Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Робоча програма навчальної дисципліни «Історія» для спеціальності Будівництво та експлуатація будівель і со-оружений

Скачати 189.15 Kb.
Дата конвертації16.11.2018
Розмір189.15 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ МОСКОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕРЖАВНЕ БЮДЖЕТНА ПРОФЕСІЙНЕ

Освітні установи МОСКОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

«ПОДІЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ А.В.НІКУЛІНА»


СТВЕРДЖУЮ

Керівник СП 2

ГБПОУ МО «Подільський коледж

імені А.В.Нікуліна »

______________________

«_______» ____________________ 2018 р


РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

«Історія»

для спеціальності08.02.01 Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Подольск

2018 р


розглянуто

на засіданні циклової методичної комісії загальноосвітніх гуманітарних і соціально-економічних дисциплін

Протокол № _____ від _______________

Голова комісії

______________


Відповідає державним вимогам до мінімуму змісту та рівня підготовки випускників

Методист _____________ «______» __________________ 2018год

Організація - розробник: ГБПОУ МО «Подільський коледж

імені А.В.Нікуліна »


Розробник:

викладач ГБПОУ МО «Подільський коледж

імені А.В.Нікуліна »_________________ Жарова В.Ю.


рецензенти:

викладач ГБПОУ МО «Подільський коледж

імені А.В.Нікуліна »_________________викладач ГБПОУ МО «Подільський коледж

імені А.В.Нікуліна »_________________

Справжня програма розроблена для навчальної дисципліни «Історія» спеціальності технічного профілю. Програма визначає загальний обсяг знань, який підлягає обов'язковому засвоєнню студентами.

Програма призначена для використання в ГБПОУ МО «Подільський коледж імені А.В.Нікуліна», що реалізує основну професійну освітню програму СПО на базі основної загальної освіти з одночасним здобуттям середньої загальної освіти.

Програма розроблена з урахуванням вимог ФГОС середньої загальної освіти, ФГОС середньої професійної освіти для спеціальності:

08.02.01 Будівництво та експлуатація будівель і споруд


ЗМІСТ


Пояснювальна записка

4

Загальна характеристика навчальної дисципліни «Історія»

4

Місце навчальної дисципліни в навчальному плані

5

Результати освоєння навчальної дисципліни

5

Зміст навчальної дисципліни

6

тематичне планування

13

Тематичний план

14

Характеристика основних видів навчальної діяльності студентів

14

Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення

програми навчальної дисципліни «Історія»

21

рекомендована література

22ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Робоча програма загальноосвітнього навчальної дисципліни «Історія» розроблена на основі зразкової програми загальноосвітньої дисципліни «Історія» для професійних освітніх організацій, рекомендованої Федеральним державним автономним установою «Федеральний інститут розвитку освіти» (ФГАУ «Фіро») в якості зразкової програми для реалізації основної професійної освітньої програми СПО на базі основної загальної освіти з отриманням середньої загальної образованіяПротокол № 3 від 21 і юля 2015 р реєстраційний номер рецензії 376от 23 липня 2015 р ФГАУ «Фіро»

Робоча програма розроблена з урахуванням вимог ФГОС середньої загальної освіти, що пред'являються до структури, змісту та результатів освоєння навчальної дисципліни «Історія», з урахуванням Примірної основної освітньої програми середньої загальної освіти, схваленої рішенням федерального навчально-методичного об'єднання по загальній освіті (протокол від 28июня 2016р .№2 / 16-з).

При реалізації змісту загальноосвітньої навчальної дисципліни «Історія» в межах освоєння ОПОП СПО на базі основної загальної освіти з отриманням середньої загальної освіти максимальне навчальне навантаження учнів становить за спеціальностями СПО технічного профілю професійної освіти - 175 години, з них аудиторні навчальне навантаження обучающіхся- 117 годин, позааудиторна самостійна робота -58 годин.

Зміст програми «Історія» спрямована на досягнення наступних цілей:

 • формування у молодого покоління історичних орієнтирів самоідентифікації в сучасному світі, громадянської ідентичності особистості;

 • формування розуміння історії як процесу еволюції суспільства, цивілізації і історії як науки;

 • засвоєння інтегративної системи знань про історію людства при особливій увазі до місця і ролі Росії у всесвітньо-історичному процесі;

 • розвиток здатності в учнів осмислювати найважливіші історичні події, процеси і явища;

 • формування в учнів системи базових національних цінностей на основі осмислення суспільного розвитку, усвідомлення унікальності кожної особистості, яка розкривається повністю лише в суспільстві і через суспільство;

виховання учнів в дусі патріотизму, поваги до історії своєї Батьківщини як єдиної багатонаціональної держави, побудованого на основі рівності всіх народів Росії.

Загальна характеристика НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Курс історії на ступені середньої загальної освіти є частиною концентрической системи історичної освіти. Зміст навчального матеріалу для установ СПО структуровано за проблемно-хронологічним або проблемним принципом з урахуванням отриманих учнями знань і умінь в загальноосвітній школі. Навчальний матеріал з історії Росії подається в контексті всесвітньої історії. Відмова від «ізоляціонізму» у вивченні історії Росії дозволяє формувати у студента цілісну картину світу, глибше простежувати історичний шлях країни в його своєрідності і причетності до розвитку людства в цілому. Крім того, пропонується інтегроване виклад вітчизняної та зарубіжної історії, спадкоємність і сполучуваність навчального матеріалу «по горизонталі». Об'єктом вивчення є основні ступені історико-цивілізаційного розвитку Росії і світу в цілому.

Проводиться порівняльне розгляд окремих процесів і явищ вітчизняної та загальної історії, таких, як соціально-економічні та політичні відносини в країнах Європи і на Русі в раннє Середньовіччя, політична роздробленість і формування централізованих держав, відносини світської і церковної влади, історія станово-представницьких органів, становлення абсолютизму, індустріалізація та ін. Розкриваються не тільки внутрішні, а й зовнішні чинники, що впливали на розвиток країни. Порівняльний аналіз дозволяє зіставити соціальні, економічні та ментальні структури, політичні і правові системи, культуру і повсякденне життя Росії і зарубіжних країн.

Особливе значення надається ролі нашої країни в контексті світової історії ХХ-XXI ст.

Значна частина матеріалу присвячена ролі географічного середовища і клімату, шляхів і засобів сполучення, особливостям організації поселень і жител, одягу та продуктів харчування, тобто того, що визначає умови життя людей. Звертається увага на форми організації суспільного життя (від сім'ї до держави) і «механізми» їх функціонування. Знайомство з релігійними та філософськими системами здійснюється з точки зору «споживача», тобто суспільства їх сповідує, показується, як та чи інша релігія або етична система визначала соціальні цінності суспільства.

Важливе значення надається висвітленню «діалогу» цивілізацій, який представлений як одна з найбільш характерних рис всесвітньо-історичного процесу XIX-XXI ст. Подібний підхід дозволяє уникнути дискретності і в вивченні новітньої історії Росії.


МІСЦЕ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПЛАНІ


«Історія» є навчальною дисципліною обов'язкової предметної області «Суспільні науки» ФГОС середньої загальної освіти для всіх спеціальностей середнього професійної освіти технічного профілю при реалізації програм підготовки кваліфікованих робітників, службовців.

У професійних освітніх організаціях, що реалізують освітню програму середньої загальної освіти в межах освоєння ОПОП СПО на базі основної загальної освіти, навчальна дисципліна «Історія» вивчається в загальноосвітньому циклі навчального плану ОПОП СПО на базі основної загальної освіти з отриманням середньої загальної освіти.

В навчальних планах місце навчальної дисципліни «Історія» - в складі загальноосвітніх навчальних дисциплін, що формуються шляхом обов'язкових предметних областей ФГОС середньої загальної освіти, для професій СПО або спеціальностей СПО відповідного профілю професійної освіти.


РЕЗУЛЬТАТИ ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Освоєння змісту навчальної дисципліни «Історія» забезпечує досягнення студентами наступних результатів:

 • особистісних:

- формування російської громадянської ідентичності, патріотизму, поваги до свого народу, почуттів відповідальності перед Батьківщиною, гордості за свій край, свою Батьківщину, минуле і сьогодення багатонаціонального народу Росії, поваги до державних символів (гербу, прапору, гімну);

- становлення громадянської позиції як активного і відповідального члена російського суспільства, який усвідомлює свої конституційні права і обов'язки, що поважає закон і правопорядок, що володіє почуттям власної гідності, усвідомлено приймає традиційні національні та загальнолюдські гуманістичні та демократичні цінності;

- готовність до служіння Батьківщині, його захисту;

- формування світогляду, відповідного сучасному рівню розвитку історичної науки і суспільної практики, заснованого на діалозі, а також різних форм суспільної свідомості, усвідомлення свого місця в полікультурному світі;

- формування основ саморозвитку і самовиховання відповідно до загальнолюдськими цінностями і ідеалами громадянського суспільства; готовність і здатність до самостійного, творчого і відповідальної діяльності;

- толерантне свідомість і поведінку в полікультурному світі, готовність і здатність вести діалог з іншими людьми, досягати в ньому взаєморозуміння, знаходити спільні цілі і співпрацювати для їх досягнення.

 • метапредметних:

- вміння самостійно визначати цілі діяльності та складати плани діяльності; самостійно здійснювати, контролювати і коригувати діяльність; використовувати всі можливі ресурси для досягнення поставлених цілей і реалізації планів діяльності; вибирати успішні стратегії в різних ситуаціях;

- вміння продуктивно спілкуватися і взаємодіяти в процесі спільної діяльності, враховувати позиції інших учасників діяльності, ефективно вирішувати конфлікти;

- володіння навичками пізнавальної, навчально-дослідницької та проект

діяльності, навичками вирішення проблем; здатність і готовність до самостійного пошуку методів вирішення практичних завдань, застосування різних методів пізнання;

- готовність і здатність до самостійного інформаційно-пізнавальної діяльності, включаючи вміння орієнтуватися в різних джерелах історичної інформації, критично її оцінювати і інтерпретувати;

- вміння використовувати засоби інформаційних та комунікаційних технологій у вирішенні когнітивних, комунікативних та організаційних завдань з дотриманням вимог ергономіки, техніки безпеки, гігієни, ресурсозбереження, правових та етичних норм, норм інформаційної безпеки;

- вміння самостійно оцінювати і приймати рішення, що визначають стратегію поведінки, з урахуванням громадських і моральних цінностей.

 • предметних:

-сформірованность уявлень про сучасній історичній науці, її специфіки, методах історичного пізнання і ролі у вирішенні завдань прогресивного розвитку Росії в глобальному світі;

- володіння комплексом знань про історію Росії і людства в цілому, уявленнями про загальний і особливому в світовому історичному процесі;

- сформованість умінь застосовувати історичні знання у професійній і громадській діяльності, полікультурному спілкуванні;

- володіння навичками проектної діяльності та історичної реконструкції з залученням різних джерел;

- сформованість умінь вести діалог, доводити свою точку зору в дискусії з історичної тематики.


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Вступ.

Значення вивчення історії. Проблема достовірності історичних знань. Історичні джерела, їх види, основні методи роботи з ними.

1.Древнейшая стадія історії людства.

Походження людини. Люди епохи палеоліту. Неолітична революція і її наслідки. Джерела знань про найдавнішому людині. Проблеми антропогенезу. Найдавніші види людини. Розселення найдавніших людей по земній кулі. Поява людини сучасного виду. Палеоліт. Умови життя і заняття первісних людей. Соціальні відносини. Родова громада. Форми первісного шлюбу. Досягнення людей палеоліту. Причини зародження та особливості первісної релігії і мистецтва. Археологічні пам'ятки палеоліту на території Росії.

Неолітична революція і її наслідки. Поняття «неолітична революція». Причини неолітичної революції. Зародження виробничого господарства, поява землеробства і тваринництва. Прабатьківщина виробничого господарства. Наслідки неолітичної революції. Найдавніші поселення землеробів і тваринників. Неолітична революція на території сучасної Росії. Перше і друге суспільний поділ праці. Поява ремесла і торгівлі. Початок формування народів. Індоєвропейці і проблема їх прабатьківщини. Еволюція суспільних відносин, посилення нерівності. Сусідська община. Племена і союзи племен. Зміцнення влади вождів. Виникнення елементів державності.

Практичне заняття.

Неолітична революція і її наслідки

Самостійна робота учнів

Підготовка доповідей з пройденого матеріалу


2.Цівілізаціі Стародавнього світу.

Найдавніші держави. Поняття цивілізації. Особливості цивілізацій Стародавнього світу - давньосхідної і античної. Специфіка давньоєгипетської цивілізації. Міста-держави Шумеру. Вавилон. Закони царя Хаммурапі. Фінікійці і їх досягнення. Стародавні євреї в Палестині. Зародження старокитайської цивілізації.

Великі держави Стародавнього Сходу. Передумови складання великих держав, їх особливості. Наслідки появи великих держав. Хетське царство. Ассірійська військова держава. Урарту. Держави Індії. Об'єднання Китаю. Імперії Цинь і Хань.

Стародавня Греція. Особливості географічного положення та природи Греції. Мінойська і микенская цивілізації. Наслідки вторгнення дорійців в Грецію. Складання полісного ладу. Характерні риси поліса. Велика грецька колонізація і її наслідки. Розвиток демократії в Афінах. Спарта і її роль в історії Стародавньої Греції. Греко - перські війни, їх хід, результати, наслідки. Розквіт демократії в Афінах. Причини і результати кризи поліса. Македонське завоювання Греції. Походи Олександра Македонського і їх результати. Грецькі держави - синтез античної та давньосхідної цивілізації.

Древній Рим. Рим в період правління царів. Народження Римської республіки і особливості управління в ній. Боротьба патриціїв і плебеїв, її результати. Римські завоювання. Боротьба з Карфагеном. Перетворення Римської республіки в світову державу. Система управління в Римській республіці. Внутрішньополітична боротьба, громадянські війни. Рабство в Римі, повстання рабів під проводом Спартака. Від республіки до імперії. Римська імперія: територія, управління. Періоди принципату і домінату. Рим і провінції. Війни Римської імперії. Римляни і варвари. Криза Римської імперії. Пізня імперія. Еволюція системи імператорської влади. Колонат. Поділ Римської імперії на Східну і Західну. Велике переселення народів і падіння Західної Римської імперії.

Культура і релігія Стародавнього світу. Особливості культури і релігійних поглядів Стародавнього Сходу. Монотеїзм. Іудаїзм. Буддизм - найдавніша світова релігія. Зародження конфуціанства в Китаї. Досягнення культури Стародавньої Греції. Особливості давньоримської культури. Антична філософія, наука, література, архітектура, образотворче мистецтво. Антична культура як фундамент сучасної світової культури. Релігійні уявлення давніх греків і римлян. Виникнення християнства. Особливості християнського віровчення та церковної структури. Перетворення християнства в державну релігію Римської імперії.

Практичне заняття.

Особливості цивілізацій Стародавнього світу - давньосхідної і античної.

Самостійна робота учнів

Підготовка доповідей з пройденого матеріалу

3. Цивілізації Заходу і Сходу в Середні століття.

Велике переселення народів і утворення варварських королівств в Європі.

Середні століття: поняття, хронологічні рамки, періодизація. Варвари і їх вторгнення на територію Римської імперії. Хрещення варварських племен. Варварські королівства, особливості відносин варварів і римського населення в різних королівствах. Варварські правди.

Виникнення ісламу. Арабські завоювання. Араби. Мухаммед і його вчення. Виникнення ісламу. Основи мусульманського віровчення. Освіта Арабського халіфату. Арабські завоювання. Мусульмани і християни.Халіфат Омейядів і Аббасидів. Розпад халіфату. Культура ісламського світу. Араби як сполучна ланка між культурами античного світу і середньовічної Європи.

Візантійська імперія. Територія Візантії. Візантійська імперія: влада, управління. Розквіт Візантії при Юстиніані. Візантія і слов'яни. Прийняття християнства слов'янськими народами. Візантія і країни Сходу. Турецькі завоювання і падіння Візантії. Культура Візантії.

Схід в середні віки. Середньовічна Індія. Іслам в Індії. Культура середньовічної Індії. Особливості розвитку Китаю. Адміністративно-бюрократична система. Монголи. Чингісхан. Монгольські завоювання, управління державою. Розпад Монгольської імперії. Повалення монгольського панування в Китаї, імперія Мін. Китайська культура і її вплив на сусідні народи. Становлення і еволюція державності в Японії. Самураї.

Практичне заняття.

Китайська культура і її вплив на сусідні народи.

Імперія Карла Великого та її розпад. Феодальна роздробленість в Європі. Королівство франків. Карл Великий, його завоювання і держава. Каролингское відродження. Розпад Каролінгськой імперії. Причини і наслідки феодальної роздробленості. Британія в раннє Середньовіччя. Нормани і їх походи. Норманської завоювання Англії.

Основні риси західноєвропейського феодалізму. Середньовічне суспільство. Феодалізм: поняття, основні риси. Феодальне землеволодіння, васально-ленні відносини. Причини виникнення феодалізму. Структура і стани середньовічного суспільства. Селяни, господарське життя, селянська громада. Феодали. Феодальний замок. Лицарі, лицарська культура.

Середньовічний західноєвропейське місто. Міста Середньовіччя, причини їх виникнення. Розвиток ремесла і торгівлі. Комуни і сеньйори. Міські республіки. Ремісники і цехи. Повсякденне життя городян. Значення середньовічних міст.

Католицька церква в середні віки. Хрестові походи. Християнська церква в Середньовіччі. Церковна організація і ієрархія. Поділ церков, католицизм і православ'я. Боротьба пап та імператорів Священної Римської імперії. Хрестові походи, їх наслідки. Єресі в Середні століття: причини їх виникнення та поширення. Інквізиція.

Зародження централізованих держав в Європі. Англія і Франція в Середні століття. Велика хартія вольностей. Франція на шляху до єдиної держави. Оформлення станового представництва Столітня війна і її підсумки. Османська держава і падіння Візантії. Народження Османської імперії і держави Європи. Піренейський півострів в Середні століття. Реконкіста. Освіта Іспанії та Португалії. Політичний і культурний підйом в Чехії. Ян Гус. Гуситські війни та їх наслідки. Зміни у внутрішньому житті європейських країн. «Чорна смерть» і її наслідки. Зміни в положенні трудового населення. Жакерия. Повстання Уота Тайлера. Завершення складання національних держав. Остаточне об'єднання Франції.

Практичне заняття.

Основні риси, структура та стани середньовічного суспільства.

Самостійна робота учнів

Підготовка доповідей з пройденого матеріалу

4. Від Київської Русі до Російської держави.

Освіта Давньоруської держави. Східні слов'яни: походження, розселення, заняття, суспільний устрій. Взаємовідносини з сусідніми народами і державами. Передумови і причини утворення Давньоруської держави. Формування князівської влади (князь і дружина, полюддя). Перші російські князі, їх внутрішня і зовнішня політика. Відвідування Святослава.

Хрещення Русі і його значення. Початок правління князя Володимира Святославича. Організація захисту Русі від кочівників. Хрещення Русі: причини, основні події, значення. Християнство і язичництво. Поширення культури і писемності.
Суспільство Стародавньої Русі. Соціально-економічний і політичний лад Стародавньої Русі. Земельні відносини. Вільне і залежне населення. Давньоруські міста, розвиток ремесел і торгівлі. Руська Правда. Політика Ярослава Мудрого і Володимира Мономаха. Давня Русь і її сусіди.

Роздробленість на Русі. Політична роздробленість: причини і наслідки. Найбільші самостійні центри Русі, особливості їх географічного, соціально-політичного і культурного розвитку. Новгородська земля. Володимиро-Суздальське князівство. Зародження прагнення до об'єднання руських земель.

Давньоруська культура. Особливості давньоруської культури. виникнення
писемності. Літописання. Література (слово, житіє, повчання, ходіння). Билинний епос. Дерев'яне і кам'яне зодчество. Живопис (мозаїки, фрески). Ікони. Декоративно - прикладне мистецтво.

Монгольське завоювання і його наслідки. Монгольська навала. Бій на Калці. Похід монголів на Північно-Західну Русь. Героїчна оборона російських міст. Відвідування монгольських військ на Південно - Західну Русь і країни Центральної Європи. Значення протистояння Русі монгольського завоювання. Боротьба Русі проти експансії з Заходу. Олександр Ярославич. Невська битва. Льодове побоїще. Залежність російських земель від Орди і її наслідки. Боротьба населення руських земель проти ординського панування.

Початок піднесення Москви. Причини і основні етапи об'єднання російських земель. Москва і Твер: боротьба за велике князювання. Причини і хід піднесення Москви. Московські князі і їх політика. Княжа влада і церква. Дмитро Донський. Початок боротьби з ординським пануванням. Куликовська битва, її значення.

Освіта єдиної Російської держави. Русь за наступників Дмитра Донського. Відносини між Москвою і Ордою, Москвою і Литвою.Феодальна війна другій чверті XV століття, її підсумки. Автокефалія Російської православної церкви. Іван III. Приєднання Новгорода. Завершення об'єднання російських земель. Припинення залежності Русі від Золотої Орди.

Практичне заняття.

Освіта єдиної Російської держави і його значення.

Самостійна робота учнів

Підготовка доповідей з пройденого матеріалу

5. Росія в ХVI-ХVII століттях: від великого князівства до царства.

Росія в правління Івана Грозного. Росія в період боярського правління. Іван IV. Вибрана рада. Реформи 1550-х років і їх значення. Становлення наказовій системи. Зміцнення армії. Стоглавийсобор. Розширення території держави. Приєднання Казанського й Астраханського ханств, боротьба з Кримським ханством, підкорення Західного Сибіру. Лівонська війна, її підсумки і наслідки. Опричнина. Наслідки опричнини.

Смутні часи початку XVII століття. Царювання Б.Годунова. Смута: причини, учасники, наслідки. Самозванці. Повстання під проводом І. Болотникова. Втручання Речі Посполитої і Швеції в Смуту. Оборона Смоленська. Визвольна боротьба проти інтервентів. Патріотичний підйом народу. Закінчення Смути і відродження російської державності. Ополчення К. Мініна і Д. Пожарського. Звільнення Москви. Початок царювання династії Романових.

Економічний і соціальний розвиток Росії в XVII столітті. Народні руху. Економічні наслідки Смути. Відновлення господарства. Нові явища в економіці країни: зростання товарно - грошових відносин, розвиток дрібнотоварного виробництва, виникнення мануфактур. Розвиток торгівлі, початок формування всеросійського ринку. Остаточне закріпачення селян. Народні руху в XVII столітті: причини, форми, учасники. Міські повстання. Повстання під проводом С. Т. Разіна.

Практичне заняття.

Народні руху в XVII столітті: причини, форми, учасники.

Становлення абсолютизму в Росії. Зовнішня політика Росії в ХVII столітті. Посилення царської влади. Розвиток наказовій системи. Перетворення в армії. Початок становлення абсолютизму. Влада і церква. Реформи патріарха Никона. Церковний розкол. Протопоп Аввакум. Освоєння Сибіру і Далекого Сходу. Російські першопрохідці. Зовнішня політика Росії в XVII столітті. Взаємовідносини з сусідніми державами і народами. Росія і Річ Посполита. Смоленська війна. Приєднання до Росії Лівобережної України і Києва.

Культура Русі кінця XIII- XVII століть. Культура XIII- XV століть.

Самостійна робота учнів

Підготовка доповідей з пройденого матеріалу

6.Страни Заходу і Сходу в ХVІ - ХVІІІ столітті

Економічний розвиток і зміни в західноєвропейському суспільстві. Великі географічні відкриття. Освіта колоніальних імперій.Возрожденіе і гуманізм в Західній Європі. Становлення абсолютизму в європейських країнах. Англія в XVII- ХVIII століттях. Країни Сходу в XVI - XVIII століттях. Османські завоювання в Країни Сходу і колоніальна експансія європейців Міжнародні відносини в XVII- XVIII століттях. Розвиток європейської культури і науки в XVII- XVIII століттях. Епоха Просвітництва. Війна за незалежність і утворення США. Французька революція кінця XVIII століття.

Практичне заняття.

Політичні, економічні та культурні наслідки Великих географічних відкриттів.

7. Росія в кінці ХVII - ХVIII століть: від царства до імперії.

Росія в епоху петровських перетворень. Початок царювання Петра I. Азовські походи. Велике посольство. Північна війна: причини, основні події, підсумки. Державні реформи Петра I. Реорганізація армії. Повстання в Астрахані, на Дону. Підсумки і ціна перетворень Петра Великого.

Практичне заняття.

Перетворення Петра Великого.

Економічний і соціальний розвиток в XVIII столітті. Народні руху. Розвиток промисловості і торгівлі в другій чверті - кінці ХVIII століття. Основні стану російського суспільства, їхнє становище. Посилення кріпацтва. Повстання під проводом О. І. Пугачова і його значення.

Внутрішня і зовнішня політика Росії в середині - другій половині XVIII століття.

Палацові перевороти: причини, сутність, наслідки. Правління Катерини II. Політика «освіченого абсолютизму»: основні напрямки, заходи, значення. Зовнішня політика Катерини II.

Російська культура XVIII століття.

Практичне заняття.

Зовнішня політика Катерини II.

Самостійна робота учнів

Підготовка доповідей з пройденого матеріалу

8. Становлення індустріальної цивілізації.

Промисловий переворот і його наслідки. Міжнародні відносини. Політичний розвиток країн Європи та Америки. Розвиток західноєвропейської культури.

Самостійна робота учнів

Підготовка доповідей з пройденого матеріалу

9. Процес модернізації в традиційних суспільствах Сходу.

Колоніальна експансія європейських країн. Індія. Китай і Японія

Самостійна робота учнів

Підготовка доповідей з пройденого матеріалу

10. Російська імперія в ХIХ столітті

Внутрішня і зовнішня політика Росії на початку XIX століття. Імператор Олександр I і його оточення. Створення міністерств. Указ про вільних хліборобів .. Вітчизняна війна 1812 року. Зміна внутрішньополітичного курсу Олександра I в 1816 - 1825 роках. Аракчеєвщина. Військові поселення.

Практичне заняття.

Вітчизняна війна 1812 року.

Рух декабристів. Південне товариство; «Руська правда» П. І. Пестеля. Північне суспільство; Конституція Н. М. Муравйова. Виступи декабристів в Санкт-Петербурзі (14 грудня 1825 роки) і на півдні, їх підсумки. Значення руху декабристів.

Практичне заняття.

Південне товариство; «Руська правда» П. І. Пестеля. Північне суспільство; Конституція Н. М. Муравйова.

Внутрішня політика Миколи I. Правління Миколи I.Кодифікація законів. Реформа управління державними селянами П. Д. Кисельова. Фінансова реформа Е. Ф. Канкрина. Політика в галузі освіти. Теорія офіційної народності (С. С. Уваров).

Громадський рух у другій чверті XIX століття. Опозиційна громадська думка. «Філософського лист» П. Я. Чаадаєва. Слов'янофіли і західники. Революційно-соціалістичні течії.

Зовнішня політика Росії в другій чверті XIX століття. Східний питання. Війни з Іраном і Туреччиною. Кавказька війна. Кримська війна 1853-1856 років: причини, етапи військових дій, підсумки.

Скасування кріпосного права і реформи 60 - 70-х років XIX століття. Контрреформи.

Селянської реформи 1861 року. Значення скасування кріпосного права. Земська і міська реформи, створення системи місцевого самоврядування. Судова реформа, суд присяжних. Введення загальної військової повинності. Реформи в галузі освіти і друку. Підсумки і наслідки реформ 1860-1870-х років. Олександр III. Причини контрреформ, їх основні напрямки та наслідки. Громадський рух у другій половині XIX століття. Громадський рух в Росії в останній третині XIX століття. Консервативні, ліберальні, радикальні течії суспільної думки. Народницький рух: ідеологія Діяльність «Землі і волі» і «Народної волі». Поширення марксизму і зародження російської соціал-демократії. Початок робочого руху.

Економічний розвиток у другій половині XIX століття. Соціально-економічний розвиток пореформеної Росії. Сільське господарство після скасування кріпосного права. Завершення промислового перевороту, його наслідки.

Зовнішня політика Росії в другій половині XIX століття. Європейська політика. А. М. Горчаков і подолання наслідків поразки в Кримській війні. Російсько-турецька війна 1877-1878 років.

Практичне заняття.

Російсько-турецька війна 1877-1878 років.

Самостійна робота учнів

Підготовка доповідей з пройденого матеріалу

Російська культура XIX століття. Розвиток науки і техніки. Золотий вік російської літератури: письменники та їхні твори

Практичне заняття

Золотий вік російської літератури.

Світ на початку ХХ століття.

Пробудження Азії на початку ХХ століття.

Росія на рубежі XIX- XX століть.

Імператор Микола II. Зовнішня політика Росії. Російсько-японська війна 1904 - 1905 років.

Революція 1905-1907 років в Росії. Причини революції. Результати Першої російської революції. Росія в період столипінських реформ. Срібний вік російської культури.

Перша світова війна. Бойові дії 1914-1918 років.

Практичне заняття

Східний фронт і його роль в Першій світовій війні

Лютнева революція в Росії. Від лютого до Жовтня. Причини революції.

Зречення Миколи II від престолу. Падіння монархії. Тимчасовий уряд і Петроградська рада робітничих і солдатських депутатів. Двовладдя.

Жовтнева революція в Росії та її наслідки.

II Всеросійський з'їзд Рад. Декрети про мир і про землю. Формування нових органів влади. Конституція РРФСР 1918 року.

Громадянська війна в Росії. Росія в роки Громадянської війни. Економічна політика більшовиків. Націоналізація. Політика «воєнного комунізму», її причини, цілі, зміст, наслідки. Наслідки і підсумки Громадянської війни.

Практичне заняття.

Громадянська війна в Росії.

Самостійна робота учнів

Підготовка доповідей з пройденого матеріалу

12. Міжвоєнний період (1918-1939)

Європа і США. Недемократичні режими. Туреччина, Китай, Індія, Японія.

Міжнародні відносини. Діяльність Ліги Націй. Криза Версальсько-Вашингтонської системи. Агресія Японії на Далекому Сході. Початок японо-китайської війни. Мюнхенська змова і розділ Чехословаччини.

Культура в першій половині ХХ століття.

Нова економічна політика в Радянській Росії. Утворення СРСР.

Сутність непу. Політичне життя в 1920-і роки. Утворення СРСР.

Практичне заняття.

Порівняльна характеристика «воєнного комунізму» і непу.

Індустріалізація і колективізація в СРСР.

Радянська держава і суспільство в 1920 - 1930-ті роки. Особливості радянської політичної системи: однопартійність, зрощення партійного і державного апарату, контроль над суспільством. Культ вождя. І. В. Сталін. Підсумки розвитку СРСР в 1930-і роки. Конституція СРСР 1936 року.

Радянська культура в 1920-1930-і роки. «Культурна революція»: завдання та напрямки.

13. Друга світова війна. велика Вітчизняна війна

Напередодні світової війни. Радянсько-німецький пакт про ненапад і секретний додатковий протокол. Військово-політичні плани сторін

Перший період Другої світової війни. Бої на Тихому океані. напад Німеччини
на Польщу. «Дивна війна» на Західному фронті. Поразка Франції. Зміцнення безпеки СРСР: приєднання Західної Білорусії та Західної України, Бессарабії та Північної Буковини, Радянсько-фінська війна, Велика Вітчизняна війна як самостійний і визначальний етап Другої світової війни. Історичне значення Московської битви. Напад Японії на США. Бойові дії на Тихому океані в 1941 - 1945 роках.

Другий період Другої світової війни. Сталінградська битва і початок корінного перелому в ході війни. Курська битва і завершення корінного перелому. Закінчення Другої світової війни. Значення перемоги над фашизмом. Вирішальний внесок СРСР у Перемогу. Підсумки Другої світової війни Практичні заняття.

Підсумки Другої світової війни.

Самостійна робота учнів

Підготовка доповідей з пройденого матеріалу

14. Змагання соціальних систем. Сучасний світ

Рішення Потсдамської конференції. Створення ООН і її діяльність

Провідні капіталістичні країни.

Повоєнна відбудова країн Західної Європи. «План Маршалла».

Країни Східної Європи. Встановлення влади комуністичних сил після
Другої світової війни в країнах Східної Європи. Антикомуністичне повстання в Угорщині. «Празька весна». «Шокова терапія» і соціальні наслідки переходу до ринку. Східна Європа на початку ХХ століття.

Крах колоніальної системи.

Індія, Пакистан, Китай.

Країни Латинської Америки.

Міжнародні відносини. Гельсінкської нараду з безпеки і співробітництва в Європі. Введення обмеженого контингенту радянських військ в Афганістан. Криза розрядки. Нове політичне мислення.

Самостійна робота учнів

Підготовка доповідей з пройденого матеріалу


15. Апогей і криза радянської системи. 1945 - 1991 роки

СРСР в післявоєнні роки.

Початок «холодної війни». Становище в сільському господарстві. Голод 1946 року. Повоєнне суспільство, духовне піднесення людей. Протиріччя соціально-політичного розвитку.

СРСР в 1950-х - початку 1960-х років. Зміни після смерті І. В. Сталіна. Боротьба за владу, перемога Н. С. Хрущова. XX з'їзд КПРС і його значення. Реформи М. С. Хрущова

СРСР у другій половині 1960-х - початку 1980-х років.

Л. І. Брежнєв. Концепція розвиненого соціалізму. Конституція СРСР 1977 року. Застій. Тіньова економіка. Інакомислення, дисиденти. СРСР в системі міжнародних відносин. Встановлення військово-стратегічного паритету між СРСР і США. Перехід до політики розрядки міжнародної напруженості. Участь СРСР у військових діях в Афганістані.

СРСР в роки перебудови. М. С. Горбачов. Економічні реформи, їх результати. Реформи політичної системи. Зміна державного устрою СРСР. Політика гласності та її наслідки. Серпневі події 1991 року. Розпад СРСР. Освіта СНД.

Розвиток радянської культури (1945 - 1991 роки).

Практичне заняття.

СРСР в роки перебудови.

Самостійна робота учнів

Підготовка доповідей з пройденого матеріалу

16. Російська Федерація на рубежі ХХ-ХХІ століть.

Формування російської державності.

Б.Н.Ельцин. Політична криза осені 1993 року. Ухвалення Конституції Росії 1993 року. Економічні реформи 1990-х років: основні етапи та результати. Військово-політична криза в Чечні. Діяльність Президента Росії В. В. Путіна: курс на продовження реформ, стабілізацію становища в країні, збереження цілісності Росії, зміцнення державності, забезпечення громадянської злагоди і єдності суспільства. Президентські вибори 2008 року. Президент Росії Д. А. Медведєв. Президентські вибори 2012 року. Рішення задач боротьби з тероризмом. Політична криза на Україні і возз'єднання Криму з Росією. Культура і духовне життя суспільства в кінці ХХ - початку XXI століття.

Практичні заняття.

Російська Федерація в ХХI столітті.

Самостійна робота учнів

Підготовка доповідей з пройденого матеріалу


ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


Вид навчальної роботи

Кількість годин

Аудиторні заняття. зміст навчання

Вступ

2

1. Найдавніша стадія історії людства

2

2. Цивілізації Стародавнього світу

4

3. Цивілізації Заходу і Сходу в Середні століття

10

4. Від Київської Русі до Російської держави

10

5. Росія в ХVI-ХVII століттях: від великого князівства до царства

6

6. Країни Заходу і Сходу в ХVI-ХVIII століттях

10

7. Росія в кінці ХVII-ХVIII століть: від царства до імперії

4

8.Становленіе індустріальної цивілізації

7

9.Процесс модернізації в традиційних суспільствах Сходу

2

10.Россійская імперія в ХIХ столітті

12

11.Від Нової історії до Новітньої

10

12. Міжвоєнний період (1918-1939)

8

13. Друга світова війна. велика Вітчизняна війна

8

14 Змагання соціальних систем. Сучасний світ

6

15.Апогей і криза радянської системи 1945 - 1991 років

8

16.Россійская Федерація на рубежі ХХ-ХХІ століть

8

Разом

117

Тематичний план


Види навчальної роботи

Кількість годин

Максимальне навчальне навантаження (всього):

175

Аудиторні (обов'язкова) навантаження (всього):

В тому числі :

Практичні заняття

117


18

Внеаудиторная самостійна робота

58

Проміжна атестація у формі диференційованого заліку.


ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА РІВНІ НАВЧАЛЬНИХ ДІЙ.


Методичні рекомендації щодо організації вивчення навчальної дисципліни.

З метою реалізації компетентнісного підходу при викладанні навчальної дисципліни використовуються сучасні освітні технології: інформаційні технології (комп'ютерні презентації), технології розвиваючого навчання, технології проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький метод), технології евристичного навчання (виконання творчих проектів, «мозкова атака », ігрові методики). У поєднанні з позааудиторної роботою, для формування і розвитку загальних і професійних компетенцій, які навчаються застосовуються активні та інтерактивні форми проведення занять (групова консультація, розбір конкретних ситуацій, ділові та рольові ігри, групова дискусія).

Для проведення поточного контролю знань проводяться усні (індивідуальний і фронтальний) і письмові опитування (тестування, контрольна робота, доповіді.


Характеритик ОСНОВНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Вступ

- формувати пізнавальні мотиви - інтерес до нового, інтерес до способу вирішення і загальним способом дії;

Найдавніша стадія історії людства


-оповідання про сучасних уявленнях про походження людини, розселення найдавніших людей (з використанням історичної карти).

-об'ясненіе і застосування в історичному контексті понять: «антропогенез», «кам'яний вік», «палеоліт», «родова громада». Вказівка на карті місць найбільш відомих археологічних знахідок на території Росії Пояснення і застосування в історичному контексті понять: «неоліт», «неолітична революція», «виробляє господарство», «індоєвропейці», «плем'я», - «союз племен», «цивілізація» .

-раскритіе причин виникнення виробничого господарства, характеристика змін в житті людей, пов'язаних з цією подією.

-називаніе і вказівка на карті розселення древніх людей на території Росії, території складання індоєвропейської спільноти.

-обгрунтування закономірності появи держави

Цивілізації Стародавнього світу

-владеть історичною картою як джерелом інформації про розселення людських спільнот в епохи первісності і Стародавнього світу, розташуванні древніх цивілізацій і держав, місцях найважливіших подій;

- аналізувати інформацію в історичних текстах, в матеріальних пам'ятках Стародавнього світу;

- виділяти умови існування, основні заняття, спосіб життя людей в давнину, пам'ятники стародавньої культури, розповідати про події давньої історії;

уміти аналізувати характерні, суттєві риси: а) форм державного ладу древніх товариств (з використанням понять «деспотія», «поліс», «республіка», «закон», «імперія», «метрополія», «колонія» та ін.) б) положення основних груп населення в давньосхідних і античних суспільствах (правителі і піддані, вільні і раби); в) релігійних вірувань людей в давнину;

-пояснює, в чому полягали призначення і художні достоїнства пам'яток стародавньої культури: архітектурних споруд, предметів побуту, творів мистецтва;

-давати оцінку найбільш значних подій і особистостям давньої історії.

- вміти аргументувати свою точку зору.

Цивілізації Заходу і Сходу в середні віки

-аналізувати історичну карту як джерело інформації про територію, про економічні та культурні центри Європи та інших держав в Середні століття, про напрямки найбільших пересувань людей - походів, завоювань, колонізації та ін .;

- вміти використовувати різні джерела інформації, матеріальні історичні пам'ятники Середньовіччя;

уміти висловлювати сенс ситуації різними засобами (малюнки, символи, схеми, знаки) в оцінці способу життя різних груп населення в середньовічних суспільствах, пам'яток матеріальної та художньої культури;

- визначати соціальну значимість основних подій середньовічної історії для оцінки діяльності подій сучасної Європи;

-пояснює причини і слідства ключових подій вітчизняної та загальної історії Середніх століть;

-аналізувати розвиток Русі та інших країн в період Середньовіччя, загальні риси та особливості (в зв'язку з поняттями «політична роздробленість», «централізовану державу» і ін.);

-давати оцінку подіям і особистостям вітчизняної та загальної історії Середніх століть;

- сприяти вихованню почуття патріотизму, поваги історії, толерантності, нетерпимості до будь-яких видів насильства.

Від Київської Русі до Російської держав


уміти створювати історико-географічний образ, що включає уявлення про територію і кордони Росії, аналіз сутності і значення основних подій і явищ: освіту Давньоруської держави; Хрещення Руси; початок політичної роздробленості; встановлення залежності руських земель від Золотої Орди; об'єднання російських земель навколо Москви;

- виховувати почуття патріотизму і гордості за свою країну, емоційно позитивне прийняття своєї ідентичності і повага і прийняття інших народів Росії;

- шукати, систематизувати, узагальнювати інформацію з різних історичних і сучасних джерел як по періоду в цілому, так і за окремими тематичними блоками;

- вміти встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, будувати логічні ланцюги міркувань, доводити свою точку зору;

- вміти розпізнавати об'єкти, виділяти суттєві їх ознаки і проводити синтез;

-давати оцінку історичної особистості;

-Застосовувати історичні знання для виявлення і збереження історичних та культурних пам'яток історії Росії до кінця XVI I століття;

- вміти планувати навчальне співробітництво з викладачем і однолітками;

- вміти домовлятися, знаходити спільне рішення практичного завдання;

- вміти адекватно, усвідомлено і довільно будувати мовне висловлювання в усному мовленні при публічних презентаціях і захисту групових проектів.

Росія в ХVI-ХVII століттях: від великого князівства до царства

-об'ясненіе значення понять: «Вибрана рада», «наказ», «Земський собор», «стрілецьке військо», «опричнина», «заповідні роки», «певні літа», «кріпосне право». «Стрілецьке військо», «опричнина», «заповідні роки», «певні літа», «кріпосне право». Характеристика внутрішньої політики Івана IV в середині XVI століття, основних заходів і значення реформ 1550-х років.

Розкриття значення приєднання Середнього і Нижнього Поволжя, Західного Сибіру до Росії.

-об'ясненіе наслідків Лівонської війни для Російської держави

-об'ясненіе сенсу понять: «Смутні часи», «самозванець», «крестоцеловальная запис», «ополчення», «національно-визвольний рух».

-раскритіе того, в чому полягали причини Смутного часу. Характеристика особистості і діяльності Бориса Годунова, Лжедмитрія I, Василя Шуйського, Лжедмитрія II. Вказівка на історичній карті напрямків походів загонів під керівництвом Лжедмитрія I, Лжедмитрія II, напрямків походів польських і шведських військ, руху загонів Першого і Другого ополчень і ін. Висловлювання оцінки діяльності П. П. Ляпунова, К. Мініна, Д. М. Пожарського.

-раскритіе значення звільнення Москви військами ополчень для розвитку Росії

Країни Заходу і Сходу в ХVI-ХVIII століттях

- формувати почуття толерантності, поваги до людини і цінностям на основі фактичних знань історії та географії подій Нового часу, досягнень і культурних традицій;

-аналізувати історію Росії і інших країн в Новий час;

- вміти усвідомлено виділяти студентами того, що вже засвоєно і що ще підлягає засвоєнню, усвідомлювати якість і рівень засвоєння;

уміти самостійно вибирати засоби для організації своєї діяльності (історичну карту, письмові джерела, підручник, інтернет ресурси і т.д.);

-складати опис способу життя основних соціальних груп в Росії і в інших країнах в Новий час, пам'яток матеріальної та художньої культури; розповідати про значні події та особистості вітчизняної і загальної історії Нового часу;

-раскривать характерні, суттєві риси: а) економічних і соціальних відносин і політичного устрою держав в Новий час; б) еволюції політичного устрою (включаючи поняття «монархія», «самодержавство», «абсолютизм» і ін.) в) розвитку громадського руху ( «консерватизм», «лібералізм», «соціалізм»); г) уявлень про світ і суспільні цінності ; д) художньої культури Нового часу;

-пояснює причини і слідства ключових подій і процесів історії Нового часу;

-сопоставлять розвиток Росії та інших країн в Новий час, порівнювати історичні ситуації і події;

-давати оцінку подіям і особистостям вітчизняної та загальної історії Нового часу.

Росія в кінці ХVII-ХVIII століть: від царства до імперії.

-аналізувати і узагальнювати інформацію з різних історичних і сучасних джерел як по періоду в цілому, так і за окремими тематичними блоками (період палацових переворотів, період правління Катерини II і Павла I);

- вільно орієнтуватися і сприймати необхідну інформацію з художніх, наукових, публіцистичних текстів;

- опанувати монологічного та діалогічного формами мови;

- знати і застосовувати основні моральні норми; враховувати об'єктивні наслідки порушення моральних норм;

- вміти приймати рішення на основі співвіднесення кількох моральних норм;

- виховувати нетерпимість до будь-яких видів насильства;

Становлення індустріальної цивілізації.


-аналізувати інформацію з різних джерел з вітчизняної та загальної історії Нового часу;

- оцінювати спосіб життя основних соціальних груп в Росії і в інших країнах в Новий час, пам'яток матеріальної та художньої культури; розповідати про значні події та особистості вітчизняної і загальної історії Нового часу;

- вміти враховувати виділені викладачем орієнтири дії;

- аналізувати і систематизувати історичний матеріал, що міститься в навчальній і додаткової літератури по Загальній історії Нового часу;

- оцінювати характерні, суттєві риси: а) економічних і соціальних відносин і політичного устрою держав в Новий час; б) еволюції політичного устрою (включаючи поняття «монархія», «самодержавство», «абсолютизм» і ін.) в) розвиток громадського руху ( «консерватизм», «лібералізм», «соціалізм»); г) уявлень про світ і суспільні цінності ; д) художньої культури Нового часу;

-пояснює причини і слідства ключових подій і процесів історії Нового часу;

- виділяти загальні та індивідуальні ознаки розвитку Росії і інших країн в Новий час, синтезувати історичні ситуації і події;

Процес модернізації в традиційних суспільствах Сходу

-раскритіе особливостей соціально-економічного і політичного розвитку країн Азії, Латинської Америки, Африки. Характеристика передумов, учасників, найбільших подій, підсумків боротьби народів Латинської Америки за незалежність, особливостей розвитку країн Латинської Америки в XIX столітті.

-оповідання з використанням карти про колоніальних захопленнях європейських держав в Африці в XVI - XIX століттях; пояснення, в чому полягали цілі і методи колоніальної політики європейців.

-Опис головних рис і досягнень культури країн і народів Азії, Африки та Латинської Америки в XVI - XIX століттях

Російська імперія в ХIХ столітті

- виконувати соціально-значиму і соціально-оцінювану діяльність в розкритті сутності міжнародної політики (Вітчизняна війна, Кримська війна, російсько-турецькі війни);

- формувати міжетнічну толерантність;

- вміти працювати в групі, домовлятися, знаходити спільні рішення,

- вміти аргументувати свою пропозицію;

уміти організовувати свою діяльність (планувати, контролювати, оцінювати) події і явища: реформи Олександра I і Олександра II, контрреформи Олександра III, рух декабристів, західництво, слов'янофільство, консерватизм, лібералізм,

революційна демократія, народництво;

- максимально використовувати історичну та сучасну інформацію з різних джерел як по періоду в цілому, так і за окремими тематичними блоками (час правління Олександра I, Миколи I, Олександра II і Олександра III);

-встановлюється аналогії між XIX століттям і сучасністю;

- оцінювати результати діяльності особистостей російських імператорів, С.Ю. Вітте, М.І. Кутузова, А.М. Горчакова і ін.)

Від Нової історії до Новітньої


вміти створювати історико-географічний образ, що включає уявлення про основні історичні події (Росія в Першій світовій війні, Велика російська революція);

- аналізувати і узагальнювати інформацію з історичних джерел - текстів, матеріальних і мистецьких пам'яток російської та радянської історії);

- формувати індивідуальні та колективні засоби і способи дій при реалізації змістовної частини проекту: (а) виділяти тотожність і відмінності трьох російських революцій; б) виявляти суперечливі риси в діяльності Столипіна П.А .; в) модернізація по-радянськи;

- вміти виділяти суттєву інформацію, використовувати відповідні ресурси у співпраці з дорослими і самостійно;

- вміти логічно міркувати;

- виховувати почуття патріотизму і гордості за свою країну, повагу історії;

- емоційно позитивне прийняття своєї етнічної ідентичності.

-показ на мапі провідних держав світу і їх колонії на початку XX століття.

-об'ясненіе і застосування в історичному контексті понять: «модернізація», «індустріалізація», «імперіалізм», «урбанізація», «Антанта», «Троїстий союз». Характеристика причин, змісту і значення соціальних реформ початку XX століття на прикладах різних країн. Розкриття сутності причин нерівномірності темпів розвитку індустріальних країн на початку XX століття

-характеристика причин і сутності подій жовтня 1917 року, зіставлення різних оцінок цих подій, висловлювання і аргументація своєї точки зору

-об'ясненіе причин приходу більшовиків до влади. Систематизація матеріалу про створення Радянської держави, перші перетвореннях (у формі конспекту, таблиці).

- пояснення і застосування в історичному контексті понять: «декрет», «націоналізація», «робітничий контроль», «Установчі збори».

-участь в обговоренні ролі В. І. Леніна в історії XX століття

Міжвоєнний період (1918-1939)


-об'ясненіе і застосування в історичному контексті понять: «Версальсько-Вашингтонська система», «Ліга Націй», «репарації», «новий курс», «Народний фронт».

систематизація матеріалу про революційні події 1918 - початку 1920-х років в Європі (причин, учасників, ключових подій, підсумків революцій).

-характеристика успіхів і проблем економічного розвитку країн Європи і США в 1920-і роки.

-раскритіе причин світової економічної кризи 1929 - 1933 років і його наслідків.

-об'ясненіе суті, причин успіху і протиріч «нового курсу» президента США Ф. Рузвельта

характеристика основних етапів і тенденцій розвитку міжнародних відносин в 1920 - 1930-ті роки. Участь в дискусії про передумови, характер і значення найважливіших міжнародних подій 1920- 1930-х років

Друга світова війна. велика Вітчизняна війна


-називаніе з використанням карти учасників і основних етапів Другої світової війни.

-характеристика ролі окремих фронтів в загальному ході Другої світової війни.

-об'ясненіе і застосування в історичному контексті понять: «дивна війна», «план" Барбаросса "», «план" Ост "», «новий порядок», «геноцид», «холокост», «антигітлерівська коаліція», «ленд-ліз »,« корінний перелом »,« рух Опору »,« партизани ».. Характеристика підсумків Другої світової і Великої Вітчизняної воєн, їх історичного значення.

Змагання соціальних систем. Сучасний світ

- володіти історичною картою як джерелом інформації про геополітичні зміни;

- використовувати можливості проектної діяльності при вирішенні проблем, пов'язаних з розглядом питань: а) післявоєнний поділ світу; б) катастрофа колоніальної системи; в) НАТО і Варшавський Договір - виклики; г) проблеми радянської моделі соціально-економічного, політичного і духовного розвитку в Східній Європі (на прикладі Угорщини, Чехословаччини, Польщі), д) мірдо і після Гельсінкі;

- вміти аналізувати особливості і результати розвитку країн третього світу після розпаду колоніальної системи;

- пояснювати причини і результати «холодної війни»;

- виховувати толерантність, нетерпимість до будь-яких видів насильства;

- вміти застосовувати основні моральні норми і усвідомлювати відповідальність при їх порушенні.

Апогей і криза радянської системи 1945 - 1991 років

- створити історико-географічний образ, заснований на знанні основних історичних подій періоду;

- виховувати повагу до інших народів Росії, міжетнічна толерантність;

- структурувати знання за допомогою різних засобів, різними способами при вирішенні питань: а) «відлига» і «застій»; б) розпад СРСР - причини і результати;

в) створення нової російської державності

- орієнтуватися на різні способи вирішення завдань і вибір ефективних способів їх вирішення;

- вміти порівнювати мета і результат;

- вміти викладати основні положення свого повідомлення в письмовій та усній мові

- володіти прийомами логічних дій.

Російська Федерація на рубежі ХХ-ХХІ століть.

-об'ясненіе, в чому полягали труднощі переходу до ринкової економіки, з залученням свідчень сучасників. Характеристика темпів, масштабів, характеру і соціально-економічних наслідків приватизації в Росії

• порівняння Конституції Росії 1993 року з Конституцією СРСР 1977 року по самостійно сформульованих питань. Пояснення причин військово-політичної кризи в Чечні і способів його дозволу в середині 1990-х років.

-оцінка підсумків розвитку РФ в 1990-і роки.

Систематизація і розкриття основних напрямків реформаторської діяльності керівництва РФ на початку XXI століття.

-представлення короткої характеристики основних політичних партій сучасної Росії, вказівку їх лідерів. Вказівка глобальних проблем і викликів, з якими зіткнулася Росії в XXI столітті.

Характеристика ключових подій політичної історії сучасної Росії в XXI столітті.

систематизація матеріалів преси та телебачення про актуальні проблеми та події в житті сучасного російського суспільства, уявлення їх у вигляді оглядів, рефератів. - прагнути виконувати соціально значиму і соціально-оцінювану діяльність, бути корисним суспільству;

- вміти встановлювати зв'язок між вченням і майбутньою професійною діяльністю;

- вміти адекватно судити про причини свого успіху / неуспіху, пов'язуючи результат із зусиллями, працьовитістю, старанням;

- вміти ставити і формулювати проблеми, самостійно створювати алгоритми діяльності при вирішенні проблем пошукового характеру;

- вміти ставити навчальну завдання на основі співвіднесення того, що відомо і засвоєно, і того, що ще не відомо.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Вимоги до мінімального матеріально-технічного забезпечення.

Освоєння програми навчальної дисципліни «Історія» передбачає наявність в професійної освітньої організації, що реалізує освітню програму середньої загальної освіти в межах освоєння ОПОП СПО на базі основної загальної освіти, навчального кабінету, в якому є можливість забезпечити вільний доступ в мережу Інтернет під час навчального заняття і в період поза навчальної діяльності учнів.

Приміщення кабінету повинно задовольняти вимогам Санітарно-епідеміологічних правил і нормативів (СанПіН 2.4.2 № 178-02).

Устаткування навчального кабінету:

посадочні місця за кількістю студентів;

робоче місце викладача;

дошка;

наочні посібники (комплекти навчальних таблиць, плакатів, портретів видатних вчених,

історичні карти:

«Єгипет і Передня Азія в давнину»

«Стародавня Греція до середини V століття до н.е»

«Римська імперія в I - II ст. н.е. »

«Київська Русь в IX - початку XII століття

«Роздробленість Русі в XII - першої чверті XIII століття»

«Російська держава XVI століття»

«Російська держава XVIII століття»

«Росія на початку XIX століття»

«Вітчизняна війна 1812 р»

«Російська імперія XIX век.1861 р»

«Революція 1905 - 1907гг»

«Перша світова війна 1914 - 1918гг.»

«Велика Вітчизняна війна 1941 - 1945 р.р.»;

бібліотечний фонд.

У бібліотечний фонд входять підручники, навчально-методичні комплекти (УМК), що забезпечують освоєння навчальної дисципліни «Історія», рекомендовані або допущені для використання в професійних освітніх організаціях, що реалізують освітню програму середньої загальної освіти в межах освоєння ОПОП СПО на базі основної загальної освіти.

Бібліотечний фонд може бути доповнений енциклопедіями, довідниками, словниками, наукової, науково-популярної та художньої літературою по історії.

Технічні засоби навчання:

мультимедійне обладнання, за допомогою якого учасники освітнього процесу можуть переглядати візуальну інформацію з історії, створювати презентації, відеоматеріали, інші документи;

інформаційно-комунікативні засоби;

екранно-звукові посібники;


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ПРЕПОДАВАТЛЕЙ

Для студентів


 • Авер'янов К.А., Романов С.А. Смутні часи: P Російсько держава на початку XVII ст .: історичний атлас.-М., 2015.

 • Артасів І.А., Данилов А.А., Критська Н.Ф., Мельникова О.М. Я здам ЄДІ! Історія: модульний курс: практикум і діагностика. - М. 2017.

 • Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. Історія: підручник для студ. установ сред.проф. освіти в 2 ч. Ч 1.- М .: Видавничий центр «Академія» 2017.

 • Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. Історія: підручник для студ. установ сред.проф. освіти в 2 ч. Ч 2.- М .: Видавничий центр «Академія» 2017.

 • Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. Історія для професій і спеціальностей технічного, природничого, соціально-економічного профілів. Дидактичні матеріали: навч. посібник для студ. установ сред.проф. освіти - М: Видавничий центр «Академія» 2017.

 • Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. Історія. Історія: електронний навчально-методичний комплекс-М: Видавничий центр «Академія» 2017.

 • Булдаков В.П., Леонтьєва Т.Г., Війна, що породила революцію. - М., 2015.

 • Друга світова війна в історії людства: 1939-1945рр. Матеріали міжнародної наукової конференції / За ред. С.В. Девятоваі др М., 2015.

 • Дорожин Н.І. Сучасний урок історії. - М. 2017.

 • Давня Русь в середньовічному світі: енциклопедія. / Упоряд. Е.А.Мельнікова, В.Я.Петрухін.-М., 2014.

 • Короткий курс історії ВКП (б). Текст і його історія в 2 ч. / Упоряд. М.В.Зеленов, Д.Бренденберг.-М., 2014.

 • Критичний словник російської революції: 1914-1921гг. / Упоряд. Е.Актон, У.Г.Розенберг, В.Ю. Черняєв. СПб, 2014.

 • МусатовВ.Л.Второе «звільнення» Європи. - М., 2016.

 • Розенталь І.С., Валентинов Н. та ін. XX століття очима сучасників. - М., 2015.

 • Перемога-70: реконструкція ювілею / Под ред.Г.А.Бордюгова._М., 2015.

 • Формування території Російської держави. XVI-початок XX в. (кордону і геополітика) / Под ред. Е.П.Кудрявцевой. - М., 2015.

 • Гаджієв К.С., Закаурцева Т.А., Родрігес А.М., Пономарьов М.В. Новітня історія країн Європи та Америки. XX століття: в 3ч. Ч.2. 1945-2000. - М. 2017.

 • Горєлов А.А. Історія світової культури. - М., 2015.

 • Загладин Н.В., Петров Ю.А. Історія (базовий рівень). 11 клас. - М. 2017.

 • Санін Г.А. Крим. Сторінки історії. - М., 2015.

 • Сахаров А.Н., ЗагладінН.В. Історія (базовий рівень). 10 клас. - М. 2017.

 • Вітчизняна історія в таблицях і схемах для школярів. М.2016.

 • Кузьменко А.Ф.Тематіческіе схеми по історії Росії. XX століття. М.2016.

 • Алієва С.К. Загальна історія в таблицях. М.2017.


для викладачів

 • Про освіту в Російській Федерації: федеральний закон Російської Федерації від 29.12.2014 №273-ФЗ (в ред Федеральних законів від 07.05.2013 №99-ФЗ, від 07.06.2013 №120-ФЗ, від 02.07.2013 №170-ФЗ, від 23.07.2013 №203-ФЗ, від 25.11.2013 №317-ФЗ, від 03.02.2014 №11-ФЗ, від 03.02.2014 №15-ФЗ, від 05.05.2014 №84-ФЗ, від 27.05.2014 № 135-ФЗ, від 04.06.2014 №148-ФЗ, з ізм., внесеними Федеральним законом від 04.06.2014 №145-ФЗ.в ред від 03.07 2016, із змінами від 19.12.2016.)

 • Наказ Міністерства освіти і науки РФ від 31 грудня 2015г.№1578 «Про внесення змін до федерального державний освітній стандарт середньої загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки РФ від 17травень 2012г.№413».

 • Лист Департаменту державної політики в сфері підготовки робітничих кадрів і ДПО Міністерства освіти і науки РФ від 17.03.2015 №06-259 «Рекомендації щодо організації отримання середньої загальної освіти в межах освоєння освітніх програм середньої професійної освіти на базі основної загальної освіти з урахуванням вимог ФГОС і одержуваної професії або спеціальності середньої професійної освіти ».

 • Орієнтовна основна освітня програма середньої загальної освіти, схваленої рішенням федерального навчально-методичного об'єднання по загальній освіті (протокол від 28июня 2016г.№2 / 16-з)

 • Вяземський Є.Є., Стрелова О.Ю. Уроки історії: думаємо, сперечаємося, розмірковуємо. - М., 2015.

 • Вяземський Є. Є., Стрелова О. Ю. Педагогічні підходи до реалізації концепції єдиного підручника з історії: посібник для вчителів загальноосвітніх організацій / Вяземський Є. Є., Стрелова О. Ю. - М .: Просвещение, 2015.

 • Шевченко Н.І. Історія для професій і спеціальностей технічного, природничого, соціально-економічного профілів. Методичні рекомендації. - М., 2015.

Інтернет ресурси


 • www. gumer. info (Бібліотека Гумер)

 • www. hist. msu. ru / ER / Etext / PICT / feudsl. htm (Бібліотека Історичного факультету МДУ)

 • www. plekhanovfound. ru / library (Бібліотека соціал-демократа)

 • www. bibliotekar. ru (Бібліотекар. Ру: електронна бібліотека нехудожньої літератури з російської та світової історії, мистецтва, культури, прикладних наук)

 • http s: // ru. wikipedia. org (Вікіпедія: вільна енциклопедія)

 • https: // ru. wikisource. org (Вікітека: вільна бібліотека)

 • www. wco. ru (Віртуальний каталог ікон)

 • www. militera. lib. ru (Військова література: зібрання текстів)

 • www. world - war 2. chat. ru (Друга світова війна в російській Інтернеті)

 • www. kulichki. com / - gumilev / HE 1 (Стародавній Схід)

 • www. old - rus - maps. ru (Європейські гравірування географічні креслення і карти Росії, видані в XVI - XVIII століттях)

 • www. biograf - book. narod. ru (Вибрані біографії: біографічна література СРСР)

 • www. magister. msk. ru / library. htm (Інтернет-видавництво «Бібліотека»: електронні видання творів та біографічних і критичних матеріалів)

 • www. intellekt - video. com / russian - history (Історія Росії і СРСР: онлайн-відео)

 • www. historicus. ru (Історик: суспільно-політичний журнал)

 • www.history. tom. ru (Історія Росії від князів до Президента)

 • www. statehistory. ru (Історія держави)

 • www. kulichki. com / grandwar ( «Як наші діди воювали»: розповіді про військові конфлікти Російської імперії)

 • www. raremaps. ru (Колекція старовинних карт Російської імперії)

 • www. old - maps. narod. ru (Колекція старовинних карт територій та міст Росії)

 • www. mifologia. chat. ru (Міфологія народів світу)

 • www. krugosvet. ru (Онлайн-енциклопедія «Кругосвет»)

 • www. liber. rshut. ru (Інформаційний комплекс РДГУ «Наукова бібліотека»)

 • www. august -1914. ru (Перша світова війна: інтернет-проект)

 • www .9 may. ru (Проект-акція: «Наша Перемога. День за днем»)

 • www. temples. ru (Проект «Храми Росії»)

 • www. radzivil. chat. ru (Радзивіллівський літопис з ілюстраціями)

 • www. borodulincollection. com / index. html (Раритети фотохроніки СРСР: 1917-1991 рр. - колекція Льва Бородулина)

 • www. ruareevolution. info (Революція і Громадянська війна: інтернет-проект)

 • www. rodina. rg. ru (Батьківщина: російський історичний ілюстрований журнал)

 • www. all - foto. ru / empire / index. ru. html (Російська імперія в фотографіях)

 • www. ferhal. narod. ru (Російський мемуари)

 • www. avorhist. ru (Русь Стародавня і питома)

 • www. memoirs. ru (Росіяни мемуари: Росія в щоденниках і спогадах)

 • www. scepsis. ru / library / history / pagy 1 (Скепсис: науково-просвітницький журнал)

 • www. arhivtime. ru (Сліди часу: інтернет-архів старовинних фотографій, листівок, документів)

 • www. sovmusic. ru (Радянська музика)

 • www. infoliolib. info (Університетська електронна бібліотека Infolio)

 • www. hist. msu. ru / ER / Etext / index. html (Електронна бібліотека Історичного факультету МДУ ім. М.В. Ломоносова)

 • www. library. spbu. ru (Наукова бібліотека ім. М. Горького СПбДУ)
<>

Щоб завантажити матеріал, введіть свій E-mail, вкажіть, хто Ви, і натисніть кнопку

Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтеся отримувати від нас E-mail-розсилку

Якщо скачування матеріалу не почалося, натисніть ще раз "Завантажити матеріал".

Завантаження матеріалу почнеться через 60 сек.
А поки Ви очікуєте, пропонуємо ознайомитися з курсами відеолекцій для вчителів від центру додаткової освіти "Професіонал-Р"
(Ліцензія на здійснення освітньої діяльності
№3715 від 13.11.2013).
Отримати доступ
дізнатись детальніше
 • інше
опис:

Справжня програма розроблена для навчальної дисципліни «Історія» спеціальності технічного профілю. Програма визначає загальний обсяг знань, який підлягає обов'язковому засвоєнню студентами.

Програма призначена для використання в ГБПОУ МО «Подільський коледж імені А.В.Нікуліна», що реалізує основну професійну освітню програму СПО на базі основної загальної освіти з одночасним здобуттям середньої загальної освіти.

Програма розроблена з урахуванням вимог ФГОС середньої загальної освіти, ФГОС середньої професійної освіти для спеціальності: 08.02.01 Будівництво та експлуатація будівель і споруд