Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія розвитку бухгалтерського балансу

Скачати 33.77 Kb.
Дата конвертації07.06.2019
Розмір33.77 Kb.
Типкурсова робота
) (Вимога обачності); відображення в бухгалтерському обліку фактів господарської діяльності виходячи не тільки з їх правової форми, а й з економічного змісту фактів і умов господарювання (вимога пріоритету змісту перед формою); тотожність даних аналітичного обліку на перше число кожного місяця, а також показників бухгалтерської звітності даним синтетичного та аналітичного обліку (вимога несуперечності); раціональне і економне ведення бухгалтерського обліку виходячи з умов господарської діяльності і величини підприємства (вимога раціональності).

При формуванні облікової політики підприємства по конкретному напрямку (питанню) ведення та організації бухгалтерського обліку здійснюється вибір одного варіанта з декількох допускаються законодавчими і нормативними актами, що входять в систему нормативного регулювання бухгалтерського обліку в РФ.

Методичний аспект обліку передбачає способи оцінки майна та зобов'язань, нарахування амортизації по різним видам майна, методи обчислення прибутку, доходу тощо

Методичний аспект включає:

Критерій віднесення предметів до основних засобів і МБП.

Спосіб погашення вартості що знаходяться в експлуатації МБП.

Порядок нарахування зносу (амортизації) основних фондів.

Порядок нарахування амортизації по нематеріальних активів.

порядок фінансування ремонту основних засобів.

Метод оцінки сировини, матеріалів та інших цінностей (виробничих запасів).

Формування облікових груп матеріальних цінностей.

Терміни погашення витрат майбутніх періодів.

Перелік резервів майбутніх витрат і платежів.

Метод визначення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг).

Порядок створення резервів по сумнівних боргах. Необхідність, порядок створення і використання фондів спеціального призначення.

Технічний аспект - як реалізуються ці способи в облікових регістрах, схемах відображення на рахунках обліку.

Технічний аспект передбачає наступні її складові:

План рахунків бухгалтерського обліку.

Форма бухгалтерського обліку.

Технологія обробки облікової інформації.

Організація внутрішньовиробничого контролю.

Організація складання звітності.

Інвентаризація майна і зобов'язань.

Організаційний аспект - як здійснюються ці способи з точки зору побудови бухгалтерської служби, її місце в системі управління, взаємозв'язку і взаємодію з іншими елементами і ланками цієї системи, взаємозв'язку з підрозділами, характерними для становлення і формування ринкової економіки.

Облікова політика, обрана підприємством, підлягає оформленню відповідної організаційно-розпорядчою документацією (дод. 5). Основне призначення цієї документації полягає в тому, щоб зафіксувати складові облікової політики, забезпечити однаковий і по можливості точну реалізацію їх в практиці підприємства всіма структурними підрозділами і кожним виконавцем. Необхідність в цьому обумовлюється двома факторами. По-перше, нормальна діяльність підприємства неможлива без впорядкованості його внутрішнього життя, одним з аспектів якої є бухгалтерський облік. По-друге, вплив облікової політики на результати роботи підприємства настільки істотно, що вимагає рішення першого керівника підприємства.

Методи ведення бухгалтерського обліку на ТОВ «РегіонОптТорг» прописані в обліковій політиці ТОВ «РегіонОптТорг» (дод. 5)

Бухгалтерська звітність як єдина система даних про майнове і фінансове становище організації та про результати її господарської діяльності складається на основі даних бухгалтерського обліку. Відповідно до законодавства ТОВ «РегіонОптТорг» представляє в складі проміжної бухгалтерської звітності бухгалтерський баланс (форма № 1) та звіт про прибутки і збитки (форма № 2). Представлена ​​бухгалтерська звітність додається до супровідного листа, оформленого в установленому порядку і містить інформацію про склад представляється бухгалтерської звітності. [8].

Форма № 1 відповідно до закону є статті, як в активі, так і в пасиві, згруповані в розділи. Зв'язок структури бухгалтерського балансу з класифікацією господарських засобів видно з таблиці (табл. 1)

Таблиця 1

Склад господарських засобів

В якому розділі активу балансу відображаються

Джерела формування коштів

В якому розділі пасиву балансу відображаються

необоротні

I

власні

III

оборотні

II

залучені:

А) довгострокові

IV

Б) короткострокові

V

ТОВ «РегіонОптТорг» відповідно до встановлених законодавством термінами надання бухгалтерської звітності надає Щокварталу до 31-го числа місяця, наступного за звітним кварталом - декларація з податку на майно, бухгалтерський баланс (форма №1) та звіт про прибутки і збитки (форма № 2 ). [1]

Форма № 2 містить відомості про поточні фінансові результати діяльності підприємства за звітний період. У цій формі показані розміри валового доходу або збитку і складаються з наступних показників:

- дохід від основної діяльності;

- дохід від неосновної діяльності;

- доходи і витрати від інших позареалізаційних операцій (штрафи, збитки від безнадійних боргів і інші.). [11]

Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності починається з оцінки фінансового стану за даними бухгалтерського балансу (дод. 2).

У графі 3 показуються дані на початок року, які повинні відповідати даним графи 4 бухгалтерського балансу річного звіту за попередній рік з урахуванням змін, пов'язані із застосуванням Положення про бухгалтерський облік "Бухгалтерська звітність організації» (ПБО 4/99) та Положення з бухгалтерського обліку « облікова політика підприємства »(ПБУ 1/98).

Для зіставлення даних балансу на початок і кінець року номенклатура статей затвердженого бухгалтерського балансу за попередній звітний рік приводиться у відповідність з номенклатурою і угрупуванням розділів і статей в них, встановлених для бухгалтерського балансу на кінець року. [12]

Висновок: Бухгалтерський облік на ТОВ «РегіонОптТорг» ведеться відповідно до облікової політики підприємства. Також щоквартально здається бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки.

2.3. Бухгалтерський баланс організації та його аналіз

В даному розділі розглядається бухгалтерський баланс ТОВ «РегіонОптТорг» відповідно до фактично заповнюваними статтями. Розглядаємо актив балансу: I. Необоротні активи. На ТОВ «РегіонОптТорг» заповнюються 2 статті з даного розділу: Нематеріальні активи (110), основні засоби (120). Стаття 110 показує наявність нематеріальних активів. Дані по відповідному рядку наводяться за залишковою вартістю нематеріальних активів, тобто за фактичними витратами на придбання за мінусом нарахованої амортизації. У даній організації до нематеріальних активів належать програми для комп'ютерів. Амортизаційні відрахування визначаються лінійним способом. Нарахування амортизації нематеріальних активів проводиться незалежно від результатів діяльності організації в звітному періоді.

Стаття 120 показуються дані по основних засобів за залишковою вартістю. До основних засобів належать матеріальні цінності терміном служби більше 12 місяців. На ТОВ «РегіонОптТорг» до основних засобів відносять: комп'ютери, стелажі для товарної продукції, штабелери (вантажно-розвантажувальні машини). Амортизація нараховується лінійним способом.

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ. Заповнюються наступні статті: Стаття Запаси (210) підстатей 211 «Сировина, матеріали та інші аналогічні цінності». Фактична собівартість матеріально-виробничих запасів, придбаних за плату, визнається сума фактичних витрат організації на придбання, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків. За статтею 220 «Податок на додану вартість по придбаних цінностей" відображається сума податку на додану вартість по придбаних матеріальних ресурсів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, основних засобів, нематеріальних активів та інших цінностей, робіт і послуг, що підлягає віднесенню в установленому порядку в наступних звітних періодах в зменшення сум податку для перерахування до бюджету або зменшення відповідних джерел їх покриття (фінансування). Стаття 240 «Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)», 241 «Покупці і замовники» показуються, за договірною чи кошторисної вартості, відвантажені товари покупцям до моменту надходження платежів за них на розрахунковий рахунок організації. Стаття 260 «Грошові кошти» за статтями «каса», «розрахункові рахунки» і «валютні рахунки» показується залишок грошових коштів організації в касі, на розрахункових і валютних рахунках в банках.

Розглядаємо пасив балансу: III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ. Стаття 410 «Статутний капітал» показується статутний капітал ТОВ «РегіонОптТорг», утворений за рахунок внесків її учасників відповідно до установчих документів. Стаття 470 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» показується нерозподілений прибуток звітного періоду, що обчислюється як різниця між виявленими на підставі бухгалтерського обліку всіх операцій організації та оцінки статей бухгалтерського балансу відповідно до Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в РФ фінансовим результатам за звітний період і належної до сплати сумою податків та інших аналогічних обов'язкових платежів, включаючи санкції за недотримання правил оподаткування (в т.ч. по розрахунками з державними позабюджетними фондами), за рахунок прибутку. Непокритий збиток - показується збиток організації за звітний період як різниця між виявленими на підставі бухгалтерського обліку всіх операцій організації та оцінки статей бухгалтерського балансу відповідно до Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в РФ фінансовим результатом за звітний період і належної до сплати сумою податків і інших аналогічних обов'язкових платежів відповідно до законодавства РФ, включаючи санкції за недотримання правил оподаткування (в т.ч. за розрахунками з госуда чими позабюджетними фондами), за рахунок прибутку.

IV.Довгострокові зобов'язання: Стаття 510 «Позики і кредити» показуються непогашені суми позикових коштів, що підлягають погашенню відповідно до договорів більш ніж через 12 місяців після звітної дати.

V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ: Стаття 610 «Позики і кредити» відображаються позикові кошти, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати.

У групі статей «Кредиторська заборгованість» (620): за статтею «Постачальники і підрядчики» (621) показується сума заборгованості постачальникам і підрядникам за надійшли матеріальні цінності. Стаття 622 «Заборгованість перед персоналом організації» показує нараховані, але ще не виплачені суми оплати праці. За статтею 623 «Заборгованість перед державними позабюджетними фондами" відображається сума заборгованості за відрахуваннями на державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення і медичне страхування працівників організації. Стаття 624 «Заборгованість з податків і зборів» показує, какао, заборгованість має ТОВ «РегіонОптТорг» за всіма видами платежів до бюджету, включаючи прибутковий податок з працівників організації.

У курсової роботі на прикладі бухгалтерського балансу ТОВ «РегіонОптТорг» проведемо аналіз ліквідності бухгалтерського балансу.

Завдання аналізу ліквідності балансу виникає в зв'язку з необхідністю давати оцінку платоспроможності організації, тобто її здатності вчасно і повністю розраховуватися за всіма своїми зобов'язаннями.

Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань організації її активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань.

А1. Найбільш ліквідні активи - всі статті грошових коштів і короткострокові фінансові вкладення (цінні папери).

А1 = ряд. 250 + стор. 260

А1 н = 25; А1 до = 0

А2. Швидко реалізованих активи - дебіторська заборгованість платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати.

А2 = ряд. 240.

А2 н = 1; А2 к = 36

А3. Повільно реалізовані активи - статті розділу II активу балансу, які включають запаси, податок на додану вартість, дебіторську заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати) та інші оборотні активи:

А3 = ряд. 210 + стор. 220 + стор. 230 + стор. 270

А3 н = 4; А3 до = 8

А4. Важкореалізовані активи - статті розділу I активу балансу - необоротні активи:

А4 = ряд. 190

А4 н = 768; А4 до = 793

Пасив балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати.

П1. Найбільш термінові зобов'язання - до них відноситься кредиторська заборгованість:

П1 = ряд. 620

П1 н = 32; П1 до = 202

П2. Короткострокові пасиви - це короткострокові позикові кошти, заборгованість учасникам по виплаті доходів, інші короткострокові пасиви:

П2 = ряд. 610 + стор. 630 + стор. 660

П2 н = 645; П2 к = 0

П3. Довгострокові пасиви - це статті балансу, пов'язані з розділів IV і V, тобто довгострокові кредити і позикові кошти, а також доходи майбутніх періодів, фонди споживання, резерви майбутніх витрат і платежів:

П3 = ряд. 590 + стор. 640 + стр.650

П3 н = 0; П3 к = 658

П4. Постійні, чи стійкі, пасиви - статті розділу III балансу «Капітал і резерви»:

П4 = ряд. 490

П4 н = 121; П4 к = -23

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце такі співвідношення: А1 П1; А2 П2; А3 П3; А4 П4.

Зіставлення ліквідних коштів і зобов'язань дозволяє обчислити наступні показники:

ь Поточна ліквідність, яка свідчить про платоспроможність (+) або неплатоспроможності (-) організації на найближчий до розглянутого моменту проміжок часу:

ТЛ = (А1 + А2) - (П1 + П2)

ТЛ н = (25 + 1) - (32 + 645) = - 651

ТЛ К = (0 + 36) - (202 + 0) = - 166

ь Перспективна ліквідність - прогноз платоспроможності на основі порівняння майбутніх надходжень і платежів:

ПЛ = А3 - П3

ПЛ н = 4-0 = 4

ПЛ до = 8-658 = - 650

Для аналізу ліквідності балансу складається таблиця (додаток 3). У графи цієї таблиці записуються дані на початок і кінець звітного періоду з порівняльного аналітичного балансу за групами активу і пасиву. Зіставляючи підсумки цих груп, визначають абсолютні величини платіжних надлишків чи недоліків на початок і кінець звітного періоду.

За даними таблиці маємо: А1 <П1; А2 <П2; А3 <П3; А4> П4

У підсумку можна зробити висновок, що на даний період підприємство є не платоспроможним.

Зіставлення перших двох нерівностей свідчить про те, що в найближчий до розглянутого моменту проміжок часу організації не вдасться поправити свою платоспроможність. Причому за аналізований період зріс платіжний недолік найбільш ліквідних активів для покриття найбільш термінових зобов'язань. [12]

Розрахунок коефіцієнтів платоспроможності (ліквідності) наведено в додатку 4.

Висновок: На підставі бухгалтерського балансу можна зробити висновки про платоспроможність підприємства, розрахувавши коефіцієнти ліквідності (платоспроможності). За даними балансу аналізується фінансовий стан підприємства.

3. Заходи щодо поліпшення процесу складання і надання бухгалтерського балансу.

Говорячи про тенденції розвитку вітчизняної бухгалтерської звітності і її перспектив, необхідно відзначити цілеспрямоване зближення балансу, звіту про прибутки і збитки та пояснень до них з міжнародними стандартами обліку і звітності. Перехід до міжнародних стандартів обліку та звітності дозволяє з найменшими витратами часу і сил знайти методичні підходи до відбиття нових для Росії об'єктів обліку, привести бухгалтерську інформацію до виду, зручного для її користувачів. Створена в Росії багаторівнева система нормативного регулювання бухгалтерського обліку дозволила протягом декількох останніх років плавно перейти до прийнятої в усьому світі термінології і принципам облікової роботи. Але в той же час це лише перший крок на шляху зближення вітчизняного обліку та звітності до міжнародних стандартів. Завданням останніх є не стільки опис методів обліку, скільки встановлення єдиних вимог щодо розкриття інформації в публікованих звітах. А на цьому напрямку існує ще чимало проблем.

Для багатьох російських підприємств застосування МСФЗ є обов'язковим інструментом для переходу на якісно новий щабель розвитку. До 2010 року прогнозується широкий перехід російських компаній на МСФЗ. На порядку денному питання, як організувати впровадження МСФЗ, а не питання, чи потрібна МСФЗ Росії.

Прийнято вважати, що процес впровадження МСФЗ вимагає зовсім інших знань і навичок роботи з новими стандартами, які, по суті, є лише вимогами до наданої звітності, а не стандартами обліку, як, наприклад ПБО [3]

За допомогою впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ, IFRS), компанії стають прозорішими та ефективнішими.

Впровадивши на підприємстві інформаційну систему, яка дозволить автоматично проводити конвертацію облікових даних з РСБО в МСФЗ, вдасться заощадити масу часу. Таким чином, рішення проблеми оперативної підготовки звітності по МСФО укладено в автоматизації обліку.

В таких проектах використовується програмний продукт "ІНТАЛЄВ. Корпоративні фінанси 2005" - перший програмний продукт в Росії, сертифікований інститутом професійних бухгалтерів і аудиторів. На думку експертної ради з методології автоматизації бухгалтерського обліку, аудиту та економічного аналізу ІПБ Росії програма володіє необхідними засобами, що дозволяють організовувати ведення обліку і складання звітності відповідно до вимог МСФЗ, і може бути рекомендована для організації та ведення обліку в компаніях.

Впровадження МСФЗ за допомогою «ІНТАЛЄВ» дозволяє досягти таких ефектів, як:

ь Формування звітності для зовнішніх інвесторів і зарубіжних партнерів в стислі терміни з високою точністю і з мінімальними затратами;

ь Звітність компанії легко аудіюєтся і підтверджується провідними світовими аудиторами;

ь Звітність за міжнародними стандартами дозволяє об'єктивно оцінювати стан і приймати обґрунтовані управлінські рішення;

ь Компанія отримує міжнародну репутацію інноватора, і серйозного партнера міжнародного рівня;

ь Надійна управлінська звітність формується в швидші терміни;

ь Мінімізація зростання витрат на ведення МСФЗ.

Порівняння складу фінансової звітності, яку повинні надавати організації відповідно до МСФЗ і російським законодавством представлені в таблиці (дод. 6)

Склад звітності за російським законодавством приведено у відповідність до нормативними актами Міністерства фінансів РФ [2]

Можна сказати, що прийняття МСФЗ має спричинити за собою позитивний результат.

Так як в ТОВ «РегіонОптТорг» баланс становить головний бухгалтер, то для оперативності його складання було б зручніше ввести додаткову внутрішню звітність по окремих дільницях бухгалтерського обліку. В результаті бухгалтерський баланс заповнювався б на підставі внутрішньої звітності шляхом перенесення залишків з внутрішнього звіту до відповідного рядка балансу. В результаті значно скорочується трудомісткість при заповненні форми.

Позитивно вплине введення на підприємстві програми автоматизації складання балансу, в якій дані для балансу заповнювалися б автоматично на звітну дату, на підставі операцій проведених протягом звітного періоду. Це допомогло б уникнути помилок пов'язаних з людським фактором (арифметичні помилки). Як відомо, форми звітності періодично змінюються: у міру внесення змін до законодавства можуть бути змінені існуючі або введені нові податкові декларації та інші види звітних форм.

Як показує практика застосування програм фірми "1С", в деяких випадках у користувачів виникають проблеми визначення, відповідно до яким нормативним актом має бути викладена та чи інша форма звітності.

В "1С: Бухгалтерія 8.0" реалізований зручний сервіс, який дозволить допускати подібні помилки: автоматичне визначення редакції форми звітності в залежності від обраного звітного періоду.

При підготовці регламентованих звітів, в залежності від обраного користувачем звітного періоду, "1С: Бухгалтерія 8.0" автоматично підбере відповідну редакцію форми: актуальну - для подання поточної звітності, або застарілу - для подання виправній звітності за минулі звітні періоди.

Підготовка будь-яких форм звітності починається з заповнення титульного аркуша (або шапки) інформацією про що звітує або індивідуального підприємця.Заповнення цієї інформації вручну для численних звітних форм може зайняти значний час. Тому в "1С: Бухгалтерія 8.0" вся інформація про платника податків вводитися в довідник "Організації", звідки вже вона витягується при підготовці регламентованих звітів і використовується для заповнення титульних аркушів.

Форми регламентованої звітності в "1С: Бухгалтерія 8.0" мають можливість автоматичного заповнення за даними інформаційної бази: якщо користувач програми акуратно вів облік протягом звітного періоду, складання звітності не займе багато часу.

Також потрібно організувати електронну передачу звітності до відповідних податкових органів. Цей захід значно скоротить час передачі звіту. При автоматизації бухгалтерську звітність можна було б відправляти з робочого місця. Невід'ємною частиною автоматизації є те, що при електронній передачі всі дані захищені від несанкціонованого перегляду та будь-яких змін. Сьогодні інформаційні технології можуть забезпечити не тільки автоматизацію ведення бухгалтерського обліку та підготовку звітності для контролюючих органів, але і дозволяють надавати податкові декларації та бухгалтерську звітність в електронному вигляді по телекомунікаційних каналах зв'язку. При цьому користувач автоматизованої інформаційної системи отримує цілий ряд переваг: ь немає необхідності відвідувати податкову інспекцію і стояти в чергах; немає необхідності дублювати звітність на паперових носіях; ь виключаються помилки операторів при введенні даних в інформаційну систему ФНС; ь підвищується оперативність обробки даних; ь збільшується час на підготовку звітів за рахунок цілодобової роботи сервера; ь забезпечується конфіденційність даних - звіти відправляються в зашифрованому вигляді з використанням сертифікованих засобів криптографічного захисту інформації; ь знижується кількість технічних помилок у звітах (перед відправкою файли звітності проходять контроль на правильність заповнення відповідно до вимог формату); ь забезпечується підтвердження доставки звітності до контролюючих органів; ь надається можливість отримання загальнодоступної інформації від податкових органів - режим вільної листування; ь автоматичне оновлення форм звітності ь надається можливість отримання інформаційної виписки. Для забезпечення технічного і організаційного взаємодії платників податків і податкових органів регіональні Управління ФНВ укладають угоди з організаціями, які називали спеціалізованими операторами зв'язку, які надають послуги з обміну відкритою і конфіденційною інформацією в рамках системи подання податкової та бухгалтерської звітності в електронному вигляді по телекомунікаційних каналах зв'язку і відповідають вимогам , викладеним в Наказі МНС РФ від 10 грудня 2002 року № БГ-3-32 / 705 "Про організацію і функціонально онирования системи подання податкових декларацій і бухгалтерської звітності в електронному вигляді по телекомунікаційних каналах зв'язку ". Для переходу на будь-яку безпаперову технологію, у бухгалтера, перш за все, повинен бути комп'ютер і доступ до Інтернету. А щоб передавати по каналах зв'язку податкову і бухгалтерську звітність додатково необхідно встановити також спеціальну програму.

Податкова та бухгалтерська звітність, яка надається в податкові органи в електронному вигляді, повинна відповідати формату, затвердженому ФНС Росії. Перелік звітності, доступною для здачі в електронному вигляді, постійно розширюється. Формати подання в електронному вигляді декларацій (розрахунків) по регіональних і місцевих податків і зборів, прийняття яких здійснюється не на федеральному рівні, затверджуються управліннями ФНС Росії відповідно до єдиних вимог до форматів подання податкових декларацій в електронному вигляді по регіональних і місцевих податків, затвердженим наказом МНС Росії від 12.02.2003 № БГ-3-13 / 58.

Федеральні закони:

«Про електронний цифровий підпис» від 10.01.2002 № 1-ФЗ

«Про бухгалтерський облік (зі змінами та доповненнями)» від 21.11.1996 № 129-ФЗ

«Про внесення зміни до статті 80 частини першої Податкового кодексу Російської Федерації» від 28.12.2001 № 180-ФЗ

Накази МНС:

Наказ МНС Росії № БГ-3-32 / 169 від 2 квітня 2002 року

Наказ МНС Росії № БГ-3-32 / 705 від 10 грудня 2002 года [4]

Висновок: Можна сказати, що прагнення підприємств максимально автоматизувати бухгалтерський облік і процес складання звітності дасть позитивні результати. Під час інформаційних технологій не користуватися ними - значить ускладнювати роботу. Застосування бухгалтерських програм, за умови правильного налаштування і кваліфікованого обслуговування програми допоможе уникнути багатьох помилок. Все це стосується теперішнього часу. В даний момент багато компаній перейшли на застосування МСФЗ, але далеко не все. Це пов'язано в першу чергу зі специфікою російської звітності. Звичайно, застосування МСФЗ має безліч переваг, але це перспектива в майбутньому.

ВИСНОВОК

На підставі викладеного матеріалу можна однозначно сказати, що бухгалтерський баланс має велике значення в діяльності будь-якого підприємства. Бухгалтерський баланс найважливіше джерело інформації про фінансовий стан організації за звітний період. Так як баланс - форма суворої звітності, то в викладеному матеріалі наведено вимоги щодо складання даної форми і оцінки статей. Також бухгалтерський баланс є реальним засобом комунікації.

Виділено п'ять етапів вдосконалення бухгалтерського балансу з етапу становлення (1898р) до сучасного складання звітності. Пройшовши всі етапи, бухгалтерська звітність неухильно наближається до міжнародних стандартів. Постанова № 3708-1 «Про державну програму переходу Російської Федерації на прийняту в міжнародній практиці систему обліку і статистики відповідно до вимог розвитку ринкової економіки» - перший документ, який свідчить, що політика держави в сфері регулювання бухгалтерського обліку спрямована на побудову нормативної та правової бази відповідно до МСФЗ.

Розвиток господарської діяльності та бухгалтерський облік, і відповідно, звітність тісно пов'язані між собою. Розвиток господарської діяльності, компаній неодмінно вимагає ведення обліку і складання звітності. З ускладненням діяльності, змінюється і звітність. У процесі виникає необхідність, як деталізації статей, так і їх об'єднання або скорочення.

Бухгалтерський облік на ТОВ «РегіонОптТорг» ведеться відповідно до облікової політики підприємства. Також щоквартально здається бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки.

На підставі бухгалтерського балансу можна зробити висновки про платоспроможність підприємства, розрахувавши коефіцієнти ліквідності (платоспроможності). За даними балансу аналізується фінансовий стан підприємства.

Можна сказати, що прагнення підприємств максимально автоматизувати бухгалтерський облік і процес складання звітності дасть позитивні результати. Під час інформаційних технологій не користуватися ними - значить ускладнювати роботу. Застосування бухгалтерських програм, за умови правильного налаштування і кваліфікованого обслуговування програми допоможе уникнути багатьох помилок. Все це стосується теперішнього часу. В даний момент багато компаній перейшли на застосування МСФЗ, але далеко не все. Це пов'язано в першу чергу зі специфікою російської звітності. Звичайно, застосування МСФЗ має безліч переваг, але це перспектива в майбутньому.

Список літератури

1. www.cfo-audit.ru

2. www.cfin.ru

3. www.intalev.nnov.ru

4. www.omega.ru

5. Аналіз змін в бухгалтерському обліку і бухгалтерської фінансової звітності Ю.П. Нікольська, П.А. Спиридонов, "Бухгалтерський облік у видавництві та поліграфії", N 1, січень 2007 р

6. Бадмахалгаев Л.Ц., Санжарикова Е.Н. Бухгалтерський облік: історія, методологія, організація. - Еліста: АПП «Джангар», 2004

7. Баришніков Н.П. Бухгалтерський облік, звітність та оподаткування. Том I - М .: Інформаційно-видавничий дім «Філін», 1998.

8. Бухгалтерський облік: офіційні матеріали. - М .: ИНФРА-М, 2001.

9. Бухоблік і звітність-2007: гаряча лінія М.С. Полякова, "Російський податковий кур'єр", N 13-14, липень 2007 р

10. Власова В.М. Первинні документи - основа фінансової звітності. - М .: Фінанси і статистика, 1999.

11. Давлетьянов А.Х. Фінансова звітність підприємства як інформаційна база фінансового аналізу // Вісник Оренбурзького державного університету № 5, 2006. - с. 75 - 77

12. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Комплексний аналіз бухгалтерської звітності. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 2001

13. Карельська С.Н. Бухгалтерські баланси російських компаній XIX - XX ст // Известия С.-Петербурзького університету економіки і фінансів № 3, 2006. - с. 171 - 174

14. Ковальов В.В., Патров В.В. Як читати баланс. - М .: Фінанси і статистика, 2002

15. Ліанскій М.Є. Професійне судження і бухгалтерська звітність організації // Бухгалтерський облік № 24, 2006. - С. 71 - 72

16. Малькова Т.Н. Давня бухгалтерія: якою вона була? - М .: Фінанси і статистика, 1995

17. новодвинск В.Д., Пономарьова Л.В. Бухгалтерська звітність організації. - М .: Изд-во «Бух. облік », 2004.

18. новодвинск В.Д., Пономарьова Л.В. Становлення бухгалтерської звітності - М .: Бухгалтерський облік, 2000.

19. Палій В.Ф. Про метод бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік № 7, 2006. - с. 55 - 60

20. Пачолі Лука Трактат про рахунки і записи - М .: Фінанси і статистика, 1994

21. Поняття, побудова і зміст бухгалтерського балансу www.money-counter.ru

22. Сладкова С.А. Розвиток бухгалтерської звітності в Росії // Сучасний бухоблік № 12, 2005. - с. 36 - 43

23. Соколов Я.В. Бухгалтерський облік: від витоків до наших днів - М .: Аудит, ЮНИТИ, 1996.

24. Соколов Я.В. Лука Пачолі і його час: становлення та розвиток обліку

25. Соколов Я.В. Нариси з історії бухгалтерського обліку. - М .: Фінанси і статистика, 1991

26. Враховуємо зміни при складанні річної бухгалтерської звітності М.С. Полякова, "Російський податковий кур'єр", N 5, березень 2007 р

27. Феоктистов І.А. Бухгалтерський баланс (ф № 1) // Головбух № 19, 2005. - с. 40 - 49

28. Хорін О.М. Принципи формування бухгалтерської звітності // Бухгалтерський облік № 23, 2006. - с. 50 - 52

29. Циганков К.Ю. Бухгалтерський баланс в історичному розвитку www.econom.nsc.ru

...........


  • Бухгалтерський баланс організації та його аналіз
  • Заходи щодо поліпшення процесу складання і надання бухгалтерського балансу.
  • Список літератури