Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Розробка бізнес-плану впровадження у виробництво ТОВ КХ Схід нової продукції

Скачати 86.39 Kb.
Дата конвертації22.07.2019
Розмір86.39 Kb.
Типреферат

Зміст

Вступ................................................. .................................................. ................... 3

1 Теоретичні основи бізнес - планування ............................................ ........... 5

1.1 Бізнес - планування та його види ........................................... ........................ 5

1.2 Цілі, завдання та порядок розробки бізнес - плану ....................................... 9

1.3 Структура бізнес - плану ............................................. .................................. 12

2 Організаційно-економічна характеристика ТОВ КХ «Схід» ............... 16

2.1 Загальні відомості про організацію ............................................. ...................... 16

2.2 Структура виробництва і управління ............................................. ............ 17

2.3 Забезпеченість ТОВ КХ «Схід» ресурсами .......................................... .. 19

2.4 Основні результати економічної діяльності ..................................... 27

3 Розробка бізнес-плану впровадження у виробництво ТОВ КХ «Схід» нової продукції ................................... .................................................. ........................ 30

3.1 Опис продукту ............................................... .......................................... 30

3.2 План виробництва ............................................... .......................................... 32

3.3 Фінансове планування ............................................... .............................. 40

Висновок ................................................. .................................................. ............ 44

Список використаних джерел ............................................... ........................ 46

Додатки ................................................. .................................................. ........... 49

Додаток А Статут ТОВ КХ "Восход"

Додаток Б Бухгалтерська звітність, 2007 р

Додаток В Бухгалтерська звітність, 2008 р

Додаток Г Бухгалтерська звітність, 2009 г.


Вступ

Метою будь-якого бізнес-плану є бажаний результат діяльності, досягнутий на даному просторі в межах визначеного інтервалу часу, тобто «тут і зараз».

Завдання бізнес-плану - обґрунтування концепції підприємницького (комерційного) пропозиції, технічної можливості та економічної доцільності бізнесу, що характеризується набором кількісних даних або параметрів результату, визначеного метою.

При цьому враховуються умови отримання найбільшого економічного ефекту на основі прогнозування кон'юнктури ринку, розробки стратегії маркетингу, формування фінансової, організаційної політики при реалізації проектної пропозиції, обгрунтування інвестиційної програми.

Правда, керівники багатьох підприємств (особливо невеликих) схильні вважати, що не слід витрачати час на так зване «формальне планування» (тобто детально фіксувати на папері всю схему дій), оскільки економічна ситуація так швидко змінюється, що доводиться постійно вносити зміни і доповнення до первісної схему. Отже, ця частина керівників вважає, що в швидкозмінних економічних умовах досить неформального планування, тобто такого планування, при якому все тримається в розумі і немає необхідності витрачати час на фіксацію (запис) своїх дій.

Однак вчені, а також керівники великих підприємств відносять планування до діяльності вищого порядку і вважають, що формальне планування надає чимало вигод:

- допомагає керівництву підприємства мислити перспективно;

- сприяє чіткої координації зроблених підприємством зусиль;

- формує систему цільових показників діяльності для наступного контролю;

- готує підприємство до можливим раптовим ринковим змінам;

- демонструє взаємозв'язок обов'язків усіх посадових осіб.

Отже, є сенс розробляти план навіть тоді, коли весь час змінюються не тільки зовнішні, але і внутрішні умови реалізації плану, а саме планування перетворюється на безперервну коригування. Планування необхідно, якщо ми хочемо, щоб нормальна діяльність підприємства не була порушена ходом майбутніх подій. Можливість коригування планів повинна поєднуватися з необхідністю адаптації. Адаптація - безперервне пристосування підприємства до мінливих умов - є ключовою проблемою планування.

Мета курсової роботи - розробка бізнес-плану випуску нового продукту чинного сільськогосподарського підприємства.

Завдання курсової роботи:

1) вивчення і аналіз теоретичних основ бізнес - планування;

2) організаційно-економічна характеристика підприємства;

3) розробка бізнес - плану підприємства.

Предметом дослідження є фінансово-господарська діяльність конкретного підприємства - ТОВ КХ «Схід».

Об'єктом дослідження виступає Товариство з обмеженою відповідальністю селянське господарство «Схід»

При написанні курсової роботи використовувалися такі методи аналізу: порівняльний аналіз, табличний метод, дедукція, абстрагування, синтез.

У роботі використаний широкий круг вітчизняної та зарубіжної літератури з проблеми бізнес - планування в організації.

При написанні курсової роботи використовувалися праці вітчизняних авторів І. А. Брінк, В. В. Бочарова, О. І. Волкова, А. М. Ковальової, Г. В. Савицької, В. В. Ковальова, і ін.

Інформаційну базу курсової роботи склали бухгалтерська і статистична звітність підприємства (бухгалтерський баланс (форма №1), «Звіт про фінансові результати» (форма №2), підсумки роботи підприємства).


1 Теоретичні основи бізнес - планування

1.1 Бізнес - планування та його види

Для підприємств малого бізнесу стратегія розвитку найчастіше пов'язана з ідеєю виробництва або реалізації нового товару (нової послуги), для обгрунтування доцільності освоєння якої необхідний план нового бізнесу або бізнес-план. У цьому випадку «стратегія» і «бізнес-план» можуть виступати синонімами.

Як стверджують фахівці, джерела бізнес - ідей - це відгуки споживачів; продукція, що випускається конкурентами, думки працівників відділу маркетингу (збуту) або торгових відділів; публікації органів влади, а також результати науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, для реалізації яких необхідні інвестиції / 7, с.15 /.

Стратегічні бізнес - проекти, що містять бізнес - ідеї і вимагають складання бізнес-плану для обґрунтування доцільності їх реалізації, можуть бути класифіковані за різними ознаками (рис. 1).

Важливим етапом у розробці концепції проекту виступає етап визначення мети проекту. Для кожного проекту може б побудовано безліч взаємопов'язаних цілей, що відображають структуру самого проекту і цілепокладання основних його учасників.

Перехід від стратегічних цілей організації до цілей проектів, а потім і до цілей бізнес-плану, здійснюється методом декомпозиції, або каскадування, як це прийнято говорити при розробці збалансованої системи показників реалізації стратегії в цілому і стратегічних проектів зокрема.

Бізнес-планування визначається потребою керівника організації в деталізації перспектив розвитку, що дозволяє не тільки прорахувати можливі ризики, а й уявити виконавцям перспективу їх діяльності / 5, с. 21 /.

Малюнок 1 - Типологія бізнес - проектів

Бізнес-планування - самостійний вид планової діяльності, яка безпосередньо пов'язана з підприємництвом, бізнесом.

У загальному вигляді бізнес-план являє собою системну оцінку перспектив розвитку організації, засновану на результатах аналізу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища.

Сам процес планування спонукає підприємця об'єктивно поглянути на свій бізнес з усіх боків. План - це добре прокладений маршрут до встановленої черговості дій і пріоритетів на шляху прямування по цьому маршруту в умовах обмеженості ресурсів. Поєднання переваг і вигод бізнес - планування представлені в таблиці 1/18, с. 59 - 60 /.

Зовнішні потреби організацій в бізнес - плануванні пов'язані з боротьбою за фінансові ресурси і необхідністю забезпечувати прозорість очікуваної прибутковості для інвесторів / 8, с. 19 /.

Потреби підприємництва, коли підрозділи організації самостійно планують свою діяльність в рамках узгодженого бюджету.

Таблиця 1 - Поєднання переваг і вигод бізнес - планування

ПЕРЕВАГИ ВИГОДИ

Бізнес план:

- визначає напрямок діяльності організації;

- містить довгострокові і короткострокові цілі розвитку;

- виділяє номенклатуру і показники товарів, послуг і витрати по їх створенню і реалізації дає оцінку мотивації праці вимогам по досягненню поставлених цілей;

- визначає зміст маркетингової політики організації;

- забезпечує способи максимізації прибутку в конкретних умовах;

- дає оцінку матеріального і фінансового становища організації;

- позначає загрози зовнішнього середовища, які можуть перешкодити реалізації бізнес-плану.

Бізнес план:

- змушує керівників організації активно займатися її перспективами;

- дозволяє координувати зусилля по досягненню поставлених цілей;

- встановлює показники діяльності, необхідні для контролю за реалізацією плану;

- спонукає визначити місце бізнес-плану

в загальній стратегії розвитку організації;

- покращує адаптаційні властивості організації по відношенню до змін на ринку;

- встановлює персональну відповідальність керівників усіх рівнів щодо забезпечення досягнення доведених до них цілей

Узагальнені види бізнес-планів можуть бути наступними:

1) бізнес-план організації;

2) бізнес-план структурного підрозділу організації;

3) бізнес-план як заявка на кредит;

4) бізнес-план як заявка на грант;

5) бізнес-план інвестиційного проекту;

6) бізнес-план розвитку регіону / 29, с. 32 /.

У бізнес-плані організацііопісани перспективи її розвитку на майбутній плановий період із зазначенням основних бюджетних і господарських показників для обгрунтування обсягів інвестиційних або інших ресурсів.

Бізнес-план структурного подразделеніяілі центру фінансової відповідальності є план розвитку господарської діяльності підрозділу для обгрунтування обсягів і ступеня пріоритетності централізовано виділених ресурсів або величини приросту прибутку, що залишається в розпорядженні підрозділу.

Бізнес-план як заявка на кредітпредназначен для отримання на комерційній основі позикових коштів від організації-кредитора.

Бізнес-план як заявка на грантпредназначен для отримання коштів з державного бюджету або благодійних фондів на вирішення гострих соціально-економічних проблем з обгрунтуванням прямих і непрямих вигод для суспільства від виділення ресурсів під заявляється проект.

Бізнес-план інвестиційного проектапредставляет собою обгрунтування для потенційного інвестора стратегії освоєння ринку і передбачуваних фінансових результатів. Він становить основу для переговорів з потенційними інвестором і партнером для з'ясування ступеня їх зацікавленості або можливої ​​причетності до проекту.

Бізнес-план розвитку регіонасодержіт обгрунтування перспектив соціально-економічного розвитку регіону та обсягів фінансування відповідних програм для органів з бюджетними повноваженнями.

Інша класифікація бізнес-планів заснована на бізнес - лініях в діяльності організації, орієнтації на розвиток організації і бізнес-плани спеціального характеру (рис. 2).

Малюнок 2 - Типологія бізнес-планів по об'єктах бізнесу / 32, с. 17 /.

Таким чином, бізнес-план займає важливе місце в системі управління організацією і дає керівникові реальну можливість вибору, а «текучка» і робота без плану позбавляють його такого вибору. До того ж якщо організація прагне знайти інвесторів (партнерів), їй крім суворого уявлення про пропонований бізнесі необхідні аргументи для потенційних інвесторів (партнерів) на користь того, що вона здатна налагодити нову справу і ефективно керувати ним. Саме цим цілям служить вироблена в світовій економічній практиці форма бізнес-плану - планового документа, що має багатоцільовий характер: для обґрунтування нового бізнесу, визначення перспектив розвитку, формування активів організації.

1.2 Цілі, завдання та порядок розробки бізнес - плану

Метою будь-якого бізнес-плану є бажаний результат діяльності, досягнутий на даному просторі в межах визначеного інтервалу часу, тобто «тут і зараз».

Завдання бізнес-плану - обґрунтування концепції підприємницького (комерційного) пропозиції, технічної можливості та економічної доцільності бізнесу, що характеризується набором кількісних даних або параметрів результату, визначеного метою.

При цьому враховуються умови отримання найбільшого економічного ефекту на основі прогнозування кон'юнктури ринку, розробки стратегії маркетингу, формування фінансової, організаційної політики при реалізації проектної пропозиції, обгрунтування інвестиційної програми.

У бізнес-плані вирішуються такі конкретні завдання:

- уточнюються правові аспекти, нормативи, обмеження, вимоги муніципальних органів;

- наводиться аналіз вихідних матеріалів: ситуаційного плану, показників технічного стану бізнесу (якщо купується діючий бізнес), соціальних умов і демографічного складу населення і т. Д .;

- розглядаються розміри можливих втрат, пов'язаних з організацією та розвитком даного бізнесу, компенсаційними виплатами, а також упущеною вигодою (наприклад, при достроковому припиненні оренди муніципальних об'єктів комерційними структурами);

- формується інвестиційна програма проектної пропозиції нового бізнесу з аналізом можливих варіантів;

- визначаються форми і умови реалізації проектної пропозиції;

- прогнозуються умови виробництва продукції (послуг) підприємствами, які формувались на даній території, отримання ними прибутку, а також (фінансових надходжень до бюджету (податки, збори, виплати та ін.);

- визначаються показники економічної, комерційної та бюджетної ефективності проектної пропозиції, а також його соціальної та екологічної результативності;

- розробляється стратегія маркетингу;

- формується план фінансування та організації функціонування об'єкта;

- визначаються умови, форми, терміни розвитку бізнесу;

- уточнюються типи комерційних ризиків і умови страхування;

- готується резюме, в концентрованому вигляді викладаються основні характеристики, параметри і показники проектної пропозиції, його переваги, одержувані доходи, інвестиційні та експлуатаційні витрати, їх структура за джерелами фінансування, розміри і терміни фінансових надходжень до міського бюджету і позабюджетні фонди / 22, с. 18 - 19 /.

Складання бізнес-плану має свою специфіку (наприклад, бізнес-план в будівництві відрізняється від бізнес-плану в транспорті або торгівлі), але їх структура не буде істотно відрізнятися, за винятком деяких доповнень (наприклад, планування використання потужностей (місткості готелю, стадіону, залу для глядачів), обладнання (пральні, хімчистки), випуску продукції (багетной або палітурної майстерні, виготовлення візитних карток, буклетів) і т. п.).

Бізнес-план розробляється відповідно до завдання на його складання, що видаються замовником (або за його дорученням - проектною організацією, автором проектної пропозиції) з урахуванням результатів маркетингових досліджень, проведених розробником бізнес-плану / 9, с. 12 /.

Розрахунок основних натуральних і вартісних показателейбізнес-плану включає наступні процедури (операції):

- визначаються (встановлюються) основні натуральні параметри (одиниці продажів, кількості послуг, загальної площі об'єкта, території і окремих ділянок, протяжності інженерних мереж і т. Д.);

- проводиться розподіл зазначених параметрів відповідно до черговості розвитку бізнесу (наприклад, розміщення акцій або освоєння території по галузях і об'єктах);

- то ж, за формами власності та видами робіт;

- з допомогою базових питомих показників (БУП) визначаються розміри одноразових (інвестиційних) і поточних (експлуатаційних) витрат і обсягів випуску продукції (послуг);

- проводиться розподіл зазначених витрат і доходів за галузями, видами товарів і послуг, об'єктів, черг і років;

- то ж, за формами власності.

В аналогічній послідовності здійснюється визначення та розподіл доходів. Результати розрахунків наводяться в складі відповідних глав (розділів, блоків) бізнес-плану.

Бізнес-план, як правило, розробляється в три етапи.

На першому етапеосуществляется збір і аналіз вихідної інформації, формується стратегія маркетингу, а також опрацьовуються альтернативні варіанти проектних рішень.

На другому етапеформіруется інвестиційна програма, в складі якої здійснюються розрахунки одноразових і поточних витрат і доходів з розподілом їх за формами власності, черг розвитку і реалізації з подальшим дисконтуванням.

На третьому етапі підставі зібраної інформації розглядаються показники ефективності проектної пропозиції з даного бізнесу. Бізнес-плани оформляються у вигляді текстового, табличного і графічного матеріалу / 19, с. 18 /.

1.3 Структура бізнес - плану

Залежно від мети складання бізнес-плану розділи можуть розроблятися з тим або іншим ступенем конкретизації. Чим більше ринок збуту, тим більша кількість його сегментів необхідно враховувати, а наявність великої кількості конкурентів вимагає вивчення найбільш великих з них, їх товарів і послуг, що вимагає ускладнення структури бізнес-плану / 32, с. 19 /.

На підприємстві розробляються два варіанти бізнес-плану: офіційний і робочий бізнес-план. Бізнес-план - офіційний документ, оформлений відповідно до вимог потенційних інвесторів, партнерів по бізнесу і т. Д. Для його написання необхідно зібрати великий інформаційний матеріал з широкого кола питань про ринках, стан галузі, нові технології, обладнанні і т. П. значна частина цього матеріалу не входить в остаточний офіційний варіант бізнес-плану, тому доцільно мати два види одного бізнес-плану - офіційний і робочий бізнес-план. У робочий бізнес-план включаються всі робітники інформаційні матеріали, згруповані по розділах офіційного бізнес-плану. Ці матеріали можуть мати найрізноманітніший характер (від описів формулювання своїх ідей до розрахунків, оформлених в таблицях довільного виду), постійно доповнюватися в процесі роботи і використовуватися при модернізації офіційного варіанту бізнес-плану.

Не існує жорстко регламентованої форми і структури бізнес-плану. Розглянемо один з варіантів:

1) Резюме.

2) Підприємство.

3) Продукція.

4) Ринок збуту.

5) Конкуренція.

6) Маркетинг.

7) Виробництво.

8) Організація, управління, кадри.

9) Фінанси.

10) Оцінка ризику та страхування / 19, с. 22 /.

Резюме. У резюме увага повинна бути націлене на головні результати і висновки бізнес-плану в цілому і кожного його розділу, включаючи можливий ризик і шляхи його подолання.

Вихідні дані. В даному розділі визначаються функціональні особливості, місце розташування, технічні параметри, умови організації та розвитку бізнесу, витрати, пов'язані з цим. Розглядається вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на формування бізнесу (проектної пропозиції).

Оцінка ринкової кон'юнктури. Містить загальну характеристику сучасного стану і тенденцій макроекономічних процесів в сфері даного бізнесу; прогноз динаміки попиту на аналогічні товари (послуги), аналіз рівня цін, можливостей задоволення попиту; прогноз комерційної діяльності фірм, що залучаються до організації та розвитку даного бізнесу.

Стратегія маркетингу. Чи включається опис цілей, маркетингової ситуації, програми здійснення стратегії, (склад, зміст і послідовність заходів щодо її реалізації), відображення впливу на рішення, що приймаються позитивних і негативних чинників (інфляційних процесів, можливих ризиків і т. П.), Формування цінової політики, шляхів адаптації, заходів і засобів їх реалізації стосовно змінюється маркетингового ситуації.

Організаційно-фінансовий механізм. Містить опис інвестиційної програми з підрозділом на блоки і етапи організації та розвитку бізнесу, при необхідності, - з підрозділом їх за формою власності і джерел фінансування.

Визначення витрат. Наводиться розрахунок одноразових і поточних витрат по реалізації проектної пропозиції з урахуванням дисконтування і прогнозованих індексів інфляції. Показники витрат поділяються за джерелами фінансування, при необхідності - з виділенням бюджетних і позабюджетних коштів.

Визначення доходів. У розділі наводиться розрахунок обсягів виробництва, собівартості продукції (робіт, послуг), визначаються умови ціноутворення, оподаткування, отримання валового і чистого доходу з урахуванням дисконтування і прогнозованих індексів інфляції, по одноразовим надходженням до бюджету і позабюджетні фонди (плата за право оренди землі та об'єктів муніципальної нерухомості, продаж існуючих і нових об'єктів і т. д.).

Формування потоку чистих засобів. Наводиться розрахунок потоку чистих засобів, утворених в результаті інвестиційної, операційної та фінансової діяльності, здійснюваної в процесі розвитку бізнесу, реалізації товарів (послуг) з розподілом по роках розрахункового періоду наростаючим підсумком, починаючи з першого року інвестування. Потік чистих коштів формується на основі балансів одноразових і поточних витрат (активів і пасивів), надходжень до бюджету, виплат за кредитними зобов'язаннями, страхуванню і т. П.

Оцінка економічної, бюджетної, комерційної та соціальної ефективності інвестицій. Наводиться розрахунок показників ефективності і їх інтерпретації: термін окупності (Т ок) варіантів проектної пропозиції, чиста поточна вартість (ЧТВ) проекту, індекс прибутковості (ІД) інвестицій, внутрішня норма рентабельності (ВНР) проекту, точка беззбитковості (ТБ) проекту та інших показників , що характеризують економічну, комерційну, бюджетну і соціальну ефективність.

Страхування комерційного ризику і юридичний захист. Визначаються типи ризиків, умови їх виникнення, можливі збитки. Розглядаються можливості запобігання (зниження) ризиків, форми і умови страхування, величини страхових виплат.

Блок-схеми призначення і застосування бізнес-плану за кордоном і у вітчизняній практиці можуть бути різними в деталях, але в принципі вони однакові (табл. 2) / 32, с. 26 - 27 /.

Таблиця 2 - Принциповий склад розділів і цілі бізнес-плану

Найменування розділу склад розділу мета
резюме Результати та висновки бізнес-плану Об'єктивна оцінка продукції, діяльності фірми
Вихідні дані і характеристика Функціональні особливості; місце розташування; умови використання території та іншої місцевої ситуації Підстава для аналізу і розрахунків
Прогноз кон'юнктури ринку Сучасний стан і тенденції макроекономічних процесів в інвестиційній сфері Прогноз комерційної діяльності фірм, стратегії і тактики
стратегія маркетингу Маркетингова ситуація, програма здійснення стратегії Вплив позитивних і негативних факторів попиту, купівельної спроможності, формування цінової політики
Організація робіт і фінансування Блоки і етапи програми; організація роботи; встановлення форм власності; види і джерела фінансування Блок-схема організації робіт (послідовність) і фінансування за періодами організації проекту (програма)
визначення витрат Одноразові і поточні витрати, дисконтування, прогнозування інфляції з розподілом за джерелами фінансування Обсяги і структура витрат за видами, джерелами і напрямками
визначення доходів Види виробництва, собівартість робіт (послуг), ус- Обсяги виробництва, собівартість робіт (послуг) і т.д.
Формування потоку чистих засобів

План і структура управління бізнесом

Баланс фінансових витрат і надходжень з урахуванням всіх видів необхідних податків
Оцінка економічної, комерційної, соціальної ефективності Розрахункові показники і їх інтерпретація: терміни окупності витрат; рентабельність інвестицій, точка беззбитковості проекту, повернення кредиту та інші показники

Економічна, комерційна, бюджетна, соціальна ефективність інвестицій

Страхування комерційного ризику і юридичний захист Типи ризику, умови його виникнення, можливий збиток Механізм запобігання ризику, форми і умови страхування
план реалізації Раціональний план peaлізаціі проекту з розподілом витрат у часі, видами бізнесу, власності Забезпечення виконання і контроль за ним

2 Організаційно-економіческаяхарактерістіка ТОВ КХ «Схід»

2.1 Загальні відомості про організацію

Товариство з обмеженою відповідальністю «Схід» республіки Адигея створено на базі акціонерного сільськогосподарського товариства «Схід» в липні 1992 р

Суспільству присвоєно основний державний реєстраційний номер 1032301301647, про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб з видачею Свідоцтва № 003273406 серія 01. Товариство створено без обмеження терміну його діяльності.

Господарство є юридичною особою, діє на підставі статуту та Законодавства Російської Федерації. Місце знаходження товариства: республіка Адигея, сел. Перемоги, вул. Тіниста, 9 / а.

Господарство здійснює такі основні види діяльності:

- племінне свинарство; племінне розведення великої рогатої худоби; племінне розведення коней;

- насінництво: зернових, колосових, бобових, томатів, огірків, цибулі, гарбуза, кавунів, гібридних сортів кукурудзи і т. П .;

- виробництво, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції;

- заготівля і виробництво пиломатеріалів, будівельних матеріалів, розвиток підсобних промислових виробництв і промислів, виробництво цегли;

- надання різного виду послуг (транспортних, ремонтних, будівельних, торгово-закупівельних;

- здача в оренду приміщень;

- торгівля, торгово-закупівельна, постачальницько-збутова, посередницька, діяльність;

- дослідження і прогнозування стану цін на продукцію на ринку, біржах, виробництво бартерних угод;

- Зовнішньоекономічна діяльність;

- виробництво товарів народного споживання і продуктів харчування;

- використання підземних і надземних вод у господарській діяльності;

- консультаційне обслуговування (юридичне, бухгалтерське, фінансове, інформаційно-обчислювальний, ветеринарне, агрономічний, зоотехнічне, економічне і т д .;

- сприяння і надання спонсорської допомоги, розвиток спортивно-оздоровчих заході;

- інша діяльність, яка не заборонена законом.

ТОВ КХ «Схід» є юридичною особою і має у власності відокремлене майно, що враховується на самостійному балансі. Суспільство може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

Суспільство має право в установленому порядку відкривати банківські рахунки на території Російської Федерації і за її межами.

Господарство має круглу печатку, що містить його повне фірмове найменування російською мовою і указу на місце його знаходження.

Господарство може мати штампи і бланки зі своїм найменуванням, власну емблему, а та зареєстрований в установленому порядку товарний знак та інші засоби візуальної ідентифікації.

Засновниками господарства є фізичні особи - громадяни Росії.

2.2 Структура виробництва і управління

Організаційна структура ТОВ КХ «Схід» представлена ​​на малюнку 3.

Генеральний директор ТОВ КХ «Схід» займається координацією діяльності господарства, бере на роботу і звільняє працівників, укладає договори на постачання і продаж продукції юридичним особам.

Малюнок 3 - Організаційна структура ТОВ КХ «Схід»

Заступник директора з організаційних питань займається різними організаційними питаннями, контролює роботу кадрової служби.

Заступник директора з кормовиробництва організовує і контролює забезпечення тварин господарства кормами, стежить за роботою комори.

Комерційний директор займається забезпеченням господарства необхідною сировиною і матеріалами, організовує безперебійне постачання всім необхідним, контролює доставку продукції господарства споживачам.

Заступник директора з адміністративно-господарської частини організовує і контролює роботу служби охорони, пожежної команди, пансіонату для людей похилого віку.

Головними фахівцями господарства є головний агроном, головний зоотехнік, головний ветлікар, головний інженер і головний енергетик.

Головний агроном координує і контролює роботу рільничих бригад, спільно з генеральним директором і зам. директора по комерції визначає рослинницької профіль господарства.

Головний зоотехнік координує і контролює роботу молочно-товарних ферм, свіноплеменной ферми і кінно - спортивного комплексу.

Головний бухгалтер організовує роботу бухгалтерії.

2.3 Забезпеченість ТОВ КХ «Схід» ресурсами

Розглянемо забезпеченість досліджуваного сільськогосподарського підприємства різними видами ресурсів. У таблиці 3 представлені склад і структура основних засобів.

За даними таблиці 3 добре видно, що господарство за досліджуваний період часу значно збільшило вартість основних засобів, особливо таких, як транспортні засоби та машини й устаткування: вартість транспортних засобів зросла з 54 752 тис. Руб. в 2007 р до 263 344 тис. руб. в 2009 р, т. е. більш, ніж в п'ять разів. При цьому частка транспортних засобів в загальній вартості основних засобів зросла з 25,9% до 49,5%. Вартість машин і устаткування збільшилася майже в два рази з 141 984 тис. Руб. в 2007 р до 252 592 тис. руб. в 2009 р Їх частка при цьому знизилася з 67,1% у 2007 році до 47,5% в 2009 р

Таблиця 3 - Склад і структура основних засобів ТОВ КХ «Схід», на кінець року

Вид основних засобів 2007 р 2008 р 2009 р
тис. руб. % тис. руб. % тис. руб. %
будинки 3216 1,52 3216 0,92 3216 0,6
Машини та устаткування 141 984 67,1 145 264 41,5 252 592 47,5
Транспортні засоби 54 752 25,9 189 456 54,2 263 344 49,5
Виробничий і господарський інвентар 1680 0,79 1680 0,48 3024 0,57
Інші види основних засобів 3376 1,59 3376 0,97 3376 0,63
Земельні ділянки та об'єкти природокористування 6720 3,17 6720 1,92 6720 1,26
Основні засоби - всього 211 728 100 349 712 100 532 272 100

За такого виду основних засобів, як виробничий і господарський інвентар, відбулося зниження частки в структурі основних засобів з 0,79% у 2007 році до 0,57% в 2009 р, при цьому спостерігається зростання вартості даного виду основних засобів з 1680 тис . руб. у 2007 році до 3024 тис. руб. в 2009 р

За таких видах основних засобів, як будівлі, інші види основних засобів та земельні ділянки і об'єкти природокористування змін у вартості не відбулося, але частка їх у загальній вартості основних засобів ТОВ КХ «Схід» знижується.

У таблиці 4 представлено рух основних засобів ТОВ КХ «Схід» за 2007 - 2009 рр.

За досліджуваний період часу в ТОВ КХ «Схід» спостерігається стабільне зростання балансової вартості основних засобів як на початок, так і на кінець року, що говорить про дооборудовании селянського господарства і характеризує його роботу з позитивного боку. Вибуття основних засобів в 2007 р не спостерігалося зовсім, в 2008 р сума вибуття склала 1 028 тис. Руб., В 2009 р - 1876 тис. Руб. При цьому прийнято в експлуатацію в 2007 р - 19016 тис. Руб., В 2008 р - 33468 тис. Руб., В 2009 р - 43764 тис. Руб., Т. Е. Вартість основних засобів, прийнятих в експлуатацію, значно перевершує вартість вибулих основних засобів, що говорить про дооборудовании господарства.

Таблиця 4 - Рух основних засобів ТОВ КХ «Схід»

показник 2007 р 2008 р 2009 р Темп зростання 2009 р% до
2007 р 2008 р
Балансова вартість основних засобів, тис. Руб.
- на початок року 33916 52932 87428 257,78 165,17
- на кінець року 52932 87428 133068 251,39 152,2
Вибуло основних засобів, тис. Руб. 0 1028 тисячу вісімсот сімдесят шість х 182,49
Прийнято в експлуатацію основних засобів, тис. Руб. 19016 33468 43764 230,14 130,76
Знос основних засобів, тис. Руб. 8132 8188 62912 773,64 768,34
Залишкова вартість основних засобів, тис. Руб. 44800 79240 70156 156,60 88,54
коефіцієнт придатності 0,846 0,906 0,527 62,29 58,17
коефіцієнт зносу 0,154 0,094 0,473 307,74 504,82
коефіцієнт вибуття 0,000 0,012 0,014 х 119,90
коефіцієнт оновлення 0,359 0,383 0,329 91,55 85,91
коефіцієнт зростання 1,000 1,000 1,000 100,00 100,00

Необхідно відзначити, що знос основних засобів в 2007 і 2008 рр. становив 8132 тис. руб. і 8188 тис. руб. відповідно, в 2009 р - виріс до 62912 тис. руб., при цьому залишкова вартість основних засобів ТОВ КХ «Схід» значно зросла з величини 44800 тис. руб. у 2007 році до 79240 тис. руб. в 2008 р і знизилася до 70156 тис. руб. в 2009 р Отже, в 2008 р дообладнання господарства відбувалося за рахунок нових основних засобів, а в 2009 р - що були у вжитку, що і призвело до значного зниження залишкової вартості основних засобів. Тому разом з ростом балансової вартості основних засобів на кінець року спостерігається зниження коефіцієнта їх придатності з 0,906 у 2008 році до 0,527 у 2009 році та помітне зростання коефіцієнта зносу - з величини 0,094 у 2008 році до величини 0,473 в 2009 р

У таблиці 5 представлені показники ефективності використання основних засобів ТОВ КХ «Схід» в 2007 - 2009 рр.

Таблиця 5 - Показники ефективності використання основних засобів ТОВ КХ «Схід»

показник 2007 р 2008 р 2009 р

Темп зростання

2009 р% до

2007 р 2008 р
Середньорічна вартість основних виробничих засобів, тис. Руб. 35 360 62 020 74 700 в 2,11 рази 120,44
Виробнича площа, га 7 960 7 960 7 960 100,00 100,00
Середньорічна чисельність працівників, чол. 192 200 216 112,50 108,00
Грошова виручка, тис. Руб. 148 136 138 096 184 196 124,34 133,38
Фондооснащенность, тис. Руб. 4,44 7,79 9,38 в 2,11 рази 120,41
Фондоозброєність, тис. Руб. 184 310 346 187,79 111,52
коефіцієнт фондовіддачі 4,19 2,23 2,47 58,95 110,76
коефіцієнт фондомісткості 0,24 0,45 0,41 170,83 91,11

Проведений аналіз ефективності використання основних засобів показує, що середньорічна чисельність персоналу підприємства поступово зростає: за 2007-2009 рр. вона виросла на 12,50 відсотка - з 192 до 216 осіб. Загальна земельна площа, яка використовується ТОВ КХ «Схід», протягом аналізованого періоду залишається незмінною і становить 7 960 га.

Середньорічна вартість основних виробничих засобів підприємства поступово зростає: за 2007-2009 рр. вона виросла в 2,11 рази - з 35 360 тис. руб. до 74 700 тис. руб. Так як темп зростання середньорічної вартості основних виробничих засобів значно перевершує темп зростання чисельності персоналу, фондоозброєність праці персоналу зросла на 87,8% - з 184 тис. Руб. у 2007 році до 346 тис. руб. в 2009 р, т. е. зростання значний і є позитивним фактом у роботі підприємства.

Через те, що темп зростання виручки нижче темпу зростання середньорічної вартості основних виробничих засобів, знижується такий показник, як фондовіддача: з 4,2 руб. / Руб. у 2007 році до 2,5 руб. / руб. в 2009 р, що говорить про менш ефективне використання наявних основних виробничих засобів. Спостерігається зростання коефіцієнта фондомісткості - з 0,2 руб. / Руб. у 2007 році до 0,4 руб. / Руб. в 2009 р, що є негативним фактом у роботі підприємства і говорить нам про те, що для отримання 1 руб. виручки від реалізації продукції необхідно 0,4 руб. основних виробничих засобів в 2009 р замість 0,2 руб. в 2007 р

Отже, за досліджуваний період часу спостерігається зниження ефективності використання основних засобів ТОВ КХ «Схід», що пов'язано з тим, що темп зростання середньорічної вартості основних виробничих засобів значно перевершує темп зростання виручки від реалізації продукції, а сільськогосподарське підприємство за 2007 - 2009 рр. придбало велику кількість основних виробничих засобів.

Розглянемо склад і структуру оборотних коштів ТОВ КХ «Схід» (таблиця 6) в 2007 - 2009 рр.

Таблиця 6 - Склад і структура оборотних коштів ТОВ КХ «Схід»

показник 2007 р 2008 р 2009 р
тис. руб. % тис. руб. % тис. руб. %

Оборотні активи, всього,

в тому числі:

109292 100,00 145160 100,00 143624 100,00
- запаси 88840 81,29 129432 89,17 118292 82,36
- короткострокова дебіторська заборгованість 20268 18,54 10216 7,04 24244 16,88
- короткострокові фінансові вкладення - - - - 852 0,59
- грошові кошти 184 0,17 5512 3,8 236 0,16

До складу оборотних коштів ТОВ КХ «Схід» протягом усього досліджуваного періоду часу входять запаси, короткострокова дебіторська заборгованість та грошові кошти. У 2009 р з'являється така складова частина оборотних коштів, як короткострокові фінансові вкладення, при чому їх частка дуже мала (менше одного відсотка). Інших оборотних активів підприємство не має.

Структура оборотних коштів за 2007 - 2009 рр. змінюється незначно: основна частка припадає на запаси підприємства (понад 80%), потім слід короткострокова дебіторська заборгованість (від 7% у 2008 році до 18% у 2007 році), далі - частка грошових коштів (в 2007 і 2009 рр. - менше одного відсотка, у 2008 році - близько чотирьох відсотків).

Проаналізуємо ефективність використання оборотних коштів ТОВ КХ «Схід» (таблиця 7) в 2007 - 2009 рр.

Таблиця 7 - Показники ефективності використання оборотних коштів ТОВ КХ «Схід»

показник 2007 р 2008 р 2009 р Темп зростання 2009 р% до
2007 р 2008 р
Середньорічна вартість оборотних коштів, тис. Руб. 88 000 126 960 144 224 163,89 113,6
Виручка, тис. Руб. 148 136 138 096 184 196 124,34 133,38
Прибуток від реалізації, тис. Руб. 44 744 40 192 34 052 76,1 84,72
Прибуток до оподаткування, тис. Руб. 48 076 34 368 36 172 75,24 105,25
Чистий прибуток, тис. Руб. 45 940 31 356 16 228 35,32 51,75
Оборотні кошти в розрахунку на 1 руб. основних засобів, руб. 2,49 2,05 1,93 77,54 94,15
коефіцієнт оборотності 1,68 1,09 1,28 75,87 117,41
Тривалість обороту оборотних коштів, днів 213,85 330,96 281,88 131,81 85,17
Коефіцієнт закріплення оборотних коштів 0,6 0,92 0,78 130,21 84,78

Проведений аналіз ефективності використання оборотних коштів ТОВ КХ «Схід» в таблиці 7 показує наступне: виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг зросла за аналізований період на 24,3% - з 148 136 тис. Руб. в 2007 р до 184 196 тис. руб. в 2009 р Прибуток до оподаткування зменшився за аналізований період на 24,8% - з 48 076 тис. руб. в 2007 р до 36 172 тис. руб. в 2009 р Чистий прибуток підприємства протягом 2007-2009 рр. неухильно знижується: з 45 940 тис. руб. в 2007 р вона впала до 16 228 тис. руб. в 2009 р, що характеризує ефективність фінансово-господарської діяльності ТОВ КХ «Схід» з негативного боку.

Оборотні кошти в розрахунку на 1 руб. основних засобів мають стабільну тенденцію до зниження: вони знизилися з 2,49 руб. у 2007 році до 1,93 руб. в 2009 р, але це пояснюється тим, що темп приросту основних засобів вище темпу приросту оборотних коштів. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів мав оптимальне значення в 2007 р, що відповідало 1,68, у 2008 році - різко знизився до величини 1,09, в 2009 р - зріс до величини 1,28, але не досяг за рівень 2007 р відповідно, протилежним чином змінюється термін оборотності оборотних коштів, спостерігається різке збільшення тривалості обороту в 2008 році до 331 дня до 214 днів в 2007 р Це негативний момент у роботі підприємства, т. к. уповільнення обороту може призвести до великих проблем з платоспроможністю ТОВ КХ «Схід». У 2009 р ситуація дещо змінюється в кращу сторону, тривалість обороту знижується до 282 днів, але все-таки не досягає величини 2007 р Коефіцієнт закріплення оборотних коштів, будучи зворотним показником коефіцієнту оборотності, змінюється протилежним чином.

В цілому, проаналізовані показники говорять про те, що діяльність ТОВ КХ «Схід» стає все менш і менш прибутковою, не дивлячись на зростання грошової виручки.

У таблиці 8 проведено аналіз трудових ресурсів досліджуваного сільськогосподарського підприємства.

Аналіз трудових ресурсів ТОВ КХ «Схід» показав, що середньорічна чисельність співробітників неухильно зростає: вона виросла з 192 осіб у 2007 році до 216 осіб у 2009 році, при цьому всі співробітники підприємства є постійними працівниками. Трудова дисципліна знаходиться на належному рівні, т. К. Коефіцієнт використання запасу праці близький до 100% і становить відповідно 98,65% у 2007 році, 98,66% - в 2008 р, 99,10% - в 2009 р Середня тривалість робочого дня коливається незначно і становить від 7,6 до 7,8 годин протягом досліджуваного періоду часу.

Таблиця 8 - Чисельність, склад працівників та визначення річного запасу праці ТОВ КХ «Схід»

показник 2007 р 2008 р 2009 р

Темп зростання

2009 р% до

2007 р 2008 р
Середньорічна чисельність працівників, чол. 192 200 216 112,5 108
Чисельність працівників основної діяльності 144 148 156 108,33 105,41
Кількість постійних працівників, чол. 192 200 216 112,5 108
Відпрацьовано працівниками, зайнятими в усіх галузях:
- тис. Чол. днів 42,24 44,2 47,736 113,01 108
- тис. Чол. годин 329,47 335,92 367,57 111,56 109,42
Вироблено на 1 середньорічного працівника в рік:
- днів 220 221 221 100,45 100
- годин 7,8 7,6 7,7 98,72 101,32
Норматив вироблення на 1 працівника, днів 223 224 223 100 99,56
Річний запас праці, тис. Чол. днів 42,816 44,8 48,168 112,5 107,52
Коефіцієнт використання запасу праці 98,65 98,66 99,1 100,46 100,45
Середня тривалість робочого дня, годин 7,79 7,61 7,72 98,72 101,32
Отримано на 1 середньорічного працівника:
- прибутку від реалізації, тис. Руб. / Чол. 233,04 200,96 157,65 67,65 78,45
- виручки, тис. Руб. / Чол. 771,54 690,48 852,76 110,53 123,5

Такий показник продуктивності праці, як виручка від реалізації на 1 середньорічного працівника, склав в 2007 р 771,54 тис. Руб. / Чол., В 2008 р знизився до величини 690,48 тис. Руб. / Чол. Це пов'язано з одночасним зниженням виручки від реалізації і збільшенням кількості працівників. У 2009 р даний показник виріс до величини 852,76 тис. Руб. / Чол., Чому сприяв значний ріст виручки від реалізації, що перевершує зростання чисельності працівників.

Отже, зміни, що відбулися є позитивними для ТОВ КХ «Схід», чого не можна сказати про такий показник, як прибуток від реалізації в розрахунку на одного працівника.Цей показник має стабільну тенденцію до зниження: з величини 233,04 тис. Руб. / Чол. у 2007 році до величини 157,65 тис. руб. / чол. в 2009 р, т. е. зниження значне і негативно позначається на результатах роботи ТОВ КХ «Схід».

2.4 Основні результати економічної діяльності

Перед аналізом основних результатів економічної діяльності ТОВ КХ «Схід» за 2007 - 2009 рр. розглянемо склад і структуру вироблених витрат за цей же період часу (таблиця 9).

Таблиця 9 - Склад і структура витрат ТОВ КХ «Схід»

показник 2007 р 2008 р 2009 р
тис. руб. % тис. руб. % тис. руб. %
Матеріальні витрати, включені до собівартості продукції 69 096 66,8 62 532 63,9 58 140 38,7
Витрати на оплату праці 19 584 18,9 20 640 21,1 22 552 15
Відрахування на соціальні потреби 5 092 4,92 5 368 5,48 5 864 3,91
амортизація 8 132 7,87 8 188 8,36 62 912 41,9
Інші витрати 1488 1,44 1176 1,2 676 0,45
всього витрат 103 392 100 97 904 100 150 144 100

Аналіз складу і структури витрат ТОВ КХ «Схід» показав, що в складі витрат за досліджуваний період часу змін не відбулося: вони також складаються з матеріальних витрат, включених в собівартість продукції, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні потреби та інші витрати. Величина витрат змінюється аналогічно тому, як змінюється виручка від реалізації сільськогосподарської продукції: у 2007 р становить 103 392 тис. Руб., В 2008 р - знижується до величини 97 904 тис. Руб., В 2009 р - значно зростає до величини 150 144 тис. руб.

Значні зміни відбулися в 2009 р в структурі витрат: за рахунок того, що ТОВ КХ «Схід» дообладнати досить зношеними основними виробничими засобами, у неї різко зросли амортизаційні відрахування, що призвело до зміни структури витрат. У 2007 і 2008 рр. на частку матеріальних витрат, включених в собівартість продукції, припадало понад 60%, на частку витрат на оплату праці - близько 20%, на частку відрахувань на соціальні потреби - близько 5%, на частку амортизаційних відрахувань - близько 8%, на частку інших витрат - трохи більше одного відсотка.

У 2009 р частка матеріальних витрат знизилася до 38%, частка амортизаційних відрахувань - зросла до 41%, частка витрат на оплату праці - знизилася до 15%, частка відрахувань на соціальні потреби - знизилася до 4%, інші витрати склали менше одного відсотка.

Розглянемо більш докладно фінансові результати діяльності підприємства в 2007 - 2009 рр. (Таблиця 10).

Таблиця 10 - Фінансові результати діяльності ТОВ КХ «Схід»

показник 2007 р 2008 р 2009 р

зміна

2009 у% до

2007 р 2008 р
грошова виручка 148 136 138 096 184 196 124,34 133,38
собівартість 103 392 97 904 150 144 145,22 153,36
Валовий прибуток 44 744 40 192 34 052 76,1 84,72
Прибуток від продажів 44 744 40 192 34 052 76,1 84,72
Відсотки до отримання (сплаті) -5408 -8748 -11316 209,25 129,36
Інші доходи (витрати) 8740 2924 13436 153,73 459,51
Прибуток (збиток) до оподаткування 48 076 34 368 36 172 75,24 105,25
Податки і платежі 2136 3012 19944 в 11,73 раз в 6,62 разів
чистий прибуток (збиток) 45 940 31 356 16 228 35,32 51,75

На підставі проведеного аналізу фінансових результатів діяльності ТОВ селянського господарства «Схід» можна сказати, що спостерігається негативна тенденція зниження суми чистого прибутку, що залишається в розпорядженні сільськогосподарського підприємства. При цьому протягом досліджуваного періоду часу грошова виручка незначно знижується в 2008 р і помітно зростає в 2009 р Отже, ефективність діяльності ТОВ КХ «Схід» стабільно знижується, що, з одного боку, пов'язано з негативним впливом фінансової кризи на стан справ на підприємстві, а, з іншого боку, можливо, з недоліками в управлінні.

Тому ми вважаємо за необхідне для ТОВ КХ «Схід» освоєння випуску нових видів сільськогосподарської продукції, один з яких ми детально розглянемо в третьому розділі курсової роботи.


3 Разработкабізнес-планавнедреніявпроізводство ТОВ КХ «Схід» нової продукції

3.1 Опис продукту

При нелегкій економічне становище в країні люди витрачають гроші в основному на харчування. Штучне розведення грибів для харчових цілей має багатовікову історію. Широке поширення отримала культура «Глива звичайна». Глива - чудовий гриб, плодові тіла гливи, безумовно, цінний продукт харчування. Вона містить всі необхідні організму людини речовини: (білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі і вітаміни). У грибах міститься до 8% мінеральних речовин: калій, фосфор, нуклеїнові кислоти, залізо, кальцій, кобальт мідь, натрій і ряд інших елементів необхідних людському організму. Гриби глива володіють відмінними смаковими якостями та поживними властивостями. Гриби мають бактерицидну дію, сприяють виведенню з організму людини токсинів і радіоактивних елементів, підвищують потенцію у чоловіків, борються з раковими клітинами, нормалізують тиск.

Гриби широко застосовуються в дієтичному харчуванні. Вживання страв з гливи сприяє зниженню холестерину.

Гриби можна варити, смажити, солити, маринувати, використовувати в перших стравах, салатах.

Реалізація грибів можлива через ресторани, кафе, їдальні, продовольчі магазини, ринки і населення. Даний продукт буде користуватися попитом.

Для здійснення проекту ми провели моніторинг даного виду продукції на території Краснодарського краю, який показав недостатнє насичення ринку при досить динамічно зростаючий попит на гриби.

Залучити клієнтів ТОВ КХ «Схід» розраховує:

1. Якістю продукції.

2. Доброзичливістю по відношенню до клієнтів і постачальникам.

3. Гнучкої системою знижок для постійних клієнтів.

4. Доступними цінами в роздрібній торгівлі.

5. Збільшенням обсягу виробництва - зниженням ціни.

Продукт призначений для реалізації оптово-роздрібної мережі ринків Адигеї і Краснодарського краю.

Надалі планується розширити ринок збуту шляхом розширення виробництва і заготівлі, переробки продукції (консервування і т.д.).

У Росії розведення грибів переживає зараз справжній бум. Безліч фірм і приватних підприємців вкладають кошти в створення грибних цехів. За минулі 10 років виробництво грибів в Росії потроїлася, але її внутрішній ринок по -, як і раніше далекий від насичення і попит значно перевищує пропозиції. Зараз вирощують гриби більш ніж в 70 країнах світу. Якщо в розвинених країнах річне споживання вирощуваних грибів складає близько чотирьох кілограмів на одну людину, то в країнах СНД воно не перевищує 100 грам на людину.

Вирощувати гриби глива в кілька разів простіше і дешевше - це цікавий бізнес, творчий, який має хорошу перспективу. Що стосується доходу, то вирощування грибів є найбільш рентабельною галуззю сільського господарства і становить не менше 50% прибутку.

Прийнявши рішення, ми вирішили відкрити свій бізнес - вирощування грибів глива в домашніх умовах. Цей товар користується величезним попитом на ринку.

Глива є інтерес для вирощування через високу врожайність і відмінних смакових якостей. При цьому не потрібні великі площі. Матеріальні витрати мінімальні при високій рентабельності цілий рік. Вирощування гливи безвідходне виробництво відпрацьовані мішки з грибницею розкуповує населення для добрива городу, тобто мова йде про той самий конкурентоспроможному справі, яке в разі успіху може стати справою сімейною, приносити задоволення, користь і дохід. Щоб отримати хороший прибуток необхідно вдосконалювати технологію вирощування грибів, що дозволяє підвищити виробництво і продаж матеріалу. Через інфляцію в країні ми не плануємо знижувати ціни в 2011 році, але можемо залишити їх на рівні 2010 року, в результаті рентабельності виросте, а низькі ціни нас зроблять найбільш конкурентоспроможними.

З контрольних показників і обчислень фінансів: (обсягу продажів, доходів і витрат) - банківський кредит, взятий на один рік в сумі 100 000 під 19% річних ТОВ КХ «Схід» може повернути за 2011 рік. Для реалізації даного проекту буде потрібно 116 821 рубль. Термін окупності даного проекту - 12 місяців.

3.2 План виробництва

Все необхідне сировину та обладнання для вирощування грибів глива ТОВ КХ «Схід» буде закуповувати в спеціалізованих магазинах. Всі співробітники підприємства пройдуть спеціалізоване навчання і стажування в навчальному центрі міста Краснодара з отриманням диплома, також будуть спілкуватися з великими виробниками для отримання від них необхідних методичних посібників, рекомендацій для успішного росту нашого виробництва. Спочатку має сенс організувати на території господарства дослідне виробництво грибів, в разі успіху - розширити виробництво. Розглянемо варіант організації дослідного виробництва і зробимо всі необхідні розрахунки.

Таблиця 11 - Необхідне обладнання для вирощування грибів і їх ціни

Найменування Кількість Ціна, руб. Сума, руб.
1. Вентилятор 2 шт. 400 800
2. Кондиционер (сплит-система) 1 шт. 7200 7200
3. Теплиця 1 шт. - 12761
4. Опалення (труби) 40м 2 98 3920
5. Котел 1 шт. 4600 4600
6. Насос 1 шт. 4500 4500
7. Вогнегасник 1 шт. 500 500
8. Контрольно-вимірювальні прилади 3 шт. 50 150
Разом: 34431,00

Для приготування одного грибного блоку (при використанні ПЕ-Та 350 мм х 750 мм) необхідно 2,5 відра сухого субстрату - 8 кг.

На створення одного блоку (один мішок) потрібно 0,2 кг. (200 гр.) - міцелію - посадкового матеріалу. На нашу теплицю потрібно 160 блоків.

Приблизно на 16 день з дня посіву з'являються зачатки (примордії) які за 5-10 днів розвитку виростають в триб стандартних розмірів. При дотриманні мікрокліматичних параметрів врожайність становить від 25% до 35% в перший місяць. Після збору врожаю наступна хвиля плодоношення через 10 днів. Грибні блоки здатні до плодоношення близько 2-х місяців, проте врожайність різко знижується: у другій місяць від 15% до 25%, а в третій від 15% до 10% з одного субстрату (1 мішка - блоку) вважають від ваги блоку 8 кг х 0,25% = 2 кг - готової продукції.

Одна машина сировини для субстрату (лушпиння соняшника з вартістю бензину) коштує 500 руб.

Таблиця 12 - Необхідну сировину для вирощування одного блоку

Найменування Кількість Ціна, руб. Сума, руб.
1. Мішок пет 1 шт. 3,5 руб. 3,5
2. Міцелій (посадковий матеріал) 0,2 кг. 50 руб. 10
3. Субстрат (лузга соняшника) 8кг. 0,5 руб. 4
4. Біологічні добавки (вапно, добриво) - - 15
Разом: 32,5

Виходячи з розмірів експериментальної теплиці ТОВ КХ «Схід», поміщається 160 блок на 1 цикл (місяць).

1) 32,5 руб. х 160 = 5 200 руб. - необхідно на сировину (1 місяць)

2) 5200 руб. х 12 = 62 400 руб. - необхідно на 1 рік.

3) Беремо середню величину виходу готового продукту з 1 блоку 2 кг грибів:

2 кг х 160 мм = 320 кг. - вихід продукції в місяць.

4) 320 кг х 12 міс. = 3840 кг - вихід продукції за рік.

62 400 руб. : 3840 кг = 16,25 руб. - 1 кг грибів.

Вартість сировини для вирощування: 1 блок - 32,5 руб. - де (2 кг вихід продукції) 1 кг грибів: 32,5 руб. : 2 кг = 62,25 руб. 320 кг: 30 днів = 10,6 кг - вихід за 1 день.

Витрати на будівництво для здійснення виробництва - витрати на будівництво, електро - тепло - водопостачання теплиці, котельні і холодильника.

Теплиця розташована на території господарства ТОВ КХ «Схід». Має розмір 3x15x1,60 м = 72 м 2 (площа).

Вона складається зі звареного металевого каркаса з дерев'яними лагами, накрита поліетиленовою плівкою, має своє електро-, водо- і теплопостачання.

Для виготовлення теплиці потрібно

- Прут металевий

буд.6 см = 300 метрів х 8 руб. / метр 300 х 8 = 2400 руб.

д.8 см = 44 метрів х 12 руб. / метр 44 х 12 = 528 руб.

- дріт в'язальну д. 3 мм. = 50 метр х 3 руб. / Метр. 50 х 3 = 150 руб.

- коло відрізний 4 шт. х 30 руб. / шт. 4 х 30 = 120 руб.

- електроди д. 4 мм. 10 кг. х 40 руб. / шт. 10 х 40 = 400 руб.

- Брус 0,05 х 0,03 х 5 10 шт.

0,075 м 2 1 куб. коштує 3200

0,075 х 3200 = 240 руб.

- Робота зварника 2000 руб.

- Робота столяра 500 руб.

- Витрачено при проведенні монтажу електроенергії

15 годин х 2 квт / год. Підсумок: 30 кВт

30 кВт х 2,20 руб. = 66 руб.

Освітлення в теплиці складається з:

Електропроводи 20 метрів х 8 р / метр = 160 руб.

Електропатрони 10 шт. х 7 р / шт. = 70 руб.

Лампочки 10 шт. х 5 р / шт. = 50 руб.

Розетки 2 шт х 30 р / шт = 60 руб.

Лампочки ми взяли з розрахунку 2 шт. х 100 Вт на 15 м 2.

Опалення парове трубне

Установка котла 2000 руб.

Електроди 40 руб. / Кг 1 х 40 = 40 руб.

Відрізний круг 30 р / шт.

1 х 30 = 30 руб.

Робота зварника 1000 руб.

Електроенергії буде витрачено на проведення робота 4 години: кВт / год. = 8кВт / ч

8 кВт / год х 2,20 руб. = 17 руб.

Теплиця накрита двома шарами поліетиленової плівки, оббитою штапіком.

1 шар дорівнює 50 м / п, 2 шари - 100 м. / Пог.

Вартість 1 м / пог. = 8 руб.

8 х 100 = 800 руб. - вартість плівки

витратили штапика 100 метрів

1 метр коштує х 0,50 коп = 0,50 х 100 = 50 руб.

цвяхи 0,10 кг. х 24 р / кг = 2,40 руб.

робота 500 рублів

водопостачання

Труба д.20 вартість 8 руб. метр

20 метрів х 8 = 160 руб.

згони 2 шт. х 30 = 60 руб.

крани 4 шт. х 25 = 100 руб.

зворотний клапан 1 шт. х 65 = 65 руб.

Забивання свердловини 1000 руб.

Труба 7 м. Д.57 - 1 метр коштує 90 руб.

7 х 90 = 630 руб.

монтаж 500 рублів

Загальний підсумок: 12 761 руб.

Розрахунок електроенергії теплиці:

Електрика (тариф 120 руб. - 1 кВ / год.)

Вентилятори: (час роботи з розрахунком природної вентиляції)

2 шт. - кількість, 0,200 Вт / год - потужність 1 вентилятора

2 х 0,200 = 0,400 Вт / год. - потужність двох вентиляторів

3 години - час роботи в день двох вентиляторів

3 х 0,400 = 1,200 (Вт. / Год) - витрата електроенергії в день

1,200 х 2,20 = 2,64 руб. - вартість ел. енергії за 1 день.

лампочки

10 шт. х 100 Вт. = 1 ВКТ / ч. = 2,20 руб. (Світло потрібен тільки на етапі плодоношення на 8-10 годин, а також природне освітлення)

10 днів триває плодоношення, значить потрібно:

10 кВт / год х 10 днів = 100 кВ / год витрата на весь період плодоношення, а так як цикл у нас розрахований на 30 днів то 100: 30 = 3,3 кВ / год - витрата ел. енергії на освітлення в день.

3,3 х 2,20 = 7,3 руб. - вартість ел. енергії освітлення в день.

насос

600 Вт / год - витрата ел. енергії насоса

Час роботи насоса за технологією процесу не більше 1 години на добу, значить 600 Вт х 1 х 2,20 = 1,32 руб. вартість ел. енергії витраченої насосом за 1 день.

Спліт - система (холодильна камера)

Обрана нами модель витрачає 1,5 кВ / год електроенергії, час роботи 4 години на день, значить:

4 х 1,5 х 2,20 = 13,2 (грн.) - вартість електроенергії витраченої кондиціонером за 1 день.

Загальний висновок:

Вентилятор - 2,64 руб.

Лампочки -7,30 руб.

Насос -1,32руб.

Спліт-система - 13,20руб.

Капітальні вкладення при будівництві і обробці котельні холодильника.

Для госп. споруди вирішили звести блокові стіни полублочную перегородку з установкою двох віконних і двох дверних блоків.

Для фундаменту необхідно викопати траншею розміром 14 х 0,40 х 0,25 м.

будівельний об'єм 1,4 м3.

1,4 м 3 х 350 руб. (Тариф за копку) = 490 руб.

поставили опалубку, для цього купили 0,5 м 3 матеріалу

0,5 м 3 х 3200 (ціна за куб лісу) = 1600 руб.

цей ліс у нас потім піде на стелю.

цвяхи:

д.50 - 5 кг х 14 (руб. вартість 1 кг) = 70 руб.

д. 100 - 3 кг х 28 (руб. вартість 1 кг) = 84 руб.

д.150 (шиферні) - 3 кг х 38 (руб. вартість 1 кг) = 114 руб.

Цвяхи куплені з урахуванням витрат на всю будівництво.

Для будівництва купили 2 відра х 57 руб. / Шт. = 57x2 = 114 руб.

2 лопати х 145 руб. / Шт. = 145 х 2 = 290 руб. Так само придбали:

Машину гравію 1 шт. х 600 руб.

Машину піску 1 шт. х 800 руб.

Цементу на фундамент 17 мішків х 130 руб. = 2210 руб.

(з розрахунку 6 мішків на 1 м 3)

Розміри фундаменту з опалубкою 14 х 0,40 х 0,50 = 2,8 м 3

6 х 2,8 м 3 = 17 (мішків)

За роботу заплатили будівельникам

2,8 м 3 х 1000 руб. тариф за заливку 1 м 3 = 2 800 руб.

200 руб. за установку опалубки.

Для гідроізоляції стін придбали 1 рулон руберойду

1 рулон х 160 руб. = 160 руб.

Для зведення стін ми купили блок 333 шт. х 14 (руб. стоїмо. 1 шт.) = 4655 руб.

Полублоке 93 шт. х 8 (руб. стоїмо. 1 шт.) = 744 руб.

За загальним будівельним об'ємом: на 1 м 2 йде 12,5 шт. (Блоку і напівблоки) їх розміри:

0,20 х 0,20 х 0,40 = 0,016 м 3 обсяг блоку

0,20 х 0,08 х 0,40 = 0,0064 м 3 обсяг п / блоку

Загальний будівельний об'єм стін дорівнює 42,5 м 3 це з урахуванням що ми відняли 2 вікна розміром 1,40 х 1,50 = 2,1 м 3 кубатура вікна

2.1 х 2 = 4,2 м 3 кубатура двох вікон

і 2 двері розміром 2,10 х 1,00 = 2,10 м 2 кубатура двері

2x2,1 -4,2 м кубатура двох дверей

4,2 + 4,2 = 8, 4 м 3 кубатура вікон і дверей.

42,5 - 8,4 = 34,1 м 2 залишилося обсягу стін з блоку і напівблоки.

На кладку купили 10 мішків цементу (розрахунок вели по таблиці на упаковці цементу по кладки сумішей)

10 мішків х 130 = 1300 руб. за цемент.

При зведенні стін ми заплатили будівельникам:

Блок 333 шт. х 8 (руб. ціна за кладку 1 блоку) = 2664 руб.

П / блок 93 шт. х 5 (руб. ціна за кладку 1 п / блоку) = 465 руб.

Так само будівельникам ми заплатили за виконання стяжки в обох приміщеннях 12 х 0,05 = 0,6 м 3, де

12м 3 -Стяжка,

0,05 м - товщина стяжки

0,6 м - загальний обсяг

При цьому ми купили ще цементу 3 мішки х 130 = 390 руб.

За виконання стяжки заплатили з розрахунку 60 руб. - 1 м 2.

12 (заг кв.) Х 60 руб. = 720 руб.

придбали:

2 готових скляних віконних блоків розміром 1,40 х 1,50 за ціною 2500 руб. / Шт.

Разом: 2 х 2500 = 5000 руб. - Загальна вартість

2 дверних готових полотна з коробкою і фурнітурою за ціною 2300 руб. / Шт.

Разом: 2 х 2300 = 4600 крб. - Загальна вартість

За установку, підгонку столярних виробів заплатили теслі 1500 руб.

Після закінчення кам'яних робіт ми приступили до монтажу даху. Для цих цілей купили 10 обрізних балок розміром 150 х 0,50 х 6м. (Для крокв і мацерлата).

Дроту д. 5 см - кількість 20 метрів для кріплення мацерлата.

20 метрів х 8 (руб. Вартість 1 метра дроту) = 160 руб.

Вартість 10 балок ми взяли з обліку вартість 1м 3 - обрізного лісу = 3200

1 м 3 = 3200

1 дошка = 150 х 0,50 х 6 = 0,045 м "- квадратура 1 дошки

10 х 0,045 = 0,45 м 3 - квадратура всіх дощок

1440 - вартість лісу.

Купили брус 0,5 х 0,4 х 6 м. В кількості 50 метрів за ціною 9 р. / Пм.

Підсумок: 50 метрів х 9 руб. = 450 руб.

Шифер для площі даху 20 м 2

5 м х 4 м = 20 м. - площа даху

квадратура 1 шиферного листа дорівнює 1,75

20 м.: 1, 75 = 12 аркушів

1 лист коштує 100 рублів

100 руб. х 12 листів = 1200 руб.

За виготовлення даху ми заплатимо теслярам з розрахунку 90 руб. / М 2 (це з урахуванням виготовлення стелі, крокв і установкою ковзанів вартістю 200 руб. / Пара)

Загальний підсумок: 90 руб. х 20 = 1,800 (грн.)

Оздоблювальні роботи

Проводка, установка електроприладів:

1) провід 10 м. Х 8 руб. = 80 руб .;

2) 2 розетки х 30 руб. = 60 руб .;

3) установка, підключення лічильника 3000;

4) робота електрика = 500 руб .;

штукатурка

Загальний будівельний об'єм 42,5 м

42,5 м 2: 2 (к-ть кімнат) = 21,25 м 2

тому одну кімнату (котельню) тільки штукатурили за ціною

60 руб. х 1 м 2 = 21,25 х 60 руб. = 1275 руб. - це заплатили за штукатурку котельні.

В іншій кімнаті, це склад - холодильник, поклали кахельну плитку 1 м 2 плитки купили за ціною 100 рублів.

21,25 (м 2 площі) х 100 (руб. Стоїмо) = 2125 руб.

За роботу обробникам заплатили за цією ж ціною, що становить 2125 руб.

Загальний підсумок будівництва дорівнює (з роботою і матеріалом)

Фундамент 10 372 руб.

Стіни 9 988 руб.

Дах 5 050 руб.

Оздоблення 21 375 руб.

Загальний підсумок 46 785 руб.

В обов'язки персоналу по вирощуванню грибів буде входити: стежити за температурою повітря; провітрювання приміщення; підтримування вологості приміщення (полив); внесення органічних добавок (обприскування); обробка приміщення (прибирання); збір врожаю; зберігання продукту; упаковка продукту; реалізація продукту.

3.3 Фінансове планування

Продукція виробництва грибів ТОВ КХ «Схід» буде реалізовуватися через ринки, магазини, бари, кафе і оптових покупців Адигеї і Краснодарського краю.

Ціноутворення: при встановленні ціни на продукцію ТОВ КХ «Схід» будемо використовувати «витратний метод», який включає в себе собівартість + прибуток, але не будемо також забувати про рівень поточних цін.

Умовно постійні витрати (розраховані на один рік).

1.Страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування співробітників з розрахунку (150 рублів). 150 х 12 міс. х 2 чол. = 3600 руб.

2. Кредит і відсоток до нього.

Необхідно взяти в банку кредит 100 000 руб. х 19% = 19000 руб.

3. Амортизаційні відрахування основних засобів (з розрахунку 100%)

34431 руб. х 100% = 34431 руб.

4. Капіталовкладення в будівництво приміщення (котельня, холодильна камера) всього: 46 785,00 руб.

5. Плата за електроенергію (1 кВт х 2,2 руб.)

24,6 руб. витрата за 1 день = 24,6 р. х 30 дн. х 12 міс. = 8805 руб. за рік.

6. Оплата за опалення приміщення (м 3 х 3 р.) Опалювальний сезон 7 місяців, в 1 місяць йде приблизно 200 м 3 х 7 міс. = 4200 руб. в 1 рік.

Разом постійні витрати за 1 рік = 116 821 руб.

Матеріальні затрати

На виробництво 1 кггрібов:

Вихід за 1 день - 10,6 кг грибів.

1) Середня вартість 1 кг продукту - 16,25 руб.

2) Опалення: 4200 руб. : 365 днів = 11,5 руб.

11,50 руб. : 10,6 кг = 1,08 руб.

3) Електроенергія 24,46 руб. : 10,6 кг = 2,30 руб.

4) Інші засоби (для обробки приміщення перед посівом 500руб. На 1 квартал = 2000 руб. На рік) за 2000 руб. : 365 днів = 5,5 руб.

Разом: 25, 13 руб.

Собівартість: 25,13 руб.

Розрахунок ціни: приймемо прибуток, рівну 25% від витрат тоді ціна дорівнює

25,13 х 1,25 = 31,41 руб.

Податок на додану вартість включається (з розрахунку 10%):

(31,41 руб. - 16,25) х 0,1 = 1,51 руб. тому податок на додану вартість включається в змінні витрати складають: 16,25 руб. +1,5 руб. = 17,75 руб.

Ціна за 1 кг грибів дорівнює 31,41 руб. + 1,51 руб. = 32,92 руб. або 33,0руб.

З урахуванням ринкових цін на гриби можна підняти ціну до 50 рублів за 1 кг грибів.

Прогноз обсягів реалізації, можливі доходи і витрати представлені в таблицях 13 і 14.

Таблиця 13 - Прогноз обсягів реалізації

Найменування квартали Всього за 2011 р
I II III IV
1 Обсяг продажів, кг 960 960 960 960 3840 кг
2 Ціна, руб. 50,00 50,00 50,00 50,00 50,0
3 Виручка, руб. 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 192000
Всього 192 000, 00 руб.

Таблиця 14 - Можливі доходи і витрати

показники квартали Всього за 2011 р
I II III IV

1 Виручка від реалізації,

руб.

48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 192000
2 Витрати на виробництво, руб. 29205,25 29205,25 29205,25 29205,25 116321

3 Прибуток від реалізації

руб.

18794,75 18794,75 18794,75 18794,75 75179
4 Податок 15%, руб. 2819,06 2819,06 2819,06 2819,06 11276,85

5 Чистий прибуток

руб.

15975,50 15975,50 15975,50 15975,50 63902,15

Аналіз беззбитковості:

X - І пост / Ц І перем X = кількість проданих одиниць продукції

192000: 50 - 17,7 = 3822,8

3822,8 = 30 дн .: 10,6 = 12 м.

Для початку даного бізнесу ТОВ КХ «Схід» не тільки потрібні були власні кошти, а й довелося взяти в банку кредит в сумі 100 000 руб. під 19% річних.

Розрахуємо по формулі

P = S х 1 + i, де

Р - сума боргу з відсотками

S - номінальна сума кредиту, тобто одержувана позичальником на руки

i - відсоток річних, заданих в частках за 1 рік.

Р = 100000 х (1 + 19%) = 119 000 руб.

В майбутньому ми хочемо втілити наш бізнес-план в діяльність ТОВ КХ «Схід», так як ми думаємо, що вирощування грибів - це прибуткова справа і є рентабельною галуззю.

У таблиці 15 представлені можливі ризики і способи їх усунення.

Таблиця 15 - Можливі ризики і способи їх усунення

Можливі (ймовірні) ризики Способи їх усунення:
фактори мікросередовища
1. Прорахунки підприємця Прагнути в процесі діяльності звести їх до мінімуму
2. Порушення зобов'язань з боку інших учасників підприємницької діяльності У разі порушення при укладанні договорів передбачити штрафні санкції та виплату неустойок
3. Нестабільність поставок продуктів сировини Створити виробничі запаси. Налагодити контакти з новими постачальниками
4. Втрата існуючих зв'язків із замовниками Пошук нових зв'язків
5. Незадоволеність споживачів якістю нашої продукції Постійний контроль над якістю продукції
6. Стихійні лиха Страхування майна бізнес - угоди
фактори макросередовища
1. Зростання податкових ставок і відрахувань страхових внесків на ОПС Звести до мінімуму всі невиробничі витрати, постійно працювати над зниженням собівартості продукції
2. Подорожчання енергетичних ресурсів Впровадження енергозберігаючих технологій
3. Форс-мажорні обставини За цих обставин практично нічого не можна зробити, так як вони від нас не залежать

висновок

Бізнес-план має важливе місце в системі управління організацією і дає керівникові реальну можливість вибору, а «текучка» і робота без плану позбавляють його такого вибору. До того ж якщо організація прагне знайти інвесторів (партнерів), їй крім суворого уявлення про пропонований бізнесі необхідні аргументи для потенційних інвесторів (партнерів) на користь того, що вона здатна налагодити нову справу і ефективно керувати ним. Саме цим цілям служить вироблена в світовій економічній практиці форма бізнес-плану - планового документа, що має багатоцільовий характер: для обґрунтування нового бізнесу, визначення перспектив розвитку, формування активів організації.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Схід» республіки Адигея створено на базі акціонерного сільськогосподарського товариства «Схід» в липні 1992 року Місце знаходження товариства: республіка Адигея, сел. Перемоги, вул. Тіниста, 9 / а.

Господарство здійснює такі основні види діяльності:

- племінне свинарство; племінне розведення великої рогатої худоби; племінне розведення коней;

- насінництво: зернових, колосових, бобових, томатів, огірків, цибулі, гарбуза, кавунів, гібридних сортів кукурудзи і т. П .;

- виробництво, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції;

- заготівля і виробництво пиломатеріалів, будівельних матеріалів, розвиток підсобних промислових виробництв і промислів, виробництво цегли.

На підставі проведеного аналізу фінансових результатів діяльності ТОВ селянського господарства «Схід» можна сказати, що спостерігається негативна тенденція зниження суми чистого прибутку, що залишається в розпорядженні сільськогосподарського підприємства. При цьому протягом досліджуваного періоду часу грошова виручка незначно знижується в 2008 р і помітно зростає в 2009 р Отже, ефективність діяльності ТОВ КХ «Схід» стабільно знижується, що, з одного боку, пов'язано з негативним впливом фінансової кризи на стан справ на підприємстві, а, з іншого боку, можливо, з недоліками в управлінні.

Тому ми вважаємо за необхідне для ТОВ КХ «Схід» освоєння випуску нових видів сільськогосподарської продукції, одним з яких є вирощування грибів глива на території господарства.

Глива є інтерес для вирощування через високу врожайність і відмінних смакових якостей. При цьому не потрібні великі площі. Матеріальні витрати мінімальні при високій рентабельності цілий рік. Вирощування гливи безвідходне виробництво відпрацьовані мішки з грибницею розкуповує населення для добрива городу, тобто мова йде про той самий конкурентоспроможному справі, яке в разі успіху може стати справою сімейною, приносити задоволення, користь і дохід. Щоб отримати хороший прибуток необхідно вдосконалювати технологію вирощування грибів, що дозволяє підвищити виробництво і продаж матеріалу. Через інфляцію в країні ми не плануємо знижувати ціни в 2011 році, але можемо залишити їх на рівні 2010 року, в результаті рентабельності виросте, а низькі ціни нас зроблять найбільш конкурентоспроможними.

З контрольних показників і обчислень фінансів: (обсягу продажів, доходів і витрат) - банківський кредит, взятий на один рік в сумі 100 000 під 19% річних ТОВ КХ «Схід» може повернути за 2011 рік. Для реалізації даного проекту буде потрібно 116 821 рубль. Термін окупності даного проекту - 12 місяців. Чистий прибуток господарства зросте на 63902,15 руб.


З пісокіспользованнихісточніков

1. Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми: Навчально-методичний посібник. - М .: Фінанси і статистика, 2006. - 276 с.

2. Багиев Г. Л. та ін. Маркетинг: Підручник для вузів / Г. Л. Багієв, В.М. Тарасович, X. Анн; За заг. ред. Г.Л. Багиева. - М .: ВАТ «Видавництво« Економіка »», 2008. - 315 с.

3. Басовский Л.Є. Маркетинг: Курс лекцій. - М .: ИНФРА-М, 2008. - 298 с.

4. Басовский Л.Є. Прогнозування та планування в умовах ринку. Учеб. посібник. - М .: ИНФРА-М, 2009. - 260 с.

5. Бізнес-план інвестиційного проекту: Вітчизняний і зарубіжний досвід. Сучасна практика і документація: Учеб. посібник / За ред. В.М. Попова. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2007. - 272 с.

6. Бізнес-план. Методичні матеріали. - 2-е вид., Доп. / Под ред. Маніловські. - М .: Фінанси і статистика, 2008. - 228 с.

7. Бізнес-план: стратегії і тактика розвитку компанії: практ. посібник / Ю.М. Лапигін, Д.Ю. Лапигін. - М .: Омега-Л, 2007. - 350 с.

8. Бочаров В.В. Методи фінансування інвестиційної діяльності підприємства. - М .: Фінанси і статистика, 2006. - 320 с.

9. Брінк І.Ю., Савельєва Н. А. Бізнес-план підприємства. Теорія і практика / Серія «Підручники, навчальні посібники». - Ростов н / Д: «Фенікс», 2006. - 384 с.

10. Буров В.П., Ломакін А.Л., Морошкин В.А. Бізнес-план фірми: Теорія і практика. - М .: Асоціація авторів і видавців «Тандем». Видавництво «ЕКМОС», 2009. - 328 с.

11. Валдайцев С.В. Оцінка бізнесу та інновацій. - М .: Філін, 2007. - 284 с.

12. Григор'єв В.В., Федотова М.А. Оцінка підприємства. - М .: ИНФРА-М, 2007. - 362 с.

13. Ільїн А. І. Планування на підприємстві. Учеб. посібник. У 2 ч. Ч. 1. Стратегічне планування. - Мн .: ТОВ «Місанта», 2006. - 369 с.

14. Клейнер Г.Б. Ризики промислових підприємств (як їх зменшити і компенсувати) // Російський економічний журнал. - 2006 - № 5. - С. 85-92.

15. Крейнина М.Н. Фінансовий менеджмент / Навчальний посібник. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 2006. - 516 с.

16. Любанова Т.П., Мясоєдова Л.В., Грамотенко Т.А. Бізнес план. Навчально-практичний посібник. - М .: «Видавництво ПРІОР», 2008. - 420 с.

17.Мелкумов Я.С. Організація і фінансування інвестицій / Навчальний посібник. - М .: ИНФРА-М, 2009. - 228 с.

18. Методика підготовки бізнес-плану інвестиційних проектів // Російський економічний журнал. - 2009. - № 4. - С. 58-62.

19. Методика розробки бізнес-плану підприємства / Алексейчук Г.П., Чубарук Г.П., Лепе Л.М., Курач Л.А .; За заг. ред. Лосєва В.П., Полякова В.В. - М .: 2009. - 156 с.

20. Морі А., Азоев Г.Л., Стрижков С.Г. Маркетинговий аналіз діяльності підприємства: Учеб. посібник. - М .: ГАУ, 2009. - 324 с.

21. Основи підприємницької діяльності. Маркетинг. Учеб. посібник / За ред. В.М. Власової, - М .: Фінанси і статистика, 2008. - 416 с.

22. Пелих А. С. Бізнес-план. - М .: Видавництво «Ось - 89», 2008. - 270 с.

23. Попов В.М. Збірник бізнес-планів. - М .: Фінанси і статистика. 2007. - 246 с.

24. Практикум по фінансовому менеджменті: Учбово-ділові ситуації, задача і рішення / Під. ред. Е.Е. Стоянової, 2-е вид., Доп. і перераб. - М .: Перспектива, 2006. - 326 с.

25. Підприємництво: Підручник для вузів / Під ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Г.Б. Поляка, проф. В.А. Швандара. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2008. - 412 с.

26. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 2-е изд., Перераб. і доп. - Мн .: ІП «Екопер-спективи», 2007. - 560 с.

27. Сергєєв А.А. Економічні основи бізнес - планування / Навчальний посібник для вузів. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 320 с.

28. Сухова Л.Ф., Чернова Н.А. Практикум з розробки бізнес-плану і фінансового аналізу підприємства: Учеб. посібник. - М .: Фінанси і статистика, 2008. - 248 с.

29. Уткін Е.А. Бізнес план. Організація і планування підприємницької діяльності. - М .: Асоціація авторів і видавців «Тандем». Видавництво ЕКМОС, 2006. - 338 с.

30. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник / За ред. Е.С. Стоянової: - 6-е изд., Пер. і доп. - М .: Перспектива, 2006. - 656 с.

31. Циферблат Л.Ф. Бізнес-план: робота над помилками. - М .: Фінанси і статистика, 2008. - 219 с.

32. Черняк В. 3., Черняк А. В., Довдіенко І. В. Бізнес-планування. Навчально-практичний посібник. - М .: Видавництво РДЛ, 2008. - 272 с.

33. Черняк В.З. Оцінка бізнесу. - М .: Фінанси і статистика, 2009. - 188 с.

34. Економіка підприємства: Підручник / За ред. проф. Н. А. Сафронова. - М .: «МАУП», 2006. - 386 с.


П ріложенія

  • 1.1 Бізнес - планування та його види
  • 1.2 Цілі, завдання та порядок розробки бізнес - плану
  • 1.3 Структура бізнес - плану
  • 2.1 Загальні відомості про організацію
  • 2.2 Структура виробництва і управління
  • 2.3 Забезпеченість ТОВ КХ «Схід» ресурсами
  • 2.4 Основні результати економічної діяльності
  • 3.1 Опис продукту
  • 3.2 План виробництва
  • 3.3 Фінансове планування