Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Промислова буржуазія півдня України та еволюція ее соціально-економічних вимог у второй половіні ХІХ - на початку ХХ сторіччя

Скачати 64.33 Kb.
Дата конвертації04.09.2018
Розмір64.33 Kb.
Типавтореферат

4

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ГРИНЧАК Маргарита Олексіївна

УДК 94 (477) «17/19»

Промислова буржуазія півдня України та еволюція ее соціально-економічних вимог у второй половіні ХІХ - на початку ХХ сторіччя

07.00.01 - Історія України

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата історічніх наук

Дніпропетровськ - 2008

Дісертацією є рукопис

Робота виконан на кафедрі історії та Політичної Теорії національного гірничого університету Міністерства освіти и науки України

Науковий керівник: кандидат історічніх наук, професор

Пушкін Віктор Юхимович,

Національний гірничий університет,

завідувач кафедри історії та Політичної Теорії

Офіційні опоненти: доктор історічніх наук, професор

Довжук Ігор Володимирович,

Східноукраїнській національний університет імені Володимира Даля,

завідувач кафедри архівознавства

кандидат історічніх наук, доцент

Мирончук В'ячеслав Дмитрович,

Дніпропетровський національний університет,

доцент кафедри російської історії

Захист состоится «18» червня 2008 р. про 13 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 у Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл. Т. Шевченка, 1, Палац студентів, ауд. 30.

З дісертацією можна ознайомітісь в Науковій Бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 8.

Автореферат розісланій «15» травня 2008 р.

вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат історічніх наук, доцент Кривий І. О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У Російській імперії Другої половини ХІХ - початку ХХ століть відбувався перехід до капіталістічніх форм господарювання. Бурхливий розвиток промісловості південноукраїнськіх губерній пореформеного ПЕРІОДУ супроводжувався Швидко темпами формирование и становлення новой верстви капіталістичного Суспільства - Великої промислової буржуазії. Використання дореволюційного досвіду в СУЧАСНИХ условиях переходу до рінкової економіки важліве з Огляду на ті, что Вивчення історічніх особистостей підприємців, їхньої ДІЯЛЬНОСТІ в Економічній, Політичній та соціальній сферах необхідне для виокремлено найефектівнішіх форм та методів ДІЯЛЬНОСТІ представителей сучасного ділового світу.

Безумовно важлівім є аналіз виробничої ДІЯЛЬНОСТІ, а такоже національніх, соціально-психологічних, сімейних, релігійніх рис окремий груп и конкретних представителей Великої буржуазії, Які очолювалі акціонерні товариства, монополістічні обєднання та підпріємніцькі организации.

Сьогодні становлення нового класу підприємців такоже значний мірою повязане з взаємодією з державою. Чи не Випадкове у спроба поясніті проблеми сьогодення, Передбачити шляхи Подальшого розвитку Нашої країни, ее економіки, найти найпрійнятніші методи забезпечення дінамічного економічного розвитку представник різніх СОЦІАЛЬНИХ и ПРОФЕСІЙНИХ груп апелюють до подій минув, заново переосміслюючі досвід взаємодії держави й підприємців, як Економічно найактівнішої части населення. Традиції взаємодії державної влади Із представник підпріємніцького стану цікаві й повчальні. Досвід регулювання торгово-промислового життя Російської імперії, організаційно-правові форми приватного підприємництва, негатівні й Позитивні аспекти їхнього розвитку привертають увагу дослідніків и шірокої громадськості, вімагають комплексних ДОСЛІДЖЕНЬ, у процесі якіх важліво відібраті все позитивне й жіттєздатне для формирование нового цівілізованого підприємництва.

Історія розвитку та ДІЯЛЬНОСТІ Великої промислової буржуазії Російської імперії, ее роботи з комерційними органами державної влади й управління требует свого Вивчення й осмислення через ті, что сегодня розвязується ряд подібніх завдання. Зокрема, для сучасної держави є актуальними питання Вихід з економічної кри, розробки моделей включення країни у світовий ринок, ефективного Залучення іноземних капіталів ТОЩО. Таким чином, спеціфіка економічного розвитку на сучасности етапі Робить актуальним Звернення до досвіду взаємодії держави й промислової буржуазії на початкових етапі індустріальної модернізації у Російській імперії.

Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертаційне дослідження проводитися согласно з Науково програмою у межах держбюджетної планової тими «Проблеми соціально-економічного та культурного розвитку Наддніпрянщіні новой та новітньої доби» (0101U006350), яка віконується колективом кафедри історії та Політичної Теорії національного гірничого університету.

Обєктом дослідження є процес соціально-економічного розвитку Південної України, пореформеної модернізації ІІ половини ХІХ - початку ХХ ст.

Предметом дослідження є велика промислова буржуазія Півдня України як одна Із провідніх СОЦІАЛЬНИХ сил Суспільства Другої половини XІХ - початку XX століття та еволюція ее соціально-економічних вимог.

Метою є дослідження процесса формирование Великої промислової буржуазії Півдня України, аналіз трансформації становища цієї верстви у суспільстві та простеження змін в економічних и Суспільно-політічніх Вимогах промісловців у пореформену добу та на початку ХХ сторіччя.

Відповідно до цієї мети дисертант ставити перед собою Такі завдання:

- віявіті, сістематізуваті та класіфікуваті Джерельна базу дослідження, зясувати Загальний рівень ее розробки, у тому чіслі типо-видовий склад джерел;

- дослідіті економічний розвиток Півдня України Другої половини ХІХ - початку ХХ сторіччя, Показати роль, якові цею регіон відігравав у формуванні економічних отношений усієї країни;

- Встановити соціальні та національні джерела формирование буржуазії Півдня України, віявіті ЗАГАЛЬНІ Тенденції цього процесса;

- візначіті роль іноземного Капіталу у промісловості Південного регіону;

- вісвітліті діяльність представніцькіх ОРГАНІЗАЦІЙ промислової буржуазії Півдня;

- создать соціальний портрет великого ПРОМИСЛОВЦІВ південноукраїнськіх губерній;

- проаналізуваті взаємодію промісловців регіону з органами державної влади та Ставлення до стану підприємців у суспільстві;

- вісвітліті соціально-економічні вимоги Південної буржуазії у второй половіні ХІХ - на початку ХХ сторіччя;

- візначіті та інтерпретуваті характер Суспільно-політічніх вимог буржуазії.

Хронологічні Межі роботи охоплюють одному половину ХІХ - початок ХХ сторіччя - период насіченій значними історічнімі подіямі та важлівімі соціально-економічнімі процесами. Тисячі вісімсот шістьдесят один рік - Скасування кріпосного права, результатом которого ставши перехід економіки регіону на ринковий шлях розвитку. 1917 рік - период глобальних соціально-економічних Перетворення, что знаменувалі собою Закінчення капіталістичного розвитку країни на тій годину.

Географічні Межі дісертаційної роботи охоплюють Південь України. До Південної України історична наука відносіть землі, Які входили до складу Катеринославської, Херсонської и Таврійської губерній. Избрания південноукраїнського регіону обумовлюється тім, що тут склалось Унікальні економічні возможности. На багатій мінеральними ресурсами территории Було зосереджено величезне промисловий Потенціал, паливно-енергетичні потужності и значні Людські ресурси, а з середини ХІХ ст. розпочався Бурхливий розвиток промісловості та становлення новой промислової еліти.

Методологічною базою цього дісертаційного дослідження є принципи історізму, достовірності, обєктівності, сістемності та всебічності. У работе Використано загальнонаукові (АНАЛІЗУ та синтезу, індукції та дедукції, історичний, логічний, системно-структурний, моделювання), загальноісторічні (історико-генетичний, історико-порівняльній, історико-тіпологічній) та спеціально-історичні (хронологічній, проблемно-хронологічній, періодізації ) методи.

Наукова новизна дисертації Полягає в тому, что в ній на підставі історіографічної спадщини, широкого кола джерел Вперше Здійснено комплексний аналіз верстви промислової буржуазії Півдня (ее походження, розвиток, місце и роль у суспільстві); у рамках спеціального дослідження детально охарактеризовано соціальні та національні джерела формирование місцевої промислової еліти. Такоже Вперше представлено соціальний портрет ПРОМИСЛОВЦІВ Півдня України. До наукового обігу введені Важливі архівні джерела.

Практичне значення дисертації Полягає в возможности использование ее матеріалів для Подальшого наукового дослідження історії формирование промислової буржуазії України; розробці вузівськіх курсів лекцій, програм и навчально-методичного забезпечення спецкурсів та семінарів з соціальної та економічної історії України, краєзнавчіх Навчальних проектів. На Основі нагромадження у некогда досвіду можливе покращення державної політики у Галузі підприємництва, Залучення СУЧАСНИХ підприємців до розвязання актуальних проблем економічного та СОЦІАЛЬНОГО розвитку держави та ее регіонів.

Особистий внесок здобувача Полягає в тому, что нею самостійно Розглянуто різноманітні думки, вікладені в наукових публікаціях з історії Великої промислової буржуазії Півдня України, узагальнівші їх під критичним кутом зору, сформулював власне розуміння проблеми. Особиста доля здобувача віявляється в системному (комплексному) аналізі найважлівішіх проблем, что стосують формирование та ДІЯЛЬНОСТІ верстви промислової буржуазії південноукраїнськіх губерній, Персоніфікації великих підприємців зазначеним регіону у кінці ХІХ - на початку ХХ сторіччя.

Представлена ​​дисертація є самостійнім науковим Досліджень. Висновки, сформульовані в дисертації, ґрунтуються на Матеріалах, зібраніх и проаналізованіх дисертант особисто.

Апробація результатів дослідження: наукова робота пройшла апробацію на регіональніх краєзнавчіх конференціях, зокрема, на 1-ій Регіональній краєзнавчій конференція «Досліднікі Прідніпровського краю» (Дніпропетровськ, 29 березня 2002 р.), На наукових читань «Україна модерна и сучасна (історія, Історіографія та джерелознавство) », присвячений 60-річному ювілею професора Г.К.Швідько (6 травня 2004 р.), на 6-й Регіональній краєзнавчій конференции" Меценати та їх роль в розвитку науки, освіти и культури Придніпров'я "(Дніпропетровськ, 29 березня 2007 р. ).

Структура роботи зумовлена метою и Завдання наукового дослідження. Дисертація складається з вступления, трьох розділів (дванадцяти підрозділів), вісновків, списку використаних джерел и літератури (Всього 451 позиція), Додатків. Загальний ОБСЯГИ дисертації - 248 сторінок.

Основні ЗМІСТ дисертації

У вступі обґрунтовується вибір тими дослідження, ее Актуальність, зазначилися про ее звязок з Наукова програмами.Відповідно до тими дослідження сформульовані мета и завдання дісертаційної роботи, визначили обєкт, предмет, хронологічні та географічні Межі, методологію та методи дослідження. У вступі такоже розкривають наукова новизна та практичне значення отриманий результатів, подані Відомості про особистий внесок здобувача, а такоже зазначилися апробація результатів роботи.

У Першому розділі - «Стан Наукової розробки проблеми, ее джерельна база та методологія дослідження» - проаналізовано стан Наукової розробки тими, охарактеризовано ее Джерельна базу, окреслено Головні методи дослідження.

У підрозділі 1.1 - «Історіографія проблеми» - аналізуються дослідження з історії промислової буржуазії Півдня України, віділяються декілька періодів. І етап - 60-ті роки ХІХ ст. - до качана 20-х років ХХ ст. У цею период література носити або довідково-практичний характер, або авторизованого намагають Передбачити майбутнє Південного регіону (Переважно чином ЦІ прогнози оптімістічні). Розробка окремий аспектів тими розпочалася ще напрікінці 60-х - качана 70-х рр. ХІХ ст. Зазначеним период характерізується тім, что авторизованого багатьох опублікованіх робіт були безпосереднімі учасниками у промисловій розробці регіону. Зявляються Перші біографічні етюди, что стосуваліся персоналій місцевої буржуазії. Цікавімі для дослідження становлення промислової буржуазії Півдня України є праці В.Іславіна Іславін В.А. Нарис кам'яновугільної і железоделательной промисло-вості Донецького кряжа. - СПб .: тип. і хромоліт. А.Траншеля, 1875. - 59 с., С.Подолинським Подолинський С. А. Ремесла и фабрики в Україні // Подолинський С. Вибрані твори / Упоряд. Р.Сербін. - Монреаль: Українське історичне т-во, 1990. - 208 с., С.Ан-ського Ан-ський С. Нарис кам'яновугільної промисловості на півдні Росії // "Русское багатство". - 1882.- №1-2.- С.30-36 .. Напрікінці цього етапу, окрім суто економічних, розпочінаються дослідження Суспільно-політічніх аспектів політики Великої промислової буржуазії, історії ОРГАНІЗАЦІЙ великих промісловців, їх СТОСУНКІВ з уряд, становище буржуазії у суспільстві Російської імперії. Серед подібніх робіт - праці Є.Рагозіна Рагозін Є.І. Залізо і вугілля на Півдні Росії. - СПб .: тіп.І.Гольдберга, 1895. - 170 с., Б.Брандта Брандт Б.Ф. Іноземні капітали в Росії. Металургійна і кам'яновугільна промисловість // Брандт Б.Ф.Іностранние капітали їх вплив на економічний розвиток країни. - ч.II. - СПб .: Тіп.В.Кіршбаума, 1899. - 419 с., П.Фоміна Фомін П.І. Гірська і горнозаводская промисловість Півдня Росії. - Харків: Тип. Б.Бенгіс, 1915. - Т.1. Історія гірничої та гірничозаводської промисловості Півдня Росії з часу виникнення до вісімдесятих років минулого століття. - 487с., А.Гушкі Гушко А.О. Представницькі організації торгово-промислового кла-сса в Росії. Доповідь, прочитана на загальних зборах Р.Т.О. в засіданнях 11 і 18 листопада 1911 року - СПб .: типо-лит. Шредера, 1912. - 208 с ..

В цілому у літературі початкових етапах однією з найпошіренішіх стала Робітнича проблематика. У студіях дослідніків капіталізму в Російській імперії початку ХХ ст. зосереджена увага на вівченні процесса монополізації промісловості, ее організаційно-управлінськіх форм та участия іноземного Капіталу. Загаль література Початкова етапу носити прикладних спрямованість, среди других ее характерних рис віділяємо оператівність написання робіт (авторизованого є безпосереднімі свідкамі та учасниками ціх процесів), обмеженість джерел, спеціфічній склад авторів, много з якіх були гірнічімі інженерамі. Все це обмежує возможности наукового АНАЛІЗУ індустріального розвитку регіону. Проти в ціх роботах містяться цінні Відомості про економічне становище регіону, технічний рівень тогочасного виробництва, деякі статистичні дані та дана оцінка ймовірніх перспектив розвитку промісловості на Півдні України. Для Вивчення ж безпосередно проблем становлення та розвитку буржуазії, особливо важлівім є ті, что досліднікі намагались дати оцінку соціальному складу буржуазії, характеристику ее окремим особістом.

Другий период пріпадає на радянський час історії держави. ВІН характерізується вісвітленням історічніх подій через призму марксістської ідеології. Радянські Історики обумовлюють капіталістічній розвиток дією обєктівніх факторів. Головний результат утвердження капіталізму смороду Бача у формуванні робітнічого класу й розгортанні революційної БОРОТЬБИ. У такому контексті буржуазії пріділяється лишь місце СОЦІАЛЬНОГО антагоніста пролетаріату, что жодних чином не спріяє ее обєктівній оцінці. В течение 20-х років ХХ ст. продолжают Друкувати студії дослідніків, Які Вивчай Історію промісловості в цілому, та, зокрема, питання історії буржуазії у дореволюційну добу. Це роботи як российских авторів - П.Берліна Берлін П.А.Русская буржуазія в старий і новий час. - М .: Книга. 1922. - 308 с., Є.Черменського Черменскій Є.Д. Буржуазія і царизм в першої російської революції. - М .: Политиздат, 1970. - 648 с. , Так и украинских - М.Слабченко Слабченко М.Є. Матеріали до економічно-соціальної історії України ХІХ ст. - Одеса: ДВУ, 1925-1927. - Т. 1-2. - 320 с., 278 с., О.Оглобліна Оглоблін О.П. Нариси з історії капіталізму на Україні. - К., 1931. - Вип.1. - 174 с., М.Яворського Яворський М.І.Україна в Епоха капіталізму. - Харків .: Держ. видавництво України, 1924-1925. - Віп.1-3. - 309 с .. У подальші роки досліджуються Переважно чином економічні аспекти промислового розвитку регіону. Виходять фундаментальні роботи П.Лященка Лященко П.І. Історія народного господарства СРСР.- М .: ОГИЗ, 1948. - 560 с., О.Нестеренка Нестеренко О.О. Розвиток капіталістічної промісловості и формирование пролетаріату на Україні в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. - К .: Держполітвідав УРСР, 1952. - 208 с., Г.Д.Бакулєва Бакулев Г.Д. Розвиток вугільної промисловості Донецького басейну. - М .: Госмолітіздат, 1955 .- 672с., М.Я.Гефтера Гефтер М.Я. Царизм і монополістичний капіталізм в металургії Півдня Росії до І Світової війни // Історичні записки. - 1953. - №43. - С.78-96. , С.Г.Струміліна Струмилин С.Г. Історія чорної металургії в СРСР. - М .: Академія наук СРСР, 1954. - Т.1. - 534 с., П.О.Хромова Хромов П.А. Економічний розвиток Росії в кінці ХІХ - початку ХХ ст. - М .: Госполитиздат, 1950. - 386 с., А.Л.Цукерніка Цукернік А.Л Синдикат «Продамет»: Історико-економічний нарис. 1902- липень 1914 г. - М .: Соцекгіз, 1959. - 303 с., О.Г. Задери Задерей А.Г. Іноземний капітал у важкій промисловості дона в кінці ХІХ - початку ХХ століття // З історії Дону. - Ростов на дону, 1956. - С.136-157 .. Роботи дослідніків спріяють Введення до наукового обігу Нових джерел з проблем економічної історії регіону.

Напрікінці 60-тих років зявляються праці, в якіх безпосередно досліджується верств промислової буржуазії. До них відносяться роботи І.Гіндіна Гиндин І.Ф. Російська буржуазія в період капіталізму, її розвиток і особливості // Історія СРСР. - 1963. - № 2-3. - С.57-80., П.Волобуєва Волобуєв П.В. Пролетаріат і буржуазія Росії в 1917 р - М .: Думка, 1964. - 352 с., В.Бовікіна Бовикін В.І. Зародження фінансового капіталу в Росії. - М .: Изд. Моск. ун-ту, 1967. - 295с., Б.В. Ананьїча Ананьич Б.В. Російський і міжнародний капітал (1897-1914). - Л .: Наука, 1970. - 193 с., В.Я. Лаверічева Лавёричев В.Я Велика буржуазія в пореформеній Росії. 1861-1900гг. - М .: Думка, 1974. - 252с., П.Г.Ріндзюнського Риндзюнскій П.Г. Затвердження капіталізму в Росії. 1850-1880гг. - М .: Наука, 1978. - 294 с., Л.Є.Шепелєва Шепелєв Л.Є. Велика буржуазія в Росії. Кінець XIX ст. - 1914 р М .: Наука, 1992.- 279 с., Прісвячені харчування розвитку промислової буржуазії Російської імперії, ее роботи з комерційними державна установа, політіці Стосовно робітнічого класу. СПЕЦІАЛЬНІ дослідження Великої промислової буржуазії Півдня України зявляються напрікінці 70-х років и Перш за все належати відомому Українському вчений В. В. Крутікову Крутиков В.В. Буржуазія України та економічна політика царизму в пореформений період. - Дніпропетровськ: Видавництво ДДУ, 1992. - 172 с. та інші праці .. В его дослідженнях ве-лика увага пріділена Формування буржуазії південноукраїнськіх губерній, ее соціальному складу, історії зїздів гірнічопромісловців.

Значення радянського ПЕРІОДУ в історіографії промислової буржуазії Півдня Полягає в тому, что именно в цею период значний розшірілася джерельна база и проблематика ДОСЛІДЖЕНЬ. Про це свідчіть великий масив джерел, особливо статистичних Даних, Які вікорістовувалі радянські Історики. Окрім того, в зазначеним период зроблені суттєві наукові доробки, особливо относительно отношений підприємців та робітніків, підприємців та центральної влади.

Третій период (90-ті роки ХХ ст. - початок ХХІ ст.) Характерізується Розширення тематики наукових інтересів дослідніків и зростанням уваги до торгово-промислової, Суспільно-Політичної та філантропічної ДІЯЛЬНОСТІ підприємців. В цей час зявляються Публікації узагальнюючого характеру, Які вісвітлюють Історію підприємництва Російської імперії в течение Усього Існування країни (М.Боханов Боханов А.Н. Ділова еліта Росії 1914 г. - Москва: Інститут російської історії РАН, 1994 г. - 273 с., Н .Боркіна Боркин Н.В., Першиков А.Н. Історія російського підприємництва. - Томськ: Вид-во ТПУ, 1999. - 387 с., А.Балкіна та Л.Додонова Баікіна А. Додонова Л. Аристократи капіталу: нариси історії російського підприємництва та благодійності. Х-ХХ ст. - Тюмень: СОФТДізайн, 1994. - 350С., та інші). У узагальнюючіх працюю з історії підприємництва Російської імперії Вчені роблять Висновок про слабкість російського буржуазного лібералізму, в якому смороду вбачають одну з причин припиненням капіталістичного розвитку країни. Много новаторськіх Положень містіться в Працюю російського історика, дослідника підпріємніцької верстви О.М.Боханова, Який много уваги пріділів дослідженню окремий особистостей підприємців. Серед проблем, Які вівчаються, найбільш розповсюдження є Взаємовідносини підприємців з властью напрікінці ХІХ - на початку ХХ ст. (М.Барішніков Баришніков М. Н. Історія ділового світу Росії. - М .: АТ Аспект-Пресс, 1994. - 224 с. Та інші).

Українські дослідження останніх років стосують основном економічних та СОЦІАЛЬНИХ аспектів історії промислової буржуазії підросійської України. Економічній та соціальній історії Донбасу прісвячені роботи М.Антоненка Антоненко М.І. Заселення Донбасу: соціально-економічні та етнонаціональні аспекти (середина ХІХ - початок ХХ століття): Авт. дис. ... канд. істор. наук / Інститут соціології АН України. - К., 1994. - 173 с., І.Довжука Довжук І.В. Промисловий розвиток Донбасу в системе економіки Надніпрянської України (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. - 312 с., А.Міхненка Михненко А.М Формування капіталістічної промісловості Донецького басейну (друга половина ХІХ ст.) // Вісник Донецького університету: Сер.: Б: Гуманітарні науки. - Донецьк. 2000. - Віп1. - С.177-183 .. Наукове дослідження участия іноземних капіталів у металургійній та вугільній промісловості Донбасу и Придніпров'я в пореформену добу та на початку ХХ ст. Робить О.Щербініна Щербініна О.В. Іноземний капітал. - Донецьк: Донбас, 2000., - 256 с .; індустріальний розвиток України та процес формирование торгово-промислової буржуазії аналізуються в роботах Т.І.Лазанської Лазанська Т. Історія підприємництва в Україні (на Матеріалах торгово-промислової статистики XIX ст.). - К .: Інститут історії України, 1999. - 282с .. У ґрунтовних монографіях О.П.Реєнта Реєнт О.П. Україна в імперську добу (ХІХ - початок ХХ ст.). - К .: Інститут історії України НАН України. - Київ, 2003. - 340 с. та Ф.Г.Турченка Турченко Ф., Турченко Г. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція. - К .: "Генеза", 2003. - 304 с. порушується питання формирование української национальной буржуазії, причому остання робота Присвячую самє Півдню України. Серед дослідніків з далекого зарубіжжя, Які Вивчай питання розвитку вітчізняної буржуазії, назвемо Д. Маккея Маккей Дж. Розвиток економіки та регіональне підприємництво в останній період Російської імперії // Реформи чи революція? Росія 1861-1917гг .: Матеріали міжнародного колоквіуму істориків «Робітничий клас і революційна ситуація в Росії на початку ХХ ст. (Ленінград, червень 1990 року). - СПб .: Наука, 1992. - С.210- 235., Т.Фрігута Фрігут Т.Іностранние капіталовкладення в індустріалізацію Росії: Джон Юз і Новоросійське суспільство // Нові сторінки в історії Донбасу: Кн.1.- Донецьк, 1992. - С.65-76., Р. Пайпса Пайпс Р. Росия за старого режиму. - М .: Незалежна газета, 1993. - 421 с. , А.Рібера Rieber A. Merchants and Entrepreneurs in Imperial Russia. Chapel Hill, 1982. P.23-371., Г.Куромію Куромія Г. Свобода и терор у Донбасі: Україно-російське Прикордонний, 1870-1990-і роки. / Пер. з англ. Г.Кьорян, В.Агєєв. - К .: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. - 510 с ..

Історіографічній огляд свідчіть про ті, что в історії дослідження промислової буржуазії Півдня України Вже розглянуті ОКРЕМІ питання ее формирование, роботи з комерційними властью та робітнікамі, ДІЯЛЬНОСТІ представніцькіх ОРГАНІЗАЦІЙ промісловців.Тому в Нашій дісертаційній работе Зроблено спроба комплексного дослідження історії становлення, ДІЯЛЬНОСТІ та становища у суспільстві південніх промісловців, включаючі названі малодосліджені, а такоже зовсім недосліджені питання. Це завдання здійснюється на Основі Досягнення попередніків у вивченні цієї тими, а такоже залучених до наукового АНАЛІЗУ законодавчо, справочінніх джерел, та малодослідженіх періодичних видань.

У підрозділі 1.2 - «Аналіз джерел» - подано характеристику джерел, використаних у процесі наукового дослідження. Джерельна база дісертаційної роботи представлена ​​опублікованімі та архівнімі Джерелами.

У результате пошукової роботи з метою Розширення джерельної бази дисертант Виявлено Значний масив неопублікованіх архівних джерел, Які зберігаються в Державному Архіві Дніпропетровської області (ф.463, Ф.11, ф.475), Центральному державному історичному Архіві м. Києва (ф.313, ф. 442, ф.575, ф. 896, ф.1072, ф.1695, ф.1696, ф.2090, ф.2033, ф.2161), Державному Архіві Харківської області (ф. 3, ф.19, ф.45, ф.487). За своим походження, видів особливо и змістом джерела з історії промислової буржуазії Півдня України поділяються на документальні (ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ, діловодні акти різніх державних установ та підпріємніцькіх ОРГАНІЗАЦІЙ, статистичні матеріали, документи довідкового характеру) та наративні. Окрему групу джерел складають періодичні видання.

З метою Отримання з них максімальної информации документальні джерела сістематізовані таким чином:

1. ЗАКОНОДАВЧІ та Нормативні акти: до цієї групи входять матеріали гірничого та АКЦІОНЕРНОГО законодавства, Нормативні документи зїздів (положення та статути). ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ Важливі з точки зору создания Загальної характеристики ринкового умів ПЕРІОДУ капіталістічної модернізації, уявлень про політику царський правительства Стосовно підприємців та їх колективних установ и ОРГАНІЗАЦІЙ, у работе якіх брали активну участь представник діловіх Кіл регіону. Серед подібніх АКТІВ особливо Важливі - Положення від 8 січня 1863 року «Про збір за право торгівлі та других відів проміслів», Положення від 9 лютого 1865 р. «Про мито за право торгівлі та інші промисли», «Додаткові правила про припис до приватних гірнічіх заводів людях» від 19 лютого 1 861 р., Закон про страхування робітніків від 2 червня 1 903 р., Статут про промислову працю з правилами та поясненнями 1915 р . ТОЩО.

2. Справочінна документація державних установ. Це документація виробничої ДІЯЛЬНОСТІ промислових підприємств: статути, Звіти, баланс акціонерних компаний, протоколи Загальне зборів акціонерів, програми гірнічопромісловіх зїздів, списки учасников з короткими характеристиками, протоколи, стенограмі зїздів. Значний Інтерес для дослідження різніх аспектів ДІЯЛЬНОСТІ промісловців ма ють друковані матеріали зїздів гірнічопромісловців Півдня России, что начали відаватіся у 1874 р. и виходом щорічно до 1917 р. включно. Матеріали зїздів відбівалі безпосередній Хід найважлівішіх економічних процесів (акціонування, концентрації виробництва, Проникнення іноземного Капіталу ТОЩО) з позіцій безпосередніх учасников и зацікавленіх осіб. Смороду містять різноманітну цікаву інформацію про настрої, погляди, економічні Інтереси різніх груп промісловців.

3. статистичні матеріали. Особливо важлівою є промислова статистика, а такоже статистичні видання представніцькіх ОРГАНІЗАЦІЙ. По-перше, дані, что стосують промісловців Півдня, можна найти в таких Матеріалах: «Перший Загальний перепис населення Російської імперії в 1897 году», «Список фабрик та заводів всієї России». У Різні роки друкувалися такоже різноманітні статистичні видання з фабрично-заводської промісловості. Важлівім Джерелом є такоже галузеві статистичні Збірки, Такі як «статистичні табліці з гірнічої промісловості России», «Збірники статистичних Даних про гірнічозаводську промисловість России».

4.Довідкові видання - різноманітні збірники, Які Переважно чином містять інформацію про промісловців регіону. Це довідники «Підприємництво та підприємці», «Діловий світ России», «німці России». Важливі дані Стосовно розвитку промислових підприємств є и в промислових довідковіх виданнях, таких як «Фабрики та заводи всієї России», а такоже підготовлені особливо комісіямі Заради зїзду представителей промісловості та торгівлі довідники по промісловості Російської імперії, де можна найти зокрема и інформацію про південний регіон.

5. мемуарної література. До джерел цієї групи належати мемуари и спогади (С.Вітте, Д.Мендєлєєв, О.Ауербах, А.Мевіус, Л.Семечкін), авторами більшості якіх були або Державні діячі, чия діяльність булу тісно пов'язана з промісловістю, або безпосередно Самі промісловці . Ця група джерел дает можлівість ознайомітісь з Особистий погляд представителей південноукраїнської буржуазії на розвиток промісловості регіону.

6. Періодичні видання в джерельній базі дисертації представлені газетами «Гірнічозаводській листок» (пізніше - «Гірнічозаводська справа»). Періодичні видання значний поповнюють базу документальних та наративних джерел, пояснюють ОКРЕМІ їх положення.

Представлені джерельні комплекси послідовно и достаточно повно віддзеркалюють, з одного боку, умови Функціонування промісловості, з Іншого - характеристики й результати розвитку виробництва, повсякденного практику підприємств, склад и вигляд промислового підприємництва Півдня України. Використання ціх джерел дозволяє достовірно, всебічно и неупереджено реалізуваті подане мету и завдання дісертаційного дослідження.

У підрозділі 1.3 - «методологічні основи дослідження» - зазначилися, что во время дослідження застосовані принципи історізму, обєктівності, сістемності та всебічності Із залучених загальнонаукові, загальноісторічніх та спеціально-історічніх методів наукового дослідження.

На засадах принципу історізму в дослідженні віявлені провідні Тенденції соціогенезу буржуазії Південного регіону України, прослідковані закономірності цього процесса, зазначені ее Особливості. Історізм предполагает дослідження будь-которого процесса, явіща у звязку з іншімі процесами: політічнімі, соціальнімі, економічнімі, Аджея розвиток промислового підприємництва - це Значний масив, повязаний НЕ только з економікою, а й з суспільним розвитку та політікою. Оскількі історія буржуазії південноукраїнськіх губерній Включає економічні, соціальні та Політичні аспекти, принцип сістемності носити пріорітетній характер. ВІН дозволяє зіставіті Різні компоненти системи, зокрема економічну и соціальну Історію промислової буржуазії, Ставлення у суспільстві до верстви підприємців, звязок буржуазії з Державним апаратом. Системно-структурний принцип Використання во время дослідженнь сутнісніх особливо верстви промісловців та субкультури місцевого підприємництва.

Вікорістовуючі загальнонаукові підхід, віділяємо проблемно-хронологічній и логічний методи. Дослідіті процес становлення та розвитку стану буржуазії Півдня України дозволяє Звернення до конкретно-історічного та хронологічного підходу на годину Вивчення всех етапів історії промислової буржуазії. Будь-який процес, подію, явіще в історії промислового розвитку Півдня нельзя пізнаті без їх наукового АНАЛІЗУ. З метою розуміння позіції буржуазії Півдня, мотівів ее ДІЯЛЬНОСТІ БУВ зроблений аналіз віступів, ЗВЕРНЕННЯ, статей ее представителей, віокремлено соціальні, економічні та Політичні вимоги. У дисертації такоже присутній синтез, тобто поєднання джерельної информации, реконструкція на Цій Основі подій та процесів, узагальнення одержаних вісновків, формирование цілісного знання з поставлених проблем. Співставлення біографічніх Даних різніх представителей промислової буржуазії Півдня дает можлівість сделать Висновки про ее Особливості - велику Кількість немісцевого елемента (зокрема іноземного), різнорідність Виникнення та неоднорідність вимог. У дослідженні вікорістовується кож класіфікаційній метод. Класіфікуючі групи промислової буржуазії за їх соціальнім та національнім походження автор віявляє Особливості як ціх конкретних груп, так и усієї верстви в цілому.

Методи дослідження, что представлені в даній работе, дозволяють Досить повно, різнобічно й коректно відбіті найважлівіші соціально-економічні Тенденції й закономірності розвитку промісловості Півдня України у досліджуваній период. У формуванні системи методів дослідження автор виходом, самперед, з логіки дослідження, сутності поставлених завдання, продуктивність решение якіх забезпечується широтою и ефектівністю вікорістовування відповідніх методів. Вірогідність результатів дослідження забезпечен методологічним підходом до розв'язання поставленої проблеми, Використання комплексу взаємоповязаніх методів дослідження, адекватних его обєкту, предмету и завдання, поєднанням кількісного и якісного АНАЛІЗУ теоретичного матеріалу, наслідкамі науково-дослідніцької роботи.

У іншому розділі - «Формування промислової буржуазії Півдня України у пореформений період» - розкрівається процес становлення стану Великої промислової буржуазії Півдня України, соціальні та національні джерела ее Виникнення, роль, якові відігравав в економічному жітті регіону іноземний капітал.

У підрозділі 2.1 - «Економічний розвиток Півдня України во второй половіні ХІХ - на початку ХХ ст.» - розкрівається процес становлення південноукраїнської промісловості, его Особливості.

Однією з найбільш значущих подій пореформеної епохи стало розгортання промислового будівництва в південному РЕГІОНІ України. Ще у 1896 р. з 2893 промислових гільдійськіх підприємств України 1060 були розташовані на территории Півдня, а річний обіг південніх промислових підприємств Складанний ще більшу Частка від загальноукраїнського обороту - 52 928 тис. крб. від 108 682 тис. крб. На ціх теріторіях України розвиток капіталізму відбувався набагато швидше, чем у більш обтяжень Залишки кріпосніцтва регіонах. Це передусім стосується гірнічої, металургійної, камяновугільної та машінобудівної промісловості. Український Південь за всіма ознака підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ ставши Безумовно лідером в усіх сферах економічного життя. У промисловій групі его Частка становила 36,9% закладів и 46,37% обіговіх коштів. Саме в південному районі України Склаві заможнішій прошарок Великої буржуазії, яка володіла підприємствами, что малі прибутки від 10 и более тисяч карбованців. На Півдні їх Питома вага Складанний 44%. Найвищого уровня концентрація промислового виробництва досягла в таких промислових центрах Півдня України, як Катеринослав, Луганськ, Миколаїв, Юзівка, Одеса. Через концентрацію промісловості зростають Великі монопольні обєднання, Які Вже в Першому десятілітті XX ст. Займаюсь панівне становище в економіці, причому много з них створюваліся на базі основних галузь української промісловості та малі загальноросійське значення.

У підрозділі 2.2 - «Соціальні та національні джерела формирование Великої промислової буржуазії на Півдні України» - розкрівається процес Виникнення стану промислової буржуазії Півдня України.

Наслідком формирование капіталістічної системи господарювання стало Утворення двох Нових для ціх територій суспільніх станів - пролетаріату та буржуазії. Розвиток капіталізму в промісловості, Поштовх якому дала селянська реформа 1861 р., Створив підгрунтя для кількісного зростання промислової буржуазії, Збільшення ее капіталів, Зміцнення економічного становища та роли в жітті Суспільства. Промислова буржуазія в пореформений период поновлювалася віхідцямі з різніх прошарків - дворянства, купецтва, заможного капіталізованого селянства. В Україні до складу промислової буржуазії входили такоже представник технічної інтелігенції и частково капіталісті -іноземці, Які переселялися в Російську імперію и Вкладай свои капіталі у важкий промисловість: вугільну, металургійну, машінобудівну.

Промислова буржуазія вірізнялася значний різноманіттям національностей.Більшість підприємців регіону, что досліджується, були православними, тобто росіянамі та українцями. У гірнічій делу, металургійній промісловості й ВИРОБНИЦТВІ сільськогосподарської техніки Півдня домінувалі французький, Бельгійський и англійський капітал; велика Кількість місцевіх підприємців були підданімі ціх держав.

У підрозділі 2.3 - «іноземний капітал у промісловості Південного регіону» - розкрівається роль, якові відігравав іноземний капітал в економічному розвитку регіону.

Однією з провідніх особливо промісловості Півдня України булу значний прісутність іноземного Капіталу, Залучення которого в економіку розпочінається ще у Перші пореформені десятіріччя. До того ж, если на качана закордонний капітал, в основном, діяв самостійно, то Вже 90-ті рр. ХІХ ст. характеризуються встановлення тісного контакту между російськімі та закордоння (в основном франко-бельгійськімі) фінансовімі колами. Особливо помітна Спільна діяльність російського та іноземного Капіталу на прікладі металургійної промісловості Донбасу, де з 12 установ, в период промислового підйому акціонерних товариств, у 9 беруть спільну участь вітчізняні та Закордонні фінансові групи. Промислове піднесення кінця ХІХ сторіччя стало можливіть лишь того, что у країну у значній кількості Надходить іноземний капітал.

У підрозділі 2.4 - «Соціальний портрет ПРОМИСЛОВЦІВ Півдня України» - Створена загальна характеристика прошарку Великої промислової буржуазії Півдня. Серед особливо, притаманних переважній більшості підприємців, віокремлені Такі: вища освіта (а почасті - и наукова діяльність), активна громадська позиція, благодійність. Серед ознака, за Якими стан новоутвореної промислової буржуазії БУВ Досить різноманітнім, - соціальне походження, Національність та Особисті зацікавлення, почасті неордінарні та Далекі від економічної діяльності. Таким чином, типовий представник Великої промислової буржуазії Півдня ІІ половини ХІХ - початку ХХ сторіччя - це Яскрава, багатосторонніх особистість з гарним освітою та Досить високим інтелектуальнім рівнем. ВІН успешно займався НЕ лишь, власною Економічною діяльністю, но й брав активну участь у Громадському жітті, займався доброчінністю.

У підрозділі 2.5 - «Діяльність представніцькіх ОРГАНІЗАЦІЙ промісловців Південного регіону» - розглядається діяльність представніцької организации промісловців Півдня України - зїзду гірнічопромісловців.

У пореформений период вініклі обєднання торгово-промислової буржуазії, что ставили за мету захист ее економічних інтересів та Вплив на органи влади и суспільну мнение для забезпечення більш сприятливі умов ДІЯЛЬНОСТІ промісловості загаль, и окремий ее груп. Представніцькі организации віконувалі важліву функцію - сприяння більш ефектівній віробнічій и торговій ДІЯЛЬНОСТІ промісловців, допомагать підвіщенню їх роли у жітті Суспільства.

У 1874 р. БУВ проведень І зїзд гірнічопромісловців Півдня России, Який ставши найперш та найвплівовішою представніцькою організацією підприємців Україні. Зїзд репрезентував Захоплення господарів вугільніх копалень и металургійних підприємств, тобто сортаменту тієї групи Великої промислової буржуазії, яка переважала в економіці Півдня України.

Учасники зїздів гірнічопромісловців обговорювалі НЕ лишь заявлені в Програмі економічні и соціальні питання, а почасті вісловлювалі суджень Стосовно Суспільно-політічніх проблем, захіщаючі при цьом Захоплення Усього підпріємніцького стану. Це вимоги шіршої участия в органах місцевого самоврядування, более представництво в центральних державних органах влади. Захищали представник зїзду й Інтереси власного Південного регіону, даже если для цього доводити поступат інтересами своєї Галузі промісловості. Підприємці розумілі, что лишь в тісному взаємозвязку всі Галузі місцевої промісловості зуміють досягті успіху. Рекомендації та пропозиції, віроблені во время роботи зїзду, Звичайно, брали до уваги, проти їх Вплив БУВ не таким Вже и суттєвім. Часто смороду НЕ задовольняліся, або просто ігноруваліся.

Розділ третій - «Характерні Особливості верстви Великої промислової буржуазії південноукраїнськіх губерній» - вісвітлює Головні Особливості, прітаманні промисловій буржуазії південноукраїнськіх губерній.

У підрозділі 3.1 - «Залежність підприємців від держави та Ставлення до них у суспільстві» - вісвітлюються провідні Тенденції у взаємодії стану промісловців и ОРГАНІВ державної влади, а такоже аналізуються Ставлення у суспільстві того часу до заможніх громадян. Характерною рісою розвитку промислової буржуазії Російської імперії стала ее сильна залежність від бюрократичного апарату. Без ПІДТРИМКИ держави вітчизняна промисловість не могла існуваті. Альо політика протекціонізму, віклікана природним Прагнення укріпіті вітчізняну економіку, почасті співіснувала з різноманітнімі правовими обмеження та спроба Зберегти максимальний державний контроль над приватність діловою ініціатівою. Зростання економічної потужності великого Капіталу зовсім НЕ відповідало рівню его Суспільно-політічного впліву. Домінуючою у Політичній Галузі Залишайся Дворянська верств. Підприємці Вимагаю создания в державі системи повсюдне й обовязкового представництва Власний інтересів, аналогічного тому, что існувало на Западе у виде торгово-промислових палат. Однак введення торгово-промислових палат у Російській імперії так и не Було Здійснено аж до 1917 року. Через залежність підпріємніцькіх Кіл від Чиновництво много керівніків компаний включали в управлінський склад підприємств представителей місцевої бюрократії.

У пореформений суспільстві буржуазія поступово завойовує Певний авторитет та Визнання (займаючісь, например, меценатською діяльністю), проти заслужіті Широке громадське Визнання спромогліся далеко не всі. До самого кінця самодержавної России велика індустрія, и загаль уся буржуазна цивілізація країни, що не зайнять гідного становища у суспільстві. Відсутність поваги до багатства и багатших людей позначали На вимогу буржуазії та на методах їх Досягнення, почасті прімушуючі підприємців діяті Обережно и Повільно, Щоб не віклікаті Гостра негатівної Реакції. Як наслідок, все більшій зріст бажання промісловців створюваті организации для захисту Власний інтересів та актівніше брати участь у работе ОРГАНІВ управління.

У підрозділі 3.2 - «Благодійна діяльність підприємців Півдня України» - вісвітлюється доброчинна діяльність промісловців Південного регіону.

З Другої половини XIX ст. через суттєві Зміни в соціально-економічному жітті спостерігалося Збільшення масштабів благодійності, яка характерізувалася підвіщенням соціальної активно-сті, розмаїттям організаційніх форм и направлений! застосування, соціальною популярністю та особістом Прагнення благодійників. Особливо це стосується новой актівної сили Суспільства - підприємців. Доброчинна діяльність південніх промісловців (среди найактівнішіх назвемо О.Алчевського, М.Копілова, М.Карпаса, С.Колачевського) проводиться головною чином в освітній, соціальній та культурній сферах и спрямована в основном на підтрімку Власний найманими робітніків.

Розділ четвертий - «Трансформація економічних та СОЦІАЛЬНИХ вимог буржуазії Півдня України у Суспільно-політичні» - вісвітлює еволюцію позіції промислової буржуазії Півдня, поступовій перехід від суто економічних вимог до СПРОБА відстоюваті Власні Захоплення у Суспільно-Політичній сфере.

У підрозділі 4.1 - «Економічні вимоги промісловців південноукраїнськіх губерній» - визначаються Головні напрямки економічної політики підприємців Півдня України. В економічних Вимогах промісловців південноукраїнськіх губерній віділяємо декілька блоків. По-перше, бажання ПІДТРИМКИ з боку держави через встановлення вігідніх для себе тарифів та цен на перевезення. В цей же блок включаємо протилежних тенденцію - намагання обмежіті абсолютний контроль держави за приватність підприємствами. У период стабілізації промісловості та, особливо, в условиях Збільшення державного втручання в економіку у 80-ті роки ХІХ ст., Спостерігається Прагнення підприємців до Розширення Власний повноважень. Як і друга, важлівою Економічною Вимоги промісловців стало роздержавлення земельних ділянок, та Взагалі більш ліберальне законодавство у сфері економіки (например, Спрощення процедури Заснування акціонерних компаний). Окрім того, важліво виокремити тенденцію до захисту місцевіх економічних інтересів на протівагу іншім регіонам.

У підрозділі 4.2 - «Суспільно-політична позиція промісловців Південного регіону в кінці ХІХ - на початку ХХ сторіччя» - подано аналіз СТОСУНКІВ между ПРОМИСЛОВЦІВ та найманими робітнікамі, а такоже позиція буржуазії Стосовно проблем загальнодержавної політики. У второй половіні ХІХ сторіччя в условиях значного зростання виробництва спостерігається Збільшення кількості робітніків, зайнятий у фабрично-заводській, гірнічій, гірнічозаводській промісловості. Підприємці південноукраїнськіх губерній одні З першого у Російській імперії усвідомілі необходимость проведення того, что зараз назівається соціальною політікою. Цьом є Цілком прагматично пояснення. Будуючи завод на необжитих до того теріторіях, підприємець змушеній Забезпечувати своих робітніків якімось житлом и підтрімуваті їхню працездатність - тобто будуваті селища, лікарні та іншу відповідну інфраструктуру.

В інтересах економічного зростання абсолютістській режим дозволяє обєднання підприємців у представніцькіх и дорадчих організаціях, однак рівень їхньої компетенції БУВ жорсткий обмеження харчування економічної політики. Проти поступово такий порядок пріпіняє влаштовуваті буржуазію. VІІІ загальноросійській зїзд представителей промісловості та торгівлі, что состоялся у 1914 р., И в работе которого активну участь брали представник Південного регіону, ставши виразности свідченням того, что буржуазія больше не хочет обмежуватіся лишь соціально-економічнімі Вимогами. Для удовольствие Власний вимог буржуазія намагається збільшити Власний доля в органах місцевого самоуправління. Ее внесок в економіку країни БУВ набагато більшім, чем доля підприємців в подібніх організаціях. Взагалі, Вже до 1914 року підприємцями усвідомлена необходимость безпосередньої актівної доля у всех сферах політічного життя країни. Проти Жодна з партій, что вінікалі, що не змогла повну мірою дива представником інтересів Усього стану промислової буржуазії. неодноразові Спроба створити власний потужного та ефективного діючу політічну силу завершилися Невдача.

У висновка підведені Підсумки та зроблені узагальнення проведеного дісертаційного дослідження. Різноманітні аспекти розвитку промислової буржуазії Півдня у второй половіні ХІХ - на початку ХХ ст. нашли відображення в історичній літературі, проти загаль історія буржуазії у запропонованіх тематичних, хронологічніх и територіальних рамках ще не стала предметом системного Вивчення. У вітчізняній історіографії Висвітлення історії підприємництва, тім более питання становлення та ґенезі верстви Великої промислової буржуазії, ее роботи з комерційними державою, з найманими робітнікамі, є недостатнім. После Досить різнопланових робіт початку XX сторіччя, что відображалі широкий спектр думок, з відоміх причин течение багатьох десятіліть ця тема виявило НЕ только практично НЕ досліджуваною, но й істотно спрощений, ее Вивчення зазнаватися суттєвого впліву ідеологічної цензури. Лише у СУЧАСНИХ условиях відродження рінкової економіки у вітчізняній історіографії намітілося зростання інтересу до цієї теми.

Головними Джерело, Які дозволяють досягті поставленої у дисертації мети, є ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ, справочінні документи та періодичні видання промісловців. Різні за Походження та характером джерела, Які доповнюють Одне одного, загаль є репрезентативними та вірогіднімі.

Аналіз економічного розвитку Півдня України у второй половіні XIX - на початку XX ст., Коли капіталістічні форми господарювання розвивалась особливо швидка темпами, спростовує уявлення про відсталість економіки України, про ті, что вона булу суто аграрним регіоном. За рівнем розвитку галузь важкої промісловості, ступені концентрації и монополізації капіталів Україна напередодні революції Займаюсь Одне з провідніх Місць у Російській Імперії. Процес формирование Великої промислової буржуазії південноукраїнськіх губерній відбувався у межах загально для всіх стран закономірностей. Разом з тим, формирование буржуазії у різніх районах, зокрема в Україні, мало свои Особливості, Які визначавши рівнем розвитку економіки, спеціалізацією виробництва, прісутністю іноземного Капіталу, становищем даного району у системе всеросійського капіталізму. Підприємець з Півдня України вірізнявся від своих колег-сучасніків з других регіонів країни. Характерними рісамі промислової верстви південноукраїнськіх регіонів є: Досить високий освітній рівень переважної більшості підприємців, походження з різніх СОЦІАЛЬНИХ станів (значне число діячів, чий капітал НЕ БУВ Спадкового, а виник в результате власної економічної діяльності), велика прісутність немісцевого елемента, стійке Прагнення до создания галузевих представніцькіх ОРГАНІЗАЦІЙ.

Промислова буржуазія у пореформений период поновлювалася віхідцямі з різніх станів - дворянства, купецтва, заможного капіталізованого селянства, тобто верстви, Які були найбільше забезпечені Кошта та малі Власні земельні ділянки. У складі верстви промислової буржуазії зявляються представник технічної інтелігенції, Які своєю прісутністю значний підсілювалі освітній та інтелектуальний рівень представителей ділового світу. Неоднорідність соціальної Структури буржуазії з чисельністю Залишки станової замкненості, відмінностей у соціальній психології в условиях панування самодержавства гальмувалі процес создания єдиної, спільно та скоордіновано діючої суспільної сили.

Промислова буржуазія такоже відрізнялася значний національнім різноманіттям. Серед найвідатнішіх промісловців Півдня є як українці, так и Росіяни, євреї, німці, представник других національностей. Окрім того, среди Великої промислової буржуазії південноукраїнськіх губерній Частка етнічніх українців булу Досить невелика. Саме тому така Економічно потужного сила, як Великі промісловці регіону, не брала актівної участия у національно-визвольних змаганнях початку ХХ сторіччя, обмежуючісь прісутністю у загальноімперськіх партіях.

Особлівістю формирование південноукраїнської буржуазії є потужного прісутність в ее складі іноземців. Цей факт, з одного боку, спріяє Наближення місцевіх підприємців до своих колег з розвинутих капіталістічніх стран, засвоєнню усталеніх ринкова традіцій, у якіх звіклі діяті іноземці. З Іншого боку, через ті, что велика Кількість промісловців були підданімі других стран, зменшувалася Активність підпріємніцької верстви у Суспільно-Політичній сфере.

Незважаючі на неоднорідність та строкатість, прошарок Великої промислової буржуазії Півдня України має и деякі Спільні характерні Особливості. Пореформена доба покликала до суспільного життя найбільш енергійніх, підпріємлівіх, працьовита та матеріально спроможніх людей. Смороду стали заповзятлівімі організаторамі и творцями фабрично-заводської промісловості, Нових форм торгівлі та кредитно-банківської системи, Які НЕ лишь прімножувалі свои прибутки, а й створювалі много робочих Місць, будували заводи, фабрики и копальні, впроваджувалі нову техніку, прогресивні методи господарювання, технології виробництва, засновувалі заклади соціальної сфери на своих підпріємствах. Переважно більшість промісловців південноукраїнського регіону малі вищу освіту та високий інтелектуальний рівень. Смороду виявляв собі не лишь у віробнічій ДІЯЛЬНОСТІ, но й у Громадському жітті, доброчинних справах для. Різноманітність СОЦІАЛЬНОГО та національного походження не могли перешкодіті співробітніцтву підприємців, повязаних спільністю економічних інтересів. Ще однією особливо рісою місцевіх промісловців Було, что в їхньому середовіщі існувала сильна тенденція до создания ПРОФЕСІЙНИХ асоціацій та груп для впліву на уряд. Зїзд гірнічопромісловців Півдня ставши дере у Російській імперії представніцькою організацією великого Капіталу, что мала регіонально-галузевого характер та стала найвплівовішою організацією підприємців у РЕГІОНІ. Его учасники во время своих ЗАСіДАНЬ обговорювалі НЕ лишь заявлені у Програмі економічні та соціальні питання, а почасті вісловлювалі суджень Стосовно Суспільно-політічніх проблем, захіщаючі при цьом Захоплення Усього підпріємніцького стану. Серед вопросам, Які порушуваліся, - вимоги Збільшення участия в органах місцевого самоврядування, більш Широке представництво у центральних державних органах, что були безпосередно повязані з промісловістю. Захищали представник зїзду й Інтереси власного Південного регіону, даже если для цього доводити поступат інтересами окремої Галузі промісловості. На рекомендації та пропозиції зїзду зважалі, проти часто смороду НЕ задовольняліся, або просто ігноруваліся.

При всех безсумнівніх досягнені капіталістичного господарства соціальна трансформація російського Суспільства проходила дуже Повільно. Чи не только молодість прірікала торгівельно-промисловий клас, особливо на дерло етапах его Існування, на політічну пасівність, но й Відсутність опори у суспільстві того часу. Повага до багатства и багатших людей не булу розповсюджена. Це вплівало на вимоги буржуазії та на способи їх Досягнення, почасті прімушуючі підприємців діяті Обережно и Повільно, Щоб не віклікаті Гостра негатівної Реакції. Як наслідок - все Зростаючий бажання промісловців створюваті свои организации для захисту Власний інтересів та актівніше брати участь у работе ОРГАНІВ управління.

Відсутність возможности заслужіті Суспільне визнання своими діловими успіхамі спонукало підприємців діяті у сферах, котрі малі незрівнянно більшій престиж у суспільстві. Нерідко це булу благодійна діяльність, яка стала важлівою складових суспільного життя для промісловців південноукраїнськіх губерній. Почасті, займаючісь доброчінністю, підприємці поєднувалі Власні Практичні Захоплення (готуючі кваліфіковані кадри для своих підприємств, створюючі Кращі умови життя робітнікам) з Повністю філантропічною діяльністю.

Характерною рісою стану промислової буржуазії Півдня України булу ее велика залежність від бюрократичного апарату. На початкових етапі свого розвитку без ПІДТРИМКИ держави вітчизняна промисловість не могла існуваті. Альо з годиною до представителей промислової еліти приходило розуміння, что ті форми політічного життя, Які для неї були Вигідні Ранее, були у Нових условиях перешкоду.

Південна група промісловців відрізнялася від других регіональніх груп у віділенні та досягненні Власний економічних, СОЦІАЛЬНИХ та Суспільно-політічніх вимог. З одного боку, для цієї групи підприємців характерна Активність та прогресивні для того часу Ідеї Прагнення до демократичних норм життя Суспільства, а з Іншого, через велику залежність від держави та Досить Строката структуру, вона НЕ всегда адекватно та послідовно відстоювала Власні Захоплення. Протекціоністські заходи, Які були віклікані природним Прагнення укріпіті вітчізняну економіку, почасті співіснувалі з різнімі правовими обмеження та спроба Зберегти максимальний державний контроль над приватність діловою ініціатівою.

У політіці промісловців Стосовно робітнічого питання існувало два головних напрямки діяльності: укомплектування підприємств кадрами робітніків та создания для них достатніх побутових та виробничих умов. Спостерігалося, Звичайно й Традиційне для буржуазії намагання збільшити власний прибуток через накладення на робітніків різноманітніх штрафів, недостатньої безпеки робіт, збільшенням трівалості робочі дні. Однако самє південний регіон відрізнявся спеціфічнімі рісамі: відносно віщою заробітною платою, Кращим медичним обслуговування, відкріттям за рахунок капіталістів початкових шкіл и гірничотехнічних училищ, намаганням покращіті житлово-побутові умови робітніків. На Такі вчинки буржуазія булу готова піті, щоб залучіті на свои підприємства РОбочий силу. Таким чином, у політіці промісловців по робочому харчування були Присутні ОКРЕМІ ліберальні елементи.

Поступово вимоги Стосовно суто економічних вопросам - чіткого Дотримання законодавства у сфері підприємництва, встановлення протекціоністськіх тарифів для розвитку вітчізняної промісловості, роздержавлення земель - переходили у Суспільно-політічну сферу: буржуазія начинает віступаті за Вигідний для себе принцип рівності суспільніх верств, Залучення іноземних капіталів до вітчізняної промісловості (но при збереженні ПІДТРИМКИ вітчізняної), Збільшення участия підприємців у місцевіх та центральних органах управління, а з часом, и за ство ення власної ефективного діючої Політичної сили, что відстоювала б Інтереси буржуазії на Рівні всієї країни. Ті Політичні партії та организации, что вініклі у передреволюційній период, що не змоглі повну мірою обєднати промісловців та підприємців у єдину силу, яка б мала можлівість відстояті Власні позіції та статі адекватно протівагою Пролетарська партіям, что є визначальності для подальшої долі буржуазії Півдня України.

Основні положення и Висновки дісертаційного дослідження вікладені в наукових публікаціях автора:

1. Гринчак М.О. Олександр Андрійович Ауербах - підприємець, науковець та громадський діяч // Історія й культура Придніпров'я. Невідомі та маловідомі сторінки: науковий щорічник. - Дн .: Нац. гірн. унів., 2005. - Вип. 2. - С.141-145.

2. Гринчак М.О. Промислова буржуазія Півдня України у ІІ половіні ХІХ - на початку ХХ ст. (Історіографічній огляд) // Гуманітарний журнал. - 2005. - №1-2. - С.217-225.

3. Гринчак М.О. Інженери-підприємці Півдня України в пореформений период // Гуманітарний журнал. - 2005. - №3. - С.80-87.

4. Гринчак М.О. Благодійна діяльність промісловців Півдня України у ІІ половіні ХІХ - на початку ХХ сторіччя // Історія й культура Подніпровя. Невідомі та маловідомі сторінки: науковий щорічник. - Д .: Нац. гірн. унів., 2007. - Вип. 4. - С. 17 - 34.

5. Гринчак М.О. Соціальний портрет ПРОМИСЛОВЦІВ Півдня України // Гуманітарний журнал. - 2006. - №3-4. - С.116-123.

Тези доповідей на конференціях:

1.Грінчак М.О. «Короткий географічний нарис Катеринославської губернії» Едуарда Штебер як краєзнавче джерело // 1-а регіональна краєзнавча конференція «Досліднікі Прідніпровського краю» (Дніпропетровськ, 29 березня 2002 р.).

2.Грінчак М.О. Благодійна діяльність промісловців Півдня України // 6-а регіональна краєзнавча конференція "Меценати та їх роль в розвитку науки, освіти и культури Придніпров'я" (Дніпропетровськ, 29 березня 2007 р.).

АНОТАЦІЇ

Гринчак М. О. Промислова буржуазія Півдня України та еволюція ее соціально-економічних вимог у ІІ половіні ХІХ - на початку ХХ сторіччя. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата історічніх наук за спеціальністю 07.00.01 - Історія України. - Дніпропетровський національний університет. - Дніпропетровськ, 2008.

У дісертаційному дослідженні на основе АНАЛІЗУ джерел та літератури показань процес формирование промислової буржуазії, віявлені соціальні та національні джерела становлення промислової еліти. Здійсненій аналіз впліву іноземного Капіталу на розвиток промісловості, его Позитивні та негатівні сторони. Вперше Створено узагальнюючій соціальний портрет Південного ПРОМИСЛОВЦІВ. Охарактерізовані питання, Які порушуваліся на зїздах гірнічопромісловців Півдня. Окрім цього проаналізовано політику підприємців у "робітнічому пітанні", та Виникнення вимог буржуазії у Суспільно-Політичній сфере.

Ключові слова: буржуазія, підприємці, зїзд гірнічопромісловців, іноземний капітал, індустріальний розвиток, акціонерні компании, металургія, Гірнича промисловість, протекціоністські тарифи.

Гринчак Маргарита Олексіївна. Промислова буржуазія Півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у ІІ половині ХІХ - початку ХХ століття. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 - Історія України. - Дніпропетровський національний університет. - Дніпропетровськ, 2008.

Дисертацію присвячено вивченню промислової буржуазії Півдня України. У роботі показані характерні риси та особливості формування промислової еліти регіону. Дається характеристика національних і соціальних джерел її формування, акцентується увага на її різноманітності і присутності в її складі великої кількості немісцевих елементів. Показана значна роль іноземного капіталу в розвитку економіки Півдня України. Створено узагальнений соціальний портрет південного промисловця кінця ХІХ - початку ХХ століття, показані фактори, які ставилися до більшості підприємців, а також індивідуальні особливості найбільш видатних діячів.

У дисертаційній роботі особливу увагу приділено діяльності з'їздів гірничопромисловців Півдня, головного представницького органу промисловців регіону. З'їзди розглядаються через призму питань, які на цих з'їздах піднімалися найчастіше, і в зв'язку з цим більш детально промальовується позиція буржуазії щодо соціально-економічних і суспільно-політичних проблем держави.

У дисертаційній роботі докладна освітлено взаємодія промисловців з органами державної влади, показана сильна залежність формується індустрії від державної підтримки. Особливу увагу приділено питанню становища підприємницького класу в суспільстві, негативне ставлення в нього з боку інших соціальних верств. У роботі робиться акцент на трансформації соціально-економічних вимога буржуазії, що виникає прагненні підприємців брати активнішу участь у діяльності органів місцевого самоврядування, а також мати можливість впливати на загальнодержавну політику.

У період соціально-політичних змін в Російській імперії підприємці робили спроби створення єдиної, ефективно діючої і активно відстоює інтереси капіталу політичної сили. Однак вони не змогли домогтися приходу на зміну монархічного ладу капіталістичного устрою, і після 1917 року буржуазія на територіях, які входили до складу Російської імперії, припинила своє існування.

Ключові слова: буржуазія, підприємці, з'їзд гірських, іноземний капітал, індустріальний розвиток, акціонерні компанії, металургія, гірникі промисловість, протекціоністські тарифи.

Greenchak MO The industrial bourgeoisie of the South of Ukraine and evolution of its socioeconomic requirements in the second half of the XIX th - beginning of the XX th centuries. - Manuscript.

Dissertation for the degree of Candidate of Historical Sciences in Speciality 07.00.01 - History of Ukraine. - Dnepropetrovsk National University. - Dnepropetrovsk, 2008.

In the research on the basis of analysis of sources and literature is shown the process of formation of industrial bourgeoisie. It is analyzed the role of foreign capital in the development of the industry, advantages and disadvantages of its influence, and also the attitude to it in the society and among businessmen. In the research the role played by representative organizations of the large capital and its features are analyzed. Except for that it is analyzed the policy of businessmen on a "working question", their technique of the sanction of arising conflicts. The political requirements of bourgeoisie of the South of Ukraine is first lighted up. Attention is concentrated on participation of the representatives of bourgeoisie of organs of self-government.

Key words: bourgeoisie, businessmen, congress of southern mine-owner, foreign capital, industrial growth, industrialist, joint-stock company, metallurgy, mining industry, protective tariffs.

...........


 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 • Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами.
 • Обєктом
 • Особистий внесок здобувача
 • Апробація результатів дослідження
 • «Стан Наукової розробки проблеми, ее джерельна база та методологія дослідження»
 • У іншому розділі - «Формування промислової буржуазії Півдня України у пореформений період»
 • У підрозділі 2.2 - «Соціальні
 • «Характерні Особливості верстви Великої промислової буржуазії південноукраїнськіх губерній»
 • «Трансформація економічних та СОЦІАЛЬНИХ вимог буржуазії Півдня України у Суспільно-політичні»
 • 4. Гринчак М.О. Благодійна діяльність промісловців Півдня України
 • Тези доповідей на конференціях
 • АНОТАЦІЇ
 • Ключові слова: буржуазія, підприємці, зїзд гірських, іноземний капітал, індустріальний розвиток, акціонерні компанії, металургія, гірникі промисловість, протекціоністські тарифи.