • Однак, лише князювання Ярослава I з 1036-1054 рр., На мою думку, зміцнило одноосібну князівську владу і християнську (православну) релігію.
 • При цьому князя Київська Русь досягла найвищої могутності, що виражалося: 1) в активних діях на міжнародній арені, за допомогою династичних шлюбів з королями і принцесами Угорщини, Норвегії, Данії, Франції, Німеччини, Польщі, Візантії; 2) розвиток християнської освіти Русі, прикраса її міст і передмість; 3) введення писаного зводу законів - "Руська правда", церковного "Статуту"; 4) встановлення у 1051 р "російського" священика Іларіона митрополитом без згоди патріарха з Константинополя; 5) закріплення "" чергового порядку спадкування влади синами князя.
 • Після смерті в 1054 р Ярослава I одноосібна князівська влада на Русі паче не втілювалася.
 • Ярославичі - Ізяслав, Святослав і Всеволод, створивши "тріумвірат", своєю діяльністю вели Русь до політичної роздробленості.
 • Все більш міцні позиції стали займати як "княжі мужі", особливо при Всеволода Ярославича, так і боярство.
 • Боярство - це племінна знати східних слов'ян, потребувала князів лише для того, щоб: 1) зміцнити свій політичний статус; 2) збільшити матеріальний добробут; 3) придбати земельні володіння.
 • Своєю опорою боярство вибрало купеческо-ремісничу верхівку, яка на віче - органі мастного самоврядування, переслідуючи свої інтереси, втілювала в життя потреби боярства.
 • З введенням 1097 р на з'їзді князів у м Любечі "отчинного" порядку спадкування областей Київської Русі відбувається: 1) втрата авторитету Київського "столу"; 2) розпад Київської Русі на "отчину" області, які становили самостійні освіти; 3) створення з цих областей князівської конфедерації.
 • Спробу до звеличення авторитету Київського "столу" зробив Володимир Мономах, свого роду "президент" конфедерації. При ньому дійсно зріс вплив князя м.Києва, йому вдалося припинити князівські "усобиці" і князі "отчину" областей все-таки зважали на князем м.Києва. Але одноосібної влади князя, як такої, під час князювання Володимира Мономаха з 1113-1125 рр. не було, тому що її обмежували, власне, "отчину" князі, боярство, купеческо-реміснича верхівка, які і "поставили" Володимира Мономаха на Київський "стіл".
 • Справа Мономаха продовжив син Мстислав, але після завершення його князювання в 1132 р в Київській Русі відбувається остаточне роздроблення територіальних одиниць протогосударства.
 • В результаті еволюція політичної системи Київської Русі з першої половини IX по 30-е рр. XII століття була "хвилеподібною", яка в різний час свого існування виводило на політичну сцену протогосударства, то посилюючи, то послаблюючи, монархічне та аристократичне початку, придатком до останнього було віче.
 • Перший закон - княжесая влада: 1) об'єднало Русь; 2) зміцнило позицію Русі на міжнародній арені; 3) запобігало міжусобні війни князів.
 • Другий закон - боярство, повалило Русь в тривалі княжі усобиці, які, в кінцевому рахунку, роздрібнили протогосударство - Київську Русь на самостійні князівства.
 • література
 • 1. Алексеев С.П. Розповіді з російської історії / С.П. Алексєєв. - М .: Известия, 1991. - 511 с.
 • 2. Бібліотека літератури Давньої Русі. Т. 1 .: XI-XII ст. / Під ред. Д.С. Лихачова [и др.]; вступ. ст. Д.С. Лихачова. - СПб .: Наука, 1997. - 543 с.
 • 3. Блок М. Апологія історії і ремесло історика / М. Блок; пер. Е.М. Лисенко; прямуючи. і ст. [С. 182-231] А.Я. Гуревича. - М .: Наука, 1986. - 254 с.
 • 4. Бушуєв С.В. История государства Российского: Ист.-бібліогр. нариси. У 2 кн. Кн. 1 .: IX-XVI ст. / С.В. Бушуєв, Г.Є. Миронов. - М .: Изд-во Кн. палата, 1991. - 544 с.
 • 5. Вернадський Г.В. Київська Русь / Г.В. Вернадський; пер. Є.П. Беренштейна, Б.Л. Губмана. О.В. Строгановой; під ред. Б.А. Миколаєва. - Твер .: ЛЕАН, М .: АГРАФ, 1999. - 448 с.
 • 6. Греков Б.Д. Боротьба Русі за створення своєї держави / Б.Д. Греков. - М., Л .: Изд-во АН СРСР, 1945. - 79с.
 • 7. Греков Б.Д. Київська Русь / Б.Д. Греков. - Л .: Госполитиздат, 1953. - 568 с.
 • 8. Гумільов Л.М. Від Русі до Росії: Нариси етно. історії / Л.М. Гумільов; послесл. С.Б. Лаврова. - М .: Айріс-прес, 2002. - 318 с.
 • 9. Гумільов Л.М. Давня Русь і Великий степ / Л.М. Гумільов. - М .: Думка, 1993. - 782 с.
 • 10. Данилевський І.М. Давня Русь очима сучасників і нащадків IX-XII ст .: Курс лекцій: навч. посібник / І.М. Данилевський. - М .: Аспект Пресс, 1998. - 399 с.
 • 11. Дубов І.В. Міста, величністю сяючі / І.В. Дубов. - Л .: Изд-во Ленингр. держ. ун-ту, 1985. - 182 с.
 • 12. Дубов І.В. Нові джерела з історії Стародавньої Русі: навч. посібник / І.В. Дубов. - Л .: Изд-во Ленингр. держ. ун-ту, 1990. - 175 с.
 • 13. Художня проза Київської Русі XI-XIII століть / уклад. Переклади і прямуючи. І.П. Єрьоміна та Д.С. Лихачов. - М .: Госполитиздат, 1957. - 318 с.
 • 14. Ивонин А.Р. Політична історія Росії IX-XVII ст. У 3 ч. Ч 1. / А.Р. Ивонин; під заг. ред. С.Г. Щеглова. - Барнаул: Изд-во Алт. держ. ун-ту, 2001. - 205 с.
 • 15. Ізборник: зб. творів літератури Київської Русі / упоряд. і заг. ред. Л.А. Дмитрієва, Д.С. Лихачова; вступ. ст. Д.С. Лихачова. - М .: Худож. лит., 1969. - 799 с.
 • 16. Іонов І.М. Російська цивілізація: IX - початок ХХ століття: навч. кн. для 10-11 кл. загальноосвітніх установ / І.М. Іонів. - М .: Просвещение, 1995. - 320 с.
 • 17. Карамзін Н.М. История государства Российского. У 12 т. В 4 кн. Т. 1-3. Кн. 1. / Н.М. Карамзін; сост., коммент., указ. А.М. Кузнєцова; вступ. ст. А.Ф. Смирнова. - М .: РІППОЛ КЛАСІК, 1998. - 560 с.
 • 18. Каргалов В.В. Полководці Х-ХVI ст. / В.В. Каргалов. - М .: Изд-во ДОСААФ СРСР, 1989. - 334 с.
 • 19. Ключевський В.О. Боярська Дума Стародавньої Русі; Добрі люди Давньої Русі / В.О. Ключевський. - М .: Ладомир, 1994. - 567 с.
 • 20. Ключевський В.О. Твори. У 9 т. Т. 1 .: Курс російської історії. Ч. 1. / В.О. Ключевський; під ред. В.Л. Яніна. - М .: Думка, 1987. - 430 с.
 • 21. Ковальченко І.Д. Методи історичного дослідження / І.Д. Ковальченко. - М .: Наука, 1987. - 438 с.
 • 22. Костомаров Н.І. Російська історія в життєписах її найголовніших діячів. У 4 т. Т. 1. / Н.І. Костомаров. - М .: ТЕРРА, 1997. - 540 с.
 • 23. Котляр Н.Ф. Давня Русь і Київ в літописних переказах і легендах / Н.Ф. Котляр. - Київ: Наук. думка, 1986. - 156 с.
 • 24. Ленін В. Повна. зібр. соч .: в 55 т. Т. 26 / В.І. Ленін. - М .: Изд-во політ. літер., 1969. - 591 с.
 • 25. Мавродін В.В. Освіта єдиної російської держави / В.В. Мавродін. - Л .: Изд-во Ленингр. держ. ун-ту, 1951. - 326 с.
 • 26. Мавродін В.В. Давня Русь / В.В. Мавродін. - М .: Госполитиздат, 1946. - 311 с.
 • 27. Мавродина Р.М. Київська Русь і кочівники: Історіограф. нарис / Р.М. Мавродина. - Л .: Наука, 1983. - 84 с.
 • 28. Могильницький Б.Г. Введення в методологію історії / Б.Г. Могильницький. - М .: Вища. шк., 1989. - 174 с.
 • 29. Насонов А.Н. "Російська земля" і утворення території давньоруської держави / О.М. Насонов. - М .: Изд-во АН СРСР, 1951. - 261 с.
 • 30. Оргіш В.П. Давня Русь: Освіта Київської держави і введення християнства / В.П. Оргіш. - Мінськ: Наука і техніка, 1988. - 147 с.
 • 31. Повість временних літ / по пров. Д.С. Лихачова; під ред. В. Назарова. - СПб .: Изд-во Азбука: ТЕРРА, 1997. - 223 с.
 • 32. Погодін М.П. Стародавня російська історія до монгольського ярма. У 2 т. Т. 1. / М.П. Погодін. - М .: ТЕРРА: Література, 1999. - 510 с.
 • 33. Політологія: Енциклопедичний словник / заг. ред. і упоряд. Ю.І. Авер'янов. - М .: Изд-во Моск. комерц. ун-ту, 1993. - 431 с.
 • 34. Пресняков А.Є. Освіта Великоруського держави / А.Є. Пресняков. - М .: Богород. Друкар, 1998. - 493 с.
 • 35. Пушкарьов С.Г. Огляд російської історії / С.Г. Пушкарьов. - Ставрополь: Кавк. край, 1993. - 415 с.
 • 36. Пьянков А.П. Походження суспільного і державного ладу Стародавньої Русі / А.П. Пьянков. - Мінськ: Вид-во Білорус. держ. ун-ту, 1980. - 207 с.
 • 37. Рапов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII століття: Прийняття християнства / О.М. Рапов. - М .: Російська панорама, 1998. - 416 с.
 • 38. Романов Б.А. Люди і звичаї Древньої Русі: Ист.-побутові нариси IX-XIII ст. / Б.А. Романов; предисл. Н.Є. Носова. - М., Л .: Наука, 1966. - 240 с.
 • 39. Російська історична політологія: Курс лекцій: навч. посібник для вузів / відп. ред. і упоряд. С.А. Кислицин. - Ростов н / Д: Фенікс, 1998. - 605 с.
 • 40. Рибаков Б.А. Перші століття російської історії / Б.А. Рибаков. - М .: Наука, 1964. - 240 с.
 • 41. Рибаков Б.А. Київська Русь і російські князівства XII-XIII ст. / Б.А. Рибаков. - М .: Наука, 1982. - 592 с.
 • 42. Ридзевская Е.А. Давня Русь і Скандинавія в IX-XIV ст. / Е.А. Ридзевская; предисл. М.Б. Свердлова і М.І. Стеблина-Каменського. - М .: Наука, 1978. - 240 с.
 • 43. Свердлов М.Б. Генезис і структура феодального суспільства в Стародавній Русі / М.Б. Свердлов; під ред. І.П. Шаскольский. - Л .: Наука, 1983. - 238 с.
 • 44. Скринніков Р.Г. Історія Російська IX-XVII ст. / Р.Г. Скринніков. - М .: Изд-во Весь Світ, 1997. - 496 с.
 • 45. Соловйов С.М. Твори. У 18 кн. Кн. 1 .: Історія Росії з найдавніших часів. Т. 1-2. / С.М. Соловйов; відп. ред. І.Д. Ковальченко, С.С. Дмитрієв. - М .: Думка, 1988. - 797 с.
 • 46. ​​Сукиасян М.А. Влада і управління в Росії: діалектика традицій та інновацій в теорії і практиці державного будівництва / М.А. Сукиасян. - М .: Изд-во РАГС, 1996. - 374 с.
 • 47. Тихомиров М.Н. Давньоруські міста / М.Н. Тихомиров. - М .: Госполитиздат, 1956. - 476 с.
 • 48. Толочко П.П. Давня Русь: Нариси соціал.-політ. історії / П.П. Толочко. - Київ: Наук. думка, 1987. - 245 с.
 • 49. Фроянов І.Я. Київська Русь: Нариси соціал.-політ. історії / І.Я. Фроянов; відп. ред. В.В. Мавродін. - Л .: Изд-во Ленингр. держ. ун-ту, 1980. - 256 с.
 • 50. Фроянов І.Я. Міста-держави Стародавньої Русі / І.Я. Фроянов, А.Ю. Дворниченко. - Л .: Изд-во Ленингр. держ. ун-ту, 1988. - 269 с.
 • 51. Шмурло Е.Ф. Історія Росії: IX-XX ст. / Е.Ф. Шмурло. - М .: АГРАФ, 1999. - 736 с.
...........


 • 1. Історіографія "еволюції політичної системи Київської Русі з першої половини IX по 30-ті роки XII століття"
 • 1.2 Історіографічний огляд "світанку" політичної системи Київської Русі з кінця Х століття по 1054 рік
 • 1.3 Історичний огляд "занепаду" політичної системи Київської Русі з 1054 року по 30-ті роки XII століття
 • 2. Інститути політичного управління Київською Руссю
 • 2.2 Генезис і еволюція дружини на Русі
 • 2.3 Генезис і еволюція православної церкви на Русі
 • 2.4 Генезис і еволюція віча на Русі