Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Робітничий рух 1880-1900 рр.

Скачати 25.17 Kb.
Дата конвертації20.12.2018
Розмір25.17 Kb.
Типреферат

15

Робітничий рух.

план:

Вступ. 2

1. Переміщення центру світового революційного руху в

Росію. 3

2. Робітничий рух. Перший етап. (60-70-і роки). 6

3. Другий етап робітничого руху (80-ті - середина 90-х років). 9

4. Робітничий рух починає грати все більшу роль в

суспільно-політичній боротьбі. Створення РСДРП. 11

Висновок. 14

Список літератури. 15

Вступ.

Царська Росія, в якій розвинені форми промислового та фінансового капіталу поєднувалися з сильними пережитками кріпацтва і залежністю від іноземного капіталу, що не була класичною країною імперіалізму. Однак внаслідок своєрідності історичного розвитку вона стала на початку XX ст. осередком всіх протиріч імперіалізму і центром світового робітничого руху і революційної думки, батьківщиною ленінізму - марксизму епохи імперіалізму і пролетарських революцій.

1. Переміщення центру світового революційного руху в Росії.

На початку XIX ст. центр міжнародного робочого руху знаходився в Англії. Загострення соціальних протиріч в ре-док промислового перевороту призвело до виникнення чартизма, який був першим широким, дійсно масо-вим, політично оформленим, пролетарському-революційним рухом. Англійськоїбуржуазії шляхом підкупу верхівки робочого класу за рахунок своїх монополістичних прибутків уда-лось притупити гостроту революційного робітничого руху і ввести його в мирний, тред-юніоністський русло.

Центр револю-ційного руху перемістився до Франції. Французькі про-Летар довели це в 1848 р під час червневого повстання в Парижі і в 1871 р, коли вони вперше в історії здійснили про-летарскую революцію. Але в цих двох виступах, що мали всесвітньо-історичне значення, «Франція як би вичерпала сили пролетаріату ...» В. І. Л е н і н. Повна. зібр. соч., т. 38, стор. 305 .

Відтепер ведуча роль в міжнародному робітничому русі перейшла до Німеччини, яка набрала після фран-ко-пруської війни 1870--1871 рр. на шлях бурхливого індустріалізующіхся-ції. Міжнародне значення Німеччині як центру робітничого руху в останній третині XIX ст. знайшло яскраве вираження в тому, що марксизм став прапором соціалістичного руху пролетаріату. Збагачене ідеями марксизму, німецьке ра-Бочее рух протягом десятиліть було зразком соціал-стической організованості, і європейський пролетаріат, в тому числі і російська, навчався на досвіді німецької соціал-демократичний-ської партії. Німеччина залишається центром робочого руху до початку XX ст., Коли він перемістився в Росію.

Ще на початку 60-х років XIX ст. Маркс, враховуючи всю глиби-ну суспільних протиріч в Росії в зв'язку з грабіжник-ським характером селянської реформи, висловлював надію, що Росія буде застрільником прийдешньої європейської революції. «Будемо сподіватися, - писав Маркс в 1863 р, - що цього разу, лава потече зі сходу на захід, а не навпаки ...» К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 30, стор. 266 . Ця надія перетворилася в тверде переконання в 70-і роки, коли на За-паде тріумфувала реакція, а в Росії назрівала друга рево-люціонной ситуація. «Революція почнеться на цей раз на По-стоці, колишньому досі незайманою цитаделлю і резервною армією контрреволюції» К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 34, стор. 230 , - писав Маркс в 1877 р предисл-вії до російського видання «Маніфесту Комуністичної пар-тії» (1882) Маркс і Енгельс стверджували, що Росія являє собою передовий загін революційного руху в Європі. Нарешті, в бесіді з Г. А. Лопатин в вересні 1883 році Фрідріх Енгельс відзначив, що «Росія, це - Франція нинішнього століття. Їй законно і правомірно належить революційна ініціати-тива нового соціального перевлаштування »К. Маркою Ф. Енгельс. Соч., Т. 21, стор. 490 .

Ідеї ​​Маркса і Енгельса про міжнародне значення російської революції розвинув в нових умовах В. І. Ленін. Він писав:

«Історія поставила тепер перед нами найближче завдання, ко-торая є найбільш революційним з усіх найближчих за-дач пролетаріату якої б то не було іншої країни. Здійснювала-тичних цього завдання, руйнування наймогутнішого оплоту не тільки європейської, але також (можемо ми сказати тепер) і азіатської реакції зробило б російський пролетаріат авангардом міжнародного революційного пролетаріату »В. І. Л е н і н. Полі. зібр. соч., т. 6, стор. 28 .

Переміщення центру революційного руху в Росії за-закономірності випливало з особливостей розвитку тут капіталіз-ма і формування пролетаріату, його ідеології.

На відміну від Західної Європи в Росії не утворився скільки-небудь значний шар робочої аристократії, за допомогою якої буржуазія могла б вносити розкол в робітничий рух. Пояснюється це, перш за все, хазяйнування в клю-чевих галузях російської промисловості іноземного капі-тала, який отримані ним в Росії надприбутки звертав на підкуп «своїх» робітників. В. І. Ленін надавав величезного зна-чення цій обставині, пов'язуючи слабкість опортунізму з особливістю світової системи імперіалізму, що складається в ви-діленні «купки найбагатших імперіалістичних країн, паразитически наживаються грабунком колоній і слабких націй» В. І. Л е н і н . Полі. зібр. соч., т. 34. стр. 371 . В результаті буржуазія «слабких націй» могла лише дуже вузьке коло привілейованих робочих робити «учасником де-лежачи імперіалістичної видобутку». Саме це, підкреслював Ленін, «до певної міри полегшує виникнення глиб-ких революційних рухів в країнах, які піддаються империалистическому грабежу, яким загрожує розділ і уду-шення їх гігантами-імперіалістами (така Росія) ...» Т а м ж е .

В. І. Ленін відзначав, що посилення ревізіонізму в робітничому русі викликається зигзагами буржуазної тактики в робочому питанні, а саме переходом від методу насильства до методу «Чи-бералізма». Широке поширення реформістських ідей в англійському робітничому русі пов'язано з ліберальної робочої політикою буржуазії, котра переслідувала мету створити у робітників ілюзію класового миру. У Росії жорстока капіталістичних-ська експлуатація в з'єднанні з «азійському незайманим» дес-потізмом царизму надавала класовим протиріччям необ-чайну гостроту і робила безпідставною опортуністичну пропаганду соціальної гармонії.

Російський робітник страждав не стільки від капіталізму, як-ко від недостатності його розвитку, від пережитків кріпосного-пра в економіці і політичному ладі Росії, які породжували звірячі форми капіталістичної експлуатації і полі-Цейского гноблення, і тому був безпосередньо зацікавлених-ван в їх знищенні . Неймовірне розорення і зубожіння кре-стьянства, пригніченого крепостническими латифундиями, де-лали і його непримиренним ворогом поміщицького ладу. Спільність економічних і політичних інтересів в боротьбі проти само-державно-поміщицького ладу створювала об'єктивну основу для революційного союзу пролетаріату і селянства. Боротьба уг-Нетен неросійських народів за своє національне визволення посилювала революційний натиск на самодержавство. З іншого боку, страх перед революційним пролетаріатом Побужжя-дав російську буржуазію миритися зі збереженням пережитків кріпацтва, з деспотизмом самодержавства.

2. Робітничий рух. Перший етап. (60-70-і роки). Робітничий рух в Росії розвивалося в умовах, коли ідеї марксизму перемогли на Заході. Російські марксіс-ти мали великі можливості для вивчення, перевірки та обоб-щення досвіду міжнародного робочого руху. Велике зна-чення для творчого сприйняття марксизму на російському грунті мав багатий і гіркий досвід демократичного етапу звільни-ного руху, досвід «блукань і хитань, помилок і разо-за чари революційної думки в Росії» В. І. Л е н і н. Полі. зібр. соч., т. 41, стор. 7 . У 40--80-х роках XIX ст. К. Маркс і Ф. Енгельс вказували, що в Англії, Фран-ції та Німеччини буржуазії вдалося майже зовсім витравити з народної свідомості традиції чартизма і революційної епо-хи 1848--1849 рр. Цього не сталося в Росії, де серед пере-дових робітників і демократичної інтелігенції були живі традиції боротьби великих попередників російської соціал-де-демократами - В. Г. Бєлінського, А. І. Герцена, Н. Г. Чернишов-ського, Н. А. Добролюбова і СЛАН когорти революціонерів 70-х років.

Найважливішим джерелом для формування ленінізму яви-лось революційна творчість російських народних мас, рівного якому за багатством і різноманітністю форм не знала всесвітня історія. У жодній країні світу пролетаріат не розвивав той-який бурхливої ​​страйкової енергії, як в Росії. З 1895 по 1916 року щорічно в середньому страйкувало 543 тис. Фабрично-заводських ра-бочих, тоді як в Англії відповідно --369 тис., В США - 341 тис., У Франціі-- 167 тис., В Німеччині- - 154 тис. Всього за цей час в Росії страйкувало 10 млн. 652 тис. робітників, з них 60% були учасниками політичних страйків. Якщо в Захід-ної Європі політичні страйки були засобом боротьби за ча-стичного реформи, наприклад за загальне виборче право, то в Росії ці страйки зачіпали найбільш глибокі сторони політичного життя країни. Вони відбувалися під гаслом повалення царату і завоювання демократичної республіки і тому мали загальнонародне значення.

Починалася стачеч-ва боротьба пролетаріату з захоплення, перш за все, робітників-текстильників. Боротьба носила стихійний характер, виражалася в бунтах, під час яких робітники били представників адміністрації, руйнували будівлі, ламали машини. У 70-і роки рух набуває наступальний характер: робітники окази-вали опір поліції, силою звільняли заарештованих товаришів. Близько половини страйків висували вимоги пови-шення заробітної плати. Найбільш великими страйками були страйки на Невської бумагопрядильной (1870) і Креногольмской мануфактурі (1872). У цей період на робітничий рух великий вплив мають народники, вони створюють перші робочі круж-ки, і яких ведеться агітаційна, освітня, культурна робота.

Важливу роль у розвитку робітничого руху зіграли два пер-вих робочих союзу. В їхніх ідейних позиціях були досить сильні народницькі погляди, але вже помітний вплив оказ-вали ідеї I Інтернаціоналу.

Першою робочою організацією був виник в 1875 р «Південно-російський союз робітників». Він був заснований в Одесі революції-нером-інтелігентом Е. О. Заславським. Союз налічував близько 250 чоловік в ряді міст Півдня Росії (Одеса, Херсон, Ростов-на-Дону). Найважливішим документом був Статут Союзу, в якому стверджувалося, що робітники можуть досягти визнання своїх прав тільки за допомогою насильницького перевороту, який знищить всякі привілеї і переваги. Союз заявляв, що праця повинна стати основою особистого і суспільного добробуту. Члени «Союзу» вели пропаганду серед робітників, участ-вовали в організації страйків. У грудні 1875 г. «Союз» в резуль-таті зради був розкритий і розгромлений, а 15 його участни-ков були притягнуті до суду і засуджені до каторги або тюремного ув'язнення і заслання. Е. О. Заславський був засуджений до 10 го-дам каторги, в 1878 році він помер у в'язниці.

У 1878 році в Петербурзі на основі об'єднання розрізнений-них робочих гуртків виник «Північний союз російських робітників». «Союз» налічував понад 200 членів. Він мав свої відділення зa Невської і Нарвської заставами, на Василівському острові. Виборзькій і Петербурзької сторони, обвідному каналі. Кістяк Союзу »становили робітники-металісти, на чолі стояв централь-ний робочий гурток, куди входили представники районних орга-нізацій. Керівниками «Північного союзу» були робітники-рево-люціонери - слюсар В. П. Обнорский і столяр С. Н. Халтуріна. В. А. Обнорский, ще під час перебування за кордоном, зумів познайомити-ся з робочим рухом Заходу, з діяльністю I интернац-налу, з програмами соціалістичних партій. Він був авто-ром програмних документів «Союзу». С. Н. Халтуріна добре знав нелегальну літературу, був пов'язаний з народницькими орга-ціями. «Північний союз російських робітників» відкрито заявив про своє існування в січні 1879 року, коли в нелегальній друкарні була надрукована його програма «До російським рабо-чим», прийнята на установчих зборах членів організації.

«Союз» заявляв, що його головна мета - «повалення існуючого політичного та економічного ладу держави, як ладу вкрай несправедливого».У документі визначалася роль робітничого класу в Росії, як класу, в якому «полягає вся сила і значення країни» і від якого залежить успіх соці-альної революції.

На перший план у своїй діяльності «Союз» висував завдання політичної боротьби, так як «політична свобода» забезпечує за кожною людиною самостійність переконань і дій ». Безпосередніми вимогами «Союзу» були: свобода слова, друку, право зборів і зібрань. Крім того, робочі тре-Бова ліквідації станових прав і переваг, введення обов'язкового і безкоштовного навчання у всіх навчальних закладах, обмеження робочого часу, заборони дитячої праці, скасування непрямих податків і т. Д.

Члени «Північного союзу» вели пропаганду на підприємствах Петербурга, брали участь у страйках і керували ними, підтримай-вали страйкарів коштами, випускали прокламації. Керівники «Союзу» прагнули налагодити зв'язки з іншими го-родами Росії, ставлячи перед собою мету перетворення організації в всеросійський. У лютому 1880 року «Союз» видав першу нелегальну робочу газету «Робоча зоря». Після виходу першого номера газети друкарня була розгромлена поліцією. Ще в січні 1879 був заарештований В. Обнорский. Незабаром після арес-та найвизначніших членів «Північного союзу» він припинив свою діяль-ність. Один з керівників Північного Союзу Степан Халтія-рин став народовольців. 5 лютого 1880. р він здійснив вибух в їдальні в Зимовому палаці. Після цього переховувався, активно брав участь в діяльності Виконавчого Комітету «Народної волі», В березні 1882 року він був страчений за участь у вбивстві одеського прокурора В. В. Стрельникова.

Таким чином, в 70-ті роки XIX ст. робітничий рух починає відігравати суттєву роль в громадському русі країни: визна-ються специфічні пролетарські методи боротьби (страйковий рух), створюються перші робочі організації, їх програми. З числа робочих висуваються перші керівники: Петро Моїсеєнко (1852--1924), Петро Алексєєв (1849--1890), Степан Халтуріна (1857--1882), Віктор Обнорский (1851--1919). Однак, рух 70-х років охоплювало ще вузьке коло робочих. Пролетарсько-демо-кратическая струмінь ще не могла виділитися із загального потоку на-роднічества. Виділення боротьби пролетаріату в самостійну силу було пов'язано з подальшим розвитком страйкової боротьби робітничого класу і затвердженням марксизму, як ідейної основи робітничого руху.

3. Другий етап робітничого руху (80-ті - середина 90-х років) пов'язаний з подальшим розвитком страйкового руху, яке відрізнялося більшою організованістю і масовістю, більш чітким формулюванням вимог. Головними центрами страйкового руху були Петербурзький і Центральний промислові райони, але в рух включалися і нові райони. Найбільшою подією цього періоду стала Морозівський страйк (1885 г.) на текстильній фабриці Морозова в містечку Нікольському поблизу Орехово-Зуєва Володимирській губернії. Цей страйк відрізнялася неби-валим розмахом, організованістю, стійкістю страйкарів, Робітники вимагали обмеження штрафів, упорядкування розрахунків з робітниками і ін. Ряд вимог - про контроль за заробітної пла-тій, про державне регулювання умов найму вперше вийшли за межі одного підприємства. Для придушення страйку були викликані війська, суду були передані 33 робочих. На суді були розкриті факти серйозного утиску робочих, жорстокості і свавілля на фабриці. В результаті суд присяжних змушений був винести виправдувальний вердикт. Не згодний з рішенням суду Олександр III дав вказівку знову заарештувати керівників страйку. Всього протягом 80-х років минуло близько 450 страйків і віл-нений робітників.

Зростання робітничого руху змусив уряд піти на видавництва-ня ряду фабричних законів. У 1882 р були видані закони, що забороняли нічні роботи дітям до 12 років, введена фабрична інспекція. У червні 1885 року - закон про заборону нічної роботи жінок і підлітків. 3 червня 1886 був прийнятий закон про штрафи. Цей закон встановив максимальний розмір штрафу (1/3 за-бітної плати), причому вказувалося, що штрафні гроші повинні використовуватися на потреби робочих, а не йти в касу фабрикантів. Заборонялося розплачуватися з робітниками купонами, хлібом, товарами замість грошей. Робітники отримували право скаржитися на господаря і фабричну інспекцію в спеціально створений-ні колегіальні губернські присутності по фабричних справах. Одночасно закон збільшив кримінальну відповідальність за учас-тя в страйках брало і керівництво ними. Фабриканти були незадоволені законом про штрафи, в результаті ініціатор прийняття цього, закону, міністр фінансів Бунге був змушений піти у відставку.

Хоча робоче законодавство в Росії було дуже нерозвинене, і закони часто не дотримувалися, його прийняття було свідченням сили виник на економічному ґрунті робітничого руху.

У 80-х - початку 90-х років в Росії виник ряд соціал-демократичних гуртків. Марксистські групи виникли в Москві, Вільно, Ростові-на-Дону, Києві, Харкові, Ризі та інших містах.

В історії розвитку пролетарського революційного руху це був час виникнення соціал-демократії. Соціал-демо-кратіческая рух не було ще масовим, а його практична діяльність обмежувалася пропагандою марксизму. Перед со-циал-демократією стояло завдання з'єднання марксизму з робочим рухом.

В кінці XIX - початку XX століття в Росії наростає економіч-ський і політична криза.

4. З середини 90-х років в країні спостерігається посилення страйкового руху. Робітничий рух починає грати все більшу роль в суспільно-політичній боротьбі, що дає можливість говорити про початок пролетарського етапу в визвольному русі в Росії.

У цей період соціал-демократи прагнуть очолити рабо-че рух, що в свою чергу вимагало створення партії робітничого класу. У вирішенні цього завдання видатну роль си-Граля Володимир Ілліч Ульянов (Ленін). Одним з перших кроків на шляху до створення партії було об'єднання розрізнених со-циал-демократичних гуртків Петербурга в єдиний «Союз борь-б за визволення робітничого класу», що складався з центральної групи і районних груп. Серед керівників «Союзу» були В. І. Ульянов (Ленін), Ю. О. Цедербаум (Мартов), В. В. Стар-ков, Г. М. Кржижановський та ін. «Союз» вів пропаганду на фаб-ріках і заводах, керував страйковим рухом. «Робітники союзи» виникли в Москві, Володимирі, Києві, Самарі і ряді інших міст країни.

Активна діяльність Петербурзького «Союзу боротьби за освоєння-бождение робітничого класу» і зростання масового робітничого руху зіткнулися з серйозними урядовими репресіями. В де-кабріо 1895 року були заарештовані керівники «Союзу боротьби».

Однак «Союзи боротьби» продовжували вести політичну агітацію і керувати боротьбою пролетаріату.

Російська соціал-демократична партія була заснована в Мінську в березні 1898 року. На з'їзді були присутні 9 делегатом від Петербурзького, Московського, Київського, Катеринославського «Союзу боротьби», групи «Робітничої газети» та «Общееврейского робочого союзу в Росії і Польщі» (Бунда).

З'їзд обрав ЦК, проголосив створення РСДРП. Після з'їзду був випущений «Маніфест Російської соціал-демократичної робітничої партії». У «Маніфесті» зазначалося, що російський робітничий клас «абсолютно позбавлений того, чим вільно і спокійно користуються його закордонні товариші: участі в управлінні го-Сударства, свободи усного і друкованого слова, свободи союзів і зборів», підкреслювалося, що ці свободи є необ -дімим умовою в боротьбі робітничого класу «за своє кінцеве звільнення, проти приватної власності і капіталізму - за соціалізм».

У «Маніфесті» була ясно виражена думка про необхідність двох етапів революції: буржуазно-демократичного і соціалістичного: «Чим далі на схід Європи, тим більше культурні, політичні завдання випадають на долю пролетаріату. На своїх міцних плечах російський робітничий клас повинен винести, і винесе справу завоювання політичної свободи. Це необхідний, але лише перший крок до здійснення великої історичної мис-ці пролетаріату - до створення такого суспільного ладу, в ко-тором не буде місця експлуатації людини людиною ».

«Маніфест» ні програмою партії, в ньому не були постав-лени конкретні завдання. З'їзд не прийняв і Статуту партії. Ство-ня партії робітничого класу продовжувало залишатися найважливішим завданням революційного руху.

Велику роль в підготовці скликання II з'їзду РСДРП зіграла газета «Іскра», перший номер якої вийшов у 1900 році. До складу редакції «Іскри» увійшли Г. В. Плеханов, В. І. Засулич, П. Б. Аксельрод, В. І. Ленін, Ю. О. Мартов та ін. Редакція «Іскри» здійснила організаційну роботу по скликанню з'їзду, був підготовлений проект Програми РСДРП. До скликання II з'їзду РСДРП і остаточного оформлення соціал-демократичної партії було проведено ідеологічне розмежування з народно-ками, легальними марксистами і економістами.

Особливо гостра полеміка розгорнулася напередодні II з'їзду з «економістами» та іншими течіями всередині соціал-демократії Росії.

Проти позиції "економістів" виступили такі видатні рос-сийской соціал-демократи, як Г. В. Плеханов, В. І. Ленін, Ю. О. Мартов та ін. Напередодні II з'їзду РСДРП позиції економістів були відкинуті більшістю соціал-демократичних організацій Росії .

II з'їзд РСДРП, який відбувся в липні-серпні 1903 в Брюсселі, а потім в Лондоні, носив по суті установчий характер, головним завданням його було прийняття Програми та Уста-ва партії.

Теоретична частина програми починалася з марксистської тези про те, що виробничі відносини досягли такого рівня розвитку, коли капіталізм став гальмом на шляху подальшого прогресу. Кінцевою метою соціал-демократії (програм-ма - максимум) проголошувалася соціальна революція, уста-новлення диктатури пролетаріату для соціалістичного пере-суспільний лад. Диктатура пролетаріату визначалася як «завоювання пролетаріатом політичної влади», необхідна умова соціальної революції. Найближчою політичним завданням (програма - мінімум) була буржуазно-демократична революція, яка повинна була повалити самодержавство, встановити республіку. Її завдання були розділені на три групи: політич-ські вимоги (рівне і загальне виборче право, свобо-да слова, совісті, друку, зборів і об'єднань, виборність суддів, відділення церкви від держави, повну рівноправність всіх громадян, незалежно від національності і право націй на само-визначення, знищення станів); економічні вимоги робітників (8-годинний робочий день, цілий ряд заходів по послабшають шення економічного, житлового становища робітників); требова-ня з аграрного питання (скасування викупних і оброчних платі-жей і повернення отриманих за ними сум, повернення відрізків, відібраних у селян у ході реформи 1861 р, установа кресть-янських комітетів).

Програма РСДРП принципово відрізнялася від програм західних соціал-демократичних партій, в неї був включений по-прос про диктатуру пролетаріату. На II з'їзді РСДРП був прийнятий також Статут, який закріплював організаційне будову партії, права і обов'язки її членів. Прийняття Статуту супроводжувалося серйозними суперечками, дискусією, особливо з питання про членство в партії.

Однак в цілому Статут відповідав ленінському представле-нию про партію, як централізованої і дисциплінованою орга-нізації, побудованої на принципах «демократичного централиз-ма».

Подальше розмежування на з'їзді відбулося і під час виборів до центральних органів партії, до складу редакції «Іскри» і з інших питань, що призвів згодом до розколу Росій-ських соціал-демократів на більшовиків і меншовиків.

Висновок.

Таким чином, пролетаріат і кероване ним селянство в Росії протистояли контрреволюційного блоку помещи-ков і буржуазії на чолі з застарілої, застарілої політич-ської надбудовою - напівфеодальним царизмом. Російський пролетаріат очолив буржуазно-демократичний-ську революцію, знищив самодержавство і став передовим загоном міжнародного робітничого класу в боротьбі проти імпе-ріалізма, за соціалізм. Небачено висока концентрація виробництва створювала сприятливі умови для зростання класової свідомості, організованості російського пролетаря-та і формування його як гегемона революції.

Швидка і виріши-кові перемога в робітничому русі Росії марксизму над все-ми ворожими йому теоріями і течіями була забезпечена.

Список літератури:

1. Історія Росії, М., - 1993

2. Ленін В. І .. Повна. зібр. соч., т. 41, т. 38, т. 34, т. 6

3. К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 30, т. 34, т. 21

4. Черменський Е. Д. Історія СРСР. Період імперіалізму. М., Просвітництво, 1974  • Список літератури. 15
  • 1. Переміщення центру світового революційного руху в Росії.
  • 2. Робітничий рух. Перший етап. (60-70-і роки).
  • 3. Другий етап робітничого руху (80-ті - середина 90-х років)
  • Список літератури