Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Радянське національно-державне будівництво напередодні і в роки Великої Вітчизняної війни

Дата конвертації27.02.2018
Розмір89 Kb.
Типкурсова робота

53

Російський Державний Соціальний Університет.

Курсова робота

з дисципліни: Історія вітчизняного держави і права

на тему: Радянське національно-державне будівництво напередодні і в роки Великої Вітчизняної війни

Студента 1-го курсу заочного відділення

спеціальності «Юриспруденція»

Москва 2006

зміст

Вступ

Питання 1: Історико-правові аспекти національно-державного будівництва в довоєнний період

Питання 2: Загальна характеристика державного устрою за Конституцією СРСР 1936 року

Питання 3: Національно-державне будівництво напередодні Великої Вітчизняної війни

Питання 4: Національно-державне будівництво СРСР в роки Великої Вітчизняної війни

висновок

Список використаної літератури

Вступ

Ця курсова робота присвячена темі радянського національно-державного будівництва в довоєнний період і в період Великої Вітчизняної війни. Це був період так званої корінної ломки суспільних відносин, період колективізації та індустріалізації, репресій. Важливе значення в радянській державі зіграла і напружена обстановка в світі, пов'язана з приходом в ряді країн фашистської диктатури. У багатьох джерелах, в приєднанні Прибалтики, Молдови (Боковини і Бессарабії) величезна роль відводиться так званим секретним додатковим протоколам про розподіл сфер впливу, підписаним міністрами закордонних справ Молотовим і Ріббентропом, хоча слід зауважити, що існування цих угод досить-таки суперечливе.

Публікація недоступних раніше широкому колу дослідників документів, допомогла історикам по-новому висвітлити багато проблем історії, дати більш об'єктивну документальний виклад подій. Був накопичений великий запас фактичних знань, що мають важливе наукове значення і до цього дня. Це і питання національно-державного будівництва, зміни класової структури суспільства в кінці 30-х років, морально-політичного стану суспільства в передвоєнні і воєнні роки, використання праці ув'язнених в господарському будівництві та їх внесок у справу перемоги.

Історія завжди має людське обличчя. За всіма великими поворотами долі стояли конкретні люди зі своїми нагальними життєвими інтересами, радощами, злетами і втратами. Тому вивчення будь-яких змін у розвитку суспільства, в різні періоди його існування завжди залишаються актуальним питанням для наступних поколінь. У роботі висвітлюються два разюче відрізняються один від одного періоду радянського суспільства. Дивно, як за такий короткий час (1935-1945) була змінена не тільки життя конкретних людей, а й усієї країни. Наскільки швидко були згладжені на період війни всі розбіжності, які існували напередодні, як швидко країна змогла мобілізувати всі свої сили на розгром ворога.

Відбулися в останнє десятиліття соціально-політичні зміни в нашій країні і на міжнародній арені спонукали вітчизняних дослідників приступити до переосмислення своїх колишніх оцінок і концепцій, зайнятися пошуком нових підходів. Невід'ємною частиною сучасної історіографії стали роботи західних авторів Дж. Боффа, Дж.Хоскінгса, Н. Верт. Роботи цих авторів цікаві і цінні для нас тим, що їх думки не були зомбовані партійною ідеологією партії.

Джеффрі Хоскінгс в своїй книзі "Історія Радянського Союзу 1917-1991" багато уваги приділяє нашим лідерам. Так само автор спробував розглянути їх взаємодію з різними соціальними верствами суспільства. Основну свою увагу автор зосередив на часі сталінського одноосібного правління, так як вважає цей період найбільш принциповим для розуміння сучасності.

Н. Верт в своїй роботі "Історія Радянської держави" спробував застосувати до дослідження нашого минулого методи, перевірені при аналізі інших товариств. Автор не розглядає політичну владу і засоби її здійснення, як єдиний об'єкт для аналізу. Н. Верт намагається уважніше ставитися до складності суспільних процесів в рамках всього суспільства.

У роки війни мало вивчена проблема єдності народів СРСР. Опубліковані матеріали і документи як у нас в країні, так і за кордоном вимагають диференційованої характеристики. Адже війна була сприйнята не всім радянським суспільством однаково. Так однією з проблем в роки війни є питання співпраці наших військовополонених з противником. Причини виникнення колабораціонізму, мабуть, до кінця ще не вивчені, так як існували різні причини, за якими наші військовополонені сприяли фашистам. У своїй статті "Радянські військовополонені в Німеччині" В.Б. Ерін розглядає колабораціонізмі з точки зору політичних і ідеологічних причин, що спонукають наших військовополонених допомагати німцям. [4; 56] Мабуть, найвідомішим зрадником Батьківщини вважається генерал Власов.

Незважаючи на існуючу численну літературу, присвячену досліджуваного періоду, тим не менш, до цих пір залишаються "білі плями".

Метою курсової роботи є вивчення зміни стану радянського суспільства, політичного життя, національного і державного будівництва в передвоєнний і воєнний періоди, причини і наслідки цих змін. Виходячи з мети роботи, можна визначити наступні завдання:

· Вивчити державний устрій радянської держави напередодні і в період Великої Вітчизняної війни.

· Виявити основні риси політичної системи суспільства до кінця 30-х років і в період війни.

· Охарактеризувати державний устрій за Конституцією 1924 і 1 936 рр.

· Показати зміни морально-політичного стану суспільства в досліджуваний період.

· Розкрити тему національно-державного будівництва напередодні і в роки Великої Вітчизняної воєн

· Висвітлити історико-правові аспекти даної теми

Курсова робота складається з вступу, чотирьох питань, висновків та списку використаної літератури.

Питання 1: Історико-правові аспекти національно-державного будівництва в довоєнний період

В історії Росії до 1925 року налічується 2 Конституції - відповідно 1918р. і 1925р. Терміни їх дії становили послідовно 7 і12 років, що показує в цілому відносну стабільність конституцій. Крім того, в довоєнний період були прийняті дві Конституції СРСР: в 1924 і 1936 роках.

Ухвалення кожної з них ознаменувало істотні зміни в житті суспільства, підводила підсумок попереднього розвитку, визначала, як правило, якісно новий етап в історії розвитку держави, відображало затвердження нових концепцій чи поглиблення і розвиток колишніх. Вивчення порядку розробки і прийняття кожної з цих конституцій, загального їх змісту відноситься до предмету науки історії держави і права. Наука конституційного права досліджує особливості кожної конституції з позицій її ролі як основного джерела однойменної галузі, формування і розвитку в ній конституційно-правових інститутів, сутності розкритих в ній концепцій.

Перші Конституції СРСР і РРФСР були за своїм типом радянськими соціалістичними конституціями. Незважаючи на істотні особливості, притаманні кожній з них, вони розвивалися відповідно до принципу наступності, що відбиває збереження соціалістичних цінностей, твердження радянської влади, носили класовий характер, виступаючи як втілення диктатури робітничого класу, потім його керівної ролі.

Всім конституцій радянського типу був властивий в значній мірі фіктивний характер. Вони проголошували принципи, які фактично не здійснювалися в житті. Це відносилося до затверджуються в них принципам приналежності влади трудящим, повновладдя Рад, федеративного устрою Росії, можливостям використання громадянами закріплених в конституціях прав і свобод.

Загальні риси перших радянських конституцій не виключають істотних особливостей у змісті кожної з них, юридичної специфіки відображення державно-правових інститутів.

Причиною заміни Конституції 1918р. Конституцією 1925р. стало об'єднання РРФСР з іншими незалежними республіками в Союз РСР і прийняття першої Конституції СРСР 1924р. Остання встановлювала, що «союзні республіки відповідно до цієї Конституції вносять зміни до своїх конституцій».

Риси наступності в цій Конституції 1924р. положень Конституції 1918р. значні. Характерно, що в ряді випадків маються на увазі посилання на норми останньої, що як би пролонгує їх дію.

На відміну від Конституції 1918 р. Конституція СРСР 1924р. не включала в свій текст «Декларацію прав трудящого і експлуатованого народу», проте записала, що виходить з основних її положень і відтворювала багато з них.

Конституція 1924р. значною мірою зберегла деякі зазначені вище риси, властиві Конституції 1918р.

Залишаючись відкрито класової, вона істотно пом'якшила при цьому формулювання норм про насильство, придушенні, знищенні «паразитичних» верств суспільства, виключила положення про світову революцію і інтересах усього людства. Конституція 1924р. стала юридично суворішої і зняла загальні політичні положення, властиві Конституції 1918р.

Подальше конституційне розвиток СРСР також безпосередньо пов'язувалося з прийняттям нових союзних конституцій. Причому, цей процес йшов по лінії все більшого збіги структури та змісту конституцій республік з Конституцією СРСР і встановлення майже однакового тексту конституцій всіх союзних республік.

Тому основні риси і особливості наступних радянських конституцій були повною мірою похідними від відповідних характеристик конституцій СРСР.

З моменту входження різних народів до Росії і приєднання до неї нових територій, що б не говорили сьогодні представники національних рухів, їх об'єктивно починала пов'язувати спільність історичних доль. Відбувалися міграції, перемішування населення, складалася єдина господарська тканину країни, заснована на поділі праці між територіями, створювалася загальна транспортна мережа, поштово-телеграфна служба, формувався загальноросійський ринок, налагоджувалися культурні, мовні та інші контакти.

Співвідношення доцентрових і відцентрових тенденцій, які сьогодні з новою силою борються на території колишнього СРСР, визначається сукупністю багатьох обставин: тривалістю спільного «проживання» різних народів, наявністю компактно заселеної території, чисельністю націй, міцністю «зчеплення» їх зв'язків, наявністю і відсутністю в минулому своєї державності, традиціями, своєрідністю укладу, національним духом і т.д. У той же час навряд чи можна провести аналог між Росією і що існували в минулому колоніальними імперіями і називати першу слідом за більшовиками «в'язницею народів».

Відмінності, характерні для Росії, впадають в очі - це цілісність території, поліетнічний характер її заселення, мирна переважно народна колонізація, відсутність геноциду, історичну спорідненість і схожість долі окремих народів.Утворення СРСР мало і свою політичну підоснову - необхідність спільного виживання створених політичних режимів перед обличчям ворожого зовнішнього оточення.

Для вироблення найбільш раціональних форм національно-державного будівництва була створена спеціальна комісія ВЦВК, у якій з самого початку намітилися розбіжності з наркомнац. Сталін і його прихильники (Дзержинський, Орджонікідзе та ін.) Здебільшого з числа так званих «русопетов», тобто осіб неросійської національності, які втратили зв'язок зі своєю національною середовищем, але виступали захисниками інтересів Росії, висунули ідею автономізації радянських республік. Випадки, коли саме такі групи проголошують себе носіями великодержавия, становлять собою цікавий психологічний феномен людської історії.

Вже на Х з'їзді РКП (б), який знаменував перехід до непу, Сталін, виступаючи з основною доповіддю з національного питання, стверджував, що Російська Федерація є реальним втіленням шуканої форми державного союзу республік. Треба додати, що саме Наркомнац в 1919- 1921 рр. займався будівництвом більшості автономій у складі РРФСР, визначенням їх меж і статусу, часто шляхом адміністрування слідами поспішності і непродуманості.

Виступ Сталіна на з'їзді викликало бурхливу реакцію. Член комісії Туркестану ВЦВК Г.І. Сафаров звинуватив партію в неуважності до національного питання, в результаті чого більшовики, на його думку, наробили масу непробачних помилок в Середній Азії. Критика була справедливою, бо, дійсно, загини більшовиків в Туркестані принесли місцевому населенню чимало бід, про що свідчив зростання повстанського (басмаческого) руху.

Рішення з'їзду з національного питання було складено з урахуванням висловлених думок. Воно підкреслювало доцільність і гнучкість існування різних видів федерацій: заснованих на договірних відносинах, на автономії і проміжних щаблях між ними. Однак Сталін і його прихильники зовсім не схильні були брати до уваги критику своєї позиції. Це чітко проявилося в процесі національно-державного будівництва в Закавказзі.

Закавказзі була складний комплекс національних відносин і суперечностей, що збереглися з давніх часів. Цей регіон вимагав особливо тонкого і зваженого підходу. Період існування тут у попередні роки місцевих національних урядів, сметенних Червоною Армією та місцевими більшовиками, теж залишив певний слід у свідомості населення. Грузія, наприклад, в період свого незалежного існування в 1918-1921 рр. налагодила досить широкі зв'язки із зовнішнім світом. Економіка її мала досить своєрідні риси: слабка промисловість, але дуже помітна роль дрібного виробництва і дрібних торговців. Сильним був вплив місцевої інтелігенції. Тому деякі більшовицькі лідери, і, перш за все Ленін, вважали, що відносно Грузії потрібна особлива тактика, яка не виключає, зокрема, прийнятного компромісу з урядом листопада Жорданія або подібними йому грузинськими меншовиками, які не належали абсолютно вороже до встановлення радянського ладу в Грузії .

Тим часом національно-державне будівництво в регіоні завершилося створенням Закавказької Федерації (ЗРФСР), проте інтереси населення окремих республік і національних територій були порушені. За договором 1922р. республіки передавали свої права союзної закавказької конференції і її виконавчому органу - Союзній раді в області зовнішньої політики, військових справ, фінансів, транспорту, зв'язку і РСІ. В іншому республіканські виконавчі органи зберігали самостійність. Таким чином, вироблялася модель об'єднання, якій невдовзі належало пройти випробування на міцність у зв'язку з вирішенням питання про відносини Закавказької Федерації і РСФСР.

У серпні 1922 року для реалізації ідеї об'єднання радянських республік в центрі була утворена спеціальна комісія під головуванням В.В. Куйбишева, але найбільш активна роль в ній належала Сталіну. За складеним їм проекту передбачалося входження всіх республік в РРФСР на правах автономних. Розісланий на місця проект викликав бурю заперечень, але в самій комісії він отримав схвалення.

Подальші події характеризуються втручанням Леніна. Це була, мабуть, остання активна спроба партійного вождя, під впливом хвороби поступово відходив від керівництва, вплинути на перебіг державних справ. Позиція Леніна з приводу об'єднання була неясною, недостатньо певної, але очевидно, що він був противником сталінського проекту. "Виправити становище" він доручив своєму заступнику Л.Б. Каменєву, який, однак, не мав твердих переконань з національного питання. Складений ним проект враховував побажання Леніна і, відкидаючи ідею автономізації, передбачав договірний спосіб державного об'єднання республік. У такому вигляді він був підтриманий партійним пленумом.

30 грудня 1922р. на з'їзді Рад, де були представлені делегації РРФСР, України, Білорусії і ЗРФСР було проголошено утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР). Союз будувався на моделі, виробленої в Закавказзі. Були прийняті відповідні Декларації і Договір. У Декларації вказувалися причини та принципи об'єднання. У Договорі визначалися взаємини між республіками, що утворюють союзну державу. Формально воно засновувалися як федерація суверенних радянських республік зі збереженням права вільного виходу і відкритим доступом до неї. Однак механізм «вільного виходу» не передбачався. До компетенції Союзу передавалися питання зовнішньої політики, зовнішньої торгівлі, фінансів, оборони, шляхів сполучення, зв'язку. Решта вважалося у веденні союзних республік. Вищим органом країни оголошувався Всесоюзний з'їзд Рад, в перервах між його скликаннями - ЦВК СРСР, що складався з двох палат: Союзної Ради і Ради Національностей.

II Всесоюзний з'їзд Рад, який відбувся в січні 1924р., В жалобні дні, пов'язані зі смертю Леніна, прийняв союзну Конституцію, в основі якої лежали Декларація і Договір, а в іншому її положення базувалися на принципах Конституції РРФСР 1918 р., Що відбивали ситуацію гострого соціального протиборства . У 1924-1925 рр. були прийняті конституції союзних республік, в основному повторюють положення загальносоюзної.

Одним з перших заходів, проведених в рамках Союзу, було «національно-державне розмежування Середньої Азії». На території регіону до 1924 г, розташовувалися, крім Туркестанської АРСР, утвореної ще в 1918 р, дві «народні» радянські республіки - Бухарська і Хорезмська, створені після повалення більшовиками з престолу бухарського еміра і хівинського хана. Існуючі межі явно не відповідали розселенню етнічних спільнот, надзвичайно строкатого і неоднорідного. Не зовсім зрозумілий було питання і про національної самоідентифікації народів, і про форми їх самовизначення.

В результаті тривалих обговорень національних питань на місцевих з'їздах і курултаях і перекроювання кордонів утворилися Узбецька і Туркменська союзні республіки. У складі Узбецької РСР була виділена автономія таджиків (згодом отримала статус союзної республіки), а в ній - Горно-Бадахшанська АТ. Частина території Середньої Азії була передана Казахської АРСР (також згодом стала союзною республікою).

Туркестанські і хорезмские каракалпаки утворили свою АТ, що увійшла до складу Казахської АРСР, а в подальшому перейшла до Узбецької РСР на правах автономної республіки. Киргизи утворили свою автономну республіку, увійшла до складу Української РСР (пізніше вона теж була перетворена в союзну республіку). У загальному і цілому національно-державне розмежування Середньої Азії дозволило знайти регіону на деякий час стабільність і стійкість, проте крайня черезсмужжя етнічного розселення не дозволяла вирішити питання в ідеальному варіанті, що створювало і створює аж до теперішнього часу джерело напруженості і конфліктів в даному регіоні.

Виникнення нових республік, автономних областей йшло і в інших районах країни. У 1922 р в складі РРФСР були утворені Карачаєво-Черкеська АТ, Бурят-Монгольська АТ (з 1923 р - АРСР), Кабардино-Балкарська АТ, Черкеська (Адигейська) АТ, Чеченська АТ. У складі ЗРФСР на території Грузії були створені Аджарська автономія і Південно-Осетинська АТ. Відносини Грузії і Абхазії, двох територій з застарілим національним конфліктом, були оформлені в 1924р. внутрішнім союзним договором. У складі Азербайджану в 1921р. була утворена Нахичеванская АРСР, в 1923р. - Нагірно-Карабахська АТ, населена переважно вірменами. На Території України на лівобережжі Дністра в 1924р. виникла Молдавська АРСР. Такий докладний перерахування національних утворень в СРСР пов'язане з тим, що в період розпаду союзної держави, багато хто з них є зонами і потенційними осередками міжнаціональних конфліктів.

Набуття народами колишньої Російської імперії своєї державності мало двоякі наслідки. З одного боку, воно пробуджувало національну самосвідомість, сприяло становленню і розвитку національних культур, позитивним зрушенням у структурі корінного населення. Постійно підвищувався статус цих утворень, що задовольняє росту національних амбіцій. З іншого боку, цей процес вимагав адекватної тонкої і мудрої політики центрального союзного керівництва, відповідної національного відродження. В іншому випадку заганяємо до пори до часу всередину національні почуття, і їх ігнорування таїли в собі потенційну небезпеку вибуху націоналізму при несприятливому розкладі подій. Правда, в той час керівництво мало замислювалася про це, щедрою рукою нарізаючи території окремим державним утворенням, навіть якщо корінні жителі і не складали на них більшості населення, або легко передаючи їх «з рук в руки», від однієї республіки до іншої, - ще одне потенційне джерело напруженості.

У розглянутий період в рамках національно-державних утворень проводилася так звана політика коренізації, яка полягала в залученні національних кадрів до державного управління. Багато зі створених національних установ не мали ні свого робочого класу, ні скільки-небудь значної інтелігенції. Тут центральне керівництво змушене було порушувати принципи «диктатури пролетаріату» на користь національного рівноправності, залучаючи до керівництва вельми різношерсті елементи. Ця сторона коренізації поклала початок утворенню місцевих еліт з властивою їм національної специфікою. Втім, центр докладав чимало зусиль, щоб тримати цих місцевих керівників «під контролем», не допускаючи надмірну самостійність і нещадно розправляючись з «націонал-ухильниками».

Інший аспект коренізації - культурний. Він полягав у визначенні статусу національних мов, створенні писемності для тих народів, які її не мали, будівництві національних шкіл, створення власних літератур, мистецтва і т.д. Треба віддати належне: держава приділяла дуже багато уваги допомоги відсталим в минулому народам, вирівнюванню рівнів економічного, соціального та культурного розвитку окремих націй.

До питань національно-державного будівництва тісно примикає реформування адміністративно-державного устрою країни. На необхідність його вказувалося ще в період революції. Але тільки закінчення громадянської війни дозволило перейти до безпосереднього вирішення цього завдання, яка полягала в тому, щоб від чисто адміністративного перейти до адміністративно-господарському поділу держави відповідно до історично склалися економічними районами.

Питання 2: Загальна характеристика державного устрою за Конституцією СРСР 1936 року

5 грудня 1936р.Надзвичайний VIII з'їзд Рад СРСР постатейним голосуванням, а потім і в цілому одноголосно затвердив проект другої "сталінської" Конституції СРСР, вона складалася з 13 розділів, що включають 146 статей.

Ухвалення Конституції СРСР 1936-го року - це оновлення всієї конституційної системи Союзу, що пояснювалося вступом країни в новий етап свого розвитку, який знаменував, як вважалося, побудова основ соціалізму, "повну ліквідацію експлуататорських класів і елементів, що зробило можливим значно розширити межі соціалістичної демократії ".

У зв'язку з ліквідацією експлуататорських класів було скасовано позбавлення політичних прав громадян за соціальною ознакою і введено загальне, рівне, пряме виборче право при таємному голосуванні.

Конституція перетворила Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів до Рад депутатів трудящих. Вона закріпила подальшу демократизацію виборчої системи, скасувавши обмеження виборчого права для осіб, які в минулому експлуатували чужу працю, встановивши загальне виборче право.

За своїм змістом Конституція 1936р. була значно ширше, ніж Конституція 1924р. У ній містився ряд глав, яких раніше не було: глави про суспільний устрій, про місцеві органи державної влади, про суд і прокуратуру, про основні права і обов'язки громадян, про виборчу систему. Більш детально регулювалося і державний устрій СРСР.

Конституція вперше закріпила принцип рівноправності громадян, проте, в дуже усіченому вигляді. Стаття 127 передбачала рівноправність громадян тільки "незалежно від їх національності і раси". У описуваної Конституції вперше було закріплено право на працю. Однак можливість використання політичних прав гарантувалося тільки "відповідно до інтересів трудящих і в цілому зміцнення соціалістичного ладу".

Крім політичних питань в текст Конституції були включені також норми, які стверджують всі головні економічні основи соціалізму: скасування приватної власності, панування соціалістичної системи господарства і соціалістичної власності на засоби виробництва, встановлення державного народногосподарського плану, яким було визначено і прямувала все господарське життя держави.

У розділі II Конституції "Державний устрій" (ст.13-29) закріплювалися принципи радянського соціалістичного федералізму, добровільність об'єднання рівноправних радянських союзних республік, розмежовувалися компетенція Союзу і союзних республік, закріплювався суверенітет союзних республік. Конституція дала вичерпний перелік питань, що відносяться виключно до компетенції Союзу РСР (ст. 14).

Ведення СРСР в особі його вищих органів влади та органів державного управління підлягали:

· Представництво Союзу в міжнародних відносинах, висновок ратифікації договорів з іншими державами;

· Питання війни і миру;

· Прийняття до складу СРСР нових республік;

· Контроль за дотриманням Конституції СРСР і забезпечення відповідності конституцій союзних республік Конституції СРСР;

· Затвердження змін кордонів між союзними республіками;

· Затвердження освіти нових країв і областей, а також нових автономних республік у складі союзних республік;

· Організація оборони СРСР і керівництво усіма Збройними Силами СРСР;

· Зовнішня торгівля на підставі державної монополії;

· Охорона державної безпеки;

· Встановлення народних планів СРСР;

· Затвердження єдиного державного бюджету СРСР, а також податків і доходів, що надходять на утворення бюджетів союзного, республіканських і місцевих;

· Управління банками, промисловими, сільськогосподарськими установами і підприємствами, а також торговими підприємствами загальносоюзного значення;

· Управління зв'язком і транспортом;

· Керівництво середньої і системою;

· Організація державного страхування;

· Висновок і подання позик;

· Встановлення основних засад землекористування та користування надрами, лісами і водами;

· Встановлення основних засад в галузі охорони здоров'я та освіти;

· Організація єдиної системи народногосподарського обліку;

· Встановлення основ законодавства про працю;

· Законодавство про судоустрій і судочинство;

· Кримінальний і цивільний кодекси; закони про союзному громадянство;

· Закони про права іноземців;

· Встановлення основ законодавства про шлюб та сім'ю;

· Видання загальносоюзних актів амністії.

Як видно, чітко простежується тенденція на розширення прав Союзу. Суверенітет союзних республік був обмежений в межах, зазначених у цій статті. Всі інші питання союзна республіка вирішувала самостійно. Кожна союзна республіка мала свою конституцію, що знаходилася у відповідності з Конституцією СРСР і враховують особливості республік. За кожною республікою зберігалося право вільного виходу з СРСР, територія союзних республік не могла змінюватися без їх згоди.

Конституція закріпила положення про однакову силу загальносоюзних законів на території всіх союзних республік: у разі розбіжності Закону союзної республіки з законом загальносоюзним діяв загальносоюзний закон. Отже, Конституція остаточно затвердила пріоритет союзного законодавства над республіканським. У ній не передбачалося право республіканських органів призупиняти або опротестовувати акти союзних органів. Контроль за дотриманням Конституції СРСР і відповідно їй республіканських конституцій віднесений до відання Союзу РСР, але конкретний орган, який здійснює цей контроль в Конституції зазначено не був. Президії Верховної Ради СРСР Конституцією надано право тлумачення законів і право скасовувати суперечать Конституції акти союзного і республіканських раднаркомів (рад міністрів). Питання конституційності нормативних актів також розглядалися Президією Верховної Ради СРСР.

Для громадян СРСР встановлювалося єдину союзну громадянство, кожен громадянин союзної республіки був громадянином СРСР.

В цілому в житті радянського суспільства відбулися якісні зміни:

По-перше, на практиці була доведена можливість зміни капіталістичних відносин і заміни їх принципово іншим соціальним ладом;

По-друге, в ці роки були закладені основи нашого військово-політичного та індустріальної могутності.

По-третє, були ліквідовані всі експлуататорські класи.

По-четверте, в країні склалася дві основна форма власності - громадська у вигляді державної і колгоспно-кооперативної.

По-п'яте, мінявся вигляд всіх народів СРСР, зміцнювалися їх дружба і співпраця.

Новий якісний стан радянського народу призвело політичне керівництво країни до висновку про те, що в СРСР в основному побудовано соціалістичне суспільство. Як уже зазначалося, зміни в розвитку країни були закріплені в Конституції СРСР (5 грудня 1936р.).

Сьогодні вже зрозуміло, що ця конституція носила скоріше декларативний характер.

Питання 3: Національно-державне будівництво напередодні Великої Вітчизняної війни

У 30 - 40-ті роки відбуваються великі зміни в організації державної єдності. Вони розвиваються під впливом двох груп факторів - внутрішніх і зовнішніх. Головним внутрішнім джерелом розвитку форми державного єдності стало становлення нової історичної спільності людей - радянського народу, розвиток соціалістичних націй і народностей.

На розвиток єдності впливали і зовнішні чинники, тобто розширення території радянської держави в 1939 - 1940-х роках, мали різну природу.

Відбувається зміна кількості союзних республік, їх меж та правового статусу. В результаті прийняття нової конституції Союзу одна союзна республіка була скасована (ЗРФСР), але виникло п'ять нових членів Радянського Союзу. Причини її скасування в різних джерелах розкриті по-різному. Прийнято вважати основною з них зміна історичної обстановки, досягнення тих цілей, для яких створювалася ЗРФСР. Якщо раніше республіки підштовхувала до об'єднання убогість наявних ресурсів кожної з них, то тепер бідність Закавказзя пішла в минуле. Досить сказати, що в порівнянні з 1913 роком велика промисловість Азербайджану зросла в 6,8 рази. [1; 37] Економічні зв'язки, які згуртовували республіки Закавказзя, звичайно, ще більше зміцнилися. Одночасно зріс і питома вага безпосередніх зв'язків кожної з них і з іншими союзними республіками. Найголовніше, що відпала специфічна причина, яка викликала свого часу необхідність об'єднання - прагнення до встановлення національного світу, якого не було в Закавказзі в перші роки Радянської влади.

Відомо, що питання про скасування ЗРФСР був поставлений на червневому (1936 р.) Пленумі ЦК ВКП (б) під час обговорення проекту нової конституції Союзу. Пленум висловив думку, що ЗРФСР виконав свою історичну задачу і тому може бути ліквідована. Ця ідея була реалізована в конституції СРСР 1936 року, котра передбачила безпосереднє входження трьох закавказьких республік до складу СРСР.

У лютому 1937 Надзвичайний Восьмий Всегрузинський з'їзд Рад прийняв нову конституцію республіки як члена Союзу РСР. У березні того ж року Надзвичайний Всеазербайджанскій з'їзд Рад прийняв постанову про безпосереднє входження до складу СРСР. У Вірменії ідея безпосереднього входження була підтримана ще під час обговорення проекту конституції Союзу і закріплена в її основному законі, прийнятому 23 березня 1937 року. Подібно Азербайджану та Грузії на з'їзді Рад було прийнято спеціальну постанову «Про ліквідацію Закавказької Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки», в якому говорилося: «згідно з 13-ю статтею Конституції СРСР, по якій встановлюється безпосереднє входження Азербайджанської РСР, Грузинської РСР і Вірменської СРСР до Союзу РСР визнати необхідної ліквідацію ЗРФСР та її керівних органів, які виконали свою історичну роль ». [5; 464] Таким чином, їх новий правовий статус був визначений не тільки загальносоюзним законом, а й вищими органами самих республік.

Дещо по-іншому увійшли до складу СРСР ще дві нові союзні республіки - Казахська і Киргизька, перетворені з автономних.

Казахська державність виникла в 1920-му році, коли була утворена в складі РРФСР автономна республіка, що отримала тоді назва Киргизька. У 1921-му році до цієї республіці були приєднані дві великі губернії - АР Крим і Семипалатинська. У 1924-му в ході національно - державного розмежування Середньої Азії, до Казахстану відійшли значні території, що приєдналися до республіки з півдня, в тому числі Семиреченская і Сир-Дарьінская області. Територія республіки зросла на 1/3, а населення майже на 1,5 млн. Чоловік. [6; 243] Тепер всі казахські землі були возз'єднані. У 1925-му році було відновлено історично правильна назва республіки, її населення. П'ятий з'їзд Рад Киргизької АРСР ухвалив надалі іменувати корінне населення казахами, а саму республіку - Казахської.

Зростання і зміцнення Казахської АРСР спонукав деяких працівників республіки поставити питання про перетворення її в союзну.Але в 1924-му це було ще передчасно: відстала економіка, погані засоби сполучення, суцільна неписьменність, патріархально-феодальні пережитки не дозволили б без допомоги РРФСР успішно розвивати республіку.

Обставини змінилися до 1936 му році. До цього часу Казахстан зробив величезний ривок вперед. Завдяки постійній допомозі всеросійських і всесоюзних партійних і державних органів Казахстан впевнено наздоганяв за своїм потенціалом центральні райони країни. До кінця другої п'ятирічки раніше селянський Казахстан став індустріальним краєм: промисловість республіки становила вже 50% від валу, питома вага міського населення вже до кінця першої п'ятирічки піднявся до 25%. [11; 132]

Помітних успіхів Казахстан домігся і в сільському господарстві, де йому довелося подолати величезні труднощі, оскільки тут поряд з осілими землеробськими районами велике місце займали кочові і напівкочові, в яких проводити колективізацію було надзвичайно важко. Довелося почати з перекладу кочівників-скотарів на осілість. Однак ця політика не увінчалася бажаним успіхом, більше того вона привела до масової откочевка казахів навіть за межі нашої країни - в Китай. туди переселилося до двох мільйонів чоловік. У 1932-му році в осілих районах колективізація була в основному завершена, в тваринницьких ж до цього часу об'єдналося лише трохи більше половини господарств. Потім, по ходу ліквідації відомих перегинів, що не перейшли і цей регіон, колективізація пішла успішно в скотарських районах.

Розвивався і транспорт, особливе місце мало будівництво знаменитого Турксибу. Розвиток економіки викликало і зростання культури. Це сприяла і розвитку національних кадрів, що дозволило розгорнути коренізацію. Ідея перетворення Казахської республіки на союзну вперше з'явилася в проекті нової конституції СРСР. Вона отримала схвалення трудящих республіки при всенародному обговоренні проекту. 5 грудня 1936 року зі прийняттям конституції Казахська республіка стала союзною.

Киргизький народ вперше отримав власну автономію в 1924-му році, коли в ході розмежування Середньої Азії була утворена Кара-Киргизька автономна область. Пізніше вона була перетворена в Киргизьку автономну республіку. Тепер же вона отримувала статус союзної республіки. Як і в Казахстані, це було підготовлено успіхами економічного і культурного розвитку республіки. [6; 354] Перетворення Казахстану і Киргизії в союзні республіки здебільшого пояснюється їх економічним і культурним підйомом, який безсумнівний, однак думається, що справжні причини цієї реформи лежать десь глибше . У літературі дана проблема серйозно ще не ставилася і не вивчалася. Інша група членів союзу утворилася за рахунок зовнішніх факторів. В результаті підписання мирного договору з Фінляндією навесні 1940-го року територія СРСР дещо збільшилася. Велика частина нових земель була включена до складу Карельської АРСР, територія якої різко зросла. Саме ця обставина було названо основною причиною заснування Карельської АРСР в союзну республіку. Насправді причини перетворення були інші.

Вже на самому початку Радянсько-Фінської війни 2 грудня 1939 року, в газеті «Правда» було опубліковано повідомлення, що в зайнятому нашими військами фінському селищі Терійокі створено тимчасовий народний уряд Фінляндської Демократичної Республіки на чолі з комуністом У. В. Куусіненом, альтернативне існуючому уряду Фінляндії. Воно було негайно визнано Радянським Союзом, який уклав з ним договір про взаємодопомогу і дружбу. [7; 38]

По всій видимості, політики розраховували, що розвиток подій дозволить скинути буржуазний уряд Фінляндії і замінити його новим. Оскільки результат війни виявився не таким, як передбачалося, то була створена своєрідна фікція: знову приєднана до Радянського Союзу територія розглядалася як що знаходиться під владою уряду Куусинена. Будучи об'єднаної з Карелією вона і дозволила проголосити Карело-Фінську союзну республіку.

Далі влітку 1940-го року на базі возз'єднання молдаван була утворена Молдавська РСР. Ще при утворенні МАССР було спеціально зазначено, що її західна і південно-західна межі визначаються державним кордоном СРСР. Це підкреслювало те, що Радянський уряд ніколи не визнавало кордон по Дністру законною, постійно домагаючись повернення Задністров'я.

З окупацією Бессарабії НЕ мирився не тільки Радянський уряд, а й самі трудящі краю. Про цей факт говорить те, що вже в пору створення Молдавської АРСР в Бессарабії спалахнуло потужне Татар-Бунарское повстання.

Справа змінилося в 1940-му році, коли зміцнілу Радянська держава, використавши сприятливу міжнародну обстановку, зажадав від Румунії повернення незаконно утримуваних окупантами Бессарабія. Уряду Румунії довелося задовольнити цю вимогу. Велика частина Бессарабії була об'єднана з Молдавської АРСР, Молдавський народ возз'єднався в одній державі, який отримав статус союзної республіки. 2 серпня 1940-го року Верховна Рада СРСР прийняла закон про утворення Молдавської РСР, що, на думку дослідників означало перетворення автономної республіки на союзну.

Влітку ж 1940 року кількість союзних республік зросла ще на три за рахунок встановлення Радянської влади в Прибалтиці. Після загибелі влади рад у Естонії, Латвії та Литві в 1919-1920 роках там на довгі два десятиліття встановилася диктатура буржуазії, яка взяла курс на розширення контактів із Заходом і повернулася спиною до Росії, Радянському Союзу. Це не могло не відбитися згубно на економіки, як Росії, так і Прибалтики. Для розвинених європейських держав Прибалтика була лише аграрно-сировинним придатком. Вони бачили в цьому, на їхню думку, європейському глушині переважно хороший плацдарм для нападу на країну Рад.

В умовах зростаючого політичної кризи прибалтійські держави пішли на встановлення фашистських диктатур. У 1934-му році за прикладом нацистської Німеччини в прибалтійських республіках практично одночасно була встановлена ​​фашистська диктатура. Президенти - Пяцтс, Ульманис, Смєтона взяли в свої руки одноосібну владу. Були розпущені парламенти, заборонені всі, навіть буржуазні партії, введено обмеження всіх демократичних свобод.

З початком Другої світової війни економічне та політичне становище прибалтійських республік різко погіршився, зв'язки із західними державами були обірвані німецької блокадою Балтійського моря. Відповідно, наприклад, в Латвії були введені картки на цукор, бензин, гас, обмежено продаж численних видів товарів. Відсутність сировини і палива призвело до згортання промислового виробництва, зростання безробіття і злиднів.

Однак не тільки і, можливо, не стільки економічні труднощі поставили Прибалтику перед історичним вибором. Уже в 1939р. стало ясним, що Естонія, Латвія, Литва знаходяться під загрозою захоплення фашистською Німеччиною. Потрібно було або миритися з цим, або спертися на Радянський Союз і піти під його заступництво. У цих умовах договори про взаємодопомогу, запропоновані Радянським Союзом республікам Прибалтики восени 1939р. з'явилися вірним шансом для них зберегти свою державність.

Отримавши згоду на розміщення військових баз у Прибалтиці та ввівши туди невеликі військові контингенти, Радянський Союз не втручався у внутрішні справи прибалтійських республік. Військам було віддано про це суворий наказ. Всі західні засоби масової інформації прискіпливо стежили за нами і навряд чи хто міг дорікнути Червону Армію в порушенні суверенітету прибалтійських держав.

До літа 1940р. обстановка в Європі різко погіршилася. Гітлерівська Німеччина, яку практично не турбували оголосили їй війну у вересні 1939р. Франція і Англія, за подальшу осінь і зиму накопичила сили і в середині 1940р. потужним кидком захопила Голландію, Бельгію і Люксембург, вийшла до північного кордону Франції, мало захищеної від нападу, і скоро поставила цю країну на коліна. Військові успіхи на Заході дозволили Гітлеру перекинути свої сили на Схід.

У цих умовах Радянський Союз визнав за необхідне посилити свої бази в Прибалтиці, щоб захистити її і себе від німецького вторгнення. Уряду прибалтійських республік з великим небажанням пішли на це. Не розраховуючи на те, що з існуючими урядами, які більше влаштовувала перспектива гітлерівської окупації, вдасться домовитися про посилення своїх військових баз, Радянський Союз пішов на відомий дипломатичний тиск, вимагаючи від президентів Естонії, Латвії та Литви в червні 1940р. замінити уряду своїх держав на такі, які могли б дійсно забезпечити виконання договорів про взаємодопомогу. Пяцтс (Естонія), Ульманис (Латвія), Смєтона (Литва) змушені були піти на це. Були створені нові уряди, наділені владою належними президентськими актами. Незабаром ці уряди були визнані і державами Заходу.

Слід зазначити, що зміна уряду прибалтійських республік стала результатом не тільки демаршів Радянського уряду. Вона була підготовлена ​​Народним рухом, розвинувся в цих державах особливо з осені 1939р. під керівництвом дуже невеликих, але бойових комуністичних партій. Нові уряду, що отримали назву народних, які не були комуністичними. Спочатку в естонському уряді не було взагалі жодного комуніста, а в латвійському їх було всього двоє. І політика, яку вони стали проводити, була не соціалістичною, а загальнодемократичною, антифашистської. При цьому влада президента зберігалася.

Серед заходів Народного уряду була і організація виборів в нові парламенти, проведена з дотриманням всіх вимог демократії. У цих виборах комуністи мали тільки одну перевагу - у них були діючі партійні організації, які вийшли з підпілля. Буржуазні ж партії, розігнані в 1934р., Не збереглися і тому не змогли проявити себе на виборах.

Вибрані парламенти, як уже говорилося, на першій сесії проголосили свої республіки радянськими і вирішили просити Радянський Союз про прийняття їх до його складу.

У серпні 1940р. Верховна Рада СРСР задовольнив клопотання трьох прибалтійських республік. Вони стали новими членами Союзу РСР.

Незабаром в республіках Прибалтики були прийняті нові конституції. Вони, як і Основний Закон Молдавської РСР, сприйняли принципи Конституції СРСР 1936р. Однак в основних законах цих республік не могли не відбитися суттєві особливості їх суспільного ладу. Адже на відміну від усього Радянського Союзу соціалізм тут ще не переміг. Названі держави лише вступали в перехідний від капіталізму до соціалізму період.

Відповідно до цього ст.4 Конституції Латвійської РСР, затвердженої 25 серпня 1940р., Ставила завдання «повного знищення експлуатації людини людиною і побудови соціалістичного суспільства». А ст.8 визначала, що «поряд з соціалістичною системою господарства в Латвійської РСР допускаються приватні господарства одноосібних селян, ремісників і кустарів, дрібні приватні промислові і торгові підприємства в межах, встановлених законом». Аналогічні норми містилися і в конституціях інших нових радянських республік.

Декому вигідно кричати про нібито насильницькому включенні Прибалтики в Радянський Союз, про її окупації Червоною Армією. Нагадаємо, що вибори в нові парламенти прибалтійських республік, що проходили влітку 1940р., Були абсолютно вільними і відбувалися за демократичною виборчою системою, помітно відрізнялася від того виборчого права, яке існувало при фашистських диктаторів Естонії, Латвії та Литви. Вибори проходили при значній активності громадян і депутатів обирали переважною більшістю голосів. Чи законно обрані парламенти прибалтійських республік за своєю ініціативою і абсолютно вільно проголосили радянську владу, просили прийняти їх країни в Радянський Союз і затвердили свої радянські конституції. Свободу волевиявлення трудящих Прибалтики могли спостерігати і спостерігали дипломати західних держав, що не завадило їм, однак, всупереч очевидним фактам, висловити своє негативне ставлення до утворення нових радянських республік.

Таким чином, протягом передвоєнного періоду кількість союзних республік в нашій країні зросла з 7 до 16.

Відбулися в цей період також важливі зміни меж деяких союзних республік. Тут потрібно відзначити, перш за все, приєднання західних областей Білорусі до БРСР, тобто возз'єднання всього білоруського народу в єдиній радянській державі, здійснене в 1939р.

Коли Німеччина напала на Польщу і швидко розгромила її, виникла загроза, що німецькі війська скоро опиняться на нашому кордоні. З іншого боку, східні райони тодішньої Польщі були не чим іншим, як захопленими в ході Громадянської війни і інтервенції територіями, заселеними переважно білорусами і українцями.

Як пам'ятаємо, після невдалого фіналу війни з Польщею в 1920р. Радянської Росії довелося погодитися на невигідні умови світу і відсунути свій кордон, вірніше кордон радянської Білорусії, НАМН ого на схід.

Білоруське населення районів, що відійшли до Польщі, опинилося під важким національним та соціальним гнітом і, природно, мріяло про об'єднання з усією Білорусією. У вересні 1939р. це виявилося можливим.

Як уже зазначалося, 17 вересня Радянський Союз ввів свої війська в Східну Польщу, тобто в Західну Білорусію, а також в Західну Україну. Населення цих областей квітами зустрічало воїнів-визволителів. Незабаром обране на демократичній основі Народних Зборів Західної Білорусі прийняв рішення просити Радянський Союз про включення її до складу Союзу і Радянської Білорусії. Це прохання було, звичайно, задоволена.

Аналогічно приєдналася до Союзу і Західна Україна. А на наступний рік територія цієї республіки збільшилася ще більше, коли до неї були приєднані три українських повіту Бессарабії і Північна Буковина. Це означало, що майже всі українські землі возз'єдналися в рамках Радянської України.

Слід відзначити зміну кордонів однієї республіки, спочатку що не входила до складу Союзу - Литовської. Справа в тому, що коли в 1920 році Радянської Росії довелося визнати буржуазну державність в Литві, були визначені і межі нової республіки, що включали в себе Вільнюс і Віленський край. Однак як тільки Литва змінила статус і втратила підтримку потужних східних сусідів, панська Польща одразу забрала в неї Віленський край разом зі столицею республіки - Вільнюсом. Тепер же, коли Червона Армія зайняла Східну Польщу, Радянський держава вирішила повернути Литві Віленський край. При входженні Литви до складу Радянського Союзу, вона вже мала нові кордони.

Для розвинених союзних республік характерно в даний період і зміна їх правового статусу. Нова Конституція СРСР закріпила ті тенденції до централізації, які спостерігалися на всьому протязі перехідного від капіталізму до соціалізму періоду. Управління промисловістю, яке до скасування ВРНГ було сферою спільної компетенції Союзу і союзних республік, тепер все більше переходило в руки Союзу, оскільки нові промислові наркомати створювалися переважно як загальносоюзні. Централізація управління сільським господарством виразилася в створенні Наркомзему СРСР, якому були підпорядковані наркомати землеробства республік.

Створений в 1932 році Наркомат зернових і тваринницьких радгоспів з самого початку став загальносоюзним органом. Податкова реформа централизовала фінансові відносини. Конституція 1936 року створила комунальний єдину струнку систему прокурорських органів, остаточно підпорядкувавши прокуратури республік прокурору Союзу. Конституція віднесла також до ведення союзу видання кримінального, цивільного, процесуальних кодексів. Були розширені і ще деякі інші права Союзу.

Причини певного зміни статусу союзних республік були двоякого властивості - об'єктивні і суб'єктивні. З одного боку, побудова та подальший розвиток соціалістичного суспільства закономірно припускають його все більшу інтеграцію, створення єдиного господарства, яке не мислиме без подальшої політичної консолідації. З іншого боку, елементи надлишкової централізації були породжені суб'єктивістським поглядами І. В. Сталіна.

Отримує подальший розвиток радянська автономія. Конституція СРСР змінила коло і характер автономних одиниць. Як уже зазначалося, дві з них були перетворені в союзні республіки, в той же час деякі автономні області були перетворені в АРСР. Конституція закріпила і виникнення нової форми автономності - національного округу. Вже на межі 30-х років автономність отримують найбільш відсталі райони країни. Це перш за все народи Крайньої Півночі, зробив крок у соціалізм прямо з родового ладу. У 1926 році ЦВК і РНК РРФСР затвердили тимчасове положення про управління тубільних народностей і племен північних околиць РРФСР. Положення допускало, зокрема, можливість пологових тубільних Рад.

Завдяки послідовному проведенню національної політики, спрямованої на всебічний підйом економіки і культури раніше відсталих народів, державі вдалося відносно швидко досягти помітних успіхів у розвитку малих народностей Крайньої Півночі і Далекого Сходу. Це дозволило створити національно-державні утворення цих народів, що в подальшому сприяло підняттю їх культурного і господарського рівня. Піднявся, природно, і політичний рівень. Зокрема, в передвоєнні роки було ліквідовано родовий принцип побудови органів влади. Поради стали тут будується, як і по всій країні.

Формою автономії для народів Крайньої Півночі був обраний національний округ. Перший національний округ - Комі-Перм'яцький - був утворений ще 1925 році. У 1929 році був створений Ненецький округ. Тепер освіту національних округів народів Крайньої Півночі і Далекого Сходу прийняло масовий характер. У 1930 році були створені Коряцький, Чукотський, Таймирський, Евенкійський, Ханти-Мансійський, Ямало-Ненецький національні округи. Національні округу були утворені тільки в РРФСР. Вони увійшли до складу відповідних областей і країв.

Йде і якісний розвиток автономії народів СРСР, що відбиває їх неухильне зростання, успіхи на шляху від відсталості до прогресу. У 1932 році Кара-Калпакская автономна область була перетворена в автономну республіку. У 1935 році таке ж перетворення торкнулося Калмикії, а в 1934 - Удмуртії і Мордовії. Особливо показовим є приклад розвитку правового статусу Мордовії.

Питання про автономію мордовського народу був поставлений ще в середині 20-х років. Однак перешкодою в справі її створення була розпорошеність мордовського населення між кількома губерніями, відсутність досить великого компактного національного ядра. Тим не менше в 1928 році в складі Середньо-Волзької області був створений Мордовський округ з центром в м Саранську, мордовські населення в окрузі становило лише 1/3. [14; 89]

У 1930 році округ був перетворений в автономну область, увійшла до складу Середньо-Волзького краю. При цьому територія області була дещо змінена, що призвело до деякого збільшення питомої ваги корінного населення в нових межах області. А незабаром область була перетворена в автономну республіку.

Були утворені також дві нові автономні області - Хакасская і Єврейська.

Вже на початку періоду було вироблено одна суттєва зміна в адміністративно-територіальний устрій, закріплене потім і в Конституції. З метою поліпшення роботи місцевих рад в адміністративно-територіальному поділі країни було ліквідовано окружне ланка. Це усунуло зайву ступінь в системі органів влади і управління та дозволило направити вивільнених працівників для зміцнення районної ланки.

Питання 4: Національно-державне будівництво СРСР в роки Великої Вітчизняної війни

Зміна національно-державного устрою Радянського Союзу в роки Великої Вітчизняної війни здійснювалося в порушення Конституції (Основного Закону) СРСР і були пов'язані з депортацією цілих народів. При цьому рішення про ліквідацію того чи іншого національно-державного утворення, як правило, брали ЦК ВКП (б), ДКО спільно з РНК СРСР, а потім Президія Верховної Ради СРСР стверджував відповідні укази, які при необхідності доповнювалися постановами ДКО і Раднаркому СРСР.

Початок зміни державного устрою СРСР і союзних республік поклало постанову РНК СРСР і ЦК ВКП (б) від 12 серпня 1941р. "Про переселення німців, які проживають в районах Поволжя". Відповідно до цієї постанови Президія Верховної Ради СРСР 28 серпня приймає указ, в якому зазначалося, що в районах Поволжя "є тисячі і десятки тисяч диверсантів і шпигунів" серед німецького населення. Це звинувачення послужило основним для депортації в Сибір, Казахстан і інші регіони в "1941--1942 гг.огромного кількості німців, які проживали в різних республіках і областях СРСР і в Автономній Республіці німців Поволжя.

Сама республіка навіть не була юридично ліквідована, а за указом Президії Верховної Ради СРСР від 7 вересня 1941р. її райони були включені до складу Саратовської і Сталінградської областей.

12 жовтня 1943р. був прийнятий указ Президії Верховної Ради СРСР "Про ліквідацію Карачіївське автономної області і про адміністративний устрій її території". Згідно з указом карачаївці були звинувачені в "зраді" і в участі на стороні німецьких військ в боротьбі «з Радянською владою».

На цій підставі було депортовано майже 69 тис. Осіб, а райони Карачіївське АТ передані до складу Ставропольського і Краснодарського країв і Грузинської РСР. [16; 58]

Через півтора місяці доля карачаївців розділили і калмики. Президія Верховної Ради СРСР в своєму указі від 27 грудня 1943р. відзначав, що "багато калмики зрадили Батьківщину, вступили в організовані німцями військові загони для боротьби проти Червоної Армії" і т. п. Тому Калмицька АРСР була ліквідована, більше 90 тис. калмиків переселені в інші райони СРСР, велика частина території республіки включена до складу Астраханської області, а решта районів передані Сталінградської і Ростовської областей і Ставропольському краю. [16; 76]

Звинувачення, подібні вищевикладеним, були пред'явлені чеченцям і інгушів. 7 березня 1944р. Президія Верховної Ради СРСР ухвалила ліквідувати Чечено-Інгушської АРСР, утворити в складі Ставропольського краю Грозненський округ, в який включити більшу частину республіки, а решту території передати Дагестанської, Північно-Осетинської АРСР і Грузинської РСР. За цим указом було депортовано близько 500 тис. Чеченців і інгушів. Слідом за Чечено-Інгушської АРСР указом від 8 квітня 1944р. Кабардино-Балкарська АРСР перейменовується в кабардинського АРСР, частина її території включається до складу Грузинської РСР, а майже 37 тис. Балкарців виселяються з рідної землі. [14; 134] У 1944р. перестала існувати і самостійна Тувинская Народна Республіка, "добровільно" увійшла в СРСР як автономна область РРФСР.

30 червня 1945р. Президія Верховної Ради СРСР перетворює Кримську АРСР в Кримську область у складі Української РСР.

Характер міжнаціональних відносин на території нашої країни в роки Великої Вітчизняної війни, на мій погляд, визначався специфікою етнічної програми фашистської Німеччини, національним складом корінного і що прибуває з евакуації населення в тилових районах, екстремальними умовами війни, з одного боку, що погіршили матеріально-побутове становище людей , що призвело до посилення соціальної напруженості в тилу, а з іншого - згуртувати народ проти спільного ворога.

Депортації в роки війни зазнали не тільки народи, що мали свою державність, а й представники інших національностей: греки, кримські татари та ін.Всього до кінця 1945р. на спецпоселенні перебували 2342 тис. чоловік. [3; 48] Переселенці і спецпоселенці використовувалися в якості дешевої робочої сили для освоєння рибних промислів, на лісорозробках, у вугільній промисловості, на будівництві підприємств в Сибіру, ​​на Далекому Сході, у Середній Азії.

При депортації відбувалися ексцеси, жорстокості і злочини. У пресі говорилося про масову загибель кримських татар при транспортуванні, хоча на ділі саме для них вона пройшла порівняно благополучно: з 151 720 чоловік, які були депортовані в травні 1944р., Органами НКВС Узбекистану за актами було прийнято 151529 осіб (помер в дорозі 191 осіб). [ 3; 60] Але мова не про ексцеси, а про суть. Цей тип покарання, важкий для всіх, був порятунком для великої частини чоловіків, а значить для етносу. Якби чеченців судили індивідуально за законами воєнного часу, це було б етноцидом - втрата такої частини молодих чоловіків підірвала б демографічний потенціал народу. Завдяки архаїчному покаранню чисельність чеченців і інгушів з 1944 по 1959р. зросла приблизно так само, як у народів Кавказу, які не піддалися депортації. У місцях поселення вони здобували освіту на рідній мові і не відчували дискримінації при отриманні вищої освіти. Вони повернулися на Кавказ виросли і зміцнілим народом.

Уже з 28 серпня 1941р., Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про переселення німців, які проживають в районах Поволжя", всі радянські німці були перетворені в спецпереселенців.

Що стосується поляків, то їх положення неодноразово змінювалося протягом війни і залежало від перипетій в радянсько-польських відносинах. З приєднанням Західної України і Західної Білорусії у вересні 1939р. жителі цих територій ставали радянськими громадянами. У період з вересня 1939р. по липень 1941р. проводилася депортація у внутрішні райони СРСР, так званих неблагонадійних елементів (серед них були поляки, євреї, українці, білоруси і представники інших національностей). Ці люди відправлялися на спецпоселення.

30 липня 1941р. між урядом СРСР і польським емігрантським урядом в Лондоні були встановлені дипломатичні відносини. У зв'язку з цим була проведена амністія поляків - військовополонених і спецпереселенців. У грудні 1941р. було зроблено вилучення з Указу Президії Верховної Ради СРСР від 29 листопада 1939р., відповідно до якого особи, які прибули з Польщі після 1-2 листопада 1939р., вважалися польськими підданими. За даними польського посольства, був зареєстрований 265 501 польський громадянин, в тому числі на території Української РСР 117 тис. [12; 789]

В середині 1942р. радянсько-польські відносини загострилися у зв'язку з відходом з території СРСР армії Андерса. Були закриті польські представництва в СРСР, а 15 січня 1943р. було прийнято постанову РНК СРСР "Про радянське громадянство деяких категорій колишніх польських громадян". На його підставі була проведена паспортизація колишніх польських громадян, що проживали в СРСР, і всі вони потрапили в розряд еваконаселенія.

Оскільки війна набула довготривалий характер, перебування людей в евакуації затягнулося на кілька років. Склад корінного населення Уралу, як і інших тилових районів СРСР, спочатку відрізнявся етнічною строкатістю, що було обумовлено особливостями історичного та територіально-географічного положення регіону. Так, за даними перепису 1939р., Серед жителів Уралу росіяни становили 71.54%, татари - 8.95, башкири - 5.96, удмурти - 3.89, українці - 3.00, мордва - 1.53, чуваші - 1.07% і т.д. [12; 824]

У 1930-і рр. відбулися масові переміщення людей на будівництво уральських гігантів соціндустрії. Строкатість національного складу посилилася внаслідок припливу в регіон розкуркулених, репресованих і депортованих в 1920-1940-і рр. Те ж відбулося і після евакуації. Серед прибулих на 1 жовтня 1941р. по евакуації в Свердловську обл. 54.5% становили росіяни, 30 - євреї, 9.7 - українці, 2.9 - білоруси, 0.5 - поляки, 0.7 - латиші, 0.4 - естонці, 0.2 - литовці, 0.04 - молдавани, 1.1% - представники інших національностей. [15; 92]

На Уралі в 1941-1943 рр. жили і працювали представники 60 націй і народностей з 52 областей та республік країни. У 1943 р до складу партійних організацій входили комуністи 50 національностей з Оренбурзької обл., 49 - з Башкирської АРСР, 55 - з Пермської обл., 65 - з Свердловської обл., 44 - з Удмуртської АРСР, 66 - з Челябінської обл. [ 15; 154]

Місцевими партійними і державними органами проводилася робота по інтернаціональному вихованню трудящих і обліку національних інтересів еваконаселенія. Ідеї ​​непорушної дружби націй і народностей СРСР пропагувалися через засоби масової інформації, наочну агітацію; проводились лекції, організовувалися мітинги і т.п. Для дітей евакуйованих естонців в Далматовском, Варненськом, Верхньоуральськ, Макушинська і Чесменском районах Челябінської областей були відкриті школи або класи з викладанням рідною мовою.

У грудні 1942р. у багатьох містах і районах Уралу були проведені заходи, присвячені 25-річчю від дня проголошення 1-им Всеукраїнським з'їздом Рад Української РСР.

Органи партійної та державної влади, профспілкові та інші громадські організації надавали евакуйованим допомогу в поліпшенні їх матеріально-побутового становища, проявляли турботу про охорону їхнього здоров'я. Так, в Удмуртії була відкрита Озоно-Чепецький лісова школа-санаторій, в якій лікувалися евакуйовані польські діти. Підготовлялися кадри для національних республік. Наприклад, в селищі Тірлянський, Башкирської АРСР в 1942р. функціонувала спецшкола медсестер Латвії.

Плідно і взаємозбагачуючись працювала творча інтелігенція. Професорсько-викладацький склад навчальних закладів Уралу поповнився евакуйованими фахівцями і став більш висококваліфікованим. Діячі культури України, перебуваючи в евакуації в Башкирії, дякували за наданий їм теплий прийом.

З ініціативи Спілки письменників Башкирії і української секції письменників за активної участі громадськості республіки в 1941р. відзначався ювілей українського поета І. Франка. Люди різних національностей брали участь у всенародній допомоги фронту. Влітку 1942р. серед молдавських громадян пройшов збір коштів на будівництво танків "За Радянську Молдавію".

Відносини між евакуйованими та місцевими жителями різних національностей на побутовому рівні в цілому можна охарактеризувати як доброзичливі. І все ж, якщо ми хочемо відтворити об'єктивну картину історичних подій, необхідно сказати про негативні явища, що відбувалися в тилу. Прибували з евакуації євреїв в основному зустрічали добре, але іноді виявлялися антисемітські настрої. Як правило, вони виникали на тлі неприязні до еваконаселенія в цілому і були особливо помітні в сільській місцевості.

Система радянського державного апарату в центрі і на ме-стах, що склалася до 1941р., В основному, зберігалася і під час війни. Однак нові завдання і умови воєнного часу вимагали перебудови державного апарату, створення нових надзвичайних органів державної влади з відповідним розподілом компетенції між ними. Широка колегіальність багато в чому поступилася місцем оперативному єдиноначальності. Ленінський принцип демократичного централізму здійснювався в нових формах, викликаних завданнями розгрому ворога.

Віроломний напад гітлерівської Німеччини на СРСР 22 червня 1941р. зажадало прийняття партією і урядом невідкладних заходів щодо мобілізації всіх матеріальних і духовних сил радянського народу на відсіч ворогу. У той же день Президія Верховної Ради СРСР видала кілька указів виняткової важливості:

1. Указ «Про воєнний стан», яким встановлювалося, що в місцевостях, оголошених на військовому положенні, всі функції органів державної влади в галузі оборони, забезпечення громадського порядку і державної безпеки належать військовим радам фронтів, армій, військових округів, а там, де немає військових рад, - вищому командуванню військових з'єднань. У місцевостях, оголошених на військовому положенні, військовій владі були надані наступні права:

а) відповідно до чинних законів і постанов уряду залучати громадян до трудової повинності для виконання оборонних робіт, охорони шляхів сполучення, споруд, засобів зв'язку, електростанцій, електромереж та інших найважливіших об'єктів, для участі в боротьбі з пожежами, епідеміями та стихійними лихами;

б) встановлювати військово-квартирну обов'язок для розквартирування військових частин і установ;

в) оголошувати трудову і автогужових повинність для військових потреб;

г) виробляти вилучення транспортних засобів та іншого необхідного для потреб оборони майна як у державних, громадських і кооперативних підприємств і організацій, так і у окремих громадян;

д) регулювати час роботи установ і підприємств, в тому числі театрів, кіно і т. д .; організацію всякого роду зборів, походів і т. п .; забороняти поява на вулиці після певного часу, обмежувати вуличний рух, а також виробляти в необхідних випадках обшуки і затримання підозрілих осіб;

е) регулювати торгівлю і роботу торгуючих організацій (ринки, магазини, склади, підприємства громадського харчування), комунальних підприємств (лазні, пральні, перукарні і т. д.), а також встановлювати норми відпуску населенню продовольчих і промислових товарів;

ж) забороняти в'їзд і виїзд в місцевості, оголошені на військовому положенні;

з) виселяти в адміністративному порядку за межі місцевості, оголошеної на військовому положенні, або з окремих її пунктів осіб, визнаних соціально небезпечними як по своїй злочинній діяльності, так і зі зв'язків зі злочинним середовищем.

З усіх цих питань військова влада мали право видавати обов'язкові для всього населення постанови, встановлюючи за невиконання їх покарання в адміністративному порядку у вигляді позбавлення, волі до шести місяців або штрафу до 3000 руб., А також віддавати розпорядження місцевим органам влади, державним і громадським установам і організаціям і вимагати їх безумовного і негайного виконання.

Всі місцеві органи державної влади, державні, громадські установи, організації та підприємства були зобов'язані надавати повне сприяння військовому, командуванню у використанні сил і засобів даної місцевості для потреб оборони країни і забезпечення громадського порядку та безпеки.

За непокору розпорядженням і наказам військових властей; а також за злочини, вчинені в місцевостях, оголошених на військовому положенні, винні притягувалися до кримінальної відповідальності за законами військового часу. У вилучення з чинних правил про розгляд судами кримінальних справ в місцевостях, оголошених на військовому положенні, всі справи про злочини, спрямованих проти оборони, громадського порядку та державної безпеки, передавалися на розгляд військових трибуналів. В Указі наводився перелік цих справ. У той же день Указом Президії Верховної Ради СРСР затверджено Положення про військові трибунали в місцевостях, оголошених на військовому положенні, і в районах воєнних дій.

2. Указ «Про мобілізацію військовозобов'язаних по Ленінградському, Прибалтійському особливому, Західному особливому, Київському особливому, Одеському, Харківському, Орловському, Московському, Архангельському, Уральському, Сибірському, Приволзькому, Північно-Кавказькому і Закавказькому військових округах». Мобілізації підлягали військовозобов'язані, які народилися з 1905 по 1918р. включно.

3.Указ «Про оголошення в окремих місцевостях СРСР воєнного стану». [8; 38]

26 червня 1941 р видається Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про режим робочого часу робітників і службовців у воєнний час», яким директорам підприємств промисловості, транспорту, сільського господарства і торгівлі було надано право встановлювати, з дозволу Ради Міністрів УРСР, обов'язкові понаднормові роботи тривалістю від одного до трьох годин в день з оплатою в півтора разу. Указом скасовані чергові і додаткові відпустки (крім відпусток у випадках хвороби, по вагітності та пологах). [8; 56]

Постановою Раднаркому СРСР і ЦК ВКП (б) від 23 червня 1941р. створена Ставка головного командування Збройних Сил СРСР. 10 липня 1941р. вона перетворюється в Ставку Верховного Командування. 24 червня, створені Рада по евакуації і Радянське інформаційне бюро. 27 червня Політбюро ЦК ВКП (б) приймає рішення-«Про відбір комуністів для посилення партійно-політичного впливу в полицях». За перші шість місяців війни політбійців в війська було послано 60 тис. Комуністів і 40 тис. Комсомольців. [9; 12]

30 червня 1941р. спільною постановою Президії Верховної Ради СРСР, ЦК ВКП (б) і Раднаркому СРСР «з огляду на, що створилося надзвичайного стану і в цілях швидкої мобілізації всіх сил народів СРСР для проведення відсічі ворогу, віроломно напав на нашу Батьківщину», створений Державний Комітет Оборони, в руках якого зосереджувалася вся повнота влади в державі. Всі громадяни і всі партійні, радянські, комсомольські та військові органи зобов'язані були беззаперечно виконувати рішення і розпорядження Державного Комітету Оборони. Його головою був призначений І. В. Сталін, [8; 36] який був також головою Ради Народних Комісарів СРСР і з 8 серпня 1941р. - Верховним Головнокомандувачем Збройними Силами СРСР.

У багатьох місцевостях, оголошених на військовому положенні, створювалися обласні та міські комітети оборони, які були надзвичайними місцевими органами державної влади. У ряді випадків утворювалися так звані звужені виконкоми міських Рад, в які входили представники партійних і державних органів.

Раднарком СРСР і ЦК ВКП (б) 29 червня розробили Директиву партійним і радянським організаціям прифронтових областей про мобілізацію всіх сил і засобів на розгром фашистських загарбників. Вона була покладена в основу мови І. В. Сталіна по радіо 3 липня, де він вказав на серйозну небезпеку, що нависла над нашою Батьківщиною, пояснив причини тимчасових невдач Червоної Армії і закликав негайно перебудувати всю нашу роботу на військовий лад, все підпорядкувати інтересам фронту і завданням організації розгрому ворога. Звернення партії і уряду до радянського народу мало величезне військово-політичне значення.

Рада Народних Комісарів СРСР своєю постановою від 1 липня 1941р. значно розширив права народних комісарів СРСР в умовах воєнного часу. З 18 липня 1941р. ця постанова поширюється на народних комісарів РРФСР і УРСР.

Народні комісари СРСР і двох названих союзних республік наділялися надзвичайними повноваженнями з розподілу і перерозподілу матеріальних ресурсів; по вирішенню директорам підприємств і начальникам будівництв видавати зі своїх ресурсів іншим підприємствам необхідні матеріали; по перерозподілу капіталовкладень по понадлімітним будівництв і по напрямку повністю на інші будівництва коштів, передбачених планом для будівництв, припинених будівництвом в зв'язку з військовими діями; по частковим відступів від затверджених проектів і кошторисів понадлімітного будівництва в межах загальної вартості кожної будівництва, затвердженої по генеральній кошторисі; по вирішенню пуску в експлуатацію споруджуваних підприємств і їх окремих частин з наступним повідомленням РНК СРСР; по резервуванню в забезпечення виконання додаткових виробничих завдань до 5% від затвердженого фонду зарплати по Наркомату в цілому; по списанню значаться на балансі збитків окремих господарських установ і підприємств за рахунок їх власних оборотних коштів і надпланового прибутку по Наркомату в цілому (при відсутності заперечень Наркомфіну СРСР); по списанню сум з розрахункових рахунків підвідомчих госпорганів і підприємств на покриття простроченої заборгованості постачальникам.

У разі переведення підприємств в інші місцевості наркоми мали право вирішувати наймання житлових приміщень у окремих громадян для розміщення робітників і службовців перевезених підприємств, а також новобудов. Їм же надавалося право виробляти витрати на вос-становлення зруйнованих військовими діями підприємств і жител за рахунок капіталовкладень, позалімітний витрат, капітального ремонту, а при відсутності їх - за рахунок собівартості продукції.

У липні 1941р. Раднаркомам союзних і автономних республік і виконкомам крайових і обласних Рад депутатів трудящих на час війни надано право переводити в обов'язковому порядку робітників і службовців, що звільняються в зв'язку з скороченням штатів, консервацією будівництв і т. п., на роботу в інші установи, підприємства, будівництва , незалежно від їх відомчої підпорядкованості та територіального розташування.

Ці надзвичайні повноваження наркомів, урядів союзних і автономних республік, край (обл.) Виконкомів, розширили їх можливості оперативно діяти у військових умовах, зіграли величезну роль у забезпеченні перемоги радянського народу над фашистськими загарбниками.

Рішенням Державного Комітету Оборони на початку липня 1941р. комісії Н. А. Вознесенського, із залученням наркомів озброєння, боєприпасів, авіаційної промисловості, кольорової металургії та інших наркомів, доручається виробити військово-господарський план забезпечення оборони країни. Такий план по районам Поволжя, Уралу, Західного Сибіру, ​​Казахстану і Середньої Азії був розроблений на IV квартал 1941р. і на 1942р. 16 серпня 1941р. його схвалили Раднарком СРСР і ЦК ВКП (б) і затвердив Політбюро ЦК ВКП (б).

В середині липня 1941р. ЦК ВКП (б) прийняв постанову «Про організацію боротьби в тилу німецьких військ». Прийняття постанови додало організації всенародної війни в тилу окупантів планомірний, цілеспрямований характер, стало її могутнім прискорювачем. До кінця 1941р. комуністи створили й очолили дії понад дві тисячі партизанських загонів, які чинили велику і все зростаючу підтримку Червоної Армії.

2 липня 1941р. постановою Раднаркому СРСР вводиться загальна обов'язкова підготовка до протиповітряної і протихімічного обороні всього дорослого населення у віці від 16 до 60 років. Було також встановлено, що громадяни обох статей - жінки у віці від 18 до 50 років і чоловіки у віці від 16 до 60 років - залучаються до участі в групах самозахисту МПВО на підприємствах, в установах і житлових будинках в обов'язковому порядку. [12 ; 866]

Раднаркому союзних республік на виконання цієї постанови ухвалили акти, його розвиваючі та конкретизують стосовно до умов тієї чи іншої республіки.

У вересні 1941р. Державним Комітетом Оборони введено загальне обов'язкове навчання військовій справі громадян СРСР у віці від 16 до 50 років. Навчання здійснювалося вневойсковой порядком без відриву від роботи на фабриках, заводах, в радгоспах, колгоспах, установах. В якості інструкторів навчання залучався середній командний і політичний склад і молодший начскладу, що користується відстрочками від призову за мобілізацією, а також найбільш підготовлений рядовий склад старших вікових груп, що не покликаний в армію. З метою організації обов'язкового військового навчання громадян СРСР у складі Наркомату оборони утворюється Головне управління Загального військового навчання (Всевобуч), у військових округах, в обласних (крайових і республіканських) військкоматах створюються відділи Всевобуча, а в райвійськкомату було по 2-3 інструктора Всевобуча. [8; 49]

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 20 липня 1941р. об'єднані Народний Комісаріат внутрішніх справ і Народний Комісаріат державної безпеки в єдиний Народний Комісаріат Внутрішніх Справ. Відповідно об'єднуються органи НКВС і НКДБ в союзних і автономних республіках, краях і областях.

У листопаді 1941р. Президія Верховної Ради СРСР перетворив Наркомат загального машинобудування в Наркомат мінометного озброєння. На початку 1942р. утворений Наркомат танкової промисловості.

З метою посилення централізації постачання народного господарства при Раднаркомі СРСР утворюються головні управління з постачання народного господарства нафтопродуктами, вугіллям, деревиною, дровами.

Таким чином, вже в перші місяці війни країна перетворюється в єдиний бойовий табір зі строго централізованим керівництвом усіма справами на фронті і в тилу.

Заклик партії: «Все для фронту! Все для перемоги! »Став головним, провідним для всіх партійних, державних, профспілкових, комсомольських, кооперативних та інших громадських організацій, що підпорядкували всю свою діяльність загальнонародного справі захисту соціалістичних завоювань від фашистських загарбників. Керівником, організатором, натхненником радянського народу в його справедливій священній боротьбі за свою незалежність і свободу була Комуністична партія.

У суворі роки Великої Вітчизняної війни продовжували діяти народжені Жовтнем Поради.

У листопаді 1942р. Раднарком РРФСР обговорив підсумки виконання названої постанови уряду СРСР і визначив подальші конкретні завдання обласних, крайових виконкомів і раднаркомів АРСР, Держплану РРФСР, наркоматів освіти, охорони здоров'я, юстиції, торгівлі та прокуратури РРФСР. Зокрема, Наркомторга було запропоновано організувати столові посиленого і дієтичного харчування на дітей від 3 до 13 років і розширити існуючу мережу дитячих їдалень.

В результаті перемоги радянських військ під Курськом в ході війни стався корінний перелом. До цього часу більшість раніше захопленій ворогом нашої території була звільнена. 21 серпня 1943 року. Раднарком СРСР і ЦК ВКП (б) прийняли постанову «Про невідкладні заходи з відновлення господарства в районах, звільнених від німецької окупації». Для безпосереднього керівництва здійсненням цих заходів при Раднаркомі створюється спеціальний комітет. Велика організаторська робота партійних і державних органів по відновленню господарства, великі матеріальні вкладення, всенародна допомогу постраждалим від окупації місцевостям забезпечили швидке відродження звільнених районів в умовах ще тривала війни.

Протягом всієї війни партійні, державні, профспілкові та комсомольські організації, органи друку, радіо вели масову політико-виховну роботу серед населення, роз'яснюючи зміст актів центральних і місцевих органів, обов'язки і борг кожної радянської людини в їх здійсненні. Радянська література, всі види мистецтва були поставлені на службу народу, який веде визвольну війну. Багато працівників літератури і мистецтва, їх колективи часто виїжджали на фронт, виступали перед пораненими бійцями в госпіталях.

У період війни створено кілька нових науково-дослідних установ, наприклад Киргизький філія АН СРСР (січень 1943р.), Узбецький філія АН СРСР реорганізований в АН Узбецької РСР (вересень 1943р.), Вірменський філія АН СРСР реорганізований в АН Вірменської РСР (жовтень 1943р. ), в Москві організована Академія педагогічних наук РРФСР (жовтень 1943р.) та ін.

Вся ця складна і різноманітна політико-виховна, економічна, організаційна діяльність партійних, державних, профспілкових, комсомольських, кооперативних та інших громадських організацій забезпечила Червоної Армії і Військово-Морського флоту міцний тил, його наростаючу допомогу фронту. Спираючись на неї, наші Збройні Сили відстояли Ленінград, розгромили гітлерівців під Москвою, Сталінградом і на Кавказі, під Курськом, на Україні, в Білорусії і Прибалтиці. Гітлерівський фашизм був остаточно розтрощений в результаті успішного проведення Берлінської операції. Прапор Перемоги було постало над рейхстагом. У вересні 1945р. капітулювала мілітаристська Японія.

У зв'язку із закінченням війни і припиненням надзвичайного стану в країні Президія Верховної Ради СРСР скасував Державний Комітет Оборони і передав його справи Раді Народних Комісарів СРСР.

Радянський державний апарат поступово був перебудований з урахуванням умов мирного часу, до завдань відновлення і розвитку народного господарства.

Були розширені права союзних республік: в 1944р. були засновані наркомати оборони республік, і створені республіканські військові формування. Тоді ж союзним республікам були надані повноваження в галузі зовнішніх зносин і створені наркомати закордонних справ. На Ялтинській (Кримській) конференції Рузвельт і Черчілль дали згоди на участь в ООН Української РСР і Білоруської РСР в якості держав-засновників. Білоруська і Українська РСР брали участь в установі ООН і підписання її Статуту.

Установча конференція зі створення ООН проходила з 25 квітня по 26 червня 1945 року. Її скликання ще до закінчення Другої світової війни символічно свідчив про те, що союзники досягли взаєморозуміння з основних питань створення недержавної організації, покликаної забезпечити мир на планеті. В роботі конференції взяли участь делегації від 50 країн.

висновок

Ця курсова робота є спробою осмислення одного з найцікавіших на мій погляд, періоду, періоду довоєнного і Великої Вітчизняної війни. Причому на його тлі розглядалася найактуальніша в усі часи проблема розвитку «радянського єдності», почасти якої, а точніше його результату, торкнулося і наше покоління.

За роки Радянської влади в розглянуте час були досягнуті безперечні успіхи в сфері міжнаціональних відносин, так само як і витрати цієї політики, яких, на жаль, виявилося чимало. Особливо це проявилося в роки сталінських репресій. Репресії, з одного боку, дозволили одним махом, не дотримуючись звичайних адміністративних процедур, змінити ціле покоління на нове, підготовлене вже в сучасних умовах, більш грамотне і виховане поза партійною фракційності. У 1939р. в керівному складі номенклатури чверть працівників мала вік 20-29 років, 45% - вік 30-39 років, старше 50 років було всього 6,5%. [11; 163]

У той же час репресії зруйнували все почали складатися через самоорганізацію номенклатурні клани, орієнтовані на групові цілі і вислизають від контролю. Після того, як ми спостерігали дії таких кланів, які в кінці 80-х років холоднокровно ліквідували СРСР, побоювання І. В. Сталіна також не можна вважати абсурдними.

Однак все це - лише спроби реконструювати можливі раціональні пояснення в цілому страшного і жорстокого справи, яке навіть якщо і вирішило термінові і надзвичайні проблеми, але заклала під радянську державність міну уповільненої дії.

З січня 1938р. репресії почали гальмувати, було прийнято низку "охолоджуючих" постанов, зняті, судимі і розстріляні провідні працівники НКВС на чолі з наркомом. Нарком юстиції зажадав від судів суворо дотримуватися процесуальні норми, і суди стали повертати НКВД справи на дослідування (50% справ за політичними звинуваченнями), різко збільшилася кількість виправдувальних вироків, незважаючи на протести нового наркома внутрішніх справ Л.П.Берии. У 1939р. була проведена масова реабілітація (звільнено величезну кількість людей, в тому числі офіцерів, яких відновили в армії). Багато подій (не тільки вироки і страти, а й несподіване звільнення і швидке просування деяких груп працівників) поки не знаходять переконливого пояснення, багато зроблене під тиском політичних чинників висновки вимагають перевірки.

Якщо охарактеризувати період репресій більш глобально, то можна зробити висновок, що в результаті були знищені багато представників національної інтелігенції, зазнавали переслідувань і насильницькому переселенню цілі народи: чеченці, інгуші, балкарці, карачаївці, калмики, німці, кримські татари, турки-месхетинці, що , зрозуміло, не могло не відбитися на їх національному самопочутті. Фактично було знищено ціле стан - козацтво. Через подібного роду помилок, а також злочинів, національна самосвідомість багатьох народів перебувало під "підірваному стані".

Не секрет, що вчені по-різному дивляться на ці питання і досить-таки рідко можна зустріти об'єктивну позицію. Переважають або явно негативні оцінки того, що відбувається, такі як «насильницький введення військ - плебісцит - і радянська республіка», або вже яскраво позитивні «оплески чи те, що наприклад прибалтійські республіки хиріли без Росії» і т.п.

Що стосується СРСР, то, може бути, його створення було насильницьким механічним об'єднанням, а може і ні. Передумови для об'єднання незалежних держав були: це і загальні економічні цілі, і оборонні, і історична прихильність народів.

Проте, СРСР був створений саме як держава, а не міждержавне об'єднання, при цьому держава, на його основними ознаками, федеративний, а не унітарна (примітно, що РРФСР, унітарна за своєю суттю державу, називалося федерацією, а СРСР федерацією не називався ). Але були і особливості: за республіками було залишено право виходу, що відповідає принципам НЕ федерації, а конфедерації; з іншого боку, установа об'єднаних наркоматів відкривало можливості для фактичного розширення повноважень центру і зсуву в ряді напрямків до унітарної держави.

Як видно з вищевказаного, умови для створення конфедеративного держави були в наявності, але проблема вся в тому, що їм вже не можна було централізовано керувати, а принцип прагматизму, який взяв гору в післяжовтневий період владно вимагав зберегти колишню Російську імперію максимально сильною і цілою, бо в іншому випадку ставала проблематичною відведена їй більшовиками роль «двигуна» світової революції. А оскільки нічого не вийшло з унітарною державою, то і була спроба створити федеративну, яка більш-менш увінчалася успіхом.

Таким чином, вже до середини 40-х років до складу СРСР входили 16 республік: РРФСР, УРСР, БРСР, Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан, Азербайджан, Вірменія, Грузинська, Казахська, Киргизька, Карело-Фінська, Латвійська, Литовська, Естонська і Молдавська РСР.

Список використаної літератури

1.Соколов А.К. Короткий курс історії СРСР. - М., 1999..

2. Павлова І.В. Влада і суспільство в СРСР в 30-і роки. / Питання історії. - №10 - 2001.

3. Хлевнюк О.П. Примусова праця в СРСР 1929-1941. / Вільна думка. - №2 - 1992.

4. Ерін В.Б. Радянські військовополонені в Німеччині. / Питання історії. - №11-12 - 1995.

5. З'їзди Рад Союзу РСР, союзних і автономних радянських соціалістичних республік / Зб. док. Т. VI. М., 1964.

6. Самсонов А.М. Історія національно-державного будівництва СССР.-М., 1975.

7. Донгаров А.Г. Війна, якої могло не бути // Питання історії. 1990. №5.

8. Законодавчі та адміністративно-правові акти військового часу. (З 22 червня 1941р. По 22 березня 1942р.). М., 1942.

9.КПСС в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК, т.6. М., 1971.

10.Серов А.Г. Законодавчі та адміністративно-правові акти військового часу -М.1987.

11.Історія держави і права Росії. Підручник. / Под ред. Ю.П.Тітова.-М.: «Проспект», 2000..

12.Века А.В.Історія России.-М.: АСТ, Харвест, 2005.

13. Куріцин В. М. Історія держави і права Россіі.1929-1940 рр.-М .: «Міжнародні відносини», 1998..

14. Історія держави і права СРСР, ч.2. / Под ред. І.О. Чистякова і Ю.С. Кукушкіна. М. 1971.

15. Історія держави і права Росії / Підручник. Вид. Билина. М. 1998. Від. Ред. С.А. Чібіряев.

16. Історія держави і права Росії / Підручник ч.2. М. 1997. Від. Ред. Чистяков. Вид. "Століття"

17.Общая теорія держави і права: Курс лекцій / А.Ф. Вишневський, Н.А. Горбаток, В.А. Кучинський; Під загальною ред. А.Ф. Вішневского.-Мн .: Підручники і посібники, 1998..

...........


  • Питання 1: Історико-правові аспекти національно-державного будівництва в довоєнний період
  • Питання 2: Загальна характеристика державного устрою за Конституцією СРСР 1936 року
  • Питання 3: Національно-державне будівництво напередодні Великої Вітчизняної війни
  • Питання 4: Національно-державне будівництво СРСР в роки Великої Вітчизняної війни
  • Список використаної літератури