Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


С. Ю. Вітте і П. А. Столипін - великі політичні діячі

Скачати 39.01 Kb.
Дата конвертації19.09.2018
Розмір39.01 Kb.
Типреферат

Санкт-Петербурзький державний

архітектурно-будівельний університет

Кафедра історії

С. Ю. Вітте і П. А. Столипін -

великі політичні діячі

реферат

Шульгиной Анни Михайлівни

гр. 1-М-I

Санкт-Петербург

1998

зміст

1. Ââåäåíèå ............................................... .................................................. ............................... 3

2. Ïîëèòè ÷ åñêàÿ è ýêîíîìè ÷ åñêàÿ ñèòóàöèÿ â Ðîññèè íà ðóáåæå âåêîâ è èäåîëîãèÿ ðåôîðì 3

3. Âðåìÿ è ðåôîðìû Ñ. Þ. Âèòòå ................................................. .............................................. 7

4. Ïîëèòè ÷ åñêàÿ êàðüåðà è ðåôîðìû Ï. À. Ñòîëûïèíà ................................................. .......... 12

5. Ïðè ÷ èíû íåóäà ÷ ðåôîðìàòîðîâ .......................................... .................................................. . 17

6. Çàêëþ ÷ åíèå: Óðîêè ðåôîðì .......................................... .................................................. ...... 19

Ëèòåðàòóðà ................................................. .................................................. .......................... 20


1. Введення

Кожен період часу в Російській історії впливав на подальше життя країни. Однак, окремі періоди визначали подальше життя народу на довгі роки. Одним з таких найважливіших етапів Російської історії були друга половина XIX століття і початок XX століття; час розвитку революційного руху, час кардинальних змін в житті нашої країни.

На політичній арені діяли в цей час, звичайно, не тільки представники революційного руху. Але політичні діячі, належали до протистоїть більшовикам табору, раніше зображувалися, як правило, спотворено. Тим часом на історичній сцені в той період діяли яскраві і сильні історичні особистості, які дотримувалися різних суспільно-політичних поглядів і прагнули реформувати Росію безкровним, не революційним шляхом. Серед них - С. Ю. Вітте і П. А. Столипін.

Цей етап історичного розвитку нашої країни особливо цікавий нам зараз, в так званий перехідний період - від тоталітаризму до демократії, період економічних і політичних реформ. І èñòîðè ÷ åñêèé îïûò наших попередників міг би дозволити нам більш професійно і продумано проводити ці реформи і не повторювати їх помилок.

2. Політична та економічна ситуація в Росії на рубежі століть і ідеологія реформ

До кінця XIX століття стало ясно, що позитивний преобразовательского потенціал реформи 1861 року частково вичерпаний, а частково вихолощений контрреформістскім курсом консерваторів після трагічної загибелі Олександра II в 1881 р потрібен був новий цикл реформ.

Після економічного підйому 90-х років, Росія пережила важку економічну кризу 1900-1903 років, потім період тривалої депресії 1904-1908 років. На початку XX століття Росія була середньорозвинених країною. Поряд з високорозвиненою індустрією в економіці країни велика питома вага належала ранньо і напівфеодальним формам господарства - від мануфактурного до патріархально-натурального. Російське село стала зосередженням пережитків феодальної епохи. Найважливішими з них були великі поміщицькі землеволодіння, широко практикувалися відпрацювання, які показують собою прямий пережиток панщини. Селянське малоземелля, громада з її переділами гальмували модернізацію селянського господарства.

Занадто повільне політичний розвиток Росії визначалося, в основному, її аграрним пристроєм. Солженіцин пояснює: "російська державна влада зрослася з імущим наляканим дворянством, весь правлячий шар тремтів і корисливо тримався за свої землі - дворянські, великокнязівські, питомі. Тільки почнися де-небудь якийсь рух земельної власності - ах, як би не дійшло і до нашій ". Тримаючись за владу і за землю, самодержавство, поміщики, військова та цивільна бюрократія сподівалися: "буде ось так само-саме-саме плисти ще триста років" [1].

Соціально-класова структура країни відображала характер і рівень її економічного розвитку. Поряд з формуванням класів буржуазного суспільства (буржуазія, дрібна буржуазія, пролетаріат), в ньому продовжували існувати і станові розподілу - спадщина феодальної епохи. Буржуазіязаймала провідну роль в економіці країни в ХХ столітті, до цього вона не грала скільки-небудь самостійної ролі в суспільно політичного життя країни, так як вона була повністю залежна від самодержавства, внаслідок чого і залишалися аполітичною і консервативною силою.

Дворянство, яке зосередило більше 60% всіх земель, стало головною опорою самодержавства, хоча в соціальному плані воно втрачало свою однорідність, зближуючись з буржуазією.

Селянство, яке становило 3/4 населення країни, було також порушено соціальним розшаруванням суспільства (20% - кулаки, 30% - середняки, 50% - бідняки). Між полярними його шарами виникали суперечності.

На початку ХХ століття клас найманих робітників налічував 16,8 млн. Чоловік. Він був неоднорідний, велика частина робітників складалася з недавно прийшли в місто селян, але ще не втратили зв'язок із землею. Ядром цього класу став фабрично-заводський пролетаріат, який налічував понад 3 млн. Чоловік.

Політичним устроєм в Росії залишалася абсолютна монархія. Хоча в 70-их роках XIX століття був зроблений крок по шляху перетворення державного ладу в буржуазну монархію, царизм зберіг всі атрибути абсолютизму. Закон свідчив: "Імператор російський є монарх самодержавний і необмежений" [2].

До 1905 року вищим державним органом у Росії був державний рада, постанови якого мали рекомендаційний характер для царя.

Сенат - вища судова інстанція і тлумач законів. Виконавча влада здійснювалася двома міністерствами, діяльність яких контролювалася комітетом міністрів.

Росія повільно, але неухильно почала втручатись у боротьбу за ринки збуту. Боротьба між Росією і Японією за панування на ринку збуту в Китаї, стала одним із прикладів розділу сфер впливу в світі. На жаль, верхи часто не зовсім вірно оцінювали реальну соціально політичну ситуацію в суспільстві і через це робили непоправні помилки. Чергова спроба піти від реформ за допомогою "маленької переможної війни" з Японією не тільки не вдалася, але і привела до того, що країна зірвалася в революційну безодню. І царська династія не загинула в ній лише тому, що біля царя виявилися такі видатні люди як С. Ю. Вітте і П. А. Столипін.

Війна чітко показала непідготовленість російської армії, а також непідготовленість економіки до війни. С. Ю. Вітте писав: "Замість того, щоб усунути загрозу внутрішніх потрясінь, нещасна війна наблизила нас на десятки років до революції." Військові витрати, яких зазнала Росія в цій війні перевищували 3 млрд. Рублів.

З поразкою у війні почала наростати революційна ситуація в країні (1905-1907). З усього цього можна зробити висновок, що Росії потрібні як політичні, так і економічні реформи, які змогли б укріпити і оздоровити економіку Росії. Провідниками цих реформ кінця XIX - початку XX з'явилися такі різні політичні діячі як С. Ю. Вітте і П. А. Столипін. Обидва вони не були революціонерами і прагнули зберегти існуючий в Росії лад і вберегти її від революційних потрясінь "знизу".

Однак, С. Ю. Вітте, будучи лібералом, вважав, що всі зміни в суспільному та державному житті треба починати зі зміни політичного ладу: створити якісно нову державну машину, а вже потім впроваджувати зміни в економіці. Навряд чи можливо вдосконалити форму землеволодіння, вирішити проблеми аграрного порядку без попереднього переходу від рабства до свободи.

П. А. Столипін вважав, що, навпаки, зміни в політичному ладі, в державі, - не головне, і, тим більше, не є умовою реформ економічних. Звідси випливало наступне протиріччя в його політичній діяльності: програма реформ була розрахована на буржуазно демократичний розвиток, вони за своєю суттю буржуазно-демократичні (наприклад, в питаннях, які стосуються земських органів влади), але Столипін щиро розраховував здійснити їх в рамках старої, регресивної , відсталої для якісно нового рівня капіталістичних відносин політичної системи. Дивно, що сам Столипін був не тільки переконаним монархістом, а й вірив в особу імператора політика, скажімо, недалекого. Його шлях реформ служить якійсь моделлю "революції зверху" [3].

Реформатор вважав, що зміни необхідні, але в тій мірі і там, де вони необхідні для економічної реформи. Поки немає економічно вільного хазяїна - немає і бази для інших форм свободи (наприклад, політичної чи особистої). Він стверджував, що поки селянство бідне, не має особистої земельної власності, поки воно знаходиться в обіймах общини, воно залишається рабом, і ніякий писаний закон не дасть йому блага громадянської свободи [4].

Скажімо, до слова, що ця суперечка є актуальним і сьогодні, через майже століття. Найтісніший зв'язок економіки і політики не дає досягнути позитивних результатів реформування однієї суспільної сфери без змін в іншій. На думку Г. Сучасні реформи також починалися "з напрямку на нову державу. А тепер ми бачимо, як на його обличчі росте добре нам всім відома авторитарна бюрократія. Да і нічим іншим апарат бути і не може, поки він всевладний, і якщо немає в країні, кажучи словами Столипіна, самостійних власників. " [5].

3. Час і реформи С. Ю. Вітте

С. Ю. Вітте (17.06.1849 - 28.02.1915) народився в Тифлісі і виховувався в родині свого діда А. М. Фадєєва, таємного радника, що був у 1841-1846 рр. саратовським губернатором, а потім членом ради управління Кавказького намісника і керуючим експедицією державного майна Закавказького краю.

Він походив із маловідомих зросійщених німців, які стали дворянами в 1856 (хоча він сам насаджував версію спадкового дворянства і вірності православ'ю). Ранні роки Вітте пройшли в Тифлісі та Одесі, де, в 1870 він закінчив курс наук в Новоросійському університеті з математичного факультету зі ступенем кандидата, написавши дисертацію "Про нескінченно малих величинах". 1 липня 1871 Вітте був зарахований чиновником у канцелярії Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора, а ще через два роки призначений столоначальником.

Після закінчення російсько-турецької війни 1877-1878 рр. належала казні залізниця влилася в приватне Товариство Південно-Західних залізниць. Там Вітте отримав місце начальника експлуатаційного відділу (1878, Петербург). З 1880 - начальник експлуатації, а 1886 - керуючий Південно-Західної залізниці (Київ). Вже на цих постах яскраво проявляється реформаторський настрій Вітте [6]. Він ввів в практику видачу позик під хлібні вантажі, проводив тарифну політику на принципах конкуренції: для кожного вантажу встановлювався максимальний тариф, різко знижувався в разі відправлення вантажу по Південно-Західних залізниць дорозі; впровадив технічні удосконалення, що підвищили швидкість руху поїздів. Високоосвічений фахівець, Вітте широко використовував в роботі наукові і статистичні дані. Його активність не була непоміченою, і в 1889 Олександр III залучає його до Міністерства фінансів в якості директора Департаменту ж.-д. справ, а в 1892 він уже міністр фінансів і починає активну реформаторську діяльність в економічній політиці Росії.

Зайнявши крісло на посаді одного з найвпливовіших міністрів, Вітте показав себе реальним політиком.Вчорашній слов'янофіл, переконаний прихильник самобутнього розвитку Росії в короткий термін перетворився в индустриализатора європейського зразка, який заявив про свою готовність протягом двох п'ятиріччя вивести Росію в розряд передових промислових держав.

На початку 90-х років Вітте ще не змінив громадським ідеалам, вважав російське селянство консервативною силою і "головною опорою порядку". Бачачи в громаді оплот проти соціалізму, він співчутливо ставився до законодавчих заходів кінця 1880-х - початку 1890-х років, спрямованих на її зміцнення. Хоча промисловість, будівництво і залізниці в 90-х роках активно розвивалися, сільське господарство - основний оплот аграрної Росії - після неврожаю 1891 та наступного за ним зубожіння (аж до голоду) селян і землевласників перебувала в дуже важкому стані. Саме цей занепад в економіці і привів громадськість до усвідомлення необхідності вжити заходів для приборкання реакційних діячів в уряді, штовхали країну на межу економічного і духовного розпаду. У цій обстановці з'явився на політичній сцені С. Ю. Вітте. На цього у вищій мірі талановитої людини лягла завдання перетворення економічного життя країни.

В 1894-95 р Вітте домігся стабілізації рубля, а в 1897 зробив те, що не вдавалося його попередникам, - ввів золоте грошовий обіг, забезпечивши країні тверду валюту аж до першої світової війни і приплив іноземних капіталів. При цьому різко збільшилося оподаткування. Одним з найефективніших засобів викачування грошей з народної кишені стала запроваджена Вітте державна монополія на продаж спирту, вина і горілчаний виробів.

На рубежі XX століття економічна платформа Вітте прийняла цілком певний і цілеспрямований характер: протягом приблизно 10 років наздогнати в промисловому відношенні більш розвинені країни Європи, зайняти міцні позиції на ринках Близького, Середнього і Далекого Сходу. Прискорене промисловий розвиток забезпечувалося шляхом залучення іноземних капіталів, митного захисту промисловості від західних конкурентів і заохочення вивезення. Іноземним капіталам в ній відводилася особлива роль - в кінці 90-х років Вітте виступив за необмежене залучення їх в російську промисловість і залізничне справу, називаючи ці кошти ліками проти бідності і посилаючись при цьому на приклад з історії США та Німеччини.

Особливість приводиться Вітте курсу полягала в тому, що він як ні один із царських міністрів фінансів, широко використовував виняткову економічну силу влади, що існувала в Росії. Знаряддями державного втручання служили Державний банк і бюджетні установи міністра фінансів, що контролювали діяльність комерційних банків.

В умовах піднесення 1890-х років система Вітте сприяла розвитку промисловості та залізничного будівництва; до 1900 року Росія вийшла на 1 місце в світі з видобутку нафти. Здавався стабільним політичний режим і розвивалася економіка заворожували дрібного європейського власника, охоче купував високопроцентние облігації російських державних позик і залізничних товариств.

У 1890-ті роки різко зросла вплив Міністерства фінансів, а сам Вітте на якийсь час висунувся на перше місце в бюрократичному апараті імперії. В кінці 1890-х років здавалося, що Вітте довів своєю політикою неймовірне: життєздатність феодальної за своєю природою влади в умовах індустріалізації, можливість успішно розвивати економіку, нічого не змінюючи в системі державного управління.

Однак, честолюбним задумам Вітте не судилося здійснитися. Перший удар по них завдав світова економічна криза, різко загальмувала розвиток промисловості; скоротився приплив іноземних капіталів, порушилося бюджетне рівновагу. Економічна експансія на Далекому і Середньому Сході загострила російсько-англійські протиріччя і наблизила війну з Японією. З початком же військових дій ні про яку послідовної економічної програмі були вже бути мови.

Прискорена індустріалізація Росії не могла бути успішною при збереженні традиційної системи влади та існуючих економічних відносин на селі і Вітте скоро почав віддавати собі звіт в. "... зробившись механіком складної машини, що іменується фінансами Російської імперії потрібно було бути дурнем, щоб не розуміти, що машина без палива не піде. Паливо це - економічний стан Росії, а так як головна частина населення - це селянство, то потрібно було вникнути в цю область "[7]. У 1896 році Вітте відмовився від підтримки общинного землеволодіння. У 1898 він зробив першу спробу домогтися в комітеті міністрів перегляду аграрного курсу, зірвану, однак, В. К. Плеве, К. П. Побєдоносцевим і П. Н. Дурново. У 1902 Вітте очолив Особлива нарада про потреби сільськогосподарської промисловості, тим самим, взяв, здавалося б, до себе в міністерство фінансів спільну розробку селянського питання. У представленій записці виступив прихильником ліквідації селянської станової відособленості в області права, управління та землекористування, висловлювався за вільний вихід з общини, за обмеження на розпорядження надільними землями. Положення його програми були згодом використані П. А. Столипіним при розробці аграрної реформи. Однак, через протидію Плеве та інших чиновників Міністерства внутрішніх справ (підтриманих Миколою II) домігся лише скасування кругової поруки в громаді (1903) і полегшення паспортного режиму селян. Вітте вважав, що якби Нараді дали закінчити роботу, то багато, що потім сталося, було б усунуто. Селянство, ймовірно, не було б так взбаламучено революцією, як воно було.

У маніфесті 26 лютого 1903, який визначив програму царизму, який її бачили Микола II і Плеве, знову, хоча і з деякими застереженнями, проголошувалася "недоторканність общинного ладу селянського землеволодіння". Об'єднаними зусиллями противники Вітте за очевидного співчуття імператора (зауважимо, що Микола II, який усіляко захищаючи свою владу, дуже ревниво ставився до будь-якої великої політичної особистості) почали відтісняти міністра фінансів і від важелів управління далекосхідної політикою, що були до того в його майже винятковому володінні. Хоч би якими були в сукупності причини звільнення Вітте з посади міністра, відставка в серпні 1903 завдала йому удар: посаду голови комітету міністрів, який він отримав, був незмірно менш впливовий. Сам Вітте тому порівнював своє перебування на цій посаді з тюремним ув'язненням.

На думку А.Ф. Керенського [8], усунення Вітте і заміна його в 1903 році оскаженілим реакціонером Плеве, відразу ж приступити до руйнування основ політичного життя імперії, ознаменували початок того періоду в російській історії, який можна розглядати як пролог до революції 1905 року. Наслідки діяльності Плеве були настільки жалюгідні, що в революційний рух поступово втягувалися не тільки найбільш прогресивні представники земства та інтелігенції, а й робітники, а потім і селяни.

Самодержавство, що стало на той час не більше ніж пережитком російської історії, було приречене. Однак, Микола II, замість того, щоб продовжити реформи свого діда і дарувати конституцію, за допомогою таких людей, як Плеве, вперто тягнув країну назад, до самим похмурим часи бюрократичного абсолютизму.

Після 15 липня 1904 року, коли був убитий міністр внутрішніх справ Плеве і на пост міністра внутрішніх справ призначений прогресивний генерал-губернатор Вільни князь П. Д. Святополк - Мирський, Вітте повертається до активної політичної діяльності. У 1904 р він публікує свою антіобщінную платформу ( "Записка по селянському справі"). Зростання ефективності сільськогосподарського виробництва при низьких цінах на його продукцію був важливою складовою частиною програми індустріалізації. Він бачив в цьому засіб і для вивільнення в селі робочих рук, які використовувалися б в промисловості, для здешевлення праці промислового пролетаріату. Тут-то головним гальмом і опинялася громада, прихильником якої він був у молодості. Вітте став бачити в громаді причину селянського зубожіння і вимагав зробити з селянина "персону" шляхом рівняння селян у правах з іншими станами. Йшлося при цьому про всі права, в тому числі і майнових, іншими словами - про вихід з общини з виділом землі. У громаді Вітте бачив як перешкода до розвитку сільськогосподарського виробництва, а й одну з форм революційної загрози, оскільки вона виховувала зневага до права власності.

Між тим наближався січня 1905, і вже йшла російсько - японська війна. Поразки в Маньчжурії знову продемонстрували слабкість влади. Ліберали вважали, що за програну війну царизм змушений буде, як і в 1861 році, заплатити реформами. Задля цієї реформ, і в першу чергу конституції, вони не тільки посилили пропаганду в земських і інтелігентських колах, а й зважилися на спробу скоординувати дії з революціонерами.

Події "Кривавої неділі" виробили корінний переворот в мисленні робочих мас, розірвали ті духовні узи, які пов'язували царя і простих робітників.

17 січня 1905 Микола II, які зверталися за порадою до Вітте і іншим міністрам, наказав йому скласти з них нараду з "заходам, необхідним для заспокоєння країни", і про можливі реформи. Саме восени 1905 року (у жовтні) вперше обговорювалася на нараді Вітте з "громадськими діячами" кандидатура Столипіна на пост міністра внутрішніх справ. З цього періоду вони перебували на політичній арені одночасно.

4. Політична кар'єра і реформи П. А. Столипіна

П. А. Столипін (1862-1911 рр.) - виходець із старого дворянського роду, відомого з кінця XVI століття. Рід Столипіним дав Росії видатних політичних і літературних діячів. Бабуся М. Ю. Лермонтова - уроджена Столипіна. Прадід - сенатор А. А. Столипін - друг М. М. Сперанського, найбільшого державного діяча початку XIX століття. Батько - Аркадій Дмитрович - учасник Кримської війни, друг Л. М. Толстого, відвідувала його в Ясній Поляні. Мати П. А. Столипіна - Ганна Михайлівна - уроджена Горчакова - племінниця канцлера Росії А. М. Горчакова, однокласника А. С. Пушкіна по ліцею. Дружина Петра Аркадійовича - правнучка А. В. Суворова. Таким чином, сім'я Столипіним в XIX - XX століттях була у родинних стосунках і дружбі зі славнозвісними людьми Росії. Сім'я П. А. Столипіна володіла маєтками в Нижньогородській, Казанської, Пензенської і пізніше Каунаській губерніях.

Петро Аркадійович Столипін не пішов за традиційною для його прізвища службі, він не став ні дипломатом, ні військовим, закінчивши Віленський гімназію, несподівано для всіх родичів і друзів, він вступив на фізико-математичний факультет Петербурзького університету. Після закінчення університету він служить в міністерстві державного майна, але через рік переводиться до Міністерства внутрішніх справ і потрапляє, ватажком дворян, в Ковенська губернію, де на власному досвіді пізнає турботи і тяготи аграрної Росії.

У 1902 році Столипін брав участь в особливій нараді, на якій йшлося про потреби сільськогосподарської промисловості. Там він рішуче висловився за знищення общинної черезсмужжя і розселення по хуторах. Ця заява стало якимсь початковим становищем його в майбутньому великою "аграрної реформи". Треба віддати належне сміливості Столипіна: коли розгорілася полеміка про шляхи аграрної реформи між Вітте і Плеве, він не підтримав позиції свого начальника, хоча в 1902 році переконання Столипіна були ще дуже далекі від чіткої програми Вітте, яка була відхилена напередодні революції 1905-1907 року.

У березні 1903 Столипіна призначають губернатором в більш велику і важливу Саратовської губернії. Тут і застала його перша революція, в якій проявилися дві його характерні риси: по-перше, він не переймався карати не тільки лівих, а й правих, якщо їх діяльність переходила за рамки дозволеного. По-друге, на відміну від більшості високопоставлених діячів Столипін був особисто хоробрий і не боявся залишатися віч-на-віч з розгніваної натовпом. Він не просто заявив революціонерам з трибуни Державної Думи: "Не залякаєте!", А й насправді вів себе безстрашно.

У квітні 1906 року Столипін був призначений міністром внутрішніх справ і вся боротьба з революцією лягає на його плечі.Незабаром він змінює Горемикін на посаді голови Ради міністрів. Йому було довірено прокласти політичний курс в нових історичних умовах - забезпечити співжиття досі нічим не з туги самодержавства з "народним представництвом". Підключившись до роботи, він почав політику заспокоєння народу.

Столипін був переконаним противником революційних крутих заходів, які, на його думку, не сприятимуть розвитку економіки і підвищення якості життя народу. У наміри Столипіна не входило ні відновлення абсолютизму, ні знищення народного представництва - він прагнув лише до встановлення в Росії консервативної, але суворо конституційної монархії. Його мрією була могутня, централізована імперія, економічно здорова і культурно розвинена. "Противникам державності, - сказав він, виступаючи в Думі, - хотілося б обрати шлях радикалізму, шлях звільнення від історичного минулого Росії, звільнення від культурних традицій. Їм потрібні великі потрясіння, нам потрібна велика Росія!"

Доля монархії залежала від волі і здібностей верховної влади здійснити комплекс реформ, які об'єктивно стояли перед країною. Вирішити це завдання покликана була програма, яку П. А. Столипін виклав 24 серпня 1906 року. Вона складалася з двох частин "заспокоєння і реформ". Новий прем'єр міністр вважав, що 20 років внутрішнього і зовнішнього спокою Росії радикально змінять її. Перша частина урядової програми передбачала нещадну боротьбу з революційним рухом. Цій меті служило і оголошення на воєнному стані окремих губерній, введення в них військово-польових судів, які розбирали справи і виносили вироки протягом 48 годин. За серпень 1906 квітень 1907 було винесено 1102 смертних вироки (за 30 років до 1905 їх було вдвічі менше). Висилка в адміністративному порядку неблагонадійного в політичному відношенні елемента з великих міст в 1906-1907 роках склала не менше 26 тис. Чоловік.

Друга частина урядової програми пропонувала проведення реформ. Її стрижнем стала аграрна реформа. З 1861 року вона була другим великим кроком, покликаним змінити становище селянства. Революція показала, що надії царя на селянство як оплот режиму виявилися неспроможні. Тому Столипін вважав створити в селі шар великих господарів (куркулів), які могли стати опорою влади в боротьбі з революцією. Збереження в селі громади перешкоджало розвитку буржуазних відносин. Руйнування громади і насадження приватної селянської земельної власності складало головний зміст земельної реформи. Що стосується поміщицького землеволодіння, то його також необхідно було модернізувати в інтересах самих же поміщиків - знизити їх вплив на ведення справ в селянському господарстві, але зберегти панівне становище дворянського стану в російській державі. Кожен селянин відтепер міг вийти з общини, оголосити своєю приватною власністю надільної ділянку землі. Всі землі, розкидані в різних місцях, дозволялося поєднати в одну ділянку, приєднавши присадибну ділянку, і перенести будинок з будівлями (хутір). Це вело до того, що єдиний сільський світ (громада) зникав, як зникала і село.

Столипін розробив і реалізував реформу про добровільному переселення селян в райони Західного Сибіру. Переселення в райони Сибіру і інші малоосвоєних території Росії значних мас населення центральних губерній вирішувало важливу загальнонаціонального-стратегічну завдання-зміцнення оборони країни і служило засобом боротьби з малоземельним перенаселенням центральних районів Росії. Протягом 15 років населення Сибіру збільшилася на 3 млн. Чоловік. Але в багатьох публікаціях досі стверджують, що аграрні перетворення, здійснені під керівництвом Столипіна, не принесли бажаних результатів.

У 1906 - 1907 році вказівками царя частина державних і питомих земель була передана Селянському банку для продажу селянам з метою ослаблення земельного дефіциту. Крім того, з розмахом проводилася Банком купівля земель з подальшим перепродажем їх селянам на пільгових умовах, посередницькі операції по збільшенню селянського землекористування. Він збільшив кредит селянам і значно здешевив його, причому банк платив більший відсоток за своїми зобов'язаннями, ніж платили йому селяни. Різниця в платежі покривалася за рахунок субсидій з бюджету, склавши за період з 1906 по 1917 рік 1457,5 млрд. Рублів.

Банк активно впливав на форми землеволодіння: для селян, які купували землю в одноосібну власність, платежі знижувалися. У підсумку, якщо до 1906 року основну масу покупців землі складали селянські колективи, то до 1913 року 79,7% покупців були одноосібними селянами.

Позики селянського банку не могли повністю задовольнити попит селянина на грошову масу. Тому значне поширення отримала кредитна кооперація, яка пройшла в своєму русі два етапи. На першому етапі переважали адміністративні форми регулювання відносин дрібного кредиту. Створюючи кваліфіковані кадри інспекторів дрібного кредиту і ассигнуя значні кредити через державні банки на початкові позики кредитним товариствам і на подальші позики, уряд стимулювало кооперативний рух. На другому етапі сільські кредитні товариства, накопичуючи власний капітал, розвивалися самостійно. В результаті була створена широка мережа інститутів дрібного селянського кредиту, ощадно-позичкових банків і кредитних товариств, що обслуговували грошовий оборот селянських господарств. До 1 січня 1914 роки кількість таких установ перевищило 13 тисяч.

Кредитні відносини дали сильний імпульс розвитку виробничих, споживчих і збутових кооперативів. Селяни на кооперативних засадах створювали молочні і масні артілі, сільськогосподарські товариства, споживчі лавки і навіть селянські артільні молочні заводи.

У січні 1916 р з общини вийшло близько 3 млн. Домогосподарств Поволжя, півдня України, Сибіру. В цілому реформа сприяла розвитку буржуазних відносин на селі. Значно посилилася позиція кулака, який давав 50% товарного хліба і почав освоювати зовнішній ринок. Посівні площі збільшилися на 10%. Експорт хліба досяг 20-25%, а в урожайні роки - 40%.

Однак навряд чи правомірно відносити це тільки до досягнень столипінської реформи: скасування викупних платежів стимулювала розвиток аграрного сектора; зростання світових цін на хліб сприяв його вивезення: зіграли свою роль і погодні умови, коли в 1912-13 рр. були отримані дуже високі врожаї.

Владі не вдалося головне - зруйнувати общину і створити відразу масовий шар селян-власників. Відруби і хутори самі по собі не були ще умовою прогресу, близько 50% їх виявилися нежиттєздатними. Переселенческая політика, при всіх її недоліках, поза сумнівом, була явищем позитивним. Але вона не ліквідувала ні перенаселеності, ні земельного голоду в селі.

Бюрократичні методи, схематизм у здійсненні реформи, психологія селян утрудняли її успішне проведення. Громада виявила свою життєздатність. Вона забезпечила не тільки захист від поміщика, але і мінімальний прожитковий рівень. Головне ж полягало в тому, що одна ця реформа, що стала "віссю" всієї внутрішньої політики уряду, не здатна була вирішити проблеми, які стояли перед країною. Був потрібен комплекс реформ.

Вони були в арсеналі Столипіна. Реорганізація земського самоврядування покликана була відкрити дорогу в нього міцним господарствам, проект перетворень місцевої адміністрації - губернського і повітового ланки - знижував вплив не ці органи поміщиків, робоче законодавство (страхування робітників, скорочення робочого дня і ін.) Повинно було перевести робітничий рух з революційного на реформістський шлях, в питаннях віросповідання Столипін запропонував зняти ряд обмежень (про старообрядців, перехід з православ'я, полегшення змішаних шлюбів), що пом'якшило б релігійну борь бу в країні.

Припускаючи децентралізувати управління Росією, Столипін мав намір провести реорганізацію адміністрації та поліції Росії. Перешкодою до реорганізації на самих низах державного управління була станова ієрархія. Повіти очолювали повітові ватажки дворянства, багатьом з яких, однак, з причин збіднення дворянства, що стався ще в кінці минулого століття, доводилося служити в містах і з'являтися в своїх повітах лише зрідка. Зв'язок між повітами і дворянством була ослаблена. А між тим, відбувалося зростання інших верств населення - промисловців і купців, міської інтелігенції та ін. - які домагалися права голосу. З урахуванням цього в проекті пропонувалося замість проводирів дворянства поставити на чолі повіту повітових начальників з місцевого середовища, призначених міністром внутрішніх справ. На губернському рівні проект передбачав посилення влади губернаторів, зосередження в його руках всього механізму управління губернією. Паралельно з цим був розроблений проект реорганізації поліції, чисельність якої в ті часи була явно недостатньою.

Програма реформ зачіпала всі галузі державного управління та була розрахована, за задумом Столипіна, на 20 років. Ці реформи, на думку Столипіна, робили імперію більш сучасною, вели до зміцнення монархії. Цій же меті служив і законопроект про введення загальної початкової освіти в країні.

Однак всі ці проекти зустріли запеклий опір панівних класів. Тільки в національному питанні між Столипіним і ними розбіжності були відсутні. Навколо курсу уряду розгорілася гостра боротьба. Микола II встав в кінці кінців на сторону правих. Він побоювався, що реформи в кінцевому підсумку поставлять під питання саме існування монархії. У придворних колах заговорили про відставку Столипіна. Розв'язка була трагічною - 1 сентября 1911 П. А. Столипін був смертельно поранений в Києві агентом охорони Д. Г. Богров, при злочинному потуранні вищих чинів поліції. Загибель Столипіна означала, що влада, зробивши крок на шляху перетворення монархії в буржуазію, відмовилася від попередніх реформ.

5. Причини невдач реформаторів

Серед державних діячів останніх років існування Російської імперії С. Ю. Вітте виділявся незвичайним прагматизмом, що межували з політиканством. Прагматизм Вітте був не тільки віддзеркаленням властивостей його особистості, але і явищем часу. Вітте показав себе видатним майстром латати расползшійся політичний режим, захищаючи його від радикального оновлення. Він доклав зусиль для того, щоб продовжити вік старої влади, проте був не в силах пристосувати яка віджила своє систему державного управління до нових відносин і інститутів і протистояти природному ходу речей.

Політика індустріалізації, що проводиться Вітте без урахування аграрної спрямованості економіки країни, сприяла поглибленню кризи сільського господарства на рубежі XIX - XX століть. Розвиток промисловості в усіх країнах йшло за рахунок коштів, накопичених спочатку в сільському господарстві. Там, де цей процес йшов природним і неспішним темпом, він не був болючим. Необхідність швидкого стрибка виявилася чутливою. Росія була наздоганяючої країною і розплачувалася за це. Розуміння цієї проблеми прийшло до Вітте пізно, тому спроба виправити ситуацію випала вже на частку його наступника - П. А. Столипіна.

Однак, під час столипінських реформ переживала революційна криза. Стояння на місці або напівреформи не могли вирішити ситуацію, а тільки навпаки розширювали плацдарм для боротьби за кардинальні перетворення. Тільки знищення царського режиму і поміщицького землеволодіння могли змінити хід подій, заходи, які зробив Столипін ході своїх реформ були половинчастими. Головний же крах реформ Столипіна полягає в тому, що він хотів здійснити реорганізацію внедемократіческім шляхом і всупереч йому. Струве писав: "Саме його аграрна політика полягає в кричущому протиріччі з його решті політикою. Він змінює економічний фундамент країни, в той час як вся інша політика прагне зберегти в якомога більшій недоторканності політичну" надбудову "і лише злегка прикрашає її фасад" [9] .

Звичайно ж Столипін був видатним діячем і політиком, але при існуванні такої системи, яка була в Росії, всі його проекти "розколювалися" про нерозуміння або про небажання зрозуміти всю важливість його починань.Треба сказати, що без тих людських якостей, таких як: сміливість, цілеспрямованість, наполегливість, політичне чуття, хитрість - Столипіну навряд чи вдалося зробити хоч якийсь внесок в розвиток країни.

Причин краху реформ було декілька: протидія селянства, нестача коштів, що виділяються на землеустрій і переселення, погана організація землевпорядних робіт, підйом робочого руху в 1910-1914 рр. Але головною причиною був опір селянства проведенню нової аграрної політики.

Відразу ж після закінчення революції 1905-1907 років події взяли зовсім не той оборот, на який розраховував Столипін. Революція викрила царський лад, відштовхнула від нього майже всі класи. І тільки клас поміщиків в своєму величезному більшості залишався на стороні правлячого режиму, тільки на нього цей режим міг з упевненістю спертися. Відповідно зросла залежність уряду від настроїв поміщиків. А останні швидко оговталися від страху і вирішили, що життя увійшла в колишню колію і нічого не потрібно в ній міняти. Як пише Солженіцин [1], правим колам і зовнішнім сферам Столипін був потрібен для боротьби з революцією, а коли революція відійшла, "політика Столипіна стала їм усім нетерпима і неможлива".

І ще одна причина провалу реформ - реформатори, переконані в правильності своїх проектів, не вважали за настійно необхідним переконати в цьому народ, селянство, які, на їхню думку, за своєю "некультурності» не усвідомлювала власної користі. Столипінська програма була "революцією згори", яку не підтримували ні один великий суспільний клас, жодна партія або громадська організація.

Наступний період показав, наскільки невипадковою була нездатність Столипіна використовувати силу держави у справі перетворення Росії - за що залишилися до краху імперії роки не було жодного іншого пропозиції, що виходить від правлячих кіл, істотно змінити законодавство Росії.

6. Висновок: Уроки реформ

Крах реформ, неможливість зростити тоталітаризм і авторитаризм з самостійністю, крах курсу на селянина - фермера став уроком для більшовиків, які вважали за краще спертися на колгоспи.

Шлях Столипіна, шлях реформ, шлях запобігання жовтня 17 року був відкинутий. І тими, хто революції не хотів. І тими, хто до неї прагнув.

Що ж ми можемо почерпнути з досвіду наших попередників?

По-перше, розуміння того, що історія повторюється. Хіба не ті ж процеси йдуть в нашій Думі, що і на рубежі попередніх століть - відторгнення закону про приватну власність на землю, відкриті націоналістичні висловлювання, неприйняття прогресивних законів і починань і т.д.? А дії "реформаторського" уряду - ті ж напівреформи, а насправді - їх відсутність, то ж небажання говорити з народом (він не зрозуміє!), То ж нехтування соціальною політикою.

По-друге, розуміння того, що історичний досвід представляє собою невичерпне джерело цінної інформації: економічно-історичних прикладів. Якщо мова йде про реформаторської діяльності, то можна з упевненістю сказати, що на основі цих прикладів можна в якійсь - то мірі наблизитися до розуміння сучасних реформ, а в деяких випадках і передбачити, спрогнозувати принципові напрями їх розвитку в майбутньому.

Може все-таки спробуємо вчитися на чужих, а не на своїх помилках?

література

1. Дякин В. С. Чи був шанс у Столипіна ?, Зірка, 12, 1990..

2. Корелин А. П. Короткий посібник з історії, Москва: "Вища школа", 1992.

3. Ейдельмана Н. "Революція згори" у Росії, Москва: "Книга", 1989.

4. Бок. П. А. Столипін, Москва: "Современник", 1992.

5. Попов Г. Про столипінської реформи, Наука і життя, N, 199.

6. Вітчизняна Історія (Історія Росії з найдавніших часів до 1917 г.), Москва: "Велика російська енциклопедія", 1994.

7. Ананьін Б. В., Р. Ш. Ганелін. Сергій Юлійович Вітте, Питання історії, 8, 1990..

8. Керенський А. Ф. Росія на історичному повороті, Питання історії, 6 - 8, 1990..

9. Ñòîëûïèí П. A. Нам потрібна велика Росія, збірник промов, Москва: "Молода Гвардія", 1991.