Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Сторінками Британської історії

Скачати 27.54 Kb.
Дата конвертації17.01.2018
Розмір27.54 Kb.
Типелективний

МБОУ ЗОШ №11 п. Новотерская

Мінераловодського районузатверджую

Директор МБОУ ЗОШ № 11

__________ Миколаїв А. В.

«___» ___________ 2012р.

Елективний курс з англійської мови

«Сторінками Британської історії»

Для учнів 9 класу

Термін реалізації

I семестр

Автор: Майфетова С.Г.

вчитель англійської мовип. Новотерская

2012р.

Пояснювальна записка

Завданням нової школи є забезпечення умов для формування в учнів адекватної сучасному рівню знань картини світу і інтеграцій особистості учня в систему світової та національної культури, здійснення діалогу культур.

Основна стратегія відновлення школи - особистісно-орієнтоване навчання, яке передбачає врахування потреб учня, його схильностей, здібностей і можливостей.

Головний акцент в навчанні слід робити на діяльність учня, її практичну спрямованість і розвиток його творчої активності; розуміння їм ролі вивчення мов міжнародного спілкування в сучасному полікультурному світі, цінності рідної мови як елемента національної культури; усвідомлення важливості англійської мови як засобу пізнання, самореалізації та соціальної адаптації; виховання толерантності по відношенню до інших мов і культур.

В сучасних умовах школа повинна виховувати вільну, розвинену й освічену особистість, здатну жити і творити в умовах постійно мінливого світу, яка вміє використовувати нові технології, готову до міжособистісного, міжкультурному співробітництву, як всередині країни, так і на міжнародному рівні.

Головна мета навчання іноземних мов - розвиток особистості школяра, здатної й бажаючої брати участь у міжкультурної комунікації на мові, що вивчається і самостійно вдосконалюватися в овладеваемой їм іншомовної мовленнєвої діяльності.

Навчаючи іноземної мови, ми навчаємо школярів міжособистісному і міжкультурного спілкування з носіями цієї мови в руслі чотирьох видів діяльності: говоріння, слухання (аудіювання), читання і письма. Це можливо лише на основі оволодіння засобами нового для школярів мови і відповідними лінгвістичними, соціокультурними, в тому числі страноведческими знаннями. Одночасно учні долучаються до іншої національної культури і вчаться представляти культуру своєї країни на мові, що вивчається.

Введення профільного навчання і допрофільної підготовки є найважливішою передумовою для розробки та застосування в педагогічній практиці нових засобів роботи з учнями на більш високому рівні і напрямки подальшої освіти.

Справжньою метою освіти є розвиток особистості дитини, а різні педагогічні технології - це засоби досягнення мети.


Справжня програма розрахована на учнів 9-х класів, які виявляють інтерес до вивчення англійської мови. Вона спрямована на поглиблене вивчення мовних та мовленнєвих умінь і навичок на основі використання зарубіжних матеріалів. На даному матеріалі вдасться розширити країнознавчі знання, показати види діяльності учнів, дати можливість учневі проявити себе, поповнити свої знання і добитися успіху.

Цілі курсу:

Удосконалення умінь і навичок спілкування англійською мовою. Виховання культури спілкування.

Створення умов для формування і розвитку поглибленого вивчення англійської мови (магнітофонні записи мови носіїв мови, барвиста наочність, роздатковий матеріал, діафільми, таблиці, по можливості робота за комп'ютером з виходом в Internet).

Формування в учнів навичок самостійної активності.

Розвиток пізнавального інтересу учнів.

Розвитку творчого потенціалу учнів.


Завдання даного елективного курсу:


1. Сформувати в учнів навик усвідомленого самостійного вибору майбутньої професії, для цього учневі необхідно:

 • оцінити свої здібності,

 • постаратися ліквідувати прогалини в знаннях,

 • здійснити вибір з кількох варіантів,

 • прийняти остаточне рішення.

2. Підвищити мотивацію до вивчення англійської мови.

3. Розширити і поглибити знання учнів у всіх видах мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, аудіювання, письма).

4. Сприяти розвитку творчого потенціалу учнів.

5. Удосконалювати навички роботи в групі:

 • вести діалог (вміння почати, підтримати і закінчити діалог),

 • обговорювати будь-яку проблему в групі,

 • поважати позицію співрозмовника,

 • аргументовано відстоювати свою точку зору,

 • уникати конфліктів в розмові.

6. Навчити учнів розуміти звучну англомовну мова, розбиратися в складних історичних фактах з використанням різних вправ:

 • погодитися або спростувати висловлювання,

 • прослухати текст без опори, порівняти з друкованим текстом і знайти розбіжності,

 • прослухати текст, запам'ятати дати, імена, географічні назви,

 • читати автентичні тексти різних жанрів з розумінням основного змісту прочитаного,

 • визначати тему і головну думку, виділяти головні факти,

 • встановлювати логічну послідовність фактів тексту, прогнозуючи зміст по заголовку або по початку тексту,

 • відновлювати текст з розрізнених абзаців або шляхом додавання опущених фрагментів;

 • читати автентичні тексти різних жанрів з повним розумінням змісту, встановлюючи причинно-наслідковий взаємозв'язок фактів і подій,

 • узагальнювати і критично оцінювати отриману інформацію, коментуючи факти і події з власних позицій;

 • читати автентичні тексти з витяганням інформації, що цікавить, оцінюючи її з точки зору значущості для вирішення комунікативного завдання;

 • прослухати текст, порівняти з друкованим текстом і заповнити

пропуск;

прослухати текст і вибрати правильну відповідь,

прослухати текст, написати виклад і висловити свою думку.Відмінність цієї програми від типової базової


 • вона складена на основі УМК К.І.Кауфман, М.Ю.Кауфман видавництва «Титул», який включає в себе автентичні матеріали;

 • в ній робиться акцент на аудіювання, найбільш складний для учнів вид мовленнєвої діяльності;

 • при роботі з нею поповнюється лексичний і граматичний запас учнів;

 • вона має більшу комунікативної спрямованістю;

 • вона дає можливість учням вдосконалювати навички як усної, так і письмової мови;

 • долучає до цінностей світової культури.


На вивчення курсу відводиться 16 годин.У процесі навчання учні набувають такі конкретні вміння:


Інтелектуальні вміння:


працювати з інформацією, з текстом,

виділяти головну інформацію, аналізувати інформацію,

робити узагальнення і висновки, формулювати свою позицію,

проявляти самостійність,

використовувати отримані на уроках іноземної мови і з інших предметів знання на практиці.


Творчі вміння:


вміння генерувати ідеї,

вміння знаходити варіанти вирішення проблеми,

вміння прогнозувати наслідки.


Комунікативні вміння:


розуміти звучну англомовну мова,

запитувати необхідну інформацію,

адекватно реагувати на репліки,

підтримувати бесіду,

закінчувати розмову,

аргументовано відстоювати свою точку зору,

вміння знаходити компроміс,

вміння лаконічно висловлюватися.

зміст курсу


I. Ancient Britain.

1) Invasions, Resistance, Settlement and Conquest

2) Stonehenge

3) Celts, Druids, Celtic languages-Gaelic and Brythonic

4) Hadrian`s Wall.

5) Scots and Picts.

6) Saxons: Saxon kings and kingdoms.

7) Vikings. Alfred the Great (849-899).


II. Britain in Middle Ages.

 1. Domesday book.

 2. Richard, the Lion Heart.

 3. The Parliament.


III. The Tudor Age.

 1. Thomas More. Thomas Cromwel.

 2. Anne Boleyn.

 3. Marry Queen of Scots, Stuart.

 4. The English Renaissance. William Shakespeare.

IV. The struggle of the Parliament against the Crown.

1) Guy Fawkes (1605).

2) Oliver Cromwell.

3) The Great Plague of тисячі шістсот шістьдесят-п'ять and the Great Fire of London

in 1666.

 1. Christopher Wren, the great designer.

 2. Isaac Newton, the great scientist.


V. Technological Revolution and Power.

1) James Watt.

2) Admiral Nelson, the Battle of Trafalgar (1805).

VI. The Victorian Age.

1) Queen Victoria (1837-1901)

2) The Crimean War (1854-1856)На останньому занятті проводиться залік, в ході якого учням пропонується:


 • Виконати страноведческий тест по всьому курсу.

Контроль здійснюється вчителем на кожному занятті:

 • контроль розуміння прослуханого аудиотекста (по 5-бальній системі),

 • контроль усного мовлення в ході діалогу, дискусії, рольової гри (по 5-бальній системі),

 • контроль листи (за 5-бальною системою).Критерії виставлення балів


усне висловлювання


5 балів - учень активний в ході дискусії, вживає новий лексичний та граматичний матеріал, його висловлювання логічні, аргументовані, демонструє розуміння прослуханого тексту, має 1-2 негрубі помилки.

4 бали - учень активний в ході дискусії, вживає новий лексичний та граматичний матеріал, його висловлювання досить логічні, аргументовані, демонструє розуміння прослуханого тексту, має до 2 граматичних помилок.

3 бали - учень недостатньо активний (або показує часткове нерозуміння тексту), але висловлювання досить логічні, має до 5 граматичних помилок.

2 бали - учень пасивний, показує повне нерозуміння тексту, висловлювання нелогічні, має понад 5 граматичних помилок.


Підсумковий страноведческий тест.


5 балів - 27-30 правильних відповідей,

4 бали - 22-26 правильних відповідей,

3 бали - 16-21 правильних відповідей,

2 бали _менее 15 правильних відповідейНавчально-тематичний план
п / п

Тема

Годинники

Форма контролю

1.

давня Британія

3

Вправа по тексту, контроль усного мовлення.

2.

Британія середньовіччя

1

Вправа по тексту, контроль усного мовлення.

3.

Правління династії Тюдорів

1

Вправа по тексту, контроль усного мовлення.

4.

Боротьба парламенту за владу


1

Вправа по тексту, контроль усного мовлення.

5.

Британський Ренесанс.

Епоха Вільяма Шекспіра

2

Вправа по тексту, контроль усного мовлення.

6.

Чума і Велика пожежа Лондона 1666 року

1

Вправа по тексту, контроль усного мовлення.

7.

Наука і мистецтво

1

Вправа по тексту, контроль усного мовлення.

8.

Технічна революція

1

Вправа по тексту, контроль усного мовлення.

9.

Трафальгарська битва (1805р.)

1

Вправа по тексту, контроль усного мовлення.

10.

Вікторіанська епоха

2

Вправа по тексту, контроль усного мовлення.

11.

Кримська війна

1

Вправа по тексту, контроль усного мовлення.

12.

залік

1

Контроль писемного мовлення.


всього

16


зміст програмиТема 1. Стародавня Британія.


Введення і активізація ЛЕ по темі «Давня Британія». Розвиток монологічного та діалогічного мовлення. Знайомство з корінням британського суспільства, англійської нації та інших народів, що населяють Британські острови.


Тема 2. Британія середньовіччя.


Введення і активізація в мовленні ЛЕ і історичних фактів середньовічного періоду по темі. Розвиток монологічного, діалогічного мовлення, навичок письма, аудіювання автентичних текстів.

Тема 3 Правління династії Тюдорів.


Введення і активізація лексичних одиниць по темі. Розвиток навичок монологічного мовлення. Аудіювання автентичних текстів з детальним розумінням. Розвиток ознайомчого та пошукового читання автентичної спрямованості.


Тема 4. Боротьба парламенту за владу.Активізація і введення ЛЕ по темі. Фонетична відпрацювання лексичних структур. Знайомство з британськими королями династії Стюартів.

Робота над проектом «Епоха правління династії Стюартів».


Тема 5. Британський Ренесанс. Епоха Вільяма Шекспіра.


Введення і активізація НЛЕ по темі, мовні кліше. Розвиток діалогічного мовлення. Розвиток навичок аудіювання, пошукового читання. Знайомство з творчістю У. Шекспіра.


Тема 6. Чума і Велика пожежа Лондона 1666 року.


Активізація в промові ЛЕ по темам. Знайомство з трагічною подією в історії країни, що вивчається. Удосконалення навичок аудіювання з повним розумінням почутої інформації.


Тема 7. Наука і мистецтво.


Знайомство з розвитком науки і мистецтва в Англії 17 століття. Розвиток навичок пошукового і ознайомлювального читання, монологічного мовлення. Побудова висловлювань на основі мовних кліше. Реалізація отриманих граматичних навичок за допомогою усного та писемного мовлення.


Тема 8. Технічна революція.


Розвиток діалогічного мовлення з опорою на мовні кліше по темі. Стійкі вирази, синонімічні зв'язку мовних кліше. Побудова питальних речень. Вживання форми пасивного стану простого минулого часу. Повторення неправильних дієслів, їх використання в мовленні.


Тема 9. Трафальгарська битва (1805р.)


Введення лексичних одиниць по теме.Развітіе навичок монологічного мовлення. Розвиток навичок аудіювання з повним розумінням почутого. Написання короткого есе в межах теми з викладом основної думки і змістом прочитаного.


Тема 10. Вікторіанська епоха.Активізація в мові вивчених лексичних одиниць по темі. Коротка характеристика персонажів періоду правління королеви Вікторії. Усний опис одного з подій з опорою на прочитаний текст.


Тема 11. Кримська війна.


Обговорення в групі даного історичної події з опорою на мовні кліше. Удосконалення навичок монологічного та діалогічного мовлення.
методичне

забезпечення програмиДидактичний матеріал за темами програми,

аудіозаписи текстів і вправ,

діафільми,

таблиці,

мультимедійні презентації,

Internet -ресурси.
література


1.Ю.Ф.Гурьева «Глибокі корені», Видавництво «Титул», Обнінськ, 1998..

2.К. І. Кауфман, М. Ю. Кауфман «Сторінки Британської історії», Видавництво «Титул» 1999.

3.Л.Н.Колодяжная «Познайомтеся: Великобританія», Айріс Прес Рольф, Москва, 200


8 • Елективний курс з англійської мови
 • Для учнів 9 класу
 • Завдання даного елективного курсу
 • Відмінність цієї програми від типової базової
 • На останньому занятті проводиться залік, в ході якого учням пропонується
 • Критерії виставлення балів
 • 3 бали
 • Підсумковий страноведческий тест.
 • зміст програми
 • Тема 2. Британія середньовіччя.
 • Тема 3 Правління династії Тюдорів.
 • Тема 4. Боротьба парламенту за владу.
 • Тема 5. Британський Ренесанс.
 • Тема 6. Чума і Велика пожежа Лондона 1666 року.
 • Тема 7. Наука і мистецтво.
 • Тема 8. Технічна революція.
 • Тема 9. Трафальгарська битва (1805р.)
 • Тема 10. Вікторіанська епоха.
 • Тема 11. Кримська війна.
 • методичне