Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни: історія держави і права республіки казахстан

Скачати 65.91 Kb.
Дата конвертації08.02.2019
Розмір65.91 Kb.
Типнавчальний посібник

Казахської академії ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

АЛМАТИ 2011

Казахської академії ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

Юридичний факультет

"Стверджую"

Проректор з УМР

_________ Утешева Е.А.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

Алмати 2010


Рекомендовано до друку Вчене-методичною радою КазАТіСО (Протокол № 1 від 10 жовтня 2010 року)

Укладач: к.ю.н. професор Іщанова Г.Т.

рецензенти:

У методичних вказівках до виконання завдань СРС з дисципліни історія держави і права Республіки Казахстан даються завдання до теоретичних і практичних занять, що сприяють формуванню у студентів теоретичного мислення, вміння аналізувати і розуміти зміст і сутність дисципліни.


зміст

Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни

«Історія держави і права Республіки Казахстан»

В період формування незалежно суверенної демократичної держави майбутні юристи повинні знати не тільки сучасність, а й минуле, бо без минулого немає майбутнього. У зв'язку з цим вивчення історії держави і права Республіки Казахстан необхідно для формування юристів-професіоналів вищої категорії.

У суспільній науці відбувається переоцінка минулого, докорінно змінюються ціннісні орієнтації, тому студентам в написанні контрольної роботи з даного предмету потрібні великі знання з історії своєї держави. Для цього необхідно використовувати літературу, зазначену в цьому методичному посібнику, а також матеріали періодичної преси.

Освітлення першого питання слід почати з історичного аспекту: коли і де мешкали Сако-массагетскій племена.

Детально слід зупинитися на політичній системі і соціальній структурі суспільства.

Освоєння даного курсу починається з історичного огляду: як і де утворилися племінні союзи хуннов, усуне і кангюев.

Необхідно чітко усвідомити, що являє собою військова демократія.

Велику увагу слід приділити соціальній структурі і політичній системі суспільства в період військової демократії. Коли і як утворився Західно-Тюркський каганат. Детально слід зупинитися на системі державних органів і соціальній структурі суспільства

Викласти процес утворення держави Караханідов.

Аналізуючи державний лад студенту, слід відповісти на питання: яким за формою правління була держава Караханидів. Далі необхідно зупинитися на соціальній структурі суспільства детально розглянути соціальні верстви суспільства.

На особливу увагу заслуговує інститут «ікти». Студенту слід дати детальний аналіз даного інституту.

Необхідно усвідомити, що система політичної влади в Ногайської Орді знаменна тим, що ордою управляти не Чингізидів, а формально обираються представники будинку Едигею.

Далі необхідно перейти до безпосередньої характеристиці державних органів Ногайської Орди.

Важливо звернути увагу на гуманістичний зміст і демократичні традиції казахського звичаєвого права. Казахське звичайне право містило чимало норм, що заохочують колективізм, спільність прав в деяких областях господарських, всередині аульних і побутових відносинах. В цьому проявляється демократичний своєрідність казахського звичаєвого права. До гуманної стороні казахського звичаєвого права відносяться перш за все такі інститути, як жилу, жутшилик, асар, агайиншилик, Кизил-Котерія і ін. Студенту слід проаналізувати дані інститути.

Особливу увагу слід приділити інституту «тамирство».

Необхідно ознайомитися з «Тимчасовим положенням» про управління Семиреченской і Сирдар'їнською областях від 11 липня 1867 року і «Тимчасовим положенням» про управління в степових областях Оренбурзького і Західно-Сибірського генерал-губернаторств від 21 жовтня 1868 року.

Студенту необхідно проаналізувати систему державного управління, створену царизмом і отримала законодавче оформлення в даних нормативних актах.

Слід враховувати, що новий пристрій адміністративного управління внесло істотні зміни в судову і правову систему казахського суспільства.

При висвітленні питання освіти казахської народності і перших казахських ханств; етнічного складу казахських жузов почніть з історичного огляду:

Детально слід зупинитися на соціальній структурі суспільства.

Особливу увагу студент повинен приділити таким інститутам, як «сойурсал», вакуфние землі і т.д.

Далі слід зупинитися на державному ладі казахського ханства.

Для відповіді на друге питання студенту, перш за все, необхідно вивчити «Статут про сибірських киргизів» 1822 року.

Царський уряд в цілях ефективного здійснення політичного панування і в процесі поетапного перетворення Казахстану в свою внутрішню колонію провело ряд реформ, наведених край до остаточної втрати своєї політичної незалежності.

Впровадження царської адміністративно-правової системи в казахському степу почалося з затвердження «Статуту про сибірських киргизів».

Студент повинен усвідомити і сформулювати основні цілі реформи. Потім слід проаналізувати зміст реформи, тобто всі ті зміни які були внесені в стару систему влади і управління в степу

Важливо проаналізувати передумови приєднання Казахстану до Росії.

Особливу увагу слід приділити політико-правових умов приєднання.

Необхідно відзначити позитивні і негативні моменти процесу приєднання Казахстану до Росії.

Найбільш значною кодифікацією в період до приєднання Казахстану до Росії була кодифікація звичаїв, розпочата при Тауке-хана в кінці 17 століття.

Освітлення даного питання необхідно почати з історичного аспекту: коли і де був складений Же! -Жарги.

Далі студент повинен проаналізувати структуру і змісту Же! -Жарги.

Студенту слід вивчити «Статут про оренбурзьких киргизів 1824 року. Перш за все, необхідно зрозуміти з якою метою проводилась дана реформа. Необхідно проаналізувати всі ті нововведення, які були внесені в адміністративний устрій, а також судову систему.

Слід враховувати, що в результаті цієї реформи кочовий народ з своєрідними поняттями і звичаями був підпорядкований бюрократичної централізації.

Дана реформа, поряд з реформою 1822 року у Середньому Жузе, остаточно анулювала ханську владу і сформовані протягом століть протекторатно-вассалітетние відносини з Росією.

Студент в першу чергу повинен визначити основну мету реформи 1822 року. Необхідно показати процес підготовки проекту реформи: створення комісії, її склад, обговорення проекту реформи в Сибірському комітеті.

Далі слід перейти до змісту реформи, тобто в першу чергу студент повинен розкрити зміст «Статуту про сибірських киргизів». Необхідно висвітлити адміністративний устрій і судовий устрій Середнього Жуза.

У висновку необхідно відзначити значення реформи 1822 року.

Для правильної відповіді на друге питання слід вивчити програму партії Алаш-Орда.

Велику увагу слід звернути на ті положення програми, які присвячені державному устрою і судовій системі Казахстану.

При вивченні державно-правового розвитку Казахстану в 20-пер.пол. 80-х рр. 20 століття зверніть увагу на ті зміни, які відбувалися як в союзному, так і національному (республіканському) законодавстві.

Розглядаючи становлення і розвиток незалежної, суверенної Казахстану важливо звернути увагу на порівняльно-правовий аналіз нормативно-правової бази РК, на соціально-політичні та економічні причини змін конституційного законодавства.

Матеріали для самостійної роботи учня:

Кожен студент пише контрольну (письмову) роботу.

Тема слід вибирати за спрощеним варіантом:

Порядок

Номер теми контрольної роботи

А - В

1 тема

Г - Е

2 тема

Ж - 3

3 тема

І - К

4 тема

Л - Н

5 тема

Про - Р

6 тема

С - Т

7 тема

У - Х

8 тема

Ф Щ

9 тема

Е - Я

10 тема

Буква алфавіту означає початкову літеру прізвища студента. Студент виконує контрольну роботу під тим номером, який відповідає прізвища.

Роботи, виконані не у відповідності зі своїм варіантом не зараховуються і не допускаються до захисту.

Перед початком роботи необхідно глибоке вивчення всієї рекомендованої літератури.

Одночасно з вивченням рекомендованої літератури слід використовувати спеціальні юридичні журнали і газети: Юридична газета, Вісник Міністерства юстиції РК, Феміда, Заң және Заман, Вісник КазНУ, серія юридична та ін.

Після вивчення літератури і її осмислення можна приступити до формування відповідей на питання теми.

Необхідно виробити приблизний план. Студент складає його в довільній формі, але за умови, що всі питання завдання повинні бути освітлені.

Контрольну роботу необхідно виконати самостійно. Неприпустимо механічне переписування тексту підручників та інших джерел. Порушення цієї вимоги тягне за собою незадовільну оцінку і повернення роботи студенту для виконання її заново.

Виклад відповідей повинно бути логічно послідовним і відповідати розгорнутому планом.

Для написання контрольної роботи слід використовувати учнівські зошити обсягом 24 сторінки.

Контрольну роботу необхідно написати від руки, грамотно, розбірливо і оформити наступним чином:

- на початку роботи вказати номер і назва теми, привести план;

- цитати повинні бути взяті в лапки.В кінці відповідної сторінки давати виноски із зазначенням П.І.Б. автора цитованої роботи, місце, рік видання, сторінки.

- сторінки пронумерувати і провести поля для можливих зауважень рецензента;

- в кінці роботи слід навести список фактично використаної літератури (із зазначенням авторів, назви, місця, року видання роботи);

- після списку літератури необхідно поставити дату написання роботи і підпис.

- на обкладинці роботи вказати П.І.Б. студента, домашня адреса, факультет і номер навчальної групи.

-

Т Е М И - 1, 2

завдання

До суду биев зі скаргою звернувся Сарибай. Суть позову полягала в тому, що Сарибай просив притягнути до відповідальності жатака Нурлибая за порушення принципу гостинності та стягнути з нього «ат-тон».

Сарибай з супроводжуючими його людьми, відвідавши ярмарок, припізнілих, вирішив переночувати в селищі, де проходив ярмарок. Однак, кібітковладелец Нурлибай, пустивши їх на нічліг, не запропонував їм гаряча вечеря.

Яке рішення повинен винести суд биев?

Вирішіть справу?

Методичні вказівки

Освітлення першого питання слід почати з історичного аспекту: коли і де мешкали Сако-массагетскій племена.

Детально слід зупинитися на політичній системі і соціальній структурі суспільства.

завдання

До суду биев зі скаргою звернувся Сарибай з вимогою притягнути до відповідальності Нурлибая.

Сарибай і Нурлибай є сватами. Син Сарибая одружився з дочкою Нурлибая. Сарибай сплатив калим. Однак Нурлибай не дав дочці приданого, мотивуючи це тим, що звичаєвим правом не передбачено обов'язку давати за дочкою придане.

Яке рішення повинен винести суд биев?

Вирішіть справу.

Методичні вказівки

Освітлення першого питання необхідно почати з історичного огляду: як і де утворилися племінні союзи хуннов, усуне і кангюев.

Необхідно чітко усвідомити, що являє собою військова демократія.

Велику увагу слід приділити соціальній структурі і політичній системі суспільства в період військової демократії.

Завдання.

До суду биев зі скаргою образи з боку на сина звернувся. Чи буде підданий якомусь покаранню син Сарибая?

Рішення справи.

Методичні вказівки

Перше питання слід почати з історичного огляду: коли і як утворився Західно-Тюркський колонат

Детально слід зупинитися на системі державних органів і соціальній структурі суспільства

Методичні вказівки

Перше питання слід почати з короткого викладу процесу утворення держави Караханідов.

Аналізуючи державний лад студенту, слід відповісти на питання: яким за формою правління була держава Караханидів. Далі необхідно зупинитися на соціальній структурі суспільства детально розглянути соціальні верстви суспільства.

На особливу увагу заслуговує інститут «ікти». Студенту слід дати детальний аналіз даного інституту.

Завдання.

До суду биев зі скаргою на Нурлибая звернувся Сарлибай. Кул, що належить Нурлибаю бив кула, що належить Сарлибаю. Сарлибай просив Нурлибая відшкодувати збиток. Однак, останній відмовився посилаючись на те, що кул втік від нього і він не знає, де той знаходиться в даний час.

Вирішіть справу.

Методичні вказівки

Приступаючи до аналізу першого питання, слід усвідомити, що система політичної влади в Ногайської Орді знаменна тим, що ордою управляти не Чингізидів, а формально обираються представники будинку Едигею.

Далі необхідно перейти до безпосередньої характеристиці державних органів Ногайської Орди.

Т Е М И - 2 - 5

Завдання.

До суду биев зі скаргою на дії Нурлибая звернувся Сарибай.

Між родинами Сарибая і Нурлибая був укладений договір сватання. Однак, в останній момент Нурлибай відмовився видати дочку за сина Сарлибая, посилаючись на те, що договір сватання не було укладено, тому що не був здійснений звичай поїдання страви «қүйриқ-бауир».

Вирішіть справу.

Методичні вказівки

Аналіз першого питання необхідно почати з вказівки на гуманістичний зміст і демократичні традиції казахського звичаєвого права. Казахське звичайне право містило чимало норм, що заохочують колективізм, спільність прав в деяких областях господарських, всередині аульних і побутових відносинах. В цьому проявляється демократичний своєрідність казахського звичаєвого права. До гуманної стороні казахського звичаєвого права відносяться перш за все такі інститути, як жилу, жутшилик, асар, агайиншилик, Кизил-Котерія і ін. Студенту слід проаналізувати дані інститути.

Особливу увагу слід приділити інституту «тамирство».

Для освітлення другого питання студенту необхідно ознайомитися з «Тимчасовим положенням» про управління Семиреченской і Сирдар'їнською областях від 11 липня 1867 року і «Тимчасовим положенням» про управління в степових областях Оренбурзького і Західно-Сибірського генерал-губернаторств від 21 жовтня 1868 року.

Студенту необхідно проаналізувати систему державного управління, створену царизмом і отримала законодавче оформлення в даних нормативних актах.

Слід враховувати, що новий пристрій адміністративного управління внесло істотні зміни в судову і правову систему казахського суспільства.

Завдання.

До суду биев зі скаргою звернувся Сарибай. Згідно зі скаргою житель сусіднього аулу Нурлибай скоїв розбійний напад на його аул і викрав 10 коней з його табуна.

Викликаний до суду биев Нурлибай показав, що раніше в його користь було винесено рішення суду биев про виплату Сарибай в його користь 10 коней. Однак Сарибай відмовився добровільно виконати рішення суду биев і тому Нурлибаю довелося вдатися до самовільного захоплення майна.

Яке рішення повинен винести суд биев?

Вирішіть справу.

Методичні вказівки

Освітлення першого питання слід почати з історичного огляду: освіта казахської народності і перших казахських ханств; етнічний склад казахських жузов.

Детально слід зупинитися на соціальній структурі суспільства.

Особливу увагу студент повинен приділити таким інститутам, як «сойурсал», вакуфние землі і т.д.

Далі слід зупинитися на державному ладі казахського ханства.

Для відповіді на друге питання студенту, перш за все, необхідно вивчити «Статут про сибірських киргизів» 1822 року.

Царський уряд в цілях ефективного здійснення політичного панування і в процесі поетапного перетворення Казахстану в свою внутрішню колонію провело ряд реформ, наведених край до остаточної втрати своєї політичної незалежності.

Впровадження царської адміністративно-правової системи в казахському степу почалося з затвердження «Статуту про сибірських киргизів».

Студент повинен усвідомити і сформулювати основні цілі реформи. Потім слід проаналізувати зміст реформи, тобто всі ті зміни, які були внесені в стару систему влади і управління в степу.

Завдання.

До суду биев звернулася Нурлигуль Сейсенова зі скаргою про розірвання шлюбу з Нурлибаем Сейсеновим, мотивуючи це тим, що суд систематично її бив.

Яке рішення повинен винести суд биев?

Вирішіть справу.

Методичні вказівки

Освітлення першого питання слід почати з аналізу передумов приєднання Казахстану до Росії.

Особливу увагу слід приділити політико-правових умов приєднання.

Необхідно відзначити позитивні і негативні моменти процесу приєднання Казахстану до Росії.

Аналізуючи друге питання, студент повинен відобразити в своїй відповіді такі якості суду биев, як гласність, змагальність, авторитетність і компетентність і т.д. Необхідно пам'ятати, що суд биев зберіг своє чільне значення протягом всієї історії казахів і біі були єдиними хранителями звичаєвого права. Вони з честю виконували свої суддівські обов'язки. Про це свідчить загальне визнання таких біями, як Толі бі, Айтеке бі і Казибек бі.

Далі слід перейти до питання про порядок проведення судового процесу.

Завдання.

Суд біями розглянувши справу про вбивство шаруа Нурлибая Сейсенова баем Сарибай Нікеновим виніс рішення.

Яке рішення виніс суд биев?

Якому покаранню може бути підданий винний?

Методичні вказівки

Найбільш значною кодифікацією в період до приєднання Казахстану до Росії була кодифікація звичаїв, розпочата при Тауке-хана в кінці 17 століття.

Освітлення даного питання необхідно почати з історичного аспекту: коли і де був складений Же! -Жарги.

Далі студент повинен проаналізувати структуру і змісту Же! -Жарги.

Для правильної відповіді на друге питання студенту слід вивчити «Статут про оренбурзьких киргизів 1824 року. Перш за все, необхідно зрозуміти з якою метою проводилась дана реформа. Необхідно проаналізувати всі ті нововведення, які були внесені в адміністративний устрій, а також судову систему.

Слід враховувати, що в результаті цієї реформи кочовий народ з своєрідними поняттями і звичаями був підпорядкований бюрократичної централізації.

Дана реформа, поряд з реформою 1822 року у Середньому Жузе, остаточно анулювала ханську владу і сформовані протягом століть протекторатно-вассалітетние відносини з Росією.

Завдання.

До суду биев звернувся зі скаргою Сарибай на дії Нурлибая, який в присутності гостей нешанобливо відгукувався про предків Сарибая.

Вирішіть справу. Яке рішення повинен винести суд биев?

Методичні вказівки

Висвітлюючи перше питання студент, в першу чергу повинен визначити основну мету реформи 1822 року. Необхідно показати процес підготовки проекту реформи: створення комісії, її склад, обговорення проекту реформи в Сибірському комітеті.

Далі слід перейти до змісту реформи, тобто в першу чергу студент повинен розкрити зміст «Статуту про сибірських киргизів». Необхідно висвітлити адміністративний устрій і судовий устрій Середнього Жуза.

У висновку необхідно відзначити значення реформи 1822 року.

Для правильної відповіді на друге питання слід вивчити програму партії Алаш-Орда.

Велику увагу слід звернути на ті положення програми, які присвячені державному устрою і судовій системі Казахстану.

теми 6-9

Завдання. Проаналізувати нормативні акти (Декрети радянської влади, Конституцію 1924 1937 і 1978 років народження. КССР). Провести порівняльно-правовий аналіз. Здати в письмовому вигляді.

Завдання. Схематично показати, які зміни відбулися в системі управління Казахстану в 30-70-і рр.

Завдання. Дати аналітичний огляд грудневого повстання казахстанської молоді 1986 р

Завдання. Скласти схему: Конституції РК 1993 і 1995 рр .: порівняльний аналіз.

Завдання. Підготувати реферат на тему: реформування конституційного законодавства: 1998-2007 рр.

Методичні вказівки.

При вивченні державно-правового розвитку Казахстану в 40-пер.пол. 80-х рр. 20 століття зверніть увагу на ті зміни, які відбувалися як в союзному, так і національному (республіканському) законодавстві.

Розглядаючи становлення і розвиток незалежної, суверенної Казахстану важливо звернути увагу на порівняльно-правовий аналіз нормативно-правової бази РК, на соціально-політичні та економічні причини змін конституційного законодавства.

ГРАФІК

ПРОВЕДЕННЯ ТА УТРИМАННЯ СРС З ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

Назва теми

Зміст завдання по темі

Форма проведення СРС

Тиждень проведення СРС

оціночний бал

1

2

3

6

7

9

1.

Військова демократія і

перші

державні

освіти на території

Казахстану

(4 ст. До н. Е. - 14 в.н.е)

1. Виникнення політико

потестарная відносин на

території Казахстану.

2. Західно-Тюркський каганат.

3. ранньофеодальна держава

Караханидів.

4. Казахстан під владою

монголів. Освіта улусів.

Організація управління.

реферат

2-3

2.

Суспільно-політичний

лад казахських ханств

(15- поч. 18 ст.). звичайне право

казахів.

1. Освіта казахської

ханства.

3. Політичний устрій

Казахського ханства.

4. Особливості казахського

звичаєвого права.

Конспект-аналіз.

3-5

3.

Приєднання Казахстану до

Росії

1. Політико-правові

наслідки приєднання

Казахстану до Росії.

реферат

5-6

5.

Адміністративне управління та

право в Казахстані - як

колонії царату у пн. підлога. 19 в

1. «Тимчасові положення»

1867-1868 рр. (Аналіз)

Конспект - аналіз

7-8

5.

адміністративне управління

і право в Казахстані в кінці

19-початку 20 ст

1. Політико-правовий статус

Казахстану в складі Російської

імперії.

2. Політична програма

партії «Алаш».

Конспект - аналіз

8-9

6.

Казахстан в період

Жовтневого перевороту.

Встановлення радянської влади

і громадянська війна

1. Особливості двовладдя на території Казахстану

(1918-1919 рр).

реферат

9-10

7.

адміністративно-

політичне становище

Казахстану в період автономії

і перетворення в союзну

республіку.

1. Правове становище Каз.

АРСР у складі Української РСР.

2. Зміни в правовому

статус Казахстану (КазРСР).

Письмова робота

10-11

8.

Державно-правове

розвиток Казахстану в 1950-і -

1970-ті роки і напередодні

перебудови.

1. Деформація в

кадрової, демократичної,

міграційної та мовної

політиці.

Конспект-аналіз

11-12

9.

Будівництво в Казахстані

незалежною, суверенною, демократичною республіки.

1. Політико-правові умови освіти Республіки Казахстан

реферат

13-15

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ТА УТРИМАННЯ СРСП З ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

НАЗВА ТЕМИ

ЗМІСТ ЗАВДАННЯ ПО ТЕМІ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ СРСП

1

2

3

4

5

6

1

Військова демократія і перші

державні

освіти на території

Казахстану (4 ст. До н. Е. -

14 в.н.е)

1. Суспільно-політичний

лад Сако-массагетських племен.

2. Виникнення і розвиток

племінних союзів усуне,

кангюев і хуннов.

3. Західно-Тюркський каганат.

4. ранньофеодальна держава

Караханидів.

5. Казахстан під владою

монголів. Освіта улусів.

організація управління

1-9

Складіть словник з невідомими термінами

Теми засвоюються легше, якщо скласти схеми по 1. Державному управлінню; 2. Адміністративному пристрою; 3. Податкової системі; 4. Правовий системі.

Можна провести аналогію, порівняти

фронтальне опитування

2

Суспільно-політичний

лад

казахських ханств

(15- поч. 18 ст.). звичайне право

казахів.

1. Освіта казахської

ханства.

2. Соціальна структура

казахського суспільства.

1. Політичний устрій

Казахського ханства.

4. Казахське звичайне право.

1-6; 10-18

Важлива робота з першоджерелами, наприклад - Матеріали за звичаєвим правом казахів, робота з історичним матеріалом, архівними джерелами.

Теми засвоюються легше, якщо скласти схеми по 1. Державному управлінню; 2. Адміністративному пристрою; 3. Податкової системі; 4. Правовий системі Казахського ханства в 15-16 ст. і 17-18 ст. Порівняйте.

Скласти схему по структурі управління Казахського ханства.

Виступ студентів з доповідями. Обговорення їх виступів

3

Приєднання Казахстану до

Росії і його державно

правові наслідки

1. Політичні і правові

умови приєднання

Казахстану до Росії.

2. Впровадження імперських форм

управління Казахстаном.

3. Адміністративно-

політичне управління в

Казахстані в першій пол. 19 в.

10; 13-15; 20-21;

Обов'язково подивіться в словнику поняття термінів: протекторат, васалітет, колонія.

Аналіз і обговорення поглядів учнів / ранжування

4

адміністративне

управління та

право в Казахстані - як

колонії царату у пн.

половині 19 ст

1. «Тимчасові положення»

1867-1868 рр.

a) Зміна в звичайному праві

казахів у другій половині

19 в.

b) Державно-правові погляди казахських просветітелей-

демократів.

4-6; 10-12; 20-21;

Перегляньте і випишіть собі в зошит основні положення реформ 1867-1868 рр. в хрестоматії. Проаналізуйте.

фронтальне опитування

5

адміністративне

управління

і право в Казахстані в кінці

19-початку 20 ст.

1. Правове становище

Казахстану в Російській

імперії.

2. Соціально-економічне

розвиток Казахстану на початку

20 в.

3. Казахстан в роки Лютневої

буржуазно-демократичної

революції.

4. Створення органів Тимчасового уряду в Казахстані.

5. Державно-правові

реформи партії «Алаш».

4-6; 12; 14,; 20-21; 26; 28; 35; 43

Перегляньте монографії, що стосуються політичного розвитку Казахстану на рубежі 19/20 ст.

Дайте аналіз політичної програми партії «Алаш».

Ділова гра: група ділиться на 2 команди. Тема:

«Правове становище Казахстану в складі Російської імперії: плюси і мінуси»

Партія «Алаш» і партія «Уш Жуз»

6

Казахстан в період

Жовтневого перевороту.

Встановлення радянської влади

і громадянська війна

a) Особливості перемоги

Жовтневої революції і її

сприйняття на території

Казахстану. декрети Радянської

влади.

3.Диктатура пролетаріату.

ігнорування особливостей

соціально-економічної

життя казахського народу.

a) Структура органів радянської

влади

в Казахстані, їх надзвичайний

характер. революційний

комітет з управління

Казахським краєм 1919 р

b) Поширення

законодавства Російської

Федерації на території

Казахстану.

1-6;

21-44

Перегляньте декрети Радянської влади.

колоквіум

7

адміністративно-

політичне становище

Казахстану в період

автономії

і перетворення в союзну

республіку.

1. Освіта Казахської

АРСР (серпень 1920 р.)

Установчий З'їзд Рад

Казахстану 4-12 жовтня 1920 р

2. Правове становище Каз.

АРСР у складі Української РСР.

3. «Коренізація»

державного апарату влади.

4.Національно-державне розмежування Середньої Азії і

Казахстану.

5. НЕП в Казахстані.

6. Зміни в правовому

статус Казахстану (КазРСР).

7. Держава і право

Казахстану в роки Великої

Вітчизняної війни

1-6; 21-44

Схематично зобразіть органи державної влади Каз АРСР і Каз РСР.

Зверніть увагу, в чому різниця між правовим статусом Автономної респ

ублікі і Союзної республіки.

реферат

8

Державно-правове

розвиток Казахстану в 1950-і -

1970-ті роки і напередодні

перебудови.

1. Державно-правові

форми освоєння цілинних і

перелогових земель.

2. Прийняття кримінальної,

цивільного, кримінально

процесуального кодексів в

республіці.

3. Положення вищих і

місцевих органів

управління. Монополія партії в

політичній системі.

4. Деформація в

кадрової, демократичної,

міграційної та мовної

політиці. наростання

кризових явищ в соціально

економічної і

політичній сфері республіки.

21-44

Проаналізуйте, що було зроблено в плані розвитку соціального законодавства.

Які зміни відбулися в правовій системі

фронтальне опитування

9

Будівництво в Казахстані

незалежною, суверенною, демократичною республіки.

1. Політика перебудови в

Казахстані.

Грудень 1986 року - перше

демократичний

виступ казахської

молоді проти диктату

Центру.

1. «Декларації про

державний суверенітет

Казахської РСР ».

3. Проголошення 16 грудня

1991 року Конституційного

закону «Про державну

незалежності РК ».

4. Законодавча діяльність

парламенту республіки.

5. Прийняття Конституції РК

1995.

6. Подальше реформування

державно-правової

сфери казахстанського суспільства.

1-6; 21-44

Важлива робота з нормативними документами національного і міжнародного характеру.

«Мозковий штурм» - спонукає учасників використовувати свою уяву і творчість і допомагає знаходити кілька рішень якоїсь конкретної проблеми.

13

підсумки по всіх темах СРСП

ДЖЕРЕЛА:

Основна література:

1. Конституція РК 1995 р

2. Назарбаєв Н.А. Казахстан - 2030.

3. Назарбаєв Н. Стратегія трансформації суспільства та відродження євразійської цівілізаціі.- М .: Економіка, 2000..

4. Історія держави і права Казахської РСР. У 2-х томах Алма-Ата, 1982 -1984 рр.

5. Історія держави і права Республіки Казахстан (курс лекцій) ./ під ред Є. Абіля.- Астана, 2000..

6. Історія Казахської РСР (з найдавніших часів і до наших днів) в 5-ти томах Алма-Ата, 1977.

Додаткова література:

7. Гумільов Л.М. Хунну.- С-П., 1993.

8. Гумільов Л.М. Стародавні тюркі.- М., 1993.

9. Кляшторний С.Г., Султанов Т.І. «Казахстан: літопис трьох тисячоліть» .- З-П., 1992.

10. Зіманов С.З. Політичний устрій Казахстану в кінці 18 - першій половині 19 века.- Алма-Ата, 1961.

11. Зіманов С.З. В.І. Ленін і радянська національна державність в Казахстане.- Алма-Ата, 1970.

12. Жіренчін К.А. Політичний розвиток Казахстану в кінці 19 початку 20 ст. Алмати, 1996..

13. Матеріали з історії політичного ладу Казахстана.- Алма-Ата, 1961.

14. Сарсембаев М.А. Казахстан і Середня Азія в сфері міжнародного права.- Алма-Ата, 1991.

15. Бекмаханов Є.Б. Приєднання Казахстану до Росії.- М., 1957.

16. Матеріали з казахської звичаєвим правом. Збірник 1.- Алма-Ата, 1948.

17. Проблеми казахського звичайного права.- Алма-Ата, 1984.

18. Культелеев Т.М. Кримінальну звичайне право казахов.- Алма-Ата, 1955.

19. Фукс С.Л. Звичайне право казахів в 18 - першій половині 19 ст.- Алма-Ата, 1981.

20. Сапаргаліев Г.С. Каральна політика царату в Казахстане.- Алма-Ата, 1990..

21. Козибаев І.М. Історіографія Казахстану: уроки історії.- Алма-Ата, 1990..

22. Баймаханов М.Т. Союзна республіка - форма національної го-жавної // В кн .: Конституційні основи статусу союзної республікі.- Алма-Ата: Наука, 1985.

24.Шафір М.А. Компетенція СРСР і союзної республікі.- М .: Наука, 1968.

25.Карр Е. Історія Радянської Росії. (1917-1923 г) .- кн. 1.- М .:

Прогрес, 1990..

26.Кокошкін Ф.Ф. Лекції по загальному державному праву.- М., 1912.

27.Корф С.А. Федералізм.- СПб., 1908.

28. Палієнко Н.І. Суверенітет (історичні ідеї суверенітету і його правове значення) .- Ярославль, 1903.

29.Зіманов С.З. Деякі питання теорії радянської національної государственності.- Алма-Ата: вид. АН КазССР, 1962.

30.Енікеева З.Г. Автономні республікі.- М .: Юридична література, 1964.

31. Лепешкин А.І. Радянський федералізм.- М .: Юридична література, 1977.

32. Soviet Nantionalitus in Strategic Perspective. - London. Sydney, 1985 .; Rakowska-Harmstone T. Mivority Nationalism Today: An Overview - In the last Empire.- London, 1986 .; Burg SL Central Asian Elite Mobility and Political Change in the SU // Central Asian Survey.- Oxford, 1986. - Vol. 5, # 314.

33.Собраніе законодавства Казахської АРСР (1920 1936 роки) / Упорядники Г.С. Сапаргаліев, А.Б. Булгакбаев, Х.Б. Ахметов.- Алма-Ата: Юридична комісія Ради Міністрів Казахської АССР.- +1969.

34. Бурабай М.С. Громадська думка Казахстану в 1912-1940 годах.- Алма - Ата: Гилим, 1991.

35.Алаш-Орда. Збірник документів // Упоряд. Н.Мартиненко.- Алмати Айкап, 1992.

36.Мустафа Чокан огли. Туркестан під владою Рад (до характеристики диктатури пролетаріату). Париж - Яш - Туркестан, 1935.

37.Пайпс Р. Росія за большевіках.- М .: РОССПЕН, 1997..

38.Сартаев С.С. Освіта і становлення казахської радянської государственності.- Алма-Ата, 1960.

39. Сартана С.С. Вищий представницький орган державної власті.- Алма-Ата, 1972.

40. Сакен Озбекули. Аристари алаштин.- Алмати, 1998..

41. Історія Казахстану: білі плями. Збірник статей.- Алмати, 1991.

42. Концепція переходу Казахської РСР до регульованої ринкової економіки / Казахстанська правда. 19.08.90.

43. Котов А.К. Суверенний Казахстан: громадянин, нація, народ.- Алмати, 1997..

44. Саїдов А.Х. Порівняльне правознавство і юридична географія міра.- М., 1993.

Методичні вказівки З ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

1. Плани семінарських (практичних) занять

Найменування теми заняття

Кількість годин

1.

Предмет і методи, цілі і завдання та історіографія Історії держави і права Казахстану.

1

2.

Зародження і розвиток перших державних утворень на території Республіки Казахстан

1

3

Ранньофеодальні монархії на території Казахстану

2

4

Імперія Чингісхана. Держава Абулхаїр і Ногайський орда.

1

5

Освіта і розвиток Казахської орди

2

6

Казахстан в складі Російської імперії.

1

7

Держава і право радянського Казахстану.

1

8

Державно-правовий розвиток незалежного Казахстану.

1

1. Тема № 2: ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК ПЕРШИХ ДЕРЖАВНИХ УТВОРЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

2. Основні питання теми:

1. Держава і право Сако-скіфських племен.

2. Державно-правова система уйсуней і кангюев.

3. Державно-правова система імперії хуннов.

3. Мета: навчити користуватися першоджерелами з даної теми, закріпити знання і навички з оперування понять, що включають в себе ознаки держави.

4. Завдання навчання:

- ознайомитися з процесом формування перших державних утворень на території Казахстану;

- виявити характерні риси кочової імперії;

розглянути державно-правову систему імперії хуннов і Тюркського каганату;

- розглянути державно-правові системи уйсуней і кангюев;

5. Форма заняття - група розбивається на три - чотири групи, кожна з яких готує аргументи на обгрунтування своєї позиції. Передбачається ділова гра.

6.література:

23. Історія держави і права Казахської РСР. У 2-х томах Алма-Ата, 1982 -1984 рр.

24. Історія держави і права Республіки Казахстан (курс лекцій) ./ під ред Є. Абіля.- Астана, 2000..

25. Історія Казахської РСР (з найдавніших часів і до наших днів) в 5-ти томах Алма-Ата, 1977.

26. Головістікова О.М., Л.Ю. Грудцине. Тлумачний словник юридичних термінов.- М., 2007..

Додаткова література:

27. Гумільов Л.М. Хунну.- С-П., 1993.

28. Гумільов Л.М. Стародавні тюркі.- М., 1993.

29. Кляшторний С.Г., Султанов Т.І. «Казахстан: літопис трьох тисячоліть» .- З-П., 1992.

8. Кокошкін Ф.Ф. Лекції по загальному державному праву.- М., 1912.

9. Корф С.А. Федералізм.- СПб., 1908.

10. Історія Казахстану: білі плями. Збірник статей.- Алмати, 1991.

11. Концепція переходу Казахської РСР до регульованої ринкової економіки / Казахстанська правда. 19.08.90.

12. Котов А.К. Суверенний Казахстан: громадянин, нація, народ.- Алмати, 1997..

13. Саїдов А.Х. Порівняльне правознавство і юридична географія міра.- М., 1993.

7. Контроль. - комбінований: ділова гра і тестове завдання.

1. Ознаки держави є:

А). все вказане

Б). наявність апарату влади і управління

В). володіння суверенітетом

Г). наявність податкової системи

Д). наявність певної території і населення

2. У період зародження держави і права на території Казахстану основною соціальною організації продовжувала залишатися:

А). всі зазначені

Б). родова громада

В). племінний союз

Г). патроніміі (група малих родинних сімей)

Д). плем'я

3. Право конфірмації - це

А). Вибори найбільш гідного

Б). Офіційні твердження ханів в їх гідність

В). Форма залежності при якій колонія зобов'язувалося нести на користь сюзерена ряд служб

Г). Форма колоніальної залежності

Д). право нації на самовизначення

4. Імперія Хунну, очолювалася виборним правителем, який мав титул:

А). сенгір

Б). шаньюй

В). гуньмо

Г). Кутлуг

Д) .жічжо

5. Перша особа в державі тюрків носив титул:

А). каган

Б). жабгу

В). елтебер

Г). шад

Д). хан

1. ТЕМА № 3, 4: ранньофеодальної монархії НА ТЕРИТОРІЇ КАЗАХСТАНУ. Імперії Чінгісхана. ДЕРЖАВА Абулхаир І НОГАЙСЬКИЙ ОРДА.

2. Основні питання теми:

1. Державно-правова система Тюркського каганату.

2. Державно-правова система Караханидів.

3. Державно-правова система імперії Чінгісхана.

4. Державно-правова система Улуг улусу.

3. Мета даної теми полягає в тому, щоб студент зміг аналізувати динаміку процесу формування державно-правової системи Казахстану, починаючи з найдавніших часів.

4. Завдання навчання:

- розглянути особливості державно-правової системи Тюркського каганату.

- розглянути державно-правову систему держави Караханидів.

- дати аналіз державно-правової системи імперії Чінгісхана.

- розглянути державно-правову систему Улуг улусу.

5. Форма заняття - група розбивається на три - чотири групи, кожна з яких готує аргументи на обгрунтування своєї позиції. Передбачається ділова гра.

6. Література:

30. Історія держави і права Казахської РСР. У 2-х томах Алма-Ата, 1982 -1984 рр.

31. Історія держави і права Республіки Казахстан (курс лекцій) ./ під ред Є. Абіля.- Астана, 2000..

32. Історія Казахської РСР (з найдавніших часів і до наших днів) в 5-ти томах Алма-Ата, 1977.

33. Головістікова О.М., Л.Ю. Грудцине. Тлумачний словник юридичних термінов.- М., 2007..

Додаткова література:

1. Гумільов Л.М. Хунну.- С-П., 1993.

2. Гумільов Л.М. Стародавні тюркі.- М., 1993.

3. Кляшторний С.Г., Султанов Т.І. «Казахстан: літопис трьох тисячоліть» .- З-П., 1992.

4. Кокошкін Ф.Ф. Лекції по загальному державному праву.- М., 1912.

5. Корф С.А. Федералізм.- СПб., 1908.

6. Історія Казахстану: білі плями. Збірник статей.- Алмати, 1991.

7. Концепція переходу Казахської РСР до регульованої ринкової економіки / Казахстанська правда. 19.08.90.

8. Котов А.К. Суверенний Казахстан: громадянин, нація, народ.- Алмати, 1997..

9. Саїдов А.Х. Порівняльне правознавство і юридична географія міра.- М., 1993.

7. Контроль - комбінований: ділова гра і тестове завдання.

тест

1. Яку назву носив військовий податок в Улуг- Улус?

А). тагар

Б). харадж

В). копчур

Г). шигин

Д). Тутунов

2. Під якою назвою відомо ханство, створене Абулхаир?

А). Держава кочових узбеків

Б). Ногайська Орда

В). Сибірське ханство

Г). Могулистан

Д). Ак Орда

3. В якій державі вищим органом, що здійснює адміністративну і військову владу в завойованих землях виступає - Походне управління:

А). в Монгольської імперії

Б) .в державі каракитаев

В). в Ак- Орді

Г). в Ногайської Орді

Д) в Могулистане

4. Хто з нижче зазначених могли претендавать на ханський престол?

А) нащадки Чингісхана

Б) Ходжі

В). біі

Г). відзначилися в боях батири

Д). будь-яка людина

5. Як називався поземельний податок з осілого населення Казахстану:

А) харадж

Б) Бадж

В) тагар

Г) ушур

Д) ханлик

1. Тема № 5: ОСВІТА ТА РОЗВИТОК КАЗАХСЬКОЇ ОРДИ.

2. Основні питання теми:

1. Причини утворення Казахського ханства.

2. Державно-правова система Казахського ханства.

3. Звичайне право казахів.

3. Мета: навчити користуватися першоджерелами з даної теми, закріпити знання студентів з даної теми, а також навички по оперування понять, пов'язаних із застосуванням адата.

4. Завдання навчання:

- ознайомитися з процесом виникнення першого Казахського ханства;

- виявити характерні риси звичаєвого права казахів;

- дати порівняльний аналіз державно-правового розвитку Казахського ханства в в 16- поч. 17 ст. і втор. підлога. 17 -18 ст.

5. Форма заняття - фронтальне опитування з вищезазначених питань.

6. Література:

Основна література:

1. Історія держави і права Казахської РСР. У 2-х томах Алма-Ата, 1982 -1984 рр.

2. Історія держави і права Республіки Казахстан (курс лекцій) ./ під ред Є. Абіля.- Астана, 2000..

3. Історія Казахської РСР (з найдавніших часів і до наших днів) в 5-ти томах Алма-Ата, 1977.

4. Головістікова О.М., Л.Ю. Грудцине. Тлумачний словник юридичних термінов.- М., 2007..

Додаткова література:

1. Кляшторний С.Г., Султанов Т.І. «Казахстан: літопис трьох тисячоліть» .- З-П., 1992.

2. Зіманов С.З. Політичний устрій Казахстану в кінці 18 - першій половині 19 века.- Алма-Ата, 1961.

3. Сарсембаев М.А. Казахстан і Середня Азія в сфері міжнародного права.- Алма-Ата, 1991.

4. Матеріали з казахської звичаєвим правом. Збірник 1.- Алма-Ата, 1948.

5. Проблеми казахського звичайного права.- Алма-Ата, 1984.

6. Культелеев Т.М. Кримінальну звичайне право казахов.- Алма-Ата, 1955.

7. Фукс С.Л. Звичайне право казахів в 18 - першій половині 19 ст.- Алма-Ата, 1981.

8. Козибаев І.М. Історіографія Казахстану: уроки історії.- Алма-Ата, 1990..

9. Баймаханов М.Т. Союзна республіка - форма національної державності // В кн .: Конституційні основи статусу союзної республікі.- Алма-Ата: Наука, 1985.

10. Кокошкін Ф.Ф. Лекції по загальному державному праву.- М., 1912.

11. Історія Казахстану: білі плями. Збірник статей.- Алмати, 1991.

7. Контроль - перевірка знань методом питання-відповідь.

1. ТЕМА № 6: КАЗАХСТАН В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ.

2. Основні питання теми:

1. Соціально-політичні причини приєднання Казахстану до Росії.

2. Адміністративні реформи 20-40-х рр. 19 в. в Казахському краї.

3. Зміни в адміністративно-правовій системі Казахстану в першій пол. 19 століття.

4. Адміністративні реформи 60-х рр. 19 в. в Казахському краї.

5. Зміни в адміністративно-правовій системі Казахстану в кінці 19 століття.

3. Мета: закріпити знання по даній темі і навички по використанню та аналізу нормативних актів, що регламентують цей процес. Закріпити знання в області адміністративних реформ, що проводяться в Казахстані в 19 ст., Отримати навички володіння отриманими результатами при розгляді наступних тем. Визначити основну мету реформ 1867-68 рр. і її наслідки для Казахстану.

4. Завдання навчання:

- розглянути особливості адміністративного управління Казахським краєм з боку царської адміністрації;

- показати статус Казахстану як колонії Російської імперії.

- проаналізувати соціально-політичну обстановку, що передувала приєднання Казахстану до Росії.

- охарактеризувати політико-правовий статус Казахстану в складі Російської імперії.

- показати процес підготовки проекту реформи: створення комісії, її склад, обговорення проекту реформи;

- визначити зміст реформ

- відзначити значення реформ 1867-68 рр.

5. Форма заняття - дискусія з питань: 1. умови прийняття статутів +1822 і 1824 років; 2. Наслідки адміністративних реформ 19 века.3. Вплив кокандского і хівинського ханств на соціально-політичну і економічну структуру казахського суспільства.

Ситуаційні завдання. Група розбивається на дві три підгрупи, одна сторона: за приєднання Казахстану до Росії, інша сторона - проти. Третя підгрупа аргументує наслідки приєднання.

6. Література:

Основна література:

1. Історія держави і права Казахської РСР. У 2-х томах Алма-Ата, 1982 -1984 рр.

2. Історія держави і права Республіки Казахстан (курс лекцій) ./ під ред Є. Абіля.- Астана, 2000..

3. Історія Казахської РСР (з найдавніших часів і до наших днів) в 5-ти томах Алма-Ата, 1977.

4. Головістікова О.М., Л.Ю. Грудцине. Тлумачний словник юридичних термінов.- М., 2007..

Додаткова література:

5. Зіманов С.З. Політичний устрій Казахстану в кінці 18 - першій половині 19 века.- Алма-Ата, 1961.

6. Матеріали з історії політичного ладу Казахстана.- Алма-Ата, 1961.

7. Сарсембаев М.А. Казахстан і Середня Азія в сфері міжнародного права.- Алма-Ата, 1991.

8. Бекмаханов Є.Б. Приєднання Казахстану до Росії.- М., 1957.

9. Козибаев І.М. Історіографія Казахстану: уроки історії.- Алма-Ата, 1990..

10. Бурабай М.С. Громадська думка Казахстану в 1912-1940 годах.- Алма - Ата: Гилим, 1991.

11. Історія Казахстану: білі плями. Збірник статей.- Алмати, 1991.

12.Котов А.К. Суверенний Казахстан: громадянин, нація, народ.- Алмати, 1997..

13. Кляшторний С.Г., Султанов Т.І. «Казахстан: літопис трьох тисячоліть» .- З-П., 1992.

14. Сатанова Л.І. Відновлення казахського ханства і його державно-правові підвалини при К. Касимова / Правова реформа в Казахстане.- 2008, № 4 (44) .- С. 88-90.

7. Контроль - комбінований: питання, опитування.

1. Які зміни відбуваються в адміністративному устрої Казахстану по Статутів 20-х років 19 століття?

2. Що таке дистанція?

3.Яку політику проводили в Південному Казахстані кокандські і хивинские правителі?

4.Какие реформи проводив хан Кенесари?

5. Які зміни були внесені в адміністративно-правову систему казахів по реформам 1867-1868 рр.?

6. На скільки частин була поділена територія Казахстану по реформам 1867-1868 рр.?

7. Як став іменуватися суд биев по реформам 1867-1868 рр.?

1. ТЕМА № 7: ДЕРЖАВА І ПРАВО РАДЯНСЬКОГО КАЗАХСТАНУ.

2. Основні питання теми:

1. Політичні і економічні реформи початку 20 століття.

2. Казахстан в період лютневої революції 1917 року.

3. Встановлення радянської влади на території Казахстану.

4. Соціально-політичні умови освіти КазАССР.

5. Установчий Всекіргізскій З'їзд Рад.

6. Система управління. Формування правової системи нового формату (30-40-і рр. 20 ст.).

7. Державно-правовий розвиток Казахстану в 50-70-і роки 20 століття.

8. Прийняття Конституції у 1978 року КССР.

9. Політика перебудови. Грудневе повстання казахстанської молоді 1986 р

3. Мета: - розкрити та проаналізувати політико-правовий розвиток Казахстану в 20 в. Навчити користуватися категоріями і поняттями, використовуваними в даній темі, закріпити знання і навички, отримані в результаті прослуховування лекції і проведеного диспуту.

4. Завдання навчання:

- вміти орієнтуватися в програмах політичного шляху розвитку Казахстану, на прикладі політичної платформи Уш -жуз, Алаш, шуро-ісламія і т.д .;

- виявити особливості встановлення радянської влади в Казахстані;

- дати аналіз взаємовідносин центральних і республіканських державних органів влади.

- проаналізувати причини встановлення радянської влади;

- охарактеризувати умови освіти КАССР;

- дати повну характеристику державно-правової системи Казахстану на даному етапі.

- виявити основні тенденції державно-правового розвитку Казахстану в 50-70-і роки 20 століття;

- дати порівняльний аналіз конституційних актів 30-х рр. і 70-х рр. 20 століття. Ступінь демократичності Основного закону КССР 1937 р

- зрозуміти причини повстання казахстанської молоді 16 грудня 1986 р

5. Форма заняття - круглий стіл з питань: 1. Політична програма партії Алаш. 2. Наслідки двовладдя на території Казахстану. 3. Плюси і мінуси встановлення радянської влади на території Казахстану.

- диспут з поставлених питань: 1. Чи можливий був інший шлях розвитку Казахстану? 2. Наскільки радянська формація відповідала потребам казахського суспільства.

- робота в малих групах, кожен наводить аргумент на свою користь, інший виступає в якості опонента, третій арбітр. Обговорюються питання: Які характерні тенденції розвитку законодавства 50-70-х рр. 20 в.? Чи можна стверджувати, що саме в цей період отримало свій розвиток соціальне законодавство? Дайте порівняльний аналіз Конституцій 1937 і 1978 років народження. КССР? Які наслідки грудневого повстання казахстанської молоді 1986 р

6. Література:

1. Історія держави і права Казахської РСР. У 2-х томах Алма-Ата, 1982 -1984 рр.

2. Історія держави і права Республіки Казахстан (курс лекцій) ./ під ред Є. Абіля.- Астана, 2000..

3. Історія Казахської РСР (з найдавніших часів і до наших днів) в 5-ти томах Алма-Ата, 1977.

4. Головістікова О.М., Л.Ю. Грудцине. Тлумачний словник юридичних термінов.- М., 2007..

Додаткова література:

5. Зіманов С.З. В.І. Ленін і радянська національна державність в Казахстане.- Алма-Ата, 1970.

6. Жіренчін К.А. Політичний розвиток Казахстану в кінці 19 початку 20 ст. Алмати, 1996..

7. Матеріали з історії політичного ладу Казахстана.- Алма-Ата, 1961.

8. Сарсембаев М.А. Казахстан і Середня Азія в сфері міжнародного права.- Алма-Ата, 1991.

9. Іщанова Г.Т. Діяльність Центрального Виконавчого Комітету (1920-1936 рр) .- Алмати, 2007.

10. Козибаев І.М. Історіографія Казахстану: уроки історії.- Алма-Ата, 1990..

11.Баймаханов М.Т. Союзна республіка - форма національної го-жавної // В кн .: Конституційні основи статусу союзної республікі.- Алма-Ата: Наука, 1985.

12.Кокошкін Ф.Ф. Лекції по загальному державному праву.- М., 1912.

13.Корф С.А. Федералізм.- СПб., 1908.

14.Зіманов С.З. Деякі питання теорії радянської національної государственності.- Алма-Ата: вид. АН КазССР, 1962.

15.Енікеева З.Г. Автономні республікі.- М .: Юридична література, 1964.

16.Лепешкін А.І. Радянський федералізм.- М .: Юридична література, 1977.

17.Soviet Nantionalitus in Strategic Perspective. - London. Sydney, 1985 .; Rakowska-Harmstone T. Mivority Nationalism Today: An Overview - In the last Empire.- London, 1986 .; Burg SL Central Asian Elite Mobility and Political Change in the SU // Central Asian Survey.- Oxford, 1986. - Vol. 5, # 314.

18.Бурабаев М.С. Громадська думка Казахстану в 1912-1940 годах.- Алма - Ата: Гилим, 1991.

19.Алаш-Орда. Збірник документів // Упоряд. Н.Мартиненко.- Алмати Айкап, 1992.

20.Мустафа Чокан огли. Туркестан під владою Рад (до характеристики диктатури пролетаріату). Париж - Яш - Туркестан, 1935.

21.37.Пайпс Р. Росія за большевіках.- М .: РОССПЕН, 1997..

22.Сартаев С.С. Освіта і становлення казахської радянської государственності.- Алма-Ата, 1960.

23.Сакен Озбекули. Аристари алаштин.- Алмати, 1998..

24.Історія Казахстану: білі плями. Збірник статей.- Алмати, 1991.

25.Котов А.К. Суверенний Казахстан: громадянин, нація, народ.- Алмати, 1997..

26.Ш. Забіху. Погляди Ж. Досмухамедова на історію походження казахської державності і народності і його мірровозренческіе установки про суспільство і природу, про владу і право // Закон і час.- 2009, № 5 (102) .- С. 51-56.

7. Контроль - питання.

1. У чому суть куріальних системи виборів до Державної Думи?

2.Охарактерізуйте правові основи проведення переселенської політики в Казахстані?

3.Почему події 1916 року можна вважати національно-визвольною революцією?

4.Какие перетворення були проведені Тимчасовим Урядом?

5.Які причини прийняття Конституції 1937 року КССР?

6.Структура державних органів влади: зміни в правовому статусі.

7. Які зміни в соціально-економічному і політичному житті країни відбулися в даний період?

ТЕМА № 8: Державно-ПРАВОВЕ РОЗВИТОК НЕЗАЛЕЖНОГО КАЗАХСТАНУ.

2. Основні питання теми:

1. Установа поста Президента КССР.

2. Декларація про державний суверенітет КССР 1990 р

3. Закон «Про державну незалежність Республіки Казахстан» від 16 грудня 1991 р

1. Державно-правовий розвиток Казахстану в 90-і роки 20 століття.

2. Прийняття Конституції 1993 1995 років: порівняльний аналіз.

3. Мета: навчити користуватися категоріями і поняттями, використовуваними в даній темі, закріпити знання і навички, отримані в результаті прослуховування лекції і проведеного семінару.

4. Завдання навчання:

- дати аналіз соціально-політичних умов становлення Республіки Казахстан;

- розглянути нормативно-правову базу становлення незалежної і суверенної Казахстану;

- провести порівняльно-правовий аналіз Конституцій 1993 і 1995 рр .;

- охарактеризувати зміни і доповнення, внесені до Основного закону РК в травні 2007 року.

5. Форма заняття - семінар

6. Література:

Основна література:

1. Конституція РК 1995 р c змінами та доповненнями на 21.05. 2007 г. / ІС Параграф.www.kz

2. Закон Казахської РСР від 24 квітня 1990 року «Про заснування поста Президента Казахської РСР і внесення змін і доповнень до Конституції Казахської РСР» // Відомості Верховної Ради Казахської РСР, № 18, 1990..

3. Декларація про державний суверенітет Казахської Радянської Соціалістичної Республіки / Відомості Верховної Ради, № 44, 1990..

4. Закон Казахської РСР від 20 листопада 1990 року «Про вдосконалення структури державної влади і управління в Казахської РСР і внесення змін і доповнень до Конституції (Основного закону) Казахської РСР» // Відомості Верховної Ради Казахської РСР, № 47, 1990..

5. Конституція Республіки Казахстан 1993 року // Відомості Верховної Ради Казахської РСР, № 3, 1993.

6. Назарбаєв Н.А. Казахстан - 2030.

7. Концепція правової політики Казахстану на 2010-2020 рр. / ІС Параграф.www.kz

8. Історія держави і права Казахської РСР. У 2-х томах Алма-Ата, 1982 -1984 рр.

9. Історія держави і права Республіки Казахстан (курс лекцій) ./ під ред Є. Абіля.- Астана, 2005.

10. Головістікова О.М., Л.Ю. Грудцине. Тлумачний словник юридичних термінов.- М., 2007..

Додаткова література:

11. Козибаев І.М. Історіографія Казахстану: уроки історії.- Алма-Ата, 1990..

12. Історія Казахстану: білі плями. Збірник статей.- Алмати, 1991.

13. Котов А.К. Суверенний Казахстан: громадянин, нація, народ.- Алмати, 1997..

7. Контроль питання.

1. Які причини впровадження інституту Президента в Казахстані?

2. Перерахуйте основні положення Декларації про державний суверенітет КССР 1990 року та Закону «Про державну незалежність Республіки Казахстан» від 16 грудня 1991 р

3. Причини прийняття Конституції 1995 р РК?


  • Методичні вказівки