Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історико-теоретичні аспекти економічного аналізу

Дата конвертації01.09.2019
Розмір7.19 Kb.
Типреферат

Тема 1 Історико-теоретичні аспекти

економічного аналізу

1. Зростання виробництва і розширення обміну сприяли виділенню економічного аналізу як науки. Перші найпростіші способи аналітичного дослідження (що не втратили свого значення до сих пір) з'явилися в бухгалтерському обліку, фінансах, статистиці. З ускладненням економічного і соціального розвитку виникла необхідність виділення економічного аналізу в самостійну галузь знань. Таким чином, економічний аналіз сформувався в результаті ускладнення економічної діяльності суспільства і диференціації суспільних наук. Керувати складними економічними процесами, приймати оптимальні рішення неможливо без аналітичного обґрунтування таких явищ. Сучасний стан економічного аналізу можна охарактеризувати як досить грунтовно розроблену в теоретичному плані науку. У прикладному плані економічний аналіз поступово виходить на провідні позиції в системі менеджменту.

Економічний аналіз досліджує як господарські процеси і явища в цілому, так і господарську діяльність організацій. Тому прийнято відрізняти загальнотеоретичний економічний аналіз, який вивчає економічні явища і процеси на рівні суспільно-економічної формації, на державному рівні національної економіки та її окремих галузей (макроанализ) і конкретно-економічний аналіз економіки окремих організацій (мікроаналіз).

Мікроаналіз дуже часто позначається терміном «аналіз господарської діяльності», який вважається злегка застарілим і поступається місцем терміну «економічний аналіз діяльності організації».

В системі менеджменту економічний аналіз відіграє одну з найважливіших функцій поряд з урахуванням, плануванням і прийняттям рішень

Економічний аналіз як функція управління:

· Забезпечує осмислення і розуміння інформації, що поставляється урахуванням;

· Обумовлює науковість прийнятих рішень;

· Є основою розробки планів;

· Служить засобом виявлення і використання внутрішньогосподарських резервів;

· Контролює виконання всіх інших управлінських функцій і результатів діяльності підприємства.

За допомогою економічного аналізу постійно вирішуються типові завдання, обов'язкові для всіх етапів життєвого циклу підприємства (або іншого об'єкта аналізу) і на всіх фазах його контуру цілей:

· Вивчається характер дії економічних законів, встановлюються закономірності і тенденції економічних явищ і процесів в умовах підприємства;

· Вивчаються основні характеристики та об'єкти зовнішнього середовища підприємства;

· Виявляється і оцінюється сучасний стан керованого об'єкта (зокрема, його конкурентних переваг);

· Забезпечуються постійної і своєчасною інформацією керівники та учасники всіх напрямків господарської діяльності про її ході;

· Виявляється ступінь ефективності використання наявних ресурсів;

· Виявляються потенційні можливості вдосконалення господарської діяльності за всіма її напрямками (сильних і слабких сторін підприємства);

· Обгрунтовуються будь-які господарські рішення (від загальної стратегії до дрібних тактичних рішень).

2. Сучасна концепція економічного аналізу включає в себе: маркетинговий аналіз, інвестиційний аналіз, фінансовий аналіз, управлінський (виробничий) аналіз.

При цьому будь-якому напрямку економічного аналізу притаманний системний підхід, при якому об'єкт аналізу розглядається як частина системи (виробничої або іншої), що складається з єдності взаємопов'язаних елементів або підсистем. У свою чергу, аналізована система сама є елементом більш високоорганізованої системи. Системний підхід включає в себе також відкритість або закритість по відношенню до зовнішнього середовища. Системний підхід в економічному аналізі дозволяє розробити варіанти вирішення господарських завдань, визначити ефективність цих варіантів, що дає підставу для вибору найбільш доцільних управлінських рішень.

Економічний аналіз тісно пов'язаний з рядом економічних і неекономічних досліджень. У їх числі - економічна теорія, галузеві економіки, економічна експертиза, маркетинг, планування і управління, бухгалтерський облік, зовнішній і внутрішній аудит, контролінг, фінансування і кредитування, статистика, математика, технологія. До тісно взаємопов'язаним областям економічного регулювання діяльності підприємства відносяться аналіз, внутрішній аудит та контролінг.

Таким чином, економічний аналіз - це галузь знання, сформувалася шляхом інтеграції ряду наукових напрямків в економіці. У свою чергу, результати аналізу використовуються іншими науками при вивченні тих чи інших сторін господарської діяльності. Загальне визначення економічного аналізу можна сформулювати таким чином: це сума спеціальних знань, пов'язаних з дослідженням тенденцій господарського розвитку, обґрунтуванням планів і господарських рішень, контролем за їх виконанням, оцінкою досягнутих результатів, пошуком, вимірюванням і обгрунтуванням величини господарських резервів підвищення ефективності діяльності і розробкою заходів по їх використанню.

Економічний аналіз як зразкові розрахунки, прикидки і інтуїтивне передбачення застосовувався з самого початку розвитку виробництва. Однак як наука він сформувався завдяки працям економістів XIX ст. в основному - на рівні макроаналізу. Мікроаналіз отримав своє теоретичне розвиток дещо пізніше, на початку минулого століття, перш за все як аналіз бухгалтерського балансу і фінансової звітності. Перший етап розквіту економічного аналізу в нашій країні - це 30-е рр. ХХ ст. Але особливого поширення він отримав в повоєнний час, коли посилилася увага до аналізу техніко-технологічної складової об'єкта аналізу і були розроблені поняття техніко-економічного, порівняльного, оперативного, економіко-математичного аналізу.

Сучасний етап характеризується посиленою увагою до аналізу зовнішнього середовища і освоєння зарубіжного досвіду. Розвиток економічного аналізу за кордоном відбувалося стадіально ідентично, але з наданням більшої уваги зовнішнім сторонам діяльності об'єктів аналізу.

Основними школами вітчизняного економічного аналізу вважаються московська, ленінградська, Новосибірська, а також київська, одеська, львівська школи. Серед зарубіжних перш за все слід зазначити німецьку (як західну, так і східну), французьку, голландську, британську та американську школи аналізу.

Стан економічного аналізу в нашій країні і за кордоном в даний час можна охарактеризувати як приблизно рівноважний: недоробки одних напрямків (аналіз збутової і фінансово-інвестиційної складових в нашій країні) врівноважуються перевагами в інших (аналіз виробничої та техніко-технологічної складових). Головне ж завдання завжди була спільною: аналіз робить прозорими результати господарської діяльності для суспільства. Над розширенням і вдосконаленням цієї транспарентності зараз і ведеться робота, що включає як можна більше застосування економіко-математичних методів, комп'ютеризацію та нові підходи до аналізу, такі, як контролінг, дослідження операцій, удосконалення матричних і експертних методів.

Тема 2 Потоки ділової інформації і політика повідомлення фактів у виробничому і фінансовому менеджменті


  • Тема 2 Потоки ділової інформації і політика повідомлення фактів у виробничому і фінансовому менеджменті