Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія становлення міського самоврядування Росії

Скачати 46.67 Kb.
Дата конвертації28.01.2018
Розмір46.67 Kb.
Типкурсова робота
ів прихо-диться більше одного комп'ютера. Го-роду, в адміністраціях яких менше 1 комп'ютера на 3 чоловік, складають менше чверті від про-ного числа. Найбільш компьютери-зірованним великі міста, являю-щиеся регіональними центрами, - серед них частка міст, де на двох співробітників адміністрації прихо-диться більше одного комп'ютера, досягає 80%. Великі міста - не регіональні центри по рівню комп'ютеризації зближуються з ма-лимі містами, які компьюте-різіровани в найменшій мірі.

Досить висока і ступінь забез-забезпеченості міських адміністра-цій доступом в Інтернет. Він має-ся в адміністраціях 85% беру участь-вавших в дослідженні міст. У 30% з них доступ надано всім співробітникам. У загальному випадку, чим більше місто і чим вище його адміністративний статус, тим ширше коло співробітників і підрозділів адміністрації, що мають доступ в Інтернет. У малих містах доступ, як правило, якщо і є, то тільки для обмеженого кола осіб і рідше для спеціалізованого інформаційного відділу адмініст-рації.

4. Зміцнюються партнерські свя-зи між російськими містами, причому виділяються міста-лідери, найбільш активні в плані межму-ніціпального взаємодії. Як і переважна більшість міст, які взяли участь в дослідженні (більше 80%), входять як мінімум в одну муніципальну асоціацію. З них приблизно чверть - більше ніж в два асоціації. В максі-мальном числі асоціацій со-стоїть Челябінськ; ще 7 міст з-стоять в 6 асоціаціях. З муници-пальне асоціацій респондентами найчастіше (60 згадувань) укази-вався Союз малих міст Росій-ської Федерації, що пояснюється підвищеним представництвом у вибірці малих міст. Також бо-леї 20 згадок зібрали Ассо-циация сибірських і дальневосточ-них міст, Союз історичних міст і регіонів Росії і Союз російських міст.

5. Для інституційного роз-ку російських міст фактор чис-лінощів населення не має ре-вирішального значення. Великі міста далеко не по всіх позиціях є-ються беззаперечними лідерами. Їх перевага очікувано велике за параметрами, які вимагають концен-трації фінансових, людських та інших ресурсів (технічна осна-щенность адміністрацій, частота проведення опитувань громадської думки, інтенсивність житлового будівництва, залучення незави-сімих організацій до розробки муніципальних програм і планів і т. П. ). Але по ряду показників ін-стітуціонального розвитку, що не припускають істотних за-трат, - середні і малі міста по меншій мірі не поступаються біль-шим. Це, зокрема, стосується ін-інтенсивності міжмуніципальних зв'язків (в тому числі на міжнарод-ном рівні), впровадження практики стратегічного планування, рас-рення інструментів моні-Торінг і оцінки муніципальних програм. Недолік бюджетних ресурсів невеликі міста когось пенсирующие ініціативністю, вос-пріімчівостью до інновацій і ак-тивностью на міжмуніципального сцені.

Слід також зазначити, що ад-міністратівной статус є більш суттєвим диференціювання рующим фактором, ніж чисельність населення. Великі міста, не яв-рами регіональними центрами, за багатьма параметрами інституціональних-нального розвитку знаходяться ближче до середніх містах, ніж до великих міст - центрів суб'єктів Феде-рації. Вони більшою мірою опа-саются за свою незалежність по-сле вступу в силу нової редак-ції федерального закону, регулюються-ючий місцеве самоврядування.

6. Практично всі муніципали-ні освіти, які взяли уча-сть в дослідженні, знайомі з но-вої редакцією закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в РФ». Станом на осінь 2003 - весну 2004 р процесам підготовки до проведення реформи в містах дан старт, але діяльність в цьому напрямку ведеться не дуже інтенсивно. Про це свідчить і той факт, що за два роки до вступу зако-ну в силу більш 30% міст, участ-Вова в дослідженні, так і не визначилися щодо свого майбутнього статусу в новій системі місцевого самоврядування. Це об'єк-ясняется недостатньою проработ-кою в тексті закону критеріїв пре-доставлення муніципальним обра-тання нового статусу.

В середині 2004 р ставлення глав адміністрацій до реформи ме-стного самоврядування було неод-нозначним - близько 40% міст оцінювали новий закон в цілому не-гатівно при такій же кількості позитивно налаштованих і 20% налаштованих нейтрально. Скепсис ви-ража головним чином ті міста, які з 1 січня 2006 р ризикують втратити свою самостійність. По перевазі, це малі горо-да, але також і близько 30% середніх і 10% великих. Деякі з них «відвоювали» статус муніципального освіти в результаті длитель-ної боротьби з регіональними орга-нами державної влади, і не-отримання статусу міського окру-га з'явиться для них істотним ударом.

2. порті САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАХІДНІЙ СИБИРИ

2.1 Дума як орган міського самоврядування в Сибіру

Дума як орган міського самоврядування була вперше уч-режде в 1785 р по Жалуваної грамоті містам. У Сибіру органі-зація Дум затягнулася до кінця XVIII ст. Думи були оформлені в Те-больске, Томську, Тюмені, Тарі, Туруханска, Нариме, Енисейске, Омську, Якутську, Верхньоудинську, Нерчинске, В інших місцях фун-кції міських дум виконували ратуші [11; c. 202].

На зміну бургомістра прийшов міський голова, який обирається-ся, як правило, з почесних громадян, першорядного купецтва. За Жалуваної грамоті «городові обивателі» ставилися до одно-му з шести розрядів. Перший складався з осіб, що мають в місті будови або землю. До другого ставилися купці трьох гільдій. Ремісники, майстри, підмайстри і учні складали третій розряд. Четвертий тип включав іноземців та іногородніх, по-селівшіхся в даному місті. П'ятий розряд - це городяни: підпри-німателі і банкіри, чий капітал становив від 50 до 200 тис.-руб .; особи вільних професій - вчені, художники, музиканти; люди, яких сьогодні ми відносимо до правлячої еліти, ті, хто ніс службу в системі міського і губернського управління, тобто міські голови, бургомістри, члени губернського магістрату. І, нарешті, шостий раз-ряд - люди «посадські». Посадські і ремісники становили ос-новних масу міського населення. Вони мали єдине Наіменова-ня - міщани.

Для малих міст критерії віднесення до розрядів визначено-ним чином коригувалися: розмір обов'язкового капіталу тре-Бова менший. До малих містах відносилося і більшість сі-Бірського міст.

Городові обивателі вибирали загальну міську думу у гла-ве з міським головою. Загальна дума вибирала зі своїх членів шестигласную думу (6 голосних - по одному від кожного розряду населе-ня) під головуванням міського голови. Загальна дума собира-лась 1 раз в 3 роки, а також в інший час, якщо того вимагали орга-тва. Шестигласная дума вважалася її виконавчим органом і була постійно діючим установою для поточного управління. Термін повноважень членів думи - голосних - визначався в 3 роки. Загальною думі відводилася розпорядча функція в області місто-ського господарства. У повсякденній практиці цим займалася шестигласная дума, яка повинна була піклуватися про матеріальне дос-Татка жителів і забезпечувати місто продовольством, спостерігати за міськими будівлями, пристроєм площ, пристаней, складів, віталень дворів.

У всій своїй діяльності думи були піднаглядні і подкон-контрольна губернаторам, які спостерігали, щоб рішення думи не суперечили законам. У сибірської практиці відзначалися значні відступу від законодавчих норм щодо формування соста-ва думи: порушувалося співвідношення між кількістю виборців і гласних від розрядів населення, в голосні вибиралися госслужа-щие, не дотримувався ценз.

У першій чверті XIX ст. думи функціонували в наступних сибірських містах: Тобольську, Тюмені, Туринську, Тарі, Томську, Крас-ноярске, Енисейске, Кузнецьк, Бійську, Іркутську, Верхньоудинську, Нер-чинський, Якутську. У 1822 р в Сибіру думи були скасовані, замість них в багатолюдних містах вводилося господарське управління в складі міського голови і 4-х голосних, в середніх містах - управління господарськими і судовими справами, де засідали міські судді і 2 Ратман, в малолюдних - тільки міський староста, хоча могла бути і ратуша.

Господарство міст Сибіру велося вкрай незадовільних-но. Доходи їх були мізерними і майже не росли.

Невідповідність міського ладу запитам економіки стало однією з передумов загального політичної кризи в Росії. Ще на початку 60-х рр. господарський департамент МВС порушив питання про можливості проведення міських реформ.

Для цього в містах створювалися спеціальні комісії, фор-мування яких лягало на губернська влада. Такі комісії були створені і в сибірських містах. Представники з місць, як в Єв-ропейской Росії, так і в Сибіру висловилися за всесословность міського громадського управління, надання більшої са-самостійності громадським установам і усунення зайвий-ній адміністративної опіки. Робота міських особливих комісій Сибіру привела до того, що в ході обговорення проекту про міському громадському управлінні 31 грудня 1866 року міністр МВС Валуєв заявив, що ввести у Міському положенні в сибірських містах в пів-ном його обсязі було б незручно, так як вони «знаходяться на винятковому положенні ». На його думку, «виняткове положе-ня» сибірських міст полягала в нечисленності населення, низькому освітньому рівні городян, слабкості сибірської Бурже-азії, віддаленості міст Західної та Східної Сибіру від Центру країни. Валуєв просив двох сибірських генерал-губернаторів виска-мовити свої пропозиції про принципи введення міського самовря-лення з урахуванням місцевих умов для міст Західної та Східної Сибіру. Ті, в свою чергу, цікавилися думками підзвітних їм губернаторів.

В кінцевому підсумку вища губернська влада Сибіру прийшла до висновку про те, що необхідні серйозні коригування реформи по відношенню до сибірських містах. МВС врахувало це. Був знижений иму-громадської ценз, що дає право участі в міських виборах. У со-всім маленьких містах (а таких в краї було безліч) виборчі-ки ділилися нема на 3 розряду, а тільки на 2 [24; c.55].

За Городовому Положення 1870 до установ міського управління ставилися: 1) міські виборчі збори; 2) го-родские думи, що складаються з міського голови і гласних, 3) городс-кі управи.

Міські виборчі збори збиралися 1 раз в 4 роки тільки для обрання гласних. В основі виборчої системи ле-жав принцип пропорційності участі в міському громадському уп-равлении кількістю сплачуваних міських податків. Це достига-лось шляхом ділення виборців на частини (розряди) з рівними спільні-ми сумами платежів. Кожному з розрядів надавалося право вибору однакової кількості голосних.

Так, в Омську право вибирати отримали 1 346 чоловік, вони були розділені на 3 виборчих курії. У першому розряді було 23 (вони сплачували 1/3 міських податків), у другому - 123, в третьому - 1200 осіб [16; c.7].

У виборах до органів місцевого самоврядування брали участь особи, які досягли 25 років, які володіли нерухомістю, промислові-ми або торговими підприємствами, що займаються в містах кустар-ними промислами або дрібною торгівлею, що представляють будь-стан. Чи не допускалися до виборів особи, які зазнали суду, отре-шенние з посади, підслідні, а також особи, позбавлені духовного сану. Крім того, виборчих прав були позбавлені їв-реї. Юридичні особи, які володіють в місті нерухомістю, і дружин-Київщини брали участь у виборах через представників.

Вибори вперше в Росії стали здійснюватися шляхом закривання тієї балотування.Процедура висунення кандидатів спеціально не обмовляється. Як правило, кандидатури висувалися перед нача-лом голосування. Будь-виборець міг запропонувати в голосні нео-граніченное число кандидатур, в тому числі і свою власну. Через лайливими в голосні вважалися особи, за яких проголосувало бо-леї половини виборців.

Міське самоврядування відало широким колом господарських-них питань. Права у міських дум в цей період були широкими. Вони могли обирати з-поміж себе міських голів і членів міських управ, а також встановлювати їм оклади; приймати постанов-лення з господарських питань; стверджувати міського бюджету; встановлювати податки і приймати рішення про позики від імені горо-да. Коронна адміністрація стежила лише за законністю і утверж-дала тільки найбільш важливі постанови дум.

Міське положення 1870 р прогресивної реформою, викликаної буржуазним розвитком країни. І хоча цей закон з точки зору буржуазного права мав ряд недоліків (наприклад, відсутність про-ствие у дум примусової влади, суміщення посад городс-ким головою по керівництву і думою, і управою), все ж певною мірою він задовольняв капіталістичним потребам країни.

Функціонування міських дум на практиці принесло визна-поділену користь. Успіхи по керівництву місцевим господарством були очевидні. Навіть урядова комісія визнала «видимі ус-Пєхи благоустрою у відносно короткий термін».

Органи громадського самоврядування несли відповідальність за рівень розвитку місцевого господарства, благоустрою та всієї со-ціальної сфери. Накопичувався досвід муніципальної діяльності. Почалася хвиля клопотань про зняття обов'язкових повинностей з ме-ки бюджетів. Сучасники вже не уявляли собі життя без штату муніципальних службовців, без організації думами робіт по міському облаштування і т.д.

Разом з безсумнівною користю, яку принесли органи са-моуправленія своєю роботою, був і негатив, на який звертало увагу як уряд, так і громадськість.

У пресі отримали широке висвітлення невдалі випадки уп-ління в деяких містах і змістових. У «Московських відомостях», наприклад, міське самоврядування звинувачувався в розграбовані-ванні міст (Орла, Тули, Дмитрова, Липецька, Козлова).

В урядових сферах поширилася думка про нез-самостійності органів міського громадського управління, про НЕ-здатності їх самостійно вирішувати серйозні завдання.

Проблеми, що існували в міському і земському самовря-лення, піднімалися в урядових колах і в пресі небезос-новательно. В органах громадського управління епізодично на-спостерігалися факти розкрадання, розтрати, недбалості по керівництву ме-стнимі господарством. Позначалися і недосвідченість міських діячів, і непрофесіоналізм, а іноді і негативні особисті якості чле-нів дум і управ. Ще однією причиною небажаних колізій, метушні-кавшіх на практиці, були недоліки Міського положення 1870 р цілях створення умов більш раціонального функціонування органів влади на місцях була поставлена ​​задача модифікації ко-дексу місцевого самоврядування. Над складанням проектів робота-ла Особлива комісія під головуванням М. С. Каханова.

Міське положенні 1892 р виходило з почав, покладених в основу затвердженої в 1890 р реформи про земських установах. Ре-організація органів самоврядування на новій правовій основі була націлена на ослаблення виборного початку, обмеження оригінали ності та незалежності від адміністративної влади [11; c. 263].

Суттєвим є і дуже значно була змінена виборець-ва система. Якщо раніше (по городового положення 1870 г.) до вибо-рам до органів міського самоврядування допускалися практично всі платники податків, то тепер в число вибірників потрапляли толь-ко досить заможні громадяни, з високим майновим цензом. Для різних міст його розміри були різні. Для губер-нскіх центрів була потрібна нерухомість вартістю 1000 рублів. Мінімальний же розмір цензу для інших міст становив 300
рублів. Виборче право на основі торгових документів збереженні-нялось тільки за особами або товариствами, що володіли купецькому-ми свідоцтвами 1 і 2-ї гільдій. Стаття 54 узаконювала право адміністрації призначати на керівні посади в міському громадському управлінні конкретних осіб, а також склад голосних. Призначення ставало можливим в умовах, що не відбулися ви-борів, при незатвердження обраних кандидатур губернатором. Дан-ва стаття давала можливість адміністративної влади вводити до складу самоврядувань, на керівні посади відповідних з точки зору губернатора людей.

Новим Міське положення вводилися 2 форми громад-ного управління: в повному обсязі і спрощеному вигляді. На дрібні міста з малою чисельністю населення поширювалася спрощений-ва форма самоврядування. Для участі у виборах був потрібний ценз всього 100 рублів. Замість міської думи обиралося збори Уполу-новажених від 12 до 15 осіб. Воно обирало старосту і 1 або 2 помічників.

Коло повноважень органів міського самоврядування був, як і раніше, дуже широкий. Сюди входили збори і повинності, заведова-ня капіталом та іншим майном, турбота про необхідному для го-родских жителів продовольстві, про благоустрій, піклування про бідних, про лікарської допомоги, про протипожежну безпеку, про народну освіту і т.д.

Статті з 76 по 89 були присвячені взаєминам городс-ких дум з губернської адміністрацією з приводу прийняття і утверж-дення постанов. З цих статей випливає, що практично всі постанови голосних могли вступати в силу лише за згодою губер-натора. Якщо по Городовому положенню 1870 р губернатор міг отме-нить постанову в разі його незаконність, то нова правова основа додавала до цього ще й можливість скасування при угледівши-ванні в постановах «невідповідності загальним державним користі і потреб, або явного порушення інтересів місцевого насе-лення ».

Міський голова, як і раніше, поєднував головування в думі і в управі. Принципово змінювалося положення голови, його товариша або помічника, а також членів управи, які вважалися тепер перебувають на державній службі і, відповідно, несли відповідальність за адміністративною лінією. Губернатор мав право робити їм розпорядження та вказівки, відстороняти від посади.

Прагнення до одержавлення органів громадського управ-ління розвивається і в інших статтях. Стаття 99 давала право голові зупиняти виконання справ управи, якщо він вважав їх незаконні-ми і надавати їх на розсуд губернатора. Стаття 89 давала право управі виконувати невластиву для виконавчого орга-на функцію - приводити у виконання свої рішення без до від-ня думи (в певних випадках), але за згодою губернатора [24; c. 54].

Нове у Міському положенні як і раніше залишала неясними взаємини органів самоврядування і поліції. У статті 788 фігурує поняття «торгової поліції», проте неясно, що під цим мається на увазі. У статті 96 встановлюється, що діяльність уп-Рави повинна відбуватися за сприяння поліції, але неясно, яким чином організовано це сприяння. У статті 112 зазначено на зо-занности поліцейських чинів спостерігати за точним виконанням обя-ково постанов для місцевих жителів, проте дума не міг-ла залучити поліцію до такого роду справах, тому що не мала на це за-кінного права. Примусової влади у міських самоврядувань не було.

Деякі статті городового Положення 1892 були кроком вперед в порівнянні з колишнім законом. Згідно зі статтею 106, всім службовцям в установах міського управління тепер заборонялося брати участь у придбанні майна, продаж яких на них віз-покладена по службі. Анулювалося право голосувати по довереннос-ти, яке в минулому приводило до численних зловживаючи-вам. Стаття 117 встановлювала заборону займати одночасно дол-жності по громадському управлінню особам, пов'язаним родинний-ними узами і поширювала цю заборону на більш широке коло род-ства.

Міське положенні 1892 року в Росії було ланкою загальної консервативної політики у розглянутий період. По суті, но-вий закон не міняв характеру діяльності муніципальних органів. Це входило в плани творців реформи. Відомий ідеолог кон-серватізма в Росії К.П. Побєдоносцев відстояв деяку «частку свободи» для місцевих органів самоврядування, вважаючи, що при го-жавної контролі це не небезпечно. Бюрократизація місцевого самоврядування, посилення адміністративної опіки над ним навряд чи могли знизити його позитивну роль у господарській, культурній жит-ні населених місць. Більш того, в умовах економічної Модерн-зації роль міських дум в творчих перетвореннях об'єктивним тивно збільшувалася [24; c. 102].

2.2 Історичний огляд місцевого самоврядування в місті Омську

Місцеве самоврядування з'явилося в Омську в останній чверті XVIII ст., Коли Омська фортеця отримала міської статус і на міста Сибіру поширилися основні положення «Жалуваної грамоти на права і вигоди містам Російської імперії» 1785 Місто проведення був проголошений всесословним керуючий союзом, со-ставши якого повинен був охоплювати всі елементи міського населення, а діяльність повинна укладати-ся не тільки у виконанні різних державних повинностей, а й в самостійному заведовании усіма галузями міського бл агосостоянія. Нечисленне ом-ське міське товариство в XVIII - початку XIX ст. не міг-ло містити органи міського самоврядування в повному обсязі, тому Омськ був визнаний «малолюдних» горо-будинок, замість думи в ньому була створена ратуша. Омська го-порті ратуша складалася з двох комісій: перша відала судом у кримінальних справах, друга - цивільним судом, поліцією, торгівлею, збором податків, рекрутської винне-стю, наглядала за цехами. Штат Омської ратуші складався з двох бургомістрів, що стояли на чолі комісій, подружжя-рьох ратманов і двох чоловік, які обиралися в станові суди. Всі ці особи вибиралися Омську купців і міщан-нами на три роки.

Організація місцевого самоврядування в Омську була змінена в 1822 р в результаті реформ М.М. Сперанського, коли відбулося підвищення адміністративного статусу міста. У місті на Іртиші були створені замість ратуші поліцейське і господарське управління, а також місто-ської суд. На чолі міського господарського управління стояв городовий староста, йому на допомогу городяни виборчі-ли двох голосних, які працювали на громадських засадах. Городовий суд складався з виборних судді і двох засідателів. Органам місцевого самоврядування надавалися канцелярії, що складалися із секретарів і переписувачів.

Міське поліцейське і господарське управління підпорядковувалися окружному управлінню, на чолі которо-го стояв начальник з радою з городничого, окружного судді, земського справника, окружного стряпчого і
скарбника. Окружне управління, в свою чергу, підпорядкованих-нялось Омському обласному управлінню, а після ликвида-ції в 1838 р Омської області Тобольському губернському правлінню.

У 1839 р Омськ став головним адміністративним цен-тром Західного Сибіру, ​​що спричинило за собою зміну структури міського самоврядування. У 1840 р в Омську була організована перша міська дума (в цей час міські думи в Західному Сибіру були тільки в Томську, Тобольську і Тюмені). Після 1840 року в історії Омського міського громадського управління можна виділити сле-дмуть етапи: при шестигласної думі по городового по-додатком 1785 р .; при думі з депутатами від домовладель-ців всіх станів; з думою по городового положення 1870 р .; з думою по городового Положення 1892

Збори міського суспільства обирало міського го-лову і загальну міську думу.На перших виборах виборчі-тельное право отримали 223 людини. У загальну міську думу було обрано 4 купця і 13 міщан. Першим місто-ським головою був обраний купець 3-й гільдії Н. Миколаїв. Загальна міська дума обрала з-поміж себе шестигласную думу, яка була заснована в Омську в спрощеному вигляді - по одному голосному від купців і міщан. Предсе-вою тієї та іншої думи був міський голова, якого обирали на три роки.

Шестигласная дума була виконавчим органом загальної міської думи. Різниця між ними полягала в тому, що загальна міська дума збиралася для вирішення найбільш складних питань, а шестигласная - для повсе-денного виконання справ.

За статтею 167 «Жалуваної грамоти» 1785 р основ-ними функціями міських дум були: 1) прокорм міських жителів; 2) запобігання позовів міста з дру-шими містами; 3) збереження в місті тиші і злагоди; 4) спостереження порядку та благочиння; 5) забезпечення горо-да необхідними припасами; 6) охорона будинків; 7) при-рощення міських доходів; 8) дозвіл протиріч між ремісниками і гільдіями. На практиці роль думи була більш скромною, ніж намічалося в «скаржитися-ної грамоті». Міська дума була практично безвладдя-на, не мала права самостійно вирішувати багато госпо-дарські питання, З причини доведеної до абсурду центру-зації рішення мало не кожного питання вимагало санкції Міністерства внутрішніх справ. Дума виконувала дріб'язкові доручення за нарядом губернського правління. Тобольское губернське правління повністю контролювала діяльність думи і вникало в найменші деталі омського бюджету, прагнучи зменшити витрати хоч на кілька копійок.

Робота на міських посадах була в той час не-престижна і обтяжлива. Омські обивателі стрімко-лись ухилитися від неї: наймали замість себе інших осіб, які не були на службу і т.д. У перші роки після відкритому-ку думи не раз порушувалися клопотання про її упразд-неніі і про заміну думи дешевшими поліцейським і господарським управліннями [23; c.9].

«Жалувана грамота на права і вигоди містам Рос-сийской, імперії» 1785 року фактично усувала від навчаючи-сті в міському самоврядуванні все міські стани, крім міщанського і купецького. У 1863 р омські дворяни-домовласники, посилаючись на розвал в міському господарстві і зловживання міського голови В. Кузнєцова, ходу-тайствовалі про вибір з них гласних до міської думи, щоб зробити міське управління у Омську таким же, як в Москві, Санкт- Петербурзі та Одесі. У клопотанні йшлося про те, що обоз пожежної команди в Омську использу-ється для розвезення води і вивезення нечистот, з 49 вуличних ліхтарів, на які місто відпускає кошти діють тільки 10, міський голова Кузнецов занижує акциз з власних підприємств, а також всупереч існую-щему законодавству закуповує сировину для свого вінок-ренного заводу на міському ринку.

В кінці 1864 року в Омську з дозволу уряду були обрані депутати від домовласників всіх станів. Ці депутати збиралися, як правило, для обговорення найважливіших потреб міста. Така реорганізація місцевого самоврядування мало змінила міське життя [23; c. 15].

2.3 Підсумки і перспективи вивчення міського самоврядування Західного Сибіру другої половини XIX - початку XX ст. на рубежі XX і XXI ст.

Міська проблематика завжди буде найважливішим напрямком в системі вітчизняних історичних досліджень. Стійкий інтерес до багатопланової історії сибірських міст проявився ще в останній чверті XIX століття. До того ж міські поселення регіону вже давно стали об'єктом історіографічного аналізу. Проте, в минуле десятиліття вивчення означеної проблеми набуває якісно і кількісно нові обриси.

Накопичений в попередні часи та знову виявлений фактичний матеріал привів до появи принципово нового типу багатопланових досліджень по історії сибірських міст.

Одним з перспективних напрямків регіональної урбаністики останнім часом стає вивчення самоврядування Сибіру в нормативних рамках городових положень 1870 і одна тисяча вісімсот дев'яносто дві рр. Біля її витоків стояли А.П. Толочко і І.А. Коновалов. У 1997 р вони випустили скромну за обсягом роботу, в якій проаналізували розглянутий сюжет на прикладі дореволюційного Омська.

Тут досить детально аналізується діяльність органів громадського самоврядування регіону в останній третині XIX - початку ХХ ст. Можна погодитися з пропонованою угрупованням їх виробничих функцій, хоча 3-ю (заходи з благоустрою вулиць і площ (мощення, осушення, освітлення) і 4-ю (озеленення міст, розбивка в них скверів і парків) можна об'єднати. Приваблює своєю аналітичністю сюжет, присвячений земельному господарству міських поселень, спробою оцінити ефективність діяльності в цій галузі міських дум і управ.

У згаданому дослідженні містяться різноманітні відомості про буквально героїчні зусилля західносибірських муніципальних утворень по ефективної експлуатації міського господарства (водопровід, бойні, аптеки, перевози і т.д.), розвитку освіти, в галузі соціального захисту; виявляється специфіка цієї роботи в екстремальній ситуації Першої світової війни. Однак в більшості випадків досліджувані процеси відслідковуються на прикладах обмеженої кількості міських поселень, в основному - Томська і Омська; статистичні дані наводяться не в динаміці, а вибірково. Подібна практика часто призводить до помилкових або одностороннім судженням.

В цілому ж, колективна монографія «Міське самоврядування в Західному Сибіру в дореволюційний період: становлення та розвиток», кандидатські дисертації І.А. Коновалова, А.В. Литягина, К.В. Льон, Є.Ю. Меренкова, Л.А. Єрьоміної, О.В. Чудакова, їх публікації, як нам представляється, заклали міцну основу для подальшого плідного вивчення різноманітних аспектів історії органів сибірського міського самоврядування в 1870-1919 рр.

Тепер спробуємо перерахувати найбільш актуальні і маловивчені з них. Звісно ж, що хронологічні та тематичні рамки діяльності муніципальних органів повинні бути доведені до моменту їх ліквідації комуністами в кінці 1919 р В публікаціях, присвячених соціальному катаклізму 1917-1920 рр., І в узагальнюючих дослідженнях з історії окремих сибірських міст (Іркутськ, Томськ, Барнаул , Новоніколаєвськ, Омськ) в загальних рисах відстежується процес демократизації органів міського самоврядування на принципах загального виборчого права, проведення на цій основі виборів з висуванням кандидатів в гласн Перші за партійними списками, участь муніципалітетів в політичному процесі, їх взаємини з органами державної влади. Однак спеціальних робіт по зазначеному періоду ще дуже мало.

Не менш важливим завданням є розширення джерельної бази проблеми, введення в науковий обіг нових типів і масивів джерел, а також їх публікація, перш за все - в спеціалізованих збірниках. Таких на сьогодні з'явилося зовсім небагато, з яких тільки один, присвячений Барнаульской міській думі (1877-1996), дає уявлення про функціонування муніципального органу, а у всіх інших міське управління фіксується як частина системи місцевого самоврядування територіально-адміністративного утворення. У зв'язку з цим великий інтерес представляють списки осіб, «які мають право брати участь у виборчому зібранні з вибору уповноважених» (голосних) в міські думи на чергове чотириріччя, які регулярно (раз на чотири роки) складалися спеціально створеними оціночними комісіями і фіксували майновий стан осіб, мають право на участь у виборах (100 рублів і вище). Їх аналіз за кілька чотириріччя дозволить відповісти на дискусійне питання про зміну соціального складу голосних в регіоні. Справа в тому, що в згаданій вище колективної монографії омских істориків, слідом за В.А. Нардового, головну причину прийняття городового положення 1892 р, пов'язують з прагненням самодержавства зміцнити позиції дворянства в міському самоврядуванні. Проте, наведені ними дані по Західному Сибіру реально свідчать про зменшення представництва в ньому купецтва і зростання частки селян, міщан, ремісників, дворян, чиновників і духовенства, але зовсім не про «деякому зміцненні в них позицій дворян».

Необхідно ретельно проаналізувати взаємини муніципалітетів з органами державного управління на рівні територіально-адміністративних утворень, перш за все - з губернськими по міським справам присутності. На жаль, навіть у спеціальних роботах наявність даного органу тільки фіксується, але не розкривається його компетенція і практична діяльність. Перші, поки що боязкі спроби розгляду цього питання зафіксували таку специфічну рису міського самоврядування в Сибіру, ​​як нерівноправне представництво в розглянутому органі представників адміністративних і громадських установ через відсутність в регіоні земства. За даними К.В. Лена, в кінці 1888 до складу Томського губернського по міським справам присутності входили голова губернського правління, керуючий казенної палати, голова губернського суду, губернський прокурор і міський голова Томська.

Актуальність цього аспекту дослідження історії міського самоврядування в Сибіру визначається як раз і наявністю різноголосся в трактуванні згаданих вище дефініцій. Наприклад, І.А. Коновалов вважає, що «міське самоврядування було необхідним елементом в системі державної влади і управління» [15]. А.В. Литягина заявляє: «Органи самоврядування в містах і їх діяльність - найважливіша частина історії місцевого управління в Росії». Л.А. Єрьоміна включає їх в структуру державної влади, а О.В. Чудаков їх існування розглядає як «спробу поєднання принципів самостійності і ліберальних почав у системі місцевого управління з жорстким централізмом всього державного апарату». Мабуть, тільки К.В. Льон розмежовує міське представництво з державними установами.

У розглянутий період з'явилися перші публікації О.А. Харусь, С.В. Макарчука, Д.В. Філіппова, що аналізують участь міських дум і управ, їх голосних в суспільно-політичному житті регіону в період революції 1905-1907 рр. Революційна хвиля захопила освічені верстви, розв'язала язики, тим більше що верховна влада рескриптом Миколи II іркутському генерал-губернатору графу П.І. Кутайсовим від 3 квітня 1905 р офіційно дозволила обговорювати питання про введення земства в Сибіру. Голосні Іркутської міської думи в лютому цього року почали підготовку адреси на найвище ім'я з перерахуванням необхідних «корінних» реформ.

У Читі, Красноярську, Іркутську, Томську, Омську, Тюмені, Барнаулі складається своєрідне двовладдя. Причому в Томську центром альтернативної влади стає міська дума на чолі з міським головою А.І. Макушиним. Саме тут події взяли найбільш радикальну забарвлення. Після розгону 18 жовтня 1905 р мітингу старшокласників, міська дума зажадала від губернатора звільнити поліцмейстера, вивести з міста козаків, звільнити політичних в'язнів і водночас постановила припинити фінансування поліції і почати формування з добровольців міської міліції. Губернатор змушений був випустити 160 політв'язнів. Для організації міліції міська управа створює «Комітет громадської безпеки», а 19 жовтня в Томську проходять вибори гласних в міську думу на основі загального виборчого права.

Відтворений сюжет показує, що позиція і участь в подіях 1905-1907 рр. муніципальних органів регіону тільки починає переосмислюватися і вивчатися в рамках нової парадигми модернізаційних процесів в Росії початку ХХ ст. Разом з тим, аналіз політичної діяльності муніципальних утворень Сибіру необхідно продовжувати, перш за все, за рахунок розширення хронологічних рамок. Саме міські думи, через відсутність земських установ, взяли на себе, на нашу думку, апеляцію до влади з нагальних проблем місцевого життя з моменту свого утворення. Так, з ініціативи гласного Єнісейської міської думи Скорнякова в адресі міського самоврядування було зафіксовано: «Потреби Сибіру, ​​потреби наші занадто великі і великі, великі, тому що ми довго, майже 300 років були пасинками Росії ... Наші перші і нагальні потреби - це введення земства , гласного суду, свобода друку і слова, свобода особистості та майнової недоторканності, свобода переселень і припинення заслання до Сибіру ». Слабо вивчена діяльність місцевих відділів Всеросійського союзу міст в період Першої світової війни. Якщо з'їзду західносибірських міст в Омську 11-13 квітня 1915 р присвячено два абзаци в нарисах з історії Омська, то про аналогічному заході в Іркутську стосовно Східного Сибіру 14-19 квітня 1916 р тільки згадується в одній з наших публікацій.

В рамках політичної історії даного об'єкту А.П. Толочко, І.А. Коноваловим, Е.А. Дегальцева поки ще дуже скромно поставлено питання про взаємовідносини муніципалітетів з громадськими організаціями [24]. Зокрема, омські історики проаналізували деякі аспекти діяльності товариств обивателів і виборців з точки зору спроб встановлення громадського контролю за органами самоврядування. У свою чергу, Н.І. Гаврилова і Л.Б. Ус спробували поглянути на них з позицій формування елементів громадянського суспільства в Сибіру. На думку першої, одним з результатів функціонування міських дум і управ стало оформлення та подальший розвиток «уявлення про думі як про суспільно-політичному органі», перетворення виборчих кампаній в невід'ємну частину суспільного побуту Іркутська.

До актуальних завдань можна віднести розгляд перших кроків сибірських муніципалітетів в області охорони навколишнього середовища, їх взаємини з правоохоронними органами і т.д. Таким чином, розробка різноманітних аспектів становлення і діяльності міського самоврядування в Сибіру вимагає пильної уваги з боку наукової спільноти регіону, а їх проміжні підсумки і результати слід регулярно обговорювати на конференціях, симпозіумах і семінарах.

висновок

Місцеве самоврядування має тривалу історію. У середньовіччі і на Русі, і в Західній Європі багато міст були «вільними» і «самоврядна» аристократією цих міст. У новітній час, після буржуазних революцій, «третій» стан активно виступало за право на місцеве самоврядування і домагалося в цій боротьбі чималих поступок від традиційного державного апарату.

У Росії після скасування кріпосного права при Олександрі II було прийнято законодавство про земському (1864 р) і міському (1870 г.) самоврядування. Це був, безумовно, значний крок вперед в суспільному розвитку Росії, однак не слід забувати про умови, в яких він відбувся. По-перше, в Росії діяв монархічний принцип верховної влади, при якому народ був лише підданим. По-друге, Росія того часу відрізнялася сильною бюрократичною системою. По-третє, місцеве самоврядування (земське і міське) формувалося в аграрній країні з переважно сільським населенням і своєрідною міщанської організацією життя в місті. Надії на формування дієвої системи місцевого самоврядування в дореволюційній Росії не виправдалися.

Не стали і винятком міста Західного Сибіру. Тут, процес становлення і розвитку місцевого самоврядування, хоча і мав деякі особливості, в цілому протікав в руслі загальноросійських тенденцій. Зачатки місцевого самоврядування з'явилися тут в по-останньої чверті XVIII ст., Коли на міські поселення регіону були поширені основні положення «Жалуваної грамоти на права і вигоди містам Російської імперії» 1785 р яка передавала управління в них купецтва і міщанства, головним про- разом заможному. З огляду на нечисленність більшості західно-сибірських міст, вони, як правило, не могли містити органи місцевого самоврядування в повному обсязі, тому міські думи діяли лише в крупних міських центрах - Томську, Тобол-ську, Тюмені, і потім в Омську. В інших містах регіону місцеве управління було представлено в спрощеному вигляді. Функції місто-ських дум були вельми обмежені, вони не мали права вирішувати навіть багато господарські питання без санкцій коронної адміністрації. Організація і функції місцевого управління в містах Захід-ної Сибіру були змінені Міське положення 1870 Місто проведення-ська реформа розширила коло виборців, чітко визначила компі-тенціі виконавчої і розпорядчої влади, надала місцевому самоврядуванню значно більші права в бюджетній політиці та вирішенні інших питань міський життя. Однак слідом-ствие слабкого торгово-промислового розвитку більшості захід-носібірскіх міст дохідна частина їх бюджетів була невелика, а це обмежувало можливості місцевого самоврядування в сфері розвитку міського господарства та благоустрою, в задоволенні са-мих нагальних проблем городян навіть в дуже скромних розмірах . Спроби громадськості домогтися демократизації городсько-го самоврядування не увінчалися успіхом, так як цей процес зави-сіл від глибокого реформування соціально-політичного ладу Росії в цілому, що було неможливо в умовах існування цар-ського самодержавства.

бібліографічний список

1. Байнова М. С. Історія державного управління в Росії: Навчальний посібник. - М .: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °», 2005. - 236 с.

2. Барабашев, Г. В. Місцеве самоврядування / Г. В. Барабашев. - М .: Изд-во МГУ, 1996. - 352 с.

3. Василенко, І. А. Державне та муніципальне управління / І. А. Василенко. - М .: Гардарики, 2006. - 320 с.

4. Вітте, С. Ю. «На межі компетенції місцевих союзів існують роздільні погляди» // Муніципальна влада. 1997. № 1. 130с.

5. Воронін, А. Г. Основи управління муніципальним господарством: навч. посібник / А. Г. Воронін, В. А. Лапін, А. Н. Широков. - М .: Справа, 1998.. - 420с.

6. Гадалін С. І. Система державного і муніципального управління: курс лекцій / С. І. Гадалін, Н. А. Кузіна, Т. І. Бондарева. - Омськ: Изд-во ОмГТУ, 2007. - 68 с.

7. Глєбов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Влада міста Омська: історія і сучасність. - Омськ, 2006. - 200с.

8. Держава російське: влада і суспільство. З найдавніших часів до наших днів. Збірник документів / За ред. Ю. С. Кукушкіна. М .: Изд-во МГУ, 1996. - 525 с.

9. Данилевський І. Н. Давня Русь очима сучасників і нащадків (IX - XII ст.). М .: Аспект-прес, 1998. - 321 с.

10. Емел'янов Н.Ф. Місто Курган. 1782-1917. Соціально-економічна історія. Курган, 1992. - 360с.

11. Зуєв А. С. Міське самоврядування. // Коротка енциклопедія з історії купецтва і комерції в Сибіру. Т. 1. Новосибірськ, 1994. - 562 с.

12. Іванова В. Н. Місцеве самоврядування: проблеми теорії і практики / В. Н. Іванова. - СПб: Изд-во СПб. університету, 1996. - 390С.

13. Ігнатов В. Г., Бутов В. І. Зарубіжний досвід місцевого самоврядування і російська практика: навч. посібник / В. Г. Ігнатов, В. І. Бутов. - Москва - Ростов, 1999. - 250 с.

14. Карамзін Н. М. Історія Держави Російської. У 12 т. / Підготовка тексту В. Б. Муравйова. М .: Московкий робочий; Склад, 1994. - 512 с.

15. Коновалов І.А. Стан міського господарства Омська в XIX в. // Сторінки історичного минулого Омська (XIX - початок XX ст.): Краєзнавчий збірник. Омськ, 1994. - 323 с.

16. Кочнев С. І. До історії Омського міського громадського управління // Вісник Омського міського громадського управління. Омськ, 1912. № 22. 15 С.

17. Мельников В. П., Холостова Є. І. Історія соціальної роботи в Росії: М .: Аспект-прес, 2003. - 305 с.

18. Муніципальне управління: навч. посібник / Н. В. Шумянкова - М .: Іспит, 2002. - 377с.

19. Мухін В. І., Шумянкова Н. В. Система муніципального управління в Росії / В. І. Мухін, Н. В. Шумянкова. - М .: Національний інститут бізнесу, 2001. - 231 с.

20. Основи місцевого самоврядування: навч. допомога. - М .: РІЦ «Муніципальна влада», 2001. - 632 с.

21. ремя А.В. Обговорення в урядових сферах Росії питання про особливі переваги державної служ-би в Сибіру і на Далекому Сході // Проблеми соціально-економічного розвитку та суспільного життя Росії (XIX - початок XX ст.). Омськ, 1994. С. 40.

22. Смірнягін Л. В. Лекції з економіки міста та муніципального управління. - М .: Фонд «Інститут економіки міста», 2004. - 340 с.

23. Толочко А. П., Коновалов І. А. Міське самоврядування в Омську в дореволюційний період. Омськ: Омська. держ. ун-т, 1997. - 182 с.

24. Толочко А. П., Коновалов І. А., Меренкова Е. Ю., Чудаков О. В. Міське самоврядування в Західному Сибіру в дореволюційний період: становлення і розвиток: Монографія. - Омськ: Омська. держ. ун-т, 2003. -196 с.

25. Циганов В. Б. Історія державного управління в Росії: Учеб. посібник в 2-х частинах. Ч. 2. Єкатеринбург: УрАГС, 2000. - 430 с.

26. Шумянкова Н. В. Муніципальний менеджмент: навч. допомога. - 2-е изд., Перераб. і доп. / Н. В. Шумянкова. - Новогорск, АГЗ МНС Росії, 2000. - 440 с.

27. Щепетов В. І. Історія державного управління в Росії: Учеб. для студ. вищ. навч. закладів. - М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 512 с.

28. сайт мережі Інтернет www.urbaneconomics.ru

Додаток 1

Мал. 1 Місцеве управління в Московській державі

Додаток 2

Контент-аналіз роботи адміністрації міста Омська

Опитування городян роботи адміністрації дав наступні результати:

Незалежно від соціально - демографічного статусу респондентів, найбільш типовим відповіддю в оцінках роботи адміністрації був «справляється зі своїми обов'язками швидше погано, ніж добре» - майже 60% опитаних схильні давати в різного ступеня негативні оцінки роботи адміністрації.

Однак, відповідь на питання «На що в першу чергу необхідно місцевій владі приділити увагу?» Показав низький ступінь інформованості городян: багато тих, кому важко з відповіддю, багато «штампів», сформованих кілька років тому. Так, три чверті опитаних не змогли назвати якісь конкретні дії Глави міста, які викликали б у них підтримку або осуд. У ряді випадків респонденти відзначали, що нічого не знають про діяльність мера.

Цікавий результат. Особливо, якщо врахувати, що і друковані, і електронні ЗМІ чималу увагу приділяють висвітленню роботи органів місцевого самоврядування. Контент - аналіз (вивчення змісту міських ЗМІ), що проводиться протягом трьох останніх років фахівцями Фонду економічного і соціального розвитку, показує, що за кількістю згадок на сторінках газет Глава міста і міську Раду депутатів впевнено посідають перше місце.

Значить, справа не в нестачі інформації. Тоді в чому? В її характері або в бажанні споживача отримувати інформацію? Не знаю - необхідно додаткове дослідження. Наприклад, таке. В середині 80-х років ХХ століття жителів одного провінційного американського містечка питали, що вони знають про Організацію Об'єднаних Націй. 80% жителів міста нічого про цю організацію не знали. Потім, протягом місяця в містечку йшла широкомасштабна інформаційна кампанія: сторінки місцевих газет, теле- і радіопрограми, листівки, розклеєні на парканах і розкидані в місцях масового скупчення людей, яскраво і дохідливо розповідали городянам про ООН, її функції і діяльності. В кінці кампанії опитування провели знову. І виявилося, що тепер про ООН не мають жодного уявлення ... 80% опитаних! Звичайно, нам до Америки ще далеко, але тенденція проявляється, проте ...

У тому, що недолік офіційної (30,6%), нормативно-правової (39,2%), статистичної (31%) інформації відчуває близько половини опитаних жителів Омська, провини місцевої влади немає.

Сам формат більшості омських ЗМІ (особливо - щотижневих рекламних видань) не допускає самої можливості таких публікацій. Вузька спеціалізація, малий тираж або своєрідна політична орієнтація міських ЗМІ не дозволяють доносити до кожного об'ємних офіційних і аналітичних відомостей, організовувати конструктивну і плідну дискусію зі складних питань міського життя. Звичайно, той, хто цікавиться, в принципі, може отримати необхідну інформацію.

...........