Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія розвитку прокуратури України

Скачати 60.09 Kb.
Дата конвертації04.03.2019
Розмір60.09 Kb.
Типреферат

Історія розвитку прокуратури України

Донецький Національний Університет

Економіко-правовий факультет
на тему: «Історія розвитку прокуратури в Україні»

Студентки 1 курсу групи 0601 «Е»

Зеленської Карини.

м.Донецьк-2004р.Прокуратура в світі Конституції - Основного Закону України .......................................... ............................. 3

Від античності до Київської Русі .................................. 4

За часів середньовіччя .......................................... 5

Прокуратура російської імперії ............................. 5

Прокуратура України в 1917-1919 роках .................. 7

Прокуратура УРСР ................................................ ...... 9

Прокуратура УРСР післявоєнного часу ............ 12

Прокуратура незалежної України ......................... 14

ЛІТЕРАТУРА ................................................. .......... 20
Прокуратура в світі Конституції - Основного Закону України.


Конституція України визначила прокуратуру України як єдину систему. Викладу основних положень про прокуратуру в окремому розділі (VІІ) Основного Закону України зумовлено тим, що виконання покладених на органи прокуратури функцій і повноважень є самостійним видом державної діяльності. Такий висновок підтверджують також як специфічні функції та характер діяльності прокуратури, так і принципи їх організації, єдність завдань цього незалежного централізованого державного органу.

Відповідно до положень ст. 121 Конституції на прокуратуру України покладено:

• підтримання державного обвинувачення в суді;

• представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

• нагляд за дотриманням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

• нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

У п. 9 розділу XV Перехідних положень Конституції вказується, що прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства - до введення в дію законів, які регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до формування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.

Ці ж самі функції прокуратури визначаються Законом України "Про прокуратуру" в редакції від 12 липня 2001 г. На прокуратуру не може покладатися виконання функцій, не передбачених Конституцією України і цим Законом. Це свідчить про зміщення пріоритетів діяльності прокуратури на користь захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Статтею 122 Конституції встановлено, що прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України. Він призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокурору України, що має наслідком його відставку з посади. Визначено термін повноважень Генерального прокурора України - п'ять років.

З наведеного випливає, що Генеральний прокурор є найвищою посадовою особою в єдиній системі органів прокуратури, очолює її роботу. Це передбачає насамперед організацію і контроль за діяльністю підпорядкованих прокуратур, а також відповідальність перед державою за діяльність органів прокуратури як єдиної централізованої системи.

Певні ст. 121 Конституції України та Законом України "Про прокуратуру" функції прокуратури України мають особливі призначення і завдання, оскільки їх виконання сприяє утвердженню законності в державі, забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також державних інтересів.Від античності до Київської Русі

Зародження первинних функцій прокуратури відноситься до часів Стародавнього Риму. За правління імператора Августа важливого значення набула діяльність прокураторів (від лат. Procurator - керуючий, представник), яким доручалося збір податків, управління невеликими провінціями; вони виконували різноманітні господарські функції. Прокуратори призначалися із вершників, а також Вільновідпущені. З імператорських Вільновідпущені і рабів комплектувалися нижчі чини імператорської бюрократії, яка набула згодом виняткового значення в державі. Імператор Клавдій розширив права прокураторів, вони отримали право виносити судове рішення.

У давні часи почалося формування правової системи, а з нею і певних функцій прокуратури, і на території сучасної України.

На етапі розвитку звичаєвого права також на рівних звичаї формувалася наглядова функція деспотичних володарів скіфської держави. Норми права у скіфів захищали життя, майно, привілеї царської сім'ї та родоплемінної знаті. Цар встановлював чіткий порядок використання пасовищ, адже йому належала верховна власність на землю. А коли існувала наглядова функція, то звичайно, існували і наглядачі.

У VІІ-V століттях до н.е. скіфи зустрілися з грецькими поселенцями. У Північному Причорномор'ї елліни заснували свої міста-держави: Ольвію, Пантікапей, Феодосію, Херсонес та ін. Основними джерелами права в них були закони і рішення народних зборів і рад міст, постанови колегій, а також місцеві звичаї. Законодавча ініціатива належала народним зборам, радам міст, їх головам, колегіям, а також своєрідним представникам сучасних прокурорів - номофілакам (стражам законів), які повинні були стежити за оформленням законів, поведінкою людей та посадових осіб і вимагали від них виконання законів. Крім номофілаков, існувала колегія юридичних радників, які також виконували наглядові функції.

У Х ст. почало формуватися князівське законодавство давньоруської держави - Київське Рух. Ще княгиня Ольга, встановивши норми і пункти збору данини, посилила функції нагляду. Вона також прийняла закон, який оберігав життя княжих дружинників. Статути князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого внесли важливі нововведення у фінансове, сімейне і кримінальне право. Боротьба з прихильниками старих традицій, які не бажали підкорятися новим звичаям, суворе покарання їх стали суттю наглядових повноважень великого князя. Велике значення у формуванні правової системи мало прийняття зводу великокнязівських законів, який отримав назву "Руська правда". Істотна роль в "Руській правді" відводилася нормам кримінального процесу і права, хоча такого поділу ще не існувало. А оскільки цей процес належало контролювати то, ймовірно, це було черговою кроком в розвитку наглядової функції. У судовій практиці Київського Руху панував змагальний процес за активного участь сторін, які називалися позивачами. Суд виконував функцію посередника, хоча іноді застосовувалися форми розшукового процесу. Головну роль при цьому відігравав позивач, з ініціативи якого розпочиналося судочинство. Формально саме він був обвинувачем. Доказове значення мали зовнішні ознаки злочину, речові докази, власне зізнання, показання "Відок" і "послухів". Рішення суду оголошувалося усно, а вирок виконувався негайно.


За часів середньовіччя

Королівський прокурор (франц. Procureur від лат. Procuro - піклуюся, керую) як державний чиновник з'являється в середньовічній Франції. За часів правління короля Філіпа ІV Красивого в 1302 р вперше визначається законом положення королівських прокурорів в судах. Як повноважне державна установа прокуратура складається в кінці XVІІ ст. Прокурори були посередниками між судами і королівською владою і перш за все захищали інтереси корони.

З Франції інститут прокуратури був запозичений Англією, Німеччиною та іншими європейськими державами, звідки посаду прокурора перекочовує і східніше - до Польщі і Росії.

За свідченням, наведеним у виданій 1999 року в Варшаві книзі Володимира Свербигуза "Старосвітське панство" 1578 року на сеймі Речі Посполитої було утворено особливий для України трибунал - Луцький. Це був Верховний суд для України, його дія поширювалася на Київське, Волинське та Брацлавське воєводства, офіційною мовою зізнавався український. Наступного року в Батурині був утворений Український трибунал, який складався з семи департаментів. На початку діяльності трибуналу його депутати щорічно обирали прокурора (інстигатора). Наглядачі приватних маєтків передавали прокурору детальні відомості про позови і характер правопорушень, прокурор наглядав за дією уявлення позовів до суду трибуналу.

Посада прокурора збереглася в Україні і в XVІІ ст. У вищезгаданій книзі знаходимо, що в Українському трибуналі з гетьманом, генеральним писарем, генеральним суддею та іншими вищими чинами засідав і прокурор. До речі, прокурор названий відразу ж після гетьмана.

Діяльність Українського трибуналу і, зокрема, прокурорів була тісно пов'язана з іменами кошових отаманів, гетьманів українського козацтва Івана Підкови, Северина Наливайка, Самійла Кішки, Петра Сагайдачного, Михайла Дорошенка та інших

Прокуратура російської імперії.

Походження російської прокуратури датується часом правління Петра І, що в 1722 р ввів французьку модель прокуратури як контрольного органу, який наглядав за центральними та місцевими адміністративними органами ( "государева очей"). Прокурор підпорядковувався безпосередньо імператору і зобов'язаний був здійснювати наглядові функції - доглядав за діяльністю сенату і колегії, "щоб не піднімалася воля його величності". Освіта прокуратури в Росії тих часів було історичною закономірністю. Старання розвиватися європейським шляхом спонукало монарха приділяти певну увагу законотворчості, перш за все у сфері державного управління. У той же час хабарництво і жадібність при встановленні нового порядку правління в країні не тільки не зменшилися, але навпаки - поширилися знизу доверху. Відомо, що цим порокам були підвладні навіть деякі члени сенату, якому через відсутність Петра І належала вся повнота влади. Тому було недостатньо прийняти закони, які регламентували діяльність державних чиновників, встановити сувору відповідальність за недбале їх виконання, зробити більш жорсткі покарання за вчинення посадових злочинів і проступків. Виникла потреба у апарат, який стежив би за виконанням законів і робив кроки щодо притягнення до відповідальності винних у їх порушенні. З прийняттям відповідних указів прокурорський нагляд почав відігравати помітну роль у державному житті, хоча правові засоби нагляду зводилися до протистояння і нагадування про необхідність виконання посадовими особами законів і своїх обов'язків, а також до повідомленням про бездіяльність і беззаконні.

Надалі помітні зміни в правовому регулюванні організації і діяльності прокуратури Росії, а разом і України як складової частини імперії, відбулися в період правління Катерини ІІ та Олександра ІІ.

У 1764 р в зв'язку з реформою сенату розширюється інститут обер-прокурорів, які отримали право наглядати за законністю рішень п'яти департаментів сенату.

Зокрема, нагляд за першим департаментом, який виконував функції уряду, був доручений генерал-прокурору, посада якого була введена ще в 1722 р Першим генерал-прокурором був призначений П. І. Ягужинський. На місцях вводилися посади провінційних прокурорів, які мали такі ж повноваження, як і губернські прокурори. Відповідно до указу 1775 р прокурорські посади були введені при судах, а посади провінційних прокурорів, навпаки, ліквідовані, їх функції почали виконувати повітові прокурори і товариші (помічники) губернських прокурорів.

Система прокуратури в тому вигляді, що склалася при Катерині ІІ, практично без помітних змін проіснувала до судових реформ другої половини XIX ст. "Основні положення реформування судової частини в Росії", затверджені імператором 29 вересня 1862 р передбачали встановлення при кожному суді посади прокурора і при необхідності його товаришів. Призначення прокурорів окружних судів та їх товаришів проводилося міністром юстиції (генерал-прокурором) за поданням прокурора судової палати. Призначення на посаду обер-прокурорів сенату, прокурорів судових палат та їх товаришів проводилося імператором за поданням міністра юстиції. До обов'язків прокурора входило стежити за однаковим і точним дотриманням закону; проявляти і переслідувати всілякі порушення законного порядку, вимагати його відновлення; пропонувати суду застосування попереднього ув'язнення в випадках, передбачених судочинством. На прокурорів покладався також нагляд за проведенням слідства і підтриманням обвинувачення в судах. Здійснення загального нагляду в числі функцій прокуратури не згадувалося.

Судові статути 1864 р зробили новий крок у регулюванні прокурорської системи. Прокуратура була позбавлена ​​функції загального повсюдного нагляду, до її компетенції входили лише процесуальні функції. Передбачалася поступова ліквідація губернських прокуратур та заміна їх прокуратурами створюваних судових округів.

Торкаючись питання ліквідації загального нагляду, було б сприятливою привести слова видатного юриста Коні А. Ф., що, до речі, певний час працював товаришем прокурора на території України - в Сумах та Харкові. Виступаючи проти звуження повноважень прокуратури під час судової реформи в Росії, він написав: "Скасування пов'язаних з посадою прокурора, прав і обов'язків по нагляду за ходом несудових справ слід визнати великою помилкою ... В поспішали здійсненні пристрасного бажання скоріше розчистити для нових насаджень місце, поросле бур'яном і напівгнилими деревами, був зрубаний дуб, що стояв на сторожі лісу ... ".

Указом від 27 вересня 1865 були закладені положення щодо подальшого розвитку прокурорського нагляду. Права і обов'язки осіб прокурорського нагляду в старих дореформених місцях істотно змінюються. З метою приведення судочинства в старих судах більш-менш у відповідність до статуту були внесені деякі зміни до Зводу законів, так звані "полегшені правила", які 11 жовтня 1865 були затверджені. У ці суди вводилися елементи усності та гласності в розгляді справ, прокурори отримали додаткові повноваження.

Найбільш важливі зміни повноважень прокурорів запроваджені законом від 7 березня 1866 г. З цього часу починається поступове витіснення основних ланок місцевої прокуратури - губернських і повітових прокурорів і присяжних. Вони звільняються від перегляду цілої низки постанов губернських, міських і повітових службових місць. За ними залишився лише нагляд за рішеннями губернських правлінь і поліцейських управлінь, віддача під суд, виконання адміністративних стягнень та вироків.

За губернськими прокурорами та повітовими присяжними збереглося ще право входити в усі службові місця, вони, якщо вважали за потрібне, брали "до свого розгляду" наведені там справи, вимагали в будь-який час "раптового свідоцтва казначейства, громадських сум і майна". З числа адміністративних обов'язків місцевого прокурорського нагляду до чиновників нової прокуратури перейшли окремі обов'язки по тюремній частині і участь в деяких справах губернського в селянських справах присутності.

Закон від 7 березня 1866 встановлював, що у міру скасування посади губернських і повітових прокурорів і присяжних, існуючий нагляд з боку посадових осіб відомства Міністерства юстиції за губернськими, міськими і повітовими установами припиняється.

Цей процес виявився затяжним і до жовтня 1917 зберігалося положення, при якому в Росії функціонували дві прокуратури. Однак, при різному організаційному побудові, принципи дії та тих і інших прокуратур, були однаковими: єдність і централізація органів прокуратури, підзвітність нижчих прокуратур вищим, незалежність прокурорів від впливу місцевої адміністрації при прийнятті рішень.


Прокуратура України в 1917-1919 роках.

Обумовлена ​​ходом економічного і політичного розвитку Російської імперії Лютнева революція 1917 року поклала край існуванню монархії в країні. Революція активізувала в Україні рух за територіальну автономію, хоча Росія залишалася унітарною державою, який ігнорував інтереси національних регіонів. У березні 1917 був заснований Української Центральної Ради. Головою Ради обрали видатного історика і громадського діяча професора М.С. Грушевського. Рада створила 7 комісій, у тому числі управління на чолі з М. Ткаченко. Для оперативного вирішення найважливіших питань Центральна Рада обрала Комітет Центральної Ради, який з часом став називатися Малою Радою. У червні 1917 р Центральна Рада утворила уряд - Генеральний Секретаріат, який очолив В. Винниченко. До складу Генерального Секретаріату відповідно до його Статутом, затвердженим Малою Радою, входило 14 генеральних секретарів, в тому числі і в справах юстиції, але до листопада 1917 р компетенція і функції Генерального Секретаріату були обмежені Тимчасовим урядом Росії. У листопаді на посаду Генерального секретаря по судових справах був призначений

М. Ткаченко.

У листопаді 1917 р ІІІ Універсалом Центральної Ради було проголошено Українську Народну Республіку (УНР). Створення судів і прокурорського нагляду стало одним з першочергових завдань влади. Мала Рада затвердила запропонований Генеральним Секретаріатом законопроект, відповідно до якого "суд на Україні твориться іменем Української Народної Республіки". Секретаріат судових справ 12 грудня вніс на розгляд Центральної Ради законопроект про утворення до скликання Установчих зборів тимчасового Генерального Суду, і через три дні він був прийнятий Центральною Радою. Прокуратура УНР опинилася в подвійному підпорядкуванні. З одного боку, вона діяла при Генеральному Суді і називалася - Прокураторія Генерального Суду, а з другої - її регламент затверджувався Секретаріатом судових справ, і він же надавав, одному з прокурорів звання старшого, і доручав "керівництво над прокуратор".

В початку січня 1918 р Центральна Рада ухвалила спеціальний закон "Про урядовому прокураторском догляді на Україні". Це було продовженням розпочатої роботи по створенню структур прокурорського нагляду УНР. Прокуратори організовувалися при апеляційних та окружних судах. Очолювали відповідні прокуратор старші прокуратори. Все прокуратори призначалися Генеральним секретарем судових справ. Разом з тим скасовувалися посади прокурорів і товаришів прокурора окружних судів. Наказом Генерального секретаря судових справ від 18 січня 1918 за № 7 на посаду Старшого прокуратора Генерального Суду був призначений Маркевич Дмитро Васильович. У березні цього ж року Центральна Рада затвердила штат Генерального Суду. У штат прокуратор входили Старший прокуратор, три прокуратора, писар і помічник писаря.

22 січня 1918 р Українська Центральна Рада прийняла історичний документ - ІV Універсал проголосив Україну самостійною державою, а 29 квітня - в передостанній день свого існування - затвердила конституцію держави УНР. Розвиток держави і його структур на основі конституції була перервана гетьманським переворотом. На місце УНР заступило Українське гетьманську державу.

В умовах іноземної окупації одночасно з втратою популярності Центральної Ради поширювався рух проти неї. 29 квітня 1918 в Києві відбувся хліборобський з'їзд, організований з ініціативи "Союзу земельних власників", на якому генерала Павла Скоропадського проголосили гетьманом України. В ніч з 29 на 30 квітня його прибічники захопили усі державні установи і найважливіші об'єкти. Декларована Скоропадським ідея сильної влади втілилась в затверджених ним 29 квітня "Законах про тимчасовий державний устрій України". Гетьман уособлював не тільки виконавчу, а й законодавчу владу, адже саме він «стверджує закони» і без його санкцій ніякий закон не може мати сили. На Генеральний Суд покладалися обов'язки "вищого захисника закону" і Вищого Суду України в судових і адміністративних справах. Назва "Українська Народна Республіка" змінилася на "Українську Державу". Головою Генерального Суду, а одночасно і Генеральним прокурором України, був призначений М. Чубинський.

8 липня 1918 р гетьман затвердив ухвалений Радою міністрів Української Держави закон "Про утворення Державного Сенату". Деякі статті закону торкалися питань прокуратури. Наприклад, було встановлено, що "при кожному Генеральному Судді, а також при Загальних Зборах Державного Сенату знаходиться прокурор і товариш прокурора під вищим наглядом міністра юстиції, як Генерального прокурора".

На посаді Міністра юстиції і разом з тим Генерального прокурора за часів гетьманату перебували О. Романов (серпень-жовтень 1918 г.) і А. Вязлов (жовтень-грудень 1918 р.)

Повернення землі поміщикам, примусове вилучення хліба, каральні експедиції німецьких окупаційних військ і т.п. викликали бурхливу реакцію селянства та інших верств українського суспільства. Боротьба з гетьманським урядом набрала радикальних форм. Керівництво повстанським рухом взяла на себе Директорія на чолі з В. Винниченко. Після поразки гетьманських військ від повстанської армії 18 листопада 1918 р Скоропадський зрозумів, що українське військо за його уряд битися не буде. 14 грудня 1918 р гетьман зрікся влади. В цей же день Директорія проголосила про відновлення Української Народної Республіки.

Зі скасуванням 2 січня 1919 р закону "Про утворення Державного Сенату" була відновлена ​​діяльність Генерального Суду, який тепер почав називатися "Верховний Суд Української Народної Республіки". На початку січня Рада народних міністрів УНР затвердила штат Верховного Суду, яким охоплювалася і Прокураторія. У нього входили: старший прокуратор, сім прокураторів та одного секретаря прокуратора. Міністром юстиції, Старшим прокуратором Верховного Суду став Шелухін Сергій Петрович. Згодом ці посади зайняв В. Рейнбот. Але широка діяльність Прокуратури, як і інших органів державної влади Директорії, що не розгорнулася. На території України вже діяло Радянський уряд, поступово радянська влада була встановлена ​​на всій території України, за винятком окупованих Польщею, Чехословаччиною і Румунією земель.

прокуратура УРСР

Декретом Ради народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР) від 14 лютого 1919 року "Про суд" ліквідовано ряд судових установ, які існували на території України до встановлення радянської влади, і прокурорський нагляд. Нагляд за законністю зосереджувався головним чином в Народному комісаріаті юстиції і його місцевих органах - губернських і міських юридичних відділах. Правову основу організації та діяльності державного механізму республіки на початку 20-х років визначала Конституція УСРР 1919 року

28 червня 1922 рВУЦВК затвердив Положення про прокурорський нагляд. Державна прокуратура УРСР входила до складу Міністерства юстиції. Керівником прокуратури, як Прокурор республіки, був Народний комісар юстиції УРСР. Першим Прокурором УРСР був призначений Микола Олексійович Скрипник. На цій посаді (з 10 травня 1925 року як Генеральний прокурор) він перебував до квітня 1927 р

У безпосередньому відомстві Прокурора УРСР перебував відділ прокуратури, що входив до складу Народного комісаріату юстиції УРСР. Помічники Прокурора УРСР затверджувалися і звільнялися Президією ВУЦВК за поданням Прокурора республіки. Місцеві органи прокуратури призначалися Прокурором УРСР. Прокурори губерній, які мали помічників, в тому числі в повітах, також призначалися і звільнялися Прокурором УРСР.

У зв'язку з організацією Державної прокуратури ВУЦВК з вересня 1922 постановив ухвалу про скасування губернських відділів юстиції та їх повітових уповноважених, встановивши, що ці органи повинні ліквідуватися разом з формуванням органів прокурорського нагляду.

У 1922 р був відновлений прокурорський нагляд, спочатку в складі Народного комісаріату юстиції, а потім Верховного Суду.

З утворенням СРСР, ліквідацією губерній і переходом на триступеневу систему управління в травні 1925 року в Конституцію УСРР 1919 року були внесені зміни. Прокурор республіки почав іменуватися Генеральним прокурором республіки. Народний комісар юстиції одночасно займав посаду Генерального прокурора республіки і входив до складу Ради народних комісарів УРСР. Постановою ІІІ сесії ВУЦВК від 23 жовтня 1925 року було введено в дію Положення про судоустрій УСРР, розділ "Про Державну прокуратуру" визначав повноваження Прокуратури УРСР. Це Положення регламентувало питання організації і діяльності не тільки судових органів і прокуратури, а й слідчих, колегії захисників, державного нотаріату, інституту судової експертизи.

До 1925 р слідчий апарат перебував у подвійному підпорядкуванні - суду і прокуратури. Тепер, використовуючи досвід РРФСР, весь слідчий апарат передавався прокуратурі.

В Наприкінці 1925 року в склад Прокуратури УРСР входило 41 прокуратура округів і Прокуратура Молдавської АРСР.

Справи про військові і деяких інших злочинах, вчинені військовослужбовцями, розглядалися трибуналами. Тут діяло загальносоюзне законодавство. 20 серпня 1926 р ЦВК і Раднарком СРСР прийняли Положення про військових трибуналах і військової прокуратури. Відповідно до Положення трибунали були при військових округах, фронтах, арміях, флотах, корпусах, дивізіях. Працювали вони під керівництвом військової колегії Верховного Суду СРСР.

У вересні 1929 набула чинності нове Положення про судоустрій УСРР. Відповідно до Положення про розгляд справ в судах могли брати участь самостійно і спільно з прокурором громадські обвинувачі, вони мали право подавати скаргу на рішення суду.

Постановою ЦВК і РНК СРСР від 17 грудня 1933 року було затверджено Положення про Прокуратуру Союзу РСР, ліквідована Прокуратура Верховного Суду Союзу РСР. Положення конкретизував функції Прокуратури СРСР, визначило взаємовідносини та форми керівництва Прокурора СРСР діяльністю прокуратур союзних республік. На Прокуратуру СРСР покладалося загальне керівництво діяльністю прокуратур союзних республік. Прокурор Союзу РСР отримав право давати прокурорам союзних республік обов'язкові вказівки, скликати наради прокурорів союзних республік, перевіряти діяльність органів прокуратури союзних республік. Відбувалася централізація прокурорського апарату.

До 1932 року в Україні діяли міжрайонні, міські та дільничні прокуратури. З організацією областей були скасовані міжрайонні прокуратури та створені дільничні, міські, обласні прокуратури і Прокуратуру республіки.

Органи прокуратури здійснювали нагляд за законністю дій всіх (крім ВУЦВК і Раднаркому УРСР) органів влади і управління на території України, а також господарських і громадських організацій; піднімали кримінальні справи проти тих, хто скоїв злочин. Органи прокуратури мали право опротестовувати в установленому законом порядку постанови, накази, циркуляри і розпорядження, якщо вони не відповідали закону. Вони здійснювали нагляд і керівництво діяльністю органів дізнання і слідства.

У 1934 р замість дільничних прокуратур у всіх районах УРСР були утворені районні прокуратури.

Постановою ЦВК і РНК СРСР "Про утворення Народного Комісаріату Юстиції Союзу РСР" від 20 липня 1936 р органи прокуратури були остаточно виведені з системи народних комісаріатів юстиції союзних і автономних республік і повністю пішли в підпорядкування безпосередньо Прокурору Союзу РСР. Цим актом завершилася централізація всіх органів Прокуратури СРСР.

На початку 30-х років відбувалися значні зміни в структурі адміністративно-політичних органів. Їх реорганізація кожен раз велася з ініціативи центру, український уряд вимушено було лише виконувати директиви, які надходили з Москви. Різко активізувалася діяльність ДПУ УРСР. Вже з лютого 1930 року в усіх обласних центрах України існували "трійки" - каральні органи, до складу яких входили начальник управління ОДПУ, обласний прокурор і перший секретар обкому КП (б) У. Такий безконтрольний каральний апарат виносив вироки практично без свідків, без захисту, без ознайомлення з кримінальною справою і навіть без підсудного. Прокуратуру нагляду за дотриманням законності в органах держбезпеки практично було зміщено. Це був кривавий період історії Радянського Союзу. Час сталінських беззаконь залишили в Україні важкий слід масових репресій. Репресії відчували не тільки керівники партії і держави. Метод помилкових звинувачень не обійшов і простих людей, які досягли завдяки велетенським масштабам рівня геноциду власного народу.

З прийняттям Конституції Української РСР 1937 р найменування Генеральний прокурор було скасовано, ця посада почала називатися - Прокурор УРСР. На відміну від Конституції УСРР 1929 р де не розглядалися питання, пов'язані з організацією і діяльністю судово-прокурорських органів, Конституція УРСР 1937 р невелика зі спеціальним розділом, присвяченим суду і прокуратурі. Тут визначалися основи судоустрою і порядок утворення органів прокуратури, проголошувалися основні принципи їх діяльності.

У Конституціях СРСР 1936 р і УРСР 1937 р передбачено, що вищий нагляд за точним дотриманням законів усіма наркоматами і установами, як і окремими посадовими особами і громадянами, на територіях республіки здійснює Генеральний прокурор СРСР як безпосередньо, так і через Прокурора УРСР. Прокурор республіки і обласні прокурори призначалися Генеральним прокурором СРСР на 5 років, прокурори районів і міські прокурори - Прокурором УРСР на такий же термін.

Проте, нового положення про прокуратуру не було розроблено. Все ще продовжувало діяти Положення про Прокуратуру СРСР, затверджене постановою ЦВК і Раднаркому СРСР від 17 грудня 1933 р Воно регламентувало і діяльність республіканських прокуратур, в тому числі в УРСР.

Неоднозначною в цей період була роль прокуратури. З одного боку завдання, які були покладені на ці органи, вимагали від них здійснювати нагляд за дотриманням законності, а з іншого - прокуратура була складовою тоталітарної системи, ланкою репресивного апарату. Така подвійність нерідко приводила до драматичних подій, і коштувала життя прокурорським працівникам. Досить навести таку сумну статистику: за період тридцятих - початок п'ятдесятих років було репресовано, в більшості випадків розстріляно, дві третини військових прокурорів.

Засудження заслуговує діяльність на посту Прокурора СРСР в 1935-1939 рр. А. Вишинського, він звичайно, не був першоджерелом репресій, проте не був і їх рядовим виконавцем. Вишинський став людиною Сталіна, виконавцем його волі на головному ділянці боротьби з опозицією. Об'єднуючи в собі пост Генерального прокурора і високе звання академіка права, Вишинський не тільки теоретично обгрунтував необхідність репресій проти опозиції, але всією своєю діяльністю представляв процесу правосуддя видимість законності на всіх його процесуальних стадіях: слідства, передача до суду, судового розгляду. Нагляд за законністю слідства в органах безпеки був відсутній, не здійснювався він і за законністю діяльності Особливої ​​наради, як при НКВС СРСР, так і на місцях.

Тоталітарна система ламала життя чесних, відданих справі людей, але більшість з них, в тому числі і працівників органів прокуратури, що не зрадила принципи гуманності, доброчесності та законності. Одним з таким людей був прокурор Київського військового округу Євген Леонідович Перфильев, розстріляний, на підставі вироку виїзної сесії Верховного Суду СРСР від 2 жовтня 1938р. Принциповий, досвідчений юрист хотів відстояти принципи законності в діяльності військових прокуратур, був не байдужий до долі людей. Перфильев не міг погодитися з існуючими принципами діяльності органів НКВС, постійно зростаючим числом безпідставних арештів. Не міг погодитися і з директивою Головної військової прокуратури, яка вимагала від прокурорів своєчасно викривати найбільш замасковані форми опору "класового ворога" і його "агентури". Перфильев для підлеглих йому військових прокурорів видає власну директиву, в якій вимагає "покласти край недостатньо серйозному ставленню з питань арешту, випадків, коли працівники НКВД пропонують заарештувати" про всяк випадок ".

На жаль, бездушна машина беззаконня і репресій обірвала життя цього чуйну людину.

Про те, в яких тяжких умовах тоталітарного режиму працювали органи прокуратури, свідчить хоча б той факт, що в двадцяті-тридцяті роки змінилося шість Генеральних прокурорів республіки, з яких п'ятеро розстріляли, а один покінчив життя самогубством.

7 липня 1933 р постріл обірвав життя Миколи Олексійовича Скрипника, доведеного як самогубство з безглуздими звинуваченнями в українському буржуазному націоналізмі.

Характерним для того часу є приклад Василя Івановича Порайка, який займав посаду Генерального прокурора республіки з 1927 р по 1930 р

Цього людина було безпідставно звинувачено в державній зраді, репресований і страчений. Коли в 50-і роки минулого століття при його реабілітації Головною військовою прокуратурою СРСР вивчалися матеріали кримінальної справи, то з'ясувалося, що Порайко був звинувачений на підставі витягів з протоколів допитів в інших справах. Однак виявилося, що в більшості випадків протоколів таких допитів або взагалі таких кримінальних справ не існувало в природі. Більше того, не існувало, навіть, тієї військової частини, яку нібито Порайко намагався підбурити на зраду.

Особливе місце в історії Прокуратури УРСР займають роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.). Порушивши пакт про ненапад, без оголошення війни, фашистська Німеччина 22 червня 1941 р віроломно напала на Радянський Союз. Почався новий етап Другої світової війни в небачених до того масштабах і особливої ​​жорстокості.

З введенням воєнного стану на території України значно розширилася мережа військової прокуратури. Наказом НКЮ СРСР і Прокурора СРСР від 24 червня 1941 був встановлений порядок здійснення нагляду прокуратури за рішеннями військових трибуналів.

Обласні та районні прокуратури прифронтової смуги були воєнізовані, а згодом на військовий стан переведені практично всі нитки прокуратури республіки. Прокурори, які працювали в прифронтовій смузі, залишалися в підпорядкуванні Прокурора УРСР, але здійснювали свою діяльність в тісному взаємозв'язку з військовою прокуратурою. Наказом Прокурора СРСР від 27 серпня 1942 р апарат прокуратури республіки було реорганізовано в оперативну групу Прокуратури УРСР. Надалі частина працівників прокуратури була покликана до лав Червоної Армії, евакуйована і продовжувала свою роботу в органах Прокуратури РРФСР та інших республіках. Чимало працівників органів прокуратури України загинуло на полях війни.Прокуратура УРСР післявоєнного часу

Відразу ж після визволення України від німецьких загарбників органи прокуратури були залучені до швидкої ліквідації наслідків тимчасової окупації території республіки.Відновлення радянського правопорядку, посилення боротьби зі злочинними проявами - такими були найважливіші завдання органів прокуратури України в звільнених районах.

У центрі уваги прокурорів і слідчих постійно були охорона державної власності, виконання законів про зміцнення трудової дисципліни в промисловості і сільському господарстві, своєчасне і повне задоволення потреб фронту і тилу в сільськогосподарських продуктах.

У общенадзорной роботі органів прокуратури з початку звільнення України важливе місце знову зайняла охорона прав військовослужбовців, членів їх сімей, інвалідів Вітчизняної війни.

Багато часу і уваги приділяли прокурори і слідчі роботі надзвичайних державних комісій з виявлення та розслідування злочинів фашистських загарбників. Зібрані за допомогою прокуратури матеріали з часом фігурували на Нюрнберзькому процесі головних німецьких військових злочинців і на інших судових процесах про злочини фашистських окупантів.

Нюрнберзький процес проходив з 20 листопада 1945 по 1 жовтня 1946 г. Це був перший в історії справедливий процес, на якому перед судом постали злочинці, які заволоділи цілою державою і зробили її знаряддям жахливих злодіянь. Головним обвинувачем від СРСР виступав Р. А. Руденко, на той час Прокурор Української РСР, пізніше Генеральний прокурор СРСР. Вирок трибуналу і сьогодні служить справі миру, як переконливе попередження призвідцям агресивних воєн.

24 травня 1955 р затверджені Положення про прокурорський нагляд в СРСР (раніше не було спеціального законодавчого акту, який би регулював організацію і діяльність прокурорського нагляду, всіх його гілок), яке не тільки відновило демократичні принципи організації і діяльності прокуратури, а й розширило права прокуратури , врегулювало діяльність її органів.

Це Положення покладало на органи прокуратури нагляд за правильним і однаковим застосуванням законів СРСР, союзних і автономних республік, регламентувало централізоване пристрій прокуратури. За Положенням органи прокуратури на місцях повинні були здійснювати нагляд за законністю, незалежно від впливу місцевих органів влади, і підпорядковувалися тільки Генеральному прокурору. На останнього покладався вищий нагляд за точним дотриманням законів усіма міністерствами і підвідомчими їм підприємствами і службовими особами, а також громадянами СРСР.

У вересні 1953 р був виданий Указ Президії Верховної Ради СРСР, який поклав початок процесу реабілітації невинно засуджених в роки масових репресій. Указ надав військової колегії Верховного Суду СРСР право розглядати за протестами Генерального прокурора рішення колишніх колегій ОДПУ, "трійок" і так званої "особливої ​​наради" при НКВС - МВС СРСР. Поруч з тим в 1954 р була створена комісія президії ЦК КПРС з розгляду злочинів в період "великої чистки" (1936-1939 рр.) (Ця так звана комісія А. Мікояна, який був її головою). У той же час були реабілітовані відомі в Україні особи-партійні та державні діячі В. Затонський, Е. Квірінг, С. Косіор,

Ю. Коцюбинський, М. Скрипник, П. Постишев, І. Якір.

Для прискорення реабілітації було створено приблизно 100 комісій, які мали право реабілітації та помилування. Вони виїжджали у місця позбавлення волі і там переглядали справи політв'язнів. І хоча не все було добре в роботі цих комісій, все ж вони відновили чесне ім'я сотням тисяч невинно засуджених. Але ця робота не дійшла тоді до перегляду фальсифікованих судових процесів над відомими діячами партії, держави і науки.

27 лютого 1959 року Президія Верховної Ради СРСР прийняла Указ про утворення колегій в Прокуратурі СРСР і в прокуратурах союзних республік. Тепер одноосібна відповідальність керівника за прийняття рішення та проведення його у життя постійна об'єднуватися з колегіальністю в обговоренні найважливіших питань, що сприяло поліпшенню діяльності прокуратури.

Конституція визначала зміст, цілі та завдання прокурорського нагляду, принципи побудови та діяльності прокурорської системи, структуру органів прокуратури, терміни повноважень і порядок призначення прокурорів від вищої до нижчої ланки, відповідальність і підзвітність Генерального прокурора СРСР. Конституція встановлювала, що прокуратура являє собою систему єдиних централізованих органів, підлеглих тільки центру в особі Генерального прокурора СРСР. Про прокуратуру йшлося і в главі 19 Конституції УРСР 1978 року, де визначалося, що найвищий нагляд за точним і однаковим виконанням законів усіма міністерствами, державними комітетами і відомствами, підприємствами, установами та організаціями, виконавчими і розпорядчими органами місцевих Рад, колгоспами, кооперативними та іншими громадськими організаціями, службовими особами, а також громадянами на території України здійснюється Генеральним прокурором СРСР і підлеглими йому прокурором УРСР і нижчестоящими прокурений рами (ст. 162). Прокурор УРСР і прокурори областей призначалися Генеральним прокурором СРСР. Районні та міські прокурори призначалися Прокурором УРСР і затверджувалися Генеральним прокурором СРСР. Термін повноважень Прокурора УРСР і всіх підлеглим нього прокурорів - п'ять років.

На підставі та відповідно до Конституції СРСР З листопада 1979 року Верховна Рада СРСР прийняла Закон "Про прокуратуру СРСР", де визначалися завдання, основні напрямки діяльності і принципи організації органів прокуратури, а також система цих органів. Відповідно до закону прокуратура являла собою виключно централізовану систему з широкими повноваженнями Генерального прокурора СРСР. Закон дещо розширив сфери дії принципу колегіальності: він передбачив освіту колегій в Головній військовій прокуратурі, прокуратурах автономних республік, країв, областей, міст (на правах прокуратур областей).

У 1987 р Закон "Про прокуратуру СРСР" було доповнено нормами, які передбачали право прокурорів використовувати як засоби реагування на порушення законів приписи і застереження.

Новий поштовх справі удосконалення прокурорської системи дало прийняття 16 червня 1990 р Декларації про державний суверенітет України. 24 жовтня 1990 року Верховна Рада прийняла Закон "Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР". Зміни і доповнення Конституції УРСР торкалися ряд статей про розмежування повноважень між представницькими, виконавчими та судовими органами. Прокурорська система Української РСР фактично виводилася з підпорядкування союзним структурам. Так, в ст. 163 зазначалося, що "Генеральний прокурор Української РСР призначається Верховною Радою Української РСР, відповідальний перед нею і тільки їй підзвітний". Встановлювалося, що організація і порядок діяльності органів Прокуратури УРСР визначається виключно законами УРСР.

Прокуратура незалежної України

Верховна Рада Української РСР 24 серпня 1991 проголосила створення незалежної самостійної української держави - України. Почалася активна діяльність по створенню правової бази незалежної держави. Законом України "Про прокуратуру", прийнятим Верховною Радою України 5 листопада 1991 року, певні сьогоднішні завдання, функції та повноваження органів прокуратури.

28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла Конституцію України - Основний Закон нашої держави. Питанням регламентації діяльності прокуратури присвячено розділ VІІ Конституції, де зазначено, що вона становить єдину систему.

З отриманням Україною незалежності починається і нова сторінка в історії прокуратури нашої держави.

Визначною подією доленосного значення стало прийняття 28 червня 1996 нової Конституції України. Вирішальну роль вона зіграла і в визначенні прокуратури України як єдиної системи, присвятивши їй окремий розділ. Це обумовлено тим, що прокуратура виконує функції і повноваження, які є самостійним видом державної діяльності.

Становлення і розвиток прокуратури суверенної України припали на складний період глобальних перетворень у всіх сферах суспільного життя. Він позначився багатьма негативними явищами: затяжною економічною кризою, політичною нестабільністю, соціальними негараздами, правовим нігілізмом, вибухом злочинності.

Особливо небезпечними виявилися прояви кризи законності на рівні особистості, недовіри громадян до права як інструменту регулювання суспільних відносин. Відбувалося знецінення авторитету будь-яких соціальних норм взагалі, в тому числі права, моралі, культурних традицій.

Стрімкі і неоднозначні процеси в соціально-економічній, політичній, правовій життя країни поставили перед прокуратурою проблеми, яких до цього періоду практично не існувало.

Різкий спалах злочинності початку-середини 90-х років уже минулого століття, набуття нею небачено жорстоких, корисливих форм, "розквіт" в небувалих масштабах тіньової економіки, корупції, організованої злочинності; кримінальні розборки, вбивства на замовлення, бандитизм, контрабанда зброєю, наркобізнес, інші злочинні прояви та негативні явища невідступно супроводжували наше суспільство на шляху його докорінного реформування.

Політична нестабільність, соціальні проблеми, а потім - постійна напруга в суспільстві вимагали від прокуратури перебудови його діяльності, зміни пріоритетів і нових підходів до вирішення поставлених перед нею завдань.

Саме в ці роки почалося шалений тиск на прокуратуру і, перш за все, на вищий її орган - Генеральну прокуратуру України з боку різних політичних кіл з метою використовувати її в певних кон'юнктурних цілях. Почали лунати пропозиції щодо обмеження її повноважень, скорочення функцій, передачі у підпорядкування органам виконавчої влади тощо, з посиланням при цьому на міжнародний досвід.

Слід зауважити, що закордонний досвід організації і діяльності прокуратури свідчить про те, що в цьому питанні немає якихось чітко окреслених міжнародно-правових стандартів. Тут доречно навести такий стан Меморандуму про домовленість Генеральних прокурорів, представлених на зустрічі в Словаччині в грудні 1999 р .:

"Відмінності в організаційній структурі прокуратури, як і відмінності в повноваженнях прокуратури як органу по захисту закону, які базуються на традиціях і правовій культурі, мають свої причини і є основними для досягнення завдань правової держави. Реальною завданням є не ліквідація цього органу, а його зміцнення ... "

За стараннями послабити прокуратуру, позбавити її деяких важливих функцій стояли і стоять зараз різні чинники. Це і амбітні, егоїстичні спроби деяких політиків, насамперед народних депутатів, поставити себе над законом, в особливі умови недосяжності щодо відповідальності за вчинені протиправні дії. З іншого боку, переслідується мета під фарисейськими гаслами негайної "демократизації" суспільства звести прокуратуру до рівня другорядної, мало на що здатної структури, щоб в подальшому вирішити собі руки і беззастережно грабувати свій народ і державу.

Пристрасті навколо питання щодо статусу прокуратури, які давно перейшли з правової в політичну площину, негативно позначилися на діяльності прокуратури і сприяли тому, що в перші роки становлення і функціонування прокуратури незалежної України було допущено чимало концептуальних помилок щодо ролі і значення прокуратури в системі державних органів . Помилкові погляди, в тому числі з боку деяких керівників Генеральної прокуратури, привели до істотних упущень в організаційної, кадрової роботи, породили у працівників прокуратури невпевненість щодо майбутнього вищої наглядової інстанції, а потім - спад активності прокурорської діяльності, зниження її ефективності. Почав падати авторитет прокуратури в суспільстві.

Чи не сприяло належному виконанню органами прокуратури відповідальних і важливих для держави функцій то, що за останні 10 років прокуратуру України очолювали 5 керівників, тоді як конституційний термін Генерального прокурора України - 5 років.Причому заміни відбувалися не тільки з об'єктивних причин.

Таким чином, призначеного в липні 1998 р на посаду Генерального прокурора України Потебеньку Н. А., у спадок дістався ряд складних невирішених проблем, насамперед організаційного і кадрового характеру. З'явився нагальне питання про необхідність суттєвого реформування органів прокуратури, пошук найбільш оптимального і єдино правильного підходу до такого реформування. При цьому потрібно було зберегти позитивні досягнення і досвід, набуті за попередні роки.

Ситуація ускладнювалася тим, що після прийняття нової Конституції України окремі політики і юристи, незважаючи на складності соціально-економічних процесів, які відбуваються в суспільстві, відсутність об'єктивних передумов для звуження наглядової діяльності прокуратури, знову активізували спроби послабити цей державний інститут. При цьому, головним чином з кон'юнктурних інтересів, пропонувалося ліквідувати прокуратуру як самостійний орган нагляду за дотриманням законності.

В таких складних умовах з середини 1998 почалося, з одного боку, реформування прокуратури відповідно до нових вимог, а з іншого, - відновлення традицій і напрацювань в прокурорсько-слідчої діяльності, необхідність яких було доведено часом, а також авторитету органів прокуратури в суспільстві.

Поруч із вжиттям заходів щодо підвищення ефективності нагляду за додержанням і застосуванням законів за останні три роки було здійснено ряд значних кроків у реформуванні організації і діяльності прокуратури з метою поступового трансформування її моделі.

По-перше, проведена істотна структурна перебудова центрального апарату Генеральної прокуратури та підпорядкованих прокуратур з метою впровадження оптимального варіанту організації роботи, ліквідації дисбалансу між управлінсько-контролюючою верхівкою та низами, на які лягає основний тягар прокурорсько-слідчої роботи. Відбулося значне скорочення управлінських апаратів: Генеральної прокуратури - понад 40 відсотків, обласних - на третину. Одиниці, які вивільнилися, передані до міських і районних прокуратурах, так би мовити, на "передову", де йде основна боротьба за зміцнення законності в державі.

Ліквідовано зайві гілки, зокрема, так звані спецпрокуратури на правах обласних, окремі структурні підрозділи в центральному і обласних апаратах. Наприклад, у вересні 2001 р перестали існувати кілька відділів Генеральної прокуратури, а виконання їх функцій передані до інших підрозділів з одночасним скороченням штатів (відділи нагляду за додержанням законів про права неповнолітніх, про адміністративні правопорушення, підготовці кадрів і роботи з навчальними закладами і т. п.). Важливим кроком, спрямованим на посилення наглядової ролі прокуратури в боротьбі зі злочинністю, стало запровадження посади заступника Генерального прокурора, який одночасно є начальником управління нагляду за спеціальними підрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією.

По-друге, повністю оновлена ​​відомча нормативна база прокуратури: регламент, галузеві накази Генерального прокурора, положення про структурні підрозділи, інструкції тощо, оскільки попередні внутрішньовідомчі акти не відповідали сучасним вимогам щодо організації прокурорської діяльності.

Представники Генеральної прокуратури України взяли активну участь в розробці змін до Кримінально-процесуального, Цивільного процесуального кодексів та інших законодавчих актів, прийнятих в рамках так званої "малої судово-правової реформи", які безпосередньо стосуються прокурорсько-слідчої діяльності. Особливо важливим було прийняття 12 липня 2001 р істотних змін в Закон України "Про прокуратуру".

По-третє, особлива увага приділялася кадрам, їх ротації. За останні три роки призначені 80 відсотків нових прокурорів обласного рівня. Поруч з кадровим зміцненням прокуратур вживалися заходи щодо посилення контролю за їх діяльністю, підвищення персональної відповідальності її керівників за стан справ на місцях.

По-четверте, вживалися заходи організаційного характеру щодо боротьби з паперотворчістю, зменшенням бюрократичного тиску апарату на низи. З цією метою переглянуто підходи до планування роботи, ширше почали застосовувати диференційований підхід, скорочено до мінімуму кількість завдань, які направляються на місця, міським і районним прокурорам надано можливість вибору планових заходів з урахуванням реального стану законності на відповідній території.

Зазначені заходи, реалізація що постійна можливої ​​багато в чому завдяки принциповій і послідовній позиції Генерального прокурора України, дозволили докорінно змінити саму спрямованість прокурорської діяльності, значно підвищити її ефективність, націлити на досягнення кінцевого результату - усунення порушень закону, реальний захист інтересів держави і прав громадян, притягнення винних правопорушників до встановленої законом відповідальності. Вдалося зберегти самостійність прокуратури, відстояти необхідність продовження здійснення прокуратурою функцій нагляду за додержанням і застосуванням законів та досудового слідства.

Збереження за прокуратурою зазначених функцій, має принциповий характер і недарма навколо цієї проблеми, не вщухають гострі дискусії. Дієвий нагляд за дотриманням законності і проведення досудового слідства на високому професійному рівні є органом, який накопичив величезний досвід розслідування найбільш небезпечних і важких злочинів, і він не влаштовує тільки правопорушників і злочинців. Для сумлінних громадян і державних інтересів ці прокурорські функції є важливими і необхідними.

Чим викликана необхідність збереження за прокуратурою функції нагляду за додержанням і застосуванням законів в соціально-економічній сфері суспільного життя? По-перше, наглядова діяльність, яку здійснює прокуратура, виступає основою правового захисту суспільних відносин, які становлять сутність конституційного ладу. Тут особливо слід підкреслити значення наглядових функцій прокуратури в захисті прав і свобод громадян, оскільки прокуратура, яка оперативно реагує на порушення законодавства, на сьогодні це найдоступніший і найнадійніший державний орган, який здійснює ефективний захист прав і свобод людини в нашій країні. До речі, така допомога надається безкоштовно.

За останні два роки в органи влади і різні установи та установи прокуратурою внесено більше 120 тис. Подань, приписів, протестів, за результатами розгляду яких громадянам відшкодовано кошти і соціальних виплат на суму більше 580 млн. Грн., До різних видів відповідальності притягнуто 35, 3 тис. посадових осіб. Проти останніх збуджений 2,1 тис. Кримінальних справ, більшість з яких вже направлено до суду.

По-друге, існуюча в державі система контролюючих органів не може замінити наглядову діяльність прокуратури. Досвід свідчить про те, що в діяльності цих органів, які самі повинні забезпечувати дотримання законності, поширені порушення. Тільки за 2001 р прокуратурою щодо працівників контролюючих органів порушено більше 250 кримінальних справ. Слід зауважити, що прокуратура внаслідок специфіки своєї діяльності і структури здатна об'єднувати діяльність різних контролюючих органів: від центру - до периферії.

По-третє, при поширенні правопорушень в економічній сфері, безгосподарності, розбазарюванні державного майна, зловживання посадових осіб, корупції зростає значення діяльності прокуратури щодо кредитно-фінансової та банківської сфер, зовнішньоекономічної діяльності, енергетичного комплексу, приватизації і т.п ..

Щодо функції попереднього слідства, то слід зазначити, що серед деяких фахівців і науковців склалася помилкова думка про те, що відповідно до п. 9 перехідних положень Конституції України прокуратура взагалі здійснює слідство в кримінальних справах тимчасово. У той же час створення інституту досудового слідства зовсім не означає, що прокуратура не матиме свого місця в цій системі.

Надалі прокуратура повинна мати право здійснювати досудове слідство у певній категорії справ, а також, виконувати функцію нагляду за досудовими наслідками, брати до проведення будь-яка кримінальна справа.

Необхідно звернути увагу на те, що в процесі дискусій, які розгорнулися останнім часом навколо питань формування системи досудового слідства, висловлюються навіть думки про позбавлення прокуратури взагалі слідчих функцій. Генеральна прокуратура України категорично заперечує проти таких пропозицій, але неодноразово виступала за деякий коригування кола підслідних їй злочинів, що дозволило б органам прокуратури зосередити увагу на розслідуванні найбільш складних злочинів, перш за все посадових, у сфері економіки, фінансово-кредитній системі, зовнішньоекономічної діяльності і т .п ..

Протягом останніх років намітилася стійка тенденція щодо поліпшення ефективності і якості слідства в органах прокуратури. Якщо слідчий органів прокуратури в 1998 р було закрито проведенням 19,6 відсотка кримінальних справ від числа закінчених, то в 2000 р - 10,9 відсотка, а за 2001 р - лише 7,3 відсотка. Значно скоротилася за ці роки і кількість справ, повернутих судом на додаткове розслідування (22,1 відсотка). У деяких прокуратурах, а саме: Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Хмельницькій областей, міста Києва, розслідувалися резонансні справи за фактами хабарництва та інших посадових злочинів, в особливо великих розмірах, бандитизму.

Одним з основних критеріїв оцінки роботи слідчих органів у боротьбі зі злочинністю є відшкодування збитків, заподіяних злочинними діями, які сприяють поверненню в бюджет викрадених коштів, відновлення майнових прав громадян. Результативність роботи слідчих органів прокуратури з цього питання покращилася. Якщо в 1998 р слідчий органів прокуратури під час слідства було відшкодовано 13,8 млн. Грн., То в 2000 р - 57,6 млн. Грн., А за 2001 р - майже 150 млн. Грн.

За останні роки підвищилася ефективність діяльності по боротьбі з корупцією і, в першу чергу, з посадовими злочинами - хабарництвом, корисливим зловживанням владою, розкраданням державного і колективного майна з використанням службового становища. Зокрема, до суду направляється щорічно близько 1000 кримінальних справ про хабарництво.

Іншим прикладом підвищення особистої відповідальності прокурорів за стан поліпшення організації роботи з того чи іншого напрямку прокурорської діяльності є стан роботи по розслідування і розкриття навмисних вбивств. Генеральним прокурором персональна відповідальність за організацію цієї роботи було покладено безпосередньо на прокурорів областей. Так, прокурор повинен виїжджати на місце події по всьому вбивств, скоєних в умовах неочевидності. Вжиті заходи дали свої позитивні результати: за останні роки вдалося добитися значного скорочення кількості нерозкритих вбивств. Якщо в 1996 р їх розкриття становило 79,4 відсотка, то в 2001 р - 93 відсотки.

Важливою умовою зміцнення і забезпечення правової охорони конституційного ладу є взаємодія правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю. Ситуація вимагає координації в загальнодержавному масштабі, активізації зусиль в протистоянні криміналітету. Провідна роль у забезпеченні такої координації належить прокуратурі. Указом Президента України від 12 лютого 2000 року "Про вдосконалення координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю" координація діяльності по боротьбі зі злочинністю, в тому числі з її проявами в організованих формах, і корупцією покладена на прокуратуру. Потім ці повноваження були закріплені, ніж прокуратура в ст. 10 Закону України "Про прокуратуру". Реалізація координаційних функцій прокуратури безумовно підвищить ефективність діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення правопорядку і буде сприяти зміцненню конституційного ладу України.

Метою реформування прокуратури є приведення організації і порядку діяльності органів прокуратури у відповідність до його конституційних функцій, створення необхідних правових умов для вдосконалення діяльності по захисту інтересів громадян та держави, визначення гарантій правового статусу прокуратури як самостійної єдиної системи, а також принципів і механізмів взаємодії прокуратури з іншими органами державної влади.

Прокуратура була і є одним з традиційних для вітчизняної правової системи інститутів, яка в цей складний період реформування суспільних відносин повинна не тільки не втрачати свої позиції, а навпаки - зміцнюватися і вдосконалюватися як багатофункціональна державна структура.

Прокуратура України як самостійний державно-правовий інститут всією своєю діяльністю сприяє реалізації головної ідеї нової Конституції України: держава існує для людей, з гідністю і повною віддачею виконує своє призначення щодо захисту і зміцнення нашої державності і законності.

Саме тому на органи прокуратури, кожного прокурорського працівника чекає велика і напружена робота на благо нашого суспільства і народу України.

ЛІТЕРАТУРА:

  • Конституція (Основний Закон) України.
  • Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р ..

· Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993г. № 3723-XII.

  1. І Я. Тодоров; Е.А. Чередниченко «Основи держави і права". м Донецьк, 1997 г.
  2. Скакун О. Ф., Подберезький М. К. «Теорія держави і права». г. Харьков, 1996 г.
  3. В.В. Копейчиков. "Основи Конституційного права України". К.: Юрінком Інтер, 1997р.
  4. М.Ф. Орзік. Конституційне право України (навчально-методичний посібник); м Одеса, 1998р.
  5. А.Е. Жалинский "Професійна діяльність юриста", Видавництво БЕК, 1997р.
  6. Юридичний енциклопедичний словник М .; «Луч» - 1984р.
  7. Юридичний словнік.-К .: УРЕ.-1983.
  8. Офіційний veb-сайт Генеральної прокуратури України.

Ø http://www.gr.gov.ua