Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Склад злочину 2 Розгляд історичного

Скачати 169.03 Kb.
Дата конвертації07.11.2019
Розмір169.03 Kb.
Типдипломна робота

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

1.1 Розвиток поняття складу злочину

2.2 Будова складу злочину

ГЛАВА 2.Елементи СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

2.1 Об'єкт злочину

2.2 Об'єктивна сторона

2.3 Суб'єктивна сторона

2.4 Суб'єкт злочину

ГЛАВА 3. КЛАСИФІКАЦІЯ І ЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

3.1 Класифікація складів злочинів

3.2 Значення складу злочину

ВИСНОВОК

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Додаток 1

Додаток 2

додаток 3

додаток 4


ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В системі законодавства Російської Федерації особливе місце займає кримінальне право, як сукупність норм, які визначаються наступними ознаками: встановлюють коло злочинних діянь, передбачають види покарання та інші заходи кримінально-правового характеру за вчинене діяння, визначають підстави і принципи кримінальної відповідальності. Отже, предметом кримінального права є злочин і покарання. Обов'язковою умовою застосування кримінального права є законність і обгрунтованість притягнення до кримінальної відповідальності.

У Російській Федерації єдиною підставою кримінальної відповідальності є склад злочину; наявність його в діях особи обґрунтовує застосування покарання; відсутність в цих діях складу злочину виключає кримінальну відповідальність.

Тому проблема складу злочину є однією з найважливіших проблем кримінального права, а її розробка грає важливу роль в зміцненні законності.

Закон визнає підставою кримінальної відповідальності певний акт поведінки людини, в якому є ознаки складу злочину, передбаченого конкретної кримінально-правовою нормою. Кримінальний кодекс Російської Федерації в нормах Особливої ​​частини визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинними, шляхом опису їх конкретних ознак. Для притягнення особи до кримінальної відповідальності і визнання його винним необхідно встановити в скоєних ним суспільно небезпечних діях ознаки будь-якого злочину. Особа притягується до кримінальної відповідальності не тому, що воно видається для слідчого, прокурора і суду небезпечним, а тому, що вона вчинила вчинок, в якому є ознаки злочину, встановлені в кримінально-правовій нормі. У науці кримінального права сукупність таких ознак прийнято називати складом злочину.

Таким чином, в світлі всього вищевикладеного, очевидно, що тема даної роботи - як не можна більш актуальна в наш час.

Тематика дипломної роботи обумовлена ​​актуальністю і недостатньоюрозробленість проблеми, ряду її специфічних особливостей і значущості для забезпечення необхідної повноти питання.

Актуальність теми даної дипломної роботи полягає в тому, що в російській юридичній науці питання з даної проблеми до цих пір є дискусійним. Цій темі, як на практиці, так і в юридичній літературі приділяється достатня увага, про що свідчить список літератури в кінці роботи.

Ступінь наукової розробленості. Найбільш відомі роботи з даної проблематики належать перу академіка В.М. Кудрявцева, професорів С.В. Бородіна, В.А. Владимирова, Ф.Г. Бурчака, Л.Д. Гаухман, А.А. Герцензона, Г.А. Кригера, Б.А. Курінова, Н.Ф. Кузнєцової, Г.А. Левицького, В.І. Малихіна, А.В. Наумова та А.С. Новиченко, Н.І. Пікурова, Р.А. Сабитова, К.К. Сперанського, С.А., А.Н. Трайніна, і ін.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини що виникають з приводу кваліфікації вимагання, як суспільно небезпечного діяння, передбаченого російським законодавством.

Метою дослідження є розгляд і актуалізація питань, що стосуються поняття складу злочину і його елементів по російському карному законодавству.

Цільова спрямованість дослідження зумовила необхідність вирішення наступних завдань:

- розглянути історичний розвиток поняття складу злочину;

- проаналізувати поняття злочину;

- охарактеризувати елементи складу злочину;

- зробити власні висновки.

Предмет дослідження становлять норми кримінального законодавства, що регламентують поняття складу злочину, тенденції і теорії розглядають склад злочин як підставу кримінальної відповідальності.

Методологія і методика дослідження. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи пізнання, а також ряд приватно-наукових методів: історико-юридичний, системно-структурний, порівняльно-правовий, формально-логічний та інші. Використовувалися соціологічні прийоми в тому числі - вивчення матеріалів судової практики.

Нормативну базу роботи склали: Конституція РФ, кримінальне законодавство РФ, проаналізовано матеріали судової практики.

Теоретичною основою дослідження стали наукові праці вітчизняних вчених в галузі кримінального права, а також інші літературні джерела та матеріали періодичної преси, пов'язані з проблем дипломної роботи, в тій мірі, в якій вони були необхідні для максимально повного висвітлення питань обраної теми.

Відповідно з урахуванням характеру та специфіки теми, а також ступеня розробки порушених у ній проблем, побудована і структура дипломної роботи, яка складається зі вступу, трьох розділів, які об'єднують вісім підрозділів, висновків та списку використаних джерел та додатків.


РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ


1.1 Розвиток поняття складу злочину

Останні 200 років кримінальне право все щільніше використовує склад злочину, надаючи йому все більше кримінальне значення аж до визнання його підставою кримінальної відповідальності. Йому присвячена маса робіт величезної кількості авторів, серед яких одним з перших був А. Фейєрбах, його справа по дослідженню складу злочину продовжили багато інших, включаючи даний час. Так, І. С. Ной писав: "Запропонована ще Н. С. Таганцева теоретична концепція складу злочину ... представляє безперечну цінність тим, що своєю простотою і наочністю полегшує пізнання юридичної структури такого складного явища, яким є злочин, за досить простою схемою : об'єкт, суб'єкт, об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона злочину ". Однак не все так просто, оскільки сам же І.С. Ной зовсім інакше розуміє сутність і структуру складу, то є питання з приводу того, що собою являє анализируемая категорія, як співвідноситься складу злочину із суміжними категоріями, яка його структура, наскільки він кримінально значущий, не зникають і вимагають свого радикального рішення. Цікаво те, що багато інші інститути кримінального права (співучасть, незакінчений злочин, множинність злочинів, вина і т.д.) благополучно існують в кримінальному праві і в цілому сумніви не викликають. Відносно ж складу злочину сумніви і взаємовиключні рішення питань залишаються. Спробуємо закумулювати основні сумніви з приводу доцільності існування аналізованого інституту кримінального права.

1) Спочатку і приблизно до середини XIX ст. під складом злочину розуміли сукупність матеріальних слідів злочину, таких "як, наприклад, труп при вбивстві". Однак, починаючи з А. Фейєрбаха, частина криміналістів визнавали складом сукупність ознак злочину. Інші ж аналізували просто структуру злочину, виділяючи в ній різні елементи. Наприклад, Ратовський писав про двох його елементах - об'єктивному і суб'єктивному, злій волі і прояві її в зовнішньому світі. До середини XIX в. дана позиція стала панівною і закріпилася на століття в кримінальному праві, хоча Н. С. Таганцев стверджує, що і до моменту написання ним його Курсу (1874 г.) в підручниках кримінального процесу ще висловлювалося старе розуміння складу злочину. Звідси можна зробити перше два висновки: а) до перших теоретичних розробок складу злочину не існувало і б) склад злочину - штучно створена наукова категорія, яка в залежності від бажання того чи іншого дослідника може бути визнана чи криміналістичним, то чи кримінально-процесуальним, чи то кримінально-правовим інститутом. Тільки в такому плані ми повністю згодні з тими авторами, які визнають склад наукової абстракцією або абстракцією. З цих позицій думку про те, що всі автори одностайно погоджуються з наведеними поняттям складу злочину як сукупністю ознак злочину, свідчить про живучість умовностей, про прихильність теорії кримінального права до фікції. Подібне слід визнавати позитивним лише за умови, що аналізована категорія має обов'язкове кримінально-правове значення і без нього зазначена галузь права обійтися не може. Подивимося, чи так це.

2) Серйозні сумніви в доцільності складу злочину викликає його структура, з приводу якої дискусії не припиняються досі. Так, А. Фейєрбах обмежував складу тільки об'єктивними ознаками злочину, залишаючи суб'єктивні за межами його і вводячи їх тільки в деякі злочини, безумовно вимагають наміру. Сам Н.С. Таганцев структуру складу вдавав із трьох елементів: а) винуватець злочину, б) об'єкт злочину, в) злочинне діяння, що розглядається з його внутрішньої і зовнішньої сторін. Цієї ж точки зору дотримуються окремі автори до сьогоднішнього дня. А.А. Герцензон запропонував двухзвенную структуру складу, включивши в нього об'єктивну і суб'єктивну сторону. Цю ж позицію підтримують і інші фахівці в галузі права. На думку Н.Ф. Кузнєцової, до складу злочину входять об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона і суб'єкт, правда, пізніше автор, схоже, відмовилася від даної позиції і приєдналася до традиційного розуміння структури складу. Не буду далі втомлювати читача, оскільки вже наведене показує, що ставлення теорії кримінального права до складу схоже на пошуки чорної кішки в темній кімнаті за умови, що її там немає. Не стану і аналізувати кожну з позицій в зв'язку з тим, що не вважаю за необхідне збереження складу злочину як кримінально значущої категорії, оскільки і з зазначеного висновок один структура складу настільки ж штучна, як штучний сам склад.

Але навіть якщо погодитися з прихильниками складу, то і в цьому випадку в нього не можна ні за яких умов включати об'єкт і суб'єкта злочину. По-перше, тому, що об'єкт як нормальні реально існуючі суспільні відносини (для прихильників фікцій - блага, інтереси, права), які є кровоносними судинами суспільного буття, просто не можуть бути складовою частиною злочину - соціально негативної поведінки. Так, суспільним відносинам шкодять, так, шкода є складовою частиною злочину, однак це не означає, що і суспільні відносини входять в злочин. Вони лише пов'язані зі злочином через шкоду і не більше того, вони представляють собою потерпілу сторону, і, схоже, поки ніхто потерпілого в структуру злочину не включає, що абсолютно виправдано. Виняток з незрозумілих причин зроблено для суспільних відносин. По-друге, абсолютно неприйнятно введення суб'єкта злочину з усіма його ознаками (вменяемостью, досягненням певного віку, наявністю спеціальних властивостей) як соціально нормальних характеристик основної маси населення в структуру злочину. Здається, традиційний підхід образливий для більшості населення, оскільки кожна людина з зазначеними ознаками стає суб'єктом злочину. Щоб пом'якшити подібне, традиціоналісти в цьому питанні намагаються говорити, що не кожна людина з такими ознаками стає суб'єктом злочину, а лише особа, яка вчинила злочин, в результаті вони логічно виводять особа, що має зазначеними ознаками, за межі злочину (окремо існують суб'єкт з його ознаками і злочин). Стосовно до суб'єкта. Це є вірним і точним. В якості однієї такої позиції можна навести думку В.Г. Павлова, який вважає суб'єкта елементом складу злочину, відсутність суб'єкта виключає склад і злочинне діяння, але в той же час визнає, що "злочинні діяння", роблять підлітки у віці до 14 років ", і згоден з В.Д. Єрмаковим з приводу того , що "неповнолітні, які не досягли віку 14 років, здійснюють значно більше (в 4-5 разів) злочині", тобто існує злочинне діяння, злочин і при відсутності суб'єкта. По-третє, традиційне уявлення про склад злочину намагається розділити суб'єкта і суб'єктивних сторону злочину, немов можна дійсно розділити людини і його думки, його психіку, мало того, розділити психіку на дві частини відноситься до осудності (що очевидно як психічний процес і стан) і до віку (що менш очевидно в якості психічного процесу і ження) і характеризує власне психічне ставлення (провину, мотив, мета). Подібне розділення з точки зору логіки і здорової думки в принципі неприйнятно, особливо на тлі того, що ознаки суб'єкта оголошені в теорії кримінального права передумовами суб'єктів незалежно ктівной боку. З такою позицією в її певної частини можна погодитися, оскільки вона наближає нас до істинного розв'язання проблеми, що полягає в тому, що структурним елементом злочину виступає суб'єктивна сторона злочину як негативний психічне ставлення особи до існуючих в суспільстві відносин, а не суб'єкт злочину. Останній є лише носієм суб'єктивної сторони, а його ознаки - передумовами її. Звідси найлогічніше було б включати суб'єктивну сторону в структуру суб'єкта злочину як її складову частину, але в зв'язку з тим, що для кримінального права найважливішою ознакою виступає саме суб'єктивна сторона, без якої немає суб'єкта злочину, ми можемо умовно, фіктивно аналізувати суб'єкта в структурі суб'єктивної боку саме як носія її. В результаті ми отримаємо точну картину структури злочину, що складається з двох елементів об'єктивної і суб'єктивної сторін його.

3) В результаті відокремлення складу злочину і злочину в якості самостійних категорій (саме це випливає з усіх теоретичних спроб розмежувати їх, знайти їх відмінні ознаки шляхом зіставлення і т.д.) теорія і практика отримали окремі вчення про злочин і склад злочину спочатку мова йде про злочин, розглядаються його ознаки, але потім проводиться аналіз складу злочину з його елементами і саме він стає головною конструкцією кримінального права. На цьому тлі злочин з його ознаками - непотрібна категорія, не випадково ведуться нескінченні суперечки про те, чи входить або не входить суспільна небезпека до складу злочину, входять або не входять до нього співучасть і незакінчений злочин.

Проте всі роботи, спрямовані на його дослідження, незалежно від позиції автора в результаті прямо відправляють читача до закону, який нібито описує склад злочину, і визначають склад як законодавчу конструкцію. Однак тут же все автори пишуть про диспозиції як однієї з двох або трьох складових частин кримінально-правової норми і. відповідно, намагаються розвести один з одним склад і диспозицію, немов за межами диспозиції в кримінальному праві є ще елементи, які можуть створювати склад. Спробуємо розібратися в співвідношенні диспозиції, складу злочину і злочину.

Стосовно до співвідношення перших двох А.Н. Трайнін вважав, що диспозиція в окремих випадках може бути ширше, а іноді вже складу злочину. При цьому він визнавав диспозицією лише опис виду злочину в статті Особливої ​​частини КК. Н.Ф. Кузнєцова не погодилася з таким підходом, вірно пояснила, що диспозицію потрібно розуміти ширше, що в певному обсязі Загальна частина являє собою виведені з Особливої ​​частини ті чи інші загальні ознаки всіх або значної кількості видів злочинів, резюмуючи "таким чином, диспозиція кримінально-правової норми описує всі ознаки складу ". Проте вона робить висновок, що "зміст диспозиції дещо ширше опису тільки складу злочину", лише на тій підставі, що "в ній названі часто об'єкт, предмет, місце, час, обстановка. Їх словесний опис є, отже, ознаками не складе , а диспозиції кримінально-правової норми ", виводячи тим самим об'єкт, предмет, місце, час, обстановку за межі складу. Деякі автори, розуміючи, що законодавець з тих чи інших причин виводить певні ознаки злочину з диспозиції Особливої ​​частини в Загальну частину, що, отже, диспозицію потрібно розуміти набагато ширше, ніж ознаки, передбачені Особливою частиною, проте пишуть, що "склад злочину не можна зводити до ознак, зазначених лише в диспозиції статті Особливої ​​частини, а сам склад злочину до диспозиції "," склад злочину за своїм змістом, як правило, багатше, ніж диспозиція статті Особливої ​​частини КК ", нічого н е кажучи про співвідношення складу злочину з реальною диспозицією як сукупністю ознак, відображених в Особливій і Загальною частинах. На думку І.Я. Гонтарь, під складом злочину слід розуміти "опис ознак суспільно небезпечного діяння, що містяться в кримінальному законі"; якщо в кримінальному законі суспільно небезпечне діяння описано в диспозиції, то, отже, він запропонував складом злочину визнати опис диспозиції або саму диспозицію. Дуже схоже на те, що І.Я. Козаченко і Т.Ю. Погосян також ототожнюють з диспозицією складу злочину: "Склад злочину - всього лише логічна модель, нормативна категорія, що закріплює типові ознаки будь-якого діяння".

Наведені позиції нічого, крім здивування, не викликають. Залишається досі незрозумілим співвідношення складу злочину і диспозиції норми кримінального закону: якщо диспозиція закону ширше складу, то склад злочину потрібно визнати ущербної категорією (зрозуміло, ми не говоримо про альтернативні або складових диспозиціях, в яких просто передбачено кілька видів злочину, мають щось спільне ), що суперечить закону; якщо склад ширше диспозиції, то в такому випадку підстави складу злочину розташовуються за межами закону, що ставить під сумнів його (складу) існування або робить можливим визнання неприйнятність закону; якщо склад злочину дорівнює диспозиції, то навіщо він потрібен, цілком достатньо дати точний аналіз диспозиції як законодавчої категорії, не вдаючись до сумнівних науковим абстракцій.

Настільки ж незрозуміло і співвідношення складу злочину зі злочином. Так, А.Н. Трайнін не поділяв зазначені категорії і, на перший погляд, розумів склад як структуру злочину, проте то визначення, яке він запропонував у своїй роботі ( "склад злочину є сукупність всіх об'єктивних і суб'єктивних ознак (елементів), які, згідно з радянським кримінальним законом, визначають конкретне суспільно небезпечне для соціалістичної держави дію (бездіяльність) і як злочин "), показує, що він звів аналізовану категорію до законодавчої абстракції. О.Н, Ігнатов начебто зводить складу злочину до структури злочину і визнає його скелетом реального злочину, але разом з тим вважає, що при встановленні складу злочину "відбувається як би накладення законодавчої моделі злочину на конкретний соціальний факт (злочин)", т. е. також зводить співвідношення аналізованих категорій до співвідношення реального явища і законодавчої абстракції. На думку деяких авторів, "поняття злочину і складу злочину тісно пов'язані. Поняття злочину розкриває, чомусь чи інше діяння є небезпечним для нашого соціалістичного суспільства і для встановленого в ньому правопорядку; склад злочину визначає сукупність тих ознак, які відповідно до закону характеризують дане діяння як певний конкретний злочин ", т. е. протиставляють злочину як реальності склад - законодавчу абстракцію. Це ж ми знаходимо і в інших роботах. Н. Ф. Кузнєцова підтримує висловлену раніше іншими авторами позицію про те, що склад злочину вже все злочини, оскільки "в злочині виявляються, крім обов'язкових елементів складу злочину, деякі елементи, які необхідні для будь-якого злочину, але, однак, не настільки істотні для його суспільної небезпеки, щоб мати властивість ознаки обов'язкового елемента саме складу злочину ". На думку І. С. Ноя, злочин відрізняється від складу тим, що злочину властива винність, яка в складі відсутня. Правда, при цьому слід пам'ятати про те, чим викликана була стаття І.С. Але я. Справа в тому, що Указом від 13 серпня 1981 були внесені зміни до Кримінального кодексу РРФСР, згідно з якими замість малозначне діяння, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності, в відповідні норми кримінального закону вводилося діяння, що містить ознаки злочину. Тут же був виключений термін "винним" і замінений терміном "їм", який логічно співвідносився з терміном "обличчям", що дозволило І.С. Ною на виниклої законодавчій основі цілком логічно й обгрунтовано заявити про те, що законодавець виключив ознака винності із сутності діяння, залишивши його тільки для злочину, тоді як склад злочину залишався і в діянні, що містить ознаки злочину, інакше неможливо було б звільнення від кримінальної відповідальності. До речі, це один з прикладів, коли непродумане законодавче положення викликає до життя абсолютно неприйнятні теоретичні висновки.

Підсумок також невтішний, оскільки ясності в співвідношенні аналізованих категорій немає. Якщо дане співвідношення є порівняння законодавчої абстракції і реальності, то для цього достатньо диспозиції кримінально-правової норми як опису виду злочину і реальної поведінки людини в якості злочину. Тут, по суті, немає проблеми: давайте розглянемо диспозицію (вид злочину) більш глибоко з точки зору її (його) структури. Все інше від лукавого, все інше - нагромадження зайвих понять. Якщо співвідношення досліджуваних категорій є зіставлення двох реальностей, різних за обсягом, то і в цьому випадку основними інститутами кримінального права залишаються злочин і покарання, останнім при призначенні повинно відповідати своєю вагою суспільної небезпеки злочину, а не складом злочину, в результаті склад злочину залишається зайвої категорією. Правда, є позиція в теорії кримінального права, згідно з якою "за допомогою складу, нарешті, визначаються межі караності злочину". По-перше, тут намітилася підміна аргументів, оскільки межі караності злочину визначаються характером і ступенем небезпеки злочину (ч. 3 ст. 60 КК), і склад тут абсолютно ні при чому. По-друге, навіть якщо автори підручника мали на увазі межі типового покарання, яке нібито базується на складі, то і тут склад не має ніякого значення, так як типове покарання ґрунтується на тому, як відображені ознаки злочину в законі (читай, в диспозиції кримінально -правової норми), які типові ознаки виду злочину вказані в ньому.

Повністю погоджуючись з критикою складу злочину, ми не готові шукати лазівки для його збереження. Викладені спроби зберегти склад злочину в кримінальному праві вкрай незначні, оскільки нічого нового в теорію кримінального права вони не вносять, а традиційні уявлення про склад злочину не здатні переконати в його необхідності.

Зрозуміло, таке ставлення до складу злочину викликає негативну реакцію його прихильників з трьох причин: а) на основі складу злочину здійснюється кваліфікація злочину; б) склад злочину є підставою кримінальної відповідальності; в) склад злочину необхідний для розмежування різних видів злочинів, а також злочинів та інших правопорушень.

Дуже схоже на те, що визнання складу злочину необхідним знаряддям кваліфікації є черговою фікцією, визнанням підставою кваліфікації того, чого в реальному житті не існує. Насправді з кваліфікацією злочину все йде максимально просто: з одного боку, в законі (диспозиції) є опис виду злочину (крадіжки взагалі, образи взагалі, згвалтування взагалі і т. Д.), З іншого - існує реальна поведінка, за своїми ознаками відповідне ознаками, відбитим в диспозиції. І тут кваліфікація являє собою не що інше, як зіставлення реальної події з його певним характеристикам з описом виду злочину в законі. На перший погляд, ознаки виду злочину і є склад злочину ( "диспозиція з точки зору кримінального права є склад злочину"), однак нам незрозуміла необхідність існування двох категорій (диспозиції як опису виду злочину і складу злочину), які дублюють один одного, адже в диспозиції завжди описані обов'язкові ознаки виду злочину і саме вони цілком достатні для кваліфікації злочину. У той же час ці ж самі ознаки повинні мати місце і в реально скоєному подію, тільки тоді виникає злочин як факт реального життя.

Прихильники складу злочину у відповідь на це кажуть, що склад ширше диспозиції. В. Н. Кудрявцев аналізує ситуацію на прикладі крадіжки і стверджує, що в диспозиції йдеться тільки про таємне розкрадання і чужому майні; інші елементи там не передбачені; тому потрібно говорити про склад крадіжки, в яку повинні бути включені суб'єкт злочину (ст. 19, 20 КК) і суб'єктивна сторона, яка встановлюється шляхом тлумачення. При цьому автор розуміє, що диспозиція - досить широке поняття, що охоплюється Особливої ​​і Загальної частинами КК, але залишається на своїх позиціях, оскільки деякі ознаки встановлюються шляхом тлумачення. Дивна позиція: спочатку законодавець не без участі В.Н. Кудрявцева створює не зовсім прийнятну для тлумачення корму, оскільки вводить в диспозицію ст. 158 КК термін "розкрадання", що вимагає додаткового тлумачення, замість такого опису крадіжки, при якому визначення ясно представляло б вид злочину (наприклад, крадіжка - це таємне вилучення чужого майна чи таємне заволодіння чужим майном). Всім було б зрозуміло, що скоювали крадіжки майно виводиться з володіння власника або іншої особи, що в законі вказано спосіб заволодіння, що цим самим потерпілому завдається шкода, що ми зіткнулися з злочином з матеріальної диспозицією; що якщо в диспозиції не зазначена можливість необережного заподіяння шкоди, то на підставі ч. 2 ст. 24 КК це злочин слід визнати умисним; що на підставі ст. 19 і 20 КК ми маємо справу з певним суб'єктом, що ст. 30 і 32-35 КК дозволяють нам визначитися з закінченим або незакінченим злочином і наявністю або відсутністю співучасті. І все це базується на диспозиції статті. Єдине, чого тут немає, так це конкретного виду умислу; що ж, давайте введемо його в диспозицію і відобразимо в Особливої ​​частини вчинення крадіжки з прямим умислом (таємне заволодіння чужим майном, вчинене з прямим умислом), в результаті закон стане більш точним і нам при кваліфікації буде цілком достатньо диспозиції без будь-якого звернення до ефемерного складу.

Ми готові погодитися з тим, що склад сам є структура злочину; однак з цього випливають два рішення; або склад злочину є лише технічним терміном, що не має самостійної окремої від злочину суті, або склад злочину - зайва категорія, існування якої фіктивно, умовно і в цілому неприйнятно, оскільки засмічує теорію і практику, що використовують незрозумілу наукову абстракцію.На наш погляд, найбільш істинно друге рішення. Для того щоб виключити складу злочину з категорій науково і практично значущих, досить правильно аналізувати сам злочин (точніше, його вигляд і реальне втілення) з двох позицій - сутності злочину (його поняття та ознак) і структури злочину (його об'єктивної та суб'єктивної сторін). На останній і базується кваліфікація злочину; нема на складі злочину як чимось ефемерне, а саме на конкретну структуру виду злочину, як вона відображена в диспозиції кримінального закону.

Настільки ж неприйнятно і визнання складу злочину підставою кримінальної відповідальності. З даного питання також немає однозначного рішення ні в теорії кримінального права, ні в кримінальному законі. Криміналісти XIX - початку XX ст. не надавали питання підстав кримінальної відповідальності особливого значення, виходячи, очевидно, з тієї аксіоми, що за злочином повинно слідувати покарання. І тільки до середини XX в. теорія радянського кримінального права почала розробляти підстави кримінальної відповідальності. Однак на цьому тлі все ще часто фахівці використовували термін "умови" кримінальної відповідальності, розуміючи під такими осудність і вік, склад злочину, умисел і необережність і т. Д. У КК РРФСР 1960 р була введена категорія підстав кримінальної відповідальності, під якими розумілися умисна або необережна вчинення передбаченого кримінальним законом суспільно небезпечного діяння (ст. 3 КК). Теорія кримінального права переважно почала писати про безліч підстав кримінальної відповідальності; разом з тим з'явилася точка зору, згідно з якою підставою кримінальної відповідальності визнавалося діяння, що містить ознаки складу злочину. Поступово остання позиція стала панівною і була закріплена в ст. 8 КК РФ 1996 р

В результаті виникла дивна ситуація. По-перше, кримінальна право пішло від аксіоматичним співвідношення між кримінальною відповідальністю або покаранням і злочином в сторону фіктивного співвідношення між кримінальною відповідальністю та складом злочину. По-друге, все це відбулося на тлі невиразного уявлення про самого складі злочину і його структурі. По-третє, підставою кримінальної відповідальності визнано діяння, що містить ознаки складу злочину, при тому, що в такому випадку поняття діяння стає суперечливим (в ч. 1 ст. 14 КК винність виведена за межі дії, в ст. 8 КК діяння включає в себе і винність). По-четверте, законодавець співвідносить з підставою кримінальної відповідальності склад злочину - категорію, не визначену ним самим, тоді як і аксіоматично, і логічно кримінальна відповідальність повинна бути пов'язана із вчиненим злочином, визначення якого є у законі (ч. 1 ст. 14 КК) , і набагато простіше було б визнати підставою кримінальної відповідальності тільки злочин, спираючись на сам закон.


1.2 Будова складу злочину

Елементи злочину традиційно ділять на основні та факультативні. Але розуміння їх не однозначно. Так, обов'язковими визнають "елементи, які утворюють у своїй цілісності (системі) ту мінімально достатню і необхідну суспільну небезпеку діяння, яка є кримінальною - це дія (бездіяльність) шкідливі наслідки, пов'язані з дією (бездіяльністю) причинного зв'язком вина в формі умислу і необережності ... Факультативними ... є за своєю природою, бо вони можуть бути вказані в диспозиції кримінально-правової норми ... чи ні ". З цим можна було б погодитися, якби з самого початку тут не були закладені протиріччя. По-перше, факультативні ознаки можуть бути вказані в диспозиції, але можуть бути і не вказані, але якщо вони вказані, то ми стикаємося з обов'язковими ознаками, а не факультативними. По-друге, бездіяльність визнано обов'язковою ознакою, проте воно має місце не у всіх видах злочинів (наприклад, неможливо бездіяльність при крадіжці, розбої, зґвалтування і т. П.) І, оскільки воно не вказано в диспозиції відповідних статей, має бути визнано факультативним . Те ж стосується і шкоди, відсутнього в злочинах з формальної або усіченої диспозиціями, і умислу або необережності, відсутніх відповідно в необережних або умисних злочинах і т. Д.

Іноді трохи інакше визначають ті і інші. Під основними розуміють ті, які властиві всім без винятку конкретним злочинам (об'єкт, діяння, вина, осудність і вік). Факультативними визнають ті ознаки, які властиві окремим злочинів або їх групам. На перший погляд, все це відповідає дійсності: існує узагальнене вираження тих чи інших елементів злочину (діяння, вина і т. П.), Яке так чи інакше входить в усі злочини і вони, відповідно, є основними. Однак правоприменителя головним чином цікавлять вид злочину (диспозиція) і конкретний злочин даного виду, а на цьому рівні вже не може бути поділу на основні та факультативні ознаки або елементи, все властиві виду злочину елементи або ознаки є обов'язковими. Звісно ж, що абсолютно правий В. С. Прохоров, кажучи про те, що "в конкретному складі злочину немає основних і факультативних ознак - тут всі ознаки необхідні". Інше ставлення до зазначеного призводить до фіктивного висновку: "Обов'язковими є лише ознаки дії (бездіяльності), інші факультативні", що на практиці означає факультативность майнової шкоди при крадіжці, факультативность способу (проникнення в житло) при крадіжці і т. Д. Здається, шановний автор розуміє, що це не так, але заради збереження складу злочину він готовий на будь-які умовності, готовий визнати факультативними всі інші елементи або ознаки, що знаходяться за межами необхідних для даного виду злочину. Зрозуміло, на абстрактному рівні можна міркувати і так, проте пустеля в загальному уявленні пов'язана з безмежним простором піску, всі розуміють, що в пустелях є і вода, і дерева (в оазисах), проте це ніяк не впливає на розуміння пустелі і її відмінності від напівпустелі, степу, лісостепу і тайги. Стосовно до виду злочину ми маємо те ж саме: є його необхідні ознаки, і що лежить за їх межами, ніякого значення ні для закону, ні для практики, ні для теорії не має. Наприклад, діяння умовно визнаємо основним елементом, але його види - дія або бездіяльність - відносяться до різних груп видів злочину і повинні бути віднесені до факультативним, тоді як В.Н. Кудрявцев визнає їх обов'язковими. Вина - обов'язковий елемент виду злочину, без неї не буває злочину взагалі, але види провини відносяться до різних груп видів злочину (умисним і необережним) і саме тому вони повинні бути визнані факультативними, хоча і є обов'язковими для кожної з цих груп. Як розібратися у всьому цьому? Можна, звичайно, стати на позицію Н.Ф. Кузнєцової і визнати, що факультативні за природою стають обов'язковими при вказівці про них в диспозиції. Однак це не виключає змішування аналізованих понять і не робить більш ясним причини виділення обов'язкових і факультативних елементів або ознак. Функції обов'язкових елементів зрозумілі: вони створюють вид злочину і визначають кваліфікацію. Факультативні, на думку Н.Ф. Кузнєцової, потрібні в якості пом'якшуючих чи обтяжуючих обставин. Але ж і обов'язкові елементи або ознаки можуть виступати в якості таких (наприклад, великий розмір збитку при крадіжці), т. Е. І тут немає специфіки факультативности. Дуже схоже на те, що невідображення в законі якої-небудь ознаки злочину зовсім не свідчить про його факультативности. Просто законодавець тим самим говорить правопріменітелю про те, що кожне конкретне явище, що відноситься до даного ознакою, має рівне обов'язкове значення в якості даної ознаки. Адже кримінально-процесуальний закон не ділить докази на обов'язкові та факультативні, а регламентує те, що підлягає доведенню в процесі (ст. 73-84 КПК РФ), т. Е. Підлягають доказуванню і пройдуть як докази у справі і мотузка, якою був задушений потерпілий, і уламок цеглини, яким був убитий потерпілий, і т. д., хоча кримінальний закон і не виділяє способи вбивства в ч. 1 ст. 105 КК. З огляду на все сказане, можна констатувати, що поділ елементів або ознак на основні та факультативні особливого кримінально-правового значення не має, оскільки в основі своїй фіктивно. Головне - вид злочину і його елементи і ознаки.


ГЛАВА 2.Елементи СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

2.1 Об'єкт злочину

Об'єктом злочину, об'єктом утоловно-правової охорони зазвичай у радянському кримінальному праві і в кримінальному праві сьогоднішньої Росії визнавали і визнають суспільні відносини, як ми вже бачили, це мало місце в перших законодавчих актах радянської Росії. Разом з тим в теорії висловлено думку, що об'єкт кримінально-правової охорони і об'єкт злочину не тотожні поняття. "За своїм обсягом перше поняття ширше другого. Кримінальне право передбачає засоби охорони своїх об'єктів не тільки від злочинів, а й від суспільно небезпечних дій неосудних і від небезпек, що створюють стан крайньої необхідності. Але справа не тільки в цьому, а головним чином в тому, що поняття "об'єкт злочину" "знижує" об'єкт кримінально-правової охорони до "елемента" або "сторони" злочини ... об'єкт кримінально-правової охорони - це не "елемент" або '' сторона "злочину, а найважливіші класові цінності, заради охорони яких оздается кримінальне право ... "З зазначеним думкою начебто можна було погодитися. Дійсно, об'єкт кримінально-правової охорони - більш широке поняття, не випадково в зазначених ситуаціях діяння не визнається злочином (наприклад, крайня необхідність - обставина, що виключає злочинність діяння; діяння , вчинене неосудним, тягне за собою заходи безпеки, а не покарання). Саме тому з двох аналізованих понять більш прийнятно друге. Дійсно, об'єкт кримінально-правової охорони не є елементом, стороною злочину, оскільки це нормальні, соціальні відносини, які оточують кожного з нас і завдяки яким існує суспільство. Ці соціальні відносини ні в якому разі не можуть бути складовими частинами антисоціальної поведінки, в тому числі - злочини, вони знаходяться за межами злочину, злочин суть шкоду цим відносинам.

Згідно ч. 1 ст. 2 КК завданнями кримінального права є охорона тих чи інших відносин від злочинних посягань, попередження злочинів і забезпечення миру і безпеки людства. Критичний аналіз зазначеної норми призводить до невтішних висновків. Перш за все, очевидно, що кримінальне право є ретроспективної галуззю права, оскільки воно регламентує правовідносини з приводу вже доконаних злочинів. І в цьому плані б то б смішно говорити про охорону відносин, яким вже завдано шкоди або які вже були поставлені під загрозу заподіяння шкоди, не менше нелогічно виділяти при цьому завдання попередження.

Кримінальну право згідно пануючому думку має своїм предметом кримінальний закон, злочин, кримінальну відповідальність і звільнення від неї. Як бачимо, в якості предмета в традиційному підході немає місця охоронної функції. Однак зазначений "недолік" намагаються виправити деякі автори. Так, Е.А. Фролов вказує на два предмети кримінального права - предмет кримінально-правової охорони (соціально корисні відносини) і предмет кримінально-правового регулювання (конфліктні суспільні відносини). Слідом за ним таку ж спробу робить і І.Я. Козаченко "кримінальне право зорієнтоване на два предмети. Перший - охорона найбільш важливих для суспільства щодо ... Зміст другого предмета як раз і складають відхиляються (аномальні) відносини суперечать інтересам не тільки окремих громадян, але й суспільства в цілому". Між даними позиціями є певна різниця, але в цілому вони відображають одне й те саме. На наш погляд, дана точка зору малоприйнятною. По-перше, незрозуміло, куди автори поділи такі предмети регламентації кримінального права, як кримінальний закон, кримінальна відповідальність, звільнення від неї. Готовий допустити, що при розширеному тлумаченні предмета кримінально-правового регулювання все це можна втиснути туди. Готовий допустити, що кримінальний закон, кримінальну відповідальність, звільнення від кримінальної відповідальності законодавець регулює. Але неможливо погодитися з тим, що закон регулює аномальні відносини, адже регулюванню підлягає лише те, що є або буде, але не можна регулювати минуле (аномальні відносини - це ретроспективні відносини стосовно кримінального права). Звідси автори просто зобов'язані ввести третій предмет - конфліктні відносини, тобто злочину, але не в якості предмета регулювання. По-друге, можна, звичайно, визнати предметом кримінального права предмет його регулювання, ось тільки ясності в питання про предмет це не внесе, оскільки будуть потрібні додаткове тлумачення, розшифровка зазначеного, при якій предмет регулювання буде розпадатися на окремі елементи - кримінальний закон, кримінальну відповідальність , звільнення від неї. Саме тому немає сенсу вводити загальні фрази туди, де в цьому немає необхідності, де можна безпосередньо вийти на належний предмет. По-третє, не можна виділяти предмет кримінально-правової охорони (кримінально-правову охорону) як самостійний предмет кримінального права, оскільки поза кримінального закону, поза злочину, поза кримінальної відповідальності або звільнення від неї немає охорони (навіть якщо вона як така є в кримінальному право), є нормальні суспільні відносини, які є предметом інших галузей права, але не кримінального. По суті це визнає і І.Я. Козаченко "Можна сказати, що регулятивна функція є активна (діяльна) форма охорони", я б сказав, що навпаки, проте тут регулятивні та охоронні функції злиті воєдино. Очевидно, що форма входить у зміст, є його характеристикою. Звідси можна зробити висновок - охорони як чогось самостійного не існує стосовно предмету кримінального права.

У російській кримінальному праві об'єктом злочину визнавали юридичні норми в їх реальне існування, а на більш загальному рівні - юридичний порядок.На думку Н Д. Сергіївської, "будь-яке злочинне діяння, будучи за своєю абстрактній природі порушенням норм закону і, отже, зазіханням на інтерес всього гуртожитку, або, як іноді кажуть, правопорядку, що полягає в необхідності дотримання встановлених законом правил життя і діяльності. - в конкретній своєю формою завжди містить в собі шкоду або небезпеку відомим конкретним благ або інтересам ". Тут видно, що автор визнає об'єктом і норму закону, і правопорядок, і благо, і інтерес, кажучи про них як тотожних категоріях. С.В. Познишев, піддаючи критиці теоретичні позиції щодо визнання об'єктом злочину правову норму навіть в се реальному буття або суб'єктивне право, або інтерес, вважав таким правове благо.

На цьому тлі суспільні відносини і будь-яка сукупність суспільних відносин представляються більш прийнятними, оскільки можуть бути максимально конкретизовані: людині заподіяно фізичну шкоду, що "вибило його з колії" на певний час, протягом якого зменшені родинні зв'язки, виникли певної тривалості і вартості лікування медичні зв'язку порушені виробничі зв'язки на даний термін, втрачена заробітна плата на певну суму і т. д., іншими словами, ми можемо досить чітко і ясно вичленувати товариств ські відносини, їх сукупність і значимість. Саме тому не слід поспішати і на західний манер міняти уявлення про об'єкт шкоди, тим більше що і в зарубіжному кримінальному праві вчені не можуть обійтися без категорії суспільних відносин: "Злочин - це насильство над людьми і відносинами".

Сказане дозволяє зупинитися на який панує сьогодні в російському кримінальному праві розумінні об'єкта шкоди як суспільних відносин або сукупності таких. Суспільні відносини - це соціальний зв'язок між людьми, між людьми і різного роду організаціями, між людьми і державою, між організаціями і державою. Однак навіть така в загальному очевидний зв'язок сьогодні піддається критиці, на базі якої пропонується специфічне визначення об'єкта: "Об'єкт злочину - той, проти кого воно відбувається, т. Е. Окремі особи або якесь безліч осіб, матеріальні або нематеріальні цінності яких, будучи поставленими під кримінально-правову охорону, піддаються злочинному впливу, в результаті чого цим особам заподіюється шкода або створюється загроза заподіяння шкоди ". Це ж Г.П. Новосьолов повторив і пізніше. Не можна сказати, що автор є першим в настільки парадоксальному висновку. Та й сам автор наводить позиції вчених XIX ст., Згідно з якими основним об'єктом злочину виступає людина.

Дана позиція видається привабливою і іншим вченим. Так, в передмові до роботи Г.П. Новосьолова, І.Я. Козаченко пише: "Злочин, на думку Г.П. Новосьолова, є не відносини між кимось, а ставлення будь-кого до кого-небудь ... Визначення злочину як деякого роду відносини особи до людей робить неможливим розуміння об'єкта посягання як суспільних відносин ". Виявляється, як просто вирішується проблема об'єкта злочину. Але, по-перше, з точки зору життєвої логіки ставлення будь-кого до кого-небудь - це відношення між ними; зрозуміло, в рідкісних конкретних випадках дане правило може бути порушений, проте подібне не змінює загального правила. По-друге, може бути, Г.П. Новосьолов та намагався провести зазначене розходження щодо відносин, проте йому цього зробити не вдалося: "Злочин саме є певний вид відносин між людьми".

Таким чином, найглибша конкретизація і чітка диференціація суспільних відносин, які страждають при зазіханнях, допомагає визначити об'єкт шкоди і, перш за все його класифікацію. Першою проблемою класифікації об'єктів є пошук підстави класифікації. На наш погляд, підставою класифікації об'єктів виступає коло суспільних відносин, яким заподіюється шкода тієї чи іншої сукупністю злочинів. За це основи теорія кримінального права традиційно виділяє кілька об'єктів загальний, родовий і безпосередній. Крім них в радянському кримінальному праві був запропонований видовий об'єкт, ідея підтримана в даний час в підручниках і наукових працях.

Але є й противники подібного. На думку Г.П. Новосьолова, ніяких різновидів об'єктів немає, існує тільки об'єкт, який в теорії називають безпосереднім. Зроблено ще одна спроба зруйнувати традиційне уявлення про кримінально-правових категоріях, в чому нічого протиприродного немає, аби вона була на користь закону, практиці, теорії. Спробуємо розібратися в тому, наскільки вона корисна, хоча попередні спроби автора критично осмислити традиції з тих чи інших категорій кримінального права (поняття злочину, поняття об'єкта його) позитивними назвати ніяк не можна.

Щоб аргументувати цю радикальний висновок, автор повинен був спростувати існуючі традиційно докази двох напрямків: 1) існування певної класифікації об'єктів і 2) побудова даної класифікації на основі філософських понять загального, особливого, одиничного, окремого.

Отже, кримінальне право цілком обгрунтовано класифікує об'єкти злочину, тільки трохи потрібно уточнити, що ж ховається за цією класифікацією. Перш за все, виділяють загальний об'єкт як найбільш повний по колу суспільних відносин. По суті тут мова йде про такій масі суспільних відносинах, на яку можуть зазіхати всі злочини в сукупності, передбачені кримінальним законом; це - сукупний об'єкт сукупного кримінально-правового шкоди. В цілому, все, що вище було написано про об'єкт, стосується саме загального об'єкта. Таким чином, загальний об'єкт є родовим поняттям. Його можна зобразити у вигляді кулі, який повинен бути заповнений видами, підвидами і подподвідамі об'єктів.

Під родовим об'єктом зазвичай розуміють групу суспільних відносин, відображених в тому чи іншому розділі КК. Однак в КК I960 р розділів не було зовсім, проте родовий об'єкт був виділений у відповідності з розділами. На наш погляд, родовим об'єктом слід визнавати і ту групу суспільних відносин, які відображені в розділах КК. Таким чином ми будемо мати два рівня родових об'єктів: перший з більш великим накопиченням суспільних відносин (на рівні розділів КК), другий як частини першого з природно меншою сукупністю суспільних відносин (на рівні глав КК). В іншому випадку наука буде постійно "бігати" за законодавцем: останній видалить розділи і ми будемо змушені міняти класифікацію, тоді як розділи і глави КК служать лише формальним, видимим орієнтиром, а фактичною підставою виділення видів об'єктів є обсяг суспільних відносин, який в родовому об'єкті менше, ніж в загальному, і більше, ніж у видовому. Це необхідно зрозуміти не заради оригінальності висновків, а для того, щоб точніше встановити місце видового об'єкта в системі об'єктів.

Родовий об'єкт є інструментом створення ієрархії суспільних відносин і відповідних норм в Особливій частині кримінального законодавства. Це представляється аксіоматичним. Не менш аксіоматично і те, що глави Особливої ​​частини кримінальних кодексів диференційовані в залежності від цінності родового об'єкта і розташовані в системі від більш до менш значущим. У попередньому кримінальному законодавстві ієрархія була представлена ​​наступним чином: відносини, на які посягають особливо небезпечні державні злочини, інші державні злочини, злочини проти соціалістичної власності, злочини проти особистості, злочини проти політичних, трудових та інших прав громадян, злочини проти особистої власності, злочини господарські , злочини проти порядку управління, злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та здоров'я аселенія, злочини, що становлять пережитки місцевих звичаїв, військові злочини. Подібне ранжування об'єктів було піддано критиці. Так, Н.І. Коржанський писав: "Залишимо поки осторонь можливість кримінальним законом забезпечити охорону громадського державного ладу, політичної та економічної систем. Хоча лад і система, що потребують захисту від свого народу кримінально-правовими засобами, заслуговує певної оцінки".

На цьому тлі в чинному КК РФ 1996 р ситуація з диференціацією суспільних відносин дещо змінилася: злиті дві групи злочинів проти власності (соціалістичної і особистої); в злочинах проти особистості виділені в окремі глави злочину проти життя і здоров'я, проти волі, честі та гідності, проти статевої недоторканності і статевої свободи; в самостійну главу виділені злочини проти сім'ї та неповнолітніх; створена нова глава про злочини проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях; виділені в окрему главу злочини проти здоров'я населення і суспільної моральності; виникли нові глави про екологічні та комп'ютерні злочини; створений розділ про злочини проти миру і безпеки людства; розформований розділ про інші державні злочини, види злочинів якого розподілені по різним главам нового КК.

В результаті Особлива частина нового КК є наступною ієрархічну систему; розділ про злочини проти особистості включає в себе глави 16 (проти життя і здоров'я), 17 (проти волі, честі та гідності особи). 18 (проти статевої недоторканності і статевої свободи), 19 (проти конституційних прав і свобод людини і громадянина), 20 (проти сім'ї та неповнолітніх); розділ про злочини проти економіки - глави 21 (про злочини проти власності), 22 (в сфері економічної діяльності), 23 (проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях); розділ про злочини проти громадської безпеки та громадського порядку - глави 24 (проти громадської безпеки), 25 (проти здоров'я населення і суспільної моралі), 26 (екологічні злочини), 27 (проти безпеки руху та експлуатації транспорту), 28 (в сфері комп'ютерної інформації ); розділ про злочини проти державної влади - глави 29 (проти основ конституційного ладу і безпеки держави), 30 (проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування), 31 (проти правосуддя), 32 (проти порядку управління); розділ про злочини проти військової служби - глава 33 і розділ про злочини проти миру і безпеки людства - глава 34.

Після виділення загального об'єкта і двох рівнів родового об'єкта за межами класифікації залишаються сукупність суспільних відносин, яким заподіюється шкода, властивий виду злочину, і сукупність суспільних відносин, яким заподіює шкоду конкретний злочин даного конкретного виду злочину.

Таким чином, сукупність суспільних відносин, яким заподіює шкоду вид злочину (точніше, вся сукупність злочинів даного виду), і сукупність суспільних відносин, яким заподіює шкоду конкретний злочин даного виду, не збігаються за обсягом, перша більше і складніше другий. Отже, необхідно виділяти і об'єкт виду злочину, і об'єкт злочину цього виду. Для того, щоб чітко розділяти об'єкт шкоди, властивий виду злочину, і об'єкт шкоди конкретного злочину даного виду, і необхідно термінологічно відокремити той і інший. Для визначення останнього існує безпосередній об'єкт як сукупність суспільних відносин, яким заподіює шкоду конкретний злочин того чи іншого виду. Для визначення першого з них і можна використовувати термін "видовий об'єкт", під яким будемо розуміти сукупність суспільних відносин, яким заподіюється шкода, властивий виду злочину. При цьому В.Є. Мельникова вважає видовий об'єкт підставою виділення глав в новому КК, тоді як у Л.Л. Кругликова таким визнаний внутрішньогрупової об'єкт, об'єкт групи злочинів, розташованих усередині глав. Ми повністю згодні з наявністю подібної різновиди об'єкта і з тим, як його тлумачить Н.І. Коржанський, але не готові слідувати іншим авторам в його розумінні, але про це трохи нижче. В результаті ми отримаємо всеосяжну класифікацію по колу суспільних відносин, яким може бути завдано шкоди: від сукупності всіх злочинів до конкретного злочину будь-якого виду.


2.2 Об'єктивна сторін а

Злочин як явище соціального життя є антисоціальна поведінка людини, здійснюване під керівництвом свідомості. Саме тому ми можемо виділити дві сторони злочину - об'єктивну зовнішній факт поведінки і його соціальну значимість) і суб'єктивну (внутрішній світ людини, його психічне ставлення до навколишнього світу, попереднє поведінки і супроводжує його, і його соціальну значимість). Об'єктивна і суб'єктивна сторони злочину - це два його елемента, кожен з яких є в рівній мірі необхідне для встановлення злочину.

Об'єктивна сторона злочину в цілому проблем не викликає, проте виникає одна досить серйозна проблема. Справа в тому, що розуміння об'єктивної сторони не носить однозначного характеру: майже всі теоретики, які розглядають об'єктивну сторону злочину, з необхідністю обособляют питання про співучасть, приготуванні і замаху, дискутуючи про те, входять вони або не входять до об'єктивну сторону. І ця суперечка має під собою реальне підгрунтя, оскільки в злочинній поведінці укладено дві групи різних дій людини - в одній з них існують дії по створенню умов (підшукання, виготовлення, пристосування знарядь чи засобів вчинення злочину, підшукання співучасників, змова на вчинення злочину або інше умисне створення умов - ч. 1 ст. 30, ч. 3-5 ст. 33 КК), в інший - по виконанню злочину (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 33 КК). На це двоїсте поведінку накладається те, що в Особливої ​​частини КК, як правило, відображена тільки діяльність по виконанню злочину, яка не включає в себе дії зі створення умов.

Ми повинні виділити злочин взагалі, злочин як загальну для кримінального права категорію, злочин як предмет кримінального права і вид злочину як категорію Особливої ​​частини (крадіжку - вбивство, одержання хабара та т. Д.). Об'єктивна сторона першого з них буде більш широкої за обсягом, оскільки вона з необхідністю включає в себе і дії по створенню умов, і дії по виконанню злочину, тоді як об'єктивна сторона виду злочину включає в себе, як правило, тільки дії по виконанню злочину, за винятком тих випадків, коли дії - створення умов або включаються в груповий злочин, кваліфікація якого не вимагає диференціації співучасників, або визнані законодавцем самостійними видами злочину (ор ганизация банди та участь в ній - ст. 209 КК, незаконний оборот зброї - ст. 222, 223 КК і т.д.).

По суті об'єктивна сторона злочину і об'єктивна сторона виду злочину співвідносяться між собою як ціле і частина. Якщо абстрагуватися від зазначеного винятку, то аналізоване ціле має складатися з двох частин - об'єктивної сторони створення умов та об'єктивної сторони виконання злочину, перше з них, як правило, не відображено в Особливої ​​частини, друга ж - навпаки. Саме тому дослідник не повинен забувати про те, яку об'єктивну сторону він має на увазі. Таким чином, з необхідністю слід виділяти об'єктивну сторону в широкому (злочину) і вузькому (виду злочину) сенсах, це, мабуть, один з небагатьох випадків обгрунтованого двоїстого тлумачення кримінально-правової категорії. Тільки при ньому стає очевидним, що в об'єктивну сторону злочину входить і дію-створення умов, і дію-виконання, тоді як в об'єктивну сторону виду злочину, як правило, дія-виконання.

Звідси стає зрозумілим і традиційно визнане зміст об'єктивної сторони, яке складається з 1) дії по виконанню злочину або бездіяльності; 2) способу дії, в тому числі дії по створенню умов виконання злочину; 3) шкоди суспільним відносинам; 4) об'єктивного зв'язку між діянням і злочинним шкодою; 5) часу і місця вчинення злочину. Однак ці елементи не є однаковими в плані значущості, оскільки деякі з них представляють собою абсолютно самостійні елементи, за своєю суттю що не збігаються один з одним (наприклад, дія і шкоду), а інші поширюються на всі перші (час і місце характеризують як дію, так і спосіб, шкода, причинний зв'язок). Саме тому зазначені елементи можна розділити на дві групи а) елементи приватного порядку і б) елементи загального характеру. До перших слід віднести діяння, спосіб його, шкода, причинний зв'язок, до других - час і місце.

У структуру об'єктивної сторони включають ще обстановку, знаряддя та засоби вчинення злочину. Стосовно до обстановки позиція теорії не нова. Дійсно, в нормах КК РРФСР 1960 р даний термін застосовувався відносно часто, особливо це стосувалося військових злочинів. Однак в КК РФ їх ​​кількість різко скоротилася, що слід визнати об'єктивно виправданою тенденцією. Самі автори наводять визначення обстановки, пропоноване В. Далем, - "навколишні кого або що люди, предмети, випадковості". Можна додати місця скоєння злочину максимально вузький сенс і визнати таким тільки територію. Однак таке розуміння відразу увійде в суперечність і з нормами кримінального процесу, що включають огляд місця події (не думаю, що є велика різниця між місцем злочину і місцем події), і з криміналістикою, для якої місцем події служить територія з розташованими на ній предметами, людьми . Та й в кримінальному праві ми не можемо говорити про місце скоєння злочину тільки як території, частини суші, води або повітря. Наприклад, заказник як місце скоєння злочину передбачає і частина Землі, і систему управління (будівлі, споруди, люди), і охоронювані предмети флори чи фауни, без яких заказників не буває, т. Е. "Обстановка" є елементом місця скоєння злочину ( події).

Мало того, під бойовою обстановкою ч. 3 ст. 331 КК (по суті, єдина норма, що обертає увагу на обстановку) розуміє, швидше за все, "безпосереднє зіткнення частини (підрозділу) з противником в процесі настання або оборони. При цьому ведеться бій, проводяться необхідні переміщення, обладнання бойових позицій" і т. д .; таку обстановку, "при якій військова частина, підрозділ, виконуючи бойове завдання, знаходиться в безпосередньому зіткненні з противником". Здається, не буде великою помилкою, якщо сказане об'єднати терміном "місце бою" як місце скоєння злочину.

На підставі викладеного з метою уніфікації кримінально-правової термінології слід виключити обстановку з елементів об'єктивної сторони, залишивши місце скоєння злочину як категорію, що охоплює собою і "обстановку".

Схожа ситуація виникає і при визнанні самостійним елементом об'єктивної сторони знарядь або засобів вчинення злочину, під якими розуміються предмети матеріального світу, безпосередньо застосовуються для заподіяння шкоди або полегшують вчинення злочину. Справа в тому, що аналізовані предмети або самі по собі є способом вчинення злочину (наприклад, вбивство шляхом задушення мотузкою, удару ножем, постріли з пістолета і т. Д., Де сам предмет матеріального світу визначає собою спосіб дії), або входять структурним елементом в спосіб дії (наприклад, насильство виступає способом вчинення злочину, при цьому загроза зброєю є елементом психічного насильства). На цьому тлі виділяти знаряддя і засоби вчинення злочину в якості самостійного елементу об'єктивної сторони - безперспективний працю, оскільки ми стикаємося з можливим змішанням різних елементів, що суперечить правилам класифікації. Саме тому немає сенсу виділяти знаряддя і засоби вчинення злочину як самостійні елементи об'єктивної сторони.

Елементи об'єктивної сторони злочину можуть виступати як такі тільки під час вчинення злочину, тобто з його початку до його закінчення; до початку злочину і після його завершення за загальним правилом не існує стосовно до даного злочину ні дії або бездіяльності, ні шкоди, ні місця, ні часу, ні способу його скоєння. Так, збирання речей при крадіжці в чемодан є способом з використанням певного засобу виконання злочину, тоді як використання машини для доставки викраденого - лише спосіб приховування викраденого майна, що можна визнати способом скоєння злочину, але не способом виконання його.

Шкода в структурі об'єктивної сторони злочину займає одну з основних ніш. Його вплив важко недооцінити, оскільки саме він є центральною фігурою - він формує суспільну небезпеку, його ненастання в незакінченому злочині (при приготуванні і замаху) веде до пом'якшення кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 66 КК) або виключенню її (при добровільній відмові - ч. 2 ст. 31 КК), його відшкодування або загладжування як діяльне каяття може привести до звільнення від кримінальної відповідальності (ст. 75 КК), відсутність загрози заподіяння шкоди виключає необхідну оборону, крайню необхідність і т. д.

Категорія шкоди вважається досить дослідженою, ясною і зрозумілою, в досить високого ступеня - безпроблемною. І в основному це дійсно так. Однак деякі проблеми виникають і тут. Однією з них є розуміння шкоди. Справа в тому, що шкода не може бути зрозумілий однозначно як щось матеріальне, яке можна бачити або відчувати. Так, в певній частині шкоди носить жорстко матеріалізований характер, хтось втрачає майно, кому-то наносять побої; і те, і інше ми можемо зважити, оцінити за обсягом, розміром, вартості і т. д. Проте іноді шкода насилу піддається оцінці, ми не можемо його помацати, зважити, точно оцінити. Зазвичай подібне має місце в злочинах, виражених в законі тільки у вигляді дії. У таких випадках діяння створює "невидимі світові сльози". Саме тому завжди і особливо в останньому варіанті дуже важливим є встановлення того, чому шкода заподіяна, кого слід визнавати "жертвою" шкоди.

2.3 Суб'єктивна сторона

До цих пір мова йшла про зовнішній вираженні злочину злочині як об'єктивно існуючому поведінці людини пов'язаному зі шкодою тих чи інших суспільних відносин. Однак тільки зовнішніми елементами не можна обмежити злочин. Ще в давнину було відзначено важливе значення внутрішнього світу людини. Платон у своїй роботі "Закони" з цього приводу писав що необхідно ділити несправедливі вчинки на добровільні і мимовільні, що "одні з них заподіюються мимоволі, інші - в стані люті, треті - під впливом страху, четверті - з свідомим наміром", що мимовільний вчинок "є мимовільна несправедливість. Ми бачимо, як тут величезне значення надано внутрішнього світу злочинця аж до суттєвої диференціації відповідальності.

У наступні тисячоліття ця ідея зміцнилася. На думку Г.С. Фельдштейна, "спочатку людство реагувало на будь-яке порушення прав н свобод незалежно від провини, потім початок ділити всі дії на умисні й випадкові, що не ставлячи наслідків, і тільки пізніше вийшло більш глибоко диференціювати види провини". Правда, потрібно відзначити, що іноді людство робило зигзаги в бік, забувало про внутрішній світ злочинця, карало тільки за сам факт проступку незалежно від того, як сама людина ставився до нього, аж до "покарання" тварин або навіть неживих предметів (всім фахівцям відомо вирізання мови у церковного дзвону і посилання дзвони в Тобольськ). Проте рано чи пізно, але воно поверталося до ідеї обліку внутрішнього світу злочинця, поки не прийшло до заперечення об'єктивного зобов'язання і закріпленню винного заподіяння шкоди і суб'єктивного зобов'язання. З XII в. в Європі виникає і широко розробляються теорії більш поглибленого суб'єктивного зобов'язання, пов'язаного не тільки з бажанням, але і з усвідомленням можливості наслідки свого протиправної поведінки, що, в кінцевому рахунку, отримує назву непрямого умислу. В останні століття саме в цьому напрямку розвивалися наука кримінального права і кримінальне законодавство Внутрішню сторону злочину виділяли С. Будзинський, Н.С. Таганцев та інші криміналісти. Так, М. С. Таганцев, аналізуючи історію розвитку російського кримінального права, приходить до висновку, що ще в деяких судебниках були закладені зачатки суб'єктивного зобов'язання, а досить серйозно вони були відображені в Уложенні Олексія Михайловича. Відповідно, він констатує, що "з огляду на ж сучасного погляди на злочин як на виражену зовні винність особи, при викладі вчення про злочинному діянні необхідно розглянути обидва його елемента, фактичний - дія і психічний - винність, починаючи при тому цей аналіз з останнього умови, згідно з тим процесом, за яким розвивається правопорушення ".

Радянське кримінальне законодавство з перших років свого існування спиралося на об'єктивне зобов'язання.Особливо помітно це було в Керівних засадах з кримінального права РРФСР 1919 р де визначення злочину було сформульовано без якої-небудь вказівки на суб'єктивне ставлення злочинця до їм скоєного, без урахування провини (ст. 5, 6). Однак уже в КК 1922 р поряд з об'єктивувати визначенням злочину (ст. 6), введена норма про караності тільки при наявності умислу або необережності (ст. 11), тобто провини. В подальшому радянський кримінальний закон від цього не відходив, що можна визнати закріпленням в ньому суб'єктивного зобов'язання. Теорія кримінального права в цілому, природно, виходила із закладених законом основ суб'єктивного зобов'язання.

Однак все це було максимально далеко від практики. Як справедливо зауважує В.В. Місяці, "разом з тим невинна відповідальність існувала і існує. Вона '' реалізується" шляхом встановлення кримінально-правових заборон на соціально корисну діяльність, створення "каучукових" складів злочинів, фактичної аналогії, упередженого тлумачення законів, ідеологічного обґрунтування провини, тенденційною або помилкової оцінки доказів, неправомірних дії для отримання зізнання у "вини" і т.д. ". При цьому автор забув про одну з головних причин існування об'єктивного зобов'язання в радянському кримінальному праві - презюмуванні провини, відсутність на практиці її доведення взагалі. Зазначені передумови об'єктивного зобов'язання зводили нанівець законодавчі положення про вино і їх значення в кримінальному праві.

У чинному кримінальному законодавстві вже сама по собі закріплена ідея суб'єктивного зобов'язання. "Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається" (ч. 2 ст. 5 КК РФ). Потрібно віддати належне законодавцю, який все-таки сформулював в законі принцип суб'єктивного зобов'язання, хоча, треба визнати, і досить двозначно. Перш за все, суб'єктивне поставлення законодавець відображає у формі заперечення об'єктивного зобов'язання, тоді як слід було відобразити зазначений принцип безпосередньо, без опосредуемого звернення до заперечує об'єктивного вменению, адже правопріменітелю простіше працювати з категоріями, інститутами прямого кримінально-правового значення, коли вони самі по собі відображені в законі. Крім того, на наш погляд, дивно визначено саме об'єктивне зобов'язання як неприпустимість відповідальності за невинне заподіяння шкоди. Адже не можна виключити випадків, коли вина особи ні судом, ні наслідком не встановлена, хоча реально й існує, але особу притягнуто до кримінальної відповідальності.

Чи означає це, що практика правозастосування стане ідеальною або хоча б максимально наближеною до закону. Ні в якому разі. По-перше, суди як і раніше досить часто не враховують ступеня осудності особи і, відповідно, не в повній мірі здійснюють суб'єктивне поставлення. Так, в Постанові Пленуму Верховного Суду РФ у справі Б. було встановлено, що винний відставав у розумовому розвитку, навчався в допоміжній школі-інтернаті, ріс в неповній сім'ї (мати одна виховувала вісьмох дітей), проте Б. знаходився під арештом, в чому не було ніякої необхідності. У кримінальній справі щодо С. взагалі виникла дивна ситуація Судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду РФ констатувала, що "С. хронічним психічним захворюванням не страждає, виявляє наслідки органічного ураження центральної нервової системи складного генезу з розумовими емоційно-вольовими порушеннями. Слід вважати осудним . Як виявляє ознаки органічного ураження центральної нервової системи з емоційно-вольовими порушеннями, схильністю до аутоагресивних і агресивних реакці ям в особистісно-значущих конфліктних ситуаціях С. потребує амбулаторному примусовому спостереженні і лікуванні у психіатра за місцем відбування покарання ". На тлі сказаного С. поставлено умисне вбивство з особливою жорстокістю, і суд не сприйняв скаргу про наявність афекту. Дивина ситуації полягає в тому, що суд, встановивши порушення психіки, вважав їх до істотними для наявності афекту, тим більше, що не було тривалої психотравмуючої ситуації або протиправних або аморальних дій потерпілої, проте призначив йому примусове лікування. Адже проблема вирішується просто: або людина при здоровому глузді - і тоді ні про який примусовому психіатричному лікуванні не може бути мови, або таке лікування призначено - і тоді про повну осудності слід забути, і існуюча обмежена осудність вимагає обачного ставлення до суб'єктивного поставлення (наприклад, зміни провини , виключенню особливої ​​жорстокості, що виникає на основі психічних порушень - схильності до аутоагресивних і агресивних реакцій, існування афекту, що базується на порушеннях психіки - емоційно вольової порушеннях, - і образах з боку потерпілої, які винний міг і перебільшувати в силу наявних психічних розладів).

По-друге, існує оформлення видів провини, зорієнтованих на усвідомлення суспільної небезпеки, на що вказував В. В. Місяці і що має місце бути до сих пір.

По-третє, у наявності законодавче оформлення недбалості, яке безпосередньо виводить на об'єктивне зобов'язання.

По-четверте, як і раніше, навіть в теорії кримінального права зберігається тенденція до презюмуванні провини. Так, М. П. Редін пише, що "умисел щодо кінцевого результату лише презюмується"; і це думка адвоката.

По-п'яте, кримінальний закон, правопріменітель, доктрина кримінального права і сьогодні не здатні точно і однозначно визначитися з мотивами злочину. Звідси випливає, що суб'єктивного поставлення в кримінальному праві тільки належить стати реальністю.

При аналізі суб'єктивної сторони злочину з самого початку виникла проблема наповнення внутрішнього боку вмістом, проблема обсягу елементів, які повинні входити в структуру суб'єктивної сторони. На думку С. Будзінського, внутрішня сторона злочину включає в себе суб'єкта злочину, волю і свідомість, передбачення, осудність, вину. Головним залишком даної позиції виступають сумбурність у викладі структурних складових аналізованої боку злочину, виділення в якості самостійних родових (суб'єкта, вину) і видових (осудність, волю, свідомість, передбачення) елементів, змішання їх в одну масу однопорядкові елементів. Але центральною проблемою є все-таки введення автором у структуру внутрішньої сторони суб'єкта злочину. Подібного вже не робили на той час інші криміналісти. Так, Н.С. Таганцев виводив за межі самого злочинного діяння, що розглядається як з внутрішньої, так і з зовнішнього боку, винуватця злочину - особа чинне і об'єкт злочину, тобто в злочині були виділені три основних елементи. Цю ж позицію автор відстоював і пізніше. По суті, він заклав то ставлення до структури злочину, яке існує в праві СРСР і Росії останні десятки років і яке лише трохи вдосконалив цю класифікацію, розділивши зовнішню (об'єктивну) і внутрішню (суб'єктивну) сторони.

Можна навести й інші питання, однак і так ясно, що відповіді хоча б на поставлені питання, викладені в певній системі, повинні змінити традиційно існуючі уявлення про структуру суб'єктивної сторони.

У цьому плані, на наш погляд, близький був до належного вирішення С. Будзинський, думка якого було наведено вище, але з деякою корекцією, оскільки кілька точніше інше уявлення про співвідношення суб'єкта і суб'єктивної сторони, тобто суб'єкт злочину з усіма своїми ознаками є носієм суб'єктивної сторони злочину, саме в його психіці містяться всі її елементи. Тільки тому суб'єктивна сторона включає в себе суб'єкта.

Зрозуміло, логічніше було б вчинити навпаки, включивши суб'єктивну сторону злочину в структуру суб'єкта злочину, що реально має місце. Однак з позицій кримінального права подібного підходу перешкоджає одна важлива обставина: суб'єкт злочину як будь-яка нормальна людина характеризується і масою очевидно соціальних або соціально-нейтральних ознак. І лише незначна частина ознак суб'єкта, його суб'єктивних характеристик (кримінологи зазвичай використовують термін "особистість" злочинця, обходячи тим самим слизьке питання про включення внутрішньої сторони злочину в структуру суб'єкта) мають безпосереднє відношення до злочинної поведінки. І оскільки кримінальне право в плані вчення про злочин цікавить лише та частина характеристик суб'єкта, яка носить явно кримінальний характер, остільки основною для нього залишається суб'єктивна сторона злочину, тільки тому ми включаємо умовно суб'єкта злочину з його традиційними ознаками віку і осудності в суб'єктивну сторону, хоча визнаємо, що більш істинним і логічним був би розгляд суб'єкта злочину з позицій його фізичних і психічних, біологічних і соціальних властивостей, включивши туди і чисто кримінальну суб'єктивну сторону злочину. Однак на такий суперрадікальний вчинок автор поки не готовий, та й особливого сенсу в рамках розгляду структури злочину в цьому не бачить. Звідси, прагнучи хоч в якійсь частині зберегти кримінально-правові традиції, автор визнає суб'єкта злочину носієм антисоціального психічного ставлення особи до їм скоєного з загальновизнаними характеристиками його - віком і осудністю.

Але при цьому не можна забувати, що ми говоримо про внутрішній світ людини, яка вчинила асоціальний вчинок, що саме дана конкретна людина є носієм психічного ставлення до них вчиненому. А це свідчить про те, що не можна розділяти суб'єкта і його внутрішній світ через їх нерозривної єдності. Існуюче традиційний поділ суб'єкта і суб'єктивної сторони абсолютно некоректно, оскільки суб'єктивна сторона встановлюється в рамках ознак суб'єкта: є законом допускається вік суб'єкта - є сенс встановлювати психічне ставлення даної особи до їм скоєного, немає такого віку - і відразу зникає необхідність в доведенні психічного відносини; те ж саме можна сказати і про осудність, наявність якої вимагає з'ясування психічного ставлення, а відсутність робить безперспективними всілякі розмови про психічне ставлення.

Як не дивно, ця позиція панує в російському кримінальному праві. Так, А.М. Трухін пише: "Суб'єктивна сторона злочину є віддзеркаленням в свідомості суб'єкта об'єктивних ознак вчиненого ним діяння і характеризує ставлення до них суб'єкта". На думку А.А. Піонтковського, "бути суб'єктом злочину - значить бути винним в скоєнні злочину". Майже всі новітні курси і підручники визначають суб'єкта в нерозривному його зв'язку з суб'єктивною стороною: "суб'єктом злочину з кримінального права може бути людина, яка вчинила навмисно або необережно суспільно небезпечне діяння ..."; "Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка досягла певного віку, винне вчинила ..."; "Особи, які вчинили злочин, є суб'єктами ... суб'єктивна сторона - це елемент складу злочину, що дає уявлення про внутрішні психічні процеси, що відбуваються в свідомості і волі особи, яка вчиняє злочин"; "Суб'єктом злочину і кримінальної відповідальності є ... особа, навмисно або з необережності ...". Даний перелік визначень, які об'єднують суб'єкта і суб'єктивну сторону, можна продовжувати до нескінченності, але ясно і так, що "від Москви до самих до окраїн" автори, що визначають те чи суб'єкта, то чи суб'єктивну сторону, не ризикують розірвати їх, об'єднують їх в щось ціле. Саме тому особи, які не досягли необхідного віку, і несамовиті автоматично визнаються невинними. Саме тому вік і осудність суб'єкта є носіями психічного ставлення (винного або невинної людини). Саме тому кримінальну сутність суб'єкт набуває тільки га тлі свого антисоціального психічного ставлення до них вчиненому. Саме тому суб'єкт є носієм антисоціального психічного ставлення до свого антисоціальної поведінки. Саме тому був в певній частині прав С. Будзинський, який вважав, що суб'єкт злочину входить у внутрішню сторону злочину. І це правильно, тому що без суб'єктивної сторони суб'єкт стає з позицій кримінального права категорією незначною, що не несе в собі нічого кримінального.

2.4 Суб'єкт злочину

На який панує традиційному рівні розуміння суб'єкта злочину не викликає особливих проблем, оскільки таким визнається фізична особа, яка досягла встановленого законом віку, осудна, іноді, що володіє додатковими ознаками (спеціальний суб'єкт). Визнання тварин або неживі предмети суб'єктом злочину вже на думку Н. С. Таганцева, представляло "суто історичний інтерес".

Однак при цьому виникає кілька питань, які традиційно ставляться або нетрадиційно можуть бути поставлені. Перший з них - обмежений чи суб'єкт злочину тільки фізичною особою або і юридичні особи можуть бути визнані такими. Цьому питанню - не одна сотня років. Так, досить глибоко досліджував його Н.С. Таганцев стосовно до російського і зарубіжного кримінального права і прийшов до висновку про неможливість відповідальності юридичної особи, аргументуючи це тим, що, по-перше, виникає обмеження відповідальності юридичних осіб (наприклад, монастирів або богаділень), по-друге, відповідальність навіть виділених юридичних осіб (корпорацій) необхідно обмежувати тими чи іншими видами злочинів (не можна звинуватити дворянські збори в мужолозтво або вигнанні плода), по-третє, немає покарань, які можна було б застосувати до корпорацій, їх закриття, знищення не повинно бути ототожнене з покаранням, а іноді (при суспільно корисної діяльності корпорації) взагалі не виправдано, по-четверте, порушується принцип відповідальності за свій вчинок, оскільки будуть покарані всі члени, наприклад, акціонерного товариства за діяльність правління даного товариства: по-п'яте, неможливо забезпечити присутність підсудного в залі судового засідання. На позиції неможливості кримінальної відповідальності юридичних осіб стояли С.В. Познишев і інші російські криміналісти.

Але при цьому існував ще й кримінальний закон, в якому було і щось цікаве. На момент написання Н.С. Таганцева свого курсу діяло Ухвала про покарання, в ст. 1075 якого було записано: "Хто без особливого на те дозволу побудує завод, фабрику або мануфактуру в такій частині міста, в якій закладу цього роду влаштовувати заборонено, або ж помістить такі заклади не в належному одне від іншого або від інших будівель відстані, той піддається за це грошовому стягненню не більше ста рублів, заклад його закривається ... "Цілком зрозуміло, що в санкції даної норми йдеться про відповідальність фізичних осіб, оскільки іншого не знало Ухвала про покарання. Проте виникає природне запитання а якщо заклад побудовано корпорацією (акціонерним товариством) і на вирішенні про будівництво стоять підписи всіх акціонерів або будівля неналежно побудовано за рішенням магометанської (ст. 1073) або єврейської (ст. 1074) громади і має бути перенесено за рахунок винних або зовсім закрито, то кого слід було відносити до винних, кого карали закриттям або перенесенням будівлі, та й штрафом. Мало того, в ч. 2 ст. 530 Уложення про покарання прямо сказано про відповідальність "єврейської громади" - "понад те з єврейської громади, в якому ховався військовий утікач з євреїв, стягується трохи понад триста рублів за кожного". Переді мною лежить Коментар Уложення про покарання, написаний Н.С. Таганцева в 1886р., В якому шановний професор не повинні тлумачитися як всього цього. І цілком зрозуміло чому, адже він був противником визнання юридичних осіб суб'єктами злочину, а зазначені норми максимально наближено сформульовані в розрахунку і на них. Правда, в своєму Курсі Н.С. Таганцев змушений був визнати стосовно зазначеним і інші положення Уложення існування в законі юридичних осіб як суб'єктів злочину, хоча і "винятком із загального правила і притому винятком неспроможним".

Однак у прихильників юридичної особи як суб'єкта злочину існували свої доводи 1) умови дієздатності однакові в цивільному і кримінальному праві; 2) корпорації в принципі здатні здійснювати злочин; 3) корпорація має низку правових благ, які вироком можуть бути зменшені або знищені; 4) щодо корпорацій можуть бути винесені покарання у вигляді розпуску або закриття юридичної особи, заборони перебувати в певному місці, позбавлення прав, майнові покарання і т. Д .; 5) юридичні особи мають свою особливу волею, яка може бути спрямована на злочин, і здатністю здійснити її в формі злочину через свої органи.

У теорії російського кримінального права окремими авторами порівняно давно підтримувалася ідея про розширення суб'єкта злочину за рахунок юридичних осіб. Не випадково ця позиція була відображена в деяких проектах Кримінального кодексу (1993, 1994 рр.). У ч. 2 ст. 21 останнього відповідальність юридичної особи ставилася в залежність від наявності ряду умов, передбачених ст. 106 Проекту, до яких були віднесені: "а) юридична особа винна в невиконанні чи неналежному виконанні прямого припису закону, що встановлює обов'язок або заборона на здійснення певної діяльності; б) юридична особа винна в здійсненні діяльності, що не відповідає його установчих документів або оголошеним цілям; в) діяння заподіяло шкоду, або створило загрозу заподіяння шкоди особі, суспільству або державі, було скоєно в інтересах цієї юридичної особи або було допущено, санкціонірова о, схвалено, використано органом або особою, що здійснює функції управління юридичною особою ". У Державній Думі дана норма не пройшла, і в новому КК 1996 р суб'єктом злочину визнано тільки фізична особа.

Таким чином, в дискусії про визнання юридичної особи суб'єктом злочину перемогла позиція заперечення подібного. При цьому висловлено, що "формулювання ст. 19 КК РФ покликана покласти край суперечкам про можливість кримінальної відповідальності юридичних осіб. Це питання вирішене категорично в негативному сенсі ..." Базується вказане на аргументації Н.С. Таганцева, С.В. Познишева та інших криміналістів кінця XIX - початку XX ст., Хоча і без посилання на них. Цієї ж думки дотримується і С.Ф. Мілюков. Але дещо раніше Н.Ф. Кузнєцова висловлювала і іншу аргументацію, яка зведена до наступного: а) російське кримінальне право ніколи не знало відповідальності юридичних осіб; б) така відповідальність може бути реалізована засобами цивільного, податкового, фінансового права; в) представники держав, які визнали юридичних осіб суб'єктом злочину, говорять про непереборних кримінально-матеріальних і процесуальних труднощі застосування закону до юридичних осіб, коли не вдається довести "поведінку" юридичної особи, причинний зв'язок його зі збитком, встановити психологічну провину і т.д. Самим серйозним аргументом виступає останній, але навряд чи з ним слід погоджуватися. По-перше, подібні труднощі виникають і при розслідуванні діянь фізичних осіб, що зовсім не означає невизнання їх суб'єктами злочину. По-друге, всі труднощі виникають в результаті пролобійованого корпораціями законодавства, в якому жорстко не сформульовані правила "гри", відсутні жорсткі правила проведення експертиз, існує суддівський розсуд, яке ніким і ніколи не обмежувалося.

Цілком зрозумілі причини відмови законодавця від аналізованого законодавчого припущення: по-перше, лобіювання корпораціями законодавчої діяльності, незацікавленість їх в такому законі і тиск корпорацій на законодавця в зазначеному плані буде посилюватися, а не слабшати; досить згадати К. Маркса, який грунтовно стверджував, що запропонуєте капіталісту 300% прибутку, і він не зупиниться ні перед яким злочином, і сьогоднішнє розвиток капіталізму в Росії зайвий раз підтверджує цю істину; по-друге, дихаюча на ладан російська промисловість кінця XX - початку XXI ст. не витримає подібного законодавчого пресингу, можливо поетом; російський законодавець, який вважає себе мудрим, поки відмовився від введення юридичної особи як суб'єкта злочину, на наш погляд, даремно, оскільки все одно потрібно відновлювати промисловість на новій основі (НЕ мілітаризації економіки, а її споживчої суті), з новими технологіями, а тому ; слід жорстко закладати в ці технології екологічні та інші правозахисні інтереси, визнання юридичної особи суб'єктом злочину буде підштовхувати підприємців до пошуку таких технологій.

Більш серйозна аргументація міститься в роботі Р.І. Міхєєва, А.Г. Корчагіна, А.С. Шевченко, однак і вони, схоже, не знають, що робити з юридичними особами як суб'єктами злочину, оскільки спочатку роблять висновок про те, що в цьому немає необхідності, а пізніше пропонують визнати юридичних осіб спеціальним суб'єктом злочину. Всі ці коливання стосовно досліджуваного предмета виникли тому, ми ще не до кінця усвідомили наступне: основна загроза суспільству і взагалі життя на Землі сьогодні виходить не від окремого вбивці або групи їх, а від серйозного забруднення навколишнього середовища в результаті діяльності безлічі підприємств. Дану загрозу потрібно попереджати всіма можливими способами, необхідно посилювати відповідальність корпорацій за забруднення навколишнього середовища, необхідно поставити їх перед проблемою існування або закриття при виникненні такої діяльності, необхідно встановлювати такі штрафні санкції, щоб викид отруйних речовин став собі дорожче. Корпорації повинні бути поставлені в такі умови, щоб замкнутий цикл виробництва, внутрипроизводственное очищення шкідливих відходів стало нормою їхньої поведінки. Але при цьому потрібно і максимально захистити корпорацію від зловживань з боку чиновників, саме тому адміністративна відповідальність тут не годиться; слід однозначно вирішити тільки судову процедуру впливу на недобросовісні корпорації. Звідси готовий механізм кримінального судочинства в даній ситуації видається найбільш підготовленим і для кари, і для захисту.

Сьогодні в багатьох цивілізованих країнах світу зазначену небезпеку від корпорацій, вже усвідомили і визнали юридичних осіб суб'єктом злочину. Так, в США юридичні особи визнані суб'єктом злочину (наприклад, відповідно до п. 7 параграфа 10.00 КК штату Нью-Йорк "особа" означає людину або корпорацію, неінкорпорірованних об'єднання, товариство, уряд або урядова установа). Тут ми бачимо, що законодавець без особливого пієтету ставиться до власного уряду і не виключає його зі сфери кримінальної преюдиція. У деяких штатах США, наприклад, в Огайо, суб'єктами злочину виступають навіть об'єднання, які не оголошені юридичними особами. Стаття 121-2 КК Франції також визнає юридичні особи (крім Держави) суб'єктом злочину. Те ж саме і в інших країнах (ст. 51 КК Голландії, ст. 14 КК ФРН і т. Д. Визнають юридичних осіб суб'єктами злочину). Хоча є країни, в яких юридичні особи не визнані суб'єктами злочину (наприклад, Іспанія).

Нам видається абсолютно виправданим визнання юридичних осіб суб'єктами злочину.

1. За багатьма злочинів фізичні особи виступають в якості "зіцголови", при яких "контора" може здійснювати будь-які злочини, залишаючись в недоторканності, якщо вони прикриті суспільно корисної мети.

2. Крім того, юридичні особи навіть при оголошеної соціально корисної мети можуть здійснювати ті чи інші злочини (зокрема, екологічні, проти здоров'я населення і т.д.), і той факт, що за згвалтування, вчинене окремим ченцем, не можна закривати монастир , зовсім не свідчить про те, що його не можна закрити, в тому числі і на підставі вироку суду, а не в адміністративному порядку, в разі, якщо він фекалії і інші стічні води буде скидати в найближчу річку. І з цими злочинами фактично безглуздо боротися, залучаючи окремих осіб, навіть найголовніших, до кримінальної відповідальності. Яскравим прикладом подібного є випадок з комбінатом на Байкалі, який повільно, але вірно отруює унікальне озеро планети. Десятиліттями засоби масової інформації намагаються щось зробити для виправлення ситуації, а віз і нині там. Можливо, що директорів комбінату навіть штрафують, але все це комарині укуси. Про коло злочинів, за якими можуть бути або не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності юридичних осіб стосовно зарубіжному праву, трохи повніше написав С. Гугкаєв.

3.Разом з тим дивно виглядала позиція СРСР і Російської Федерації, так і нинішня позиція Франції, що виводить державу як юридичну особу за межі суб'єкта злочину. Адже і СРСР, і Франція підписали в 1946 р вирок Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі, згідно з яким були визнані злочинними нацистська партія НСДАП і каральні органи СС і СД, генеральний штаб і Верховне командування німецьких збройних сил, тобто по суті сама основа нацистського держави (правда, А.А. Піонтковський намагався довести, що "було б помилкою вважати, що на процесі в Нюрнберзі ставилося питання про кримінальну відповідальність юридичних осіб за скоєні злочини", і далі непереконливо пояснював це, тоді як Нюрнберзький процес оголосив злочинними саме державні організації, розпустив їх і визнав неприйнятним їх відновлення в майбутньому). Цілком зрозуміла позиція А.А. Піонтковського, адже якщо радянські юристи були такими затятими противниками визнання юридичних осіб суб'єктами злочину, то вони повинні були виступити проти такого вироку і не підписувати його.

4. До юридичних осіб цілком можливе застосування певних заходів впливу, які схожі на покаранню - закриття або знесення підприємства, високі штрафи, що накладаються на юридичну особу, а не на фізичне і т.д. А. Никифоров слідом за Проектом КК пропонує ввести для юридичних осіб наступні покарання: штраф, конфіскація майна, заборона займатися певною діяльністю, ліквідація юридичної особи. Цілком зрозуміле занепокоєння Н.С. Таганцева з приводу відповідальності невинних осіб (наприклад, робітників підприємства), однак питання має вирішуватися в якомусь одному напрямку: або екологічне зараження і мутація організму, зокрема тих же робітників, або збереження здоров'я і тимчасова безробіття. Про таку небезпеку і подібної альтернативі Н.С. Таганцев навіть подумати не міг. Здається, в цьому плані відповідь однозначна, оскільки мова повинна йти про крайню необхідність, про захист суспільства від нього самого.

5. Схоже, нічого нового не слід вводити і в суб'єктивну сторону злочину, оскільки ми маємо той же самий умисел на заподіяння шкоди, тільки колективний: правління корпорації акціонерів з контрольним пакетом акцій і т.д. Чи слід погоджуватися з тими авторами, які вважають неможливим визнавати провину щодо юридичної особи, адже цивільне законодавство використовує провину і стосовно до юридичних осіб, і вина ця нічим не відрізняється від провини в кримінальному праві (ми маємо тут той же самий соціальний проступок при упречності щодо особи до соціальним принципам).

6. Зачатки такого корпоративного суб'єкта ми маємо вже зараз при співучасті, коли дії співучасників характеризуються єдиним для всіх умислом (як правило) і загальної для всіх метою. Про це ж пише і А. Никифоров. Можуть сказати, що при співучасті кожен відповідає самостійно, і ми готові з цим погодитися. Проте ч. 7 ст. 35 КК на відміну від ст. 67 КК вимагає (і правильно вимагає!) Враховувати при призначенні покарання ступінь сорганізованності групового злочину, характер і ступінь об'єднаності окремих осіб в щось єдине ціле і на цій основі посилювати покарання. Для корпорацій в цьому плані нічого не зміниться - та ж загальна мета, той же єдиний умисел на отримання надприбутку за рахунок заподіяння шкоди суспільним відносинам.

7. Кошти, отримані від штрафів, що накладаються в кримінальному порядку на корпорації, можуть піти на виправлення тих суспільних відносин, які були порушені злочином. Так, в США суми, отримані від штрафів за забруднення повітря, використовуються ЕРА (Агентством з охорони навколишнього середовища) на природоохоронні заходи.

Визнання юридичних осіб суб'єктами злочину може виявитися корисним не тільки в геополітичному плані, а й стосовно захисту окремих осіб, наприклад стаття про невиплату заробітної плати, яка створена законодавцем як "мертва" норма, оскільки може бути застосована тільки при доведеності корисливої ​​невиплати заробітної плати. Цікаво, на тлі систематичної минулих років і навіть сьогоднішньої невиплати заробітної плати чи багато кримінальних справ було порушено і дійшло до суду із задоволенням потерпілих? Думаю, таких немає або пошта немає, оскільки будь-який роботодавець при наявності у володінні 600-го "Мерседеса" і палацу в передмісті може відговоритися важким матеріальним становищем підприємства. У цьому плані цікавим видається ставлення законодавця до подібної проблеми кінця XIX в. Так, згідно зі ст. Тисяча триста п'ятьдесят-дев'ять Укладення про покарання (в редакції 1885 г.) "якщо власники фабрик, заводів і мануфактур, перш закінчення встановленого з працівниками цих закладів часу, самовільно знизять плату своїх працівників, або ж будуть змушувати їх, замість наступної їм плати грошима, отримувати її товарами , хлібом або іншими будь-якими предметами ... "; згідно зі ст. Тисяча триста п'ятьдесят дев'ять 1 Укладення про покарання "за видачу робочим людям найманої плати не готівкою, але відокремленими від процентних паперів кулонами, як не підлягають ще оплаті, так само як і такими, термін платежу за якими вже настав, винні в тому наймачі або уповноважені ними особи ... " Схожа ситуація? Так, але тільки економічно; капіталіст залишається таким і в XIX, і в XX, і в XXI ст., він готовий по максимуму "обдерти" працівника, аби отримати прибуток і надприбуток, але до тих пір, поки його не починає регулювати в цьому плані законодавець. А ось тут-то схожість закінчується. Якщо законодавець царської Росії розумів, що заробітна плата працівника є єдиним джерелом його існування і що люмпенізованості пролетаріату є небезпечним (звідси неприйняття навіть зменшення поза договору оплати праці і ніякого додаткового умови у вигляді корисливого мотиву, примусового заміщення грошей товаром або псевдогроші і покарання за таке) , то нинішній російський законодавець не бачить цієї небезпеки, нічого не зробив для захисту працівників від оплати праці товаром або псевдогроші і навіть н евиплату (не зменшення!) заробітної плати зумовив корисливим мотивом, зробивши норму практично "мертвої", перетворивши більшу частину населення на рабів, витіснивши зі сфери виробництва осіб, які не бажають працювати безкоштовно, і відправивши їх у певної частини до кримінальної сфери. І це замість того, щоб на основі історичного досвіду зрозуміти всю згубність подібного і протиставити йому закон, який би Однозначно без всяких умов ввів покарання за невиплату працівникові заробітної плати - єдиного джерела його існування.

Але мало змінити норму, прибравши з неї мотивацію (в будь-якому випадку роботодавець не має права позбавляти працівника заробітної плати як єдиного джерела існування), потрібно ще визнати суб'єктом даного злочину саме юридична особа не бажаєш платити заробітну плату - закривай крамницю або її закриють за вироком суду .

Правда, при запропонованому рішенні уряд сам може стати суб'єктом злочину, оскільки воно є головним неплатником заробітної плати сьогодні. Ну що ж, як в штаті Нью-Йорк, відповідай за скоєне незалежно від статусу. Зрозуміло, що в Росії про це навіть страшно подумати, а не тільки впроваджувати.

Таким чином, думається, суб'єкт злочину повинен бути розширений за обсягом за рахунок введення в нього юридичної особи.

Але навіть якщо визнати суб'єктом злочину лише фізична особа, то і при цьому виникають певні складнощі. Друга група вже не традиційних проблем полягає в дещо іншому.

Перш за все, мова йде про проблеми визначення суб'єкта злочину в тому випадку, якщо кримінальне судочинство зіткнеться з сіамськими близнюками. За статистикою, кожна 800-я пара близнюків з'являється на світ в зрощеної вигляді; статистика ВООЗ констатує, що в Європі на 80 000 пологів припадає 1 випадок народження сіамських близнюків, а в світі - 1 випадок на 60 000. При цьому всіх сіамських близнюків можна умовно розділити на дві групи: 1) зрощення двох самостійних тіл і 2) зрощення двох тіл як щось єдине ціле. У першому варіанті ми маємо справу з сіамськими близнюками, кожен з яких є самостійною людиною. Самостійність людини можна визначити на основі тих його органів, без яких людина жити не може, без рук, ніг, очей і т.д. може, а ось без мозку, голови в цілому, серця, печінки, нирки, селезінки - немає. Отже, самостійною людиною можна вважати тільки того, хто має ці органи, сумісні з життям. Звідси, сіамські близнюки як зрощення двох таких окремих осіб і відносять до першої групи. По суті, саме тут і виникають головні проблеми суб'єкта злочину. Не важко уявити собі ситуацію, коли один з них скоює злочин (наприклад, вбивство). Кого визнавати суб'єктом, як карати, оскільки в такому випадку будуть покарані обидві людини, тобто зрощений чоловік і, отже, один невинний. Хірургічним шляхом розділити їх можна, але тільки з їхньої згоди, іншого законом не передбачено. І якщо такої згоди немає, то правосуддя зіткнеться з невирішеною поки проблемою. На наш погляд, для вирішення таких ситуацій необхідно внести в законодавство положення про обов'язкове примусовий поділ сіамських близнюків хірургічним шляхом, якщо таке не загрожує життю і здоров'ю будь-кому з них.

Не менша складність виникає і тоді, коли сіамські близнюки стають жертвою злочину. Припустимо, злочинець хотів убити одного з сіамських близнюків, у результаті гине і другий, чи слід це визнавати вбивством двох або більше осіб. Або вбивством кількох осіб, або сукупністю умисного вбивства і необережного позбавлення життя, або все ж вбивством однієї особи.

У другому варіанті проблеми кілька знімаються, оскільки наявність одного набору життєво важливих органів і безлічі інших органів (чотири руки, чотири ноги, дві голови) свідчить про те, що ми маємо одну людину з усіма витікаючими з цього наслідками

Нетрадиційними проблемами також є визначення статі людини і відповідні кваліфікація скоєного і відповідальність за нього. Наприклад, статевої диференціації вимагає ст. 328 КК, оскільки військовозобов'язаними є тільки чоловіки, смертна кара (ч. 2 ст. 59 КК) і довічне позбавлення волі (ч. 2 ст. 57 КК) призначаються тільки чоловікам, різним чином відноситься законодавець до чоловіків і жінок при встановленні виду виправної установи (п. "б", "г" ч. 1 ст. 58 КК) і т.д. Пол встановлюють за такими ознаками: 1) генетичний (набір хромосом - жіночий каріотип 46ХХ, чоловічий 46ХУ); 2) гонадний (репродуктивна функція у жінок яєчники - яйцеклітина, у чоловіків яєчка - сперма); 3) гормональний (статеві гормони у жінок - естрогени, у чоловіків - андрогени, вони формують соматичний підлогу); 4) соматичний (сукупність будови статевих органів і розвитку вторинних статевих ознак); 5) цивільний (паспортний); 6) психічний (усвідомлення своєї статі індивідуумом, спрямованість його статевого потягу). Перші чотири компоненти визначають біологічна стать, інші два - соціальний. Зазвичай підлогу визначають навіть лікарі за будовою зовнішніх статевих органів, по соматичного ознакою, рідше фахівці рекомендують гонадний ознака.

Зазначені компоненти можуть збігатися, а можуть і не збігатися, перебуваючи в різному співвідношенні. При збігу ми будемо мати справу з чоловіками і жінками в їх точній відповідності всім статевими ознаками, хоча з біологічної точки зору ні одна людина не є виключно чоловіком або жінкою, в кожному з нас химерно переплетені зазначені ознаки. Але при сутнісному розбіжності починають виникати проблеми встановлення статі. Справа в тому, що є люди невизначеної статі (транссексуали, гермафродити і т.д.), які по цивільному ознакою можуть бути зараховані до однієї статі, а по іншому (іншим) - до іншого (наприклад, за документами і способу життя - чоловік , а біологічно - жінка). До різних розладів в статевій сфері потрібно ставитися по-різному. Наприклад, транссексуали лише відчувають себе особою протилежної статі, будучи по соматичним і цивільним ознаками чоловіком ити жінкою, н ставлення до них законодавця і правоприменителя може бути або максимально жорстким, т е визнанням їх тими, хто вони є фізично з відповідною регламентацією їх прав і обов'язків , або більш м'яким відповідно до їх суб'єктивним сприйняттям власного "Я" в навколишньому світі, хоча цілком зрозуміло що при такому підході виникне маса додаткових складнощів (не можна чоловіка спрямована ь в жіночу колонію тільки тому, що він відчуває себе жінкою, буде потрібна корекція статі, на яку він може не погодитися, і т.д.). Мабуть, більш логічний перший шлях. На відміну від них гермафродити реально мають ознаки і того, і іншого підлог, саме до них найбільш застосуємо термін "середня стать". Відповідно, до них не може бути жорсткого підходу, щодо них необхідно медико-психологічне рішення про переважання в організмі ознак тієї чи іншої статі, яке слід співвіднести з суб'єктивною думкою особи про власному полі, і приймати правове рішення тільки після корекції статі особи відповідно з бажаннями суб'єкта.

Особливо ускладнює ситуацію сьогодні те, що особи з розладами в статевій сфері можуть зробити хірургічну операцію для приведення своєї статі у відповідність з психічним усвідомленням його (за паспортом - чоловік, за вторинними статевими ознаками - жінка).Звідси відразу стають очевидними всі проблеми кваліфікації та кримінальної відповідальності таких осіб, пов'язані зі статевою диференціацією (чи є особа суб'єктом злочину, передбаченого ст. 328. ч. 1 ст. 337 КК, можна або не можна відправляти його в колонію для чоловіків, можна або не можна застосовувати до нього смертну кару або довічне позбавлення волі і т.д.). Положення може ускладнитися ще тим, що будь-яка людина при наявності всіх вторинних ознак однієї статі може мати все вторинні ознаки протилежної статі або хірургічно поповнити себе ними, отримавши тим самим сукупність всіх вторинних ознак обох статей. У літературі наведено цікавий випадок солдату після одного року служби поставили в госпіталі діагноз - помилковий гермафродитизм, при терапевтичної корекції стали розвиватися жіночі риси, але пацієнт відмовився міняти чоловіча стать, і довелося цій жінці залишити не властивий їй чоловічу стать. Виникає природне запитання якби ця особа вчинила військовий злочин, було б воно притягнуто до кримінальної відповідальності при однозначному лікарському віднесення його до жіночої статі і при неодмінному вимозі служби в армії жінок тільки за контрактом, а не заклик, чи ні? Зазвичай лікарі в зазначених випадках рекомендують виходити з бажань пацієнта з відповідною зміною паспортних даних. Швидше за все, такий підхід повною мірою відповідає правам людини і повинен бути підтриманий юристами. По крайней мере, законодавство деяких європейських країн слідують цьому правилу.

Зрозуміло, можуть сказати, що все це теоретичні вишукування, що практика таких випадків не знає або майже не знає. Готовий з цим погодитися. Однак добре це чи погано? Чи не пов'язані саме з зазначеними проблемами певна частина відмов від несення військової служби, дезертирство, самогубств в армії, розвитку насильницького гомосексуалізму і т.д. На наш погляд, викладені проблеми мають і явне практичне значення, звідси і їх винесення в представленій роботі.

Але повернемося до розгляду традиційних питань суб'єкта злочину. У теорії кримінального права зроблено спробу ототожнити суб'єкта злочину з суб'єктом кримінальної відповідальності: "Під суб'єктом кримінальної відповідальності, таким чином, розуміється вчинила передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння фізична особа, що має вменяемостью і належним віком", "суб'єкт кримінальної відповідальності - поняття узагальнююче, найбільш ємне і, на наш погляд, точніше відображає суть даного явища, ніж традиційний термін "суб'єкт злочину". на наш погляд, подібне змішання двох понять нічого позитивного в собі не містить і кілька заплутує ситуацію. Цілком зрозуміло, чому така точка зору виникла деяким вченим не дає спокою формальне визначення злочину через покарання, при якому на першому місці має стояти покарання, і все інше (злочин і його особливості ) має бути визначено з позицій покарання, адже традиційно з цього виходило російське право і в основному виходило і виходить закордонне кримінальне право аж до теперішнього часу. Проте нам цей шлях не представляється перспективним. По-перше, головними предметами кримінального права виступають злочин і покарання. Але вони не співвідносяться між собою як рівні складові, оскільки злочин, а не покарання підточує і руйнує суспільні відносини. Саме тому йому, а не покарання має бути приділено основну увагу криміналістів. По-друге, категорія злочину завжди існувала, і буде існувати в суспільстві, вона постійна. Так, ми можемо змінювати умовну злочинність, відмовляючись від якихось злочинів або вводячи будь-які з них. Однак до тих пір, поки в суспільстві будуть існувати основотвірний фактори (особистість людини з її життям, здоров'ям, честю і гідністю, політичними та іншими правами, власність і т.д.) і можливим посяганням на них. від злочинів відмовитися не вдасться. На цьому тлі покарання як явище в цілому соціально умовне, що не постійне (сьогодні скасували смертну кару, завтра скасують позбавлення волі, післязавтра інші покарання), природно, є похідним від злочину, безпосередньо залежить від нього (є злочин - є покарання, немає злочину - немає покарання), і яким бути покарання, як його призначати, як його виконувати - залежить в цілому від бажань і світогляду суспільства. По-третє, будь-який практик і будь-який теоретик знають, що вчення про злочин на порядок складніше вчення про покарання, останнє можна з досить високим ступенем формалізувати і навіть найбільш складну частину його - про призначення покарання. Про це знає навіть студент, оскільки дайте йому Кримінальний кодекс на іспиті, і він без праці відповість на основну масу питань про покарання лише на основі законодавчих положень, але навіть з Кодексом у нього виникнуть певні труднощі при тлумаченні злочину. Звідси злочину слід приділяти більше уваги (що і робить КК РФ, розширюючи деталізацію його), не ставлячи його в залежність від кримінальної відповідальності або покарання.

Виходячи зі сказаного, суб'єкта злочину не можна зводити до суб'єкта кримінальної відповідальності. Звісно ж, що найбільш праві ті, хто виділяє суб'єкта злочину і суб'єкта кримінальної відповідальності, оскільки суб'єкт злочину - це особа (фізична або юридична), яка несе в собі психічне ставлення до свого потенційного діяння і його наслідку, а суб'єкт кримінальної відповідальності є особа, ознаки якого диференціюють кримінальну відповідальність. Наочно проілюструвати це можна наступним: фізична особа до 14 (ч. 2 ст. 20 КК), 16 (ч. 1 ст. 20), 18 (ст. 134 КК) років і юридична особа до моменту затвердження його в цій іпостасі не є носіями психічного ставлення до діяння і його наслідку, а особи іншого "віку" є незалежно від його подальшої диференціації. Іншими словами, для визначення психічного відношення не має значення той факт, чи виповнилося особі 50. 60, 70 або 80 років, в будь-якому віці він залишається суб'єктом злочину. Однак для кримінальної відповідальності та подальша диференціація віку часто має самостійне значення: смертна кара і довічне позбавлення волі не застосовуються навіть до деяких суб'єктам злочину (неповнолітнім, жінкам і чоловікам старше 65 років); до деяких суб'єктам злочину не застосовуються обмеження волі (ч. 5 ст. 53 КК), обов'язкові роботи (ч. 4 ст. 49 КК); в залежності від характеру суб'єкта злочину диференціюються місця виконання позбавлення волі (ст. 58, ч. 6 ст. 88 КК) і т.д., тобто суб'єкт кримінальної відповідальності володіє іншими характеристиками, ніж суб'єкт злочину. У той же час потрібно віддавати собі звіт в тому, що суб'єкт злочину начебто є і суб'єктом кримінальної відповідальності. Однак насправді їх співвідношення дещо інше. Суб'єкт злочину як носій психічного відносини, і суб'єкт кримінальної відповідальності, що володіє певною специфікою, що відбивається на кримінальної відповідальності, існують паралельно в якості двох характеристик злочинця то, що є суб'єкт злочину, ще не означає того, що є і суб'єкт кримінальної відповідальності (з 14- 16 років виникає суб'єкт злочину, але з цього віку ще немає суб'єкта смертної кари, довічного позбавлення волі та обмеження волі, жінка є суб'єктом злочину, але не різнана суб'єктом кримінальної відповідальності у формі довічного позбавлення волі або смертної кари і т.д.). Таким чином, суб'єкт злочину і суб'єкт кримінальної відповідальності виступають як взаємозалежні, але тим не менш самостійні категорії, що характеризують злочинця (я б сказав, особистість злочинця в її розширеному тлумаченні в розрахунку і на юридичну особу), як дві сторони однієї медалі. Саме тому і слід розділяти суб'єкта злочину і суб'єкта кримінальної відповідальності як самостійні характеристики одного явища. Поки ж нас цікавить перший, а не другий.

Близько примикає до викладеного та питання про співвідношення суб'єкта злочину, особу винного та особистості злочинця. Чи треба розділяти дані категорії або ж вони суть єдині? На думку І.І. Карпеця, немає підстав виділяти особистість злочинця, цілком достатньо поняття суб'єкта злочину. Разом з тим були зроблені спроби відмовитися від терміна "суб'єкт злочину" з заміною його терміном "особистість злочинця". Проте в теорії кримінального права панує позиція про те, що особистість злочинця і суб'єкт злочину - що не збігаються поняття. Так, П.С. Дагель писав: "Поняття" суб'єкт злочину "і '' особистість злочинця" виконують в кримінальному праві різні функції: перше - функцію одного з умов кримінальної відповідальності, що входять в її основу, друге - функцію індивідуалізації ... Поняття "суб'єкт злочину" відповідає на питання: хто може нести кримінальну відповідальність у разі вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого кримінальним законом? Тому ознаки, що характеризують суб'єкта злочину, є елементом складу злочину, включаються законодавцем у число його ознак. Поняття особистості злочинця дає відповідь на питання: яку відповідальність повинен понести злочинець і чи може він бути звільнений від неї? "Тут автор широко процитований з кількох причин. По-перше, навряд чи варто погоджуватися з тим, що суб'єкт злочину несе функцію умови кримінальної відповідальності . Адже сам же він аналізує суб'єкта злочину і стверджує, що суб'єкт є елементом складу злочину, що законодавець включив суб'єкта в число ознак складу злочину. З чого б раптом у елемента преступл ня виникали функції іншого явища, розташованого крім злочину? Автор химерно змішав злочин з кримінальною відповідальністю, тоді як очевидно, що вони - суть два самостійних предмета кримінального права. Можливо опосередковано, суб'єкт злочину і являє собою зазначені П.С. Дагель умови, але тільки опосередковано. Сущностно у суб'єкта злочину як носія психічного ставлення до вчиненого інші функції і суб'єкт злочину відповідає на питання: хто вчинив злочин? По-друге, автор змішав суб'єкта злочину з суб'єктом кримінальної відповідальності, яких в цілому теорія кримінального права все-таки розводить. Дивним у цій ситуації є те, що багато авторів, захоплені пристрастю до кримінальної відповідальності, солідарні з П.С. Дагель і не хочуть бачити зазначених недоліків, які в цілому переносять дискусію з однією доцільною площини в іншу недоцільне. Виділяють також особу винного і суб'єкта злочину.

Проте стосовно самого факту поділу суб'єкта злочину, особу винного та особистості злочинця панівна позиція найбільш точна, оскільки дійсно, застосовуючи поняття "особистість злочинця", "особистість винного", "суб'єкт злочину" ( "особистість суб'єкта злочину"), ми говоримо про ознаки, що характеризують людину з різних сторін з різною глибиною їх охоплення. При цьому особистість злочинця дошкуляє не однаково. Так, на думку Г.М. Борзенкова, "особистість злочинця з кримінального права - це система соціально значущих властивостей особи, яка вчинила злочин, що відбивають можливості його виправлення кримінально-правовими засобами". Дане визначення має один істотний недолік - схоже, автор говорить не про особистості злочинця, а про особу винного (по крайней мере, при написанні спільно з іншими роботи "Особистість злочинця" він не заперечував проти поділу особистості злочинця і особи винного і точно співвідносив слідом за законодавцем обтяжуючі і пом'якшувальні обставини з урахуванням особи винного при призначенні покарання), оскільки і ст 37 КК РРФСР 1960 р, і ст. 60 КК РФ 1996 р пов'язувала і пов'язує призначення покарання і. отже, виправно-попереджувальний ефект подібного саме з особистістю винного.

На наш погляд, досить точно оцінена особистість злочинця колективом авторів."Особистість злочинця - найбільш широке і ємне поняття, що виражає соціальну сутність особи, складний комплекс характеризують його ознак, властивостей, зв'язків, відносин, його моральний і духовний світ, взяті в розвитку, у взаємодії з соціальними та індивідуальними життєвими умовами і в тій чи іншій мерс визначили вчинення злочину ". Тут, схоже, вірно встановлені основні фактори, що формують особистість, динамічність їх і зв'язок зі злочином. Однак дечого в зазначеному тлумаченні особистості злочинця немає. Перш за все, відсутня згадка про кримінальну відповідальність. І оскільки дану позицію можна визнати пануючою і опосередковано закріпленої в кримінальному законодавстві, то в принципі з нею можна було б погодитися. Однак при цьому залишається істотна сумнів в тому, що особистість злочинця і особу винного - різні поняття, адже не секрет, що вина, винність, винний, маючи один корінь, повинні бути розтлумачені однаково або як сутнісне явище (вина), або в якості похідних від нього термінів. Але в такому випадку ми впираємося в питання про поняття вини, її сутності і в те, як вона співвідноситься з усіма тими обставинами, які враховує суд при призначенні покарання. Мало того, певну складність викликають і самі структури особистості злочинця і особи винного, наскільки незбіжними вони є, чого не враховує суд з того, що входить в особистість злочинця.

Здається, що особистість злочинця - дійсно максимально широке поняття, яке включає в себе соціально корисні, соціально нейтральні і соціально негативні характеристики людини, яка вчинила злочин. Соціально корисні і соціально негативні характеристики потрібні при визначенні особи винного, соціально нейтральні характеризують суб'єкта злочину Зазначені характеристики знаходяться в постійному розвитку, ті з них, які мали місце до вчинення злочину, можуть бути деформовані в ту чи іншу сторону в процесі вчинення злочину і після його закінчення, так само можуть взагалі зникати або виникати деякі інші характеристики (наприклад, відшкодування шкоди після скоєння злочину). Саме тому особистість злочинця не є щось застигле, стабільне; стан особистості злочинця можна розглядати лише на певній стадії розслідування або судового розгляду. Звідси особу винного і суб'єкт злочину є два елементи особистості злочинця, на які не поширюється класифікація в її жорсткому формально-логічному розумінні. Ці два елементи характеризуються взаємопроникненням: особистість винного визначається тільки стосовно до суб'єкта злочину, а деякі соціальні властивості особистості винного співвідносяться з ознаками суб'єкта злочину. Приблизно про це вже писали в літературі: "Особистість винного (так само, як і особистість злочинця) не вкладається повністю в рамки ... суб'єкта, але вона і не існує без складу, ознаки якого, пов'язані з суб'єкту, є обов'язковою частиною поняття особистості злочинця ".

На підставі викладеного можна зробити висновки: а) в кримінальному праві цілком прийнятно визнання суб'єктом злочину фізичних і юридичних осіб; б) необхідно законодавчо врегулювати можливість скоєння злочину сіамськими близнюками і ввести в норму положення, а яких передбачити сам факт вчинення злочину сіамським близнюком, можливість хірургічного примусового поділу близнюків при відсутності медичних протипоказань до подібного і визнання Виконавця суб'єктом злочину з невизнанням таким другого близнюка, якщо він в злочині не брав участі; в) слід законодавчо врегулювати в цивільному і кримінальному праві особливості правового становища осіб з розладами в статевій сфері; в кримінальному праві норму про суб'єкта злочину доповнити положеннями про те, що при виникненні сумнівів з приводу статевої приналежності особи необхідно призначити судово-медичну і судово-психологічну експертизи, на підставі яких в залежності від характеру статевого розладу або жорстко виходити з соматичного і цивільного ознак, або шляхом корекції виправити "середній" підлогу і вирішувати правове питання на основі скоригованого статі; г) жорстко розділяти поняття "суб'єкт злочину" і "суб'єкт кримінальної відповідальності"; д) суб'єкт злочину є елементом особистості злочинця.


ГЛАВА 3. КЛАСИФІКАЦІЯ І ЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ3.1 Класифікація складів злочинів

При аналізі класифікації злочинів ми не може піти від тих особливостей, які супроводжують злочину в залежності від специфіки їх відображення в диспозиції норми. Сутність закінченого злочину, його особливості при різному відображенні злочину в законі головним чином і визначаються так званими матеріальними, формальними і усіченими складами. Однак в теорії була висловлена ​​й інша позиція по співвідношенню даній класифікації до інститутів кримінального права. Так, на думку В. Н. Кудрявцева, "поняття" формальних "і" матеріальних "злочинів відноситься не до питання про те, наступають або не наступають шкідливі наслідки, і не до конструкції складів злочинів, а тільки до побудови диспозиції кримінально-правової норми ". Цілком зрозуміла критична реакція деяких прихильників складу злочину як кримінально значущої категорії на такий висновок В. Н. Кудрявцева, оскільки не можна протиставляти диспозицію і склад злочину, так як диспозиція включає в себе всі ознаки складу. Нам як противнику складу злочину дана позиція є точною з деякими доповненнями: специфіка побудови відповідних диспозицій як раз і полягає в тому, настали або не настали шкідливі наслідки в напрямку передбаченого в цьому розділі об'єкта, досить чи ні для визнання злочину закінченим тільки дії без заподіяння шкоди або дії зі створення умов для дії на спричинення шкоди, т. е., на наш погляд, даремно В. Н. Кудрявцев протиставив відсутність або наявність шкоди спе ІФІКА диспозиції. Однак в подальшому ми змушені користуватися терміном "склад" стосовно аналізованої класифікації за потребою - основна маса дослідників саме з ним співвідносять розподіл злочинів на матеріальні, формальні і усічені.

Запропоноване поділ складів злочину має досить тривалу історію. Ще на початку століття А. Н. Круглевскій виділив в російській праві усічені склади і матеріальні склади. С. В. Познишев писав про матеріальні і формальних складах. Н. Д. Сергіївський пропонував виділяти злочину за шкоду готівковому, при небезпеки шкоди, при непослуху, хоча і визнає цей поділ не має практичного значення. Зазначена тріада диспозицій, що відображають момент закінчення злочину, традиційно викладена в теорії кримінального права, але не є безперечною.

Першою точкою зіткнення позицій в теорії кримінального права служить саме термінологічне оформлення даних складів. Деякі криміналісти вважають невдалим термін "усічений склад", оскільки всі злочини матеріальні і виділення усічених злочинів перекручує дійсний стан речей. При цьому Н. Д. Дурманов намагається обійтися без даного терміну і дає розгорнуту характеристику явищ, які охоплюються їм. Однак користуватися розгорнутої характеристикою замість одного терміна незручно, що розуміє і сам автор, який продовжує користуватися терміном "усічений склад". Настільки ж різкій критиці піддав усічені склади і А. Н. Трайнін, оскільки "виділення" усічених "складів засноване на явному непорозуміння. Склад завжди єдиний і завжди" полон "тими конкретними елементами, з яких він за законом складається". І подібне певною мірою виправдано, адже в нашому випадку ми зіткнулися з подвійністю терміну "матеріальний": з одного боку, він показує суть злочину, яка головним чином виражена в суспільної небезпеки, з іншого - юридичну форму даного виразу. І тому в першому варіанті визнання злочину матеріальним не буде залежати від злочинного результату (будь-який злочин - суспільно небезпечне, значить, містить матеріальний ознака, отже, матеріально), а в другому - склад злочину буде матеріальним тільки при наявності злочинного результату (в інших видах злочину наслідки не матеріалізовані). Суперечка навколо цього не припиняється досі.

Як бачимо, в теорії кримінального права відсутня єдність поглядів на термінологічне оформлення різновидів злочинів. І з усіма критичними зауваженнями в зазначеному плані можна погодитися. Дійсно, аналізовані терміни не зовсім вдалі, і можна спробувати їх замінити. Наприклад, замість терміна "матеріальний склад" застосувати термін "законодавчо-результативна диспозиція" або диспозиції "з реальним шкодою і зі створенням загрози її заподіяння". Однак суть явищ, схованих за наведеними термінами, не зміниться, залишиться тією ж самою, а в нових термінах виявиться маса своїх недоліків. А суть полягає в наступному: 1) в диспозиціях норм Особливої ​​частини КК всі злочини врегульовані в двох варіантах - з визнанням закінченими тільки при наявності матеріалізованих наслідків і 2) з визнанням закінченими тільки при здійсненні дії (бездіяльності), коли наслідки для кваліфікації значення не мають ; мало того, останній варіант не є щось єдине, оскільки в одних видах злочину закінченим злочином визнано дії по створенню умов для заподіяння шкоди, а в інших - дії із заподіяння шкоди (дії-виконання): при цьому розподіл на тс і інші має величезне значення, зокрема, при створенні системи санкцій. Це розуміють і противники усічених складів; "Прихильники поділу злочинів на" усічені "і" не усічені "праві лише в одному: законодавець в прагненні захистити цінні об'єкти від злочинних посягань конструює склади таким чином, щоб дії, які створюють навіть найвіддаленіші можливості заподіяння шкоди цим об'єктам, виявилися в сфері кримінально -правової репресії ".

Здається, саме в цьому полягає істина - законодавець специфічно оформляє види злочину, звідси всі проблеми, з таким пов'язані. Всі інші міркування про те, що не слід змішувати мотиви законотворчості з конструкцією складів, що беспоследственних, нешкідливих злочинів не існує, що правильніше було б ділити склади на заподіяли суспільно небезпечні наслідки у вигляді реальної шкоди і у вигляді створення загрози заподіяння шкоди, є лише недолугою спробою прикрити виникла в законодавстві проблему. Хочемо ми того чи ні, але факт різного оформлення видів злочину в законі існує, що і дає відповідну підставу для класифікації злочинів.

Але очевидно, що зазначена класифікація складів не така однозначна. Виділяючи три види закінченого злочину, теорія. Про одного боку, начебто виходить з одного підстави класифікації - тієї стадії, при досягненні якої закон визнає злочин закінченим (або створення умов, і тоді диспозиція усічена; якого діяння-виконання з виникненням формальної диспозиції; або злочинного результату, і тоді диспозиція матеріальна) . Але з іншого боку, два перших і третій види (усічена + формальна і матеріальна диспозиції) виділені на підставі відсутності або наявності наслідки, тоді як два перших (усічена і формальна) диференційовані в залежності від стадії вчинення злочину. Можна сказати: одна класифікація базується на двох підставах, що суперечить правилам формальної логіки. У аналізованої класифікації, схоже, не вистачає ще одного елемента, який охоплював би собою усічену і формальну диспозиції, т. Е. Потрібно створити класифікацію на двох рівнях: на першому розташовуються якась диспозиція, що включає в себе усічену і формальну диспозиції, і матеріальну диспозицію, а на другому - усічену і формальну як різновиду узагальненого першого. Цим відсутнім елементом можуть бути, скажімо, "нематеріальні" диспозиції. В такому випадку все стає на свої місця: нематеріальні та матеріальні диспозиції виділяються за ознакою обов'язкової відсутності або наявності в закінченому злочині злочинного результату; в свою чергу нематеріальні диспозиції поділяються на формальні і усічені за ознакою віддаленості стадії, що визнається закінченим злочином, від передбачуваного злочинного результату. І хоча великого практичного значення запропонована дворівнева класифікація не має, проте теоретично вона видається більш прийнятною, оскільки дозволяє узагальнено відобразити усічені і формальні диспозиції. І це істина, з якою сперечатися неможливо, принаймні, до радикальної зміни закону, яке навряд чи можливо в зазначеному напрямку. Саме тому, думається, немає необхідності в подальших суперечках про терміни, "матеріальна", "формальна", "усічена", диспозиції, благо теоретики і практики досить чітко уявляють собі суть тих явищ, які узагальнені даними термінами, і будь-яких непорозумінь з їх практичного виділенню не відзначається. Просто потрібно визнати, що при всій неоднозначності вони досить точно відображають сутність певних різновидів закінчених злочині, і погодитися з їх наявністю в теорії.

Правда, при цьому виникає нібито проблема заплутаності підстав поділу на дані три класи, відсутність певного підстави класифікації.Здається, такий підхід не відповідає дійсності, оскільки на самому ділі все йде досить просто: при аналізі виду злочину ми повинні визначитися з тим, зазіхає дія, що становить даний вид злочину, на об'єкт, передбачений відповідними главою, розділом (наприклад, розбій розташований в розділі про злочини проти власності, але вважається закінченим з моменту нападу з метою розкрадання; очевидно, що саме посягання на власність залишається лише в якості мети - суб'єктивного елемента, дейст ие ж при розбої є посягання на особистість, і саме воно визнається закінченим злочином, зрозуміло, при наявності відповідної мети і відсутності якої-небудь дії, спрямованого на розкрадання; все сказане і дозволяє констатувати наявність в даному випадку закінченого злочину на стадії створення умов для майбутнього дії по вилученню майна, т. е. злочином з усіченим складом). Якщо ми визнаємо заплутаність підстав аналізованої класифікації, то тим самим ми зізнаємося в нашому невмінні відрізнити дію-виконання від дії-створення умов, т. Е. В нашому абсолютному кримінально-правовому невігластві.

Отже, всі злочини з нематеріальними диспозиціями можна розділити на дві групи: 1) злочини, в яких злочинний результат носить моральний, політичний характер (зрада державі, шпигунство, наклеп і т. Д.), І 2) злочини, в яких фізичну або майнову шкоду для поставлення злочину, який зазіхав на даний об'єкт, не обов'язковий.

У перших з них шкоди, яку завдають тими чи іншими діяннями. надзвичайно важко виокремити, формалізувати і оцінити, хоча він, безсумнівно, присутній, так як суспільним відносинам заподіюється той чи інший збиток. Злочини цієї групи вважаються закінченими тоді, коли діяння доведені до логічного кінця, коли діяння і шкоду суспільним відносинам збігаються.

Тут перервана злочинна діяльність не може бути визнана закінченим злочином, так як в подібних злочинах діяння і збиток зливаються в одне ціле і перервана діяльність знаходиться завжди за межами цього сплаву і складати його не може. Формулювання подібних різновидів злочинів в законі цілком виправдано.

Другу групу злочинів з нематеріальними диспозиціями можна ще диференціювати на два класи: 1) злочини з прогнозованою можливістю настання злочинного результату або його реальним настанням (бандитизм, диверсія і т. Д.); 2) злочини, за якими злочинний результат взагалі неможливий, оскільки він винесений за рамки норми (порушення правил безпеки - ч. 1 ст. 215, ч. 1 ст. 217, ч. 1 ст. 220 КК РФ; явне поставлення іншої особи в небезпека зараження ВІЛ-інфекцією - ч. 1 ст. 122 КК РФ та ін.).

Види злочину першого класу викликають науковий інтерес перш за все тим, що деякі з них начебто матеріалізовані в наслідках. Так, при диверсії реально гинуть люди, тварини, руйнуються споруди, і тим не менше всі зазначені наслідки носять проміжний характер, оскільки бажаний результат не досягається, залишається метою поведінки винних (мета підриву економічної безпеки та обороноздатності Російської Федерації носить лише гіпотетичний характер). З подібною ж ситуацією ми стикаємося при розбої. І в той же час виникає природне запитання, чому розбій віднесений до розкрадань, а не злочинів проти особистості, адже закінченим він стає вже в момент заподіяння фізичної або психічної шкоди. Це ж питання можна адресувати всім видам злочинів з усіченою диспозицією. Кажуть, що існує мета розкрадання, отже, відносять до розкрадань. Звичайно, і тоді вбивство з метою використання органів або тканин потерпілого (п. "М" ч. 2 ст. 105 КК) необхідно віднести в главу 25 до злочинів проти здоров'я населення, а вбивство з метою полегшити вчинення крадіжки (п. "До" ч. 2 ст. 105 КК) - до злочинів проти власності. На жаль, і законодавець, і теорія кримінального права не хочуть бачити головної проблеми формулювання усічених диспозицій в КК, яка полягає в наступному. Розбій вважається закінченим з моменту нападу, що виправдано ототожнюють із заподіянням фізичного або психічного шкоди, інші позиції не витримують критики. Але в такому випадку за межами закінченого злочину залишається завдану майнову шкоду, який за загальними правилами кримінального права і вченню про закінчену злочин не можна ставити винному, так як вчинені дії після закінчення злочину, або ж ставити інший вид злочину, який відповідає характеру дій по заволодінню майном і заподіяному шкоди. Поки навіть Верховний Суд РФ надходить інакше - рекомендує судам при заподіянні значної шкоди кваліфікувати вчинене за ч. 1 ст. 162 КК, що повністю неприйнятно - не можна ставити дії, вчинені після закінчення розбою як цей розбій. Звідси випливає один висновок: якщо законодавець формулює усічену диспозицію як перерване на стадії створення умов злочин, то обов'язково повинен ввести в цю ж статтю частина про вчинення тих же дій, які заподіяли шкоду (до речі, шкода простий, а не кваліфікований - незначний і не великий розмір шкоди). Тільки в такому випадку буде виправдано виділення усіченого складу і знайде своє місце в кваліфікації (істинної, а не фіктивної) реально заподіяну відповідними діями шкоду.

Навіть запропонований незначний аналіз тільки обраних видів злочинів показує всю негативну складність, що виникла в злочинах з усіченої диспозицією, і труднощі їх ліквідації, настільки, на наш погляд, необхідною.

У другій групі злочинів аналізованих видів немає і не може бути злочинного результату і, отже, санкція вже не розрахована на нього, оскільки наслідки винесені за рамки таких норм в інші норми кримінального права (як правило, в якості кваліфікуючих ознак). Саме тому в даному випадку ми маємо справу не просто з якоїсь стадією вчинення злочину, а з фактично перерваної злочинною діяльністю (приготуванням або замахом) на якомусь етапі її розвитку, юридично визнаної закінченим злочином і в силу цього факту самостійно караною. В іншому випадку неможливо пояснити, чому виникли злочини даної групи, чому не настали наслідки тієї чи іншої злочинної діяльності. Звісно ж, що подібна конструкція диспозицій має право на існування, тому що в них дійсно оттеняется досить висока суспільна небезпека власне діяння незалежно від наслідки.

Отже, злочини з нематеріальної диспозицією слід формулювати в законі в якості закінчених або при наявності морального чи політичного збитку, або при перериванні злочинної діяльності.

Злочини з матеріальними диспозиціями вважають закінченими з моменту настання матеріалізованого повного злочинного результату. Якщо ж повний результат на настав, а має місце лише частковий результат (злочинець бажав вкрасти з сейфа 150 тисяч рублів, але взяв лише наявні там 25 рублів), то злочин не можна вважати завершеним.

Тут ми не розкрили всіх проблем, пов'язаних з початком і закінченням злочинів з усіченою, формальної та матеріальної диспозиціями. Але ясно і так, що дана класифікація дійсно має величезне практичне значення і нехтувати цим, відкидаючи цю класифікацію, явно не слід. В цьому ми повністю згодні з В. Н. Кудрявцевим, правда, не готові погодитися з "умовністю" аналізованої класифікації.

Фактично класифікація злочинів за наявністю або відсутністю кваліфікуючих обставин в кримінальних законах була присутня завжди; адже будь-яка диференціація злочину по будь-якою ознакою з подальшим зміною санкції або без змін повинна бути визнана такою. Наприклад, в ст. 41 Руської Правди Великої редакції було сказано, що "аже краде хто худобу в хліві або кліті, то оже буде один, то платіті 3 гривні і 30 кун, чи тебе їх багато, всім по 3 гривні і по 30 кун платити". Тут ми бачимо виділення в якості кваліфікуючої обставини співучасті, хоча це і не вело до збільшення покарання щодо кожного із співучасників. Ще наочніше простежується така класифікація в деяких статтях Статуту князя Ярослава (Коротка редакція); наприклад, в ст. 3 сказано: "Аще хто пошібает боярську дочко або БОЛЯРСЬКЕ дружину, за сміттям їй 5 гривень золота, а єпископу 5 гривень золота, а менших бояр - гривня золота, а єпископу гривня золота; а навмисних людей 3 рублі, єпископу 3 рублі, а простий чади 15 гривень, а єпископу 15 гривень, князю казнити ". У наведеній нормі вже видно диференціації згвалтування в залежності від соціального стану потерпілої з очевидним зміною покарання. Цікаво в цьому плані рішення Вірменського Судебника Мхитара Гоша (XII-XIII ст.), Згідно зі ст. 19 якого "покаранням, гідним для винних в про розпусті, гомосексуалізм або скотолозтво, деякі з суддів визнали відсікання їм дітородного члена, однак канонічне право замінило і це покарання викупом. І нехай буде викуп; якщо виявиться необхідним - покарання по суду. Якщо ж злочинниць буде з невірних і буде перебувати під нашою владою, то в від носіння його справедливо відсікання дітородного члена ". Тут ми бачимо класифікацію злочинів в залежності. Від віросповідання; при розподілі на православних і невірних покарання істотно змінюється (відсікання дітородних членів не застосовується до перших і застосовується до других).

Схоже, диференціація злочинів була завжди. І. М. Лур'є аналізуючи причини різного покарання за злодійство в Стародавньому Єгипті, пише: "Причина цього, як мені здається, лежить не в тому, що суддя міг довільно вибирати покарання ... а в тому, що закон зовсім по-різному охороняв різну власність . Так, цілком очевидно, що найбільшим заступництвом закону користувалася храмова власність (і, ймовірно, царська) ... Таким заступництвом закону і пояснюється велика суворість покарань за крадіжку майна, що належить храмам ". І в наступні століття і тисячоліття ситуація не змінилася: законодавець диференціював з тих чи інших підстави ті чи інші види злочину, створюючи "класифікації". Не є винятком з цього правила і чинний російський закон, в якому кваліфікуючі обставини і відповідна класифікація рясно присутні.

На відміну від закону теорія кримінального права на даний факт особливої ​​уваги не звертала, аналізуючи кваліфікуючі обставини як такі поза ними системного вивчення. І тільки в останні десятиліття з'явилися спеціальні роботи, присвячені так чи інакше кваліфікуючою обставинам, що, на наш погляд, дало поштовх для деякого переосмислення ставлення до кваліфікуючою обставинам. Спробуємо розібратися в сутнісних проблемах кваліфікуючих обставин.

Отже, досить часто види злочину, передбачені кримінальним законом, включають в себе ті чи інші кваліфікуючі ознаки, ускладнюючи тим самим вид злочину і формуючи його підвиди на основі обтяжуючих обставин, що з необхідністю призводить до ускладнення системи видів злочинів в цілому. Тому здалася цікавою спроба розібратися в самому ускладненні видів злочинів.

Перш за все необхідно зрозуміти, що ж визнавати обтяжуючою обставиною. Адже якщо ми порівняємо крадіжку і грабіж, то побачимо, що грабіж відрізняється від крадіжки підвищеною небезпекою способу вчинення розкрадання (по суті, перший - розкрадання при обтяжуючих обставинах). Так, грабіж - самостійний вид злочину або обтяжуюча обставина? Тут, як і в усіх інших випадках, на наш погляд, потрібно визнавати наявність самостійного виду злочинів, оскільки, по-перше, законодавець термінологічно відокремлює окремий вид злочину (грабіж, розбій, тяжка шкода здоров'ю і т. Д.); по-друге, в слідчо-судовій і статистичної практиці їх визнають самостійними видами злочину і, по-третє, одні і ті ж обтяжуючі обставини законодавець відносить і до цих, і до інших видів злочинів (наприклад, рецидив скоєння злочину належить і до крадіжки, і до грабежу, і до розбою, і до вбивства і т. д.). Звідси обтяжуючими обставинами слід визнати ті чинники, які посилюють небезпеку діяння конкретного виду.

Але ускладнення виду злочину виробляють не тільки на базі обтяжуючих обставин.У надзвичайно рідкісних випадках подібне відбувається на основі пом'якшуючих обставин: при наявності перевищення меж необхідної оборони або несподіваної сильного душевного хвилювання. Оскільки вказане носить винятковий характер, навряд чи доцільно самостійно їх аналізувати. Проте кілька слів про них сказати потрібно.

Зазначені пом'якшувальні обставини відображені в Особливої ​​частини в чотирьох нормах: ст. 107, 108, 113 і 114 КК. Таке самостійне відображення їх щодо вбивства і шкоди здоров'ю виправдано стосовно до різних об'єктів, але не обгрунтовано всередині кожного об'єкта. Адже відображення їх, наприклад, в ст. 107 і 108 КК призводить до існування проблемної ситуації з приводу кваліфікації конкретних випадків, коли присутні обидва обставини при вбивстві: за сукупністю не можна, оскільки сукупність відноситься до різновидів множинності і вимагає збільшення відповідальності (ст. 69 КК). Можна було б кваліфікувати по найменш тяжкої нормі (ст. 108 КК вбивство при перевищенні меж необхідної оборони), а друга обставина застосувати як додаткове пом'якшувальну. Однак законодавець у ст. 60 КК не визнав стан сильного душевного хвилювання пом'якшувальною обставиною, і тому конкретний суд в конкретній ситуації може не визнати його в якості такого. Схоже, тут необхідно провести паралелі з вбивством при обтяжуючих обставинах (ч. 2 ст. 105 КК), коли повинні бути враховані всі існуючі обтяжуючі обставини в межах санкції. Стосовно до пом'якшувальних обставин це більш прийнятний вихід: не створювати дві окремі норми, а ввести обидва обставини в одну норму, визнати їх самостійно впливають на покарання в межах санкції і сукупно впливають в сторону зменшення покарання при наявності в конкретній справі того і іншого. Звідси основні висновки щодо значення обтяжуючих обставин можна проектувати і на пом'якшувальні обставини.

Всі обставини були розділені на одновидових і разновідовие в залежності від того, один і той самий ознака або різні ознаки закладені в кваліфіковану норму, одновидових обставини, різним чином оформлені в законі, при їх зіставленні виявляються пов'язані один з одним шляхом поглинання, тому що одні з них ширше за обсягом інших і включають їх в себе. Разом з тим закон містить і разновідовие обставини, які можуть бути сформульовані або в одній, або в різних статтях. Якщо вони розташовані в одній статті, то також пов'язані один з одним, хоча й інакше - зв'язком специфічності. А якщо в різних, то різновидні обставини або зовсім не пов'язані, або пов'язані опосередковано через прості норми (скажімо, норми суміжні, а якісь кваліфікуючі ознаки у них різні).

Зв'язок специфічності має місце і в однакових обставинах (припустимо, при виділенні в законі неодноразовості, систематичності, промислу), і тоді знаходяться в єдності дві протилежності - зв'язку поглошенія і специфічності. У таких випадках вона може бути виражена двояким чином: шляхом виділення в законі різновидів обставин тільки на базі найбільш загальних форм (наприклад, вчинення злочину групою осіб включало в себе по КК РРФСР співучасть без попереднього і з попередньою змовою; вчинення злочину за попередньою змовою - тільки останнім співучасть), коли найбільш небезпечні підвиди входять в усі виділені групи (в наведеному прикладі стійка організована злочинна група мала місце і при вчиненні злочину груп й осіб, і при вчиненні злочину за попередньою змовою групою осіб); і плутай виділення в законі більш "м'яких" форм (наприклад, при диференціації систематичності, промислу; тут неодноразовість не включає в себе тих факторів, на основі яких відокремлюють систематичність і промисел; систематичність в свою чергу не включає в себе особливостей промислу). Саме тому в першому варіанті санкції повинні визначатися по максимуму значущості кваліфікуючої ознаки (скажімо, "ціною" стійкої організованої групи), тоді як у другій санкції при менш тяжких підвидах повинні бути частиною санкції більш тяжких підвидів (санкції при неодноразовості менше санкцій при систематичності, останні - санкцій при промислі). Як же розподілити санкції за неодноразовість, систематичність, промисел в рамках санкцій за повторність? На наш погляд, є два шляхи: 1) поділ оцінки повторності на три рівні частини; 2) поступове збільшення оцінки різновидів повторності в межах оцінки повторності (припустимо, оцінка повторності в законі дорівнює 1 року 6 місяців позбавлення волі; звідси оцінка неодноразовості дорівнює 3 місяцям, систематичності дорівнює 6 місяців, промислу - 9 місяців позбавлення волі). Мабуть, найбільш прийнятний другий шлях, так як в ньому дана не тільки оцінка різновиди обставини, але вона ще й диференційована щодо тяжкості різновидів.

Дещо по-іншому підходять до подібних оцінок інші автори, які пропонують порівнювати оцінки обтяжуючих обставин по максимуму санкцій, а не по медіані, і користуватися не абсолютними величинами, а коефіцієнтами. Звісно ж, пропозиція про порівняння санкцій по їх максимуму неприйнятно, оскільки максимум не відображає в повному обсязі тяжкість санкції; щодо коефіцієнтів пропозицію цілком виправдано, але в правозастосуванні зажадає додаткових дій з переведення відносних величин в абсолютні терміни покарання.

І одновидових, різним чином оформлені, і разновідовие обставини не тотожні за своєю значимістю; важко уявити, що соціальна значимість повторності дорівнює значущості значної шкоди, наприклад. Однак поки виникають складнощі на шляху самостійної оцінки ваги кожного обтяжуючих обставин. Крім того, при самостійній оцінці довелося б створювати окремі норми стосовно кожного кваліфікуючою ознакою (подібне досить широко було поширене в Уложенні про покарання кримінальних та виправних), що істотно ускладнює кримінальний закон. Тому для спрощення закону певні обставини об'єднують в групи, і на цій основі створюють одну норму права, тим самим різним обставинам надають умовно рівну значущість. З зазначеним цілком можна було б погодитися, якби законодавець завжди усвідомлено до подібного підходив і пам'ятав про правило: одне і те ж обставина має однакове значення в різних видах злочину. Але в даний час для законодавця ступінь значущості обставини байдужа: іноді він надає тим чи іншим обставинам кардинально різне значення (наприклад, група осіб за попередньою змовою і організована група при крадіжці - ч. 2 і 4 ст. 158 КК), природно, істотно диференціюючи соціальну оцінку; в інших випадках визнає їх рівнозначними, так як об'єднує в одну норму права (наприклад, вони ж при навмисному заподіянні тяжкого чи середньої тяжкості шкоди здоров'ю - ч. 3 ст. 111, ч. 2 ст. 112 КК та ін.). При такому підході втрачається внутрішня узгодженість кримінального закону, який стає внутрішньо неврегульованим. За Кримінальним кодексом I960 р подібна ситуація з певними обставинами мала місце в розкраданнях проти соціалістичної власності, проте в новому КК ситуація з розкраданнями змінилася в кращу сторону. Здається, законодавець повинен об'єднувати в одну норму лише обставини з приблизно однаковою, близькою по "вазі" значимістю, що природно, додасть кримінальним законом більший порядок і внутрішню узгодженість.

Можна спробувати вирішити його на абстрактному рівні, т. Е. Виокремити. Звідси випливає визнати логічною позицію законодавця, який в раніше діяв Кримінальному кодексі, як правило, об'єднував обтяжуючі обставини по кожному виду злочину максимум в дві групи (за винятком розкрадань, завдяки небеззаперечного виділенню в самостійну норму розкрадань з проникненням в житло чи сховище). У КК 1996 р дана тенденція стала ще більш явною, в тому числі і за злочинами проти власності, хоча інша диференціація і збереглася в окремих статтях (наприклад, в ст. 116 КК виділено три групи обтяжуючих обставин). І погодитися з виділенням в окремих видах злочинів максимально трьох груп обтяжуючих обставин. Зрозуміло, значимість обставин, що складають різні групи, повинна істотно відрізнятися, що ми маємо і в чинному законі, де стикаємося з трьохетапним або чотирьохетапну навантаженням норми. Дані базуються на двоступеневих або триступеневої групах кваліфікуючих ознак: обтяжуючих обставинах першого ступеня (просто обтяжуючих обставинах), обтяжуючих обставинах другого ступеня (посилених обтяжуючих обставинах) і обтяжуючих обставинах третього ступеня (особливо обтяжуючих обставинах).

Розподіл обставин по групах - досить складний процес. Трохи простіше дозволяється він тоді, коли ми можемо виокремити в будь-якому обтяжуючих обставинах три щодо ранжируваних по тяжкості різновиди (наприклад: повторність у вигляді неодноразовості, систематичності або промислу; рецидив у вигляді простого, небезпечного, особливо небезпечного; збиток звичайний, значний, великий і т.д.). Складніше розподілити різновиди обтяжуючих обставин по групах в тих випадках, коли кримінальне право традиційно виділяє два його вигляду (наприклад, тяжкі та особливо тяжкі наслідки). І вже зовсім не просто визначити точно групу значущості обставини, явно не має ступенів вираженості (наприклад, з вимаганням хабара).

Судячи з вищесказаного, цілком можливо створення певної системи класифікації злочинів залежно від наявності або відсутності кваліфікуючих обставин. Однак виникає питання про необхідність такої глибокої розробки. Адже М. Д. Шаргородський досить давно писав: "Варто вказати також і на те, що майже всі обставини, кваліфікуючі вбивство в ст. 136 КК РРФСР, є як обтяжуючі у ст. 47 КК РРФСР (користь, ниці спонукання, жорстокість та ін .) і подібне повторення обтяжуючих обставин в двох місцях навряд чи потрібно взагалі ", т. е. він зафіксував, хоча і стосовно лише до вбивств, проблему одночасного існування обтяжуючих обставин в Загальної та Особливої ​​частинах кримінального закону. Від вирішення цієї проблеми, проблеми співвідношення обтяжуючих і кваліфікуючих обставин якраз і залежить необхідність розробки системи кваліфікуючих обставин.

Щодо відображення пом'якшуючих та обтяжуючих обставин одночасно в Загальної та Особливої ​​частинах КК писали багато авторів, не надаючи цьому особливого значення, вважаючи таке само собою зрозумілим. При цьому вони дозволяли лише одну проблему - подвійного обліку даних обставин, яка лежить за рамками нашого дослідження. Для нас важливим є з'ясування необхідності такого поділу. А саме це довгий час залишалося за межами наукового аналізу. Однак поступово з'являлися і спроби обгрунтувати ситуацію, що виникла. Так, Л. Л. Кругліков в одній з перших робіт доводив необхідність перенесення деяких обставин і в Особливу частину тим, що вони "характерні, типові і для декількох видів посягань, і для будь-якого злочину окремо взятого виду; помітно впливаючи на рівень небезпеки злочину і особистості злочинця у всіх ситуаціях, коли вони в наявності, такі обставини в окремих видах злочинів позначаються на рівні небезпеки вагоміше, набагато значніше підвищують або знижують цей рівень ". Такої ж позиції дотримувалися й інші автори. На жаль, аргументації цього більш значного впливу в роботі не було. Пізніші спроби Л. Л. Крутікова обґрунтувати виділення кваліфікуючих обставин в особливу категорію через відокремлення індивідуалізації (і відповідно обтяжуючих і пом'якшуючих обставин) і диференціації (і відповідно кваліфікуючих і прівілегірующіх обставин) відповідальності також не містити будь-яких серйозних обґрунтувань запропонованого поділу.

Одночасно з цим з'явилася й інша точка зору, згідно з якою немає необхідності розділяти обтяжуючі і кваліфікуючі обставини, їх необхідно уніфікувати з тим, щоб.по-перше, визнати їх рівнозначними, по-друге, уніфікувати їх термінологічно в Загальної та Особливої ​​частинах; по-третє, уніфікувати коло обтяжуючих обставин, відображених в Загальної та Особливої ​​частинах закону. Дана позиція була підтримана КК 1996 р, який в ч. 3 ст. 61 і ч. 3 ст. 61 КК встановив співвідносне вплив пом'якшуючих і обтяжуючих обставин, передбачених в Загальної та Особливої ​​частинах закону, т. Е. Законодавець визнав прівілегірующіх обставини пом'якшуючими, а кваліфікуючі обставини - обтяжуючими, що слід вважати обгрунтованим, і в цілому спробував уніфікувати термінологічно кваліфікуючі і обтяжуючі обставини, але не зробив цього з незрозумілих причин "стосовно прівілегірующіх і пом'якшувальних обставин.

Таким чином, всі однойменні пом'якшують і прівілегірующіх, обтяжуючі і кваліфікуючі обставини імен одну правову природу (призвані чи зменшувати, або посилював суспільну небезпечність вчиненого); кожне з обставин (пом'якшувальну-прівілегірующіх, обтяжуюча-кваліфікується) має свій набір ознак; всі ці обставини мають однакові правові наслідки (пом'якшувати або обтяжують кримінальну відповідальність); всі ці обставини повинні бути однаково оцінені законодавцем (чому у деяких авторів створюється враження про більшу значимість кваліфікуючих або прівілегірующіх в порівнянні з обтяжуючими або пом'якшуючими; на наш погляд, з однієї причини: законодавець в Особливої ​​частини кількісно у вигляді покарання оцінив ці обставини, а в загальної частини цього не зробив, але даний факт зовсім не означає відмінності в оцінці тих і інших). Саме тому немає ніяких підстав їх розділяти, саме тому автор залишається на своїх колишніх позиціях необхідності уніфікації даних обставин. Тим більше що такий підхід, як правильно зауважила Т. А. Костарева, дозволить: "а) уникнути дублювання одного обставини при регламентації в кримінальному законі, що позбавить правоприменителей від давньої проблеми" подвійного обліку "; б) уточнити зміст даної ознаки; в) чітко визначити міру впливу кваліфікуючої ознаки на типове покарання "; г) "уникнути громіздких переліків кваліфікуючих обставин в Особливої ​​частини і скоротити переліки пом'якшуючих, обтяжуючих обставин за рахунок конкретизації ступеня впливу найбільш значущих з них".

А як бути з різнойменними обставинами, які виступають в двох видах: або обставина зазначено в Особливої ​​частини і не вказано в Загальній; яку обставину відображено в Загальній, але відсутня в Особливій. На наш погляд, першого варіанту бути не повинно, оскільки в такому випадку з'являються обтяжуючі обставини, що розташовуються за межами вичерпного переліку обтяжуючих обставин, передбачених ст. 63 КК, що створює певні протиріччя в законі. Другий варіант абсолютно прийнятний, так як він свідчить про можливість існування в Загальній частині обставин без їх відображення в Особливої ​​частини, т. Е. Нормальна з наших позицій ситуація.

Однак у всіх зазначених роботах не було головного: постановки проблеми необхідності взагалі виділення кваліфікуючих обставин в законі і її рішення. А ось тут-то ми і прийшли до суті. Якщо ми уніфікуємо пом'якшувальні і прівілегірующіх. обтяжуючі і кваліфікуючі обставини, якщо ми може надати їм уніфіковану оцінку, то навіщо нам дві форми їх відображення в законі - в Загальної та Особливої ​​його частинах. Дуже схоже на те, що якщо законодавець введе в Загальну частину індивідуальні особливості (пом'якшувальні і обтяжуючі обставини) з їх конкретним вагою при їх диференційованому вплив, то необхідність в окремому існуванні прівілегіруюшіх і кваліфікуючих обставин відпаде; мало того, їх існування в окремих статтях Особливої ​​частини буде виглядати як несправедливе. І тоді буде достатнім встановити в Загальній частині переліки пом'якшуючих і обтяжуючих обставин (вони фактично вже присутні, необхідно лише уточнити їх сутність і коло), ранжувати обставини в цих переліках, оцінити в певних узагальнюючих величинах значення кожного з обставин (противників подібного бути не повинно, оскільки законодавець завжди оцінював пом'якшувальні і обтяжуючі обставини в санкціях норм Особливої ​​частини, зменшуючи або збільшуючи покарання в певних його розмірах і видах, що нас ніколи не дівляло, ми вважали завжди і вважаємо зараз зазначені дії законодавця цілком прийнятними, по крайней мере, іншого підходу в літературі нам не зустрілося: і перенесення цієї оцінки в Загальну частину нічого по суті не міняє). В результаті ми отримаємо дуже компактну Особливу частину. Вільну від кваліфікуючих обставин, і дуже зрозумілу для правоприменителя ситуацію, згідно з якою він повинен буде сприйняти два основних правила: I) кожне із зазначених в законі обставина поширюється на всі передбачені законом види злочину, правда, з урахуванням їх особливостей (важко уявити собі крадіжку по мотивацію співчуття); 2) оцінка обставин незмінна стосовно до всіх видів злочину і в рівній мірі зменшує або збільшує санкцію при їх наявності.

Таким чином, на наш погляд, класифікації за наявністю мул відсутності кваліфікуючих обставин не повинно бути в силу того, що не повинно бути самих прівілегірующіх і кваліфікуючих обставин в Особливої ​​частини. Замість цього необхідності створити в Загальній частині переліки ранжируваних пом'якшуючих і обтяжуючих обставин з відповідною оцінкою в коефіцієнтах кожного з цих обставини.


3.2 Значення складу злочину

Склад злочину, як законодавчий шаблон перевірки злочинного характеру діянь, використовується в практиці боротьби зі злочинністю для ідентифікації. Законодавчий образ звіряє з фактичними даними, зібраними оперативниками. Ця логічна операція називається кваліфікацією злочинів (від лат. Qualis - якість і facere - робити). Робота по будь-якій кримінальній справі, якщо вона має закінчений технологічний цикл, умовно може бути розбита на три етапи:

1) встановлення події і його належне закріплення в процесуальних документах і формі (про злочин говорити поки передчасно, оскільки зафіксований людський порок не звірений з державним регламентом, поки лише йде пошук так званих "фактичних обставин справи");

2) кваліфікація скоєного (підбирається потрібна норма права або, якщо треба, кілька норм з тим, щоб зафіксувати тотожність злочинної поведінки і законодавчої заборони);

3) застосування відповідальності або покарання (відповідно до санкцією інкримінованої статті, по якій проведена кваліфікація, і з урахуванням вимог Загальної частини КК).

Як бачимо, кваліфікація - проміжний етап застосування кримінального закону. Вона вінчає працю оперативників, з'єднує яскраве життя і сухі правові формули. Констатація повної схожості делікту з текстом закону визначає, в свою чергу, зміст відповідальності, вид і міру покарання. Помилки на цій стадії правозастосування порушують режим законності, негативним чином позначаються на долі винних і потерпілих, породжують негативне ставлення громадян до кримінальної юстиції.

Кваліфікація злочинів може бути зрозуміла і одночасно позначена як процес і як результат юридичної діяльності. Першим цю обставину помітив, здається, В.Н. Кудрявцев. Він же попутно вказав, що "підкреслити зв'язок і єдність цих аспектів, може бути, більш важливо, ніж відзначити їх відмінність". Інтелектуальна робота зі співставлення індивідуальних ознак скоєного з завчасно встановленим видовим складом являє собою процес, який має відому протяжність в часі, може викликати необхідність додаткового збору відсутньої для остаточної оцінки поведінки інформації, академічні суперечки про зміст законодавчого веління, зміна перших рішень про кваліфікацію на більш точні варіанти та ін. Слідчому за загальним правилом оттгущен двомісячний термін на пошук фактичних обстоятельс тв справи і їх зіставлення з відповідною законодавчою нормою для остаточного висновку про те. що ж мало місце в дійсності з точки зору закону.

Кваліфікація як результат правозастосовних зусиль є кримінально-правову опеньку скоєного. Технічно вона виражається в засланні на статтю або частину статті Особливої ​​частини, а іноді і на положення Загальної частини (наприклад, замах на крадіжку у великому розмірі - ст. 30 і п. "Б" ч. 3 ст. 158 КК; проста контрабанда - ч. 1 ст. 188 КК; пособництво в зґвалтуванні неповнолітньої - ст. 33 і п. "д" ч. 2 ст. 131 КК).

Основою кваліфікації злочинів є склад. Знання законодавчих вимог, особливостей структури КК зумовлює успішність і безпомилковість кваліфікації посягань.

Рішення про кваліфікацію злочинів фіксується в основних процесуальних документах у кримінальній справі: в постановах про порушення кримінальної справи (п. 4 ч. 2 ст. 146 КПК), про притягнення як обвинуваченого (п. 5 ч. 2 ст. 171 КПК) і про призначення судового засідання (ч. 3 ст. 231 КПК), в обвинувальному висновку (п. 4 ч. 1 ст. 220 КПК) і в обвинувальному вироку (п. 3 ч. 1 ст. 308 КПК). Безпомилковість кваліфікації залежить від багатьох обставин: досконалості законодавчого тексту і його "беспробельності", допустимості чи заборони на аналогію, повноти зібраних у справі доказів, рівня правосвідомості юристів і яку сповідує в суспільстві гілки правової культури (статутної або прецедентної), ідеології та практики поділу влади, режиму законності і т.д.

Практика першої виявляє вузькі місця в кваліфікації, веде підрахунок типових помилок і похибок, шукає найбільш підходящі шляхи вирішення цих проблем.

Викладене дозволяє виділити кілька важливих властивостей складу злочину, в сукупності свідчать про його невиліковним цінності в кримінальному праві і каральної практиці будь-якої держави. Склад злочину:

· Виконує роль законодавчої моделі злочину і в цьому сенсі сприяє реалізації принципу законності, є формально-юридичною підставою кримінальної відповідальності;

· Фактично, зовнішньо виражає властивість протиправності злочинів і в цьому сенсі протистоїть аналогії;

· Складається з незначної кількості ознак і цим забезпечує реалізацію ідеї рівності громадян перед законом і судом;

· Як шаблон використовується для багаторазового ідентифікації вчинених вчинків і в цій якості потрібен для кваліфікації злочинів, що представляє собою найважливіший етап правозастосовчої діяльності;

· Представлений в законодавстві безліччю видів і завдяки цьому використовується для розмежування злочинної та неприступної поведінки, а також одних злочинів від інших.
ВИСНОВОК

Вчення про склад злочину поряд з вченням про злочин є основою науки кримінального права.

Кожен злочин має ряд ознак, які розглядаються у Кримінальному кодексі. Сукупність усіх цих ознак і являє собою склад злочину.

У теоретичній моделі складу злочину виділяються два поняття: "ознаки" і "елементи" складу злочину. Цей поділ носить позитивний характер, так як дозволяє відрізняти в діях особи (або групи осіб) злочин від правопорушення. Поняття "злочин" і "правопорушення" мають суттєву різницю. Під злочином розуміється сукупність закріплених у кримінальному законі ознак суспільно небезпечних дій. Вчинення суспільно небезпечного діяння саме по собі є порушенням закону, тобто злочином.

Правопорушення не є злочином, так як може статися ненавмисно і не несе собою суспільну небезпеку.

Визначення ступеня небезпеки злочину має велике значення при судовому розгляді. Так як від правильної кваліфікації дій особи (або групи осіб) в подальшому залежить обрання міри покарання.

У цей момент ніяких помилок бути не повинно, так як в результаті неправильної кваліфікації судом ступеня тяжкості злочину може бути винесено невірний вердикт, що буде порушенням закону, а також права і свободи засудженого, що в правовій державі не прийнятно і протизаконно.

1. Для того, що б кваліфікувати будь-яку дію як злочин, необхідно, перш за все, виявити всі елементи і ознаки складу злочину. Необхідно виявити ознаки відносяться до об'єкта злочину і об'єктивної сторони злочину, ознаки пов'язані з суб'єкту злочину і ознаки пов'язані з суб'єктивної сторони злочину. І тільки після виявлення всіх чотирьох елементів, а так само всіх ознак складу злочину, вчинення дії особою може бути кваліфіковано як злочин. Але при відсутності хоча б одного елемента складу, дія не буде злочином.

2. Склад - не просто одна з юридичних категорій, він являє собою найбільше досягнення професійної думки, обумовлене суто практичними потребами і, перш за все, тим обставиною, що будь-який злочин є подія минулого, інформація про який ніколи не буде повною. Потрібні спрощення (в деталях) і ущільнення (в істоті).

2. У сучасному законі кримінальна відповідальність базується на двох підставах - соціальному (злочин) і юридичному (склад). З'єднуються ж ці два феномени через ознака протиправності.

3. Науковий аналіз злочинних проявів, законодавчих текстів і судово-слідчої практики закріпив чотирьохелементний структуру складу, що дроблять на більш дрібні компоненти - ознаки.

4. ст.8 КК РФ закріплює в якості єдиної підстави кримінальної відповідальності наявність в діянні всіх ознак складу злочину. Однак самого поняття не міститься. Слід доповнити ст. 8 ч.2 такого змісту: "Під складом злочину розуміється логіко-юридична модель злочину, що складається з об'єктивних і суб'єктивних елементів".

5. Слід законодавчо врегулювати в цивільному і кримінальному праві особливості правового становища осіб з розладами в статевій сфері; в кримінальному праві норму про суб'єкта злочину доповнити положеннями про те, що при виникненні сумнівів з приводу статевої приналежності особи необхідно призначити судово-медичну і судово-психологічну експертизи, на підставі яких в залежності від характеру статевого розладу або жорстко виходити з соматичного і цивільного ознак.

Слід зазначити, що проблеми складу злочину залишаються невирішеними і потребують втручання і законодавця і вчених.


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Нормативно-правові акти

1. Конституція Російської Федерації. М., Закон. 1994.-96 с.

2. Кримінальний кодекс Російської Федерації. М. ТК Велбі. 2005.-144 с.

3. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації. М. Росич. 2005- 344 с.

4. Кримінальний кодекс 1960 року. М. Юрид. іздат. 1980.- 156 с.

5. Кримінальний кодекс 1922 року. М. Юрлітіздат 1961.- 214 с.

Наукова та навчальна література

6. Алексєєв С.С. Проблеми теорії права. - Свердловськ. 1972. Т. 1. - 542 с.

7. Будзинський С. Почала кримінального права - Варшава. 1870. - 146 с.

8. Бунева І.Ю. Поняття об'єкта злочинів проти правосуддя, що вчиняються працівниками правоохоронних органів / Кримінальне право сучасність. - Красноярськ. 1997. - С. 146-147.

9. Владимиров В.А., Кириченко В.Ф., Ляпунов Ю.І. Радянське кримінальне право. Загальна частина. Склад злочину. - М., 1968. - 404 с.

10. Волженкин Б.В. Кримінальна відповідальність юридичних осіб. - СПб. 1998. - 466 с.

11. Георгіївський Е.В., Чернов А.В. Теоретичний аналіз об'єкта злочину. - Іркутськ. 1999.- 234 с.

12. Герцензон А.А. Кримінальне право. Частина Загальна. - М., 1948. - 426 с.

13. Голубєва І.В. Гермафродит - М. Юрлітіздат. 1980. - 56 с.

14. Гугкаєв С. Деякі аспекти кримінальної відповідальності юридичних осіб в зарубіжному праві / Іноземне право Вип. 2. - М. Инфра-М-Норма. 2001. - 126 с.

15. Демидов Ю.А. Соціальна цінність і оцінка в кримінальному праві. - М., 1975. - 106 с.

16. Землюк С. В. Кримінально-правові проблеми злочинного шкоди. Новосибірськ, 1991. - 452 с.

17. Ігнатов О.М., Костарева Т.А. Кримінальна відповідальність і склад злочину. - М. Норма. 1996. - 144 с.

18. Імелінскій К. Сексологія і сексопатологія - М. Юрлітіздат. 1986. - 86 с.

19. Карпець І.І. Проблема злочинності - М. Юрлітіздат. 1969. - 126 с.

20. Квашис В. Злочинність і правосуддя: відповіді на виклики XXI століття // Відомості Верховної Ради. - 2000. - № 9. - 34-36.

21. Келлман Б. Контроль за забрудненням повітря в Сполучених Штатах // Держава і право. - 1993. - № 3. - С. 154.

22. Кірпатовскій І.Д., Голубєва І.В. Патологія і корекція статі - М. 1992.- 156 с.

23. Козлов А.П. Система санкцій в кримінальному праві. - Красноярськ. 1991. - 134 с.

24. Козлов А. П. Вчення про стадії злочину. - СПб. Юридичний центр, 2002.- 348 с.

25. Козлов А. П. Проблема уніфікації обтяжуючих обставин, передбачити Загальної та Особливої ​​частинами кримінального закону // Вісник Московського університету Сер. Право. -1977. -№ 3. -С. 31-85.

26. Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Під ред. Кругликова Л.Л .. - Ростов на Дону. Фенікс. 1996. - 544 с.

27. Коржанський М.І. Об'єкт і предмет злочину - М., 1980. - 286 с.

28. Коржанський М.І. Нариси теорії кримінального права. - Волгоград. 1992. - 122 с.

29. Корчагін А.Г., Іванов А.М. Порівняльне кримінальне право - Владивосток, 2001. - 144 с.

30. Круглевскій А. Н. Майнові злочини. СПб., 1913.- 234 с.

31. Круглевскій А. Н. Вчення про замах на злочин. Т.1. -Пг, 1917. - 100 с.

32. Кругліков Л.Л. Проблеми теорії кримінального права. - Ярославль. 1999. - 102 с.

33. Кругліков Л. П. Пом'якшуючі і обтяжуючі обставини в радянському кримінальному праві. Ярославль, 1977. - 126 с.

34. Кругліков Л. Л. Про конструюванні кваліфікованих складів злочинів // Правоведеніе.-1989 №-2-С.11.

35. Кудрявцев В.Н. Загальна теорія кваліфікації злочинів. - М. Наука. 1972. - 244 с.

36. Кудрявцев В.Н. Загальна теорія кваліфікації злочинів. 2-е изд., 1999. - 442 с.

37. Кудрявцев В. Н. Об'єктивна сторона преступленія.-М., 1960.-

38. Кудрявцев В. Н. Теоретичні основи кваліфікації злочинів. - М., 1963. - 126 с.

39. Кузнєцова Н.Ф. Злочин і злочинність - М., 1969. - 188 с.

40. Курс кримінального права. Загальна частина. / За ред. Кузнєцової Н.Ф. Т. 1. - М. Инфра. 1999. - 486 с.

41. Лисневская-Костарева Т. А. Диференціація кримінальної відповідальності. М., 1980.- 238 с.

42. Місяці В.В. Передумови об'єктивного зобов'язання і принцип винною відповідальності // Держава і право. - 1992. - №9. - С. 54.

43. Лур'є І. М. Нариси давньоєгипетського права XVI -X століть до н. е. Л.Наука, 1960. - 234 с.

44. Ляпунов Ю. Склад злочину: гносеологічний та соціально-правовий аспект // Кримінальне право 2005.- № 5.- С.44.

45. Ляпунов А., Батьківщина Л. Функції складу злочину // Кримінальну право.2005.-№ 3.- С.35.

46. ​​Мальков В.П. Склад злочину в теорії і в законі // Держава і право. - 1996. - № 7. - С. 111.

47. Мальцев В.В. Введення в кримінальне право. - Волгоград. 2000. - 84 с.

48. Марцев А. Склад злочину // Кримінальне право 2005.- № 2.- С.31.

49. Матусевич І.А. Вивчення особистості обвинуваченого в процесі попереднього розслідування злочинів. - Мінськ, 1975. - 344 с.

50. Міхєєв Р.І. Проблеми осудності і неосудності у радянському кримінальному праві. - Владивосток. 1983. - 202 с.

51. Міхєєв Р.І. Корчагін А.Г., Шевченко А.С. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: за і проти - Владивосток, 1999. - 186 с.

52. Михлин А. С. Наслідки злочину. -М., 1969. - 128 с.

53. Мілюков С.Ф. Російське кримінальне законодавство, досвід критичного аналізу. - СПб., Нева. 2000. - 304 с.

54. Мілюков С.Ф. Російське кримінальне право - СПб. Нева. 2000. - 678 с.

55. Нікіфоров Б. С. Об'єкт злочину за радянським кримінальним правом. - М., 1960. - 132 с.

56. Нікіфоров А. Юридична особа як суб'єкт злочину // Кримінальну право. - 2000. - № 2.- С.53.

57. Новосьолов Г.П. Вчення про об'єкт злочину. - М. Норма. 2001. - 234 с.

58. Ной І.С. Нове в трактуванні основних кримінально-правових понять // Радянська держава і право. - 1982. - № 7. - С. 99.

59. Озоробнікова Н.В. Санкції за майнові злочини (види, обгрунтованість, побудови): Автореф. дис. .. канд. юрид. наук. Саратов, 1991.- 38 с.

60. Орзіх М.Ф. Особистість і право. - М. Юрлітіздат. 1975. - 144 с.

61. Орлов А. Н. Про замах на злочин по початках науки і сучасним законодавствам. - М., 1868. - 36 с.

62. Павлов В.Г. Суб'єкт злочину - СПб. Норма-М-Инфра. 2001. - 344 с.

63. Пашин С. Розуміння злочину // Кримінальну право. - 2000. - № 3. - С. 83.

64. Піонтковський А.А. Вчення про злочин. - М., 1961. - 456 с.

65. Платон. Соч. Т. 3 (2). - М., 1972.- 438 с.

66. Познишев С.В. Основні початку науки кримінального права - М., 1912. - 214 с.

67. Полячек Ф. Склад злочину по чехословацькому кримінального права. -М., 1960. - 112 с.

68. Практикум з кримінального права / Под ред. Кругликова Л.Л. - М. 1997. - 212 с.

69. Злочин і покарання в Англії, США, Франції, ФРН, Японії. Загальна частина кримінального права. / Под. ред. Наумова А.В.- М. Норма. 1991.- 126 с.

70. Проценко В. П. Побудова кримінально-правових санкцій при повторності злочинів: Автореф. дис ... канд. юрид. наук. Саратов, 1989.- 34 с.

71. Ратовський. Про замах на злочин. - Казань., 1842. - 48 с.

72. Редін М.П. Поняття закінченого і незакінченого злочинів у кримінальному законодавстві Російської Федерації // Правознавство. - 1997. - № 1. - С. 118.

73. Російська газета. - 1996. 20 Серпня.

74. Російське кримінальне право: Курс лекцій. Т. 1. / Под ред. Коробеева Н.А. Владивосток. 1999. - 468 с.

75. Сергіївський Н.Д. Посібник до лекцій - СПб., 1905. - 144 с.

76. Спід-інфо. - 1996. - №2.

77. Сперанський К.К. Теорія і практика кваліфікації злочинів. Навчальний посібник. - Краснодар. 1990. - 368 с.

78. Таганцев Н.С. Ухвала про покарання кримінальних та виправних 1885 року. 5-е изд. - СПб., 1886. - 422 с.

79. Таганцев Н.С. Курс російського кримінального права. Частина Загальна. Кн. 1. - СПб., 1874. - 344 с.

80. Таганцев Н.С. Курс кримінального права Т. 2. - СПб., 1878. - 368 с.

81. Таганцев Н.С. Курс кримінального права М., Юніті. 2005. - 456 с.

82. Таганцев Н.С. Російське кримінальне право: Лекції. Частина Загальна. Т. 1 (СПб., 1902). - М., 1994. - С. 142.

83. Трайнін А. Н. Склад злочину за радянським кримінальним правом. - М., 1951 - 212 с.

84. Трухін А.М. Вина як суб'єктивна підстава кримінальної відповідальності. - Красноярськ. 1992. - 566 с.

85. Кримінальне право Росії. Т. 1. Загальна частина / За ред. Ігнатова А. Н., Красикова Ю. А. М., 1999. - 678 с.

86. Кримінальне право. Загальна частина. / За заг. ред. Козаченко І.Я. - М. Норма. 1998. - 466 с.

87. Кримінальне право Російської Федерації Загальна частина / За ред. Здравомислова Б.В. - М. 1996. - 586 с.

88. Утевський Б.С. Нові методи боротьби зі злочинністю та деякі питання кримінальної відповідальності // Правознавство. - 1961. - №2. - С. 63, 65.

89. Фельдштейн Г.С. Природа наміру - М., 1996. - 268 с.

90. Фролов Е.А. Об'єкт кримінально-правової охорони і його роль в організації боротьби з посяганнями на соціалістичну власність. Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. - Свердловськ. 1971. - 44 с.

91. Чечель Г. І. Пом'якшуючі відповідальність обставини та їх значення в індивідуалізації покарання. - Саратов, 1978. - 224 с.

92. Шаргородський М. Д. Злочини проти життя і здоров'я.- М., 1947.- 124 с.

93.Яни П. Складні питання суб'єктивної сторони злочину // Відомості Верховної Ради № 12.- 2002.-С.34.

Матеріали судової практики

94. Постанови Пленуму Верховного Суду РФ № 7 від 14 лютого 2000 року "Про судову практику про злочини неповнолітніх" // Бюлетень Верховного Суду РФ. - 2000. - № 4. - С. 9.

95. Постанови Пленуму Верховного Суду РФ № 1 від 27 січня 1999 року "Про судову практику у справах про вбивство" // Бюлетень Верховного Суду РФ. 1999. - № 31. - С. 2.

96. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2002 № 29 "Про судову практику у справах про крадіжку, грабежі і розбої // Бюлетень Верховного Суду РФ.-2003 -№ 2. -З. 6.

97. Бюлетень Верховного Суду РФ. - 2000. - №6. - С. 19.

98. Бюлетень Верховного Суду РФ. - 1998. - № 7. - С. 23.


Додаток 1


Додаток 2

Об'єктивно БІК ЗЛОЧИНІВ - це зовнішні (об'єктивні) ознаки злочинівдодаток 3

Суб'єктивна БІК ЗЛОЧИНИдодаток 4

ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ суб'єкта ЗЛОЧИНИ


  • Актуальність теми дослідження.
  • Ступінь наукової розробленості.
  • Обєктом дослідження
  • Методологія і методика дослідження.
  • Нормативну базу
  • Наукова та навчальна література
  • Матеріали судової практики