Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Архівні фонди НАН України як джерело з Вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944-1956)

Дата конвертації15.12.2018
Розмір70.3 Kb.
Типавтореферат

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ Архівів України

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА документознавства

Кондратенко Олег Юрійович

УДК 930.2: 94 (477) "1944/1956"

Архівні фонди НАН УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО З Вивчення РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ історичної НАУКИ

(1944-1956)

Спеціальність 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство

та СПЕЦІАЛЬНІ історичні дисципліни

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата історічніх наук

Київ - 2008

Дісертацією є рукопис.

Роботу виконан в Національній Бібліотеці України імені В.І. Вернадського, м. Київ.

Науковий керівник:

доктор філософських наук,

професор, академік НАН України

Онищенко Олексій Семенович,

Національна бібліотека України

імені В.І. Вернадського, генеральний директор.

Офіційні опоненти:

доктор історічніх наук

Папакін Георгій Володимирович,

Державний комітет Архівів України,

начальник Управління информации та

МІЖНАРОДНОГО співробітніцтва;

кандидат історічніх наук

Юсова Наталія Миколаївна,

Інститут історії України НАН України,

старший науковий співробітник

відділу української історіографії та

спеціальніх історічніх дисциплін.

Захист відбудеться "7" травня 2008 р. про 10 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.864.01 в Українському науково-дослідному інстітуті архівної справи та документознавства за адресою: 03110, Київ, вул. Соломянська, 24.

Із дісертацією можна ознайомітіся у Державній Науковій архівній Бібліотеці за адресою: Київ, вул. Соломянська, 24.

Автореферат розіслано "4" Квітня 2008 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат історічніх наук С.Л. Зворський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Повоєнній розвиток української академічної історичної науки (1944-1956) Прикметно згортанням тимчасово відродженіх у часи Другої Світової Війни ДОСЛІДЖЕНЬ з історії українського героїчного минулого. У цею период Комуністична партія та уряд СРСР продовжувалі відводіті історичній науке одну з провідніх ролей у зміцненні ідейніх засідок сталінізму та формуванні среди широких верств населення соціалістичного світогляду. Активна Урядова політика относительно визначення директивних завдань для історічніх установ Академії наук УРСР супроводжували репресивно заходами проти їх співробітніків, хоча Такі заходи Набуль других форм та змісту порівняно з передвоєннім годиною.

Значний ідеологічна заангажованість Радянської історіографії Стосовно питання розвитку української історичної науки, в т. Ч. Й академічної, зумовлює поиск більш обєктівніх підходів до его розвязання в условиях утвердження незалежності України. Здійснення цього становится можливий лишь Завдяк запровадження якомога Ширшов масиву архівних джерел - здебільшого тих, котрі (Інколи Свідомо) НЕ вікорістовувалісь у наукових розвідках останніх десятіліть. Беззаперечна є ті, что именно архівні документи у життя без сукупності найбільш чітко відображають розвиток історичної науки на всех ее етапах. Наукові розвідки як Радянський часів, так и ПЕРІОДУ незалежної України в основному стосувалісь ДІЯЛЬНОСТІ провідної української Наукової встанови історічного профілю - Інституту історії, в тій годину як інші академічні історичні встанови (Інститут археології, комісія по історії Вітчізняної Війни на Україні, відділи історії України та археології Інституту суспільніх наук, Державний історичний заповідник "Ольвія"), Які діялі у повоєнній период, залишились поза уваги дослідніків. Чи не Дивлячись на ті, что є на сегодня документальний масив відзначається своєю цілісністю и повнотіла, досі бракує робіт, в якіх бі комплексно вісвітлювалось питання розвитку історичної науки в АН УРСР у зазначеним период. Ряд важлівіх чінніків, что були визначальності у розвитку академічної історичної науки повоєнного ПЕРІОДУ, й досі не стали обєктом спеціальніх ДОСЛІДЖЕНЬ. Так, недостатньо Вивчення є Тенденції розвитку академічної історичної науки за умов формирование ее як ​​допоміжного ідеологічного інструменту Компартії; незясованімі є питання формирование мережі академічніх установ, что Працювала в Галузі історичної науки; недостатньо Розкрити залішаються кадрові и фінансові питання в Цій сфере, а такоже роль ПРЕЗИДІЇ АН УРСР у керівніцтві історічною наукою. Характерним є ті, что джерельна база значної кількості опублікованіх на сегодня робіт недостатньо репрезентативна. Зважаючі на все це, Актуальність питання, якому присвячений дісертаційне дослідження, є очевидною.

Науковий підхід до фіксації якомога шіршої джерельної бази та комплексного АНАЛІЗУ и класіфікації різніх груп Виявлення архівних документів дозволяє більш глибокого та повноцінно Розкрити питання розвитку вітчізняної академічної історичної науки в 1944-1956 рр. у всех ее аспектах.

Звязок роботи з Наукова програмами. Дисертація виконан в рамках науково-дослідніх тим, закріпленіх за Інститутом архівознавства Национальной бібліотеки України імені В.І. Вернадського (далі - НБУВ): "Історія Национальной академии наук України. 1941-1945 "(2003-2005) (державний реєстраційний номер 0103U000254)," Історія Национальной академии наук України. 1946-1950 "(2005-2008) (державний реєстраційний номер 0106U001122).

Метою роботи є Виявлення, Джерельна аналіз та запровадження до наукового обігу архівної информации, что містіться в масиві документів установ НАН України Задля зясування основних тенденцій и направлений розвитку академічної історичної науки у 1944-1956 рр. Відповідно до мети сформульовано Такі завдання дослідження:

- проаналізуваті стан історіографії та джерельної бази дослідження;

- дослідіті комплекс архівних ФОНДІВ та візначіті основні групи документів, Які відклалісь в результате ДІЯЛЬНОСТІ установ історічного профілю АН УРСР та відоміх учених - історіків и археологів;

- здійсніті джерелознавчий аналіз зазначеним груп документів, что стосують Наукової ДІЯЛЬНОСТІ академічніх історічніх установ у 1944-1956 рр .;

- зясувати спеціфіку та основні Тенденції ідеологічного впліву ОРГАНІВ державної влади на історичні дослідження в АН УРСР;

- вісвітліті питання формирование організаційної структури, кадрового та фінансового забезпечення історічніх установ АН УРСР у повоєнній годину;

- візначіті тематику та основні напрями науково-дослідної роботи академічніх історічніх установ;

- Встановити науковий доробок історічніх установ АН УРСР у период 1944-1956 рр.

Обєктом дослідження є архівні документи історічніх установ та ПРЕЗИДІЇ АН УРСР (1944-1956), особові фонди видатних українських учених, діректівні документи Вищих партійніх та Урядовий ОРГАНІВ власти УРСР (1944-1956).

Предметом дослідження є відтворення на підставі Вивчення архівних документів НАН України історії розвитку української академічної історичної науки в повоєнній период.

Хронологічні рамки дісертаційного дослідження (1944-1956) визначаються часом від моменту завершення реевакуації Академії наук до Києва до качана процесса десталінізації радянського Суспільства, започаткованім ХХ зїздом КПРС, Який позначівся Певна послаблення ідеологічного диктату в академічній історичній науке.

Методологічною основою дослідження є использование Принципів історізму та Наукової обєктівності. Поряд з методами Наукової еврістікі та критичного АНАЛІЗУ и синтезу в дісертаційному дослідженні Використано джерелознавчий, проблемно-хронологічній та порівняльно-статистичний методи опрацювання історічніх джерел.

Джерельна базою дослідження є: архівні фонди наукових історічніх установ та ПРЕЗИДІЇ НАН України, архівні фонди Особова походження видатних учених - історіків та археологів НАН України (зберігаються в Інстітуті архівознавства, Інстітуті рукопису НБУВ та Центральному державному Архіві-музеї літератури и мистецтва України), а такоже фонди державних ОРГАНІВ власти, что зберігаються в Центральному державному Архіві Вищих ОРГАНІВ власти та управління України и Центральному державному Архіві Громадський об'єднань України.

Наукова новизна дослідження Полягає в тому, что:

- Вперше проведено комплексне дослідження значного за ОБСЯГИ масиву архівних документів, что відклалісь в результате ДІЯЛЬНОСТІ історічніх установ Академії наук УРСР у 1944-1956 рр .;

- визначили основні групи Вказаним архівних документів, Вівче їх склад та репрезентатівність, подано їх характеристику, Зроблено порівняльній та джерелознавчий аналіз;

- Здійснено комплексне Вивчення документів архівних ФОНДІВ Вищих партійніх та Урядовий ОРГАНІВ власти УРСР, ПРЕЗИДІЇ АН УРСР, Які у 1944-1956 рр. забезпечувалі керівництво Опис наукою, в. т. ч. історічною;

- Виявлено та запроваджен до наукового обігу Значний ОБСЯГИ архівної информации относительно низькі визначальності чінніків у розвитку академічної історичної науки повоєнного ПЕРІОДУ;

- комплексно Вівче основні моменти розвитку академічної історичної науки цього ПЕРІОДУ у науково-дослідному, науково-організаційному, кадровому и Фінансовому аспектах та заходи правительства УРСР относительно формирование історичної науки як одного з основних знарядь ідеологічного виховання населення у вірішенні партійної програми побудова соціалізму;

- Здійснено наукову реконструкцію організаційної Структури історічніх установ АН УРСР, простежено їх трансформацію відповідно до партійно-Урядовий директив;

- встановлен тематику, основні напрями наукових досліджень та основні здобуткі історічніх установ АН УРСР у 1944-1956 рр.

Практичне значення дослідження Полягає в тому, что его результати могут буті вікорістані у подалі більш глибокого та узагальнюючіх дослідженнях по вопросам розвитку академічної історичної науки. Матеріали дисертації могут буті такоже вікорістані при вікладанні вузівськіх курсів "Історіографія", "Джерелознавство" та "Архівознавство".

Особистий внесок здобувача. Всі положення та Висновки дисертації, вінесені на захист, одержані здобувачем самостійно и вісвітлені у 8 статтей, опублікованіх у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України для апробації результатів дісертаційніх ДОСЛІДЖЕНЬ, та у 5 тезах конференцій, а такоже Використано при укладанні бібліографії наукових праць та написанні пріміток у Додатках до збірника "Історія Национальной академии наук України. Документи і матеріали ". Ч. І, ІІ "(К., 2007). У працюю, опублікованіх у співавторстві, особистий внесок дисертант зазначеним окремо после бібліографічного опису.

Апробація результатів дисертації.Основні положення дисертації апробовано на міжвідомчій конференции "Історія освіти, науки и техніки" (Київ, квітень 2004 р.); міжнародніх наукових конференціях: "Бібліотеки та інформаційні центри в системе наукового супроводу суспільніх реформ" (Київ, жовтень 2004 р.), "Шевченківська весна. Сучасний стан науки: Досягнення, проблеми та перспективи розвитку "(Київ, березень 2005 р. - березень 2006 г..)," Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики "(Київ, травень 2005 р. - травень 2007 р.)," Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній делу "(Київ, жовтень 2005 р.)," Роль бібліотек у формуванні єдиного науково-інформаційного простору "(Київ, жовтень 2006 г..)," Другі Чішковські читання з історичної біографістікі "(Київ, червень, 2006 г..).

Структура дисертації зумовлена спеціфікою проблеми, метою та завдання дослідження. Робота складається зі вступления, чотірьох розділів, списку використаних джерел та літератури (808 бібліографічніх позіцій), 4 Додатків. Загальний ОБСЯГИ дисертації - 269 с., У тому чіслі основного тексту - 194 с.

Основні ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано вибір тими та Актуальність ее наукового дослідження, сформульовано мету и завдання роботи, а такоже визначили наукову новизну и практичне значення роботи.

Перший розділ "Історіографія та джерельна база дослідження", что складається з двох підрозділів, присвячений АНАЛІЗУ наукових праць з теми та джерельної бази дослідження.

Історіографію даного питання дисертант умовно розподілено на два ОКРЕМІ періоді.

Перший период: радянська Історіографія (друга пол. 1940-х років - 1 991 р.). Праці, прісвячені харчування розвитку академічної історичної науки, Які побачим світ у Данії период, є значний мірою заідеологізованімі, а ОКРЕМІ з них Взагалі ма ють пропагандистсько характер. Радянська Історіографія (в т. Ч. И русский) пріділяла значний Рамус вивченню ДІЯЛЬНОСТІ провідної Наукової организации УРСР - Академії наук. Однією з дере таких історічніх розвідок стала робота О.В. Палладіна "Академія наук Української Радянської Соціалістічної Республики 1919-1944" Палладін О.В. Академія наук Української Радянської Соціалістічної Республики 1919-1944. / Палладін О.В. - К .: Вид-во АН УРСР, 1945. - 109 с., В якій йдет про реевакуацію АН УРСР до Києва та подальші завдання наукових установ, в т. Ч. Й історічніх. У звязку з 40-річчям Жовтневої соціалістічної революції Побачив світ ювілейний збірник наукових статей "Розвиток науки Української РСР за 40 років" Розвиток науки Української РСР за 40 років / гол. ред. О.В. Палладін. - К .: Вид-во АН УРСР, 1957. - 261 с .. У двох окремий Стаття цієї книги стисло Розкрити результати наукових досліджень в Галузі історії та археології за останні роки, что, однак, є недостатнім у вивченні питання комплексного розвитку академічної історичної науки у 1944-1956 рр. У подалі побачим світ низька узагальнюючіх праць з історії АН УРСР, в якіх досліджуване питання такоже висвітлено поверховий, а в Деяк випадка Взагалі НЕ порушується. Серед таких праць слід назваті "Історію Академії наук Української РСР" у 2-х книгах за редакцією Б.Є. Патона Історія Академії наук Української РСР у 2-х кн. Кн. 1. / редкол .: Б.Є. Патон [та ін.]. - К .: Вид-во "Укр. радий. енциклопедія ", 1967. - 835 с. та роботи, Які побачим світ Упродовж 1960-х та 1970-х років, зокрема: В.М. Терлецького Терлецький В.М. Академія наук Української РСР 1919-1969: Короткий іст. нарис. / Терлецький В.М. - К .: Наук. думка, 1969. - 278 с., В.В. Немошкаленко, М.В. Новікова, В.М. Пелиха Немошкаленко В.В. Академія наук Української РСР: (До 50-річчя Заснування) / Немошкаленко В.В., Новіков М.В., Пелих В.М. - К .: Наук. думка, 1969. - 272 с., В.Ю. Тонкаль та Б.С. Стогнія Тонкаль В.Ю. Академія наук Української РСР / Тонкаль В.Ю., Пелих В.М., Стогній Б.С. - К .: Наук. думка, 1979. - 445 с .. У +1982 р. та 1990 р. Вийшла друком праці з історії Академії наук за редакцією Б.Є. Патона Історія Академії наук Української РСР / редкол .: Б.Є. Патон [та ін.]. - К .: Наук. думка, 1982. - 859 с. та Б.С. Стогнія Шпак А.П. Академія наук Української РСР: Історія і сучасність / під ред. Б.С. Стогнія / А.П. Шпак, В.П. Цемко. - К .: Наук. думка, 1990. - 432 с .. Окремо слід назваті Колективне роботу, присвячений розвитку науки в західніх областях УРСР Розвиток науки в західніх областях Української РСР за роки Радянської влади (1938-1989) / упоряд. В.В. Шкарабюк. - К .: Наук. думка, 1990. - 304 с .. Всі перелічені роботи, зрозуміло, що не могут претендуваті на вічерпність у вісвітленні нашого питання, оскількі Останнє НЕ виступали обєктом окремий поглиблення дослідження їх авторів.

Поряд Із загально працями побачим світ и роботи, в якіх вітчізняній академічній історичній науке відводіться Одне з провідніх Місць. Так, монографічна праця І.Г. Шовкопляса Шовкопляс І.Г. Археологічні дослідження на Україні (1917-1957): [огляд Вивчення археологічних пам'яток] / Шовкопляс І.Г. - К .: Вид-во АН УРСР, 1957. - 424 с. Присвячую археологічнім Досліджень в Україні, втім, головна увага в ній пріділена Огляду археологічних пам'яток за 1917-1957 рр., а діяльність Інституту археології та спорідненіх академічніх установ в Галузі археології почти НЕ розглядається. Напрікінці 1960-х років та на качана 1970-х років Опубліковано роботи, в якіх головну Рамус пріділено самє розвитку історичної науки в АН УРСР. Так, у 1967 р. Вийшла друком книга А.В. Санцевич Санцевич А.В. Проблеми історії України післявоєнного ПЕРІОДУ в Радянській історіографії / Санцевич А.В. - К .: Наук. думка, 1967. - 254 с., присвячено розвитку української історіографії післявоєнного ПЕРІОДУ, в т. ч. и в АН УРСР. Згідно побачим світ Колективні монографії В.А. Дядиченко та Ф.Є. Лося Дядиченко В.А. Розвиток історичної науки в УРСР / В.А. Дядиченко, Ф.Є. Лось. - К .: Наук. думка, 1970. - 80 с., а такоже праця за редакцією П.М. Калениченко, А.В. Санцевич та В.Г. Сарбея Розвиток історичної науки на Україні за роки Радянської влади / редкол .: П.М. Калениченко, А.В. Санцевич, В.Г. Сарбей. - К .: Наук. думка, 1973. - 254 с .. Все ж таки, авторизованого Вказаним праць акцентують Рамус Виключно на науково-дослідній работе Інституту історії, ідеологізуючі тім самим ОКРЕМІ наукові праці его співробітніків по вопросам історії КПРС, КПУ та робітнічого класу України. У 1984 р., До 50-річного ювілею Інституту археології АН УРСР, его співробітнікамі Було підготовлено спеціальну роботу, присвячений ДІЯЛЬНОСТІ даної установи 50 років Інституту археології АН УРСР / [Артеменко І.І., Баран В.Д. та ін.]. - К .: Наук. думка, 1984. - 138 с .. У Досить стисло огляді авторизованого цієї праці вісвітлілі основні завдання та науково-дослідну роботу Інституту за весь период его Існування. Втім, характерною вадою подібніх розвідок є недостатньо репрезентативна джерельна база, оскількі їх авторизованого здебільшого вікорістовувалі монографії та статті попередніків. У 1986 р. А.В. Санцевич та Н.В. Комаренко Санцевич А.В. Розвиток історичної науки в Академії наук Української РСР 1936-1986 / А.В. Санцевич, Н.В. Комаренко. - К .: Наук. думка, 1986. - 208 с. булу підготовлена ​​монографія, присвячено розвитку академічної історичної науки, однак ее авторизованого такоже вісвітлюють більшою мірою наукову діяльність Інституту історії. Водночас, слід відмітіті, что в даній праці Вже окремо віділяється повоєнній период ДІЯЛЬНОСТІ Інституту історії та Вперше звертається увага на структуру та кадровий склад цієї установи.

Загаль, що не зважаючі на ті, что в цею годину побачим світ низька праць, Які стосують або прісвячені розвитку вітчізняної історичної науки, в т. Ч. Й академічної, в них так и не розкрівається досліджуване питання в повній мірі. Характерним є такоже, что Переважно більшість ціх наукових праць булу створ на замовлення Вищих партійніх ОРГАНІВ.

Другий период: Історіографія незалежної України (1991-2007 рр.). Здобуття Україною незалежності спріяло Формування среди плеяди вітчізняніх історіків якісно Нових підходів до Вироблення Концепції вітчізняної історіографії. В цей час спостерігається черговий Підвищення наукового інтересу до ДІЯЛЬНОСТІ Национальной академии наук України та окремий ее установ у звязку з відродженням історичної правди относительно обставинних и дати Заснування Академії. Так, у 1994р. Побачив світ робота за редакцією Б.Є. Патона, присвячено історії Академії наук України Історія Академії наук України 1918-1993. / Редкол .: Б.Є. Патон [та ін.]. - К .: Наук. думка, 1994. - 320 с. В якій Досить обєктівно висвітлено діяльність головної вітчізняної Наукової организации та Вперше зазначилися реальну дату Заснування Академії. Автори праці на Основі чисельність архівних джерел розкрили умови розвитку академічної науки в радянський период та ее здобуткі у Перші роки незалежності України. У 2000р. Вийшла друком колективна праця з історії НАН України за співавторством С.В. Кульчицького, Ю.О.Храмова, С.П. Рудої та Ю.В. Павленка Кульчицький С.В. Історія Национальной академии наук України в Суспільно-політічному контексті 1918-1998 / [Кульчицький С.В. Павленко Ю.В., Храмов Ю.О., Руда С.П.]. - К .: Фенікс, 2000. - 527 с., Де більш докладно Розкрити питання розвитку Академії наук в течение 80-річного ПЕРІОДУ ее Існування. Втім, авторизованого зазначеним праць не ставили за мету докладно зупінятіся на вісвітленні розвитку академічної історичної науки.

Згідно побачим світ наукові розвідки, здебільшого ювілейного характеру, что конкретно стосують даного питання. Так, у 1994р. до 60-річчя Заснування Інституту археології Вийшла в світ чергова праця, присвячено історії даної установи, втім, ее діяльність, як и в попередніх подібніх працюю, розглядається Досить схематично 60 років Інституту археології НАН України / редкол .: П.П. Толочко (відп. Ред.) [Та ін.] / [Баран В.Д., Бєляєва С.О., Блажевич Н.В. та ін.]. - К .: Київ. акад. євробізнесу, 1994. - 138 с .. У 1998р. до 60-річного ювілею Інституту історії України Вийшла друком книга А.В. Санцевич Санцевич А.В. Інститут історії України Национальной академии наук України: [історіограф. нарис до 60-річчя встанови]. - К .: Вид-во Ін-ту історії України НАН України, 1998. - 130 с., Присвячено розвитку наукових досліджень в даній установі. В окремий розділі зазначеної праці висвітлено діяльність Інституту в Перше повоєнне десятіріччя в контексті АНАЛІЗУ ідеологічного тиску Владніл структур на тематику его ДОСЛІДЖЕНЬ.

Невдовзі побачим світ колективна праця, в Якій Досить поверховий Розкрити діяльність Інституту українознавства імені І.П. Крип'якевича у повоєнній период, в т. Ч. Й відділів історії України та археології Інститут українознавства ім. І.П. Крип'якевича Национальной академии наук. Наукова діяльність, структура, працівники / відп. ред. Я.Д. Ісаєвич. - Львів, Вид-во Ін-ту українознавства, 2001. - 336 с .. У звязку Із 70-річним ювілеєм Інституту історії України на суд громадськості булу представлена ​​чергова колективна праця, де Вже більш докладно вісвітлюється розвиток та діяльність провідної історичної встанови держави у 1936-2006 рр. Інститут історії України НАН України. 1936-2006. - К .: Вид-во Ін-ту історії України НАН України, 2006. - 818 с. Все ж таки, ОКРЕМІ аспекти даного питання, Такі як матеріально-технічна база та фінансове забезпечення Інституту, науковців не буде взяте до уваги.

Дані питання Знайшли своє частково Висвітлення и в нізці СУЧАСНИХ підручніків та курсів лекцій з української історіографії. Одними з найбільш ґрунтовних є праці А.П. Коцура, В.П. Коцура Коцур В.П. Історіографія історії України: [курс лекцій] / В.П. Коцур, А.П. Коцур. - Чернівці: Золоті литаври, 1999. - 519 с. та Я.С. Калакура Калакура Я.С. Українська Історіографія: [курс лекцій] / Калакура Я.С. - К .: Ґенеза, 2004. - 496 с .. значний позитивом Вказаним робіт є чітке Розкриття їх авторами сутності негативних НАСЛІДКІВ культу особи для української історичної науки у повоєнній период. Все ж таки, у звязку з широким охопленням обєкта дослідження, авторизованого ціх праць НЕ зупінялісь на доповідну вісвітленні розвитку академічної історичної науки у повоєнній период.

Окремо слід виокремити кілька наукових праць, присвячений розвитку вітчізняної науки (в т.ч. історичної), підготовленіх представник української Наукової діаспори, такими як Д.Ф. Соловей Соловей Д.Ф. Українська наука в колоніальніх путах / Соловей Д.Ф. - Нью-Йорк .: Вид-во "Пролог", 1963. - 276 с .; Соловей Д.Ф. Повільне удушування української науки. Дещо з Нарисів 37-річної окупації України й диктатури ЦК КПРС / Соловей Д.Ф. - Торонто, 1958. - 29 с. та О.П. Оглоблин Оглоблин О.П. Українська Історіографія 1917-1956 / Оглоблин О.П. - К .: КНУ імені Тараса Шевченка, 2003. - 252 с .. Ще за Радянську часів Їм удалось більш обєктівно Показати тогочасної становище української науки, в т. Ч. Й історичної, в условиях компартійного диктату. Втім, авторизованого зазначеним праць за умов відсутності доступу до спеціальніх джерел, зокрема архівних, які не змоглі у повній мірі Розкрити данє питання.

Огляд та аналіз Розглянуто наукових праць дает Підстави стверджуваті, что в течение трівалого ПЕРІОДУ за наявності значного масиву архівних джерел НЕ Було Створено спеціальніх наукових праць, в якіх бі Шляхом АНАЛІЗУ Наукової ДІЯЛЬНОСТІ історічніх наукових установ АН УРСР комплексно розкрівалісь всі ключові моменти розвитку академічної історичної науки у повоєнній период.

Джерельна базою дісертаційного дослідження ставши Значний масив архівних документів, что відклалісь в державних архівах України та наукових архівах НАН України. Водночас Було Використано и Певної Кількість документів, опублікованіх в окремий збірніках та періодичних виданнях.

Переважно більшість документів, что утворілісь в результате ДІЯЛЬНОСТІ Інституту історії, Інституту археології, КОМІСІЇ по історії Вітчізняної Війни на Україні, відділів історії України та археології Інституту суспільніх наук та Державного історічного заповідника "Ольвія", відклалісь в наукових архівах ціх установ та в Архіві ПРЕЗИДІЇ НАН України. Серед них - науково-Організаційна та науково-дослідна документація, а такоже документи про науковий кадровий склад та фінансове забезпечення ціх установ.

Важлівім Джерелом є архівна спадщина відоміх учених НАН України (у даного разі історіків та археологів), яка відклалась у Інстітуті архівознавства и Інстітуті рукопису НБУВ, а такоже у Науковому Архіві Інституту археології НАН України. У Особова фондах учених - історіків та археологів М.Н. Петровського, С.В. Юшкова, Л.М. Славіна, В.М. Даниленка, М.Ю. Брайчевського та других відклалісь їх рукописи та машінопісні варіанти наукових праць (что віконувалісь у рамках тематичних планів профільніх установ), документи з Наукової ДІЯЛЬНОСТІ, епістолярна спадщина, документи, Зібрані вчений, Які в сукупності з іншімі документами містять допоміжну інформацію относительно зясування низькі вопросам розвитку академічної історичної науки.

Значний Кількість документів, Які стосують розвитку академічної історичної науки, зберігається в Архіві ПРЕЗИДІЇ НАН України. В цьом Архіві відклалісь протоколи ЗАСіДАНЬ ПРЕЗИДІЇ АН УРСР, ОКРЕМІ ее Розпорядження та накази, документи по вопросам организации Наукової роботи в історічніх установах. Важлівім блоком документів є протоколи ЗАСіДАНЬ Бюро Відділу суспільніх наук АН УРСР, листування Бюро з Президією АН УРСР относительно різніх вопросам Наукової та науково-організаційної ДІЯЛЬНОСТІ установ даного Відділу, документи Стосовно проведення зборів, а такоже річні Звіти про роботу Бюро цього Відділу. В Архіві ПРЕЗИДІЇ НАН України відклався такоже Значний масив документів, что стосують Відновлення та налагодження роботи історічніх установ у складаний повоєнній период. Велику значущість у дослідженні цього питання ма ють плани фінансування Академії наук та окремий ее установ, зокрема плани розподілу коштів между бюджетними академічнімі організаціямі, Зведені та Індивідуальні кошториси річніх витрат установ АН УРСР, Штатні Расписание академічніх установ, Звіти про кількісній та якісний науковий склад, Видавничі плани та Звіти АН УРСР, списки наукових праць, рекомендованих до друку, тощо.

Значний ОБСЯГИ информации относительно окремий аспектів ДІЯЛЬНОСТІ історічніх установ АН УРСР репрезентуються документи ЦДАВО України та ЦДАГО України. Так, у ЦДАВО України у ф. 2 "Рада Міністрів Української РСР" відклався Значний масив документів, Які стосують роботи Академії наук, в т. Ч. Й історічніх установ, зокрема относительно создания Нових філій, інстітутів та комісій за у складі Академії наук, упорядкування їх структури, тематики науково-дослідної роботи , віділення коштів на ремонт приміщень та придбання наукового обладнання для академічніх установ ТОЩО. Значний інформаційну Цінність ма ють документи ф. 337 "Державний плановий комітет УРСР", зокрема плани повоєнної ВІДБУДОВИ, документи, Які стосують планування будівництва приміщень для академічніх установ. Доповнюють інформацію относительно кадрового складу та Наукової роботи історічніх установ документи ф. 582 "Державний комітет УРСР зі статистики", зокрема річні списки наукових співробітніків АН УРСР, річні Звіти про роботу АН УРСР та Зведені річні статистичні показатели віконаної науково-дослідної роботи установами АН УРСР.

Документи, что знаходяться у ЦДАГО України и Які відклалісь у ф. 1 "Центральний Комітет Комуністичної партії України", такоже дають можлівість повніше дослідіті розвиток академічної історичної науки. Це протоколи ЗАСіДАНЬ Політбюро, Секретаріату та Оргбюро ЦК КП (б) У, ряд постанов относительно организации науково-дослідної роботи історічніх установ АН УРСР, стенограмі Нарад історіків при ЦК КП (б) У в течение 1945-1947 рр. та листування ВИЩОГО партійного органу України з АН УРСР Стосовно ее роботи. Кроме того, тут є документи, що містять допоміжну інформацію відносно фінансування установ АН УРСР, а такоже значний Кількість доповідніх записок відповідальніх ПРАЦІВНИКІВ АН УРСР по вопросам ДІЯЛЬНОСТІ історічніх установ. Значний наукову Цінність ма ють документи по вопросам реорганізації окремий установ АН УРСР (в т. Ч. Й історічніх), про забезпечення Виконання ними планів науково-дослідніх робіт. Чи не Менш важлівімі є проекти тематичних планів АН УРСР, акти обстеження стану ідеологічної та політико-виховної роботи в установах АН УРСР, а такоже документи про стан підготовкі аспірантів и докторантів академічніх науково-дослідніх інстітутів.

Другий розділ "Архівна спадщина історічніх установ та відоміх учених НАН України", что складається з двох підрозділів, присвячений характерістіці архівної спадщини профільніх установ и відоміх учених у Галузі історичної науки, а такоже визначення місця або значущості ціх документів для Вивчення розвитку академічної історичної науки повоєнного ПЕРІОДУ .

Масив документів, Який відклався у наукових архівах історічніх установ, в Архіві ПРЕЗИДІЇ НАН України та ЦДАВО України и ЦДАГО України відповідно до їх змісту та виду, нами поділено на три ОКРЕМІ групи. Перша група - це документи науково-організаційного та розпорядча характеру: накази керівніків академічніх установ історічного профілю относительно їх ДІЯЛЬНОСТІ, річні плани та Звіти про їх роботу, Звіти про проведення археологічних експедіцій, наукових конференцій, листування історічніх установ з різнімі організаціямі по вопросам науково-дослідної роботи, стенограмі ЗАСіДАНЬ вчених рад, кошториси річніх витрат, бухгалтерські Звіти ТОЩО. Такі документи є найбільш інформатівнімі у вивченні организации науково-дослідної роботи історічніх установ, а такоже їх кадрового потенціалу та фінансового забезпечення. Друга група - науково-дослідна документація: наукові праці співробітніків історічніх установ з допоміжнімі матеріалами, а такоже тези наукових доповідей та Повідомлень. Саме доповідну аналіз документів цієї групи давши можлівість більш чітко зясувати науковий внесок учених - історіків та археологів в розвиток академічної історичної науки, а такоже оцініті рівень наукових робіт, что готувалісь ними в рамках тематичних планів історічніх установ. Третя група - документація з Особова складу: контрольні списки наукових ПРАЦІВНИКІВ, Відомості з обліку Особова складу та довідки про підготовку наукових кадрів, особові справи наукових співробітніків ТОЩО. Документи цієї групи дозволяють отріматі вічерпну інформацію относительно наукового кадрового складу академічніх історічніх установ.

Чи не Менш важлівою є архівна спадщина відоміх учених, Які Працювала в системе Академії наук у досліджуваній период. Так, в Інстітуті архівознавства НБУВ зберігаються фонди Особова походження таких історіків, як акад. М.І. Супруненко (ф. 248); чл.-кор. К.Г. Гуслистий (ф. 32); чл.-кор. І.О. Гуржій (ф. 72); чл.-кор. С.В. Юшков (ф. 221); чл.-кор. М.Н. Петровський (ф. 230); чл.-кор. В.І. Клоков (ф. 350). Такоже вівчався Особова фонд відомого економіста-статистика, акад. М.В. Птухи (ф. 22), Який очолював Відділ суспільніх наук у Перші повоєнні роки.

У Інстітуті рукопису НБУВ зберігаються фонди Особова походження відоміх історіків - чл.-кор. Ф.П. Шевченка (ф. 349) та археолога, д. І. н. М.Ю. Брайчевського
(Ф. 320). В Архіві Інституту археології НАН України зберігаються особові фонди археологів - чл.-кор. Л.М. Славіна (ф. 17); д. і. н. М.Я. Рудінського (ф. 10); д. і. н. В.М. Даниленка (ф. 26).

Например, у складі Особова фонду М.В. Птухи відклалісь стенограмі его доповідей относительно роботи історічніх установ, а такоже плани та Звіти про роботу Інституту історії України за 1940-1950 рр. Архівна спадщина М.М. Петровського представлена ​​значний кількістю рукопісів, машинописних текстів та друкарська відбітків монографій, брошур та наукових статей, над Якими працював навчань у рамках Виконання тематичних планів Інституту історії України. В окрему дело віділено список наукових праць вченого за 1920-1940-і роки. У Особова Фонді К.Г. Гуслістого зберігається значний Кількість зібраніх ним праць других авторів, в т. Ч. Газетні статті та Доповіді за 1946-1972 рр. относительно українського національного питання, наукові праці з історії України XVI-XVII ст., Бібліографічні картки з посилання на агентство журнальні статті та виписки относительно історії України XVII-ХІХ ст. Всі Ці матеріали дали додатковий можлівість зясувати тематику науково-дослідної роботи Інституту історії у досліджуваній период.

Окремо слід Розглянуто архівну спадщину відомого українського історика акад. І.П. Крип'якевича, что зберігається у батьківщині Архіві Кріпякевічів. Це архівне Зібрання містіть документи, Які стосують віступів І.П. Крип'якевича на вченій раді Інституту суспільніх наук у период его роботи на посаді директора Інституту. Такоже науковий Інтерес має значний за ОБСЯГИ епістолярна спадщина вченого, зокрема его листи до співробітніків Інституту історії України Ф.П. Шевченка, А.О. Введенська, В.А. Дядиченко, О.К. Касіменка та М.Н. Петровського з приводу подготовки до видання наукових праць, у т. Ч. Збірника документів "Воззєднання України с Россией". У Особова Фонді С.В. Юшкова відклалісь документи (листування) службового характеру за 1945-1949 рр., Адресовані вчений директорами Інституту історії України М.Н. Петровським та О.К. Касіменком Стосовно подготовки таких монографій, як "Руська Правда" і "Київська Русь", а такоже написання окремий розділу до 5-томної "Історії України". Документи такого характеру дають можлівість більш докладно вівчіті науково-Видавнича діяльність Інституту історії у повоєнній период. Чи не Менш важлівою є документальна спадщина Ф.П. Шевченка, зокрема, копії вітягів Із протоколів ЗАСіДАНЬ ПРЕЗИДІЇ АН УРСР про затвердження положення про вчення раду КОМІСІЇ по історії Вітчізняної Війни на Україні.

Наукову Цінність ма ють документи ФОНДІВ Особова походження відоміх учених-археологів. Так, у Фонді Л.М. Славіна зберігається низька рукописних и машинописних варіантів неопублікованіх наукових праць, у переважній більшості присвячений історії античних міст-держав Північного Причорномор'я. Такоже у Фонді вченого відклалісь плани науково-дослідної роботи Державного історічного заповідника "Ольвія" за 1946-1953 рр. У Особова Фонді М.Я. Рудінського в окрему дело віділено фотоальбом археологічних пам'яток, Виконання у ході Дубно-Кременецької Експедиції (1948), безпосереднім учасником якої БУВ фондоутворювача. Разом з тим, у цьом Фонді зберігаються креслення и малюнки розкопів поховань, щоденники експедіцій, фотознімкі знахідок, а такоже Естамп збережений на стінах археологічної пам'ятки "Кам'яна могила" (1949-1952), Які значний мірою доповнюють інформацію относительно експедіційної ДІЯЛЬНОСТІ Інституту археології. Великий за ОБСЯГИ масив епістолярію відклався у Фонді М.Ю. Брайчевського, зокрема листи фондоутворювача до представителей редколегій наукових журналів, таких як: "Вісник АН УРСР", "Питання історії", "Короткі повідомлення ИИМК АН СРСР", Які містять додатковий інформацію относительно науково-видавничої ДІЯЛЬНОСТІ Інституту археології в післявоєнній годину.

Третій розділ "Організація Наукової ДІЯЛЬНОСТІ історічніх установ АН УРСР", что складається з трьох підрозділів, присвячений вивченню сутності повоєнної организации Наукової ДІЯЛЬНОСТІ історічніх установ, зокрема впліву ідеологічної політики держави на ЦІ процеси, а такоже зясуванню уровня їх фінансового та кадрового забезпечення.

Висвітлення организации Наукової ДІЯЛЬНОСТІ Інституту історії, Інституту археології, КОМІСІЇ по історії Вітчізняної Війни на Україні, відділів історії України и археології Інституту суспільніх наук та Державного історічного заповідника "Ольвія" забезпечен масив документів організаційно-розпорядча характеру Вищих партійніх ОРГАНІВ та ПРЕЗИДІЇ АН УРСР.

На підставі Виявлення документів зясовано, что новий статут АН УРСР, чинний 6 лютого 1945 р., Що не спріяв децентралізації Академії наук у часи повоєнної ВІДБУДОВИ. За документами Вищих партійніх ОРГАНІВ встановлен, что з кінця 1944 р. Заново практика систематичного їх втручання в роботу історічніх установ Задля відстеження та контролювання їх Наукової роботи. З цією метою Було штучно Створено міф про небезпеки Поширення так званого українського буржуазного націоналізму, в т. Ч. В українській науке. Вже у 1 945 р. Вищі партійно-радянські органи вислови недовіру директору Інституту археології Л.М. Славіну, которого невдовзі Було звільнено з цієї посади. У тисяча дев'ятсот сорок шість р. Із розгортанням настане на історічну школу М.С. Грушевського Було ліквідовано Львівський відділ Інституту історії України.

За директивними документами Вищих партійніх ОРГАНІВ встановлен, что своєріднім апогеєм партійного диктату в академічній історичній науке стало Прийняття постанови ЦК КП (б) У від 29 серпня 1947 р. про незадовільну роботу Інституту історії України, в Якій у брутальній форме піддавалісь Критиці наукові праці співробітніків встанови. Даною ухвалив Вищі партійні органи визначили направление роботи академічніх історічніх установ на следующие роки. Готувалась подібна постанова ЦК КП (б) У, проект якої зберігається в ЦДАГО України и относительно ДІЯЛЬНОСТІ Інституту археології. Впродовж 1945-1947 рр. ЦК КП (б) У провів 5 спеціальніх Нарад історіків, на якіх здійснювалось ідеологічне "перевиховання" співробітніків Інституту історії України.

Аналіз Виявлення в архівах установ НАН України документів дает підставу стверджуваті, что Президія АН УРСР в цею годину регулярними доповіднімі записками інформувала ЦК КП (б) У про внесення будь-якіх, даже незначна, змін до Структури історічніх установ, їх тематичних планів, про проведення конференцій, а такоже стан підготовкі наукового кадрового складу.

Внаслідок політічного тиску у +1947 р. з посади директора Інституту історії України Було усунуто чл.-кор. М.Н. Петровського як такого, Який "... не здатно мобілізуваті колектив на Виконання постанов ЦК КП (б) У". У тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-чотири р. з політічніх мотівів були звільнені директор Інституту археології П.П. Єфіменко та завідуючі відділамі первісної археології та словянської археології - В.М. Даниленко та В.А. Богусевич. Комісію по історії Вітчізняної Війни на Україні у звязку з Виконання важлівіх завдання, зокрема партійніх, очолювалі співробітнікі апарату ЦК КП (б) У К.З. Литвин та І.Д. Назаренко. Інститут суспільніх наук, починаючі з тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-один р., Постійно піддавався Критиці у звязку з недостатнім контролем над структурними Підрозділами, в т. Ч. Відділом історії України та відділом археології.

Смерть Сталіна у тисяча дев'ятсот п'ятьдесят три р. стала Поштовх для розгортання Нових ДОСЛІДЖЕНЬ з історії України, проти ідеологічній диктат в історичній науке залишавсь значний. Так, ЦК КПРС схвалів Прийняття "Тез про 300-річне воззєднання України с Россией (1654-1954 рр.)" - спеціальної директиви, яка своим змістом булу покликали Показати історічну спільність українського та російського народів.

Документи науково-організаційного характеру свідчать про ті, что до ускладнення роботи академічніх історічніх установ, особливо у 1940-х роках, спричинило їх скрутне матеріальне становище, а самє: Гостра нестача наукового обладнання, робочих приміщень та житлових помешкання для наукових співробітніків. Досить часто у Перші повоєнні роки за рахунок установ Суспільно-гуманітарного профілю відбувалось Додаткове фінансування тих установ, Які відігравалі важліву роль у відбудові народного господарства РЕСПУБЛІКИ. Так, у 1945 р. річний бюджет Інституту історії України Складанний лишь 566,6 тис. крб., Інституту археології - 593,6 тис. крб., КОМІСІЇ по історії Вітчізняної Війни на Україні - 638,1 тис. крб., в тій годину як бюджет Фізико-технічного інституту БУВ на Рівні 1678,6 тис. крб. Всі перелічені Чинник часто ставали причиною реорганізації та реструктуризації окремий історічніх установ. Так, у 1946 р. через нестача коштів та Відсутність матеріально-технічної бази НЕ змоглі налагодіті повноцінну наукову роботу и тому були ліквідовані Одеський та Харківський відділи Інституту археології. У 1952 р. через недостатнє фінансування Втрата статус Самостійної Наукової встанови Державний історичний заповідник "Ольвія", и его Було повторно включено до Інституту археології. Лише у середіні 1950-х років рівень фінансування академічніх установ історічного профілю досяг належно уровня. Например, річний кошторис витрат Інституту історії на 1956 р. Вже Складанний 1958,5 тис. крб .; втім, ВІН все ще значний поступався за ОБСЯГИ кошторис академічніх інстітутів природничо або технічного профілю.

Завдяк порівняльному АНАЛІЗУ документів директивного та науково-організаційного характеру вдалось Встановити, что у Перші повоєнні роки доволі гостре Було питання подготовки та забезпечення Наукова кадрами історічніх установ. Низька чісельність вчених-історіків среди Загальної масі науковців АН УРСР у Перші повоєнні роки пояснюється низкою причин. По-перше, далися взнаки довоєнні репресії представителей суспільніх наук; по-друге, значний Кількість вчених-гуманітаріїв погибли в роки Війни; по-Третє, багатьох учених-історіків у Перші повоєнні роки Було звільнено з наукових посад внаслідок звинувачений ідеологічного характеру. Зясовано, что у 1944-1956 рр. Кількість наукових відділів у структурі Інституту історії Складанний 5-7 одиниць, среди якіх: відділи історії феодалізму, історії капіталізму, історії радянського ПЕРІОДУ, відділ археографії, відділ історії СРСР та Загальної історії, відділ історіографії и ФОНДІВ, відділ історії стран народної демократії та ін. До Структури Інституту археології в цею годину входило від 4 до 9 підрозділів, зокрема: відділ первісної археології, відділ скіфо-сарматської археології, відділ словянської археології, Кримський відділ давньої и середньовічної археології ТОЩО. У складі КОМІСІЇ по історії Вітчізняної Війни на Україні впродовж 1945-1947 рр. діялі 6 відділів, а у 1947-1950 рр. - 4 відділи та 3 сектори, зокрема: відділ окупаційного режиму та воєнної економіки, військово-Партизанський відділ, відділ хроніки и бібліографії, воєнній сектор, Партизанський сектор та сектор персоналій героїв. У Інстітуті суспільніх наук у 1951-1956 рр. історічнімі дослідженнямі Займаюсь лишь відділ історії України та відділ археології. Державний заповідник "Ольвія", что в 1946-1951 рр. існував у статусі Самостійної встанови, що не МАВ структурного поділу.

За Виявлення в архівах установ НАН України документами встановлен, что сукупна Кількість докторів наук, Які Працювала в історічніх установах у досліджуваній период, що не перевіщувала 10% від Загальної чісельності наукових ПРАЦІВНИКІВ, а Кількість кандидатів наук булу у межах від 30% у 1940-х рр ., до 70% у 1950-х рр. Аспіранті та молодші наукові співробітнікі профільніх установ, Які працювала над Кандидатська дісертаціямі, Досить часто вже не захищали у Встановлені Терміни. Кроме того, історична наука за кадрові складом на тій годину порівняно з іншімі комплексна наука булу найгірше представлена ​​в Академії наук. Все ж, незважаючі на кадрові СКОРОЧЕННЯ в Академії наук на качана 1950-х рр., Окремим історічнім установам впродовж досліджуваного ПЕРІОДУ вдалось збільшити свой науковий кадровий склад щонайменш втрічі. Внаслідок реструктуризації та Розширення тематики наукових досліджень Інститут історії України за ухвалив Заради Міністрів УРСР від 2 березня 1953 р. Було перейменовано в Інститут історії. Загальна ж Кількість науковців Інституту історії та Інституту археології за 1944-1956 рр. Зросла відповідно з 19 до 61 та з 22 до 43 співробітніків. У цею период в історічніх установах працювала Такі відомі Історики, як: чл.-кор. М.Н. Петровський, чл.-кор. С.В. Юшков, К.Г. Гуслистий, І.П. Крип'якевич, Ф.П. Шевченко, а такоже археологи: акад. П.П. Єфіменко, чл.-кор. Л.М. Славін, М.Я. Рудінській та інші, Які збагатілі історічну науку своими дослідженнямі.

Четвертий розділ "Науково-дослідна робота академічніх історічніх установ", что складається з чотірьох підрозділів, присвячений вивченню направлений науково-дослідної роботи історічніх установ на основе документів, Які утворілісь в результате їх ДІЯЛЬНОСТІ та відклалісь в архівах НАН України.

Завдяк АНАЛІЗУ Наукової документації зясовано, что кількісні показатели Виконання історічнімі установами наукових досліджень (Кількість Виконання тим, проведених експедіцій, опублікованіх наукових праць) у Перші повоєнні роки були незначна. Так, Спільний науковий доробок установ історічного профілю у тисячу дев'ятсот сорок-п'ять р. Складанний около 90 опублікованіх праць - здебільшого науково-популярних статей. Нестача науковців, Слабкий матеріально-технічна база та надмірній ідеологічній контроль не дозволяли повноцінно Забезпечити Виконання низки наукових завдання. Свідченням цього є доволі часті випадки затримки Виконання наукових тем та їх зняття з річніх тематичних планів історічніх установ. Поряд з ЦІМ відбулось різке згорання тематики относительно Вивчення Яскрава сторінок української национальной історії, яка булу актуальною в часи Другої Світової Війни. Інститут історії України Вже в Перші повоєнні роки остаточно превращается в своєрідній "рупор" Марксистська-Ленінського Тлумачення української історії.

Документи науково-організаційного та науково-дослідного характеру свідчать про ті, что починаючі з 1947 р. перед науковця історічніх установ Було поставлено завдання относительно розробки синтетичне наукових робіт (курсів), в основу якіх покладали Марксистська-Ленінська методологія історичної науки. Так, впродовж 1947-1953 рр. провідною для Інституту історії булу тема з подготовки "Короткого курсу історії УРСР"; Інститут археології у 1947-1956 рр. працював над Виконання тими "Підсумки історико-археологічного дослідження на территории УРСР"; Комісія по історії Вітчізняної Війни на Україні у 1945-1950 рр. віконувала тему "Україна в период Великої Вітчізняної Війни Радянського Союзу (1941-1945)". Втім, Жодна з назви наукових тим не булу виконан у запланованій срок внаслідок трівалого рецензування та постійного втручання Вищих партійніх ОРГАНІВ у роботу ціх установ.

Окрім узагальнюючіх курсів, структурні підрозділі історічніх установ паралельно працювала над Створення спеціальніх наукових розвідок. За документами архівних ФОНДІВ установ НАН України зясовано, что Досить важлівім моментом науково-дослідної роботи Інституту історії в цею годину Було Вивчення проблем формирование давньоруської народності, історії Суспільно-політічніх рухів та класової БОРОТЬБИ, історії робітнічого класу, доведення провідної роли Комуністичної партії у досягненні перемог на воєнному, господарчий та культурному фронтах. З цією метою Інститут історії розробляв наукові теми для подготовки відповідніх монографій, брошур та збірніків документів. На качану 1950-х років актуальним становится питання зясування взаємозвязків братніх російського та українського народів у візвольній війні проти Польщі, у борьбе против самодержавства, у борьбе с нацизмом, а такоже Здійснення науково-дослідної роботи "у Світлі геніальніх праць товариша Сталіна". Перед колективом відділу історії України Інституту суспільніх наук, починаючі з +1951 р., Були поставлені "почесні" завдання вести непримирення боротьбу з проявити буржуазного націоналізму і "безрідного" космополітізму, широко вівчаті минуле, Показати соціальні превращение, розквіт Радянської української культури и підйом добробуту трудящих західніх областей УРСР. Водночас Історики в условиях ідеологічного диктату зовсім НЕ малі змогі вівчаті Такі тими, як формирование української державності за часів Української Народної Республики, Опір українського народу насільніцькій радяніза ції України ТОЩО.

Інститут археології у повоєнній период, окрім Вивчення основних епох давньої історії України (палеоліту, мезоліту та неоліту), досліджував питання етногенезу Східних слов'ян та МАВ своими розробка доводіті ідею Спільного походження трьох братніх народів.Досить вагомий безпосередньо науково-дослідної роботи Інституту археології, Державного заповідника "Ольвія" та відділу археології Інституту суспільніх наук булу експедиційна діяльність. Встановлен, что у 1944-1956 рр. данімі установами Було проведено около 300 археологічних експедіцій по дослідженню пам'яток матеріальної культури різних епох давньої історії. Втім, ОБСЯГИ Накопичення археологічного матеріалу значний віпереджалі его теоретичне узагальнення.

Комісія по історії Вітчізняної Війни на Україні в 1945-1950 рр. проводила активну роботу зі збирання архівних документів з метою создания та Подальшого использование документальної бази. Так, співробітнікамі КОМІСІЇ впродовж зазначеним ПЕРІОДУ Було упорядковано та склад опису на 4255 архівних справ, сістематізовано 1200 листівок, 3964 Топографічні карти, взято на облік центральні республіканські газети за 1941-1943 рр. та склад картотеку на 419 стенограм спогадів учасников Війни. У звязку з нетрівалім годиною Існування встанови ее науковий доробок Склаві лишь 46 наукових та науково-популярних праць Загальна ОБСЯГИ 149 друк. арк.

Зі зміцненням матеріально-технічної бази, а такоже кількіснім и якісним зростанням наукового кадрового складу історічніх установ Упродовж 1950-х років відбулася значний актівізація їх науково-дослідної роботи. Например, у тисяча дев'ятсот п'ятьдесят шість р. академічнімі історічнімі установами Було підготовлено почти 200 наукових праць (монографій, курсів, збірніків документів, наукових та популярних статей) Загальна ОБСЯГИ понад 300 друк. арк.

Науково-Організаційна документація свідчіть про ті, что невідємною складових Наукової ДІЯЛЬНОСТІ академічніх установ історічного профілю в цею годину булу науково-популярізаторська робота, яка здійснювалась Шляхом подготовки відповідніх праць, читання лекцій в різніх організаціях та проведення ЕКСКУРСІЙ. Разом з тим, ЦІ встанови організовувалі проведення наукових конференцій и сесій, а такоже надавали значний методичну допомогу музеям и різнім відомствам. Встановлен, что науковця ціх установ у 1944-1956 рр. Було підготовлено 914 науково-популярних праць, прочитано около 7 тис. лекцій та проведено 1 666 ЕКСКУРСІЙ.

ВИСНОВКИ

1. Зясовано, что Виданих на сегодня наукові праці, Які стосують вопросам повоєнного розвитку академічної історичної науки витратило не могут претендуваті на їх вічерпне Висвітлення, оскількі досліднікі не проводили комплексного джерелознавчого АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ всех історічніх установ, что існувалі в системе АН УРСР у 1944-1956 рр.

2. У процесі Вивчення документального масиву НАН України досліджено комплекс 16 архівних ФОНДІВ, Які утворілісь в результате ДІЯЛЬНОСТІ академічніх історічніх установ та відоміх учених - історіків и археологів за означену период и налічують почти 1000 архівних справ. Такоже зясовано и окреслено основні групи Джерельна масівів історічніх установ та відоміх учених, Які забезпечують достаточно вічерпне Вивчення питання розвитку академічної історичної науки в повоєнній период.

3. Зясовано, что в Архіві ПРЕЗИДІЇ НАН України, наукових архівах історічніх установ, а такоже у ЦДАВО України и ЦДАГО України відклався Значний масив документів, среди якіх листування академічніх установ з Президією АН УРСР та іншімі установами относительно организации науково-дослідної роботи, їх річні плани та Звіти, документи з Особова складу, фінансового та матеріально-технічного забезпечення. Дані документи ПОВНЕ мірою відображають організацію Наукової ДІЯЛЬНОСТІ історічніх установ та дають можлівість Встановити їх науковий доробок.

4. У фондах Особова походження видатних учених - історіків и археологів відклалась значний Кількість рукописних та машинописних варіантів наукових праць, Які віконувалісь у контексті науково-дослідніх робіт установ історічного профілю, а тому є важлівімі при вівченні направлений наукових досліджень ціх установ. Такі документи значний мірою розкривають Сутність субєктівної ОЦІНКИ вчений тієї чи Іншої проблеми. Доповнюють інформацію про розвиток історичної науки в АН УРСР документи з Громадської та науково-педагогічної ДІЯЛЬНОСТІ вчених. Важлівою Груп документів, що містять фонди Особова походження відоміх учених, є епістолярна спадщина, яка дает змогу повніше дослідіті наукові звязки як между окремий вчений, так и академічніх історічніх установ з різнімі відомствамі. Серед зібраніх вчені документів Вказаним Особова ФОНДІВ містіться значний Кількість джерел, что безпосередно стосують ДІЯЛЬНОСТІ історічніх установ.

5. За підсумкамі проведеного джерелознавчого АНАЛІЗУ документів директивного характеру Вищих партійно-радянське ОРГАНІВ, Які комплексно відклалісь в ЦДАВО України и ЦДАГО України та частково в Архіві ПРЕЗИДІЇ НАН України и архівах академічніх історічніх установ, зясовано ключові моменти ідеологічного впліву держави на історічну науку в 1944- тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-шість рр. Зокрема, встановлен, что у повоєнній период відбулось поновлених та різке Посилення ідеологічного диктату партійно-радянське ОРГАНІВ на українську історічну науку, в Першу Черга, на академічну, Задля залишкового ее одержавлення та превращение на допоміжній засіб в утвердженні ідеології сталінізму.

6. На підставі проведення порівняльного АНАЛІЗУ архівних документів організаційно-розпорядча характеру ПРЕЗИДІЇ НАН України та історічніх установ зясовано, что на момент Закінчення Війни як по установах історічного профілю, так и по всій Академії наук булу Повністю зруйнована матеріально-технічна база, доволі гостре у Перші повоєнні роки Було и питання фінансового забезпечення історічніх установ АН УРСР. Річний бюджет Інституту історії України 2-ї половіні 1940-х років Складанний у Середньому 700 тис. крб., в тій годину як бюджет Фізико-технічного інституту БУВ на Рівні 1,7 млн. крб. Плани фінансування та кошториси річніх витрат академічніх історічніх установ качана 1950-х років свідчать про ті, что з подалі зростанням ідеологічної значущості історичної науки у політіці Комуністичної партії у 1951-1956 рр. рівень фінансового забезпечення установ історічного профілю значний збільшівся, что, в свою черга, спріяло покращення показніків їх науково-дослідної роботи. Втім питання побудова Нових приміщень для історічніх установ та забезпечення житлом їх співробітніків так и не Було вірішено у досліджуваній период.

7. За документами архівних ФОНДІВ НАН України встановлен, что у Перші повоєнні роки Кількість наукового кадрового складу історічніх установ булу однією з найніжчіх по АН УРСР. Зясовано, что Частка вчених з науковим ступенем в окремий історічніх установах булу найменша по Відділу суспільніх наук АН УРСР. Лише в середіні 1950-х років зі зростанням наукових можливий історічніх установ (Відкриття докторантури, додатково спеціалізованіх учених радах Із захисту дисертацій, в т. Ч. За новімі спеціальностямі) ситуация з підготовкою наукових кадрів значний Покращена. Встановлен, что в цею годину відповідно до Вказівок Вищих партійніх ОРГАНІВ, Які визначавши напрями наукових досліджень, змінювалась Організаційна структура історічніх установ АН УРСР Шляхом создания Нових та закриття "неперспективних" відділів. На 1956 р. кількісній та якісний науковий склад таких історічніх академічніх установ, як Інститут історії та Інститут археології, порівняно з довоєннім періодом та дерло повоєннімі рокамі, зріс утрічі, что дозволило розшіріті їх структуру та збільшити Кількість наукових досліджень. Втім загальна Кількість наукових ПРАЦІВНИКІВ зі ступенів доктора наук у штаті Даних установ в цею годину не перевіщувала 10%. Чи не булу належно чином представлена ​​історична наука и в персональному складі академіків та Членів-кореспондентів АН УРСР.

8. Доведено, что починаючі з 1947 р. внаслідок постанови ЦК КП (б) У від 29 серпня 1947 р. "Про Політичні помилки та незадовільну роботу Інституту історії України АН УРСР" відбулося залишкової згортання ДОСЛІДЖЕНЬ з історії України як самостійного напряму. Наукова робота академічніх установ історічного профілю концентрувалась на віконанні тим з підготовкі наукових праць з історії суспільніх та політічніх рухів, про СПІЛЬНЕ походження трьох братніх слов'янських народів, Утворення СРСР та ін. У більшості історічніх ДОСЛІДЖЕНЬ переважала тематика вінятково важлівого значення: воззєднання українського и російського народів, Приєднання Західної України до УРСР, визначальності роль Жовтневої революції у розвитку України ТОЩО. Відтак Вивчення вітчізняної історії проводить лишь у контексті тематики Загальної історії СРСР.

9. джерелознавчий Вивчення Наукової спадщини історічніх установ АН УРСР дозволяє констатуваті, что, незважаючі на кадрові та фінансові проблеми, Які особливо гостре відчувалісь у 1940-х роках, ОБСЯГИ наукового доробки історічніх установ впродовж досліджуваного ПЕРІОДУ БУВ значний. Підраховано, что колективами історічніх установ Було підготовлено около 2 тис. наукових праць Загальна ОБСЯГИ 3,3 тис. друк. арк. Незважаючі на посилений ідеологічній диктат в історичній науке, вчений вдалось підготуваті низьку праць, что НЕ Втратили своєї актуальності й дотепер, зокрема монографії І.П. Крип'якевича "Богдан Хмельницький" (К., 1954), В.О. Голобуцький "Чорноморське козацтво" (К., 1956), П.П. Єфіменка "Первісне суспільство" (К., 1953), І.Г. Шовкопляса "Стародавній Камянов вік на Україні" (К., 1955) та ін.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

Публікації у фахових виданнях

1. Кондратенко О.Ю. Архівні фонди Особова походження видатних українських вчених-історіків як джерело Вивчення розвитку історичної науки в АН УРСР у 1944-1959 рр. / О.Ю. Кондратенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - К., 2005. - Вип. 14. - С. 685-695.

2. Кондратенко О.Ю. Історія формирование та документальний склад спадщини члена-кореспондента АН УРСР С. Юшкова / О.Ю. Кондратенко // Укр. іст. зб. / Ін-т історії України НАН України. - К., 2005. - Вип. 8. - С. 429-436.

3. Кондратенко О.Ю. Документальні фонди НАН України як джерело Вивчення розвитку археології в АН УРСР 1944-1959 рр. / О.Ю. Кондратенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2006. - № 4. - С. 62-70.

4. Кондратенко О.Ю. Особова фонд члена-кореспондента АН УРСР С.В. Юшкова: історія формирование та документальний склад / О.Ю. Кондратенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - К., 2006. - Вип. 16. - С. 299-306.

5. Кондратенко О.Ю. Розвиток археології в Академії наук УРСР (друга половина 40-х та у 50-х рр. ХХ ст.) (За матеріалами Архівів наукових установ) / О.Ю. Кондратенко // Історія науки На межі тисячоліть / комісія з історії науки и техніки НТШ. - К., 2006. - С. 92-96.

6. Кондратенко О.Ю. Документальні архівні фонди НАН України як джерело Вивчення основних напрямків історічніх ДОСЛІДЖЕНЬ в АН УРСР (1944-1956 рр.) / О.Ю. Кондратенко // Студії з арх. справи та документознавства. - К., 2007. - Т. 15 - С. 37-44.

7. Кондратенко О.Ю. Документальні архівні фонди НАН України як джерело Вивчення основних напрямків наукових досліджень в Інстітуті історії АН УРСР (1944-1956 рр.) / О.Ю. Кондратенко // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2007. - Вип. 11. - С. 99-109.

8. Кондратенко О.Ю. Історичні встанови АН УРСР у 1944-1956 рр .: структура, кадрове та фінансове забезпечення / О.Ю. Кондратенко // Укр. іст. зб. / Ін-т історії України НАН України. - К., 2007. - Вип. 10. - С. 177-188.

9. Список видань и наукових праць співробітніків АН УРСР (1941-1945) / [Кондратенко О.Ю., Яременко Л.М., Варава Т.В. та ін.] // Історія Национальной академии наук України (1941-1945): Ч. 1. Документи і матеріали / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2007. - С. 626-696. (Особистий внесок - Виявлено, відібрано и перевірено de visu понад 800 видань).

10.Примітки / [Кондратенко О.Ю., Березовський О.М., Вербіцька О.І. та ін.] // Історія Национальной академии наук України (1941-1945): Ч. 2. Додатки / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2007. - С. 346-470. (Особистий внесок - написано 13 пріміток).

тези конференцій

11. Кондратенко О.Ю. Академія наук УРСР 1944-1956 рр. (Історіографічній огляд) / О.Ю. Кондратенко // Дев'ята конференція молодих історіків освіти, науки и техніки України: Матеріали конф. 23 квіт. 2004 р., М. Київ. - К., 2004. - С. 48-56.

12. Кондратенко О.Ю. Документи наукового архіву Інституту археології НАН України як джерело Вивчення розвитку історічніх ДОСЛІДЖЕНЬ в АН УРСР у 1944-1959 рр. / О.Ю. Кондратенко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 17-18 травня 2005 р. - К., 2005. - Ч. 1. - С. 224-225.

13. Кондратенко О.Ю. Серафим Володимирович Юшков: життєвий и творчий шлях / О.Ю. Кондратенко // Шевченківська весна: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. 60-річчю Великої Перемоги. - Вип. ІІІ: У 2-х ч. - Ч. 1. Гуманітарні науки. - К., 2005. - С. 80-84.

14. Кондратенко О.Ю. Архівний фонд Особова походження члена-кореспондента НАН України В.І. Клокова. Історія формирование та документальний склад / О.Ю. Кондратенко // Шевченківська весна. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. 15-й річниці незалежності України. - Вип. IV: У 3-х ч. - Ч. 3. Історія. - К., 2006. - Вип. 4. - С. 273-276.

15. Кондратенко О.Ю. Археографічна діяльність КОМІСІЇ по історії Великої Вітчізняної Війни на Україні АН УРСР у 1945-1950 рр. / О.Ю. Кондратенко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики. Матеріали ІV Міжнар. наук.-прак. конф. Київ, 21-23 трав. 2007 р. - К., 2007. - С. 234-236.

Анотація

Кондратенко О.Ю. Архівні фонди НАН України як джерело з Вивчення розвитку академічної історичної науки (1944-1956). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата історічніх наук за спеціальністю 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та СПЕЦІАЛЬНІ історичні дисципліни. - Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - Київ, 2008.

Дисертація присвячено АНАЛІЗУ Наукової та архівної спадщини історічніх установ АН УРСР та вісвітленню за архівнімі документами розвитку академічної історичної науки у 1944-1956 рр. Внаслідок визначення значної джерельної бази та окресленості кола архівних документів історічніх установ АН УРСР встановлен, что у Перші повоєнні роки відбулось згортання ДОСЛІДЖЕНЬ з історії України як самостійного наукового напряму.

Незважаючі на ідеологічній Тиск партійно-радянське ОРГАНІВ, Слабкий матеріально-технічну базу, а такоже недостатнє фінансове и кадрове забезпечення академічніх історічніх установ, їх науковий доробок БУВ значний. Завдяк проведеному АНАЛІЗУ архівних документів науково-організаційного характеру зясовано, что колективами профільніх установ Було підготовлено около 2 тис. наукових праць Загальна ОБСЯГИ 3,3 тис. друк. арк. Певна Кількість наукових праць, створеня у повоєнній период, що не Втрата своєї актуальності й сьогодні.

Ключові слова: історичні джерела, архівні фонди, документи, академічна історична наука, історичні встанови, історичні дослідження, наукова діяльність.

анотація

Кондратенко О.Ю. Архівні фонди НАН України як джерело вивчення розвитку академічної історичної науки (1944-1956). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. - Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - Київ, 2008.

Дисертація присвячена аналізу наукового та архівної спадщини історичних установ АН УРСР, а також висвітленню з її допомогою розвитку академічної історичної науки в 1944-1956 рр.

Проведений порівняльний аналіз масиву архівних документів дав можливість визначити етапи і форми організаційної структури академічних історичних установ. Встановлено, що одним з негативних факторів в післявоєнному розвитку академічної історичної науки було відновлення ідеологічного тиску з боку вищих партійних органів з метою її підпорядкування інтересам держави і перетворення у допоміжний інструмент для формування комуністичної ідеології. У підсумку це призвело до необґрунтованих звинувачень вчених-істориків в українському буржуазному націоналізмі, а також визначило наукову концепцію вивчення історії України на подальший період.

Архівні документи дали можливість з'ясувати, що однією з головних причин уповільнення темпів розвитку академічної історичної науки в перші повоєнні роки була проблема фінансового та кадрового забезпечення установ історичної галузі, яке в порівнянні з установами природничо або технічного профілю було на порядок нижче. Лише на початку 1950-х років ця ситуація значно покращилася, що в підсумку дало можливість розширити структуру історичної галузі АН УРСР, а разом з тим і масштаби науково-дослідної роботи профільних установ.

В результаті проведеного аналізу науково-організаційних і науково-дослідних документів визначено основні напрями наукової роботи історичних установ. Встановлено, що в післявоєнний період з тематичних планів історичних установ були виключені теми про окремого вивчення історії України, які були актуальні в період Другої світової війни. Починаючи з 1947 р дослідження з історії України проводились виключно в контексті історії СРСР на основі марксистсько-ленінської методології історичної науки. Одне з головних місць в науково-дослідній роботі історичних установ займали теми з вивчення загального походження трьох братніх слов'янських народів, історії політичних рухів, освіти СРСР, проблеми возз'єднання українського і російського народів як закономірного історичного явища, а також виключно важливу роль Жовтневої революції в історії України . Значна кількість наукових робіт створювалося українськими істориками на замовлення Комуністичної партії.

Історикознавче вивчення архівного і наукової спадщини академічних історичних установ дає підставу стверджувати, що, незважаючи на кадрові та фінансові проблеми, обсяг наукової продукції історичних установ АН УРСР за цей період був значним і становив близько 2 тис. Наукових праць загальним обсягом 3,3 тис. Друкованих аркушів. Незважаючи на посилене ідеологічний вплив партійних органів на історичну науку, вчені змогли підготувати значну кількість праць, які не втратили свого значення і в наш час.

Ключові слова: історичні джерела, архівні фонди, документи, академічна історична наука, історичні установи, історичні дослідження, наукова діяльність.

Annotation

Kondratenko O.Yu. Archival fonds of the National academy of science of Ukraine as a source of learning of development of academic historical science (1944-1956). - Manuscript.

Dissertation for the degree of candidate in history in the field 07.00.06 - Historiography, Source history and special historical disciplines. - Ukrainian Scientific Research Institute for Archives and Records Studies. - Kyiv, 2008.

The dissertation is devoted to the analyses of scientific and archival heritage of historical institution of Academy of sciences of URSU and lightening on the development of academic historical science in 1944-1956 after the documents.

Thanks to the analysis of a great deal of archival documents of historical institutions of Academy of sciences of URSU of postwar period, the formation organizational structure of academic historical institutions were determined. Despite the ideological pressure of party and government bodies, a weak material and technical base, insufficient finance and staff securing of historical science of the postwar period, its scientific contribution was great. Historical institutions of the Academy of sciences of URSU of that period prepared nearly 2000 scientific works. Manu of these works made at postwar period are actual today.

Key words: historical sources, archival fond, documents, academic historical science, historical institutions, scientific activate.

...........


 • Кондратенко Олег Юрійович
 • Науковий керівник
 • Офіційні опоненти
 • Юсова Наталія Миколаївна
 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 • Звязок роботи з Наукова програмами.
 • Методологічною основою дослідження
 • Джерельна базою дослідження
 • Практичне значення дослідження
 • Особистий внесок здобувача.
 • Апробація результатів дисертації.
 • Основні ЗМІСТ
 • Перший розділ "Історіографія та джерельна база дослідження"
 • Другий розділ "Архівна спадщина історічніх установ та відоміх учених НАН України"
 • Третій розділ "Організація Наукової ДІЯЛЬНОСТІ історічніх установ АН УРСР"
 • Четвертий розділ "Науково-дослідна робота академічніх історічніх установ"
 • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації
 • Анотація
 • Ключові слова
 • Кондратенко О.Ю. Архівні фонди НАН України як джерело вивчення розвитку академічної історичної науки (1944-1956). - Рукопис.
 • Kondratenko O.Yu. Archival fonds of the National academy of science