Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Юридичні журнали 1920-х років як джерело з історії радянського правознавства

Скачати 16.49 Kb.
Дата конвертації14.02.2020
Розмір16.49 Kb.
Типстаття

Юридичні журнали 1920-х років як джерело з історії радянського правознавства

Т.Ф. Ящук, Омський державний університет, кафедра теорії та історії держави і права

Становлення радянського правознавства, розвиток правої думки, формування юридичних наукових і освітніх установ отримало певне відображення в історико-правових дослідженнях. Однак у порівнянні з дореволюційним періодом радянський етап вітчизняної юриспруденції досліджений значно гірше, йому присвячено менше число робіт, вже їх проблематика, зберігаються фактичні прогалини, відсутня цілісна картина розвитку радянського права. Як зазначає Е.А.Скріпілев, "нинішній стан нашого правознавства вимагає капітальної праці з історії радянської юридичної думки", а цього неминуче "повинна передувати інвентаризація всього створеного в області юриспруденції" [1].

Історикознавче вивчення юридичних журналів, що виходили в нашій країні в 20-і роки, і являє собою спробу такої інвентаризації. Предметом дослідження обрані три журнали: "Радянське право", "Революція права", "Право і життя". Безумовно, журнальна періодика 1920-х років, в тій чи іншій мірі відбила сучасний стан правознавства, була набагато обширніше і різноманітніше. Цінним джерелом з історії державного права є журнал "Власть Совєтов" - орган НКВС, а потім - ВЦВК. Історія окремих галузей права, правоохоронних органів, судової практики відбилася у відомчих журналів: "Адміністративному віснику", "Віснику Верховного Суду СРСР", "Щотижневику радянської юстиції" та ряді інших. Загальна характеристика журнальної періодики того часу була б неповною без згадки масиву місцевих видань, органів відділів НКВС, губернських виконавчих комітетів Рад і інших державних установ. Три обраних для дослідження журналу займали особливе місце в періодиці, які торкаються проблем радянського права. Вони були виключно науковими виданнями, не друкували нормативних актів, стосувалися найрізноманітніших питань права, об'єднували провідних юристів країни, відбивали різноманіття їхніх думок.

Політична ситуація 1920-х років допускала плюралізм наукових досліджень, публіцистичній діяльності або в напрямках, що не вимагали чіткої класової оцінки, або в рамках формального визнання марксистського методу. В умовах відносної ідеологічної свободи почався випуск приватного журналу "Право і життя". Редколегію склали три відомих професори: А.М.Вінавер, М.Н. Гернет і А.Н. Трайнін. Журнал був заявлений як видання, присвячене питанням права і економічного будівництва, і протягом усієї своєї історії з 1922 р до закриття в 1927 р дотримувався наміченої проблематики. Також з 1922 р став видаватися журнал "Советское право", заснований Інститутом радянського права, структурним підрозділом Соціалістичної (Комуністичної) академії. Інститут радянського права був першим радянським науковим закладом, створеним для об'єднання і підготовки марксистських кадрів в області юриспруденції. Журнал не мав редколегії і постійних авторів, в числі найбільш активних публіцистів в 1922-1925 рр. виступали Д.І.Курського, П.І.Стучка, Д.А. Магеровський, А.І. Єлістратов, М.М. Ісаєв, П.І. Люблінський. Як і всі праці інституту, він виходив під загальною редакцією його директора професора А.Г. Гойхбарга. До 1928 склад співробітників змінився, в нього входили І.С. Войтинский, Д.А. Магеровський, М.М. Овсянников, С.І. Раевич, Є.Г. Шірвінд. Останні номери вийшли без зазначення прізвищ, під редакцією колегії інституту. "Радянське право" зберігалося до 1929 р, а потім було перетворено в "Записки інституту радянського права".

У 1927 р секція загальної теорії права та держави Комуністичної академії почала випуск журналу "Революція права". Видання "Радянського права" і "Революції права" стало важливим етапом в консолідації юристів, які обрали марксистську позицію, а також показником істотного зсуву, що стався в юридичній науці. Зазначена обставина простежується в ході знайомства з передовими статтями перших номерів журналів. Якщо в 1922 р в передовій статті "Найближчі завдання радянського права" нарком юстиції Д.І. Курський стверджував, що журнал повинен зібрати наукову громадськість для вивчення права з марксистських позицій, що в підсумку призведе "до побудови системи радянського права" [2], то передова стаття першого номера "Революції права" по-іншому оцінює ситуацію у вітчизняному правознавстві. На думку редколегії, яку складали П.І. Стучка, В.В. Адорадскій, Г.С. Гурвич, Е.Б. Пашуканіс, І.П. Розумовський, А.Я. Естрін, з'явилися вже комуністичне ядро ​​юристів і "передумови не тільки для теоретичної оборони, а й для організованого наступу" [3]. Цей наступ, як випливає зі статті, потрібно вести по лінії "матеріалістичного, класового, революційного діалектичного підходу до питань держави і права" [4]. Дане твердження не було голослівним. До 1925 р під егідою Комуністичної академії була завершена колосальна робота по випуску багатотомної "Енциклопедії держави і права", яка розглядалася як основа для подальшої розробки питань держави і права з марксистських позицій.

Зміст, ідейну і наукову спрямованість, інтереси редколегій можна визначити вже за структурою видань. Журнали складаються з трьох розділів. У першому містилися найбільш значущі з точки зору редакції матеріали, статті теоретичного змісту. У другому - узагальнювався і оцінювався досвід застосування права, наприклад, в "Радянському праві" цей розділ так і називався "Советское правове будівництво", в "Праві і життя" матеріали, що потрапили до другого розділу, могли супроводжуватися підзаголовками "Питання поточного законодавства", "Судова хроніка" і т.п. До третього розділу ставилися бібліографічні огляди вітчизняної та іноземної літератури, реферати монографій, інформація про наукового життя в країні і за кордоном. Навіть побіжне знайомство зі змістом виявляє істотні відмінності в позиціях видань. У перші роки виходу "Радянського права" проблематика юриспруденції тільки починала визначатися. Більшість публікацій продовжувало дореволюційну традицію в позначенні питання, прийоми аргументації та аналізу. Свідченням служать назви статей - А. Гойхбарга "Кілька зауважень про право" (1924. 1), С. Котляревського "Теорія відносності і правознавство" (1924. 1), К. Архипова "Поняття закону" (1924. 2), С. Раевіч "З питань вчення про тлумачення та застосування права" (1924. 4).

У журналі "Революція права" обов'язково друкувалися як би програмні статті, тобто підводили підсумки і намічаються перспективи подальших наукових пошуків. Таку функцію виконують, наприклад, в 2 за 1927 р стаття П. Стучки "Держава і право в період соціалістичного будівництва", в 3 - стаття Е.Пашуканіса "Марксистська теорія права і будівництво соціалізму", в 4 - надруковані одночасно стаття П. Стучки "Три етапу радянського права" і Е.Пашуканіса "Десятиліття" Держави і революції "Леніна".

Найбільше значення для формування марксистської правової теорії мали концепції Е. Пашуканіса, П. Стучки і А. Гойхбарга. Аналіз журнальних статей, що належали цим авторам, дозволяє зробити висновок, що вже в першій половині 1920-х років їх ідеї про право і державу представляли цілком сформовані теоретичні конструкції, чітко позначилися розбіжності і сюжети взаємної критики. Позиція А. Гойхбарга, який курирував випуск "Радянського права", надавала значний вплив на зміст і загальний тон інших публікацій журналу. Ця позиція полягала в трактуванні права як форми ідеології, закликах антиправової, за аналогією з антирелігійної пропаганди, скептичному ставленні до самого терміну "право", який слід було б замінити іншим [5]. У другій половині цього десятиліття офіційними тлумачами марксистського розуміння права стали Є. Пашуканіс і П. Стучка, їх ідеї знаходили широку підтримку серед юристів, вони виявилися самими цитованими авторами. Журнальні сторінки зберегли чимало полемічних зауважень, причому це скоріше не принципові наукові розбіжності, а результат суперництва за першість у когорти офіційних ідеологів радянського права. Тому і Е. Пашуканіс, і П. Стучка нерідко перебільшували свої розбіжності, видаючи їх за протилежні підходи, перебільшували позиції суперника. Наприклад, П. Стучка стверджував, що Е. Пашуканіс не домовлялися в питанні про співвідношення права і держави, а без держави немає права, применшує класовий характер будь-якого права і т.п. [6].

В цілому процес затвердження марксистської методології проходив вкрай складно. Неодноразово за недостатньо чітку класову позицію критикувався журнал "Право і життя", з'явився термін "устряловщіна в праві", виникли звинувачення в ухильництві. На положення, що склалося тоді в правовій науці, можна поширити характеристику, дану в "Радянському праві" анонімним автором (матеріали без підпису були великою рідкістю, вони містилися як загальну думку редакції): "поки що не марксисти починають вивчати кримінальне право, а криміналісти, прочитавши істмат Бухаріна, стають марксистами ", і" вказівкою на класовий природу кримінальної права закінчується його марксистська, тобто наукова постановка "[7]. Причому найбільшої критики піддавалися роботи, автори яких чесно намагалися застосувати марксистський метод до своїх досліджень. Набагато лояльніше критика була до тих, хто «не винаходить марксизм", а займається конкретними проблемами галузевого права або "дає керівництво для практичних працівників суду і адміністрації" [8].

Зберігалася різноманіття дослідницьких напрямів, інтересів, форм організації наукового життя. Найбільш яскраво це простежується не в процесі аналізу редакційних або авторських статей, а через знайомство з бібліографічними оглядами та інформацією про діяльність наукових установ. Бібліографічні огляди поміщали всі журнали, тому що рецензуються матеріали іноді збігалися. Порівняння характеру рецензій дозволяє ще раз уточнити наукову і ідеологічну позицію видання. У цьому сенсі найбільшою об'єктивністю відрізнявся журнал "Право і життя", який не вступав в полеміку з авторами, а обмежувався грунтовним рефератом.

Бібліографічні огляди готувалися у вигляді періодичних чи тематичних. У періодичному - вказувалися книги, що вийшли за якийсь проміжок часу. У тематичному - аналізувалася література з однієї галузі права або окреме періодичне видання. В цьому випадку укладач висловлював думку про рецензованих роботах, піддавав наукової критиці деякі положення, іноді давав ідеологічну оцінку. Наприклад, журнал "Революція права" в початку 1927 р опублікував список вітчизняної літератури з кримінального права, що з'явилася в 1923-1926 рр., З короткою анотацією кожної книги. В добірку були включені монографії, що вийшли не тільки в центральних видавництвах Москви і Петрограда (Ленінграда), а й публікації провінційних видавництв. У 3 цього ж журналу за 1929 р містився огляд літератури з цивільного права з коментарями П.Стучкі. З метою пропаганди та популяризації окремих періодичних видань практикувалися короткі реферати їх змісту. "Радянське право" підготувало опис журналів "Власть Совєтов" і "Соціальне страхування" за кілька років (1923 1).

1920-ті роки залишаються, мабуть, єдиним періодом в радянській історії, коли вітчизняна юридична наука розвивалася в тісному інформаційної взаємозв'язку зі світовою, в першу чергу європейської. Безумовно, в більш виграшному становищі перебувало галузеве право, особливо кримінальну та криміналістика. У бібліографічні огляди потрапляла різноманітна іноземна література: монографії, журнали, збірники законодавства, найважливіші кодекси. Повному розгрому було піддано єдине видання "Право радянської Росії", написане російськими юристами-емігрантами [9], інші рецензії зарубіжних публікацій цілком академічно за стилем і змістом. Крім того, журнали поміщали інформацію про роботу національних та міжнародних юридичних наукових організацій.

Юридичні журнали дозволяють дізнатися про інші форми об'єднання наукових сил.В даний період в країні діяли унікальні наукові установи, розгромлені в наступні роки. Одним з них був Інститут з вивчення злочинності і злочинця, який мав свої кабінети в Москві, Ленінграді, Одесі, Ростові. Його наукові розробки та практичні заходи висвітлювалися на сторінках журналів "Радянське право" і "Право і життя". У 1929 р "Революція права" опублікувала докладні матеріали диспуту про вивченні злочинності в СРСР, на якому головував Е.Пашуканіс. Деякі учасники обговорення, в тому числі і голова, виступили з критикою методів роботи інституту, висловили сумнів, чи треба в соціалістичній державі взагалі вивчати злочинця [10].

Журнали містять цінну інформацію про історію юридичної освіти в нашій країні. Вони відбили складну ситуацію, в якій опинилися юридичні факультети університетів, після їх закриття в 1919 р і відновлення потім у складі факультетів суспільних наук. Найбільше число публікацій з'являється в другій половині 20-х років, тобто після відтворення факультетів радянського права в найбільших університетах країни - Московському і Ленінградському. Вони дозволяють судити про структуру факультетів, формах навчального процесу: лекціях, семінарах, відсутньої в дореволюційний період виробничої практики, соціальному і партійному складі викладачів і студентів, методики викладання, підготовці фахівців через аспірантуру і правове відділення інституту червоної професури [11].

Важливе місце журнали приділяли спірних питань окремих галузей права. Містилися великі коментарі кодексів, в першу чергу найбільш значущих в регулюванні суспільних відносин ЦК і КК. Наприклад, КК коментувався: з позиції, названої автором догматичних аналізом [12], і з позиції неформального визнання норми, а доцільність і "революційної утилітарності" [13]. Неоднозначну оцінку викликали ст. 10 КК про аналогії і ст. 4 "а" УПК, допускала звільнення про кримінальну відповідальність за діяння, визнані судом безпечними, хоча діяння того ж складу і передбачені в КК [14].

До кінця 1920-х р утримання журналів істотно змінилося, що визначалося, в першу чергу, еволюцією політичного режиму в країні. "Радянське право" як би поступається своєю першістю основного юридичного видання "Революції права". Журнал стає більш політизованим, йде його суворий академізм, наукова аргументація витісняється посиланнями на партійні рішення, доказом чого служить назва статті одного з останніх номерів "Питання судово-каральної політики на ХV з'їзді ВКП (б)." Журнал "Право і життя" як би намагається відтягнути своє закриття, звужується проблематика матеріалів, вводяться нові розділи "На теми", "З касаційної практики". Значна частина публікацій - коментарі та роз'яснення до ЦК, ЦПК, КЗпП та іншим кодексам - орієнтована на практичних працівників. В останньому номері, присвяченому 10-річчю радянської влади, замість традиційного змісту містяться тільки узагальнюючі статті про державний устрій СРСР, підсумки і перспективи радянського кримінального, фінансового, цивільного законодавства. Редакція як би підводить підсумки своєї роботи та прощається з читачами.

Таким чином, до кінця розглянутого періоду замість трьох залишився один юридичний журнал. Сам цей факт, навіть без конкретного аналізу змісту "Революції права" - свідоцтво різкого обмеження можливостей розвитку юридичної науки, утвердження єдиного дослідницького підходу в рамках марксистської методології.

Список літератури

Скрипилев Е.А. До розробки історії радянського правознавства // Держава і право. 1992. \\ N 12. С.30.

Радянське право. 1922. N 1. С.3-4.

Революція права. 1927. N 1. С. 4.

Там же. С.3.

Гойхбарг А.Г. Кілька зауважень про право // Радянське право. 1925. N 1. С.3-4.

Стучка П.І. Держава і право в період соціалістичного будівництва // Революція права. 1927. N 2. С.3-26.

Радянське право. 1928. N 2. С.80-88.

Революція права. 1927. N 1. С.213.

Розумовський І.П. Устряловщіна в праві // Революція права. 1927. N 1. С.3-79.

Революція права. 1929. N 3. С.47-49.

Дзеніс О. Про факультет радянського права // Революція права. 1929. N 3. С.103-106. Догадов В. Факультет радянського права Ленінградського державного університету // Революція права. 1929. N 1. С.81-84. Про правовий відділенні інституту червоної професури // Революція права. 1929. N 2. С.157-160. Правове відділення інституту червоної професури, інститут радянського права РАНИОН // Революція права. 1929. N 6. С.143-150.

Піонтковський А. Контрреволюційні злочину в КК РРФСР // Радянське право. 1924. \\ N 2. С.7-40.

Шірвінд Е. Питання судово-каральної політики на ХУ з'їзді ВКП (б) // Радянське право. 1928. N 1. С.4-10.

Естрін А. До питання про принципи побудови системи кримінальної репресії в пролетарській державі // Революція права. 1927. N 1. С.74-98.


  • Список літератури