Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Просвітницька діяльність декабристів Сибіру

Скачати 103.22 Kb.
Дата конвертації26.06.2018
Розмір103.22 Kb.
Типдиплом

Просвітницька діяльність декабристів Сибіру

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ

Державна освітня установа

ВИЩОЇ ОСВІТИ

«Алтайський ДЕРЖАВНА ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

Історичний факультет

Кафедра вітчизняної історії


Просвітницька діяльність декабристів в Сибіру

Дипломна робота

Виконала студентка 5 курсу ОЗО

історичного факультету

Лаврова Світлана Сергіївна

____________________________

Науковий керівник

Скопа Віталій Олександрович к.і.н.,

старший викладач

Випускна робота захищена

«______» _____________ 2009р.

оцінка ________________________

Голова ДАК ______________

Барнаул - 2009р.

ЗМІСТ

ВСТУП

I. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК Декабристки ІДЕОЛОГІЇ

1.1 Умови формування ідеології декабристів

1.2 Основні риси декабристської ідеології

II.Основная НАПРЯМКИ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ​​ДІЯЛЬНОСТІ ДЕКАБРИСТІВ У СИБІРУ

2.1 Рівень освіти в Сибіру до декабристів

2.2 Науково-викладацька діяльність

2.3 Літературна і музична діяльність

ВИСНОВОК

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Актуальність дослідження. Актуальність дослідження обумовлена ​​культурним феноменом - творчою спадщиною засланців декабристів.

Відродження кращих традицій російської культури стає актуальним, і декабризм знову хвилює своєю неоднозначною оцінкою. Декабризм як багатогранне суспільно-культурне явище в житті російського дворянства першої половини XIX століття породив цілу плеяду культурних діячів, долі яких переплелися з Сибіром.

Вже згадана проблема передбачає звернення до цілісного дослідження історії регіональної культури і відтворення повної історико-культурної картини життя Сибіру, ​​в якій значне місце займала діяльність засланих (перша половина XIX століття) декабристів. Це передбачає аналіз різних видів і форм їх діяльності, історії адаптації їх до нових умов життя і подальшого інтелектуального і духовного впливу на місцеву культуру.

Актуальність дослідження обумовлена ​​ще й тим, що саме з періоду заслання декабристів, в Сибіру починається новий період в просвітницькому житті.

Об'єкт дослідження - громадський рух в Росії в другій чверті XIX століття.

Предмет дослідження - просвітницька діяльність декабристів в Сибіру з другої половини 20-х рр.- до середини 50-х рр. XIX століття.

Метою дипломного дослідження є аналіз просвітницької діяльності декабристів в Сибіру. Сформульована мета передбачає вирішення таких завдань:

- виявити умови формування декабристської ідеології;

- розглянути причини, що спонукали декабристів займатися просвітницькою діяльністю в Сибіру;

- проаналізувати основні напрямки просвітницької діяльності декабристів в Сибірському регіоні;

- визначити вплив просвітницької діяльності декабристів на подальший розвиток Сибіру.

Територіальні рамки дослідження включають територію Західного і Східного Сибіру в період другої половини 20-х рр.- до середини 50-х рр. XIX століття.

Хронологічні рамки дослідження визначаються періодом посилання декабристів в Сибіру: нижня межа - друга половина 20-х років XIX століття; верхня межа - середина 50-х років XIX століття.

Методологія і методи дослідження

Методологічну основу дослідження склали праці вітчизняних вчених, в яких розкривається розуміння культурної спадщини декабристів.

Міждисциплінарний підхід до вивчення культурної спадщини декабристів визначив такі загальнонаукові методи дослідження: опис, аналіз, синтез. Поєднання їх дозволило виявити загальне і особливе в процесі розвитку культури Сибіру в минулому, де декабристи були своєрідним адаптером між двома полюсами «Схід» - «Захід».

В якості базового методологічного принципу було обрано поєднання історичного і логічного методів пізнання, які сприяли узагальненню і систематизації фактів по темі дослідження. Серед історичних методів використовувалися історико-порівняльний, історико-генетичний і типологічний методи. Так, за допомогою історико-порівняльного методу було проведено порівняння рівня освіти в Сибіру до появи декабристів і в період їх посилання.

На окрему увагу заслуговує герменевтический підхід. Герменевтика - наука про осягненні значення (сенсу) знаків, знаки не обов'язково є мовними (текстовими), але будь-який продукт пізнання (розумової діяльності) виражається в знаковій формі (системою знакових форм), герменевтика здійснюється за допомогою розуміння, пояснення, відчування в процесі осмислення як мемуарів декабристів, так і спогадів їхніх сучасників.

історіографія

Досліджувана проблема давно привертає увагу вчених різних галузей знань, і шляхи дослідження її різноманітні, бо декабризм був не тільки революційним, суспільно-політичним, а й широким ідейним і загальнокультурних рухом. Вивчення культурної спадщини засланців декабристів неможливо без використання досвіду досліджень різних питань російської культури і світогляду.

Література, присвячена декабристам, величезна і досягнення в галузі вивчення декабризму безперечні. Для розкриття даної теми були проаналізовані концепції вчених, що склалися в історіографії декабризму.

Першою за часом в історіографії декабризму стала охоронна концепція, сформульована вже в маніфесті про воцаріння Миколи I від 13 липня 1826 року (день страти вождів декабризму): «Не в властивості і не у вдачі росіян був цей намір. Серце Росії для нього було і завжди буде неприступно ». Класичний зразок цієї концепції - книга барона М.А. Корфа «Сходження на престол імператора Миколи I» [1]. Декабристи тут представлені як «збіговисько божевільних», «чужих нашої святої Русі», а їх змова - як «гнійний наріст на прекрасному тілі самодержавної Росії», «без коренів в минулому і перспектив в майбутньому». Охоронців протистояла революційна концепція. Її зачинателями були самі декабристи (М. С. Лунін і Н.М. Муравйов), а класиком став А.І. Герцен, який в яскравих працях «Про розвиток революційних ідей в Росії» [2] показав національне коріння, велич і значення декабристів, як перших російських революціонерів, розкрив головне джерело їх слабкості (відрив від народу), але в загальному ідеалізував їх ( «фаланга героїв »,« богатирі, ковані з чистої сталі »і т. д.). Для даної роботи ці праці мають велике значення, оскільки в них приділено увагу становленню революційних ідей декабристів.

Найвидатнішим в дореволюційній літературі про декабристів є праця В.І. Семевского «Політичні та громадські ідеї декабристів» [3]. Вчений розглянув розвиток соціально-політичних поглядів і перших ідей соціальних перетворень під впливом французьких просвітителів і Великої французької революції ще в епоху Катерини II, їх формування, починаючи від поглядів Н.И.Панина, М.М.Щербатова, А.Н.Радищева і закінчуючи проектами Сперанського і ідеями декабристів. Семевский В.І. досліджено ставлення декабристів до політичного і суспільного ладу Росії, і причини такого ставлення. Вчений розкрив пристрій російської державної системи і механізми управління в першій чверті XIX ст. Особливо поглибленого аналізу піддалася діяльність основних декабристських товариств, проекти і програмні документи, розроблені їхніми лідерами: проекти конституції Микити Муравйова, «Руська правда» Пестеля та ін. Аналіз даного дослідження добре розкриває питання становлення та розвитку декабристкою ідеології, де не винятком є ​​просвітницькі ідеї.

Своєрідне трактування декабристам і декабризму дав В.О. Ключевський. [4] З'ясовуючи ідейні витоки декабризму, він вбачає зв'язок декабризму з тими настроями, які утвердилися в умах російських вільнодумців XVIII століття. Дослідник вказує, що нові погляди і смаки прищепили російським дворянам французька філософія і французька література. Для даної роботи погляди Ключевського В.О. важливі, так як він приділяє увагу освіті декабристів і їх поглядам на освіту в цілому.

Таким чином, дореволюційна література про декабристів була представлена ​​роботами, в яких описуються умови формування ідеології та становлення політичних поглядів декабристів, а це має велике значення для дипломної роботи при розгляді питання становлення і розвиток декабристкою ідеології і формування ідей освіти.

Основна заслуга в вивченні декабризму і декабристів належить радянської історіографії. Це - одна з «улюблених» тем радянських істориків, якою вона залишається досі. Радянські історики почали вивчати всі сторони декабризму: його походження, ідеологію, розвиток, характеристику товариств Північного і Південного, повстання декабристів, розправу з ними. Цьому присвячено дослідження В.М. Бічний «Декабристи і їх час» [5]. У даній роботі містяться відомості, як про самих декабристів, так і їх просвітницької діяльності, а це має особливу значимість при розгляді питання про просвітницьку діяльність декабристів.

На окрему увагу заслуговує цілий ряд біографічних праць: Н.М. Дружинін про Микиту Муравйова, В.Н. Болоцьких про декабриста М.І. Муравьеве-Апостола, М.С. Заменскій про І.Д. Якушкін та ін, в яких висвітлено питання, що стосуються педагогічної діяльності декабристів в Сибіру. [6]

Найбільший узагальнюючий працю належить академіку М.В. Нєчкіної «Рух декабристів». [7] В даному дослідженні аналізуються витоки декабристкою ідеології, розглядається ідейний спадок російських попередників декабристів-просвітителів.

При розгляді та аналізі просвітницької діяльності декабристів в Сибіру науковий інтерес представляло видання «Історія Сибіру» Том III, яке і понині залишається найавторитетнішим комплексним дослідженням з історії Сибіру. У даній роботі детально розглянуті питання, що стосуються життя і діяльності декабристів в період заслання, процес соціально-економічного, політичного і культурного розвитку Сибіру, ​​внесок засланців декабристів в культурний розвиток регіону.

Таким чином, в радянській історіографії велика увага приділяється особистісному чиннику, що зіграв велику роль в процесі розвитку науково-просвітницької діяльності декабристів, а це є важливим аспектом при розгляді питання про просвітницьку діяльність декабристів в Сибіру.

В сучасній історіографії можна виділити окремі дослідження, в яких піднімаються різноаспектні проблеми, що стосуються декабристів, де не винятком є ​​їх просвітницька діяльність. Так, В.А. Федоров «Декабристи і їх час [8]», розглянув ключові проблеми декабристського руху: формування декабристкою ідеології, структура і діяльність декабристських організацій, тактичні принципи та програмні документи декабристів, підготовку і проведення повстання, слідчий суд над декабристами. В роботі добре висвітлено питання становлення та розвитку декабристської ідеології, а також формування ідей освіти.

Засланці декабристи представляли собою в Сибіру всю її інтелігенцію, весь її освічений клас. Не один десяток в минулому видатних революціонерів в умовах посилання назавжди залишили революцію і, присвятивши своє життя наукової і просвітницької діяльності, внесли величезний внесок у культурний і суспільний розвиток краю. Особливий інтерес викликає аналіз регіональних досліджень. Так, Л.П. Рощевская, Т.П. Юдіна в своїх роботах розглядали питання посилання і суспільно-політичного життя декабристів в Сибіру і їх еволюцію правових поглядів [9].

Питання, що стосуються наукової та культурно-просвітницької діяльності політичних засланців розглядали такі вчені як Т.А. Бочанова, А.Н. Копилов, Кокошко Б.Г. та ін [10]. Ці дослідження мають особливу значимість для даної роботи, так як в них висвітлені питання, як педагогічної, так і літературної діяльності декабристів в Сибіру. Так, А.Н. Копилов «Декабристи і просвітництво в Сибіру» і Б.Г. Кокошко «З неопублікованої спадщини декабриста Д.І.Завалішіна» роблять акцент на літературній діяльності засланців декабристів: їх літературних студій і внесок в освіту Сибіру. Дослідники детально аналізують літературні напрямки засланців декабристів.

Науковий інтерес представляє дослідження А.Г. Епова [11]. У своїй праці «Декабристи в Забайкаллі» він розглядає педагогічну та музичну діяльність декабристів, а це має велике значення при розгляді питання про головні напрямки у просвітницькій діяльності декабристів.

Окремий інтерес представляє збірник, який присвячений посиланням першого етапу визвольного руху в Росії - «Заслані декабристи в Сибіру» [12]. Його основу склали матеріали симпозіуму з проблеми вивчення політичного заслання в Сибір. У збірнику були використані праці таких вчених як, М.К. Азадовский, Л.М. Горюшкін, П.І. Рощевская, Л.П. Рощевская, А.В. Тіваненко і ін. [13] Аналіз даних робіт дозволяє визначити вплив науково-просвітницької діяльності декабристів на подальший розвиток Сибіру, ​​а разом з тим розібратися в основних напрямках їх діяльності.

Отже, для сучасної історіографії характерна різноманітність досліджуваних питань, а також постановка нових проблем і підходів. У дослідженнях приділяється велика увага суспільно-політичної діяльності засланців декабристів в Сибіру, ​​їх вплив на суспільну свідомість сибіряків, еволюція світогляду декабристів в період заслання і після амністії.

В цілому, аналізуючи історіографію декабризму, можна відзначити, що окремі питання, що стосуються даної проблеми, висвітлені різними дослідниками. У той же час, не створено узагальнюючої монографії з даної проблеми, тому в дипломній роботі увагу буде приділено проблемі впливу засланців декабристів на розвиток культури Сибіру, ​​реалізації їх просвітницьких ідей, а також особливості їх педагогічної, літературної та музичної діяльності.

джерельна база

Слідчі справи декабристів [14] містять цінні відомості про формування декабристкою ідеології, виникненні, структуру та діяльність таємних товариств, розробці планів повстання, його ходу і т.д.

Найціннішим джерелом є твори самих декабристів. В першу чергу - декабристські мемуари. Спогади декабристів відрізняються винятковою багатогранністю змісту. З декабристських мемуарів найбільшу цінність представляють записки Завалішина Д.І., Корнілович А.О., Свистунова П.М., та ін. [15] Вони розповідають і про сам декабристський рух, і про епоху в цілому. До того ж, дані матеріали дозволяють проаналізувати діяльність засланців декабристів, де чимало місця приділено освіті.

Окремо представлено епістолярна спадщина декабристів - листи. Даний вид джерела носить суто особистий характер: в них розкриваються особисті зв'язки, суспільні інтереси і елементи світогляду, йдеться про наукових і літературних заняттях, повсякденного життя (Г.С.Батеньков, І.І. Горбачевський та ін.), [16] що є істотним доповненням при розгляді питання про напрямки просвітницької діяльності.

Окремо проаналізовано обрані соціально-політичні і філософські твори декабристів (А.П.Беляева, М.С. Луніна, Завалішина Д.І.), в яких проглядаються основні світоглядні установки, які зіграли важливу роль у поширенні ідей освіти на території Сибіру. [17 ] Слід зазначити різноманітну мемуаристику про декабристів їхніх сучасників. Цю групу джерел склали мемуари осіб, безпосередньо спілкувалися з декабристами, які співпрацювали з ними (Н. Тургенєв, О. М. Балакшина, М.С. Знаменський та ін). [18]

Таким чином, виявлений і залучений коло джерел широкий і включає в себе документи різних видів, що дозволяє вирішити поставлені завдання в повному обсязі.

Практична значимість роботи полягає в тому, що отримані результати можуть бути використані в якості допоміжного матеріалу при підготовці студентів ВНЗ при написанні ними курсових робіт та рефератів.

Структура роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку джерел і літератури. У вступі відображені актуальність теми, об'єкт, предмет, мета і завдання, хронологічні рамки, визначені методи дослідження, розглянута історіографія та джерельна база.

У першому розділі розглядаються умови формування та основні риси декабристської ідеології, що багато в чому мало приречення їх подальшої долі і діяльності.

У другому розділі увагу приділено науково-викладацької, літературної та музичної діяльності декабристів в Сибіру.

I. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК Декабристки ІДЕОЛОГІЇ

1.1 Умови формування декабристкою ідеології

Витоки формування ідеології декабристів складні і різноманітні. Декабристи за походженням були дворянами, належали до привілейованого стану тодішньої кріпосної Росії. Безліч різноманітних явищ російського життя з дитинства протікало через їх свідомість, було сприйнято ними: життя панської садиби, дворянського маєтку, початкове домашнє навчання, вступ до навчального закладу. Декабристи спостерігали різку різницю між положенням поміщика і селянина, пана і дворового людини, так як були в основному з дворянських сімей. І тому однією з причин, що спонукали їх повстати проти самодержавства, декабристи на слідстві називали саму російську кріпосницьку дійсність у всіх вкрай непривабливих її проявах. «Це страм нашого освіти ... мати кріпаків, коли всі інші держави мають вільних підданих і що суміжних оне держава сміється, що у нас торгують людьми, як худобою ...». [19] «Вільнодумство» декабристів виникло в першу чергу як протест молодого покоління передового дворянства проти свавілля самодержавства, пригнобленого, безправного становища народних мас, особливо кріпосного селянства.

Слід зазначити і високий рівень освіченості майбутніх декабристів. Одні з них навчалися в Московському університеті, інші - в Московській школі колонновожатих (майбутньої Академії Генерального штабу), треті - в Царскосельском ліцеї. Навіть привілейовані навчальні заклади були порушені, як говорили самі декабристи «Духом часу». Так, з мемуарної літератури ми дізнаємося, що в Царськосільському ліцеї «був звичай злословити царя, називати його дурнем, і належить жорстко карати того, хто видасть». [20] Правилами хорошого тону в ліцейської середовищі також вважалося «засуджувати начальство, розвивати ідеї рівності, знати все зухвалі і обурливі вірші або самому бути авторами оних, знати і тлумачити про конституціях, насміхатися над виправкою у військах, зневажати звання вірнопідданого, високо шанувати ліберала». [ 21]

Дворянство жило широкої і веселим життям. У Москві в день бувало по кілька десятків балів, сяяли вогнями чудові особняки палаци, а поруч у бідних хатинки і халупах тулилися бідні люди. У підручнику ж природного права студенти, готуючись до іспиту, читали, що закони повинні бути для всіх громадян однакові. Протиріччя між передовою думкою і російською дійсністю впадало в очі: у Росії закони не були однакові для всіх громадян. [22] Юнацька думку від спостережень російської дійсності спрямовувалася до книжки, а від книги знову до російської дійсності. Сумнів в справедливості самодержавного ладу рано прокинулося в молодих умах.

Величезний вплив на формування просвітницьких поглядів декабристів справила заборонена книга великого російського письменника 18 століття А.Н.Радищева «Подорож з Петербурга в Москву». Людина «народиться в світ дорівнює в усьому іншому» [23], говорилося в цій книзі. Жорстокі картини кріпосного права і самодержавства, які обурювали душу Радищева, збігалися з тією дійсністю, яка оточувала юнаків. Але, звичайно, справа не обмежувалася читанням заборонених російських книг. З Заходу більш вільно проникали - ще в бібліотеки дідів і батьків - твори філософів - просвітителів. Особливо часто потрапляли в руки передовий молоді книги французьких просвітителів - Вольтера, Руссо, Дідро, Гельвеція. Їх читали в оригіналі: знання французької мови було обов'язковим для кожної освіченої людини в Росії. Декабрист Тургенєв писав: «Імена знаменитих французьких публіцистів були в Росії так само популярні, як і у себе на Батьківщині» [24]. Французькі просвітителі, за його словами, «як ніби зробили політичне виховання європейського континенту» [25].

Зростав інтерес і до літератури початку 19 століття. Читалися нові книги, передові іноземні газети та журнали. Вивчення конституцій Франції, Англії, США було школою для шукає політичної свідомості. Звичайно, ідеї Західної Європи і Америки не стали причиною, що породила російську визвольну ідеологію, але вони полегшили і прискорили її розвиток, передали свій досвід новому поколінню. Проти положення про «природженому» праві дворянина володіти кріпаком людиною повставала ідея про природжене рівність всіх людей, ідея про необхідність знищення всіх феодальних привілеїв.

Проти необмеженого права абсолютного монарха над своїми підданими піднімала на боротьбу ідея про владу, що належить народу. Величезний вплив на формування визвольних ідей декабристів справила і Вітчизняна війна 1812 року, яка викликала небачений патріотичний підйом всього російського суспільства. Декабристи називали себе «дітьми 1812 року», не раз підкреслювали, що 1812 був початком їх руху. «Ми діти 1812 року. Принести в жертву все навіть саме життя заради любові до Батьківщини було серцевим спонукою ». М.І. Муравйов-Апостол говорив: «Наші почуття були чужі егоїзму». [26] Серед учасників цієї війни - понад сто майбутніх декабристів; 65 осіб з тих, кого в 1825 році влада назвуть «державними злочинцями», на смерть билися з ворогом на Бородінському полі. Відомо, що перемога російського народу у Вітчизняній війні 1812 року мала не тільки військове значення, але справила величезний вплив на всі сторони соціальної, політичної і культурного життя країни, сприяла зростанню національної самосвідомості, дала могутній поштовх розвитку передової громадської думки в Росії.

М.А. Фонвізін в слідчих показаннях писав: «Великі події вітчизняної війни, залишивши в душі глибокі враження, виробили в мені якесь неспокійне бажання діяльності». [27] Спрямованість цієї діяльності пояснив А.А. Бестужев у своєму знаменитому листі Миколі I з Петропавлівської фортеці: «... народ російський вперше відчув свою силу; тоді-то прокинулося в усіх серцях почуття незалежності, спершу політичної, а згодом і народної ». [28] Участь народу у війні з Наполеоном добре вписувалося в рамки просвітницьких ідей про право народу на повстання проти тирана, загрозливого народної свободи. Тому перемога над Наполеоном мислилася не тільки як перемога Росії над Францією, але і як звільнення російського народу, а збереження кріпосного права сприймалося як вторинне поневолення. Все це породжувало уявлення про можливості негайного звільнення кріпаків.

Відразу ж після закінчення війни реакція з усією силою обрушилася на навчальні заклади. У спеціальній урядовій інструкції передбачалося викладати лише ті науки, які «не відокремлюють моральності від віри». Найбільші університети країни (Петербурзький, Казанський та ін.) Були піддані опустошительному розгрому. Прогресивно налаштовані професора, справжні вчені були вигнані, а над навчальними закладами встановлювався поліцейський нагляд. Жорстокі репресії обрушилися на журналістику і літературу. Всі ці та багато інших реакційні дії уряду Олександра I не могли не викликати самого рішучого протесту передової частини освічених людей Росії. Урядова політика поклала кінець надіям передового дворянства на проведення мирних реформ.

Таким чином, декабристи були жменькою безпідставних мрійників, відірваних від суспільства свого часу.Великий вплив на їх світоглядні установки надали соціально-економічні, політичні та культурно-просвітницькі чинники, які багато в чому і визначили їх майбутнє.

1.2 Основні риси декабристської ідеології

Історія визвольного руху в Росії починається з декабристів. Саме вони вперше створили революційну організацію, розробили політичну програму і здійснили збройний виступ проти самодержавно-кріпосницького ладу. Як найбільш передові і освічені люди свого часу декабристи зрозуміли, що кріпацтво і самодержавний політичне свавілля - головні причини бід і відсталості Росії. І ліквідація кріпосного ладу і самодержавства розглядалися ними в світлі набуття абстрактного блага і справедливості, а в першу чергу як конкретна і глибоко патріотична завдання «порятунку Росії». Як зауважив саме в зв'язку з цим Микита Муравйов: «Досвід усіх народів і всіх часів довів, що влада самодержавства одно згубна для уряду і для суспільства. Всі народи європейські досягають законів і свободи. Більш всіх їх народ російський заслуговує те й інше ». [29] Істинне лицарство, душевна чистота і благородство, високо розвинене почуття честі і товариства - відмінні риси декабристів.

Декабристи жертвували всім своїм надбанням, яке давало їм їх походження і положення, «навіть самим життям в ім'я великого, святої справи». «Не для нагород, не для придбання почестей хочемо ми звільнити Росію, - говорили декабристи, - битися до останньої краплі крові: ось наша нагорода». [30] Протестувало незначна меншість дворянського стану, жменю відважних, які зуміли піднятися над інтересами свого класу, піднятися до розуміння завдань, висунутих общеисторическим процесом. [31]

Жменя відважних, відкрито вступили в нерівну боротьбу з колосом самодержавства, з владою, котра мала всіма засобами насильства і придушення, з інститутами, освяченими авторитетом традицій. Декабристи завдали удару твердиня деспотизму і кріпосництва, відкрили шлях для революційних наступних виступів. Подвиг первістків російської свободи увійшов в історію як одна з блискучих її сторінок, як епоха розквіту політичної думки, духовного підйому, на багато років запліднити російську суспільне життя. «Дело» декабристів саме по собі було великим, моральним подвигом, що здавався, природно, дивним і незрозумілим решті, консервативної частини дворянства.

Рух 14 грудня 1825 року відбувся з одного стану, з того, що досі робило нашу історію, з вищого освіченого дворянства. [32] І тут не можна не відзначити, що саме цей моральний фактор зіграв вирішальну роль в тому, чому невелика частина освіченого дворянства встала на революційні позиції. Адже в Росії було чимало освічених і розумних дворян, які дотримувалися свого кодексу честі, але вони не вийшли на Сенатську площу. Саме в силу моральних принципів вищого порядку, інших, ніж було прийнято, що відрізняються від офіційних понять про честь і патріотизм, в ім'я більш високих, передових ідеалів - справжнього блага Росії в тому значенні, як його розуміли люди епохи Просвітництва, виступили декабристи.

Російська культура, в самому широкому сенсі цього поняття, не тільки була духовної і моральної грунтом для декабристів, але вона безпосередньо втілювалася в них і ними була зведена на новий щабель. Репутація найосвіченіших людей свого часу, закріплена за декабристами, - «не легенда» і «не пізній вирок нащадків» [33]. Ця репутація склалася ще за їхнього життя і була природним наслідком того авторитету і впливу, якими вони володіли серед своїх сучасників.

Спроба декабристів перетворити Росію революційним шляхом була обірвана трагічним розгромом повстання на Сенатській площі. Переможцем вийшов абсолютизм; він показав тоді, якою силою зла він володів. [34] Розгром повстання 14 грудня 1825 року розвіяв надії декабристів на революційні перетворення в Росії. Але, кинуті в тюрми, що знаходилися на каторзі і в засланні, вони в більшості своїй не тільки залишилися вірні колишнім переконанням, а й мучилися новими питаннями про долю батьківщини, прагнули в найважчих умовах приносити їй посильну користь. Хоча повстання декабристів і зазнало поразки, але «їх справа не пропало», писав В.І.Ленін, підкреслюючи велике історичне значення і тих революційних виступів, які зазнавали поразок. [35]

Говорячи про "найбільшого самопожертву російських революціонерів, починаючи з декабристів, він вказував, що« ці жертви впали недаремно », що« вони сприяли - прямо або побічно - подальшого вихованню російського народу »[36]. Декабрист Свистунов П.М. писав: «Не підлягає сумніву той факт, що люди, замишляють переворот в Росії, піддавалися неминучої втрати всіх переваг, якими користувалися внаслідок положення свого в суспільстві, тому ні в користі, ні в честолюбстві оподозрени бути не можуть". [37]

Повстання було коротким, але яскравим, як спалах блискавки. Воно висвітило до глибини всю Росію, все її темні закутки, всі її темні катівні, шинки, військові поселення, всіх її чінодралов і хабарників, все її «панство дике», і «тяжкий ярем» ». [38] Лише полум'яна любов до батьківщини і бажання возвеличити його, доставивши йому всі блага свободи, можуть пояснити готовність пожертвувати собою і своєю майбуттям. При невідповідності способів з призначеною метою люди практично має право назвати таке підприємство безрозсудною мрією, але чистоту намірів не мають права оскаржувати »[39]. З цим висловлюванням декабриста співзвучні і слова Марії Волконської - однієї з тих чудових «російських жінок», які вирушили в добровільне вигнання за своїми чоловіками на заслання і тим обезсмертила себе: «Якщо навіть дивитися на переконання декабристів як на безумство і політичний марення, все ж справедливість вимагає визнати, що той, хто жертвує життям за свої переконання, не може не заслуговувати на повагу співвітчизників ». [40] Свистунов П.М. в своїх спогадах писав: «У людей, що діяли в 1825 році, є одне, чого ніяк не можна у них відняти і ціну чого ніяк не можна зменшити, - це готовність жертвувати всім тим, чим люди найбільше цінують і чого найбільше домагаються в житті. Вони жертвували не тільки життям, яким ризикують іноді через дрібниці, з марнославства, не маючи при тому на увазі відповідальності в наслідках, а й станом, і положенням в суспільстві, і тим, що мали вже, і тим, що, напевно, мали б при тому порядку речей, який шукали змінити всупереч своїй вигоді. »[41]

Їм не судилося реалізувати грандіозні плани перебудови Росії, втілити свої задуми в життя. Але ця боротьба дала важливі результати. Декабристи розбудили кращі уми Росії, її кращі інтелектуальні сили. При цьому багато хто з активних учасників повстання, розмірковуючи про причини поразки на Сенатській площі, приходили до усвідомлення вузькості соціальної бази декабристського руху і необхідність освіти широких мас населення Росії. Присвятивши своє життя боротьбі за нову Росію, декабристи разом з тим вписали славні сторінки в історію російської культури.

Не було жодної області духовного життя, в яку покоління декабристів не внесло б свій внесок, де вони не проявили б своє революційне новаторство, свою невгамовну пристрасть до пізнання, де не позначалися б їх боротьба проти консервативних норм, задушливих живу думку і творчу ініціативу.

Таким чином, вплив декабристів на всі сторони суспільно-політичного життя був надзвичайно великий, причому не тільки в пору їх активної дії на історичній арені, а й в наступні роки.

II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ​​ДІЯЛЬНОСТІ ДЕКАБРИСТІВ У СИБІРУ

2.1 Рівень освіти в Сибіру до декабристів

Різнобічна діяльність «первістків свободи» в роки вигнання залишила глибокий слід в житті Сибіру. Поставлені «поза рамками політичного буття» Росією кріпосників декабристи вирішили в міру своїх сил і можливостей бути корисними народу, в ім'я визволення якого вони виступили зі зброєю в руках на Сенатській площі. Великі заслуги декабристів в галузі освіти в Сибіру. Народної освіти вони завжди приділяли велику увагу. Майже у всіх дійшли до нас програмних документах декабристів просвітництво шанувалося як «найвірніший сподвижник в боротьбі проти зол». [42] Вони зіграли визначальну роль у розвитку суспільної свідомості, вплинули на політику уряду в сфері культури. Найбільш яскраве відображення питань освіти отримали в «Руській Правді» П.І. Пестеля. Просвітництво розглядалося декабристами в тісному взаємозв'язку з усіма проблемами державного устрою Росії. Будучи образованнейшими людьми свого часу, вони вважали, що вчити народ - значить, сприяти перетворенню суспільства на кращих, більш справедливих громадських засадах.

Просвітництво в Росії, особливо широких народних мас, в першій половині XIX ст. розвивалося вкрай повільними темпами, що відповідало ідеологічним установкам кріпосників, на думку яких, «навчання грамоті всього народу принесло б більше шкоди, ніж користі». Однак хід історичного розвитку і тиск прогресивної громадськості, яка виступала за введення загальної освіти, змушували царський уряд проявляти деяку турботу про розвиток шкільної справи. Малі і Головні народні училища, що існували з кінця 80-х-початку 90-х років XVIII ст. на кошти Наказів громадського піклування і пожертвувань населення, не відповідали вимогам часу ні за рівнем і постановці роботи, ні за станом матеріальної бази. Уряд Олександра I на початку XIX ст., В пору його ліберальних коливань і загравання з громадськістю країни, провело реформу системи освіти. «Попередніми правилами народної освіти» 1803 року і «Статутом навчальних закладів» 1804 передбачалося створення системи державних світських шкіл, пов'язаних між собою наступністю навчання: однорічні парафіяльні училища, дворічні повітові і гімназії з чотирирічним терміном навчання. [43] Випускникам останніх відкривався доступ до університету.

Шкільний статут 1804 проголошував принципи безкоштовності і бессословности освіти. І хоча ці принципи були скоріше формальними, вони відкривали доступ до освіти більш широким верствам населення. Зміст шкіл, за винятком парафіяльних, уряд брав на себе. Керівництво створюваної триступеневої системою шкіл було покладено на університети. З цією метою Росію поділили на 6 навчальних округів. Сибір увійшла до складу Казанського округу. Статут 1804 р прийнятий під тиском громадськості, був даниною часу, тому його прогресивні положення незабаром стали порушуватися, особливо в роки реакції, що настала після придушення повстання декабристів.

Розвиток громадянської школи Сибіру мало багато спільних рис з розвитком освіти європейських губерній Росії. Имевшаяся мережу шкіл була дуже нечисленною. У 1800 р на кожну тисячу душ чоловічої статі тодішньої Росії припадав один учень. У Сибіру в той час існували 2 головних народних училища, 9 малих, а також школа татарської мови при Тобольського головному народному училищі. У них навчалося 419 чол. Чоловіче населення Сибіру в той період становило приблизно 600 тис. Чол. [44] Отже, співвідношення учнів у громадянській школі Сибіру було трохи нижче, ніж в цілому по Росії (1 1432).

Згідно зі статутом 1804 року в Сибіру передбачалося відкрити 3 гімназії (в Іркутську, Тобольську і Томську) та 32 повітових училища (в Тобольської губернії - 9, Іркутської - 15, Томської - 8). Однак мізерне фінансування з боку держави, недолік педагогічних кадрів, відсутність шкільних приміщень, навчальних посібників забарилися реорганізацію цивільної школи Сибіру, ​​як втім, і Європейської Росії. Царський уряд зводило до мінімуму фінансування шкільної справи. У 1819 р на училищ потреби Сибіру було асигновано 57 088 руб., Що становило 0,8% її бюджету. [45] Ці мізерні кошти відпускалися в основному на забезпечення гімназій, де навчалися діти дворян і чиновників, а на потреби повітових і парафіяльних училищ гроші практично зовсім не відпускалися. Їх зміст і будівництво покладалося на Накази громадського комітету, Рада Казанського університету.

Директора училищ Томської, Тобольської та Іркутської губерній в пошуках коштів на організацію сибірської школи за новим статутом зверталися до Міністерства народної освіти, до місцевої влади, до населення.В результаті повітові і парафіяльні училища відкривалися і існували головним чином на пожертвування населення. Знаменно, що пожертвування на школи вносили представники всіх верств сибірського населення, як правило, при цьому висловлювали бажання бачити своїх дітей грамотними. У зв'язку з цим необхідно відзначити, що висловлювання представників царської адміністрації і буржуазних дослідників про те, що населенню Сибіру було чуже освіту, безпідставні.

Кошти, отримані від населення, йшли на ремонт наявних і придбання нових шкільних будівель для повітових і парафіяльних училищ. Переважно завдяки пожертвам населення до 1825 на території Сибіру діяло 32 цивільних, навчальні заклади (2 гімназії, 19 повітових, 8 парафіяльних училищ і 3 підготовчих відділення, що виконували функцію парафіяльних училищ при Курганському, Каінск і Киренському повітових училищах), в яких навчалося 1613 чол. Отже, мережа цивільних шкіл Сибіру з 1800 по 1825 р збільшилася приблизно в 3 рази, а чисельність учнів - в 3,8 рази. Якщо врахувати, що чоловіче населення краю становило в 1825 р приблизно 935 518 чол., То ставлення навчалися до загальної маси чоловічого населення стало 1: 579, що було трохи вище, ніж в цілому по Казанському навчального округу (про жіночу освіту всерйоз, як і на початку століття, годі й казати). [46]

Слід зазначити, що пожвавлення шкільної справи в Сибіру почалося в зв'язку з ревізією Сперанського і реформою місцевого самоврядування. Якщо до 1815 року по всій Сибіру було відкрито або реорганізоване з малих народних училищ лише 7 повітових училищ (з 32 по статутом 1804 г.), то з 1815 по 1825 р їх кількість зросла до 19.

Що стосується сільських шкіл, то в першій чверті XIX ст. в Західному Сибіру їх практично не було. Правда, селянам дозволялося відвідувати парафіяльні, і навіть повітові училища, що знаходилися в містах. Зрозуміло, таким дозволом могли користуватися далеко не всі. В Іркутській ж губернії до 1822 року за підтримки Сперанського було відкрито 17 сільських парафіяльних училищ, в яких навчалося 387 хлопчиків. Однак після від'їзду Сперанського 12 з них були закриті, так як Головне управління Східного Сибіру в 1824 р скасував збір на їх утримання.

Після придушення повстання декабристів уряд перейшов до жорсткого курсу, спрямованого на те, щоб все «стану отримували тільки відповідне їх положенню освіту». Науки, витонченим розум, не складають без віри і аморальності благоденства народного, навчати грамоті весь народ принесло б більше шкоди, ніж користі, науки корисні тільки тоді, коли як сіль вживаються в міру, залежно від стану (т. Е. Стану) людей - в цих словах був сформульований принцип становості освіти, що став головним у політиці уряду Миколи I по відношенню до школи. [47] За статутом гімназій і училищ 1828 р посилювалася станова замкнутість в системі освіти і порушувалася спадкоємний зв'язок шкіл, хоча типи їх залишалися колишніми. Однорічні парафіяльні школи призначалися для навчання дітей найнижчих станів, повітові училища з трирічним терміном навчання - для дітей купецтва і чиновництва, гімназії з семирічним терміном навчання - для дітей «благородного стану». Доступ до університету мали лише випускники гімназій. При цьому уряд і фінансувало в основному гімназії та університети. Парафіяльні училища зовсім не фінансувалися, а на повітові відпускалися мізерні суми. Асигнування на гімназію приблизно в 5 разів перевищували кошти, що виділяються на повітове училище.

До кінця першої чверті XIX ст. шкільна система Росії остаточно перетворилася в засіб впровадження релігійного вчення і феодально-кріпосницької ідеології [48]. Сумно знаменитий Магніцький в 1819году велів переглянути всі книги бібліотеки Казанського університету. Частина з них вилучили з ужитку як «шкідливі», зате більш ніж на 10 тис. Руб. придбали книг священного писання, щоб «слова божі ... були сильнішими укореняемость в дітях, вихованню Казанського округу доручаються». І це в той час, коли візитор Сибірських училищ П. А. Слівце доносив до Ради Казанського університету про відсутність навчальних посібників в школах Сибіру, ​​через що «почасту предмет або два не беруться до числа річних уроків», а «з усіх сибірських училищ одне Якутський і Іркутська гімназія мають по парі глобусів і більше їх ніде немає, хоча всі повітові училища, не кажучи про гімназіях, повинні проходити дві науки з цими знаряддями ». [49]

Найбільш яскравим втіленням реакційної політики царизму в галузі освіти був шкільний статут 1828, згідно з яким в гімназичному курсі був скорочений обсяг предметів природничого циклу, а в повітових училищах взагалі заборонялося їх викладання. Зате у всіх типах шкіл наказувалося вивчати Закон Божий, щоб протистояти впливу визвольних ідей «крамольного Заходу». Одночасно посилювалися зубріння і муштра, вводилися тілесні покарання. Школи Сибіру були передані в підпорядкування спочатку цивільним губернаторам, а потім і генерал-губернаторам (в Західному Сибіру з 1836 р, в Східній - з 1841 г.). Посилився втручання місцевої влади в ради училищ справи.

У другій чверті XIX ст. шкільна мережа Сибіру, ​​як і всієї Росії, продовжувала розвиватися вкрай повільно. З 1825 по 1835 року було відкрито 2 повітових училища (в Ачинськ і Кузнецьк), загальна чисельність їх досягла 21 (з 418 по всій Росії) і залишалася на цьому рівні до середини XIX ст. Кілька швидше зростала кількість парафіяльних училищ, створюваних на кошти самого населення. У звіті за 1852 р сибірським губерніях значилося 3 гімназії, 21 повітове (11 - в Західній і 10 - в Східному Сибіру), 46 парафіяльних училищ (15 - в Західній і 31 - в Східному Сибіру) і 2 приватних навчальних закладів із загальним кількістю учнів 4272 чол. У Сибіру проживало в той час 2712 тис. Душ обох статей. Отже, співвідношення тих, хто навчався у громадянській школі до загальної чисельності населення становило 1: 634 (якщо ж враховувати тільки чоловіче населення, то 1: 334). У порівнянні з 1825 р шкільна мережа Сибіру зросла в 2,5, а кількість учнів - в 2,6 рази. Середньорічний приріст учнів в 1800-1825 рр. становив 48 чол., в 1825-1843 рр.-70 чол., в 1843-1852 рр.-140 чол. [50]

У зв'язку зі збільшенням кількості початкових шкіл у другій чверті XIX ст. відбувається зміна співвідношення соціальних груп в складі учнів парафіяльних і повітових училищ. Зростає число дітей податкових станів, перш за все з купців і міщан. Наприклад, в Єнісейської губернії воно склало в 1852 р 84%. Збільшується в початкових школах і чисельність учнів з селян: в Тобольської губернії 250 з 1326 (18,9%), в Іркутській -215 з 1199 (18%). Що ж стосується гімназій, то контингент їх залишався незмінним - діти чиновників і військовослужбовців, але з 40-х років XIX ст. почала зростати купецька прошарок.

Сільська громадянська школа Сибіру другої чверті XIX ст. не отримала скільки-небудь значного розвитку. Виявлення селянськими світами бажання на свої кошти утримувати такі школи нерідко впиралося в опір влади, особливо в Західному Сибіру. Так, в 1848 р 17 селянських товариств Курганського округу склали «вирок» про відкриття декількох парафіяльних училищ, зобов'язавшись вносити щорічно на їх утримання по 20 коп. сріблом з ревізькій душі. Але генерал-губернатор П. Д. Горчаков, не погодився з цим рішенням під приводом існували недоїмок з селян. У Східному Сибіру, ​​де генерал-губернатор М.М. Муравйов-Амурський прагнув завоювати в очах місцевої громадськості популярність ліберала, окремі прогресивні починання в шкільній освіті були підтримані. П.А. Кропоткін писав про нього: «Він був дуже розумний, дуже діяльний, чарівний, як особистість, і бажав працювати на користь краю» [51]. При ньому до 1851 року кількість сільських шкіл досягло 22.

Питання про жіноче освіті, поставлений на порядок денний передовий думкою Росії, хвилював і сибірську громадськість. Однак опір консервативних сил було таке велике, що в першій чверті XIX ст. в Сибіру не було відкрито жодної жіночої школи. Кількість же дівчаток, які навчалися разом з хлопчиками в окремих парафіяльних і повітових училищах, обчислювалася одиницями. І тільки в другій чверті XIX ст., В значній мірі під впливом декабристів, в Сибіру з'явилося кілька жіночих навчальних закладів: Сіронітательний будинок Медведніковой та Інститут для «дівчат шляхетного і духовного звання» в Іркутську, дитячі притулки в Томську та Іркутську, відділення для дівчаток при Курганському парафіяльному училищі і школа для дівчаток в Березові (про школах, відкритих безпосередньо декабристами, мова піде трохи нижче). Однак склад їх був вкрай малим. За даними А. Сабліна, в навчальних закладах Західного Сибіру навчалося не більше 150 чол. Навіть генерал-губернатор Г.X. Гасфорт змушений був визнати недолік жіночих навчальних закладів в Західному Сибіру і в відповіді міністру освіти висловився за відкриття жіночого пансіону в Омську і жіночих парафіяльних училищ в інших містах, «в яких дочки місцевих жителів могли б отримувати хоча б найнеобхідніші елементарні пізнання в науках» [ 52]

Царського уряду було чуже прагнення до загального підйому освіти в Сибіру. Його цікавили лише потреби скарбниці в елементарно грамотних кадрах для заповнення апарату низової адміністрації. При такому ставленні до справи народної освіти не дивно, що навіть не всі сибірські міста мали школи, а листування про відкриття кожного училища затягувалася на багато років і далеко не завжди закінчувалася успішно.

При незначних асигнуваннях на потреби освіти школи Сибіру, ​​в тому числі і гімназії, відчували величезний недолік у найнеобхіднішому: в приміщеннях, навчальних посібниках, учительських кадрах. Характерною особливістю Сибіру було те, що вона була краєм нижчих навчальних закладів. Це повністю відповідало класової політиці кріпосників. [53] Але навіть шкіл, що дають найелементарніші знання, було явно недостатньо для задоволення потреби в навчанні дітей. Тому сибіряки віддавали дітей на навчання всім, кого вважали більш-менш здатними до цього. Приватне навчання отримало в Сибіру значного поширення ще в XVII-XVIII ст. У першій половині XIX ст. воно охоплює нові, більш широкі верстви населення, включаючи сільське.

Селяни в Сибіру воліли навчати дітей приватно, а не віддавати їх в міські училища, розташовані часом за десятки і сотні кілометрів: це і коштувало набагато дешевше, і діти як підсобна робоча сила залишалися. І.І. Пущин, близько спостерігав; протягом трьох десятиліть сибіряків, вважав їх «народом тямущим, досить освіченою порівняно з Росією» і зазначав турботу населення про те, «щоб нове покоління було грамотне» [54].

Таким чином, в першій половині XIX століття прошарок місцевої інтелігенції в Сибіру була ще надто незначною, що негативно позначалося на розвитку продуктивних сил краю. Однак думка про відкриття вищого навчального закладу до 80-х років залишалася лише проектом.

Вищі урядові кола царської Росії знаходили установа подібного закладу не тільки передчасним, але навіть навряд чи корисним і зручним, так як воно, зажадає значних витрат, не принесе істотної користі краю, де в даний час вельми мало осіб, для яких було б необхідно здобути вищу освіту і де народна освіта повинна відповідати потребам перебуває нині там населення. «Як в Сибіру немає дворянства і вищий стан, складається там з класу чиновників і купецтва, котрі можуть отримувати відповідне їх потребам освіту в місцевих навчальних закладах, то думка про заснування в Сибіру вищого навчального закладу повинна бути залишена без наслідків» [55].

2.2 Науково-викладацька діяльність

Одним з напрямків просвітницької діяльності засланців декабристів в Сибіру справді можна вважати науково-викладацьку, оскільки саме ними були багато в чому закладені педагогічні основи, які мають принципове значення для освіти Сибіру.

Герцен А.И. писав про декабристів так: «Колір за все, що було, тоді освіченим істинно благородного в Росії відправлялося в ланцюгах на каторгу, в майже нежилу частину Сибіру». [56] Їх везли закутими в кайдани, на фельд'єгерської трійках, з жандармами. Лише деякі з засуджених були заслані прямо на поселення - в міста і села Сибіру. Для більшості ж з них Сибір обернулася рудниками Благодатское, казематами Чити, а потім Петровського заводу. І як тільки фізичні сили в'язнів, виснажених дорогою, стали поступово відновлюватися і страшні спогади про суд і слідство відступати на задній план, звична потреба розумової діяльності брала своє, очі просилися до книги, руки - від лопати, тачки, млини, молотка - до пера і папері [57].

В'язні Чити і Петровського заводу навчали один одного іноземних мов, Микита Муравйов читав лекції по стратегії і тактиці, Микола Бестужев - з історії російського флоту, лікар Вольф - з фізики, хімії та анатомії, Бобрищев-Пушкін - з прикладної математики, Корнілович - з історії Росії, Одоєвський - з історії російської словесності, Муханов складав і вголос читав товаришам повісті, Михайло Бестужев - спогади про Рилєєва, Михайло Кюхельбекер розповідав про кругосвітню плаванні на шлюпці «Аполлон», Торсон доповідав про подорож в Антар ктіду - про славну експедиції Беллінсгаузена і Лазарева в Південний океан, учасниками якої він був. [58]

Горбачевський користувався на Петровському Заводі загальним повагою, ставши центральною фігурою нечисленного місцевої громади. Заводські інженери, священик, кілька купців, дехто із заводських майстрів і тривала до освіти молодь складали його оточення. Вони брали у Горбачевського книги; через нього йшли в обіг по Заводу журнали і газети, що видавалися не тільки в Росії ( «Бібліотека для читання», «Син батьківщини», «Московские ведомости»), а й за кордоном, - «Полярна зірка», «Дзвін», « правдивий »П. В. Долгорукова і ін. [59] У зв'язку з цим йшов процес подальшого розвитку в рамках декабристського світогляду просвітницьких ідей. Не випадково І.Д. Якушкін - один з видних діячів декабристського руху, через багато років писав: «Тільки з вступом до Сибіру почалося наше справжнє покликання» [60].

Там же, в острозі, обговорювали вони і свої перші наукові висновки зі спостережень економічного і культурного стану Сибіру. Про зміст цих наукових висновків, які обгрунтовують по суті цілу програму майбутньої практичної діяльності декабристів, можна судити за записками А.О. Корниловича. Блискучий вчений, повернений із Сибіру в 1828 році і знову ув'язнений у Петропавловську фортецю, Корнілович, на підставі багатих спостережень, зроблених ним під час «подорожі» по Сибіру і перебування в Читинском острозі, написав у фортеці кілька записок і, не маючи можливості їх оприлюднити , послав на ім'я Бенкендорфа.

Розкриваючи в своїх записках кричущу невідповідність між виробничими можливостями, господарськими та культурними потребами Сибіру, ​​з одного боку, і її відсталістю, невлаштованістю, занедбаністю, з іншого. Корнілович обгрунтовував необхідність проведення заходів щодо поліпшення становища селян і корінних народів Сибіру (якутів, тунгусов, бурят), показував конкретні шляхи вдосконалення сільськогосподарської практики, розвитку агротехніки, поширення агрономічних та технічних знань, рекомендував всіляко сприяти переходу кочових племен до осілості і сприяти «утворення тубільців , майже незнайомих з поліпшеннями землеробства і успіхами освіти, введених в побуті європейської Росії ». [61]

У сибірський період декабристи прийшли до думки, що рух повинні здійснювати освічені маси на чолі з армією під керівництвом таємного товариства. Таким чином, то було просвітництво з орієнтацією на більш широкі соціальні верстви.

Якими б не були розбіжності декабристів в сибірський період, в одному вони були єдині: щоб зблизитися з народом в Сибіру і по виході на поселення разом з ним брати участь у вдосконаленні всіх сторін життєустрою, необхідно глибоко перейнятися його інтересами, всебічно вивчити можливості і потреби цього малоосвоенного краю, завчасно теоретично, практично і організаційно підготуватися до майбутніх господарсько-економічним і культурним перетворенням.

Загальна умонастрій декабристів в сибірський період згодом прекрасно висловив Г.С. Батенька, він писав: «Підняти рівень народу можна, любити його, зближуватися з ним, слухати йому винна і шкідливо не випередити його і йти від нього далеко по природному переважно розумової праці.» [62] Прагнення декабристів зблизитися з народом, зрозуміти його культурний рівень і суспільну свідомість виникало перш за все, як уже було сказано вище, від усвідомлення в тій чи іншій мірі необхідності залучити народ до визвольного руху або, принаймні, домогтися, щоб народні маси розуміли і підтримували їх визвольні і деї. А розуміння і підтримки з боку народу можна досягти, як вважали декабристи, тільки шляхом загального підйому його культурного рівня. [63] Слід зазначити, що як найважливіша передумова підйому сільського господарства і промисловості, розвитку торгівлі та ремесел, освіти і культури декабристи з самого початку вбачали у відсутності кріпацтва.

З роками каземат став справжньою академією для одних, школою для інших. «Це пристрій так званої академії, - згадував А.П. Бєляєв, - було найщасливішою думкою гідно освічених і серйозних людей. »[64]« Каземат нас з'єднав разом, дав нам опору один в одному, і нарешті, через наших ангелів - рятівників, дам, з'єднав нас з тим світом, від якого назавжди ми були відірвані політичною смертю, з'єднав нас з рідними, дав нам полювання жити »- говорив тоді М.А. Бестужев [65].

Завдяки самовідданості дружин декабристів Росія дізнавалася про життя «державних злочинців», так руйнувався задум Миколи I змусити країну забути про героїв 14 грудня. Філософія, історія, фінанси, фізика, хімія, анатомія, історія російського флоту, військова справа, прикладна математика, російська, англійська, німецька, латинська, французька та інші мови, словесність, якщо до цього додати знання музики, обмін новинами і думками про прочитані книгах і журналах, а завдяки дружинам декабристів в'язні мали все найцінніше російські та зарубіжні видання, - можна уявити, яким вражаючим навчальним закладом була ця каторжна «академія»! [66]

Гірничозаводські служителі, місцеві чиновники, засланці і навіть буряти з далеких кочовищ стали посилати туди синів вчитися грамоті, ремеслам, музиці, арифметиці, а деякі - природничих наук, вищої математики, іноземних мов. Спочатку комендант ні за що не дозволяв ув'язненим вчити: в'язні пішли на хитрість і попросили дозволу вчити церковного співу. Було дано дозвіл. Але без грамоти не навчишся співати на криласі: дозволили вчити грамоті. Так в казематі створилася школа, в якій найбільш ревними вчителями були Микола та Михайло Бестужеви. З роками юнаки, які пройшли курс наук в казематской школі, їхали в Петербург продовжити освіту, і нерідко траплялося, що учні каземату на іспитах до вищих навчальних закладів столиці показували непогані результати.

Завдяки наполегливості їм вдалося відкрити школу для дітей «місцевих жителів, починаючи від достатніх чиновників до незаможних засланців» [67]. Школа працювала 8 років, аж до відбуття декабристів на поселення. Навчання в казематской школі було строго диференційованим: одних дітей готували до вищих навчальних закладів, інших - в повітові училища, третє вчили початковій грамоті і всіх - ремеслам. Навчання було настільки успішним, що учні декабристів надходили навіть до Гірничого інституту, Академію Мистецтв, Петербурзький технологічний інститут. [68] Трудове навчання, методичні прийоми і весь досвід казематской школи отримали відображення в подальшій педагогічній практиці декабристів.

По виходу на поселення «державним злочинцям» дозволялося займатися землеробством, торгівлею і промислами, медичною практикою, але категорично заборонялося навчати дітей, так як уряд побоювався, і не без підстави, їх впливу на молоде покоління. Однак декабристи вишукували шляхи обходу подібних заборон і майже всі займалися педагогічною діяльністю. [69] При цьому вони не просто продовжили існувала і раніше в Сибіру, ​​незважаючи на заборони влади, вчительську практику засланців, але підняли її на вищий щабель: створювали підручники і навчальні посібники, розробляли і впроваджували нові прогресивні методи навчання.

Безкоштовно навчав дітей в Петровському Заводі і на свої гроші виписував для них підручники з Петербурга найвизначніший член Товариства Сполучених слов'ян І. І. Горбачевський. Так само чинили брати Кюхельбекер в Баргузин, Бестужеви К.П. Торсон в Селенгінську, І.Д. Якушкін в Ялуторовске, Д.І. Завалишин в Читі, В.Ф. Раєвський в Олонкі і інші декабристи.

Один з піонерів застосування в Росії системи взаємного навчання В.Ф. Раєвський, який прожив в с. Олонкі з 1828 р до кінця своїх днів, на свої скромні кошти найняв приміщення і вчителі і став роз'яснювати селянам користь освіти. Однак успіх до «першого декабристу», як пише Б. Г. Кубалов, прийшов не відразу, оскільки влада вселяли населенню, що від грамоти відбувається «затьмарення розуму». Однак незабаром школу стали відвідувати не тільки діти, а й дорослі, що на ті часи було «дуже дивно». [72] Широко розгорнув просвітницьку діяльність з виходом на поселення Д.І.Завалишин - колишній викладач Кадетського корпусу (1821-1823 рр.). Його громадської активності в значній мірі зобов'язана Забайкаллі відкриттям ряду сільських парафіяльних училищ, відновленням роботи в Читі козацької і солдатської шкіл, закритих через нестачу підручників; декабрист за свій рахунок забезпечив їх навчальними посібниками і працював в них учителем. Д.І. Завалишин відкрив в Читі школу для хлопчиків і дівчаток «всякого звання і положення», в якій навчав дітей граматиці, арифметиці, історії, географії, ремеслам. У 60-х роках XIX ст. Д.І. Завалишин виступив зі статтями з питань виховання в московському журналі «Сучасна літопис», спираючись в них поряд з іншими матеріалами на педагогічний досвід декабристів в Сибіру.

Декабристи вважали, що в поліпшенні добробуту народу велику роль поряд з освітою грає кваліфіковану працю, тому вони надавали великого значення трудового виховання учнів. За словами Д.І. Завалішина, декабристи на поселенні «зобов'язані були прикладом довести свою повагу до праці і вивчати ремесла не для того тільки, щоб мати собі забезпечення на випадок мінливості долі, але ще більше для того, щоб підняти в очах народу значення праці і, облагородивши його, довести , що він не тільки легко поєднується з вищою освітою, але що ще одне в інший може знаходити підтримку подчерпать силу ». [73]

Брати Бестужеви ще при організації казематской школи для дітей службовців і майстрових Петровського Заводу були ініціаторами трудового навчання дітей. Вийшовши на поселення, вони багато зробили в цьому напрямку у відкритій ними разом з К.П. Торсодом школі для російських бурят в м Селенгінську.

Ялуторовська колонія декабристів в особі М. І. Муравйова-Апостола, І.І. Пущина, П.В. Басаргіна, І.Д. Якушкіна, В.К. Тізенгаузена, Є.П. Оболенського, А.В. Ептальцева залишила глибокий слід у культурному житті Західної Сибіру, ​​в тому числі в розвитку освіти. Душею, організатором і керівником чоловічої і жіночої шкіл, відкритих декабристами в Ялуторовске, був І.Д. Якушкін. Педагогічна діяльність завжди привертала його. Ще до повстання 1825 М. І. Д. Якушкін вчив селянських хлопчиків у своєму смоленському маєтку Жуково, так як освіта, на його думку, крім поліпшення матеріального добробуту, веде до осмислення людиною самої себе, розвитку здібностей до мислення, усвідомлення свого становища в суспільстві , а тим самим до підриву підвалин кріпосництва. І.Д. Якушкін, як і інші декабристи, значно розширив свою освіту в «каторжної академії».

Вийшовши з Петровського каземату і оселившись в 1836 рв Ялуторовске Тобольської губернії, він приділяв багато уваги самоосвіті, особливо в галузі природничих наук, і шукав нагоди приступити до реалізації своїх педагогічних ідей та просвітницьких планів, що випливали як з програмних завдань декабризму, так і з його особистих схильностей. Незабаром І.Д. Якушкину випала нагода обійти заборону на заняття педагогічною діяльністю. В Ялуторовськ був переведений молодий протоієрей С.Я. Знаменський, знайомий тобольских декабристів, досить освічений для свого часу і прогресивно налаштований чоловік. С.Я. Знаменський підтримав ідею І. Д. Якушкіна про організацію школи.

Спираючись на сінодскіе укази 1836-1837 рр. про відкриття церковно-парафіяльних училищ і клопотання тобольских декабристів перед архієреєм і губернатором, він в жовтні 1841 році отримав дозвіл на відкриття школи. Нове училище повинно було «готувати дітей священиків і церковнослужителів, які проживають в місті і околицях, до вступу в семінарію громадянськості, а не горезвісної уваровської тріади« самодержавства, православ'я і народності ». [74] У 1842 році училище було відкрито в будинку, пожертвувавши місцевим купцем М'ясникова. «Відсутність тілесного покарання, легкість і цікавість ланкастерских прийомів навчання залучали дітей до школи, і до кінця року в ній було вже 44 людини», а «до травня 1846 р число це зросла до 200». Формально учителем в училище значився дячок Е.Ф. Седачев, хоча заняття вів сам І.Д. Якушкін. У школі викладалися російська та церковнослов'янська мови, географія, громадянська і священна історія, чистописання і не згадуються в звітах зоологія, ботаніка, грецька і латинська граматики. Декабристи мали намір також скласти і ввести в курс навчання звід законів, що стосується селян. І хоча цей намір залишився в проекті, є показовою сама ідея. [75]

Широка програма засвоювалася дітьми порівняно легко завдяки поєднанню класно-урочної системи та системи взаємного навчання. Класні кімнати були високі і світлі, з великими вікнами. Парти довгі, на кілька чоловік кожна. Біля однієї стіни кафедра, а біля інших - півкола з заліза, які стоять на одній нозі і пристебнуті гачками до петель, вбитих в стіну. «В середину такого кола, - писала в своїх спогадах учениця Якушкіна, Ольга Балакшина, - стає один з учнів, що вже пройшов і засвоїв цей круг, за призначенням Якушкіна, а кругом, склавши руки назад, ставало кілька людей, яким ще треба було цей коло пройти. На стіну вішалися таблиці, і стоїть в колі учень показував указкою ту чи іншу букву, цифру і т. Д., А стоять навколо по черзі відповідали. Найбільш успішні ставали до одного кінця, а погано знають - до іншого. І з кінця, де стояли вже засвоїли цей круг, учні переводилися Якушкіним до наступного кола, а на їх місце просувалися інші »[76]. Хлопці, добре засвоїли зміст таблиць, сідали за парти.

Сидячі попереду писали паличками по піску, насипаного в особливі ящики; в середніх рядах - грифелями по аспідним дошках, в останніх - чорнилом. Класної дошки не було, а все, що було потрібно, було написано на розвішаних по стінах таблицях. Були таблиці з російської, латинської і грецької граматики, з російської історії, з арифметики і геометрії. Але природу вивчали хлопці не за таблицями, а на живих рослинах: «Навесні, влітку і восени після занять зазвичай йшли в поле, - згадує Ольга Балакшина, - і Якушкін показував на прикладі життя природи, так як він був хороший ботанік». [77 ] Застосування комплексного методу забезпечувало І. Д. Якушкін відносну свободу дій і давало можливість творчо підходити до проведення бесід, екскурсій до навчання ремеслам. У школі навчалися діти різних станів і національностей. І. Д. Якушкін суворо стежив за тим, щоб між ними були дружні взаємини. Разом з городянами навчалося багато «селянських сиріт з різних сіл, навіть інших повітів». Містилися вони, ймовірно, за рахунок декабристів. І. Д. Якушкін був рішучим противником фізичних покарань і цілком спирався на особистий приклад і авторитет вчителя. Не випадково діти любили його школу, а батьки охоче віддавали їх в навчання. За 14 років (1842-1856) в школі для хлопчиків навчалося 1600 чол., 531 з яких закінчили повний її курс. З 1843 школа І. Д. Якушкіна офіційно іменувалася Стрітенські духовним училищем і доступ до неї був відкритий для всіх станів. Досить велика програма, засвоюється учнями протягом чотирьох років, давала набагато більше знань, ніж програма повітових училищ, не кажучи вже про парафіяльних. Директор Тобольських училищ Є. М. Кочурін, який відвідав школу в 1842 р, знайшов її зразковою не тільки в своїй дирекції, а й у всій Сибіру і «просив доглядачів влаштовувати за її зразком підготовчі класи». [78] Практично школа І.Д. Якушкіна стала свого роду учительській семінарією, в якій вчителі та доглядачі повітових училищ Західного Сибіру набували досвіду ведення занять по методу взаємного навчання.

Датою заснування першого в Сибіру жіночого училища вважати 1 липня 1846 року, але розташовувалося воно спочатку в будинку ялуторовчанкі Федори Григорівни Гнілишевой. Вона ж взялася за окрему плату вартувати і стежити за порядком. Крім того, протягом шести місяців дівчинки займалися в будинку купця Снєгірьова, приміщення для занять надав їм абсолютно безкоштовно купець Микола Якович Балакшин. У виготовленні навчальних таблиць, необхідних при використанні ланкастерського методу викладання, И.Д.Якушкин допомагав ялуторовчанін Семен Кожевников, а для рукодільного класу найняли окрему квартиру в Настасії Яківни Раунскіх. Домовилися з вмілої Ялуторовська мереживниць Катериною Василівною Андрюковой про те, що вона за 18 рублів буде навчати дівчаток рукодільному мистецтву. Керувала рукодільним класом Фелицата Юхимівна Викрестюк, теж ялуторовчанка. Зберігся лист засновника школи И.Д.Якушкин до дружини Ялуторовського купця А.В. Мясниковой: «У неділю 2 грудня я освятив училище, зобов'язане вам своїм існуванням, мені приємно передати загальну нашу сердечну подяку за добро, тепер 60 учениць навчаються в світлому зручному будинку». Дійсно, до 1850 року навчалося в школі шістдесят учениць, а всього ж освіту в жіночому училищі за 10 років його існування отримали 192 дівчинки. Список перших учениць першого в Сибіру жіночого училища відомий з рапорту С.Я. Знам'янського: «1 + липня училище було відкрито, а з 2-го числа розпочато навчання; учениць по 11 число надійшло 13, яких іменний список Вашому високопреосвященству представив »[79]. У 1851 році дванадцять Ялуторовська учениць були атестовані як найкращі. Дівчата показали чудові знання з законом Божим, російської граматики, арифметики, загальної географії, короткої російської історії. Кожна з них була визнана здатною навчати з цих предметів інших дівчат. [80] Цей факт підтверджує лист И.Д.Якушкин до сина Євгена: «Усім училищем тепер завідував осьмнадцатілетніе дівиці, які надійшли до нас три роки тому, не знавши ні читати, ні писати ...» [81] За 10 років (1846- 1856) в Ялуторовська жіночу школу було прийнято 240 дівчаток, 192 з них пройшли повний курс навчання. Ялуторовська жіноча школа була першою всесословной серед жіночих шкіл не тільки Сибіру, ​​але і всієї Росії. Слідом за Ялуторовськ за сприяння І.Д. Якушкіна в 1852 р була відкрита жіноча школа в Тобольську «для дітей нижчих станів на капітал, пожертвуваний тутешнім купецтвом і міщанським суспільством і благодійниками з інших станів» [82]. У 1853 р в ній навчалося 92 дівчинки. Велику роль у створенні жіночої школи в Тобольську зіграв декабрист П. Н. Свистунов, який аж до свого від'їзду в Європейську Росію безоплатно виконував роль її скарбника, становив звітність і всю поточну документацію.

Сподвижник І.Д. Якушкіна по Ялуторовська школам протоієрей С.Я. Знаменський, переведений по службі в Омськ, в 1853 р відкрив там школу для дівчаток, яка з'явилася в той же час і першим цивільним навчальним закладом в цьому новому адміністративному центрі Західного Сибіру.

Зі шкіл декабристів вийшло чимало талановитих людей, які зазнали культурне і моральне вплив дворянських революціонерів і поповнили згодом ряди сибірської інтелігенції. У школі братів Бестужевих починали свою освіту В.Д. Старцев, що надійшов потім до Петербурзького технологічного інституту, А.Д. Старцев, який закінчив медичний факультет Московського університету, А.М. Лушніков - Академію Мистецтв, А.В. Янучковскпй - Гірський інститут. Дві дочки купця Д.Д. Старцева під керівництвом М.А. Бестужева були підготовлені в Іркутський «Дівочий інститут» і успішно його закінчили. Багато інші учні М.А. Бестужева «вийшли в люди і своїм чесним напрямком виділялися з навколишнього середовища купецтва» [83]. Учень P.І. Горбачевського І.С. Єдін після закінчення медичного факультету Московського університету був запрошений асистентом в клініку С.П. Боткіна. Інший його учень, А.П. Першин, увійшов в історію революційного руху як керівник першого страйку забайкальських робітників. Колоритна постать І.А. Білоголового, колишнього учня А.П. Юшновского, П.І. Борисова і А.В. Поджио, видатного лікаря і видного громадського діяча Сибіру і Росії, який перебував у близьких стосунках з Н.А. Некрасовим, М. Є. Салтикова-Щедріна і іншими великими діячами громадської думки і культури Росії 60-80-х років XIX століття. [84] Всі вони проявили себе в подальшій діяльності як люди, що відрізнялися широким кругозором, високим ступенем освіченості, наявністю яскраво вираженої гуманістичної моральної позиції.

В освітній діяльності засланців декабристів в Сибіру величезну важливість має сам феномен особистості педагога. Люди, які не мали спеціальної педагогічної освіти, в більшості своїй не мали до цього і відповідного досвіду, до того ж пережили важке крах своїх колишніх життєвих планів і потрапили в абсолютно нову для себе соціальне середовище, завдяки своїй енциклопедичної освіченості, широті думки, високому моральному вигляду і передовим суспільним поглядам домоглися значних успіхів в навчанні і вихованні дітей і заслужили любов своїх учнів і багатьох інших жителів Сибіру.

Школи декабристів були воістину всесословнимі і інтернаціональними. У них навчалися діти майстрових, селян, козаків, купців, чиновників: росіяни, буряти, татари, якути і представники інших народів. Навчання, як правило, проводилося безкоштовно, нерідко бідні учні забезпечувалися не тільки навчальними посібниками, а й одягом. [85]

Найважливішими рисами педагогічної практики декабристів в Сибіру були комплексність навчання грамоти й ремесел, застосування методики взаємного навчання та диференційованої роботи з кожним учнем залежно від його здібностей і успіхів. Навчання в школах декабристів було по суті світським, незважаючи на те, що працювали вони нерідко під вивіскою церковно-парафіяльних шкіл і в їх програмах значилися Закон Божий і священна історія.

Ввівши нові прийоми і методи навчання, декабристи значно розширили рівень загальноосвітньої підготовки учнів в порівнянні з урядовими школами. У програмах і педагогічній практиці шкіл декабристів велика увага приділялася предметів природничого циклу, всебічному впровадженню наочності, використанню місцевого матеріалу. Багато що з того, що вводили в свою навчально-виховну роботу декабристи, знайшло відображення і в подальшій радянської педагогічній практиці. Декабристи виховували своїх учнів в дусі громадянськості й патріотизму, любові до Батьківщини і до рідного краю, терпимості і поваги до інших народів, вбачаючи в них людей, які мають перетворити суспільство на більш справедливих засадах. [86] Вони першими приступили до створення публічних бібліотек та бібліотек при початкових училищах, де їх раніше не існувало. Відкривши жіночі школи на території Сибіру, ​​вони фактично першими в Росії поклали початок залучення жінок непривілейованих верств населення в сферу розумової праці. [87] Розробляючи проекти, економічного розвитку Сибіру і приділяючи виняткову увагу питанням підготовки фахівців високої кваліфікації, розвитку вищої освіти на території Сибіру, ​​вони готували громадську думку і наближали день відкриття першого університету в Сибіру. Працями декабристів «приростала» до Росії Сибір з її незвичайними багатствами: вони вивчали історію краю, склали географічні карти Східного Сибіру, ​​описали її водні артерії, розвідували корисні копалини. З їх участю в суворому краї були районовані нові для Сибіру плодові дерева і чагарники, овочеві та зернові культури, впроваджувалася передова агрокультура. З іменами І.І. Горбачевського та В.Ф. Раєвського пов'язана поява в Сибіру перших споживчих кооперативів для бідних. Але самим, мабуть, важливим результатом тридцятирічного перебування декабристів і членів їх сімей в Сибіру стало їх слідування своїм етичним принципом: «Покликані словом і прикладом служити справі, якій себе присвятили». Дочка Єнісейського справника М.Д. Францева, що вчилася у декабристів, писала: «Декабристи в тих місцевостях Сибіру, ​​де вони жили, набували незвичайну любов народу. Вони мали величезний вплив на сибіряків: їх прямота, повсякчасна з усіма чемність, простота в обігу і в той же час височина почуттів ставили їх вище всіх, а тим часом вони були доступні кожному »[88].

Декабристи виявили значну творчу енергію в створенні особливого типу російської людини, за своєю поведінкою різко відрізнявся від того, що знала вся передувала російська історія.У цьому сенсі вони виступили як справжні новатори, і, можливо, саме ця сторона їх діяльності залишила найбільш глибокий слід в російській культурі. Ця «особливість» декабристів, їх моральний подвиг мали величезну притягальну силу. Їх учні, власні діти (навіть ті, хто так і не побачив батька, який помер на засланні), віддалені нащадки вбачали в перших російських революціонерів і їх служінні народові приклад для наслідування, прагнули не впустити честі «лицарів свободи», бути гідними пам'яті «апостолів добра ». [89]

Не ігноруючи ніяким фізичною працею, ніяким ремеслом, декабристи на цій трудової основі будували раціональну господарську діяльність, невідому раніше сибірському населенню, керуючись при цьому вказівками сучасної їм західно-європейської науки. Вони прагнули підняти рівень оточувала їх життя і поширити світло знання на покинутій далекій околиці Росії. Увійшовши в горе і радість місцевого населення, детально ознайомившись з його потребами і запитами, декабристи стали кращими практичними діячами і знавцями місцевої життя і разом з тим виступили в ролі захисників місцевого населення проти зловживань адміністрації, яка до цього не знала жодних стримуючих кордонів власної волі. Виховуючи в оточуючих любов до знання, декабристи підтримували в провінційній сибірської глухомані дух європейської культури, намагалися долучити якомога більшу кількість людей до її духовним і технічним придбань.

Таким чином, декабристи зробили б значно більше для розвитку освіти Сибіру, ​​якби їх прогресивним починанням не протидіяти представники царської влади. Але і те, що їм вдалося, дає підставу датувати з початку посилання декабристів в Сибір новий етап у культурному, просвітницькому житті краю.

2.3 Літературна і музична діяльність

Діяльність декабристів в Сибіру була багатогранною і багатосторонній. Література і музика були частиною їх просвітницької діяльності і тією спадщиною, яку вони залишили після себе. У своїх спогадах Басаргін писав: «З роками в'язні полюбили« країну вигнання ». [90] Любов декабристів до Сибіру зовсім зрозуміла: вони вклали великий самовіддану працю в справу вивчення її природи, в справу освіти її народів. Вони писали про Сибір, створили її поетичний образ. «З полів вітчизни, з гір високих зберу квіти країни рідної» - писав занедбаний в глуху посилання Чижов. [91]

У спогадах і листах декабристів Михайла та Миколи Бестужевих, братів Бєляєва, Басаргіна, Лорера, Горбачевського, Пущина, Штейнгеля, Завалішина, М. Муравйова-Апостола, А. Муравйова, Розена викладені спостереження за такими напрямками як: «над плином рік Сибіру», «над багатствами її надр», звичаями, звичаями, віруваннями, історією її народів. Принадність і різноманітність сибірського пейзажу відобразили в своїх писаннях декабристи: Олександр Бестужев-Марлинский в сибірських нарисах; Микола і Михайло Бестужеви, Вільгельм Кюхельбекер, Петро Борисов, Пущин, батенька - в листах; Басаргін, Бєляєва, Розен, Оболенський - в листах і мемуарах. Сторінки, присвячені горах і озерах Сибіру, ​​її неозорих просторів, її тиші і морозу, північного сяйва, спалахує над її селищами, блискучим кригами її річок, є, при відомій спорідненості зору і стилю, як би єдину поему, що оспівує красу Сибіру [92 ].

Прив'язавшись до «країні вигнання», відчувши себе її дослідниками, громадськими діячами, громадянами, декабристи ревниво виправляли помилки, якими рясніла тодішня література про маловідомий краї. Декабрист Муханов, поселений в Усть-Куде, записував місцеві слова і вирази, бажаючи доповнити і виправити існуючі словники. Микола Бестужев робив те ж в Селенгінську. В'язні Петровського каземату, читаючи на дозвіллі книги і журнали, вели список всіх помічених промахів, спотворень, помилок. «Ми, - повідомляє Штейнгель, - записували їх як попало, то на палітурних місцях книг, то на клаптиках, службовців замість закладок, в намірі коли-небудь скласти статтю» [93]. Через багато років Штейнгель виконав спільний намір і «склав» статтю, що виправляє помилки журналістів. У «Лісовому журналі» за 1833 рік зазначалося, ніби сосна «боїться сибірських гір», ніби на горах в Сибіру ростуть тільки їли і «ні та, ні інша на твердій землі не має ніяких прав довше 130 ° східної широти» [94]. У продовженні це писав: «в Сибіру гори усіяні сосняком, - поправляють спеціальний журнал в'язні. Сосна закінчується по Охотському тракту, за річкою Алданов, Чардальскім хребтом, з якого тече річка Чардала, що впадає в річку Білу, поточну в Алдан. Сама назва «Чардала» по-Якутськ означає «соснову» річку, і вона знаходиться за 150 ° східної довготи. «У періодичних виданнях такі промахи ще можна вибачити, - продовжує Штейнгель, - але сумно бачити недоліки і невірності в книгах навчальних, видаваних панами професорами». [95] І далі йдуть виправлення помилок, вельми істотних: розповідається про те, яким шляхом в дійсності доставляють товари на Камчатку, про торгівлю в сибірських містах - Красноярську, Єнісейські і Іркутську, про вплив російських на камчадалов.

У всіх писаннях декабристів про «країні вигнання», поетичних і наукових, публіцистичних та дослідницьких, у всій їх сибірської громадської діяльності прозирає передчуття великого майбутнього Сибіру. Декабрист Басаргін писав: «Я не можу не сказати кілька слів про цю чудову країну, колишньої предметом довготривалих моїх роздумів і спостережень, Сибір на своєму величезному просторі представляє так багато різноманітного, так багато цікавого, її чекає така блискуча майбутність» [96]. І далі він пише про те, що в Сибіру необхідно реорганізувати суд, відкрити вищий навчальний заклад, прокласти дороги. Про те, що цей край гублять корисливі та неосвічені правителі. Декабрист Розен писав: «Сибір зі збільшенням народонаселення, з посіяним в ній насінням, обіцяє щасливе і славетне майбутнє". [97]

Декабристи хотіли бути корисними, діяльними, «а не тунеяднимі», тому просили дозволу друкуватися, на що Бенкендорф відповів: «Я вважаю незручним дозволяти державним злочинцям посилати свої твори для надрукування в журналах, бо це поставить їх у зносини, невідповідні їх положенню». [102].

І все ж, не дивлячись на затребуваність, в квітні 1862 року припинила своє існування газета «Амур», а після 18 номера - і «Кяхтинська листок». Паралельно з цими газетами був підготовлений і рукописний збірник «Лібералісти» (1860-1863гг.), Куди увійшли політичні твори, заборонені цензурою. До цієї збірки були включені твори декабристів К.Ф. Рилєєва і імовірно В.Ф. Раєвського.

Ідеї ​​декабристів проникали в свідомість сибіряків і впливали не тільки при безпосередньому спілкуванні їх один з одним, але і через твори, які поширювалися в рукописах. «Я впевнений, що добра чутка про нас збережеться надовго по всій Сибіру, ​​що багато хто скаже сердечне спасибі за ту користь, яку перебування наше їм доставило», [103] - пророчо писав Басаргін. І дійсно, у всіх спогадах сибірської інтелігенції, якій любовно допомагали рости декабристи, у всіх записах спогадів старожилів-бурят і сибірських селян голосно звучить це «сердечне спасибі». Декабристи і в послесібірскій період залишилися вірними своєму «заповітного краю».

Проблеми, пов'язані з майбутнім Сибіру хвилювали декабристів і після заслання. У листі до Є.П. Оболенського декабрист Завалишин І.Д. порівняно докладно обгрунтовує свій погляд на те, що саме Чита повинна стати адміністративним центром нової області, він висловлює своє переконання в тому, що з часом Чита стане одним з економічних і культурних центрів Східної Сибіру. [104] Відкриття Забайкальської області з головним містом в Читі відбулося 23 жовтня 1851года. Отже, проект Завалішина отримав своє здійснення.

Одним з аспектів просвітницької діяльності декабристів в Сибіру можна вважати музичну. Серед тих, хто вийшов на Сенатську площу 14 грудня 1825, були літератори, музиканти, художники. Бєляєв А.П. в своїх спогадах писав: «З Чити ще влаштувалися різні хори як духовних піснеспівів і духовних переважно, так і різних романсів. Багато мали дуже гарні голоси, співала ще раніше в салонах і зналися на музиці. Потім вже були надіслані і інструменти. У багатьох з наших дам були в будинках роялі. Вадковський Федір був чудовий скрипаль. Крім цього й інші, ще перш займалися музикою, отримали свої інструменти, так що міг скластися прекрасний квартет: 1-я скрипка - Вадковський, 2-я - Микола Крюков, альт - А. Юшневский, а потім на віолончелі - Петро Свистунов. Досить кумедно було, що квартет мав міститися на горищі середнього каземату, так як в кімнатах не можна було розставити стільців через нар і тісноти; потім, коли перейшли у великій каземат, то місця було досить. Були у нас і гітари, і флейта, на якій грав Ігельштром, а на карбувати - Розен і Фаленберг. Музика, особливо квартетного, де гралися п'єси кращих славнозвісних композиторів, доставляла справжню насолоду, і казематна наше життя багато прояснилася. »[105]

Відомими критиками і літераторами були П. Муханов, А. Бестужев-Марлинский, І. Муравйов-Апостол, К. Рилєєв.

П.Н. Свистунов своєю віртуозною грою на віолончелі був відомий і в Європі. В.П. Івашов вчився грати на роялі у знаменитого композитора Фильда, на високопрофесійному рівні володіли скрипками Ф.Банковскій і Н.Крюков. Юшневский досконало грав на фортепіано. Н.Бестужев навчався в Академії мистецтв. Опинившись в Сибіру, ​​вони стежили не тільки за суспільно-політичними подіями, а й за творчою діяльністю видатних літераторів і музикантів. Саме на каторзі вони читали «Бориса Годунова», «Євгенія Онєгіна», відкрили для себе нового цікавого письменника М.В.Гоголя, стежили за творчістю молодого композитора М. Глінки.

Музична діяльність декабристів в Сибіру не викликала у місцевого начальства підозр, вони бачили в цьому тільки невинне розвага, проте в Сибіру виявлялася велика потреба в знаннях і уміннях в цій області. Ще з часів читинського укладення багато декабристів намагалися освоїти різні музичні інструменти, і незабаром в Петровському казематі зазвучав оркестр.

П.Н. Свистунову одному з перших був присланий сюди рояль. Оскільки дружинам декабристів було дозволено жити в тюрмі разом з чоловіками, то це, природно, вплинуло на обстановку в похмурому казематі. Бєляєв А.П. в своїх спогадах писав: «Келії їх прибрані килимами, картинами і роялями, на яких часто лунали звуки Россіні або романси Бланжіні і потрясали довгі, похмурі коридори наші. Оригінально було те, що звуки цивілізованого світу лунали в глибині каземату, майже на кордонах китайської імперії. Силами декабристів-музикантів влаштовувалися концертні вечори. Крім бібліотеки в казематі з'явилися і різні музичні інструменти: у барона Розена був чекан, у Вадковського і Крюкова скрипки, були гітара і флейта для Ігельстрома, віолончель для Крюкова і Свистунова, у Є.І. Трубецькой в ​​будинку була арфа, а у Давидової - гуслі. У Петровському казематі було 8 роялів. Тут грали Гуммеля, Фильда, мазурки Шопена, співали романси, арії з опер. У цих вечорах брали участь і жінки: М.Н. Волконська співала дуетом з Е.П.Наришкіной і з Каміллою Івашева. Брала в руки гітару і Поліна Анненкова, у неї був чудовий слух і приємний контральто Е.І.Трубецкая любила акомпанувати виконавцям російських народних пісень: П. Свистунову, С.Крівцову, А.Тютчеву, К.Івашевой. Аудиторія була різноманітною: крім «державних злочинців» на концертах були присутні місцеві жителі »[106].

Саме в роки каторги в Петровському Заводі почалася музична діяльність П.М. Свистунова. Він створив квартет, оркестр, керував хором дітей каторжників, яких навчав співу і нотної грамоти, писав інструментальну музику, романси. В. Івашова було написано чудове музичний твір «Елегія», а Ф. Вадковський був беззмінним керівником музичного гуртка, і теж складав романси.

Таким чином, література і музика допомагали декабристам зберігати присутність духу, і це урізноманітнило болісно тягнуться дні.Декабристи виявили значну творчу енергію в створенні особливого типу російської людини, за своєю поведінкою різко відрізнявся від того, що знала вся передувала російська історія. У цьому сенсі вони виступили як справжні новатори, і, можливо, саме ця сторона їх діяльності залишила найбільш глибокий слід в російській культурі. Так декабристи відплатили добром за те мимовільне зло, яке заподіяла їм сибірська земля, в якій більшість з них і залишилося. [107]

Вся діяльність декабристів в Сибіру була присвячена майбутнім соціально-економічним, політичним і культурним перетворенням суспільства, незалежно від того, чи стосувалося це лікарської допомоги місцевому населенню, або йшлося про пропаганду музики, живопису або освіті в цілому.

Тридцять років провели декабристи в Сибіру, ​​і кожен день їх перебування на каторзі і на поселенні був днем ​​боротьби, вдень роботи. Вони стверджували в свідомості людей ідеали «Руської Правди» і передбачали майбутнє. Їх політичні погляди, тверде переконання висока моральність, що викликає наслідування, пристрасть до мистецтв, яким навчали вони сибіряків, їх нововведення в сільському господарстві, їх наукові дослідження мали велике значення, як в соціально-культурному розвитку Сибіру, ​​так і просвітницькому.

ВИСНОВОК

Діяльність засланців декабристів в Сибіру була спрямована на прискорення соціально-економічного, суспільно-політичного і культурного розвитку краю. Декабристи завжди вважали Сибір невіддільною частиною Росії. Самовіддано і безкорисливо працювали декабристи на ниві освіти.

Щоб уявити гнітюче низький рівень освіти і культури Сибіру першої половини XIX століття, досить сказати, що на такий величезної території налічувалося всього двадцять парафіяльних училищ, три гімназії та жодного університету. Чи не виходило жодної газети, не було жодної книжкової крамниці. Без перебільшення можна сказати, що у відсутності адекватної освітньої політики царського уряду цю гігантську завдання виконали в Сибіру декабристи. Всупереч наказу, що забороняє засланим викладацьку діяльність, декабристи вчили усюди: і на каторзі, і на поселенні. Глибоко продумане прагнення декабристів до суспільно-освітньої та культурно-виховної діяльності пробило перший пролом навіть у тюремній стіні Петровського заводу.

Привабливість високої освіченості і гуманної культури, уособленням якої для сибіряків стали декабристи, а також сильне прагнення населення краю до освіти подолали всі заборони. І на поселенні педагогічна та культурно-освітня діяльність декабристів стала більш різносторонньою і багатовекторної. Вони вчили дітей і дорослих, російських і інородців, каторжників і поселенців. Навчали грамоти та ремесел, наук і мистецтв, навчали добра і справедливості. Найважливішими рисами педагогічної практики декабристів в Сибіру була комплексність навчання грамоти й ремесел, застосування методики взаємного навчання та диференційованої роботи з кожним учнем залежно від його здібностей і успіхів. Навчання в школах декабристів було по суті світським, незважаючи на те, що працювали вони нерідко під вивіскою церковно-парафіяльних шкіл і в їх програмах значилися Закон Божий і священна історія. Ввівши нові прийоми і методи навчання, декабристи значно розширили рівень загальноосвітньої підготовки учнів в порівнянні з урядовими школами. У програмах і педагогічній практиці шкіл декабристів велика увага приділялася предметів природничого циклу, всебічному впровадженню наочності, використанню місцевого матеріалу. Декабристи виховували своїх учнів в дусі громадянськості й патріотизму, любові до Батьківщини і до рідного краю, терпимості і поваги до інших народів, вбачаючи в них людей, які мають перетворити суспільство на більш справедливих засадах.

Відкривши жіночі школи на території Сибіру, ​​вони фактично першими в Росії поклали початок залучення жінок в сферу розумової праці. Про характер і результативності педагогічної діяльності декабристів в Сибіру найнаочніше можна судити по Ялуторовська школам. Зі шкіл декабристів вийшло чимало талановитих людей, які зазнали культурне і моральне вплив дворянських революціонерів і поповнили згодом ряди сибірської інтелігенції.

Практичний внесок декабристів в розвиток освіти досить великий. Декабристам вдалося добитися значного зміни в положенні з утворенням в тих місцевостях Сибіру, ​​де вони перебували на поселенні. Практична освітня діяльність декабристів в Сибіру, ​​що визначається їх теоретичними педагогічними поглядами, враховувала також специфіку місцевих національних, культурних, соціальних і природних умов. Важливим у цій діяльності було те, що багато хто з декабристів прагнули не просто навчити дітей місцевих жителів елементарним знанням, а забезпечити повноцінну освіту з опорою на передові ідеї і з орієнтацією на конкретні і дуже широкі соціальні потреби Сибіру.

Моральне виховання в діяльності декабристів було направлено на становлення гуманної, соціально-активної особистості - патріота своєї Батьківщини. Декабристи не застосовували тілесних покарань, вели бесіди зі своїми вихованцями, брали участь в їхніх іграх. Освітня діяльність декабристів мала велике практичне і соціальне значення. Освіта виступало як важлива рушійна сила загальнокультурного процесу. Сприяючи виробленні знань, умінь, навичок, моральних якостей і світогляду людей, воно одночасно було направлено на підйом духовного рівня Сибіру. Через формування нового культурного образу суспільства воно покликане було сприяти і підйому продуктивних сил цього регіону Росії.

Література і музика були частиною їх просвітницької діяльності і тією спадщиною, яку вони залишили після себе. У листах, творах, в практичній діяльності, на громадській ниві декабристи піднімали актуальні питання сучасної їм епохи - питання розвитку народної освіти, охорони здоров'я, піднесення загального рівня культури народних мас, продуманого освоєння величезних просторів і незліченних багатств сибірського краю, поширення та утвердження передових прийомів господарювання , проблему майбутності малих народностей Сибіру. Вони мріяли про створення сприятливих умов для розвитку цих народностей.

Цінна діяльність декабристів, спрямована на пробудження суспільної свідомості сибіряків. Тут і участь в рукописних і друкованих виданнях краю, поширення та пропаганда вільних видань А.И.Герцена, участь в них, публіцистичні виступи. Принадність і різноманітність сибірського пейзажу відобразили в своїх писаннях декабристи: Олександр Бестужев-Марлинский - в сибірських нарисах; Микола і Михайло Бестужеви, Вільгельм Кюхельбекер, Петро Борисов, Пущин, батенька - в листах; Басаргін, Бєляєва, Розен, Оболенський - в листах і мемуарах. Задумані і частково написані в казематах «Спогади про Рилєєва» і стаття «14 декабря» - це найкраще, що є в декабристської мемуарної літератури.

Музична діяльність декабристів в Сибіру не викликала у місцевого начальства підозр, вони бачили в цьому тільки невинне розвага, проте в Сибіру виявлялася велика потреба в знаннях і уміннях в цій області. Засланці декабристи володіли грою на багатьох музичних інструментах, так П.Н. Свистунов вражав усіх своєю віртуозною грою на віолончелі, був відомий і в Європі, В.П. Івашов вчився грати на роялі у знаменитого композитора Фильда, на високопрофесійному рівні володіли скрипками Ф.Банковскій і Н.Крюков. Юшневский досконало грав на фортепіано. Н.Бестужев навчався в Академії мистецтв. Музика допомагала декабристам зберігати присутність духу, різноманітила болісно тягнуться дні на засланні. Створювалися оркестри, дітей каторжників, навчали співу і нотної грамоти, декабристи писали інструментальну музику, романси.

Отже, декабристи виявили значну творчу енергію в створенні особливого типу російської людини, за своєю поведінкою різко відрізнявся від того, що знала вся передувала російська історія. У цьому сенсі вони виступили як справжні новатори, і, можливо, саме ця сторона їх діяльності залишила найбільш глибокий слід в російській культурі.

Список джерел та літератури

ДЖЕРЕЛА

1. Балакшина О.Н. Запис її спогадів про декабристів в Сибіру .// Декабристи в спогадах сучасників М: МГУ.-1988.- 375с.

2. батенька Г.С. Твори і електронного повідомлення М. Т.1.-1989 141с.

3. Бєляєв А.П. Зі спогадів. Віртуальний музей декабристів. Декабристи в Тобольської губернії: (з моїх спогадів). - Тюмень.-1899. - 28с. Програма «Колекція Югри» / # "#"> Опис Західного Сибіру. Т.1. - М .: Тип. Грачова і К.-1862. - 414с.

15. Корнілович А.О. Записки з Олексіївського равеліну. М. 2004. 424с.

16. Музей Музей історії розвитку народної освіти

Новосибірської області. # "#"> # "#_ ftnref1" name = "_ ftn1" title = "">

[1] Корф М.А. Сходження на престол імператора Миколи I.
[2] Герцен А.И. 1812-1825гг. / Вибрані соціально-політичні та філософські твори декабрістов.- М. 1951.-с.254.


[3] Семевский В.І. Політичні та громадські ідеї декабрістов.- СПб.- 1909.

# "#_ ftnref4" name = "_ ftn4" title = "">

[4] Ключевський В.О. Російська історія .- М .: Ексмо.- 2006.-С.352.

[5] Федоров В.А. Декабристи і їх час. - М., МГУ.- 1992.- С.5 .; Бокова В.М. Декабристи і їх час. Віртаульний музей декабристів. # "#_ ftnref6" name = "_ ftn6" title = ""> [6] Дружинін Н.М. Декабрист Н.Муравьев // Дружинін Н.М. Вибрані праці: Революційний рух в Росії в XIX ст.- М. 1985. # "#_ ftnref7" name = "_ ftn7" title = ""> [7] Нечкина М.В. Рух декабристів.

[8] Федоров В.А. Декабристи і їх час. - М., МГУ.- 1992.- С.5.

[9] Рощевская Л.П. Посилання і суспільно-політичне життя в Сибіру Новосібірск.-1978.-С.48.; Юдіна Т.П. До питання про правові поглядах декабристів в період сибірського заслання / Заслані декабристи в Сибіру .- Новосибірськ .: Наука.- 1985.- С.47 .; Окладников А.П. Історія Сибіру. -Ленінград. Вид-во.: Наука.-Т.3.-1968.-С.368-369.

[10] Бочанова Т.А. Декабристи в Західній Сибіру Новосибірськ.: Сова.-2007.-С.107., Копилов О.М. Декабристи і просвітництво Сибіру в першій половині XIX в .// Декабристи і Сібірь.-Новосибірськ .: Наука. Сибірське відділення. -1977.- с.90-91., Кокошко Б.Г. З неопублікованої спадщини декабриста Д.І. Завалішина .// З історії Західного Сибіру. - Н.-1971.- С.79.

[11] Епов А.Г. Декабристи в Забайкаллі. # "#_ ftnref12" name = "_ ftn12" title = ""> [12] Засланці декабристи в Сибіру Новосибірськ .: Наука.- 1985.-162-179с.[14] Повстання декабристів. Слідчі справи декабристів, що належали до Південного обществу.- М.-1954.- Том 11.-С.380. [15] Завалишин Д.І. Із записок / Щипанов І.Я. // Вибрані соціально-політичні та філософські твори декабрістов.- М.-Т.3- 1951.- 466с .; Свистунов П.М. Спогади і розповіді діячів таємних товариств 1820-х годов.-М.- Т.2.-1933.- С.284.

[16] Горбачевський І.І. Записки. Листи. Віртуальний музей декабристів. [17] Бєляєв А.П. Філософські суперечки. / Щипанов І.Я. / Вибрані соціально-політичні та філософські твори декабрістов.- М.-Т.3- 1951.- 466с.; Завалишин Д.І. Із записок / Щипанов І.Я. // Вибрані соціально-політичні та філософські твори декабрістов.- М.-Т.3- 1951.- 466с.

[18] Тургенєв Н.І. Росія і русскіе.- М. 1915.- С.60. # "#_ ftnref19" name = "_ ftn19" title = ""> [19] Повстання декабристів. Слідчі справи декабристів, що належали в Південному обществу.- М.-Том 11.-1954.- С.380. # "#_ ftnref20" name = "_ ftn20" title = ""> [20] Ключевський В.О. Російська історія .- М .: Ексмо.- 2006.-С.352.

[21] Федоров В.А. Декабристи і їх час.- М., МГУ.- 1992.-С.40.

[22] Семевский В.І. Політичні та громадські ідеї декабрістов.-СПб. - 1909. ttp: //www.rusbibliophile.ru/Book/Semevskij_V_I__Politicheskie_

[23] Радищев А.Н. Подорож з Петербурга в Москву. # "#_ ftnref24" name = "_ ftn24" title = "">

[24] Тургенєв Н.І. Росія і русскіе.- М. 1915.- С.60.

# "#_ ftnref25" name = "_ ftn25" title = ""> [25] Там же ... С.61.


[26] Декабристи і Сибір. - М .: Сов.Россія.- 1988. - С.31.

[27] Повстання декабристів. Документи і матеріали.- 1953.- С.71. [28] Бестужев А.А. Сочіненія.- М., 1981.-с.485. [29] Декабристи в уявленнях людей рубежу ХХ і ХХI століть. # "#_ ftnref30" name = "_ ftn30" title = ""> [30] Федоров В.А. Декабристи і їх час. - М., МГУ.- 1992.- С.5.

[31] Бокова В.М. Декабристи і їх час. Віртаульний музей декабристів.

# "#_ ftnref32" name = "_ ftn32" title = "">

[32] Ключевський В.О. Російська історія .- М .: Ексмо.- 2006.-с.354.

[33] Віннікова Г.Е. Тургенєв і Росія .- М .: Радянська Россія.- 1986.-с.279.

[34] Герцен А.И. 1812-1825гг. / Вибрані соціально-політичні та філософські твори декабрістов.- М. 1951.-с.254.

[35] Федоров В.А. Декабристи і їх час. - М., МГУ.- 1992.- С.8.

[36] Юдіна Т.П. До питання про правові поглядах декабристів в період сибірського заслання / Заслані декабристи в Сібірі.-Новосибірськ.: Наука.- 1985.-С.47.

[37] Свистунов П.М. Спогади і розповіді діячів таємних товариств 1820-х років. -М.-Т.2.- 1933.-108с.

# "#_ ftnref38" name = "_ ftn38" title = ""> [38] Декабристи і Сибір .- М: Сов.Россія.- 1988.- С.22.


[39] Свистунов П.М. Спогади і розповіді діячів таємних товариств 1820-х годов.-М.- Т.2.-1933.- С.284.

[40] Федоров В.А. Декабристи і їх час.- М., МГУ.- 1992.- с.262

[41] Завалишин Д.І. Воспомінанія.- М: Захаров 2003 С.173

[42] Горбачевський І.І. Записки. Листи. Віртуальний музей декабристів. [43] Музей історії розвитку народної освіти Новосибірської області. # "#_ ftnref44" name = "_ ftn44" title = ""> [44] Кабузан В.М. Народонаселення Росії в XVIII ст М. 1963.- С.161 [45] Копилов О.М. Декабристи і просвітництво Сибіру в першій половині XIX в .// Декабристи і Сібірь.-Новосибірськ .: Наука. Сибірське відділення. -1977.- с.90-91.

[46] Наумов І.В. Історія Сибіру. - Іркутск.- 2003.- С.130.[47] Окладников А.П. Історія Сибіру. -Ленінград. Вид-во.: Наука.-1968.-Том 3.-С.368-369.

[48] ​​Федоров В.А. Декабристи і їх час. - М., МГУ.- 1992.- С.25.

[49] Балакшина О.Н.Запісь її спогадів про декабристів в Сибіру .// Декабристи в спогадах сучасників М: МГУ.- 1988.- с.375.

[50] Копилов О.М. Декабристи і просвітництво Сибіру в першій половині IXIв .// Декабристи і Сібірь.-Новосибірськ: Наука. Сибірське видання.- 1985.- С.95.

[51] Болоцьких В.Н. Декабрист М.І. Муравйов-Апостол // Засланці декабристи в Сибіру Новосибірськ .: Наука.- 1985.-С.47.

[52] Історія Сибіру. - Т.3. -Л., Изд-во.: Наука.-1968.-С.368-369.

[53] Завалишин І. Опис Західного Сибіру. Т.1. - М .: Тип. Грачова і К.- 1862. - С.203.


[54] Рощевская П.І. Декабристи в Тобольськ ізгнаніі.- С.: Середньо-Уральське кн. із.-во.-1975.- С.88.

[55] Копилов О.М. Декабристи і просвітництво Сибіру в першій половині XIX в .// Декабристи і Сібірь.-Новосибірськ: Наука. Сибірське видання.- 1985.- С.87.

[56] Декабристи і Сибір. - М .: Сов.Россія.-тисяча дев'ятсот вісімдесят вісім. - С.98

[57] Бочанова Т.А. Декабристи в Західній Сибіру Новосибірськ. - 2007. - С.95.

[58] Азадовский М.К. Сторінки історії декабрізма.- І: Східно-сибірське книжкове ізданіе.-1991.- С.115.

[59] Горбачевський І.І. Записки. Листи. Віртуальний музей декабристів.

[60] Копилов О.М. Декабристи і просвітництво Сибіру в першій половині XIX в .// Декабристи і Сібірь.-

Новосибірськ-1985.- С.87.

[61] Корнілович А.О. Записки з Олексіївського равеліна.- М. 2004.- С.16.

[62] батенька Г.С. Твори і електронного повідомлення Іркутск.- Т.1.-1989г.- С.48.


[63] Розен А.Є. Записки декабріста.-Іркутськ.: Східно-Сіб.кн.ізд-во.-1984.-с.222.

[64] Бєляєв А.П. Зі спогадів. Віртуальний музей декабристів. # "#_ ftnref65" name = "_ ftn65" title = ""> [65] Декабристи і Сибір. - М .: Сов.Россия.-1988.-С.108.

[66] Горюшкін Л.М. Посилання і суспільно-політичне життя в Сибіру Новосибірськ.: Наука.-1978.-С.69.

[67] Голодніков К.Декабрісти Тобольської губерніі.- Тюмень.-1899.-С.12.

# "#_ ftnref68" name = "_ ftn68" title = ""> [68] Завалишин І. Опис Західного Сибіру .- М .: Тип. Грачова і К.-Том 1.-1862.-С.225.

[69] Туманнік Е.Н. Сибір і декабристи // 14 грудень 1825года. Джерела, дослідження, історіографія, бібліографія. Випуск VII.- С-Петербург.- 2005.-с.386.


[70] Матханова Н.П. Генерал-губернатори Східної Сібірі.-Новосибірськ, Видавництво: СО РАН.-1998 С.140-141.

[71] Афанасьєв В.Г. Декабристи в Забайкаллі // Декабристи і Сібірь.-Новосибірськ.: Изд-во: Наука.-1977.-С.109.

[72] Горюшкін Л.М. Політична посилання в Сібірі.-Новосибірськ.: Наука.-1978.-С.161.

[73] Філіппова С.К. Соціально-культурні та просвітницькі ідеї і діяльність декабристів Сибіру.

# "#_ ftnref74" name = "_ ftn74" title = ""> [74] Ерісітов Б.О. Декабристи і Тобольськ. Тобольськ: ІПО Лев Толстой.-1995 С.8.

[75] Рощевская Л.П. Декабристи в Тобольськ ізгнаніі.- З: Сер.-Уральське Кн.изд-во.-1975.-С.56.

[76] Епов А.Г. Декабристи в Забайкаллі. [77] Там же ...

[78] Ерісітов Б.О. Декабристи і Тобольск.-Тобольськ .: ІПО Лев Толстой.-1995 С.26

[79] Коржень О. Як декабрист Якушкін освятив училище для дівчат. # "#_ ftnref80" name = "_ ftn80" title = ""> [80] Знаменський М.С. Іван Дмитрович Якушкін // Декабристи в спогадах современніков.-М.: Изд-во МГУ.-1988.-С.413.

[81] Федоров В.А. Декабристи в спогадах сучасників М: МГУ.-1988.- С.408.

[82] Рощевская П.І. Декабристи в Тобольськ ізгнаніі.- Свердловськ - 1975.- С.134.

[84] Федоров В.А. Декабристи в спогадах сучасників М: МГУ.- 1988.-С.408.

[85] Бочанова Т.А. Декабристи в Західній Сибіру Новосибірськ.: Сова.-2007.-С.107.

[86] Знаменський М.С. Іван Дмитрович Якушкін // Декабристи в спогадах сучасників. - М.-1988.-С.218.

[87] Рощевская Л.П. Посилання і суспільно-політичне життя в Сибіру Новосібірск.-1978.-С.48.


[88] Юдіна Т.П. До питання про правові поглядах декабристів в період сибірського заслання / Заслані декабристи в Сибіру .- Новосибірськ .: Наука.-1985.- С.47.


[89] Окунь С.Б. Засланці декабристи в Сібірі.-СПб.: Дельта.-2004-С.45.

[90] Декабристи і Сибір .- М.: Сов.Россія.-1988.-С.179.

[91] Декабристи і Сибір .- М.: Сов.Россія.-1988.-С.180.

[92] Канунова Ф.З. Суспільно-літературна діяльність декабристів як фактор розвитку суспільного і літературного свідомості Сібірі.-Новосибірськ.: СО РАН.-2002 С.76.

[93] Постнов Ю.С. Сибір в поезії декабрістов.- Н .: Наука, Сіб.отд-ніе.-1976.-С68.

[94] Епов А.Г. Декабристи в Забайкаллі.

[95] Епов А.Г. Декабристи в Забайкаллі.

[96] Тіваненко А.В. Декабристи в Забайкалье.-Новосибірськ .: Наука.-1992 С.105.

[97] Чуковська Л. Декабристи - дослідники Сибіру. Географгіз.- М.-1951. # "#_ ftnref98" name = "_ ftn98" title = ""> [98] Бахаєв В.Б. Громадсько-просвітницька та краєзнавча діяльність декабристів в Бурятії. М .: Мир 2002.- С.98.

[99] Чубань В. Декабристи на Сибірському терені // Федеральна просвітницька газета №11-12.-2000. / # "#_ ftnref100" name = "_ ftn100" title = ""> [100] Декабристи в Сибіру Новосібірск.- Новосибірське обласне гос.із-во.-1952.-С.74

[101]. Тіваненко А.В. Декабристи в Забайкалье.- Новосибірськ .: Наука.-1992 С.86.

[102] Тіваненко А.В. Декабристи в Забайкалье.- Новосибірськ .: Наука.-1992.- С.89

[103] Чуковська Л. Декабристи - дослідники Сибіру М.-тисячі дев'ятсот п'ятьдесят одна. / [104] Кокошко Б.Г. З неопублікованої спадщини декабриста Д.І. Завалішина .// З історії Західного Сибіру. - Н.-1971.- С.79.

[105] Чуковська Л. Декабристи - дослідники Сибіру М.-тисячі дев'ятсот п'ятьдесят одна. / [106] Бєляєв А.П. Зі спогадів Віртуальний музей декабристів. # "#_ ftnref107" name = "_ ftn107" title = ""> [107] Чуковська Л. Декабристи - дослідники Сибіру М.-1951. / Http://www.chukfamily.ru / Lidia / Publ.