Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Статус спартанських басилевсов

Скачати 31.34 Kb.
Дата конвертації20.12.2018
Розмір31.34 Kb.
Типдоповідь

Статус спартанських басилевсов

Статус спартанських басилевсов

ВСТУП

Дана робота є спробою намітити можливий підхід до розгляду проблем, пов'язаних з вивченням інституту царської влади в Спарті, його місця в системі інших інститутів влади і статусу царів. З огляду на відносну маловивченою даної проблематики у вітчизняному антиковедении (за винятком окремих статей, присвячених аналізу в основному внутрішньополітичних конфліктів [1], а також численних робіт загального характеру), дана тема є досить плідною. Крім того, актуальність даної теми підтверджується ще і тим, що вивчення цього інституту, його місця і ролі в спартанському суспільстві необхідно для розуміння даного суспільства як унікального історичного феномена, що був уже для греків благодатним грунтом для розвитку ідеалізованих уявлень про суспільство і ідеальному суспільному устрої.

Незважаючи на вузькість і специфічність поставленої задачі, вона тісно пов'язана з багатьма проблемами як загального характеру (наприклад, джерелознавчі), так і з проблемами більш приватними, тобто з проблемами вивчення власне історії Спарти (проблема Лікурга і ликургова законодавства, взаємовідносини Спарти і Дельф і т.п.). Постановка завдання передбачає докладного розгляду цих проблем, проте торкнутися їх в даній роботі представляється необхідним. Також не представляється можливим в рамках роботи охопити як весь обсяг існуючих джерел, так і всю еволюцію спартанської системи державного устрою; тому в якості матеріалу для аналізу залучені головним чином тексти Геродота, Ксенофонта (а саме «Лакедемонская політія») і біографія Лікурга у викладі Плутарха. З огляду на підготовчого характеру роботи також буде доречним загострити увагу не на аналізі конкретних перипетій внутрішньополітичної історії Спарти, а, скоріше, намітити основні напрямки аналізу і можливий підхід до проблематики, пов'язаної з вивченням даного інституту влади, оскільки без спроби обгрунтування та прояснення базових передумов дослідження саме дослідження виявляється таким, що покоїться на неясних підставах, що, звичайно ж, не сприяє досягненню виразних результатів, ускладнює сама дослідження і затемнює сущ ність поставленого завдання.

Частина 1

В першу чергу необхідно розглянути традиційно використовується для позначення об'єкта дослідження термін. Як відомо, у вітчизняній історіографії традиційним є вживання терміну «цар» [2], що може бути пояснено тим, що слово "цар" дійсно яляется найближчим за змістом російським еквівалентом грецького слова basileuV, а також стійкою традицією саме такого перекладу в текстах джерел. У зарубіжній історіографії спостерігається аналогічна ситуація: basileuV перекладається як king, roi і т.д. Однак, як зазначає, зокрема, Дрюс, «семантичні поля англійського слова« king »і грецького basileuV ні в якому разі не є ідентичними» [3]. Його аргументація видається цілком застосувати і до розглянутого тут нагоди. Дійсно, підстав застосувати традиційний термін «цар», щонайменше, два: титулом спартанських вождів був basileuV і цей статус був спадкоємною і довічним. Однак різні магістрати в грецьких полісах носили цей же титул, і, незважаючи на це, в історіографії царями браком. Крім того, як відомо, встановлені законом повноваження спартанських "царів" ні в якому разі не відповідають традиційним уявленням про царської влади, що робить вживання даного терміну принаймні погано обгрунтованим.

Вживання терміну "цар" стосовно до спартанських "вождям", як видно з вищенаведених аргументів, практично не виправдано нічим, крім що склалася в історіографії традиції. Однак, з іншого боку, так як цей термін має свої власні конотації, вже саме його вживання затемнює сутність досліджуваного питання, оскільки в даному випадку слово "цар" є свого роду "предпонятия", привносить власні, може бути, навіть чужі об'єкту дослідження, і, отже, спотворюють його, сенси. Тому постає питання про найбільш зручною в даному випадку терміні. Аристотель, як видається, дав вдале визначення оскільки він розглядався інституту, називаючи його "довічної успадковане стратегією" [4]. Однак більш зручним, по-перше, і вже вживаним в історіографії, по-друге, є термін «Басилей» [5], дотримуватися якого в даній роботі представляється доцільним. Він не настільки навантажений сторонніми конотаціями і тому застосування його більш виправдано, хоча і йде трохи врозріз з традицією вітчизняної історіографії. [6]

Тим самим відсувається на другий план проблема класифікації влади спартанських басилеев як царської або ж як відповідної якомусь іншому заздалегідь існуючого визначенням. Набуває сенсу наступна постановка питання: яку ж роль грали інститут Басіле і Басилей в системі суспільного устрою Спарти, і які були їхні функції і статус.

Частина 2

Однак, перш ніж приступити до розгляду питання, необхідно визначити характер наявних історичних джерел. Деякі тексти, безпосередньо присвячені вивчається питання, просто втрачені. До таких належать: твір, написаний або самим Аристотелем, або його учнями і за його дорученням - «Лакедемонская політія»; твір спартанського царя Павсанія про Лакедемонская державі [7], який мав публіцистичний характер, що критикує спартанську сучасність і зображав, на противагу, ідеальну лікургова Спарту [8]. Також втрачено твір Дікеарха про державний устрій Спарти, у самій Спарті не тільки відоме, але і регулярно читати [9]. Необхідно також згадати і про твори філософа-стоїка Сфера Боспорського, соратника Клеомена III в його реформах [10]: «Про спартанському державний устрій» і «Про Лікург і Сократа» [11]. Друге не збереглося, але, "мабуть, представляло собою порівняння їх виховного методу" [12]. Від першого ж збереглося тільки два фрагменти. У першому з них йдеться про спартанському пообідньому десерті epaikla, другий присвячений поясненню числа геронтів. З огляду на, що теорії Сфера могли носити ідеологічну функцію, його твори (як і твір Дікеарха) послужили би цінним джерелом по спартанської офіційної ідеології, хоча аналіз збережених фрагментів «чи не свідчить про безпосереднє знайомство зі спартанськими інститутами і місцевої історичною традицією» [13].

Навіть самі греки знали про Спарті і її історії мало. Це пояснюється як тим, що ніхто з уродженців Спарти до Сосібій в кінці III ст. до н.е. не рахував необхідним систематично ділитися своїми знаннями з зовнішнім світом (але і Сосібій був елліністичним любителем старожитностей, а не істориком), так і тим, що доступ іноземців до Спарти був, як відомо, обмежений. Крім того, історія Спарти і її політичний устрій були не стільки об'єктом вивчення, скільки прикладами і матеріалами в політичних і філософських суперечках. [14] Останнє міркування змушує ставитися до наявних джерел з особливою обережністю, оскільки з огляду на їх тенденційності довіру до них неминуче падає. В даному випадку більш опавданним, як здається, стає вивчення процесів ідеалізації Спарти ( «спартанського міражу»), ніж чим власне подій політичної історії. [15]

Збережені ж джерела дуже неповні. Так, у Геродота, крім розрізнених згадок, лише порівняно невеликий фрагмент присвячений опису «особливих почестей і прав», які спартанці надали базилевса. [16] Оскільки Геродот в даному випадку не посилається на свої джерела прямо, але в тексті в цілому зустрічаються посилання на власне лакедемонских інформаторів, [17] то, виходячи із загального контексту, можна, принаймні, припускати, що про це Геродот був обізнаний з лакедемонских джерел. [18] Крім того, даний фрагмент шостої книги повідомляє головним чином про привілеї Басилей в повсякденному житті і описує що надаються їм посмертні почесті. Також необхідно вказати, що Геродот писав свою працю до Пелопоннеської війни, отже, до того, як проафінскіе упередження або ж тенденція до ідеалізації Спарти могли внести серйозні спотворення в його працю. [19]

Текст праці Ксенофонта "Лакедемонская політія" [20], на перший погляд, видається джерелом більш повноцінним. Однак з огляду на очевидну тенденцію до ідеалізації спратанского способу життя, так як саме спартанська система представлялася Ксенофонтові найбільш досконалою, інформативність даного джерела дещо падає, бо "автор спочатку представляє образ спартанського законодавства, узятий в первісної його чистоті, а потім скаржиться, що вади проникли і в Спарту і послабили давні чесноти її жителів ... "[21]. Крім того, порівняно невелика його частина присвячена опису собствено інституту Басіле. Однак джерелом відомостей Ксенофонта служили перш за все особисті спостереження, і, з огляду на вищенаведену застереження, ці відомості заслуговують довіри.

Біографія Лікурга, викладена в «Порівняльних життєписах» Плутарха, джерело іншого роду. Оскільки «про законодавця Лікург неможливо сообщітьнічего строго достовірного» [22], вона являє собою компіляцію різноманітних, часто взаємно суперечливих джерел. Деякі він указує, як, наприклад, Аристотеля (з якого, здається, запозичує особливо) [23], Ксенофонта, Сфера (хоча останнього використовує трохи) [24], на багато ж не посилається зовсім, що було звичайною практикою. Твір Плутарха носить не історичний, а біографічний характер (відмінність між цими двома жанрами він проводив чітко [25]), проте з нього можна витягти відомості щодо характеру Лікургова законодавства в цілому, хоча ці відомості заслуговують рівно того ж довіри, що і джерела Плутарха, часто трудноустановімие.

частина 3

Власне Лакедемонская версія перекази про заснування саме двох правлячих будинків відома завдяки розповіді Геродота. [26] Згідно з цією версією, оскільки дружина ватажка лакедемонян Арістодема, що призвів їх в Пелопоннес, народила близнят, виникли труднощі з наслідуванням і було вирішено звернутися за дозволом виникла труднощі до дельфійського оракула. «Піфія ж звеліла поставити царями обох немовлят, але старшому надавати більше пошани.» [27] Якщо розглянути цей переказ як свого роду етіологічний міф, то можна помітити, що в даному випадку має місце так званий «парадокс блізнечества» [28], який створив конфліктну ситуацію, що вимагає негайного вирішення. Рішення знаходиться в тому нестандартному варіанті який пропонує піфія, тобто Аполлон. Таким чином існуючий устрій суспільства представлено не тільки як єдино можливе, а й освячене божественним авторитетом. Крім того, з огляду на «парадоксальної» природи правителів, вони набувають абсолютно особливий соціальний статус. [29] Так як ні один джерело більш не згадує безпосередньо про походження двох правлячих династій, а вищезгаданий розповідь Геродота, швидше за все, є саме міфом, спроба розвитку подібної точки зору представляється що має сенс. [30]

У зв'язку з Дельфами необхідно згадати і про характер Лікургова законодавства. Джерела, що розповідають про Лікург, неодноразово згадують про те, що Лікург запитував оракул, перш ніж проголосити свої закони. [31] Особливо слід відзначити розповідь Ксенофонта: «Він не перш передав співгромадянам закони, поки з вельможами не відправили в Дельфи і запитав бога, чи буде для Спарти користь і слава в покорі даними ним законам. І коли бог віщав - безумовна користь - тоді тільки він передав, виставивши непокору богоутверждённим законам справою не лише протизаконним, але й протівобожественним »[32]. Незважаючи на сильну тенденцію всього твору на хвалу лаконських порядків, дане свідоцтво є показовим. Слід зазначити, що і сам сенс слова "ретра", яким іменуються у Плутарха деяких постанов Лікурга, поєднує в собі як божественну санкцію або натхнення, так і людське законотворчість. [33] Таким чином, вся система суспільного устрою, що розуміється традицією як санкціонована божеством, набуває статусу священної. [34] Необхідно згадати ще одна істотна властивість ликургова законодавства: згідно Плутарху [35], "одна з ретро свідчила, що письмові закони не потрібні". Очевидно, що відсутність письмового законодавства давало можливість видати навіть найбільш радикальні соціальні перетворення (як у випадку реформ Агиса, Клеомена і Набіса в кінці III ст. До н.е.) за неминуче повернення до колишніх звичаями. Результатом же було те, що як вже існуючі соціальні інстітуи, так і внесені в структуру суспільства зміни з неминучістю приписувалися Ликургу. [36] У Ретре НЕ упомнается кількість "царів" (arcagetai), що, в сукупності з деякими непрямими свідоцтвами [37] може дати підстави припустити, що басилевсов могло колись бути і більше, проте прямих доказів цьому немає. З тексту як ретро, ​​так і інших джерел, не випливає, що саме Лікург (якщо такий існував насправді) був засновником інституту подвійний Басіле, в цілому ж походження даного інстііута - питання досить спірне. Так, крім гіпотези про ахейском походження одного з правлячих родів, [38] існує теорія, що інститут подвійної Басіле був створений в середині VIII ст. до н.е. [39] за зразком карфагенських суффетов.

Також вважається за необхідне згадати і про специфіку відносин Спарти з Дельфами.Пріоритет безписемних законів над письмовими та уявлення про закони як висловах Аполлона приводили до того, що ніяке важливе політичне рішення не приймалося без попереднього звернення в Дельфи, і відповіді оракула, як відомо, записувалися і зберігалися. Для зносин з Дельфами при кожному з базилевсов було по два так званих піфія, яких вони обирали самі. Вислови оракулів Басилей були зобов'язані зберігати в таємниці. [40] Дельфи значно впливали на політичне життя Спарти, ніж, наприклад, за свідченням Геродота, скористалися Алкмеоніди, підкупивши піфію, щоб вона сповіщала спартанцям волю божества звільнити Афіни від Писистратидов, так як спартанці "вважали волю божества важливіше боргу до смертних". [41]

частина 4

Яке ж місце займали Басилей в системі спартанської Евном і яка ж була їхня роль в спартанської «громаді рівних» згідно залученими для розгляду джерел?

Латишев розглядає спартанських Басилей "істинними начальниками та суддями народу в мирний час, ватажками його на війні і представниками перед лицем богів" [42]. Однак у вітчизняній історіографії існує думка, [43] що в мирний час влада, обов'язки і привілеї басилевсов були дуже незначними і що їх роль зводилася головним чином до військового командування і лише під час військових походів їх влада ставала реальною. У мирний же час реальною владою володіли п'ять ефоров. Але навіть в тому, що стосується власне політичної влади, дана точка зору справедлива лише частково.

З усього викладеного вище випливає, що влада політична в Спарті навряд чи існувала в чистому вигляді, [44] але, скоріше була злита в не завжди ясно расчленяемое ціле з виконанням волі божества. У зв'язку з цим функції басилевсов як посередників між богами і суспільством набувають дуже важливе значення. Згідно зі свідченням Геродота, [45] їм були надані "обидві жрецькі посади - Зевса Лакедемонского і Зевса Уранія", їм для жертвопринесення в перший і сьомий дні початку місяця надавалося добірне тварина, при узливання ним же покладався перший кубок і шкура жертовної тварини. Крім того саме Басилей, як здається, були відповідальні за зберігання прогнозів оракула і за його запитування з важливих політичних справах. Необхідно також згадати і про характер посмертних почестей, що надаються басилевсу. Ці почесті Ксенофонт називає надаваними "не як людям, але як героям", причому - згідно із законами Лікурга. [46] Геродот ж дає більш докладний їх опис. Таким чином, видно, що статус басилевса як посередника між богами і суспільством (статус по суті жрецький, проте ж існує безліч очевидних відмінностей) вже ставив його на особливе місце в системі суспільного устрою. [47]

Особливий статус басилевса підтверджується також і тим, що "очевидний спадкоємець виключався з циклу agogh» [48], хоча за звичаєм не пройшли весь цикл виховання з тих чи інших причин не мали повного обсягу цивільних прав і були маргінальними елементами по відношенню до громади рівних. Однак це, здається, не слід розглядати як привілей, яку дає цей статус. Даний факт, скоріше, підкреслює відособлене положення басилевса по відношенню до колективу, як би поміщаючи його зовні громадянської громади, тим самим, отже, зміщуючи акцент на ближчу до божественної [49], ніж до людської, сутність статусу басилевса. [50] Подібного роду священним характером влади басилевса пояснюється те, що тілесні недоліки вважалися перешкодою до досягнення даного статусу, «бо жерці повинні були мати чисте, без будь-яких вад, тіло». [51]

Власне ж політичні повноваження Басилей були обмежені через тісної інтеграції даного інституту влади зі всією системою спартанської Евном. Не можна сказати, що вони дійсно правили Спартою. [52] Дійсно, спартанські Басилей обіцяли як посадові особи виконувати рішення Герус і апелли, у винесенні яких, звичайно ж, прнімать участь. Коло їхніх військових повноважень (зокрема, право вести війну з будь-якою країною [53]) поступово звужується. Через чвари між Клеоменом і Демаратом був виданий закон, згідно з яким командування військом доручалося тільки одному басилевсу, хоча раніше в похід вирушали обидва. [54] З посиленням ефората військова влада басилевсов поступово обмежується: вже під час греко-перських воєн царів в походах супроводжували два ефори (в якості спостерігачів), [55] а до IV століття для того, щоб вивести військо в похід, необхідно було рішення ефоров і народного зборів. [56]

Власне вплив басилевсов на контакти Спарти з зовнішнім світом (крім, природно, участі в прийнятті рішень герусией і апеллой і всього вищезгаданого) обмежувалося їх правом призначати Проксенія будь-якого з громадян. [57] Юридичні ж їхні повноваження вже за часів Геродота обмежувалися вибором чоловіка для дочки-спадкоємиці (якщо батько її нікому не заручив), і вирішенням питань, пов'язаних з громадськими дорогами, у тому числі і з їхньою безпекою. У присутності басилевсов також відбувалися й усиновлення. [58] Таким чином видно, що їх юридичні повноваження грали роль не саму істотну з точки зору відправлення правосуддя, але символічно значиму.

Подвійна басилея, наскільки відомо, була повністю інтегрована з ефората і герусией, і важко уявити собі функціонування кожної складової суспільної системи без інших компонентів. Взаємодія Басіле і ефората - тема надто велика, тому представляється допустимим обмежитися лише невеликим коментарем. Хоч би якими були прісхожденію і початкові функції ефората, важливо вказати, що стосовно басилевсов ефори виконували головним чином контрольні функції. Крім уже згаданого нагляду під час війни, і в мирний час, за свідченням Ксенофонта, [59] Басилей щомісячно присягали перед ефорам в тому, що будуть виконувати свої обов'язки (basileusein) за законами поліса, а ефори від імені поліса в тому, що будуть охороняти їх владу. Також існував наступний звичай: «Кожні дев'ять років ефори, вибравши ясну, але безмісячну ніч, сідають і в повному мовчанні стежать за небом, і якщо з однієї його частини в іншу пролетить зірка, вони оголошують царів винними в злочинами перед божеством і отрешают їх від влади до тих пір, поки з Дельф або з Олімпії не спаде оракул, що захищає даних царів. »[60] Леонід II був зміщений саме таким способом. З іншого боку, рада ефоров міг і самостійно залучати царів до відповіді [61], бо за протизаконні дії Басилей могли бути змінюваність і засуджені під председатальством іншого басилевса герусией і ефорам і навіть страченої. [62] Видно, що контроль з боку ефоров носив не тільки світське, але і релігійний характер (проте в цьому випадку остаточне рішення знаходилося «в компетенції» оракула). З цього можна зробити наступний висновок: влада басилевсов навіть в межах відведених їм повноважень перебувала під контролем, нехай іноді і номінальним (як видно з ритуалу обміну клятвами) з боку ефората. Однак прийняти твердження Латишева про те, що влада басилевсов перебувала в повному підпорядкуванні у ефорів, [63] можна, як здається, лише з одним застереженням, що мова йде скоріше не про повному підпорядкуванні, але про досить жорсткому контролі, що мав тенденцію до посилення.

Все вишерассмотренное робить, здається, справедливим проведене Робертом Дрюсом уподібнення політичної влади Басилей влади римських консулів або ж карфагенських суффетов [64], але ніяк не влади царської. Ефори, за висловом Латишева, представляли собою «вищу виконавчу владу» [65] разом з Герус, влада ж басилевсов, крім військової, носила і чітко виражений жрецький характер. Власне політичні ж повноваження Басилей були досить незначні, і ця сфера їх діяльності була підконтрольна ефорам.

ВИСНОВОК

Необхідно підвести підсумки вищевикладеного та окреслити напрямки подальшого дослідження. З привабливих напрямків для вивчення надалі можна виділити як дослідження взаімооотношеній ефората і басилеи, так і розгляд того, як під приводом повернення до принципам Ликурга змінювалося становище басилеи в системі суспільного устрою Спарти. Цікавим видається також, у зв'язку з цим, розгляд реальних політичних функцій даного інституту на матеріалі оповідних джерел (перш за все текстів Геродота, Фукідіда і «Грецької історії» Ксенофонта). Питання походження інституту подвійний Басіле також не може бути залишений без пильного розгляду. З більш приватних питань - викликає інтерес зв'язок між культом Діоскурів в Спарті і інститутом подвійний Басіле.

БІБЛІОГРАФІЯ

ДЖЕРЕЛА:

1. Геродот. Історія. / Пер. і прим. Г.А. Стратановський Сергій Георгійович, під ред. С.Л. Утченко. Л., 1972

2. Ксенофонт. Про лаконском державі. // Твори Ксенофонта в п'яти випусках. Пер. з грец. Г.А. Янчевецкій .-- Вип.5. Дрібні статті. Вид. 2-е, доп. Ревель, 1895.

3. Павсаній. Опис Еллади. / Пер. С.П. Кондратьєва. Тт. 1-2. М., 1994.

4. Плутарх. Порівняльні життєпису. Тт. 1-3. / Изд. подг. С.П. Маркиш. М., 1961--1964.

5. Xenophon. La Republique des Lacedemoniens. Texte et Traduction avec une introduction et un commentaire par Francois Ollier. Lyon, 1934.

ЛІТЕРАТУРА:

6. Андрєєв Ю.В. Раннегреческая поліс. Л., 1976.

7. Бергер А.К. Аристотель і Спарта. // УЗІІ РАНИОН, III, 1929. Стор. 73--87.

8. Бергер А.К. Соціальні рухи в стародавній Спарті. М, 1936.

9. Борухович В.Г. Наукове та літературне значення праці Геродота // Геродот. Історія. Пер. Г.А. Стратановський Сергій Георгійович. Л., 1972 .-- стр.457--500.

10. Верлінський А.Л. До Боспорської просопографія: стоїк Сфер // Етюди з античної історії та культере Північного Причорномор'я. СПб, 1992 .-- стор. 146--178.

11. Латишев В. В. Нарис грецьких старожитностей. Т. 1. СПб, 1997..

12. Нарис побуту і правління стародавньої Спарти. Твір Ксенофонта LAKEDAIMONIWN POLITEIA, розібране і представлене у відповідності з іншими джерелами кандидатом Олександром Рославский. Харків, 1838.

13. den Boer, W. Laconian Studies. Amsterdam, 1954.

14. Drews, R. Basileus. The evidence for kingship in Geometric Greece. Yale, 1983.

15. Forrest GW A history of Sparta 950--192 BCL, 1968.

16. Murray, O. Early Greece. Massachusetts, 1993.

17. Starr, Ch. G. The credibility of early spartan history. // Historia, Bd. 14, 1963 .-- pp. 257--272.


[1] Такими, наприклад є статті Строгецкого В. М. 1) Витоки конфлікту ефората і царської влади в Спарті. // Античний поліс. ЛДУ, 1979 і 2) Деякі особливості внутрішньополітичної боротьби в Спарті наприкінці VI - початку V ст. // ВДИ, 1982, №3; а також стаття Е. Д. Фролова З передісторії молодшої тиранії (зіткнення особистості та держави в Спарті на межі V - IV століть до н.е.) // ВДИ, 1972, №2

[2] Як справедливо зазначає Ю.В. Андрєєв, «звичайний, хоча, мабуть, не цілком точний переклад» терміна basileuV (Раннегреческая поліс. Л., 1976 .-- стор. 46). Однак цей автор використовує, правда, стосовно до розгляду до ситуації гомерівського періоду, як термін «цар», так і терміни «басилевс», «басилея».

[3] Drews, R. Basileus. The evidence for kingship in Geometric Greece. Yale, 1983 .-- p. 78.

[4] Аристотель, Політика, 3.1285b

[5] Даний термін використовується тут як нейтральний, зміст якого (стосовно до даного випадку) і належить прояснити у цій роботі.

[6] Слід зазначити, що, незважаючи на те, що у Великій Ретре вони іменуються arcagetai, в середині сьомого століття Тіртей іменує їх basileiV. Як зазначає Дрюс (op.cit., P.85), в п'ятому столітті вони незмінно іменувалися basileiV.

[7] А.К.Бергер в своїй статті (Арістотель і Спарта. // УЗІІ РАНИОН, III, 1929 .-- стор. 84) зазначає вплив цього втраченого твору на розвиток лаконофільской політичної теорії, вказуючи при цьому на залежність творів Аристотеля ( а саме «Політики») від лаконофільской традиції.

[8] Там же, стор.87.

[9] Згідно з повідомленням Суди (Suidas, sv DikaiarcoV).

[10] Згідно з Плутархом, він сприяв Клеомену у відновленні системи agwgh (Клеомен, 11)

[11] Їх згадує Діоген Лаертський (VII, 178).

[12] Верлінський А.Л. До Боспорської просопографія: стоїк Сфер // Етюди з античної історії та культере Північного Причорномор'я. СПб, 1992 .-- стор.164. Див. Там же прим. 70 - про іншої точки зору, що належить Ф. Оллье (порівняння афінського та спартанського способу життя)

[13] Ук. соч. , Стр. 170

[14] Forrest GW A history of Sparta 950--192 BCL, 1968 .-- pp. 15-16.

[15] Даний напрямок розвинений досить добре. Можна згадати, що стала вже класичної роботу Tigerstedt E. The legend of Sparta in classical antiquity. vv. 1-3. Stoсkholm, 1974.

[16] Геродот, VI, 56--59.

[17] Наприклад, в (VI, 52), де переказується лакедемонський варіант традиції про підставі двох правлячих будинків.

[18] Незважаючи на те, що Геродот, як відомо, багато подорожував і, «мабуть, об'їздив і Пелопоннес» (Борухович В.Г. Наукове та літературне значення праці Геродота // Геродот. Історія. Пер. Г.А. Стратановський Сергій Георгійович. Л., 1972 .-- стор. 467), не затверджується, що він відвідував і Спарту, тому неможливо судити з упевненістю, чи говорить він як безпосередній спостерігач або всього лише передає почуте.

[19] Starr, Ch. G. The credibility of early spartan history. // Historia, Bd. 14, 1963 .-- p. 263.

[20] Дане твір є, безумовно, справжнім. Див. Xenophon. La Republique des Lacedemoniens. Texte et Traduction avec une introduction et un commentaire par Francois Ollier. Lyon, 1934 .-- p. vii - ix.

[21] Ця коротка, але вельми емоційна характеристика запозичена з: Нарис побуту і правління стародавньої Спарти. Твір Ксенофонта LAKEDAIMONIWN POLITEIA, розібране і представлене у відповідності з іншими джерелами кандидатом Олександром Рославский. Харків, 1838 .-- стор. 43

[22] Плутарх, Лікург 1.

[23] Starr, Ch. G. The credibility of early spartan history. // Historia, Bd. 14, 1963 .-- p. 260. Як показує Мюррей (Murray, O. Early Greece. Massachusetts, 1993 .-- p.166 f.), Та частина тексту Плутарха, яка говорить про Великий Ретре, запозичена їм безпосередньо з "Лакедемонской політії" Аристотеля.

[24] На думку Е. Кесслера. Наводиться по: Верлінський А.Л. Ук.соч. стр. 163

[25] Плутарх. Олександр, 1: «бо ми пишемо не історичні праці, а життєпису»

[26] Геродот. Історія, VI, 52: «Лакедемоняне всупереч твердженням всіх поетів розповідають ...»

[27] Там же.

[28] Цей термін запозичений з понятійного апарату культурної антропології. Те, що 2 = 1, в даному випадку можна розглядати саме як порушення «звичайного порядку речей», що створює аномальну ситуацію.

[29] Цікавим також уявлялося б провести паралель між існуванням басилевсов-близнюків і культом Діоскурів в Спарті, однпко специфіка наявного матеріалу, як видається, не передбачає можливості побудови достатньо повної і добре обгрунтованою матеріалом джерел концепції. Крім того, це має відношення скоріше до т.з. історичної антропології, ніж ніж до власне історії.

[30] Розуміння басилевсов як близнюків, звичайно ж, не безперечне, здатне пояснити той факт, що два роду ніколи не вступали в шлюби між собою. Подібна точка зору не суперечить широко поширеній в історіографії погляду, що один із царських пологів насправді був ахейским за походженням, бо вона стосується насамперед інтерпретації сенсу міфу.

[31] Геродот I, 65; Плутарх. Лікург, VI.

[32] Лакедемонская політія, VIII, 5

[33] den Boer, W. Laconian Studies. Amsterdam, 1954 .-- p. 158ff.

[34] У зв'язку з цим цікаві згадки Геродота (I, 66), Плутарха (Лікург XXI) і Страбона (з посиланням на Ефора, VII, C366) про існування в Спарті культу Лікурга.

[35] Лікург, XIII.

[36] Murray O. Op. cit., p. 160

[37] Наприклад, свідченням Павсанія (IV, 7, 8) про те, що Еврілеонт з фіванського роду Егеїда брав участь у військових компаніях Спарти.

[38] В якості одного з головних аргументів використовуються наведені Геродотом (V, 72) слова Клеомена про те, що він не дорієць, а ахеец. Але необхідно врахувати, по-перше, ситуацію, в якій це було їм висловлено, по-друге ж те, що у Геродота в V, 42 наводиться така характеристика Клеомена: «Клеомен ж, судячи з розповідей був кілька недоумкуватий, зі схильністю до божевілля ». Цією характеристиці Геродот, очевидно, довіряв, що видно з приводиться їм розповіді про смерть Клеомена (VI, 75), де, до речі подібна характеристика повторюється. Правда, Геродот ніяк не коментує фразу, прізнесённую Клеоменом в святилище, що може все-таки бути непрямим аргументом на підтримку оспорюваної гіпотези.

[39] Цю теорію розвиває, зокрема, Дрюс (Op.cit., P. 81). Див. Там же прим. 88.

[40] Геродот, VI, 57; Ксенофонт, Лакедемонская політія, XIV, 5.

[41] Геродот, V, 63.

[42] Латишев В. В. Нарис грецьких старожитностей. Т. 1. СПб, 1997. .-- стор.97

[43] Бергер А.К. Соціальні рухи в стародавній Спарті. М, 1936 .-- стор. 33 і слл.

[44] Дане міркування стає ще більш справедливим, якщо взяти до уваги поправку Полідора і Феопомпа до лікургова Ретре. Спочатку Ретра свідчила, що «панування і сила та належить народу», проте Полидор і Феопомп вносять наступну поправку: «Якщо народ ухвалить невірно, до старших і царям розпустити». Цікавий що приводиться в даному випадку у Плутарха приклад аргументації до велінню бога.

[45] Геродот. VI, 56-57.

[46] Ксенофонт. Лакедемонская політія, XIV, 9.

[47] Видається, однак, цілком прийнятним розвивати цей погляд у дусі концепцій царя-жерця, орієнтуючись, наприклад, на Фрезера або Р. Грейвса.

[48] ​​O. Murray. Op.cit., P. 174. З джерел см., Наприклад, Плутарх, Агесилай 1.

[49] Слід взяти до уваги і повідомлення Ксенофонта (Лакедемонская політія, XIV, 2), що Лікург поставив Басилей виконувати всі публічні жертвопринесення на тій підставі, що «apo tou Jeou onta».

[50] Можна додати, що це зміщення акцентів грає деяку роль в символічному забезпеченні виконання посередницьких між богами і суспільством функцій.

[51] Латишев В. В. Ук. соч., там же.

[52] Drews R. Op.cit., P. 78.

[53] Геродот, VI, 56.

[54] Геродот, V, 75.

[55] Геродот, IX, 76; Ксенофонт. Лакедемонская політія, XIV, 5.

[56] Латишев В. В. Ук.соч., Там же.

[57] Геродот, VI, 57.

[58] Там же.

[59] Ксенофонт. Лакедемонская політія, XIV, 7.

[60] Плутарх. Агіс, 11.

[61] Плутарх. Клеомен, 11. Заслуговують на увагу скарги Клеомена на прізвол ефорів.

[62] Латишев В. В. Ук. соч., стор. 99.

[63] Там же, стор. 102.

[64] Drews R. Op.cit., P.79. Як пише Дрюс, повноваження басилевса «ставлять його недалеко від республіканських магістратів».

[65] Латишев В. В. Ук. соч., стор. 102.  • БІБЛІОГРАФІЯ