Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


татари

Скачати 32.96 Kb.
Дата конвертації22.01.2019
Розмір32.96 Kb.
Типреферат

УРАЗМАНОВА Р. К., к.і.н., зав. відділом етнології Інституту історії АНТ

Етнонім історично закріпився за тюркомовних населенням Урало-Поволзькій історико-етнографічної області, Криму, Західного Сибіру і за тюркським за походженням, але втратили свою рідну мову татарським населенням Литви. Можна не сумніватися, що волго-уральські і кримські татари є самостійними етносами.

Тривалі контакти сибірських і астраханських татар з Волго-уральськими, особливо посилилися в другій половині XIX ст., Мали важливі етнічні наслідки. У другій половині XIX - початку XX ст. йшов активний процес консолідації Середньоволзька-приуральских, астраханських і сибірських татар в нову етнічну спільність - татарську націю. Ядром нації в силу своєї численності та соціально-економічної, а також культурної просунутості стали татари Волго-Уральського регіону. Складну етнічну структуру цієї нації ілюструють наступні дані (на кінець XIX ст.): В ній волго-уральські татари становили 95,4%, сибірські -2,9%, астраханські -1,7%. На сучасному етапі про татар неможливо говорити без Республіки Татарстан, що є епіцентром татарської нації. Однак татарський етнос аж ніяк не обмежується рамками Татарстану. І не тільки через дисперсного розселення. Татарський народ, маючи глибоку історію і тисячолітні культурні традиції, в тому числі і писемності, пов'язаний з усією Євразією. Більш того, будучи самим північним форпостом мусульманства, татари і Татарстан виступають і як частина ісламського світу і великої цивілізації Сходу.

Татари є одним з великих тюрко-мовних етносів. Загальна чисельність 6.648,7 тис. Осіб (1989 г.). Татари - основне населення Республіки Татарстан (1.765,4 тис. Осіб), в Башкортостані проживає 1.120,7 тис. Осіб, в Удмуртії - 110,5 тис. Осіб, Мордовії - 47,3 тис.чол., В Республіці Марій Ел - 43,8 тис., Чувашії - 35,7 тис. чол. В цілому, основна частина татарського населення - понад 4/5 живе в Російській Федерації (5.522 тис.чол), займаючи за чисельністю друге місце. Крім того, значна кількість татар живе в країнах СНД: в Казахстані - 327,9 тис. Осіб, Узбекистані - 467,8 тис. Осіб, Таджикистані - 72,2 тис.чол., Киргизії - 70,5 тис.чол ., Туркменії - 39,2 тис.чол. Азербайджані - 28 тис.чол., На Україні - 86,9 тис. Чол., В країнах Балтії (Литві, Латвії та Естонії) близько 14 тис.чол. Є також значна діаспора в усьому іншому світі (Фінляндія, Туреччина, США, Китай, Німеччина, Австралія та ін.). З огляду на те, що окремого обліку кількості татар в інших країнах ніколи не велося, важко визначити загальну чисельність татарського населення за кордоном (за різними підрахунками від 100 до 200 тис. Чол.).

У складі татар Волго - Уральського регіону виділяються дві великі етнічні групи (субетнос): казанські татари і мишари. Проміжну групу між казанськими татарами і мішарей складають касимовские татари (район їх формування г.Касімов Рязанської області і його околиці). Етноконфесійних спільність являють собою хрещені татари-кряшени. В силу територіальної роз'єднаності і під впливом сусідніх народів у складі кожної з цих груп в свою чергу сформувалися етнографічні групи, що мають деякі особливості в мові, культурі і побуті. Так, в складі казанських татар дослідники виділяють нукратских (Чепецький), Пермську, етносів-немов групу тептярей (1) і ін. Локальні особливості є і у кряшен (нагайбаков, молькеевци, елабужскіе, Чистопольская і ін.). Мішарі діляться на дві основні групи - північну, Сергачского, за мовою "цокають" і південну, Темниковского, за мовою "цокаються".

Крім того, в результаті неодноразових переселень серед мішарей також утворилося кілька територіальних підгруп: правобережна, лівобережна чи заволзьких, приуральская (2).

Етнонім татари є загальнонаціональним, а також основним самоназвою всіх груп, що утворюють націю. У минулому у татар були й інші локальні етноніми - моселман, Казанлі, болгар, мішер, тіптер, керешен, нагаібек, кечім і ін. В умовах формування нації (втор. Пол. XIX ст.) Почався процес зростання національної самосвідомості і усвідомлення своєї єдності . Що відбуваються в народному середовищі об'єктивні процеси були усвідомлені національної інтелігенцією, яка і сприяла відмови від локальних самоназв в ім'я здобуття одного спільного етноніму. При цьому був обраний найбільш поширений і об'єднує всі групи татар етнонім. На час переписом 1926 року більшість татар вважало себе татарами.

Етнічна історія волго-уральських татар ще повністю не з'ясована. Формування їх основних груп - мішарей, касимовских і казанських татар, мало свої особливості. Ранні етапи етногенезу казанських татар зазвичай пов'язують з волзькими булгарами, етнічний склад яких був неоднорідним, і різні їх групи пройшли тривалий шлях розвитку. Крім тюркського племені, власне булгар, відомі такі племена як берсіли, есегели, савіри (сувар) і ін. Витоки деяких з цих племен йдуть в гуннскую (3) середу, пізніше згадуються серед хозар (4). Істотну роль у формуванні булгар зіграли фіно-угорські групи. У складі Волзько - Камськой Булгарії (5) з багатьох племен і постплеменних формувань складалася булгарская народність, в предмонгольское час переживала процес консолідації. Усталені протягом VIII - початку XIII в. етнічні зв'язки порушуються в 1236 р монгольською навалою. Завойовниками були зруйновані міста і села, особливо розташовані в центрі країни. Частина булгар переселяється на північ (в райони Предкамья) і на захід (в Предволжье). В результаті цих міграцій північна межа розселення волзьких булгар відсувається до басейну р.Ашіт. Окремі невеликі групи булгар проникли до р.Чепци, заклавши тим самим етнічну основу чепецких або нукратских татар.

Після монгольського завоювання Волзька Булгарія увійшла до складу Золотої Орди (6). Золотоординський період в етнічній історії булгар та їхніх нащадків, у тому числі поволзьких татар, характерний посиленням контактів з тюркомовних світом. Епіграфічні пам'ятники XIII-XIV ст. свідчать про те, що певні зміни в напрямі посилення елементів кипчакского мови, характерного для населення Золотої Орди, зазнав мова булгар. Пояснюється це не тільки взаємодією культур, а й процесом консолідації кипчакскіх та інших тюркомовних племен. Починаючи з другої половини XIV ст., Особливо після нового розгрому Булгарії Тимуром (1361), відбувається масова міграція булгар з Закамья в Предкамье (в район сучасної Казані). В середині XV ст. тут утворилося феодальну державу - Казанське ханство (7). Руські літописи називають його населення новими булгарами або булгарами, глаголемо Казанцев, пізніше казанськими татарами. На етнічний розвиток булгар в цьому районі наклало відбиток близьке сусідство з фіно-угорським населенням. Етнічне формування мішарей відбувалося в Оксько-Сурському межиріччі в результаті складного змішання тюркських, тюркізірованних угорських і фінських груп населення в епоху Волзької Булгарії та Золотої Орди. Під час розпаду Золотої Орди опинилися на території золотоординського князя Беха, пізніше Наровчатовского князівства. Ця територія рано увійшла в сферу економічного і політичного впливу Московської держави.

Формування касимовских татар як самостійної групи відбувалося в рамках Касимовского ханства (1452-1681 рр.), Що був буферним князівством між Москвою і Казанню, повністю залежним від Російської держави. Населення вже в XV ст. було етнічно неоднорідним і складалося з минулого золотоординського населення (панівний шар), мішарей, мордви, трохи пізніше росіян, що зробили певний вплив на їх культуру. З середини XVI ст. етнічна історія татар визначалася різноманітними зв'язками з етнічними процесами, що протікають в рамках Російського багатонаціональної держави, до складу якого після розгрому і захоплення Казані з 1552 р були включені і казанські татари.

Етнічні території татар у середньовіччі займали велику зону: Крим, Нижнє і Середнє Поволжя (з частиною Приуралля), Західний Сибір. Практично в цьому ж ареалі татари жили в XVI - поч. XX ст. Однак, в цей період серед татар спостерігалися й інтенсивні міграційні процеси. Особливо інтенсивними вони були серед волго-уральських татар. Активне переселення татар з Середнього Поволжя в Приураллі почалося після ліквідації Казанського ханства, хоча в деяких районах Приуралля татари і їхні предки жили і раніше. Пік же переселення татар в Приураллі припав на першу половину XVIII ст. Його причини пов'язані з посиленням соціально-економічного гніту, жорстокими переслідуваннями на релігійному грунті з насильницької християнізацією і т.д. Завдяки цьому чисельність татар у Приураллі в середині XVIII ст. склала 1/3 татар Урало-Поволзької регіону.

У пореформений період татари-переселенці з Середнього Поволжя і Приуралля через північний і північно-східний Казахстан просунулися в Західний Сибір і Середню Азію. Іншим напрямком міграцій татар з розглянутої зони було переселення в промислові райони Європейської частини Росії і в Закавказзі. Волго-Уральські татари в XVIII - поч. XX ст. стали помітною частиною татарського населення Астраханського краю та Західного Сибіру. У Астраханському краї їх частка в кінці XVIII в. склала 13,2%, в 30-х рр. XIX ст. -17,4%, а на початку XX ст.

· Перевищила 1/3 загальної чисельності татарського населення Нижнього Поволжя. У Західному Сибіру спостерігалася аналогічна картина: до кінця XIX в. татари-переселенці склали 17% всіх татар Західного Сибіру. Історично всі групи татар мали помітний шар міських жителів особливо в період існування самостійних ханств. Однак після приєднання Казанського, Астраханського (8) і Сибірського (9) ханств до Московської держави, міська прошарок татар різко скоротилася. В результаті соціально-економічних перетворень XVIII-XIX ст. урбанізації серед татар почали розвиватися досить інтенсивно. Проте, урбанизированность залишалася досить низькою - 4,9% від загальної чисельності волго - уральських татар на поч. XX ст. Велика частина татар-городян проживала у великих містах регіону - в Казані, Уфі, Оренбурзі, Самарі, Симбірську, Саратові, Нижньому Новгороді, Костромі, Пензі, Єкатеринбурзі, Пермі, Челябінську, Троїцьку та ін. Крім того, вихідці з Середнього Поволжя і Приуралля проживали в ряді міст Європейської частини Росії (Москві, Санкт-Петербурзі, Києві та ін.), Закавказзя (в Баку), Середньої Азії та Західного Сибіру. Дуже значні зміни в розміщенні татарського населення відбулися в XX ст. В результаті урбанізаційних процесів особливо інтенсивно проходили в період 1950-1960-х років, більше половини татарського населення країни стали міськими жителями. У 1979-89 рр. частка татар-городян зросла з 63 до 69%. Зараз татари є одним з найбільш урбанізованих народів колишнього Радянського Союзу. Традиційна релігія татар - іслам суннітського толку, за винятком невеликої групи християн-кряшен, які були звернені до православ'я в XVI-XVIII ст. Як свідчать історичні джерела та археологічні розкопки, предки сучасних татар - булгари почали долучатися до мусульманства вже в перших десятиліттях IX ст., І цей процес завершився в 922 р проголошенням Ісламу офіційною релігією Волзької Булгарії.

Ухвалення ісламу відкрило можливість для залучення до передової арабо-мусульманську культуру, широкого проникнення в Волго-Камье поширених на Сході науково філософських і літературно-художніх ідей. А це в свою чергу зіграло дуже істотну роль у розвитку культури, науково-філософської думки у самих булгар. Були закладені основи для освіти, налагоджується система навчання. Мусульманська школа була найважливішим чинником національної консолідації і самозбереження. Тяжкі випробування випали на долю татар після підкорення російськими Казанського ханства в 1552 р З цього часу починається планомірний наступ держави і церкви на Іслам, особливо посилити з початку ХVIII ст., З часу правління імператора Петра I. Процес звернення «іновірців» проводився при посиленому економічний тиск на тих, хто не бажав хреститися: землі іновірців-поміщиків відписувати государю, новохрещених ж на 3 роки надавалися податкові пільги, а всі побори на них були перекладені на плечі залишилися в «невірстві» т тар-мусульман. Місіонери оскверняли мусульманські кладовища, надмогильні плити клалися в підстави що будувалися православних храмів. Згідно з указом 1742 почалося руйнування мечетей: буквально за два місяці в Казанському повіті з існуючих 536 мечетей було зламано 418, в Симбірської губернії з 130 - 98, в Астраханській з 40 - 29.

Татари не витримали: з одного боку стало масовим їх втеча в ті райони, де життя було легше.Найбільш доступним з таких районів було Приуралля, Заволжя; з іншого боку, вони взяли найактивнішу участь в ряді повстань, в тому числі і в селянській війні під проводом О. Пугачова (1773-75 рр.), що потрясла всі основи феодальної Росії. У цьому протистоянні татар ще більше посилився об'єднує вплив ісламу і мусульманського духовенства. Навіть в дорусский період татарської історії, коли іслам займав чільні ідеологічні позиції, він не грав такої значної ролі в духовному житті народу, як в період гонінь і утисків другої половини XVI - середини XVIII ст. Іслам почав грати величезну роль у розвитку не тільки культури, але навіть і етнічної ідентичності. Мабуть не випадково, що в XVIII-XIX ст. багато з татар Поволжя та Уралу, визначаючи свою етнічну приналежність, вважали за краще іменувати себе мусульманами.

Татарський народ відстояв у боротьбі з духовним ярмом самодержавства і православ'я своє історичне обличчя, але ця боротьба за виживання принаймні на два століття затримала природний хід розвитку світської культури та громадської думки. Він відновлюється в останній чверті XVIII ст., Коли самодержавство, налякане наростанням національно-визвольного руху серед мусульман Поволжя та Уралу, змінює тактику. Реформи Катерини II легалізують мусульманське духовенство - відкривається Оренбурзьке духовне збори (10), створюють передумови розвитку татарської буржуазії, секуляризації суспільної думки. Поступово дозрівають сили, що відчувають потребу суспільних змін і відходу від догм середньовічної ідеології і традицій, формується реформаторсько-обновленського рух, що одержало назву джадідізма (11): реформаторство релігійне, культурне і, нарешті, політичне (кінець XVIII-поч. XX ст.).

У татарському суспільстві до початку XX в. змінилися три покоління ісламських реформаторів. До першого їх поколінню відносяться Г.Утиз-Імані (12) і Абу-Наср ал Курсаві (13). Основним і найбільш яскравим представником другого покоління релігійних реформаторів був Шігабуддін Марджани (14). Суть релігійного реформаторства полягала у відмові від ісламської схоластики і пошуку нових шляхів осмислення Ісламу.

Діяльність мусульманських реформаторів останнього покоління припала на період розгортання в татарському суспільстві культурного реформаторства і на етап втягування джадидов в політику. Звідси дві основні особливості мусульманського реформаторства серед татар кінця XIX - перших десятиліть XX ст .: прагнення розглядати іслам в рамках культури та активну участь в політиці. Саме це покоління реформаторів через радикальне реформаторство початку XX ст. забезпечило рух татарсько-мусульманської умми до секуляризації. Найбільш видними представниками даного покоління мусульманських реформаторів були Різаутдін Фахрутдинов (15), Муса Ярулла Биги (16), Габдулла Буби (17), Зіяуддін Камал (18) і ін.

Основним підсумком діяльності мусульманських реформаторів з'явився перехід татарського суспільства до відповідає вимогам часу, очищеного Ісламу. Ці ідеї глибоко проникли і в товщу народу перш за все через систему освіти: джадідістскіе мектебе і медресе, через друковану продукцію. В результаті діяльності мусульманських реформаторів, у татар до початку XX в. віра в основному відокремилася від культури, а політика стала самостійною сферою, де релігія вже займала підлегле становище.

Татарська мова входить в так звану кипчакско-булгарскую підгрупу кипчакской групи тюркських мов. У лексичному відношенні він проявляє найбільшу близькість башкирському, потім каракалпакскому, казахському, ногайскому, балкарського, узбецькому і Кумицька мова. За даними ЮНЕСКО татарський мова належить до 14 найбільш комунікаційним мови світу. Він формувався разом з народом - носієм цієї мови в районах Поволжя і Приуралля в тісному спілкуванні з іншими як родинними, так і не спорідненими мовами. Зазнав певний вплив фінно-угорських (марійської, мордовського, удмуртського, древневенгерского), арабської, перської, слов'янського мов. Так, мовознавці вважають, що ті особливості в області фонетики (зміна шкали голосних і ін.), Які з одного боку об'єднують поволжско-тюркські мови між собою, а з іншого - протиставляють їх іншим тюркських мов, є результатом їх складних взаємин з фіно угорськими мовами.

Народно-розмовна мова татар ділиться на 3 діалекти: західний (мішарскій), середній (казанському-татарський) і східний (сибірсько-татарський). До середини XIX в, функціонував старотатарскій літературну мову. Найраніший зі збережених літературних пам'яток - поема Кийса і Йосиф (19). Ця мова, близька до чагатайська (староузбекском) літературної мови, але випробував і певним чином впливати османського мови. У ньому була присутня велика кількість запозичень з арабської і перської. Все це робило старотатарскій літературна мова малозрозумілим для народних мас, і він використовувався, як і інші літературні мови донаціонального періоду, тонким шаром вчених, письменників, релігійних і державних (дипломати) діячів. З другої половини XIX в. на основі казанському-татарського діалекту, але при помітному участі мішарского, починається формування сучасного татарського національного мови, що завершилося на початку XX ст. У реформуванні татарської мови можна виділити два етапи - другу половину XIX - початок XX ст. (До 1905 р) і 1905-1917 рр. На першому етапі основна роль в створенні національної мови належала Каюмов Насийрі (20). Саме він домагався того, щоб літературна мова стала більш татарським. Після революції 1905-1907 рр. ситуація в області реформування татарської мови різко змінилася: спостерігається зближення літературної мови з народно-розмовною, розробляється термінологічний апарат на ньому.

Важливе значення мало і реформування алфавіту і орфографії. Арабський алфавіт, на якому базувалася татарська писемність з періоду середньовіччя (до цього періоду була тюркська Руніком), був недостатньо пристосований до особливостей татарської мови. Законодавче закріплення реформи листа сталося наприкінці 1920 р прийняттям декрету «Про алфавіті і орфографії», супроводжуване постановою наркома освіти про обов'язковість для всіх шкіл і всіх видань, зазначених у декреті, особливостей татарської писемності. Одночасно почалася робота (завершена в 1926 р) щодо поліпшення написання арабських літер, важливих для книгодрукування, видання газет, журналів та при листі. Однак уже в 1929 р було введено латинський алфавіт, до речі, більш пристосований до фонетики татарської мови, а з 1939 р - російський алфавіт. З 1990-х років знову ставиться питання про введення латинської графіки.

До кінця XIX в. у волго-уральських татар домінувала конфесійна (мусульманська) школа двох типів: початкова - мектебе і середня - медресе, що міститься за рахунок прихожан. Їх мережа була надзвичайно широка. Вони функціонували не тільки у великих містах і селищах, а й в найглухіших селах. Так, в 1912 р тільки в Казанської губернії було 232 медресе і 1067 мектебе, в яких навчалося близько 84 тис. Чоловік. А по всій Росії налічувалося 779 медресе і 8117 мектебе, де отримували мусульманське освіту близько 270 тис. Учнів.

З кінця XIX в. з'являються і стають все поширенішими новометодних (джадідістскіе) школи, навчальні програми яких включали широке коло і світських предметів. Грамотність у татар в основному була рідною мовою - в 1897 р татарською мовою були грамотними 87,1%, в 1926 - 89%. Це в свою чергу сприяло широкому поширенню друкованої продукції серед населення. До 1913 р татари за накладом національних книг вийшли на друге місце в Російській імперії, поступившись лише росіянам і на третє місце за кількістю виданих книг (більше число книг, крім російської, було видано лише латиською мовою). Основне місце, поряд з релігійною, займали видання творів фольклору, художньої літератури, підручників, різних календарів, книг з історії, філософії, педагогіці і т.д. Вся ця книжкова продукція, що видається не тільки в Казані, але і в багатьох містах Поволжя, Уралу, Петербурзі і т.д., поширювалася на всій території проживання татар. Майже в кожній великій татарської селі були торговці книг. Цією благородною справою займалися мулли, шакірди (21). На початку XX ст. татари створили розгалужену мережу періодичних видань. Газети і журнали виходили практично в усіх великих містах Волго-Уральського регіону (в Астрахані, Казані, Самарі, Уфі, Оренбурзі, Троїцьку, Саратові, Симбірську і т.д.), в столичних містах. До речі, видавана на поч. XX ст. газета самарських татар називалася "Нова сила" - "Яна КЕЧ". За радянських часів у зв'язку з переходом контролю за змістом освіти до держави, тотально підлеглому комуністичної ідеології, татарська школа поступово втрачає свої позиції. Навіть в сільській місцевості освіту перекладається на російську мову (найбільш активно з початку 1960-х років), закриваються педагогічні училища, інститути, які готують кадри викладачів на рідній мові. Закривається і абсолютна більшість періодичних видань татарською мовою, особливо за межами Татарстану.

Основу традиційного господарства татар становило орне землеробство. Наявні відмінності були зумовлені екологічними причинами: в лісовій і лісостеповій смузі Поволжя, Прикам'я і Приуралля панувала парова система землеробства в формі трипілля; вирощували: озиме жито, овес, ячмінь, горох, сочевицю, просо, полбу. Ріллі обробляли двозубою сохою з перекладной палицею - сука. У степових південно-східних районах Поволжя і Приуралля зберігалася залежно-перелогова система, орним знаряддям був важкий дерев'яний плуг - сабан; провідне місце на полях займала яра пшениця. Урожай прибирали серпом - Ураков, в степових районах - косою - чалги. Як прядильних культур вирощували льон, коноплі.

Тваринництво - пасовищне-стійлове грало підлеглу роль. Тримали велику і дрібну рогату худобу. У степовій зоні стада були значними. Для татар характерна особлива любов до коня. Було поширене розведення домашньої птиці, особливо курей і гусей. Городництво та садівництво були розвинуті слабо. Традиційним було бджільництво: перш бортове, в XIX-XX ст. - пасечное.

Поряд з сільським господарством важливе значення мали промисли і ремесла:

отходнічество в райони підприємницького землеробства на жнива і т.п. і на фабрики, заводи, копальні, в міста (до останніх частіше вдавалися мишари і касимовские татари). Татари славилися майстерністю в обробці шкіри «казанський сап'ян», «болгарська юхта». Споконвічними для них були торгівля і торгово-посередницька діяльність. Вони практично монополізували в краї дріб'язкову торгівлю; більшість Прасолов-заготівельників також були татарами (22).

В кінці XX в. татари, ставши одним з найбільш урбанізованих народів Росії, як в республіці, так і за її межами, зайняті в основному в промисловому виробництві: в нафтовидобутку, у виробництві продуктів нафтохімії, машинобудуванні, приладобудуванні і т.д. Татарстан ж є республікою високорозвиненого сільського господарства, важливим виробником зернових і тваринницьких продуктів.

Говорячи про традиційної народної одязі, слід мати на увазі, що вона не представляла собою щось єдине на великій території проживання етносу. Проте, в ній виділяються особливості, характерні саме для татар. Стиль народного костюма аж до середини XIX ст. дослідники визначають як монументальний. Крій, набір основного одягу, її назву в чоловічому і жіночому костюмі були однаковими. Татари всіх територій носили довгі, широкі сорочки туникообразна крою - кулмек і широкі, вільного крою штани (так звані "штани з широким кроком". Жіноча сорочка прикрашалася воланами, нагрудна частина дугоподібно оформлялася аплікацією, рюшами або знімним нагрудним прикрасою - ізнь. Крім того, обов'язковим елементом жіночого плаття був нижній нагрудник - кукрекче. Цьому стилю одягу у жінок відповідали великі нагрудні і накосние прикраси - чулпи, чечкап, широкі перев'язі - хасіте, широкі ж браслети, а також складний головний убір. Місцеве своєрідність виявлялося в декоративному оформленні жіночих сорочок, в формах жіночих головних уборів, в тому числі і покривал, а також в способах їх пов'язування (наприклад, полотенцеобразний тастар - у мішарей і касимовских татар, вишитий тамбуром оерпек - у казанських татар , самобутнє покривало - суреке, тугерек яулик у кряшен.

Верхній одяг була орної, з цільним остовом.Поверх сорочки одягали безрукавний (або з короткими рукавами) камзол. Він сприймався народом як вид домашнього (покоївка) сукні. Жіночі камзоли по бортах, низу прикрашали позументні тасьмою, хутром. У холодну пору носили довгі подстеганние бешмети, криті чи дублені шуби.

Традиційна взуття - шкіряні ичиги і черевики з м'якої і твердою підошвою, нерідко зшиті з кольорової шкіри. Святкові жіночі ичиги і черевички, як правило, були оригінально орнаментовані у стилі шкіряної мозаїки. Робочої взуттям служили личаки татарського зразка з прямоплетеной головкою з низькими бортиками. Їх одягали з білими сукняними панчохами.

У другій половині XIX ст. в костюмі татар відбулися істотні зміни:

формується новий «витончений» стиль, появи якого сприяло широке впровадження фабричних тканин, фабричних хусток. Збільшився асортимент тканин. У середу заможних, особливо міських шарів, досить інтенсивно проникають оксамит, атлас, важкі кольорові вовняні і шовкові тканини, парча, а зі східних тканин середньоазіатські (адрас, бікасаб, сарана, бінарес). Крім цього, повчили широке поширення бязь, ситець, сарпінка, кумач, нанка і ін. Тканини. Це дало можливість урізноманітнити крій одягу, особливо жіночої. Уже в кінці XIX в. у татар склався міський комплекс костюма, схильний до впливу російської (ширше європейської) урбаністичної культури того часу. Разом з тим в ньому були елементи, які носили символічне значення, виступаючи показником етнічної приналежності. До їх числа, в першу чергу, відносяться калфачкі - наколки (23), які носили всі татарки навіть при європейському костюмі. Чоловічим головним убором, що мав таке ж значення, виступала тюбетейка (24). Через репрезентативного значення цих головних уборів, деяких прикрас, і в цілому комплексу міського костюма, носити їх було престижно, тому вони поширювалися і в периферійних, сільських районах.

Проникнення європейської моди в середу татар призвело до кінця XX в. до зміни традиційного одягу на одяг європейського типу. Лише у старшого покоління зберігаються традиційні елементи костюма, манера їх носіння (тюбетейки у чоловіків, своєрідний спосіб пов'язування хустки - за два вузла під підборіддям, полотнище розпускається по спині) і т.д., любов до яскравих забарвлень одягу. Татарський народ має багатовікову історію національної державності. Предки татар утворили перший великий феодальна держава в Північно-Східній Європі Волзько-Камську Булгарії. Багато міст, особливо Булгар, стали справжніми осередками матеріальної і духовної культури. Тут першими в Східній Європі плавили чавун, карбували монети, виробляли високоякісну шкіру, будували лазні з центральною системою опалення, створювали дивовижні за красою ювелірні вироби і т.д. В результаті монгольського завоювання (1236 г.) Волзька Болгарія увійшла до складу могутнього Джучиева Улус (Золота Орда). Займаючи величезну територію від західних передгір'їв Алтаю на сході і до берегів Дунаю на заході, від Булгара і Казані на півночі до Дербентського ущелини на півдні, Золота Орда протягом майже 200 років була в центрі світової політики. Той симбіоз кочовий і міської культури, який склався в цій державі, увібравши в себе кращі традиції домонгольської цивілізації (кипчакской, булгарской, середньоазіатської, причорноморської), є відображенням головним чином величезного багатства тюркського світу. Наступне державне утворення вже безпосередньо поволзьких татар - Казанське ханство зі столицею в м.Казань. Казанське ханство перестало існувати в жовтні 1552 року, коли 150 тисячна армія Івана IV після двомісячної облоги захопила і зруйнувала Казань. Помітним кроком до відтворення державності татарського народу було оголошення його автономії в 1920 р Наприкінці поточного сторіччя відкрилися нові можливості відновлення державності Татарстану. 30 серпня 1990 року була прийнята Декларація про державний суверенітет Республіки Татарстан. Минулий 21 березня 1992 р референдум і прийнята 6 листопада 1992 Конституція Республіки Татарстан затвердили її державний статус: Республіка Татарстан - суверенна демократична держава, яка виражає волю й інтереси всього багатонаціонального народу республіки. Затверджено державні символи - герб, прапор і гімн Республіки Татарстан.

Примітки

1. Тептярі спочатку (з кінця XVII ст.) Називалася група неросійських «пріпущенніков» на башкирських землях незалежно від їх етнічної приналежності. Основу цієї групи склали казанські татари, змішуються з башкирами (через шлюби) і асимілювали чувашів. В кінці XIX - поч. XX ст. тептярі втратили колишню відособленість і стали називатися татарами.

2. Найменування груп умовні з географічних або адміністративним назвами районів їх проживання. Детальніше відомості про них: Д.М.Ісхаков «Етнографічні групи татар Волго-Уральського регіону». Казань, 1993, 173 с., Карти, список використаної літератури.

3. Гуни - древнетюркские племена Центральної Азії відомі як сусіди Китаю в останні століття до н.е. У IV ст. н.е. з'являються в Європі, сприяючи «великого переселення народів».

4. Хазари - тюркські племена, створив перший ранньофеодальна держава на території Південно-Східної Європи (VII-X ст.).

5 Волзька Булгарія - перший ранньофеодальна державне об'єднання Північно-Східної Європи, розташоване по середній течії Волги і в Закамье (X-XIII ст.).

6. Золота Орда - найбільше середньовічне держава Євразії, утворено 1243 р Досягнувши в першій половині XIV ст. розквіту своєї культури в 30-40-х роках XV ст. Золота Орда прийшла до остаточного занепаду.

7. Казанське ханство (1445-1552 рр.) - феодальна держава, що виникло в Середньому Поволжі після розпаду Золотої Орди. Завойовано Російською державою.

8. Астраханське ханство (1459-1556 рр.) - феодальна держава на Нижній Волзі, столиця г.Астрахань - великий центр транзитної торгівлі.

9. Сибірське ханство (1429-1582 рр.) - феодальна держава, яке розташовувалося між Уралом і Іртиш, зі столичними в різний час містами Тюмень, Кашлик, Тобольськ.

10. Оренбурзьке духовне збори - орган управління мусульман, відкрито в 1788 р, з центром в Уфа.

11. Джадідізм, тобто «новий метод», від исул і джадид.

12. Г.Утиз-Імад (1754-1834 рр.), Поет і вчений богослов, в своєму програмному творі "Мухаммат аз-Заман» (Завдання часу) (1820 г.) закликав освічених співвітчизників відмовитися від протистояння нововведенням, висловлюючись на користь культурної, просвітницької діяльності серед народу.

13. Абу-Наср ал-Курсаві (1776-1812 рр.) Був першим релігійним діячем серед татар, які виступили проти ісламської схоластики.

14. Шігабуддін Марджани (1818-1889 рр.) - богослов, історик, просвітитель. Його метою було перетворення свідомості мусульман. Він закликав до очищення Ісламу від пізніших нашарувань і пропонував керуватися іджтихад.

15. Різауддін Фахрутдинов (1858-1936 рр.) - журналіст, історик, богослов, письменник, видатний діяч Духовного управління (з 1922 по 1936 рр. - муфтій), є автором 147 книг і більше 300 статей.

16. Муса Ярулла Биги (1873-1949 рр.) - богослов, публіцист і громадський діяч, автор численних праць з Ісламу. Був глибоко залучений в політичне життя мусульман Росії, будучи секретарем всіх мусульманських з'їздів, що проходили в 1905-1917 рр. Тому він глибоко усвідомлював роль Ісламу як політичної сили.

17. Габдулла Буби (1871-1922 рр.) - богослов, просвітник, очолював відоме Бубьінское медресе (з 1900 р).

18. Зняуддін Камал (1873-1942 рр.) - богослов, філософ, викладач, очолював знамените медресе «Талія» в Уфа (з 1906 р).

19. Поема «Кийса і Йосиф» написані в XIII в. Її автор Кул Галі загинув під час монгольського завоювання Волзької Булгарії в 1236 р

20. Каюмов Насир (1825-1902 рр.) - педагог, учений, просвітитель.

21. Шакірди - учні мектебе і медресе.

22. Детально про господарство татар можна дізнатися з книги Н.А.Халікова «Господарство татар Поволжя та Уралу» (середина XIX - початок XX ст.). "Історико-етнографічний атлас татарського народу". - Казань, 1995; 195 с. + 35 карт.

23. Мунажати - це чотиривірші, частіше всього релігійного змісту, виконувані на певний мотив.

24. Байти - один з жанрів татарського усної народної творчості. Його складали, складають і зараз з нагоди якого-небудь трагічної події в житті окремої людини, зокрема, смерті близького. Стало багато байтів, присвячених самотньої старості, тузі про дітей, які живуть далеко від матері і т.д. До речі, спостереження показують, що твір байтів - доля жінок, як правило, самотніх. У народі багато байтів, складених з нагоди руйнування мечетей, знищення мінаретів - Манара беете.

Департамент зовнішніх зв'язків Президента Республіки Татарстан, 1997-2000 рр.


  • Примітки