Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Методичні рекомендації щодо виконання реферативних і курсових робіт з дисципліни Історія культури і мистецтв

Скачати 28.79 Kb.
Дата конвертації06.01.2018
Розмір28.79 Kb.
Типреферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Недержавний освітній заклад

вищої професійної освіти

"Новий гуманітарний інститут"

факультет дизайну

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по виконанню реферативних і курсових робіт з дисципліни

Історія культури і мистецтв

Напрям підготовки дипломованого фахівця:

070601 - Дизайн Кваліфікація: Дизайнер

м Електросталь

2006


Друкується за рішенням

вченої ради

Нового гуманітарного інституту

Автор-упорядник методичних рекомендацій:

кандидат педагогічних наук Вільде Т.Н.

Методичні рекомендації виконані на кафедрі дизайну і образотворчих мистецтв і затверджена на Вченій раді Нового гуманітарного інституту

27.08.2006 р / протокол № 1 /

ВСТУП

Відповідно до вимог Державних освітніх стандартів вищої професійної освіти (ДОС), освоєння основної освітньої програми по спеціальності 070601 Дизайн передбачає поряд з різними видами аудиторної роботи (лекціями, практичними і семинарскими заняттями) навчання самостійне, позааудиторний. Курсова і реферативна робота є однією з основних форм самостійної роботи студентів і засобом контролю засвоєння ними навчального матеріалу.

Курсова робота з дисципліни «Історія культури і мистецтв» є обов'язковою формою контролю формування умінь і навичок науково-дослідницької діяльності студентів у процесі підготовки кваліфікованого фахівця вищої школи.

Курсова робота студента є закінченою розробку в якій систематизовані знання вміння та навички, отримані в ході освоєння дисципліни «Історія культури і мистецтв», а також дисциплін гуманітарного, загальнопрофесійного і спеціального циклів. Для підготовки курсової роботи можуть бути залучені дослідження в студентських наукових гуртках; доповіді на наукових конференціях і спецсемінарах.

Написання курсової роботи є підготовчим етапом для виконання випускної кваліфікаційної роботи та, зокрема, написання пояснювальної записки до ВКР. Апробація курсових робіт може проводитися на внутрішньо-і міжвузівських студентських конференціях.


I. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Згідно з навчальним планом НОУ ВПО «Новий гуманітарний інститут» дисципліна «Історія культури і мистецтва» вивчається сім семестрів. Реферативна робота ведеться студентами в кожному семестрі (крім шостого семестру), так як очно-заочна форма навчання передбачає читання тільки опорних лекцій і переносить акцент в освоєнні дисципліни на самостійну форму роботи. Курсова робота виконується студентами в кінці третього курсу (VI семестр), коли основний матеріал з даної дисципліни вже прочитаний.

Мета виконання курсових і реферативних робіт: виховання і розвиток особистості студентів, підготовка їх до майбутньої професійної діяльності в якості дизайнера.

Завдання виконання курсових і реферативних робіт:

· Розвиток наукового мислення і створення основи для подальшої роботи над ВКР;

· Систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань з дисципліни;

· Застосування отриманих знань при вирішенні конкретних науково-практичних завдань;

· Розвиток навичок ведення самостійної роботи;

· Розвиток навичок порівняльного аналізу вихідного матеріалу в області історії культури і мистецтв;

· Вироблення вміння логічно вибудовувати матеріал, узгоджуючи його з темою дослідження;

· Вироблення і закріплення умінь з оформлення науково-дослідницьких робіт.

Реферативна і курсова роботи ведуться за затвердженою кафедрою «Дизайну та образотворчих мистецтв» темі. Згідно з положенням НДІ про виконання курсових робіт студенту надається право вибору теми аж до пропозиції своєї тематики. В даному випадку тема повинна бути узгоджена з провідним педагогом і завідувачем кафедрою. У процесі виконання курсової роботи і рефератів студенти можуть консультуватися з керівником.

Тема курсової роботи повинна бути актуальною, відображати специфіку даної спеціальності, а також відповідати сучасному стану мистецтвознавства і сучасному погляду на дизайн. Також тема курсової роботи повинна бути націлена на подальше використання матеріалів курсової або її частин для виконання дипломного проекту.

Тематика дипломного проектування за спеціальністю 070601 передбачає вирішення широкого спектра завдань. Наприклад, проектування або реконструкція об'єктів житлового, виробничого чи громадського призначення, включаються в певну міську або природне середовище. Це може бути також проектування внутрішніх просторів будівель і споруд з обладнанням інтер'єрів і їх предметним наповненням. До сфери уваги дизайнера середовища відносяться також візуальні комунікації, оснащення та благоустрій середовищних комплексів і систем, експозиційні структури та рекреаційні комплекси і т.д.

Отже, пріоритетними темами курсових робіт з дисципліни «Історія культури і мистецтв» для майбутніх дизайнерів середовища є теми, спрямовані на вивчення конструктивних, композиційних, стилістичних особливостей архітектурних форм, середовищних об'єктів і систем, а також внутрішніх просторів будівель і споруд з їх предметним наповненням.

Після написання курсової роботи і отримання позитивних рецензій керівника, кафедра організовує захист курсових робіт. На захисті присутній керівник роботи, члени і завідувач кафедри, а також секретар. Оцінка робіт здійснюється за п'ятибальною шкалою.

Захист курсової роботи проводиться в заліково-екзаменаційний період, в VI семестрі. Термін здачі курсових робіт - не пізніше, ніж за 3 тижні до початку сесії. Після захисту курсові роботи зберігаються на кафедрі (факультеті) протягом 5 років.

II. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РЕФЕРАТУ І курсової роботи

Курсові роботи і реферати є малими формами наукових творів. Написання будь-якого наукового твору підпорядковане певним правилам і принципам, головними з яких є об'єктивність і доказовість.

Об'єктивність дослідження досягається аналізом теоретичної літератури за темою, а також аналізом достатньої кількості творів мистецтв з використанням відповідних методів досліджень. Доказовість викладу забезпечується точними посиланнями на роботи авторів, які використовуються теоретичних положень.

За своїм змістом реферат та курсова робота мають однакову структуру і однакову форму оформлення. Обсяг реферату становить 20-25 сторінок формату А4, включаючи ілюстрації, якщо вони є, і список літератури. Курсова робота на відміну від реферативной вимагає більш глибокого і ретельного дослідження, тому обсяг курсової повинен становити близько 40 сторінок формату А4, включаючи ілюстрації і список літератури. Якщо в реферативной роботі ілюстративний матеріал включається за бажанням студента, то в роботі відсутність ілюстративного додатку розглядається як недолік.

Структура роботи:

Титульна сторінка,

Зміст,

введення;

Художньо-теоретична частина, яка містить уявлення і аналіз основних понять і рівня вивченості проблеми в наявній літературі;

Практично-дослідна частина - виклад свого бачення проблеми, результати самостійного дослідження фактичного матеріалу методик і етапів роботи;

висновок

Список літератури - не менше 5 джерел для реферату та не менше 10-20 джерел для курсової роботи.

Додатки.

Титульний аркуш містить інформацію загального плану: назва навчального закладу, назва навчальної дисципліни, теми роботи, відомості про автора і керівника (див. Додаток). За титульним листом слід лист «Зміст» або «Зміст». У ньому відбиваються основні розділи, частини, глави і інші підрозділи рукописи із зазначенням сторінок початку кожного пункту.

Будь-яке дослідження має мати введення, яке відразу ж водить читача в тему і завдання роботи, основну частину і висновок. У вступі подається тема курсової роботи, позначається основна проблематика дослідження, намічаються шляхи вирішення проблеми. За обсягом введення, як і висновок зазвичай становить близько 10% від всієї роботи.

Основна частина може ділитися на розділи або глави. Зазвичай основна частина курсової роботи складається з двох або трьох глав (художньо-теоретична частина і практично-дослідницька частина). Глави можуть ділитися на параграфи. На початку кожного розділу бажано згадати про завдання даного розділу дослідження, а в кінці глави привести висновки по даній структурній одиниці.

У художньо-теоретичної частини (першому розділі) зазвичай дається огляд і критичний виклад історії питання. В цьому розділі формулюється поставлене завдання, аналізуються вихідні дані і матеріали для її вирішення, аналізуються відібрані ілюстративні і текстові матеріали. Залежно від характеру роботи такої огляд може бути розгорнутим або дуже коротким.

В практично-дослідної частини - викладається самостійна творча позиція автора на вирішення поставленого завдання. Розглядаються застосовувані методи і методики дослідження. Аргументується запропонована методика і описується кінцевий результат. Необхідно чітко усвідомити різницю між поняттями: метод і методика. Методика - конкретний спосіб дослідження, який визначається метою дослідження; може об'єднувати кілька методів. Метод - певний тип способу дослідження, який визначається інструментами, які використовуються при вивченні об'єкта дослідження (метод комп'ютерного моделювання, статистичний метод). До загальнонаукових методів дослідження належать такі методи: спостереження, порівняння, рахунок, експеримент, узагальнення, абстрагування, формалізація, аналіз, синтез та ін.

Дуже істотно, щоб всі структурні частини роботи були пропорційні, логічно розташовані, починалися з повідомлення про те, чому вони присвячені, і закінчувалися висновками.

Висновок повинен містити опис кінцевого результату і містити висновки, до яких прийшов автор у процесі дослідження даної теми. У висновку не повинно повторюватися уривків з основного тексту, також як і висновків по главам, тим більше не повинні приводиться історичні факти або конкретні теоретичні аспекти по темі. У висновку необхідно підвести підсумок всьому дослідженню, піднімаючись на вищий щабель узагальнення.

Бібліографічний список (Список літератури) повинен складатися з перерахування всіх оброблених в ході підготовки курсової або реферативной роботи літературних та інформаційних джерел. Вказуються джерела строго в алфавітному порядку відповідно до вимог ГОСТу. Такий список може включати як основні публікації з даної проблематики, монографії та наукові праці, журнальні публікації, так і ілюстративні матеріали альбомного типу. Також до інформаційних джерел можуть бути віднесені електронні видання і internet-сайти.

Серед обов'язкових вимог до роботи особливо важливі ясність викладу, систематичність і послідовність подачі матеріалу.Ясність тексту багато в чому залежить від правильної розбивки на абзаци. Її критерієм є сенс написаного: кожен абзац включає самостійну думку, що міститься в одному або кількох реченнях.

Слід уникати повторень, стежити, щоб перехід до нової думки відбувався після того, як попередня думка отримала закінчене вираження. Фрази повинні бути по можливості короткими і ясними для розуміння, без нагромадження підрядних речень і причетних оборотів. Повторення допустимі тільки для ключових понять, що забезпечують смислове зв'язність тексту.

Критична оцінка існуючих точок зору необхідна, але допускається в поважній формі. Незгода має бути аргументовано.

Не рекомендується перевантажувати рукопис цитатами Цитати краще чергувати з власним викладом чужих точок зору (з обов'язковим посиланням на автора, роботу, сторінки), підпорядковуючи це виклад завданням своєї роботи, пов'язуючи «чуже» і «своє».

Одне з основних вимог до реферативної і курсової роботі - це її цілісність. Робота повинна сприйматися як цілісний закінчений твір. При оцінці реферативних і курсових робіт необхідно виробити критерії оцінки.

До переваг роботи можна віднести: глибоке проникнення в проблему, достатню теоретичну обізнаність автора, достовірний аналіз фактичного матеріалу, його оптимальний обсяг, новизну і значущість висновків, чітку структуру, ясний виклад, переконливі приклади, гарна якість оформлення роботи і т.п.

Недоліками роботи визнаються: поверхневе знайомство з науковою літературою, неадекватні оцінки наявних в літературі концепцій, убогість фактичного матеріалу, похибки при його тлумаченні, стилістичні та орфографічні помилки, недоліки в технічному оформленні роботи і т.п.

Для підвищення якості даних форм самостійної роботи рекомендується дотримуватися певного порядку роботи. Після вибору теми і накопичення фактичних даних по темі необхідно звернутися до детального знайомства з історією питання. Паралельно необхідно збирати бібліографію.

Послідовність вивчення питання і написання самого тексту роботи можуть не збігатися. Іноді буває доцільно написати спочатку дослідницьку частину і тільки потім - загальнотеоретичну першу главу з формулюванням вихідних концепцій, з тим, щоб включити сюди тільки із проробленої по темі інформації, що виявляється релевантним (необхідним) для вирішення поставлених завдань.


III. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОБОТІ З бібліографії

Велика частина реферативної і курсової роботи представляє підбір літературних джерел і обробку, що приводиться в ній інформації. Від уміння працювати з бібліографічним списком залежить якість виконання курсової та реферативної роботи. Спочатку бібліографію зручно розмістити на картках формату А6 і групувати їх в розділи: «Прочитати» і «Прочитано». У процесі читання для зручності роботи доцільно робити виписки з прочитаного текстового матеріалу на цих картках. Якщо однієї картки для записів не вистачає, то картки можна додавати, вказуючи на кожній її вихідні бібліографічні дані. Конспект на окремих картках краще конспекту на окремих аркушах або в зошиті, тим більше такої конспект краще ксерокопії, тому що він містить результати Вашого розумового праці. Ступінь переробки чужого тексту при цьому може бути різна. Записувати своїми словами хоча б частину тексту дуже корисно, тому що при такій переробці інформація повніше і краще запам'ятовується. При дослівному записуванні текстового матеріалу дуже важливо відзначати цитати лапками, а пропуски точками, інакше в подальшому можна мимоволі зробить плагіат, приводячи чужі слова без лапок.

З текстовим матеріалом в картках необхідно працювати: робити позначки, виділяти важливі для розкриття теми пропозиції, відзначати незрозумілі слова і вирази, щоб потім до них повернутися. Якщо текст складний для розуміння, його потрібно читати кілька разів, співвідносити його зміст з уже відомими фактами і знову повертатися до нього через деякий час. Для важкодоступних текстів, до яких необхідно повертатися, доцільно додатково до карток зробити ксерокопії.

Картки необхідно нумерувати в порядку їх прочитання. В кінці роботи картки зручно розміщувати за алфавітом, як того вимагають правила оформлення роботи. Після цього доцільно картки пронумерувати по-новому, відповідно до їх алфавітному порядку.

Бібліографія повинна охоплювати максимально великий часовий діапазон.

IV. ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТІВ І курсової роботи

Реферати та курсова робота оформляється відповідно до вимог даного методичного керівництва і ДОС ВПО. Авторський текстовий матеріал повинен бути наданий в друкованому вигляді та на електронному носії.

Стилістика викладу повинна відповідати вимогам, що пред'являються наукових робіт. Матеріал повинен бути логічно вибудуваний, формулювання відрізнятися чіткістю і ясністю, що виключає можливість неоднозначного тлумачення. Будь-які висновки, висновки, прийняття рішень повинні бути чітко аргументовані і обгрунтовані.

У рефератах і курсової роботі не рекомендується вести виклад від першої особи однини: «Я вважаю», «Мені здається», «На мою думку». Доцільно використовувати вирази: "На наш погляд", "На нашу думку" або обороти в безособовій формі ( «вважається, що», «були отримані наступні дані», «розроблена методика», «методика була модифікована», «як показує аналіз результатів " і т.п.). В роботі необхідний єдиний стиль викладу матеріалу, орфографічна і синтаксична грамотність. При згадці в тексті прізвищ ініціали ставляться перед прізвищем (Л., Є.В. Шорохов, С.Є. Ігнатьєв), а в Бібліографії ініціали ставляться після прізвища. У разі якщо авторів більше трьох, можна вказати першу прізвище, далі писати «і ін.».

У тексті допустимі загальноприйняті скорочення (с. - сторінка, ст - стаття, і т.п., і т.д., і ін.). Спеціальна абревіатура при першому застосуванні пояснюється, а в подальшому пояснень не потрібно.

Якщо в тексті використовується специфічна термінологія, а також малопоширені скорочення, нові символи і позначення, то їх перелік повинен бути представлений під заголовком «Перелік умовних позначень»

Текст друкується на папері формату А4 шрифтом Times New Roman з полуторним міжрядковим інтервалом, розмір шрифту (кегль) 14. Вирівнювання (крім заголовків) - по ширині. Рекомендується використання наступних розмірів полів: верхнє і нижнє - 20 мм, ліве 30 мм, праве -10 мм. В одному рядку виходить близько 60 друкованих знаків (з пробілами), на одній сторінці суцільного тексту 29-30 рядків.

Весь текст слід розбивати на абзаци, перший рядок якого має починатися з «червоною рядки» з відступом 1.25 см. Абзацами виділяються пов'язані за змістом частини тексту.

Текст представленої наукової роботи (реферат, курсова робота) має загальну нумерацію. Рахунок сторінок починається з титульного аркуша, але номер першої сторінки не проставляється. Порядковий номер сторінки вказується внизу сторінки справа або по центру.

На титульному аркуші вказується вгорі: назва навчального закладу, факультету, кафедри; в середині листа - повна назва теми реферативної або курсової роботи. Нижче - прізвище та ініціали студента із зазначенням номера та шифру групи і спеціальності. У правому нижньому куті - прізвище та ініціали керівника із зазначенням наукового ступеня, звання, посади. Внизу листа вказують місце і рік виконання роботи.

Підзаголовок «ВСТУП» набирається великими літерами і виділяється напівжирним шрифтом.

Кожна нова глава і такі структурні частини пояснювальної записки як висновок і бібліографія починаються з нової сторінки і відділяються від основного тексту пропуском.

Параграфи тексту нумеруються: 1. / Назва глави /

1.1. / Тема параграфа /

1.2. / Тема параграфа /

1.3. і т.д.

Фотографії, ілюстрації і інші матеріали, що мають важливе значення для аргументації і пояснення, що надають викладу ясність і конкретність, оформляються як додатки. У тексті на всі одиниці додатки обов'язково даються посилання, які мають наскрізну нумерацію. Додаток оформляється як продовження роботи, після списку літератури. В даному випадку, підзаголовок «Додаток» набирається на окремій сторінці великими літерами і виділяється напівжирним шрифтом. Додаток має наскрізну нумерацію з основним текстом. Додатковий титульний лист нумерується, але не позначається, як і перший.

Малюнки, таблиці та фотографії, що поміщаються в додатку, нумеруються арабськими цифрами наприклад: "Рис. .1", "Рис. 2.", і т.д.

Правила цитування наукової літератури.

Кожна цитата з робіт інших авторів в тексті повинна бути взята в лапки. Після лапок (без крапки) відкривається квадратна дужка, за нею наводиться номер видання зі списку літератури та номер сторінки, звідки взята цитата, квадратна дужка закривається і ставиться крапка.

Якщо наводиться не точна цитата, а вільний переказ позиції автора, посилання в квадратних дужках також обов'язкове. Зразок: [12, с. 28].

У чорновому варіанті можна давати посилання на прізвище автора та рік видання роботи, оскільки нумерація в бібліографії в ході роботи може змінюватися. Деякі зарубіжні та вітчизняні видання допускають такі посилання в круглих дужках: (Сидоров 2007, с. 46).

Відсутність лапок і посилань при цитуванні або переказі чужої думки може послужити підставою для звинувачення в плагіаті, тому неуважність тут неприпустима.


V. ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ РЕФЕРАТУ, курсової роботи

Електронна версія повинна містити повну версію роботи з усіма додатками.

Вся інформація надається на дисках CD.

Презентація для захисту курсової роботи повинна бути повністю підготовлена ​​до перегляду з переносного носія.

Ілюстрації подаються без стиснення в форматах jpeg, tiff, допустимо - bmp. Розмір зображення повинен бути дозволом - 300 dpi, розмір не менше 1024 * 768 пікселів. Також можуть бути представлені демонстраційні відеоролики.

VI. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Рецензування курсової роботи.

Після закінчення роботи над курсовою керівник дає відгук на представлену роботу. В даному відкликання необхідно оцінити:

- відповідність теми роботи кінцевого результату;

- обсяг і повноту виконання роботи;

- вміння розкрити зміст в представленому змісті;

- вміння самостійно робити висновки і послідовно викладати їх в ув'язненні;

- вміння грамотно оформляти роботу.

Керівник у відгуку повинен відповісти на наступні питання:

- всебічність розробки теми;

- теоретичний рівень проведеного дослідження;

- оригінальність рішень кінцевого результату;

- загальна оцінка роботи;

- при виявленні помилок і недоліків - необхідно виділити питання,
вимагають доопрацювань і змін.

Відгук повинен бути підписаний керівником із зазначенням П.І.Б., посади і місця роботи.

На підставі рецензії керівника завідувач кафедри вирішує питання про допуск студента до захисту.

2. Представницький доповідь.

Орієнтовна структура представницького доповіді повинна відповідати традиціям короткого наукового повідомлення і містити такі відомості:

· Тема курсової роботи, її актуальність і основні вихідні дані (1хв.);

· Короткий аналіз існуючих методів вирішення поставлених завдань. Короткий аналіз вивченого досвіду. Обгрунтування власного шляхи вирішення (1хв.);

· Основна частина повинна бути освітлена так, щоб підкреслити самостійне творчість студента, суть виконаних робіт і новизну підходів (5 хв.);

· Висновок і висновки по виконаній роботі, перспективи застосування і можливість її розвитку. (1 хв.)

Студенту рекомендується звернути увагу на специфіку підготовки тексту до публічного усного виступу. Необхідно уникати частих повторів термінів і характеристик, складних синтаксичних і важко артикульованих форм. Дипломант не повинен читати текст доповіді під час виступу, допускається тільки опорна до нього звернення. Рекомендується попрактикуватися в риториці заздалегідь.

3. Порядок захисту.

Захист курсових робіт проводиться в період заліково-екзаменаційної сесії і в порядку визначеному головою комісії. Запрошуючи чергового претендента до захисту, секретар оголошує його прізвище, ім'я та по батькові, тему курсової роботи. На доповідь виділяється 7 хвилин. Завдання студента в представленій доповіді коротко і ясно викласти суть виконаної роботи, і, перш за все своєї творчості.

Після доповіді члени комісії задають студенту питання, що зачіпають безпосередньо тему курсової роботи.

Далі секретарем зачитуються відгук керівника. Голова комісії (завідувач кафедри або його заступник) дає коротку характеристику виконану роботу. Свої коментарі та зауваження висловлюють члени комісії. Результати захисту оголошуються в кінці засідання.

Підсумкова оцінка курсової роботи виводиться на основі оцінки наукового керівника і оцінки захисту курсової роботи перед кафедральної комісією. Право вирішального голосу в спірних випадках має зав. кафедрою. Студент, який не виконав в строк курсову роботу, або отримав незадовільну оцінку на захисті, а також не з'явився на захист, повинен ліквідувати академічну заборгованість у терміни, зазначені кафедрою. В іншому випадку, студент відраховується з інституту з наданням можливості укласти новий контракт.


ДОДАТКИ


Додаток 1

ЗРАЗОК

ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА курсової роботи

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Недержавний освітній заклад

вищої професійної освіти

«Новий гуманітарний інститут»

факультет Дизайну

Кафедра дизайну та образотворчих мистецтв

Курсова робота

Тенденції розвитку террасного саду від епохи кватроченто до епохи бароко

Виконав (а) студент (ка) 4 курсу

Петрова Наталія Петрівна

Науковий керівник:

к.п.н. Вишняков А.Г ._____________

(Підпис)

Електросталь 2009

Додаток 2

ЗРАЗОК

ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА РЕФЕРАТУ

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Недержавний освітній заклад

вищої професійної освіти

«Новий гуманітарний інститут»

факультет Дизайну

Кафедра дизайну та образотворчих мистецтв

реферат

з дисципліни

Історія культури і мистецтв

Тенденції розвитку террасного саду від епохи кватроченто до епохи бароко

Виконав (а) студент (ка) 4 курсу

Петрова Наталія Петрівна

Науковий керівник:

к.п.н. Вишняков А.Г ._____________

(Підпис)

Електросталь 2009

додаток 3

Зразок оформлення ЗМІСТУ

Курсової роботи І РЕФЕРАТУ

ЗМІСТ

ВСТУП................................................. .................................................. .... 2

ГЛАВА 1. Топоніми-прізвисько. З

ІСТОРІЇ ПИТАННЯ............................................................... 5

1.1. Предмет вивчення ономасиологии ............................................. 5

1.2. Ономастика ........................................................................ 15

1.3. Культурний компонент значення слова .................................... .20

Висновки до розділу 1.................................................................. .30

ГЛАВА 2. мовностилістичні особливості

Англійських топонімів-прізвисько................................. 31

2.1. Прізвиська як різновид топонімів .............................. ....... 31

2.1.1. Неофіційні назви географічних

об'єктів (прізвиськ) .................................................................. .35

2.2. Використання топонімів-прізвиськ в мовному контексті ............ 40

Висновки до розділу 2.................................................................. .46

ВИСНОВОК..................................................................... ..50

БІБЛІОГРАФІЯ.................................................................. ..55

Додатки..................................................................... ..57

Додаток 1. Термінологічний словник


 • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 • I. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Мета виконання курсових і реферативних робіт
 • Завдання виконання курсових і реферативних робіт
 • II. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РЕФЕРАТУ І курсової роботи
 • Методика
 • Правила цитування наукової літератури.
 • V. ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ РЕФЕРАТУ, курсової роботи
 • ДОДАТКИ Додаток 1
 • Тенденції розвитку террасного саду від епохи кватроченто до епохи бароко
 • Додаток 2
 • ЗМІСТ
 • Висновки до розділу 1
 • Висновки до розділу 2