Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Формування і розвиток соціокультурного прикордоння: селяни і кочівники Центрального Передкавказзя в кінці XVIII - початку XX ст.

Дата конвертації30.07.2018
Розмір62.6 Kb.
Типавтореферат

1

на правах рукопису

Шумакова Олена ВікторівнаФормування і розвиток соціокультурного прикордоння: селяни і кочівники Центрального Передкавказзя в кінці XVIII - початку XX ст.Спеціальність 07.00.02 - Вітчизняна історія

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук


Cтаврополь - 2008

Дисертація виконана

в Ставропольському державному університеті

Науковий керівник: доктор історичних наук, доцент

Маловичко Сергій Іванович

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

Булигіна Тамара Олександрівна

кандидат історичних наук,

старший викладач

Ногіна Олена Володимирівна

Провідна установа:

Російський державний університет туризму та сервісу

Захист відбудеться «27» червня 2008 року в 12 годині на засіданні ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій ДМ 212.256.03 з історичних наук в Ставропольському державному університеті за адресою: 355009, м Ставрополь, вул. Пушкіна 1.

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Ставропольського державного університету.

Автореферат розісланий «» травня 2008 р

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор історичних наук

професор І.А. Краснова


Загальна характеристика роботи

Актуальність теми дослідження. Сучасна соціокультурна ситуація в світі характеризується розширенням взаємодії і взаємовпливу культур. Сьогодні неможливо знайти етнічної спільності, яка не зазнала б на собі вплив як з боку окремих культур, так і з боку більш широкого соціокультурного простору, з іншого боку, народи знаходять все більше коштів, щоб зберігати свій самобутній образ. Тенденція до збереження культурної ідентичності підтверджує загальну закономірність, яка полягає в тому, що людство, стаючи більш взаємозалежним єдиним, не втрачає свого культурного розмаїття. На сьогоднішній день особливо важливим стає вивчення процесів культурного міжетнічної взаємодії. У сучасних умовах вивчення північнокавказького регіону є надзвичайно актуальним. Північний Кавказ не просто регіональне поняття - це територія історично склалася спільності людей, своєрідна лабораторія, в якій апробуються моделі співпраці народів, перевіряється їх здатність виживання в екстремальних умовах природних, соціальних, релігійних та інших потрясінь. Проблеми даного регіону, в основному, активно розробляються в політичному, національному, економічному, природно-географічному аспектах, але соціокультурна історія Північного Кавказу, в розмаїтті та єдності його складових, його власна ідентичність і включеність в загальноросійський і світовий історичний процеси не отримала ще достатнього освітлення .

У новій історіографічної культурі характерним явищем стає зосередження уваги на таких дослідницьких областях, як регіональна історія, побутовій та іншій нова локальна історія, історія повсякденності, мікроісторія, історія прикордонних областей. При цьому дослідники велику увагу приділяють вивченню саме соціокультурної історії регіонів. Дана проблематика, активно розробляється в рамках нового напряму - історія прикордонних областей. Предметом її вивчення є історія зон культурного обміну між різними культурними, етнічними і расовими громадами. Велику перспективу даний напрямок має в дослідженнях північнокавказького регіону.

Дослідження теоретико-історіографічних проблем складання історії прикордонних областей Північного Кавказу, взаємовплив землеробської і кочової культур на території Ставропілля є сьогодні актуальним, оскільки ці питання ще недостатньо вивчені. Також дослідження процесів соціокультурної взаємодії народів північнокавказького регіону, має сьогодні і практичну затребуваність, оскільки сприяє осмисленню та використання накопиченого в минулому досвіду щодо врегулювання міжетнічного протистояння на Північному Кавказі.

Об'єктом дослідження виступає історія локальних спільнот слов'янських і кочових народів Центрального Передкавказзя в кінці XVIII - початку XX століть.

Предметом дослідження є історія процесу соціокультурного взаємодії слов'янського (російської та української) і кочового (туркмен, калмиків, ногайців) населення Ставропілля.

Історіографія проблеми. Історіографію теми дослідження доцільно вибудувати за проблемно-хронологічним принципом. Відомості про історію та культуру степовиків, зокрема, ногайців, з'являються в географічних наративах в XV - XVI ст. (І. Шільтбергер і С. Герберштейн, в XVI ст. - А. Дженкинсон і М. Броневський Подорож Івана Шільтбергера по Європі, Азії та Африці з +1394 по 1427 рр. // Записки Новоросійського університету. Т.I. Вип. I- II. Одеса, 1867; Герберштейн С. Нотатки про Московію. СПб., 1886; Дженкинсон А. Подорож в Середню Азію в 1558-1560 рр. // Англійські мандрівники в Московській державі. Л., 1937; Опис Криму Мартіна Броневського // записки одеського товариства історії та старожитностей, Т.VI. тисяча вісімсот шістьдесят-сім.


). Новим періодом у вивченні Кавказу є раціоналістичний історіописання XVIII в. Великий інтерес представляють роботи дослідників С.Г. Гмелін, П.С. Палласа, І.Г. Георгі, І. Дебуа, П.Г. Буткова Гмелін С.Г. Подорож по Росії для дослідження трьох царств єства. Ч.II. СПб., 1777 .; Pallas PS Observation faites dans un voyages entrepris dans les gouvernements meridionaux de l , Empire de Russie dans les annees 1793 et 1 794 / Leipzig. 1799. Vol. 1. P. 237-238. 245, planche 10 et 54. (1801. Vol.2.); Георгі І.Г. Опис усіх мешкають в Російській державі народів, їх життєвих обрядів, звичаїв одягу, жител, прикрас, забав. Т.II. СПб., 1799; Дебуа І. Про Кавказької лінії. СПб., 1829; Бутков П.П. Матеріали для нової історії Кавказу з 1772 по 1803 рр. Ч.1-3. СПб., 1869., які в своїх нотатках згадують не тільки ногайців, а й "трухменскіх татар", коротко характеризують їх побут, господарство, звичаї.

У XIX ст. активна колонізація, неминучі зіткнення слов'янських переселенців з місцевим населенням, також сприяли вивченню народів північнокавказького регіону. Дослідженням корінного населення Північного Кавказу почали займатися військові чиновники. У роботах цього періоду відчувається вплив романтичної історіографічної парадигми, яка сприяла пробудженню інтересу до питань етнографії. До них, в першу чергу, слід віднести фундаментальне дослідження І. Бларамберга (опубліковано в XX в. Бларанберг І. Історичне, топографічне, статистичне, етнографічне та військове опис Кавказу. Нальчик, 1995.), яке містить цікавий фактичний матеріал з історії та етнографії гірських і кочових народів Кавказу. Велика увага історії кочівників приділяв у своїх працях П.І. Небольсин, який написав роботи про туркменів Передкавказзя і калмиків Небольсин П.І. Нариси Волзького пониззя // Журнал міністерства внутрішніх справ. Ч. XXXIX. Кн.5-7. СПб. 1852 .; його ж. Нариси побуту калмиків Хошеутовском улусу, СПб. 1852 .. Остання робота доповнює вийшли раніше праці про калмиків Н. Нефедьева і І. Бичурина Нефедьєв Н. Докладні відомості про волзьких калмиків. СПб., Тисячі вісімсот тридцять чотири; Бичурин І. Історичний огляд ойратов або калмиків з XV століття до теперішнього часу, написаний монахом Іакінфом (Бічуріним). СПб., Тисячі вісімсот тридцять чотири .. Етнографії туркменів і ногайців Ставропольської губернії присвячені дослідження А.П. Архипова, Є. Д. Феліцина, Г. Малявкіна і Г. Ананьєва Архипов А.П. Домашня ногайська начиння // Географічні вісті. Вип.I. СПб. 1850; його ж Етнографічний нарис ногайців і туркмен // Кавказький календар. Рік XIV. Від. 3. Тифліс, 1858. С.347-356; Феліциним Е.Д. Західно-кавказькі горці і ногайці в XVIII столітті по Пейсонель. Катеринодар, 1886; Малявкин Г. Караногайци. // Терський збірник. Владикавказ, Вип.3. Кн.2. 1893; Ананьєв Г. Караногайци їх побут і спосіб життя. Ставрополь, 1908 .. Великий внесок у вивчення кочових народів (ногайців і калмиків) Ставропольської губернії внесли І.В. Бентковський і Я.П. Дуброва Бентковський І.В. Історико-статистичний опис інородців-магометан, що кочують у Ставропольської губернії ч.I. Ногайці. Ставрополь, 1883; його ж Жінка килимчики Большедербетовского улусу в фізіологічному, релігійному і соціальному відношенні // Збірник статистичних відомостей Ставропольської губернії. Вип.2. Від. 1. Ставрополь, 1869. С.141-169; його ж Житло і їжа калмиків Большедербетовского улусу // ССССГ. Вип.1. Від. 1. Ставрополь, 1868. С. 82-104; його ж Одяг калмиків Большедербетовского улусу // ССССГ. Вип.2. Від. 2 Ставрополь, 1869. С.123-140; Дуброва Я.П. Побут калмиків Ставропольської губернії до видання закону 15 березня 1892 року. Казань, 1898 .. В їх працях міститися не тільки відомості про основні галузях господарства, про поселення, характер жител, одязі і побут степовиків, автори також зачіпають питання взаємовідношення кочівників з місцевою адміністрацією. Відомості про Большедербетовского калмиків містяться і в роботі І.А. Житецького Житецький І.А. Астраханські калмики. Астрахань, 1892 ..

Початок XX в. знаменується появою значного числа робіт про кочових народів які проживають на території степового Передкавказзя. Наукові та соціокультурні процеси впливали на зміну проблематики досліджень. Про це свідчать нариси, присвячені туркменам і ногайців написані А.А. Володіним і І.Л. Щегловим Володін А.А. Трухменская степ і трухмени // СМОМПК. Тифліс, 1908. Від. 1. С.1-98; Щеглов І.Л. Трухмени і ногайці Ставропольської губернії: У 4-х Т. Ставрополь,! 910-1911 .. Про табунном конярстві і тваринництві ставропольских кочівників писали Де Фриу і Л. Чермак Де - Фриу. До питання про табунном скотарстві в Ставропольської губернії // Південно-східний господар. Ростов н / Дону. 1909. № 9. С.14-22; Чермак Л. Про туркменів Ставропольської губернії // Сільське господарство і лісівництво. СПб., 1907. № 5. С.170-179 .. Загальний опис Ставропольської степу, зокрема, земель, що входили до складу Туркменського і Ачікулакского пріставства, склали К.А. Сатунін і Л. Прасолов Сатунін К.Л. Нариси природи Кавказу (Ачікулакская, Трухменская степ) // Природознавство і географія СПб., 1901. № 9. З 4-10; Прасолов Л. Трухменская степ Ставропольської губернії. Ставрополь, 1909 .. Кілька робіт присвятив кочовим народам степового Передкавказзя С.В. Фарфоровскій Фарфоровскій С.В. Ногайці Ставропольської губернії. Історико-етнографічний нарис. Тифліс, 1909; його ж трухмени Ставропольської губернії. Казань, 1911; його ж Напівкочові народи Північного Кавказу // Збірник матеріалів для опису місцевостей і племен Кавказу Вип.40. Отд.1. Тифліс, 1909. С.71-12; .

У XIX ст.місцеві дослідники приділяли увагу вивченню не тільки місцевих народів, а й слов'янського населення. Вони цікавилися історією виникнення сільських населених пунктів і селянського господарства. Такий дослідницький інтерес підкріплювався управлінськими потребами. Перший опис ставропольских сіл і міст було зроблено І.В. Ровинським Ровінський І.В. Господарське опис Астраханської і Кавказької губернії з цивільного та природному їх станом в ставленні до землеробства, промисловості і домоводства. СПб., 1809 .. Проблемам колонізації північнокавказького регіону присвячені праці І.В. Бентковський і Д.Л. Іванова Бентковський І.В. Рух громадянської колонізації на Північному Кавказі з часу відкриття Кавказької губернії до перекладу присутствених місць з Екатерінограда в Георгіївська в 1804 р // Ставропольські губернські відомості. 1876. № 35-38; Іванов Д.Л. Вплив російської колонізації на природу Ставропольського краю. // Известия імператорського географічного товариства. Т.XXII. Вип.III. СПб., 1866 .. Дослідники приділяли увагу і різним групам селянського населення. (М. Баркалов, А.І. Шершенко Баркалов М. Про значення реформи 19 лютого 1861 роки для Ставропольської губернії. Ставрополь, 1911; Шершенко А.І. Правове та економічне становище іногородніх на Північному Кавказі в зв'язку з господарським розвитком краю. Катеринодар, 1906.). Відомості про населені пункти, а також сімейному і громадському побуті східнослов'янського населення губернії містяться в роботах В. Білоградський, С. Бєльського, Г. Іллінського А. Бубнова, Д. гремяченского, К. Франгопуло, Д.І. Твалчрелідзе, Е. Яхонтова Г.Н. ПрозрітелеваБелоградскій В. Село Вдячні // ССССГ. Вип.1. Отд.1. Ставрополь, 1868. С.130-138; Бєльський С. Село Новопавлівське Ставропольської губернії // СМОМПК. Вип.23. Від. 2. Тифліс, 1897. С.73-87; Іллінський Г. Селище Безпечне: (Ставропольського повіту, 2-ї дільниці) // ССССГ. Вип.1. Отд.1.Ставрополь, 1868.С.155 -159; Бубнов А. Село Рагулі Ставропольської губернії Новогрігорьевского повіту // СМОМПК. Вип.16. Отд.1. Тифліс, 1898. С.251-266; Грямечевскій Д. Опис села Журавки // ССССГ. Вип.1. Отд.1. Ставрополь, 1868. С.123-129; Рябих Н. Село Новогеоргіївського (Тернівка) Ставропольської губернії і повіту // СМОМПК. Вип.23. Отд.2. Тифліс, 1897. С.1-55. Семілуцкій А. Село Покійне Ставропольської губернії Новогрігорьевского повіту // СМОМПК. Вип.23. Отд.2. Тифліс, 1897. С.253-356; Тернівський П. Село Чорноліський Олександрівського повіту Ставропольської губернії // СМОМПК. Вип.1. Тифліс, 1881. С.95-124; Франгопуло К. Село Прасковея Новогрігорьевского повіту Ставропольської губернії // СМОМПК. Вип.1. Тифліс, 1881. С.81-88; Твалчрелідзе А.І. Ставропольська губернія в статистичному, географічному, історичному та сільськогосподарському відносинах. Ставрополь, 1897; Яхонтов Е. Рідний край: Ставропольская губернія. Ставрополь, 1911; Прозрітелев Г.Н. Перші російські поселення на північному Кавказі і нинішньої Ставропольської губернії // Праці Ставропольської ученої архівної комісії. Вип.5. Ставрополь, 1912. С.1-18 .. Багатий матеріал про розвиток господарства Ставропілля в кінці XIX - початку XX ст. мається на роботах М. Смирнова і І.М. Кокшайск Смирнов М. Нарис господарської діяльності Ставропольської губернії до кінця XIX в. Ставрополь, 1913;


Кокшайский І.М. Еволюція господарського життя Ставропольської губернііза час 1880-1913 рр. Саратов, 1915 ..

Таким чином, в XIX - початку XX ст. були зібрані і опубліковані численні матеріали з історії та етнографії степових і слов'янських народів, які стали цінним джерелом для подальших досліджень. Поява в XIX початку - XX ст. праць, присвячених як місцевому населенню, так і слов'янським переселенцям, в рівній мірі було обумовлено колонізаторський, економічними, управлінськими потребами регіону та потреб часу.

Ця тема викликала жвавий інтерес і у радянських дослідників. Кардинальна зміна життєвих устоїв кочового населення, яке сталося після 1917 року, і «антішовіністіческая» спрямованість молодої радянської історичної думки, викликали новий сплеск досліджень історії степових народів. До спеціальних робіт по ставропольської групі туркменів, які вийшли в 20-ті - 30-ті рр., Відносяться праці М. Тумаілова і А.Н. Самойловича, А.І. Ярхо Тумаілов М. Туркмени Північно-Кавказького краю. Полторацький, 1925; Самойлович А.І. Одяг ставропольских туркменок. Пг., 1923; Ярхо А.І. До питання про вимирання малих народностей // Радянська Азія. Вип.1-2. М., 1931. С.245-265 .; його ж Туркмени Хорезма і Північного Кавказу // Русский антропологічний журнал М., 1933. № 1-2. С.70-120 .. Історії калмицького народу присвячені праці М.М. Пальмова Пальмов М.М. Етюди з історії приволзьких калмиків, Ч.1-5. Астрахань, 1926; його ж: Нариси історії калмицького народу за час його перебування в межах Росії. Астрахань, 1922 .. Особливу увагу дослідники стали приділяти вивченню героїчного епосу кочових народів (Б.Я. Владимирцев, С.А. Козин Владимирцов Б.Я. Монголо-ойратський героїчний епос. Пг., М., 1923; Козин С.А . Джангаріада. М., Л., 1940.).

У 50-70-і рр. XX ст. проблематика робіт стосувалася культури і побуту кочівників. Ногайців присвячені історико-етнографічні нариси Є.П. Алексєєвої і І.М. Аджиева, С.А. Токарєва і Л.Н. КужелевойАлексеева Е.П., Аджиєв І.М. Ногайці // Народи Карачаєво-Черкесії. Ставрополь, 1957; Токарев С.А. Етнографія народів СРСР. М., 1958; Кужелева Л.Н. Ногайці // Народи Кавказу. Т. I. М., 1960 .. Історії північнокавказьких туркменів присвячена робота І.П. Панькова Паньков І.П. З історії ставропольских туркмен і калмиків в XVII-XIII ст .: (Нові матеріали). Чарджоу, 1960 .. Проблеми історії та культури калмицького народу відображені в роботах У. Ердніева, д.ц. Номінханова, Д.В. Сичова, Н.Ш. ТашніноваЕрдніев У. калмики. Еліста. 1970; Номінханов Д.Ц.-Д. Нариси історії культури калмицького народу. Еліста. 1970; Сичов Д.В. Калмицьке народне мистецтво: Альбом. Еліста. 1970; його ж: З історії калмицького костюма. Еліста. 1973; Ташнінов Н.Ш. З історії народної освіти калмиків Большедербетовского улусу Ставропольської губернії // Записки Коломацький НДІ яз., Літ. і іст. Еліста, 1962. №2. С.245-256 .. У цей період великий інтерес викликали проблеми, що стосуються інституту шлюбу і сім'ї у кочівників. Це питання висвітлено в працях Д.Д. Шалхакова, Р.Х. Керейтова і С.Ш. ГаджіевойШалхаков Д.Д. Сім'я і шлюб у калмиків (XIX - початок XX ст.): Історико-етнографічні дослідження // калм. НДІ. іст., філ, і економіки. Еліста. 1982; Керейтов Р.Х. Деякі питання економічної основи сім'ї у ногайців в XIX - початку XX ст. // Проблеми археології та етнографії Карачаєво-Черкесії. Вип.2. Черкеськ, 1983. С.116-141; Гаджиєва С.Ш. Матеріальна культура ногайців в XIX - початку XX ст. М., 1976; її ж: Нариси історії сім'ї та шлюбу у ногайців (XIX - початок XX ст.). М., 1979.. Соціально-економічна проблематика розроблялася в дослідженнях Б. Кочекаева Кочекаев Б.Б. Класова структура ногайського суспільства в XIX - початку XX ст. Алма-Ата, 1969; його ж: Соціально-економічний і політичний розвиток ногайського суспільства. Черкеськ, 1973 ..

У роботах, опублікованих у 80-і рр. XX століття, автори зверталися до різних питань соціально-економічного розвитку, антропології, мови, історії та етнографії кочових народів. Так, проблеми історії та соціально-економічного розвитку туркмен Ставропілля розглядаються в працях В.І. Ратушняка, Н.А. Дубовий та С.М. Демидова Ратушняк В.Н. Соціально-економічний розвиток північнокавказьких туркменів в кінці XIX початку XX ст. // Історія гірських і кочових народів Північного Кавказу. Ставрополь, 1980. С.3-14; Дубова Н.А. Антропологічні особливості туркмен і стародавнє населення степів півночі Середньої Азії // Етнічна історія і традиційна культура народів Середньої Азії і Казахстану. Нукус, 1989. С.186-192; Демидов С.М. Етнографічна поїздка до астраханським і Ставропольським туркменам // Матеріали з історичної етнографії туркмен. Ашхабад, 1987. С.83-109 .. Культурі, традиціям і звичаям калмиків присвячені роботи Е.П. Бакаєвої, Е.-Б.М, Гучіновой, В А.С. Шовгурова

і В.А. Вяткін Бакаєва Е.П. Гучінова Е.-Б.М. Похоронний обряд у калмиків в XVII-XX ст. // Радянська етнографія.1988. №4. С.98-110; Шовгуров А.С., Вяткіна В.А. Калмицька кухня: традиційні і сучасні страви. Еліста.1982 .. Великий внесок у вивчення історії і культури ногайського народу внесли дослідники І.Х. Калмиков, Р.Х. Керейтов, А. І.-М. Сікалов Калмиков І.Х., Керейтов Р.Х., Сікалов А. І.-М. Ногайці: Історико-етнографічний нарис. Черкеськ, 1988 ..

У 80-х рр. дослідники починають звертатися і до проблем етнокультурного взаємодії, але число робіт, присвячених цій тематиці не значно. У Тюркологічнізбірник були опубліковані тези доповідей С.С. Харькової про калмицьких запозиченнях в мові ставропольских туркмен Харкова С.С. Туркмено-калмицькі мовні зв'язки // Питання радянської тюркології. Тези доповідей і повідомлень. Ашхабад, 1985. С.146-147 .. Кавказьким елементів у культурі калмиків присвячено дослідження В.А. Кореняко Кореняко В.А. Кавказькі елементи в культурі калмиків: пробл. археол.-етнограф. реконструкції // Известия Північно-Кавказького наукового центру вищої школи. Громадські науки. 1984. № 2. С.51-56 .. До проблеми взаємозв'язків кочових народів Північного Кавказу з російським населенням звертається Т.А. Невська Невська Т.А. Зв'язки російського населення Ставропілля з ногайцями і іншими кочовими народами в XIX в. // Історія міських і кочових народів Північного Кавказу в XIX - початку XX ст. (Проблеми соціально-економічного розвитку). Ставрополь, 1980. С.78-95 ..

Вивченню слов'янського населення Ставропілля в радянській історіографії також приділялася велика увага. Дослідники цікавилися земельними питаннями, проблемою соціальних відносин в селі (Л. Мордовин, С. Кузнецький, Г.Н. Прозрітелев Мордовин Л. Общинна землекористування і рільництво в Ставропольської губернії. Ставрополь, 1920; Кузнецький С. Аграрне питання в Ставропольської губернії, Ставрополь, 1920; Прозрітелев Г.Н. Ставропольская губернія в історичному, господарському і побутовому відношенні. Ставрополь-Кавказький, 1925.). Історичні передумови і проведення селянської реформи на території Ставропольської губернії досліджені В.П. Крикуновим Крикунов В.П. Селянська реформа 1861 року в Ставропольської губернії. Ставрополь, 1949 .. Освоєння Ставропілля слов'янським населенням в кінці XVIII - першій половині XIX ст., Присвячена робота Н.І. Стащук Стащук Н.І. Заселення Ставропілля в кінці XVIII - першій половині XIX ст. // Матеріали по вивченню Ставропольського краю. Вип.4. Ставрополь, 1952. С.137-173 .. Також в цей період виходять роботи В.С. Гальцева і А.П. Чевелева Гальцев В.С. Перебудова системи колоніального панування на Північному Кавказі в 1860-1870 рр .// Известия Північно-осетинського НДІ. Т.XVIII Орджонікідзе. тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-шість .; Чевель А.П. Селянський рух в Ставропольської губернії в 1905-1907 рр. Ставрополь, 1955..

У 60 - 80-ті рр. проблеми заселення степового Передкавказзя, освоєння сіл і хуторів, розвиток окремих галузей господарства розглядалися в роботах П.А. Шацького, В.П. Громова, В.М. Кабузана, С.А. Чекменьова, Н.А. Якименко Шацький П.А. Заселення Ставропілля після реформи 1861 р і становище селян переселенців // Матеріали по вивченню Ставропольського краю. Вип.11. Ставрополь, 1964. С.197-214; Громов В.П. Роль міграції і природного приросту населення в заселенні Передкавказзя в першій половині XIX ст. // Известия Північно-Кавказького наукового центру вищої школи. Громадські науки. 1985. № 2. С.76-80; Кабузан В.М. Заселення і освоєння Північного Кавказу (Ставропілля і Чорноморії) в першій половині XIX ст. // Історія географічних знань і історична географія, етнографія. Вип.4. М., 1970. С.14-16; Чекменьов С.А. Заселення Ставропілля в кінці XVIII і початку XIX ст. кріпаками і державними селянами // Сб.тр. / Карачаєво-Черкеськ. пед. ін-т. Вип.1. Нальчик, 1958. С.249-296; його ж Соціально-економічний розвиток Ставропілля і Кубані в кінці XVIII і першій половині XIX ст. Ставрополь, 1967 .; Якименко Н.А. Переселення селян України на Північний Кавказ в другій половині XIX ст. // Известия Північно-Кавказького наукового центру вищої школи. Громадські науки. 1989. № 1. С.92-97 .. Матеріальна культура і громадський побут російського та українського селянства Ставропольської губернії висвітлені в працях Т.А. Невської Невська Т.А. Громадський побут російського та українського селянства Ставропольської губернії в XIX - початку XX ст. // Проблеми суспільного життя і побуту народів Північного Кавказу в дореволюційний період. Ставрополь, 1985. С.3-22; її ж Поселення і житла сільського населення Ставропілля в XIX-XX ст. // Матеріали по вивченню Ставропольського краю. Вип.15-16. Ставрополь, 1988. С.45-76 ..

Багатофакторний процес виникнення і розвитку, ставропольских сіл, культура і побут східнослов'янського населення Ставропольської губернії знайшли відображення і в сучасній історіографії.Значний внесок у розробку даної проблематики внесли А.А. Анікєєв, А.Е. Богачкова, П.І. Воронін, В. Б. Гриценко, Н.В. Жерліцин, В.Р. Ясинов, Т.А. Невська і С.А. Чекменьов, А.М. Сальний Анікєєв А.А. Моя мала батьківщина. Історія села Тугулук. Ставрополь, 1994; Богачкова А.Є. Історія Ізобільненської району. Рясний, 1994; Воронін П.І. За кріпаком валом. Олександрівське, 1999; Гриценко В.Б. Історія землі Мінераловодський. Мінеральні води, 1998; Жерліцин Н.В. Вигини долі (з історії села Ніколо-Олександрівського). М., 2001; Ясинов В.Р. Повість про Левокумье. Ставрополь, 1997; Невська Т.А. Чекменьов С.А. Ставропольські селяни: Нариси господарства, культури і побуту. П'ятигорськ, 1994; Сальний А.М. Ставропольське село: досвід історико-аграрного дослідження (XIX-XX ст.): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук. Ставрополь, 2003; Чекменьов С.А. Переселенці (Нариси заселення і освоєння Передкавказзя російським і українським козацтвом і селянством в кінці XVIII першій половині XIX ст.) П'ятигорськ, 1994 .. Лабораторія з історії міст і сіл краю, створена на історичному факультеті Ставропольського державного університету, провела збір і обробку матеріалів, які дозволили видати колективну працю "Історія міст і сіл Ставропілля" Історія міст і сіл Ставропілля: короткі нариси. Ставрополь, 2003 ..

В останні десятиліття, у зв'язку зі складною обстановкою в регіоні і зміною наукових пріоритетів в гуманітаристиці, посилився інтерес дослідників і до історії місцевих народів. У 90-і рр. з'явився ряд цінних робіт, присвячених кочовим народам. Про ставропольских туркменів писали А.В. Курбанов і І.В. Корнієнко Курбанов А.В. Ставропольські туркмени. СПб., 1995; Корнієнко І.В. Значення російсько-туркменських зв'язків для розвитку кочівників Ставропілля XIX - початок XX ст .// З історії народів Північного Кавказу Вип.4. Ставрополь, 2001. .. Калмикії присвячений фундаментальну працю А.Г. Мітірова Мітіров А.Г. Ойрати - калмики: століття і покоління. Еліста. 1998 .. Історія ногайського народу відображена в роботах В.В. Трепавлова, І.В. Нахаева, А.А. Ярликапово, Г.Г. Ягудаева, А.В. Авксентьєва і А.З. АксліеваТрепавлов В.В. Історія ногайською орди. М., 2001; Нахаева І.В. Соціальна стратифікація у кочових народів степового Передкавказзя в XIX - початку XX ст. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук. Ставрополь, 2000; Ярликапов А.А. Традиційна господарська культура ногайців. Обряд викликання дощу // Наукова думка Кавказу. 1998. № 1. С.43-48; Ягудаев Г.Г. Степові повіти Ставропольської губернії в другій половині XIX - початку XX ст .: соціально-економічні та господарські аспекти розвитку: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук. П'ятигорськ, 2003; Авксентьєв А.В., Аксліева А.З. Ногайці Ставропілля. Ставрополь, 1998. .. Сьогодні дослідженням історії кочівників займаються і представники наукової школи академіка В.Б. Виноградова Виноградів В.Б., Велика М.М., Нарожний Є.І. На терських берегах // Практичні досліди сучасного регіонознавства. Вип.10. Армавір, 1997. .. Вони звертаються до проблем взаємодії народів Північного Кавказу в контексті «російськості». Зокрема робота М.М. Великої Велика М.М. До історії взаємин народів Східного Передкавказзя в XVIII - XIX ст. Армавір.2001., Присвячена процесам взаємодії народів Терського лівобережжя.

У зарубіжній історіографії практично не міститься досліджень з історії кочових народів Центрального Передкавказзя в XIX - початку XX ст. В основному вчені, вивчають історію та культурний розвиток кочівників тюркського походження См; наприклад: Humphrey, Caroline & Sneath, David. The End of Nomadism? Society, State and the Environment in Inner Asia // Central Eurasian Studies Review. 2005. Vol. 4. No. 1. Winter. P. 53-54; Хулткрантц А. Кочівники степів // Релігії світу. 1994; , А також процесу колонізації степових районів Поволжя, Центральної Азії та Північного Кавказу Sunderland Willard Taming the Wild Field: Colonization and Empire on the Russian Steppe. Ithaca: Cornell. University Press, 2004.

.

Таким чином, таке важливе питання, як історія культурної взаємодії і взаємовпливу кочівників і слов'янських народів Ставропілля, ще не знайшов широкого висвітлення в історіографії. Як правило, він розглядався в контексті етнографічних досліджень. Сьогодні дана проблематика починає вивчатися в рамках нового напряму в історіографії - історії прикордонних областей. З історіографічного стану проблеми випливає необхідність спеціального дослідження теоретико-історіографічних проблем появи та історії прикордонних областей Ставропілля.

Цілі і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є вивчення процесу формування та розвитку соціокультурного прикордоння слов'янських і степових народів на території Центрального Передкавказзя в кінці XVIII - початку XX століть, дослідження досвіду культурного взаємодії кочівників і селян в рамках історії прикордонних областей.

Згідно заявленої мети в дисертації ставляться такі завдання:

1) дослідити досвід вивчення історії прикордонних областей в зарубіжній і вітчизняній історіографії.

2) розглянути процес формування локальних спільнот слов'янського і кочового населення в Центральному Передкавказзя.

3) проаналізувати вплив політики держави щодо степових народів на процес взаємодії кочовий і землеробської культур.

4) дослідити зміст, особливості та результати господарської взаємодії селян та кочівників Ставропілля.

5) дослідити досвід і результати культурної взаємодії слов'янського і кочового населення Ставропольської губернії.

Джерельна база дисертації заснована на шести групах джерел: публічно - правові акти, діловодних матеріали, законодавчі акти і документи, періодична преса, статистичні матеріали.

Перша група джерел представлена публічно - правовими актами: скаржився і шертнимі грамотами. Ці матеріали були виявлені і введені в науковий обіг в ході роботи з фондами Російського державного архіву давніх актів (РГАДА). Дана група документів містить важливу інформацію про входження калмиків і ногайців до складу Російської держави. Шертние і скаржитися грамоти дають можливість простежити розвиток російсько-ойратскіх і російсько-ногайських зв'язків в XVI - XVIII ст., Вони також включають інформацію про торговельні та військових угодах з Російською державою.

Другу групу джерел склав масив діловодних матеріалів (рапорти, звіти, доповіді, листування установ), виявлених у фондах Державного архіву Ставропольського краю (ДАБК). Дана група документів відображає політику і організацію управління кочовими народами Ставропольської губернії, дозволяє розглянути зміна життєвих устоїв кочового населення, перехід степовиків до осілості, дає уявлення про організацію життя і господарстві, а також розселення кочових народів на території Ставропілля. У фондах міститься важливий фактичний матеріал про переселення російського і українського селянства на Північний Кавказ, формуванні перших поселень слов'янських переселенців в регіоні.

Законодавче регулювання життєдіяльності кочового населення знайшло відображення в опублікованих законодавчих актах і документах, що склали третю групу джерел. Важливий матеріал для розгляду політики з управління кочівниками міститься в "Повному зібранні законів Російської імперії". Необхідно відзначити, що російські закони чітко визначали організацію управління ногайцями, калмиками та туркменами. Важливі документи були виявлені в "Актах, зібраних Кавказької археографічної комісією" (Акакій). Це фундаментальне видання документів докладно висвітлює військову і політичну історію Кавказу.

Четверту групу джерел склали опубліковані статистичні матеріали. Вони представлені такими виданнями: "Огляд Ставропольської губернії", "Пам'ятними книжками Ставропольської губернії", "Збірниками статистичних відомостей про Ставропольської губернії". Дана група джерел містить унікальні статистичні та аналітичні матеріали про розвиток економіки, соціальної сфери і культури кочівників і селян Ставропольської губернії. Вони дають інформацію про адміністративний поділ регіону, про чисельність населення і його землекористуванні. Особливо варто відзначити "Першу Всеросійську перепис населення 1897 року", яка дозволяє простежити процес розселення та адаптації, а також ряд соціально-економічних характеристик російського і українського населення Ставропольської губернії.

П'яту групу джерел становить періодична преса: журнали ( "Журнал міністерства внутрішніх справ", "Журнал міністерства народної освіти", "Економічний часопис", "Известия імператорського географічного товариства") і газети ( "Північний Кавказ", "Північнокавказька газета", "Северокавказский край "," Ставропольські губернські відомості "). На сторінках періодичної преси ми знаходимо цінні відомості про кочівників і селян Центрального Передкавказзя. У Росії преса в XIX - початку XX ст., В умовах відсутності інших загальнодоступних засобів масової інформації, була з одного боку, найважливішим інструментом громадської думки, а з іншого боку, увібрала в себе ідеї і настрої, які домінували в колективній свідомості. Періодична преса відображає і уявлення інтелігенції XIX ст. про кочівників, яскраво демонструє сприйняття кочової культури, як "відсталою", що знаходиться на нижчій стадії розвитку, ніж європейські народи.

Шосту групу джерел склали праці ставропольских історіопісателя І.В. Бентковський, Я.П. Дуброва, І.Л. Щеглова, Г.Н. Прозрітелева, які безпосередньо мали можливість спостерігати побут кочових народів Ставропольської губернії. Дана група джерел містить не тільки цінні спостереження етнографічного характеру, але і відображає процеси взаємовідносин кочівників Ставропілля з місцевою адміністрацією та взаємодія зі слов'янським населенням. Також саме в даних роботах повною мірою відбилися суспільні уявлення, про кочовий культурі існували в дореволюційній Росії.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з кінця XVIII ст. до 1917 року. Нижня хронологічна межа пов'язана з процесом масового переселення в Центральне Передкавказзя слов'янського населення і формуванням на території Ставропілля етнокультурних прикордонних областей. Верхня межа пов'язана з подіями 1917 року, що поклали початок принципово іншу історичну епоху в розвитку Росії.

Територіальні рамки дослідження охоплюють територію Ставропольської губернії. Цей район є типовим прикладом "пограниччя", який передбачає сусідство різних народів і культур, зокрема, слов'янського населення і кочових народів, які сформували прикордонні області Ставропілля.

Методологічну основу дисертації склали як традиційні методи класичної історичної науки, так і інструментарій, застосовуваний сучасними істориками, які працюють в проблемних полях нової соціальної і культурної історій.

Принцип історизму дозволяє розглядати будь-яке історичне явище з точки зору виникнення, розвитку, співвідношення з іншими явищами. Принцип об'єктивності дозволяє наблизитися до реальності минулого. При написанні дисертації використовувався комплекс загальнонаукових (аналіз і синтез, індукція і дедукція) та спеціальних історичних методів дослідження, які дозволили більш глибоко вивчити процеси взаємодії і взаємовпливу кочівників і слов'янського населення Центрального Передкавказзя.

Історико-генетичний метод дозволив в динаміці розглянути зміни, що відбувалися в житті кочових і слов'янських народів Ставропольської губернії.

Історико-порівняльний мет о д використовувався при порівнянні особливостей господарства і побуту кочівників і слов'янського населення, характерних для різних географічних зон.

Особливістю даного дослідження є розгляд локальних спільнот кочових і слов'янських народів, в тому числі, на методологічних принципах нової локальної історії, в теоретичну основу якої закладено принцип широкого контекстуалізма. Історіографічна практика нової локальної історії спочиває на рефлексії про здатність бачити ціле раніше складових його локальних частин, сприймати і розуміти контекстность, глобальне і локальне, відносини історичних макро- і мікрорівнів. Нова локальна історія знаходиться в дослідницькій області нової соціально-культурної історії. Історико-культурний підхід допомагає переносити акцент з аналізу процесів на аналіз структур, з лінійного історичного метанарратіва на локальні соціокультурні простору та їх включеність в глобальний простір, в глокальна перспективу Див .: Маловичко С.І. Інтелектуальна історія та розробка теоретичної бази нової локальної історії в Росії // Політичні та інтелектуальні спільноти в порівняльній перспективі: Матеріали наукової конференції 20-22 вересня 2007 року - М: ИВИ РАН, 2007. - С. 132-133 ..

Специфічність і багатоаспектність об'єкта дослідження зумовили застосування міждисциплінарного підхід а, зокрема, прийомів соціальної історії, культурологи, етнології, історичної антропології. Однією з особливостей сучасної нової соціальної і культурної історії є практика мікроаналізу. Його специфіка полягає у вивченні окремих ситуацій, явищ, відмова від дослідження тривалих соціокультурних процесів і пошуку єдиних механізмів соціального прогресу, а також обережне ставлення до ідеї неминучого прогресу. Мікроаналіз дозволив розглянути утворення локальних спільнот слов'янських і кочових народів розташованих на перетині певних політичних і культурних просторів і проаналізувати взаємини між ними.

Наукова новизна дослідження полягає в наступному:

ѕ в постановці проблеми, яка передбачає дослідження соціокультурної взаємодії кочових і слов'янських народів Ставропілля.

ѕ робота написана в рамках нового напряму в історіографії "Історія прикордонних областей Північного Кавказу", дослідницькі принципи і методи якого дали можливість більш всебічно розглянути дану проблему.

ѕ проаналізовано історичний досвід вивчення контактних зон в європейській і американській історіографії і розвиток історії прикордонних областей Північного Кавказу.

ѕ проаналізовано процес формування локальних спільнот кочівників і селян на території Ставропілля.

ѕ проведено комплексне дослідження процесів взаємодії та взаємовпливу слов'янського і кочового населення степового Передкавказзя в господарській і культурній сферах.

Практичне значення одержаних результатів дослідження. Що міститься в дисертації фактологічний матеріал і наукові узагальнення можуть бути використані в навчальному процесі в курсах історії Ставропілля, спецкурсу з історії селянства і кочового населення XIX - початку XX століть. Матеріал дисертації може використовуватися при викладанні дисциплін в рамках національно - регіонального компонента в середній школі. Матеріали і положення даного дослідження, можливо, використовувати при подальшому вивченні історії Північного Кавказу, етнокультурних процесів в регіоні.

Апробація дослідження. Основні положення дисертації обговорювалися на регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, також викладені в наукових публікаціях та обговорені на засіданнях кафедри історії Російського державного аграрного університету Московської сільськогосподарської академії ім. К.А. Тімірязєва та кафедри історіографії і джерелознавства Ставропольського державного університету.

Структура дисертації. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури.

Основний зміст роботиУ вступі обґрунтовується актуальність теми, дається постановка проблеми, огляд літератури і джерел, ставляться цілі і завдання, обґрунтовуються хронологічні і територіальні рамки дослідження, аналізуються методи.

У першому розділі «Теоретико - методологічні основи історії прикордонних областей» розглядається досвід вивчення історії прикордонних областей в зарубіжній і вітчизняній історіографії.

У першому параграфі «Тенденції розвитку класичної європейської історіографії в XIX - першій половині XX ст.» Висвітлюються тенденції розвитку європейської і вітчизняної традиції історіописання. Відзначається, що в європейській науці в XIX і практично протягом усього XX ст. переважали євроцентриські установки. Історична думка сприйняла теорію стадіальності, схематизм, уніфікаторство і інші універсалії від проекту Просвітництва. Європейська історіографія розглядала європейську культуру як універсальну стадію в розвитку людства, а саме розвиток було представлено лінійної прогресією, що включала зміни, які розцінювалися, як прогрес, який став поясненням світової історії і зароджується уявлення про стадіальної розвитку. Вкорінюються уявлення про відсталість неєвропейських народів, які, як вважали сучасники, повинні пройти шлях більш розвинутих європейців. На думку європейських учених, все неєвропейські культури і їх історичні досліди були вторинні по відношенню до європейської моделі. Російська історіографія була сконструйована за принципами класичної європейської традиції. У ній міцно зміцнився євроцентристською підхід до вивчення неєвропейських народів. Це в повній мірі стосувалося і провінційної історіографії.

Друга половина XIX ст. стала цілою епохою в провінційному історіописання. Розглядаючи історію номадів, провінційні дослідники, вважали, що для кочівників незаперечним благом буде слідувати по шляху європейців. Історія степових народів Ставропольської губернії розглядалася з точки зору універсальної теорії розвитку (кочовий побут - напівкочовий побут - осілий побут).

До кінця XIX в. поряд з уявленнями про монолітність і однолинейности суспільного прогресу з'являються ідеї історичного співіснування безлічі різних культур і цивілізацій. Але теорії циклічності історичного прогресу так і не змогли витіснити євроцентристською установок. У радянській науці теорія прогресу і стадіального розвитку суспільства повною мірою втілилися в марксистській історіографічної моделі. У світовому ж науковому співтоваристві лише в останній третині XX ст., Відбувається поступова відмова від універсальних схем класичної європейської історіографії та пошук нових підходів.

У другому параграфі «Історичний досвід вивчення соціокультурних контактних зон» розглядається історіографічний досвід вивчення історії полікультурних регіонів. У 60-і рр. XX ст. багатьох істориків перестала задовольняти традиційна політична історія. Дослідження виникла тоді соціальної історії спочатку розумілися як опозиція політичної історії. Вироблений ними підхід, що отримав назву "історія знизу", дозволяв зосередитися на вивченні історії звичайних людей. Соціальні історики виступили не тільки проти традиційної "історії зверху", вони все більше розчаровувалися в макроісторії, в історичному метанарратіва, а, значить і глобальних теоріях, на які історичний метанарратів орієнтувався. На цій хвилі американські дослідники одні з перших сконцентрували увагу не просто на вивченні локальних об'єктів, а звернулися до проблеми міжкультурної взаємодії, дослідженню багатошарових контактних зон. Дослідники, які спеціалізуються у сфері культурної та нової культурної історії, нової соціальної та інтелектуальної історії, звернули свій погляд на нове дослідницьке поле - історію прикордонних областей, яке активно починає розроблятися з 70-х рр. XX століття.

Слід зауважити, що сучасні дослідження минулого локальних соціокультурних товариств в проблемному полі історії прикордонних областей зосереджені, в першу чергу, на іспано-мексикансько - північноамериканському прикордонному регіоні. Однак уже в 90-х рр. XX ст. операційні можливості цієї дисципліни почали застосовувати до вивчення североамерікано - канадського прикордоння. Працюючі в руслі мультидисциплінарного підходу, вчені вказують, що об'єктами вивчення можуть стати райони Південної Африки, Індії, Ірландії. Цей перелік можна продовжити, включивши туди Балкани, землі колишньої Австро-Угорщини, ряд інших регіонів, в тому числі, і Північний Кавказ.

Таким чином, з останньої третини XX ст. історики все більше уваги приділяють вивченню окремих специфічних регіонів в рамках національних історій. Одними з таких проблемних полів стали дослідження історії прикордонних областей. Унікальні досліди, одержувані в цих дослідженнях, були результатом різноманіття підходів, до яких вдаються історики різних країн. Сучасна соціокультурна ситуація підштовхує дослідників до пошуку нових об'єктів дослідження в раніше "вивчених" регіонах світу. Направляючі увагу на нові полідисциплінарного пізнавальні можливості пост - сучасної історіографічної практики, вчені намагаються відходити від емпіризму, властивого традиційного історичного побудови і вибирають теми міжкультурної взаємодії. У цьому плані, в першу чергу, американські дослідники накопичили достатній досвід, який став відповіддю на потреби актуальною соціокультурної ситуації в США. Однак в останнє десятиліття дана проблематика активно почала розроблятися і російськими вченими. Першим регіоном в Росії, який почали вивчати в руслі історії прикордонних областей став Північний Кавказ.

У третьому параграфі «Історія прикордонних областей Північного Кавказу» розглядається можливість вивчення історії цього регіону в проблемній галузі історії прикордонних областей. Дисциплінарна історіографія все більше зосереджує увагу на регіональних / локальних / місцевих об'єктах і їх особливості. Нова історіографічна парадигма (історична реальність представлена ​​і соціально і культурно), що закладається як мікроісторікамі, так і представниками нової історичної науки, підриває традиційне відмінність між тим, що уявлялося "головним" (національна історія) в історичних дослідженнях і тим, що вважалося "периферійних" (локальна історія). Одним із шляхів, який дозволяє піти від метанарратіва, є шлях вивчення культурного розмаїття і відмова від євроцентризму (до сих пір вкоріненого в російській історіографії), це дозволяє почати вивчення товариств за єдиної моделі, а в рамках локальної історії.

Дослідницька практика нової локальної історії будується на досягненнях сучасної світової історіографії, передбачає чітке визначення об'єкта дослідження та шляхи його аналізу. Об'єктом в даному випадку є соціокультурні аспекти різних проявів буття людини в його коекзістенціональной цілісності. Ставропольські і московські історики, що працюють в дослідницьких полях нової локальної історії, звернули увагу на північноамериканську історіографічну практику в області історії прикордонних областей. Північнокавказький регіон традиційно в науковому дискурсі розуміється як регіон прикордонний, де, незважаючи на тривалі колонізаційні процеси, сталося не змішання корінних і прийшлих народів, а навпаки, локалізація їх в етнічні та соціокультурні світи, в зону північнокавказьких прикордонних областей. Зокрема, процес взаємодії і взаємовпливу слов'янського (росіяни і українці) і кочового населення Північного Кавказу, який походив протягом усього XIX ст., Є яскравим тому підтвердженням, він не привів до асиміляції будь-якого народу іншим, а сприяв взаємозбагаченню культур, запозичення навичок ведення господарства та особливостей побуту.

Дослідження прикордонних областей Північного Кавказу припускають в якості об'єкта вивчення історію зон культурного обміну між корінними жителями і мігрували представниками слов'янських та інших народів.Таким чином, вивчаються соціокультурні області, і звертається особлива увага на "шви" національних областей, на багатошарові зони контактів, на відмінності і континуитет в зовнішності і звичках людей, у їхніх поглядах і ставленні до історії формування прикордонних областей.

У другому розділі «Формування прикордонних областей на території Центрального Передкавказзя» розглядається складання локальних спільнот слов'янських і кочових народів на території степового Передкавказзя і прикордонні області, що сформувалися в процесі взаємодії кочовий і землеробської культур.

У першому параграфі «Формування локального співтовариства кочових народів на території Ставропілля» висвітлюється проблема просування на територію степового Передкавказзя ногайців, калмиків, туркменів і їх локалізація в межах Ставропілля. Розглядається процес формування Російською імперією інститутів управління кочівниками Центрального Передкавказзя.

Стійкий масив кочового населення на території майбутньої Ставропольської губернії (обр. 1847 р) влаштувався тут набагато раніше, ніж представники слов'янських народів. Саме степовики є старожільческім населенням цього регіону. Дане локальне співтовариство номадів склали представники трьох етносів (ногайці, туркмени, калмики), які, покинувши основні місця свого кочування, пройшли великий історичний шлях розвитку, підсумком якого була поява в Ставропольської губернії локального співтовариства кочових народів. Розглядаючи, процес формування даного локального співтовариства, ми мали можливість переконатися в тому, що його межі є досить пластичними і не вкладаються в строгі рамки будь - якої територіально - адміністративної одиниці.

У другому параграфі «Складання локального співтовариства слов'янських народів на території Ставропілля» розглядається процес переселення в переділи Центрального Передкавказзя російського і українського селянства з центральних губерній Російської імперії та формування локального співтовариства слов'янських народів на території Ставропілля.

Колонізація земель Північного Кавказу, інтенсивно відбувалася в XVIII столітті, відкрила можливість переміщення в межі степового Передкавказзя і слов'янських переселенців. Саме в цей період і відбувається процес формування прикордонних областей на території Ставропілля. Заселення Центрального Передкавказзя йшло декількома потоками. Один з них складався з козаків, полки яких переводило на Кавказькі лінії уряд. Інший представлений селянами. В кінці XVIII ст. на території Центрального Передкавказзя сформувався стійкий масив землеробського населення. Переселення слов'янських народів в межі цього регіону тривало і протягом всього XIX ст. На час масового переселення слов'янського населення в ставропольські степу в XVIII в. тут вже жили, головним чином, ногайці, туркмени і калмики. Російські та українські селяни, поселяясь на нових землях, вступали в тісні економічні, торговельні та культурні зв'язки з місцевими кочовими народами, що сприяло утворенню контактних зон. Відзначається і той факт, що між слов'янськими народами (росіянами і українцями), спостерігалися інтенсивні соціальні, економічні та культурні зв'язки. Сільські етнокультурні контактні зони Ставропілля стали Соціоекологічний ландшафтом, на якому виник особливий землеробський тип - Ставропольський селянин. Цей тип поєднав в собі елементи родинних, але відмінних груп російських і українських хліборобів (чимало запозичуючи і від місцевих народів), але його не існувало ні в Росії, ні в Україні. Військово-адміністративна політика закладу землеробських поселень і «облаштування» території степових народів на території степового Передкавказзя з кінця XVIII ст. привели до формування прикордонних (етнічних) областей.

У третьому розділі «Соціокультурні контактні зони землеробської і кочової культур Центрального Передкавказзя» розглядається процес культурного і господарського взаємодії і взаємовпливу кочівників і слов'янського населення.

У першому параграфі «Політика держави щодо кочовий культури Центрального Передкавказзя» розглядається політика Російської імперії щодо кочівників і заходи, спрямовані на асиміляцію кочового населення слов'янськими народами.

В кінці XVIII ст. Російською імперією активно здійснювалася колонізація Північного Кавказу. У строкатій етнічній структурі північнокавказького регіону особливе місце займали кочові народи, які в уявленні російського суспільства перебували на «низькою» стадії розвитку. Тому необхідним і бачилося прилучення степовиків до початків "кращої цивілізації". Цей процес, на думку влади, необхідно було здійснювати планомірно, мирними заходами. По-перше, після включення території степового Передкавказзя до складу Російської імперії, степовики були підпорядковані новому військово-адміністративного управління. Реформи, наскільки це було можливо, намагалися враховувати звичаї і традиції кочових народів.

По - друге, у другій половині XIX ст. російська влада стали переводити кочівників до осілого способу життя. По-третє, однією з найважливіших задач в справі залучення кочівників до початків "європейської цивілізації" російський уряд вважав поширення християнства серед інородців. Однак, християнізація кочівників носила поверхневий характер.

Таким чином, при збереженні допустимих правових норм, місцевих традицій і звичаїв, на наш погляд, головною метою державної влади по відношенню до приєднаним народам було прагнення зробити їх частиною своїх підданих. Однак, комплекс заходів, що проводяться урядом щодо кочового населення степового Передкавказзя, не досяг своєї основної мети, асиміляції степовиків не відбулося. Але, всі заходи, що здійснювалися владою, безумовно, сприяли більш тісному господарському і культурному взаємодії слов'янських і кочових народів.

У другому параграфі «Формування практики господарської взаємодії кочових і слов'янських народів Ставропольської губернії» зазначається, що локальне співтовариство невіддільно пов'язане з утворюючим його ландшафтом місцевістю, воно робить свій вплив на природу в процесі господарської та культурної діяльності. У свою чергу, природне середовище являє обмеження і задає специфіку господарювання. Природно-кліматичні особливості та соціально-економічні умови, що існували в Ставропольської губернії сформували особливості господарської діяльності локальних спільнот степових і слов'янських народів. Основними галузями господарства були землеробство і скотарство, побічні промисли не знайшли широкого поширення ні в селянства, ні у кочівників Ставропольської губернії на відміну від населення Кубанської і Астраханської областей. Активна колонізація російськими та українськими селянами степового Передкавказзя була однією з головних причин осідання кочівників на землю. Зміна способу життя і перехід до осілості сприяли придбанню степовиками (під впливом слов'янського населення) навичок ведення землеробського господарства, а також освоєння ними нових прийомів і методів ведення скотарства. Безумовно, цей процес не був одностороннім, російські та українські селяни, які переселилися в степове Передкавказзя і спочатку займалися в великих масштабах скотарством, ніж землеробством, використовували багатий досвід і прийоми ведення скотарського господарства кочівників. В результаті збагачувалася господарське життя степових і слов'янських народів. Бурхливий розвиток господарських зв'язків сприяло і активним запозиченням в сфері побуту, а також розвитку більш тісних культурних зв'язків степовиків зі слов'янським населенням.

У третьому параграфі «Формування практики культурного взаємодії кочових народів і слов'янського населення Ставропольської губернії» підкреслюється, що перехід степовиків до осілості сприяв посиленню процесу культурного взаємовпливу. Кочівники переймали навички домобудівництва. Новими елементами збагатився комплекс одягу слов'янського і степового населення, також значно поповнився і харчовий раціон кочівників і селянства. Відбувався процес, перш за все взаємозбагачення культур. Зміна способу життя степових народів, їх перехід до осілості, не привели до асиміляції степовиків слов'янським населенням, їх культура зберегла самототожність. Кочовим народам, з одного боку, було властиве збереження основних базових форм культури, які в чималому ступені зміцнювалися соціокультурної обстановкою, яка характеризується дедалі сильнішим, нерідко агресивним впливом інокультурного християнського оточення. З іншого боку, остання обставина сприяла появі великого спектру запозичень, які, як правило, займали культурні ніші, що виникають при зміні традиційних форм життєдіяльності степового суспільства, або нашаровувалися на традиційну культуру, частково витісняючи її форми, замінюючи їх елементами слов'янської культури. Долучалися до духовної культури, знайомилися зі звичаями і традиціями один одного кочівники і слов'янські переселенці і через школу. Досвід відкриття перших світських шкіл для кочового населення був невдалим. Недостатня увага влади до цього питання і небажання самих кочівників навчатися російської грамоті, внаслідок відсутності такої необхідності, безумовно, не сприяло на початковому етапі розвитку світської освіти. На початку XX ст. ситуація кардинально змінилася. Так як, велика частина степовиків до цього часу вже вела осілий спосіб життя, і більш активним стало взаємодія з слов'янським населенням, яке стало джерелом вестернізації кочівників, у них виникає потреба у вивченні російської грамоти і мови. Адміністрація також стала приділяти більше уваги, цієї проблеми. Все це докорінно змінило ситуацію в даній сфері. На початку XX ст. було відкрито значну кількість шкіл для кочівників, змінилися умови і методи навчання. Школа активно сприяла більш інтенсивному взаємодії і взаємовпливу двох таких різних культур.

У висновку підведені підсумки і зроблені висновки. У європейській, в тому числі, в російській історіографії XIX - XX ст. переважали євроцентриські установки. Лише в останній третині XX ст. в світовій історіографії відбувається поступова відмова від універсальних схем європейської історичної науки і пошук інших підходів.

Під впливом актуальною соціокультурної ситуації американські дослідники звернулися до проблеми міжкультурної взаємодії, дослідженню багатошарових контактних зон і звернули свій погляд на нове дослідницьке поле - історії прикордонних областей. В останнє десятиліття, дана проблематика активно розробляється і російськими вченими. Першим регіоном Росії, який, почали вивчати в проблемному полі історії прикордонних областей, став Північний Кавказ, на території якого існує унікальне мультикультурне і мультісоціальное, політичне, економічне розмаїття. Центральне Передкавказзя - це поліетнічний регіон, який є типовим прикладом "пограниччя". З кінця XVIII в. на його території відбувається формування прикордонних областей, пов'язане з процесом масового переселення російських і українських селян на територію степового Передкавказзя, сформували локальна спільнота слов'янських народів. На час переселення селян в ставропольські степи тут вже жили, головним чином, ногайці, калмики і туркмени, які є старожільческім населенням степового Передкавказзя. Це призвело до створення соціокультурних контактних зон, які сформували сприятливі умови для культурного і господарського взаємодії. Не останню роль в цьому процесі зіграла політика уряду, спрямована на асиміляцію кочового населення. Комплекс заходів, проведений в цьому напрямку (спроби християнізації, розвиток світської освіти у кочових народів, перехід степовиків до осілості), не досяг своєї основної мети, асиміляції степовиків не відбулося, вони змогли зберегти свою ідентичність. Але всі ці заходи сприяли більш тісному господарському і культурному взаємодії кочівників і селян. Перший досвід спільного проживання кочового і слов'янського населення Ставропілля в більшій мірі сприяв розвитку господарських зв'язків. Переходячи до осілості, степовики переймали у селян навички ведення землеробського господарства, а останні використовували їх багатий досвід скотарства. Бурхливий розвиток господарських зв'язків сприяло активним запозиченням в сфері побуту. Степовики переймали навички домобудівництва, збагатився комплекс одягу і харчовий раціон слов'янського і кочового населення. Проведене дослідження показує, що прилучення до духовної культури, знайомство зі звичаями і традиціями кочових народів і слов'янських переселенців відбувалося і через школу. Вона активно сприяла більш інтенсивному взаємодії двох відмінних моделей культурного і господарського побуту. Зміна господарських і культурних форм побуту степових народів, трансформація просторових образів в культурі східноєвропейських переселенців, не привели до уніфікації культур, вони зберегли самототожність, стали базисами, на основі яких продовжують співіснувати взаємодіючі, нерідко викликають культурні тертя прикордонні соціокультурні області Центрального Передкавказзя.

Список публікацій автора за темою дисертації:

1.Шумакова О.В. Культурна взаємодія кочових і землеробських етносів степового Передкавказзя в XIX - початку XX ст. // Вісник Ставропольського державного університету. Ставрополь, 2007. № 50. С. 5-11.

2. Маловичко С.І. Шумакова О.В. Євроцентристською історичний час для «Іншого»: психологічний дефіцит вітчизняної універсальної і провінційної історіографії // Простір і час в сприйнятті людини: історико-психологічний аспект. Ч.2. СПб., 2003. С.24-28.

3. Шумакова О.В. Прикордонні області степового Передкавказзя XIX - початку XX ст. як зони російського культурного впливу // Нова локальна історія. Вип.2. Ставрополь, 2004. С.342-348.

4. Шумакова О.В. Селяни і кочівники Передкавказзя в соціокультурних зонах степового Ставропілля: досвід взаємодії // Народ і влада: Історичні джерела та методи дослідження. М., 2004. С.378-381.

5. Шумакова О.В. Ідея культурного розмаїття в дослідницькій практики нової локальної історії // Ставропольський альманах Російського товариства інтелектуальної історії. Вип. 7. Ставрополь, 2005. С.60-63.

6. Шумакова О.В. Кочівники Північного Кавказу в працях ставропольских дослідників (кінець XIX - початок XX ст.) // Прозрітелевскіе читання. вип.1. Ставрополь, 2005. С. 142-144.

7. Шумакова О.В. Формування контактних зон землеробських і кочових етносів степового Передкавказзя: досвід культурної взаємодії // Нова локальна історія. Вип.3. Ставрополь, М., 2006. С.352-362.

8. Шумакова О.В. Образ «Іншого» в дослідницькій практиці ставропольских історіопісателя (кінець XIX - початок XX ст.) // Історичне знання: теоретичне знання: теоретичні основи і комунікативні практики. М., 2006. С.210-212.

...........


  • Cтаврополь - 2008