Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Податок на доходи фізичних осіб: історія виникнення, порядок сплати, податкові пільги

Скачати 41.97 Kb.
Дата конвертації10.01.2018
Розмір41.97 Kb.
Типкурсова робота
а магнітних носіях або з використанням засобів телеко-нікацій в порядку, визначеному МНС Росії.

При чисельності фізичних осіб, які отримали доходи у податковому періоді, до 10 чоловік податкової де-ші агенти можуть представляти такі відомості на паперових носіях.

Податкові органи у виняткових випадках з урахуванням специфіки діяльності яких особливостей місцезнаходження організацій можуть надавати окремим категоріям організацій право представ-лять відомості про доходи фізичних осіб на бумаж-них носіях.

Податкові органи направляють ці відомості на-Лігво органам за місцем постійного проживання фізичних осіб.

Не надаються відомості про виплачені дохо-дах індивідуальним підприємцям за приобре-тенние у них товари або виконані роботи в слу-чаї, якщо ці індивідуальні підприємці в ка-честве підтвердження сплати податку з зазначених до-ходів на підставі податкового повідомлення податкового органу пред'явили відповідні документи.

3. ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ

Порядок подання податкової декларації викладено в ст. 229. Податкова декларація з ПДФО представляється податкової де-платниками в податковий орган за місцем їх жи-тва.

П. 3 ст. 229 НК РФ передбачено, що підприємцями-МАТЬОЛА без утворення юридичної особи (крім тих, хто сплачує єдиний податок на поставлений дохід), приватно практикуючі особи, особи отримали дохід від фізичних осіб, а також від джерел, розташований-них за межами РФ при прекра- щении джерел доходів до кінця календарного року зобов'язані подати декларацію про фактично отримані доходи в поточному році в п'ятиденний термін після пре-кращения джерела доходу, але якщо платник под-щик іноземна фізична особа - то не пізніше, ніж за місяць до виїзду за межі РФ.

Податкова декларація може бути подана податкової де-платником в період з 1 січня по 30 квітня вклю-ве. Бланки декларацій надаються безкошт-но, уявити її можна особисто або поштою, на папері або на магнітному носії, в ній необхідно вказати ІПН (якщо він присвоєний). Ці положення оп-рідшали ст. 80 НК РФ.

У податкових деклараціях фізичні особи вка-зують всі отримані ними в податковому періоді доходи, джерела їх виплати, податкові відрахування, суми податку (податки, утримані податковими аген-тами, сплачені протягом податкового періоду аван-сові платежі).

Податкову декларацію за підсумками року повинні будуть представляти:

- індивідуальні підприємці, приватні нотаріуси, а також інші особи, які займають-ся приватною практикою;

- фізичні особи, які отримали від інших фізкабінет-чеських осіб, які не є податковими агентами, винагороди за договорами цивільно-правового характеру;

- фізичні особи, які є податковими резидентами РФ і отримують доходи за межі-ми Росії;

- фізичні особи, які отримали доходи від подат-гових агентів, які не втримали з них податок на доходи;

- платники податків, які претендують на отри-ня соціальних, майнових і професійних-них відрахувань.

Решта платники податку можуть подати до податкового органу декларацію, якщо у них з'явиться така необхідність (наприклад, якщо роботодавець зробив не все податкові відрахування).

Платник податків у разі виявлення в поданий-ної податкової декларації помилок в зазначених у ній відомостей або помилок, що призводять до заниження сум-ми податку, зобов'язаний внести необхідні доповнення і зміни до цієї декларації, подавши про це заяву до податкового органу.

Якщо така заява буде подана не пізніше 30 квітня, то день його подання вважатиметься днем ​​подання декларації, а якщо пізніше зазначеної дати, але до закінчитися-ня терміну сплати податку (15 липня), то платник под-щик не може бути притягнутий до відповідальності.

У разі ж якщо заяву подано після закінчення 15 липня, і платник податків сплатив в зв'язку із використанням правлінням цієї помилки податок і пені, і до цього ча-мени податковий орган ще не виявив цю помилку, то платник податків також буде звільнений від відповідь-ності. Ці правила діють з 19 серпня 1999 року, тобто з вступом в силу поправок до частини першої НК РФ, внесених Законом від 09.07.99г. № 154-ФЗ.

4. ПІЛЬГИ при обчисленні податку на ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Незважаючи на широке використання в податковій тео-рії і практиці поняття "податкові пільги", до сих пір не склалося однозначного, чітко визначеного підходу до загального розуміння і видовим змістом податкових пільг, відсутній розгорнута класифікація видів подат-кового пільгування у вітчизняній і зарубіжній прак- тику.

Податкові пільги одночасно виступають в двох ос-новних іпостасях: як елемент оподаткування (структу-ри податку) і як найважливіший інструмент політики податкової де-вого регулювання ринкової економіки.

У податковому законодавстві повинні бути чітко визна-розділені елементи оподаткування, тобто всі основні внутрішні склад-рами умови і правила його справляння. Невизначеність, двозначність і недостатня чіткість трактування всієї сукупності елементів податку та оподаткування можуть привести, по-перше, до створення умов для ухилення (обходу) від податку його платниками на законних основа-пах, по-друге, до тлумачення окремих положень за-кону податковими органами в свою користь і на шкоду для платника податків. Значимість елементів податку (податкової де-оподаткування) виражається в тому, що в разі невизначення або нечіткого визначення хоча б одного з них, не можна вважати остаточним правової факт встановлення орга-тва для платника податків зі сплати податку (збору).

Податкові пільги - це форми практичної реалі-ції регулює функції податків. Разом зі зміною маси податкових нарахувань, маніпуляцій способами і формами оподаткування, диференціацією ставок податків, зміною сфери їх поширення і системою податкових трансфертів податкове пільгування є одним з основних інструментів проведення тієї чи іншої податкової політики і методів державного податково-го регулювання.

У НК РФ (ст. 56) дається визначення податкових пільг. Пільгами по податках і зборах визнаються надаються окремих-ним категоріям платників податків та платників зборів передбачений-ні законодавством про податки і збори переваги в порівнянні з іншими платниками податків або платниками зборів, включаючи мож-ливість не сплачує податок чи збір або сплачувати їх у меншому раз-мірі .

У НК РФ відсутня повний перелік видів податкових пільг, а також, якщо слідувати логіці його розробників, не визнаються такими загальні для багатьох платники податку, сільськогосподарської-ков податкові відрахування і знижки, що суперечить загально-прийнятим підходу до поняття податкових пільг як інстру-мента податкового регулювання. Загальні податкові відрахування і знижки також, як і інші види податкових пільг, в тому числі спеціальні або приватні, мають ту чи іншу регу-лірующую спрямованість (стимулюючу, інвестиційних пр-ву, соціальну і т.д.). Крім того, розробники Кодексу і законодавці не пов'язують з податковими пільгами ні відстрочити-ку (розстрочку) податків, ні податковий кредит, включаючи інве-стиційного, вони розглядають їх лише як можливі спо-соби зміна терміну виконання податкового зобов'язання, позбавляючи ці пільги своєї регулюючої функції. На думку С.В. Баруліна і А.В. Макрушина, результатом такого помилкового теоретичного підходу стало законодавче обмеження стимулюючих можли-ностей відстрочок, податкових та інвестиційних податкових кре-дітов як форм податкового пільгування. До того ж, на певний період часу і відстрочка (розстрочка) пла-тежа, і податковий кредит припускають для користувача зменшення податкового зобов'язання, що цілком відпо-ствует поняттю податкової пільги, згідно з Кодексом С.В. Барулин і А.В. Макрушин «Податкові пільги як елемент оподаткування та інструмент податкової політики» / Фінанси 2002 №2 ..

Всі податкові пільги можна розділити на 3 основні ук-укрупнення групи: податкові відрахування, податкові звільнення, інші податкові пільги (податкові знижки для всіх-ки, відстрочення або розстрочення податків, податкові кредити).


4.1. податкові відрахування

Гл. 23 НК РФ ввела нові поняття - «відрахування», як суми в певних розмірах, на які податко-платник має право зменшити податкову базу. Вказано-ве право може бути реалізоване в разі, бажання платників податків отримати ці відрахування, з податкової де-вої бази, як це передбачено НК РФ.

У ст. 218-221 НК РФ згруповані відрахування, на ко-торие платники податків мають право при визначенні-ня податкової бази в порядку встановленому п. 2 ст. 210: стандартні, соціальні, майнові та про-професійної. Всі зазначені відрахування приймаються тільки до доходів, що оподатковуються постачання 13% (п. 3 ст.210 НК РФ).

Такі відрахування, як соціальні, майнові та деякі професійні можуть надаватися тільки па підставі письмових заяв податкової де-платників і їх декларацій, що подаються в податко-ві органи після закінчення податкового періоду з при-ложением документів, що підтверджують це право і фактично понесені витрати.

Відповідно до ст. 219 НК РФ до соціальних на-Лігво відрахування відносяться:

1) благодійна допомога, у вигляді грошових коштів, перерахованих платником податків органі-заціям науки, культури, освіти, охорони здоров-ня і соціального забезпечення повністю або годину-тично фінансуються з бюджетів. Ці суми прини-маються до відрахування в фактичних розмірах, але не більше 25% суми доходу.

З цієї норми випливає, що право на цей відрахування виникає, в тому випадку, коли благодійна по-міць надана коштами, а також такий з перерахованих вище організацій, яка з бюд-жета отримала у вигляді фінансування хоча б незна-ве суму. Чи не буде надано таке вирахування якщо допомога надана у вигляді майна, а не грошово-ними засобами або організації не отримала з бюджету у вигляді фінансування асигнувань;

2) суми (але не більше 25% доходу), перерахований-ні платником податків фізкультурно-спортивним організаціям, освітнім та дошкільним учреж-деніям на фізичне виховання та утримання спортивних команд;

3) суми (але не більше 25 тис. Руб. На рік), сплачений-ні за навчання самого платника податків, а також за навчання своїх дітей у віці до 24 років на ден-ної формі навчання (але не більше 25 тис. Руб. на каждо-го дитини в загальній сумі на обох батьків).

МНС Росії за узгодженням з Міносвіти РФ видало наказ від 27.09.01г. № БГ-3-04 / 370, яким затверджено форму довідки про сплату платники податку, сільськогосподарської-ком навчання для подання до податкового органу, ко-торую зобов'язане видати освітня установа;

4) суми (але не більше 25 тис. Руб. На рік), сплачений-ні за послуги з лікування самого платника податків, чоловіка (дружини), своїх батьків, своїх дітей (до 18 років), і за медикаменти, призначені лікуючим вра чом. Відрахування надається по оплаті за послуги з ле-ню, в тому числі дорогим видам лікування, надані медичними установами РФ, за переліком медичних послуг та лікарські-дарських засобів затвердженим постановою Пра-вительства РФ від 19.03.01г. № 201. Слід мати на увазі, що відрахування по дорогим ві-дам лікування проводиться в розмірі фактичних рас-ходів не залежно від їх суми.

Міністерством охорони здоров'я Росії і МНС Росії видано совмест-ний наказ від 25.07.01г. № 289 / БГ-3-04 / 250 11 «Російська газета» №169, 31.08.1992., Яким затверджено форму Довідки про оплату медичних ус-луг для подання до податкових органів, инструк-ція щодо її заповнення, порядок виписки ліків ле -чаще лікарем.

Зазначені відрахування будуть надаватися при зда-че платником податків разом з декларацією про дохо-дах за 2001 р заяви, документів, що підтверджують фактичні витрати на вагу перерахований-ні цілі, а також документи, що підтверджують ста-тус відповідних медичних та освітніх установ, в податковий орган у 2002 р

Цей відрахування надається за видатками, понесений-ним особисто платником податків. У той же час в п. 10 ст. 217 НК РФ визначено, що звільняються від на-логообложенія суми сплачені роботодавцем з коштів, що залишилися після сплати податку на прибуток організації, за лікування та медичне обслуговування своїх працівників, їх подружжя, їхніх батьків та їх дітей.

Соціальні відрахування по видатках на освіту і медичні послуги застосовуються вперше за доходами, отриманими в 2001 р, що дозволить податкову базу зменшити на значну суму.

Відповідно до ст. 220 НК РФ до майнових податковим відрахуванням відносяться:

1. Суми, отримані від продажу житла (будинків, квартир, дач, садових будиночків) і земельних участ-ков, якщо ці об'єкти перебували. »Власності ме-неї 5 років, але в розмірі не більше 1 млн. Руб. на рік.

2. Суми, отримані від продажу іншого імущі-ства, якщо воно перебувало у власності менше 3 років, але в розмірі не більше 125 тис. Руб.

Відрахування в сумах відповідно 1 млн. Руб. і 125 тис. руб. продавець майна може замінити факти-но виробленими і документально підтверджений-ними витратами, пов'язаними з отриманням доходів від продажу цього майна.

У разі продажу зазначеного вище майна, на-ходячи у власності більш відповідно 3 і 5 років, відрахування приймається в сумах фактично Виру-чинних від його продажу.

Дещо інший порядок надання імущі-ських відрахувань при визначенні податкової бази від продажу цінних паперів. Питання оподаткування до-ходів від операцій з цінними паперами рассматрива-ється в гл. 23 НК РФ в декількох статтях.

Відповідно до ст. 208 НК РФ дохід від реалі-ції цінних паперів може бути отриманий як в Росії, так і за її межами, а відповідно до п / п. 3 п. 1 ст. 212 НК РФ може бути отриманий дохід у вигляді матері-альної вигоди від придбання цінних паперів. В дан-ном випадку, згідно з п. 4 цієї ж статті НК РФ ця вигода визначається як перевищення ринкової сто-тості цінних паперів над сумами фактичних рас-ходів на їх придбання. Тут необхідно ще раз нагадати, що доходи, отримані податковими резидентами РФ, обкладаються подат-гом в Росії не залежно від яких джерел вони отримані в Росії або за її межами, а в осіб, які не є резидентами РФ - тільки ті доходи, які отримані від джерел в РФ.

Майнові відрахування з податкової бази в відно-шении доходів отриманих від операцій з цінними паперами визначені ст. 214.1 і 220 НК РФ,

Операції з цінними паперами, дохід від яких оподатковується, є купівля-продаж цінних паперів звертаються або не обертаються на орга-нізовать ринку, а також з фінансовими інстру-ментами термінових угод (ф'ючерсні і опціонні біржові угоди), з базисним активом з цінних бу -маг і від довірчого управління цими угодами.

При реалізації цінних паперів платник податку може зменшити загальну суму виручки на загальну суму витрат, здійснених ним на придбання і реалізацію цих цінних паперів. Йому необхідно буде документально підтвердити розміри таких витрат.

У разі, коли платник податків не може доку-ментально підтвердити розміри договорів він має право скористатися відрахуваннями: якщо цінні папери знахо-дилися в його власності менше 3 років - в сумі 125 тис. Руб., А якщо не менше 3 років, то в сумі полученно-го доходу від реалізації цих паперів.

3. Суми, витрачені на нове будівництво або на придбання на території РФ житлового будинку або квартири, але не більше 600 тис. Руб., А також на погашення відсотків по ипотеч-ному банківському кредиту, отриманого і ізрасхо-довай на зазначені цілі. Відрахування надається стільки років, скільки знадобиться для повного викорис-тання, зазначених граничних сум витрат, але лише один раз в житті і буде надаватися з моменту реєстрації права власності на житло, а не з моменту початку будівництва або його слід придбати-тенія. Чи не будуть ці відрахування надавати работодат-ли. Вони будуть надаватися тільки податковими орга-нами. Для отримання відрахувань необхідно буде пред-ставити письмову заяву, декларацію та відпо-ціалу документи, включаючи свідоцтво про право власності не пізніше 30.04.02 р

Професійні відрахування можуть бути вказані в декларації для зменшення податкової бази відповідно до ст. 221 НК РФ наступними категоріями платників податків, податков-тельщіков:

1) підприємці без утворення юридично-го особи та особи, які займаються приватною практикою, а також особи, які виконують цивільно-правові до- говору для фізичних осіб, в деклараціях про доходи, отриманих ними від цієї діяльності у 2001 р мають право зменшити податкову базу на суму витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням цих дохо-дів і розміри цих витрат повинні бути докумен-тально підтверджені.

При включенні в декларацію про доходи підпри-німателямі витрат, пов'язаних з їх діяльністю, є професійними відрахуваннями, ст. 221 НК РФ допускається нормативне зменшення подат-говой бази на 20% доходів, якщо суми витрат на-логоплательщік не в змозі підтвердити докумен-тами. Ця норма стосується тільки тих осіб, які за-зареєстовані в цій якості в порядку, установ-леному Законом РФ від 07.12.91 р 2000-1 «Про реєстраційному збір із фізичних осіб, займаю-трудящих підприємницькою діяльністю, і порядку їх реєстрації »11« Російська газета »№36, 14.02.1992 .. Ці ж особи мають право на умень-шення податкової бази на суми податків, сплачених у зв'язку з їх діяльністю (ПДВ, акцизів і ін.), в тому числі на суму, сплаченого податку на імущі-ство, в разі якщо воно використовувалося для здійснюва-лення підприємницької діяль ьности крім на-лога на житлові будинки, квартири, дачі та гаражі. Це преж-де всього стосується податку на нежитлові будівлі, примі-щення і споруди, що використовуються, наприклад, під магазини, готелі, склади і т.п.

Відповідно до п. 2 ст. 54 НК РФ наказом Мінфі-на Росії з МНС Росії від 21.03.01 р № 24 н / БГ-3-08 / 419 (зареєстровано в Мін'юсті Росії 04.05.01г.) Затверджений Порядок обліку доходів і витрат при ис-чисельність податку на доходи фізичних осіб, який є рекомендацією щодо визначення податкової бази.

Професійні відрахування в розмірах витрат, підтверджених документально і 2001р., Можуть надати податкові агенти:

-Фізична особам, які мають дохід від юридичних осіб за виконання цивільно-правових договорів за сумами документально підтверджених рас-ходів, пов'язаних з отриманням цих доходів;

фізичні особи, які отримали авторські вознаг-раждения за створення, видання, виконання, викорис-тання творів науки, літератури і мистецтва, відкриття, винаходи і створення промислових зразків в сумі документально підтверджених рас-ходів. Якщо ці витрати не можуть бути документально підтверджені, то вони повинні були надати за нормативами, передбаченими згаданою статтею Кодексу (від 20 до 40% доходів) за заявами авто-рів, поданим податковим агентам.

Платники податків не зобов'язані подавати декларує-цію про доходи, коли з них утримання податку произве-ку у джерела виплати доходу, але в тих випадках, коли у джерела виплати доходів ці відрахування були надані, то вони мають право подати декларації про свої доходи та про розміри, відрахувань, передбачений-них ст. 221 НКРФ (п. 2 і 3) в податкові органи.

Загальні положення про надання таких виче-тов, передбачені п. 3 ст. 218 НК полягають в тому, що ці відрахування надаються одним з робо-тодателей, що є джерелом виплати доходу, і що важливо - за вибором платника податку на осно-вання його письмової заяви та документів, під-підтверджується право на отримання таких відрахувань.

Статтею 218 НК РФ дано перелік стандартних ви-четов, який визначений розмірами в сумах 3000 руб., 500 руб. і 400 руб. в місяць за кожен податковий період кожному платнику податків, і залежно від приналежності його до тієї чи іншої категорії громадян.

1. На стандартний відрахування, і розмірі 3000 руб. в ме-сяц (або 36 тис. руб. за 12 місяців) матимуть право особи: постраждалі від радіаційного впливу внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, в т.ч. ліквідатори наслідків катастрофи; а також прохо-дившейся службу в зоні відчуження; евакуйовані або виїхали добровільно з зазначеної зони: віддали кістковий мозок для порятунку постраждалих: принимав-шие участь в 1986-87 рр. в ліквідації наслідків ка-тастрофи; постраждалі внаслідок аварії на ПО «Маяк» (1957-61 рр.) і скидів радіоактивних відходів у річку Теча (1957-58гг.); що брали участь у випробуваннях ядерної зброї і навчаннях з його застосуванням до 31.01.63г .; які брали участь в ліквідації радіаційних аваріях на інших об'єктах, а також в зборі ядерних зарядів до 31.12.61 р .; інваліди BOB, інваліди з числа військовослужбовців, внаслідок шкоди здоров'ю, напів-ченного при захисті Батьківщини або виконання служб-ного дол га.

2. На стандартний відрахування в сумі 500 руб. в місяць (або 6000 руб. за 12 місяців) матимуть право: герої СРСР і РФ, нагороджені орденом Слави трьох сте-пені, вільнонаймані у військових частинах в період ВВВ, що знаходилися в блокадному Ленін- граді, бувши-шие в'язні концтаборів і гетто ; інваліди дитинства, а також I і II груп; батьки та дружини загиблих воєн-нослужащіх і державних службовців при виконан-неніі свого боргу: ряд категорій осіб пов'язаних з ра-радіаційних впливом в результатах аварій на Чер-ської АЕС, ВО «Маяк» та річці Теча;

3. На стандартний відрахування в сумі 400 руб. в місяць матимуть право всі інші, не перераховані вище категорії осіб до місяця в якому їх річний дохід перевищив 20 тис. рублів.

Незалежно від відрахувань, перерахованих вище, кожен платник податків має право на стандарт-ний відрахування в сумі 300 руб. в місяць на кожну дитину віком до 18 років або до 24 років, якщо він навчається в навчальному закладі з денною формою навчання, до місяця, в якому річний дохід перевищить 20 тис. руб-лей. Відрахування отримують тільки ті батьки, на забезпе-ченіі яких знаходяться ці діти до кінця року, в якому вони досягли вказаного віку.

Для вдів, вдівців, самотніх батьків або попе-читель дітей цей вирахування складе 600 руб. в місяць на кожну дитину до місяця наступного за місяцем набрання вдівців, вдів та одиноких батьків в шлюб.

Як вже було підкреслено вирахування на дітей самотнім-ким батькам надається по-перше, якщо діти перебувають на їх утриманні і якщо вони не вступили в новий шлюб. Таким чином, якщо діти перебувають у ма-тери, шлюб з батьком у якій розірвано вона має право на відрахування в розмірі 600 руб. в місяць, а й батько, який сплачує аліменти на цих дітей має право на такий же відрахування, так як він бере участь в забезпеченні дітей і, по-друге, вони отримують таке вирахування до вступ-лення в повторний шлюб. При вступі в новий шлюб кожен з них має право на відрахування на дітей в розмі-рі 300 руб. в місяць.

4.2. податкові звільнення

Відповідно до ст. 217 НК РФ не підлягають оподаткуванню такі види доходів фізичних ос-ких осіб:

1) державні допомоги, за винятком допомоги з тимчасової непрацездатності (включаючи допомогу по догляду за хворою дитиною), а також інші виплати та компенсації, які виплачуються відповідно до дію-щим законодавством;

2) державні пенсії, які призначаються в порядку, уста-новлення чинним законодавством;

3) всі види встановлених чинним законодавством РФ, законодавчими актами суб'єктів РФ, рішеннями представи-них органів місцевого самоврядування компенсаційн-них виплат (в межах норм, встановлених в відпо-відно до законодавства РФ);

4) винагороди донорам за здану кров, материн-ське молоко та іншу допомогу;

5) аліменти, одержувані платниками податків;

6) суми, одержувані платниками податків у вигляді грантів (безвідплатної допомоги), наданих для підтримки науки і освіти, культури і мистецтва в РФ міжнародними або Іноземна-ми організаціями за переліком таких організацій, утверж-даємо Урядом РФ;

7) суми, одержувані платниками податків у вигляді міжнародних, іноземних або російських премій за видатні досягнення в області науки і техніки, обра-тання, культури, літератури і мистецтва за переліком премій, затверджується Урядом РФ;

8) суми одноразової матеріальної допомоги, оказ-ваемой платникам податків у зв'язку зі стихійним бід-наслідком або іншим надзвичайних обставиною, пост-Рада від терактів і т.д .;

9) суми повної або часткової компенсації вартість Рахунки-ти путівок, за винятком туристичних, виплачується-мій роботодавцями своїм працівникам і (або) членам їх сімей, інвалідам, які не працюють в даній організації, в які перебувають на території РФ санаторно-курортні та оздоровчі заклади, а також суми повної або часткової компенсації вартості пу-тевок для дітей, які не досягли віку 16 років, в знаходячи-щиеся на території РФ санаторно-курортні та оздоровчі заклади;

10) суми, сплачені роботодавцями, що залишилися в їх розпорядженні після сплати податку на прибуток організа-цій, за лікування та медичне обслуговування своїх робіт-ників, їх подружжя, їхніх батьків та їх дітей за умови наявності у медичних установ відповідних ли-ценз, а також наявності документів, що підтверджують фак-тичні витрати на лікування і медичне обслуговування;

11) різні види стипендій учням;

12) суми оплати праці та інші суми в іноземній валюті, одержувані платниками податків від фінансуємо-мих з федерального бюджету державних учрежде-ний або організацій, які направили їх на роботу за кордон, - в межах норм, встановлених відповідно до дійства-ющим законодавством про оплаті праці працівників;

13) доходи платників податків, одержувані від продажу пані вирощених в особистих підсобних господарствах, знаходячи-трудящих на території Російської Федерації, худоби, кролі-ков, нутрій, птиці, диких тварин і птахів (як у живому вигляді, так і продуктів їх забою в сирому або переробленому вигляді), продукції тваринництва, рослинництва, квітництва й бджільництва як в натуральному, так і в переробленому вигляді;

14) доходи членів селянського (фермерського) госпо-ства, одержувані в цьому господарстві від виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, а також від виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки-ки і реалізації, - протягом п'яти років, рахуючи з року регі-страції зазначеного господарства.

15) доходи платників податків, одержувані від збирання і здавання лікарських рослин, дикорослих ягід і т.д .;

16) доходи (за винятком оплати праці найманих ра-цівників), одержувані членами зареєстрованих у вус-тановленном порядку родових, сімейних громад малочіс-них народів Півночі, котрі займаються традиційними від-галузь господарювання, від реалізації продукції, напів-ченной в результаті ведення ними традиційних видів промислу;

17) доходи мисливців-любителів, одержувані від здачі товариствам мисливців, організаціям споживчої коо-Пераціму або державним унітарним підприємствам здобутих ними хутра, хутряного або шкіряної сировини або м'яса диких тварин, якщо видобуток таких тварин здійснюється за ліцензіями, виданими в порядку, уста-новлення діючим законодавством;

18) доходи в грошовій і натуральній формі, які отримують-мі від фізичних осіб у порядку спадкування або дарі-ня, за винятком винагороди, що виплачується на-спадкоємець (правонаступникам) авторів творів на-

укі, літератури, мистецтва, а також відкриттів, винаходів та промислових зразків;

19) доходи, отримані від акціонерних товариств або інших організацій акціонерами цих акціонерних товариств або учасниками інших організацій в результаті переоцінки основних фондів (засобів) у вигляді додаткових-но отриманих ними акцій чи інших майнових до-лей, розподілених між акціонерами або учасниками організації пропорційно їх частці і видам акцій, або у вигляді різниці між новою і початковою номи-нальної вартістю акцій або їх майнової частки в статутному капіталі;

20) призи в грошовій і (або) натуральної формах, по-лучанин спортсменами за призові місця на важливих міжнародних спортивних змаганнях;

21) суми, що виплачуються організаціями та (або) фі-зичних особами дітям-сиротам віком до 24 років на навчання в освітніх установах, що мають відпо-ветствующие ліцензії, або за їх навчання зазначеним установам;

22) суми оплати за інвалідів організаціями чи ін-індивідуальну підприємцями технічних засобів профілактики інвалідності та реабілітацію інвалідів, а також оплата придбання та утримання собак-провідників-ков для інвалідів;

23) винагороди, що виплачуються за передачу в дер-дарчу власність скарбів;

24) доходи, одержувані індивідуальними підприємцями-МАТЬОЛА від здійснення ними тих видів діяльності, за якими вони є платниками єдиного податку на поставлений дохід;

25) суми відсотків за державними скарбник-ським зобов'язаннями, облігаціями та іншими державними цінними паперами колишнього СРСР, Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації, а також по облігаціях і цінних паперах, випущених за рішенням представницьких органів місцевого самоврядування;

26) доходи, одержувані дітьми-сиротами та дітьми, яв-рами членами сімей, доходи яких на одного чле-на не перевищують прожиткового мінімуму, від благотвори-них фондів, зареєстрованих в установленому по-рядку, і релігійних організацій;

27) доходи у вигляді відсотків, що отримуються платників податків, податков-тельщікамі за вкладами в банках, що знаходяться на терри-торії РФ;

28) доходи, що не перевищують 2 000 рублів, отримані по кожному з наступних підстав за податковий період:

- вартість подарунків, отриманих платника податків-ми від організацій або індивідуальних підприємцями-мателей, і не підлягають обкладенню податком на на-слідування або дарування відповідно до дію-щим законодавством;

- вартість призів у грошовій і натуральній формах, отриманих платниками податків на конкурсах і змаганнях, що проводяться відповідно до решени-ями Уряду Російської Федерації, законодав-них (представницьких) органів державної влади або представницьких органів місцевого само-управління;

- суми матеріальної допомоги, що надається робото-ками своїм працівникам, а також колишнім своїм працівникам, які звільнилися у зв'язку з виходом на пен-сю по інвалідності або за віком;

- відшкодування (оплата) роботодавцями своїм працівникам, їх подружжю, батькам і дітям, колишнім своїм працівникам (пенсіонерам за віком), а також інва-лідам вартості придбаних ними (для них) міді-каментов, призначених ним лікуючим лікарем. Освоєння-бождение від оподаткування надається при поданні документів, що підтверджують факти-етичні витрати на придбання цих медикаментів;

- вартість будь-яких виграшів та призів, одержуваних у проведених конкурсах, іграх та інших заходах з метою реклами товарів (робіт, послуг);

29) доходи солдатів, матросів, сержантів і старшин, про-ходять військову службу за призовом, а також осіб, при-покликаних на військові збори, у вигляді грошового забезпечення, добових та інших сум, одержуваних за місцем служби, або за місцем проходження військових зборів;

30) суми, що виплачуються фізичним особам виборчі-них комісіями, а також з коштів виборчих фондів кандидатів на заміщення різних виборних посад і виборчих фондів партій за виконан-ня цими особами робіт, безпосередньо пов'язаних з про-веденням виборчих кампаній;

31) виплати, вироблені профспілковими комітету-ми (в тому числі матеріальна допомога) членам профспілковим-зов за рахунок членських внесків, за винятком вознаграж-дений та інших виплат за виконання трудових зобов'язане-стей, а також виплати, вироблені молодіжними та дитячими організаціями своїм членам за рахунок членських внесків на покриття витрат, пов'язаних з проведенням культурно-масових, фізкультурних і спортивних ме-роприятий;

32) виграші по облігаціях державних позик Російської Федерації і суми, одержувані в погашення зазначених облігацій.

Крім того, слід зазначити, що податкові пільги, пре-доставлені законодавчими (представницькими) органами суб'єктів Російської Федерації в частині сум податку, що зараховуються відповідно до законодавства Російської Федерації до їх бюджетів, до дня вступу в силу частини другої НК РФ, діють протягом того терміну, на який ці податкові пільги були надані. Якщо при встановленні податкових пільг не був визначений період часу, протягом якого ці податкові пільги можуть використовуватися, то зазначені податкові пільги пре-припиняється свою дію рішенням законодавчих (пред-ставітельних) органів Російської Федерації.

4.3. Інші податкові пільги

До іншим податковим пільгам можна віднести:

§ Податкові кредити,

§ Податкові знижки,

§ Відстрочка (розстрочка) податків.

Податковий кредит це найбільш складний елемент в системі податкових пільг. З цього питан-су також немає достатньої визначеності ні в дію-щем законодавстві, ні у вітчизняній фінансовій на-уке. Як вже зазначалося раніше, в НК РФ податковий кредит взагалі відірваний від податкових пільг і односторонньо визна-ляется як зміна терміну виконання податкового орга-тва на період від трьох місяців до одного року з поетапної сплатою платником податків суми кредиту, а відстрочка (розстрочка) податкового платежу відривається від загального поня-ку податкового кредиту. Тобто в НК РФ заужена сфера дей-наслідком і податкових пільг в цілому, і податкового кредиту, як елемента їх системи.

У широкому, системному розумінні, податкові кредити - це група умовних (що вимагають додаткових основа-ний), які передбачають безпосереднє скорочення податкового зобов'язання (податкового окладу) з метою оказа-ня нужденним підприємствам фінансової підтримки, стимулювання користувачів у виробничому і со-ціально розвитку підприємств і територій, а також ис-ключення подвійного оподаткування. Популярність подат-гових кредитів у всьому світі пов'язана з їх перевагами в порівнянні з іншими пільгами. По-перше, податкові кредити припускають пряме скорочення податкових зо-зательств платника перед бюджетом шляхом зменшення окладної суми податку і (або) відстрочки (розстрочки) пла-тежа. При правильному застосуванні даних пільг це долж-но бути вигідно і користувачеві, і державі. Причина тому - їх переважно цільова спрямованість на по-слабленіе податкового тягаря (виняток подвійного подат-гообложенія) і на розвиток виробничої і соціаль-но-економічної бази користувачів і територій, що має сприяти зростанню виробництва, доходів і при-були, а значить , і збільшення маси податкових надхо-ванні в майбутньому. По-друге, податкові кредити в більшій мірі враховують майновий стан платників податків, податков-тельщіка, ніж інші види пільг, за умови, що вони будуть надаватися дійсно потребують по-мощі суб'єктам податкових відносин.

Податкові знижки являють собою груп-пу податкових пільг більш складного порядку, пов'язаних, як правило, з різноманітними умовами для отримання прав на них.

На думку С.В. Баруліна і А.В. Макрушина «це сукупність податкових пільг, спрямованих на пряме зменшення податкової бази на встановлену величину законодавчо дозволених до відрахування видів витрат з метою стимулювання їх експан-сі та деяких видів доходів» 33 С.В. Барулин і А.В. Макрушин «Податкові пільги як елемент оподаткування та інструмент податкової політики» / Фінанси 22002.

Відстрочка або розстрочка платежу по одному або неяк-ким податків надаються на термін від одного до шести місяців з одноразовою або поетапної сплатою заборгованості по виплаті заробітної-боргованості платником податків. Порядок і умови їх пре-доставлення регламентуються ст. 64 НК РФ, в якій чітко визначені підстави надання зацікавленій особі відстрочки або розстрочки.

ВИСНОВОК

Підводячи підсумок своєї курсової роботи, мені хотілося б ще раз підкреслити основні положення розглянутого мною виду податку.

Стягується в даний час прибутковий податок отримує в главі 23 НК РФ нову назву - податок на доходи фізичних осіб. Також, на мою думку, важливо даний податок отримав статус федерального податку 11 ФЗ «Про внесення змін і доповнень у видаткову частину другу Податкового Кодексу РФ і в окремі законодавчі акти РФ» "Російська газета", N 97, 31.05.2002

. НК РФ досить чітко розмежовує різні види доходів фізичних осіб, встановлює осо-сті обчислення і справляння податку з цих доходів.

Дана концепція оподаткування доходів фізичних осіб має на меті знизити податкове бре-ма платників податків за рахунок збільшення коли-пра і розмірів податкових пільг, а також введе-ня єдиної податкової ставки в розмірі 13 процен-тів при оподаткуванні більшої частини доходів фізичних осіб. При цьому застосовуються підвищений-ні ставки податку на доходи фізичних осіб, свя-занние з приростом їх капіталу; наприклад, з диви-денді встановлена ​​податкова ставка в розмірі 30 відсотків, а з виграшів, процентних доходів за вкладами в банках, сум економії на відсотках за позиковими коштами - максимальна податкова ставка в розмірі 35 відсотків. З доходів, одержуваних-мих особами, які не є податковими Резида-тами, визначена середня податкова ставка в розмі-рі 30 відсотків. Також застосовується знижена ставка в розмірі 6% по відношенню до доходів від пайової участі в діяльності організацій, отриманих у вигляді дивідендів. Податкові відрахування згруповані на стандартні, соціальні імущі недержавні і професійні.

Наявність пільг і відрахувань забезпечує не-яку прогресивність податку навіть при простій ставці, тому що чим вище рівень до-ходу платника податків, тим меншу частку в його доході становить неоподатковувана частина і тим вище середня ставка податку на доходи.

Крім того, число платників податків при низьких ставках податку буде рости, а в міру зростання їхнього доходу буде збільшуватися і сума сплачуваного ними податку.

Варто відзначити, що при низькому рівні дохо-да населення основним джерелом налогооб-розкладання є заробітна плата. Розміри ж інших видів доходів часто важко оце-нить через те, що не створено чіткої пра-Вовою бази. Крім того, потрібно визначено-ве час для того, щоб утримання з цих ви-дів доходів стали ефективним податковим важелем. Практично неможливо розрахувати і обкласти податком умовний дохід, що отримується-мий платником податку від використання власної квартири, будинку, автомобіля. По-цьому податок на доходи - не єдиний податок з населення, він доповнюється іншими податку-ми - земельною, податком на майно, подат-гами на спадщину та дарування, податком з грошово-ного капіталу, домовиком, промисловим і т. Д .

Також, хотілося б навести кілька статистичних даних. Якщо говорити про місце податку на доходи фізичних осіб у дохідній частині консолідованого бюд-жета, то питома вага надходжень цього платежу в загальній сумі податкових надходжень до бюджету з-представляв в 1999 році 13,2 ° / в, 2000 року -і12, 1% і за 2001 рік - 13,1%. Таким чином, він стабільно за-нимает четверте місце після єдиного соціального податку, ПДВ та податку на прибуток і є основою дохідної частини бюджетів суб'єктів Російської Федерації і, ще більшою мірою, місцевих бюджетів.

Стабільний і темп зростання надходжень цих сум до бюджету. Так, в вищевказані роки темп зростання соста-вил 161,4,148,8 і 149,2%, а в абсолютних сумах - 116,5 млрд руб., 174,2 млрд руб. і 255,5 млрд руб 11 Сокіл М.П., Волошина О.М. Податок на доходи фізичних осіб: статус платника податків, визначення податкової бази // Податковий вісник 2002 № 5.

Список використаних джерел

Нормативна література

1. Конституція РФ. - М .: Акалис, 1996. - 48с.

2. Податковий Кодекс РФ. Частини перша і друга. - М .: ТОВ «ТК Велбі», 2002. - 480с.

3. ФЗ «Про внесення змін і доповнень у видаткову частину другу Податкового Кодексу РФ і в окремі законодавчі акти РФ» "Російська газета", N 97, 31.05.2002.

4. ЗАКОН «Про основи податкової системи в РФ» "Російська газета", N 56, 10.03.1992.

5. Наказ МНС РФ від 5.03.2001 № БГ-3-08 / 73 «Про внесення змін і доповнень до Методичних рекомендацій податковим органам про порядок застосування глави 23« Податок на доходи фізичних осіб »ч. 2 НК РФ». // Економіка і життя. 2001. №11.

Наукова література

1. Братчикова Н.В. Порядок сплати податку на доходи фізичних осіб. Коментар до законодавства станом на 1 березня 2001р. М .: 2001.- 95с.

2. Коментар до Податкового кодексу РФ ч.2 (постатейний). 2-е видання. Укладач і автор коментарів - Борисов А.Б. - М., «Книжковий світ» 2001.

3. Корсун Т.І. Оподаткування комерційної діяльності. Практичний посібник - Ростов-на-Дону. Фенікс. 2001.-384 с.

4. Податки і податкове право. Навчальний посібник. Під ред. Бризгаліна А.В .. М. «Аналітика - Прес», 1997.

5. Паригін В.А., Тедеєв А.А. Податкове право РФ / Серія Підручники, навчальні посібники ». - Ростов-на-Дону: «Фенікс», 2002.- 480с.

6. Пономарьов О.І. Податки і оподаткування в РФ. Серія «Підручники, навчальні посібники». Ростов-на-Дону: «Фенікс», 2001.-352с.

7. Арутюнова О.Л. Навіщо потрібен податок на доходи .// Російський податковий кур'єр 2002. №6.

8. С.В. Барулин і А.В. Макрушин «Податкові пільги як елемент оподаткування та інструмент податкової політики» // Фінанси 2002 №2.

9. Сокіл М.П. Про податок на доходи фізичних осіб. // Фінанси 2000. №12.

10. Сокіл М.П. Податок на доходи фізичних осіб. // Фінанси. 2002. №7.

11. Сокіл М.П., ​​Волошина О.М. Податок на доходи фізичних осіб: статус платника податків, визначення податкової бази // Податковий вісник 2002 № 5

...........


  • Список використаних джерел
  • Наукова література