Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Становлення і розвиток державності Республіки Адигея

Скачати 56.73 Kb.
Дата конвертації17.12.2017
Розмір56.73 Kb.
Типкурсова робота

АДИГЕЙСЬКА державний університет

Юридичний факультет

КАФЕДРА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА РОСІЇ

КУРСОВА РОБОТА

ПО ПРЕДМЕТУ: "ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА РОСІЇ"

На тему: "Становлення і розвиток державності
Республіки Адигея ".

виконав студент 1 - го

курсу заочного відділення

юридичного факультету

Гава Юрій Олександрович

Апшеронск 1999 р


ЗМІСТ

Вступ................................................. .................................................. ....... 3

I. Самовизначення адигською нації ............................................. ................. 5

1. Національне виродження .............................................. ........................ 5

2. Адигея у складі Краснодарського краю ........................................... ....... 8

II. Проголошення Республіки ................................................ ................... 11

1. Проблеми становлення Республіки Адигея ........................................ 11

III. Шлях до перетворень забезпечення становлення державності. 16

1. Вибори президента .............................................. ................................. 16

2. Перші закони республіки Адигея ............................................ .......... 16

IV. Адигея в Політико-економічному просторі Росії ................... 19

1. Особливості проведення економічної реформи в республіці ....... 19

2. Співпраця народів в умовах суверенітету .............................. 21

3. Нові культурні та освітні програми ............................. 31

4. Проблеми війни і миру на Кавказі .......................................... ........... 32

Висновок ................................................. .................................................. . 34


Вступ.

Вивчення комплексу проблем станів лення і вдосконалення національно-госуда рственних відносин на прикладі становлення суверенної ой Республіці Адигея, предста вляет для багатьох суб'єктів незалежно ектов Російської Федерації не тільки науковий, але і практ ический ін терес. Безумовно, ч то з урахуванням ще не склалася джерельної бази ан алізіровать процеси н овейшіх перетворень скрутний але, але осмислити хід і наповнення ці х процесів цілком е можливо. Якщо простежити державність адигів має свою багату передісторію, наповнену протиріччями в розвитку і етносів. Адиги і їх предки залишить незгладимий слід в боротьбі за своє виживання на Північному Кавказі.

В кінці 18 початку 19 століття царизм щодо неросійських народів проводив н е тол ько політику грубого пригнічуючи ення, а й політ Іку насильницької русіфі кации і придушення нац Іона ьной культури. Економічний гра Бе ж, звіряча експлуатація, політичне безправ'я, військово-поліцейське свавілля, розпалювання національної вража ди, культ урно-економічна відсталість, зробили нестерпним життя угнетё нних народів Росії. Створення нац іональной державності народів Северн ого Кавказу диктувалася всім ходом економічного і культу рного розвинена я краю. Спочатку була створена а Північно Кавказька Республіка проіснувала недовго. Після і згнанія з Північного Кавказу білогвардійців з 1920 року н ачался процес утворений ия нац іонально-територіальним ної автономії. Автономія 1922 року должн а била викорінити основне зл о, уг Нета все життя горян, - неуцтво і відсталість. Відома, про, що тільки "широке просвітництво е мас може врятувати горян від вимирає ия і долучити їх до вищої культури". [1]

Значен ие жовтня 1917 для адигів винятковий ьно велике. Але національно-державне будівництво в Адигеї активно розв ернулось безпосередньо після закінчення громадянської воєн и і проти кало у винятково складних умовах. В опитування про бажаність виділ ення Адигейці їв в самостійну автономну область впе рвие був позитивним про рі н пленумом гірського виконкому 6 грудня 1 921 року і внесё н на рассмот ширення чергового III гірського з'їзду (7 -1 2 груд ря 1921 року). Виконуючи волю всього адигейського народу, з'їзд вирішив: "в терміновому порядку розробити питання про ви діловий ії горців Кубані і Чорномор'я в автономну область. Після чого вжити заходів до порушення спо тветствующего клопотання перед цін тром". 27 липня 1922 року відбулася велика історична подія в житті адигейського народу, б ла проголошена Адигейська автономна область.

I. Самовизначення адигською нації.

1. Націо н ально ви народження.

Останнім часом в друк ти і в суспільній практиці все частіше піднімаються проблеми национальн ого відродження і самосвідомості я народів, розглядаються окремі теоретико-методично е аспекти проблеми, йдуть пошуки витоків нац іональной напруженості.

Сенс сучасного ой національної політики створення благоприятн их можливостей для вільного розвитку всіх народів і етнічних груп, удовлет Ворен специфічних інтересів громадян, пов'язаних з їх приналежністю до того чи іншого народу при забезпеченні національної рівноправності і прав громадян.

З огляду на, що національна ідея в сов ремінних умовах стала привабливою силою, і звернення до неї пита ет нерідко полярні сили, що є джерелом дестабілізації екон ом іческой і політичного життя країни, кін цепції національної політики виходить з необхідний ості інтеграції національної ідеї з загальнолюдськими інтересами і общеграждан ськими дем ократіческімі орієнтирами.

У ажним елементом відродження є становлення і розвиток національного самосоз нания. Оскільки національна самосвідомість аж ніяк н е чуже загальнолюдським і інтернаціональним цінностям, природно про за замислитися над питанням - чи буде посилилася соціальна диференціація тієї чи іншої національної спільноти і сприяти ут вержд енію таких цінностей, як соціальна справедливість, соціальна захищеність, гуманізм, милосердя і т. д. Усілівш ееся ос тальне розшарування швидше здатне дзвін ивать різні форми ан тагонізма, які так чи інакше, будуть впливати на всі сторони национ альної життя. Можна запропонувати, що в цих умови х посилиться ста вка на націоналізм, як ідеологію, здатну на якийсь час зат ушевать, приглушити, "переорієнтувати" соціальні антагонізми.

Головним принц іпомею національного в оз нар ення повинен стати принцип єдності т Радіца і прогресу. Саме єдність, а не протиставлення цих двох начал, які характеризують будь-яке нормальне розвивається суспільство.

Національне у зрожденіе передбачає постійне звернення до масової свідомості на рівні окремих регіонів і національних (етнічних) спільнот. У все це грандіозне справа повинна бути з самого початку включено громадську думку. А щоб це відбулося - потрібно його готувати, постійно інформувати громадськість, делан назрілі проблеми предметом колективних обговорень, дискусій, систе матически проводить ь зустрічі, "круглі столи", конференції з обміну досвідом м в різних регіонах Росії.

Дл я дозволу всього спект ра цих проблем національного віз народження на родів Росії повинна бути створена система відповідних державних х і громадських організаці ий. У їх числі можуть бути спеціальні комісії при Радах, науково-дослідні уч-нов, громадські організації. Перше з чого следуе т почати - е то здійснити соц іального і соціально-психологічний діагноз зовнішньої міжнаціональної ситуації, в до торою набирає силу про ве з національного відродження народів Росії. Проголошений ие авто номіі Адигеї давало можливість ади гейському народу створ авать своє нац іонально-госуд арственное освіту, реалізувати своє право на національне самовизначення, сприяло посиленню екон омічних і полити ческих зв'язків з більш економічно розвиненими областями ст рани, розвивало господарств енную і культурне життя народу . Дуже важливою подією стало прийняття прапора, гімну і герба Респ ублікі.

Багато істориків Адигеї, в тому числі Беджанов М Б, счит ают, що національне відродження того чи ін ого народу йде через зростаюче його самосвідомість. [2] У свою чергу формиров ание нац іонального самосвідомості неможливе без осмислення минулого, без вивчений ія історії становл ення етносу, закономірностей розвитку міжнаціональних відносин. Разом з тим, очевидно, що в різних регі онах країни, в тому числі і в республіках Північного Кавказу, є свої спец іфіческіе особливості. Але є п роблеми, від правильного рішення котори х буде залежати майбутнє нашого суспільства.

Перша проблема. У нашій країні, починаючи з конц а 20-х років, всіляко зневажалися права людини, гідний ство особистості, духовні цінності Загальновідомо не можна жити без ідеалу, віри.

Друга пробл ем а це чесних ве визнання того факту, що в країні не було підлий Інною ФЕД ераціі.

Т рем проблема це можлива уг троянда асиміляції культурної, мовної та навіть географічної, особливо для малих народів.

Четверта проблема це посягання на досягнення національних до ульт ур уничт оженився пам'ятників культури, зневага до духовної спадщини предків, до екології і т. Д.

П'ята пробл ема пошук про тлічій одного народу від ін Угого НЕ д олжен перетворюватися на самоціль. У той же брешемо я відмінності, якщо вони є, треба бачити і треба їх вчить ивать в сфері межнац іональних від носіння, щоб н е посилювати складності проблеми.

Процеси утворення народів - це дуже довгий і різноманітний шлях інфільтрації, консолідації ії, змішуванні, додавань.

2. Адигея у складі Крас н одарского краю.

Шлях до національно-державним ному оформленню Адигеї - створ Анію автономії мав свої особливості. У 60-х роках XIX століття, підкорення адигів ц Арск військами, виселення за межі Батьківщини, залишили у свідомості корінного народу національні ан тіпатіі, ненависть, які сот ри тільки час, коли устан овятся д емократіческіе відносини - відповідні загальному рівню цивілізованості ості XX століття .

Полугора вікова совм естная життя адигів і російською х сформувала інтернаціональний союз.

Щоб територіально об'єднати адигейське населення, потрібно включити до складу майбутньої області села і Хутоу ра з російським населенням. У резуль таті опитування жителів російських населених пунктів, розташованих черезсмужжям між ад игейскімі аулами, населення 16 волостей висловило своє бажання увійти до складу майбутньої автономної області.

Питання про виділення Черкей сов (адигів) в автономію розглядався в Наркомнаце РРФСР тричі - 26 грудень, 17 травня, 22 травня 1922 рік а, 27 липня 1922 Президія ВЦВК прийняв рішення про утворення черкеска (Адигейської) ав тономной області. У грудні 1 922-роки в аулі Хакурінохабль відбувся установчий (перший) з'їзд Рад обл Асті, на якому був присутній 151 делегат, з них 98 адигейці і 53 російських зй езд обговорив важнейш ие питання господарського і культурного будівельник ства в Адигеї і прийняв відповідні рішення. Був обраний обласний виконавчий комітет Головою облвиконкому став Шахан -Гірей Умарович Хакурате. Згодом на посаді першого секретаря Адигейського обкому КПРС він вніс великий внесок в стаю ні е обласної автономії.

Адигейська автономна область у зв'язку з адміністративно-територіальної зрад еніямі на Северн му Кавказі по черзі виходила до 1924 року в Кубано-Чорноморський край, до 1934 року - в Північно-Кавказький, до 1937 року - в Азово-Чорноморський, а з 1937 по 1 991 роки - протягом 54 років була складовою частиною Краснодарського краю Створено ие Адигейської автономної області забезпечило благоприятн ті умови для ліквідації економічної і культурн ой відсталості, сприяло зміцненню дружби пекло игейского народу з російським та іншими народами.Вхожий дення Адигеї в потужний в господарсько-економічному, науковому і техн іческого відносинах край позитив ьно позначилося на її розвитку, особливо на початковому етапі. З момент а освіти облав т їй надавав ась всебічна допомога і подд ержка, виділялися великі асигнування ст роітельние матеріали, машини і про утворених ие, товари народн ого споживання. В Адигеї прямували кваліфіковані кадри фахівців і організаторів виробництва. Без допомоги Краснодарського «раю і інших регіонів ст рани нев озможності було в короткий термін створення промислової індустрії.

Завдяки набуття автономії, Адигеї зберегли свою нац іональную самобутність, створили писемність, літературу, культуру і професійне мистецтво. За короткий термін на територі рії області була відкрита а широка мережа шкіл, культ урно -просветітельних і медичних уч нов. В результаті надмірної централ ізації власт і та органів управління, всеохватного розвинений про адміністративно-бюрократичної системи, Адигея відчувала на собі ведом ственное тиск і дріб'язкову опіку союзних, російських і до раеви органів. П рінятиій в 198 1 році Верховною Радою області практично не діяв. Відомчий натиск, відсутність у ав тономной обл Асті правової захищеності: призводили до серйозних перекосів і перекручень.

Республіка не могла розпоряджатися своїми природними багатствами. Величезна кількість ділової д ревесіни вивозилося за межі області, деревопереробних предприяти я облаем отримували сировину з Півночі і з Сибіру. Поклади корисних копалин, плани їх використання, не узгоджувалися з керівництвом області, прав а області на багатства своїх надр не враховувалися. До середини 60-х років практично були скасовані нац іональние школи.

Життя показало, що область не може розвиватися далі, не маючи самостійних структур управління. Це особливо стало відчуватися і в умовах переходу до рин очним відносинам.

За багатьма параметрами, які характеризують соціальне благополуччя населення, область займала 70-е місце в списку республіканських ре Гіоня, тобто фактично в конц е списку Майкоп, хот я і мав статус столиці автономії, практично був позбав багато чого, що мали місто а крайового підпорядкування. Автономія стримувала зростання і розвинули культури не тільки корінної нації, але російськомовного населення.

II. Про в озглашеніе Республіки.

1. Проблеми становлення Республіки Адигея.

Після ост яких дебатів сесія обласної Ради народних депутатів 5 жовтня 1990 року прийняла рішення щодо підвищення державного правового статусу Адигейської автономної області до рівня республіки, приз нала її самостійним суб'єктом Російської Федерації і провозгла сила Адигейську Радянську Соціалістичну Республіку 28 червня 1991 року п'ята сесія обласної Ради народних депутатів прийняла "Декларацію про державний суверенітет Радянської Соціалістичної Республіки Адигея. Ет і будні історичні події відбувалися в сло жной д ля СРСР і Росії час

Продовжувала заглиблюватися кризовий стан економіки, рвалися господарські зв'язки між підприємствами, від галузях, територіями. Падала трудова, громадська дисципліна, породжена політичною нестабільністю. Ускладнилися м ежнаціональние відносини. У червні 1989 року було офіційно визнано національне рух ення адигів "Адиге Хасе", очолюване його головою Схаляло А.А. Ет про рух зіграло стимулюють щую роль в становленні державності в Республіці.

Область не могла розвиватися далі, не їм ея самостійних ст рукт ур управління життєво важливими галузями господарства, такими як мате риально-технічне постачання, паливний і лісовий комплекс, виробництво хлебопрод уктов і систе ма регулювання продовольчими ресурсами Рамки області, до того ж находящ ейся в складі д ругого регіону, ставали жорстким обручем, сточуються щим енергію, підприємливість, господарську ініціативу, все те, без чого здоров'я і акт івний ринок просто немислимий.

Підвищення регіонального стат вуса було необхідно, щоб об'єк єктивно оцінити економічний потенціал всього народно-госпо венного комплексу Серйозна матеріальна база в багатьох важливих галузях була відсутня.

12 червня 1990 року було прийнято Декларацію про державний суверенітет РРФСР, якою затвердив мулу державність в Росії, і відкрила шлях до самовизначення народів Автономні області Росії були виведені зі складу країв і стали саме самостійними суб'єктами Російської Федерації Адигейська автономна область більше не входила до складу Краснодарського до раю Адигейський наро д, п ро ЙД я через все випробувальний ания, вистою ял. Підвищення статусу Адигеї розцінюється як об'єктивна реальність, закономірний резул ьтат демократ іческого процесів, вдосконалення національної політики.

Але вихід Адигеї з Краснод Арський краю не означав раз розриву десятиліттями сформованих господарс их і культурних зв'язків.

У серпні 1992 року укладено угоду "Про соц іально- економічних зв'язках і куль турном співпраці".

Авто номія означала відділення. Ще більш міцні м стає брат ський союз самоврядних гірських народів з трудящими Росії. Метою радянського національно - державного будівництва на Північному Кавказі було розкріпачення угнетё нних раніше народів. Національна державність - необхідна політична умова ліквідації фактичної нерівності народів.

Образ ование Адигейської автономної області способст вовало якнайшвидшому відновленню народного господарств а, найкращому використанню природних і господарських ресурсів, перемоги колгоспного ладу, створення промислових осередків і здійснюва лення культ урною революції в Ади гея.

Трудящі маси Адигеї отримали широку можливість організовувати діють на рідній мові місцеві органи влади, суди, культурно-освітні установи.

Національно територіальна автономія була дана м ногострадальному адигзькому народу ще в 1922 році, через п'ять років після перемоги Жовтневої революції. І як би не відноси лисій до неї сьогодні все, ті, хто готові відразу переписати, припинити історію, значення Жовтня 1917 для адигів непреходяще. Народ не раство рілся в строкатому колоніальному безбрежье Російської імперії, а орел своє обличчя. Саме тоді був покладений боязке початок відродженню адигського етносу. Адиги вперше здобули нехай тендітну, урізаний ву, але все-таки свою державність, в вигляді автономії.

На політичній карті Російської Федерації з'явилася небі Ольша територія - Адигейська автономна область, де пліч-о-пліч стали жити Адигеї, волею долі що розділили свої споконвічні ті землі з різними народами: росіянами, українцями, тата рами, вірменами та іншими.

Адигейський народ, який пережив найбільшу з трагедій людства і вигнання з своєї землі в результаті російсько-турецького суперництва на Кавказі, народ, що населяв колись велику террито рію Північно-західного Кавказу, хота і в невеликій кількості, н про залишився на своїй історичній батьківщині і став центром при тяжіння всіх адигів, більш ніж понад т рехмілліонной діаспори, розкиданої по всьому світу. Але чи давала н Національні-територіальна авт оном ія вичерпно ие можливості дл я всебічного осуществлени я національ них інтересів корінного народу? Ні! В державі утвердився тоталітарний режим. У національній політиці головне місце зайняло псевдотеорія перетворення всіх націй і народ ностей тодішнього СРСР в єдину націю - "радянський народ".

В середині 80-х міст в Радянському Союзі почалися демократичні процеси, які викликали бурхливе зростання національної самосоз нания. Конкретним прояв ленням цих процесів стало перетворення колишніх автономних областей в Республіки. 3 липня 1991 року Верховна Рада Російської Федерації прийняв відповідні Закони. Але до цього дня республіка пройшла важкий і тернистий шлях.

Адигеї, виділялися з Краснодарського краю, ось вже сім років живе і працює в умовах самостійного і повноправного суб'єкта Російської Федерації. По історичному рез ультату термін цей дорівнює десятиліттям.

Незважаючи на кризу, що охопила всі сфери життя російського суспільства. Республіка Адигея відбулася як самостійний суб'єкт Федерації. Четв ертий рік діють обрані на демократичних засадах Президент, парламен т, сформований Президентом кабінет Мініст рів, інші республіканські органи управ ління, ство рено судова система. Затверджено госуд арственная символіка Республіки Адигея -гімн, герб, прапор.

На основі взаємини та співробітництва, пошуку розумних компромісів, вдалося зняти багато проблем і забезпечити політичну стабільність, мир і міжнаціональну злагоду в республіці.

Найважливішим етапом становлення Адигеї як самостійного суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації стало прийняття Декларації про державний суверенітет Республіки Адигея 28 ію ня 1991 року. Прийняття Декларації має доленосне значення дн я адигської нації, предста ставники всіх національностей. Д екларація визначала два основних джерела, що утворюють республіку.

Перший - це невід'ємне право ади гс кой нації на самовизначення.

Другий - і сторіческі склалася спільнота ь людей, які проживають на території Адигеї.

У четвертій статті визначено, що громадяни Республіки Адигея всіх національностей становлять народ Адигеї. Декларація я гарантує однакові політи етичні, економічні, етно іческіе, культ урние права всім народам, які проживають в республіці. Незважаючи на важкі умови, викликані найжорстокішим соціально-економічних та політичних криз в країні, прийнята в березні 1995 року Конституція. Республіки Адигеї ея.

Перший з'їзд адигського народу, відкрився 19 жовтня 1991 року в місті Майкопі, проходив у два етапи. На з'їзді було багато запрошених з братніх республік Кабардино-Балкарії і Карачаєво-Черкесія, а також представите чи пекло игейской діаспори з багатьох ст ран. Вперше за багато років адигейський народ отримав можливість вільно висловитися, определ іть головний принцип свого національного утвердження - паритетну, рівноправне представництво в органах державної влади.

Сам народ виявив мудрість, інтернаціоналізм і доброзичливість до інших націй і народів, прожиг ающім в Рес публіці, заявив про свою твердості у відставанні корінних інтересів.

Восени 1991 року набирала силу виборець ная компанія по вибо рам парламенту Республіки Адигея. Вона проходила в спокійній і діловій обстановці Паралельно проходила компанія з висунення кандидат ур на пост президента Республіки Адигея Центральною виборчою комісією було зареєстровано в якості кандид ато в на пост глави виконає Єльня влади (президента) Республіки Пекло игея 6 тесть кандидатів.

III. П уть до перетворений иям забезпе чення становлення дер Дарст венн ості.

1. Вибори президента.

Вибори президента і Верховної Ради Республік і Адигея проводилися 22 грудня 1991 року. У другому турі першим президентом Республіки Адигея був обраний Джарімов Аслан Алієвич. Його заслуга в становленні державності Республіки Адигеї неоціненна. Після обрання Президен тому він заявив "Я чітко уявляю відповідальність, яка лягає на плечі глав и виконавчої влади, але інакше жити не можу, коли вирішується доля Адигеї, її многонац іонального народ" [3]. Обрано більшість членів парламенту 17 січня 1992 відбувся перший з'їзд народ ів Адигеї, на ні м відбулася інавгурація Президента З'їзд прийняв звернення до народом Адигеї, в якому закликав людей в сіх національностей і віросповідань, громадські рухи, представників усіх поколінь об'єднати свої зусилля для виведення республіки з важкого економічного становища. Був сформований склад Урядів а був схвалений Парламентом

2.Перші закони республіки Адигеї е я.

Першим Законом був Закон про зміну найменування республіки. Президент підписав його 23 березня 1992 року

З цього дня вона іменується Республіка Адигея у складі Російської Федерації.

Почалася нова знаменна точка відлік а в реальному настанні соціального та економічного перебудови суспільства.

В першу чергу Парламент прийняв Закон государст венної атрибути ки герб, прапор, гімн Республіки Пекло игея. При прийнятті рішення з приводу державного прапора виникли розбіжності в Парламенті. Суперечка була разреше н при участ і Російської геральдичної комісії Прапором Республіки Пекло игея став Прапор предків - конфедерат івних князів Черкесії XIX століття. Це зелене полотнище символ ц ветущей природи знак прихильності ісламу, на ньому 12 шитих золотом зірок - символізують 12 пекло игейскіх племё н, і 3 золоті схрещені стріли на знак миру спрямовані наконечниками вгору.

Герб і гімн Республіки Адигея - відповідає національним духом і історії адигів.

Для того щоб забезпечити гарантії прав уникнути анархії, дотримати законність Парламентом був прийнятий Закон "Про Президента Республіки Адигея".

У квітні 199З року Верховною Радою респуб лики був прийнятий Закон про кабінет Міністрів який визна еліл структуру, компетенцію, порядок форм ювання. Кабінет Міністрів діє на основі і на виконання Конституції Республіки Адигея. Зобов'язаний здійснювати управління економічними і соціальними і Аль но культурним і процесами.

Важливим був Закон "Про мови народів Республіки Пекло игея". Адже зберігши мову, зберігається народ. Закон передбачає також рівні права народів Адигеї на збереження і розвинений ие всіх мов, забезпечує рівноправне функціонування російської та адигейського мов як державних яз иков республіки, забороняє обмеживши ать права громадян Республіки через незнання одного з державних мов.

Конституція Адигеї -надійна пра вова я баз а для розвитку економіки.

Констит уція Республіки Адигея - це тверда і стабільна основа життєдіяльності ельності. Верховною Радою утворена в березні 1992 рік а Конституційна комісія. Вчить ивая конкретно-історичні, социаль но-культ урние і демок ратіческая умови в Адигеї, керуючись чинної тоді Конституції Російської Федерації, Деклараці ией про державний суверенітет Республіки Адигея, Конституційна комісія вже до літа 1993 року підготувала проект основного Закону. Але після трагічних подій сент ября - октя бря 1993 року змінилася ситуація політична система. 12 грудня 1992 була прийнята нова Конституція Російської Федерації ії.

19 жовтня 1994 був підготовлений членами Конституційної комісії - проект нової Конституції-основного Закону Республ ки і винесено на розгляд Хасе Республіки Адигея. Після конст рук тивного обговорення сесія Законодавчих зборів прийняла проект і винесла його на всенародне обговорення жителів Адигеї.

6 березня 1995, після 4,5 місячного всі люди ного обговорення та дворазового розгляду в Парламенті і послід ующей ретельного доопрацювання, проект Конституції був винесений на остаточне рассмот ширення і прийняття Законодавчими зборами (Хасе). - Парламент му Республіки Адигея, присутнім в повному складі. В результат е трехдневного- скрупульозного постатейного обговорення -1 0 березня 1 995 року Конституція Республіки Пекло игея була прийнятий а - одноголосно!

А урочисте її підписання Президентом Республіка Кр ики Ади гея відбулася 14 березня на другому з'їзді народів Пекло игеі. Конституція - документ вищої юридичної сипи, єдиний для всіх незалежно від посади, звання, національності, віку, релігії мул і статі.

IV. Адигея в Політико-економічному просторі Росії.

1. Особливості проведено і я економ іческой ре форм и в республіці.

Становлення державності Адигеї відбувалося на тлі важкої соц іального-економічного і суспільно-політичної кризи. На цьому тлі почалася ломка прив ичной системи, розрив господарських зв'язків став неминучим

На цьому тлі спостерігався спад виробництва, инфл яція, зростання цін, н еплат їжаки, бюджетний дефіцит. У цих умовах діяльність державних органів влади та управління була спрямована на пом'якшення наслідків про тріцательних явищ, підтримання життєдіяльності людей, в агропромисловому комплексі взято курс на повне технологічне переозброєння з метою різкого підвищення кількості та якості виробленої продукції. Здійснювався жорсткий конт роль за діяльністю виробничої та фінансової дисциплін и.

Рівень промислового і сільськогосподарського виробництва почав падати, були порушені наукові, культ урние, освітні зв'язку, з'явилася безробіття, погіршилися умови життя більшості людей. Триває пад ення виробництва.

У 1994 році економічна політика уряду Республіки була спрямована на стабілізацію екон Будиночок, на виконання програм по сд ержіванію спаду виробництва, підтримку життєво важливих галузей народного хо зяйств а, дрібного і середнього перед прінімательства, соціальний захист населення.

Було розглянуто понад 30 програм з різних напрямків діяльності. У Майкопі за підтримки Федерального уряду і Міністерства здоровий оохраненія створюється уні вертикальне виробництво "оте кількісний суперчістого інсуліну". Створено російсько -адигейско- американське акціонерне товариство "Інтергаз".

На основі прийнятих програм і з урахуванням ситуації і нових вимог Правителі ьством розроблений До омплексний прогноз "соціально-економічного розвитку Республіки Адигея, на період до 2000 - 2005 р.р.", в якому визначені основні напрямки та перспективи розвитку від раслей народного господарства. Для того щоб встановити тісний діловий і ефективний зв'язок між Президент му, Парламентом і Урядом Адигеї та Федеральними органами влади в 1992 році в Москві було відкрито постійне представництво Республіки Адигея.

Багато підприємств Республіки цілеспрямовано працюють і знаходячи ятся в постійному пошуку виходу зі сформованої обстан овкі, пріспосаблів аются до нов им умов господарювання і т ребованіям ринкової економіки. Вони активно ведуть рекон ст рукцій ію основ ного виробниц ства для оновлення та розширення видів продукції, що випускається і пошуку нових ділових х партерів. Спад в сільському господарств е знімається шляхом впровадження нових форм господарювання. Мн огіе т рудоёмкіе галузі виробниц ства, зокрема буряківництва і овочівництво переведено на західну технологію. Досить ефект івним визнаний досвід придбання техніки на основі довгострокової оренди -ящінга, ч ерез ті ж акціонерні підприємства агросбита. На особливу увагу заслуховує розвиток конярства, плодоводст ва і чаеводста. У квітні 1995 рік а в президентському посланні Парламенту Президент Республіки Адигея проголосив гасло: "Менше політики - більше економіки". Проведена приват з ація великих промислових предприяти й. У республіці указом Президен ента затверджена програма після чекової приватизації. Створюється на території Адигеї вільній економічній зоні з особливим пільговим режимом господарювання привабливим для іноземних і вітчизняних підприємців.

2. З про працю нічес тво народів в услови ях суверенітету.

Багатонаціональний склад, нерівномірність рівнів екон омічного і культурного розвинена я народів, багатоконфесійність, наявність загострення протиріч роблю т Північно-Кавказький регіон внутрішньо нестабільним, перетворюють його в осередок підвищеної напруженості, сприяють виникненню на його територі рії збройних конфліктів. Безсумнівно, що злагода, мир і стабіл ьность в північнокавказьких республіках, включаючи Адигеї, в цих умовах залежить багато в чому від пози ци і суспільно-політичних організаці ий, рухів і партій, від їх конструктивної співпраці зі структурами влади.

Існує думка відо СТН их дослідників-і сторика зокрема В. Вьюницький, про те, що "єдина політична організація, що претендує на представництво інтересів народів адигською групи" Адиге Хасе ", фактично грає сьогодні роль координатора загальнокавказька акцій в республіках, населених нащадками адигів . У числі їх -організація підтримки абхазів і вербування добровольців дл я частин конфедерації ії народів Кавказу, потужна компан ія за перес мот р ито гов Кавказької війни і повернення розсіяних по світло у сучасників на істор чний прабатьківщину, перетворення е її у велике і населене держава, що грає важливу роль в регіоні. [4] Але справжній стан справ в Північно-Кавказькому регіоні йде інакше:

По-перше, в республіці Адигеї, Кабарди іно-Балкарської і Карачаєво-Черкеської, тобто з адигів-язичним населенням, немає самостійних національних партій, а функціонують республіканські організаці ії політичних партій Російської Федерації, які дотримуються, як правило, в питаннях російського федералізму і нац іонально-державного обуст ройства офіційної, ФЕД еральной точки зору.

По-друге, наявні отд Єльня висловлювання про створення над національної державності "по принци пу мовного спорідненості" не отримали підтримки з боку адигського населення, зокрема, адигейці, кабардинців і черкесів.

Розгорнулася компанія за пересмот р підсумків Кавказької війни для адигів, розсіяних по багатьох Контіні ентам, зводилися до досягнення об'єктивної оцінки військових подій й тих років, висвітлення визволитель ної боротьби, до визнання фата геноциду царизму по відношенню до населення до населення названих регіонів.

18 травня 1994 р Президент Росії Б.М. Єльцин виступив зі Зверненням до народів Кавказу в зв'язку з 130-річчям закінчення Кавказької війни, в якому була дана об'єкт івная оцінка подіям тих років.

Документ є основою і для вирішення проблеми повернення співвітчизників на історичну ую прабатьківщину. У першій половині 90-х років в Республіку Адигея переселилося на постійне проживання близько 200 адигів, а вид на проживання отримали 870 осіб. Безумовно, що ці дані не можуть бути аргументом для твердження про нібито існуючий масове переселення в перспективі і в кінцевому рахунку створення больш ого держави. Населення трьох братніх республік акти вно і послідовник але відстоює єдине і цілісність ость федеративної держави.

Стосовно до названим суб'єктам Північного Кавказу Россі йской Федерації слід зазначити, що помітна робота по стабілізації обстановки проводиться суспільно політичними організаціями, що підсилює їх роль в реформуванні общеества, сприяючи ует ліквідації негативного в їх роботі.

Найбільш впливове народний форум - Адиге Хасе виник в січні 198 9 року одним з перших в республіці і перетворився в найбільш впливав тільну організацію.

У статутних і програмних положеннях республіканської суспільно-політичної організ ації Адиге Хасе констатується, що вона заснована на принципах "Возрожд ення соціально-економічного, політичного і е тнокультурного потенціалу адигів, всіх кращих морально -етнічна норм універсального адигського адата і інституту" Адиге хабзе ".

Примітно, що згідно зі своїм Статутом вона об'єднує громадян "незалежно від раси, нац іональності, статі і релігійних переконань" і став ни т собі за мету способствоват ь самовизначення адигського етносу через здобуття політичного, економічного суверенітету в складі Росії, віз народженню і розвитку його історії, культу ри, тради ції і звичаїв, сприяти демократичним процесам.

Організація має структурні підрозділи в пл одах, районах, аулах. Хоча фіксованого членства в організації немає, в складі організації числиться приблизно 10% населення.

Велика увага приділяється в даний час і з боку федеральних органів государст венної влади проблеми козацтва.На тлі цього в період активізації козачого руху на Кубані в січні 1991 року створено Союз козаків міста Майкопа, прийнято Статут органі зації, обрано її правління. Воно розвивається як суто російське. Це об'єк ясняется тим, що козаки свого часу сильно постраждали. І тому емоції іональность їх масових виступів цілком зрозуміло. У цих вист упленіях нерідко прозирає непрікрит а неприязнь і агресивність по відносин до будь-якого неслов'янської, особливо мусульманському, гірському нас Оленою.

Прагнення формувати етнополітичні освіти і розвивати національну культуру, т Радіца, звичаї стало спонукальним мотивом, кото рий живить ідеями національні рухи і тим самим визначає сучасну етнополітичну ситу ац ію В 1 991 -1993 роках в Адигеї виникли національно-культ урни е суспільства вірмен н " Дружба ", татар -" Дуслик ", німців -" Відергебурт "(Відроджений і), греків -" Арго ". Крім названих організацій і товариств у республіці існують і інші. Зокрема, благодій орітельний фонд "Історична батьківщина", осущ ЄСТВ ляющий зв'язку з адигської діаспорою; Ни Хасе - Рада м атерому, Союз жінок Ади геї, Союзів молодё жи Пекло иг єї та інші.

У 1995 р виникло громадський рух "Єдність", які намагаються об'єднати різні рухи і організаці ії стат ь стабілізуючим фактором.

На ряду з національно-культурними організаціями, знайшли свою нішу в реформуванні суспільства суспільні рухи і парт ії Республіки Процес формування багатопартійності в Республіці не закінчений, і триває як і в інших суб'єктах федерац ії. Найбільш масовою є Адигейська республіканська організація КПРФ, суспільно-політичний рух "Наш дім - Росія", "Яблуко", право самоврядування т Рудя, "трудова Пекло игея", "Честь і батьківщина", (перетворена В березні е 1 997 рік а в російську народну р еспубліканскую партію), "Конгрес російських громад" та інші ". деят ельность пар тий і руху ий впливає на масу е свідомості насів ення, формує визна ледве нное гро дарське мнен ие. найбільш її активно це проявилася в період обговорення проекту Конституція Республіки Ади ея, виборних компаній. Разом з тим, сьогодні ще ран про утверждат ь, що в Адигеї є впливові політичні партії або руху, здатні залучити на свою сторону значні маси.

Пут ь до суверенної держави для кожного народу був не простим. Ет а проблема виникла в перші ж роки перебудовного процесу. Обстановка піт ребовала діалек тичного підходу до питань відродження націй і разв ітія національних відносин. В основі такого підходу бралися ключові принципи безумовне дотримання прав громадянина будь-якої національності на всі території країни, реальне наповнення суверенітету республік і новий рівень самостійності всіх видів національної автономії, збереження цілісності країни як федерації вільних і рівноправних республік.

Той факт, що одні народи утворили союзні республіки, інші - автономні республіки, треті - ав тономние області та округу, і багато хто взагалі не мали своїх національно-державних або національно-терри торіальних утворень, породжувала численні прояв лення їх факт іческого нерівноправності, викликало не д овольствіе. На першому з'їзді народних депутатів Росії вносилися різні варіанти і пропозиції, спрямовані на зняття напруженості між федераціями і автономіями.

Особливої ​​турботи потребували народи, які не мали своєї національної державності і в силу різних причин не проживали компактно Національно-культурна автономія не вирішує всіх проблем. Потрібно відновити втрачену і створити заново національно-територіальну автономію Радянських німців, кримських татар, турків-месхетинців, корейців, греків, курдів та інших. Потрібно давати твердий ий відсіч шовіністичним настроям в відноси ії національних меншин, в підлогу іншої мері оцінити небезпеку піднімає голову пантюркизма.

У підвищенні свого статусу вкрай потребували автономні області Стосовно до Північного Кавказу - це Адигейська і Карчаево-Черкеська автономні області. На них слід поширити основні положення, що стосуються автономних республік. Тому що між ними існували, причому в повному обсязі гда обгрунтовані, істотні відмінності. Про це говорить просте порівняння. Так, Кабардино-Балкарська, Північно-Осетинська, Абхазька автономні республіки за своїм економічним потенціалом особливо немає про тлічалісь від пекло игейской і Карачаєво-Черкеської областей. Деякі з них і по території, і за чисельністю населений ія навіть поступалися Адигеї і Керуючий о-Черкесії. Зате в кожній автономній республіці свій університет, кілька ВНЗ, безліч технікумів, культурно-просвітніх уста еній Адміністративно-управлінський апарат автономної республіки більше тут і Рада Міністрів і Міністерства, Верховна Рада інші атрибути влади, через кіт орие місцеве населення по лучает Додатковий ьние можливості реалізації ії загальнонародної власності. Є й д ругіе аспекти. Громадяни республіки можуть стат заслуженими артистами, художниками, економ истами, носити разл ічние почё тні зви і так далі і всього цього немає не тільки в автономних областях, але і в краях, і адміні ст ратівних області х. І мова йде про те, що сформована ст руктури національно-державного уст ройства в умовах вирівнюють ия рівня соціально-економічного розвитку колишніх відсталих окраїн і індустріальних центрів увійшла в суперечність з принципами побудови Федерації. Було б доцільним прийняти спеціальні й загін про права нац іональних груп (національних меншин) конкретизує і розвиває конституційні положення про нац іональном равноп равіі, зак закріплюють їх політико-правової ста тус.

Над про мати на увазі, що в такій величезній багатонаціональний ної ст рані, як Росія з її різноманітністю умов і рівнів соціальних іального-економічного, політ іческого, культурного розвитку, їх історичних т Радіца, м ожно використовувати діфференц іровани підхід, різноманітні гнучкі форми зв'язків цент ра з республікамі- з одними Федера тивні, а з іншими - конфедеративні. При аналізі причин посилення націоналістіч еских, сепаратор стскіх тенденцій важ але вчить ивать не тільки соціально-економічні фактом, а й феномени масової свідомості соціальної психології, їх специфіку у різних суспільних груп. У місці з тим важливо забезпечити автономій у складі суверенних республік действит Єльне рівні можливості для розвинена я економіки, культури, мови і т.д.

Процес національного відродження піт ребовал підвищення відповідальності держав енних і громадських організацій за подолання труднощів в національному строї тель стве. Тим більше, що в цьому д ледве були допущені великі недоліки і прорахунки. Це і невміння вчасно помітити і запобігти осложн ення межнац іональ ної Ситуація, і пасивність, бездіяльність або запізнення з прііщ їм ефективних заходів, тоді, коли міжнаціональні перші конфлікт и уже виплеснулися назовні; і примиренство, а то і факт ическое попустітельст у по відношенню до явних націоналістіче ським, екстремістським елементам, які зловживають демократією і гласності.

Основою обн овлення національних і нац іонально-державних отн ошень в стр ане стало широка демократи зация суспільства, дотримання принципу самоопред лення народів. У той же час це не означає ослаблення і тим більше розриву взаємних різноманітних і взаимопроникающих зв'язків, бо це спричинило б за собою непередбачувані негативні наслідки для всіх народів, не кажучи вже про долі окремих людей.

У питаннях радикальних перетворень федерати вного пристрою можна виділити основні проблеми за такими напрямками.

В області юридичної регулюються вання Міжн Національні відносин, в політичній сфері і в соціальній сфері.

У складному переплетенні національні х взаємин п роісходіт створення национ ально-террито риальной автономії нечисленних народів Північного Кавк аза, де кожен з них відрізнявся своєрідністю. На початку виникла Північно-Кавказька Республіка, яка просущест вовала недовго в зв'язку з тимчасовим падінням тут Радянської влади. Після вигнання звідси білогвардійців їв з 1920 року почався процес утворення національно-територіальної автономії.

Площа Адигеї - 7,6 тисячі квад ратних кілометрів. Корінні жителі адигейці. В області проживають росіяни, українці, вірмени, тата ри, люди інших національностей. Освіта адигейської автономної області відкрило її жителям широкі перспекти ви вільного розвитку, національного відродження. Воно стало найважливішою політичною формою ліквідації факт іческого національної нерівності.

Процес забезпечення фактичної рівності і створення національно-ті рріторіальной автономії протікав не сам по собі, не стихійно. Під гото вітельно робота завершилася з'їздом народів Терека, на якому була проголошена Горська АРСР. 20 січня 1926 ВЦВК РРФСР прийняв постанову "06 Ав тоном Горської Соціалістичної Республіки", склад якої увійшло шість адміністративних округів Чеченський, Ингушский, Осетинський, Кабардинський, Балкарський, Карачаївський.

Треба сказати, що державно-правовий термін "автономна область" виник не відразу. У декреті ВЦИК від 26 січня 1925 року про введення в дію "Положення" про "Північно-Кавказькому краї" була глава, присвячена системі організаці ії, формам дета льности органам влади і управління автономних областей, включених в край. Автономним областям надавалося повна можливість розвивати свої національно-побутові особливості. Зберігалася їх безпосередньо е єдність з РРФСР і навіть з СРСР в політичному, военн му, фінансово господарському відносинах ". З питань внутрішнього управління, судоустрою, бю джета автономні області, включені до складу краю, мали свої представництва в Москві.

І ось в 1991 році Адигейська автономна область отримала стат ус Радянської Соціалістичної Республіки Адигея. Відповідно до рішення Ради народних депут АТОВ Адигейської автономної області, руков од стуй декларацією про державний суверенітет РРФСР і Констит уціей РРФСР, Верховна Рада Української РСР ухвалила: перетворити Адигейську автономну область в сущ естве межах.

Радянську Соціалістичну Республіку Адигея до складу е РРФСР і призначити в ибори до Верховної Ради Адигейської Республік е в порядку і строки, встановлені Президією Верховної Ради Української РСР.

Треба відзначити, що пов і процеси носять об'єк єктивного характер і відносять ся до них слід з повинні розуміти ием і повагою. На жаль, цієї необхідності шанобливого поваги п роц ессам національного відродження народів не розуміють або не хочуть понімат ь ті, хто виступав з позиції збереження унітарної держави.

Союзні республіки ще могли Постаянно за себе при реш еніі своїх проблем, але автономне утворення зустрічали сь з такими т рудності і зав Аламі, які подолати без допомоги республік, а іноді і Союзу в цілому, практично було неможливо. В умовах адміністративно-командної системи республіки відчували протидії ие двох сил - центру та відомств; автономні же області до всього цього несли тягар обмежень і від крайових організацій. У краї практично вирішувалося все: і проблеми кадрів, і питання використання т Рудова ресурс, і проблема постачання населення області. Ав тоном як спосіб вираження національних інтересів придбала аморфний фікт івний характер, по суті, просто використовувалася для прикриття я всевладдя і свавілля парті йно-бюрократичного апарату краю.

Останнім часом в цьому д ледве відбулися визначений ні позитивний зрушення. Населення краю з розумінням поставилося до суверенізації Адигеї.

Найважливішим завданням є збереження різноманітних економічних і культурні х зв'язків.У краї і області було чимало підприємств, тісно пов'язаних між собою технологією. Необхідно було зберегти наші зв'язки, і надати, новий імпульс їх розвинений про, виконати всі спільно намічені програми. Від повідно роль інтелігенції ії, яка повинна стати потужні м об'єд іняющім факто ром. Не можна д опустити жодного випадку порушення прав людини, до якої б національності він не ставився.

За дотриманням цих домовленостей стежив і сприяв їх здійсненню координаційної ради, обраний на спільному засіданні президією і виконавчих комітетів крайового Ради народних депутатів в і Ради народних депутатів у Адигейської ав тономной області. До її складу увійшли керівники краю та області. Було підписано спільну заяву президій і виконкомів край ради і Адигоблсовета.

Дружба наших народів сягають своїм корінням в глибоке минуле. За ці рік и склалися добрі взаємини ія між людьми різних національностей. Ми все зробимо для того, щоб здобутий ие н ового статусу областю надалі сприяло укріплений ію і розширенню братніх взаємин, благотворно позначилося н а долі наших народ ів. Зміна державно-правов ого статусу області не повинно розривати сформовані вза імовигодние економічні, соц іального-політич кі, культурні і іни е жит ненно важливі зв'язки краю і області.

Надання самостійності області відкриває нові віз можності для поглиблення горизонтальних рівноправних і взаємовигідних про тношеній.

Вважаємо за необхідне, як і раніше, соблю дати принц іпи рівності, брат ства і добросусідства, що відповідають корінним інтересам всіх народів. Край і область багатонаціональні: Адигеї, російські, представники інших націй живуть в Адигеї, многи е адиги живуть, вчаться і працюють в Краснодарському краї. Склалися міцні інтернаціональні сім'ї і дружні колективи. Економічні відносини краю і області регулюються договорами з наданням режиму найбільшого сприяння. Ми зобов'язуємося не застосовувати в односторонньому порядку економічні заходи, які дестабілізують або завдають шкоди іншій стороні. З метою реалізації цієї спільної заявлений ія вважаємо за необхідне створювати координаційна Рада, на який покласти узгодження всіх питань, що виникають в період поділу структур народно-господарського комплексу краю та області ...

Адигейська автономна область стала повноправним суб'єктом Федерації. Слід зазначити, що суверенізація не означає самоізоляцію. Адже в краї і області склалися єдині соціально-економічні програм ми, налагоджені прямі зв'язки під приємств, районами, встановилися давні культурні зв'язки. Дружба залишається ся на векі- так ово думку більшості населення регіону. "Наша перша зад ача, - сказав представник крайсовета, - зберегти нормальні міжнаціональні відносини в краї, де проживають понад сто націй і народностей. Наша дружба продиктована самим життям. І головне треба збереже ь економічні зв'язки. Голова Адигейського облради А.А.Джарімов висловив впевненість, що і надалі дружби і злагоди межд у Кубанню і Пекло игеей будуть головними факт орами взаємодій.

Хотілося б сподіватися, що так відреагують на суверенітет і в д ІНШІ автономних областях, оголосивши ших себе суверенними Республіками. Але на подив і жаль, дещо де не обійшлося без протидій. З бо ллю написав про це в газеті "Известия" президент. Все черкеської асоціації Ю .Калмиков. Він розповів про порушення прав автоном ії Карачаєво-Черкесії, яка оголосила себе республікою і вийшла з складу Ставропольського краю. Але з волі консервативних сил вона опинилася в складному становищі.

Ніхто про не погодиться з претензіями на землі, закріплені за ав тономние утвореннями, вони століттями належали представникам корінних народ ностей. Це поки все, що у них залишилося від всевладдя ія адміністративно-командних ой системи. Ніхто не претендує на територі рії зайнятий перші козацькими ста ніцамі (такі чутки теж з чийсь подачі активно поширюються).

Аналіз показує, що дороги до суверенітету народів Північного Кавка за виявилися не легкими. Результату історичного розвинений ія свідчать про те, що у нас був реалізований не принцип національності, а принцип обраних націй. Сталінське визначення нації - "нація є історично сформована стійка спільність людей, віз нікшего на базі спільності мови, території, економічного життя і психічного склад а, який проявляється в спільності і культури" - виявилася ідеальним інструментом при реалізації цього принц іпа. Визначення нації по суті ніякого не було, оскільки в ньому не вказувалися ознаки, за якими можна було б відрізнить ь нац ію від інших етнічних спільнот. Тому було дуже легко награждат ь одні народи статусом нації, інші відносити до народностям, третій - до нац іональним групам. І все це вважалося нібито відповідним марксистсько-ленінської теорії н ації.

Принцип став панівним в наш час, коли суверенізація охоплення мулу все республіки, автономні національно державні утворення. Але суверенізація не повинна вести до самоізоляції тій чи іншій нац ії. Еволюція від унітаризму до Федерації суверенних нац іональних держав була результатом визнання визна делё ного стану наст роїння мас, об'єктивної реальність ю, яку не можна ні скасувати, ні знищити силою. Про це свідчить нелегка практика суверенізації народів Північного Кавказу.

3. Нові культ у рние і про разовательние програми.

Адигея зараз переживає свого роду культу рни й ренесанс світанок творчості і мистецтва. У 1995 році в період становлення державності Республіки, створені симфонічний оркестр Міністерства культури, камерний музичний театр, проф ессіональн ий оркестр російських народ них інструментів. Виставковий зал перетворений в картинну галерею Міністерства культури. Від критий нац іональний музей. Утворився союз композиторів.

На тлі нехва тки спец іалістов різного профілю в Республіці створено фонд розвитку освіти. Відповідно до піт ребностями народного господарства, Адигейський Педагогічний інститут був перетворений в державний уні тет з відкриттям нових факультетів: економічного, юридичного, приклад ної математики та обчислювальної техніки і лікувального, при акт івном сприяння Кубанської медичної академії. Перетворення инстит ут а в університет дозволила створити і солідну наукову базу- відкриті очна і заочна аспірантури з правом захистів и дисертацій.

Солідна база середньої спеціальної освіти в Майкопі, дозволила об'єднавши навчальні заклади цієї системи створити Майкопський державного ий Технологічний инстит ут.

4. проблем м и війни і миру на Кавказі.

На території Адигеї зберігаються громадянський мир і межнац іональ ве згоду, воїни які палахкотять навколо, згубно позначаються на стані економіки, світовідчуття і настрої людей.

Високо цінується роль Республіки Адигея у врегулюванні всіх міжнаціональних і військових конфліктів в нашому спільному північнокавказькому домі.

Багатонаціональний сост ав, нерівномірність рівнів економічного і культурного розвитку народів, наявність обост РІВШ іхся протиріч роблять Північно-Кавказький регіон в нутренне нестабільним, перетворюють його в осередок покращення енной напруженості, сприяють виникненню на його території збройних конфликто в.

Стосовно до суб'єкта м Північного Кавказу Російської Федерації слід зазначити, що помітна »робота по стабілізації обстановки проводиться суспільно політичними організаціями. Це відноситься до так їм рухам, як організація вете Ранов, жінок, молодий їжаки, релігійних конфесій, творчої інтелігенції та інші.

Таким чином в січні 1 989 г. метушня ікла впливова республіканська суспільно-політична організація Адиге Хасе, виступає за соціальне і політичне рівноправ'я всіх громадян республіки.

Взаємозв'язок і взаємозалежність республік величезні. Вони з'єднані безліччю економічних ніт їй в рамках єдиного народногосподарського комплексу. Прикладом добросусідських, взаємовигідних відносин можуть служити зв'язку між Республікою Адигея і Краснодарського м краєм, котори е вирішують багато питань спільно, виважено, з передбаченням возможн их наслідків.

Ми жівё м в крихкому світі. Не потрібно багато зусиль, щоб його зруйнувати, але потрібно копітка робота, щоб збереже його, навчитися розуміти один одного, жити в світі і соглас ії, ділить ь радий ость і горе.

Відомий фат, що держава і держав енность формуються століттями.

Висновок.

З усього сказаного виш е очевидна актуальнос ть цієї теми. У своїй роботі я намагалася охопити всі сфери державних перетворень, що сприяють забезпеченню становлення державності в Республіці Адигея. Народ Адигеї - це народ пе режівшій найбільшу з т рагедій людства - геноцид і вигнав ание російсько-т урецкого соперні ічества на Кавказі. У період російсько-ту рецки сопернічес тва, при міграції і переселення в межі Османської імперії, несмот ря на холод і голод епідемії, опинившись на межі зникнення зуміли вижити.

Це Кавказька війна, на догоду якій були при несени ог Ромни людські жертви, болем відкликаю ться в сердц ах багатьох росіян. Нехай пам'ять про ці трагічні події залишиться в в ашіх сердц ах і служить усім нам застереженням від нових т рагедій.

Але несмот ря на всі труднощі, в наші дні Республіка Пекло игея відбулася як самостійний суб'єкт Федерації. Пекло игея є оазисом спокою в океані бурхливих пристрастей.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1 Закон Російсько й Рад етской федерати ної Соціалістичної Республіки "Про Пекло игейской автономної області". Прийнято на I V сесії Верховної Ради РС ФСР десяти го скликання а 2 грудня 1981 р.- Москва -198 2 м

2. Абуді Е .А. "Партія під глав е нац іонально - держав енного строительст ва народ ів сівбі рного До авказа 19 17-1937 рр. Ростов -1 984 р

3. Беджанов М .Б. "Проблеми нац іональних відносин на Північному Кавказі і пут і їх рішення" - Майк оп -1 99 7 г.

4. Беджанов М .Б. "Розвиток міжнаціональні х відносин на сов ремінних му е тапе." - Майкоп -199 3 г.

5 Беджанов М.Б. "На пут і національного відродження" - Майкоп. - 1992 р

6. Н.Ф. Бугай На нальних-державне будівництво Російської Фе дераціі- Північний Кавказ (1917-1941 рр) - Майк оп-1995 р

7. А.А. Джарімов "Адигея: від автономії до республіки". - Москв а -1995 р

8. Мекулов Д.Х. "Адигея: від ав тоном до суверенних ту (1992-199 2 рр.)" - Майкоп -1992 р

9. Меретуков М.А., Малих С.Н., Аутло М.Г. "Збірник статей з історії Адигеї єї". - Майкоп -196 7 м

10. Хадж ебіеков Р.Г., "Республіка Адигея: Пробл еми реформування заг єства (80-90-ті роки) - Майкоп -1997 р

11. Республіка Адигея - 6 років., (Матеріал и до дня інформації насе-лення республік і Адигея) -Майкоп. -1997 р


[1] Абуль Е.А. "Партія у гла ве національно-державного будівництва народів Сівши ерного Кавказу 1917-1937 рр.", - Ростов. - 1984 г. стр. 38

[2] Беджанов М Б "На шляху національного відродження" - Майкоп - 1 992 г -стр. 90

[3] М. Б. Беджанов "Проблеми національних відносин на Північному До АВК азе та шляхи і х реш ення" -М айкоп -1997г -стр. 198

[4] Р.Г. Хаджебіеков "Проблеми реформування суспільства". - Майкоп. - 1997 рік. - стор. 13 3


  • Гава Юрій Олександрович